<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>"

Bản ghi

1 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C) (D) 4. m d Øp Î º Îv (A) A () A (C) (D) 5. m d F A C ˆ «Ã F Îv (A) () (C) (D) 6. h n v± (A) A C (A ) (A C) () (A ) C A C C (C) A A (D) A A A 7. m d ˆ G n (A) (A ) (C D) () (A ) (C D) (C) A C D (D) A D C 8. m d ˆ F n (A) A () A (C) (D) A Þ

2 9. n F(A,,C,D) ACD ACD ACD+ACD+ACD+ACD º hv±î F n (A) AD+AD () A+AC D (C) AC D (D) ACD ACD. h Ûv± (A) l d d ¹Ç n 2 n () k v Œ 728 'S d«î 9272 (C) Ë d Ø a c d f g m º d 2 (D) CD45 jh Ë LED d. m d Ø p 4 l u NAND m d º (a,b,c,d) Îv ï (A) (,,,) () (,,,) (C) (,,,) (D) (,,,) 2. m d ˆ 4 l F n (A) A AC C () A AC C (C) A AC (D) AC C C 第二部分 : 數位邏輯實習 3. p mh Û hv± (A) «Îh Ê h i ó () k mh d i uîõu (C) w Î w (D) d«ô ô ô ô ŠÇ Š 4. k v ØÚ i e º k (A) e n () u n (C) n (D) u n 5. m d A C D E v å v! (A) A () CD (C) D (D) DE 2 Þ

3 . k h á d v± (A) () (C) (D) 7. k Ø NAND NOR NOT º hv «(A) () (C) (D) 8. k hv±ç XOR úà (A) A F () A F (C) A F (D) 9. p v Û hv± (A) Ú Î ú () 4 IC 74 IC Òi (C) é d 4J 5V éàî. μf (D) Úpg Î zî Î NAND 2. m d ˆ F n (A) A () A A (C) A A (D) A 2. m d ˆ F n (A) AC C CD () AC C CD (C) A C CD (D) AC C CD 22. m d Ø 4 l Ú áh FA AÎ Î CÎ v DÎ E Î v º F G y và (A) F G () F C G C (C) F C G (D) F G A F 3 Þ

4 23. Èh «p á (A d d C dº v àv) á (D dë E dàv) º hå ¹ (A) A D E () A C D E (C) A C E (D) A C D E 24. m d h Ûv± (A) A C D E F G () A C D E F G (C) A C D E F G (D) A C D E F G 25. m d AÎMS CÎLS ˆ F n (A) () (C) C (D) A 第三部分 : 電子學實習 26. sž ô Š ãk Ç hå ãk o (A) s () Û (C) (D) k 27. m d ÿ V z ô Îl (A) 45 mw () 375 mw (C) 225 mw (D) 25 mw 5 V ˆ ÿ 28. p Û hv± (A) y l () l AlGaInP l GaInN w Âdg LED (C) p d (D) N4 œ Ì N44 4 Þ

5 29. m d D Î Ø i (A) V (t) 6sin(t) V () ˆ V o «Îv (C) (D) 3. p JT Û hv± (A) JT ðç w () JT C w w (C) JT Îé Ì j (D) NPN ¾ JT w ð JT ÎV C V V E 3. m d JT wk V E ÕÎv VCE (A) 6.6 V () 4.5 V (C) 2.9 V (D).5 V.7 V ˆ 32. m d JT 99 Î 25 mv ˆ Z Îv (A) 8.84 kω () 4.72 kω (C) kω (D) kω i V E.7 V 33. m d 99 I VE.7 V ˆ Ì ú ÕÎv o Ii V T 26 mv (A) 4. ().2 (C) 3.5 (D).98 5 Þ

6 34. p wîh Û hv± (A) Ð Ì úð () Ð Ì ú (C) x Ì úð (D) x ú 35. m d hò i º h Ûv± (A) ÿ j nî RC j () Û R L MΩ 8 Ω ú A VT (C) Û R L 8 Ω MΩ ÿ ú A V (D) Û R 8 Ω MΩ ÿ ú L A V2 36. m dî MOSFET (A,, C, D) p 4 á MOSFET Ñ w º h Ûv± (A) hp á ¾ MOSFET () C Î ¾ NMOS (C) A ÑÎ ¾ NMOS (D) D Î ¾ PMOS 37. È ¾ NMOS ï V t 2 V K 25 A V Ø Î.5 V Î2.5 V Î 2 V ºp wkå á (A) () (C) (D) 第四部分 : 計算機概論 38. µ (Near Field Communication NFC) Ç u n ï NFC Ç hå s (A) AGPS(Assisted Global Positioning System) () iometrics (C) QR Code(Quick Response Code) (D) RFID(Radio Frequency Identification) 39. hv±ç 4G u (A) GSM () GPRS (C) LTE-Advanced (D) CDMA2 4. o Œ Ç t o n p u ETC Œ Û hv± (A) Õ () é RFID (C) Ú etag (D) É Ç n 4. hu w Œ v± p ã (A) Ios () Android (C) Windows 8 (D) Windows Phone 42. hv±ç Þ Ì (A) IOS () DRAM (C) PCI-E (D) DDR 6 Þ

7 43. hv± v v Þ (A) PS2 () DVI (C) HDMI (D) SPDIF 44. h Ûv± (A)  ƒ () m Ú ð (C) CPU p ƒ Flash uï (D) 2 ß DVD g ï  2 ß gg ï ƒ 45. p w Œ ë Û hv± (A) Î w ˆk iv Âelá ë () Ç á ëæ (C) ±ƒ Æœ ñ ï~ n (D) y ëið y ë n ñ 46. h Ûv± (A) Windows Media Player RMV ñ () WMA Ç uìþ ón (C) AAC MP3 wþ MP3 ë (D) MIDI Ç ón 47. Microsoft PowerPoint w hv ñ Þ (A) œtû () œ Ç (C) (D) uë œ 48. h n uã S àîv S=:C=2 Do While C<=5 For I= To C S=S+ Next I C=C+2 Loop Print S (A) 2 () 6 (C) 8 (D) hå j j (A) () ð (C) ïë (D) 5. p ç Û hv± (A) PhotoImpact Î () Microsoft FrontPage Î (C) Internet Explorer Î Þ (D) Microsoft Word Î ð 以下空白 7 Þ

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-工程與管理類專二試題.doc

Microsoft Word 四技二專-工程與管理類專二試題.doc 1. Ô k p t ñ z ké ÇÆ hå (A) (B) ƒ (C) (D) z 2. p 6 á o n á Þ p Ø á p 65,536 á È(Cylinder) Èp 255 á (Cluster j ) m 4 K v p é ÕÎl v (Bytes) (A) 820 GB (B) 640 GB (C) 512 GB (D) 340 GB 3. p RAM(Random Access

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題 第一部分 : 電子學 1. ¾(Medum-Scale IntegratonMSI)ÇÆ (A) gd 100~1000 á (B) gd 1000~10000 á d 100~1000 á (D) d 1000~10000 á. ˆœÈ Ç{ÎÇhåÂÎ (A) (B) (D) sœ 3. m dÿø S 1k ÿ VZ 1V I ZM 30mAkÎ 50 V ð wºû L Îv (A) à 1.5

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題

Microsoft Word 四技二專-電機與電子群專一試題 第一部分 : 電子學 1. pá «ØêàÎ 10 VÛêàÎ 5VØp ~à Î 1 Vˆp«w(duty cycle)îv (A) 20% () 40% (C) 60% (D) 80% 2. pj«ûhv± (A) Ÿ««êk(crest factor)î 2 () ««k(form factor)î 1 (C) Ž«v (D) «ÇŸ««(fudametal)Ýášp«(harmoics) o

Chi tiết hơn

SI-list【中国】国内做芯片的公司全在这里!

SI-list【中国】国内做芯片的公司全在这里! 2017-09-10 SI-list 20 90 1986 IC500 1. DVB IPTV http://www.hisilicon.com/ 2. 2013 12 23 http://www.spreadtrum.com/ 3. http://www.datang.com/ 4. 1 17 2014 7 18 GSM // / / / / / http://www.rdamicro.com/

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TS. LÊ TRUNG THÀNH GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TS. LÊ TRUNG THÀNH GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ---------------------------- TS. LÊ TRUNG THÀNH GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HÀ NỘI 2011 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn