NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI"

Bản ghi

1 X héi häc sè 4 (92), nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp t c vµ më cöa cña ViÖt nam trªn nhiòu lünh vùc, c c ho¹t éng b o chý îc më réng vµ kh«ng ngõng ph t trión. M ng th«ng tin èi ngo¹i îc t ng c êng c vò chêt lén vò l îng Ó phôc vô nhu cçu ph t trión, trao æi th«ng tin èi ngo¹i b»ng nhiòu thø tiõng, cung cêp th«ng tin vò c c lünh vùc ph t trión kinh tõ - x héi cña ViÖt Nam. XuÊt ph t tõ môc tiªu cho ra êi mét b n tin nh»m th«ng tin, phæ biõn c c chýnh s ch, Þnh h íng ph t trión riªng cho n«ng nghiöp ViÖt Nam, B n tin Newsletter (do Trung t m Tin häc - Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión N«ng th«n) îc phðp xuêt b n tõ n m 1992 víi l îng xuêt b n th êng kú lµ 250 b n in 1. Theo thuët ng tiõng Anh, th Newsletter lµ b n tin tøc gåm mét vµi trang in îc göi Òu Æn tíi mét sè èi t îng c«ng chóng nhêt Þnh. B n tin ng t i vµ phæ biõn th«ng tin èi ngo¹i, th êng îc c c c quan ph t miôn phý tíi mét sè tæ chøc c quan hîp t c quèc tõ. HiÖu qu cña tê b o phô thuéc kh n ng nh h ëng cña b o èi víi c«ng chóng. Mçi kªnh th«ng tin ¹i chóng th êng h íng Õn mét hoæc mét sè èi t îng c«ng chóng nhêt Þnh. Tê b n tin Newsletter cã èi t îng phôc vô t ng èi kh c biöt, hä lµ nh ng nhµ chuyªn gia, iòu phèi viªn, nh ng ng êi phô tr ch khu vùc hîp t c quèc tõ. éc gi cña tê b o lµ nh ng ng êi thuéc c c quèc tþch vµ c c nòn v n hãa kh c nhau, cã nh ng Æc ióm tiªu dïng th«ng tin kh«ng ång nhêt. ióm chung cña nhãm c«ng chóng nµy lµ týnh chêt nghò nghiöp, m«i tr êng ho¹t éng cã liªn quan Õn c c ho¹t éng hîp t c cña tæ chøc, c quan hä èi víi n«ng nghiöp ViÖt Nam. 1 Ò tµi: "Nghiên cứu mức độ thoả mãn của khách hàng đối với các ấn phẩm của Trung tâm tin học và một số ấn phẩm chính của Bộ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ thông tin của Trung tâm và một số đơn vị xuất bản thông qua ấn phẩm" (2003/ICARD/SF/007) do PGS.TS Mai Quúnh Nam lµm chñ nhiöm thuéc Ch ng tr nh hîp t c gi a Trung t m Tin häc - Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n vµ ViÖn X héi häc - ViÖn Khoa häc x héi ViÖt Nam, thùc hiön tõ th ng 7 n m 2003 Õn th ng 12 n m 2005.

2 72 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter... Th«ng qua ho¹t éng giao tiõp ¹i chóng, c«ng chóng tiõp nhën th«ng tin tõ hö thèng truyòn th«ng ¹i chóng vµ c c th«ng tin ã t c éng tíi Þnh h íng x héi cña hä. V vëy, ng êi ta ph i thùc hiön c c nghiªn cøu c«ng chóng. Nghiªn cøu c«ng chóng lµ mét trong nh ng h íng nghiªn cøu chñ ¹o cña x héi häc truyòn th«ng ¹i chóng. Ph n tých mèi quan hö gi a tê Newsletter vµ c«ng chóng lµ mét trong nh ng nh gi cçn thiõt, trong ã nghiªn cøu sö dông ph ng ph p x héi häc Ó nghiªn cøu c«ng chóng b o chý cña Ên phèm nµy. Trong cuéc nghiªn cøu nh gi nhu cçu éc gi cña 8 Çu Ên phèm phôc vô th«ng tin trong ngµnh n«ng nghiöp, Newsletter cã nhãm c«ng chóng riªng cña tê b o. thuët: Ó thu thëp nh ng th«ng tin ban Çu nhãm nghiªn cøu sö dông mét sè kü - Pháng vên s u tõ phýa nguån ph t (2 tr êng hîp): 1 tæng biªn tëp vµ 1 c n bé toµ so¹n phô tr ch tê Newsletter. - Nghiªn cøu b»ng b ng hái èi vò èi t îng tiõp nhën víi 30 b¹n äc. Trong méu nghiªn cøu cña chóng t«i dùa chñ yõu vµo Þa chø göi tíi b¹n äc do bé phën phô tr ch ph t hµnh cña Trung t m tin häc - Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión N«ng th«n cung cêp. Trong nghiªn cøu nµy, môc tiªu chýnh lµ o l êng vµ nh gi b»ng c c ph ng ph p thèng kª, xö lý th«ng tin Þnh týnh vµ Þnh l îng vò é tho m n cña kh ch hµng èi víi chêt l îng cña Ên phèm. Më réng h n, qua c c vên Ò nghiªn cøu còng ph t hiön gi n tiõp kh ch hµng hay èi t îng cã nhu cçu äc cña tê Ên phèm nµy. Ngoµi ra cßn cã nh ng trao æi trùc tiõp víi mét sè b¹n äc nhën xðt cña hä vò néi dung b n tin. 1. éc gi èi víi viöc äc B n tin tiõng anh Newsltter èi t îng kh ch hµng B n tin Newsletter îc kh o s t cã mét sè Æc ióm vò giíi týnh, èi t îng îc pháng vên lµ nam giíi chiõm tû lö lín h n so víi n. VÒ é tuæi c c nhãm løa tuæi îc ph n bè kh Òu ë c c nhãm tuæi chia theo thang (c ch 5 n m tuæi) trong kho ng tuæi tõ 25 Õn 60. Tr nh é häc vên cña c c èi t îng îc pháng vên cao trong ã 83,33% tû lö ng êi îc hái cã tr nh é ¹i häc trë lªn. Tr íc hõt, chóng t«i quan t m Õn tçn suêt äc B n tin Newsletter cña èi t îng éc gi tham gia nghiªn cøu so víi c c tê b o kh c còng îc xuêt b n b»ng tiõng Anh. C c con sè thèng kª tõ c«ng chóng tham gia nghiªn cøu cho thêy: Sè b¹n äc cho biõt Sè nµo còng äc chiõm tû lö 36,66%; sè ng êi îc hái cã äc B n tin Newsletter ë møc é Vµi sè äc mét lçn 43,33% theo thø tù hai møc é nãi trªn, ý kiõn cña b¹n äc dµnh cho Ên phèm. Theo kõt qu nghiªn cøu cho thêy tçn suêt äc mét sè Çu b o nh ViÖt Nam News (30%), ViÖt Nam Economic News (13,33%), ViÖt Nam Economic Times - Thêi b o kinh tõ ViÖt Nam (23,33%) chiõm tû lö cao. iòu nµy cho thêy èi t îng éc gi trong méu kh o s t nµy dµnh sù quan t m chó ý cña Æc biöt Õn c c th«ng tin kinh tõ, th ng m¹i cña ViÖt Nam.

3 Hå Kim Uyªn 73 STT Nguån tin Sè nµo còng äc Vµi sè äc 1 lçn 1 ViÖt Nam News English. 30% 50% HÇu nh kh«ng äc 2 Le courrier du Viet Nam French. 6,66% 16,665 30% 3 Saigon Times Daily 16,66% 46,66% 4 Sunday Vietnam News 6,66% 3,33% 43,33% 5 VietNam Economic News 13,33% 50% 10% 6 Vietnam Bussiness 10% 43,33% 7 Vietnam Investement Review 3,33% 43,33% 33,33% 8 Vietnam Business Magazines 13,33% 40% 9 VietNam Trade Union Review 46,66% 10 Vietnam Socio-Economic Development 23,33% 36,66% 11 Vietnam Economic News 3,33% 36,66% 16,66% Vietnam Economic Times - Thêi b o kinh tõ ViÖt Nam M¹ng th«ng tin th ng m¹i thþ tr êng Vitranet - Héi khoa häc kinh tõ ViÖt Nam 23,33% 43,33% 16,66% 36,66% 30% (Webside cña Bé NN vµ PTNT) Newsletter (Trung t m Tin häc N«ng nghiöp vµ Ph t trión N«ng th«n - ICARD) 20% 43,33% 10% 36,66% 43,33 % 3,33% 16 Vietnam Studies 20% 40% 17 Vietnam Social Economic Development 23,33 % 30% 18 Vietnam Cultural Window 20% 46,66% 19 Vietnam Pictorial 20% 36,66 % 2. ViÖc tiõp nhën cña b¹n äc èi víi tê B n tin Newsletter 1. Møc é tiõp nhën th êng xuyªn th«ng tin vò s n xuêt n«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n tõ c c kªnh truyòn th«ng ¹i chóng kh c Kh o s t viöc theo dâi tin tøc vò n«ng nghiöp cña b¹n äc th«ng qua mét sè kªnh chñ yõu cho thêy hä cã theo dâi mét sè ph ng tiön phæ biõn hiön nay nh : B n tin tiõng n íc ngoµi cña µi truyòn h nh ViÖt Nam (VTV1, VTV2,VTV3,VTV4): 36,66 % B n tin tiõng n íc ngoµi cña µi TiÕng nãi ViÖt Nam (VOV): 10% Qua b n tin tiõng Anh Newsletter (ICARD - MISPA): 60% Qua c c b o viõt, t¹p chý kh c: 63,33% Nguån th«ng tin néi bé cña c quan b¹n: 73,33% Tõ nguån kh c internet, tµi liöu, tê r i,... : 63,33% Theo c c sè liöu kh o s t trªn th viöc cã îc c c th«ng tin vò n«ng nghiöp tõ th«ng tin néi bé cña c quan tæ chøc hä c«ng t c, tõ c c b o viõt vµ t¹p chý kh c ph n nh óng c c Æc ióm vµ thãi quen cña nhãm c«ng chóng cã tr nh é häc vên cao. Mét sè c«ng cô truyòn th«ng kh c nh internet, tµi liöu, tê r i còng lµ nguån th«ng tin îc hä sö dông chñ yõu trong c«ng viöc chuyªn m«n cña m nh.

4 74 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter Møc é tiõp nhën cña b¹n äc èi víi B n tin Newsletter B ng 1: Møc é äc B n tin Newsletter cña b¹n äc Møc é % Sè nµo còng äc 36,66 Vµi sè äc mét lçn 43,33 HÇu nh kh«ng äc 3,33 Missing 20 Tæng 100,0 3. Thêi ióm b¹n äc biõt tíi b n tin Thêi ióm biõt tíi b n tin % Sè ng êi biõt tíi b n tin Theo dâi tõ å thþ trªn ta cã thó nhën thêy viöc b¹n äc biõt tíi b n tin t ng dçn. Theo sè liöu kh o s t tõ n m N m 2003 lµ n m cã sè b¹n äc biõt tíi b n tin nhiòu nhêt. Sau ã cã mét sù suy gi m vò sè ng êi biõt tíi b n tin nµy. iòu nµy cã thó lµ do sau mét thêi gian xuêt b n, l îng b¹n äc h íng tíi æn Þnh. Tuy nhiªn víi cì méu nhá 30 case/250 b n Newsletter îc göi i mçi sè nh hiön nay, th«ng tin nµy chø ph n nh thùc tõ qua cuéc nghiªn cøu. 4. B n tin Newsletter Õn víi b¹n äc tõ nh ng nguån nµo Ó t m hióu b o B n tin Newsletter Õn víi b¹n b»ng c ch nµo? Chóng t«i a ra c c nguån sau y: îc ICARD göi tíi. Ph t qua héi th o, cuéc häp do Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión tæ chøc. Tõ c c nguån kh c b¹n bì, ång nghiöp KÕt qu tr lêi cho biõt: 56,66% sè ng êi îc hái nãi hä äc b o îc ICARD göi tíi. Sè ng êi tr lêi nhën îc tê b o Tõ c c nguån kh c: b¹n bì, ång nghiöp chiõm tû lö 33,33%. Víi nguån Ph t qua héi th o, cuéc häp do Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión tæ chøc tçn suêt dõng l¹i ë møc 20% sè ng êi îc hái. iòu nµy cho thêy møc é chñ éng cña nhµ truyòn th«ng mµ ë y lµ Trung t m tin häc

5 Hå Kim Uyªn 75 èi víi viöc qu ng b vµ tæ chøc ph t hµnh Ên phèm cña m nh. 3. Nh ng néi dung th«ng iöp mµ ng êi äc quan t m Nh ng néi dung trªn B n tin Newsletter th êng îc äc Néi dung th«ng iöp îc hióu lµ têt c nh ng g xuêt hiön trªn mét ph ng tiön th«ng tin ¹i chóng, kó tõ c c bµi b o, tin tøc hay h nh nh in Ên trªn mét Ên phèm b o in. Nghiªn cøu hiöu qu x héi cña mét ph ng tiön truyòn th«ng kh«ng chø dõng l¹i ë viöc xem xðt møc é vµ c chõ giao tiõp cña c c nhãm c«ng chóng víi ph ng tiön truyòn th«ng ¹i chóng ã mµ cßn ph i t m hióu xem hä dµnh sù quan t m tíi nh ng néi dung nµo? Møc é quan t m cña hä ra sao? Nh ng th«ng tin nµo îc ng êi äc nh gi cao? Vµ cuèi cïng lµ c ch thøc thó hiön th«ng tin Êy nh thõ nµo t¹o ra hiöu qu vò viöc thu nhën th«ng tin cho ng êi äc? Trong b ng c u hái, chóng t«i liöt kª 4 néi dung chñ yõu xuêt hiön th êng xuyªn hoæc t ng èi th êng xuyªn, Ó t m hióu møc é quan t m cña éc gi èi víi tõng lo¹i th«ng tin. KÕt qu nghiªn cøu cho thêy: 4 trong sè 5 môc th«ng tin îc liöt kª cã tõ 50% trë lªn sè b¹n äc tham gia nghiªn cøu th êng äc. Thø tù îc xõp theo tû lö gi m dçn møc é quan t m: STT TÝnh chêt cña c c th«ng tin îc ng t i % 1. Th«ng tin vò c c chýnh s ch, chiõn l îc ph t trión, hiön ¹i hãa - c«ng nghiöp hãa nòn n«ng nghiöp ViÖt Nam 80,00 2. Th«ng tin vò c c dù n, ch ng tr nh hîp t c ang îc thùc thi ë ViÖt Nam 63,33 3. Th«ng tin vò t nh h nh xuêt nhëp khèu, gi c c c ngµnh hµng n«ng s n ViÖt Nam 56,66 4. Th«ng tin vò c c ho¹t éng cña Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n, c c c quan h u quan kh c trong ngµnh n«ng nghiöp 50,00 5. Th«ng tin vò b o tån tù nhiªn, sinh th i 13,33 C c ph n tých còng cho thêy: yõu tè häc vên, é tuæi kh«ng chi phèi Õn viöc quan t m cña éc gi èi víi c c chuyªn môc îc hä lùa chän, c c th«ng tin mang týnh chêt Þnh h íng vü m«cña n«ng nghiöp ViÖt Nam îc b¹n äc quan t m víi tû lö cao 80%. iòu nµy còng cho chóng ta thêy mét thùc tõ lµ hä rêt cã nhu cçu th«ng tin trong lünh vùc nµy. C c th«ng tin vò c c dù n, ch ng tr nh hîp t c ang îc thùc thi ë ViÖt Nam îc phçn lín b¹n äc quan t m víi tçn suêt cao: 63,33%. Th«ng tin vò t nh h nh xuêt nhëp khèu, gi c c c ngµnh hµng n«ng s n ViÖt Nam: 56,66%; Th«ng tin vò c c ho¹t éng cña Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n, c c c quan h u quan kh c trong ngµnh n«ng nghiöp: 50%. (xem thªm b ng trªn) Nh ng néi dung trªn B n tin Newsletter cã liªn quan Õn nghò nghiöp cña b¹n äc. Th êng xuyªn gæp: 26,66% ThØnh tho ng gæp: 56,66%

6 76 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter... HiÕm khi gæp: 6,66% Nãi chung kh«ng gæp: 0% ViÖc nghiªn cøu t c éng cña th«ng iöp îc truyòn t i tõ c c ph ng tiön truyòn th«ng ¹i chóng Õn nhën thøc vµ hµnh vi cña c«ng chóng lu«n lµ vên Ò îc c c nhµ nghiªn cøu, ng êi lµm truyòn th«ng quan t m. Thªm n a, tõ nhën thøc Õn hµnh vi lµ mét qu tr nh, nã chþu sù chi phèi m¹nh mï cña c c yõu tè kü thuët tõ c c kªnh truyòn còng nh c c yõu tè v n hãa, vþ thõ kinh tõ- x héi cña èi t îng h íng tíi. Nh ng yõu tè nµy cã thó dén Õn t nh tr¹ng ng êi ta muèn lµm theo néi dung th«ng iöp mµ hä tiõp thu îc, song gi a nhën thøc vµ hµnh vi lu«n cã nh ng kho ng c ch. ViÖc äc Ên phèm mét c ch th êng xuyªn hay kh«ng, hä cã vën dông c c th«ng tin nµy trong c«ng viöc kh«ng? Hä cã sö dông c c th«ng iöp îc ng t i trong qu tr nh trao æi víi ng êi kh c kh«ng, ph n nh c c cêp é t ng dçn cña hµnh vi äc. VÒ viöc sö dông nh ng iòu äc îc tõ b n tin Newsletter vµo ho¹t éng nghò nghiöp cña m nh Cã sö dông: 60% Ch a sö dông: 26,7% Kh«ng nhí: 13,3% Trong sè b¹n äc îc hái, 43,33% b¹n äc cho biõt, cã trao æi th«ng tin víi ng êi kh c. VÒ èi t îng trao æi vò nh ng môc mµ éc gi quan t m trªn tê Newsletter: ång nghiöp ë c quan: 36% C c èi t c: 12% Víi c n bé qu n lý Þa ph ng n i cã cã ch ng tr nh, dù n cña tæ chøc, c quan b¹n ang thùc hiön: 3% Ng êi d n n i cã cã ch ng tr nh, dù n cña tæ chøc, c quan b¹n ang thùc hiön: 3% VÒ møc é trao æi th«ng tin: Th êng xuyªn: 10% ThØnh tho ng: 30% HiÕm khi: 3,33% RÊt hiõm khi: 0% TÝnh chêt phøc t¹p cña vên Ò cßn ë chç, khã cã thó o l êng îc chýnh x c nh h ëng cña néi dung th«ng iöp èi víi nhën thøc vµ hµnh vi cña ng êi tiõp nhën th«ng tin. MÆc dï vëy, trong ch ng tr nh nghiªn cøu, chóng t«i cè g¾ng t m hióu t c éng cña néi dung th«ng iöp cña tê b o Õn nhën thøc vµ hµnh vi äc cña b¹n äc qua c c ph n tých Þnh l îng, Þnh týnh vµ kõt hîp thªm c c kü thuët pháng vên Ó khu biöt chñ thó nghiªn cøu nµy so víi mét sè Ên phèm truyòn th«ng cïng lo¹i. ViÖc sö dông th«ng tin tõ b o chý vµo c«ng viöc cña c«ng chóng lµ mét chø b o

7 Hå Kim Uyªn 77 c n b n cho thêy c c th«ng iöp t c éng nh thõ nµo Õn nhën thøc vµ hµnh vi cña ng êi äc. Th«ng tin thu îc còng cho thêy ng êi äc th êng chia sî nh ng g m nh äc îc víi ång nghiöp (46,66%) Trong b ng c u hái chóng t«i dµnh sù quan t m èi víi chø b o B¹n cã th êng gæp c c th«ng tin liªn quan Õn lünh vùc nghò nghiöp cña m nh nh thõ nµo? C c sè liöu cho thêy: 60% b¹n äc îc hái nãi cã sö dông nh ng iòu äc îc vµo c c viöc trªn. Sè ng êi ch a sö dông lµ: 26,66%. ViÖc sö dông tµi liöu cña b o chý vµo c«ng viöc lµ mét chø b o c n b n vò hiöu qu cña b o èi víi c«ng chóng. C«ng chóng kh«ng chø lµ èi t îng tiõp nhën th«ng tin mµ nh ng nh gi, nhën xðt cña hä vò ho¹t éng cña c c ph ng tiön truyòn th«ng ¹i chóng t¹o nªn mèi liªn hö ng îc, nghüa lµ ý kiõn cña c«ng chóng vò nh ng th«ng tin mµ hä tiõp nhën îc tõ hö thèng nµy còng t c éng trë l¹i ho¹t éng cña c c ph ng tiön truyòn th«ng ¹i chóng. Trong mét nghiªn cøu truyòn th«ng, qu tr nh ph n håi lµ yõu tè quan träng trong viöc o l êng hiöu qu cña qu tr nh truyòn th«ng. C c ph n tých vò c«ng chóng cña b n tin Newsletter îc ph n tých qua b ng hái, trong ã chóng t«i cã Æt ra nh ng c u hái më Ó éc gi cã thó bµy tá thªm ý kiõn chñ quan cña m nh trong néi dung tr lêi, vµ nh ng th«ng tin nµy tá ra rêt cã gi trþ. Thang o vò sù ph n håi lµ mét chø b o c n b n cho thêy hiöu qu ho¹t éng cña c c ph ng tiön truyòn th«ng ¹i chóng èi víi c«ng chóng b o chý. Trong phçn quan s t vò sù ph n håi chñ éng tõ ng êi äc qua c c hµnh vi gäi iön tho¹i hoæc viõt th trùc tiõp tíi toµ so¹n hái vò vên Ò mµ b¹n quan t m th cã tíi 70% b¹n äc cho biõt lµ ch a tõng liªn hö víi toµ so¹n. V vëy, viöc t m hióu mèi liªn hö ng îc tõ c«ng chóng vò ho¹t éng cña tê b n tin îc thùc hiön trong cuéc nghiªn cøu nµy lµ rêt cçn thiõt Ó c c ban biªn tëp c i tiõn néi dung, c chõ truyòn dén th«ng iöp, c i thiön c«ng t c ph t hµnh nh»m phôc vô ng êi äc tèt h n. 10% sè b¹n äc lµ c«ng chóng cña b n tin Newsletter nãi lµ: hä cã sù tháa m n vò c c th«ng tin tõ b n tin Newsletter. 10%: sè b¹n äc îc hái tr lêi ë møc é Hoµn toµn tháa m n 36,66%: ë møc é Nãi chung tháa m n 30%: ë møc é Cã khi tháa m n 13,33%: ë møc é Nãi chung kh«ng tho m n. 10% sè b¹n äc îc hái cho biõt cã sù tháa m n víi nh ng néi dung th«ng tin tõ b n tin Newsletter. y lµ mét chø b o ng l u ý, v nã t ng ng víi tû lö 13,33% "Nãi chung kh«ng tho m n". Cßn l¹i hai thang "Nãi chung tho m n": 36,66 % vµ "Cã khi tho m n": 30% chiõm tû lö cao trong sù nh gi cña b¹n äc. y lµ mét chø b o ng l u ý, nã ph n nh møc é tho m n cña kh ch hµng míi ë møc é t ng èi.

8 78 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter... VÒ nh gi cña b¹n äc èi víi b n tin Newsletter: B n tin ph n nh kþp thêi c c th«ng tin vò chýnh s ch, liªn quan Õn ph t trión n«ng nghiöp - n«ng th«n: 33,33% B n tin lµ ng êi b¹n gióp ì «ng bµ më réng th«ng tin, hióu biõt trong c«ng viöc cña m nh: 50% VÒ chêt l îng tiõng Anh sö dông trong bµi viõt, c c ý kiõn cho r»ng: Tèt: 43,33% ChÊp nhën îc: 30% YÕu kðm: 6,66% 4. Nhu cçu vµ mong îi tõ phýa b¹n äc èi víi B n tin Newsletter Chóng t«i a ra c u hái Theo «ng bµ iòu g lµ quan träng víi b n tin Newsletter? Ó t m hióu sù nh gi cña b¹n äc vò c c yªu cçu cçn ph i cã èi víi tê b o nµy. Thø tù îc nh gi nh sau: STT YÕu tè îc coi lµ quan träng èi víi b n tin Newsletter % 1. CËp nhët Çy ñ Þnh h íng ph t trión n«ng nghiöp, c c chýnh s ch vò vèn, Êt ai, c i c ch söa æi trong lünh vùc n«ng nghiöp. 2. Néi dung bao qu t Çy ñ c c chýnh s ch vü m«ph t trión n«ng th«n - l m nghiöp cña ViÖt Nam 3. Th«ng tin nhanh chãng vò kõ ho¹ch ph t trión ng¾n vµ dµi h¹n trong ph t trión ngµnh n«ng nghiöp 4. Th«ng tin Çy ñ vò c c mæt hµng chñ lùc xuêt khèu cña ViÖt Nam s n xuêt, thþ tr êng gi c, quy c ch s n phèm, thþ tr êng tiªu thô) 60% 56.66% 53.33% 46.66% 5. C c chýnh s ch, dù n tiõn hµnh hiön ¹i hãa ngµnh n«ng nghiöp. 40% 6. B n tin îc chuyón Õn kþp thêi 23.33% 7. Bµi viõt sinh éng, thiõt thùc 23.33% 8. Giíi thiöu c c dù n n«ng nghiöp cã sù trî gióp kü thuët, tµi chýnh cña c c n íc ph t trión 12% 9. Tin b o vö, b o tån c c vïng sinh th i quý, nguån lîi tù nhiªn, hö éng thùc vët 10% 10. X y dùng c c hö thèng phßng chèng lôt b o, dù b o thêi tiõt phôc vô môc Ých n«ng nghiöp 10% 11. B n tin cã nhiòu h nh nh, mçu s¾c Ñp hêp dén 6.66% Thø tù trªn cho thêy 4 yõu tè CËp nhët Çy ñ Þnh h íng ph t trión n«ng nghiöp n«ng th«n, c c chýnh s ch vò vèn, Êt ai, c i c ch söa æi trong lünh vùc n«ng nghiöp n«ng th«n"; "Néi dung bao qu t Çy ñ c c chýnh s ch vü m«ph t trión n«ng th«n - l m nghiöp cña ViÖt Nam"; "Th«ng tin nhanh chãng vò kõ ho¹ch ph t trión ng¾n vµ dµi h¹n trong ph t trión ngµnh n«ng nghiöp"; "Th«ng tin Çy ñ vò c c mæt hµng chñ lùc xuêt khèu cña ViÖt Nam s n xuêt, thþ tr êng gi c, quy c ch s n phèm, thþ tr êng tiªu thô)"; "C c chýnh s ch, dù n tiõn hµnh hiön ¹i hãa ngµnh n«ng nghiöp" cho thêy c c th«ng tin vò chýnh s ch trong lünh vùc n«ng th«n îc b¹n äc quan t m víi tçn suêt cao, víi tû lö ý kiõn ång t nh trªn 40%. YÕu tè B n tin îc chuyón tíi kþp thêi còng îc nhiòu b¹n äc quan t m, nã cho thêy mong muèn îc cëp nhët c c th«ng tin mét c ch kþp thêi cña b¹n äc, chiõm tû lö 30%. ý kiõn cho r»ng "B n tin Õn thêt th êng" chiõm mét tû lö kh cao 36,66 % sè

9 Hå Kim Uyªn 79 b¹n äc îc kh o s t, iòu nµy còng lµ ióm ng l u ý Ó toµ so¹n hoµn thiön h n c c ho¹t éng ph t hµnh. ViÖc t ng kú xuêt b n lµ viöc lµm cçn thiõt èi víi tê tin tøc. Víi dung l îng 8 trang, in mçu nh hiön nay, tçn xuêt xuêt b n lµ 3 th ng/1 sè Ýt nhiòu nh h ëng tíi týnh thêi sù, cëp nhët còng nh viöc theo dâi liªn tôc cña b¹n äc. iòu nµy phï hîp víi sè liöu cña nghiªn cøu cã tíi 46,66% b¹n äc îc kh o s t ång t nh víi nhën Þnh nªn t ng kú xuêt b n lªn 1 th ng 1 sè. B ng 5: B n tin Newsletter nªn xuêt b n nh thõ nµo? (%) Sè l îng xuêt b n % T ng lªn: 1 th ng 1 sè Nh hiön nay: 3 th ng 1 sè 20 T ng lªn: 2 th ng 1 sè 6.66 Kh«ng cã ý kiõn B ng 6: NÕu kh«ng t ng kú xuêt b n th cã t ng môc, trang (%) Møc é Trang in Môc Tæng Cã Kh«ng 20 13,33 33,33 Kh«ng cã ý kiõn 40 46,67 66,67 Trªn y lµ nh ng ý kiõn, nh ng Ò xuêt cña b¹n äc vò viöc cã thªm c c chuyªn môc trong Ên phèm nh : "T ng môc së h u trý tuö trong n«ng nghiöp" (B ng hái 2A), Feed back from farm communities - ý kiõn ph n håi cña céng ång n«ng nghiöp, hoæc môc dµnh cho nh ng ng êi céng t c, ãng gãp ý kiõn (B ng hái 4A). Th«ng tin nhiòu h n vò c c vên Ò xö lý c c s n phèm n«ng nghiöp, nªn cã sù céng t c liªn kõt céng t c chuyªn gia (B ng hái 23B). Néi dung th«ng iöp bao gåm c c yõu tè ng«n ng, thó lo¹i bµi viõt, v n phong v.v. Òu ãng gãp nh ng phçn quan träng trong viöc thó hiön diön m¹o cña mét Ên phèm th«ng tin. Néi dung cña B n tin Newsletter lµ c c bµi dþch tõ c c bµi viõt tiõng ViÖt hoæc mét sè bµi viõt trùc tiõp tõ tiõng Anh do c n bé toµ so¹n, c c céng t c viªn göi tíi. VÒ phçn sö dông ng«n ng thó hiön trªn Ên phèm, b¹n äc cã a ra nh ng ý kiõn ng quan t m: "PhÇn biªn tëp vµ hiöu Ýnh tiõng Anh nhêt thiõt ph i giao cho 1 nhãm ng êi nãi tiõng Anh phô tr ch Ó gi m thióu sai sãt vò c u ch "(B ng hái 4A). "TÝnh tin tøc, sù kiön cßn yõu trong mét vµi bµi b o, cßn thiõu kü thuët biªn tëp vµ nghiöp vô b o chý". (B ng hái 25B). éc gi võa lµ ng êi tiõp nhën, nh gi c c néi dung cña c c Ên phèm, hä võa lµ èi t îng tiõp nhën, võa tham gia vµo qu tr nh truyòn th«ng, th«ng qua nh ng ý kiõn ãng gãp bæ sung hoæc tham gia vµo viõt bµi céng t c cïng toµ so¹n. Qua ý kiõn cña mét ng êi tr lêi b ng hái «ng QA cho r»ng cã mong muèn îc céng t c víi b n tin víi lý do B n tin Newsletter kh c víi nh ng b n tin dù n kh c chø cã iòu kiön

10 80 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter... xuêt b n trong thêi gian cßn kinh phý cña dù n, viöc c i tiõn chêt l îng cña B n tin Newsletter Ó phï hîp h n víi nhu cçu b¹n äc lµ viöc lµm cçn thiõt. 5. Mét sè Ò xuêt vò viöc më réng diön éc gi vµ ph t hµnh cña B n tin Newsletter Trªn thùc tõ b n tin îc sö dông nh mét tµi liöu trao æi gi a Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n tíi c c èi t c cña m nh. Nhu cçu cña b¹n äc ngµy cµng ßi hái týnh th«ng tin vµ hêp dén còng nh phong c ch a tin cña Ên phèm. Ó néi dung cña B n tin Newsletter Õn îc víi diön b¹n äc lín h n th viöc göi trùc tiõp Õn c c Þa chø cña c c n vþ, tæ chøc nµy lµ viöc lµm chñ éng mµ nhµ truyòn th«ng qua ã cã thó giíi thiöu c c th«ng tin cña m nh mét c ch Òu Æn vµ th êng xuyªn. HiÖn nay, b n tin chñ yõu lµ îc ph t miôn phý tíi mét sè l îng b n tin kh«ng lín 250 b n. NÕu muèn B n tin Newsletter trë thµnh mét th ng phèm th viöc t ng dung l îng th«ng tin, chêt l îng chuyón dþch ng«n ng vµ phong c ch a tin yõu tè tiªn quyõt. GiÊy in cã thó chuyón sang lo¹i giêy in b o th«ng th êng Ó gi m chi phý in Ên. C«ng t c xuêt b n ph i h íng tíi nhu cçu b¹n äc, hä cçn vµ quan t m tíi nh ng lo¹i th«ng tin g, bµi viõt, nh m nh ho¹, bióu å vµ viöc thó hiön th«ng tin nµy nªn îc s¾p xõp tr nh bµy ra sao cho phï hîp èi víi nhãm c«ng chóng nµy. II. KÕt luën Cã thó nãi tê b n tin Newsletter víi t«n chø vµ môc Ých xuêt b n nh»m phôc vô c c ho¹t éng trao æi th«ng tin trong lünh vùc n«ng nghiöp ViÖt Nam víi tæ chøc quèc tõ, c c èi t c, c c nhµ tµi trî, Çu t trong lünh vùc nµy. B n tin tiõng Anh nh tê tin tøc chýnh thøc cña ngµnh, gãp phçn a c c th«ng tin cña ViÖt Nam tíi c c èi t c, c c nhµ tµi trî. NhËn Þnh ã îc rót ra tõ viöc ph n tých c c chø b o vò tçn suêt giao tiõp, sù tiõp thu néi dung th«ng iöp, viöc sö dông néi dung th«ng iöp vµo ho¹t éng nghò nghiöp, chuyªn m«n cña b¹n äc. nh gi nhu cçu b¹n äc lµ mét ho¹t éng cçn thiõt, cçn îc duy tr Ó t ng c êng hiöu qu x héi cña tê b n tin Newsletter: y míi chø lµ nghiªn cøu Çu tiªn îc thùc hiön chñ yõu trªn Þa bµn Hµ Néi. C c nghiªn cøu nµy cçn îc tiõn hµnh th êng xuyªn, dùa trªn c së khoa häc. B íc Çu, ho¹t éng nµy cã thó h íng vµo ph n tých mèi quan hö gi a c c nhãm c«ng chóng víi b n tin Newsletter. Sau ã, cçn më réng víi quy m«lín Ó biõt îc toµn diön h n c c t c éng tých cùc vµ c c c h¹n chõ trong mèi quan hö gi a ph ng tiön truyòn th«ng nµy èi víi c«ng chóng, c c nghiªn cøu nh gi b¹n äc vµ ng êi tiªu dïng tiòm n ng cña Ên phèm còng cã thó îc thùc hiön trong c c nghiªn cøu kõ tiõp. Trong qu tr nh kh o s t Þa chø nhën cña éc gi, nhãm nghiªn cøu quan s t thêy trong c«ng t c ph t hµnh cña toµ so¹n l u ý mét sè ióm:

11 Hå Kim Uyªn 81 TÝnh chuyón æi vþ trý c«ng t c theo nhiöm kú èi víi mét sè nh n viªn, tham t n ho¹t éng t¹i c c ¹i sø qu n, nhiöm kú kõt thóc thêi h¹n dù n èi víi mét sè chuyªn gia ho¹t éng trong c c tæ chøc nµy. Nghiªn cøu x c Þnh cña c«ng chóng cña B n tin Newsletter lµ nh ng nhµ chuyªn m«n ho¹t éng trong lünh vùc n«ng nghiöp thuéc nhiòu tæ chøc tµi trî, hîp t c quèc tõ. Hä cã nh ng nhu cçu, quan ióm, c ch tiªu thô c c s n phèm v n hãa, th«ng tin nghò nghiöp kh c víi b¹n äc ViÖt Nam. C c nghiªn cøu so s nh Þnh kú vò chêt l îng cña B n tin Newsletter cã ý nghüa quan träng. Nã cho biõt hiöu qu cña cña Ên phèm nµy èi víi c«ng chóng. Do Æc ióm cña mét tê B n tin máng, mang týnh giíi thiöu s l îc, nªn b n tin nµy còng dô r i vµo t nh tr¹ng kh«ng g y sù quan t m Æc biöt èi víi b¹n äc. HoÆc dô lµm ng êi äc cã c m gi c lµ th«ng tin nµy kh«ng ñ p øng nhu cçu th«ng tin cho c«ng viöc hµng ngµy cña hä. Ó kh¾c phôc t nh tr¹ng nµy, ý t ëng cho ra êi mét chuyªn môc tiõng Anh dçy dæn vò c c vên Ò cña n«ng nghiöp ViÖt Nam cã thó lµ mét thö nghiöm cã thó îc xem xðt trong thêi gian tíi. Cã thó sö dông c c bµi viõt nh gi cña c c chuyªn gia quèc tõ céng t c, nh ng bµi nhën Þnh ng¾n vò nh ng vên Ò liªn quan Õn n«ng nghiöp, theo tõng chñ Ò cña mçi sè. Nh n chung, Ên phèm Newsletter cçn cã nh ng c i tiõn nhiòu h n n a vò mæt néi dung vµ h nh thøc thó hiön, ng«n ng còng nh c ch thøc a vên Ò còng cçn îc xem xðt kü h n Ó Ên phèm cã mét søc sèng riªng, thùc sù trë thµnh cçu nèi th«ng tin gi a c c èi t c quèc tõ, khu vùc èi víi n«ng nghiöp ViÖt Nam. Tµi liöu tham kh o: 1. Mai Quúnh Nam: VÒ vên Ò nghiªn cøu hiöu qu truyòn th«ng ¹i chóng. T¹p chý X héi häc, sè 4 n m Bé sè liöu Þnh l îng cña Ò tµi nghiªn cøu truyòn th«ng (IOS & ICARD) 2003/ICARD/SF/007, do PGS.TS Mai Quúnh Nam lµm chñ nhiöm Ò tµi ( ) 3. Jame Curran, 2002: Media and Power. Routledge. Taylor and Francis Group. 4. Joel Smith, 1995: Understanding the Media: A Sociology of Mass Communication. Hampton Press. Inc. 5. Maison des Sciences de l Homme et de la SociÐtÐ, 1996: Textes, document et nouveau mðdia. Ðdition de l ActualitÐ Scientifique Poitou - Charentes.

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

PhÇn 1: lêi nãi ®Çu

PhÇn 1: lêi nãi ®Çu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC... KHOA... ĐỀ ÁN Xuất khẩu lao động" PhÇn 1: lêi nãi Çu Theo kõt kõt qu iòu tra Lao éng- ViÖc lμm, t¹i thêi ióm 1/7/2003 lùc l îng lao éng c n íc(gåm nh ng ng êi ñ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164 Page 1 of 62 Bé N«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n Vô Hîp t c quèc Tõ èi t c Dù n Trång míi 5 triöu ha Rõng B o c o nhãm chuyªn tr ch III nh gi nhu cçu Çu t vµ hç trî cho ngµnh l m nghiöp vµ c chõ hç

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn