Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN"

Bản ghi

1 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song song (hoặc ' trùng) với d và d d d ' d Nhận xét Để xác định góc giữa hai đường thẳng d và d, ta có thể lấy điểm O nói trên thuộc một trong hai đường thẳng đó Góc giữa hai đường thẳng không vượt quá 90 Nếu u, u lần lượt là vectơ chỉ phương của d và u, u = a thì góc giữa hai đường d và ( ) thẳng d và d bằng a nếu a 90 và bằng 80 - a nếu a > 90 B KỸ NĂNG CƠ BẢN Cách xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau Cách : Từ một điểm trên đường thẳng a, kẻ b' bþ ( ab, ) = ( ab, ') Cách : Từ một điểm bất kì, kẻ a' a, b' bþ ( a, b) = ( a', b' ) O d ' a a O b' O a' b' b Cách Cách Cách tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau Dựng tam giác chứa góc và sử dụng định lí hàm số côsin: a = b + c -bccosa b = c + a -accosb c = a + b -abcosc Sử dụng tích vô hướng để tính góc: Nếu u, u lần lượt là vectơ chỉ phương của a và b thì: uu cos ( ab, ) = cos ( u, u) = u u b GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG BÀI TẬP

2 C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? A Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song với c (hoặc b trùng với c ) B Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c C Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn D Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó Câu Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt abc,, Khẳng định nào sau đây sai? A Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a b B Nếu a b và c^ a thì c^ b C Nếu góc giữa a và c bằng góc giữa b và c thì a b D Nếu a và b cùng nằm trong mặt phẳng ( a ) song song với c thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c Câu Cho hình hộp ABCD A' B ' C ' D ' Giả sử tam giác AB ' C và AC ' ' D đều có ba góc nhọn Góc giữa hai đường thẳng AC và AD ' là góc nào sau đây? A AB ' C B DA ' C ' C BB ' D D BDB ' Câu Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ABD là các tam giác đều Góc giữa AB và CD là? A 0 B 60 C 90 D 0 Câu Cho tứ diện đều ABCD Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng: A 90 B 60 C D 0 Câu 6 Cho hình chóp SABC có SA = SB = SC và ASB = BSC = CSA Hãy xác định góc giữa SA và BC? A 0 B 60 C 90 D Câu 7 a Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a, IJ = ( I J lần lượt là trung điểm của BC và AD ) Góc giữa AB và CD là: A 0 B 90 C 60 D 0 Câu 8 Cho hình chóp SABC có SA = SB = SC và ASB = BSC = CSA Hãy xác định góc giữa SB và AC? A B 60 C 90 D 0 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG BÀI TẬP

3 Câu 9 Cho tứ diện ABCD có AC = AD, CAB = DAB = 60, CD = AD Gọi a là góc giữa AB và CD Chọn khẳng định đúng A cosa = B a = 60 C a = 0 D cosa = Câu 0 Cho tứ diện ABCD có AB ^ AC, AB ^ BD Gọi PQ, lần lượt là trung điểm của AB và CD Góc giữa PQ và AB là: A 0 B C 60 D 90 Câu Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD = BC = BD = a, CD = a Tính góc giữa AC và BD là: A 0 B C 60 D 90 Câu Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc, OCB = 0, ABO = 60 và A AC = a 6 Điểm M nằm trên cạnh AB sao cho AM = BM Tính góc giữa hai đường thẳng CM và OA 9 arctan 6 B arctan C 9 arctan D arctan Câu Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với đáy Biết SA = a, AB = a, BC = a Gọi I là trung điểm của BC Tính côsin góc tạo bởi hai đường thẳng AI và SC A - B C D 8 Câu Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, AC =, BC = Cạnh bên SA = vuông góc với mặt đáy Gọi D là trung điểm của AB Tính côsin góc giữa hai đường thẳng SD và AC A - B 0 0 C - D 0 0 Câu Cho hình chóp SABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc và SA = SB = SC = a, M là trung điểm của AB Tính góc giữa hai đường thẳng SM và BC A 0 B 60 C 90 D 0 Câu 6 Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = OB = OC = a, I là trung điểm của BC Tính góc giữa hai đường thẳng AI và OB A arctan B arctan C arctan D arctan GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG BÀI TẬP

4 Câu 7 Cho tứ diện ABCD đều cạnh bằng a Gọi M là trung điểm CD, a là góc giữa AC và BM Chọn khẳng định đúng? A cosa = B cosa = C cosa = D a = 60 6 Câu 8 Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a Hai mặt phẳng ( SAB ) và ( ) SAC cùng vuông góc với mặt đáy, khoảng cách từ A đến mặt a phẳng ( SBC ) là Tính góc j tạo bởi hai đường thẳng SB và AC A 0 B C 60 D 90 Câu 9 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và SD Số đo của góc giữa MN và SC bằng: A 0 B C 60 D 90 Câu 0 Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a Biết SA ^ ( ABCD), SA = a Tính góc giữa SD và BC A 0 B C 60 D 90 Câu Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SAD = SAB = 90, SA = a Tính góc giữa SC và AD A 0 B C 60 D 90 Câu Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ; SA vuông góc với đáy và SA = a Gọi F là trung điểm của SC Góc giữa BF và AC bằng: A 0 B C 60 D 90 Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và SC = a Gọi H, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD Góc giữa hai đường thẳng SH và CK là: A 0 B 60 C 90 D 0 Câu Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng a ; SA vuông góc với đáy và SA = a Khi đó, côsin góc giữa SB và AC bằng: A B C D Câu Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có AB = a, SA = a Gọi G là trọng tâm tam giác SCD Góc giữa đường thẳng BG với đường thẳng SA bằng: GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG BÀI TẬP

5 A 0 arccos 0 B arccos C arccos D arccos Câu 6 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh asa, = asb, = a A và mặt phẳng ( SAB ) vuông góc với mặt phẳng đáy Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng SM, DN B C a D Câu 7 Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật, O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD, AB = a, AD = a Hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên A ( ) a ABCD trùng với trung điểm H của OD, SH = a Tính côsin của góc giữa AB và SD 7 B C D Câu 8 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật Các tam giác SAB, SAC, SAD là các tam giác vuông tại A Tính côsin của góc giữa SC và BD, A biết SA = a, AB = a, AD = a B C 0 D 8 0 Câu 9 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D có AB là a đáy lớn Biết AD = CD = a, BC = a, SA =, SA ^ ( ABCD) Tính góc giữa SB và CD A 0 B C 60 D 90 Câu 0 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D có AB là a đáy lớn Biết AD = CD = a, BC = a, SA =, SA ^ ( ABCD) Gọi a là góc giữa SD và BC Khi đó, cosa bằng: A B C 8 D 8 Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D có AB a, AD a, CD a = = = Hình chiếu vuông góc của S xuống ( ) ABCD là điểm H nằm trên AB sao cho AH = HB Biết SH = a Côsin góc giữa SB và AC là: A B C 0 D 6 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG BÀI TẬP

6 Câu Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD là hình thang cân AD BC, AD = a, BC = CD = a Biết SA ^ ( ABCD), SA = a Tính cosin góc giữa hai đường thẳng SC và AD A B C D Câu Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA = a, SA ^ BC Tính góc giữa SD và BC A 0 B C 60 D 90 Câu Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA = a, SA ^ AD, SB = a, A AC = a Tính côsin góc giữa SB và AD 6 B C D Câu Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA = a, SA ^ AD, SB = a, A AC = a Tính côsin góc giữa SD và AC - B C - D Câu 6 Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SAB, SAC, SAD là các tam giác vuông cân tại A Tính côsin góc giữa SC và AD A B C D Câu 7 Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SAB, SAC, SAD là các tam giác vuông cân tại A Tính côsin góc giữa SB và AC A B - C D - Câu 8 Cho hình hộp chữ nhật ABCD A' B ' C ' D ' Góc giữa AD ' ' và AB là: A 0 B C 90 D Câu 9 Cho hình lập phương ABCD A' B ' C ' D ' Góc giữa AB và DD ' bằng: A B 60 C 90 D 0 Câu 0 Cho lập phương ABCD A' B ' C ' D ' Chọn khẳng định sai A Góc giữa AC và BD ' ' bằng 90 B Góc giữa AA ' và BD ' ' bằng 60 C Góc giữa AD và BC ' bằng D Góc giữa BD và AC ' ' bằng 90 6 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG BÀI TẬP

7 Câu Cho hình lập phương ABCD A' B ' C ' D ' có cạnh bằng a Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BB ', CD, A' D ' Góc giữa MP và CN ' bằng: A 0 B C 60 D 90 a Câu Cho hình hộp đứng ABCD A' B ' C ' D ' có AB = AD = a, AA' =, BAD = 60 Góc giữa hai đường thẳng AC ' và BD là: A 0 B 60 C 90 D 0 Câu Cho hình hộp chữ nhật ABCD A' B ' C ' D ' có AB = a, AD = a, góc tạo bởi AC ' với mặt đáy bằng 60 Gọi I là trung điểm của CD Tính góc giữa hai đường thẳng BD ' và AI A arccos 6 B arccos C arccos D arccos Câu Cho hình lăng trụ ABC A' B ' C ' có mặt đáy là tam giác đều cạnh AB = a Hình chiếu vuông góc của ' ABC trùng với trung điểm H của cạnh A A lên mặt phẳng ( ) AB Biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60 Gọi j là góc giữa hai đường thẳng AC và BB ' Khi đó cosj bằng: cosj = B cosj = C cosj = D cosj = Câu Cho lăng trụ ABC A' B ' C ' có độ dài cạnh bên bằng a, đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, AC = a Hình chiếu vuông góc của A ' lên ( ABC ) là trung điểm của BC Tính côsin góc giữa AA ' và BC ' ' A B C 0 D Câu 6 Cho hình lăng trụ ABC A' B ' C ' có tất cả các cạnh đáy đều bằng a, góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 60 và hình chiếu H của đỉnh A lên ( ABC ' ' ') trùng với trung điểm của cạnh BC ' ' Tính tan góc tạo bởi hai đường thẳng BC và - C D A - B AC ' Câu 7 Cho hình lăng trụ đứng ABC A' B ' C ' có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên AA' = a Gọi I là trung điểm của BC Tính góc tạo bởi AI và BC ' A 0 B 60 C 90 D 0 Câu 8 Cho hình lăng trụ đứng ABC A' B ' C ' có tất cả các cạnh đều bằng a Gọi M là trung điểm của AA ' Tính góc tạo bởi BM và BC ' A 0 B 60 C 90 D 0 7 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG BÀI TẬP

8 Câu 9 Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC A' B ' C ' có cạnh bên bằng a, góc tạo bởi AB ' với mặt đáy bằng 60 Gọi M là trung điểm của BC Tính côsin góc tạo bởi hai đường thẳng AC ' và AM A B C 6 D Câu 0 Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC A' B ' C ' có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a Tính góc tạo bởi AC ' và đường cao AH của tam giác ABC A 0 B 60 C 90 D 0 D ĐÁP ÁN A B B C A C C C D D C C B B B A C C D C C D C B B A C D A B C D C A B C B C C B D C A A B D C C D B 8 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG BÀI TẬP

9 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Cho đường thẳng d và mặt phẳng ( a ) Trường hợp đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng ( a ) thì ta nói rằng góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng ( a ) bằng 90 d A Trường hợp đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng ( a ) góc giữa d và hình chiếu d ' của nó trên ( a ) gọi là góc giữa d' H O α đường thẳng d và mặt phẳng ( a ) Nhận xét Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng không vượt quá 90 B KỸ NĂNG CƠ BẢN Cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Bước : Tìm điểm chung giữa đường thẳng và mặt phẳng Bước : Tìm hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng Bước : Tính góc giữa đường thẳng và hình chiếu của nó trên mặt phẳng Cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Dựng tam giác chứa góc và sử dụng định lí hàm số côsin: a = b + c -bccosa b = c + a -accosb c = a + b -abcosc Sử dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) AB = BH BC AC = CH BC ; AB + AC = BC AB AC = BC AH AH = BH CH = + AH AB AC B A H C C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Khẳng định nào sau đây sai? A Nếu đường thẳng d ^ ( a) thì d vuông góc với hai đường thẳng trong ( a ) B Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong ( a ) thì d ( a) ^ GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG BÀI TẬP

10 C Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong ( a ) thì d vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong ( a ) D Nếu d ^ ( a) và đường thẳng a ( a) thì d ^ a Câu Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, BC, BD bằng nhau và đôi một vuông góc với nhau Khẳng định nào sau đây đúng? A Góc giữa AC và ( BCD ) là góc ACD B Góc giữa AD và ( ) C Góc giữa AC và ( ABD ) là góc CAB D Góc giữa CD và ( ) ABC là góc ADB ABD là góc CBD Câu Cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với đáy, M là trung điểm của BC Góc giữa SM và ( ABC ) bằng 60 Tính độ dài đoạn SA A a a a a B C D Câu Cho hình chóp SABC có D SAB là tam giác đều cạnh a, D ABC cân tại C Hình chiếu vuông góc của S xuống mặt ( ABC ) là trung điểm của AB Góc giữa SC và mặt đáy bằng 0 Tính độ dài đoạn SC a a A B C a D a Câu Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy Góc giữa SC và mặt đáy bằng Tính độ dài đoạn SA A a B a C a D Câu 6 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = a Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa SB và đáy là Tính độ dài đoạn SD A a B a 6 C Câu 7 a 9 a D a Cho hình vuông ABCD có tâm O và cạnh bằng a Trên đường thẳng qua O và vuông góc với ( ABCD ) lấy điểm S Nếu góc giữa SA và ( ) thì độ dài đoạn SO bằng: A a B a C a D ABCD có số đo bằng a Câu 8 Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên tạo với đáy góc 0 Tính độ dài đoạn SA GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG BÀI TẬP

11 A a 6 B a 6 C a 6 D Câu 9 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, a AB = AD = a, BC = a Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và đáy là Tính độ dài đoạn SA A a B a 0 C a 0 D a Câu 0 Cho hình lăng trụ ABC A' B ' C ' có mặt đáy là tam giác đều cạnh a Điểm M là hình chiếu vuông góc của ' ABC trùng với trung điểm của cạnh BC A lên mặt phẳng ( ) Biết góc giữa A a B a a C D AC ' và mặt đáy bằng 60 Tính độ dài đoạn AM ' Câu Cho hình lăng trụ ABC A' B ' C ' có mặt đáy là tam giác đều cạnh a Đỉnh A ' cách đều các đỉnh ABC,, Góc giữa các cạnh bên và mặt đáy bằng 60 Tính độ dài đường cao của lăng trụ a a a A B C a D Câu Cho SA SABC có ( SAC ) và ( ) = a Tính góc a giữa SB và mặt phẳng ( ) a SAB cùng vuông góc với đáy, D ABC đều cạnh a, SAC? A a» 7 ' B a» 79' C a» 7 ' D a» 67 ' Câu Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA = a và A vuông góc với đáy Tính sin của góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng ( SAB ) 8 0 B 7 C D 0 Câu Cho hình chóp SABC, có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a ; SA vuông góc với đáy và SA = a Gọi a là góc giữa SC và mặt phẳng ( SAB ) Khi đó tana nhận giá trị nào trong các giá trị sau: A 7 B 7 C 7 D 7 Câu Cho hình chóp SABC có ( SAB) ^ ( ABC) Tính góc giữa SC và ( ) D SAB đều cạnh a, D ABC vuông cân tại B và ABC? A a» 7 ' B a» 9 ' C a» 6 7' D a» 67 ' GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG BÀI TẬP

12 Câu 6 Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, ABC = 60, tam giác SBC là tam giác đều có bằng cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy Tính góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy ( ABC ) A 0 B C 60 D 90 Câu 7 Cho hình chóp SABC, có đáy ABC là tam giác vuông tại A ; BC = a, a SA = SB = SA = Góc giữa SA và mặt phẳng ( ABC ) bằng: A 0 B C 60 D 90 Câu 8 Cho hình chóp SABC, có đáy ABC là tam giác đều cạnh a Hình chiếu vuông góc của S lên ( ABC ) trùng với trung điểm của cạnh BC Biết tam giác SBC là tam giác đều Góc giữa SA và mặt phẳng ( ABC ) bằng: A 0 B C 60 D 90 Câu 9 Cho hình chóp S ABC, có đáy ABC là tam giác vuông cạnh huyền BC = a Hình chiếu vuông góc của S lên ( ABC ) trùng với trung điểm của cạnh BC Biết SB Góc giữa SA và mặt phẳng ( ABC ) bằng: A 0 B C 60 D 90 = a Câu 0 Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh a Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy Biết SC tạo với đáy một góc 60, M là trung điểm của BC Côsin góc giữa SM và mặt đáy là: A 6 B 0 C D 0 Câu Cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy bằng a và đường cao SH bằng cạnh đáy Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng: A 0 B C 60 D 90 Câu Cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác cân tại A, AB = AC = a, BAC = 0 Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AB, D SAM là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy Biết SA = a Góc giữa SN và ( ABC ) là: A 0 B C 60 D 90 Câu Cho chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ^ ( ABCD), SA = a 6 Tính góc a giữa SC và mặt phẳng ( SAD )? A a» 0 ' B a» 0 70' C a» 69 7 ' D a» 69 0' GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG BÀI TẬP

13 Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có cạnh AB Hai mặt bên ( SAB ) và ( ) SA = a Tính góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng ( ) = a, BC = a SAD cùng vuông góc với mặt phẳng đáy ( ABCD ), cạnh ABD A 90 B 60 C D 0 Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O Cạnh bên SA = a và vuông góc với mặt đáy Tính tan của góc giữa SO và mặt phẳng ( ABCD ) A B C D Câu 6 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a Cạnh bên a SA = và vuông góc với mặt đáy ( ABCD ) Gọi M là trung điểm BC Tính góc giữa đường thẳng SM và mặt phẳng ( ABCD ) A 90 B 60 C D 0 Câu 7 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a Hai mặt phẳng A ( SAB ) và ( SAC ) cùng vuông góc với đáy ( ) góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( SAD ) ABCD và SA = a Tính côsin của B C D Câu 8 Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a ; SA vuông góc a 6 với đáy và SA = Gọi a là góc giữa SC và ( ABCD ), khi đó số đo góc a bằng: A 0 B C 60 D 90 Câu 9 Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy là hình vuông cạnh a Biết SA ^ ( ABCD), A a SA = Tính sin góc giữa AC và ( ) SCD B 0 C D Câu 0 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy và SA = a 6 Góc giữa SC và ( ABCD ) bằng: A 0 B C 60 D 90 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG BÀI TẬP

14 Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy và SA = a Góc giữa SC và ( SAB ) bằng a Khi đó tana nhận giá trị nào sau đây? A tana = B tana = C tana = D tana = Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy và SA a 6 SAC thỏa mãn hệ thức nào sau đây? A = Góc a giữa SB và ( ) cosa = B sina = C cosa = D sina = Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy và SA a 6 SBC thỏa mãn hệ thức nào sau đây? A = Góc a giữa AC và ( ) cosa = B sina = C 7 7 cosa = D sina = 7 7 Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a Cạnh bên SA A vuông góc với đáy, góc gữa SC và mặt đáy ( ABCD ) bằng giữa đường thẳng SD và mặt phẳng ( SAC ) B C D 0 Tính tan của góc Câu Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang vuông tại A và BAD, = a, AB = BC = a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy Biết SC tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 60 Tính góc giữa SD và mặt phẳng ( SAC )? A a» ' B a» ' C a» 6 8' D a» 7 ' Câu 6 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AB = BC = a, AD = a Cạnh bên SA = a và vuông góc với đáy Tính góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng ( SAD ) A 0 B C 60 D 90 Câu 7 Cho D SAB đều và hình vuông ABCD nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau Tính góc giữa SC và mặt phẳng ( ABCD )? A a» 6' B a» 8 ' C a» 7 ' D a» 6 7' Câu 8 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy Tính tan của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( ABCD ) 6 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG BÀI TẬP

15 A B C D Câu 9 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy Gọi H, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD Tính tan của góc tạo bởi giữa đường thẳng SA và mặt phẳng ( SHK ) A 7 B C 7 7 D Câu 0 Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy là hình vuông cạnh a Mặt bên SAB là tam A giác đều và SC = a Gọi H là trung điểm của AB Côsin góc giữa SC và ( SHD ) là: B C D Câu Cho chóp đều SABCD có cạnh đáy bằng, cạnh bên bằng Tính tan của góc giữa cạnh bên và mặt đáy A 7 B C D Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng a Cạnh bên SA = a Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng đáy là trung điểm của H của đoạn thẳng AO Tính tan của góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng ( ABCD ) A B C D Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = a Hình chiếu vuông góc H của S trên mặt đáy trùng với trọng tâm tam giác ABC và a SH = Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh BC và SC Tính tan của góc giữa đường thẳng MN với mặt đáy ( ABCD ) A B C D Câu Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, hình chiếu vuông góc của S lên ( ABCD ) là trọng tâm G của ABD và ( ABCD ) là: D Biết SG = a Côsin góc giữa SD 7 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG BÀI TẬP

16 A B - C D - Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng a, SO vuông góc với đáy Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA và BC Tính góc giữa a 0 đường thẳng MN với mặt phẳng ( ABCD ), biết MN = A 0 B 60 C 90 D 0 Câu 6 Cho hình hộp chữ nhật ABCD A' B ' C ' D ' có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, AA' = a Tính góc giữa đường thẳng ' ABCD AC với mặt phẳng ( ) A 0 B C 60 D 90 Câu 7 Cho hình hộp chữ nhật ABCD A' B ' C ' D ' có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng, AA ' = Tính góc giữa đường thẳng ' AC với mặt phẳng ( ' ' ) AA B B A 0 B C 60 D 90 Câu 8 Cho lăng trụ ABCD A' B ' C ' D ' có đáy là hình thoi cạnh a, 0 BAD = 60 Hình chiếu vuông góc của B ' xuống mặt đáy trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy và cạnh bên BB ' = a Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy A 0 B C 60 D 90 Câu 9 Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy là hình vuông cạnh a Hai mặt phẳng A ( SAB ) và ( ) 8a 6 SAD cùng vuông góc với đáy Tam giác SAB có diện tích bằng Côsin góc giữa SD và ( SBC ) là: 9 B 6 C 6 9 D Câu 0 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = a, AD = a Điểm H nằm trên AB thỏa mãn AH = HB Hai mặt phẳng ( SHC ) và ( SHD ) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy Biết SA = a Côsin góc giữa SD và ( SBC ) là: A B C D D ĐÁP ÁN B C C D B A B A A C C A D B A C A B C B 8 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG BÀI TẬP

17 C C A B A B B A A C A B D A A A C B C C D C B C B B A C A B 9 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG BÀI TẬP

18 Vũ Văn Ngọc GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc A KIẾN THỨC CƠ BẢN Góc giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa hai đường thẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến giữa hai mặt phẳng đó + Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì góc giữa hai mặt phẳng đó bằng 90 + Nếu hai mặt phẳng song song với nhau thì góc giữa hai mặt phẳng đó bằng 0 Cách xác định: Cho hai mặt phẳng P và Q + B: Xác định giao tuyến giữa P và Q Q + B: Xác định hai đường thẳng: a P b Q sao cho a và b b cùng vuông góc với giao tuyến giữa P và Q P a P ; Q a, b + B: Chú ý: Nếu bài toán yêu cầu tìm góc giữa hai mặt phẳng trong đó có một mặt phẳng là mặt đáy thì ta sẽ làm như sau: Đỉnh S + B: Xác định giao tuyến giữa hai mặt phẳng đó + B: Từ chân đường cao kẻ đoạn thẳng a vuông góc b với giao tuyến; Nối lên đỉnh ta được đoạn thẳng b + B: Góc giữa hai mặt phẳng trên bằng góc giữa hai đường thẳng a và b Đáy H Chân đường cao a GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG BÀI TẬP

19 Vũ Văn Ngọc B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a, chiều cao hình chóp bằng a Góc giữa mặt bên và mặt đáy là A 0 B C 60 D 7 Câu Cho hình lập phương ABCD A' B' C' D ' có cạnh bằng a Gọi là tâm của hình vuông A' B' C' D ' và là góc giữa hai mặt phẳng và Góc thỏa mãn hệ thức nào sau đây? A cos B tan C O' AB sin ABCD O' D tan Câu Cho hình hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và BA BC a SA vuông góc với đáy, SA a Góc giữa hai mặt phẳng bằng SBC SAC và A 0 B C 60 D 7 Câu Cho hình chóp SABCD, có đáylà hình vuông cạnh a Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA a Góc giữa hai mặt phẳng và là, khi đó tan A nhận giá trị nào trong các giá trị sau? SCD ABCD tan B tan C tan D tan SO ABCD, Câu Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O Biết SO a và đường tròn nội tiếp đáy ABCD có bán kính bằng a Góc hợp bởi mỗi mặt bên với đáy bằng A 0 B C 60 D 7 Câu 6 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, SA vuông góc với ABCD, AB BC a, AD a Nếu góc giữa SC và mặt phẳng ABCD bằng thì góc giữa mặt phẳng SAD và SCD bằng A 60 B 0 C 6 arccos D Câu 7 Cho hình chóp tam giác SABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a góc với đáy Để thể tích của khối chóp SABC bằng và ABC bằng và SA vuông a thì góc giữa hai mặt phẳng SBC A 60 B 0 C D Đáp án khác Câu 8 Cho tứ diện ABCD có AB 7cm, CA 8cm, BC 0cm, CD 0cm, và CD ABC ABC và ABD bằng Khi đó, góc giữa hai mặt phẳng A B 0 C 60 D Đáp án khác GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG BÀI TẬP

20 Vũ Văn Ngọc Câu 9 Cho lăng trụ đứng ABC A' B' C ' có đáy ABC là tam giác cân với AB AC a góc BAC 0, BB' a và I là trung điểm của ' và bằng AB' I ABC CC Cosin của góc giữa hai mặt phẳng A B C D 0 Câu 0 Cho lăng trụ ABC A' B' C ' có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, A' A A' B A' C m m là A ABB' A' Để góc giữa mặt bên a B a 7 6 S ABC C a 6 và mặt đáy bằng 60 D a thì giá trị của Câu Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác vuông tại A,, tam giác là tam giác đều có bằng cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy Tính SBC SAC của góc giữa hai mặt phẳng ABC và ABC 60 tan A B C 6 D Câu Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a Cạnh bên SA a và vuông góc với mặt đáy ABC Tính sin của góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC A B C D Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a Cạnh bên SA a và vuông góc với đáy ABCD Tính cot của góc giữa hai mặt phẳng SCD và ABCD A B C D Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD và phẳng SBC và ABCD A 0 0 B 0 C SO a 0 60 D 6 Tính góc giữa hai mặt 0 90 Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I a, SA SB SD Tính tan của góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng A B C D, cạnh a, góc BAD 60 SBD và ABCD 0 GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG BÀI TẬP

21 Vũ Văn Ngọc Câu 6 Cho hình chóp bên SA a S ABCD có đáy ABCD Hình chiếu vuông góc của đỉnh S H của đoạn thẳng AO Tính A tan B C là hình vuông tâm O, cạnh bằng a Cạnh trên mặt phẳng ABCD là trung điểm của và SCD của góc giữa hai mặt phẳng ABCD D Câu 7 Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a, điểm của cạnh BC Góc giữa hai mặt phẳng (SDM) với (SBC) bằng: SA a M là trung A arctan 0 0 C arctan 0 B arctan D 0 arctan C ĐÁP ÁN C B C B C A A A B C B D B B A D D GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG BÀI TẬP

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 0 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) * KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn: TOÁN Lớp Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 0 Câu.

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN Năm học: 7-8 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề. Câu : Cho hình chóp

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm của hoành độ =

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: Sở giáo dục THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 MOONVN Đề thi: Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang-8 Thời gian làm bài : 9 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfacebookcom/groups/thuviendethi/

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018

Đề toán thi thử THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2018 SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 MÔN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 07-08 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề: 4 Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Câu. Gọi x 0 là nghiệm dương lớn nhất

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Mã đề thi: 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 SỞ GD & ĐT BẮ NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ Mã đề thi: ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học: 0-00 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút; (0 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Mã đề thi 100 Thời gian làm bài: 90 phút, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA Đề gồm có 5 trang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: Toán Mã đề thi 00 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 0. Cho hình chóp S.ABCD

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU MÔN TOÁN LẦN NĂM 9 Thời gian làm bài : 9 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi Họ, tên thí sinh:... Số bá danh:...

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại Group thảo luận học tập :

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   Group thảo luận học tập : Group thảo luận học tập : https://www.fceook.com/groups/thuviendethi/ Câu. [5] Cho hàm số Hàm số có ảng iến thiên như su y 0 0 y đồng iến trên khoảng nào dưới đây? ;. ;. ;. Câu. [5] Trong không gin với

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:   ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia

SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 12 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gia SỞ GIÁO DỤC BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 0 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ TOÁN LỚP Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 0 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:.............................................

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN

- Website chia sẻ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn thi trắc nghiệm!! SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍN SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 6-7 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... SBD:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho p,

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 TỔ TOÁN Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn TRƯỜNG THPT TĨNH GIA TỔ TOÁN ------------------------ Câu. Đường cong trong hình ên là đồ thị củ một hàm số trong ốn hàm số được liệt kê ở ốn phương án A, B, C, D dưới đâ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến tại   THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 MOON.VN Đề thi: THPT Lục Ng THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 08 MOONVN Đề thi: THPT Lục Ngạn -Bắc Ging-ID: 698 Thời gin làm ài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Group thảo luận học tập : https://wwwfceookcom/groups/thuviendethi/ Câu

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trng) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 07 Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 90 phút, không kể thời gin phát đề Câu Đường cong trong hình ên là đồ thị củ

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút,không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC MÔN: TOÁN 10 Phần 1: Trắc nghiệm: (4 đ) A. Đại số: Chương 4: Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 08 09 MÔN: TOÁN 0 Phần : Trắc nghiệm: ( đ) A. Đại số: Chương : Bất đẳng thức Bất phương trình: Nội dung Số câu Bất đẳng thức (lý thuyết) Bất phương trình bậc Bất phương

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có 5 trang) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút không kể thời g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi có trng) KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 09 Môn thi: TOÁN Thời gin: 0 phút không kể thời gin phát đề ĐỀ THI MẪU Mã đề: 0 Câu Cho hàm số f PHẦN I: TRẮC

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phạm Thái Ly Đồng nhất thức và bất đẳng thức hì

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phạm Thái Ly Đồng nhất thức và bất đẳng thức hì ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phạm Thái Ly Đồng nhất thức và bất đẳng thức hình học Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số:

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 99 (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 113 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 56 Câu Cho hàm số y = + + + 6 Khẳng định nào su

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) TRƯỜNG THT NGUYỄN TRÃI BA ĐÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trng) ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 08-09 Môn thi: TOÁN Lớp Thời gin làm bài : 90 phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh : Số báo dnh

Chi tiết hơn

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : Website Đề Thi Thử T Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebookcom/dethithunet BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề gồm 6 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 7 Bài

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG HI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓ HUẨN KIẾN THỨ TÓM TẮT GIÁO KHO 1 Định nghĩa: LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI Á ẠNG ÀI TẬP ài toán 1: TÍNH GÓ GIỮ HI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: Để tính góc giữa hai đường thẳng d,d trong không

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 13 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo danh:.........................................

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03

03_LUYEN DE 2019_De chuan 03 OO.V HỌC ĐỂ KHẲG ĐỊH ÌH Đề thi gồm trg Họ, tê thí sih: Số áo dh:. ĐỀ THI THA KHẢO 9 PRO A Bài thi: TOÁ Thời gi làm ài: 9 phút, khôg kể thời gi phát đề ĐỀ CHUẨ Câu : Cho, > ; m, Z. Trog các đẳg thức su,

Chi tiết hơn

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học đề 02 Moonvn Học để khẳng định mình ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trng) ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 08 09 ĐỀ 0 Môn: TOÁN Lớp Thời gin m ài: 50 phút, không kể thời gin phát đề Họ, tên thí sinh: Số áo dnh: ID

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 103 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 7 Môn thi: TÁN Thời gin làm bài: phút Họ và tên thí sinh: Số báo dnh: Mã đề thi 6 Câu Tìm số gio điểm củ đồ thị hàm số = và đồ thị

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ TƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 09 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 06 07 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Cho hàm số = ( a)( b)( c) có đồ thị ( C ) với a < b

Chi tiết hơn

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên ĐỀ THI HSG LỚP TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC: 08-09 THỜI GIAN : 80 PHÚT Bài (4 điểm) Cho hàm số y x x + 4 có đồ thị C, đường thẳng ( d ) đi qua ( ;) A và có hệ số góc m Tìm m để ( d ) cắt ( C ) tại ba điểm

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM PRO X CHO TEEN K DUY NHẤT TẠI VTEDVN ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam website: wwwvtedvn Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại wwwvtedvn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SƠN TÂY (Đề thi có 06 trg) ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (Lầ ) NĂM HỌC 08-09 BÀI THI: TOÁN Thời gi làm bài: 90 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h

Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số h Trường THCS Trần Văn Ơn Q 1 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI HKI - TOÁN 7 năm học 015 016 A) LÝ THUYẾT: I) ĐẠI SỐ: 1) Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3) Lũy

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai tap ve tiep tuyen 1.doc

Microsoft Word - bai tap ve tiep tuyen 1.doc ài 1: ho tam giác nhọn ( < ). Vẽ đường tròn (;R) đường kính cắt, lần lượt tại và F. Vẽ đường cao cắt F tại. a) hứng minh,, thẳng hàng. b) Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác F. hứng minh: F là tiếp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ Một số lưu ý Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể gặp các dạng như: Đặt ẩn phụ đưa phương trình đã cho về

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài :

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (Đề thi có 05 trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN Toán. Thời gian làm bài : SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU (Đề thi có 5 trg) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC - 9 MÔN Toá Thời gi làm bài : 9 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A. Ngày thi :

Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A.   Ngày thi : Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 00 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN - khối A Email: phukhanh@moeteduvn Ngày thi : 07000 (Chủ Nhật ) ĐỀ 0 I PHẦN BẮT BUỘC ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm

Chi tiết hơn