CAÊN BAÄC HAI

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CAÊN BAÄC HAI"

Bản ghi

1 TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu treân. Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu,, : Cho tam giaùc ABC coù ba trung truyeán AD, BE, CF ñoàng quy taïi G. Caâu : Caâu naøo sau ñaây ñuùng? GA GB GC GA GB GC 0 AG BG AC D. GA GB GC 0 Caâu : Caâu naøo sau ñaây laø sai? AE CD BF 0 GD GE GF 0 D. EA EB EC ED EF AB AC GB GC Caâu : Caâu naøo sau ñaây ñuùng? EF BC AC AB CB AB ED D. CG FG Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 5, 6, 7, 8 : Cho tam giaùc ñeàu ABC caïnh a, coù troïng taâm laø G. Caâu 5 : Caâu naøo sau ñaây ñuùng? AB AC BC AB AC AB AC AG D. AB AC BC 0 Caâu 6 : Xeùt hai meänh ñeà : I. AB AC II. AB AC a Caâu 7 : AG BG baèng : 6 Caâu 8 : Caâu naøo sau ñaây laø sai? ACG 0 CB AC BA.AB 0 ACA a D. Coù moät caâu sai trong ba caâu treân. Caâu 9 : Cho tam giaùc AB Treân caïnh BC laáy ñieåm D sao cho BD BC. Veùctô AD baèng : 5 AB AC AB AC AB AC D. AB AC Caâu 0 : Cho töù dieän ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AC vaø BD. Caâu naøo sau ñaây laø sai? HÌNH HOÏC : VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC... GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG AB DC AC DB AB CD AC BD MA MB NC ND 0 D. MA NB MC ND 0 Caâu : Duøng giaû thieát caâu 0 vaø goïi theâm G laø trung ñieåm cuûa MN. Caâu naøo sau ñaây ñuùng? GA GC GM G laø troïng taâm cuûa töù dieän ABCD. GA GB GC GD 0 D. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu : Cho töù dieän ABCD vôùi troïng taâm laø G. Goïi A laø troïng taâm cuûa tam giaùc BCD. Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? AB AC AD AA GA GB GC DG Ba ñieåm A, G, A thaúng haøng. D. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. D. a

2 Caâu : Cho hai töù dieän ABCD.A B C D vôùi troïng taâm laàn löôït laø G, G. Xeùt hai meänh ñeà : I. AA' BB' CC' DD' GG' II. Hai töù dieän ABCD, A B C D coù cuøng troïng taâm AA' BB' CC' DD' 0 Caâu : Cho boán ñieåm A, B, C, D baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? ADC DDC D DC BDA DDA D DA ADC BDA ADB 0 D. Coù moät caâu sai trong ba caâu treân. Caâu 5 : Cho hình hoäp ABCD.A B C D Caâu naøo sau ñaây sai? BD B' D' BA' CD' AD' BC' D. AD C' B' Caâu 6 : Cho hình hoäp ABCD.A B C D. Xeùt hai meänh ñeà : I. AC' AB AD AA' II. A' C AB B' C' D' D Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 7, 8 : Cho hình laêng truï ABA B C. Ñaët Caâu 7 : Xeùt hai meänh ñeà : I. B' C a b c II. BC' a b c Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. HÌNH HOÏC : VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC... GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG AA' a, AB b, AC c. Caâu 8 : Goïi theâm G laø troïng taâm cuûa tam giaùc A B C. Veùctô AG ' baèng : a b c a b c a b c D. Moät ñaùp soá khaùc. Caâu 9 : Xeùt hai meänh ñeà : Ba veùctô a, b, c ñoàng phaúng neáu : I. Coù moät veùctô trong ba veùctô ñoù baèng 0. II. Coù hai veùctô trong ba veùctô ñoù cuøng phöông. Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Caâu 0 : Caâu naøo sau ñaây laø sai? Ba veùctô AB, AC, AD ñoàng phaúng boán ñieåm A, B, C, D cuøng naèm trong moät maët phaúng. ABCD laø töù dieän BC, CD, AC khoâng ñoàng phaúng. Ba veùctô a, b, c laø ñoàng phaúng chæ khi giaù cuûa chuùng naèm trong moät maët phaúng. D. Coù moät caâu sai trong ba caâu treân. Caâu : Cho hai veùctô a, b. Xeùt hai meänh ñeà : I. a.b a.b. cosa, b II. a.b a b a b Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Caâu : Cho hình choùp S.ABCD. Xeùt hai meänh ñeà : I. ABCD laø hình bình haønh SA SC SB SD II. SA SC SB SD ABCD laø hình bình haønh Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Caâu : Cho hình choùp S.ABCD. Goïi O laø giao ñieåm cuûa AC vaø BD. Xeùt hai meänh ñeà : I. ABCD laø hình bình haønh SA SB SC SD SO

3 II. SA SB SC SD SO ABCD laø hình bình haønh Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu, 5 : Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình chöõ nhaät. Caâu : Tích SA. SC baèng : SB. SD AC. BD AB. CD Caâu 5 : Bieåu thöùc T = SA + SC SB baèng : AC BD SD Caâu 6 : Cho hình laäp phöông ABCD.A B C D caïnh a. Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? ACD AA'.BB' 0 BA BB' a AD.C' B' a D. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu 7 : Duøng giaû thieát caâu 6. Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? BA BC B' D' 0 B' B B' A' DC' BAC a D. AB AD.B' D' 0 Caâu 8 : Cho a, a, b 0. Xeùt hai meänh ñeà : b vaø o I. a b 7 II. a b 9 Caâu 9 : Cho a, b vaø a.b 6. Tính goùc cuûa a vaø b. 60 o 60 o 0 o Caâu 0 : Goïi (a, b) laø goùc cuûa hai ñöôøng thaúng a vaø b. Caâu naøo sau ñaây sai? (a, b) = (b, a) 0 o (a, b) 90 o a b (a, b) = 90 o D. 0 o (a, b) 80 o Caâu : Cho hai ñöôøng thaúng a vaø b. Töø moät ñieåm O, veõ tia Oa // a, Ob // b. Caâu naøo sau ñaây ñuùng? Goùc a Ob = 0 o (a, b) = 0 o Goùc a Ob = 0 o (a, b) = 60 o Goùc a Ob = 60 o (a, b) = 60 o D. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu : Trong khoâng gian cho ba ñöôøng thaúng a, b, c. Meänh ñeà naøo sau ñaây ñuùng? a c b c a // b a b a c a caét c b c a // b b c D. ca N a // c c a M Caâu : Trong khoâng gian, cho caùc ñöôøng thaúng d, d, d. Xeùt hai meänh ñeà : I. d // d vaø d d d d II. d d vaø d d d // d Caâu : Cho töù dieän ABCD coù AB = CD = 6 Goïi I, M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AC, BC, AD. Cho bieát MN. Caâu naøo sau ñaây sai? (AB, CD) = (IM, IN) AB CD IN AB D. (AB, CD) = 5 o Caâu 5 : Duøng giaû thieát caâu, maët phaúng (IMN) caét töù dieän ABCD theo thieát dieän laø hình gì? Hình bình haønh. Hình chöõ nhaät. Hình vuoâng. D. Hình thoi. Caâu 6 : Cho hai ñöôøng thaúng a, b vaø maët phaúng (P), (Q). Meänh ñeà naøo sau ñaây ñuùng? a // P a // b b P b P b a P a HÌNH HOÏC : VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC... GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG

4 a b a P b // P D. P// Q a P a Q Caâu 7 : Cho hai ñöôøng thaúng a, b vaø maët phaúng (P), (Q). Meänh ñeà naøo sau ñaây ñuùng? a P a P a // b a Q b P P// Q a // P P Q Q a D. a // Q Q P a P Caâu 8 : Cho hai ñöôøng thaúng a, b vaø hai maët phaúng (P), (Q). Meänh ñeà naøo sau ñaây ñuùng? a P a P a, b caét nhau Q// P b Q a // Q a P b // P a b D. a // P a b b P P b a, b P Caâu 9 : Cho c // P. Meänh ñeà naøo sau ñaây ñuùng? c a, c b a caét b a b a b D. a // b hay a b Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 0,, : Cho hình choùp S.ABC coù SA = SB = SC = AB = AC = a vaø BC a. Caâu 0 : Caâu naøo sau ñaây sai? SA, AB 60 Goùc SAC = 60 o Goùc SBC = 5 o (AB, AC) = 90 o D. o Caâu : Goùc giöõa hai ñöôøng thaúng AB vaø SC baèng : 0 o 60 o 5 o D. 0 o Caâu : Goùc cuûa hai maët phaúng (ABC) vaø (SBC) baèng : 90 o 60 o 5 o D. 0 o Caâu : Cho töù dieän SABC coù SA AB, SA A Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? AC SB AB SC AB AC D. SA BC Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu, 5, 6 : Cho hình choùp S.ABC coù SAB, SAC vuoâng ôû A, maët ABC vuoâng ôû Caâu : Caâu naøo sau ñaây sai? SA BC BC SC AC SB D. Coù moät caâu sai trong ba caâu treân. Caâu 5 : Veõ AH SC, AK SN. Caâu naøo sau ñaây ñuùng? AH BC AH mp(sbc) AH SB D. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu 6 : Xeùt hai meänh ñeà : I. Tam giaùc AHK vuoâng ôû K. II. Töù giaùc BKHC noäi tieáp trong moät ñöôøng troøn. Caâu 7 : Cho hai ñöôøng thaúng a, b ôû trong maët phaúng (P) vaø ñöôøng thaúng c ôû ngoaøi (P). Xeùt caùc meänh ñeà : I. a, b caét nhau vaø c a, c b c (P) II. a // b, c a c (P) Caâu 8 : Cho ñieåm A vaø maët phaúng (P). Qua A coù theå veõ ñöôïc maáy ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi (P)? 0 D. Voâ soá. Caâu 9 : Cho ñieåm A vaø ñöôøng thaúng d. Qua A coù theå veõ ñöôïc maáy ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi d? 0 D. Voâ soá. HÌNH HOÏC : VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC... GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG

5 5 Caâu 50 : Cho ñieåm A vaø ñöôøng thaúng d. Qua A coù theå veõ ñöôïc maáy maët phaúng vuoâng goùc vôùi d? 0 D. Voâ soá. Caâu 5 : Cho ñieåm A vaø maët phaúng (P). Qua A coù theå veõ ñöôïc maáy maët phaúng vuoâng goùc vôùi (P)? 0 D. Voâ soá. Caâu 5 : Cho hình choùp S.ABC coù SA = SB = SC vaø goùc ASB = goùc BSC = goùc CS Hình choùp ñoù coù maáy caëp caïnh ñoái vuoâng goùc nhau? D. 0 Caâu 5 : Cho hình töù dieän ABCD coù AB = AC = AD = a vaø hai goùc BAC, BAD baèng 60 o, goùc CAD vuoâng. Töù dieän doù coù bao nhieâu caëp caïnh ñoái vuoâng goùc nhau? 0 D. Caâu 5 : Duøng giaû thieát caâu 5, goïi I, J laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, CD. Caâu naøo sau ñaây sai? BC BD IJ CD IJ AB D. IJ AD Caâu 55 : Cho hai ñöôøng thaúng a, b vaø maët phaúng (P). Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? Neáu a // (P) vaø b (P) thì b a. Neáu a // (P) vaø b a thì b (P). Neáu a // (P) vaø b // a thì b // (P). D. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu 56 : Xeùt caùc meänh ñeà : I. Moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi hai ñöôøng thaúng phaân bieät trong maët phaúng (P) thì noù vuoâng goùc vôùi (P). II. Moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi hai ñöôøng thaúng caét nhau cuøng song song vôùi maët phaúng (P) thì noù vuoâng goùc vôùi (P). Caâu 57 : Meänh ñeà naøo sau ñaây ñuùng? P Q a // P P Q a P a Q a Q P Q a P P Q a // P D. a Q a Q a P Caâu 58 : Meänh ñeà naøo sau ñaây ñuùng? P Q a Q P Q a // Q a P a P P Q a P P Q a Q a // P D. a Q a // P a P a P M a P Caâu 59 : Meänh ñeà naøo sau ñaây sai? P Q P Q a b Q b P, b a P Q P Q a b a b P, b Q P Q a a R P R, Q R D. Cho ñöôøng thaúng a vaø maët phaúng (P)!(Q) qua a vaø (Q) (P). Caâu 60 : Cho moät ñieåm M vaø hai maët phaúng (P) vaø (Q) caét nhau theo giao tuyeán a. Qua M coù theå veõ bao nhieâu maët phaúng vuoâng goùc vôùi caû (P) vaø (Q)? 0 D. Voâ soá. HÌNH HOÏC : VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC... GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG

6 6 Caâu 6 : Cho hai maët phaúng (P) vaø (Q) caét nhau theo giao tuyeán a. Goïi (R) laø maët phaúng vuoâng goùc vôùi a. Xeùt caùc meänh ñeà : I. (R) (P) II. (R) (Q) III. Giao tuyeán cuûa (R) vaø (Q) vuoâng goùc vôùi (P) Chæ I. Chæ II. Chæ I vaø II. D. Chæ I vaø III. Caâu 6 : Trong khoâng gian, cho ba ñöôøng thaúng a, b, c. Meänh ñeà naøo sau ñaây laø ñuùng? a c vaø b c a // b a c vaø b c a b a // b vaø c a c b D. a c vaø b c a, b cheùo nhau Caâu 6 : Cho hai ñöôøng thaúng phaân bieät a, b vaø moät maët phaúng (P). Cho bieát a (P). Xeùt hai meänh ñeà : I. Neáu b // (P) thì b a. II. Neáu b a thì b // (P). Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Caâu 6 : Cho hai ñöôøng thaúng phaân bieät a, b vaø moät maët phaúng (P). Cho bieát a (P). Xeùt hai meänh ñeà : I. Neáu b (P) thì b // a. II. Neáu b // a thì b (P). Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Caâu 65 : Moät hình hoäp laø hình hoäp chöõ nhaät khi noù coù ít nhaát : hai maët laø hình chöõ nhaät. ba maët laø hình chöõ nhaät. boán maët laø hình chöõ nhaät. D. naêm maët laø hình chöõ nhaät. Caâu 66 : Meänh ñeà naøo sau ñaây laø ñuùng? Hình hoäp ñöùng coù caùc maët laø hình chöõ nhaät. Neáu hình hoäp coù boán ñöôøng cheùo baèng nhau thì noù laø hình laäp phöông. Trong hình laêng truï ñeàu, caùc maët beân laø caùc hình chöõ nhaät baèng nhau. D. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu 67 : Cho hình laäp phöông ABCD.A B C D caïnh a. Xeùt hai meänh ñeà : I. Ñöôøng cheùo cuûa noù baèng. II. Dieän tích moät maët cheùo laø a. Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Caâu 68 : Cho hình choùp S.ABC coù chieàu cao laø SH. Xeùt hai meänh ñeà : I. Neáu maët beân (SAB) vuoâng goùc vôùi maët ñaùy (ABC) thì SH (SAB). II. Neáu ba maët beân (SAB), (SAC), (SBC) taïo vôùi maët ñaùy caùc goùc baèng nhau thì HA = HB = H Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Caâu 69 : Cho hình choùp S.ABC coù chieàu cao laø SH. Xeùt hai meänh ñeà : I. Neáu hai maët beân (SAB), (SAC) cuøng vuoâng goùc vôùi maët ñaùy (ABC) thì H II. Neáu SA, SB, SC vuoâng goùc nhau töøng ñoâi moät thì H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc AB Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 70, 7, 7, 7, 7, 75, 76, 77, 78 : Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình vuoâng taâm O, caïnh a. Cho bieát hai maët beân (SAB), (SAD) cuøng vuoâng goùc vôùi maët ñaùy (ABCD) vaø SA = a. Caâu 70 : Xeùt hai meänh ñeà : I. Chieàu cao cuûa hình choùp baèng a. II. SAC vuoâng caân ôû Caâu 7 : Hình choùp S.ABCD coù bao nhieâu maët beân laø tam giaùc vuoâng? D. HÌNH HOÏC : VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC... GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG

7 Caâu 7 : Goùc cuûa SC vaø maët ñaùy (ABCD) baèng : 0 o 5 o 60 o D. 90 o Caâu 7 : Goùc cuûa SC vaø (SAD) baèng : 0 o 5 o 60 o D. 90 o Caâu 7 : Khoaûng caùch töø A ñeán maët phaúng (SBD) baèng : a 0 a Caâu 75 : Khoaûng caùch giöõa AD vaø SB baèng : a a HÌNH HOÏC : VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC... GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG a a 6 Caâu 76 : Ñoaïn vuoâng goùc chung giöõa BD vaø SC laø : OA OC OJ SC Caâu 77 : Caâu naøo sau ñaây laø sai? Goùc cuûa hai maët phaúng (SBC) vaø (SAB) baèng 90 o. Goùc cuûa hai maët phaúng (SDC) vaø (ABCD) laø goùc SD Goùc cuûa hai maët phaúng (SBD) vaø (ABCD) laø goùc SO D. Coù moät caâu sai trong ba caâu treân. Caâu 78 : Goïi A, B, C, D laàn löôït laø trung ñieåm caùc caïnh SA, SB, SC, SD. Xeùt hai meänh ñeà : I. Khoái ña dieän ABCD.A B C D laø hình choùp cuït. II. Hình choùp cuït ñoù chæ coù hai maët beân laø hai hình thang vuoâng. Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 79, 80, 8, 8 : Cho töù dieän ñeàu ABCD caïnh a. Caâu 79 : Chieàu cao cuûa töù dieän laø : a 6 Caâu 80 : Toång dieän tích boán maët cuûa töù dieän ñoù laø : a a a a D. Caâu 8 : Khoaûng caùch giöõa hai caïnh ñoái AB vaø CD baèng : a a D. Caâu 8 : Goùc giöõa hai maët cuûa töù dieän ñoù laø : 9 o 9 70 o 5 o 5 Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 8, 8, 85 : Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.ABC coù caïnh ñaùy baèng a, caïnh beân baèng a. Veõ SH vuoâng goùc vôùi mp(abc). Caâu 8 : Xeùt hai meänh ñeà : I. H laø troïng taâm cuûa tam giaùc AB II. H laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc AB Caâu 8 : Chieàu cao cuûa hình choùp baèng : a 5 a 5 a 5 Caâu 85 : Dieän tích xung quanh (toång dieän tích caùc maët beân) cuûa hình choùp baèng : a 7 a 7 a Caâu 86 : Cho töù dieän ABCD coù ba caïnh AB, AC, AD ñoâi moät vuoâng goùc nhau. Veõ AH vuoâng goùc vôùi CD. Caâu naøo sau ñaây sai? a 7

8 8 AH < AD BH < BC AB < CD D. Coù moät caâu sai trong ba caâu treân. Caâu 87 : Cho töù dieän ABCD coù ba caïnh AB, AC, AD ñoâi moät vuoâng goùc nhau vaø goùc ACD = 6 o. Caâu naøo sau ñaây ñuùng? AB < AC AD > AC BD < AC D. BC > BD Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 88, 89, 90 : Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù caùc caïnh ñeàu baèng a. Caâu 88 : Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? Caùc maët beân laø tam giaùc ñeàu. Caùc maët cheùo laø tam giaùc vuoâng caân. a Chieàu cao cuûa hình choùp baèng. D. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu 89 : Xeùt hai meänh ñeà : I. Maët phaúng (SBD) laø maët trung tröïc cuûa A II. Taâm O cuûa maët ñaùy caùch ñeàu naêm ñænh S, A, B, C, D. Chæ I. Chæ II. Caû I vaø II. D. Khoâng coù. Caâu 90 : Goïi O laø taâm cuûa hình vuoâng ABCD. Khoaûng caùch töø O ñeán maët phaúng (SAB) baèng : a 6 a 6 6 HÌNH HOÏC : VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC... GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG a 6 Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 9, 9, 9, 9 : Cho hình choùp S.ABC coù caùc goùc ôû S ñeàu vuoâng, caùc caïnh SA = a, SB = b, SC = c. Veõ SH vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC). Caâu 9 : Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? BC SA BC AH taïi A H laø tröïc taâm cuûa AB D. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu 9 : Xeùt hai meänh ñeà : I. Tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn. II. Ñieåm H luoân ôû trong tam giaùc AB Caû I vaø II. Khoâng coù Chæ I. D. Chæ II. Caâu 9 : Ñoä daøi SH baèng : a b b c c a abc abc a b b c c a abc a b c Caâu 9 : Goïi O laø ñieåm caùch ñeàu boán ñieåm S, A, B, C thì OS baèng : a b c a b c a b c Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 95, 96, 97, 98 : Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình thoi taâm O, caïnh a, goùc BAD = 60 o a vaø SO. Bieát SA = SC vaø SB = SD. Caâu 95 : Xeùt hai meänh ñeà : I. SO laø chieàu cao cuûa hình choùp. II. AC vuoâng goùc vôùi SD. Caâu 96 : Xeùt hai meänh ñeà : I. (SAC) laø maët trung tröïc cuûa BD. II.AD vuoâng goùc vôùi S Caâu 97 : Goïi, laàn löôït laø goùc cuûa SA, SB vôùi maët phaúng (ABCD). Xeùt hai meänh ñeà :

9 9 I. > 5 o II. < Khoâng coù. Caû I vaø II. Chæ I. D. Chæ II. Caâu 98 : Tính khoaûng caùch giöõa SA vaø BD. a a 7 a Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 99, 00, 0 : Cho hình choùp S.ABC coù caùc caïnh ñaùy AB = 6, AC = 8, BC = 0, caùc caïnh beân ñeàu baèng. Veõ chieàu cao SH cuûa hình choùp. Caâu 99 : Xeùt caùc meänh ñeà : I. H laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc AB II. H laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc AB III. H laø trung ñieåm cuûa B Chæ I. Chæ II. Chæ III. D. Chæ I vaø III. Caâu 00 : Chieàu cao cuûa hình choùp S.ABC baèng : Caâu 0 : Goïi laø goùc giöõa hai maët phaúng (SAB) vaø (ABC) thì : = arctan 7 o Caû hai ñaùp soá ôû caâu A, Caâu 0 : Moät hình choùp tam giaùc ñeàu S.ABC coù caïnh beân baèng vaø taïo vôùi maët ñaùy moät goùc 5 o. Tính caïnh ñaùy a vaø dieän tích maët ñaùy S. 9 a =, S = a =, S = a =, S = 6 Caâu 0 : Duøng giaû thieát caâu 0, tính khoaûng caùch giöõa hai caïnh ñoái SA vaø B Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 0, 05, 06, 07 : Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù SO = (O laø taâm cuûa hình vuoâng ABCD), maët beân hôïp vôùi maët ñaùy moät goùc 60 o. Caâu 0 : Tính caïnh ñaùy : Caâu 05 : Tính caïnh beân : Caâu 06 : Tính goùc giöõa hai maët phaúng (SAB) vaø (SCD). 0 o 5 o 60 o D. 90 o Caâu 07 : Tính khoaûng caùch giöõa AB vaø SD. Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 08, 09 : Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù ñaùy laø hình vuoâng a 0 ABCD, taâm O, caïnh a, SO. Caâu 08 : Dieän tích xung quanh cuûa hình choùp baèng : a a a D. a Caâu 09 : Goùc cuûa caïnh beân SA vaø maët ñaùy gaàn baèng giaù trò naøo sau ñaây : 65 o 65 o 0 65 o 5 D. 66 o HÌNH HOÏC : VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC... GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG

10 0 Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 0,, : Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy laø hình vuoâng caïnh a = cm, hai maët beân (SAB), (SAD) cuøng vuoâng goùc vôùi maët ñaùy, maët beân (SBC) taïo vôùi maët ñaùy moät goùc 0 o. Caâu 0 : Caâu naøo sau ñaây laø sai? SA (ABCD) SA < SC Goùc SBA = 0 o D. SD > SC Caâu : Caâu naøo sau ñaây ñuùng? SA cm SB SC cm D. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu : Tìm moät ñieåm caùch ñeàu naêm ñieåm S, A, B, C, D. Khoâng coù. Taâm O cuûa hình vuoâng ABCD. Trung ñieåm I cuûa S D. Moät ñieåm khaùc. Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu,, 5 : Cho hình choùp S.ABC coù ñaùy ABC laø tam giaùc vuoâng caân taïi A vôùi AB = a. Maët beân qua caïnh huyeàn vuoâng goùc vôùi maët ñaùy, hai maët beân coøn laïi ñeàu taïo vôùi maët ñaùy moät goùc 5 o. Veõ chieàu cao SH cuûa tam giaùc SBC vôùi H ôû treân ñoaïn B Caâu : Xeùt hai meänh ñeà : I. SH vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC). II. Goùc SIH = goùc SJH = 5 o vôùi I, J laø trung ñieåm cuûa AB, A Caâu : Xeùt hai meänh ñeà : I. AH laø phaân giaùc trong cuûa goùc BA II. H laø trung ñieåm cuûa B Khoâng coù. Caû I vaø II. Chæ I. D. Chæ II. Caâu 5 : Tính khoaûng caùch töø ñieåm S ñeán maët phaúng (ABC). a a Giaû thieát sau ñaây duøng cho caùc caâu 6, 7, 8 : Cho hình laêng truï ABA B C coù ñaùy laø tam giaùc ñeàu caïnh a =. Ñænh A caùch ñeàu caùc ñænh A, B, Caïnh beân AA taïo vôùi maët ñaùy (ABC) moät goùc 60 o. Caâu 6 : Maët beân BCC B laø hình gì? Hình bình haønh. Hình chöõ nhaät. Hình thoi. D. Hình vuoâng. Caâu 7 : Tìm khoaûng caùch giöõa hai maët phaúng (ABC) vaø (A B C ). Caâu 8 : Dieän tích maët beân BCC B baèng : (ñvdt) 9 (ñvdt) 6 (ñvdt) Caâu 9 : Moät hình laêng truï tam giaùc ñeàu ABA B C coù caïnh ñaùy a, goùc cuûa AB vaø maët ñaùy ABC baèng 60 o. Tính chieàu cao cuûa hình laêng truï (töùc laø khoaûng caùch giöõa hai maët ñaùy (ABC) vaø (A B C )). a Caâu 0 : Duøng giaû thieát caâu 9, tính goùc cuûa AC vaø maët phaúng (ABB A ), ta ñöôïc keát quaû gaàn vôùi giaù trò naøo sau ñaây nhaát? 6 o 0 6 o 5 o D. 5 o HEÁT HÌNH HOÏC : VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ VUOÂNG GOÙC... GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC SGK 11 CHÖÔNG II GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu 1 : Cho töù dieän ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AD vaø BC ; G laø troïng taâm cuûa tam giaùc BCD. Khi

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI PHAÀN PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho phöông trình : Ax + By + C = 0 () vôùi A + B > 0. Meänh ñeà naøo sau ñaây sai? A. () laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng

Chi tiết hơn

OnTap HKII T7(11-12)

OnTap HKII T7(11-12) Tröôøng THCS Traàn Vaên Ôn Q HÖÔÙNG DAÃN NOÄI DUNG OÂN THI HKII TOAÙN 7 naêm hoïc 0 0 A) LYÙ THUYEÁT: I) ÑAÏI SOÁ: ) Chöông 3: Thống kê ) Ñôn thöùc 3) Ñôn thöùc ñoàng daïng 4) Ña thöùc 5) Ña thöùc moät

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : CAÂU. Cho høm soá TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ - THÖÛ SÖÙC TRÖÔÙC KÌ THI ÑEÀ SOÁ Høm soá coù hi chieàu ieán thieân. B. Høm soá ñoàng ieán treân R. (Thôøi gin løm øi 90 phuùt) y. Hõy choïn câu ñuùng : C. Høm soá

Chi tiết hơn

AI SO TO HP

AI SO TO HP ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông II HOAÙN VÒ 1. Giai thöøa Vôùi soá nguyeân döông n, ta ñònh nghóa n giai thöøa, kí hieäu n!, laø tích caùc soá nguyeân lieân tieáp töø 1 ñeán n. n! = 1..3 (n ) (n 1)n. Vì tieän

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc DÙNG ðồ THỊ ðể GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN 1 Huỳnh Công Thành Email: crsthanh@gmail.com Chöông trình toaùn lôùp 1 THPT, ñoà thò moät soá haøm soá ñöôïc quan taâm khaù kõ, noù gaàn nhö ueân suoát HKI cuûa lôùp

Chi tiết hơn

HK1 Hình hoïc 11 CHÖÔNG II: ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ SONG SONG I. ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN 1. X

HK1 Hình hoïc 11 CHÖÔNG II: ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ SONG SONG I. ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN 1. X CHÖÔNG II: ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ SONG SONG I. ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN 1. Xaùc ñònh moät maët phaúng Ba ñieåm khoâng thaúng haøng thuoäc maët phaúng.

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

02_Cac dang toan dem trong tam - p1

02_Cac dang toan dem trong tam - p1 CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM P1 Thầy Đặng Việt Hùng DẠNG 1. BÀI TOÁN ĐẾM NGƯỜI, VẬT Bài 1: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A và học

Chi tiết hơn

TRNG AI HOC S PHAM TP

TRNG AI HOC S PHAM TP TOÅNG HÔÏP TIEÀN - VAØNG CHO VAY MS-KH NGAØY VAY DIEÄN VAY ÑÔN VÒ TÍNH SOÁ VAY MN120-01 19/7/01 300.00 MX024-02 10/7/01 5,000,000.00 MK012-03 5/6/01 5,000,000.00 MN060-04 6/3/01 310.00 MK024-05 29/10/00

Chi tiết hơn

Chapter 2

Chapter 2 Baøi giaûng 3 vaø 4 CAÀU, CUNG VAØ CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH Thị trường laø gì? Kinh teá thò tröôøng vaø kinh teá keá hoaïch taäp trung Caàu Cung Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE Khi ñöa ñóa CD vaøo maùy thì chöông trình töï ñoäng chaïy, treân maøn hình xuaát hieän giao dieän nhö hình döôùi. Moät veät veät saùng lan daàn töø traùi sang phaûi cho bieát chöông trình ñang chaïy. Nuùt

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHẦN 2 - BOÁ TRÍ THÍ NGHIEÄM VAØ XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU 1. THÍ NGHIEÄM LAØ GÌ? Ñoù laø moät hình thöùc nghieân cöùu khoa hoïc maø con ngöôøi taïo ra ñeå : - Tìm hieåu nhöõng hieän töôïng - Phaùt hieän baûn

Chi tiết hơn

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sao chính trong Töû Vi ñeàu phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

PHAÀN TOAÙN

PHAÀN TOAÙN ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN TOAÙN LÔÙP Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø: 0 08 80 08 Caâu : Tìm x bieát: a) x : = 1 1 x = 10

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi luaät laø phaùp moân ñaàu tieân ñeå tu taäp? Khoâng laáy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2007-2008 MÔN THI : HÓA HỌC CẤP THCS (Bảng B) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Ngày thi : 18 3 2008 (Đề thi này có 1 trang) Thời gian làm bài

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Muc luc.doc

Microsoft Word - Muc luc.doc MÔÛ ÑAÀU:... 1 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI... 1 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU.... 1 3. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU... 2 4. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5.1. Phöông phaùp thu thaäp

Chi tiết hơn

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in ôû phía sau theû hoäi vieân hay duøng thoâng tin lieân

Chi tiết hơn

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó ñaïi nhaát cuûa Chuùa Gieâ-xu, Baøi Giaûng Treân Nuùi.

Chi tiết hơn

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép 01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF627...02. II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng....02 III. Keát noái Internet...03 1. Laép ñaët theû SIM vôùi thieát bò....03 2. Caøi ñaët phaàn

Chi tiết hơn

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang

03_Hai mat phang vuong goc_BaiGiang VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN CÁC VÍ DỤ MẪU THAM KHẢO (Phần video bài giảng hệ thống ví dụ khác nhé các em!) Ví dụ 1: [Tham khảo] Cho khối chóp tam giác SABC

Chi tiết hơn

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin.

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin. Ngôïi a Lm. Nguyeãn Duy 7 ÑK: Töø bình minh heát taâm huùa thieân khi ñeâm ñình baøi thô tin. Troïn sao 7 saùng lôøi chuùc ngôïi Danh huùa. 1. Troïn 2. Vì. oïi ngaøy 4. Ñaøn nhòp heø nhaøng laø tieáng

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM APACHE II VAØ IPCS PSS TRONG TIEÂN LÖÔÏNG BEÄNH NHAÂN NGOÄ ÑOÄC CAÁP THUOÁC DIEÄT COÛ PARAQUAT NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : ThS.BS.NGUYEÃN VAÊN CHÔØ HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS.BS.TRÖÔNG NGOÏC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chuyen de so phuc.doc

Microsoft Word - Chuyen de so phuc.doc Naêm hoïc: 9 www.mathvn.com -- A. SOÁ PHÖÙC. COÄNG, TRÖØ, NHAÂN, CHIA SOÁ PHÖÙC. I. TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT.. Soá phöùc laø moät beåu thöùc daïng a + b, trong ñoù a, b laø caùc soá thöïc vaø soá thoûa maõn

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT CÔNG TY TNHH VIỄN TIN NAM LONG 205/5 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Tel: 3500 7068 - Fax:39973174 Email:info@vientinnamlong.com, www.mayfax.net HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT PANASONIC

Chi tiết hơn

ố Ệ ĐỀ SỐ : 1 ( Thời gian làm bài 150 phút ) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I. (3,0 điểm): 3 2x Cho hàm số y x 1 1) Khảo sát sự

ố Ệ ĐỀ SỐ : 1 ( Thời gian làm bài 150 phút ) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I. (3,0 điểm): 3 2x Cho hàm số y x 1 1) Khảo sát sự ĐỀ SỐ : ( Thời gian làm bài 5 phút ) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7, điểm) Câu I. (, điểm): Cho hàm s y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm s đã cho. ) Tìm tất cả các giá trị của tham

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MH 02IR

Microsoft Word - MH 02IR HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT - SÖÛ DUÏNG & BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN TỪ MODEL: MH-02IR D MH-02IR PG MH-02IR SB MH-02IR TB 1 Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH Malloca Vieät Nam Nhaø phaân phoái cuûa MALLOCA xin chaân

Chi tiết hơn

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Thaày. Trong cuoäc soáng, coù nhieàu tình huoáng nhö

Chi tiết hơn

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH HOAÏT KHOÁI THEÂM SÖÙC 3 (THIEÁU NHI 3 12 Tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh nöôùc bieån) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn

Chi tiết hơn

II

II CHÖÔNG X: HEÄ THÖÙC LÖÔÏNG TRONG TAM GIAÙC I. ÑÒNH LYÙ HAØM SIN VAØ COSIN Cho Δ ABC coù, b, c làn löôït lø b cïnh ñoái dieän cuû A,B,C, R lø bùn kính ñöôøng troøn ngoïi tieáp Δ ABC, S lø dieän tích Δ ABC

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc d, ñ, deâ, ñoø. Nhaän ra caùc tieáng coù aâm d,ñ. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Dì na

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Chuong 5

Microsoft PowerPoint - Chuong 5 Phöông phaùp choïn maãu nghieân cöùu trong Khoa hoïc Moâi tröôøng TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Thieát keá vaø phaùt trieån caùc coâng cuï khaûo saùt

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHỔ BIẾN Các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ đại học chính quy TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016 Thạc sĩ Nguyeãn Thieän Duy Các quy định hiện hành có liên quan đến sinh viên Công tác

Chi tiết hơn

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN --- --- Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai. Tueä do ñònh sanh laø tueä Tam Minh, chöù khoâng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! COÂNG CUÏ DOØ TÌM ÑÒA CHÆ CAMERA INSTALLATION WIZARD I. KEÁT NOÁI VÔÙI CAMERA: 1 - Chỉ cần caáp nguoàn vaø cắm caùp maïng (caùp thaúng) noái tröïc tieáp vaøo maïng (switch). Neáu keát noái tröïc tieáp

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ 12 Chöông1 1 KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet Intranet vaø Internet Giôùi thieäu Internet Muïc ñích cuûa phaàn höôùng daãn naøy Internet laø gì? Caùch söû duïng chöông trình Internet Explore Caùch truy caäp Intranet/ Internet ôû FETP Laøm sao ñeå

Chi tiết hơn

VSLS-BP-edit.doc

VSLS-BP-edit.doc Muïc luïc Lôøi noùi ñaàu...1 Lôøi giôùi thieäu...3 Muïc luïc...6 MAÃU MAÙU...14 Muïc tieâu...14 Chæ ñònh caáy maùu...14 Thôøi ñieåm caáy maùu...14 Caùch laáy maùu ñeå caáy...15 Moâi tröôøng caáy maùu...15

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation X-QUANG CHAÁN THÖÔNG COÄT SOÁNG Bs. Nguyeãn Ñaïi Huøng Linh Khoa CÑHA- BV Chôï Raãy 1 Chaán thöông coät soáng Caùc daáu cô baûn treân XQ: -Tröôït coät soáng. -Gaõy caùc moûm ngang, moûm gai vaø maáu khôùp.

Chi tiết hơn

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån trò trung bình ñieän aùp moät chieàu ôû ngoõ ra töø moät nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng ñoåi.

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

CNTAU.PDF

CNTAU.PDF COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 51 - Keû caùc ñöôøng vuoâng goùc lieân tieáp theo moät trong ba phöông phaùp treân (trong ví duï: phöông phaùp II); Hình 2.28: Khai trieån toân voû theo phöông phaùp keû ñöôøng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc Soá: 45/ NQ/ CPÑQN-ÑHÑCÑ2009 Quaûng Ngaõi, ngaøy 12 thaùng 8 naêm 2009. NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÖÔØNG QUAÛNG NGAÕI (Ngaøy 12/8/2009) - Caên cöù

Chi tiết hơn

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca œ & bb 2 4 ˆ«j œj œ Kˆ«k «œˆ «ˆ œœ œœ œ «œ œ œ ˆ «l l l ˆ ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi cao cao aùnh Phanxicoâ ÑK. & bb, ˆ ˆ «, ˆ ˆ_«ˆ_ ˆ_ ˆ«ˆ. ˆ ˆ ˆ œ œ l l l l ngôøi. Naøo ta ñi, naøo ta

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 1 (AÁU NHI 1 7 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Caâu 1: Phaân tích vai troø vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn Nhieäm vuï : _ Baûo veä taø i saûn cuûa doanh _ Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn taø

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GDMN

CHƯƠNG TRÌNH GDMN Chuyên đề 5: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON CÁC KHỐI, LỚP. 8/17/2018 NGUYEN THI TUYEN 1 I: Khái niệm Khái niệm Chương trình GDMN Chương trình GDMN được thực hiện biên soạn trên cơ sở quy định

Chi tiết hơn

CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File naøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu naêm 2009 ñeán heát naêm 2011 I. NHÖÕNG BA

CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File naøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu naêm 2009 ñeán heát naêm 2011 I. NHÖÕNG BA CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File aøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu aêm 29 ñeá heát aêm 2 I. NHÖÕNG BAØI TOAÙN CUÛA NAÊM 29 Baøi T/375: - THTT thaùg /29 tr25 Cho

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP CHÖÔNG 14 CHÍNH SAÙCH NÔÏ TAÙC ÑOÄNG NHÖ THÁ NAØO ÑÁN GIAÙ TRÒ OANH NGHIÄP? NHÖÕNG KHAÙI NIÄM CHUNG Taøi nguyeân cô baûn cuûa moät doanh nghieäp laø doøng caùc löu kim do taøi saûn cuûa doanh nghieäp saûn

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 2 (AÁU NHI 2 8 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VẬN TẢI BOÄ MOÂN HÌNH HOÏA VEÕ KYÕ THUAÄT VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ NHAØ XUAÁT BAÛN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI HAØ NOÄI 2007 Chöông. KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Baøi 4 NGuyeân taéc: Tìm chæ soá coâng thöùc nguyeân tìm Chæ soá CTNG töø : Khoái löôïng phaân töû (M) Gôïi yù cuûa ñeà baøi Ñieàu

Chi tiết hơn

GROUNDS FOR SCULPTURE

GROUNDS FOR SCULPTURE GROUNDS FOR SCULPTURE Du Ngoạn Văn Học, Nghệ Thuật Ngaøy 24 thaùng 10, 2009, Tam Nguyeät San Coû Thôm vôùi söï höôùng daãn cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Dung vaø söï tieáp tay cuûa Nguyeãn Tuyeát Leâ, Tröông

Chi tiết hơn

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi lieäu: Hoäi Ñoàng Coá Vaán Hoäi Vieân (toùm löôïc bieân

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function Baøi 2. Microsoft Excel Coâng thöùc vaø haøm Noäi dung Coâng thöùc laø gì? Haøm laø gì? Caùc haøm cô baûn Caùc toaùn töû vaø daïng döõ lieäu Tham chieáu töông ñoái vaø tuyeät ñoái duøng trong coâng thöùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bo Dethi 10chuyen.doc

Microsoft Word - Bo Dethi 10chuyen.doc SÔÛ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO THI TUYEÅN VAØO LÔÙP 10 HEÄ CHUYEÂN BÌNH ÑÒNH Naêm hoïc 1999 000 ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Moân thi: TOAÙN (LÔÙP CHUYEÂN TOAÙN ) Thôøi gian: 150 phuùt (khoâng keå phaùt ñeà) Ngaøy thi: 16

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Bạn có thể tham khảo nguồn

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - DH_Ch8_EPANET_SWMM [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DH_Ch8_EPANET_SWMM [Compatibility Mode] TRƯỜNG ĐẠI CẤP HỌC THOÁT BÁCH NƯỚC KHOA TP. HCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baøi 9: GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Este Ñôn Chöùc Coù 3 CTTQ (coù theå gaëp): CTTQ este maïch C hôû ( thöôøng gaëp) R-COO-R CTTQ este maïch C Kín R C =O

Chi tiết hơn

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI Taøi lieäu öû duïng rong lôù Phöông Trình Vi Phaân 29 GIAÙ TRÒ RIEÂNG VAØ NGHIEÄM DÖÔNG CUÛA PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN DAÏNG P-LAPLACE Tieán ó Nguyeãn Thanh Vuõ. MÔÛ ÑAÀU Trong chöông naøy chuùng oâi nghieân

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 Năm học: MÔN THI: TOÁN Thời gian l SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN Năm học: 7-8 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút, không kể thời gian phát đề. Câu : Cho hình chóp

Chi tiết hơn

PowerPoint Template

PowerPoint  Template Bài 8 Chiến lược chiêu thị quốc tế www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại Du Lịch Marketing Mục tiêu bài 8 1. Phân tích những rào cản thường gặp khi thực hiện chương

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naêm 2017 vôùi caùc döõ kieän töø: caùc Töôøng-Trình UÛy-Khuùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin troâi ha tha qua laïc lôõ böôùc. böôùc hoen nhô. Queân Tin ha ôn Bdim ha dung kha toäi beå luïy ñaéng la. bô vô. Nay Tin aên naên ôn dung tha hoài 7 taâm thoáng hoái heát

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hệ số góc của ti SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm của hoành độ =

Chi tiết hơn

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C œ œ & bb m m 3 8 œ. œ œ J œ j œ œ, l l l œ l j l 1. Laïy 2. Laïy hôõi hôõi Trôû Veà Beân ôi ôi trong thaùng tieáng naêm than daäp ngaøn Ñoã Vy Haï vuøi, & bb D ««D #ˆ ˆ j U m, j j «ˆ «l l l l ˆ l 1. meâ

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DethimaumonLyDHCD.doc

Microsoft Word - DethimaumonLyDHCD.doc ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT Ý THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ 009 (Thời gian làm bài: 90 phút) I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (0 caâu, töø caâu 1 ñeán caâu 0) Caâu 1. Hai dao ñoäng ñieàu hoøa, cuøng phöông theo phöông

Chi tiết hơn

untitled

untitled ÑEÀ 1 Caâu 1: a.cho bieát söï khaùc nhau giöõa caâu leänh hôïp ngöõ vaø chæ daãn hôïp ngöõ. b.chæ ra caùc doøng bò loãi cuù phaùp trong ñoaïn chöông trình sau: jmp cont Buf DB 2,0,0,9,1,9,9,8 Cont: mov

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CAM NANG VE NUOI TOM.doc

Microsoft Word - CAM NANG VE NUOI TOM.doc PHẠM BÁ VŨ TÙNG 0913 694 775 VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II: 116 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ĐAKAO, QUẬN 1, TP.HCM KỶ THUẬT QUẢN LÝ NƯỚC VÀ AO NUÔI ThS.Phạm Bá Vũ Tùng I. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CỦA NƯỚC/AO

Chi tiết hơn

Trường THCS Lê Quang Cường Đề cương Ngữ văn 8. HK 1. NH ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC PHẦN I: VĂN

Trường THCS Lê Quang Cường Đề cương Ngữ văn 8. HK 1. NH ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC PHẦN I: VĂN ĐỀ CƯƠNG HKI - NGỮ VĂN KHỐI 8 NĂM HỌC 2016-2017 ------------------------ PHẦN I: VĂN BẢN 1. Truyện kí Việt Nam trước 1945 : Stt Tên văn bản Tác giả Thể loại Nội dung Nghệ thuật Nỗi cay đắng tủi cực và

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TH SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 8-9 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 9 Phút; (Đề có 5 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 6 Câu : Cho hàm số y = Mệnh

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÔN TOÁN LẦN 1 NĂM 2019 Thời gian làm bài : 90 phút SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU MÔN TOÁN LẦN NĂM 9 Thời gian làm bài : 9 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi Họ, tên thí sinh:... Số bá danh:...

Chi tiết hơn

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ

ĐỀ SỐ 3 Đề thi gồm 06 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 6 trang BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 5 phút, không kể thời gian phát đề Câu : Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Chi tiết hơn

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ œ l œ œ % & bb B 2 4 ˆ b b B ˆ ˆ b ˆ j ˆ_ ˆ, ˆ_ ˆ_ ˆ 7 B b ˆœ ˆœ ˆ ˆ ˆ b l l l ˆ l ñk: Vinh phúc thay Vinh Phúc kính s húa, và h ng Çi trên Kim Long ÇÜ ng & bb ˆˆ 7 B ˆˆ ˆ ˆ ˆ, b œ œ œ œ ˆ ˆ ˆ l l l ˆ

Chi tiết hơn

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC 2017-2018 HOÏC KYØ 1: LT TH DH14CC CC 207201 Vaän haønh baûo

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn