ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó"

Bản ghi

1 ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ Û ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÏÝ ÖÞ ÏÝ Ô Ó ¾ ÏÖÓ Û ÈÓÐ Ò Ñ ºÔ ÔÛÖºÛÖÓºÔÐ ØÖ Øº ÁÒ Ø Ô Ô Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö Ð Å ÑÓÖÝ Ä ÖÒ Ò ØÓ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÓÑ Ò Ó Ö ÔÓÖØ Ó ØÓ Ù Ö ÒÚ Ø Ø º ÑÙÐØ ¹Ð Ö Ñ ÔÔÐ Ò Û Ø ÓÙÒ ¹ Ö Ó ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ö ÒØ Ö Ø Ò Ø Ò ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ó Ñ Ö Ò ÒØÓ Ô Ö ÔÔÐ º ÑÓ Ñ Ø Ó ÓÒÐÝ ÓÒ ÔÓ Ø Ú Ü ÑÔÐ ÔÖÓÔÓ º Ë Ú Ö Ð ØÝÔ Ó ÑÔÐ ØÙÖ Ö ÕÙ Ø Ò ÓÒÐÝ ÑÔÐ ÔÖÓ Ò Ó Ø ÜØ Ö Ø Ø º Ì ÔÖÓÔÓ Ñ Ø Ó Ò ØÖ Ò ÓÒ Ñ ÐÐ ÒÒÓØ Ø ÓÖÔÙ º ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Êµ Ô Ó Æ Ñ ÒØ ØÝ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ö Ð ÓÒ Ø Ø Ò Ú Ò ØÝÔ Ó Ú ÒØ Ò Ø Ö ØØÖ ÙØ º Ê Ò Ù ØÓ Ö ØÖ Ú Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø ÖÖÓÖ Ø Ø Ú Ø ÖÓÑ Ò Û ÅÍ ¹ ÅÍ ¹ µ Ö ÔÐ Ò Ö Ò ÖÓ Ø»Ñ Ð Ð ÙÒ ÅÍ ¹ µ Ò Ñ Ð Ø ÖÓÑ Ñ ÑÑÓ Ö Ð Ö ÔÓÖØ º Ì ÔÔÖÓ ØÓ Ê Ò Ú ÒØÓ Ø Ö ÖÓÙÔ Ñ ÒÙ Ð ÔÔÖÓ ÙØÓÑ Ø ÔÔÖÓ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ØÛÓº Ì Ñ ÒÙ Ð ÔÔÖÓ Ñ Ù Ó Ö ÑÑ Ö Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ ÓÒ ½ Ò ÔÖ Ø ¹ Ö ÙÑ ÒØ ÑÓ ¹ Ð ½ º ÁÒ Ø ÙØÓÑ Ø ÔÔÖÓ Ø Ñ Ò Ð ÖÒ Ò Ñ Ø Ó ÓÒ ØÖ ¾ µ Ò Ø Ø Ø Ð ÑÓ Ð À Ò Å Ö ÓÚ ÅÓ Ð ½ µ Ú Ò ÔÔÐ º Ì Ñ ÒÙ Ð ÔÔÖÓ ÐÐÓÛ ØÓ Ú Ú ÖÝ ÓÓ ÕÙ Ð ØÝ Ò Ø ÖÑ Ó ÔÖ ¹ ÓÒ Ò Ö Ðе Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ ØÓ Ø ÙØÓÑ Ø ÔÔÖÓ º ÀÓÛ Ú Ö Ø ÓÑ Ú ÒØ Ð Ó Ø Ò Ø ÖÑ Ó Ø Ñ Ò ÙÑ Ò ÛÓÖ ØÓ Ö Ø Ø ÜØÖ Ø ÓÒ Ô ØØ ÖÒ ÓÖ Ú Ò ØÝÔ Ó ÒÒÓØ Ø ÓÒº ¾ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ê ÓÒ Ó Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ø º ÁØ Ö Ð ÓÒ Ø Ø Ò Ö ÔØ ÓÒ Ó Ú ÒØ Ò Ø ÜØ Ò ÜØÖ Ø Ò Ú ÒØ ØØÖ ÙØ ÖÓÑ Ø Üغ Ò Ú ÒØ Ø Ø Ø ÓÙÖÖ Ò Ø Ñ ½ ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÒÒÙ Ð Ñ Ø Ò Ó Ø ØÓ ÓÐ ¹ Ö ÒÒÓÙÒ Ñ Òغ ØÝÔ Ó Ú ÒØ Ö Ø Ö Þ Ý Ø Ó ØØÖ ÙØ º ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÒÒÙ Ð Ñ Ø Ò Ó Ø ØÓ ÓÐ Ö ÒÒÓÙÒ Ñ ÒØ ÓÒØ Ò ÓÐÐÓÛ¹ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ø ÓÙÖ Ò Ø ÔÐ Ó Ø Ñ Ø Ò Ø Ñ Ø Ò Ò Ø Ø Ø ÓÙÖ Ò Ø ÔÐ Ó Ø ØÖÙ Ø ÔÓ Øº

2 Å Ö ÞÙ ² È Ê Ô Ó Æ Ñ ÒØ ØÝ Ê Ó Ò Ø ÓÒ ½¼ º Ì ÓÖ Ó Æ Ñ ÒØ ØÝ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ò Ö ÔØ ÓÒ Ó ÒØ Ø Ó Ø Ò ØÝÔ Ò Ø Üغ Ì Ø Ó Ê Ò Ò Ò Ø Ò ÙØ Ð Ó Ê Ø Ò ÕÙ Ø Ð Ó Ø ÖÓÐ Ó Ø Ò Ø Ò ÒØÓ ÓÙÒغ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÒÒÙ Ð Ñ Ø Ò Ó ØÓ ÓÐ Ö Ò Ó Ø Û Ø ØÛÓ Ò Ø Ò Ó Ø Ø Ø Ñ Ò ÔÐ ÙØ Ø Ò Ø Ò Ú Ö ÒØ ÖÓÐ º ÇÒ Ö Ö ØÓ Ø Ñ Ø Ò Ò Ø ÓØ Ö Ö Ö ØÓ Ø ØÖÙ Ø ÔÓ Øº Ì Ó Ð Ó Ê ØÓ Ø Ø Ò Ú ÒØ Ö ÔØ ÓÒ Ò Ø ÜØ ÓÙÑ ÒØ Ò ÜØÖ Ø Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ú ÒØ ØØÖ ÙØ º Æ ÜØ Ø ÓÙÒ ÒÒ Ò Ò Ò Ò Ó Ö ÔØ ÓÒ Ö Ñ Ö ÒÒÓØ Ø µ Û Ø ÓÑ Ø º Ì Ó Ð Ó Ø ÛÓÖ ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ñ Ø Ó Ó Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ó Ð Ø Ú ÒØ Ò Ø ÓÑ Ò Ó Ø Ú Ø Ó ÈÓÐ ØÓ Ù Ö º Ì Ñ Ø Ó ÓÙÐ ÔÓ Ð ØÓ ÔÔÐ ÓÒ Ø Ó Ð Ñ Ø ÓÖÔÙ ÒÒÓØ Ø Ñ ÒÙ ÐÐݺ ¾º½ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ð Ø ÓÒ Ì ÁÒ Ø Ò Ú ÔÔÖÓ Ê Ò ØÖ Ø Ò Ð ¹Ð Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ø Ô Ö ÓÖÑ Ý Ø Ø Ò Ú ÖÝ Ù ÕÙ Ò Ó ØÓ Ò Û Ö ØÓ Ò Ñ ÒØ Ó Ø ÜØ º º ÛÓÖ ÓÖÑ ÒÙÑ Ö Ø ÓÖ ÓÑ ÝÑ ÓÐ Ò ÓÙÑ Òغ ÀÓÛ Ú Ö Ò Ø ÔÔÖÓ ÓÑ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÙÖº Ì Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ø Ò ØÓ Ø Ø º Ì Ù Ý Ú Ö Ð Ð Ò Ø Ó ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ø Ø Ö Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ú ÒØ Ö ÔØ ÓÒ º ÐÐ Ö ÒØ Ù ÕÙ Ò ÓÙÐ º º Ø Ù ÒÙÑ Ö Ó Ù ÕÙ Ò Ò Ò Ö Ø Ú Ò ÓÖ ÒØ Ò ÓÒ Ø Ò Ó ¾¼ ØÓ Ò º Ì Ò ÜØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÛ ØÓ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ý Ø Ñ Ò Ó ÓÒ Ø ÒØ ÒÙÑ Ö Ó Ð ÖÒ Ò» Ø Ø Ò ØÙÖ ÑÓ Ø Ó Ø Ð Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙÑ º ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ê Ò Ð Ó ÓÒ Ö ÑÙÐØ ¹Ð Ø ÓÒ Ø º Ì ØÓ ÓÑÔÓ Ê ÒØÓ Ú Ö Ð Ð Ø ÓÒ Ø Ò Ø Ò Ñ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ö ÙÐØ ÒØÓ Û ÓÐ ÒÒÓØ Ø ÓÒ º ÒÒ ØØ Ø Ðº ¾ Ù ØÛÓ Ð Ö ØÓ Ö Ó Ò Þ Ø ÒÒ Ò Ò Ø Ò Ò Ó ÒÒÓØ Ø ÓÒ º ÈÖ Ò Ø Ðº ½½ Ù ÁÇ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ú Ø ÓÒ Ø Ò ÓÖ ÁÒ ÇÙØ Òµ Ò Ö Ø Ø Ö Ð Ö Ø Ø Ú ØÓ Ò ÒØÓ Ø Ö Ð ØÓ Ò ÒÒ Ò ÓÑ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ò Ô ÖØ Ó ÓÑ ÒÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ò ÓÙØ Ó ÒÝ ÒÒÓØ Ø ÓÒº ÓØ ÔÔÖÓ Ø Ñ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ø ÒÓÒ¹ ÓÙÒ Ö ØÓ Ò Ö ØÖÓÒ ÐÝ ÔÖ Ú Ð Òغ Ì Ñ Ò Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ Ò Ð ÔÓ Ø Ú Ò Ø Ò Ø Ö Ö ÙÒ Ö Ó Ú Ò Ø ÓÙ Ò Ò Ø Ú Ò Ø Ò º ¾º¾ ÁÒ Ø Ò ØÙÖ Ö ÔØ ÓÒ Ó Ú ÒØ Ö Ò ØÙÖ Ð Ð Ò Ù ÜÔÖ ÓÒ º Ì ÒÒ Ò Ò Ò ¹ Ò Ó ÜÔÖ ÓÒ Ò Ö Ø Ö Ý Ú Ö Ð Ð Ò Ù Ø ØÙÖ Ø Ø Ö Ù ÙÖ Ò ØÖ Ò Ò Ò Ð Ø ÓÒº Ì ÖÓÙÔ Ó ØÙÖ ÔÖ ÒØ ÐÓÛ Ö ÔÙØ Ò ÓÖ Ö Ó ÒÖ Ò Ñ Ò ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÔÖÓ Ò ÊÓÙ Ö Ø Ö Ø Ó ØÓ Ò Ö Ø Ö ØÝÔ Ó Ö Ø Ö ÓÙÖÖ Ò Ò ØÓ Ò ØÖÙØÙÖ º Ì Ö Ö ØÝÔ Ó ØÓ Ò Ø Ò Ù ÓÖ Ò ØÓ ØÝÔ Ó Ö Ø Ö ÓÒ Ø ØÙØ Ò Ø Ñº Ì ØÝÔ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ì Ð ½º

3 È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ì Ð ½º ÖÓÙÔ Ó ØÓ Ò ÓÖ Ò ØÓ Ø Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ø Ö ÖÓÙÔ Ö ÔØ ÓÒ ÄÓÛ Ö ÕÙ Ò Ó ÐÓÛ Ö Ð ØØ Ö ÍÔÔ Ö ÕÙ Ò Ó ÙÔÔ Ö Ð ØØ Ö ÁÒ Ø Ô Ô Ø Ð Þ ÛÓÖ Å Ü ÕÙ Ò Ó ÐÓÛ Ö Ò ÙÔÔ Ö Ð ØØ Ö ÆÙÑ Ö ÕÙ Ò Ó Ø ËÝÑ ÓÐ ÕÙ Ò Ó Ö Ø Ö ÓØ Ö Ø Ò Ð ØØ Ö Ò Ø Å Ü ÕÙ Ò Ó Ð ØØ Ö Ø Ò»ÓÖ ÝÑ ÓÐ ÅÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó ÛÓÖ ÓÖÑ ÐÐ Ð Ó ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ø µ Û ÙÑ Ø ÁÈÁ È Æ ÓÖÔÙ ÁÈÁ µ ÓÖÑ Ø ½¾ ÓÖ Ò ØÓ Û Ö ÔØ ÓÒ ÓÒ Ø Ó Ö ÑÑ Ø Ð Ð ÑÓÖ Ò Ö Ò Ú ÓÒ Ó È ÖØ Ó ËÔ ÒØÓ ¾ Ð µ Ò Ú ÐÙ Ó Ö ÑÑ Ø Ð Ø ÓÖ º º ÒÙÑ Ö Ò Ö Ô Ö ÓÒ Ö Ò ÓØ Öº Ì Ö Ö ½¾ Ö ÑÑ Ø Ð Ø ÓÖ Ò Ò Ö ÒØ Ù Ø ØÓ Ö ÒØ Ö ÑÑ Ø Ð Ð ½¾ º Ì ÑÓÖÔ ÓÐÓ Ð ÓÖÑ Û Ô ÖØ Ó Ò ÁÈÁ Ø Ô Ö Ø Ö Ù Ó Ø ÑÔÓÖØ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓÔÓ Ö º ÅÓÖÔ ÓÐÓ Ð ÓÖÑ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ó ÛÓÖ ÓÖÑ Ö Ò Ò Ú ÐÙ Ó Ö ÑÑ Ø Ð Ø ÓÖ ÙØ Ö ÓÒ Ð Ü Ñ Ò Ð Ü ÓÒº ¹ ÒÑ ÒØ Ó ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ø ØÓ ÛÓÖ ÓÖÑ Ó Ø Ò Ñ ÙÓÙ Ñ ÒÝ Ø ÔÓ Ð ÓÖ ÛÓÖ ÓÖѵ ÓÖ Ø ØÛÓ ØÙÖ Ø Ù Ó Ø Ö Ñ Ù Ø Ò Ö ÔØ ÓÒ Ò Öݺ Ë ÐÐÓÛ» Ô ÝÒØ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÖÝ Ò Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÔÖ Ø ¹ Ö ÙÑ ÒØ ÑÓ Ð Ó ÒØ Ò Ø Ø Ø ÓÖ Ø ÒÑ ÒØ Ó Ñ ÒØ ÖÓÐ ØÓ Ø ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ò ½ º Ë Ñ ÒØ ÖÓÙÔ Ò ÓÒ Ø Ó ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ÜØÖ Ø Ñ ÒØ Ñ Ð Ö ØÝ Ñ ÒØ Ö Ð Ø Ò µ ÓÖ Ò Ñ ÒÙ ÐÐÝ Ò Ø ÓÖÑ Ó Ø Ó ÝÒÓÒÝÑ º º ÓÙÐ Ù ØÓ Ú ÛÓÖ ÓÖÑ ÒØÓ Ñ ÒØ Ð Ø Ø ÛÓÙÐ ÑÔÐ Ý Ø Ð Ö ØÖ Ò Ò Ò ÛÓÖ º ÀÓÛ Ú Ö ÒÝ Ù ¹ Ñ ÒØ Ö ÓÙÖ ÒÓØ Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÖ Ø ÓÑ Ò Ó ÓÙÖ ÒØ Ö Ø Ý Øº Å ÑÓÖÝ Ä ÖÒ Ò ÅÓ Ø Ó Ø Å Ò Ä ÖÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ð Ö Ø Ó ØÖ Ò Ò Ü ÑÔÐ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ú ÓÓ Ö ÙÐØ º ÁÒ ÓÙÖ ÓÑ Ò Ó ÒØ Ö Ø Ø ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ Ó Ù Ø Ú ÖÝ Ð ÓÖ ÓÙ Ø Ñ Ò Ø Ø ÙÒ Ö Ó ÒÒÓØ Ø ÓÒ ÑÙ Ø Ñ ÒÙ ÐÐÝ ÒØÖÓ Ù ØÓ Ø ÜØ ÓÙÑ ÒØ º Ì Ù Û ÙÑ Ø Ò Ö Ð Ñ Ó Ø Å ÑÓÖÝ Ä ÖÒ Ò Ø ÓÖ ÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒº Ö Ñ Ò ÓÒ Ø ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ Ó ØÖ Ò Ò Ø Ñ Ø ÔÖÓÔÓ ÓÐÙØ ÓÒ ÐÓ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ º

4 Å Ö ÞÙ ² È ÁÒ ÓÙÖ ÔÔÖÓ ØÛÓ Ô Ö Ø Ð Ö Ö Ù ÐØ ÓÒ ÓÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ò¹ Ò Ò Ò Ø ÓÒ ÓÒ ÓÖ Ò Ò º Ì ÒØ ÒÒ Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÜØ ÓÑ Ò Ý ÙÖ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ë º º¾º ÓØ Ð Ö Ù Ø Ö ØÙÖ ØÝÔ ØÓ Ò ØÝÔ ÓÖÑ Ò Ö ÑÑ Ø¹ Ð Ð µ Ó Ø Ö ØÓ Ò ÓÖ ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ð Ò ÓÙØ Ö ÓÒØ Üص Ò ØÛÓ ØÓ Ò Ø Ö Ò ÒÒ Ö ÓÒØ Üصº ÓÖÑ Ò Ö ÑÑ Ø Ð Ð Ö ÒØ Ý Ø ÔÖ Ú ÓÙ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ì ÃÁÈÁ Ø Ö º ØÛÓ Ø ÓÒ Ð ØÙÖ Û ÒØÖÓ Ù Ø Ö Ø ÔÖ Ò ÒÓÙÒ Ò ÔÖ ÔÓ Ø ÓÒº ÑÔÐ ØÖ Ò Ò Ò Ø Ò Ó Ø ÒÒÓØ Ø ÓÒ ÓÛÒ Ò Ì Ð ¾º Ì Ð ¾º ÑÔÐ ØÖ Ò Ò Ò Ø Ò Ó Ø ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ø ÖØ Ò ÓÙÒ ÖÝ ØÙÖ ÒÓº Û Ò Ù ½ Þ ÖÛ ¾¼¼ ½¹ ØÝÔ ÄÓÛ Ö ÄÓÛ Ö ÆÙÑ Ö ÄÓÛ Ö ÆÙÑ Ö ¹½¼ ÓÖÑ Û Þ ½ Þ ÖÛ ½¼¼ ½½¹½ Ö ÑÑ Ø Ð Ð ÔÖ Ô Ù Ø Ò Ù Ø Ò ½ ÔÖ Ò ÒÓÙÒ Ó Ý ½ ÔÖ Ò ÔÖ ÔÓ Ø ÓÒ Û º½ ÇÖ Ò Ð ÔÔÖÓ Å ÑÓÖÝ Ä ÖÒ Ò Ð Ó ÒÓÛÒ ÁÒ Ø Ò Ä ÖÒ Ò ÓÖ Ä ÞÝ Ä ÖÒ Ò µ Ö Ð ÓÒ ØÓÖ Ò Ø ØÖ Ò Ò Ò Ø Ò Ø Ý Ö º ÆÓ Ò Ö Ð Þ ¹ Ø ÓÒ ÓÖ Ö ÙØ ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ø Ø ØÖ Ò Ò Ø Ô Ó ÒÓ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÐÓ Øº Ì ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ ÔÓ ØÔÓÒ ÙÒØ Ð Ò Û Ò Ø Ò Ö Ð º ÐÐ Ø ØÙÖ Ù Ò ÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ÝÑ ÓÐ Û Ú Ó Ò Ø ÓÚ ÖÐ Ô Ñ ØÖ ÕÙ Ø ÓÒ ½ Ò ¾µº n (X, Y ) = δ(x i, y i ) i=1 ½µ δ(x i, y i ) = { 1 xi = y i 0 otherwise Å ÑÓÖÝ Ä ÖÒ Ò ÔÔÐ Ø ¹ÆÆ ¹Æ Ö Ø Æ ÓÙÖ µ Ñ Ø Ó ØÓ Ð Ý Ò Û Ó Ø ÙÖ Ò ÛÓÖ Ò Ô º Ì Ñ Ø Ó Ò Ø Ð ØÓ Ò Û Ó Ø Ø Ø ÑÓ Ø ÓÑÑÓÒ ÑÓÒ ÖÓÙÔ Ó Ø ÑÓ Ø Ñ Ð Ö ØÓÖ ØÖ Ò Ò Ü ÑÔÐ º Ú Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø Ó ÔÖ ÒØ ÓÒ Ø ÙÖ ½ ÓÒ Ø Ð Ø º Û Ö ØÖ Ò Ð Ö ÔÖ ÒØ ÓÙÖ Ø Ø Ó Ø º º Ú ØÓÖ Ó ØÙÖ Ú ÐÙ Ö Ò Ú Ò ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ø Üص Ø ÖÐ Ò Ø Ú ØÖ Ò Ò Ü ÑÔÐ Ò Ø ÔÓ Ø Ú Ü ÑÔÐ º Ì Ö Ý Ò Ô ÙÐ Ø Ø Ò ÓÖ Û Ö Ò Ö Ø ØÓ Ø Ø Ø Ó Øº ÁÒ Ø Ø Ò Û Ó Ø Û ÐÐ Ð ÔÓ Ø Ú ÓÒ º ¾µ

5 È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ º¾ ÅÓ Å Ä Ù Ó Ø Ø Ø Ø Ò Ø Ú Ò Ø Ò ÒÓÒ¹ ÓÙÒ ÖÝ ØÓ Ò µ Ö ØÖÓÒ ÐÝ ÔÖ Ú Ð ÒØ Û ÒØÖÓ Ù ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖ Ò Ð Å ÑÓÖÝ Ä ÖÒ Ò Ñ Ø Ó Ø Ø Ò ÓÔ Û Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñº ÁÒ Ø ÑÓ Å Ä ÓÒÐÝ ÔÓ Ø Ú Ü ÑÔÐ Û Ö ÔÖ ÒØ Ø ÖØ Ò ÓÖ Ò Ò ÓÙÒ Ö Ö ØÓÖ º Ì Ò ¹ Ø Ú Ü ÑÔÐ ÒÓÒ¹ ÓÙÒ ÖÝ ØÓ Ò µ Ö ÒÓØ Ø Ò ÒØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ø Ðк ÀÓÛ Ú Ö Ò Ø Ø Û Ý ÓÖ ÐÑÓ Ø ÒÝ ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ø ÜØ Û Ò ÜÔ Ø ØÓ Ú ÓÑ ÔÓ Ø Ú Ò ÓÙÖ Ò Ø Ò Ö Ø Ö Ø Ò Þ ÖÓº Ù ÓÒÐÝ Ü ÑÔÐ Ó ÓÒ Ð Ö ØÓÖ Ø ¹ÆÆ Ñ Ø Ó ÒÒÓØ Ù º ÁÒ Ø Û ÒØÖÓ Ù Ø Ö ÓÐ ÓÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò ÓÙÖ ÛÖ ØØ Ò Ø Ô Ö Ñ Ø Ö º Ì Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø ÖØ Û Ø Ñ ÙÖ Ò Ø Ø Ò ØÛ Ò Ò Û Ó Ø Ò ÐÐ ØÓÖ Ü ÑÔÐ º Æ ÜØ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ü ÑÔÐ Û Ó Ñ Ð Ö ØÝ Ö Ø Ö ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ Ø Ú ÐÙ Ø Ö ÓÐ Ø ÓÙÒØ ÓÒÐÝ Ø Ö ØÖ Ø Ò ÓÙÖ Ò Ø Ò ÜØ Ø Ôº Ò Û Ó Ø Ð ÔÓ Ø Ú ÓÒÐÝ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÙÒ Ò ÓÙÖ Ö Ø Ö ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ø Ö º Ú Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø Ó ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ ½ Ö Ø µº º ½º Î Ù Ð Ø ÓÒ Ó Ø ¹ÆÆ Ñ Ø Ó ÓÒ Ø Ð Øµ Ò Ø ¹Ø Ö ÓÐ Ð Ø ÓÒ ÅÓ Å Äµ ÓÒ Ø Ö Øµ Ø Ö ÒØ Ø ÓÒ Ó ÔÓ Ð ÒÒ Ò Ò Ò Ò Û Ú ØÓ ÒØ Ý Ô Ö Ó Ø Ñ Ò Ò ÓÖ Ö Ó Ù ÕÙ ÒØ ÒÒÓØ Ø ÓÒ º Ì ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑ Ò ØÓÖ Ø Ø Ø ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó ÒÓØ ÖÓ º º Ø ÒÒ Ò Ó Ø Ò ÜØ ÓÒ ÒÒÓØ ÐÓ Ø ØÛ Ò Ø ÒÒ Ò Ò Ø Ò Ó Ø ÔÖ Ú ÓÙ ÓÒ º Ì Ø ÐÔ Ò ÓÒ ØÖÙØ Ò ÙÖ Ø ÔÖÓ ÙÖ Ó Ò Ò Ô Ö º Ö Ø Ø Ø Ú ÐÙ Ó Ñ Ð Ö ØÝ Û Û Ö ÓÙÒ ÙÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ö ØÓÖ ÓÖ Ð Ó Øº Æ ÜØ ÕÙ Ò ÔÓ ÐÝ Ó Ø Ð Ò Ø ÓÒ µ Ó ØÓ Ò Ð ÔÓ Ð ÒÒ Ò Ö ÒØ Ò Ø Üغ Ì Ò Ò ÕÙ Ò Ø ÐÐ¹Ð Ñ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ù ØÓ Ò Ø ØÓ Ò Û Ø Ø Ø Ñ Ð Ö Øݺ ÓÖ Ø Ð Ø ØÓ Ò Ò Ø Ò ÜØ Ø Ô Û Ö ÐÓÓ Ò ØÓ Ø Ö Ø ÓÖ ØÓ Ò Ø Ø Ò Ò Ò Ò ÓÙÒ Öݺ Ï Ò Û Ö ÓÖ Ø Ò Ò ÓÙÒ ÖÝ Û ÓÒ Ö ÓÒÐÝ ØÓ Ò Ø Ø ÔÔ Ö ÓÒ Ø ÔÓ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ø ÖØ Ò ÓÙÒ ÖÝ

6 ¾ ¼ Å Ö ÞÙ ² È ÔÓ Ø ÓÒ Ñ Ò ÑÙÑ Ð Ò Ø Ó Ø ÒÒÓØ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ò Ò ÓÙÒ ÖÝ ÔÓ Ø ÓÒ Ñ Ü ÑÙÑ Ð Ò Ø Ó Ø ÒÒÓØ Ø ÓÒº Ì Ú ÐÙ Ó Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ð Ò Ø Ó Ø ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ò Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ð Ò Ø Ó Ø ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ö ÐÙÐ Ø ÙÖ Ò Ø Ð ÖÒ Ò ÔÖÓ º º½ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÌÖ Ò Ò Ë Ø ÓÖ Ø Ò Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ó ØÖ Ò Ò Ü ÑÔÐ Û ÜØÖ Ø ÖÓÑ Ó¹ ÙÑ ÒØ ÓÒ ÖÒ Ò ØÓ Ü Ò ÓÑ Òº ÓÙÑ ÒØ ÓÒØ Ò Ö ÔÓÖØ ÔÓ Ø Ý ØÓ Ù Öº ÁÒ ÈÓÐ Ò Ú ÖÝ ÙÒ Ø Ø Ø Ù ØÓ Ó Ð Ø Ý Ð Û ØÓ ÔÖ ÒØ ÙÖÖ ÒØ Ò Ô Ö Ó Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø Ù Ö ÓÖ Ò ØÓ Ø º Ì Ø Ò ¾ ØÝÔ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ù Ö Ó Ð Ø ØÓ ÔÙ Ð º ÙÖ Ò Ø Ú Ö Ð ÑÓÒØ Ó Ø Ý Ö ¾¼¼ Û ÓÐÐ Ø Ø Ó ÓÙÑ ÒØ ÒÐÙ Ò ÑÓÖ Ø Ò ½¼¼¼¼ ÓÙÑ ÒØ º Ø Ø Ö Ø Ø Ô Ø ÓÙ¹ Ñ ÒØ Û Ö ÐØ Ö Ò ÓÖ Ö ØÓ Ô Ö Ø Ø Ó Ö Ò Ø ÒÒÙ Ð Ñ Ø Ò Ó ØÓ ÓÐ Ö º ¼ ÓÙÑ ÒØ Û Ö ÓÙÒ Ý ÑÔÐ ÝÛÓÖ Ö Ò º Ì Ò ÓÙÑ ÒØ Û Ñ ÒÙ ÐÐÝ ÒÒÓØ Ø Ò Ø ÖÑ Ó Ø Ø Ø Ø Ñ Ò Ø ÔÐ Ó Ñ Ø Ò º Ò ÐÐÝ Ø ØÖ Ò Ò Ø ÓÒ Ø Ó ¾ Ò Ø Ò Ó Ø Ñ Ø Ò Ø Ò Ø Ò Ó Ø Ñ Ø Ò Ø Ñ Ò Ò Ø Ò Ó Ø Ñ Ø Ò ÔÐ º º¾ Ä Ò Ù Ø Û Ö ØÓ Ò Ü ØÐÝ Ñ Ð Ö ÛÓÖ Ô ÐÐÝ ÓÖ ÈÓÐ µ Ð Ò Û Ó Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ñ ÒÙ ÐÐÝ Ö Ø Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ ÓÒ º Ï ÛÖÓØ Ø Ó ÖÙÐ ØÓ ÜØÖ Ø ØÝÔ Ó ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ø Ñ Ø Ò ÔÐ µ ÖÓÑ ÔÐ Ò Ø Üغ ÑÔÐ Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Ñ Ø Ò ÔÐ ½ Û Û µ ¾ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Þ Ë ÔÓÐ µ Û µ µ Û ÔÖÞݵ ØÖ Ø ÙÐ º Û ÒÖ µ ÒÙÑ Ö» µ µµ µ Ì Ð º È Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ ÓÒ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ Å Ø Ò Ø Ñ º º ½ º Å Ø Ò Ø º º º Å Ø Ò ÔÐ ½ º ½ ½ º½¼ ½ º

7 È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ ¾ ½ Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ ÓÒ ØÓÓ Ú Ö Ð ÛÓÖ Ò Ý º Ì Ö ÙÐØ Ó Ø Ø Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ì Ð º ÁÒ Ø Ó Ö Ð Ø Ú ÐÝ ÑÔÐ Ô ØØ ÖÒ Ó Ø Ñ ÜÔÖ ÓÒ Ø Ö ÙÐØ ÕÙ Ø ÓÓ º Ì ÓÙØ Ø Ò Ò ÐÓÛ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø Ñ Ø Ò ÔÐ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Û Ö Ù Ý Ø ØÛÓ Ø º Ö Ø ÓÖ ØÝÔ Ó ÒÒÓØ Ø ÓÒ ¾¹ ÓÙÖ Ø Ñ Ð Ñ Ø Û Ø ÓÒ Ø ÛÓÖ Ô ÒØ ÓÒ Ø Ñ ÒÙ Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÜÔÖ ÓÒº Ì Ñ Ø Ò ÔÐ ÒÒÓØ Ø ÓÒ ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ñ ÐÐ Ö Ð Ñ ÒØ Ð ØÝ Ò Ñ ÔÓ Ø Ð Ó ØÖ Ø Ò Ñ Ò ÒÙÑ Ö Ù Ð Ò Ò Ñ Ò ÓØ Ö º Ì Ú Ö ØÝ Ó Ø ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ø ÓÖ Ö Ò Ø ÒÙÑ Öµ Ù Ø Ø Ø Û ÙÐØ ØÓ Ö Ø ÓÓ Ö ÙÐ Ö ÜÔÖ ÓÒ ÙÖ Ò Ø ¾¹ ÓÙÖ Ð Ñ Ø Ø Ñ º ÁÒ Ø Ð Ò Û ÓÒ Ö ÓÒÐÝ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÖ Û ÓÐ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ö Ó ¹ Ò Ø ÓÒ Û ÒÓØ ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ø ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Ø ÒØ Ø ÓÒ Ó ÒÒ Ò Ò Ò Ò Ô Ö Ø Ðݺ Ì Ð º ÆÙÑ Ö Ó ÔÓ Ø Ú Ò Ò Ø Ú Ò Ø Ò ÓÖ Ø Ñ Ø Ò Ø ÒÒÓØ Ø ÓÒ ÈÓ Ø Ú Æ Ø Ú ÌÓØ Ð Ð Ò ¾ ¾ ½± ¾ ¼½ ½¼± ¾ ¼½ ¼ ½ ½¼¼± ¾ ¼½ ¼¾¼¼ º Å Ä ÔÔÖÓ ÔÔÐÝ Ò Ø ÓÖ Ò Ð Å Ä Û Ú ÓÒ ÙØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø Ö ÒØ ÒÙÑ Ö Ó Ò Ø Ú Ò Ø Ò Ù Ò Ø ØÖ Ò Ò Øº Û Ø Ø Ù ¹ Ò ½¼¹ ÓÐ ÖÓ Î Ð Ø ÓÒ Ò Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ú Ö Ò Ñ Ü ÑÙÑ Ú Ð Ó ÔÖ ÓÒ Ö ÐÐ Ò ¹Ñ ÙÖ Ö ÔÖ ÒØ º ÁÒ Ø Ö Ø ÖÙÒ Û Ù Ð Ò ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ Ø Ú Ò Ò Ø Ú Ò Ø Ò º ÓÖ ÔÓ Ø Ú Ò Ø Ò ÓÒ Ö Ò¹ ÓÑÐÝ Ø Ò Ò Ø Ú Ò Ø Ò Û Ù º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÖÙÒ Û Ù ½± ½¼± Ò ½¼¼± Ó ÐÐ Ò Ø Ú Ò Ø Ò º ÁÒ Ø ÓÖ Ò Ð Å Ä ÔÔÖÓ Û ÓÒ Ö ÓÒÐÝ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÖ Ø ÖØ Ò Ò Ò Ò ÓÙÒ Ö Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ì Ð Ò ÙÖ ¾ Å Ä ÔÖ ÓÒ Ö ÐÐ Ò ¹Ñ ÙÖ µ Ø Ö Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÙÖ Ø Ö Ñ Ø Ó Û Ö ÒÓØ ÒÓÙÖ Ò º º ÅÓ Å Ä ÁÒ Ø ÑÓ Å Ä ÔÔÖÓ Û ÐÙÐ Ø Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÖ ÓØ Ø ÖØ Ò Ò Ò Ò ÓÙÒ Ö Û ÐÐ Û ÓÐ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ì Ð µº

8 ¾ ¾ Å Ö ÞÙ ² È Ì Ð º ÇÖ Ò Ð Å Ä Û Ø Ø ÐÐ ÔÓ Ø Ú Ò ½± Ó ÐÐ Ò Ø Ú Ü ÑÔÐ Ò Ò ÒÒÓØ Ø ÓÒ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ Å Òº ½¼ ¾ ¼ ½ ½ ½ ¾¾ ¾ Ú º ½ ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾¾ ¾ ¼ ¾ ¾ Šܺ ¾¼ ½¼¼ ¼¼ ½ ¼ ½¼¼ ¼¼ ¾ ¾ ¾ ¼ ¼ Ì Ð º Ê ÙÐØ ÓÖ Ø Ñ Ø Ò Ø Ñ Ù Ò ÑÓ Å Ä Û Ø Ø Ø Ö ÓÐ ¼º Ò Ò ÒÒÓØ Ø ÓÒ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ Å Òº ¼ ¼ ½ ¼¼ ½ ¼¼¼ ¼ Ú º ¾ ¼ ½ ¼¾ ½ ¼¾ ½ ¾ ¼ Šܺ ½ ½¼¼ ¼¼¼ ½ ¾ ¾ ½¼¼ ¼¼¼ ¾ Ì Ð º Ê ÙÐØ ÓÖ Ø Ñ Ø Ò Ø Ù Ò ÑÓ Å Ä Û Ø Ø Ø Ö ÓÐ ¼º Ò Ò ÒÒÓØ Ø ÓÒ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ Å Òº ½ ½ ½ ¾ ¼ ¾ Ú º ¾ ½ ¼ ½½ ¼ ½¼ ½ ¼ ¾ ½ ½ ¾ ¼ Šܺ ¾ ¾ ¼ ½¼¼ ¼¼¼ ¼ ¼¼¼ Ì Ð º Ê ÙÐØ ÓÖ Ø Ñ Ø Ò ÔÐ Ù Ò ÑÓ Å Ä Û Ø Ø Ø Ö ÓÐ ¼º Ò Ò ÒÒÓØ Ø ÓÒ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ ÈÖ ÓÒ Ê ÐÐ ¹Ñ ÙÖ Å Òº ¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ½ ¾¾¼ ¾ ¼ ¼¾ ¾ ¾ ¾ Ú º ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ½ ¾ ½ ¼ ¼ ¼ Šܺ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ ¼

9 È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ ¾ º ¾º Ì ÑÔ Ø Ó Ø Ò Ø Ú Ò Ø Ò ÓÒÐÙ ÓÒ Ò ÙØÙÖ ÏÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ô Ó Æ Ñ ÒØ ØÝ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ö Ð ÓÒ Ö Ó Ò Þ Ò Ú ÒØ Ò Ø Ö ØØÖ ÙØ º Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò ØÖ Ø Ò Ð Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Û ÐÐ ÑÙÐØ ¹Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñº ÁÒ ÓØ Ø Ò Ø Ú Ò Ø Ò ÒÓÒ¹ ÓÙÒ ÖÝ ØÓ Ò µ Ö ØÖÓÒ ÐÝ ÔÖ Ú Ð Òغ Ì ÜÔ Ö¹ Ñ ÒØ ÓÛÒ Ø Ø Ø Ø Ö ÙÐØ Ù Ò Å ÑÓÖÝ Ä ÖÒ Ò Û Ö Ó Ø Ò Û Ò ÐÐ Ò Ø Ò ÔÓ Ø Ú Ò Ò Ø Ú µ Û Ö Ù Ò Ø ØÖ Ò Ò ÔÖÓ º Ê ÙØ ÓÒ Ó Ø Ò Ø Ú Ò Ø Ò Ù Ø Ö Ó Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò º Ï ÔÖÓÔÓ ÑÔÐ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖ Ò Ð Å ÑÓÖÝ Ä ÖÒ Ò Ñ Ø Ó Ø Ø Ù ÓÒÐÝ Ó Ø ÔÓ Ø Ú Ò Ø Ò º Ì Ó Ø Ò Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÑÓ Ñ Ø Ó Ö ÓÑÔ Ö Ð ØÓ Ø ÓÖ Ò Ð Å Ä Ö ÙÐØ ÙØ ÓÒÐÝ Û Ò Ò Å Ä ÐÐ Ü ÑÔÐ Ö Ù ÙÖ ¾µº ÀÓÛ Ú Ö Û Ò Û Ö Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ø Ú Ü ÑÔÐ Ø Å Ä Ñ Ø Ó ØÓÔ ÛÓÖ Ò Ò Ø Ó Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø Ò Ø ÓÑ Òº ÓÒØÖ ÖÝ ØÓ Ø Ø ÅÓ Å Ä Ñ Ø Ó ÔÖÓ Ù ÓÓ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ò Ò Ø Û Ö Ù ÓÙØ ½¼¼¼ Ø Ñ º ÁØ Ñ Ò Ø Ø Ø Ñ Ó ÔÖÓ Ò Ö Ù ÒÓÖÑÓÙ ÐÝ Ø ÑÓ Å Ä ÛÓÖ ÓÒ Ý Û Ð Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Å Ä ÓÖ Ø Û ÓÐ ØÖ Ò Ò ÓÖÔÙ Ø Ý º Ì ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÛ Ø Ø ÓÖ Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø ÑÔÐ Ñ ÑÓÖÝ Ð ÖÒ Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÑÔ Ø Ø Ú ØÓ Ñ ÒÙ ÐÐÝ ÓÒ ØÖÙØ ÖÙÐ Ð Ñ Ø ÓÖÔÙ Ö ÕÙ Ö Û Ò ÒÒÓØ Ø Ò ÓÖØ Ø Ñ Ø ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó ÓÙÑ ÒØ ÑÙ Ö Ø Ò Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÖÙÐ Ò Ø Ñ Ø Ó ÛÓÖ ÒØÐݺ Û Ú ÓÒÐÝ Ø Ì ÃÁÈÁ Ø Ö Ò ÓÙÖ ÔÓ Ð Û Û ÒØ ØÓ Ø Ý Û Ø ÑÔÐ ØÙÖ ÔÓ Ð º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ò ØÙÖ Ð Ö Ø ÓÒ Ó Ø ÙÖØ Ö Ö Ö ÒÖ Ñ ÒØ Ó Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø ÜØ ØÖÙØÙÖ Ò Ò Ñ ÒØ ÔÖÓÔ ÖØ

10 Å Ö ÞÙ ² È Ó ÛÓÖ ÓÖÑ º Ï Û ÒØ Ð Ó ØÓ ÒÚ Ø Ø Ö ÒØ Ñ Ð Ö ØÝ ÙÒØ ÓÒ º º ÔÔÐÝ Ò ÓÑ ÓÑ Ò ÙÖ Ø º Ê Ö Ò ½º Ì Å ÍÒ Ö Ø Ò Ò ÓÒ Ö Ò ÅÍ µ Û Ô ØØÔ»»ÛÛÛ¹ÒÐÔ ÖºÒ Øº ÓÚ»Ö Ð Ø ÔÖÓ Ø»ÑÙ ¾º ËÓØØ Ïº ÒÒ ØØ Ò Ø Ù ÓÒ Ò Ö ÄÓÚ Ðк Ä ÖÒ Ò ØÓ Ø ÑÙÐØ Ð Ò¹ Ù Ð Ø ÜØ Ø ÖÓÙ Ó ÖÚ Ø ÓÒº ÈÖÓ Ò Ó Ø Ë ÓÒ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÑÔ Ö Ð Å Ø Ó Ò ÆÄÈ Ô ½ º º Ï ÐØ Ö Ð Ñ Ò Ò ÒØ Ð Ú Ò Ò Ó º Å ÑÓÖݹ Ä Ò Ù ÈÖÓ Ò º Ñ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖ ¾¼¼ º º ޺ͺ¼ º¾¼ º½ º ÊÓÞÔÓÖÞ Þ Ò Ñ Ò ØÖ Ò Ò Û Þ Ò ½ Ô õ Þ ÖÒ ¾¼¼ Ö Û ÔÖ Û Ò ÓÖÑ Ý Ó Ö ÓÛÝ ÔÖÞ ÞÝÛ ÒÝ ÔÖÞ Þ Ñ ¹ Ø ÒØ Û Ô Ô Ö Û Û ÖØÓ ÓÛÝ Þ ÒÒ Ù Ø Û Þ ¾¼¼ Öº ÒÖ ¾¼ ÔÓÞº ½ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓѺÔл ÖÛ» Ù»¾¼¼»½ º ØÑ º Ó Ò Ò Ò ÀÙ ÒÝ Ë Ò º Ú Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ë ÓÒ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÎÁË ¾¼¼¾ ÁÞÑ Ö ÌÙÖ Ý ÇØÓ Ö ¾ ¹¾ ¾¼¼¾º ÈÖÓ¹ Ò ÔØ Ö È ØØ ÖÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ò Æ Ñ ÒØ ØÝ Ê Ó Ò Ø ÓÒ ËÙÔ ÖÚ Ä ÖÒ Ò ÔÔÖÓ Ô ½ ½ º ËÔÖ Ò Ö ÖÐ Ò» À Ð Ö ¾¼¼¾º º º ÃÙÔ º º Å Ö Ò º ÅÝ ÓÛ Âº È ÓÖ Ò Ìº ÈÓ Ý¹ Å ÖÞÝ ÓÛ º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ñ ÑÑÓ Ö Ô Ö ÔÓÖØ º ÁÒ ÃÇƹ Î ÆË ¾¼¼ Ç Ø Ö Ò ÐÐ Ø ÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ô ½½ ½½ ¾¼¼ º º ÖÛÓ ÓÛ Å Ð Ò È Å ËÞÔ ÓÛ Þ ËØ Ò Û Ò Û Û Å Ð Ò º ÈÓÐ ÛÓÖ Ò Ø ÓÒ Ó ØÖ Ò º ÁÒ Ï º Ê Ñ º Ï ØØ Ò Äº Ä Ñ¹ Ò ØÞ Ö ØÓÖ ÈÖÓ Ò Ó ÒÒÙ Ð ÓÒ Ö Ò Ó Ø ËÓ ØÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒ Ð Ä Ò Ù Ø Ò Ä Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ½ ½ º ÍÒ Ú Ö ØØ Ì Ò Ò ¾¼¼ º º ÌÓÑ Åº Å Ø Ðк Å Ò Ä ÖÒ Ò º Å Ö Û¹À ÐÐ Ë Ò» Ò Ò Ö Ò»Å Ø ½ º º Å È Ò ÖÞ ÓÖÞ Ó Ð Û º Ø Ú Ö Ø ØÙÖ Ó Ø ÔÓÐ Ø ¹ Öº ½¼º Â Ù È ÓÖ º ÁÒØ ÐÐ ÒØ Å Ì ÒÓÐÓ Ý ÓÖ ÓÑÑÙÒ Ø Ú ÁÒØ ÐÐ Ò ÔØ Ö Æ Ñ ¹ ÒØ ØÝ Ê Ó Ò Ø ÓÒ ÓÖ ÈÓÐ Û Ø ËÈÖÓÍÌ Ô ½¾¾ ½ º ËÔÖ Ò Ö ÖÐ Ò» À Ð Ö ¾¼¼ º ½½º Ë Ñ Ö ÈÖ Ò Ã Ö À Ó ÐÙ Ï ÝÒ Ï Ö Â Ñ Àº Å ÖØ Ò Ò Ò Ð ÂÙÖ Ýº Ë Ñ ÒØ ÖÓÐ ÙÒ Ò ÓÑ Ò Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÝ ÝÒØ Ø Ú Û º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Æ ØÙÖ Ð Ä Ò Ù Ä ÖÒ Ò ÓÆÄĵ Ô ¾½ ¾¾¼ ¾¼¼ º ½¾º Ñ ÈÖÞ Ô Ö ÓÛ º Ì ÁÈÁ È Æ ÓÖÔÙ ÈÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ú Ö ÓÒº ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÈÓÐ ÑÝ Ó Ë Ò Ï Ö Û ¾¼¼ º ½ º ÐÐ Ò Ê ÐÓ º ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ò Ö Ø Ò ÜØÖ Ø ÓÒ Ô ØØ ÖÒ ÖÓÑ ÙÒØ Ø Üغ Ì ÖØ ÒØ Æ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Á¹ µ Ô ½¼ ½¼ ½ º ÈÓÖØÐ Ò Çʺ ½ º à ÝÓ ËÙ Ó Ë ØÓ Ë Ò Ò Ê ÐÔ Ö Ñ Òº Ò ÑÔÖÓÚ ÜØÖ Ø ÓÒ Ô ØØ ÖÒ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÑÓ Ð ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ô ØØ ÖÒ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ë Ö Ô ¾¼¼ º ½ º Ò Ì Öº ËØ Ø Ø Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ÌÙÖ º È Ø Ð ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¾¼¼¼º

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

50-kV-inverted-gun.dvi

50-kV-inverted-gun.dvi Æ Ï ÁÆ ÌÇÊ ÇÊ ÈÇÄ ÊÁ Ä ÌÊÇÆË Ì ÄË Ïº ÀÁÄÄ ÊÌ Åº ÇÏÁÆ Æ º Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÒÒ È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÆÙ ÐÐ ½¾ ½½ ÓÒÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÐÐ ÖØÔ Ý ºÙÒ ¹ ÓÒÒº ÔÙÐ ¼ Î ÒÚ ÖØ ÙÒ Ó ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÖÓÒ ÓÔØ Ñ Þ ÓÖ Ö Ð Ð ÓÔ Ö¹ Ø ÓÒ ÓÖ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

dst.s.eps

dst.s.eps ÍÒÓÚ Ö Ò ÖØ Ø Ó ÐÓÛ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÌÓÓÐ Ø ÐÓ ÙÒ 1,2 ÖÒ Ò Ó Ë ÐÚ Ö 1,2 Ê Ö Ó ÇÐ Ú Ö 3 Ê Ò Ø Ì Ü Ö 2 Ö ØÓÔ ÓØ 1 1 Ì ÓÑ ÓÒ 2 ÍÈÅ È Ö ÍÒ Ú Ö Ø 3 Í Ä ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ò ÐÝÞ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ØÛÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â¹ ÐÓÛ Ø

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù ½ ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ Ì ÛÓÖÐ ÙÐÐ Ó

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

110_final_Sp04.dvi

110_final_Sp04.dvi Ƚ½¼ Ò Ð Ò Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ý ÐÐ Ò Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÖÐ ÓÒ ÝÓÙÖ ÒØÖÓÒ Øº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ø Ò ÐÙÐ ØÓÖº ½º ÌÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø Ö Ò Ó ÙÔ ÐÐ Ø ÖÓÛ º º ÓÒ Ø Ø Ð ÙÒ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ÐÓÛ Ø Ð Ò Ò Ö µ Ø ÓÙÐ Ø ÖÓÛÒ µ Ø Ò Ò Ð Ó ÑÓÖ

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

calosc.dvi

calosc.dvi Ë Ð Ð ÓÑÔÙØ Ò ÈÖ Ø Ò ÜÔ Ö Ò ÎÓÐÙÑ ÆÙÑ Ö ÔÔº ½¼ ½½ º ØØÔ»»ÛÛÛº Ô ºÓÖ ÁËËÆ ½ ¹½ ¾¼¼ ËÏÈË ÆÇƹ Á Ì ÁËÌÊÁ ÍÌ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ ËÇÄÍÌÁÇÆ ÇÊ Ë Æ ÇÆÌÁÆÍÇÍË ÈÄÇÁÌ ÌÁÇÆ Ç Á Ä Ä Ë Êº º ÆÇÎ Ë Èº ÊÇÁË Æ Ê Êº Ë À Ê º ÆÇÊÌÀ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

p.dvi

p.dvi ÅÙÐØ ÒØ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ËØÖ Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ÄÁ¾ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ È ½ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÐÐ Ø ÖÓ Ò Ø Ù Ò º Ö ËÌÊ Ì Ï ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ØÖ Û Ò ÓÙÒ Ò «Ö ÒØ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

ESO2ORDverano2019.dvi

ESO2ORDverano2019.dvi ÌÖ Ó Î Ö ÒÓ ¾ Ó ËǺ ÂÙÒ Ó ¾¼½ À Ý ÕÙ ÒØÖ ÖÐÓ Ò ÔØ Ñ Ö Ð Ð Ü Ñ Òº ÄÓ Ö Ó Ö Ò ØÓ Ó Ò ÙÒ Ð Ö Ø Ó Ò Ó Ù ÐØ Ô ÖÓ ÒØÖÓ ÙÒ ÙÒ º ÄÐ Ú Ö Ð Ú Ø Ð ÒÓÑ Ö Ð ÐÙÑÒÓ Ý Ð ÖÙÔÓ Ð ÕÙ Ô ÖØ Ò º À Ô Ö Ö Ð Ò Ñ ÖÓ Ð Ö Ó Ý Ý ÕÙ

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

Ch4Complements.dvi

Ch4Complements.dvi Ü ÑÔÐ ² ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÔØ Ö ½ Ä Ò Ö ØÝ Ï Ò ÓÒ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Û Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ú ÒØ P [X x,y y,...] Ë Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ð Ò µº Ì ÓÓ Ð Ñ Ñ ÖÖÓÖ ØÓ ÚÓ ÓÒ¹ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Ø Ø Ñ Ò Ø

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ó ÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ ÑÓ Ö ÔÐ ÒØ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ØÙ Ö ÓÑÓ Ñ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

final1.dvi

final1.dvi ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ó ÆÓÒ¹Â Ô Ò ÈÖÓÒÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö ÒØ Â Ô Ò ÊÓÑ Ò Þ Ø ÓÒ Ê Ó Ã À Ñ ÅÓ ÞÙ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ö Ò ÙÐØÙÖ ËØÙ ÌÓ ÝÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÖ Ò ËØÙ ¹½½¹½ ¹ Ó Ù Ù¹ ÌÓ ÝÓ Â È Æ ½ ¹ ºÖ Óº ¼ØÙ º º Ô ÑÓØ ÞÙ ØÙ º º Ô ØÖ Ø

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö ÒÖ ÕÙ ýö Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö, ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ð ÈÓÐ Ø Ò ËÙÔ Ö ÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø ÐÐ ¹Ä Å Ò Ð Ø Ô ÖÙÔÓ

Chi tiết hơn

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ó«Ö Ò «Ø Ú ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ð Ö Ð Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ¹ Ò º Ì «Ø

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/WAD/Pulpit/QRS/vol-19/19-acept/Kolar/19_23.dvi

C:/Documents and Settings/WAD/Pulpit/QRS/vol-19/19-acept/Kolar/19_23.dvi ÉÙ ÖÓÙÔ Ò Ê Ð Ø ËÝ Ø Ñ ½ ¾¼½½µ 353 358 Ò Ö ÙÐ Ö Ü ÓÒ Ò Ø Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ô ÎÐ Ñ Ö ÎÓÐ Ò Ò ÃÓÐ Ö ÓÚ Ò ÊÙö ÃÓÐ Ö âùô Ö ØÖ Ø Ì ÓÒ ÔØ Ó Ø Ò Ö ÙÐ Ö Ü ÓÒ Ý Ñ Ò Ó Ü Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ò Ò ÒÚ Ø Ø Ò ÒÝ Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ô

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð Ô ØÙÐÓ Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð ÒØ ÒØ Ö Ð Ö ØÖÙØÙÖ º À Ø ÓÖ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÒØ Ü ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ÐÓ Ñ ØÓ Ó Ø ÕÙ

Chi tiết hơn

PS-03.dvi

PS-03.dvi ÙÖ ½º ÌÛÓ¹ÓÐÓÖ Ñ Ó ÓÑ Ø»½ ǽ À Ð ¹ ÓÔÔµ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÌÛÓ¹ ÒÒ Ð Ó Ð Ê Ù Ö ÓÒ ÔÖ Ð ½ ½ º Ì ÓÖ Ò ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ù Ø Ö Ò Ó Ø ÓÑ Ø ÖÝ ØÑÓ Ô Ö º ÆÓØ Ø Ù Ø Ô Ö Ð Ó ÖÚ Ò Ø Ù ÓÑ Øº Ì ÐÙ ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

archive.dvi

archive.dvi Ò Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ò ØÖ Ò Ò ÐÝ Ø ØÙ Ò Ð ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ð Ý º ËÔ ØÞ ÖØ ËÓØØ Âº ÏÓÐ Ò Ì Á Ó ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ ¼ Ö Ò Ëغ Ñ Ö Å ÍË ËÌÊ Ì Ì Ò Ö ¹Ê Ý Ç ÖÚ ØÓÖÝ Û Ð ÙÒ Ò ÂÙÐÝ ½ Ò Ý Ð ÜØÖ ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ÙÐØ º Ò

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled ÆÓØ Å Ø Ñ Ø ÆÓØ Å Øº ¾¼½ µ ÒÓº ½ ½¼ ½½ º ÁËËÆ ½½¾ ¹¾ ¹ÁËËÆ ½ ¼¹¼ ¾ Ó ½¼º½¾» ½ ¼¼ ¾Ú Ò½Ô½¼ ÒØÖ Ð Þ Ö Ò À Ðг ÙÒ Ú Ö Ð Ò Ö Ø Ð Ñ Ø Ó Ò Ø ÖÝ ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ Çº Àº Ã Ð Å Ø Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ð ÖØ ÄÙ Û ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ö ØÖ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/ v1

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/ v1 ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/518v1 [cond-mat.stat-mech] 9 Dec 5 ʺ˺ Ë ÖØ ÓÙÖ Ò ÁºËº ÇÐ Ú

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÝÑÓÒØ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ëº ź ÊÓ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑ Ö Ó ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ½ º½ ÍÑ Ñ Ö ÙÐ Ó ÔÖÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÓÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Metagrammars as Logic Programs

Metagrammars as Logic Programs Metagrammars as Logic Programs Denys Duchier, Yannick Parmentier, Simon Petitjean To cite this version: Denys Duchier, Yannick Parmentier, Simon Petitjean. Metagrammars as Logic Programs. 7th International

Chi tiết hơn

qp dvi

qp dvi ½ ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÖ Ã ÖÞ ÒÓÚ³ Ü Ø Ñ Ø Ò Ø ÓÖ Ñ À Ò ¹ ÐÓÖ Ò Ö Ò Â ÒØ ËÞ ØÖ Ø Ï Ú ÓÖØ Ò ÙØ Ú ÔÖÓÓ ÓÖ Ô Ö Ó Ø ÓÖ Ñ Ó Ã ÖÞ ÒÓÚ Ö ¹ Ø Ö Þ Ò Û Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ÓÑÔÐ Ø Ô ÖØ Ø Ö Ô Û Ø Ö Ò ÐÙ Ú Ô Ö Ø Ñ Ø Ò Û Ø Ü ØÐÝ k Ö º ÁÒ

Chi tiết hơn

Forum_Acuticum.dvi

Forum_Acuticum.dvi Perceptual Evaluation of Loudspeaker Nonlinearities È ÖÖ ¹ Ó Ò Å Ù È Ð ÔÔ À ÖÞÓ Ë Ò Å ÙÒ Ö ÄÅ ¹ ÆÊË ÍÈÊ ¼ ½ ½ Ñ Ò ÂÓ Ô Ù Ö Å Ö ÐÐ Ö Ò º ÒØÓÒ Ò ÆÓÚ Ä ÍÅ ¹ ÆÊË ÍÅÊ ½ Ú ÒÙ ÇÐ Ú Ö Å Ò Ä Å Ò Ö Ò º ËÙÑÑ ÖÝ Ì

Chi tiết hơn

Adaptivity.dvi

Adaptivity.dvi ÓÒ Ò ¹ ÔØ Ú ØÝ Ò Ê ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ ËÔÓ Ò ÐÓ Ù ËÝ Ø Ñ ÃÖ Ø Ò ÂÓ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÖØ Ò Ò À Ð Ò ¼¼ ¼ À Ð Ò ÒÐ Ò Ó Ò ÒÙ º Ö Ñ Ï ÐÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò ¼¼¼½ À Ð Ò ÒÐ Ò Ö ÑºÏ ÐÓ Ð Ò º ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ö Ø Ù Ó ÓÛ ØÓ

Chi tiết hơn