2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库"

Bản ghi

1 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng 15. 抱歉 bào qiàn 16. 报名 bào míng 17. 报纸 bào zhǐ 18. 杯子 bēi zi 19. 被告 bèi gào 20. 北方 běi fāng 21. 北京 běi jīng 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén 29. 宾馆 bīn guǎn 30. 冰箱 bīng xiāng 31. 饼干 bǐng gān 32. 博士 bó shì 33. 不客气 bù kè qì C 34. 材料 cái liào 35. 菜单 cài dān 36. 参观 cān guān 37. 长城 cháng chéng 38. 长江 cháng jiāng 39. 唱歌 chàng gē 40. 超过 chāo guò 41. 超市 chāo shì 42. 衬衫 chèn shān 43. 成功 chéng gōng 44. 成绩 chéng jì 45. 诚实 chéng shí 46. 城市 chéng shì 47. 吃惊 chī jīng 48. 迟到 chí dào 49. 出差 chū chāi 50. 出发 chū fā 1

2 51. 出租车 chū zū chē 52. 厨房 chú fáng 53. 传真 chuán zhēn 54. 词典 cí diǎn 55. 词语 cí yǔ 56. 聪明 cōng míng 57. 粗心 cū xīn D 80. 堵车 dǔ chē 81. 对话 duì huà 82. 对面 duì miàn 83. 多少 duō shǎo 84. 儿童 ér tóng 85. 耳朵 ěr duǒ E 58. 答案 dá àn 59. 打算 dǎ suàn 60. 打扰 dǎ rǎo 61. 大家 dà jiā 62. 大使馆 dà shǐ guǎn 63. 大夫 dài fū 64. 代替 dài tì 65. 蛋糕 dàn gāo 66. 导游 dǎo yóu 67. 到处 dào chù 68. 道歉 dào qiàn 69. 得意 dé yì 70. 弟弟 dì di 71. 地球 dì qiú 72. 地铁 dì tiě 73. 电脑 diàn nǎo 74. 电视 diàn shì 75. 道理 dào lǐ 76. 调查 diào chá 77. 东西 dōng xī 78. 动物 dòng wù 79. 动作 dòng zuò 发烧 fā shāo 87. 发现 fā xiàn 88. 法律 fǎ lǜ 89. 翻译 fān yì 90. 烦恼 fán nǎo 91. 反映 fǎn yìng 92. 饭馆 fàn guǎn 93. 方便 fāng biàn 94. 方法 fāng fǎ 95. 房间 fáng jiān 96. 访问 fǎng wèn 97. 放弃 fàng qì 98. 放心 fàng xīn 99. 非常 fēi cháng 100. 丰富 fēng fù 101. 符合 fú hé 102. 父亲 fù qīn 103. 复习 fù xí 104. 复印 fù yìn 105. 负责 fù zé F

3 G H 106. 改变 gǎi biàn 107. 干净 gān jìng 108. 干燥 gān zào 109. 感冒 gǎn mào 110. 感谢 gǎn xiè 111. 刚才 gāng cái 112. 高兴 gāo xìng 113. 告诉 gào sù 114. 哥哥 gē ge 115. 根据 gēn jù 116. 跟随 gēn suí 117. 公园 gōng yuán 118. 工作 gōng zuò 119. 共同 gòng tóng 120. 购物 gòu wù 121. 孤单 gū dān 122. 鼓励 gǔ lì 123. 顾客 gù kè 124. 故事 gù shì 125. 故意 gù yì 126. 关心 guān xīn 127. 关系 guān xì 128. 管理 guǎn lǐ 129. 广播 guǎng bō 130. 规定 guī dìng 131. 国家 guó jiā 132. 果汁 guǒ zhī 133. 过程 guò chéng 134. 过去 guò qù 孩子 hái zi 136. 海洋 hǎi yáng 137. 害怕 hài pà 138. 还有 hái yǒu 139. 寒假 hán jià 140. 汉语 hàn yǔ 141. 航班 háng bān 142. 好吃 hǎo chī 143. 好处 hǎo chù 144. 很长 hěn cháng 145. 合格 hé gé 146. 合适 hé shì 147. 盒子 hé zi 148. 猴子 hóu zi 149. 后悔 hòu huǐ 150. 后来 hòu lái 151. 护士 hù shì 152. 护照 hù zhào 153. 花园 huā yuán 154. 欢迎 huān yíng 155. 回答 huí dá 156. 会议 huì yì 157. 活泼 huó pō 158. 火车 huǒ chē 159. 获得 huò dé 160. 机会 jī huì J

4 161. 鸡蛋 jī dàn 162. 激动 jī dòng 163. 积极 jī jí 164. 积累 jī lěi 165. 集合 jí hé 166. 即使 jí shǐ 167. 记得 jì de 168. 记者 jì zhě 169. 计划 jì huà 170. 技术 jì shù 171. 家具 jiā jù 172. 加油 jiā yóu 173. 就是 jiù shì 174. 价格 jià gé 175. 坚持 jiān chí 176. 检查 jiǎn chá 177. 简单 jiǎn dān 178. 减少 jiǎn shǎo 179. 健康 jiàn kāng 180. 见面 jiàn miàn 181. 将来 jiāng lái 182. 奖金 jiǎng jīn 183. 交通 jiāo tōng 184. 骄傲 jiāo ào 185. 饺子 jiǎo zi 186. 教室 jiào shì 187. 教授 jiào shòu 188. 接受 jiē shòu 189. 街道 jiē dào 190. 结果 jié guǒ 191. 节日 jié rì 192. 姐姐 jiě jie 解决 jiě jué 194. 解释 jiě shì 195. 今天 jīn tiān 196. 进行 jìn xíng 197. 经常 jīng cháng 198. 经理 jīng lǐ 199. 经验 jīng yàn 200. 警察 jǐng chá 201. 竞争 jìng zhēng 202. 镜子 jìng zi 203. 究竟 jiū jìng 204. 举办 jǔ bàn 205. 拒绝 jù jué 206. 距离 jù lí 207. 句子 jù zi 208. 觉得 jué de 209. 决定 jué dìng 210. 咖啡 kā fēi 211. 看法 kàn fǎ 212. 考虑 kǎo lǜ 213. 考试 kǎo shì 214. 可爱 kě ài 215. 可能 kě néng 216. 可以 kě yǐ 217. 客人 kè rén 218. 肯定 kěn dìng 219. 空气 kōng qì 220. 空调 kōng tiáo 221. 裤子 kù zi K

5 222. 快乐 kuài lè 223. 筷子 kuài zi 224. 开花 kāi huā 225. 开心 kāi xīn 226. 课本 kè běn 227. 看病 kàn bìng 228. 刻苦 kè kǔ 229. 垃圾桶 lā jī tǒng 230. 浪费 làng fèi 231. 浪漫 làng màn 232. 老虎 lǎo hǔ 233. 老师 lǎo shī 234. 冷静 lěng jìng 235. 离开 lí kāi 236. 理解 lǐ jiě 237. 理想 lǐ xiǎng 238. 礼貌 lǐ mào 239. 礼物 lǐ wù 240. 厉害 lì hài 241. 力气 lì qì 242. 例如 lì rú 243. 历史 lì shǐ 244. 联系 lián xì 245. 练习 liàn xí 246. 凉快 liáng kuài 247. 聊天 liáo tiān 248. 另外 lìng wài 249. 流利 liú lì 250. 旅游 lǚ yóu L 律师 lǜ shī 252. 劳动 láo dòng 253. 立刻 lì kè 254. 妈妈 mā mɑ 255. 麻烦 má fán 256. 马虎 mǎ hǔ 257. 满意 mǎn yì 258. 毛巾 máo jīn 259. 帽子 mào zi 260. 美丽 měi lì 261. 妹妹 mèi mei 262. 米饭 mǐ fàn 263. 密码 mì mǎ 264. 免费 miǎn fèi 265. 目的 mù dì 266. 面包 miàn bāo 267. 面条 miàn tiáo 268. 明天 míng tiān 269. 明亮 míng liàng 270. 名字 míng zì 271. 母亲 mǔ qīn 272. 毛笔 máo bǐ 273. 买卖 mǎi mài 274. 没有 méi yǒu 275. 美元 měi yuán 276. 奶奶 nǎi nɑi M N

6 277. 耐心 nài xīn 278. 难过 nán guò 279. 内容 nèi róng 280. 能力 néng lì 281. 能够 néng gòu 282. 年龄 nián líng 283. 年轻 nián qīng 284. 牛奶 niú nǎi 285. 农村 nóng cūn 286. 努力 nǔ lì 287. 暖和 nuǎn huo 288. 南方 nán fāng O 289. 偶尔 ǒu ěr P 290. 爬山 pá shān 291. 排列 pái liè 292. 盘子 pán zi 293. 旁边 páng biān 294. 跑步 pǎo bù 295. 朋友 péng yǒu 296. 批评 pī píng 297. 皮肤 pí fū 298. 脾气 pí qì 299. 漂亮 piào liàng 300. 乒乓球 pīng pāng qiú 301. 苹果 pín guǒ 302. 平时 píng shí 瓶子 píng zi 304. 葡萄 pú táo 305. 普通话 pǔ tōng huà 306. 妻子 qī zǐ 307. 其中 qí zhōng 308. 奇怪 qí guài 309. 起床 qǐ chuáng 310. 起来 qǐ lái 311. 铅笔 qiān bǐ 312. 签证 qiān zhèng 313. 前面 qián miàn 314. 巧克力 qiǎo kè lì 315. 亲戚 qīn qī 316. 轻松 qīng sōng 317. 清楚 qīng chǔ 318. 请假 qǐng jià 319. 请客 qǐng kè 320. 情况 qíng kuàng 321. 去年 qù nián 322. 全部 quán bù 323. 缺点 quē diǎn 324. 确实 què shí 325. 裙子 qún zi 326. 期望 qī wàng 327. 前天 qián tiān 328. 亲自 qīn zì Q

7 R 329. 然后 rán hòu 330. 热闹 rè nào 331. 热情 rè qíng 332. 任何 rèn hé 333. 任务 rèn wù 334. 认真 rèn zhēn 335. 日记 rì jì 336. 容易 róng yì 337. 如果 rú guǒ 338. 日用品 rì yòng pǐn 339. 热爱 rè ài S 340. 森林 sēn lín 341. 沙发 shā fā 342. 商店 shāng diàn 343. 手机 shǒu jī 344. 商量 shāng liáng 345. 上班 shàng bān 346. 申请 shēn qǐng 347. 身体 shēn tǐ 348. 甚至 shèn zhì 349. 生病 shēng bìng 350. 生日 shēng rì 351. 声音 shēng yīn 352. 失败 shī bài 353. 师傅 shī fū 354. 事件 shì jiàn 355. 湿润 shī rùn 狮子 shī zi 357. 时候 shí hòu 358. 时间 shí jiān 359. 实际 shí jì 360. 实在 shí zài 361. 食品 shí pǐn 362. 使用 shǐ yòng 363. 市场 shì chǎng 364. 适合 shì hé 365. 世界 shì jiè 366. 收拾 shōu shí 367. 收到 shōu dào 368. 手表 shǒu biǎo 369. 首都 shǒu dū 370. 售货员 shòu huò yuán 371. 叔叔 shū shū 372. 熟悉 shú xī 373. 数量 shù liàng 374. 数学 shù xué 375. 刷牙 shuā yá 376. 水果 shuǐ guǒ 377. 水平 shuǐ píng 378. 睡觉 shuì jiào 379. 顺便 shùn biàn 380. 顺利 shùn lì 381. 送给 sòng gěi 382. 说话 shuō huà 383. 说明 shuō míng 384. 司机 sī jī 385. 斯文 sī wén 386. 速度 sù dù 387. 塑料袋 sù liào dài

8 388. 随便 suí biàn 389. 孙子 sūn zi 390. 所以 suǒ yǐ 391. 所有 suǒ yǒu 392. 失望 shī wàng 393. 硕士 shuò shì 394. 身边 shēn biān 395. 试验 shì yàn 396. 书店 shū diàn 397. 上来 shàng lái 398. 上午 shàng wǔ 399. 勺子 sháo zi 400. 生动 shēng dòng 401. 生长 shēng zhǎng 402. 石头 shí tou 403. 实现 shí xiàn 404. 始终 shǐ zhōng 405. 书包 shū bāo 406. 设计 shè jì 407. 暑假 shǔ jià T 408. 太阳 tài yáng 409. 态度 tài dù 410. 弹钢琴 tán gāng qín 411. 讨论 tǎo lùn 412. 讨厌 tǎo yàn 413. 特点 tè diǎn 414. 踢足球 tī zú qiú 415. 提高 tí gāo 416. 提供 tí gōng 提前 tí qián 418. 填空 tián kòng 419. 条件 tiáo jiàn 420. 跳舞 tiào wǔ 421. 停止 tíng zhǐ 422. 通知 tōng zhī 423. 同学 tóng xué 424. 同意 tóng yì 425. 头发 tóu fà 426. 突然 tū rán 427. 图书馆 tú shū guǎn W 428. 袜子 wà zi 429. 完成 wán chéng 430. 完全 wán quán 431. 晚上 wǎn shàng 432. 往来 wǎng lái 433. 网球 wǎng qiú 434. 网站 wǎng zhàn 435. 为什么 wèi shén me 436. 位置 wèi zhì 437. 味道 wèi dào 438. 温度 wēn dù 439. 文章 wén zhāng 440. 问题 wèn tí 441. 无论 wú lùn 442. 无期 wú qī 443. 误会 wù huì

9 X 444. 西瓜 xī guā 445. 西红柿 xī hóng shì 446. 习惯 xí guàn 447. 洗手间 xǐ shǒu jiān 448. 洗衣机 xǐ yī jī 449. 喜欢 xǐ huān 450. 下雨 xià yǔ 451. 先生 xiān shēng 452. 现在 xiàn zài 453. 羡慕 xiàn mù 454. 限制 xiàn zhì 455. 香蕉 xiāng jiāo 456. 相反 xiāng fǎn 457. 相同 xiāng tóng 458. 详细 xiáng xì 459. 消息 xiāo xī 460. 小时 xiǎo shí 461. 小说 xiǎo shuō 462. 笑话 xiào huà 463. 效果 xiào guǒ 464. 校长 xiào zhǎng 465. 谢谢 xiè xiè 466. 新闻 xīn wén 467. 新鲜 xīn xiān 468. 辛苦 xīn kǔ 469. 心情 xīn qíng 470. 信任 xìn rèn 471. 信用卡 xìn yòng kǎ 472. 兴奋 xīng fèn 473. 星期 xīng qī 性别 xìng bié 475. 行动 xíng dòng 476. 兴趣 xìng qù 477. 熊猫 xióng māo 478. 休息 xiū xī 479. 许多 xǔ duō 480. 选择 xuǎn zé 481. 学生 xué shēng 482. 学习 xué xí 483. 学校 xué xiào 484. 压力 yā lì 485. 牙膏 yá gāo 486. 亚洲 yà zhōu 487. 严格 yán gé 488. 严重 yán zhòng 489. 颜色 yán sè 490. 演员 yǎn yuán 491. 眼睛 yǎn jīng 492. 阳光 yáng guāng 493. 羊肉 yang ròu 494. 养成 yǎng chéng 495. 样子 yàng zi 496. 邀请 yāo qǐng 497. 要求 yāo qiú 498. 钥匙 yào shi 499. 爷爷 yé ye 500. 也许 yě xǔ 501. 叶子 yè zi 502. 衣服 yī fú Y

10 503. 已经 yǐ jīng 504. 医院 yī yuàn 505. 一些 yī xiē 506. 一起 yì qǐ 507. 以前 yǐ qián 508. 以为 yǐ wéi 509. 椅子 yǐ zi 510. 意见 yì jiàn 511. 因为 yīn wèi 512. 银行 yín háng 513. 饮料 yǐn liào 514. 印象 yìn xiàng 515. 应该 yīng gāi 516. 勇敢 yǒng gǎn 517. 优点 yōu diǎn 518. 幽默 yōu mò 519. 由于 yóu yú 520. 游戏 yóu xì 521. 游泳 yóu yǒng 522. 有名 yǒu míng 523. 有趣 yǒu qù 524. 右边 yòu biān 525. 愉快 yú kuài 526. 于是 yú shì 527. 语法 yǔ fǎ 528. 语言 yǔ yán 529. 羽毛球 yǔ máo qiú 530. 遇到 yù dào 531. 原来 yuán lái 532. 约会 yuē huì 533. 月亮 yuè liàng 534. 允许 yǔn xǔ 10 Z 535. 杂志 zá zhì 536. 再见 zài jiàn 537. 自己 zì jǐ 538. 暂时 zàn shí 539. 早上 zǎo shàng 540. 责任 zé rèn 541. 增加 zēng jiā 542. 丈夫 zhàng fū 543. 招聘 zhāo pìn 544. 着急 zháo jí 545. 照顾 zhào gù 546. 照相机 zhào xiàng jī 547. 真正 zhēn zhèng 548. 整齐 zhěng qí 549. 这里 zhè lǐ 550. 正常 zhèng cháng 551. 正确 zhèng què 552. 证明 zhèng míng 553. 支持 zhī chí 554. 知道 zhī dào 555. 值得 zhí de 556. 直接 zhí jiē 557. 植物 zhí wù 558. 职业 zhí yè 559. 只好 zhǐ hǎo 560. 质量 zhì liàng 561. 至少 zhì shǎo 562. 制造 zhì zào 563. 中间 zhōng jiān

11 564. 中文 zhōng wén 565. 钟表 zhōng biǎo 566. 种树 zhòng shù 567. 终于 zhōng yú 568. 重点 zhòng diǎn 569. 重视 zhòng shì 570. 周末 zhōu mò 571. 逐渐 zhú jiàn 572. 主要 zhǔ yào 573. 主意 zhǔ yì 574. 祝福 zhù fú 575. 著名 zhù míng 576. 注意 zhù yì 577. 准备 zhǔn bèi 578. 准时 zhǔn shí 579. 字典 zì diǎn 580. 自然 zì rán 581. 自行车 zì xíng chē 582. 总是 zǒng shì 583. 组成 zǔ chéng 584. 最好 zuì hǎo 585. 最近 zuì jìn 586. 尊重 zūn zhòng 587. 昨天 zuó tiān 588. 座位 zuò wèi 589. 作业 zuò yè 590. 作者 zuò zhě 593. 万事如意 wàn shì rú yì 594. 千辛万苦 qiān xīn wàn kǔ 595. 口是心非 kǒu shì xīn fēi 596. 心直口快 xīn zhí kǒu kuài 597. 井井有条 jǐng jǐng yǒu tiáo 598. 车水马龙 chē shuǐ mǎ lóng 599. 风雨同舟 fēng yǔ tóng zhōu 600. 东张西望 dōng zhāng xī wàng 成语 591. 一目十行 yī mù shí háng 592. 三心二意 sān xīn èr yì 11

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 眼睛可離稿, 臉部可以有表情, 但不可用手勢或動作輔助 團體組詩詞朗誦 : 以學校團隊為單位, 不以年齡分組別

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

多品小学教育网

多品小学教育网 一年级汉语拼音拼读练习 班级 姓名 练习 (1) 单韵母拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 ā á ǎ à ō ó ǒ ò ē é ě è ī í ǐ ì ū ú ǔ ù ǖ ǘ ǚ ǜ 练习 (2) 声母拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 b p m f d t n l ɡ k h j q x zh ch sh r z c s y w 练习

Chi tiết hơn

大藏经简体拼音版

大藏经简体拼音版 0 1 方 fānɡ 广 ɡuǎnɡ 华 huá 严 经 jīnɡ 界 jiè 品 pǐn 四 sì ɡuān 卷 juàn 唐 tánɡ 三 sān 藏 zànɡ 沙 shā 广 ɡuǎnɡ kōnɡ 译 方 fāng 广 guǎng 华 huá 严 经 jīng 界 jiè 品 pǐn 四 sì guān 尔 ěr 财 cái 童子 tóngzǐ 从 cóng 天宫 tiāngōng 下 xià

Chi tiết hơn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy

Chi tiết hơn