BiÓu sè 11

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BiÓu sè 11"

Bản ghi

1 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212 I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp H nh thøc së h u vèn: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X víi vèn iòu lö lµ ång, trong ã: vèn Nhµ n íc ( do Tæng c«ng ty Hµng H i ViÖt Nam n¾m gi ) lµ 51%. Tæng sè cæ phçn C«ng ty ph t hµnh lµ cæ phçn trong ã cæ phçn îc niªm yõt cæ phiõu phæ th«ng t¹i Së Giao dþch Chøng kho n Hµ Néi vµo ngµy 8/6/29, cæ phçn ph t hµnh thªm ngµy 16/5/211 îc niªm yõt bæ sung t¹i Së giao dþch Chøng kho n Hµ Néi ngµy 6/9/ LÜnh vùc kinh doanh: Khai th c C ng 3- Ngµnh nghò kinh doanh: DÞch vô bèc xõp hµng ho, kinh doanh kho b i, vën t i vµ dþch vô vën t i, ¹i lý vën t i, ¹i lý hµng h i. II.Kú kõ to n, n vþ tiòn tö sö dông trong kõ to n 1- Kú kõ to n năm (b¾t Çu tõ ngµy 1/1/212 kõt thóc vµo ngµy 31/3/212) 2- n vþ tiòn tö sö dông trong kõ to n: ång ViÖt Nam III- ChuÈn mùc vµ ChÕ é kõ to n p dông. 1- ChÕ é kõ to n p dông: chõ é kõ to n doanh nghiöp ban hµnh theo quyõt Þnh sè 15/26/Q /BTC ngµy 2/3/26 cña Bé Tµi ChÝnh 2- B o c o tµi chýnh îc lëp vµ tr nh bµy phï hîp víi c c chuèn mùc kõ to n ViÖt Nam, hö thèng kõ to n ViÖt Nam vµ c c quy Þnh hiön hµnh vò kõ to n t¹i ViÖt Nam. 3- H nh thøc kõ to n p dông: NhËt ký chung vµ îc thùc hiön h nh thøc kõ to n trªn m y vi týnh IV- C c chýnh s ch kõ to n p dông. 1 - Nguyªn t¾c ghi nhën c c kho n tiòn vµ c c kho n t ng ng tiòn: tiòn mæt t¹i quü, tiòn göi ng n hµng vµ c c kho n Çu t ng¾n h¹n cã thêi h¹n thu håi vèn hoæc o h¹n kh«ng qu 3 th ng cã kh n ng chuyón æi dô dµng thµnh mét l îng tiòn x c Þnh vµ kh«ng cã rñi ro trong chuyón æi thµnh tiòn kó tõ ngµy mua kho n Çu t ã t¹i thêi ióm b o c o nh kú phiõu ng n hµng, týn phiõu kho b¹c... theo chuèn mùc kõ to n sè 24 B o c o l u chuyón tiòn tö. C c luång tiòn ph t sinh tõ c c giao dþch b»ng ngo¹i tö îc quy æi ra ång ViÖt Nam trong ghi sæ kõ to n vµ lëp b o c o tµi chýnh theo tû gi giao dþch b nh qu n trªn thþ tr êng ngo¹i tö liªn Ng n hµng do Ng n hµng Nhµ n íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ióm ph t sinh giao dþch. 2 - Nguyªn t¾c ghi nhën hµng tån kho: - Nguyªn t¾c ghi nhën hµng tån kho: Theo gi gèc îc quy Þnh cô thó cho tõng lo¹i vët t, hµng ho. - Ph ng ph p týnh gi trþ hµng tån kho: îc p dông theo gi Ých danh - Ph ng ph p h¹ch to n hµng tån kho: kª khai th êng xuyªn - Ph ng ph p lëp dù phßng gi m gi hµng tån kho îc trých lëp theo c c quy Þnh kõ to n hiön hµnh trªn c së chªnh löch lín h n cña gi trþ gèc vµ gi trþ thuçn cã thó thùc hiön îc cña hµng tån kho. Gi trþ thuçn cã thó thùc hiön îc x c Þnh b»ng gi b n íc týnh trõ c c chi phý Ó hoµn thµnh. 3- Nguyªn t¾c ghi nhën vµ khêu hao TSC - Nguyªn t¾c ghi nhën TSC ( h u h nh, v«h nh): Ghi nhën theo nguyªn gi. Trong B ng c n èi kõ to n, TSC îc ph n nh theo ba chø tiªu: nguyªn gi, hao mßn luü kõ vµ gi trþ cßn l¹i. Nguyªn gi TSC h u h nh bao gåm gi mua vµ toµn bé c c chi phý liªn quan trùc tiõp Õn viöc a tµi s n vµo sö dông: chi phý vën chuyón, l¾p Æt, l i vay ph i tr, lö phý tr íc b¹ (nõu cã)...c c chi phý mua s¾m, n ng cêp vµ æi míi tµi s n cè Þnh h u h nh îc vèn ho, ghi t ng nguyªn gi tµi s n cè Þnh h u h nh. C c chi phý b o tr, söa ch a îc týnh vµo kõt qu ho¹t éng kinh doanh trong kú. - Ph ng ph p khêu hao TSC ( h u h nh, v«h nh): TSC îc khêu hao theo ph ng ph p êng th¼ng dùa trªn thêi gian h u dông íc týnh. Thêi gian h u dông íc týnh theo th«ng t sè 23/29/TT-BTC do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh ngµy 2/1/29 h íng dén ChÕ é qu n lý, sö dông vµ trých khêu hao tµi s n cè Þnh. Thêi gian khêu hao cô thó nh sau: - 1 -

2 Lo¹i tµi s n N m Nhµ x ëng, vët kiõn tróc 3-13 M y mãc, thiõt bþ 6-8 Ph ng tiön vën t i, thiõt bþ truyòn dén 3-1 Dông cô qu n lý Nguyªn t¾c ghi nhën c c kho n Çu t tµi chýnh: - C c kho n Çu t chøng kho n ng¾n h¹n, dµi h¹n: îc ghi nhën theo gi gèc. - Dù phßng Çu t tµi chýnh ng¾n h¹n îc x c Þnh trªn c së nh gi vò kh n ng vµ møc é tæn thêt khi x y ra gi m gi èi víi tõng lo¹i Çu t. 6- Nguyªn t¾c ghi nhën vµ vèn ho chi phý i vay: - Nguyªn t¾c ghi nhën chi phý i vay: têt c c c chi phý l i vay îc ghi nhën vµo B o c o kõt qu ho¹t éng kinh doanh khi ph t sinh trõ tr êng hîp c c kho n chi phý i vay ã îc týnh vµo gi trþ tµi s n do cã liªn quan trùc tiõp Õn viöc Çu t x y dùng, mua s¾m tµi s n. 7- Nguyªn t¾c ghi nhën vµ vèn ho c c kho n chi phý kh c: - Ph ng ph p ph n bæ chi phý tr tr íc: C c kho n chi phý tr tr íc bao gåm c«ng cô dông cô qu n lý hµnh chýnh lo¹i nhá cã kh n ng em l¹i lîi Ých kinh tõ trong t ng lai cho C«ng ty trong thêi h¹n tõ 1 n m trë lªn. Chi phý tr tr íc îc týnh vµo B o c o kõt qu ho¹t éng kinh doanh trong vßng 2 n m theo ph ng ph p êng th¼ng. 8- Nguyªn t¾c ghi nhën chi phý ph i tr : + Chi phý ph i tr bao gåm c c kho n chi phý îc týnh vµo chi phý ho¹t éng kinh doanh trong n m tµi chýnh bao gåm c c chi phý ph i tr vò c c dþch vô mua ngoµi: dùa trªn khèi l îng dþch vô cung cêp îc ghi nhën doanh thu trong kú vµ n gi ký kõt víi ng êi b n trong hîp ång kinh tõ. 1- Nguyªn t¾c ghi nhën vèn chñ së h u: - Nguyªn t¾c ghi nhën vèn Çu t cña chñ së h u: îc ghi nhën theo sè vèn thùc gãp cña chñ së h u - Nguyªn t¾c ghi nhën lîi nhuën ch a ph n phèi: L i sau thuõ ch a ph n phèi ph n nh trªn b ng c n èi kõ to n lµ sè l i tõ c c ho¹t éng cña C«ng ty Õn thêi ióm 31/3/ Nguyªn t¾c vµ ph ng ph p ghi nhën doanh thu: Doanh thu îc x c Þnh theo gi trþ hîp lý cña c c kho n thu hoæc sï thu îc. - Doanh thu cung cêp dþch vô îc ghi nhën khi hoµn thµnh dþch vô cung cêp cho kh ch hµng vµ îc kh ch hµng chêp nhën thanh to n - Doanh thu ho¹t éng tµi chýnh bao gåm: + L i tiòn göi ng n hµng: ghi nhën trªn c së thêi gian vµ l i suêt thùc tõ. + L i tõ ho¹t éng mua b n chøng kho n: lµ sè chªnh löch gi a gi b n lín h n gi gèc. + L i cæ tøc îc chia: lµ sè cæ tøc îc h ëng tõ c c kho n Çu t tµi chýnh vµo c c c«ng ty. 12- Nguyªn t¾c vµ ph ng ph p ghi nhën chi phý tµi chýnh: Chi phý tµi chýnh îc ghi nhën trong B o c o kõt qu ho¹t éng kinh doanh lµ tæng chi phý tµi chýnh ph t sinh trong kú (kh«ng bï trõ víi doanh thu ho¹t éng tµi chýnh) bao gåm c c kho n chi phý l i tiòn vay kh«ng îc vèn ho theo quy Þnh, c c kho n lç chªnh löch tû gi ph t sinh trong kú. Chi phý l i tiòn vay îc x c Þnh theo sè tiòn nî gèc vay, l i suêt vay îc tho thuën trong hîp ång týn dông vµ thêi gian vay thùc tõ. 13- Nguyªn t¾c vµ ph ng ph p chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp hiön hµnh: îc x c Þnh trªn c së thu nhëp chþu thuõ vµ thuõ suêt thuõ TNDN. ThuÕ suêt thuõ TNDN n m 212 doanh nghiöp p dông lµ 25%

3 V- Th«ng tin bæ sung cho c c kho n môc tr nh bµy trong B ng c n èi kõ to n. n vi týnh: VN 1- TiÒn Cuèi kú Çu n m - TiÒn mæt. - TiÒn göi ng n hµng. - TiÒn ang chuyón Céng C c kho n Çu t tµi chýnh ng¾n h¹n Cuèi kú Çu n m - Tæng C«ng ty Hµng H i ViÖt Nam 1... Céng C c kho n ph i thu ng¾n h¹n kh c Cuèi kú Çu n m - Ph i thu vò cæ phçn ho. - Ph i thu vò cæ tøc vµ lîi nhuën îc chia. - Ph i thu ng êi lao éng Ph i thu kh c Céng Hµng tån kho Cuèi kú Çu n m - Hµng mua ang i êng. - Nguyªn liöu, vët liöu C«ng cô, dông cô Chi phý SX, KD dë dang - Thµnh phèm. - Hµng ho. - Hµng göi i b n. - Hµng ho kho b o thuõ. - Hµng ho bêt éng s n. Céng gi gèc hµng tån kho

4 8- T ng, gi m tµi s n cè Þnh h u h nh Kho n môc Nhµ cöa, vët kiõn tróc M y mãc thiõt bþ Ph ng tiön vën t i truyòn dén ThiÕt bþ dông cô qu n lý TSC HH kh c Nguyªn gi TSC h u h nh Tæng céng Sè d Çu kú Mua trong kú Çu t XDCB hoµn thµnh - T ng kh c - ChuyÓn sang B S Çu t - Thanh lý, nh îng b n - Gi m kh c Sè d cuèi kú Gi trþ hao mßn lòy kõ Sè d Çu kú KhÊu hao trong kú T ng kh c. - ChuyÓn sang B S Çu t. - Thanh lý, nh îng b n. - Gi m kh c. Sè d cuèi kú Gi trþ cßn l¹i cña TSC HH - T¹i ngµy Çu kú T¹i ngµy cuèi kú Gi trþ cßn l¹i cuèi kú cña TSC h u h nh dïng thõ chêp, cçm cè m b o c c kho n vay: ång - Nguyªn gi TSC cuèi kú khêu hao hõt nh ng vén cßn sö dông: ång - 4 -

5 1- T ng, gi m tµi s n cè Þnh v«h nh Kho n môc Nguyªn gi TSC v«h nh QuyÒn sö dông Êt QuyÒn ph t hµnh B n quyòn, b»ng s ng chõ Nh n hiöu hµng ho PhÇn mòm m y vi týnh GiÊy phðp vµ giêy phðp chuyón nh îng TSC v«h nh kh c Tæng céng Sè d Çu kú Mua trong kú - T¹o ra tõ néi bé doanh nghiöp - T ng do hîp nhêt kinh doanh - T ng kh c - Thanh lý, nh îng b n - Giảm kh c Sè d cuèi kú Gi trþ hao mßn lòy kõ Sè d Çu kú KhÊu hao trong kú Thanh lý, nh îng b n. - T ng kh c. - Gi m kh c. Sè d cuèi kú Gi trþ cßn l¹i cña TSC V«h nh - T¹i ngµy Çu kú T¹i ngµy cuèi kú Nguyªn gi TSC v«h nh cuèi kú khêu hao hõt nh ng vén cßn sö dông: 34.. ång - 5 -

6 11-Chi phý x y dùng c b n dë dang Cuèi kú Çu n m - Tæng sè chi phý x y dùng c b n dë dang: Trong ã: + Dù n n ng cêp c i t¹o b i giai o¹n Çu t dµi h¹n kh c: Cuèi kú Çu n m Sè l îng Gi trþ Sè l îng Gi trþ - Çu t cæ phiõu Cty Cæ phçn Çu t vµ ph t trión C ng nh Vò + C«ng ty Cæ phçn Çu t vµ Th ng m¹i Hµng H i H i Phßng +Tr êng cao ¼ng nghò Hµng H i Vinalines + C«ng ty TNHH VËn t i Hµng C«ng nghö cao - u t tr i phiõu. - Çu t týn phiõu, kú phiõu. - Cho vay dµi h¹n. - Çu t dµi h¹n kh c Céng Kho n Çu t 55. cæ phçn cña C«ng ty cæ phçn Çu t vµ ph t trión C ng nh Vò chiõm 2,75% vèn iòu lö cña C«ng ty Cæ phçn Çu t vµ ph t trión C ng nh Vò. Kho n Çu t 3. cæ phçn cña C«ng ty cæ phçn Çu t vµ th ng m¹i Hµng H i H i phßng chiõm tû lö 2.5% vèn iòu lö cña C«ng ty Cæ phçn Çu t vµ Th ng m¹i Hµng H i H i Phßng Kho n Çu t ång vµo C«ng ty TNHH VËn t i Hµng C«ng nghö cao chiõm tû lö 15% vèn iòu lö cña C«ng ty TNHH VËn t i Hµng C«ng nghö cao ( Vèn iòu lö C«ng ty TNHH VËn t i Hµng C«ng nghö cao lµ 3.. USD t ng ng ång) Kho n Çu t 5. cæ phçn cña Tr êng cao ¼ng nghò Hµng H i Vinalines chiõm tû lö 1% vèn iòu lö cña Tr êng cao ¼ng nghò Hµng H i Vinalines 14- Chi phý tr tr íc dµi h¹n. Cuèi kú Çu n m - C«ng cô, dông cô xuêt dïng mét lçn víi gi trþ lín Céng ThuÕ vµ c c kho n ph i nép nhµ n íc. Cuèi kú Çu n m - ThuÕ gi trþ gia t ng - ThuÕ thu nhëp doanh nghiöp - ThuÕ thu nhëp c nh n - ThuÕ nhëp khèu - ThuÕ tµi nguyªn - ThuÕ nhµ Êt vµ tiòn thuª Êt - C c lo¹i thuõ kh c - C c kho n phý, lö phý vµ c c kho n ph i nép kh c Céng Chi phý ph i tr. Cuèi kú Çu n m - Chi phý dþch vô mua ngoµi trong kú

7 Céng C c kho n ph i tr, ph i nép ng¾n h¹n kh c. Cuèi kú Çu n m - Kinh phý c«ng oµn - B o hióm x héi - B o hióm y tõ - B o hióm thêt nghiöp - Ph i tr vò cæ phçn hãa - NhËn ký c îc,ký quü ng¾n h¹n - C c kho n ph i tr, ph i nép kh c Céng

8 22- Vèn chñ së h u. a- B ng èi chiõu biõn éng cña Vèn chñ së h u. Vèn Çu t cña chñ së h u ThÆng d vèn cæ phçn Vèn kh c cña chñ së h u Cæ phiõu quü Chªnh löch nh gi l¹i tµi s n Chªnh löch tû gi hèi o i Quü Çu t ph t trión Quü dù phßng tµi chýnh A Lîi nhën sau thuõ ch a ph n phèi Sè d Çu Çu n m TrÝch lëp quü Çu t ph t trión T ng kh c Lîi nhuën t ng trong n m T ng vèn do CLTG cuối n m Gi m vèn do chuyón l¹i CLTG cuèi n m 21 ( ) ( ) - Gi m lîi nhuën do trých lëp c c quü tõ lîi nhuën n m 21 (39.5..) (39.5..) - Chia cæ tøc ît 2 n m 21 (*) (1.5..) (1.5..) - T ng vèn do ph t hµnh cæ phiõu th ëng tõ Quü Çu t ph t trión (**) ( ) Sè d cuèi n m 211, sè d Çu n m TrÝch lëp quü Çu t ph t trión TrÝch lëp quü dù phßng tµi chýnh Lîi nhuën t ng trong Quý 1 n m T ng vèn do CLTG cuối kú Gi m vèn do chuyón l¹i CLTG cuèi n m 211 ( ) ( ) - Gi m lîi nhuën do trých lëp c c quü tõ lîi nhuën n m 211 ( ) ( ) - Chia cæ tøc n m 211 (***) ( ) ( ) Sè d cuèi quý 1 n m Céng - 8 -

9 (*)Theo nghþ quyõt ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 211 sè 1/NQ- HC ngµy 18 th ng 3 n m 211, Héi ång qu n trþ quyõt Þnh tr cæ tøc ît 2 n m 21 lµ 2% trªn vèn chñ së h u. Kho n cæ tøc nµy îc tr cho c c cæ «ng. (**)Theo nghþ quyõt ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 211 sè 1/NQ- HC ngµy 18 th ng 3 n m 211, Héi ång qu n trþ quyõt Þnh ph t hµnh cæ phiõu th ëng cho cæ «ng hiön h u theo tû lö 2:1 tõ Quý Çu t Ph t trión Ó t ng vèn iòu lö. Sè l îng cæ phiõu ph t hµnh thªm îc niªm yõt bæ sung t¹i Së giao dþch Chøng kho n Hµ Néi ngµy 6/9/211 (***)Theo nghþ quyõt ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 212 sè 1/NQ- HC ngµy 28 th ng 2 n m 212, Héi ång qu n trþ quyõt Þnh tr cæ tøc n m 211 lµ 3% trªn vèn chñ së h u. Kho n cæ tøc nµy îc tr cho c c cæ «ng b- Chi tiõt vèn Çu t cña chñ së h u: Cuèi kú Çu n m Tæng sè Vèn cæ phçn th êng Vèn cæ phçn u i Tæng sè Vèn cæ phçn th êng - Vèn Çu t cña Nhµ n íc Vèn gãp (cæ «ng, thµnh viªn...) Céng Vèn cæ phçn u i - 9 -

10 c- C c giao dþch vò vèn víi c c chñ së h u vµ ph n phèi cæ tøc, chia lîi nhuën. Quý 1 n m 212 Quý 1 n m Vèn Çu t cña chñ së h u Vèn gãp Çu kú Vèn gãp t ng trong kú + Vèn gãp gi m trong kú + Vèn gãp cuèi kú Cæ tøc, lîi nhuën chia (*) (*) - Cæ tøc, lîi nhuën chia trong Quý 1 n m 211 bao gåm 2% cæ tøc ît 2 n m 21 - Cæ tøc, lîi nhuën chia trong Quý 1 n m 212 bao gåm 3% cæ tøc n m Cæ phiõu. Cuèi kú Çu n m - Sè l îng cæ phiõu ng ký ph t hµnh. - Sè l îng cæ phiõu îc b n ra c«ng chóng. + Cæ phiõu phæ th«ng. + Cæ phiõu u i. - Sè l îng cæ phiõu îc mua l¹i. + Cæ phiõu phæ th«ng. + Cæ phiõu u i. - Sè l îng cæ phiõu ang l u hµnh + Cæ phiõu phæ th«ng (*) + Cæ phiõu u i. MÖnh gi cæ phiõu ang l u hµnh: 1. VN /1 cæ phiõu e- C c quü cña doanh nghiöp Cuèi kú Çu n m - Quü Çu t ph t trión Quü dù phßng tµi chýnh */ Môc Ých trých lëp quü Çu t ph t trión, quü dù phßng tµi chýnh + Quü Çu t ph t trión îc dïng Ó Çu t, ph t trión s n xuêt kinh doanh theo Þnh h íng chiõn l îc cña C«ng ty kó c bæ sung vèn iòu lö cho C«ng ty vµ Çu t ra ngoµi C«ng ty theo c c quy Þnh t¹i iòu 9 cña Quy chõ qu n lý Tµi chýnh cña C«ng ty. + Quü dù phßng tµi chýnh îc sö dông Ó bï ¾p nh ng tæn thêt, thiöt h¹i vò tµi s n, c«ng nî kh«ng ßi îc ph t sinh trong qu tr nh kinh doanh cña C«ng ty. Bï ¾p nh ng kho n lç cña C«ng ty theo quyõt Þnh cña Héi ång qu n trþ hoæc cña ¹i héi ång cæ «ng

11 VI-Th«ng tin bæ sung cho c c kho n môc tr nh bµy trong B o c o kõt qu ho¹t éng kinh doanh 25- Tæng doanh thu b n hµng vµ cung cêp dþch vô (M sè 1). Trong ã: - Doanh thu b n hµng. - Doanh thu cung cêp dþch vô. 26- C c kho n gi m trõ doanh thu ( M sè 2). Trong ã: - ChiÕt khêu th ng m¹i. - Gi m gi hµng b n. - Hµng b n bþ tr l¹i. - ThuÕ GTGT ph i nép ( ph ng ph p trùc tiõp). - ThuÕ tiªu thô Æc biöt. - ThuÕ xuêt khèu Doanh thu thuçn vò b n hµng vµ cung cêp dþch vô (M sè 1). Trong ã: + Doanh thu thuçn trao æi s n phèm, hµng hãa. + Doanh thu thuçn trao æi dþch vô. n vþ týnh: VN N m 212 N m Gi vèn hµng b n (M sè 11) Gi vèn cña hµng hãa b n. - Gi vèn cña thµnh phèm b n. - Gi vèn cña dþch vô cung cêp Hao hôt, mêt m t hµng tån kho. - C c kho n chi phý v ît møc b nh th êng. - Dù phßng gi m gi hµng tån kho. 29- Doanh thu ho¹t éng tµi chýnh (M sè 21) L i tiòn göi, tiòn cho vay. - L i mua b n chøng kho n v môc Ých th ng m¹i. - Cæ tøc, lîi nhuën îc chia. - L i b n ngo¹i tö. - L i chªnh löch tû gi thùc hiön L i chªnh löch tû gi ch a thùc hiön. - L i b n hµng tr chëm. - Doanh thu ho¹t éng tµi chýnh kh c. 3- Chi phý tµi chýnh (M sè 22) L i tiòn vay. - ChiÕt khêu thanh to n, l i b n hµng tr chëm. - Lç do thanh lý c c kho n Çu t tµi chýnh ng¾n h¹n, dµi h¹n. - Lç b n ngo¹i tö. - Lç chªnh löch tø gi thùc hiön Lç chªnh löch tû gi ch a thùc hiön. - Dù phßng gi m gi c c kho n Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n. - Chi phý tµi chýnh kh c. 31- Chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp hiön hµnh (M sè 51) - Chi phý thuõ TNDN týnh trªn thu nhëp chþu thuõ n m hiön hµnh - iòu chønh chi phý thuõ TNDN cña c c n m tr íc vµo chi phý thuõ thu nhëp hiön hµnh n m nay - Tæng chi phý thuõ TNDN hiön hµnh

12 33- Chi phý s n xuêt, kinh doanh theo yõu tè Chi phý nguyªn liöu, vët liöu. - Chi phý nh n c«ng. + Chi phý l ng + Chi phý n ca + Chi phý kinh phý c«ng oµn + Chi phý BHXH, BHYT, BHTN - Chi phý khêu hao tµi s n cè Þnh. - Chi phý dþch vu mua ngoµi. - Chi phý kh c b»ng tiòn. - Chi phý tµi chýnh VII- Nh ng th«ng tin kh c. A. NghiÖp vô vµ sè d víi c c bªn liªn quan C ng H i Phßng 1. C c kho n ph i thu - Sè d Çu kú - Sè ph t sinh t ng trong kú - Sè ph t sinh gi m - Sè d cuèi kú 2. C c kho n ph i tr - Sè d Çu kú - Sè ph t sinh t ng trong kú - Sè ph t sinh gi m trong kú - Sè d cuèi kú 3. DÞch vô thùc hiön trong kú (týnh vµo doanh thu) 4. DÞch vô thùc hiön trong kú (týnh vµo chi phý) Cty DÞch vô Hµng H i Vinalines H i Phßng Cty VTB Container Vinalines LËp, Ngµy 18 th ng 4 n m 212 Ng êi lëp bióu KÕ to n tr ëng Tæng Gi m èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ãng dêu) Hoµng ThÞ H ng Mai ThÞ Yªn ThÕ Vò TuÊn D ng

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM 125B Caùch Maïng Thaùng 8 Quaän 3 TP. Hồ Chí Minh ÑT: (08) 38325889 / 38393931 Fax 38322807 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH (Cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc n ng cña tô iön ång hå o iön Toyota C c h háng cña

Chi tiết hơn

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam HTKT sè 3476-VIE 3 Lêi nãi Çu Nh»m hç trî cho c«ng cuéc c i c ch nòn kinh tõ vµ x héi cña ViÖt Nam, týnh Õn cuèi n m 2001, céng ång c c nhµ tµi trî quèc tõ cam kõt tµi trî hç trî ph t trión chýnh thøc

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: 0838 162 767 - Fax: 0838 155 262 B o c o tμi chýnh Cña C«ng ty cæ phçn bao b nhùa Sμi

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 (Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN) C«ng ty Cæ PHÇN s«ng µ 1 -----***----- Số: 63 CT/TCKT

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn