Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ"

Bản ghi

1 Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

2 Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä ÖÙ Ü ÓÒ ½ º½ËÙÖ Ð Ñ Ò Ù ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾Ä ÖÙ Ü ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÙÜ ÕÙ Ú Ö ÒØ Ð ÖÙ Ü ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ä Ä ÖÖÓÒ ÙÖ Ð ÖÓ Ü º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ä ÖÒ Ö À ÙÖ ÙÖ Ð ÖÓ Ü º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½ º ÔÖ Ð ÖÙ Ü ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½

3 Ô ØÖ ½ Ä ÖÙ Ü ÓÒ ÈÊ Ë ÕÙ Ð ÙÜ Ö Ò ÙÖ ÒØ Ø ÔÖ Ô Ö Ð ÓÐ Ø Ô ÖØ Ö ÒØ ÓÙ Ð ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ³ÙÒ ÒØÙÖ ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ð Ù Ð ÖÙ Ü ÓÒº Ä ÒØÙÖ ÓÒ ÓÑÑ Ò ÒØ ÓÙÞ ÓÐ Ø Ø Ø Ð Ô Ø Ò ÕÙ Ú Ø ÓÒ Ù Ø Ð ÓÐ Ø ÖÓÑ Ò Ð ÒÙ Ø ÔÖ ÒØ ÔÓÙÖ ÖÖ Ø Ö Â Ù Ø Ñ Ò º Ä ÊÓÑ Ò Ú ÒØ ÓÙØÙÑ ³ Ò Ö ÕÙ ØÖ ÓÐ Ø ØÓÙØ Ô Ö ÓÒÒ ÕÙ Ú Ø ØÖ ÖÙ º Ä ÙÜ Ö Ò ÙÖ ÒØ ÙÑ ÒØ ÐÐ Ú ÒØ ³ ØÖ ÑÑ Ò ÔÓÙÖ ØÖ ÖÙ Ñ Â Ù Ò Ù Ø Ô ÒÓÙÚ ÙÜ Ú Ô Ý ÕÙ º Ë Ò ÙÙÒ ÓÙØ Ð Ô Ø Ò Ø Ñ Ø ÕÙ³ Ð Ú Ø Ø ÙÆ ÑÑ ÒØ ÐÐ Ú ÒØ Ñ Ñ ÓÒ ÑÒ Ø ÓÒº Ä ÙÜ Ð ÖÖÓÒ ÖÙ Ú Â Ù Ø ÒØ Ó Ö Ø ÙÖ ÒØ Ø Ñ ÑÓÖØ ÔÐÙ Ø Ö Ú Ð ÙÖ ÖÒ Ö Ò³ Ú Ø Ô Ø Ö Ð Ü Ò Ú ÖØÙ Ù Ô Ö ÓÒ È Ð Ø ÔÓÙÖ Ð È ÕÙ º  ٠ÙØ ÓÒ ÖÙ Ð ÔÐ Ö º ÕÙ Â Ù Ø ÙÖ Ð ÔÓ ÒØ Ö ÓÙÑ ØØÖ Ð ÑÓÖØ ÙÖ Ð ÖÓ Ü Ð Ð Ø ÓÒ ÔÐ Ò Ö º Ò ÔÖ ÒØ ØØ ÜÔ Ö Ò Ð Ú Ø Ø Ä È Ö Ñ³ Ñ Ø Ñ ÓÙØ ÒØ Ô Ö ÕÙ Ù ÔÓ Ò ÓÒÒ Ö Ñ Ú º Å Ð Ö ÔÖ Ò Ö º ÆÙÐ Ò Ô ÙØ Ñ³ ÓØ Ö Ñ Ú ¹ г Ò ÓÒÒ ÑÓ ¹Ñ Ñ º ³ ÙØÓÖ Ø ÔÓÙÖ Ð³ Ò ÓÒÒ Ö Ø ³ ÙØÓÖ Ø ÔÓÙÖ Ð Ö ÔÖ Ò Ö º ³ Ö Ù ÑÓÒ È Ö ÔÓÙÚÓ Öº µ ³ Ø Ù Ø Ú ÒØ Ò Ù ÙÖ Ñ Ø Ò¹Ð ÕÙ Ð ÓÐ Ø Ñ Ò Ö ÒØ Â Ù Ù ÔÖ ØÓ Ö Ú Ö Ð ÓÐ ÓØ º ÁÐ Ø ÒØ Ù Ú Ô Ö ÙÓÙÔ Ô Ö ÓÒÒ ÕÙ ÝÑÔ Ø ÒØ Ö Ø Ñ ÒØ Ú Â Ù Ñ Ð ÔÐÙÔ ÖØ ÕÙ ÐÕÙ Ùܹ ÒØ Ñ Ñ Ö Ù ÔÐÙ Ù ÖÓÙÔ Ø ÒØ Ó Ø ÒÒ Ñ Ó Ø Ù ÕÙ Ö ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÙ Ö Ù Ó ÑÓØ ÓÒÒ Ð Ù Ô Ø Ð Ð ÖÙ Ü ÓÒº Ë ÙÐ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÒØ Ù ÐÐ Ö ÒØ ÚÓ Ö Â Ù ÑÓÙÖ Ö ÙÖ Ð ÖÓ Üº Ë ÒØ ÕÙ³ Ð Ú Ø Ø Ö Ñ Ô Ö È Ð Ø ÙÜ ÓÐ Ø ÖÓÑ Ò Ø ÕÙ³ Ð Ø Ø ÓÒ ÑÒ ÑÓÙÖ Ö Ð ÙØÖ ³ÓÙÔ Ö ÒØ Ð ÙÖ Ö ÙÒ ÓÒ Ò Ð Ø ÑÔÐ Ó Ù Ð ÙØ Ö ÒØ ÕÙ³ Ð Ý Ú Ø Ð Ù Ö ÔÐ º ½ º½ ËÙÖ Ð Ñ Ò Ù ÓÐ ÓØ Ú ÒØ ÕÙ ØØ Ö Ð ÓÙÖ Ù ÔÖ ØÓ Ö Ð ÓÐ Ø ÔÐ Ö ÒØ Ð ØÖ Ú Ö Ð ÖÓ Ü ÙÖ Ð Ô ÙÐ Â Ù º Ä ÓÙØÙÑ ÚÓÙÐ Ø ÕÙ Ð ÓÒ ÑÒ ÔÓÖØ Ð ØÖ Ú Ö ÖÓ Ü Ù ÕÙ³ Ù Ð Ù Ð ÖÙ Ü ÓÒº Ä ÓÒ ÑÒ Ò ÔÓÖØ Ø Ô ØÓÙØ Ð ÖÓ Ü Ñ ÙÐ Ñ ÒØ Ð ÓÙÖØ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ð º Ä ÔÓØ ÙÜ Ó Ú ÖØ ÙÜ ØÖÓ ÖÓ Ü Ú ÒØ Ø ØÖ Ò ÔÓÖØ Ù ÓÐ ÓØ Ø Ú ÒØ Ð³ ÖÖ Ú ÓÐ Ø Ø Ð ÙÖ ÔÖ ÓÒÒ Ö Ð Ú ÒØ Ø ÓÐ Ñ ÒØ ÑÔÐ ÒØ Ò Ð Óк ÓÒ ÓÖÑ Ñ ÒØ Ð ÓÙØÙÑ Ð Ô Ø Ò ÓÒ Ù Ø Ð ÔÖÓ ÓÒ Ò ÔÓÖØ ÒØ Ô Ø Ø Ö Ø ÙÜ Ð Ò ÙÖ Ð ÕÙ Ð ÓÒ Ú Ø Ò Ö Ø Ù Ù Ò Ð ÒÓÑ Ö Ñ Ò Ð Ø Ð Ò ØÙÖ Ö Ñ Ý ÒØ ÑÓØ Ú Ð ÙÖ ÓÒ ÑÒ Ø ÓÒº ÈÓÙÖ Ð ÙÜ ÚÓÐ ÙÖ Ð ÒØÙÖ ÓÒ Ú Ø ÒÓØ ÓÒÒ ÒØ Ð ÙÖ ÒÓÑ Ù¹ ÓÙ ÙÕÙ Ð Ø Ø Ö Ø Ð ÙÐ ÑÓØ Ö Ò µ º ÔÖ ÕÙ Ð Ú Ø Ñ ÙØ Ø ÐÓÙ Ð ØÖ Ú Ö

4 Ø Ò ÔÐ ÙÖ Ð ÔÓØ Ù Ú ÖØ Ð Ð ÓÙØÙÑ ÚÓÙÐ Ø ÕÙ ÓÒ Ö Ø Ù ÙØ Ü Ù ÓÑÑ Ø Ð ÖÓ Ü Ù Ø Ù¹ Ù Ð Ø Ø Ù Ö Ñ Ò Ð Ò ÕÙ ØÓÙ Ð Ø ÑÓ Ò ÔÙ ÒØ ÚÓ Ö ÔÓÙÖ ÕÙ Ð Ö Ñ Ð ÓÒ ÑÒ Ø Ø ÖÙ º ij Ö Ø Ù ÕÙ Ð ÒØÙÖ ÓÒ ÔÓÖØ Ø ÔÓÙÖ Ð³ ÔÔÓ Ö ÙÖ Ð ÖÓ Ü Â Ù Ú Ø Ø Ö Ô Ö È Ð Ø ÐÙ ¹Ñ Ñ Ò Ð Ø Ò Ò Ö Ø Ò Ö Ñ Ò Ø Ð³ÓÒ Ý Ð Ø Â Ù Æ Þ Ö Ø ¹ Ð ÊÓ ÂÙ º µ ÖØ Ò Ò Ø Ö Ù ÒÓÖ ÔÖ ÒØ ÕÙ Ò È Ð Ø Ö Ú Ø ØØ Ð Ò ÔÖÓØ Ø Ö ÒØ Ú ÓÙ¹ Ö Ù Ñ ÒØ ÓÒØÖ Ð ÕÙ Ð Ø ÊÓ ÂÙ µ ÔÔÐ ÕÙ Â Ù º Å È Ð Ø Ð ÙÖ Ö ÔÔ Ð ÕÙ ØØ Ù Ø ÓÒ Ø Ô ÖØ Ð³ ÒÙÐÔ Ø ÓÒ ÕÙ Ú Ø ÓÒ Ù Ø Ð Ö ÓÒ ÑÒ Öº ÎÓÝ ÒØ ÕÙ³ Ð Ò ÔÓÙÖÖ ÒØ ÓÖ Ö È Ð Ø Ò Ö ³ Ð ÂÙ Ñ Ò Ö ÒØ Õ٠г Ò Ö ÔØ ÓÒ ÙØ Ù ÑÓ Ò Ò Ò ÁÐ Ø Â Ù Ð ÖÓ ÂÙ µ º Å È Ð Ø ÙØ ÒØÖ Ø Ð Ø Ò ÚÓÙÐÙØ Ô ÑÓ Ö Ð³ Ö Ø Ùº ØÓÙØ Ð ÙÖ ÒÓÙÚ ÐÐ ÙÔÔÐ ÕÙ Ð ÓÖÒ Ö ÔÓÒ Ö ÕÙ ³ Ö Ø Ð³ Ö Øº µ ÇÖ Ò Ö Ñ ÒØ Ð ÓÖØ Ø ÓÖ Ö ÐÐ ÒØ Ù ÓÐ ÓØ Ô Ö Ð ÖÓÙØ Ð ÔÐÙ ÐÓÒ Ù Ò ÕÙ³ÙÒ Ö Ò ÒÓÑ Ö Ô Ö ÓÒÒ ÔÙ ÒØ Ö Ö Ö Ð Ö Ñ Ò Ð ÓÒ ÑÒ Ñ ÓÙֹРÓÒ ÔÖ Ø Ð Ñ Ò Ð ÔÐÙ ÓÙÖØ Ú Ö Ð ÔÓÖØ Ñ ÕÙ Ñ ÖÕÙ Ø Ð ÓÖØ Ð Ú ÐÐ Ú Ö Ð ÒÓÖ º Ä ÓÖØ Ù Ú Ø ØØ ÖÓÙØ Ø ÖÖ Ú ÒØ ÓØ Ù ÓÐ ÓØ Ð Ù ÓÆ Ð ÖÙ Ü ÓÒ Â Ö٠РѺ Ù Ð Ù ÓÐ ÓØ ØÖÓÙÚ ÒØ Ú ÐÐ ØÓÝ Ò Ö Ø Ð³ ÙØÖ ÓØ Ð ÖÓÙØ ÓÒ ÚÓÝ Ø Ð ØÓÑ ÙÜ ÙÓÙÔ ÂÙ ÓÖØÙÒ º Ä ÖÙ Ü ÓÒ Ò³ Ø Ø Ô ÙÒ Ø Ñ ÒØ Ù º Ä Ö Ø Ð ÊÓÑ Ò Ú ÒØ ÔÔÖ È Ò Ò ØØ Ñ Ø Ó ³ Ü ÙØ ÓÒº Å Ñ À ÖÓ Ú ØÓÙØ ÖÙ ÙØ Ò³ Ú Ø Ô Ö ÓÙÖ Ð ÖÙ ¹ Ü ÓÒº Ä ÊÓÑ Ò Ò ÖÙ ÒØ Ñ ÙÒ ØÓÝ Ò ÖÓÑ Ò Ð Ò ÓÙÑ ØØ ÒØ ÒÖ ÑÓÖØ ÓÒÓÖ ÒØ ÕÙ Ð Ú Ø ØÓÝ Ò Ô ÙÔÐ Ù ØØ º ÉÙ Ö ÒØ Ò Ü Ø Ñ ÒØ ÔÖ Ð ÖÙ Ü ÓÒ Â Ù ÙÖ ÒØ Ð Â ÖÙ Ð Ñ ØÓÙØ Ð ÓÐ ÓØ ÙØ ÓÙÚ ÖØ Ñ ÐÐ Ö Ø Ñ ÐÐ Ö ÖÓ Ü ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ô Ö Ø ÓÙÖ ÔÖ ÓÙÖ Ð ÙÖ Ð Ö Ù Ú º ÙØ Ò Ú Ö Ø ÙÒ Ø ÖÖ Ð ÑÓ ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö Ò Ñ ÓÙֹРº Ì Ò ÕÙ Ð ÔÖÓ ÓÒ ÙÒ Ö Ô Ø Ò Ð ÖÙ ØÖÓ Ø Â ÖÙ Ð Ñ ÙÒ Ö Ò ÒÓÑ Ö ÂÙ Ú Ù Ó ÙÖ Ø Ò Ö ÕÙ Ú ÒØ ÒØ Ò Ù Ð Ô ÖÓÐ ³ ÒÓÙÖ Ñ ÒØ Ø ÓÑÔ ÓÒ Â Ù Ø ÓÒÒ ÒØ Ð Ñ Ò Ø Ö ³ ÑÓÙÖ ÕÙ³ Ø Ø Ú Ò ÔÙÖ ÒØ ³ ÑÔ Ö ÔÐ ÙÖ Ö ÕÙ Ò ÐÐ Ð Ú Ö ÒØ ÓÒ Ù Ø Ú Ö ÙÒ ÑÓÖØ Ù ÒÓÑ Ò Ù º ÓÒ Ô ÙÓÙÔ ÑÑ ÔÐ ÙÖ ÒØ Ø Ð Ñ ÒØ Òغ ÉÙ Ò ÕÙ ÐÕÙ ¹ÙÒ Ó Ö ÒØ Ñ Ñ Ð Ù ÚÖ Ò Ñ Ö ÒØ ÓØ Ð Å ØÖ ØÓÙÖÒ Ð Ø Ø Ú Ö ÐÐ Ø Ð ÙÖ Ø ÐÐ Â ÖÙ Ð Ñ Ò ÔÐ ÙÖ Þ Ô ÔÓÙÖ ÑÓ Ñ ÔÐ ÙÖ Þ ÔÐÙØ ÓØ ÔÓÙÖ ÚÓÙ ¹Ñ Ñ Ø ÚÓ Ò ÒØ º ÅÓÒ Ó ÙÚÖ Ø Ô Ù ÔÖ Ú ¹ ѳ Ò Ú ÒØ ÓØ ÙÔÖ ÑÓÒ È Ö ¹ Ñ Ð³ ÔÓÕÙ Ñ Ð ÙÖ Ø ÖÖ Ð ÔÓÙÖ Â ÖÙ Ð Ñ Ò Ø ÕÙ ÓÑÑ Ò Öº ÎÓ Ú Ò Ö Ð ÓÙÖ Ó Ù ÚÓÙ Ö Þ Ò Ð Ø Ö Ð Ø ÐÐ ÓÒØ Ð Ò Ò³ÓÒØ Ñ ÐÐ Ø Ð ÙÖ Ô Ø Ø º Ò ÓÙÖ ¹Ð ÚÓÙ ÔÖ Ö Þ Ð ÖÓ Ö ÑÓÒØ Ò ØÓÑ Ö ÙÖ ÚÓÙ ÔÓÙÖ ÚÓÙ Ð ÚÖ Ö Ð Ø ÖÖ ÙÖ ÚÓ ØÖ ÙÐ Ø ÓÒ º µ ÑÑ Â ÖÙ Ð Ñ Ø ÒØ ÚÖ Ñ ÒØ ÓÙÖ Ù Ò Ñ Ò Ø ÒØ Ð ÝÑÔ Ø ÔÓÙÖ Â Ù Ö Ð ÐÓ ÒØ Ö Ø ØÖ Ø Ñ ÒØ ÑÓÒØÖ Ö ÒØ Ñ ÒØ Ñ ÙÜ ÙÒ ÓÒ ÑÒ Õ٠гÓÒ ÓÒ Ù Ø Ð ÖÙ Ü ÓÒº Ä ÔÓÔÙÐ Ø Ø ÙØÓÖ Ù Ö Ö ÐÐ Ö Ø Ö ÙÐ Ö Ð ÓÒ ÑÒ Ñ Ð Ò³ Ø Ø Ô Ô ÖÑ ³ ÜÔÖ Ñ Ö ÙÒ ÝÑÔ Ø ÕÙ ÐÓÒÕÙ º  ٠ÔÔÖ ØØ Ñ Ò Ø Ø ÓÒ ÝÑÔ Ø Ò ØØ ÙÖ ÓÑ Ö Ó Ù Ñ ÒØ Ñ Ð Ò ÚÓÙÐÙØ Ô ÕÙ ÑÑ Ó ÙÖ ÒÓÙÖ ÒØ Ð Ö ÔÖÓ Ø ÓÒ ÙØÓÖ Ø ÔÓÙÖ ÚÓ Ö Ó ÐÙ Ø ÑÓ Ò Ö Ð ÓÑÔ ÓÒº Å Ñ Ò ÙÒ ÑÓÑ ÒØ Ô Ö Ð Â Ù Ò Ô Ò Ø Ù Ö ÐÙ ¹Ñ Ñ Ñ ÙÐ Ñ ÒØ ÙÜ «Ö ÙÜ ÓÙÖ ØÖ ÕÙ ØØ Ò ÒØ Â ÖÙ Ð Ñ Ø ØÓÙØ Ð Ò Ø ÓÒ Ù Ú º Ì Ò ÕÙ Ð Å ØÖ Ñ Ò Ø Ô Ò Ð Ñ ÒØ Ú Ö Ð ÖÙ Ü ÓÒ Ð ÔÖÓÙÚ ÙÒ Ø Ù ÜØÖ Ñ Ð Ø Ø ÔÖ ÕÙ ÔÙ º ÁÐ Ò³ Ú Ø Ö Ù Ò ÒÓÙÖÖ ØÙÖ Ò Ó ÓÒ ÔÙ Ð ÖÒ Ö ÓÙÔ Ö Þ Ð Å Öº ÇÒ Ò ÐÙ Ú Ø Ô ÒÓÒ ÔÐÙ Ô ÖÑ ÓÙ Ö ³ÙÒ Ò Ø ÒØ ÓÑÑ Ðº Ò ÓÙØÖ Ð ÒØ ÖÖÓ ØÓ Ö ³ Ø ÒØ Ù Ò ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ Ù ÕÙ³ г ÙÖ ÓÒ ÑÒ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔØ Ö Ð ÐÐ Ø ÓÒ Ù Ú Ú Ð ÓÙ«Ö Ò Ô Ý ÕÙ Ø Ð Ô ÖØ Ò ÓÒ ÙØ Ú º Ë ÙÔ ÖÔÓ ÒØ ØÓÙØ Ð Ð

5 Ý Ú Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ò Ó Ñ ÒØ Ð Ø Ò ÓÒ Ô Ö ØÙ ÐÐ ÙĐ Ø ÙÒ Ø ÖÖ Ð ÒØ Ñ ÒØ ÓÐ ØÙ ÙÑ Ò º È Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ô Ð ÔÓÖØ ÓÒ Ù ÒØ ÓÖ Ð Ú ÐÐ Ø Ò ÕÙ Â Ù Ò Ð Ø Ò ÔÓÖØ ÒØ Ð ØÖ Ú Ö ÖÓ Ü ÓÖ Ô Ý ÕÙ Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ñ ÒØ Ø Ð ØÓÑ ÓÙ Ð ÔÓ ÓÒ ÐÓÙÖ Ö Ùº Ä ÓÐ Ø Ð³ ÒÚ Ø Ú Ö ÒØ Ø ÐÙ ÓÒÒ Ö ÒØ ÓÙÔ Ô Ñ Ð Ò ÔÙØ Ö Ð Ú Öº Ä Ô Ø Ò Ú Ø ÕÙ Â Ù Ú Ø Ò ÙÖ ÚÓÝ ÒØ Ð Ð ÓÑÑ Ò ÙÜ ÓÐ Ø Ø Ò Ö ØÖ ÒÕÙ ÐÐ º ÈÙ Ð ÓÖ ÓÒÒ ÙÒ Ô ÒØ ÙÒ ÖØ Ò Ë ÑÓÒ ÝÖ Ò ³ ÒÐ Ú Ö Ð ØÖ Ú Ö ÖÓ Ü Ô ÙÐ Â Ù Ø Ð ÐÙ Ø ÔÓÖØ Ö ØÓÙØ Ð Ö Ø Ù Ñ Ò Ù ÕÙ³ Ù ÓÐ ÓØ º Ë ÑÓÒ Ú Ø Ô ÖÓÙÖÙ ØÓÙØ Ð ÖÓÙØ ÔÙ ÝÖ Ò Ò Ö ÕÙ Ù ÆÓÖ ÔÓÙÖ Ø Ö Ð È ÕÙ º ÁÐ ÐÓ Ø Ú ³ ÙØÖ ÝÖ Ò Ò Ù Ø Ò ÓÖ Ö ÑÔ ÖØ Ð Ú ÐÐ Ø Ö Ò Ø Ù Ø ÑÔÐ ÔÓÙÖ Ø Ö ÙÜ ÖÚ ÕÙ Ò Ð Ô Ø Ò ÖÓÑ Ò ÐÙ ÓÖ ÓÒÒ ÔÓÖØ Ö Ð ØÖ Ú Ö ÖÓ Ü Â Ù º Ë ÑÓÒ ³ ØØ Ö ÙÔÖ Ù Å ØÖ ÙÖ ÒØ Ð ÙÖ ÑÓÖØ ÙÖ Ð ÖÓ Ü Ò ÓÒÚ Ö ÒØ Ú ÙÓÙÔ ³ Ñ Â Ù Ø Ú ÒÒ Ñ º ÔÖ Ð Ö ÙÖÖ Ø ÓÒ Ø Ú ÒØ ÕÙ ØØ Ö Â ÖÙ Ð Ñ Ð Ú ÒØ ÙÒ ÓÙÖ ÙÜ ÖÓÝ ÒØ Ð³ Ú Ò Ð Ù ÖÓÝ ÙÑ Ø ÐÓÖ ÓÒ Ö ØÓÙÖ Þ ÐÙ Ð Ø ÒØÖ Ö Ñ ÐÐ Ò Ð ÖÓÝ ÙÑ Ð Ø º Ë ÙÜ Ð Ð Ü Ò Ö Ø ÊÙ Ù Ò Ò Ö ÒØ ØÖ Æ Ñ ÒØ Ð ÒÓÙÚ Ð Ú Ò Ð Ò Ö ÕÙ º Å Ë ÑÓÒ Ò ÙØ Ñ ÕÙ Â Ù ÓÒØ Ð Ú Ø ÔÓÖØ Ð Ö Ù Ø Ð ÔÖ ÔØ ÙÖ Ù ÕÙ Ú Ø ÔÓÖØ ÓÙÖ ÓÒ Ð Ð Ø ÒØ Ð Ñ Ñ Ô Ö ÓÒÒ º ÁÐ Ø Ø ÙÒ Ô Ù ÔÐÙ Ò Ù ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ Ð ÔÖÓ ÓÒ ÙÒ Ö ÖÖ Ú Ù ÓÐ ÓØ Ø ÕÙ Ð ÓÐ Ø ÖÓÑ Ò Ñ Ö ÒØ Ð³Ó ÙÚÖ ÔÓÙÖ ÐÓÙ Ö Ð ÙÜ Ö Ò Ø Ð Ð Ð³ÀÓÑÑ ÙÖ Ð ÙÖ ÖÓ Ü Ö Ô Ø Ú º ½ º¾ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Ä ÓÐ Ø ÓÑÑ Ò Ö ÒØ Ô Ö ØØ Ö Ð Ö Ù Å ØÖ Ð ØÖ Ú Ö Ú ÓÖ ÔÙ Ð ÐÓÙ Ö ÒØ Ñ Ò Ù Ó º ÔÖ ÚÓ Ö Ð ØÖ Ú Ö ÙÖ Ð ÔÓØ Ù Ø Ð³ ÚÓ Ö ÓÐ Ñ ÒØ ÐÓÙ ÙÖ Ð Ö Ú ÖØ Ð Ð ÖÓ Ü Ð Ð Ö ÒØ Ð Ô Â Ù Ø Ð ÐÓÙ Ö ÒØ Ù Ó Ò ÖÚ ÒØ ³ÙÒ ÙÐ Ö Ò ÐÓÙ ÔÓÙÖ Ô Ö Ö Ð ÙÜ Ô º Ä ÔÓØ Ù Ú ÖØ Ð ÔÓÖØ Ø ÙÒ ÖÓ Ú ÐÐ Ò Ö Ð ÓÒÒ ÙØ ÙÖ ÔÓÙÖ ÓÙØ Ò Ö Ð ÔÓ Ù ÓÖÔ ÓÑÑ ÙÒ ÓÖØ ÐÐ º Ä ÖÓ Ü Ò³ Ø Ø Ô ÙØ Ð Ô Ù Å ØÖ Ò ØÖÓÙÚ ÒØ ÕÙ³ ÒÚ ÖÓÒ ÙÒ Ñ ØÖ Ù Óк ÁÐ ÔÓÙÚ Ø ÓÒ ÒØ Ò Ö ØÓÙØ Õ٠гÓÒ Ø ÐÙ Ò Ö ÓÒ Ø Ò Ø Ò Ù Ö Ð³ ÜÔÖ ÓÒ Ù Ú ØÓÙ ÙÜ ÕÙ ÑÓÕÙ ÒØ Ø Ñ ÒØ ÐÙ º Ä Ô Ö ÓÒÒ ÔÖ ÒØ ÔÓÙÚ ÒØ Ñ Ñ ÒØ Ò Ö Ð Ñ ÒØ ØÓÙØ Ð Ô ÖÓÐ ÕÙ Â Ù ÔÖÓÒÓÒ ÙÖ ÒØ ÙÖ ØÓÖØÙÖ ÔÖÓÐÓÒ Ø ÑÓÖØ Ð ÒØ º Ä ÓÙØÙÑ ÚÓÙÐ Ø Õ٠гÓÒ ÓØ ØÓÙ Ð ÙÖ Ú Ø Ñ ÒØ ÙÜ ÕÙ ÐÐ ÒØ ØÖ ÖÙ Ñ Ð ÂÙ ÒØ Ö Ò Ó Ø ÓÒ Õ٠гÓÒ ÜÔÓ Ø ÔÙ Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÒÙ Ø ³ÙÒ ÓÖÑ ÙÑ Ò º  ÖÙ Ð Ñ Ð ÊÓÑ Ò ÓÙÖÒ ÒØ ÓÒ ØÓÙ ÓÙÖ ÙÒ Ô Ò ØÓÙ Ð ÓÒ ÑÒ Ð ÖÙ Ü ÓÒº Ò ÓÒ ÕÙ Ò ÔÖ Õ٠гÓÒ ÙØ ÐÐ Â Ù ÓÒ Ð Ò Ø Ð ÓÖØ Ú ÒØ Ð Ñ ØØÖ Ò ÖÓ Üº ÇÒ Ú Ø Ö ÓÙÖ Ð ÖÙ Ü ÓÒ ÔÓÙÖ Ò Ö ÙÒ Ø Ñ ÒØ ÖÙ Ð Ø ÔÖÓÐÓÒ Ö Ð Ú Ø Ñ Ò ÑÓÙÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ³ ÔÖ ÔÐÙ ÙÖ ÓÙÖ º ÁÐ Ý Ú Ø Â ÖÙ Ð Ñ ÙÒ ÓÖØ ÓÔÔÓ Ø ÓÒ ÒØ Ñ ÒØ Ð Ð ÖÙ Ü ÓÒ Ø Ð Ý Ü Ø Ø ÙÒ Ó Ø ÓÒ Ñ Ò Ò Ù Ú ÕÙ ÒÚÓÝ Ø ØÓÙ ÓÙÖ ÙÒ Ö ÔÖ ÒØ ÒØ ÙÜ ÖÙ Ü ÓÒ Ò ÚÙ ³Ó«Ö Ö Ð Ú Ø Ñ ÙÒ Ú Ò Ñ Ð ³ÙÒ ØÙÔ ÒØ ÔÓÙÖ Ñ ÒÙ Ö ÓÙ«Ö Ò º ÄÓÖ ÕÙ Â Ù ÙØ ÓÙØ Ú Ò Ò ÖÓØ Ø Ò ÕÙ³ Ð ÙØ Ó «Ð Ö Ù Ð Ó Ö º Ä Å ØÖ Ó Ø ÓÒ ÖÚ Ö ÓÒ Ò ÙÑ Ò Ù ÕÙ³ Ð ÖÒ Ö ÜØÖ Ñ Ø º ÁÐ ÚÓÙÐ Ø Ö ÒÓÒØÖ Ö Ð ÑÓÖØ Ñ Ñ ÓÙ ØØ ÓÖÑ ÖÙ ÐÐ Ø Ò ÙÑ Ò Ø Ò ØÖ ÓÑÔ Ö Ô Ö ÓÙÑ ÓÒ ÚÓÐÓÒØ Ö Ð ÔÐ Ò ÜÔ Ö Ò ÙÑ Ò º Ú ÒØ ÕÙ Â Ù ÙØ Ñ ÙÖ ÖÓ Ü Ð ÙÜ Ö Ò Ú ÒØ Ø ÔÐ ÙÖ Ð Ð ÙÖ Ñ Ù¹

6 ÒØ ÓÒ Ø ÑÑ ÒØ Ð ÙÖ ÓÙÖÖ ÙÜ Ø Ö ÒØ ÙÖ Ùܺ Ä ÙÐ Ô ÖÓÐ Â Ù Ô Ò ÒØ ÕÙ³ Ð Ð ÐÓÙ ÒØ ÙÖ Ð ØÖ Ú Ö ÙÖ ÒØ È Ö Ô Ö ÓÒÒ ¹Ð ÙÖ Ö Ð Ò Ú ÒØ Ô ÕÙ³ Ð ÓÒغ µ ÁÐ Ò³ ÙÖ Ø ÔÙ ÒØ Ö Ö Ú Ø ÒØ ³ ÑÓÙÖ Ø Ñ Ö ÓÖ Ò Ú ÙÖ ÓÙÖÖ ÙÜ Ø ÐÐ Ô Ò ÚÓØ ÓÒ «ØÙ Ù Ò³ Ú ÒØ Ø Ð ÔÖ Ò Ô Ñ Ñ ØÓÙØ Ú ÖÚ ÒØ Ö º Ä Ð ÑÓ Ð Ø Ð Ö ÔÖÓ ÓÒ ØÓÙØ ÙÒ Ú Ö Ú Ð ÒØ Ù Ö Ò ÓÙÖ Ò ÙÒ Ö º ÔÖ ÕÙ Ð Å ØÖ ÙØ Ø ÙÖ Ð ÖÓ Ü Ð Ô Ø Ò ÐÓ٠г Ö Ø Ù Ù¹ Ù Ø Ø Ø Ð³ÓÒ Ý ÔÓÙÚ Ø Ð Ö Ò ØÖÓ Ð Ò Ù Â Ù Æ Þ Ö Ø ¹ Ð ÊÓ ÂÙ º µ ˳ Ø Ñ ÒØ Ò ÙÐØ Ð ÂÙ ÙÖ ÒØ Ü Ô Ö º Å Ð ÙÖ Ñ Ò Ö ÖÖ Ô ØÙ Ù Ú ÒØ È Ð Ø Ð ÒØ Ø ÕÙ³ Ð Ú Ø Ø ÒØ Ñ Ø ÙÑ Ð Ø ÓÔØ ØØ Ñ Ø Ó ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö ÙÒ Ñ ÕÙ Ò Ö Ú Ò º ÁÐ ÙÖ Ø ÔÙ Ö Ö Â Ù ÙÒ Ö ÐÐ µ Ñ Ð Ú Ø ÓÑ Ò ÂÙ Â ÖÙ Ð Ñ Ø Ø ÒØ Ð ÒÓÑ Ñ Ñ Æ Þ Ö Ø Ø Ð Ø Ø Ö ÓÐÙ Ð ÙÑ Ð Ö Ò º È Ð Ø Ú Ø Ù ÕÙ³ Ð Ð ØÓÙ Ö Ø Ù Ú Ò ÚÓÝ ÒØ ÔÔ Ð Ð Ð Ò Ü ÙØ Ä ÊÓ ÂÙ µ º Ò ÔÔÖ Ò ÒØ ÓÑÑ ÒØ È Ð Ø Ú Ø Ö Ð ØÓÙÖÒ Ö Ò Ö ÓÒ Ò ÔÐ ÒØ ØØ Ò Ö ÔØ ÓÒ ÙÖ Ð ÖÓ Ü Â Ù ÙÓÙÔ Ö ÒØ Ù Ø Ö ÒØ ³ ÐÐ Ö Ù ÓÐ ÓØ Ñ Ð Ò³Ó Ö ÒØ Ô ÒÐ Ú Ö Ð³ Ö Ø Ù Ô Ö ÕÙ Ð ÓÐ Ø ÖÓÑ Ò ÑÓÒØ ÒØ Ð Ö º Ò Ð ÙÖ ÑÔÙ Ò Ñ Ð Ö ÒØ Ð ÓÙÐ Ø Ö ÒØ ØÓÙØ Ð ÙÖ ÔÓ Ð ÔÓÙÖ Ò Ø Ö Ð Ô Ø Ø ÙÖ Ö ÐÐ Ö Ø Ö ÙÐ Ö Ð ÖÙ Ö ÒØ ÕÙ ÖØ Ò Ò ÔÖ ÒÒ ÒØ Ð³ Ò Ö ÔØ ÓÒ Ù Ö Ùܺ ij Ô ÓØÖ Â Ò ÓÑÔ Ò Å Ö Ñ Ö Â Ù ÊÙØ Ø ÂÙ ÖÖ Ú ÙÖ Ð Ò ØÓÙØ Ù Ø ÔÖ ÕÙ Â Ù ÙØ Ø Ò ÔÓ Ø ÓÒ ÙÖ Ð ÖÓ Ü Ø Ù ÑÓÑ ÒØ Ó Ù Ð Ô Ø Ò ÐÓÙ Ø Ð³ Ö Ø Ù Ù¹ Ù Ð Ø Ø Ù Å ØÖ º Â Ò ÙØ Ð ÙÐ ÓÒÞ Ô ÓØÖ Ø Ö Ð ÖÙ Ü ÓÒ Ø Ñ Ñ ÐÙ Ò³Ý ÙØ Ô ÔÖ ÒØ ØÓÙØ Ð Ø ÑÔ Ö Ð ÓÙÖÙØ Â ÖÙ Ð Ñ ÔÓÙÖ Ñ Ò Ö Ñ Ö Ø Ð Ñ Ñ Ö Ù ÓÐ ÓØ Ô Ù ÔÖ Ý ÚÓ Ö ÓÒ Ù Ø Ð Ñ Ö Â Ù º ÄÓÖ ÕÙ Â Ù Ú Ø Ñ Ö Ú ÓÒ Ö Ö Ó ÙÖ Ø Â Ò Ð ÓÙÖ Ø Ò Ö Ò Ö º ÒØÖ Ø ÑÔ Ð ÕÙ ØÖ ÓÐ Ø «Ø Ð ÖÙ Ü ÓÒ Ù Å ØÖ Ú ÒØ ÐÓÒ Ð ÓÙØÙÑ Ô ÖØ Ú Ø Ñ ÒØ ÒØÖ Ùܺ ijÙÒ Ú Ø ÔÖ Ð Ò Ð ÙÒ ÙØÖ Ð ØÙÖ Ò ÙÒ ÙØÖ Ð ÒØÙÖ Ø Ð ÕÙ ØÖ Ñ Ð Ñ ÒØ Ùº Ê Ø Ø Ð ØÙÒ ÕÙ Ð Ú Ø Ñ ÒØ Ò ÓÙØÙÖ Ò ÒØ ÔÖ ÕÙ Ù ÕÙ³ ÙÜ ÒÓÙÜ ÓÙÔ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓÖ ÙÜ ÚÓÝ ÒØ ÓÑ Ò ØØ Ô Ø Ø Ò ØÙ ÐÐ Ð ÓÐ Ø Ö ÒØ Ð Ø Ö Ö Ù ÓÖغ ³ Ò ÙØ Â Ù Ð Ö Ö Ø Ô ÖØ Ö Ú Ø Ñ ÒØ Ø Ò ÕÙ Ð ÓÙÐ ÖÖ ÑÓÕÙ Ø ÐÙ º ÁÐ Ø ÙÖ ÙÜ ÕÙ Ð ÓÐ Ø ÖÓÑ Ò Ó ÒØ ÑÔ Ö Ú Ø Ñ ÒØ Ù Å ØÖ º ÙØÖ Ñ ÒØ ÔÐ Ò Ú ÒØ ÔÖ ÔÓ ÓÒ Ð ÙÖ ÒØ Ø Ø ÒØ ³ Ò Ö Ö Ð ÕÙ Ó Ø ³ ÓÖ Ø ÓÒ ÙÔ Ö Ø Ø Ù º Ä Å ØÖ Ö Ø ÕÙ ÔÐ Ò³ ÒØ Ö Ò Ñ Ø Ö Ð Ð Ö Ú Ú Ø ÖÖ ØÖ º ÁÐ ÚÓÙÐ Ø Ð Ö Ð³ ÙÑ Ò Ø ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÓÙÚ Ò Ö ³ÙÒ Ú ÙÑ Ò Ù ÙØ Ð Ô Ö ØÙ Ð ³ÙÒ ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ö Ð ÚÓÐÓÒØ Ù È Ö º ½ º ÙÜ ÕÙ Ú Ö ÒØ Ð ÖÙ Ü ÓÒ Î Ö Ò Ù ÙÖ Ø Ñ Ú Ò Ö Ñ Ø Ò Â Ù ÙØ Ù Ô Ò Ù Ð ÖÓ Üº Ú ÒØ ÓÒÞ ÙÖ ÔÐÙ Ñ ÐÐ Ô Ö ÓÒÒ ³ Ø ÒØ Ö Ñ Ð ÔÓÙÖ Ø Ö Ù Ô Ø Ð Ð ÖÙ Ü ÓÒ Ù Ð Ð³ÀÓÑÑ º ÙÖ ÒØ ÙÖ ÔÓÙÚ ÒØ Ð Ð ÖÑ ÒÚ Ð ³ÙÒ ÙÒ Ú Ö Ö Ö ÒØ Ò Ð Ò Ø ÜØÖ ÓÖ Ò Ö Ô ÒÓÑ Ò Ù Ö Ø ÙÖ ÑÓÙÖ ÒØ Ð ÑÓÖØ Ð Ö ØÙÖ Ø Ñ Ñ Ð ÑÓÖØ Ð ÔÐÙ Ò Ñ ÒØ ³ÙÒ Ö Ñ Ò Ð ÓÒ ÑÒ º È ÖÑ Ð Ô Ö ÓÒÒ ÕÙ Ø ÒÖ ÒØ ÔÖ Ð ÖÓ Ü ÙÒ ÑÓÑ ÒØ ÓÙ ÙÒ ÙØÖ ÙÖ ÒØ Ð ÖÙ Ü ÓÒ Ð Ý ÙØ Å Ö ÊÙØ ÂÙ Â Ò Ë ÐÓÑ Ð Ñ Ö Â Òµ Ø ÙÒ ÖÓÙÔ ÖÓÝ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒÚ ÒÙ ÓÑÔÖ Ò ÒØ Å Ö ÑÑ ÐÓÔ Ø Ó ÙÖ Ð Ñ Ö Â Ù µ Å Ö ¹Å Ð Ò Ø Ê ÕÙ Ú Ø ÙØÖ Ó Ø Ë ÔÔ ÓÖ º Ùܹ Ø ³ ÙØÖ Ñ Â Ù Ö Ö ÒØ Ð Ð Ò Ø Ò ÕÙ³ Ð Ó ÖÚ ÒØ Ö Ò Ô Ø Ò Ø ÓÖ ³ Ñ Ø Ð ÚÓÝ ÒØ ÓÙ«Ö Ö ÒØ Ò Ñ Òغ

7 ÙÓÙÔ Ô ÒØ Ó ÒØ Ð Ø Ø Ø ÒØ Ò Ð Ö ÐÐ ÒØ ÌÓ ÕÙ ÚÓÙÐ ØÖÙ Ö Ð Ø ÑÔÐ Ø Ð Ö Ø Ö Ò ØÖÓ ÓÙÖ ÙÚ ¹ØÓ ØÓ ¹Ñ Ñ º Ë ØÙ Ð Ð Ù ÔÓÙÖÕÙÓ Ò Ò ¹ ØÙ Ô Ø ÖÓ Ü µ ³ÙÒ Ñ Ò Ö Ò ÐÓ Ù ÖØ Ò Ö ÒØ ÂÙ ÑÓÕÙ ÒØ ÐÙ Ò ÒØ ÁÐ Ò ÙÚ ³ ÙØÖ Ñ Ð Ò Ô ÙØ ÙÚ Ö ÐÙ ¹Ñ Ñ º µ ³ ÙØÖ ÒØ Ë ØÙ Ð ÖÓ ÂÙ Ò Ð ÖÓ Ü Ø ÒÓÙ ÖÓ ÖÓÒ Ò ØÓ º µ ÈÐÙ Ø Ö Ð ÑÓÕÙ Ö ÒØ ÒÓÖ ÔÐÙ ÐÙ Ò ÒØ ÁÐ ³ Ø Ù ÔÓÙÖ Ð Ð ÚÖ Öº ÁÐ Ñ Ñ ÔÖ Ø Ò Ù ØÖ Ð Ð Ù ¹ Ö Ö Þ¹Ð Ñ ÒØ Ò ÒØ ¹ ÖÙ ÒØÖ ÙÜ Ð ÖÖÓÒ º µ Å Ñ Ð ÙÜ Ð ÖÖÓÒ Ð Ö ÐÐ Ö ÒØ Ø Ð³ Ð Ö ÒØ Ö ÔÖÓ º ÈÙ ÕÙ Â Ù Ò ÚÓÙÐ Ø Ö Ò Ö ÔÓÒ Ö Ð ÙÖ Ö Ñ Ø ÕÙ Ñ ÔÔÖÓ Ø Ò ÓÙÖ ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ Ô Ð Ð Ñ ÙÖ Ô ÖØ Ð ÓÙÐ ÓÙ ÐÐ Ù Ø Ó Ù Ò Ö ³ Ø Ø Ô Ö Ú Ö ÓÒÞ ÙÖ Ø Ñ ÑÓ Ò ÒÕÙ ÒØ Ô Ö ÓÒÒ Ø ÒØ Ö Ø ÙÖ ÔÐ º Ä ÓÐ Ø Ñ Ö ÒØ ÐÓÖ Ñ Ò Ö Ð ÙÖ ÙÒ Ö Ø Ó Ö Ð ÙÖ Ú Ò Ö Ø ÓÒ Ñ Ö ÔÙ Ð ³ Ò Ø ÐÐ Ö ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÐÓÒ Ù Ú ÐÐ ÑÓÖØÙ Ö º Ì Ò ÕÙ³ Ð ÙÚ ÒØ Ð ÙÖ Ú Ò Ð ÙÖ ÒØ ÖÓÒ ÕÙ Ñ ÒØ Ð ÒØ Â Ù Ò ÒØ Ë ÐÙØ Ø ÓÒÒ Ò Ù ÖÓ ÂÙ º µ Ø Ð ÙÖ ÒØ ØÓÒÒ ÚÓ Ö Ð Å ØÖ ØÓÐ Ö Ö Ú Ñ Ò Ù ØÙ Ð ÙÖ Ö ÓÒ Ø Ð ÙÖ ÑÓÕÙ Ö º Ò Ð ÚÓÝ ÒØ Ñ Ò Ö Ø Ó Ö Â Ù Ð Ý ÙÜ ÙÖ ÙÜ Ø Ø Â³ Ó º µ ÉÙ Ò Ð Ô Ø Ò Ð Ö ÒØ Ò Ø Â Ù Ö ÕÙ³ Ð Ú Ø Ó Ð ÔÖ Ø ÙÒ Ô Ù Ú Ò ÓÙØ ÐÐ Ô ÕÙ Ð ÓÙ ÓÒ ÔÓÒ ÙÜ ØÙÖ Ù ÓÙØ ³ÙÒ Ú ÐÓØ Ø Ð³ Ð Ú Ù ÕÙ³  ٠ÔÓÙÖ ÐÙ Ô ÖÑ ØØÖ ³ ÙÑ Ø Ö Ð ÚÖ º Â Ù Ú Ø Ú ÚÖ Ò ÚÓ Ö Ö ÓÙÖ ÓÒ ÔÓÙÚÓ Ö ÙÖÒ ØÙÖ Ð Ñ Ñ Ð Ó Ø ÑÓÙÖ Ö ÙÖ Ð ÖÓ Ü ÓÑÑ ÙÒ ÑÓÖØ Ð ÓÖ Ò Ö º ÁÐ Ú Ø Ú Ù ÓÑÑ ÙÒ ÓÑÑ Ø ÚÓÙÐ Ø ÑÓÙÖ Ö ÓÑÑ ÙÒ ÓÑÑ ¹ Ò ÒØ Ð ÚÓÐÓÒØ Ù È Ö º ½ º Ä Ä ÖÖÓÒ ÙÖ Ð ÖÓ Ü Ä³ÙÒ Ö Ò Ö ÐÐ Â Ù Ò ÒØ Ë ØÙ Ð Ð Ù ÔÓÙÖÕÙÓ Ò³ ÙÖ ¹ØÙ Ô ØÓÒ ÐÙØ Ø Ð Ò ÓØÖ µ ÄÓÖ ÕÙ³ Ð ÙØ Ò Ø Ö ÔÖÓ Â Ù Ð³ ÙØÖ ÚÓÐ ÙÖ ÕÙ Ú Ø ÓÙÚ ÒØ ÒØ Ò Ù Ð Å ØÖ Ò Ò Ö Ø Ù ÔÖ Ñ Ö Æ Ö Ò ¹ØÙ Ñ Ñ Ô Ù Æ ÚÓ ¹ØÙ Ô ÕÙ ÒÓÙ ÓÙ«ÖÓÒ Ù Ø Ø ØÖ ÔÓÙÖ ÒÓ Ñ ÒØ Ñ ÕÙ Ø ÓÑÑ ÓÙ«Ö Ò Ù Ø Ñ ÒØ ÆÓÙ Ö ÓÒ Ñ ÙÜ Ö Ö Ö Ð Ô Ö ÓÒ ÔÓÙÖ ÒÓ Ô Ø Ð ÐÙØ ÔÓÙÖ ÒÓØÖ Ñ º µ ÉÙ Ò Â Ù ÒØ Ò Ø Ð Ð ÖÖÓÒ Ö Ð Ð ØÓÙÖÒ ÓÒ Ú Ú Ö ÐÙ Ø ÓÙÖ Ø ³ÙÒ Ö ÔÔÖÓ Ø ÙÖº Ò ÚÓÝ ÒØ Ð Ú Â Ù ØÓÙÖÒ Ú Ö ÐÙ Ð Ñ Ð Ø ÙÖ Ö Ñ Ð ÓÒ ÓÙÖ Ö ÐÐÙÑ Ð ÑÑ Ú ÐÐ ÒØ Ó Ø Ø Ë Ò ÙÖ ÓÙÚ Ò ¹ØÓ ÑÓ ÕÙ Ò ØÙ ÒØÖ Ö Ò ØÓÒ ÖÓÝ ÙÑ º µ Â Ù Ø ÐÓÖ Ò Ú Ö Ø Ò Ú Ö Ø Ø Ð Ù ÓÙÖ ³ Ù ØÙ Ö ÙÒ ÓÙÖ Ú ÑÓ Ù È Ö º µ Ù Ñ Ð Ù ÓÙÐ ÙÖ Ù ØÖ Ô Ô Ý ÕÙ Ð Å ØÖ Ú Ø Ð Ø ÑÔ ³ ÓÙØ Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ó Ù Ö Ò ÖÓÝ Òغ ÉÙ Ò Ð ÖÖÓÒ Ý ³Ó Ø Ò Ö Ð ÐÙØ Ð ØÖÓÙÚ Ð Ð ÚÖ Ò º Ò Ó ÙÔ Ö Ú ÒØ Ð Ú Ø Ø Ñ Ò ÖÓ Ö Ò Â Ù Ñ ÙØ ÙÐ Ñ ÒØ Ù ÓÙÖ ÖÒ Ö ÙÖ ÓÒ Ò ÕÙ³ Ð ØÓÙÖÒ ØÓÙØ ÓÒ Ó ÙÖ Ú Ö Ð³ Ò Ò Ñ ÒØ Ù Å ØÖ º ÉÙ Ò Ð Ú Ø Ð Ñ Ò Ö ÓÒØ Â Ù «ÖÓÒØ Ø Ð ÑÓÖØ ÙÖ Ð ÖÓ Ü Ð ÖÖÓÒ Ò ÔÙØ Ö Ø Ö ÔÐÙ ÐÓÒ Ø ÑÔ Ð ÓÒÚ Ø ÓÒ Õ٠РгÀÓÑÑ Ø Ø Ò Ú Ö Ø Ð Ð Ùº ÙÖ ÒØ Ø Ô Ó Ð ÓÒÚ Ö ÓÒ Ù Ð ÖÖÓÒ Ø ÓÒ Ñ ÓÒ Ù ÖÓÝ ÙÑ Ô Ö Â Ù Ð³ Ô ÓØÖ Â Ò ³ Ø Ø ÒØ ÔÓÙÖ ÐÐ Ö Ð Ú ÐÐ Ò ³ Ñ Ò Ö Ñ Ö Ø Ð Ñ ÐÐ ¹ Ð Ò Ð ÖÙ Ü ÓÒº ÄÙ ÔÔÖ Ø ÙÐØ Ö ÙÖ Ñ ÒØ ØØ ØÓ Ö Ð ÓÙ Ù Ô Ø Ò ÖÓÑ Ò ÓÒÚ ÖØ º ij Ô ÓØÖ Â Ò Ô ÖÐ Ð ÖÙ Ü ÓÒ Ò ÓÙÚ Ò ÒØ Ð³ Ú Ò Ñ ÒØ ÙÜ Ø Ö Ð ÔÖ Ð ÖÓÙÐ Ñ ÒØ Ø º Ä ÙØÖ Ò ÖÖ Ø ÓÒ ÙÖ ÒØ ÙÖ Ð Ö Ø Ù ÒØÙÖ ÓÒ ÖÓÑ Ò Ð Ö ÕÙ Ò Ö ÓÒ ÕÙ³ Ð Ú Ø ÚÙ Ø ÒØ Ò Ù ÖÙØ Ò Â Ù Ø Ô Ö Ù Ø ÒØÖ ÔÐ Ò Ñ ÒØ Ò Ð ÓÑÑÙÒ ÙØ Ù ÖÓÝ ÙÑ ÙÜ ÙÖ Ø ÖÖ º

8 ÙÒ ÓÑÑ Ð Ö Ò Ö Ô ÒØ ÒØ Ú Ø Ø ÓÒ Ù Ø ÙÒ Ú Ú ÓÐ Ò Ø Ñ Ø Ô Ö ÙÜ ÕÙ ÔÖ ÓÒ ÒØ ÙÒ Ø ÐÐ ÖÖ Ö Ö Ò ÓÑÑ ÙÒ ÔÖÓØ Ø Ø ÓÒ Ô ØÖ ÓØ ÕÙ Æ ÓÒØÖ Ð³ÓÔÔÖ ÓÒ ÔÓÐ Ø ÕÙ Ø Ð³ Ò Ù Ø Ó Ð º ØØ ÓÖØ ³ Ò Ò Ñ ÒØ ÖÙ Ù Ó Ò ³ Ú ÒØÙÖ ÓÒ Ù Ø ÙÓÙÔ ÙÒ Ò Ô Ö ÐÐ ÙÖ Ò ÒØ ÒØ ÓÒÒ ³ ÒÖ ÓÐ Ö Ò ³ Ù Ù ÜÔ Ø ÓÒ ÚÓÐ Ñ Ò ÖÑ º ÙÒ ÓÑÑ Ú Ø ÓÒ Ö Ö ÓÑÑ ÙÒ ÖÓ º Å Ò¹ Ø Ò ÒØ Ð ÚÓÝ Ø ÕÙ³ Ð ³ Ø Ø ØÖÓÑÔ º Á ÙÖ Ð ÖÓ Ü ÓØ ÐÙ Ð ÚÓÝ Ø ÙÒ ÓÑÑ Ö ÐÐ Ñ ÒØ Ö Ò ÙÒ ÚÖ ÖÓ º ÐÙ ¹ Ø Ø ÙÒ ÖÓ ÕÙ Ò ÑÑ Ø ÓÒ Þ Ð Ò Ô Ö Ø ÔÐÙ ÙØ Ò Ø ÑÓÖ Ð Ø Ú Ú Ø ØÓÙ ÙÜ ÓÙÖ Ú Ö Ð Ø Ø Ö ÚÓÙÖ º Ò Ó ÖÚ ÒØ Â Ù Ð ÒØ Ø ÐÐ Ö Ò ÓÒ Ó ÙÖ ÙÒ ÒØ Ñ ÒØ ÖÖ Ø Ð ³ ÑÓÙÖ ÐÓÝ ÙØ Ø ³ ÙØ ÒØ ÕÙ Ö Ò ÙÖº Ë Ô ÖÑ Ð ÓÙÐ Ö Ø ÕÙ ÙÒ ÙØÖ Ô Ö ÓÒÒ Ú Ø Ö ÒØ Ð Ò Ò Ð Ó Ò ÓÒ Ñ Ø Ø ÔÔ Ð Ð Ñ Ö ÓÖ Â Ù ÐÐ ÙÖ Ø Ø Ö Ù Ú ÙÒ «ØÙ Ù ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ò ÐÓ Ù ÐÐ Ø ÑÓ Ò Ù Ö Ò ÖÓÝ Òغ ÌÓÙØ Ù Ø ÔÖ ÕÙ Ð ÚÓÐ ÙÖ Ö Ô ÒØ ÒØ ÙØ ÒØ Ò Ù Ð ÔÖÓÑ Ù Å ØÖ ÕÙ³ Ð Ö Ú ÖÖ ÒØ ÙÒ ÓÙÖ Ù È Ö Â Ò Ö Ú ÒØ Ð Ú ÐÐ Ñ Ò ÒØ Ú ÐÙ Ñ Ö Ø ÙÒ ÖÓÙÔ ÔÖ ³ÙÒ ÓÙÞ Ò ÑÑ ÖÓÝ ÒØ º Â Ò Ö ÔÖ Ø ÔÐ ÙÔÖ Å Ö Ñ Ö Â Ù Ø Ð ÓÙØ Òغ ËÓÒ Ð ÂÙ Ø Ò Ø Ð³ ÙØÖ ÓØ º Ù ÑÓÑ ÒØ Ó Ù Â Ù ÓÒ Ö Ö ÙÖ ØØ Ò Ð Ø Ø Ñ Ø Ð Ø Ñ Ö ÑÑ ÚÓ Ð ØÓÒ Ð µ Ò Ù Ø Ô ÖÐ ÒØ Â Ò Ð Ø ÅÓÒ Ð ÚÓ Ð Ø Ñ Ö µ ÈÙ Ð ³ Ö ÙÜ ÙÜ Ò ÒØ Â Ö ÕÙ ÚÓÙ ÕÙ ØØ Þ Ð Ùº µ Â Ò Ø ÂÙ ÐÓ Ò Ö ÒØ ÓÒ Å Ö Ù ÓÐ ÓØ º Â Ò ÑÑ Ò Ð Ñ Ö Â Ù Ð³ Ò ÖÓ Ø Ó Ù Ð ÓÙÖÒ Ø Â ÖÙ Ð Ñ ÔÙ Ø Ö Ú Ò Ö Ð Ò Ð ÖÙ Ü ÓÒº ÔÖ Ð È ÕÙ Å Ö Ö ØÓÙÖÒ Ø Đ Ó Ù ÐÐ Ú ÙØ Þ Â Ò ÙÖ ÒØ Ð Ö Ø Ú Ø ÖÖ ØÖ º ÐÐ ÙÖÚ ÙØ Ô Ò ÙÒ ÒÒ Ð ÑÓÖØ Â Ù º ÔÖ ÕÙ Å Ö ÙØ ÐÓ Ò Ð ÙØÖ ÑÑ Ö Ø Ö Ö ÒØ ÙÒ ÓÙÖØ Ø Ò Ø Ö Ø Ö ÒØ Ú ÐÐ Ö ÙÖ Â Ù Ù ÕÙ³ ÕÙ³ Ð ÙØ ÜÔ Ö ÙÖ Ð ÖÓ Üº ÐÐ Ø ÒØ ÒÓÖ Ð ÕÙ Ò Ð ÓÖÔ Ù Å ØÖ ÙØ Ò Ù ÔÓÙÖ ØÖ Ò ÙÑ º ½ º Ä ÖÒ Ö À ÙÖ ÙÖ Ð ÖÓ Ü Ò ÕÙ³ Ð ÙØ Ø ÓØ Ò Ð ÓÒ ÔÓÙÖ Ô ÒÓÑ Ò Ð Ð ³ ÓÑ Ö Ø Ô Ù ÔÖ Ñ Ô Ö Ù Ø Ð ÔÖ Ò Ð Ò Ò Ð³ ØÑÓ Ô Ö º Ä ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Â ÖÙ Ð Ñ Ú Ø ÕÙ Ð Ò Ø Ð³ ÖÖ Ú ³ÙÒ Ø ÑÔ Ø Ð Ô Ö Ú ÒØ Ù Ú Ò ÒØ Ù ÖØ ³ Ö º Ú ÒØ ÙÒ ÙÖ Ð³ ÔÖ ¹Ñ Ð Ð Ø Ø Ú ÒÙ Ø ÐÐ Ñ ÒØ ÓÑ Ö ÕÙ Ð ÓÐ Ð Ø Ø ÚÓ Ð Ð Ö Ø Ð ÓÙÐ Ø Ö ÒØÖ Ö Ò Ú ÐÐ º ÉÙ Ò Ð Å ØÖ Ò ÓÒÒ Ú Ô Ù ÔÖ ÑÓÑ ÒعРÑÓ Ò ØÖ ÒØ Ô Ö ÓÒÒ Ø ÒØ ÔÖ ÒØ º ÁÐ Ò³Ý Ú Ø ÔÐÙ ÕÙ Ð ØÖ Þ ÓÐ Ø ÖÓÑ Ò Ø ÙÒ ÖÓÙÔ ³ÙÒ ÕÙ ÒÞ Ò ÖÓÝ ÒØ º ÖÓÝ ÒØ Ø ÒØ ØÓÙ ÑÑ Ù ÙÜ ÂÙ Ð Ö Ö Â Ù Ø Â Ò ÕÙ Ø Ø Ö Ú ÒÙ ÙÖ Ð Ð ÙÜ Ù Ø Ú ÒØ Ð ÖÒ Ö ÓÙÔ Ö Ù Å ØÖ º È Ù ÔÖ ÙÒ ÙÖ Ð³ ÔÖ ¹Ñ Ò Ð³Ó ÙÖ Ø ÖÓ ÒØ Ð Ú ÓÐ ÒØ Ø ÑÔ Ø Ð Â Ù ÓÑÑ Ò Ô Ö Ö ÓÒ Ò ÙÑ Ò º ÁÐ Ú Ø ÔÖÓÒÓÒ ÖÒ Ö Ô ÖÓÐ Ñ Ö ÓÖ Ô Ö ÓÒ Ø ³ Ü ÓÖØ Ø ÓÒº ËÓÒ ÖÒ Ö ÓÙ Ø ¹ ÓÒ ÖÒ ÒØ Ð Ó Ò Ñ Ö ¹ Ú Ø Ø ÜÔÖ Ñ º ÙÖ ÒØ ØØ ÙÖ Ó Ù Ð ÑÓÖØ ÔÔÖÓ Ø Ð Ñ ÒØ Ð ÙÑ Ò Â Ù ÙØ Ö ÓÙÖ Ð Ö Ô Ø Ø ÓÒ ÒÓÑ Ö ÙÜ Ô Ö ØÙÖ Ö Đ ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ñ ÒØ È ÙÑ º Ä ÖÒ Ö Ô Ò ÓÒ Ò Ù Â Ù ÙÑ Ò ÙØ Ö Ô Ø Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ð ³ÙÒ Ô ÖØ Ù Ä ÚÖ È ÙÑ Ñ ÒØ ¹ Ò ÒØ ÔÔ Ð È ÙÑ Á Ø ÁÁº Ë Ð ÚÖ Ö ÑÙ ÒØ ÓÙÚ ÒØ Ñ Ð Ø Ø ØÖÓÔ Ð ÔÓÙÖ ÔÖÓÒÓÒ Ö Ù ÑÓÑ ÒØ Ó Ù ÐÐ ØÖ Ú Ö ÒØ ÓÒ Ñ ÒØ Ð Ð Ô ÖÓÐ Ô ÕÙ³ Ð ÓÒÒ Ø Ô Ö Ó ÙÖº Ö Ö Ó ÙÐ Ñ ÒØ ÙÜ ÕÙ ØÖÓÙÚ ÒØ ÔÖÓÜ Ñ Ø ÔÙÖ ÒØ ÒØ Ò Ö Ø Ø ÓÒ Ø ÐÐ ÕÙ Â ÕÙ Ð Ë Ò ÙÖ ÙÚ Ö ÓÒ Ó ÒØ µ Ì Ñ Ò ÓÙÚÖ Ö ØÓÙ Ñ ÒÒ Ñ µ Ø ÅÓÒ Ù ÑÓÒ Ù ÔÓÙÖÕÙÓ Ñ³ ¹ØÙ Ò ÓÒÒ µ  ٠ҳ ÙØ Ñ Ð ÑÓ Ò Ö ÓÙØ ½ ¼

9 ÕÙ³ Ð Ú Ø Ú Ù ÓÒ ÓÖÑ Ñ ÒØ Ð ÚÓÐÓÒØ Ù È Ö Ø ÕÙ³ Ð Ò ÓÒÒ Ø Ñ ÒØ Ò ÒØ Ú ÖÒ ÐÐ ÓÒ ÓÖÑ Ñ ÒØ Ð ÚÓÐÓÒØ ÓÒ È Ö º ÁÐ Ò³ Ú Ø Ô Ð ÒØ Ñ ÒØ ÕÙ Ð È Ö Ð³ ÙØ Ò ÓÒÒ º ÁÐ ÓÖÒ Ø Ö Ø Ö Ò ÓÒ Ò Ú Ò ÒØ ÒÓÑ Ö ÙÜ Ô Ö ØÙÖ Ô ÖÑ Ð ÕÙ Ð Ð È ÙÑ ÁÁ ÕÙ ÓÑÑ Ò Ô Ö ÅÓÒ Ù ÑÓÒ Ù ÔÓÙÖÕÙÓ Ñ³ ¹ØÙ Ò ÓÒÒ µ ÁÐ Ú ÒØ ÕÙ ÙØ Ð³ÙÒ ØÖÓ Ø Ø ÓÒ ÕÙ³ Ð ÔÖÓÒÓÒ Þ Ð Ö Ñ ÒØ ÔÓÙÖ ÕÙ ÔÙ ÒØ Ð³ ÒØ Ò Ö ÙÜ ÕÙ Ø Ò ÒØ ÔÖ ÐÙ º Ä ÖÒ Ö Ñ Ò ÕÙ Â Ù Ò Ø ÒØ ÕÙ ÑÓÖØ Ð Ö Ñ Ð Ð ÙØ ÓÖÑÙÐ Ú Ö ÙÒ ÙÖ Ø Ñ ÐÓÖ ÕÙ³ Ð Ø ÙÒ ÓÒ Ó Â³ Ó µ º Ä Ô Ø Ò Ð Ö ÙÑ Ø ÒÓÙÚ Ù Ð Ð ÚÖ Ù Å ØÖ Ú Ð Ñ Ñ ÔÓÒ ØÖ ÑÔ Ò Ù Ú Ò Ö Õ٠гÓÒ ÔÔ Ð Ø ÐÓÖ ÓÑÑÙÒ Ñ ÒØ Ú Ò Ö º Ä Ú ÓÐ Ò Ð Ø ÑÔ Ø Ð ÐÐ Ø ÖÓ ÒØ Ø Ð Ð ³Ó ÙÖ Ø ÔÐÙ Ò ÔÐÙ º ÈÓÙÖØ ÒØ Ð ÓÐ Ø Ø Ð Ô Ø Ø ÖÓÙÔ ÖÓÝ ÒØ Ñ ÙÖ ÒØ Ð º Ä ÓÐ Ø ÐÓØØ ÒØ ÔÖ Ð ÖÓ Ü Ô ÐÓØÓÒÒ ÔÓÙÖ ÔÖÓØ Ö Ù Ð Ò Ð Òغ Ä Ñ Ö Â Ò Ø ÕÙ ÐÕÙ ÙØÖ Ô Ö ÓÒÒ Ó ÖÚ ÒØ Ø Ò ³ÙÒ Ò ÖÓ Ø Ó Ù ÐÐ Ø ÒØ ÙÒ Ô Ù Ö Ø Ô Ö ÙÒ ÖÓ Ö Ò ÙÖÔÐÓÑ º ÉÙ Ò Ð Å ØÖ Ö Ò Ø Ò Ð Ñ ÒØ ÓÒ ÖÒ Ö ÓÙÔ Ö Ð Ý Ú Ø Ù Ô ÖÓ Ü Â Ò ÂÙ Ð Ö Ö Â Ù ÊÙØ Ó ÙÖ Å Ö ¹Å Ð Ò Ø Ê Ø Ð Ë ÔÔ ÓÖ º ÙØ Ù Ø Ú ÒØ ØÖÓ ÙÖ ÕÙ Â Ù ³ÙÒ ÚÓ Ü ÓÖØ ³ Ö ³ Ø Ò È Ö Ö Ñ Ø ÑÓÒ ÔÖ Ø ÒØÖ Ø Ñ Ò º µ ÔÖ ÚÓ Ö Ò Ô ÖÐ Ð ÒÐ Ò Ð Ø Ø Ø Ò ÓÒÒ Ð ÐÙØØ ÔÓÙÖ Ð Ú º ÎÓÝ ÒØ ÓÑÑ ÒØ Â Ù Ø Ø ÑÓÖØ Ð ÒØÙÖ ÓÒ ÖÓÑ Ò Ö ÔÔ Ð ÔÓ ØÖ Ò Ø Ø ³ Ø Ø Ò Ú Ö Ø ÙÒ ÓÑÑ Ù Ø Ð Ó Ø ÚÖ Ñ ÒØ ÚÓ Ö Ø ÙÒ Ð Ùº µ Ø Ô ÖØ Ö ØØ ÙÖ Ð ÓÑÑ Ò ÖÓ Ö Ò Â Ù º  ٠ÑÓÙÖÙØ ÖÓÝ Ð Ñ ÒØ ¹ ÓÑÑ Ð Ú Ø Ú Ùº ÁÐ Ñ Ø Ö Ò Ñ ÒØ ÖÓÝ ÙØ Ø Ö Ø Ñ ØÖ Ð ØÙ Ø ÓÒ ÙÖ ÒØ ØÓÙØ Ð ÓÙÖÒ ØÖ ÕÙ º ÁÐ ÐÐ ÚÓÐÓÒØ Ö Ñ ÒØ ÑÓÖØ Ò Ñ ÒØ ÔÖ ÚÓ Ö Ú ÐÐ Ð ÙÚ Ö Ô ÓØÖ Ó º ÁÐ ÑÔ Ñ ÒØ È ÖÖ Ù Ö ØÖÓÙ Ð Ô Ö Ú ÓÐ Ò Ø ³ ÖÖ Ò ÔÓÙÖ ÕÙ Â Ò ÔÙ Ö Ø Ö ÙÔÖ ÐÙ Ù ÕÙ³ Ð Ò ÓÒ Ü Ø Ò ÑÓÖØ Ðº ÁÐ Ö Ú Ð ÚÖ Ò ØÙÖ Ù Ë Ò Ö Ò Ñ ÙÖØÖ Ö Ø Ö ÔÔ Ð È Ð Ø Ð ÓÙÖ ÓÒ ÙØÓÖ Ø ÓÙÚ Ö Ò Ò Ø ÒØ ÕÙ Ð Ùº ÁÐ Ô ÖØ Ø ÔÓÙÖ Ð ÓÐ ÓØ Ò ÔÓÖØ ÒØ ÔÖÓÔÖ ØÖ Ú Ö ÖÓ Ü Ø Ø ÖÑ Ò ÓÒ «Ù ÓÒ ³ ÑÓÙÖ Ò Ö Ñ ØØ ÒØ Ù È Ö Ù È Ö Ð³ ÔÖ Ø ÕÙ³ Ð Ú Ø ÕÙ Ò Ø ÒØ ÕÙ ÑÓÖØ Ðº ÔÖ ÙÒ Ø ÐÐ Ú ¹ Ø Ù ÑÓÑ ÒØ ³ÙÒ Ø ÐÐ ÑÓÖØ ¹ Ð Å ØÖ ÔÓÙÚ Ø ÚÖ Ñ ÒØ Ö ³ Ø Ò º µ È Ö ÕÙ ³ Ø Ø Ð ÓÙÖ ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ Ð Ó Ð È ÕÙ Ø Ù Ø Ð ÂÙ Ò ÚÓÙÐ ÒØ Ô ÕÙ Ð ÓÖÔ Ö Ø ÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ð ÓÐ ÓØ º ÁÐ Ö Ò Ö ÒØ ÓÒ Ú ÒØ È Ð Ø ÔÓÙÖ Ñ Ò Ö ÕÙ Ð Ñ ØÖÓ ÓÑÑ Ù ÒØ Ö Ø ÕÙ³ÓÒ Ð Ú Ø Ñ Ò Ö ÔÓÙÚÓ Ö Ð Ò Ö Ð ÙÖ ÖÓ Ü Ø Ð Ø Ö Ú ÒØ Ð ÓÙ Ö Ù ÓÐ Ð Ò Ð Ó ÑÓÖØÙ Ö Ö Ñ Ò Ð º Ð Ù Ø ØØ Ö ÕÙ Ø È Ð Ø ÒÚÓÝ Ù Ø ÓØ ØÖÓ ÓÐ Ø ÔÓÙÖ Ö Ö Ð Ñ Ø ÓÒÒ Ö Ð ÓÙÔ Ö Â Ù Ø ÙÜ ÙÜ Ö Ò º ÉÙ Ò ÓÐ Ø ÖÖ Ú Ö ÒØ Ù ÓÐ ÓØ Ð Ü ÙØ Ö ÒØ Ð ÙÖ ÓÒ Ò ÙÖ Ð ÙÜ ÚÓÐ ÙÖ Ñ Ð ÙÖ Ö Ò ÙÖÔÖ Ð ØÖÓÙÚ Ö ÒØ Â Ù ÑÓÖغ ÌÓÙØ Ó Ò ÚÙ ³ ÙÖ Ö ÓÒ Ð³ÙÒ ÓÐ Ø ÐÙ Ô Ö Ð Ò Ù Ð Ò º ÁÐ Ø Ø ÓÑÑÙÒ ÔÓÙÖ Ð Ú Ø Ñ Ð ÖÙ Ü ÓÒ ØÖ Ò Ö Ð ÙÖ Ú ÙÖ Ð ÖÓ Ü Ô Ò ÒØ ÙÜ ÓÙ ØÖÓ ÓÙÖ Ñ Ò Ð Â Ù ÓÒ Ñ ÖØÝÖ ÑÓØ ÓÒÒ Ð Ð ÒØ Ø ÓÒ Ò Ó Ô Ö ØÙ ÐÐ ÙĐ ÔÖÓÚÓÕÙ Ö ÒØ Ð Ò Ú ÖÒ ÐÐ Ò ÙÒ Ô Ù ÑÓ Ò ÒÕ ÙÖ Ø Ñ º ½ º ÔÖ Ð ÖÙ Ü ÓÒ Ù Ñ Ð Ù Ð³Ó ÙÖ Ø Ð Ø ÑÔ Ø Ð Ú Ö ØÖÓ ÙÖ Ø Ñ Ú ÒÚÓÝ ÓÒ ÖÒ Ö Ñ Ö ÔÓÖØ ÒØ Ð ÒÓÙÚ ÐÐ Ð ÑÓÖØ Ù Å ØÖ º ÁÐ ÜÔ Ð ÖÒ Ö ÓÙÖ ÙÖ ½ ½

10 Ú Ö Ð Ñ ÓÒ Å ÖØ Ø Å Ö Ø Ò Ó Ù Ð ÙÔÔÓ Ø ÕÙ Ð Ñ Ö Â Ù Ñ ÙÖ Ø Ú Ð Ö Ø Ñ ÐÐ º ÔÖ Ð ÑÓÖØ Ù Å ØÖ Â Ò ÒÚÓÝ Ð ÑÑ ÓÙ Ð Ö Ø ÓÒ ÂÙ Þ Ð Å Ö Ó Ù ÐÐ Ñ ÙÖ Ö ÒØ Ù ÕÙ³ Ù Ð Ò Ñ Ò Ù Øº ÉÙ ÒØ Â Ò ÓÖÑ Ò ÓÒÒÙ Ù ÒØÙÖ ÓÒ ÖÓÑ Ò Ð Ö Ø Ù ÓÐ ÓØ Ù ÕÙ³ г ÖÖ Ú ÂÓ Ô ³ Ö Ñ Ø Ø Æ Ó Ñ ÑÙÒ ³ÙÒ ÓÖ Ö È Ð Ø Ð ÙØÓÖ ÒØ ÔÖ Ò Ö ÔÓ ÓÒ Ù ÓÖÔ Â Ù º Ò Ø ÖÑ Ò ÙÒ ÓÙÖÒ ØÖ Ø ÓÙÐ ÙÖ ÔÓÙÖ ÙÒ Ú Ø ÙÒ Ú Ö ÓÒØ Ð ÑÝÖ ³ ÒØ ÐÐ Ò Ú ÒØ Ö Ñ Ù Ô Ø Ð ÓÕÙ ÒØ Ð ÖÙ Ü ÓÒ Ð ÓÖÑ ÙÑ Ò Ò ÖÒ Ð ÙÖ Ò¹ Ñ ËÓÙÚ Ö Ò ÐÐ Ø ÒØ ÓÙÖ Ô Ö ØØ Ü Ø ÓÒ Ô ÖÚ Ö Ø ÙÑ Ò Ø ³ Ò Ò Ð Ø Ð Ô ÖØ ÑÓÖØ Ð º ½ ¾

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó ÓÑÑ Ö ÙÖ ÖØ ÑÓÒ Ó ÙÒ ÙÔ ÖÒ ÔÒ ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö ³ «ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ ÑÖ ÓÑÑ ÒÑ ÒØ ÔÖ ØÙØ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ô Ö ÒÓÙ¹ Ö Ñ Ò Ò ÓÒÒ ÚÓº ÙÔ ÖÒ ÔÒ ÖÚ Ú ÐÑ ÒØ ÓÒØ ÔÖ ÓÑ ÒØ Ô ÖÑÙØ º ËÙÖ ÍÖ ÒØ Ð³Ù Ð ÔÐ µµ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

ÁÐ Ø ÙÒ Ð Ô Ñ Ø ÙÖ Ð Ô ÖÐ Ù ÓÑÑ Ø ÒØ ÓÒ È Ö ¾º ÖÓ Ø Ð³ Ð Ùº Ø ÁÐ Ú ÓÐ Ð ÐÓ º ÁÐ Ù Ö Ø Ð Ñ Ð Ð ÓÙÖ Ù Ø Ø ØÓÙÖÒ Ò º Ò ³ ÙØÖ Ñ Ò Ö Ð ÐÓ Ö ³Á Ö Đ Ðº Ö ÓÒ

ÁÐ Ø ÙÒ Ð Ô Ñ Ø ÙÖ Ð Ô ÖÐ Ù ÓÑÑ Ø ÒØ ÓÒ È Ö ¾º ÖÓ Ø Ð³ Ð Ùº Ø ÁÐ Ú ÓÐ Ð ÐÓ º ÁÐ Ù Ö Ø Ð Ñ Ð Ð ÓÙÖ Ù Ø Ø ØÓÙÖÒ Ò º Ò ³ ÙØÖ Ñ Ò Ö Ð ÐÓ Ö ³Á Ö Đ Ðº Ö ÓÒ ÁÐ Ø ÙÒ Ô Ñ ÙÖ Ð Ô Ö Ù ÓÑÑ ÒØ ÓÒ ÈÖ ¾º ÖÓ Ð³Ð Ùº ÁÐ Ú Ó ÐÓ º ÁÐ ÙÖ Ñ ÓÙÖ Ù ØÓÙÖÒ Ò º Ò ³ ÙØÖ Ñ Ò Ö ÐÓ Ö ³Á Ö Đ Ðº Ö ÓÒ ÁÐ Ø Ð³ Ð ÑÓÒ º ÁÐ ÓÔÖ ÔÖÓ Ñ Ö º Ô Ö ÔÓÙÚÓ Ö ÐÞ ÙØ ÔÖ Ò ÑÓÒ º ÔÔ Ö ÒØ Ù ÔÖ ¹Ñ  Ù

Chi tiết hơn

td va.dvi

td va.dvi Î Ö Ð Ð ØÓ Ö Ö Ø Ü Ö ½ ÍÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö ÍÒ Úº X Ô ÙØ ÔÖ Ò Ö Ð³ÙÒ ØÖÓ Ú Ð ÙÖ 0 ÓÙ 1 ÓÙ 2 Ú ÔÖÓ Ð Ø ÔÓ Ø Ú ÓÙ ÒÙÐÐ º Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÐÓ ÔÖÓ Ð Ø X ÒØ ÕÙ E(X) = 3 2 Ø Var(X) = 1 4 Ü Ö ¾ Ä Â Ù ÅÓÒ ÙÖ ÙÔÓÒØ ÔÖÓÔÓ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

conceptionC.dvi

conceptionC.dvi Ô ØÖ ½ ÙÜ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ ÔÓÙÖ Ð³ Ò Ø ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ÙÜ Ö ØÖ Ø Ð Ñ ¹ ÑÓ Ö Ú Ú º ÁÐ ÙØ Ù ÚÓ Ö ÙÜ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ³ ÒØÖ ¹ ÓÖØ µ ÓÒ ÒØÖÓ Ù Ö ÓÒÒ Ú Ð Ð Ú Ö Ð ÓÙÖ ÙÒ Ð Ø ÙÖ ÕÙ ØØ ÙÒ ÕÙ ÙÖ ÙÒ Ð Ø ÙÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½

Chi tiết hơn

cours_03.dvi

cours_03.dvi 1 Ö ES ÓÙÖ ÈÖÓ Ð Ø ½µ Ä ÔÖÓ Ð Ø ÓÒØ Ð Ò Ð³ ØÙ Ù Ö º ÎÓÙ Ú Þ ÔÔÖ ÕÙ ÐÕÙ ÒÓØ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖ Ø Ð ÒÒ ÔÖ ÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ö ÔÔ Ð Ö Ø Ö ÙØ Ð Ö ØØ ÒÒ Ñ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð Ñ ÒØ ØÙ Ö ÒÓÙÚ ÙÜ ÓÙØ Ð ÔÓÙÖ Ñ ÙÜ ÔÔÖ Ò Ö Ð Ô ÒÓÑ Ò

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÙ Ó ½ ½ º½ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼¾»¼»¾¼½¾ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ

Chi tiết hơn

Devoir-de-vacances dvi

Devoir-de-vacances dvi ÅÈËÁ ½ ¹¾¼µ ü ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ö ÒØÖ ¾¼½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÙØÙÖ Ð Ú ÅÈËÁ Ñ Ò ÒØ ÓÙÚ ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖ Ñ Ö ÒÒ È º ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ Ú Ò Ö Ò Ð ÔÖ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ö ÔÔ Ð Ø ³ Ü Ö º Ä Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Â Ö Ñ Ó Ò ½ º½ Ç ÆÓ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ö ¹

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ñ Ö ¹ Ð Ô ½ ½ º½Ç

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ ½ º½Ç Ó Ì Ö ÈÖ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó ½¼ Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ð Ø Ñ ÙÑ Ò Ò ÓÑ Ò Ó Ñ Ú Ö Ó Ø Ñ ÙÑ ÑÓ

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/Roupoil/Mes documents/Cours/Carnot10/Devoirs/essec98cor.dvi

C:/Documents and Settings/Roupoil/Mes documents/Cours/Carnot10/Devoirs/essec98cor.dvi ÁÁ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ Ñ ¾¼½½ È ÖØ Á ½º µ ÈÖÓÙÚÓÒ ÓÒ Ô Ö Ö ÙÖÖ Ò Ð ÔÖÓÔÖ Ø P n u n [0;] Ø u n u n+ º ÈÙ ÕÙ u 0 = 0 [0;] Ø u = f(0) = e > 0 Ð ÔÖÓÔÖ Ø P 0 Ø Ú Ö º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÖÑ P n Ú Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÒ ÕÙ Ð ÓÒØ ÓÒ f

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ¾¼¼ Ò ÐÝ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ø ÓÔØ Ñ Ø ÓÒ Å È ½µ ÓÒØÖÐ ÀÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ñ Ö ½ ÚÖ Ð ¾¼½¼ ÓÖÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö º ÐÐ Ö ½ Ö Ò Ò ½º ÇÒ ØÙ Ð Ø Ð Ø L Ù Ñ Ò

ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ¾¼¼ Ò ÐÝ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ø ÓÔØ Ñ Ø ÓÒ Å È ½µ ÓÒØÖÐ ÀÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ñ Ö ½ ÚÖ Ð ¾¼½¼ ÓÖÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö º ÐÐ Ö ½ Ö Ò Ò ½º ÇÒ ØÙ Ð Ø Ð Ø L Ù Ñ Ò ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ¾¼¼ Ò ÐÝ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ø ÓÔØ Ñ Ø ÓÒ Å È ½µ ÓÒØÖÐ ÀÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ñ Ö ½ ÚÖ Ð ¾¼½¼ ÓÖÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö º ÐÐ Ö ½ Ö Ò Ò ½º ÇÒ ØÙ Ð Ø Ð Ø L Ù Ñ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ÔÖ Ò Ô Ù Ñ Ü ÑÙÑ Ö Øº Ò Ø ÓÒ Ô ÙØ Ö Ö Ö

Chi tiết hơn

IFT6150_A06_Final_correction.dvi

IFT6150_A06_Final_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ Å Æ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼»½¾»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ü Ñ Ò Ò Ð Ö ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ü Ñ Ò Ò Ð Ö ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ ÇÊÊÁ ij Å Æ ÁÆ Ä Á Ê Ì Â Ù Ð ¾ ÒÚ Ö ¾¼¼ À ÍÊ ½ À¼¼ ¾½À ¼ ÍÊ ¾À ¼ ÆÇÌ ÙÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖÑ º ÙÙÒ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi Ø Ú Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒعÁÒ Ô Ò Ò T ES1 Ü Ö ½  ٠ÖØ Ò ÙÒ Ù ¾ ÖØ ÓÒ Ø Ö ÙÒ ÖØ º ÇÒ Ñ Ø ÕÙ³ Ð Ý ÕÙ ÔÖÓ Ð Ø Ø Ö º Ä Ú Ò Ñ ÒØ A Ø B ÓÒØ Ò ÓÑÑ Ù Ø A Ä ÖØ Ø ÙÒ Ô ÕÙ º B Ä ÖØ Ø ÙÒ ÙÖ Ú Ð Ø Ñ ÓÙ ÖÓ µº ½º ÐÙÐ Ö P(A)

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ù ØÖ ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ó Ñ Ò Ú ÇÙÚ ÙÑ Ó Þ Öº

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/Compaq_Propriétaire/Bureau/__NDF_ /_T_ES/_suites_TES/_TES_cours_suites.dvi

C:/Documents and Settings/Compaq_Propriétaire/Bureau/__NDF_ /_T_ES/_suites_TES/_TES_cours_suites.dvi Ì Ë ËÔ Å Ø ½» Ù Ø ½µ Ò Ø ÓÒ ³ÙÒ Ù Ø Ð Ù Ø Ò Ø ÓÒ ÍÒ Ù Ø Ø ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò N Ú Ö Rº ÍÒ Ù Ø ÒÓÑÑ ÔÖ Ö Ò u ÓÙ v ÓÙ w ÔÐÙØØ ÕÙ f ÓÙ gº Ü ÑÔÐ Ä Ù Ø u Ò Ô Ö u(n) = n 2 ÔÓÙÖ ØÓÙØ n N ÔÖ Ò ÔÓÙÖ Ú Ð ÙÖ u(0) = 0 2

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Î

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½¾ º Ä Î ÙÐØ Â Ù ½ ½¾ º½º Ð Î ÒØ Ø

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓÖ Ó ÓÖ ¹ Ç ØÓ ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ ØÓ Ô ÖØ Ö ØÖÙ Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑÖ Ó Ç ØÓ ÈÖ Ò º½ ÆÓ Ó ÕÙ ÚÓ Ô Ò ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÒØÓ ÓØÖ Ó

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ Ù Ò Ð ÙØÓÑÒ ¾¼½ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙ

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ Ù Ò Ð ÙØÓÑÒ ¾¼½ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙØ ÕÙ³ Ð Ô ÙØ ÑÔÖÙÒØ Ö ÓÒØ Ö ÔÖ ÒØ ÙÖ Ð Ö Ô ¹ ÓÙ º µ ½ ÔÓ ÒØ ü Ô ÖØ Ö Ð³ Ø Ð Ð Ù Ô Ùع Ð ÑÔÖÙÒØ Ö ØÓÙ Ð

Chi tiết hơn

MTF_PB.eps

MTF_PB.eps ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ º½ Á ÒØ

Chi tiết hơn

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ò Ê ¹ Ø Ó Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º»Ñ ÒØ Ð»ÐÓ

Chi tiết hơn

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ËÙÑ Ö Ó ÓÒÐÙ Ó ¾ º½ ÑÓÖ Ð Ø ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

Ô ØÖ Ù Ø µ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹Ä Ö Ò ÓÑÔØ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù ÙØ Ð Ø ÓÒ Õ٠г Ñ Ð Ñ ØÖ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹ Ä Ö Ò Ö ÔÓ Ò Ö Ø Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓØ Ø ÓÒ Ö Ø Ù Ñ Ð

Ô ØÖ Ù Ø µ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹Ä Ö Ò ÓÑÔØ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù ÙØ Ð Ø ÓÒ Õ٠г Ñ Ð Ñ ØÖ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹ Ä Ö Ò Ö ÔÓ Ò Ö Ø Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓØ Ø ÓÒ Ö Ø Ù Ñ Ð Ô ØÖ Ù Ø µ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹Ä Ö Ò ÓÑÔØ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù ÙØ Ð Ø ÓÒ Õ٠г Ñ Ð Ñ ØÖ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹ Ä Ö Ò Ö ÔÓ Ò Ö Ø Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓØ Ø ÓÒ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ º ÍÒ Ø ÐÐ ÒÙÑ ÖÓ¹ Ø Ø ÓÒ Ò³ Ø Ô ØÖ Ø Ñ ÒØ Ô ÖÐ Ö

Chi tiết hơn

conceptionC.dvi

conceptionC.dvi Ô ØÖ ½½ Ð Ñ ÑÓ Ö Ú Ú Ù ¼ Ä Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ¼ Ö Ò Ù ÔÓ ÒØ Ú٠г Ð Ñ ÑÓ Ö Ú Ú Ð ÔÐÙÔ ÖØ ÙØÖ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ÙÖ ÙÒ ÔÓ ÒØ ÔÓÙÖ Ö ÓÒ ÓÑÔ Ø Ð Ø Ú Ð Ñ ¹ ÖÓÔÖÓ ÙÖ Ô Ö ÔÖ ÒØ ³ÁÒØ Ð ÚÓ Ö Ð ¼ Ð Ñ ÑÓ Ö Ø Ñ ÒØ º ÓÑÑ ÒÓÒ ÓÒ Ô

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/derivees_TS.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/derivees_TS.dvi ÊÁÎ Ë ½ Ì ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ò ØØ Ô ÖØ f Ø ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ò ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ I C ÓÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ú Ò ÙÒ Ö Ô Ö º a Ø ÓÒØ ÙÜ Ö Ð Ø ÒØ Iº Ä Ø ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒØ ÓÒ f ÒØÖ a Ø Ø Ð ÕÙÓØ ÒØ f(a) a Ú = a+ ÕÙÓØ ÒØ ³ Ö

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк ËÙÑ Ö Ó Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó Ô ØÙÐÓ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÍÑ ÓÒ Ô Ó ÕÙ Ø ÒØ Ñ ÜÔÐ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ø Ó Ó Ó ØÓÑ ÑÓº ÈÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi Ä ÍÄ ÆÍÅ ÊÁÉÍ Ì Ä ÊÁÉÍ Ä ÑÓ Ò Ú ÒØ ÙÒ Ô Ö ÒØ ÓÑÑ ÒÓÒ Ô Ö Ð³ ÖÖ ÙÖ Ð ÔÐÙ Ö ÕÙ ÒØ ÓÑÑ Ñ Ñ Ô Ö Ð Ñ ÐÐ ÙÖ Ø ÕÙ Ö ÕÙ ÚÓÙ Ó Ø Ö ÒÓÖÑ Ñ ÒØ ÔÓ ÒØ º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ö Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ØÖ ÑÔÐ ÕÙ ÚÓÙ ÓÒÒ Þ ØÓÙ Ñ ÕÙ ÚÓÙ ÓÙ

Chi tiết hơn

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ ÙÒ ÓÖÑ º ÄÓ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ç Ù Ö Ë

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

C:/Cours/Cours T ES/2009_2010/b-SPE-graphes_1/cours1.dvi

C:/Cours/Cours T ES/2009_2010/b-SPE-graphes_1/cours1.dvi ÓÙÖ ËÔÐØ ½ Ê ÓÐÙØÓÒ ÔÖÓÐÑ Ð³ ÖÔ T ES Ê ÓÐÙØÓÒ ÔÖÓÐÑ Ð³ ÖÔ ÔÖØ Áµ ÖÔ ÒÓÒ ÓÖÒØ Ä³ ØÓÖ Ð ØÓÖ ÖÔ ÙØ ÔÙعØÖ Ú Ð ØÖÚÙÜ ³ÙÐÖ Ù ÎÁÁÁ Ð Ø ØÖÓÙÚ ÓÒ ÓÖÒ Ò Ð³ØÙ ÖØÒ ÔÖÓÐÑ ØÐ ÕÙ ÐÙ ÔÓÒØ ÃÒ Ö Ð ØÒØ ÃÒ Ö ÑÒÒØ ³Ð ØØ ÔÓ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ô ØÙÐÓ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ç ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ø Ö Ô

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ËØ Ø Ø ÕÙ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ËØ Ø Ø ÕÙ Ö ÔØ Ú Ò ÐÝ ÓÒÒ Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ô Ö ÓÒ Ú Ö Ò ÖعØÝÔ º Ö ÑÑ Ò Ó Ø º ÍØ Ð Ö ÓÒ ÔÔÖÓÔÖ Ð ÙÜ ÓÙ¹ Ô

Ô ØÖ ËØ Ø Ø ÕÙ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ËØ Ø Ø ÕÙ Ö ÔØ Ú Ò ÐÝ ÓÒÒ Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ô Ö ÓÒ Ú Ö Ò ÖعØÝÔ º Ö ÑÑ Ò Ó Ø º ÍØ Ð Ö ÓÒ ÔÔÖÓÔÖ Ð ÙÜ ÓÙ¹ Ô Ô ØÖ ËØ Ø Ø ÕÙ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ËØ Ø Ø ÕÙ Ö ÔØ Ú Ò ÐÝ ÓÒÒ Ö Ø Ö Ø ÕÙ Ô Ö ÓÒ Ú Ö Ò ÖعØÝÔ º Ö ÑÑ Ò Ó Ø º ÍØ Ð Ö ÓÒ ÔÔÖÓÔÖ Ð ÙÜ ÓÙ¹ ÔÐ Ù Ù Ð ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö ÙÑ Ö ÙÒ Ö Ø Ø Ø ÕÙ ÑÓÝ ÒÒ ÖعØÝÔ

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

½ È ÁÌÍÄÇ º Ç È È Ä Ç Í ÁÌÇÊ ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÑÔÐ º Á ØÓ Ò Ó ÕÙ Ö Þ Ö ÕÙ Ó Ó Ò Ø ÔÓ Ñ Ö ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ó º È Ö ØÖ Ø Ö ÙÑ Ó Ò Ó Ø ÔÓ Ò Ø Ð ÚÖÓ Ö Ñ Ò Ö Ó Ó Ñ

½ È ÁÌÍÄÇ º Ç È È Ä Ç Í ÁÌÇÊ ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÑÔÐ º Á ØÓ Ò Ó ÕÙ Ö Þ Ö ÕÙ Ó Ó Ò Ø ÔÓ Ñ Ö ÜØÖ Ñ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ó º È Ö ØÖ Ø Ö ÙÑ Ó Ò Ó Ø ÔÓ Ò Ø Ð ÚÖÓ Ö Ñ Ò Ö Ó Ó Ñ ½ È ÁÌÍÄ º ÈÈÄ ÍÁÌÊ ÜØÖÒØ ÔÐ º Á Ø Ò ÕÙÖ ÞÖ ÕÙ ÒØ Ô Ö ÜØÖÒØ ÑÔÐ º ÈÖ ØÖØÖ ÙÑ Ò ØÔ Ò Ø ÐÚÖ ÖÑ Ò Ö ÑÐ ÑÐ Ø ÖÒÖ ÔÔÙÐ ØÙÐ Ô ÙÑÒ ÑÙØ ÖÒØ Ø ÙØÖ ÙÑÒ º Ù ÔÖ ÒÐ ÒÖÒØ ÖÒغ Ù ÑÔ Ø ÜÔÖÒ ÖÒغ Ù ÒÑ Ö ÖÒØ º ÙÒ Ò ØÒØ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº Ê ÐÑ ÒØ Ë Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐÖ ÁÒØ ÐÒ Ó Ë Ù ½¼ ¹ Ç Õ٠ɺÁº ÊÐÑ ÒØ ËÒ Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ ÒÐ ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØÐ ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖº ËÙÑÖ

Chi tiết hơn

cifa.dvi

cifa.dvi ÓÑÑ Ò ³ÙÒ Ú ÙÐ ÖÓÙ Ö ØÖ Ò Ñ Ð Ù Ò ØÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ù Ù Ú ØÖ ØÓ Ö ÔÓÙÖ Ð Ò Ò Ö ÓÐ Ö ØÓÔ Ö ÓÙ ÊÓÐ Ò Ä Ò Ò ÒÓ Ø Ì Ù ÐÓØ È Ð ÔÔ Å ÖØ Ò Ø Ñ Ö È ¼¼ ¹ ¾ Úº Ä Ò ½ ¾ Ù Ö Ü Ö Ò Ö ØÓÔ º Ö ÓÙ Ñ Ö º Ö Ä ËÅ ¾ Úº Ä Ò ½

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑ Ö Ó ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ½ º½ ÍÑ Ñ Ö ÙÐ Ó ÔÖÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÓÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

EM2_ex.dvi

EM2_ex.dvi Ü Ö ½ ÉÙ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒÓÒ Ü Ù Ø Ú µ Ä ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ô Ò ÒØ º ½º ÓÒÒ Ö Ð ÜÔÖ ÓÒ Ù ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ù ÑÔ Ð ØÖÓ Ø Ø ÕÙ Ö Ô Ö ÙÒ Ö ÔÓÒØÙ ÐÐ qº Ò Ö Ð ÕÙ ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ø Ð Ð Ò ÑÔ Ò Ð ÙÜ q < 0 Ø q > 0º ¾º Ø Ö Ð ÔÓ ØÙÐ

Chi tiết hơn

internet.dvi

internet.dvi ½ ÝÐ Ò Ö Ú Ð ÒØ ÙÒ Ô ÒØ Ì ÓÖ Ñ Ò Ö ÙÜ ÝÒ Ñ ÕÙ ÍÒ ÝÐ Ò Ö C ÔÐ Ò Ø ÓÑÓ Ò Ö ÝÓÒ R Ø Ñ m ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÙÖ ÔÐ Ò ÒÐ Ò ³ÙÒ Ò Ð α Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù ÔÐ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ðº ÇÒ ÒÓØ ω(t) Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ò Ø ÒØ Ò Ø v (t)

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn