file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F"

Bản ghi

1 Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai ch u Th ng chýn, 2000 Môc lôc Danh môc c c tõ viõt t¾t: 1 Lêi giíi thiöu 1.1 Nhu cçu vò µo t¹o 1.2 Môc tiªu chung cña hö thèng µo t¹o VDP 2 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n 2.1 HÖ thèng c c kho µo t¹o lëp KH ph t trión th«n b n 2.2 µo t¹o gi o viªn (ToT) 2.3 Tiªu chuèn vò n ng lùc cña c c khãa ToT 2.4 Ph ng ph p µo t¹o 3 Qu n lý chêt lîng 3.1 Tiªu chuèn vò n ng lùc 3.2 HÖ thèng nh gi 3.3 NhËt ký µo t¹o 3.4 HuÊn luyön 3.5 Lùa chän häc viªn 3.6 Tµi liöu híng dén µo t¹o VDP 4 TriÓn väng 4.1 N ng lùc vµ nhiöm vô cña hö thèng thó chõ 4.2 C c bíc ph t trión vµ c«ng nhën hö thèng µo t¹o 4.3 Dù th o vò nhu cçu µo t¹o

2 Page 2 of Nhu cçu µo t¹o trong vïng thêi gian tíi Danh môc c c tõ viõt t¾t: BQL H1 H2 H3 PRA QHSDG -GR Ban qu n lý th«n b n (M kho µo t¹o ban qu n lý th«n b n vò thùc hiön vµ nh gi kõ ho¹ch th«n b n) M kho µo t¹o c n bé huyön n m thø nhêt M kho µo t¹o c n bé huyön n m thø hai M kho µo t¹o c n bé huyön n m thø ba nh gi thùc tr¹ng n«ng th«n cã sù tham gia cña ngêi d n Quy ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng SFDP Dù n ph t trión l m nghiöp x héi S«ng µ ToT VDP X1 X2 X3 µo t¹o gi o viªn KÕ ho¹ch ph t trión th«n b n M kho µo t¹o cêp x vµ th«n b n n m thø nhêt M kho µo t¹o cêp x vµ th«n b n n m thø hai M kho µo t¹o cêp x vµ th«n b n n m thø ba ThuËt ng dïng trong hö thèng µo t¹o cña dù n SFDP C c thµnh tè cña hö thèng µo t¹o TiÕng ANH TiÕng ViÖt Þnh nghüa VDP training system HÖ thèng µo t¹o VDP Lµ mét hö thèng bao gåm c c tµi liöu, tiªu chuèn, kho häc vµ c c thµnh tè µo t¹o kh c nhau cã liªn quan Õn VDP VDP training µo t¹o vò VDP Lµ viöc µo t¹o c c c n bé thùc Þa ngêi sï trë thµnh c n bé hç trî VDP cêp b n. Cã c c kho µo t¹o kh c nhau cho cêp tønh, huyön, x vµ th«n b n trong ã µo t¹o vò ph- ng ph p luën cña VDP vµ c c c«ng cô cña PRA Training of trainer (ToT) µo t¹o gi o viªn (ToT) µo t¹o c c c n bé cã kinh nghiöm vòvdp dó trë thµnh gi o viªn thùc hiön viöc µo t¹o VDP nªu trªn. Häc viªn îc µo t¹o vò ph ng ph p d¹y häc cho ngêi lín, kh i niöm ph t trión nh n lùc, tæ chøc vµ nh gi c c kho häc Course level Tr nh é C c møc é kh c nhau cña c c kho µo t¹o gi o viªn (ToT): tr nh é A, B vµ C. C c kho µo t¹o kõ tiõp nh»m p øng nhu cçu ngµy cµng t ng vò n ng cao n ng lùc cña gi o viªn. Trong khi c c kho häc tr nh é A thiªn vò chuyªn m«n, kho häc tr nh é C l¹i i s u vò c c kh i niöm ph t trión nguån nh n lùc vµhuên luyön. Competency standard C c tiªu chuèn vò n ng lùc N ng lùc cã nghüa lµ kh n ng thùc hiön c«ng viöc theo mét tiªu chuèn nhêt Þnh. Chóng îc rót ra tõ nhu cçu vµ môc tiªu µo t¹o. Chóng cã liªn quan Õn tri thøc, kü n ng vµ th i é. C c tiªu chuèn vò n ng lùc t¹o nªn c së cho viöc nh gi. A-level trainer (B-level trainer) Gi o viªn tr nh é A (B) Sau khi tham gia tèt c c kho häc tr nh é A (B), c c häc viªn sï trë thµnh gi o viªn. Häc viªn sï îc cêp c c chøng chø cã gi trþ. Trong t a liöu nµy hä thêng îc coi nh lµ "häc viªn" (kó c sau khi hoµn thµnh c c kho µo t¹o gi o viªn) còng nh trong giai o¹n sau µo t¹o c c häc viªn nµy vén sï îc huên luyön vò c c ho¹t éng gi ng d¹y míi bëi c c gi o viªn tr nh é C. Coach (C-level trainer) HuÊn luyön (gi o viªn tr nh é C) Gi o viªn ¹t îc n ng lùc cao sau khi hoµn thµnh kho µo t¹o tr nh é C. NhiÖm vô chýnh cña hä lóc nµy lµ thùc hiªn c c kho µo t¹o gi o viªn (ToT) vµ huên luyön gi o vien tr nh é A vµ B vµ qu n lý chêt lîng hö thèng µo t¹o. Co-trainer Gi o viªn trî gi ng Lµ c n bé huyön qua µo t¹o vò VDP (nhng cha qua ToT) sï thùc hiön vµ trî gióp c c kho µo t¹o t¹i cêp x. Field staff C n bé thùc Þa Thêng lµ c c c n bé khuyõn n«ng huyön hoæc x lµm viöc t¹i th«n b n. Facilitator C n bé hç trî Lµ mét thuët ng kh c thay cho c n bé thùc Þa, nhên m¹nh h n vò vai trß hç trî cña c n bé thùc Þa trong qu tr nh a ra quyõt Þnh cña th«n b n. Training log NhËt tr nh µo t¹o Ghi nhën toµn bé thêi gian mµ häc viªn tham gia c c kho µo t¹o gi o viªn (gåm giai o¹n tríc kho häc, kho häc, sau kho häc; tõ tr nh é A Õn tr nh é C). NhËt tr nh µo t¹o bao gåm mét kõ ho¹ch hcä tëp cho häc viªn vµ c c thµnh tè tù nh gi mét c ch cã hö thèng cïng víi c c nh n tè huên luyön kìm theo.

3 Page 3 of 14 Training plan Gi o n Gi o n cña häc viªn gåm cã nh ng kho vµ néi dung µo t¹o cçn theo. Giaã n còng îc a vµo nhët tr nh µo t¹o. Accredition Sù c«ng nhën Sù c«ng nhën chýnh thøc hö thèng vµ chøng chø µo t¹o bëi c c cêp vµ ban ngµnh cã thèm quyòn. Training course Kho µo t¹o Mét kho µo t¹o thêng diôn ra trong 5 ngµy, bao gåm mét hay vµi m«dun tuú theo môc tiªu µo t¹o. Training objectives Môc tiªu µo t¹o Môc tiªu µo t¹o hay môc Ých cña kho häc îc rót ra tõ viöc nh gi nhu cçu µo t¹o. Môc tiªu µo t¹o t¹o c së cho viöc nh gi sau kho häc. Learning objectives Môc tiªu häc tëp Môc tiªu häc tëp îc rót ra tõ môc tiªu µo t¹o. Chóng mang týnh cô thó vµ thêng më Çu b»ng: "Sau c c kho häc, häc viªn cã thó...". NÕu cã mét vµi môc tiªu th tríc hõt cã thó dô dµng x c Þnh c c m«un µo t¹o vµ sau ã cô thó ho c c môc tiªu häc tëp dùa trªn tõng m«un µo t¹o. Training module M«un µo t¹o Mét m«un µo t¹o, thêng kðo dµi tõ nöa Õn mét ngµy, gi i quyõt mét chñ Ò. C c m«un cçn hç trî viöc x y dùng néi dung µo t¹o vµ cô thó hãa c c môc tiªu häc tëp. Mét m«un cã thó boa gåm mét vµi bµi. Training session Bµi Mét bµi, thêng kðo dµi trong 2 giê, gi i quyõt mét phçn cña m«un vµ ph i nh»m môc Ých lµ ¹t îc mét môc tiªu häc tëp. ThiÕt kõ mét bµi bao gåm: môc tiªu häc tëp, thêi gian, ph ng ph p/bµi tëp, thiõt bþ µo t¹o cçn thiõt, c c bíc tr nh bµy. Training exercise Bµi tëp Mét bµi tëp gi i quyõt mét phçn cña bµi gi ng. ThiÕt kõ bµi tëp bao gåm: môc tiªu häc tëp, thêi gian, ph ng ph p, thiõt bþ µo t¹o cçn thiõt, c c bíc tr nh bµy. C c thuët ng kh c Training aids ThiÕt bþ µo t¹o GiÊy, bót vµ c c thiõt bþ m y mãc kh c. Facilities ThiÕt bþ cè Þnh Phßng, m y chiõu, b ng gim,... Output orientation Þnh híng theo kõt qu Nh»m môc Ých ¹t îc c c kõt qu Ò ra khi kõt thóc ho¹t éng, vý dô nh da ra kõ ho¹ch n m n m vµ kõ ho¹ch hµng n m sau ba ngµy thùc hiön VDP. Process orientation Þnh híng theo qu tr nh Nh»m môc Ých ph t trión nguån nh n lùc th«ng qua trî gióp qu tr nh häc vµ hç trî qu tr nh ra quyõt Þnh Ó cã thó n¾m b¾t îc c c thµnh qu míi. Training need assessment Demand outline nh gi nhu cçu µo t¹o ( Þnh týnh) nh gi nhu cçu µo t¹o ( Þnh lîng) nh gi nhu cçu cçn lo¹i hay néi dung µo t¹o nµo trong mét khu vùc cô thó ( Þnh týnh). nh gi vò yªu cçu chêt lîng cña c n bé îc µo t¹o hoæc cña gi o viªn hay cña c c kho µo t¹o theo nhu cçu ( Þnh lîng) C c v n b n µo t¹o Training course overview Tæng quan µo t¹o Danh s ch cña c c kho µo t¹o cña APO vµ kõ ho¹ch hµng th ng Training course proposal Ò c ng µo t¹o Ò c ng, cã hai trang, bao gåm c c danh môc îc chuèn ho cïng víi c c Ò xuêt vò tµi chýnh: Tªn kho häc, môc tiªu, häc viªn, thêi gian, Þa ióm, néi dung. gi o viªn, chuèn bþ vµ ng n s ch. (Nhãm Ých: Së kõ ho¹ch vµ Çu t) Training course agenda Ch ng tr nh µo t¹o Ch ng bao gåm: Môc tiªu chung, m«un (nõu cã), môc tiªu häc tëp, tõng bµi víi thêi gian chia cô thó. Ch ng tr nh µo t¹o lµ phçn trung t m cña kho häc vµ ßi hái sù chuèn bþ c«ng phu. Nã cã thó chøa ùng c c néi dung b¾t buéc hoæc kh«ng b¾t buéc. (Nhãm Ých: gi o viªn) Scheme of exercises HÖ thèng bµi tëp Chi tiõt cña c c bµi tëp tu n theo mét tr nh tù b¾t buéc sau: môc Ých, thêi gian cçn thiõt, ph ng ph p, c c bíc, c c c u hái më cho ph n nh vµ ph n håi. (Nhãm Ých: gi o viªn) The training guide book for VDP Bé tµi liöu µo t¹o VDP Bé tµi liöu µo t¹o víi c c tµi liöu µo t¹o VDP cho c c kho häc. Nã bao gåm t a liöu µo t¹o, híng dén µo t¹o cho c c kho kh c nhau, tµi liöu ph t tay Ó tr lêi, híng dén vµ chø

4 Page 4 of 14 dén cho viöc tæ chøc µo t¹o vµ chuèn bþ tµi liöu µo t¹o. (Nhãm Ých: gi o viªn) VDP guidelines Tµi liöu µo t¹o VDP Tµi liöu µo t¹o VDP miöu t cô thó nh ng g t¹o nªn néi dung cña µo t¹o VDP: ph- ng ph p luën VDP cïng víi môc tiªu, nguyªn t¾c, c c bíc thùc hiön VDP. Tµi liöu µo t¹o lµ m«t phçn cña Bé tµi liöu µo t¹o. (Nhãm Ých: gi o viªn vµ viªn chøc nhµ níc) ToT guidelines Tµi liöu µo t¹o ToT Tµi liöu µo t¹o ToT miªu t nh ng g t¹o nªn néi dung cña c c kho ToT: Nguyªn t¾c häc cña ngêi lín tuæi, ph ng ph p d¹y häc cho ngêi lín, c c qu tr nh iòu khión nhãm, huên luyön, tæ chøc vµ qu n lý.v.v. H n n a, nã cßn cung cêp c c bµi äc bæ trî vò c c kh i niöm ph t trión nguån nh n lùc. Training manual Híng dén µo t¹o Híng dén µo t¹o îc thiõt kõ Ó thùc hiön c c kho µo t¹o riªng biöt, a ra c c chi tiõt vò ph ng ph p vµ chø dén kü thuët cho viöc tæ chøc vµ nh gi c c líp häc. Nã bao gåm c c ch ng tr nh häc víi môc tiªu, bµi, bµi tëp, híng dén vµ chø dén cho gi o viªn. Híng d n µo t¹o lµ mét phçn cña Bé ta liöu µo t¹o. (Nhãm Ých: gi o viªn) Field guide Tµi liöu híng dén thùc Þa Híng dén thùc hµnh VDP t¹i b n. Nã îc thiõt kõ cho trëng b n Ó trî gióp VDP mµ kh«ng cçn Õn sù gióp ì tõ bªn ngoµi. Tuy nhiªn, trong n m Çu tiªn giíi thiöu VDP t¹i c c b n cô thó, Cc n bé huyön cçn gióp ì trëng b n trong viöc sö dông tµi liöu híng dén thùc Þa. (Nhãm Ých: trëng b n vµ ngêi híng dén). Hand out Tµi liöu ph t tay C c tµi liöu µo t¹o ng¾n gän îc ph t tay trong kho häc hoæc trong thö nghiöm hiön trêng. Cã thó cã vý dô kìm theo, th«ng tin c së, b ng bióu.v.v. (Nhãm Ých: häc viªn) Certificate of ToT,VDP Chøng chø cho ToT, VDP Tµi liöu chýnh thøc kh¼ng Þnh l¹i sù tham gia thµnh c«ng c c kho häc ToT, m b o chêt lîng cña häc viªn cã thó trë thµnh gi o viªn cho VDP. 1. Lêi giíi thiöu 1.1 Nhu cçu vò µo t¹o 1. Môc tiªu cña tµi liöu nµy lµ Ò ra nh ng chiõn lîc ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho phçn µo t¹o cña dù n vµ a ra nh ng dù th o cô thó cho tõng ho¹t éng trong phçn µo t¹o Õn cuèi n m 2001 vµ trong t ng lai. Ó cã îc mét hö thèng µo t¹o chêt lîng cao, dù n u tiªn tëp trung vµo µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) mµ cha thó p øng têt c mäi nhu cçu µo t¹o ngay mét lóc. 2. KÓ tõ Çu nh ng n m 1990, nhê chýnh s ch æi míi cña ng, vïng miòn nói T y B¾c ph t trión ng kó vò c kinh tõ vµ kü thuët. Trong m«i trêng ph t trión s«i éng nµy xuêt hiön nh ng nhiöm vô míi vµ c c c c n bé nhµ níc còng nh d n b n ph i s½n sµng èi phã víi nh ng vên Ò míi n y sinh. Trong lóc nµy, µo t¹o nguån nh n lùc trë thµnh thiõt yõu trong sù nghiöp ph t trión kinh tõ x héi. V vëy nhu cçu µo t¹o ngµy cµng t ng lªn. 3. Ó thùc hiön viöc ã, dù n ph t trión l m nghiöp x héi S«ng µ ang chó ý h n Õn µo t¹o. Æc biöt, hiön t¹i ang chó träng vµo viöc µo t¹o cho lëp kõ ho¹ch ph p trión th«n b n (VDP). KÕ ho¹ch ph p trión th«n b n îc a ra nh»m tën dông tèi a sù hióu biõt vµ tiòm n ng cña ngêi d n còng nh c i thiön hiöu qu viöc r i ng n cña nhµ níc ë cêp x vµ cêp th«n b n. 4. Sau khi thö nghiöm thµnh c«ng ë mét sè vïng träng ióm cña dù n, cêp thèm quyòn trong tønh quyõt Þnh p dông ph ng ph p nµy ë cêp tønh. V vëy, xuêt hiön nhu cçu cçn gi o viªn µo t¹o cã ñ kh n ng Ó truyòn ¹t ph ng ph p nµy. Tuy vëy, hiön nay chóng ta ang thiõu rêt nhiòu gi o viªn cã chuyªn m«n vµ v thõ, nhu cçu cho µo t¹o gi o viªn lµ rêt lín. 5. Môc Ých cña hö thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n lµ nh»m p øng nhu cçu nµy, Æc biöt lµ qua ph t trión hö thèng µo t¹o gi o viªn ToT) vµ a ra c c tµi liöu µo t¹o chêt lîng cao. µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n kh«ng chø îc coi nh c c ho¹t éng kìm theo c c ph ng ph p luën. Mét hö thèng µo t¹o thêu o cêp tønh, gièng nh c c ph ng ph p kh c cña dù n vµ ph i îc ph t trión, p dông vµ îc tønh phª duyöt. Hîp t c víi trêng trung häc chuyªn nghiöp Mai S n vµ iön Biªn cçn îc tiõn hµnh song song víi viöc ph t trión hö thèng µo t¹o. Sau ã hö thèng µo t¹o nµy cã kh n ng sï îc a vµo ë c c trêng trung häc chuyªn nghiöp Mai S n vµ iön Biªn. 1.2 Môc tiªu chung cña hö thèng µo t¹o VDP 6. Hai môc tiªu chung cña cña hö thèng µo t¹o nh sau: 1. HÖ thèng µo t¹o trî gióp c c tæ chøc cña tønh vµ huyön trong viöc p dông ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n míi còng nh hoµn thµnh - îc c c nhiöm vô Ò ra. 2. ViÖc µo t¹o nh»m hç trî qu tr nh häc tëp vµ ph t trión nguån nh n lùc cho viöc ph t trión l u dµi trong tønh.t¹i cêp b n, t ng kh n ng gi i

5 Page 5 of 14 quyõt c c vên Ò cña d n b n vµ n ng cao n ng lùc Þa ph ng.t¹i cêp huyön vµ cêp tønh, nh n viªn cña huyön ph i îc µo t¹o Ó n ng cao n ng lùc bao gåm c n ng lùc l nh ¹o vµ qu n lý mµ rêt thuën lîi cho c«ng viöc tiõp theo t¹i bêt kú c quan nµo, iòu ã cã nghü lµ n ng cao n ng lùc cña c c tæ chøc nhµ níc. 7. µo t¹o ph i mang týnh hiöu qu, nghüa lµ hö thèng µo t¹o dîc x y dùng trªn c së nh ng yªu cçu vò viöc p dông hiöu qu ph ng ph p kõ ho¹ch míi b»ng c ch t ng kh n ng cña ngêi tham gia µo t¹o. V y lµ µo t¹o tëp trung, ngêi tham gia nhêt thiõt ph i cã kh n ng nh gi nh ng thay æi sau khi kho häc kõt thóc. V vëy nh gi lµ mét kh u quan träng trong hö thèng µo t¹o vµ sï îc thùc hiön ë c cuèi kho µo t¹o gi o viªn ( nh gi trong kho µo t¹o) vµ sau kho µo t¹o ( nh gi sau kho µo t¹o). 8. H n n a, µo t¹o nh»m môc Ých hç trî ph t trión l u dµi nh hiöu qu kinh tõ vµ sù æn Þnh x héi. íc týnh r»ng sù ph t trión n«ng th«n vµ qu n lý tèt c c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn cã thó ¹t îc hiöu qu nhêt b»ng c ch n ng cao kh n ng cña ngêi d n Þa ph ng. Qu tr nh µo t¹o Þnh híng còng lµ mét sù Çu t l u dµi vµo ph t trión kh n ng nguån nh n lùc Ó s½n sµng cho c c nhiöm vô míi 9. Gi o viªn vµ c c c n bé thùc Þa ph i îc µo t¹o nh lµ nh ng ngêi hç trî. Hä ph i gióp ngêi d n n ng cao kh n ng gi i quyõt víng m¾c vµ hç trî ngêi d n trong qu tr nh a ra quyõt Þnh. iòu nµy Æc biöt quan träng trong viöc lëp kõ ho¹ch th«n b n v ngêi d n ph i cã kh n ng tù lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n mµ kh«ng cçn sù gióp ì tõ bªn ngoµi. 2. HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n 2.1 HÖ thèng c c kho µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n 10. y lµ hö thèng µo t¹o x y dùng theo nhu cçu. V vëy, cã mét sè kho häc kh c nhau dùa trªn c c nhu cçu µo t¹o cô thó, kó c c c môc Ých vµ nh ng kinh nghiöm mµ häc viªn cã îc trong viöc l p kõ ho¹ch th«n b n (xem b ng 1). 11. Trong n m Çu, cã mét kho µo t¹o n m ngµy cho c c chñ tþch x vµ trëng b n bao gåm hai ngµy häc lý thuyõt, hai ngµy rìi thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ë th«n b n vµ nöa ngµy nh gi. Trong n m thø hai, kho häc rót ng¾n chø cßn ba ngµy. 12. Gi o viªn cña nh ng kho häc nµy c c c n bé tõ nh ng ban ngµnh kh c nhau cña huyön. Trong n m Çu, µo t¹o cêp huyön bao gåm n m ngµy: hai ngµy häc lý thuyõt, hai ngµy rìi thùc tëp thùc Þa vµ nöa ngµy nh gi. Sang n m thø hai kho µo t¹o sï cßn l¹i bèn ngµy bao gåmmét ngµy thùc hµnh ë b n. Trong nh ng n m tiõp theo, c n bé thùc Þa cã thó tíi c c líp µo t¹o ngêi híng dén Æc biöt dù týnh sï më t¹i trêng trung häc chuyªn nghiöp MS vµ B. 13. Trong nh ng n m Çu, qu tr nh lëp kõ ho¹ch sï îc c n bé huyön trî gióp. Sau ã sï cã sù chuyón giao viöc thùc hiön tõ c n bé huyön Õn trëng b n. V vëy, trong n m Çu µo t¹o c n bé huyön tëp trung vµo Æt c u hái kü thuët vò lëp kõ ho¹ch vµ nh gi n«ng th«n cã sù tham gia cña ngêi d n. Nh ng n m tiõp theo µo t¹o c n bé huyön sï tëp trung nhiòu h n vµo kü n ng hç trî. 14. H n n a, cã mét kho µo t¹o t¹i chøc cho nh ng c n bé lëp kõ ho¹ch cêp x vµ huyön Ó hä sï tæng hîp c c d liöu sau khi lëp xong kõ ho¹ch ph t trión th«n b n. 15. Cã mét kho båi dìng thªm mét ngµy trong th ng chýn Ó µo t¹o trëng b n thùc hiön kõ ho¹ch x y dùng trong mïa hì tríc vµ îc th«ng qua vµo th ng mêi mét hoæc mêi hai. C n bé x cçn híng dén ban qu n lý th«n b n trong kho häc vò thùc hiön vµ iòu hµnh c c ho¹t éng cçn thiõt Ó ¹t îc c c môc tiªu Ò ra. B ng 1: Tæng quan vò hö thèng c c kho µo t¹o kh c nhau cho viöc lëp kõ ho¹ch th«n b n

6 Page 6 of µo t¹o gi o viªn (ToT) 16. Víi viöc truyòn b réng r i ph ng ph p lëp kõ ho¹ch th«n b n trong toµn tønh, nhu cçu µo t¹o gi o viªn ngµy cµng t ng cao Æc biöt lµ ë cêp huyön. iòu nµy còng ph n nh nhu cçu vò sè lîng c c kho µo t¹o. V vëy, c c c n bé huyön cã kü n ng giao tiõp tèt ph i îc µo t¹o vò kü n ng trî gióp, vò c ch tæ chøc, thùc hiön vµ nh gi mét kho µo t¹o Mét ch ng tr nh µo t¹o gi o viªn îc Ò ra Ó p øng nhu cçu nµy. Vi n ng lùc cçn thiõt cña gi o viªn kh«ng thó îc x y dùng ngay trong mét kho häc, ch ng tr nh µo t¹o sï bao gåm ba kho häc nèi tiõp ë tr nh é A, B vµ C. 18. Gi o viªn ë tr nh é A sï cã thó thùc hiön c c kho µo t¹o lëp kõ ho¹ch th«n b n ë cêp huyön, x vµ th«n b n.gi o viªn ë tr nh é B sï îc µo t¹o thªm vò kü n ng trî gióp riªng biöt. Gi o viªn ë tr nh é C sï cã thó thùc hiön îc c c kho µo t¹o gi o viªn (ToT). Tr ch nhöm cña hä lµ sï qu n lý hö thèng µo t¹o vµ hính dén häc viªn trong c c kho häc. Hä còng cã thó x c Þnh îc c c nhu cçu µo t¹o míi n y sinh vµ lëp ra m«dun hoæc ch ng tr nh µo t¹o míi nõu cçn thiõt. iòu nµy sï m b o mét hö thèng µo t¹o tù iòu chønh linh ho¹t Ó cã thó tiõp tôc víi c c vên Ò trong t ng lai sau khi chêm døt dù n SFDP. 19. Ó m b o týnh bòn v ng cña hö thèng µo t¹o nã cçn îc a vµo c c tæ chøc µo t¹o nh trêng trung häc chuyªn nghiöp Mai S n vµ iön Biªn díi sù gi m s t cña Së kõ ho¹ch Çu t vµ Së gi o dôc µo t¹o. VÞ trý qu n lý cña c c tæ chøc nµy nh ë b ng sau:

7 Page 7 of Tiªu chuèn vò n ng lùc cña c c khãa ToT 20. N ng lùc îc hióu nh kh n ng thùc hiön c«ng viöc theo mét tiªu chuèn mµ c«ng viöc ßi hái. Nã cã liªn quan Õn tri thøc, kü n ng vµ th i é. Tiªu chuèn vò n ng lùc cho c c kho µo t¹o kh c nhau x y dùng c së cho viöc a ra nh ng môc tiªu µo t¹o vµ cho c viöc nh gi mét c ch cã hö thèng c c kho häc. Cuèi cïng, ßi hái ph i cã chøng thùc cña c c cêp cã thèm quyòn cho hö thèng µo t¹o vµ cho chøng chø cña gi o viªn b»ng c ch kh¼ng Þnh c c tiªu chuèn chêt lîng cña c c kho µo t¹o kh c nhau, cña c c kõ ho¹ch n m häc vµ cña ph ng ph p luën. 21. Kho µo t¹o ToT ë tr nh é A vén cßn ë cêp é kü thuët cao h n. ViÖc truyòn t i ph ng ph p VDP lµ rêt quan träng. C c ph ng ph p d¹y häc cho ngêi lín îc ph t trión theo híng ßi hái sù dông nhiòu ph ng ph p µo t¹o cã hiöu qu h n lµ chø gi ng d¹y trong líp. Häc viªn còng ph i îc µo t¹o vò c c kü n ng trî gióp nh n ng éng l¾ng nghe vµ hái c c c u hái më. 22. Kho µo t¹o ToT tr nh é B nhên m¹nh vµo viöc trî gióp vµ huên luyön vµ ßi hái kü n ng ph n tých vµ giao tiõp cao h n. 23. Kho µo t¹o ToT tr nh é C kh«ng cô thó ho vµo µo t¹o VDP mµ a ra mét ch ng tr nh µo t¹o chung cho c c gi o viªn cña c c ph ng ph p kh c cña dù n nh kõ ho¹ch sö dông Êt, quy íc b o vö rõng hoæc khuyõn n«ng. y lµ mét kho häc chêt lîng cao vò huên luyön vµ c c kh i niöm ph p trión con ngêi. Kü n ng tæ chøc vµ ph n tých còng sï îc µo t¹o. Ch ng tr nh µo t¹o ToT cêp é C sï îc chia lµm ba phçn: (1) mét kho häc s u ngµy, (2) bèn buæi häc huên luyön theo nhãm nhá trong thêi gian nöa n m, (3) kho häc kõt thóc bèn ngµy. 24. Sau kho häc tr nh é C, gi o viªn cã thó cã n ng lùc huên luyön gi o viªn tr nh é B vµ C. Hä còng cã thó x c Þnh nh ng nhu cçu míi n y sinh vµ lëp ra c c m«dun hoæc ch ng tr nh µo t¹o míi nõu cçn. iòu nµy m b o mét hö thèng µo t¹o tù iòu chønh linh ho¹t Ó cã thó èi Çu víi c c thay æi trong t ng lai sau khi d n rót i. B ng 2: Tiªu chuèn vò n ng lùc cho kho µo t¹o ToT vò VDP ë tr nh é A, B, vµ C iòu kiön tiªn quyõt Môc tiªu chung Môc tiªu häc tëp "sau kho häc, häc viªn cã thó..." C së cho nh gi sau kho häc C së cho nh gi trong kho häc A Kinh nghiöm vµ kü n ng trong viöc thùc hiön VDP Kü n ng lµm viöc tëp thó Kü n ng qu n lý nhiöm vô Thùc hiön µo t¹o VDP ë cêp huyön Thùc hiön VDP ë cêp x / th«n b n Modun 1: Kü n ng cña gi o viªn vµ kh i niöm vò d¹y häc cho ngêi lín Gi i thých vò ph ng ph p d¹y häc cho ngêi lín vµ nh ng ióm kh c biöt so víi ph ng ph p truyòn thèng.

8 Page 8 of 14 p dông c c ph ng ph p d¹y häc cho ngêi lín Kü n ng giao tiõp TiÕn hµnh héi th o VDP ë cêp tønh Khuyªn ngêi kh c sö dông ph ng ph p nµy Modun 2: ViÖc häc cña ngêi lín trong VDP vµ vai trß cña ban qu n lý ph t trión th«n b n (VMB) vµ ngêi hç trî Th o luën c c Æc ióm vµ tçm quan träng cña kõ ho¹ch gèc. Gi i thých vßng trßn VDP víi PRA vµ vai trß cña c c nh n vët kh c nhau. Khuyªn ngêi kh c sö dông c«ng cô cña PRA a ra trong phçn néi dung cña Modun. hç trî qu tr nh a ra quyõt Þnh Modun 3: V¹ch ch ng tr nh µo t¹o a ra môc tiªu µo t¹o råi chia thµnh modun vµ môc tiªu häc tëp kh c nhau. a ra c c bµi gi ng vµ bµi tëp thých hîp Ó ¹t îc môc tiªu TiÕn hµnh bµi tëp vµ ph n nh vò viöc thùc hiön Modun 4: LËp kõ ho¹ch vµ nh gi a ra ch ng tr nh µo t¹o B tham gia kho häc ë tr nh é A Cã kh n ng ph n tých tèt Kü n ng qu n lý Gi i quyõt c c víng m¾c xuêt hiön trong c«ng viöc nh gi kho häc Modun 1: Hç trî Hái nh ng c u hái h u Ých L¾ng nghe mét c ch n ng éng..., Æc biöt lµ trong viöc hç trî iìu khión vµ h nh nh ho th o luën theo nhãm Ph n nh vµ nh gi th i é tin tëng vµ t«n träng, nç lùc vµ ång c m Modun 2: Qu n lý Ph t hiön vµ ph n tých víng m¾c trong viöc thùc hiön vµ µo t¹o VDP C Kü n ng giao tiõp tèt Kü n ng vò m«i trêng c«ng viöc Gi i quyõt c c víng m¾c îc x c Þnh Modun 1: Kh i niöm ph t trión con ngêi Kü n ng qu n lý ång c m m¹nh mï Hoµn thµnh nghüa vô vµ yªu cçu xung quanh c«ng viöc HuÊn luyön gi o viªn tr nh é A vµ B Th o luën vò kh i niöm ph t trión con ngêi Thùc hiön c c bµi tëp cô thó Modun 2: HuÊn luyön 2 n m lµm gi o viªn (tr nh é A+B) HuÊn luyön ngêi kh c thùc hiön tèt l u dµi HuÊn luyön tù sña ch a Modun 3: µo t¹o giµo viªn ChuÈn bþ vµ thùc hiön c c kho µo t¹o ToT Qu n lý µo t¹o vµ hö thèng nh gi c c kho µo t¹o ToT Modun 4: Tù s ng t¹o X c Þnh nhu cçu µo t¹o míi vµ a ra c c modun vµ ch ng tr nh míi ( ph t trión ch ng tr nh häc cã sù tham gia cña ngêi d n) 25. B ng 2 bióu diôn tæng qu t tiªu chuèn vò n ng lùc cho VDP. Nã ph n biöt môc tiªu chung vµ môc tiªu häc tëp riªng biöt cho tõng bµi gi ng îc so¹n. Môc tiªu häc tëp îc ph n chia tõ môc tiªu chung. Môc tiªu häc tëp îc thµnh lëp trong nh ng modun kh c nhau.mét modun t ng øng víi mét m«n häc hoæc mét chñ Ò. Tiªu chuèn vò n ng lùc vén cßn ang îc thö nghiöm vµ cha îc ph t trióh cô thó. Khã kh n vén cßn tån t¹i trong viöc a ra mét tiªu chuèn cho qu tr nh x y dùng môc tiªu Þnh híng, cßn gäi lµ qu tr nh häc tëp hay ph t trión ý thøc còng nh cho th i é cña häc viªn.

9 Page 9 of Ph ng ph p µo t¹o 26. Ph ng ph p cña hö thèng µo t¹o SFDP dùa trªn sù tù tin m¹nh mï vµo n ng lùc vµ tiòm n ng cña ngêi d n. D n b n thêng giµu kinh nghiöm vµ kiõn thøc vò Þa ph ng. Ó tën dông vµ ph t trión nguån lîi nµy hö thèng µo t¹o dùa theo nh ng kh i niöm ph t trión con ngêi vµ ph ng ph p cã sù tham gia cña ngêi d n.theo nguyªn t¾c hîp t c kü thuët cña øc (Albrecht, H. et al. 1987: khuyõn n«ng,tz-verlag, Rossdorf,trang 36) hç trî cã thó îc Þnh nghüa nh sau: Hç trî lµ mét qu tr nh trong ã ngêi hç trî cè g¾ng t¹o éng lùc vµ gióp ngêi d n cã nh ng ho¹t éng phï hîp Ó gi i quyõt c c vên Ò hiön thêi hoæc tù p øng nh ng yªu cçu cô thó. Ngêi d n hióu thêu vên Ò vµ x c Þnh îc c c gi i ph p thých hîp. Tõ ã hä cã éng c vµ Þnh híng Ó gi i quyõt v n Ò. Nh ng kh n ng cha îc ph t hiön cã thó îc sö dông. Mèi quan hö gi a ngêi hç trî vµ d n b n ph i lµ quan hö céng t c nhê ã mµ ngêi hç trî cã tr ch nhiöm víi sù phån vinh cña ngêi d n. QuyÒn tù do quyõt Þnh vµ tù chþu tr ch nhiöm cña d n b n ph i îc m b o v cuèi cïng hä chýnh lµ ngêi chþu tr ch nhiöm tríc kõt qu cña quyõt Þnh vµ hµnh éng cña hä. 27. NhiÖm vô chñ yõu cña ngêi hç trî lµ kh i gîi kh n ng cña ngêi kh c. Mét nguyªn t¾c tronhg hç trî lµ gióp ì kh«ng chø b»ng c ch a ra nh ng c u tr lßi mµ cßn b»ng c ch x y dùng kh n ng gi i quyõt vên Ò chñ yõu b»ng c ch nªu ra c c c u hái hîp lý vµ l¾ng nghe. 28. Qua hç trî, d n b n hióu thêu c c vên Ò phøc t¹p vµ x c Þnh îc c c gi i ph p. Mäi ngêi thêng nãi r»ng "bµ con kh«ng hióu v nhën thøc cßn h¹n chõ". Tuy nhiªn, ngêi d n rêt giµu kinh nghiöm vµ hióu biõt vò Þa ph ng, y lµ tiòm n ng cã thó îc ph t trión xa h n. 29. Cuèi cïng, ph ng ph p nµy ßi hái mét quan hö céng t c gi a ngêi hç trî vµ d n b n víi sù tin tëng vµ t«n träng lén nhau. Khoa häc nh n lo¹i nghiªn cøu c c mèi quan hö gi a gi o viªn vµ häc viªn hoæc gi a huên luyön viªn vµ ngêi îc huên luyön gîi ý r»ng c c nh n tè cçn thiõt Ó dén Õn thµnh c«ng cña ngêi gi o viªn kh«ng chø lµ c c kü n ng chuyªn m«n mµ cçn ph i cã c c phèm chêt nh ång c m, nhiöt t nh vµ tin tëng vµo kh n ng gi i quyªt c c vên Ò cña häc viªn. 30. M«t nµy kh«ng ph i lóc nµo còng phï hîp víi thùc tõ. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh ng c u hái kü thuët vò µo t¹o vµ hç trî xuêt hiñn mét nòn t ng quan träng cho sù ph t trión m¹nh mï cña nguån nh n lùc. Nh ng ph ng ph p thêng îc sö dông trong nh ng kho häc kh c nhau lµ iòu khiónvµ h nh nh ho nhãm th o luën, éng n o, ãng vai, ho¹t éng theo nhãm, v.v. Thùc hµnh vµ nh gi bµi tëp îc u tiªn cao nhêt - dùa theo nguyªn t¾c lµ hiöu qu häc tëp cao nhêt ¹t îc bëi thùc hµnh, vµ mét bíc trªn n a lµ thùc hµnh råi nh gi c«ng viöc võa hoµn thµnh. Bµi tëp ph n nh vµ ph n håi lµ mét nh n tè ph- ng ph p quan träng trong mçi kho häc. 31. Víi kho häc ë tr nh é cao nhêt, kho häc ë tr nh é C, huên luyön vµ c c kh i niöm vò ph t trión con ngêi x y dùng khung ph ng ph p. Nã bao gåm nh ng nh n tè hç trî nhng cßn tiõp tôc xa h n n a. 3. Qu n lý chêt lîng 32. Tõng nh n tè nhêt Þnh nh tiªu chuèn vò nh gi n ng lùc, hö thèng nh gi, huên luyön vµ c chõ tù thanh läc îc kõt hîp trong hö thèng µo t¹o Ó m b o chêt lîng µo t¹o cao (b ng.2). Mét vµi nh n tè nh tiªu chuèn vò n ng lùc chø îc p dông trong kho µo t¹o gi o viªn(tot).

10 Page 10 of Tiªu chuèn vò n ng lùc 33. Tiªu chuèn vò n ng lùc cho ToT îc x y dùng theo yªu cçu µo t¹o. Tiªu chuèn vò n ng lùc lµ nh n tè quan träng nhêt trong viöc quyõt Þnh chêt l- îng tr nh é cña kho häc. VÝ dô nh Ó p øng nhu cçu µo t¹o c b n t¹i cêp huyön, mét gi o viªn tr nh é A ph i cã kh n ng thµnh lëp îc ch ng tr nh, thùc hiön vµ nh gi µo t¹o VDP. ë møc é cao h n, ngêi gi o viªn tr nh é C ph i cã kh n ng cao h n Ó cã thó ng Çu víi c c nhiöm vô ßi hái kü n ng cao h n nh huên luyön gi o viªn hay qu n lý hö thèng µo t¹o. 3.2 HÖ thèng nh gi 34. HÖ thèng nh gi îc ph t trión nh»m iòu khión mét c ch æn Þnh kõt qu vµ chêt lîng cña kho häc. C c yõu tè chñ yõu lµ nh gi trong kho häc vµo cuèi kho häc vµ nh gi sau kho häc hai th ng sau khi hoµn thµnh kho häc. Trong kho µo t¹o ToT, häc viªn tù nh gi kõt hîp víi gi o viªn tr nh é C huên luyön sï îc giíi thiöu thªm. 35. nh gi trong kho häc lµ kióu nh gi cæ ión vµo cuèi kho häc. Nã thêng îc vý nh lµ mét "th«ng iöp vui" v häc viªn thêng nh gi qu kh quan vµ kh«ng cã týnh phª b nh. H n n a, cã nhiòu ph ng ph p vµ kü thuët kh c nhau Ò cao kióu nh gi nµy vµ a ra nh ng th«ng tin cã gi trþ vò chêt l- îng vµ h¹n chõ cña môc tiªu häc tëp, tµi liöu vµ ph ng ph p gi ng d¹y 36. Môc tiªu µo t¹o chung (gióp truyòn b hiöu qu ph ng ph p VDP) chø cã thó îc nh gi cuèi cïng bëi viöc nh gi sau kho häc ë cêp th«n b n. Tuy nhiªn, do chi phý cao vµ do nh ng khã kh n trong x c Þnh nh ng nh hëng gi n tiõp vµ chêt lîng, nh gi ë cêp th«n b n chø cã thó îc thùc hiön nh mét vý dô ¹i diön nhá. iòu khión t c éng chêt lîng cña VDP ë th«n b n lµ cçn thiõt mµ cïng lóc sï bao trïm thµnh c«ng cña kho häc. 37. ViÖc nh gi tr nh é ë gi a, µo t¹o cêp huyön, ãng mét vai trß quan träng h n. T¹i y nh gi viöc thó hiön c«ng viöc cña häc viªn, ngêi ang ãng vai gi o viªn trong mét kho µo t¹o cêp huyön. ViÖc nh gi nµy ph i îc thùc hiön bëi gi o viªn tr ng é C. nh ng c u hái díi y cã thó îc sö dông nh mét híng dén. Ph t trión nhët tr nh kho häc Gi o viªn cã a ra nhët tr nh kho häc kh«ng? Anh ta cã thó p dông nh ng nh n tè nµo tõ ToT? Anh ta ang gæp ph i víng m¾c nµo? Ph i xem xðt iòu g cho kho häc ToT? Ö tr nh µo t¹o Gi o viªn cã thó thóc Èy sù tham gia cña häc viªn ë qui m«nµo? Gi o viªn hç trî vµ iòu khión tiõn tr nh nhãm cha? Gi o viªn cã thó a ra néi dung cña nhët tr nh kho häc kh«ng? Gi o viªn cã bá qua iòu g kh«ng? VÊn Ò nµo cha îc gi i thých/ µo t¹o thêu o?

11 Page 11 of 14 Häc viªn cßn cha râ chç nµo? Ph ng ph p vµ c«ng cô µo t¹o Gi o viªn p dông nh ng ph ng ph p nµo? Anh ta häc îc ph ng ph p nµo tõtot? Gi o viªn gæp ph i r¾c rèi nµo trong c c ph ng ph p? Ph i xem xðt iòu g cho kho häc ToT tíi? T nh huèng g y tranh c i Tæ chøc Cã nh ng t nh huèng g y tranh c i nµo trong suèt kho häc? Nguyªn nh n lµ g? Gi o viªn xö lý nh thõ nµo? Gi o viªn cã dùa theo lþch tr nh vò thêi gian kh«ng? iòu g lµ khã kh n nhêt trong viöc tæ chøc µo t¹o? Gi o viªn rót ra bµi häc g tõ ToT? Ng n s ch cã æn kh«ng? Ph i xem xðt iòu g cho kho ToT tíi? 3.3 NhËt ký µo t¹o 38. Mét yõu tè n a trong qu n lý chêt lîng cña c c kho µo t¹o, mét NhËt ký µo t¹o cña c nh n, îc chuèn bþ Ó giíi thiöu s u vò hö thèng nh gi huên luyön. NhËt ký µo t¹o c nh n sï bao gåm mét kõ ho¹ch µo t¹o cña tõng häc viªn, môc tiªu cña c c kho häc kh c nhau vµ c c yõu tè cña viöc tù nh gi mét c ch cã hö thèng i kìm víi c c nh n tè huên luyön. NhËt ký µo t¹o sï t¹o iòu kiön cho häc viªn ph n nh vò tr nh é vµ kinh nghiöm u tiªn åi víi kho häc vµ a ra c c môc tiªu häc tëp c nh n trong ch ng tr nh µo t¹o. Nh ng ghi chðp c nh n sï gióp cho häc viªn tù nh gi thêng xuyªn. 3.4 HuÊn luyön 39. Ngoµi ra, nhët ký µo t¹o riªng biöt x y dùng c së cho qu tr nh huên luyön. HuÊn luyön vµ tù nh gi lµ mét ph ng ph p u viöt Ó gîi kh n ng cña häc viªn vµ Ó x y nguån nh n lùc. C c c n bé giµu kinh nghiöm îc lùa chän cèn thën vµ îc µo t¹o s u ë tr nh é C ph i cã kh n ng huên luyön gi o viªn ë tr nh é A vµ B vµ gióp ì hä x c Þnh vµ ph t trión kh n ng cña hä. C c häc viªn îc huên luyön tèt sï quan s t thêi ióm hä tr nh bµy tèt hay cha tèt sau ã häc viªn sï cã thó a ra nh ng nh gi cçn thiõt mµ kh«ng phô thuéc vµo viöc huên huyön. 40. C c nh n tè nh gi kh c nhau hç trî cho c chõ tù söa ch a mét c ch cã hö thèng. Gi o viªn tr nh é C sï chþu tr ch nhiöm tiõp tôc chän läc néi dung µo t¹o, tµi liöu vµ ph ng ph p. H n n a, hä sï chþu tr ch nhiöm tiõp tôc hö thèng µo t¹o. NhiÖm vô cçn thiõt lµ: nh gi nhu cçu µo t¹o, thiõt kõ c c dù th o theo yªu cçu, ph t trión c c néi dung µo t¹o míi hoæc thùc hiön viöc ph t trión ch ng tr nh cã ngêi d n tham gia. 3.5 Lùa chän häc viªn 41. Mét yõu tè kh c cña qu n lý chêt lîng lµ viöc lùa chän c c häc viªn mét c ch cèn thën. HÖ thèng µo t¹o kh«ng ph i lµ mét hö thèng qu phô thuéc vµo n ng lùc, v vëy sï kh«ng cã mét kú thi nµo sau kho häc Ó kióm tra vò n ng lùc cña häc viªn. Thay vµo ã lµ viöc lùa chän kü cµng theo c c iòu kiön tiªn quyõt. 42. Khi lùa chän c c häc viªn cçn chó ý Õn sù c n b»ng vò giíi. Phô n thêng Ýt îc tham dù vµo trong c c kho häc do hä kh«ng cã vþ trý hµnh chýnh vµ kü thuët trong lùc lîng lao éng. V vëy, c c kho häc chñ yõu îc nam giíi thùc hiön, vµ vên Ò vò giíi trong µo t¹o thêng kh«ng îc xö lý. V phô n trong th«n b n thêng kh«ng îc tham gia vµo qu tr nh a ra quyõt Þnh, nh ng vên Ò nµy cçn îc quan t m h n trong hö thèng µo t¹o. Phô n cçn îc u tiªn lùa chän nõu hä cã ñ tiªu chuèn cçn thiõt vµ cçn îc éng viªn Ó trë thµnh gi o viªn nh»m thu hñp kho ng c ch c héi gi a nam giíi vµ phô n. 3.6 Tµi liöu híng dén µo t¹o VDP 43. Tµi liöu µo t¹o sï îc a vµo trong têt c c c kho µo t¹o Ó tiªu chuèn ho c c môc tiªu häc tëp, néi dung, ph ng ph p vµ tµi liöu gi ng d¹y. Tµi liöu híng dén µo t¹o VDP sï bao gåm tµi liöu µo t¹o thêu o cho têt c c c kho häc. Nã còng bao gåm c c ch ng tr nh µo t¹o kh c nhau, quy t¾c häc cña ngêi lín, ch ng tr nh µo t¹o toµn bé, c c phçn vµ modun µo t¹o còng nh c c tµi liöu ph t tay, Ìn chiõu vµ b ng bióu. 4. TriÓn väng

12 Page 12 of N ng lùc vµ nhiöm vô cña hö thèng thó chõ 44. X y dùng nguån nh n lùc lµ mét trong nh ng yõu tè quan träng nhêt trong sù nghiöp ph t trión l u dµi cña tønh. V vëy, thó chõ ho hö thèng µo t¹o lµ iòu quan träng nhêt. C ch tæ chøc µo t¹o hiön thêi cña SFDP vµ cña mét sè c quan cña huyön kh«ng p øng Çy ñ nh ng iòu kiön tiªn quyõt cña hö thèng µo t¹o bòn v ng, Æc biöt lµ vò µo t¹o gi o viªn. C c tæ chøc chuyªn m«n nh kióm l m, khuyõn n«ng.v.v, kh«ng cã n ng lùc gi ng d¹y cña gi o viªn hay n ng lùc qu n lý hö thèng huên luyön vµ nh gi cho mét hö thèng µo t¹o chêt lîng cao. Vµ dù n SFDP kh«ng thó m b o v sau n m 2004 dù n sï rót i. 45. Tæ chøc phï hîp nhêt Ó a hö thèng µo t¹o vµo lµ trêng trung häc chuyªn nghiöp, víi sù hç trî cña tønh vµ Ó tiõp tôc hîp t c víi c c ban ngµnh cña huyön. 46. Trêng trung häc chuyªn nghiöp sï chþu tr ch nhiöm tæ chøc c c kho häc, theo dâi nhu cçu µo t¹o, néi dung kho häc, ph ng ph p vµ tiªu chuèn n ng lùc. C c nh n viªn kü thuët cña huyön cã kinh nghiöm sï lµ gi o viªn Ó m b o phï hîp vò mæt néi dung vµ bæ sung thùc hµnh vµo kho häc. 47. NhiÖm vô a µo t¹o vµo trong ch ng tr nh cña nhµ trêng cçn îc tønh c«ng nhën vµ trî gióp. Së gi o dôc vµ µo t¹o cïng Së kõ ho¹ch vµ Çu t chþu tr ch nhiöm chýnh vò ph ng ph p luën VDP. Trong nh ng bíc Çu cña chiõn lîc nµy, c c kõ ho¹ch vµ ho¹t éng cçn ph i îc th«ng b o vò hai c quan nµy. 4.2 C c bíc ph t trión vµ c«ng nhën hö thèng µo t¹o 48. Gièng nh c c ph ng ph p kh c, hö thèng µo t¹o kó trªn lµ mét s n phèm n a cña SFDP îc thö nghiöm, chän läc, c«ng nhën vµ îc bµn giao cho tønh. C c bíc thùc hiön îc dù týnh nh sau: C c bíc ph t trión vµ chøng nhën hö thèng µo t¹o 49. Thêi gian Çu SFDP sï cung cêp tµi chýnh cho viöc thùc hiön VDP. Trong thêi gian l u dµi, trµch nhiiöm cña c c tønh lµ x y dùng ch ng tr nh hµnh chýnh vµ tµi chýnh cho µo t¹o, chýnh lµ µu t hµng Çu cho ph t trión nguån nh n lùc. Môc tiªu cô thó lµ tønh sï hç trî vèn cho c c kho µo t¹o tõ n m 2002 trë i. 50. C c bíc tõ bíc mét Õn bíc ba îc x c Þnh cô thó. Trong nöa n m Çu cña n m 2001, Bíc bèn sï îc thùc hiön th«ng qua c c hîp ång víi c c trêng trung häc chuyªn nghiöp. Bíc n m vµ s u îc a vµo kõ ho¹ch cho quý hai n m Bíc kõ tiõp (b y) cã thó cçn nhiòu thêi gian h n, v vëy viöc tønh phª duyöt hö thèng lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (bíc thø t m vµ chýn) cã thó îc hoµn thµnh vµo cuèi n m Trong trêng hîp dù n cã thó tiõp tôc giai o¹n thø 4 viöc thùc hiön hoµn chønh chiõn lîc cña hö thèng aß t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n lµ rêt cçn thiõt. H n n a, do kho µo t¹o gi o viªn tr nh é C (C-ToT) chø cã thó b¾t Çu vµo n m 2002 häc viªn cña kho häc ã sï thùc hiön hai kho µo t¹o gi o viªn tr nh é A theo kõ ho¹ch thùc hiön ë trêng trung häc chuyªn nghiöp Mai S n vµ iön Biªn. Sau ã c c häc viªn tr nh é C cã thó huên luyön häc viªn tr nh é A trong qu tr nh thùc hiön VDP vµo th ng 7/8 n m TiÕp theo lµ phçn thø ba cña kho µo t¹o tr nh é C sï îc thùc hiön vµo quý ba n m 2002.

13 Page 13 of Dù th o vò nhu cçu µo t¹o 52. Ó p øng îc nhu µo t¹o cña hö thèng µo t¹o cçn ph i h¹ch to n vò sè lîng gi o viªn cçn thiõt cho n m tíi. Díi y lµ b ng íc týnh vò sè lîng kho häc vµ gi o viªn cçn thiõt cho VDP ë tønh S n La. Víi tønh Lai Ch u sè liöu sï îc týnh to n sau khi qu tr nh truyòn b ph ng ph p VDP cã kõt qu t¹i tønh. 53. Cho Õn n m 1999, viöc lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n chø îc thùc hiön ë huyön Yªn Ch u vµ thö nghiöm ë ThuËn Ch u vµ thþ x S n La. Sau khi ph ng ph p luën nµy îc uû ban nh n d n tønh S n La phª duyöt sï îc truyòn b tíi c c huyön kh c trong n m Nhu cçu µo t¹o cã thó îc x c Þnh tõ c c sè liöu cña c c huyön vµ x cha thùc hiön VDP. Tõ nh ng x tiõn hµnh råi, c c kho µo t¹o tiõp theo sï îc thùc hiön ( µo t¹o cêp huyön, x vµ ban qu n lý th«n b n, 2 hoæc 3) C c huyön vµ x thùc hiön VDP n m 2000 HuyÖn Sè x Sè x thùc hiön VDP n m 2000 B¾c Yªn 15 0 Mai S n 21 2 Méc Ch u 27 2 Mêng La 17 0 Phï Yªn 27 0 Quúnh Nhai 7 0 S«ng M 27 0 S n La 12 3 ThuËn Ch u 35 3 Yªn Ch u Tæng sè Dù th o vò nhu cçu vò c c kho µo t¹o VDP vµ gi o viªn ë tønh S n La Kho häc Gi o viªn Kho häc Gi o viªn Kh o häc Gi o viªn Kho häc Gi o viªn ToT tr nh é A A-ToT 5 ngµy trong th ng Tæng sè gi o viªn

14 Page 14 of 14 ToT tr nh é B B-ToT 5 ngµy trong th ng 5 ToT tr nh é C C-ToT 5 ngµy trong th ng 4 µo t¹o t¹i huyön H1 N m thø nhêt, 5 ngµy µo t¹o t¹i huyön H2 N m thø hai, 3 ngµy µo t¹o t¹i huyön H3 N m thø 3, 3 ngµy µo t¹o t¹i x / X1 b¹n qu n lý th«n b n µo t¹o t¹i x / X2 ban qu n lý th«n b n N m thø hai, 3 ngµy Þnh híng X3 ban qu n lý th«n b n n m thø ba/t, 1 ngµy µo t¹o BQL ban qu n lý th«n b n trong viöc thùc hiön KH Tæng sè g.v Tæng sè g.v Tæng sè g.v Tæng sè g.v Tæng sè g.v Tæng sè g.v Tæng sè g.v Tæng sè g.v Tæng sè g.v Nhu cçu µo t¹o trong vïng thêi gian tíi 54. HÖ thèng µo tao VDP kh«ng chø lµ nhiöm vô duy nhêt cña SFDP trong viöc tham gia vµo qu tr nh ph t trión nguån nh n lùc. Gièng nh èi víi VDP, hö thèng µo t¹o cho c c ph ng ph p luën cã sù tham gia cña ngêi d n kh c còng sï îc x y dùng. ViÖc ph t trión hö thèng µo t¹o cho l m nghiöp c«ng ång cã thó îc b¾t Çu vµo Çu n m Tuy nhiªn, v ph ng ph p luën cña l m nghiöp céng ång vén cha îc hoµn thµnh nh ph ng ph p cña VDP nªn giai o¹n thø t cña dù n sï giµnh phçn lín thêi gian cho µo t¹o. H n n a, viöc µo t¹o cho QHSDG -GR vµ kó c cho khuyõn n«ng còng cha îc - a ra. 55. Nh n ra ngoµi vïng dù n, cã thó nhën thêy rêt nhiòu nç lùc trong c c ph ng ph p lëp kõ ho¹ch tõ c së hay trong l m nghiöp céng ång còng nh trong viöc ph t trión nguån nh n lùc. vên Ò nµy cçn îc xem xðt Ó dù n cã mét vþ trý chiõn lîc h n, cã nghüa lµ cçn ph i nghü Õn nhu cçu µo t¹o trong vïng vµ viöc a ao ft¹o vµo trong toµn vïng. 56. NÕu chiõn lîc µo t¹o kó trªn thu îc thµnh c«ng, mét ph ng n Èy m¹nh míi sï cã thó îc a vµo Trung t m µo t¹o khu vùc hoæc mét hö thèng c c trêng trung häc chuyªn nghiöp. Cã thó khëi Çu b»ng viöc hîp t c gi a trêng trung häc chuyªn nghiöp iön Biªn vµ Mai S n, vý dô nh më c c líp ToT tr nh é C. Chuyªn m«n µo t¹o îc tých luü tõ trêng trung häc chuyªn nghiöp cã thó îc nh n réng ra kh¾p khu vùc miòn nói phýa b¾c b»ng c ch më c c kho µo t¹o cho c c tønh l n cën. Qua viöc liªn kõt c c trêng trung häc chuyªn nghiöp cña c c tønh kh c nhau cã thó xuêt hiön nh ng nh hëng tých cùc hç trî cho m¹ng líi nµy.

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending85DD70B7B3EE42B74

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending85DD70B7B3EE42B74 Page 1 of 12 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 5 Chuyªn Ò Æc biöt vò " µo t¹o" Trong sè nµy: Néi dung: trang Th cña tæng biªn tëp µo t¹o vµ t ng cêng n ng lùc ë Dù n PTLNXH S«ng µ 1 C c thµnh

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending9C9AC2E521FF09764

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending9C9AC2E521FF09764 Page 1 of 18 Nh ng vên Ò giíi TRONG PH NG PH P QUY HO¹CH sö DôNG ÊT Vµ giao Êt giao rõng cã ngêi d n tham gia cña dù n ph t trión LNXH S«ng µ B o c o t vên trong níc sè 11 NguyÔn øc TruyÕn NguyÔn ThÞ NguyÖt

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsEBF454862F235A547256D3C00353F12EBF4

file://D:MRC964MI-docsEBF454862F235A547256D3C00353F12EBF4 Page 1 of 42 Tµi liöu tëp huên nhãm týn dông & TiÕt kiöm céng ång vò dþch vô tµi chýnh n«ng th«n Alan Johnson NguyÔn Quang Kh i Cè vên tµi chýnh n«ng th«n - MRDP Hµ néi 4/1998 Môc lôc Lêi nãi Çu 5 Bµi

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164 Page 1 of 62 Bé N«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n Vô Hîp t c quèc Tõ èi t c Dù n Trång míi 5 triöu ha Rõng B o c o nhãm chuyªn tr ch III nh gi nhu cçu Çu t vµ hç trî cho ngµnh l m nghiöp vµ c chõ hç

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending!D3B7DC37FE147A4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending!D3B7DC37FE147A4 Page 1 of 43 Hîp t c Kü thuët ViÖt nam - øc Dù n Ph t trión l m nghiöp X héi S«ng µ Bé N«ng nghiöp & Ph t trión N«ng th«n - GTZ/GFA Quy ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng ë ViÖt Nam Æc biöt xem xðt

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn