(Katalog _Senzorsko-aktuatorske mre\236e_ANG.pdf)

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "(Katalog _Senzorsko-aktuatorske mre\236e_ANG.pdf)"

Bản ghi

1 ª Ÿ ž Ÿ œ š! " # $ % & ' ( ) * + * ( # $ %, # $ % $ 0 4 ( # $ % 5 - * l m = ; n C o p ; = q l m = ; n C o p ; = r F G H I J K S T U V W S T U V [ \ ] ^ _ ` a b T ` a c ] ^ c b ^ S T U V [ d e f S T U V h \ ] ^ _ ` a b T ` a c ] ^ c b ^ S T U V h d e f M N O Q O R J X Y Z Z X X Z Z X g Z Z i j k Z Z Y j g Z Z s t u v w x v y w z { } } ~ z ƒ s t u v w x v y w z { { } } u ˆ v ˆ v w u w ~ z ƒ Š 0 s t u v w x v y w z { } } v t Œ Ž ƒ ~ z ƒ Š Œ ; = = A B C D E B > D l m = ; n C o p ; = Valve plug Connector at one end only S A I - V S B D -. 5 U Valve plug VSA VSB VSBD VSC VSCD Cable length.5 m.0 m 5.0 m 0 m Xm Cable Q = UR-TE V = VC-VC U = UR-VC Valve plug Connecting cable Socket in.4 s t u v w x v y w z Ž } } u ˆ v ˆ v w u w ~ z ƒ s s t u v w x v y w z } } v t Œ Ž ƒ ~ z ƒ s Œ S A I - V S B D - MW. 5 U Valve plug VSA VSB VSBD VSC VSCD M M G = straight W = 0 Cable length.5 m.0 m 5.0 m 0 m Xm Cable Q = UR-TE V = VC-VC U = UR-VC «± ± ² ³ µ

2 Í X Q S O T Q O N M H Ñ Y È Ñ È É Ç È É Ê Ë Ì Í N VW T U S Q R M Q K J I F G F Î Ï Ð È Ï Ê Ì Ë Ð Ñ Ò Ñ Õ Ö ÿ Ö Ö ÿ Ù Ö Õ Ö Ø Ö Õ Ö ÿ Ö Ù Ö Õ Ú Û Ö ä å ä å ä å Ó Ô Õ Ö Ý Þ ß à á â Ý Þ á ä å æ Ý Þ ß à á â Ý Þ á í î ï á ä å æ Ý Þ ß à á â Ý Þ á í î ð á ä å æ ó ô õ ö ø ö ù ú û ü ù û ü ö ý þ ö ù ô Ø Ù Ö Ø Ú Û Ü ç è é ê ê ë ì ë é ì ç è é ê ì è ì ì ì ì ë ñ é ê ò ç ì ë é ì Ò Ñ Ì Ð Ñ Ï Ð Ñ È È Ì Ë Ò É Ç Ê C È Ì É Ê D Ì È Ð Ð Ï Ñ E Ê Ì Ë Þ! " #!! $ " % $ " # & ä å! ä ' " & #! #!! $ $ " $ # #!! # "!! $ " ä ä å ä å ä ä å å Wire ring diagram Valve M 4 E 5 ( È Ì Ê Ñ Ð Ñ Ò Ñ Ý " " $ # #! ï! ) Ý " "! * æ + +!!, Þ *! # # $! ß * -. #!! # á # ä. å 0 #! & '!!! $ # & " # $ á î å 4 å 5 + % # $ î, â ä # â! ß Ý $! # Þ! # %.5 0 Ø 5 E E Ø. brown 4 blue greenllow MX 4 ED llow 5 Ø 4.5 ; ú ü ô õ ö = > ú ü? ú ù ô õ = A B ö B ö ü? ô õ ½ ¾ À Á Â Â Â Â Ã Ä Â ½ ¾ Å Ä Â ½ Æ ¹ º» ¼

3 å á â æ á â à ß Ú ê u ë \ ª u «\ ] à èé Þ æ ç å ä ß Ý Þ Ü Û Ø Ù Ø [ \ ] ^ _ ` a b a [ c d e f g h i j k lm n i j m f g m k g c o d o e p q j m f g m k g r s t \ s ^ ` _ t u v u { y z š œ ž z z š } Ÿ œ ž z y ž œ ž z œ Ÿ œ ž z y ž œ ž z œ š ž z } Ÿ œ ž z y ž ~ z w x y z { } z ~ ƒ ˆ Š Œ Ž Œ Ž ƒ ˆ ˆ Š Œ Ž Ž ƒ ˆ ˆ Š Ž Ž ó ô õ ö ø ö ù ú û ü ù û ü ö ý þ ö ù ô a a [ w x y z { } z ~ ƒ ˆ Š Œ Ž Ž ƒ ˆ ˆ Š Œ Ž Ž ƒ ˆ ˆ Š Ž Ž ó ô õ ö ø ö ù ú û ü ù û ü ö ý þ ö ù ô v u ` t u s t ª u «\ \ ` _ v ] [ ^ Õ \ ` ] ^ Ö ` \ t t s u ^ ` _ ± ± ² ³ ± µ ± µ ¹ º» ¹ µ ¼ ½ µ ¾ ¼ ¹ µ ¼» ¹ ³ ³ ½ ³ À µ ³ ± µ» ½ ¾ Á µ ¼ µ  ½ µ ± ³ Á ¾ º ¼ ¾ ¼ ¹ µ ¼» ¹ º µ ² ½ ³» µ ¹ ¾ ¾ ¼ ¹ µ ¼ ¾ ½ µ ¼ ³» ¹ ³ ¼ ¹ ² ³ ± µ ± µ» ½ à \ ª ` ^ ª u t u v u ˆ Š Š Š ˆ ˆ Ø4.5 E E MX brown blue greenllow 4 ED llow 5 ½ µ ³ ½» ² ¾ ± ¾ º ¼ ½ µ ³ ½ ³ µ ¼ ³ ± Æ ³ µ ¹ ² º ¼ ¼ µ» Ç Å ¼ ¾ µ ² ¾» ¹ µ ¼ µ µ Ê ¾ ¼ µ ² ¼ ¾ µ ² ¾» ¼ µ Ä Å Æ ƒ Å È É É Š Ë Ê ¾» ³ ² º ¼ Á ³ ² µ»» µ ¹  µ Ì µ ¼ ³ º ¼ µ ¼ ³» µ ¾ Á ½ ¾ º» Æ ³ µ ¹ À ¾ ± ³ µ Ñ ³ ² ² ¾ Ò ³» ¹ ³ ¼ ¹ ˆ ˆ ƒ Ó ¼ ¾ º Ì Ê Ô Ì Ì ¼ ¾ À ³ ± ; ú ü ô õ ö = > ú ü? ú ù ô õ = A B ö B ö ü? ô õ Š Í Î Ï Š Ð Ê Ç Ø 5 Ø x 0.5 ¹ º» Z ½ ¾ À Á Â Â Â Â Ã Ä Â ½ ¾ Å Ä Â ½ Æ

4 å á â æ á â à ß Ú ê u ë \ ª u «\ ] [ \ ] ^ _ ` í b í [ î d e f g h i j k lm n i j m f g m k g î o d o e p q j m f g m k g à èé Þ æ ç å ä ß Ý Þ Ü Û Ø Ù Ø r s t \ s ^ ` _ t u v u { y z š œ ž z z š } Ÿ œ ž z y ž œ ž z œ Ÿ œ ž z y ž œ ž z œ š ž z } Ÿ œ ž z y ž ~ z w x y z { } z ~ ƒ Ê ˆ Š Œ Ž Œ ï Ž ƒ Ê ˆ ˆ Š Œ Ž Ž ƒ Ê ˆ ˆ Š Ž ï Ž ó ô õ ö ø ö ù ú û ü ù û ü ö ý þ ö ù ô í í [ w x y z { } z ~ ƒ Ê ˆ Š Œ Ž ï Ž ƒ Ê ˆ ˆ Š Œ Ž Ž ƒ Ê ˆ ˆ Š Ž Ž ó ô õ ö ø ö ù ú û ü ù û ü ö ý þ ö ù ô v u ` t u s t ª u «\ \ ` _ v ] [ ^ Õ \ ` ] ^ Ö ` \ t t s u ^ ` _ ± ± ² ³ ± µ ± µ ¹ º» ¹ µ ¼ ½ µ ¾ ¼ ¹ µ ¼» ¹ ³ ³ ½ ³ À µ ³ ± µ» ½ ¾ Á µ ¼ µ  ½ µ ± ³ Á ¾ º ¼ ¾ ¼ ¹ µ ¼» ¹ º µ ² ½ ³» µ ¹ ¾ ¾ ¼ ¹ µ ¼ ¾ ½ µ ¼ ³» ¹ ³ ¼ ¹ ² ³ ± µ ± µ» ½ à \ ª ` ^ ª u t u v u ˆ Š Š Š ˆ ˆ E E brown blue greenllow 4 ED llow 5 ½ µ ³ ½» ² ¾ ± ¾ º ¼ ½ µ ³ ½ ³ µ ¼ ³ ± Æ ³ µ ¹ ² º ¼ ¼ µ» Ç Å ¼ ¾ µ ² ¾» ¹ µ ¼ µ µ Ê ¾ ¼ µ ² ¼ ¾ µ ² ¾» ¼ µ Ä Å Æ ƒ Å È É Š Ë Ê ¾» ³ ² º ¼ Á ³ ² µ»» µ ¹  µ Ì µ ¼ ³ º ¼ µ ¼ ³» µ ¾ Á ½ ¾ º» Æ ³ µ ¹ À ¾ ± ³ µ Ñ ³ ² ² ¾ Ò ³» ¹ ³ ¼ ¹ ˆ ˆ ƒ Ó ¼ ¾ º Ì Ê Ô Ì Ì ¼ ¾ À ³ ± Š Í Î Ï Š Ð Ê Ç MX ; ú ü ô õ ö = > ú ü? ú ù ô õ = A B ö B ö ü? ô õ Industry DIN. ½ ¾ À Á Â Â Â Â Ã Ä Â ½ ¾ Å Ä Â ½ Æ ¹ º» ì

5 ~ z ~ ð ñ ò ó ô õ ñ ö ò ô ƒ y { ~ } ~ x z{ } y w s v t u s C D E F G ø ù ú û ü ý þ ÿ þ û ú þ ÿ ù þ û ú þ û þ þ ý ÿ ü ÿ ú ÿ ú û ù ú ú ý ú û ÿ ú ý þ ú ù þ ù ú ù ú û þ û ú þ ú ÿ ø ú þ ÿ ÿ ú þ þ ü ý ý ý ÿ þ û þ û ú û þ û ÿ ú ÿ ý ý ù ÿ þ þ û ù þ ÿ ú ÿ ý ù û ú û ú û ÿ ý ú þ ù þ û ú ÿ ú ÿ û þ þ û ú þ ú ÿ ú ú ú û ü ú ÿ þ ú ú ù ú ü ÿ ú ú ù ú û û ú ú ÿ þ û ú ù ú û û ú þ û ú þ û þ! " # $ # % % " # $! % $ & ' ( ) ) * +!, $! - & $. 0 ", $ $ &, $ 0 " " 4 & 5!,! %! # $ " - % *. ( " C D E F H 0 " "! ; " % 5 "! % # & ", " 4 & 5, ( = % + $ * ) > %! % &, $, $ %,. 0 " 4 & 5 # %, $! % 5 ",, 4 $ " # $! % #,, A B 0 " % 4 & 5 5 "! %. C D E F I J K M N O Q R Z [ \ ] ^ Z [ \ ] b c d e f g h i [ g h j d e j i e Z [ \ ] b k l m Z [ \ ] o c d e f g h i [ g h j d e j i e Z [ \ ] o k l m S T U V W X V Y W Q _ ` a a a a _ n a a p q r a a ` q n a a ˆ Š Œ Ž Ž Ž Ž Ž Š Ž

6 = A  þ B ü  ý þ ª«± ² ³ µ ª ¹ º ± ¹ ¹ º «± ²» ¹ ¼ ² ± «º «ª½ ¾ ±» º ± ¹ ¹ º «ª± 5 = > ; À Á À Á Â Ã Â È Æ Ç ð ñ ò ó ô Ç Ç ð Ê õ ö ò ô ö Ç Æ ô ø Ë Ì ú Ç Î Ï Ð Ñ Ò Ó Î Ï Ò Ô Õ Ö Ø Ù Õ Ö Ú á â ä å æ ç è å é ê ë â é ì ë é æ í é å î æ ê ë ï æ Û Ü Ý Þ Û ß à Û Þ à û à  Á  À Á ü  ý þ þ à ÿ, - Á Á À Â. Ï Õ ù Õ Ù Ô Ö Ù Õ Ù ù Ù Ù Ù Ö Õ Ù ù Ù Ö Ù Ù Ô Ù Õ Ù ù Ô Ù Ù Ù ü ÿ ü  þ Á  à  ΠΠù Ò ù Ø Õ Ó $ % Ù Ô Ô Ù Ð Î & Ú Ï Ï Ð Ù Õ Ö ù ù Ò Ö! " Ö # Ó Ø ' å ( é ê æ ç ì ) è å ( * å ï é ê æ í ) + ä æ ä æ ( * é ê š œ œ œ œ ž œ Ÿ ž œ

7 = A  þ B ü  ý 5 = > ; D E D F G ª ¹ ¼» «² H» «¹ ¼ ² ¼ F G ³ I» «¹ ¼ ² ¼ ª«± ² ³ µ ª ¹ º ± ¹ ¹ º «± ²» ¹ ¼ ² ± «º «ª½ ¾ ±» º ± ¹ ¹ º «ª± ¹ À Á À Á  à  D D È Æ Ç ð ñ ò ó ô Ç Ç ð Ê õ ö ò ô ö Ç Æ ô ø Ë Ì ú Ç Î Ï Ð Ñ Ò Ó Î Ò Ô Õ Ö Ø Ù Õ Ö Ú á â ä å æ ç è å é ê ë â é ì ë é æ í é å î æ ê ë ï æ Û Ü Ý Þ Û Ý à Û Þ à Î Ï Ð Ñ Ò Ó Î $ Ò Ô Õ Ö Ø Ù Õ Ö Ú Û Ü Ý Þ Û J à Û Þ à á â ä å æ ç è å é ê ë â é ì ë é æ í é å î æ ê ë ï æ û à  Á  À Á ü  ý þ þ à ÿ, - Á Á À Â. Ï Õ ù Õ Ù Ô Ö Ù Õ Ù ù Ù Ù Ù Ö Õ Ù ù Ù Ö Ù Ù Ô Ù Õ Ù ù Ô Ù Ù Ù ü ÿ ü  þ Á  à  ΠΠù Ò ù Ø Õ Ó $ % Ù Ô Ô Ù Ð Î & Ú Ï ' å ( é ê æ ç ì ) è å ( * å ï é ê æ í ) + ä æ ä æ ( * é ê Ï Ð Ù Õ Ö ù ù Ò Ö! " Ö # Ó O O.4 0 Industrial DIN.5 50 C š œ œ œ œ ž œ Ÿ ž œ

8 = A  þ B ü  ý 5 = > ; U  þ À Á À Á Â Ã Â Ë Ì ú Ç ò ô Ç Q ú É ò R ø S ú õ ö ò ô ö Ç Æ ô ø Î Ï Ð Ñ Ò Ó Î Ï Ò " M Ò Ò Ô Õ Ö Û à N N O J à Û Þ à û à  Á  À Á ü  ý þ þ à ÿ, - Á Á À Â. Ï Õ ù Õ ü ÿ ü  þ Á Â Ã Â Ù Ô Ö Ù Õ Ù ù Ù Ù Ù Ö Õ Ù ù Ù Ö Ù Ù Ô Ù Õ Ù ù Ô Ù Ù Ù VS 4 = black M = blue Î Î ù Ò ù Ø Õ Ó $ % Ù Ô Ô Ù Ð Î & Ú Ï Ï Ð Ø T T Ú Ù Õ ù ù Ò Ö! " Ö # Ó.4 Ø Ø. š œ œ œ œ ž œ Ÿ ž œ K

9 = D A  þ B ü  ý 5 = > ; D E D U  þ À Á À Á  à  D ò ô Ç Q ú É ò R ø S ú õ ö ò ô ö Ç Æ ô ø ò ô Ç Q ú É ò R ø S ú õ ö ò ô ö Ç Æ ô ø Û Ü à W Ë Ì ú Ç Î Ï Ð Ñ Ò Ó Î Ò " M Ò Ò Ù Õ Ô Ö Û ß O Û Þ N à à Û Þ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Î $ Ò " M Ò Ò Ô Õ Ö Î Ï Ð Ñ Ò Ó Î $ Ô " Ù Ò " M Ò Ò Ô Õ Ö Û à N N O O à Û Þ à Û ß O J Ý Þ à Û Þ à û à  Á  À Á ü  ý þ þ à ÿ, - Á Á À Â. Ï Õ ù Õ ü ÿ ü  þ Á Â Ã Â Ù Ô Ö Ù Õ Ù ù Ù Ù Ù Ö Õ Ù ù Ù Ö Ù Ù Ô Ù Õ Ù ù Ô Ù Ù Ù max. 45 Î Î ù Ò ù Ø Õ Ó $ % Ù Ô Ô Ù Ð Î & Ú Ï Ï Ð Ø T T Ú Ù Õ ù ù Ò Ö! " Ö # Ó 0 DIN 0 0 DIN Industry M VS 4 = black M = blue 4. Ø. V š œ œ œ œ ž œ Ÿ ž œ

10 X = A  þ B ü  ý þ X E 5 = > ; U  þ À Á À Á  à  X Ë Ì ú Ç ò ô Ç Q ú É ò R ø S ú õ ö ò ô ö Ç Æ ô ø Î Ï Ð Ñ Ò Ó Î $ Ò " M Ò Ò Ô Õ Ö Û N Û J O à à Û Þ à Î Ï Ð Ñ Ò Ó Î Ò " M Ò Ù Õ Ô Ö Û Y à N J Ü à à Û Þ û à  Á  À Á ü  ý þ þ à ÿ, - Á Á À Â. Ï Õ ù Õ Ù Ô Ö Ù Õ Ù ù Ù Ù Ù Ö Õ Ù ù Ù Ö Ù Ù Ô Ù Õ Ù ù Ô Ù Ù Ù,4 max. 4 VS 4 = black M = blue ü ÿ ü  þ Á  à Â.4 Î Î ù Ò ù Ø Õ Ó $ % Ù Ô Ô Ù Ð Î & Ú Ï Ï Ð Ø T T Ú Ù Õ ù ù Ò Ö! " Ö # Ó Industry DIN max M 4. Ø. š œ œ œ œ ž œ Ÿ ž œ

VR-6500-KF client final.xls

VR-6500-KF client final.xls VR-6500-KF2-00 MAIN UNIT NO. PART NO PART DESCRIPTION QTY REMARKS 00-1 VR-6500-KF2-01 ENGINE UNIT 1 00-2 VR-6500-KF2-02 OPERATION HANDLE UNIT 1 00-3 VR-6500-KF2-03 MAIN FRAME UNIT 1 00-4 VR-6500-KF2-04

Chi tiết hơn

Nine9 Mui khoan NC Helix_Phay tho, Khoan va phay ranh.pdf

Nine9 Mui khoan NC Helix_Phay tho, Khoan va phay ranh.pdf Tool ath Một dụng cụ thực hiện nhiều ứng dụng nine9.jic-tools.com.tw M K H C Helix Drill ội suy xoắn ốc Cat. 05 Tool Rotation Tool ath guyên lý Tool Rotation hay thô, Khoan và phay rãnh (Rough Milling,

Chi tiết hơn

Spare Parts List IPF ENGINEERING LTD Ref: IDAF40359 Model: IDROP BENZ-C L DL2021Pi P 3-01IPC

Spare Parts List IPF ENGINEERING LTD Ref: IDAF40359 Model: IDROP BENZ-C L DL2021Pi P 3-01IPC Spare Parts List IPF ENGINEERING LTD Ref: IDAF40359 Model: IDROP BENZ-C L DL2021Pi P 3-01IPC Table: OVERALL Progressive Number: 1 0001 LAFN40179 CHASSIS BENZ HP 9-13 1,00 -- 0002 RTRT40006 WHEEL D. 13.5"X

Chi tiết hơn

B Á O C Á O P H Â N T Í C H PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TECHNICAL VIEW: TUẦN 09-13/09/2019 THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH

B Á O C Á O P H Â N T Í C H PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TECHNICAL VIEW: TUẦN 09-13/09/2019 THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TECHNICAL VIEW: TUẦN 09-13/09/2019 THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC 06/09/2019 Phòng Tư vấn VIETSTOCK [ TV@vietstock.vn ] PHÂN TÍCH THỊ

Chi tiết hơn

BW Series Cảm biến vùng CẢM BIẾN VÙNG Đặc điểm Khoảng cách phát hiện dài lên đến 7m. Có 22 loại sản phẩm (Trục quang: 20/40mm, chiều cao phát hiện: 12

BW Series Cảm biến vùng CẢM BIẾN VÙNG Đặc điểm Khoảng cách phát hiện dài lên đến 7m. Có 22 loại sản phẩm (Trục quang: 20/40mm, chiều cao phát hiện: 12 Cảm biến vùng CẢM BIẾN VÙNG Đặc điểm Khoảng cách phát hiện dài lên đến 7m. Có loại sản phẩm (Trục quang: 0/0mm, chiều cao phát hiện: 0~90mm). Giảm thiểu vùng không phát hiện với chiều dài trục quang 0mm

Chi tiết hơn

Nama Model: GDR155 AEROX Kode Tipe Model: B65A Tahun Model: 2017 Kode Produk: 010 Warna: A-YAMAHA BLACK Gambar 04 CAMSHAFT & CHAIN Nomor Nomor Part Na

Nama Model: GDR155 AEROX Kode Tipe Model: B65A Tahun Model: 2017 Kode Produk: 010 Warna: A-YAMAHA BLACK Gambar 04 CAMSHAFT & CHAIN Nomor Nomor Part Na Gambar 0 CAMSHAFT & CHAIN B65-E70-00 CAMSHAFT ASSY 930-09806. O-RING 3 93306-00X9 BEARING B63-E80-00 DECOMPRESSION ASSY 5 DP-E88-00 CAM, DECOMPRESSION 6 5YP-E57-00 BOLT 7 9568-F9096 CHAIN (DID SCR-00 SV)

Chi tiết hơn

VL eng 150CC 3(2008).xls

VL eng 150CC 3(2008).xls BN157QMJ GY6 长箱体发动机 150CC E- 1 Cyl i nder Head Cover E- 2 Cyl i nder Head E- 3 Cyl i nder Updat ed t i mes: NO.1 E- 4 Cr ankshaf t Connect i ng Rod Pi st on E- 5 Cr ankcase- L E- 6 Lef t Cr ankcase Cover

Chi tiết hơn

TM Series ĐIỀU KHIỂN PID LOẠI MÔ-ĐUN ĐA KÊNH (4 KÊNH / 2 KÊNH) Truy cập website ( của chúng tôi để tải xuống tài liệu Hướng dẫn sử

TM Series ĐIỀU KHIỂN PID LOẠI MÔ-ĐUN ĐA KÊNH (4 KÊNH / 2 KÊNH) Truy cập website (  của chúng tôi để tải xuống tài liệu Hướng dẫn sử TM Series ĐIỀU KHIỂN PID LOẠI MÔ-ĐUN Đ KÊNH (4 KÊNH / KÊNH) Truy cập website (www.autonics.com.vn) của chúng tôi để tải xuống tài liệu Hướng dẫn sử dụng và Hướng dẫn truyền thông. Hướng dẫn sử dụng mô

Chi tiết hơn

weidmuller_pcb_terminal_blocks.pdf

weidmuller_pcb_terminal_blocks.pdf PCB connectors RS1.6 LS.. Product data IEC: 500 / 14 UL: / 10 or additional articles and information, refer to catalog.weidmueller.com Note: RS1.6 LS.. SN Rectangular plugin male connector with solder

Chi tiết hơn

План Вознаграждений_StepCoin_eng_small

План Вознаграждений_StepCoin_eng_small Ra Mắt Thế Giới! Mô hình hoạt động kinh doanh độc đáo Tạo thu nhập từ việc luyện tập. Phương thức trả thưởng chưa từng có 7 BƯỚC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỰ TỰ DO TÀI CHÍNH 1 2 Tiền thưởng trực tiếp Tiền thưởng tăng

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z C. Câu 61: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z C. Câu 61: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không D không thể nhỏ hơn dung kháng Z C Câu 6: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều không đổi U AC một hiệu điện thế U DC Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho

Chi tiết hơn

PERFORMANCE DATA SC Series 10 inch (250mm) Submersible Borehole Pumps Selection Chart

PERFORMANCE DATA SC Series 10 inch (250mm) Submersible Borehole Pumps Selection Chart PERFORMANCE DATA Selection Chart SC125 6Ê-Ê75kW 6AÊ-Ê55kW SC125 50Hz 6AAÊ-Ê55kW 5Ê-Ê55kW 5AÊ-Ê45kW 5AAÊ-Ê45kW 4Ê-Ê37kW 4AÊ-Ê37kW 4AAÊ-Ê37kW 3-Ê30kW 3A-Ê30kW 3AAÊ-Ê22kW 2-Ê22kW 2A-Ê18.5kW 2AAÊ-Ê15kW 1Ê-Ê11kW

Chi tiết hơn

Công ty TNHH MTV TM DV Thiết Bị Điện Kim Quang ĐC: 41 đường số 1 - KDC Lý Chiêu Hoàng - P. An Lạc - Q. Bình Tân - Tp HCM ĐT: (08) (08) 66

Công ty TNHH MTV TM DV Thiết Bị Điện Kim Quang ĐC: 41 đường số 1 - KDC Lý Chiêu Hoàng - P. An Lạc - Q. Bình Tân - Tp HCM ĐT: (08) (08) 66 Công ty TNHH MTV TM DV Thiết Bị Điện Kim Quang ĐC: 41 đường số 1 - KDC Lý Chiêu Hoàng - P. An Lạc - Q. Bình Tân - Tp HCM ĐT: (08) 66 822 867 - (08) 6681 7379-0983 066 985-0931 455 668 www.kimquang.com.vn

Chi tiết hơn

Price list

Price list Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu(KA Giá bán ABN52c 15-20-30-40-50A 30 638,000 ABN54c 15-20-30-40-50A

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ) (Áp dụng từ ngày ) Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) lo

BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ) (Áp dụng từ ngày ) Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) lo Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha ABN52c 15-20-30-40-50A 30 615,000 ABN54c 15-20-30-40-50A 18 1,060,000 ABN62c 60A 30 729,000 ABN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A

Chi tiết hơn

WWW. f A *

WWW. f A * WWW. f A * Website: W W W. binh minh plastic, cam. VII h ( 63 1,6m m 5 21.400 23.540 0 63 63 X 1,9mm 6 24.800 27.280 63 3,Omni 10 37.800 41.580 75 l,5m m 4 24.200 26.620 2 0 75 75 X 2,2mm 6 34.500 37.950

Chi tiết hơn

55 NĂM VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MÂU THUẪN SỬ DỤNG NƯỚC Ở HẠ LƯU HỒ CHƯ A TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC PGS.TS. Bùi Nam

55 NĂM VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MÂU THUẪN SỬ DỤNG NƯỚC Ở HẠ LƯU HỒ CHƯ A TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC PGS.TS. Bùi Nam 55 NĂM VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 1961-2016 MÂU THUẪN SỬ DỤNG NƯỚC Ở HẠ LƯU HỒ CHƯ A TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC PGS.TS. Bùi Nam Sách Viện trưởng - Viện Quy hoạch Thủy lợi Hiện nay,

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 13 (1) (2017) 104-110 THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CÀ PHÊ TÚI LỌC Phan Thị Thanh Diệu 1,*, Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long 2, Lữ Thị Mộng Thy 1, Võ Phạm Phương Trang 1 1 Trường

Chi tiết hơn

BẢNG BÁO GIÁ MÁY CHIẾU BENQ DPC.,LTD chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh

BẢNG BÁO GIÁ MÁY CHIẾU BENQ DPC.,LTD chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh BẢNG BÁO GIÁ MÁY CHIẾU BENQ DPC.,LTD chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng Báo Giá về thiết bị

Chi tiết hơn

Like page: để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm

Like page:   để cập nhật đáp án chi tiết! ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ Thời gian làm ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng A. biên độ. B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. tần số. Chọn đáp án D. Câu : Khi nói

Chi tiết hơn

Phương pháp hàn sợi quang

Phương pháp hàn sợi quang Ngày nay, về băng thông l trữ liên tục gia tăng, vai trò hệ thống quang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong truyền tải dữ liệu. Các doanh nghiệp đã đang nhanh chóng triển khai quang cho hệ thống mình,

Chi tiết hơn

Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016

Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016 Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016 Content Content...2 Welcome.3 Before You Start...4 Package Contents.4 Hardware Overview..4 LED Indicators and Ports.5 Installation.7 Safety

Chi tiết hơn

TLC1542C-

TLC1542C- = ı98-6-29 ı= P&S `ƒ ˇ «13-1» 1.1» ª ˆ ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø TLC1542C/I/M/Q,TLC1543C/I/Q ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ł fi 11

Chi tiết hơn

OCTOBER,2013 OIL SEAL STOCK LIST CHK CODE TYPE SIZE RUBBER MATERIAL QUANTITY M262-N SC 10*20*4 BROWN NBR 151 M157-N TC 10*20*5 BROWN NBR 55 M157-N TC

OCTOBER,2013 OIL SEAL STOCK LIST CHK CODE TYPE SIZE RUBBER MATERIAL QUANTITY M262-N SC 10*20*4 BROWN NBR 151 M157-N TC 10*20*5 BROWN NBR 55 M157-N TC OCTOBER,2013 OIL SEAL STOCK LIST CHK CODE TYPE SIZE RUBBER MATERIAL QUANTITY M262-N SC 10*20*4 BROWN NBR 151 M157-N TC 10*20*5 BROWN NBR 55 M157-N TC 10*20*5 BLACK NBR 141 M159-N TC 10*20*6 M261-N TC 100*120*13

Chi tiết hơn

Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET

Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET Ref# Display Part# Qty Remarks 1 MAIN P.C.B. VEP56199A 1 (RTL)E.S.D. P,PC,EE,GC,GH,GT,GK,GN,GD,PU 3 FLASH P.C.B. UNIT VEK0V28 1 (RTL)E.S.D. 3-1 SHEET VGQ1L45 1 4 WI-FI NFC P.C.B. VEP56200A 1 E.S.D. 5 CAPACITOR

Chi tiết hơn

AC500-ECO.rtf

AC500-ECO.rtf AC500-eCo: Dòng PLC Dành Cho Chế Tạo Máy Bộ nhớ chương trình lớn, tốc độ đáp ứng nhanh Khả năng mở rộng lớn và tối ưu hóa chi phí... PLC AC500-eco Hình ảnh thực tế của AC500-eCo Lý Do Để thay Đổi Giải

Chi tiết hơn

VGBQ3002RT1 : BURNER BOX AREA [1/8] Page 1 of 16

VGBQ3002RT1 : BURNER BOX AREA [1/8] Page 1 of 16 VGBQ3002RT1 : 001 - BURNER BOX AREA [1/8] Page 1 of 16 VGBQ3002RT1 : 001 - BURNER BOX AREA [1/8] Ref # Part Number Qty. Description 1 B20015516 1 GRILL FRAME 30 2 020051-000 46 SCR, DR, PHLP,PNH, 410SS,

Chi tiết hơn

Catalog ES_

Catalog ES_ ES ES350/ES250 2 3 4 5 HÃY ĐỂ THÀNH CÔNG DẪN LỐI Ý tưởng mẫu xe ES Sau khi đã hoàn thành mục tiêu đặt ra cho bản thân, bạn sẽ làm gì? Mục tiêu tiếp theo của bạn là gì? Bạn sẽ dừng lại và nghỉ ngơi? Hay

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E BẢNG BÁO GIÁ THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN 1 Thanh ren M6 x 2m Cây 1 5,500 2 Thanh ren M6 x 3m Cây 1 8,250 3 Thanh ren M8 x 2m Cây 1 9,500 4 Thanh ren M8 x 3m Cây 1 14,250 5 Thanh ren M10

Chi tiết hơn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

PHẦN MỀM  QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ LẮP RÁP & CÀI ĐẶT MÁY TÍNH Biên Soạn: Nguyễn Văn Tùng NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC Cấu trúc máy tính Các thành phần của máy tính Lắp ráp & Bảo trì máy tính Thiết lập

Chi tiết hơn

MT4Y/MT4W Series ĐỒNG HỒ ĐO ĐA NĂNG HIỂN THỊ SỐ DIN W72 H36MM, W96 H48MM Đặc điểm Là phiên bản đa dụng của loại đồng hồ đo hiển thị số Có nhiều tùy ch

MT4Y/MT4W Series ĐỒNG HỒ ĐO ĐA NĂNG HIỂN THỊ SỐ DIN W72 H36MM, W96 H48MM Đặc điểm Là phiên bản đa dụng của loại đồng hồ đo hiển thị số Có nhiều tùy ch ĐỒNG Ồ ĐO ĐA NĂNG ỂN TỊ SỐ DIN W72 36MM, W96 48MM Đặc điểm Là phiên bản đa dụng của loại đồng hồ đo hiển thị số Có nhiều tùy chọn ngõ ra (Mặc định: Loại chỉ hiển thị): Ngõ ra giao tiếp RS485, ngõ ra nối

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 1. Khái niệm về điều khiển Logic khả trình Có rất nhiều định nghĩa về bộ điều khiển Logic khả trình (Programmable logic controller viế

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 1. Khái niệm về điều khiển Logic khả trình Có rất nhiều định nghĩa về bộ điều khiển Logic khả trình (Programmable logic controller viế ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 1. Khái niệm về điều khiển Logic khả trình Có rất nhiều định nghĩa về bộ điều khiển Logic khả trình (Programmable logic controller viết tắt là PLC). Đơn giản có thể xem PLC như là máy tính

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bia.doc

Microsoft Word - bia.doc TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LẦN THỨ 1 NĂM 2017 NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA Thời gian: 120 phút NHƠN TRẠCH 2, 2017 Hội thi tay nghề dầu khí lần thứ V Năm 2017 I. ĐỀ THI 1.1. Cấu trúc

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - GioiThieu_PMCBCCVC.pptx

Microsoft PowerPoint - GioiThieu_PMCBCCVC.pptx SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC GIANG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÀ NẴNG TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. Tổng quan II. Quản lý tổ chức III. Quản lý

Chi tiết hơn

CÓ THAI RA HUYẾT

CÓ THAI RA HUYẾT "People only see what they are prepared to see." Ralph Waldo Emerson HỞ EO CỔ TỬ CUNG Dr. NGUYỄN QUANG TRỌNG www.cdhanqk.com (Last update 19/11/2015) KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN FV - TP.HCM HỞ EO

Chi tiết hơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số kh

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số kh TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY THAM KHẢO Phần 1 Câu 1 Trung bình cộng của ba số là V. Nếu một trong ba số là Z, một số khác là Y thì số còn lại bằng bao nhiêu? A) ZY V B) Z/V

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 THÔNG BÁO Về việc công khai thông tin tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp và cá nhân tính đến thời điểm 31/12/2018 Số TT Cục Thuế tỉnh công khai thông tin tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp và cá

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỐ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỐ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỐ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CONG TY CỔ PHÀN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN Ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc Hộp Nối Cáp Co Nguội QS 2000Eä Series 93-AS 220-T-3 Hệ Thống Nối Nhanh Hướng Dẫn Lắp Đặt Thành Phần: 3 Ống co nguội cách điện QS 2000E 2 Ống co nhiệt bao ngoài 1 Hộp chuẩn bị cáp 3 Tube mỡ P55/2 ( 4.5ml

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Bùi Xuân Dương –

Bùi Xuân Dương – ĐẠI HỌ KHTN THPT HUYÊN (Đề hi gồm 4 rang) ĐỀ THI THỬ ẦN II Bài hi: KHOA HỌ TỰ NHIÊN Môn hi hành phần: VẬT Ý Thời gian làm bài: 50 phú, không kể hời gian phá đề Họ & Tên:.. Số Báo Danh:.. Mã đề hi: 3 âu

Chi tiết hơn

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên ĐỀ THI HSG LỚP TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC: 08-09 THỜI GIAN : 80 PHÚT Bài (4 điểm) Cho hàm số y x x + 4 có đồ thị C, đường thẳng ( d ) đi qua ( ;) A và có hệ số góc m Tìm m để ( d ) cắt ( C ) tại ba điểm

Chi tiết hơn

Quy dinh lap ke hoach

Quy dinh lap ke hoach BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TRÌNH Lập kế hoạch vận hành thị trường điện (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-ĐTĐL Ngày 08

Chi tiết hơn

Moduel 7:Trinh chiếu bài thuyết trình 163 Moduel 7: rình chiếu bài thuyết trình 7.1. rình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các tùy ch n cho chế độ Sli

Moduel 7:Trinh chiếu bài thuyết trình 163 Moduel 7: rình chiếu bài thuyết trình 7.1. rình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các tùy ch n cho chế độ Sli 163 Moduel 7: rình chiếu bài thuyết trình 7.1. rình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các tùy ch n cho chế độ Slide Show ác bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn File, chọn Options, hộp thọai PowerPoint Options

Chi tiết hơn

Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû Êîpïóñ êëàï

Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû Êîpïóñ êëàï 190 83 17 3151-3510090-10 45 4321 1380 1 1 1 1 Äèàôpàãìà ïîpøíÿ ïåpâè íîé êàìåpû 18 3151-3510074 45 4321 0090 1 1 1 1 Êîpïóñ êëàïàíà óïpàâëåíèÿ 19 351307 45 9964 2025 1 1 1 1 Âèíò Ì8õ18 ñòîïîpíûé 20 3151-3510092

Chi tiết hơn

prem_sgm3_vn_01

prem_sgm3_vn_01 RGB ILLUMINATION 2.4 GHz DUAL MODE USE CÁC PHIÊN BẢN MÀU SGM3 WHITE SGM3 GREEN SGM3 BLACK SGM3 GREY TÍNH NĂNG NỔI BẬT PHÍM ĐỔI DPI PHÍM TẮT/MỞ 2.4 GHZ CON LĂN 4 HƯỚNG USB NANO TIẾP NHẬN THÔNG TIN TÍNH

Chi tiết hơn

BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA KINH TẾ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc 1. Thông tin c

BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA KINH TẾ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc 1. Thông tin c BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA KINH TẾ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc 1. Thông tin chung về học phần ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Tên học

Chi tiết hơn

4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã t

4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã t 4. Kết luận Đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống nâng hạ tàu bằng đường triền dọc có hai đoạn cong quá độ, kết hợp sử dụng xe chở tàu thông minh đã thu được một số kết quả bước đầu: Tìm ra dạng hợp lý

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOÁN RỜI RẠC (DISCRETE MATHEMATICS) Bùi Thị Thủy Đặng Xuân Thọ Support 2 Full name: Đặng Xuân Thọ Mobile: 091.2629.383 Email: thodx@hnue.edu.vn Website: http://fit.hnue.edu.vn/~thodx/ Toán rời rạc - ĐHSPHN

Chi tiết hơn

2018

2018 2018 ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN LOẠI TRƠN EMT TNH - VIỆT NAM Page 01-04 Page 05-14 ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN LOẠI REN IMC/ RSC TNH Page 15-20 Page 21-28 Page 29-40 Page 41-46 Page 47-57 01 Standard (Tiêu chuẩn

Chi tiết hơn

Bang gia Binder

Bang gia Binder ! CÔNG TY CP XNK THIẾT BỊ KHOA HỌC & TƯ VẤN QUỐC TẾ (STC) Mr. Hùng - ĐT: 0942.931.419-0988.685.856 Website: thietbikhoahoc.com.vn - Email: thietbistc@gmail.com Xin trân trọng gửi tới Quý khách: TỦ SẤY,

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn