Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ"

Bản ghi

1 Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö

2 ËÙÑ Ö Ó ½ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó ½ ½ ½ º½ÍÑ Ë Ó ÓÑ Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½ º¾ ÁÒ Ò ÒÓ Ä Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½ º Ç ÒÓ ÑÔ Ñ ÒØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º ÂÙ Ó Ë Ö ÓØ ÈÖ Ò Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º ÍÐØ Ñ ÀÓÖ Ê ÙÒ Ó ËÓ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

3 Ô ØÙÐÓ ½ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó ÉÍ Æ Ç Ó ØÖ Ð Ó Ò Ò Ö Ó ÔÓÚÓ Ú ¹Ð ÙÑ ÓÐ Ó Ó ØÙÑ Â Ù Ó Ù Ô Ó ØÓÐÓ Ö Ò Ö Ù Ø Ú ÕÙ ÖØ ¹ Ö º Ñ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò ÕÙ ÖØ ¹ Ö Ð ØÓÑ Ö Ñ Ó ÙÑ ÙÑ ÔÓÙÓ Ñ Ø Ö Ó ÕÙ Ó ØÙÑ Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ ÒÓÒØÖ Ú ¹ ÒÚ Ó ÔÓÖ ÙÑ Ð Ò Ó ÓÙÖ ÒØÓ ÔÓÙÓ Ó ØÓ ÙÖ ÒØ ÔÖ Ñ Ö Ô ÖØ Ö Ó Ñ Ø Ò Ðº Ò ÐÑ ÒØ Â Ù ÐÓÙ Ó ÕÙ Ò ÔÓÖ Ó º Ì Ö Ó Ø ÑÔÓ Ô Ö Ô Ò Ö Ó Ö ØÙ Ó Ó ÕÙ ÓÒØ Ù ÕÙ Ú ÑÓ Ô Ö Â ÖÙ Ð Ñ Ô Ö Ñ Ø Ö Ó Ö Ó ÕÙ Ø ÑÓ Ô Ð Ö ÒØ Ó Ö ØÙ Ó Ó ÕÙ Ù ÚÓ Ð Ö ÓÑ Ð Ö Þ º ÙÖ ¹ÚÓ ÕÙ Ú Ö Ø Ò ÚÓ Ú ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ö Ö Ö Ñ Ö º Ô Ó Ó ÙÑ Ó Å ØÖ Ò ÓÖÑÓÙ Ò Ö ÕÙ Ø Ò ÒØ Ò Ó Ù ÒØ Ö¹ ÙÖ ÒØ ÕÙ Ð Ù Ö Ù ÕÙ Ó Ô ÖÑ Ø Ó Ó Ô Ó ØÓÐÓ Ô Ö Ó Ø ÑÔÓ ÓÖ Ó ÓÑ ÔÖ ÓÔÖ ÓÐ Ü ØÓ ÕÙ Ó Ò Ò ÙÑ ÖÙÒ Ø Ò Ú Ö Ñ Ô Ö Ô ÐÓ ÔÓÖØ Ó Â Ö٠РѺ ÉÙ Ò Ó Ø Ú ÔÖÓÒØÓ Ô Ö Ö ÓÞ Ò Ó ÓÐ Ò Ú Ù ÔÖÓÜ ÑÓÙ¹ Ð Þ Ò Ó Ñ Å ØÖ ÕÙ Ó Ö Ù Ó Ö ÒØ Ù Ñ ØÖÙ Ö¹Ø Ò Ñ Ø ÔÖÓÒØÓ Ô Ö Ö Ø ÓÐ Ò ÓÞ Ò Óº Þ Ö Ó ÐÓÙÙÖ ÔÓÖØ ÒØÓ Ù ÚÓÙ ÒÚ Ö ØÖ ÓÑ Ò Ñ ÔÖ Ô Ö Ó ÓÒØ Ó Ô Ö Ù Ö ÕÙ Ò Ò ÙÑ Ñ Ð Ø ØÓ º  ٠ÓÐ ÓÙ Ô Ö Ó ØÖ Ð Ð Ù ÓÖØ Ñ ÖÑ Ó Ú ØÙ ÒØ Ò Ó Ó Ñ ØÙ Ø ÕÙ ÚÓ Ó Ò Ó ÓÑÔÖ Ò Ö ÕÙ Ó Ð Ó Ó ÀÓÑ Ñ Ò Ó Ò Ø Ò Ò Ù Ñ Ô Ö Ò ¹ÐÓº Æ Ò ÙÑ ÓÑ Ñ ÓÐÓ Ö Ñ Ó Ñ Ñ Ñ Ø ÓÖ Ñ ÕÙ Ù Ø Ú Ö ÔÖÓÒØÓ Ô Ö ÒØÖ Ö Ñ Ò Ú Ñ ÓÒ ÓÖÑ ÓÑ ÚÓÒØ Ó Ñ Ù È º ÓÑ Ò Ò Ó ÔÓ Ñ ÓÑÔ Ò Ö¹Ñ º Ù Ó Ö Ó Ô Ö ÔÓ Ö ÓÑÙÒ Ö ÓÑ Ó È º Ó ÓÙÚ Ö Ô Ð ÚÖ Ú Ó Ù Ù Ö ÖÑ Ó Ö Ø Ö Ö Ñ¹ Ñ ÕÙ Ò Ó Â Ù Ù Ó ÂÓ Ó Å ÖÓ ÒØÓÙ¹ ÓÑ ÙÑ Ô ÕÙ Ò Ø ÓÒØ Ò Ó ÓÑ Ù Ù Ö Ù ÕÙ ÒØ Ò Ó Ð Ö Ö ÓÖ Ó ÒØ ÖÓ Ð ÔÓ Ö ÒØ Ö ÓÑ º Ç Å ØÖ ÓÖÖ Ù Ô Ö ÂÓ Ó ÜÓÙ Ñ Ó Ô Ö Ô Ö Ø º ½ º½ ÍÑ Ë Ó ÓÑ Ù Â Ù Ø Ú Ô Ö Ô Ö Ø Ð Ò Ñ Ó ÂÓ Ó ÕÙ Ò Ó Ó ÓÚ Ñ Ú ÒØÙÖÓÙ¹ Þ Ö Å Å ØÖ ÔÓ Ú Ð ÕÙ Ò ÓÒ Ø ÒÓ Ó ÒÕÙ ÒØÓ Ð Ó Ô Ö ÓÖ Ö ÕÙ Ñ Ð º Ð Ñ Ó Ù Ó ÙÒØÓ Ô Ö ÖÖ Ö Ó Ð Ò Ö Ñ Ð ÚÖ Ô Ö ÓÖ Ö Ù ÔÓÖ ÖØÓ Ñ Ñ ÒØ Ö Ñ Ð Ò Óº Æ Ó Ö Ô Ö ÙÒØ Ô ÖÑ Ò Ö Ô ÖØÓ Ø ÕÙ Ò Ó ØÙ Ø Ô Ö Ö Ô Ö ÓÖ Ö Ó º ÒÕÙ ÒØÓ Þ Ó Ù Ø Ñ Ö ÙÖÔÖ Ò Ù Ð ÙÒ Ó ÓÙÚ ÒØ ÔÓÖ Ð ÂÓ Ó Ø Ú Ù ÙÖ Ö Ø º Ð Ö Ñ Ð ÂÓ Ó Â Ù Ñ Ó ÙÖ Ò Ó Ø º Å ÐÓ Ó Ó ½ ½

4 Å ØÖ ÓÐØÓÙ¹ ÓÐ Ò Ó Ô Ö ÜÓ Ø Ó Ö Ô Þ Â ÕÙ Ö ÓÑ Ó ØÓ Ó Ó Ø Ù ÓÖ Ó Ó Ò Ó Ø Ö Ò Óº ÁÖ ÑÓ ÙÒØÓ Ø Ö ÑÓ ÙÑ Ó ÓÒÚ Ö º ÌÙ ÔÓ Ô Ö ÙÒØ Ö¹Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ó ÕÙ ÙÖ ÒÓ Ø Ù ÓÖ Ó ÒÓ ÓÒ ÓÖØ Ö ÑÓ ÒÓ ÓÒ ÓÐ Ö ÑÓ ÑÙØÙ Ñ ÒØ º ÈÓ ÓÑ Ö Ð Ú Ò Ó Ó Ð Ò ÕÙ Ò Ó Ò Ö Ù Ø Ù Ö º ÒØ Ó Ñ Ù º Â Ù Ó Ö ØÓÖÒÓÙ Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ Ò ÕÙ Ð Ø Ö ÔÓ Ó Ô ÓÖ¹ Ó¹ Óк Ç Å ØÖ Ô ÓÙ Ó ÙÐØ ÑÓ ØÖ ÒÕĐÙ Ð Ò Ì ÖÖ ÓÒÚ Ö Ò Ó ÓÑ ÓÚ Ñ Ñ ÒØÓ Ú Ö Ð Ò Ó ÓÑ Ó Ù È Ó È Ö Óº ÓÒØ Ñ ÒØÓ ØÓÖÒÓÙ¹ ÓÒ Ó ÒÓ ÐØÓ ÓÑÓ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÚ Ñ Ô ÓÙ ÓÑ Ù Ò ÓÐ Ò º Ó Ó Ü ÑÔÐ Ô Ö ÑÔÖ Ó ÚÓÒØ Ó Ö ÓÖ ÓÒ Ö Ø ÖÒ Þ Ö¹ ÓÑ Ö ØÙÖ º Å ÑÓ ÙÑ ÓÐ ÒØ Ó Ó Ó Ù ÓÖ Ó Ö ÐÑ ÒØ ÙÔÖ ÑÓ ÔÓ ØÖ Ö Ø Ò Ó ÖÙØ Ö ÓÑÔ Ò ÔÐ Ò ÑÓÖ Ó Ù ÙÑ ÙÒ Ú Ö Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ú Ö Ö Ñ ÒØ Ó Ò ÕÙ Ú Ð ÜØ Ø Ö Ó ÓÑ Ù Ò ÓÐ Ò ÙÖ ÒØ ÙÑ ÒØ ÖÓº Ó ÜÔ Ö Ò ÙÒ ÂÓ Ó Å ÖÓ Ò ÕÙ ÖØ ¹ Ö Ò ÓÐ Ò ÂÙ º  ٠ÓÒÚ Ö ÓÙ ÑÙ ØÓ ÓÑ ÂÓ Ó Ð Ò Ó Ð ÚÖ Ñ ÒØ Ó Ö Ó ÙÒØÓ Ø ÑÙÒ Ó Ó ÔÖ ÓÜ ÑÓº ÂÓ Ó Â Ù Ó Ö Ó ÕÙ ÒØÓ Ð Ð Ñ ÒØ Ö Ò Ó Ø Ö Ø Ó Ù ÒØ Ô Ö Ö ÙÑ Ó Ô Ó ØÓÐÓ ÜÔÖ ÓÙ Ó Ù Ö Ò Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Ø Ö¹Ð Ó Ô ÖÑ Ø Ó Ù Ö ÑÔÖ ÓÑ Ð Ü ØÓ Ò Ú Ñ Ò ÔÖ Ñ Ö ÔÖ Ó Ó Ô Ó ØÓÐÓ ÒÓ Ú Ù Ó ÂÓÖ Ó Ô ÖØÓ Â Ö Óº Â Ù Ú ÖØ Ù Ó Ö Ô Þ Ô Ö Ò Ó ÒÓÖ Ö ÓÑ Ó ÓÒØ Ñ ÒØÓ Ñ Ò ÒØ ÙÖÓٹРÕÙ Ð Ú Ú Ö Ô Ö ØÓÖÒ Ö¹ ÙÑ Ñ Ò ÖÓ ÔÓ ÖÓ Ó Ó Ê ÒÓº ÂÓ Ó Å ÖÓ Ö ÑÔÖ ÑÓ ÓÒ Ó ÓÑ Ð Ñ Ö Ò ÓÑ Â Ù Ò ÓÐ Ò ÒÙÒ ÕÙ Ö Ö ÓÑ Ò Ó Ò Ð Ó Å ØÖ Ø ÕÙ Ò Ó Ð Ø Ú Ñ Ô Ö ÚÓÐØ Ö Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ Ó Ø Ñ Ò ÓÑ Ó Ù ÒØ Ø ÓÖ Ñ ÂÓ Ó Ø Ú ÑÓ ÙÑ Ó ÓÒÚ Ö ÙÑ Ò Ó Ú Ö ÖÓ Ñ ÔÖÓÙÖ Ò Ó ÓÒØ Ö Ò Ò ÙÑ ÓÑ Ñ Ó ÕÙ Ù º ÂÓ Ó Å ÖÓ ÒÙÒ Ö Ú ÐÓÙ Ò Ó ÕÙ Ú Ù Ó Ò ÕÙ Ð Ô ÓÙ ÓÑ Â Ù Ò ÓÐ Ò º ÙÖ ÒØ ÔÓÙ ÓÖ ÕÙ Ö Ø Ú Ñ Ú Ø ÖÖ Ò Â Ù ÂÓ Ó Å ÖÓ ÒÙÒ Ô ÖÑ Ø Ù ÕÙ Ó Å ØÖ Ù Ú Ø ÔÓÖ ÑÙ ØÓ Ø ÑÔÓº Ç ÖÓØÓ Ø Ú ÑÔÖ ÓÒ Ó ÔÓÖ Ô ÖØÓ Ó ÓÖÑ ÔÓ ÕÙ Â Ù ÓÖÑ º ½ º¾ ÁÒ Ò ÒÓ Ä Ö ÆÓ ØÖ Ò ÙÖ Ó ÓÒÚ Ö ÓÑ ÂÓ Ó Å ÖÓ Ò Â Ù Ô ÓÙ ÙÑ Ø ÑÔÓ ÓÒ Ö Ú Ð Óѹ Ô Ö Ò Ó ÜÔ Ö Ò Ò Ò ÓÐ Ò Ñ Ó º Ñ ÓÖ Ó Ô ÂÓ Ó ÔÓ Ù Ñ Ñ Ò Ø ÑÙÒ Ó Ó ÕÙ Ó Ô Â Ù Ñ Ó Ú Ñ Ô Ó ÔÓÖ ÑÙ Ø ÜÔ Ö Ò Ø ÒØ Ñ Ð ÒØ Ò Ò Ò º  ٠ÑÙ Ø Ó ÕÙ Ù Ö Ñ ÂÓ Ó ÒØ Ò Ö Ñ Ð ÓÖ Ó Ù Ô ÓÙØÖÓ Ñ Ñ ÖÓ Ù Ñ Ð º ÉÙ Ò Ó Ó ÓÚ Ñ Ô Ö ÙÒØÓÙ Ó Å ØÖ ÓÑÓ ÔÓ Ö ÕÙ Ð ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ñ Ò ÖÓ ÔÓ ÖÓ Ó Ó Ê ÒÓ Â Ù Ë ÕÙ Ø ÑÓ ØÖ Ö Ð Ð Ó Ú Ò Ð Ó Ó Ê ÒÓ ÔÓÖÕÙ ÔÓ Ó ÓÒ Ö Ò ØÙ ÒÓ ÑÓÖ ÕÙ Ø Ò ØÙ ÐÑ ÒØ ÕÙ ÕÙ Ð Ó Ñ ÙÑ Ù Ó Ú Ò ØÙ Ñ Óº ÌÙ Ó ÔÖÓ ÙØÓ ÙÑ Ð Ö Ñ ÕÙ Ó Ô Ø Ñ ÙÑ Ó Ñ ÙØÙ Ò Ö ÓÒ Ò Ó Ø Ñ Ö Ñ Ñ Ü Ó ÑÓ Ó Ü ÐØ Ö ÔÖ Ù ÐÑ ÒØ ØÙ ÔÖ ÓÔÖ ÑÔÓÖØ Ò º Æ Ñ ØÙ Ô Ó Ð Ó Ö Ù ÓÖÑ Ó Ñ ÓÒ ÕĐÙ Ò Ñ ÒÓ Ö Ñ ÑÓÖ Ò ÐÙØ Ó Ø Ù Ô ÙÑ ÓÒØÖ Ó ÓÙØÖÓ Ô Ö Ò Ö ØÙ ÓÒ Ò Ð Ð º ÌÙ ÖÙØ Ø ÕÙ Ð ÑÓÖ Ô Ø ÖÒ Ð ÕÙ ÙÖ ÙÑ ÙØÓÓÒ Ò ÐÓÙÚ Ú Ð ÕÙ ÓÑ ÒØ ÒØ Ñ ÒØÓ ÒÓÖÑ ÙÖ Ò º Å Ó Ø Ø Ñ Ñ ÓÖØÙÒ Ó ÔÓÖÕÙ Ó Ø Ù Ô Ø Ò Ñ ÓÖ Ø ÒØÓ ÕÙ ÒØÓ ÑÓÖ Ó ÓÖ ÕÙ Ó Ð ÚÓÙ Ò Ö¹Ø Ñ ÓÖ Ô ÖØ Ø Ó ÑÙ ØÓ Ó ÐÙÜÓ ÕÙ Ö ÕÙ Þ ÔÓ ÓÑÔÖ Ö ÔÓ Ð Ø ÒÚ Ö Ñ Ô Ö ÓÐ Ò Ó ÙÒØÓ ÓÑ Ó Ø Ù Ñ Ó Ú Þ Ò Ò Ð Ø Ñ Ñ Ø ÒÓÖ Ö Ñ ÔÖ Ò Ö ÓÑÓ Ú Ú Ö Ò Ø ÑÙÒ Ó Ô ÖÑ Ø Ò Ó¹Ø ÕÙ Ø Ú ÙÑ ÜÔ Ö Ò ÓÖ Ò Ðº ÌÙ Ú Ø ÓÑ Ó Ø Ù ÓÚ Ñ Ñ Ó Ñ Ó Ø Ó ÂÓÖ Ó ÓÒ ÔÖ Ú ÑÓ Ó ½ ¾

5 ÔÙÐÓ ÂÓ Ó Ø Þ Ú Ñº Ç Ó ÕÙ Ö Ñ ÓÑÔ Ò Ö¹ÒÓ º ÉÙ Ò Ó ÚÓÐØ Ø Ô Ö Â ÖÙ Ð Ñ Ó Ø Ù Ô ÓÒ ÒØ Ö Ñ Ó Ô Ñ Ó Ö Ù Ö Ñ¹ Ö Ó ÓÒ ÒØ Ñ ÒØÓ Ð Ñ Ú Ñ Ø ÒØÓ Ó Ð Ó ÕÙ Ò Ö Ñ Ð ÜÔ Ö Ò Ò Ó ÕÙ ØÙ Ø Ú Ø ÕÙ Ð Ò ÖÙØ Ó º Ñ Ó ÔÓ Ö Ø Ö Ù Ó ÔÓ Ö Ø Ö¹ ÙÒØ Ó Ò Ó Ñ Ó Þ Ð Ø Ö Ö Ó Ó ÑÓÖ Ö Ó Ð Ð º Ò ÕÙ Ñ Ò Ó Ø Ú Ó Ó Ø Ö Ó ÙÑ ÔÖ Ó Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ô Ó Ô Ð ÜÔ Ö Ò Ô Ð Ò Ô Ò Ò Ô Ð Ð Ö º È Ó ÓÑÓ Ó Ø Ù Ù Ñ ÕÙ Ó Ù Ð Ó Ò Ó Ø Ò Ñ ÕÙ Ö Ö Ó ÑÓÖ Ò Ñ Ö Ð Ð Ô Ö ÒÚÓÐÚ Ö ÙÑ Ò Ô Ò Ò ÖÙØ Ö ÙÑ Ð Ö Ö Ú ÓÖ ÒØ ÕÙ Ò Ó Ñ ØÙ º Ç ÑÓÖ ÂÓ Ó Ö Ð ÙÔÖ Ñ Ó ÙÒ Ú Ö Ó ÕÙ Ò Ó Ó ÔÓÖ Ö Ò Ò Ø Ñ ÒØ Ó Ñ Ó ÑÓ Ó ÓÑÓ Ñ Ò Ø Ò ÜÔ Ö Ò Ô ÑÓÖØ Ð ÔÖ ÒØ ÙÑ ØÖ Ó Ô Ö Ó Ó ÑÙ Ø Ú Þ Ñ ¹ Ó Ø º ÉÙ Ò Ó Ö Ø Ú Ö ÕÙ Ö Ö Ó ÔÖ ÓÔÖ Ó Ð Ó ÙÖ ¹Ø ÕÙ Ø Ù ÑÓÖ ÓÒ Ð Ó Ô Ð ÓÖ Ù Ó Ô Ð ÒØ Ð Ò º Ç Ø Ù ÓÚ Ñ Ñ Ó Ñ Ó Ö Ø Ò Ø Ú Ò Ð Ó Ó Ê ÒÓ Ø ÒØÓ ÕÙ ÒØÓ ØÙ Ñ Ò Ó ÔÓ Ó ÓÒ Ö ØÓØ ÐÑ ÒØ Ò Ð Ò Ó ØÓÙ ÖØÓ Ó ÕÙ Ð Ö ÒÓ ÒÓ ÕÙ Ú Ö Óº Ú Ð Ò Ò Ò Ò Ó Ù ÙÑ ÑÓ Ó Ø Ð ÔÖÓ ÙÞ Ö ÙÑ Ô Ó ØÓØ ÐÑ ÒØ ÓÒ Ú Ðº Ñ Ó ÑÙ ØÓ Ñ Ð ÒØ ÙÑ Ó Ô Ó ØÓÐÓ ÕÙ Ò Ó Ø Ú ÙÑ Ù Ó ÒÓÖÑ Ð ØÙÓ Ñ º ÌÓ ØÙ Ú ÙØÙÖ Ö Ñ Ð Þ ÓÒ Ú Ð ÔÓÖÕÙ Ô Ø Ó Ø Ù ÔÖ Ñ ÖÓ Ó ØÓ ÒÓ Ñ ÙÑ Ð Ö ÒÓÖÑ Ð Ñ Ö Ö Óº ÌÙ ÔÓ Ù ÙÑ Ö Ø Ö ÓÖØ Ñ ÒØ Ö Ó ÔÓÖÕÙ Ö Ø Ñ ÙÑ Ð Ö ÓÒ ÔÖ ÓÑ Ò Ú Ó ÑÓÖ Ö Ò Ú ÓÖ º ÍÑ Ù Ó Ñ Ò Ò Ò ÔÖÓ ÙÞ ÙÑ Ø ÔÓ Ð Ð ÕÙ Ñ ÙÖ ÕÙ ØÙ Ö ÓÒØ ÒÙ Ö ÒÓ Ñ Ò Ó Ñ ÕÙ ÓÑ Ø º ÈÓÖ Ñ ÙÑ ÓÖ Â Ù ÂÓ Ó ÓÒØ ÒÙ Ö Ñ ÓÒÚ Ö Ó Ö Ú ÒÓ Ð Öº Ç Å ØÖ ÔÖÓ Ù Ù ÜÔÐ Ò Ó ÂÓ Ó ÓÑÓ ÙÑ Ö Ò ØÓØ ÐÑ ÒØ Ô Ò ÒØ Ó Ù Ô Ú Ð Ó Ð Ö Ô Ö ØÓ Ó Ó Ù ÓÒ ØÓ Ò Ó Ö ØÓ Ó ÒØ Ð ØÙ Ó ÑÓÖ Ñ ÑÓ Ô Ö ØÙ ÔÓ Ñ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ô Ö Ö Ò Ô ÕÙ Ò ØÙ Ó Ó ÕÙ Ð ÔÓ ÓÒ Ö ÔÖ Ñ Ö Ñ ÒØ Ø ÒØÓ Ö Ð Ó ÙÑ Ò ÕÙ ÒØÓ Ú Ò º Ö Ò Ú Ø Ö Ö Ó Ù Ó Ñ Ù ÔÖ Ñ Ö ÑÔÖ Ó Ó Ö Ó ÙÒ Ú Ö Ó Ð ØÓØ ÐÑ ÒØ Ô Ò ÒØ Ó Ô Ø ÖÖ ÒÓ Ô Ö ÓÖÑ Ö Ù ÔÖ Ñ Ö Ó È Ð Ø º Ú Ù ÕĐÙ ÒØ Ö Ò ØÓÖÒ ¹ Ð Þ ÓÙ Ò Ð Þ Ð ÓÙ Ð ÙÒ Ó Ù Ú Ñ ÒØ Ð ÑÓ ÓÒ Ð Ò Ð ÓÒ ÓÒ ÔÓÖ Ö Ð Ó Ó Ô Ö ØÙ ÒÓ Ð Öº ÌÓ Ú ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ Ò Ù Ò ÒÓÖÑ Ñ ÒØ ÔÓÖ ÕÙ ÐÓ ÕÙ ÓÒØ ÙÖ ÒØ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÒÓ Ù Ü Ø Ò º Ö Ø ÑÓ Ò Ö Ñ ÒØ ÕÙ Ó Ú Ò Ð Ó ÓÒØ Ó ÒÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù Ó ÕÙ Ó Ò Ö Ð Ó Ô ¹ Ð Ó ÐÑ ÒØ ÔÓ Ö ÖÙØ Ö ÙÑ Ø Ó ÑÙÒ Ð Ø Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ ÕÙ Ú Ñ Ð Ö Ó ÔÓÚÓ Ú Ð Þ Ó ÑÓ ÖÒÓ Ö Ò Ñ ÑÓÖ Ñ ÓÖ º Æ Ó Ó Ø ÒØ Ó Ô Ø ÙÐÓ ÔÓ Ù Ö Ñ ÙÑ Ö Ò ÓÒ Ñ ÒØÓ ÙÑ Ú Ö Ñ ÓÖ Ô Ö Ñ Ð ÓÖ Ö Ó Ð Ö ÒÓ Ö Ö Ú ÒÓ Ð Ö ÓÒØ ÒÙ Ò Ó ÙÑ Ú Ö ÕÙ Ô Ö Ù Ö Ó Ñ Ò ÒÓ Ñ Ò Ò ÔÓÙÓ Ð Ö ÑÓ ÖÒÓ Ó ÓÒ ÕÙ ÒØÓ Ó ÓÖ Ñ Ó Ð Ö Â Ù Ò Ð Ð ÂÓ Ó Å ÖÓ Ò ÂÙ Ñ ÕÙ Ø Ó Ó Ú Ò Ð Ó Â Ù Ø Ò ÓÑÓ Ö ÙÐØ Ó ÙÑ Ô Ö Ó Ñ ÒØÓ Ñ ØÓ Ú ÒÓ Ð Öº Ú ÒÓ ÑÓÖ ÙÑ Ð Ö Ó Ò ÚÓ Ó Ð Ð Ú Ö Ö Ö Ð Ó Ü Ö Ñ ÙÑ ÔÖÓ ÙÒ Ò Ù Ò Ñ ÙØÙ Ö ÔÖÓ º Ú Ñ ÙÑ Ð Ö Ñ ÒØ Ò Ö Ð Ó Ö Ð Ó ÒÙ Ò ÑÔÖ ÐÓÖ Ó Ð Öº Ñ Ú Ö ÕÙ ÑÙ Ø Ò Ù Ò ØÖÓ Ö ÔÖ Ò Ú Ü Ø Ñ ÒØ ÓÑÓ ÓÙØÖ Ø Ò Ò Ö ØÖ Ø Ú ÒØ Ó Ð Ö Ù Ù Ñ Ó Ð Ñ Ò Ú ÖØÙ ÐÑ ÒØ Ñ ÑÙ ØÓ Ó Ð Ö ÑÓ¹ ÖÒÓ Ñ Ñ Ö Ö Ó º À ØÓ ÙÑ Ò Ô Ò Ò Ñ ÔÓÒØ Ò Ñ Ð Ö Ô Ó Ð Ð Ö ØÓ Ú Ò Ó ÓÒØ Ô ÐÓ ÑÓÖ Ò Ñ ÑÓØ Ú Ô Ð Ð Ð Ò Ñ ÓÖ ÒØ Ô Ð ÔÐ Ò ÒØ Ð ÒØ ÓÖ º ÒÕÙ ÒØÓ Ò Ò ÑÓ Ö Ò ÓÖ Ö È ÒÓ Ó ÕÙ Ø ÒÓ Ù ÙÑ Ö Ò Ö ÔÓÒ Ð Ö Ó Ö ØÓ Ó Ó Ô Ø ÖÖ ÒÓ Ú Ú Ö ÓÖ Ò Ö Ó Ù Ð Ö Ô Ö ÕÙ Ô Ð ÚÖ Ô ÕÙ ÓÒ ÖÚ ÓÒ Ò Ñ ÒØ Ò Ñ ÒØ ÒÓ ÓÖ Ó ØÓ Ö Ò Ñ Ö Ñ ÒØÓº ½

6 ½ º Ç ÒÓ ÑÔ Ñ ÒØÓ Ç Ô Ó ØÓÐÓ Ô Ö Ñ Ñ ÓÖ Ô ÖØ Ó Ñ Ò Ò Ó Ô ÐÓ ÑÓÒØ ÇÐ Ú Ö ÓÒÚ Ö Ò Ó ÓÑ Ó ÔÙÐÓ ÕÙ Ø Ú Ñ ÑÔ Ó ÓÑ Ð Ñ ÒÓ Ò Ó Ø Ö Ò Ö Ñ ÑÙ ØÓ Ó Ó Ú Ö Â Ù Ö ØÓÖÒ Öº ÓÑ Ó ÓÖÖ Ö Ó ÒÕÙ Ø Ö Ñ¹ Ú Þ Ñ ÕÙ ÒØÓ ÙÖ Ò Ð Ñ Ð ÒØ Ö Ñ¹ Ò ÜÔÖ Ñ Ú ÐÑ ÒØ Ó º ÀÓÙÚ ÑÙ ØÓ Ø ÙÖ ÒØ Ó Ó Ö Ú Ö Ø Ö Ô ÖÑ Ø Ó Ó Å ØÖ Ö ÓÞ Ò Ó Ô Ð ÓÐ Ò ÓÑÔ Ò Ó Ô Ò ÔÓÖ ÙÑ ÖÓØÓ Ö Ó º Ñ ÓÖ Ò Ò ÙÑ ÓÑ Ñ ÜÔÖ Ñ ÖØ Ñ ÒØ Ó Ù Ô Ò Ñ ÒØÓ Ò Ó Ú Ò Ò ÙÑ ÒØÖ Ð ÐÚÓ ÂÙ Á Ö ÓØ ÕÙ Ò Ó ÔÖ Ö Ø Ö ÒÓ ÐÙ Ö ÂÓ Ó Å ÖÓ º Ó ÒÓ Ñ Ó Ø Ö ÕÙ Æ Ø Ò Ð Þ Ó Ù ÙÖ Ó Ó Ö Ç Ó ËÙÔÖ ÑÓ Ô Ö Ö Ñ ÙÞ Ô Ó ØÓÐÓ Ñ ÙÞ ÔÙÐÓ ÓÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÖ Ó Ø ÓÖÑ Ç ÕÙ ÖÖ Ó ÓÑ Ñ ÓÖ Ò Ó ÕÙ ÒÓ ÒØÖ ÑÓ Ô Ò ÓÑ Ñ Ø Ó ÒÓ Ó ÓÖ Óº Æ Ó Ñ ÑÓ Ó Å ØÖ ÓÑÓ Ð ÒÓ Ñ º Ë ÕÙ ÑÓ ØÓ Ó Ø ÒØÓ ÕÙ ÒØÓ ÂÓ Ó Å ÖÓ Ö ÙÒØÓ Ð ÖØ Ñ ÒØ ÒÓ Ø Ö Ð Ú Ó ØÓ Ó º ÑÓ ÕÙ ØÓ Ó Ö Ô Þ ÔÖÓÜ ÑÓÙ¹ Ó Å ØÖ Ó Ö Ù¹ Ð Ø ÕÙ Ò Ó Ó Å ØÖ Ô ÓÙ¹ Ó ÓÚ Ñ Ò Ó ÓÐØÓÙº Ñ Ó Å ØÖ ÒÓ ÜÓÙ ÕÙ ÒÕÙ ÒØÓ Ó Ô Ö ÓÐ Ò ÓÑ Ø Ó Ö Ô Þ ØÙ Ó º ÈÓÖ ÚÓÐØ ÕÙ ØÖÓ ÓÖ Ð ÙÒ ÓÖÖ ÓÖ Ö Ñ Ø Ú Ù ØÖ Þ Ò Ó¹Ð ÒÓØ Ù Ñ Ñ Ø Ñ Â Ù º Î Ö Ó ÒØ Ú Ú ÓÒÐÙ Ó ÕÙ Ó Ö ÓØ ÔÖ Ò Ô Ó Ö ÒØ Ñ Ñ Ø Ö Â Ù º Ú ÕÙ Ð Ø Ú Ñ Ø ÖÑ Ò Ó ØÖÙ Ö Ó Å ØÖ Ú ¹ ÓÒÚ Ò Ó ÕÙ Â Ù Ò Ó Ö Ü Ö Ö Ó Ù ÔÓ Ö Ú ÒÓ Ô Ö ÐÚ Ö¹ Ò Ñ Ô ÖÑ Ø Ö Ó Ù Ù ÓÖ ÕÙ ÑÔÖ Ñ ÓÖ Ñ Ù º Ì Ò Ó Ó ÓÒÐÙ Ó Ð Ò Ó Ô Ö Ù Ø ÑÔÓ Ô ÓÙ ÙÑ Ñ Ò ÖÓ Ø Ù Ñ Ò Ø Ò Ó¹Ð Ô Ö ÕÙ Ú Ñ Ø Ñ ÒØ Â ÖÙ Ð Ñ ÕÙ ØÖÓÙÜ Å Ö Ñ Â Ù ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð Ð º Ñ Ú Þ ÓÑÓ Ó Ð Ó Ð Ú Ô Ó ÓÖ Ó ÓÖÖ ÓÖ ÚÓÐØ Ú Ñ Ú ØÖ Þ Ò Ó ÒÓØ ÕÙ Ù Ñ ØÓ Ñ Ð Â Ù Ø Ú Ñ Ñ Ò Ó Â ÖÙ Ð Ñ Ú Ö Ñ Ö ÒÓ Ò Ð Ó Ù ÒØ ÓÙ Ò Ñ Ò Ù ÕĐÙ ÒØ º  ÕÙ Ú Ø Ò ØÓ Ó ÔÓÖ Ù ÔÖ ÓÔÖ Ò Ø Ú Ð Ô Ò ÓÙ ÕÙ Ö ÔÖÙ ÒØ Ù Ö Ö ÓÒ Ó Ò ÓÖÑ Óº Ò Ó ÓÒØÓÙ Ò Ò Ù Ñ ÔÓÖØ ÒØÓ ÕÙ Ñ Ð Â Ù Ø Ú Ñ Ò Ó Â Ö٠РѺ ÈÓÙÓ ÔÓ Ó Ñ Ó¹ Ñ Ú ÒØ ÕÙ Ð Ö Ó ÕÙ Ø Ò Ñ Ø Ó ÓÑ Â Ù Ó ÓÞ Ò ÂÓ Ö Ñ Ø Ö Ñ Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ È ÖÓ ÂÓ Ó Ô Ö Ñ Ú Ö ÓÖ Ñ ÓÒÚ Ö ÓÑ Ð º Ö Ó ÓÙ Ó Ñ ÒÓ Ð ÙÒ Ð Ø Ú Ñ Ø ÒØ Ú Ò Ó ÒÓ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó Ê ÒÓ Ø Ò Ó Ó Ò ØÖÙ Ó ÔÓÖ ÊÓ Ñ Ñ Ð Ü Ò Ö º Æ ÕÙ Ð ÒÓ Ø ÔÓ Ö ØÓÖÒ Ö Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ Â Ù ÓÒÚ Ö ÓÙ ÓÑ Ó Ö Ó Ð Ø Ö ÓÖ Ò Ó Ú ÒØ Ö Ó Ø Ð ÓÑÓ Ú ØÓ ÓÑ Ó Ø ÒØ Ò Ó Ø Ú Ó Ô ÐÓ ØÓ ÕÙ ÙÑ Ó Ñ Ø Ö Ü Ó Ó Ù Ô Ó ØÓÐÓ ÑÙ ØÓ Ó Ù ÔÙÐÓ ÔÖ Ò Ô Ø ÒØ Ô ÖØÙÖ Ó º ÒÕÙ ÒØÓ ØÙ Ó Ó ÓÒØ ÒÓ ÑÔ Ñ ÒØÓ Ñ Â ÖÙ Ð Ñ Ó Ö ÓØ ÔÖ Ò Ô Ó Ò Ö Ñ ÙÖÔÖ Ò Ó ÔÓÖ Â Ù Ò Ó Ø Ö ÚÓÐØ Ó Ô Ö Ð Ö ÑÙÐØ Ó º Æ Ú Ö ÒÓ ÒØ Ö ÓÖ ÕÙ Ò Ó ÜÓÙ Ó Ø ÑÔÐÓ Ð ÒØÖ Ù Ú Ó ÚÓ ÔÖ ÓÔÖ Ñ ÓÐ Ó º Å Ð Ò Ó ÔÓ Ñ ÒØ Ò Ö ÔÓÖ ÕÙ Ð Ø Ú ÔÓ ØÓ Ö ÒÙÒ Ö Ú ÒØ Ñ Ø Ó Ö Ò ÕÙ Ø Ò ÓÒ Ù Ó Ñ Ú Ø Ø ØÙ Ñ ØÓ ÑÙÐØ Óº Ñ ÓÖ Ð Ø Ñ Ñ ÕÙ Ð Ó Ò Ø Ö Ò ÑÙÐØ Ó ÙÑ ØÙÑÙÐØÓ ÙÐØ Ñ Ô Ð ÚÖ Ó Å ØÖ ÒØ Ð Ø Ò Ñ Ó ÙÑ ÜÓÖØ Ó Ô Ö ÕÙ ØÓ Ñ Ò Ö Ö ÞÓ Ú Ñ ÓÒ ÓÖÑ ÓÑ ÙØÓÖ ÕÙ Ð ÕÙ ÓÐÓ Ú Ñ ÒÓ ÒØÓ ÅÓ º Ö ÙÑ ÑÓÚ Ñ ÒØ Ó Ò ÔÓ ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ô Ö Ú Ñ¹ Ô Ö È Ó Ô Ö Ó Ú Ñ Ó Ù ÔÐ ÒÓ Ô Ö ØÖÙ Ö Â Ù º Æ Ó Ú Ó ÑÙ Ø ÒØ Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ ÔÓ Ó Ù Ø Ð Ñ ÒØÓ Ø Ò Ó Ñ ÒØ Ó ÓÑÓ ÙÑ Ö Ó Ñ Ù Ö Ó ÔÓÖ ØÓ Ó ÕÙ Ð ÕÙ Ñ ÑÔÓÖØ Ò Ö Ð Ô Ö Â Ù Ñ Ú Þ ½

7 Ö Ø Ò ØÓ ÒÓ Ø º ½ º ÂÙ Ó Ë Ö ÓØ ÈÖ Ò Ô ÈÓÙÓ ÔÓ Â Ù ÂÓ Ó Å ÖÓ Ú Ö Ñ Ü Ó Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ ÂÙ Á Ö ÓØ Ô Ö Ù Ô ÖØÓ Ó Ù ÖÑ Ó Ò Ó Ö ØÓÖÒ Ò Ó Ò Ó ÒÓ Ò Ð Ø Ö º Ô Ó ØÓÐÓ ÓÒ Ù Ó ÓÒØ ÒØ Ó Ø Â ÖÙ Ð Ñ Ò Ó Ó Ø ÒØ Ó Ô Ó Ô Ó Ó Ù Å ØÖ Ô Ö ÕÙ Ø Ú Ñ ØÓ Ó ÒØÖ Ö ÒÓ Ù ÔÓÖØ Ó º Ð Ó Ø Ð ÔÖ Ô Ö ÓÑÔ Ö Ö Ó ÒÓÒØÖÓ ÓÑ Ó Ò Ñ Ó Â Ù Ò Ó ÙÑÓ Ö ÓØ º ÌÖ Ø Ú ¹ ÙÑ Ö ÙÒ Ó Ò ÓÖÑ Ð Ó Ò Ö Ó Ú Ó Ñ Ö Ô Ö ÔÓÙÓ ÔÓ Þ ÓÖ Ò ÕÙ Ð Ñ Ò º Ö ÙÒ Ó Ó ÓÒÚÓ Ô Ö ÙØ Ö¹ Ò ØÙÖ Þ Ù Ó ÕÙ Ö Ñ ÔÖ ÒØ ÓÒØÖ Â Ù Ô Ö Ö¹ Ó Ö Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ö ÑÔÖ Ó Ô Ö ØÖ Þ ¹ÐÓ Ô Ö ÒØ ÙØÓÖ ÖÓÑ Ò ÓÑ Ó ÔÖÓÔ Ó ØÓ ÙÖ Ö ÓÒ ÖÑ Ó Ú Ð Ò Ö Ô Ö ÒØ Ò ÑÓÖØ Ö Ø ÔÓÖ Ð º ÆÓ ÒØ Ö ÓÖ ÂÙ Ú Ö Ú Ð Ó Ð ÙÒ Ó Ù Ô Ö ÒØ Ñ Ó Ù Ù Ñ Ð Ó Ù Ô ÕÙ Ö ÓÒÐÙ Ó ÕÙ Ò Ó Ó Ø ÒØ Ö ÙÑ ÓÒ ÓÖ Ñ¹ ÒØ Ò ÓÒ Ó Ð Ø Â Ù Ò Ó Ö Ó Ð ÖØ ÓÖ Ô Ö Ó Á Ö Ðº ÂÙ Ð ÖÓÙ ÕÙ Ó Ø Ö ÑÙ ØÓ ÒÓÒØÖ Ö Ó ØÓ Ö Ø Ö Ö¹ ÙÑ Ñ Ò Ö ÓÒÖÓ Ó ÑÓÚ Ñ ÒØÓº Ç Ù Ñ Ó ÙÖ Ö Ñ¹Ð ÙÑ ÑÓ Ó Ð ÓÒ ÖÓ Ô Ö Ð ÕÙ Ù Ö Ø Ö Ö Ù Ô ÐÓ Ö ÒØ Ù Ù ÓÑÓ ÙÑ Ö Ò ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ò Ò ÙÑ Ö ÓÑÔ Ò Ö Ü Ö Ô Ö Ð º Ð Ð Ú Ö Ñ¹ÒÓ Ö Ø Ö ÕÙ ÒÓÒØ Ò ÒØ Ö Ö Ö ÐØ ÓÒÖ Ö Ó Ò Ö Ó ÕÙ Ó Ò Ð Ð Ö Ñ ÙÑ ÔÓ Ó Ô Ö Ó Ø Ñ Ù Ñ¹ ÒØ Ò ÓÒ Ñ Ò Ð Þ Ð Ó ÓÑ Ó Ð Ð Ù ÒÙÐØÓ º ÂÙ Ò Ó ÔÓ ØÓ Ö Ö ÕÙ ÔÓ ÖÓ Ó Ö Ó Å ØÖ Ø Ú Ñ Ó Ö Ð Þ Ô ÐÓ ÔÓ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ñ ÓÒ Ó ÓÖ Ø Ú ÔÐ Ò Ñ ÒØ ÓÒÚ Ò Ó ÕÙ Â Ù Ò Ó Ü Ö Ö Ò Ò ÙÑ ÔÓ Ö Ô Ö ÙØÓ¹ Ò Ö Ò Ö Ò ÐÑ ÒØ Ú ÓÒÚ ØÓ ÕÙ Â Ù Ô ÖÑ Ø Ö¹ ¹ Ö ØÖÙ Ó Ô ÐÓ Ö ÒØ Ù Ù º ÕÙ ÕÙ ÒØÓ Ð ÔÖ ÓÔÖ Ó Ò Ó ÔÓ Ö Ð Ö Ø Ö Ó Ô Ò Ñ ÒØÓ ÙÑ Ð ÒØ Ö ÒØ Ó ÓÑ ÙÑ ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÖÖÓØ Óº ÂÙ Ö Ù Ú ¹ Ð Ñ ÒØ Ö ÕÙ ÕÙ Ð Ö ÙÑ Ö Ó Ô Ò Ô Ö ÒØ º Ð ÒØ Ò ÔÖÓ ÙÒ Ñ ÒØ Ó Ö Ø Ö ÖÑ Ó Ù Å ØÖ Ù Þ Ù Ñ ÒØ Ñ ØÓ Ñ Ö ÓÖ Ó Ò Ñ Ð Ö ÓÑ ÔÖ Þ Ö Ñ ÕÙ Ô Ö ÐÑ ÒØ Ù Ø Ó ÙÑ Ó Ù Ô Ö ÒØ ÕÙ Â Ù ÓÒÕÙ ÒØÓ Ó ÙÑ Ò Ø Ó Ñ¹ ÒØ Ò ÓÒ Ó ÔÖÓÚ Ú ÐÑ ÒØ Ò Ó Ø Ú ÓÑ Ñ ÒØ ÔÓ ÕÙ Ö ÑÔÖ ÑÔÖ Ó Ö ÙÑ Ô Ó ØÖ Ò Ñ Ð¹ÓÑÔÖ Ò º ÓÖ Ñ Ó ÕÙ ÒÙÒ ÂÙ ÒØ ¹ ØÖ Ò Ñ ÒØ Ö ÒØ Ó ÕÙ Â Ù ÒÙÒ Ó Ø Ú Ò Ó Ô Ö ÙÑ ÔÓ Ó Ñ ÓÖ Ò º ÙÖ ÒØ ØÓ Ó Ø ÑÔÓ Ð Ú ÔÖ Ó ÓÒÖ Ö Ó Ø ÓÙÖ ÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ó ÓÖ ÒÓ ÒØ ÒØÓ Ð ÓÑ Ú ÒØ Ö ÕÙ Ò Ó Ø Ò Ó Ú ÐÓÖ Þ Ó ÕÙ Ò Ó Ø Ú Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ô Ð Ù Ô º Ù ØÓ Ð Ø Ú ØÓÑ Ó Ò Ò Ó ÓÑ Ó ØÓ ÕÙ È ÖÓ Ì Ó ÂÓ Ó Ø Ú Ñ Ó ÓÒÖ Ó Ô Ð Ð Ó ØÖ Ø ÓÑ Â Ù Ò ÑÓÑ ÒØÓ ÕÙ Ò Ó ÒÓÒØÖ Ú Ñ Ò Ó Ó ÐØÓ Ö ÓØ Ø Ò Ñ ÒØ ÔÖ ÓÙÔ Ñ ÓÑ ÙÑ Ö Ú Ò ÓÑ È ÖÓ Ì Ó ÂÓ Ó Ó ÕÙ ÓÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ô Ò Ñ ÒØÓ ØÖ Ö Â Ù º Å Ñ ØÙ Ó Ü Ø Ñ ÒØ ÒØ Ó ÙÑ Ô Ò Ñ ÒØÓ ÒÓÚÓ ÓÑ Ò ÒØ ÓÑ ÓÙ ÓÙÔ Ö Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÐ ÒÓ Ù Ñ ÒØ ÓÒ ÒØ Ð Ø Ò ÔÐ Ò Ó ÓÒ Ù Ö ÓÒÖ Ö Ô Ö ÔÖ ÓÔÖ Ó Ó Ó ÔÙ Ö ÓÒ Ù Ó ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ ÓÑ ÙÑ Ö Ú Ò ÓÒØÖ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ò Ñ ÓÒØÖ Ù Ó Ô Ö Ó Ñ ÓÖ ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ Ù Ú Ø ÒØÓ Ñ Ð ÓÖº Ð Ø Ú ØÓÑ Ó ÔÓÖ ÙÑ ÓÒ Ô Ö Ó Ø ÖÖ Ú Ð ÓÖÑ ÓÒ Ù Ó ÓÖ ÙÐ Ó Ô ÖÓ Ö ÓÐÙ Óº Ñ ÔÓ Ú Ö Ð ÖÓ ÕÙ Ò Ó Ó ÔÓÖ Ò ÖÓ ÕÙ ÂÙ Ô Ó ¹ ÒØ Ó Ñ Ò Ó Ô Ö ÔÖ Ô Ö Ö ØÖ Ó Â Ù º ÉÙ Ò Ó ÂÙ ÔÖÓÜ ÑÓÙ¹ Ð ÓÙ Ó Ò Ð Ò ÓÒ Ö Â Ù Ó Ù ÓÑÔ Ò ÖÓ Ô Ó ØÓÐÓ Ø Ò Ó Ñ Ó ÖØ Ö Ù Ó Ê ÒÓ Ó Ù Ð Ø ÖÑ ÒÓÙ¹ ÙÖ Ö Ô Ö ÔÖ ÓÔÖ Ó Ñ ÓÖ Ô ÖØ ÔÓ Ú Ð ÕÙ Ð ÓÒÖ Ð ÓÖ ÕÙ ÐÓ Ó ½

8 ÒÓ Ò Ó Ó ÒØ Ö¹ ÓÑ Â Ù Ó ÒÓÚÓ Ú Ò Ð Ó Ó Ê ÒÓ Ô Ò Ö ÕÙ Ð Ö Ð ÙÑ º ÌÓ Ó Ó Ô Ó ØÓÐÓ Ð ÙÑ Ú Þ ÓÑÔ ÖØ Ð Ö Ñ Ñ Ó ÓÑ ÂÙ ÒÓ ÒØ ÒØÓ ÓÑ Ó Ô Ö Ó Ø ÑÔÓ Ð ÔÖ Ò Ö Ñ Ñ Ö Ö Ú Ö Ñ Ö Â Ù Ô ÐÓ Ñ ÒÓ Ñ Ó ÕÙ ÂÙ ÑÓÙº Ç ØÖ ÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó Ó Ö ÒØ Ù Ù Ô ÐÓ Ù ÔÖ ÑÓ Ó ÕÙ Ð ÜÔÐ ÓÙ ÕÙ ÂÙ ÔÓ Ó Ö Ö Ó Ù ÖÖÓ Ø Ö Ü Ó Ú Ö Ô ÐÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ð Â Ù Ú Ó ÔÓÒØÓ Ö Þ Ö ÙÑ Ö Ò ÙÒ Ô Ù Ð ÓÖÑ Ð Ù Ð Ó ÓÑ Ó Ð Ð Ù Ó Ñ ÑÓ Ø ÑÔÓ Ô Ö Ó Ù Ö Ø Ð Ñ ÒØÓ Ò ÓÒ Ò Ò Ö Ø ÖÒ Ó Ù ÖÑ Ó Ù Ù º ÔÓÖØ ¹ÚÓÞ ÂÙ ÓÒØ ÒÙÓÙ ÜÔÐ Ö ÕÙ ÂÙ Ö ÓÒ ÓÑÓ Ñ Ð ÓÖ Ô Ö Ô Þ Á Ö Ð Â Ù Ó ØÓÑ Ó Ñ Ù Ø Ó ÔÓÖ Ó ÓÑÓ Ú Ò Ó Ù ÖÖ Ô Ò Ñ ÒØÓ Ø Ö Ô ÖØ Ô Ó ÙÑ Ø Ð ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÕÙ ÚÓ Ó ÓÑÓ ÔÖÓÚ Ù Ò Ö Ó ÚÓÐØ Ö Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ ÅÓ Ð Ú Ò Ô Ö Ó Ö Ö¹ Ó Ò Ö Ó ÓÑÓ Ð Ù Ñ ÕÙ ÔÓ ÖÖ Ò Ö ÓÑ Ó Ô Ø Ó ÕÙ Ø Ò ÓÖ Ò ÔÖ Ò Ö Â Ù Ô Ö ÕÙ Ð Ó ØÓÑ Ó Ñ Ù Ø Ó ØÖ ÒÕĐÙ Ð Ñ ÒØ Ú Ø Ò Ó Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ô Ö Ó Ø Ö ÑÙÐØ Ó ÓÙ Ò Ö Ù ÔÖ Ó Ô Ö ÔÓ È Ó º ÉÙ Ò Ó ÔÖ ÑÓ Ø ÖÑ ÒÓÙ Ð Ö Ð ÔÖ ÒØÓÙ ÂÙ ÕÙ ÔÖÓÜ Ñ Ò Ó¹ Ó ÙÑÓ Ö¹ ÓØ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ó Ñ Ù ÔÖ ÑÓ ÔÖÓÑ Ø Ù Ù Ö Ñ Ó ÕÙ Ø ÔÓ ØÓ Ö¹Ñ ÔÓÖ ÖÚ Ó ÂÙ Ò Ó Ô Ö ÖÒ Ö Ó ÓÐ Ö Ñ Ñ ÑÓ Ö ÔÙ Ò Ò ÕÙ Ú Ò Ó ÓÖ ÙÐ Ó Ó ÙÑ ÒÓ Ó ÓÖ Ó ÂÙ Ø Ú ØÓ Ó ÚÓÐØ Ó Ô Ö ÔÖ ÓÔÖ Ð ÓÖ ÐÑ Ò Ó Ø Þ Ö Ü ÐØ Ó ÔÖ ÓÔÖ Óº ÜÓÙ ÒØ Ó Ó Ù ÓÐ Ö Ø Ó ØÖ ÓÖ ÒÕÙ ÒØÓ Þ ÂÙ Ú Ó Ô Ø Ó Ù Ö ÖÖ Ò ÓÑ ÕÙ Ð Ó Ð Ô Ö ÕÙ ØÖ Ñ Ó Ø Ù Å ØÖ Ò Ó Ò Ø ÒÓ Ø ÓÙ Ò ÒÓ Ø Ñ Ò ÕÙ Ò Ó Ð ÓÙÚ Ö Ó ÒØÖ Ù ÔÓÖ Ø Ò ÒÓ Ñ Ó Ö Ö ØÙ Ö ÓÑÔ Ò ÔÓÖ ÖÚ Ó º ÉÙ Ò Ó ÂÙ ÓÙÚ Ù Ó Ù ÔÖ Ò Ó Ö ÓØ ÔÖ Ò Ô Ó Ö ÒØ Ô Ö ÓÒ Ö Ò Ö ÓÑ Ó Ô Ø Ó Ù Ö Ó Ø ÑÔÐÓ Ó Ö Ñ Ò Ö Ô Ð ÕÙ Ð Â Ù Ú Ö ÔÖ Ò Óº ÂÙ ÕÙ Â Ù Ø Ú Ù ÒØ Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ Ò ÕÙ Ð ÑÓÑ ÒØÓ Ò Ó Þ ÓÖ Ñ ÕÙ Ð ÚÓÐØ Ö Ò ÕÙ Ð ÒÓ Ø ÔÓ Ñ Ð ÓÒÓÖ Ö Ñ ÒØÖ Ñ ÔÖ Ò Ö Â Ù Ò ÒÓ Ø Ù ÒØ ÕÙ ÒØ ¹ Ö µ ÔÓ ÕÙ Ó ÔÓÚÓ Â ÖÙ Ð Ñ ØÓ Ó Ó Ô Ö Ö ÒÓ Ú Ø ÒØ Ø Ú Ñ Ö ÓÐ Ó Ô Ö ÓÖÑ Öº ÂÙ Ö ØÓÖÒÓÙ Ô Ö Ó Ù ÓÐ ÒÓ ÑÔ Ñ ÒØÓ ÒØÓÜ Ó ÔÓÖ Ô Ò Ñ ÒØÓ Ö Ò Þ Ð ÓÖ ÓÑÓ ÑÙ ØÓ Ø ÑÔÓ Ò Ó Ó Ø Ú Ö º Ð Ú ¹ Ð Ø Ó ÙÒØÓ Â Ù Ô Ö Ò Ó Ð ÙÑ ØÓÖÒ Ö¹ ÙÑ Ö Ò ÓÑ Ñ Ò ÕÙ Ð ÒÓÚÓ Ê ÒÓº Ó Ò Ð ÒØ Ò Ù ÕÙ Ò Ó Ü Ø Ò Ò ÙÑ Ö ÒÓ Ø Ð ÓÑÓ Ð Ø Ò ÒØ Ú ØÓº Å Ö Ù Ð Ú ¹ ÔÓÖ Ø Ö Ó Ø Ó Þ Ñ ØÖÓ Ö Ó Ù Ò ÒØÓ ÔÓÖ Ò Ó Ø Ö Ð Ò Ó Ð ÓÖ ÒØ Ô Ñ ÙÑ ÒÓÚÓ Ö ÒÓ Ô Ð Ö Ð Þ Ó Ñ Ø ÓÒÖ Ö ÓÑÔ Ò Ò Ú Ð ÓÖ Ñ ÕÙ ÓÖ Ö Ø Ú ÕÙ Ó Ö Ú Ú Ö Ð Ø Ú ÖØÓ ÕÙ Ð Ö ØÖÙ Ö Â Ù ØÙ Ó Ó ÕÙ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ú º Æ Ù ÙÐØ Ñ ÑÓØ Ú Ó ÒØ Ò Ó ÓÒ ÒØ ØÖ Ó ÂÙ Â Ù Ó ÙÑ ØÓ ÓÚ Ö ÙÑ ÖØÓÖ Ó Ø Ù Ó ÙÒ Ó Ô Ò Ñ ÒØÓ Ö Ù ÔÖ ÓÔÖ ÙÖ Ò ÐÓÖ Ó Ò Ó ÑÔÓÖØ Ò Ó ÕÙ Ö ÙÐØ Ó ÔÙ Ñ Ú Ö Ù ÓÒ ÙØ Ô Ö ÓÑ Ó Ù Å ØÖ Ó Ù ÒØ Ó ÓÑÔ Ò ÖÓ º Å Ó ÑÔÖ Ü Ø Ñ ÒØ Ñº ÂÙ Ø Ò ÑÙ ØÓ Ø ÑÔÓ Ò Ó¹ Ò ÓÒ Ò Ð Ö Ô Ö Ø ÒØ Ó Ø Ú Ò Ø Ú ÓÒ ØÖÙ Ö ÓÖÑ ÔÖÓ Ö Ú Ò Ù Ñ ÒØ ÓÐÓ Ö ÒÓ Ù ÓÖ Ó Ó Ó Ó Ñ Ð Ú Ò Ò Ð Ð º  ٠ÑÓÙ ÓÒ ÓÙ Ñ ÂÙ Ó Ñ ÑÓ ÑÓ Ó ÕÙ ÑÓÙ ÓÒ ÓÙ ÒÓ ÓÙØÖÓ Ô Ó ØÓÐÓ Ñ ÂÙ Ò Ó ÓÒ Ù Ù ÒÚÓÐÚ Ö ÙÑ ÓÒ Ò Ð Ð Ò Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓÙ Ö ØÖ Ù Ö ÓÑ ÙÑ ÑÓÖ ØÓ Ó Ó Ù ÓÖ Óº ÕÙ Ó Ô Ö Ó Ñ Ó ÔÓ ØÓÖÒ Ö¹ ÙÑ Ú Þ ÕÙ Ø ØÓØ ÐÑ ÒØ ÓÑ Ó Ó ÑÓ Ó ÑÓØ Ú Ó ÙÔÖ Ñ ÙÑ Ú Ò Ò ÓÑ Ö ÐÓÒ Ñ ÒØ ÓÒØ ÉÙ Ó Ñ ÓÖ Ô Ó Ò Ú ÕÙ Ð Ô Ó ØÓÐ ÕÙ Ó Ü Ö Ñ Ù Ú Ø ÒÓ ØÖ Ø ÚÓ Ó ÙÖÓ Ú Ò ÒØ Ó Ø ÑÔÓ ØÓÖÒ Ñ Ô Ö Ö Ð Þ Ó ÙÔ Ö ÓÖ Ñ Ö Ð Ò Ô ÖÑ Ò ÒØ ÒÓ ÑÙÒ Ó Ø ÖÒÓ Ó Ú ÐÓÖ Ú ÒÓ Ö Ð Ô Ö ØÙ Ú Ö Ö º Æ Ù ½

9 Ñ ÒØ ÂÙ Ò Ú ÔÓÖ ÓÒÖ Ø ÖÖ Ò ÓÙ Ñ Ö Ó ØÓ Ó Ó Ù ÓÖ Ó Ó ÓÙØÖÓ Ô Ó ØÓÐÓ Ó Ñ ÑÓ ÑÓ Ó Ò Ö Ñ ÔÓÖ Ñ Ñ ÓÒÖ ÑÙÒ Ò Ò Ù Ñ ÒØ Ñ ÓÑ Ó Ù ÓÖ Ó Ð Ñ Ö Ñ Â Ù Ø Ú Ñ Ò Ó Ó Ñ Ð ÓÖ Ô Ö ÔÖ Ò Ö Ñ Ö Ú Ö ÕÙ Ð Ð Ò ÒÓÙº Æ ÕÙ Ð ÑÓÑ ÒØÓ ÂÙ Ò Ó Ù ÓÒØ Ó Ñ Ø Ò Ó Ù ÓÒ ÒØ Ñ ÒØ ÙÑ Ö Ø Ó Â Ù ÕÙ ÂÓ Ó Ø Ø ÓÖ Ô Ø Ó ÔÓÖ À ÖÓ º ÆÓ ÙÒ Ó Ó Ù ÓÖ Ó ÂÙ ÑÔÖ Ö ÒØ Ù Ó ØÓ Â Ù Ò Ó Ø Ö ÐÚ Ó ÂÓ Óº Æ Ó ÚÓ Ú ÕÙ Ö ÕÙ ÂÙ Ú Ó ÔÙÐÓ ÂÓ Ó ÒØ ØÓÖÒ Ö¹ Ù ÓÖ Â Ù º ÌÓ Ó ÙÑÙÐÓ Ö ÒØ Ñ ÒØÓ ÙÑ ÒÓ Ô Ó Ñ Ö Ù Ö Ó ÔÓÖ ÂÙ Ò Ù ÐÑ Ó Ú Ø Ó Ó Ó Ø Ú Ñ ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Þ Ó Ò Ù Ñ ÒØ Ù ÓÒ ÒØ ÔÖÓÒØÓ Ô Ö Ñ Ö Ö ØÖ ¹ÐÓ Ø Ó ÐÓ Ó Ð ÓÙ Ô Ö Ö¹ Ò Ù Ò ÔÖÓØ ØÓÖ Ó Ù ÖÑ Ó ÜÔÓÒ Ó ÔÖ ÓÔÖ Ó Ó Ñ ÑÓ Ø ÑÔÓ Ò ÒÙ Ó Ô ÖØ Ó ÖÒ Ó Ù Ó Ó Ò Ñ Ó Â Ù º ÌÓ Ú Þ ÕÙ ÂÙ Ô ÖÑ Ø Ù ÕÙ Ù Ô Ö Ò Ó Ñ ÐØÓ ÕÙ Â Ù Ö Ð Þ Ú ÓÙ Þ Ð Ó Ô Ö Þ ¹Ð Ô Ò Ö Ñ¹ ÑÔÖ Ö Ü ÒÓ ÓÖ Ó ÂÙ ÙÑ ØÖ Þ Ö ÒØ Ñ ÒØÓ Ñ Ö Ó ÓÑÓ ØÖ Þ ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ñ¹ Ö Ô Ñ ÒØ Ó ÓÖ Ó Ø Ó Ö ÕĐÙ ÒØ Ñ ÒØ Ö Ó Ô Ö Ù ØÓ Ó Ö Ð ÔÓÖ ÕÙ Ð ÕÙ Ú Ò Ó ÜÔ Ö Ò Ö Ú Ð ÙÑ Ô Ó Ð Ñ¹ ÒØ Ò ÓÒ Ñ ÓÚ Ö Ó ÒØÖ º ÂÙ Ò Ó Ù ÔÓÖ Ñ Ð Ö ÙÑ ÓÚ Ö º ÑÓ Ó Ð Ø Ú ÑÔÖ ÒÐ Ò Ó ÓÒ Ö Ö ÓÚ Ö ÓÑÓ Ò Ó Ó ÕÙ Ö ÕĐÙ ÒØ Ñ ÒØ Ð Ú Ú Â Ù Ö Ù Ö¹ ÖÖ Ö Ó ÔÓ Ö ÓÙ Ð ÓÖ ÕÙ Ò Ó Ð Ô Ö ÒØ Ñ ÒØ Ø Ú Ñ ÙÑ Ð Ð Ò º ØÓ Ó ÓÑ Ñ ÑÓÖØ Ð ÔÐ Ò Ñ ÒØ Ñ ÕÙ Ó ÑÓÖ Ò ÕÙ Ø Ò Ó Ó ÒÙ ÒÓ ÔÓ ÔÓÖ Ñ Ó Ô Ó Ó ÙÑ ÙÑ ÓÒØ ÒÙÓ Ö ÒØ Ñ ÒØÓ Ö ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò ÐÑ ÒØ Ñ Ó Ó Ú Ö ÖÓº Ò Ð Ó Ö ÓØ ÔÖ Ò Ô Ó Ò ÔÙ Ö Ñ Ö Ô Ö Ö ØÖ ÒÕĐÙ Ð Ñ ÒØ ÔÓÖ ÙÑ ÔÓÙ ÓÖ º Ð Ò Ó Ø Ö Ñ ÕÙ ÔÖ Ò Ö Â Ù Ñ Ô Ù Ð Ó Ö ÒØ ÂÙ ÓÑÓ ÙÑ Ð Ó ØÖ ÓÖ ÙÖ Ú ÕÙ Â Ù Ò Ó Ô Ö ÙÖ Ó Ð ÓÑÓ Ó Ø Ò ÓÒ Ù Ó Ø ÒØ Ú Þ ÒÓ Ô Óº ½ º ÍÐØ Ñ ÀÓÖ Ê ÙÒ Ó ËÓ Ð È ÐÓ ØÓ Ö ÕÙ ÖØ ¹ Ö ÕÙ Ð ÒÓ Ø ÒÓ ÑÔ Ñ ÒØÓ Ó Ö ÙÒ Ó Ó Ðº Ç Å ØÖ ÑÔ Ò Ú ¹ Ñ Ð Ö Ö Ó Ù Ô Ó ØÓÐÓ Ø Ó Ñ ÓÖ Ó Ó ÕÙ ÑÔÓ Ú Ðº ÌÓ Ó ÓÑ Ú Ñ ÓÑÔÖ Ò Ö ÕÙ ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÓÒ ÖØ ÒØ ÖÖ ÓÖ Ø Ú Ñ Ò Ñ Ò Ò ÓÒØ Öº Ð Ò Ó ÔÓ Ñ Ø Ö Ð Ö Ñ ÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Å ØÖ Ö ÓÖ ÓÙ Ó ÒÓ Ö ÔÐ ØÓ ÙÑ Ó Ó ØÙÓ ÓÒØ Ñ ÒØÓ º  ٠ÒÕÙ Ö Ö Ù Ó Ñ ÒØ Ó Ö Ñ Ð ØÓ Ó Ó Ô Ó ØÓÐÓ ÓÐ Ò Ó Ô Ö Ú Ù Ô Ö ÙÒØÓÙ Ð Ù Ñ Ø Ò ÒÓØ Ö ÒØ Ñ Ð Ù ÖÑ Ñ ÓÚ Ñ ÓÙ ÓÙØÖÓ Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð º Ú ÓÐ ÓÙ Ô Ö Ó ÔÖ ÓÔÖ Ó Ô Ø Ú Ñ Ó Ö ÔÓÒ Öº Ó Ó Ó Ñ ÕÙ Â Ù Ú ÖØ Ù Ó Ù Ù ÓÖ Ô Ö ÕÙ ØÓÑ Ñ Ù Ó ÓÑ Ó ÔÓ Ó ÑÙÐØ Ó º Ê ÓÖ ÓÙ Ù ÜÔ Ö Ò Ò Ð Ð ÕÙ Ò Ó ÑÙ Ø Ú Þ Ö Ò ÑÙÐØ Ó Ô Ó ÕÙ Ó Ù Ö Ñ ÓÑ ÒØÙ ÑÓ Ñ Ù ØÓ Ö ÒØ Ñ ÒØ ÚÓÐØ Ú Ñ¹ ÓÒØÖ Ð Ö ØÓÖÒ Ú Ñ Ó Ù Ñ Ò Ó ÒØ Ó Ö Ò Ú º ÒØ Ó Ð Ñ Ò Ó Ú Ô ÖÑ Ø Ö ÕÙ ÕÙ Ô ÓÒ Ó ÓÑ Ö Ò ÑÙÐØ Ó ÕÙ ÒÓ ÓÙÚ Ö Ñ ÒÓ Ø ÑÔÐÓ Ô Ö ÒØ Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ Ö Ñ Ö Ø Ö ÒÓ ÒÓ Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ º ÑÙÐØ Ó ÙØ Ñ Ú Ö Ö Ø Ñ Ò Ð ÙÔ Ö ÐÑ ÒØ ÓÑ Ù Ñ ÒØ Ñ ÔÓÙ Ô Ó ÒØÖ Ð Ô ÖÑ Ø Ñ ÕÙ Ô Ð ÚÖ Ú Ö Ð Ð Ò ÓÑ Ö Þ Ú Ú Ó ÓÖ Óº ÕÙ Ð ÕÙ ÓÒ Ñ Ó Ú Ò Ð Ó Ô Ò Ô Ð Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ú Ò Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó ÒÓ ÓÖ Ó Ò Ó ÔÓ Ñ Ö ÓÒ Ú Ô Ö Ö ÔÓ Ó ÕÙ Ò Ó Ú Ö Ñ Ó Ú Ö ÖÓ ÔÖÓ Ð Ñ º ÉÙ Ò Ó Ó Ö ÒØ Ó Ù Ù ÒØÖ Ö Ñ ÒÙÑ ÓÖ Ó Ô Ö ØÖÙ Ö Ó Ð Ó Ó ÀÓÑ Ñ ÕÙ Ò Ó Ö Ñ Ù ØÓ ÙÒ ÓÒ Ú Ö ÑÙÐØ Ó Ù Ö Ñ Ò ÑÓ ÓÙ ÒØ Ó Ö Ø ÓÒ Ø Ñ Ð Ò Ó ÒÕÙ ÒØÓ Ö ÒØ ÒÐÓÙÕÙ Ó ½

10 Ó ÓÒ ÙÞ Ñ ÑÓÖØ Ó Ò ØÖÙØÓÖ Ú Ö Ó Ú Ò Ð Óº ÒØ Ó ÕÙ Ò Ó Ú Ö Ô Ö Ù Ó Ö Ñ Ó Ö Ú Ó ÓÙØÖÓ Ü Ø Ö Ó Ò Ó ÕÙ ÙÐ Ö Ñ Ñ ÒØ Ú Ö ÕÙ Ô Ö Ö Ó Ð ÙÒ Ö ÒÙÒ Ö Ó Ó Ú Ò Ð Ó ÖØ Ö¹ÚÓ ¹ Óº Ð ÙÒ ÕÙ Ø Ú Ö Ñ Ñ Ô ÖØÓ Ò Ó Ö Ñ ÖØ Öº Î Ó Ò Ø Ó Ñ ÔÖ Ô Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÑÔÓ ÕÙ Ú Ö Ó Ñ Ö Ú º Î ÔÓ ÓÖ Ô Ö ÕÙ Ñ Ò ÔÓ Ø Ö ÓÖØ Ð Ó Ô Ö Ó ÕÙ Ø ÑÓ Ô Ð Ö ÒØ º ØÑÓ Ö Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ Ø Ú ÖÖ ÙÑ Ø Ò Ó Ò ÜÔÐ Ú Ðº Å Ò ÖÓ Ñ Ð Ò Ó Ñ Ú Ò Ñ ÓÑÙÒ Ò Ó¹ Ô Ò ÓÑ Ú Ùº ÒØ Ø ÖÑ Ò Ö ÒÓ Ø Ò Ð ÙÒ Ñ ÕÙ Ä Þ ÖÓ Ú Ù Ó ÔÖ Ñ ÒØ Ø Ò º ÂÓ Ó Å ÖÓ Ô ÖÑ Ò Ò ØÖ Ñ ÒØ Ð Ò Ó Ó Ô Ó Ö ØÓÖÒ Ö Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ Ò Ó Ó Ø ÒØ Ø Ú Ô Ó Ó ÒØ ÖÓ Ò ÓÑÔ Ò Ó Å ØÖ º ÓÖ Ó Ô Ö Ô Ö Ù ¹ÐÓ Ð Ö Ô Ò Ò Ú Ð Ö Ñ ÒØ ÕÙ Â Ù Ø Ò ØÓ Ð Ô Ö Ò ÓÒØ Öº Å ÑÓ Ó ÓÑ ÙÑÓÖ Ó Å ØÖ Ù Ó Ð ÒÙ Ø Ñ ÖÓÒØ Ú Ñ ØÓ Ó º ÌÓ Ó ÒØ Ñ ÔÖÓÜ Ñ Ó ÖØ ÙÑ ÓÐ Ñ ÒØÓ Ø ÖÖ Ú Ð ÕÙ Ð ÓÑÔÖ Ò Ñ Ö Ó Ö Ð ÓÑ ÙÑ Ö Ô Þ Ñ ÓÖ ÙÑ Ø ÖÖÓÖ Ò Ô Ú Ðº Î Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ Ñ Ó ÕÙ Ú Ö Ò Ò ÙÑ Ð Ú ÔÖ Ô Ö Ó Ô Ö Ò Ö ÒØ Ö ÔÖÓÚ º Ç Å ØÖ Ø Ò Ø Ó ÓÖ Ó ÒØ ÖÓ Ð Ú Ñ ÒØ Ó Ù ÐØ ÑÙ ØÓ ÒØ Ò Ñ ÒØ º ÕÙ ÖØ ¹ Ö ÒÓ Ø Ñ ÖÓÙ Ó ÔÓÒØÓ Ñ ÜÓ Ó Ø ØÙ Ô Ö ØÙ Ð Ð Ø ÓÖ Ö Ð ÑÓÖØ Ó Å ØÖ º Ñ ÓÖ Ó Ù ÒØ Ø Ú ÙÑ Ñ ÔÖ ÓÜ ÑÓ ØÖ ÜØ ¹ Ö Ò Ñ Â Ù Ø Ú ÒØÖ Ð ØÓ Ó ÔÙ Ö Ñ Ô Ö ÔÓÖ ÕÙ Ð ÓÖ Ò Ó ÙÑ ÔÓÙÓ Ñ ÓÒ Ò Ñ ÒØ º Ö ÙÑ ÔÓÙÓ ÒØ Ñ ¹ÒÓ Ø ÕÙ Ò Ó Â Ù Ò Ó ÕÙ Ø Ö ÙÐØ Ñ ÒÓ Ø ÕÙ Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÙÒØÓ Ù Ñ Ð ÓÐ Ò Ì ÖÖ Ó Ô Ö Ö ØÓ Ó Ô Ö ÓÖÑ Ö Á Ô Ö Ó ÚÓ Ó ÓÒÓ Ñ Ù ÖÑ Ó Ô Þ Ø ÓÒÚÓ Ó Ø ÕÙ ÒÓ Ð Ú ÒØ ÑÓ Ñ Ò ÙÑ Ñ Ô Ö Þ Ö ÚÓÒØ Ó È ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ð Ö Ö ÕÙ ÓÑÓ Ð Ó Ë Ù º ½

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ ½ º½Ç Ó Ì Ö ÈÖ Ö

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Î

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÙ Ó ½ ½ º½ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ñ Ö ¹ Ð Ô ½ ½ º½Ç

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ö ¹

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Â Ö Ñ Ó Ò ½ º½ Ç ÆÓ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ º½ Á ÒØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ò Ê ¹ Ø Ó Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º»Ñ ÒØ Ð»ÐÓ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ç Ù Ö Ë

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó ½¼ Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ð Ø Ñ ÙÑ Ò Ò ÓÑ Ò Ó Ñ Ú Ö Ó Ø Ñ ÙÑ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ù ØÖ ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ó Ñ Ò Ú ÇÙÚ ÙÑ Ó Þ Öº

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½¾ º Ä Î ÙÐØ Â Ù ½ ½¾ º½º Ð Î ÒØ Ø

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑ Ö Ó ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ½ º½ ÍÑ Ñ Ö ÙÐ Ó ÔÖÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÓÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ¾º½ ÍÒ Ú Ö Ò ÌÖ Ó Ê Ð Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ Ù ÑÓ º º º

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó Ò Ó Ò Ó

Chi tiết hơn

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк ËÙÑ Ö Ó Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó Ô ØÙÐÓ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÍÑ ÓÒ Ô Ó ÕÙ Ø ÒØ Ñ ÜÔÐ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ø Ó Ó Ó ØÓÑ ÑÓº ÈÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó ½ º½ Ú Ø Ù Ö ÓÖ ÙÖ ØÖ Ò º º º º º º

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓÖ Ó ÓÖ ¹ Ç ØÓ ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ ØÓ Ô ÖØ Ö ØÖÙ Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑÖ Ó Ç ØÓ ÈÖ Ò º½ ÆÓ Ó ÕÙ ÚÓ Ô Ò ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÒØÓ ÓØÖ Ó

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ô ØÙÐÓ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ç ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ø Ö Ô

Chi tiết hơn

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ËÙÑ Ö Ó ÓÒÐÙ Ó ¾ º½ ÑÓÖ Ð Ø ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² ÙÒ ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑÖ Ó Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ º½ ØÖ Ò ÑÓ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä ÖÙ Ü ÓÒ ½ º½ËÙÖ Ð Ñ Ò Ù ÓÐ ÓØ º º º

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ó ÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ ÑÓ Ö ÔÐ ÒØ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ØÙ Ö ÓÑÓ Ñ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð Ô ØÙÐÓ Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð ÒØ ÒØ Ö Ð Ö ØÖÙØÙÖ º À Ø ÓÖ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÒØ Ü ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ÐÓ Ñ ØÓ Ó Ø ÕÙ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐÖ ÁÒØ ÐÒ Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº ÊÐÑ ÒØ ËÒ Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ ÒÐ ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØÐ ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖº ËÙÑÖ

Chi tiết hơn

½ È ÁÌÍÄÇ º Ç È È Ä Ç Í ÁÌÇÊ ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÑÔÐ º Á ØÓ Ò Ó ÕÙ Ö Þ Ö ÕÙ Ó Ó Ò Ø ÔÓ Ñ Ö ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ó º È Ö ØÖ Ø Ö ÙÑ Ó Ò Ó Ø ÔÓ Ò Ø Ð ÚÖÓ Ö Ñ Ò Ö Ó Ó Ñ

½ È ÁÌÍÄÇ º Ç È È Ä Ç Í ÁÌÇÊ ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÑÔÐ º Á ØÓ Ò Ó ÕÙ Ö Þ Ö ÕÙ Ó Ó Ò Ø ÔÓ Ñ Ö ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ó º È Ö ØÖ Ø Ö ÙÑ Ó Ò Ó Ø ÔÓ Ò Ø Ð ÚÖÓ Ö Ñ Ò Ö Ó Ó Ñ ½ È ÁÌÍÄ º ÈÈÄ ÍÁÌÊ ÜØÖÒØ ÔÐ º Á Ø Ò ÕÙÖ ÞÖ ÕÙ ÒØ Ô Ö ÜØÖÒØ ÑÔÐ º ÈÖ ØÖØÖ ÙÑ Ò ØÔ Ò Ø ÐÚÖ ÖÑ Ò Ö ÑÐ ÑÐ Ø ÖÒÖ ÔÔÙÐ ØÙÐ Ô ÙÑÒ ÑÙØ ÖÒØ Ø ÙØÖ ÙÑÒ º Ù ÔÖ ÒÐ ÒÖÒØ ÖÒغ Ù ÑÔ Ø ÜÔÖÒ ÖÒغ Ù ÒÑ Ö ÖÒØ º ÙÒ Ò ØÒØ

Chi tiết hơn

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð

ÕÙ ÚÓ Ò Ó ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ Ô Ö ÓÖ Ñ Ö ÙÐ º Ö Ú Ó ÖÐ Ò ÑÓÖÖ Ù Ñ ÒØ Ó Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Å Ò ÑÙ ØÓ ÔÓÙÓ Ó Ö Ð Ñ Ñ Ð Ñ ÖÓ Ñ ÚÓÚ Ó Ê Öº Ó Ñ ÕÙ Ñ Ö ØÓØ Ð ÕÙ ÚÓ ÒÓ ÔÓ Ö Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ØÓÐ Ñ ÔÖ ÓÖÑ ÖÙк Ö ÚÓ ÖÐÒ ÑÓÖÖÙ Ñ ÒØ Ó ÑÙ Ò ÑÒØÓ ÔÓÖ ÅÒ ÑÙØÓ ÔÓÙÓ ÓÖ Ð Ñ Ñ ÐÑÖÓ Ñ ÚÓÚÓ ÊÖº Ó Ñ ÕÙÑ Ö ØÓØÐ ÓÓ Ó ÅÙ ÚÓ Öع ÎÓ ÑÒغ ÚÓ Ô ÖÑ Ù Ú ÔÖÓÚÒÒÓ ÔÖ ÕÙ Ù ÖÒ¹ ÅÙ Ó Ñ Ñ Ó ÕÙ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

pmo-ruizdolado.dvi

pmo-ruizdolado.dvi ÈÅÇ ÍÒ Ø Ñ Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó ØÛ Ö Ö Ò Âº ÊÙ Þ¹ ÖØÓÐ ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ò Ö Ë Ø Ñ ÍÒ Ú Ö Ö ÓÞ ÒØÖÓ ÈÓÐ Ø Ò Ó ËÙÔ Ö ÓÖ ¼¼½ Ö ÓÞ Ö Ò ÖÙÒ Þ Öº Â Ú Ö ÓÐ Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö

Chi tiết hơn

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó ÓÑÑ Ö ÙÖ ÖØ ÑÓÒ Ó ÙÒ ÙÔ ÖÒ ÔÒ ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö ³ «ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ ÑÖ ÓÑÑ ÒÑ ÒØ ÔÖ ØÙØ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ô Ö ÒÓÙ¹ Ö Ñ Ò Ò ÓÒÒ ÚÓº ÙÔ ÖÒ ÔÒ ÖÚ Ú ÐÑ ÒØ ÓÒØ ÔÖ ÓÑ ÒØ Ô ÖÑÙØ º ËÙÖ ÍÖ ÒØ Ð³Ù Ð ÔÐ µµ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

½ Å Ø Ñ Ø Ù Ó ÐÓÐ ØÓÖ ¾¼¼ ¹¾¼¼ Ó ÒØ Ö Ó Ò ØØÓ Ø Ðº ¼ ½ ¾ Ò ØØÓÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø Å Ø Ö Ð Ò ÓÖÑ Þ ÓÒ ØÖÓÚ ÒÓ ÐÐ Ô Ò ØØÔ»» Ö Þ ÐºÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø» Ö Ó» ÓØ Ç

½ Å Ø Ñ Ø Ù Ó ÐÓÐ ØÓÖ ¾¼¼ ¹¾¼¼ Ó ÒØ Ö Ó Ò ØØÓ Ø Ðº ¼ ½ ¾ Ò ØØÓÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø Å Ø Ö Ð Ò ÓÖÑ Þ ÓÒ ØÖÓÚ ÒÓ ÐÐ Ô Ò ØØÔ»» Ö Þ ÐºÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø» Ö Ó» ÓØ Ç ½ Å Ø Ñ Ø Ù Ó ÐÓÐ ØÓÖ ¾¼¼ ¹¾¼¼ Ó ÒØ Ö Ó Ò ØØÓ Ø Ðº ¼ ½ ¾ Ò ØØÓÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø Å Ø Ö Ð Ò ÓÖÑ Þ ÓÒ ØÖÓÚ ÒÓ ÐÐ Ô Ò ØØÔ»» Ö Þ ÐºÑ ØºÙÒ ÖÓÑ ½º Ø» Ö Ó» ÓØ ÇÖ Ö Ó Ö Ú Ñ ÒØÓ ÒÒ Ó ÐÙ Ð Ó Ñ ÖØ ÓÖ ½ º¼¼¹½ º¼¼ ØÙ

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

Aula_05.dvi

Aula_05.dvi ÙÐ ¼ ¹ ÊØ ÙÖ ÐØÓÒ ÓÒØÒ ½ ÕÙ ÙØÒÓÑ ÊØ ÕÙ ÖÒ ÔÖÑÖ ÓÖÑ Ó Ø ÙØÒÓÑ ÕÙÒÓ ÔÓÑ Ö ÖØ ÓÖÑ dt = f(y) Á ØÓ Ò ÕÙ ØÜ ÚÖÓ ÔÒ ÓÑÒØ Ó ØÓ ØÙÐ ÚÖ ÚÐ ÒÓ Ó ÔÓÒØÓ ÒÓ ØÑÔÓ ÓÒ ÚÖ ÚÐ Úк ÕÙ Ú Ø ÔÖ Ö ÑÒØÓ ÔÓÔÙÐÓ Ó ÜÑÔÐÓ ÕÙ ÙØÒÓÑ

Chi tiết hơn

ficha_fcn_1112.dvi

ficha_fcn_1112.dvi Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia ÔÐ Ò ÒÓ Ð Ø ÚÓ ÍÒ ÙÖÖ ÙÐ Ö Ô Ö Ò Æ ØÙÖ ¾¼½½»¾¼½¾ ÙÖ Ó Ä Ò ØÙÖ Ñ ÖÓÒÓÑ ÒÓ ½ o Å ÙÐÓ o ÌË ÌÖ Ð Ó ØÓØ Ð Ó ÐÙÒÓ ÓÖ µ ½ ¼ Ó ÒØ ÀÓÖ ÓÒØ ØÓ Ì ¾ ÌÈ ¾

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö

Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑ ÒÓ ÕÙ ÓÒØ ÒÙ Ô Ò Ó ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙ Ò ÓÑÓ ØÓ Ó Ò Ó º Ë Ó ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙ Ò ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙ Ø Ú Þ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ Ñ Ð ÓÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÖ Ô Ó Ö Å ÓÑ Ð ÙÑ Ö ÙÑÒÓ ÕÙ ÓÒØÒÙ Ô ÒÓ ÔÓÖ ÔÖÓ Ó ÑÙÒ ÓÑÓ ØÓÓ ÒÓ º ËÓ ÕÙ Ð Ø Ñ ÙÑ ÑÙÒ ÒÕÙÒØÓ ÕÙ Ù ÑÙØ ÚÞ Ö ØÓ Ð º ÆÓØÓ ÕÙ Ñ Ñ ÑÐÓÖ Ó ÕÙ ÑÓÖ Ô Ó ÖÔÓ Ñ Ð Ò Ñ ÖÔÓ Ñ ÔÖ ÔÖÓº ØÖÒ ÓÖÑÓ ÕÙ ÔÖÓÖ ÓÖÙ ÔÖÓÚÓÖÑ Ò ÑÐ ÒÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Programación de Extensiones Multimedia

Programación de Extensiones Multimedia ÊÉÍÁÌ ÌÍÊ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á Ó ÁÌÁ ËÁËÌ Å Ë ÈÊý ÌÁ ½ ÈÊÇ Ê Å Á Æ Ì ÆËÁÇÆ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á Å ÖÞÓ ¾¼½¼ ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÍÒ Ú Ö ÅÙÖ ÈÊÇ Ê Å Á Æ Ì ÆËÁÇÆ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á ÓÒÚÓ ØÓÖ ÂÙÒ Ó ÒØÖ Ð ÔÖ Ø ÄÙÒ ÂÙÒ Ó ¾¼½¼ Ê

Chi tiết hơn

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp ½ Ê ÁÇË Å þæá ÇÆ Ë ½ Ë Ö µ º Å Ò ÐÙ Ó ÓÒ Ø ÒØ Ò Ù Ø Ð ρ ad = 10 3»Ñ 3 Ò Ù Ð ρ as = 1, 030 10 3»Ñ 3 Ò Ó ÐÓ ρ gelo = 0, 917 10 3»Ñ 3 Ò Ó Ö ÆÈÌ ρ ar = 1, 29»Ñ 3 Ò Ó ÖÓ Ò Ó ÆÈÌ ρ H2 = 8, 99 10 2»Ñ 3 ½º Ç Ó

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

¾ ¼ È ÁÌÍÄÇ ½ º Ë ÇÄÀ Ë Ç ÇÊ Ç ÓÑ Ó Ø Ð Ö Ó Ù Ò Ó ÑÓÒØ Ò Ø Å Ý ÓÐÓÖ Ò Ó Ó Ï ÐÐÓÛ Ò Ñ Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ ÓÑ ÙÑ Ö ÔÖ ÒØ Ó ÔÖ Ó Ð ÚÖÓ Ó Ò Ò ÕÙ Ó ÒÓ Ü Ö º À Ú Ø Ñ

¾ ¼ È ÁÌÍÄÇ ½ º Ë ÇÄÀ Ë Ç ÇÊ Ç ÓÑ Ó Ø Ð Ö Ó Ù Ò Ó ÑÓÒØ Ò Ø Å Ý ÓÐÓÖ Ò Ó Ó Ï ÐÐÓÛ Ò Ñ Ó ÑÔ Ñ ÒØÓ ÓÑ ÙÑ Ö ÔÖ ÒØ Ó ÔÖ Ó Ð ÚÖÓ Ó Ò Ò ÕÙ Ó ÒÓ Ü Ö º À Ú Ø Ñ ¾¼ È ÁÌÍÄÇ ½º ËÇÄÀË Ç ÇÊ Ç ÓÑ Ó ØÐÖÓ ÙÒÓ ÑÓÒØÒ Ø Å Ý ÓÐÓÖÒÓ Ó ÏÐÐÓÛ Ò Ñ Ó ÑÔÑÒØÓ ÓÑ ÙÑ ÖÔÖ ÒØÓ ÔÖ Ó ÐÚÖÓ ÓÒÒ Ó ÒÓ ÜÖº ÀÚ ØÑÑ ÙÑ ÖÐÚÓ ÖÓ Å Ý Ô ÓÖÖÒÓ ÓÐÒÓ ÔÖ ÓÖ ÒØ ÜØÓ Ù Ô ØÚ Ó ÓÙØÖÓ ÐÓº ÒØÖÑÓ ÓÑ Ò ØÚÑ ÓÖ

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn