µwgK bs

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "µwgK bs"

Bản ghi

1 K `ª- 01: ( ivj bs _ K 11767ch ší) =1767 Rb µwgb bs Kÿ cwiwpwz cixÿv_ xi ivj bs 01 K vk iæg-1 (wcaviwuwm) (35) 02 K vk iæg-2 (wcaviwuwm) (40) 03 evw wgwus iæg, (wcaviwuwm) (20) 04 wu iæg, (wcaviwuwm) (20) 05 gvb µvev qvjwr j ve. GKv WwgK feb-1, (wbp Zjv, cwðg) (25) 06 Gg.Gm. K vk iæg (gvb µvev qvjwr wefvm), GKv WwgK feb-1, (wbp Zjv) (18) 07 c v_jrx j ve. GKv WwgK feb-1, (wbp Zjv) (25) 08 wk wbk vj c v_jwr j ve. GKv WwgK feb-1, (wbp Zjv) (25) 09 c vivmvb UvjRx j ve. GKv WwgK feb-1, (2qZjv, c~e ) (28) 10 dvg v KvjRx GÛ Uw KvjwR j ve. GKv WwgK feb-1, (3q Zjv, cwðg) (30) 11 ev qv Kwgw ª j ve. GKv WwgK feb-1, (3q Zjv, cwðg) (30) 12 K vk iæg-1, GKv WwgK feb-1, (3q Zjv) (90) 13 wdwrijrx j ve. GKv WwgK feb-1, (3q Zjv, c~e ) (24) 14 Gwbg vj R bwu j ve. GKv WwgK feb-1, (4_ Zjv,cwðg) (20) 15 Gwbg vj weªwws GÛ ev qv UK bvjwr j ve. GKv WwgK feb-1, (4_ Zjv, c~e ) (20) 16 K vk iæg-3, GKv WwgK feb-1, (4_ Zjv, c~e ) (72) 17 GKv WwgK feb-1, 5g Zjv, K vk iæg (DËi) (80) 18 GKv WwgK feb-1, 5g Zjv, K vk iæg (`wÿy) (80) 19 GwMÖKvjPvivj BK bvwg GÛ mvm vj mvbý j ve. 5g Zjv cwðg (36) 20 GKv WwgK feb-1, 5g Zjv, cixÿvi nj (c~e ) (95) 21 GbvUwg j ve. BDmyd PŠayix feb (bxpzjv,dëi) (20) 22 wn óvjrx j ve. BDmyd PŠayix feb, bxpzjv (20) 23 K vkiæg (wwwruvj Bswjk j vs qr j ve.), BDmyd PŠayix feb, 2q Zjv (38) 24 Wqix mv qý j ve. BDmyd PŠayix feb, 2q Zjv (20) 25 cvwëª mv qý j ve. BDmyd PŠayix feb, 2q Zjv (20) 26 K vkiæg-1 (GdGmwU), BDmyd PŠayix feb, (3q Zjv, DËi) (80) 27 Gwbg vj mv qý j ve. BDmyd PŠayix feb, 3q Zjv (25) 28 Gwbg vj wbdwuªkb j ve. BDmyd PŠayix feb, 3q Zjv (25) 29 K vkiæg-2 (GdGmwU), BDmyd PŠayix feb, (4_ Zjv, DËi) (66) 30 dyw cö mwms j ve. BDmyd PŠayix feb, (4_ Zjv, DËi) (28) 31 KvqvwjwU K Uªvj GÛ GbvjvBwUK vj j ve. BDmyd PŠayix feb, (4_ Zjv, `wÿy) (22) 32 GcøvBW dzw mvbý GÛ wbdwuªkb j ve. BDmyd PŠayix feb, (5g Zjv, DËi) (26) 33 K vm iæg, BDmyd PŠayix feb, (5g Zjv, DËi) (55) 34 wdwrk vj GÛ g v_ gwuk vj mvbý j ve. BDmyd PŠayix feb, (5g Zjv, `wÿy) (26) 35 m Uªvj jvb eªix, (cökvmwbk feb, bxpzjv) (50) 36 m Uªvj jvb eªix, Kw úduvi j ve. (cökvmwbk feb, 2q Zjv) (30) 37 wdkvwir Abyl`xq wwwmm GÛ gvb µvev qvjwr j ve-5, cökvmwbk feb, (5g Zjv, cwðg) (22) 38 wdkvwir Abyl`xq G KvqvwUK B KvjwR, j ve-4, cökvmwbk feb, (5g Zjv, c~e ) (25) 39 wdkvwir Abyl`xq wbdwuªkb GÛ cö mwms j ve-1 (GKv WwgK feb-2 (bzzb), 2q Zjv) (20) 40 K vk iæg. 4_ el, wdkvwir Abyl`, cökvmwbk feb, (5g Zjv, c~e ) (60) 41 K vk iæg. 1g el, wdkvwir Abyl`, GKv WwgK feb-2(bzzb), (2q Zjv) (60) 42 K vk iæg. 3q el, wdkvwir Abyl`, GKv WwgK feb-2(bzzb), (3q Zjv) (60) 43 K vk iæg. 2q el, wdkvwir Abyl`, GKv WwgK feb-2(bzzb), (3q Zjv) (60) 44 wdkvwir Abyl`, GKv WwgK feb-2(bzzb), (4_ Zjv), (Ikv bvmövwd j ve.) (30) 45 wdkvwir Abyl`, GKv WwgK feb-2(byzb), (4_ Zjv), ( Rbv ij j ve.) (36) 46 K vk iæg (cövkwuk vj), SAQTVH, 3q Zjv (30) 47 wmfvmy wrg bwkqvg mkj Bswjk wgwwqvg wkÿv_x 1

2 K `ª:-02 : cvnvozjx wek we` vjq K jr ( ivj bs n Z ch ší)= 1070 Rb µwgb bs Kÿ cwiwpwz cixÿv_ xi ivj bs (bxpzjv) (50) (50) (50) (50) (100) , (2q Zjv) (100) , (2q Zjv) (50) (50) (50) (50) (48) , (3q Zjv) (30) , (3q Zjv) (100) (50) (50) (50) (50) 18 MwYZ j ve (50) 19 Kw úduvi j ve (42) 2

3 K `ª:- 03 : cvu wmwu B Uvib vkbvj BDwbfvwm wu ( ivj bs n Z ch ší)=1292 Rb , (bxp Zjv) (50) , (bxp Zjv) (50) , (bxp Zjv) (50) , (bxp Zjv) (50) , (bxp Zjv) (70) , (2q Zjv) (50) , (2q Zjv) (50) , (2q Zjv) (56) , (2q Zjv) (56) , (2q Zjv) (50) , (2q Zjv) (50) , (2q Zjv) (50) , (2q Zjv) (50) , (2q Zjv) (70) , (2q Zjv) (70) , (2q Zjv) (40) , (2q Zjv) (70) , (3q Zjv) (50) , (3q Zjv) (80) , (3q Zjv) (80) , (3q Zjv) (80) , (3q Zjv) (70) 3

4 K `ª:-04 : IgiMwY Gg.B.Gm. K jr, bvwmivev`, PÆMÖvg ( ivj bs n Z ch ší)=1659 Rb 01 g~j feb, bxp Zjv, (54) 02 g~j feb, bxp Zjv, (54) 03 g~j feb, bxp Zjv, (86) 04 g~j feb, bxp Zjv, (54) 05 g~j feb, bxp Zjv, (100) 06 g~j feb, bxp Zjv, (50) 07 g~j feb, wøzxq Zjv, (54) 08 g~j feb, wøzxq Zjv, (54) 09 g~j feb, wøzxq Zjv, (86) 10 g~j feb, wøzxq Zjv, (54) 11 g~j feb, wøzxq Zjv, (54) 12 g~j feb, wøzxq Zjv, (54) 13 g~j feb, Z Zxq Zjv, (54) 14 g~j feb, Z Zxq Zjv, (54) 15 g~j feb, Z Zxq Zjv, (86) 16 g~j feb, Z Zxq Zjv, (54) 17 g~j feb, Z Zxq Zjv, (54) 18 g~j feb, Z Zxq Zjv, (46) 19 g~j feb, Z Zxq Zjv, (100) 20 Abvm feb wøzxq Zjv, (40) 21 Abvm feb wøzxq Zjv, (40) 22 Abvm feb Z Zxq Zjv, (40) 23 Abvm feb Z Zxq Zjv, (40) 24 Abvm feb PZz_ Zjv, (90) 25 Abvm feb, PZz_ Zjv, (66) 26 Abvm feb câg Zjv, (90) 27 Abvm feb câg Zjv, (51) 4

5 K `ª:-05 : B úvnvbx cvewjk zj GÛ K jr, PÆMÖvg ( ivj bs n Z ch ší)=1296 Rb , (GKv WwgK feb 5g Zjv) (52) , (GKv WwgK feb 5g Zjv) (50) , (GKv WwgK feb 4_ Zjv) (52) , (GKv WwgK feb 4_ Zjv) (50) , (GKv WwgK feb 4_ Zjv) (52) , (GKv WwgK feb 4_ Zjv) (50) , (GKv WwgK feb 4_ Zjv) (50) , (GKv WwgK feb 4_ Zjv) (65) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (54) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (50) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (32) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (32) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (31) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (30) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (30) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (30) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (30) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (26) , (GKv WwgK feb 3q Zjv) (30) , (GKv WwgK feb 2q Zjv) (50) , (GKv WwgK feb 2q Zjv) (42) , (GKv WwgK feb 2q Zjv) (42) , (GKv WwgK feb 2q Zjv) (30) , (GKv WwgK feb 2q Zjv) (26) , (GKv WwgK feb 2q Zjv) (26) , (GKv WwgK feb 2q Zjv) (30) , (GKv WwgK feb wbp Zjv) (44) , (GKv WwgK feb wbp Zjv) (30) , (GKv WwgK feb wbp Zjv) (30) , (GKv WwgK feb wbp Zjv) (30) , (GKv WwgK feb wbp Zjv) (30) , (GKv WwgK feb wbp Zjv) (30) , (GKv WwgK feb wbp Zjv) (30) , (GKv WwgK feb wbp Zjv) (30) 5

6 K `ª:-06 : PÆMÖvg mikvwi gwnjv K jr, bvwmivev`, PÆMÖvg ( ivj bs n Z ch ší) =1650 Rb µwgk bs Kÿ cwiwpwzc cixÿv_ xi ivj bs 01 cökvmwbk feb, wbp Zjv, (160) 02 cökvmwbk feb, wbp Zjv, (40) 03 cökvmwbk feb, wbp Zjv, (26) 04 cökvmwbk feb, wbp Zjv, (76) 05 cökvmwbk feb, wbp Zjv, (56) 06 cökvmwbk feb, wbp Zjv, (53) 07 cökvmwbk feb, wbp Zjv, (40) 08 cökvmwbk feb, 2q Zjv, (82) 09 cökvmwbk feb, 2q Zjv, (49) 10 cökvmwbk feb, 2q Zjv, (60) 11 cökvmwbk feb, 2q Zjv, (54) 12 cökvmwbk feb, 2q Zjv, (54) 13 cökvmwbk feb, 2q Zjv, (54) 14 cökvmwbk feb, 2q Zjv, (24) 15 cökvmwbk feb, 2q Zjv, (60) 16 cökvmwbk feb, 2q Zjv, (52) 17 cökvmwbk feb, 2q Zjv, (40) 18 cökvmwbk feb, 3q Zjv, (24) 19 cökvmwbk feb, 3q Zjv, (30) 20 cökvmwbk feb, 3q Zjv, (56) 21 cökvmwbk feb, 3q Zjv, (108) 22 `wÿy feb, 2q Zjv, (52) 23 `wÿy feb, 2q Zjv, (44) 24 `wÿy feb, 3q Zjv, (39) 25 `wÿy feb, 3q Zjv, (28) 26 `wÿy feb, 4_ Zjv, (86) 27 `wÿy feb, 5g Zjv, (26) 28 `wÿy feb, 5g Zjv, (86) 29 DËi feb, wbp Zjv, (52) 30 DËi feb, 3q Zjv, (39) 6

7 K `ª:-07 : wcöwgqvi wek we` vjq, `vgcvov K v úvm, PÆMÖvg ( ivj bs n Z ch ší)=599 Rb , 3 rd Floor (45) , 3 rd Floor (54) , 3 rd Floor (54) , 3 rd Floor (54) , 3 rd Floor (54) , 3 rd Floor (54) , 4 th Floor (54) , 4 th Floor (54) , 4 th Floor (54) , 4 th Floor (54) , 5 th Floor (54) , 5 th Floor (14) 7

Center-1

Center-1 µt bs K `ªi bvg ivj cwimi cix v_x i msl v 1, XvKv 1200001-1207500 7500 2 c MvR zj, Rwe K v úvm, XvKv 1207501-1208800 1300 3 mikvix Kwe bri j K jr, j²xevrvi, XvKv 1208801-1210800 2000 4 mikvix knx` mvniviqv`x

Chi tiết hơn

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10

GZϦviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 01 gvP©, 2012 mKvj 10 BwcGm UwcK wmwewu 2017 (c q U wiµzu g U wm g)-g AbjvB b cöv_wgk iwr ªkbK Z cöv_ x `i ga n Z juvwi Z DËxY cöv_ x `i K ev q mj Gi cÿ n Z Awfb `b juvwi Z DËxY cöv_ x `i P~ovšÍ iwr ªkb-Gi Rb we ÍvwiZ Z_ m~px

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc

Microsoft Word - Resqruietny Result Circular-2017.doc gva wgk I D P gva wgk wkÿv evw, w`bvrcyi Web : www.dinajpureducationboard.gov.bd E-mail : dinajpureducationboard@gmail.com weáwß vik bs t gvdwk evw`/cwb/ RGmwm/cix:-2017/2354(03) ZvwiL t 29/01/2018 wlª.

Chi tiết hơn

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk

weáwß bs- 150/2018 e vskvm wm jkkb KwgwU mwpevjq evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq gwzwsj, XvKv-1000 ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx e vsk weáwß bs- 150/2018 vm wm jkkb KwgwU mwpevjq Kvh vjq ZvwiL t 28/05/1425 e½vã 12/09/2018 wlª vã mvbvjx wjwg UW G Ôwmwbqi AwdmviÕ c ` mivmwi wb qv Mi j ÿ wjwlz cixÿvq DËxY cöv_x `i Av e` bi mg_ b KvMR-cÎ

Chi tiết hơn

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m

wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m wk v I M elyv Bbw wudu XvKv wek we` vjq Gg.GW (mvü ) Kvh µg: 2016-2017 wk ve l i fwz wb ` wkkv wk vq wwwmömn ( Having Degree in Education) K. wegw (m vb)/ wegw ev mgzzj wwwmö cövß A_ev 2017 mv j D³ cix

Chi tiết hơn

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc *

Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm QvÎ fwz wkÿvel 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi mgq wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj XvKv mbvwbevm 1g köwy mvÿvzkvi MÖn Yi wb œewy Z KvMRcÎ mv _ Avb Z n e : * Rb mb` c Îi g~j Kwc * wczv/gvzvi RvZxq cwipqc Îi d UvKwc * mvgwik PvKzixiZ A_ev cöwziÿvlv Z ezbfy³

Chi tiết hơn

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N

`icî bs-xvkwcwc/wbjvg/07/ggwu/wrgmb/ ZvwiLt 19/02/2015 wlªt `icî eü ZvwiLt 25/03/2015 wlªt `icî eü t 113 welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot N welqt - 09wU g~j wmwwdj MÖæc-ÒGÓ Lot Name of Vehicles Registration No. Qty. Chassis No. Engine No. YOM Location Quoted Price (TK.) Quoted Price in Word (Tk.) 01 Nissan Sunny DAC-MET-KA-03-6021 01 EA BAAB-13-510912

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation vwcz - 2002 wlª: XvKv wkÿv evw KZ K ^xk wz cövß Ges XvKv Avn&Qvwbqv wgkb KZ K cwipvwjz gvbm Z wkÿvb Avgv `i GKgvÎ jÿ GB D Ï k 2002 mv j Avn&Qvwbqv wgkb K jr cöwzwôz nq 1 cöwzôv bi g~j jÿ I D Ïk wbijm Ávb

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 G v g wbwus G vû WvBwqs BÛvw ªR wj. (BDwbU 2) mywdqv cøvrv, 327/3/we-wm, `wÿy hvîvevwo, XvKv-1204, evsjv `k (23.708897, 90.437078) 12B Ryb, 2014 2 ch eÿymg~n 3 Kswµ Ui Kjvgmg~ n AZ wak Pvc N Kjvgmg~

Chi tiết hơn

Exabyte Technology

Exabyte Technology MvwYwZK m~îvewj RULES OF MATHEMATICS exrmwyz (ALGEBRA) em, Nb, b, Drcv`K, Abywm vš I gvb wby qi m~î (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a + b) 2 = (a b) 2 + 4ab (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 (a b) 2 = (a + b) 2 4ab

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website : vik bs ZvwiL: 20 R

jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : d v : website :     vik bs ZvwiL: 20 R jvkmvg ivw, Kvw `icvo, Kzwgjv dvb : 081-76328 d v : 081-76438 website : www.comillaboard.gov.bd. E-mail : info@comillaboard.gov.bd. vik bs ZvwiL: 20 Ryb 2015 gva wgk I D Pgva wgk wk v evw, Kzwgj v Gi 2015

Chi tiết hơn

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb

dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb dg - 36 (MÖvg câv qz Abykvmb wewa 2004 Abymv i ms kvwaz) cözvcvw`z bmi MÖvg câv q Zi 2019-20 erm ii Aby gvw`z ev RU Avq Rjv: `:24ciMYv eøk: KvKØxc Kvb Lv Z Rgv wemz 2017-18 erm ii cök Z Rgv PjwZ 2018-19

Chi tiết hơn

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq Av e`bk Z c `i bvg (evgcv k wuk w`b) t e½eüz kl gywreyi ingvb K wl wek we` vjq MvRxcyi-1706 ch v qvbœq bi Rb Av e`bcî (K) mnkvix Aa vck (L) mn hvmx Aa vck (M) Aa vck wefvm t 1 cöv_ xi bvg (evsjvq) t...

Chi tiết hơn

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T

CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For T CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SYLLABUS-2019 CLASS: II (ENGLISH VERSION) Name of Books Publisher Writer Avgvi evsjv eb (2q fvm) NCTB English For Today Book-2 NCTB Elementary Mathematics NCTB Esho Chobi

Chi tiết hơn

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv

MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi Aa i Kvh vjq ivrkvnx mikvix wmwu K jr, ivrkvnx EIIN GKv`k kªyx Z fwz weáwß wk vel t wkÿv e l GKv EIIN- 126489 wk vel t 2015-2016 2015-2016 wkÿv e l GKv`k köyx Z fwz n Z B QzK QvÎ-QvÎx `i Rvbv bv hv Q h, ivrkvnx mikvwi wmwu K j R ez gv b mxu msl v k~b Av Q Zv wb œ `Iqv n jv weávb gvbwek = 46wU = 85

Chi tiết hơn

358_Mar_18_BSRM_News Letter (Q-1)_Bangla

358_Mar_18_BSRM_News Letter (Q-1)_Bangla BwÄwbqvi gvkviid nv mb Gg.wc, gvbbxq gš x, M nvqb I MYc~Z gš Yvjq, MYcÖRvZš x evsjv `k mikvi, wegmavigg w j wgjm wjt cø v U D Øvab K ib wegmavigg w j wgjm wjt wegmavigg MÖæ ci d vmwkc cø v U 3 gvp 2018

Chi tiết hơn

T. G. Class iv inner

T. G. Class iv inner cöv_wgk MwYZ PZz_ kªwy wk K ms iy cöv_wgk MwYZ PZy_ kªwy wk K ms iy wøzxq cöv_wgk wk v Dbœqb Kg mwp (wcbwwwc 2) Gi A_ vq b gyw`ªz ipbvq iv Kqv emg nvwg`v evby emg Aveyj nvmbvz dvi K gvt iwdkzj Bmjvg m

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 A vcv ij M vjvwi wjwg UW 147-148, biwmsncyi, Avïwjqv, mvfvi, XvKv (23.929985Gb, 90.304914B) 23 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n wbpzjvq DuPy Kiv g Si Rb fvwi jvwws 3 DuPy Kiv g S, vcbv ARvbv 4 wbpzjvq DPy Kiv

Chi tiết hơn

Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq Kzwgjøv-3506 fwz wb ` wkkv (wkÿvel : ) Av e`b wd 550/- (cuvpkz câvk) UvKv Av e` bi ZvwiL 01 m Þ ^i 20

Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq Kzwgjøv-3506 fwz wb ` wkkv (wkÿvel : ) Av e`b wd 550/- (cuvpkz câvk) UvKv Av e` bi ZvwiL 01 m Þ ^i 20 Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq Kzwgjøv-3506 fwz wb ` wkkv (wkÿvel : 2018-19) Av e`b wd 550/- (cuvpkz câvk) UvKv Av e` bi ZvwiL 01 m Þ ^i 2018 _ K 30 m Þ ^i 2018 ch ší (w`b-ivz h Kvb mgq, GgbwK

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 dvi G Bqvb WvBwqs wjwg UW KvBPvevwo, mvfvi, XvKv- 1340, evsjv `k (23.945831, 90.261923) 25 gvp, 2014 1 2 ch e Ymg~n 3 Kjv gi Dc i AwZwi³ Pvc QvULv Uv wn m e `Lv M Q h, Kjvg jv AwZwi³ Pv c Av Q wewìs BwÄwbqvi

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 GivBfvj d vkb wj. Ltd Kj gk i, evw evrvi, cv Awdm- RvZxq wek we` vjq, wc.gm- MvRxcyi, evsjv `k (23.948126D, 90.385079c~) 17 Ryb 2014 DEA 1 2 ch eÿymg~n 3 AZ wak Kjvg Pvc Ges Awbqwš Z A vqx fvi AvcvZ wnmv

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chuong 2..doc

Microsoft Word - chuong 2..doc Chương : XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC Phương pháp này được sử dụng để tách các tạp chất không hòa tan và một phần các chất

Chi tiết hơn

XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz -wb ` wkkv fwz cix v: 26 m Þ ^i-2014, ïµevi, mkvj 10.0

XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz -wb ` wkkv fwz cix v: 26 m Þ ^i-2014, ïµevi, mkvj 10.0 XvKv wek we` vjq ÔNÕ BDwbU mvgvwrk weávb Abyl` 2014-2015 wk vel, cö_g el mœvzk (m vb) kªyxi fwz -wb ` wkkv fwz cix v: 26 m Þ ^i-2014, ïµevi, mkvj 10.00 Uvq D P-gva wgk/ mggvb cix vi kvlvmg~n weávb, K wl

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile K `ªi bvg t dvwrj cvm 1g el cixÿv-2016 wlª vã cixÿvq Abycw Z cixÿv_x i ZvwjKv K `ªi KvW b ^i t bs iwr ªkb b ^i Abycw Z welqmg~ ni KvW (cixÿvi µgvbymv i) gšíe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G ZvwjKv 3 Kwc Zwi Ki

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

management***

management*** Z_ I hvmv hvm cöhyw³ e envwik welq : WUv er g v br g U wm g cöwz e`b-1 t WUv e R cö ek Kiv, Uwej I wdì Zwi Kiv ZË t GKwU WUv e R GKvwaK WUv Uwej _v K WUv Uwe j wewfbœ wd ìi Aax b GKB ai bi WUv _v K WUv

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

cwiwkó-K

cwiwkó-K PÆMÖvg f Uwibvwi I Gwbg vj mvb Ým wek we` vjq iwr ªvi, PÆMÖvg f Uwibvwi I Gwbg vj mvb Ým wek we` vjq Ges mwpe, evsjv `k wek we` vjq gäyix Kwgkb evwl K Kg m úv`b Pzw³ RyjvB 1, 2016-Ryb 30, 2017 m~wpcî PÆMÖvg

Chi tiết hơn

untitled

untitled œ s w w w œ ƒe w x ñ š y œ w» w ww wš ùp k { y w w» œ ƒ ƒ œ œ ù ƒ z { xk l ywš g Á y w j šw ù œ ww z ƒ y y { y w» w ƒÿ š œ sww w» ù œ x w xœ w ü œ y y œ» p ù œ y ƒeƒ ù t { z w œ šw œ š y w œ ü jš z œw

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Changes in VAT system in FY doc

Microsoft Word - Changes in VAT system in FY doc m úªwz 2012-13 A_ -eq ii ev RU Kvh µ gi Ask wnmv e evsjv ` ki f vu e e vq h cwiez bmg~n Avbv n q Q Zv mswk ó mk ji AeMwZi Rb mnrfv e, ms wcz AvKv i wb œ ck Kiv n jv: 1 Uvb Ifvi K ii g~j mxgv 60 (lvu) j

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

List of Complete Proposal (CP) After Screening Jagannath University

List of Complete Proposal (CP) After Screening Jagannath University RMbœv_ wek we` vjq mœvzk (m vb) I weweg 1g e l fwz wb ` wkkv wk vel t 2013-2014 [RMbœv_ wek we` vj q mwg vi c wz Z wk v Kvh µg cwipvwjz n Q] RMbœv_ wek we` vjq cwiwpwz AMÖmigvb we k i mv _ D Pwk vi wewfbœ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 o0o NGUYỄN TRUNG DŨNG TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI RẠC LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ "ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺷﻴﻒ" وﻫﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ أن ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺎﺟﺂﺗﻪ اﻟﺒﺎﻫﺮة واﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻵن ﺗﺠﺮﺑﺔ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ وأن ﺗﻀﻊ ﻃﺎﻫﻴﻨﺎ

Chi tiết hơn

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k

vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k vbxq mev`vbkvix `i 1-w` bi cöwkÿyt Gw qj d v cv ú wd c PvU mkb 3t vb wbe vpb, cv ú vcb Ges wbivc ` Pvjv bv wmmv - hvwš KxKiY I mp cökí wmwgu evsjv `k Gw qj/wg W d v cv ú vc bi Rb vb wbe vpb Gw qj ev wg

Chi tiết hơn

Executive Summary

Executive Summary Gwe G vcv ijm wj. 225, wmovbi ivw, ngv qzcyi, mvfvi, evsjv `k (23.791290, 90.265415) 9B b f ^i, 2016 ch eÿymg~n 2 2 g~j Drcv`b feb 3 3 fe b D PPvc m úbœ Kjvgmg~n 4 4 D PPvc m úbœ Kjvgmg~n wwrvb b wbav

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

التحكم بإضاءة RGB LED من خلال واجهة رسومية عبر Matlab

التحكم بإضاءة RGB LED من خلال واجهة رسومية عبر Matlab اﻟﺘﺤﻜـﻢ ﺑﺈﺿـﺎءة RGB LED ﻣـﻦ ﺧﻼل واﺟﻬﺔ رﺳﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ Matlab اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺮﺳﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺮض ﺑﻴﺎﻧﻲ رﺳﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺬة او أﻛﺜﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺳﺎﺋﻞ وﻣﻜﻮﻧﺎت ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎم ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺟﺬاﺑﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 1 Pwi Bw U gu wjwg UW cøu bs 105, XvKv G cvu c«mwms Rvb, MbKevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv evsjv `k (23.952002D, 90.266265c~) 4 g 2014 2 Kjv g Pv ci gvîv 3 Kjv gi Dci Z` ší cv_ ii wgk«bi Dcw wz cviqv M Q d

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Trường THPT Thống Nhất A Nguyễn Đức Long BÀI 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện 1. Sự nhiễm điện

Trường THPT Thống Nhất A Nguyễn Đức Long BÀI 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện 1. Sự nhiễm điện BÀI : ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện. Sự nhiễm điện của các vật Một vật có thể bị nhiễm điện do: cọ xát lên vật khác, tiếp xúc với một vật nhiễm điện

Chi tiết hơn

BẢN CÂU HỎI VÀ GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM MÁY MÓC Trung gian bảo hiểm: Mã số: Số điện thoại: Số fax: Thư điện tử: Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi d

BẢN CÂU HỎI VÀ GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM MÁY MÓC Trung gian bảo hiểm: Mã số: Số điện thoại: Số fax: Thư điện tử: Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi d BẢN CÂU HỎI VÀ GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM MÁY MÓC Trung gian bảo hiểm: Mã số: Số điện thoại: Số fax: Thư điện tử: Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi dưới đây bằng cách viết hoặc đánh dấu vào nơi tương

Chi tiết hơn

Loa Bảng LBC 3011/x1

Loa Bảng LBC 3011/x1 Hệ thống Tryền thông Loa Bảng LBC 311/x1 Loa Bảng LBC 311/x1 www.boschsecrity.com Taí taọ nha c va giọng noí chất lượng cao Hệ thống hai chiề Thiê t đăṭ công sâ t đơn giản Lắp chìm trong tường, trần hoặc

Chi tiết hơn