š t t Œ z! "# $%& (') (*+, -.-/ *0!$% $ 879.!: %!;<" D (' - *0EF;/ 6-9.-$%* 32 I#,) J.- K$L M 6 NO L79 P ) Q4 QR$. /79

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "š t t Œ z! "# $%& (') (*+, -.-/ *0!$% $ 879.!: %!;<" D (' - *0EF;/ 6-9.-$%* 32 I#,) J.- K$L M 6 NO L79 P ) Q4 QR$. /79"

Bản ghi

1 š Œ! "# $%& (') (*+, -.-/ *0!$% $ 879.!: %!;<" D (' - *0EF;/ 6-9.-$%* 32 I#,) J.- K$L M 6 NO L79 P ) Q4 QR$. /79S MTU 3 V/E2=.-9,) " YV?[K\%EA*0 (32 #]^ _ TU 3 YVbS[K\DEA* 32 #]c^de.-f" _ ($U."/ g D. 9 D IK/,0 1 ;!$B D* 32 K$N.-D- 5EA6 ) L -*+*07eEA6 ) L!$B3 K. 3.&.- $ e"!u>h *0!_ Vi"-*D. B EF6 ) g -**0!7eEF6 ) g -!$N 7jf."<;C R1 -$ (*0`. f.-$k9=') $. /79K #TU 3 R _>h. ($gi"3 N07CB.-<;B 2 lr12.- $ m "$a C. V12.- 3L 412. (1 6!) ( 15 " ) n J$a 2/ V D. J,0!*4$a 2/ o Xp3)] qs,) %/rv4xp3)] Rs umvw Xp3)] rxub{ b [6 b o DXp (] u%vw Xp (] q& }, /rv#xp (] b [6 b TU 3 -D ~j012.-k/ (1f 3m 01!$$5 de. R12.- 3I 12.- (1 "6 ) ( B15 " ) VI 4. J3)$C.-$kV ($ c p ˆp u%vw XH 0]Y{ƒ Š!Ĥ Œ 9Ž { S g { S_ M 79.!J7CJ.-<;V -$!*4. R3 ;# K K.- 9. R3)$e."$JK<l"m1 -$ (*0!*# (*0! g>h. R (' - *#.-$kn.-r12.- 3L 12. (1! 6" ) ^ ($ u%vw Xp F]g r: Š c p!ĥ 9 X 0<]!Ĥ w P š!ĥ U ^ Œ 79.! ($e. % ( e; m1 6! RBde. Ji-2$k f!œ &Y'"RX =]9 $f. o /l)) -31 =1c ^N 79. (12.7jV =1c e. gde. R u%v X ]C ($j.! Ĥ w Š u%v Xp F]g{ 9 žlb RXHŸ \ ] 79.!IŸ ($Y. J15 ; ald1 )K15 ) 915 " ) Lg jl=') -/ -3R.-V12." 3!$C 412.! 1! "" ) ($5N)7jI3 Lb _ S s 4 JXpŸ \ ] Ÿ \ T œ. %3 ;S,0 L.-%,01!$$I I "$B! L.-%, N67j%i--* XH -$ 3#j')$KXp EF)]9-* Xp EF0 ]Y #. V,) " Q0]c~ eÿ \ eÿ \

2 T e. J 6 N-\ ;=$j. J - 5EA" 9/ e. R! " \ 5,0& \ \ \ {5,0& de. J$ V15 "$k f15 6 -) Bm3 ;!$ s {5,0& \ ; (*0 3DY'"fX ]j l4j'"9xf ]C "*4 "$k 3%. J K.-/ «0N 3 ;!$ Rs, M G \ [8\ 5 5± «) ² \ [8\ ³ V ) V >h. _7C 2* g! 6Y I 01!15!N.-9=' -!) ($U.- _ lr;/ %. 92-3e %µ\ µž D -$a f$/ 9Xp\ [8\ ] 9 Xa9[?\ ] [?\ c fxa9[¹ \ ] Iº ž ($e$k. /79 TU 3 -J X 0] X 0 )] A/RT TU 3 -J ~gde. J!$C$. /7» /7C!*;/ de. ($V!-$V.-/ m¼ 6 ¾ OÀ ÁNw. K79 _"4 x! 6 %\  d & -$k 2/ m. ($NU7CK1 15 -$k -1c L#Ã[?\+*0 ( /7f$5~Yde. m w;/ 6 L =$$ KX(. m - 5EA" f-=$$ =]C ($9. %$ ( O!$$ =$5~ OÀ «N-7CIi--* «³ r:wlž 5,0 {5,0 \ \ r \ Rs Iº \ r: 5,0 5,0 \ \- J \ \-

3 Ð de. J*0!7eEF6 ) 9 L ($e3 ;!# l Rs 5,0 OÀ \ \, OÀ \ \ rx s 5,0 OÀ \ \- 3) 4$5 3 OÀ «R$e 5, N 7jIi--* 5,0 \ \,0VXF\ ]0\ r 5,0JXp\ ]0\ de. V - 5EA" ) 9 -* *0!7eEF6 ) 915 ;=$CJ$. /79 TU 3 I e. ($e-k 1 ( C1$ 1.8 P/P 1 * aeorope gas dew-poin line bubble-poin line 2-phase liquid 0.8 TU 3 -V 0~Y C - Eg -* *0!7eEF6 ) C n OÀ Ä Å L /7³."<;9 D1 -$ (*0Y. (' - *0EF (') (*J ($1 - al ^de. ($j $j "$a!*% #TU 3 f N $. /79 3.-e12." 3Y % I -$w!3lv m,0 "1c 6 $ U* }ÆO) RÇ OÀ ³ 0 = c 0.2 G ideal /RT+3 x 2 G/RT G ideal /RT+2 x G ideal /RT+ x 2 G ideal /RT -0.8 TU 3 I ~jèj.- -3V I -$e! 3 _Èj 5 L ($15 alr 0115 Ê_ËPÌ}ÍcÎ É=Ï de. R I -$e! 3R ($e3 ;!# l udñe ÏÓ udñe ÏÓ ÔcÕaÖc r Ó Õ Ï!Ø Õ sas { Ù Ú \ 9\ r \ \ X 0 ] 0

4 Ð µ A/RT TU 3 IÂ0~ /7C Xp*-$.!*4 -=]2 Iº ÛXp$ (* -=]g-*4 69 } L ($1 - alr K. V ') (*-.-$ qs ($15 } alm 1!15 f O1 6 $ Ü u Ñe Ï Ó Ü \ f ^\ -$I. ($ J 0*0 O Y'"fX )]cn-7cli"-* Ü Ü \ ¹Xp\ e\ r:\-^ 9\-<] r ² \ \" \ \- \ \- de. V;/ L k =*# TU 3 VÂ0N R15 "*0 -$j Å R$k!L.-/ 9. J % -Ý;/ Ï Ï 011 2$C B\ Ï Ï { 0 Â#N-79. ž de. J $ K ($j."/ B! 6!$CK<l 0115 f15 5 l% ($15 f (') (* Ï Ï T f$k "12.4;/ µ³ N" 6L79 O J 3=$ µ\ µ -* +ß \ µ» [¹ Ð $. /79# TU 3 V0 o -!G0! de. D$k "/ ($B -$k 2/!*K MTU 3 -R N^$. /79 3D.-%-k ( P!$$ =$B$f3 ; l àb l6á $I "*&âf á$ (<7f$5 àf! l"á$e (<7VN žã Häå \ - =$Y 4. J $ 0 J1-1) 2/ ^N0\ æ N- -* âf!á $C (<7VN ž \ - =$P R. 9$k ;)!N/\ çude. e!¾.-c ($ J*0 _. 9;/ 6 `!$$k -C/ g\ ž 0 Â "*K. R15!$" -*0 3%;<" f15 " )$k ^N

5 Ÿ P 2 Henr's law Henr's law P, bar Raoul's law Raoul's law P 1 TU 3 -V0~gde. J3 K/ ^ C5 a7c!s. 0 D$k 0 &-*+ D$ ;!) NO7j.-<;R -$# 0*0! w 4=$a K/ m. ;/ 6 -!$$k - $$ 3% *! O3)$e.-$kN0. J" ( O!$$k -I ($j3 ;4 l ³ \ Xa! <] Å 93 K/ ^N)Rs N6Rs N"ã ä N" -*ã ä Y C!1! -$LŸ "*#Ÿ L (!*# lk.- I -$ke.!è=') -/ ^N. R 9 éãxp-* Ÿ ]ek<l a7j -5 2$C K6m*0!*^ Å m1 ($ R -* 2$a 2 -*.-/ 9/ e!$a g a7c m" 2 5 2$g f!')!*6!1 -$f.-l 6 L a7j D15 " ) $j B$kl 5 (1 9 -$a 2-1V)lK. J2/ )$Dê P hë -*ê P aë de. V;/ Sì e 0*0 $/ ($ai-=$g. ($5N--*7jJ$5 eÿ Lí î jr ðoï Ï ï Ï ñ eÿ í î jr ð ï Ï ï}ï ñ ó $ 3%. ($e 0*0 ^79.j'-fXk!0=]j 4. J j\ ô %3 ;!$ CŸ í { ã ä { eÿ í T f!') (g,) N07jIi-"* de. ($e3 ;!$ CŸ Lí jr ð ï ï CŸ í jr ð ï Oï ã ä s %- ) R- D- D- ³ 0 ÂÂ ž 0 )ÂÂ jr«õ!ö øø ³ Â ² Ÿ Ä õ!ö aùú2ù jr õ!ö aùú2ù ³! - ² Ÿ Ä = õ!ö øø ) R-»û8 %û ÂJž 0 ÂÂ) V- wü %-»û8 = Dû ÂJž 0 ý <) m- rx Ä Â B- Â

6 r [ X þ X de.-d;/ 6 RX *07eEA6 ) 2]C15 " )$k $ ÂÂ) V- Â B- { / D3!!*#79.4. ($e 0*0 PJ$. /79 TU 3 J P Bubble-poin line P, bar Dew-poin line P 1 P 2 TU 3 J ~ o ( 6!$$k!$e-*K 2 ^;/ 6 9-=$$ G. J;/ ì e * F -/ ; l N)7jJ1! -$kv. V.-!5Eh$k 0,#q&3!$C!') - N eÿ þ rx ]0\ [8 \"ÿ eÿ [8 ]0\ rx \"ÿ ó $ 3%. ($e 0*0 ^79.j'-fXk!0=]j 4. J j\ ô %3 ;!$ eÿ ³ S ã ä ³ S %- J- ž 0 ÂÂ eÿ ³ ã ä s ³ ḿ- m- ž 0 0 ÂÂCr: 0 ³ ) Â 0 [? 0 ÂÂ Ã[f T f!') (g,) N07jIi-"* CŸ XF 0 )ÂB[8 û 0 ]gû 0 Â rxû %û 0 Â ÿ ž 0 ) ² Ÿ «/ CŸ XF 0 )Âerx û 0 ]gû 0 Â [8û %û 0 Â ÿ ž 0 =Â ² Ÿ «= de. ($C3 ;=$ ) R-»û8 0 / %û ÂJž 0 Â R- %-»û8! %û ÂJž 0 ý R- rxubä ) R- de.-d;/ 6 RX *07eEA6 ) 2]C15 " )$k $ Â R- ) R- { " / D3!!*#79.4. ($e 0*0 PJ$. /79 TU 3

7 P Bubble-poin line P, bar Dew-poin line P 1 P 2 Tw 3 ~ o k ( --=$$!$e -*4 ^;/ 6 9!$$ V15 G. V. 5Eh$ 0,4q& 3 - =$C!') -/ ^

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

! "!"#$%&' #"" $ ( $%)*+ #""!"#$%&' ()*+,-./01 2" :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI" : 456 %&!' "

! !#$%&' # $ ( $%)*+ #!#$%&' ()*+,-./01 2 :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI : 456 %&!' !"#$%&' #"" $( $%)*+ #""!"#$%&'()*+,-./01 2" 3456-789:; 5 3456?@ABCDE% 478 : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI"456-78 : 456 :?@ %&!' "# "! "" "! " # $!! % & # ' # % ' ( ) * +, ' * - ' (.. ' /

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án chuyên đề: Khoảng cách - Hình học OA OB a) Do OA ( OBC) OA OI OA OC Lại có OB = OC và I là trung

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án chuyên đề: Khoảng cách - Hình học OA OB a) Do OA ( OBC) OA OI OA OC Lại có OB = OC và I là trung Đáp án chuyên đề: Khoảng cách - ình học 11 64 O O a o O ( O O O O O Lại có O = O và là trung điểm của nên O Vậy O là đoạn vuông góc chung của O và a O = = b Gọi J là trung điểm của O thì mặt phẳng ( J

Chi tiết hơn

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên ĐỀ THI HSG LỚP TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC: 08-09 THỜI GIAN : 80 PHÚT Bài (4 điểm) Cho hàm số y x x + 4 có đồ thị C, đường thẳng ( d ) đi qua ( ;) A và có hệ số góc m Tìm m để ( d ) cắt ( C ) tại ba điểm

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

09_PP dat 2 an phu_Phan 4

09_PP dat 2 an phu_Phan 4 Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 10) 09. ĐẶT HAI ẨN PHỤ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (P1) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG.

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG HI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓ HUẨN KIẾN THỨ TÓM TẮT GIÁO KHO 1 Định nghĩa: LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI Á ẠNG ÀI TẬP ài toán 1: TÍNH GÓ GIỮ HI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: Để tính góc giữa hai đường thẳng d,d trong không

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC Trần Văn Thanh Hoài Khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt I. Lời mở đầu: Hiện nay, trong các bài kiểm tra, các kì thi, học sinh phải làm môn hóa học dưới

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn