Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê"

Bản ghi

1 Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho nh khô khô. Có m t ng i àn ông, tu i trên b n m i, phía d i tr ng ua ng a c Sài Gòn, theo ng qu n h t l m l i i ri t lên xóm Chí Hoà, hai tay có ôm m t a con nít ch ng n m, sáu tu i. y nhà d c theo hai bên l còn ng, nên c nh v t im lìm, duy có m t c xe bò ch rau, c i, khoai, u trên mi t Bà Qu o th ng th ng i xu ng, c p bò na n n, l ng èn leo heo, bánh xe kêu lét két. Khi ng i v i xe bò g n g p nhau thì a con nít vùng khóc lên. Ng i b ng nó, n t nh nh r ng: Nín i nà, kh c gi ng gì r i bét vô l ng mà i; ng i ánh xe m c ng g c nên không nghe th y chi h t. Ng i b ng a nh i n xóm Chí Hoà r i qu o vô m t cái b nh bên phía tay trái. B quanh co mà l i t i mò, d i ch n ng n c a ng n lúp xúp, trên u cây giao nhành bít ch t, c nh coi hi m l m, n u ai không quen thu c thì trong lúc ban êm nh v y t nhát b c ch n vào. Ng i n y tuông ng n c mà i x ng xái c ng nh ngoài ng tr ng, ch ng có chút chi b ng. i c ch ng vài tr m b c thì t i m t cái nhà tranh nh và th y c a vách x ch x c, ng i y gi c a chun vào kêu r ng: M y a, m y a, d y t èn coi nào. c vô nhà r i, ng i y mò l i b ván, a nh ng i xu ng và kêu n a r ng: M y a, d y t èn lên. phía trong có m t ng i àn bà l c t c mò h p qu t t èn r i b ng ra. Ch ta dòm th y có m t a con nít ng i khóc trên ván thì ch ng h ng, nên ngó ng i àn ông mà h i r ng: - Con c a ai âu v y? - C a h m i cho tao. - H cho mà mình lãnh v làm gì? - Lãnh v nuôi, ch lãnh làm gì. - Úy! M i, ai mà nuôi con nít cho ng? a nh ngó ng i àn bà và ngó d n dác trong nhà r i khóc mà kêu má n a. Ng i àn ông chúm chím c i r i nói v i ng i àn bà r ng: B ng i t d i Sài Gòn 1

2 Vì ngh a vì tình 2 trên n y m i tay quá. M y b ng nó m t chút coi; b ng d nó r i tao nói chuy n cho mà nghe. Ng i àn bà chong èn trên ván r i x t b ng a nh. a nh càng khóc l n và kêu má nh t h n n a. Ng i àn bà nhìn nó và nói r ng: Con trai mà. Nín i, khóc gi ng gì. Ng i àn bà l i day qua h i ng i àn ông r ng: - êm nay i làm mi t nào âu mà không có chi h t, l i m con nít v nh v y nè? - y! Con n y nóng quá! Sao m y bi t tao không có chi h t? No l m ch. Ng i àn ông thò tay và dây n t móc ra ba t m gi y x ng r i b c l i g n èn phành ra mà m. Ng i àn bà ch p l y mà coi và h i r ng: mà. - Gi y b c m y ng ây? - Con n y ngu quá! Gi y tr m mà nó không bi t ch. - Gi y tr m hay sao. M i, té ra ba t m y là ba tr m. Mình làm nhà âu v y? - Không ph i tao làm, h cho tao mà. - Ai d i gì mà cho mình nhi u nh v y? âu mình nói thi t cho tôi nghe m t chút Ng i àn ông m i leo lên ván mà ng i, thò tay b ng chong èn xích t i. Ng i àn bà mu n nghe câu chuy n mà b a nh b ng trên tay nó khóc hoài, làm c c lòng quá, ch ta gi n m i em nó n m trên cái võng r i tr l i h i ng i àn ông n a ng: - Chuy n sao âu mình nói cho tôi nghe m t chút. Còn th ng nh ó âu v y? - Chuy n k l m. êm nay tao i, tao t ng b r i, té ra kh i h i mà l i may quá. i 12 gi khuya, tao ghé rình cái nhà l u ng Thu n Ki u. Tao bi t nhà y là ng i Vi t nên tao không s. Tao ng ngoài c a s mà rình h n m t gi ng h, trong nhà i mò mà l i v ng teo. Tao ch c h ng mê tao m i c y c a s..m., không dè c a ó ngay b ván, l i có m t ng i n m ó n a ch! Tao nhát nhát, s chung vô ng ván h hay. Tao mu n b mà i làm ch khác, ng t c a ã phá r i, b thì u ng l m, mà tr i l i g n sáng, i làm ch nào n a cho c. Tao ng rình hoài, n g n ba gi tao i lén chun vô. Tao bò trên ván nh nh, không dè ng i n m ó h hay nên h c ng rình tao. Tao v a mu n b c chân xu ng t thì ng i y vùng ng i d y, nh y p tao t cái té n m s p ngay ch, r i nó ch n c è trên l ng tao mà b t tao. - Úy m ôi! sao mình không ánh mà gi i vây? - Gi i kh h! Tao b p m t cái té s p t c quá, c a qu y không n i, còn con dao tao c m trong tay thì nó v ng xa l c, còn gi ng gì âu mà c. H i ó tao t ng cái m ng tao ã h t r i, tao ch c ph i vô khám, nên tao n m ch u phép. Th ng b t tao ó n m c kéo tao d y r i d t tao i l i ch èn khí mà v n èn lên. Tao th y con dao c a tao v ng 2

3 Vì ngh a vì tình 3 m d a trên gh, tao mu n nh y l i gi t chém gi i vây, ng t vì cái ng c tao t c quá, tao li u th ch ng c không n i, tao m i ng i d a vách t ng mà n n n. Th ng th y b t tao ó nó còn trai má nó m nh thi t. Nó tao ng i ó, nó b c lui, l m con dao r i nó c m trong tay mà h m tao. Tao cùng th, tao m i n n n xin nó tha; tao nói m y, mà l i au n ng, không có ti n ch y thu c, nên tao m i làm b y, ch không ph i tao quen cái ngh n tr m. Th ng th y ó nó tính gi ng gì không bi t, mà nó nín thinh, m t h i nó bi u tao ph i lãnh mà nuôi m t a con nít thì nó m i ch u th tao. Tao than nghèo, không có c m mà n, có d âu mà dám lãnh nuôi con nuôi. Tao m i i v i nó v y mà, bi t hôn, mi n nó th tao r i thì thôi, th con nít mình mu n nuôi thì nuôi, n u không mu n nuôi thì mình bán cho ng i khác nuôi ch có khó gì. Tao m i h i i nó nh v y mà nó ngu quá, nó l i nói nh tao ch u lãnh a nh thì nó cho tao ti n c mà nuôi. S ng quá! Tao ch u li n. Nó m i i b ng th ng nh nó a cho tao v i y tr m ng b c. - Sao mình không làm dày làm m ng ng xin ti n thêm? - Thôi ch! n tr m ng i ta b t c r i ng i ta th, ng i ta cho m t a con trai v i ba tr m ng b c n a, còn kèo nài cái gì? - Mà th ng nh n y là con c a ng i ó hay là con c a ai? -Tao có bi t âu. Tao c b c tao m ng quýnh, nên b ng th ng nh dông m ch, không k p h i chi h t. - Ch c là con ng i ó, vì nó x u háy nên h cho mình ch gì. - M y nói b y. Con x u háy, ng i ta có cho thì cho h i m i, ch nuôi ã bây n ó còn cho n i gì. Mà ng i ta có cho thì ng i ta làm b vi t t cho ng i nào bà con quen bi t ng ch ng l n ng i ta b t v, ch sao l i cho tao, mà còn d n ph i em i m t ng héo lánh t i xóm ó n a. - Hay là th ng cha ó nó oán ng i nào trong nhà, nên mu n h i con ng i ta ch i cho b ghét. - M y nói cái ó có l ph i. Ch c là t i v y ó. À, tao quên n a ch. Th ng th y ó nó d n tao nuôi th ng nh n y ph i d y nó n tr m, n c p, ph i t p nó làm du côn. i sao nó d n k c c nh v y không bi t. - D y cái ó không khó gì mà. - R u tao u ng h i chi u còn chút nào hay không m y? - Cái ve trên bàn th kia kìa, l i ó mà coi còn chút nào hay là h t, ch ai u ng âu mà bi t. Ng i àn ông mon men i l i bàn th l y chai r u a lên coi r i rót ra chén chung mà u ng. Ng i àn bà x p ba t m gi y b c k l ng r i b vô túi áo nh. Th ng nh n m trên võng c khóc hoài. Ng i àn bà b c l i b ng nó em trên ván, r i nhìn coi thì th y nó m c qu n áo luôn m t cái may b ng l a tr ng có s c xanh, c có vi n 3

4 Vì ngh a vì tình 4 ren. M t mày tay ch n nó tr ng nõn, tóc nó h t bôm bê nên tr c trán v n mà hai bên v t sau ót l i dài. Ng i àn ông u ng hai ba chung r u r i tr l i ván v u th ng nh mà nói ng: ng có khóc n a. Nín i, r i sáng tao mua bánh bao cho n. Th ng nh s nên t ngó d n dác ngoài c a r i khóc thút thít mà kêu r ng: Má i, má!. Ng i àn bà c i mà nói r ng: Má âu có mà kêu. M y ây v i tao, không c v má m y n a âu. Má m y là tao ây, còn ng i n y là tía m y bi t hôn. T h i ó n gi tao m n ng i ta nuôi m y, bây gi tao b t v. Rày s p lên v i tía má ây. Th ng nh khóc ré lên. Ng i àn bà d nó h t s c mà nó không ch u nín. Ng i àn ông tr n m t n nó, nó s nên thôi khóc, mà nó còn thút thít hoài. Ng i àn bà d i nó tên gì, thì nó nói tên H i, mà vì nó nói nh quá, l i và khóc và nói, hai ng i nghe không rõ, nên t ng nó tên H i. Ng i àn bà b ng nó l i võng n m mà d nó ng. Gà trong xóm gáy vang rân; th y chùa ng chùa Ph t th c d y công phu, d ng chuông boong boong. Ng i àn ông n m ngay trên ván m t lát r i ng khò, mà a nh a trên võng m t h i c ng ng. Th ng nh n y tên nó là Chánh H i, cha nó là Lý Chánh Tâm, còn m nó là Thái m Vân. khi m nó sanh nó ra c ít tháng thì cha nó i Tây mà h c, m con nó nhà v i bà n i nó. Cha i h c n m n m, l y c b ng c p tú tài r i tr v x, v a b c vô thì g p cô nó là Lý T Nga, vì vi c ch ng con b i r i nên t v n mà ch t. Cha nó chôn c t cô nó i, k g p nhi u cái b ng c tin cho m nó l y trai, l y m t ng i t nh C n Th, mà i t ng m nó l y ng i y mà sanh ra nó ó n a. Trong lúc t c gi n s u não, cha nó ánh m nó, r i mu n tr thù sâu hi m, nên th a d p b t g p ng n tr m trong nhà, m i b ng nó mà giao cho n tr m, cho n tr m ti n b c, m n n tr m em gi u nó cho bi t tích và t p luy n tánh n t nó th nào ng ch ng khôn l n nó tr nên m t a du côn tr m c p, làm nh v y là có ý mu n ph t m nó s u não lìa con, và ph t nó là cái d u tích dâm bôn, là cái duyên c làm cho cha nó n au, x u h. T i nh v y ó, nên nó l t vào ch n n y ây. Còn ng i àn ông v i ng i àn bà n y là hai v ch ng: ch ng tên là T Cu, v tên là T Ti n. V ch ng thu nay không có con, có hai ch c sào t v i m t cái nhà tranh cu i xóm Chí Hòa. T Cu không làm ru ng, không làm r y, th ng nói v i ng i trong xóm r ng i làm m n n kho h n, nh ng mà ít th y làm vi c gì cho ai trong làng, duy ban ngày thì be be i xu ng mi t Sài Gòn d ng r i ban êm rình mò coi nhà nào ng mê thì ào h m, khoét vách mà n tr m. Còn T Ti n h i tr c thì hay i r o trong xóm góp mua nh ng rau, hành, b u, p, r i gánh xu ng ch B n Thành mà bán, có b a l i n m, b y c c ho c m t ng thì mua cá, mua th t, g o em v mà n. Mà g n m t n m nay ch ta than v i ch ng r ng i 4

5 Vì ngh a vì tình 5 mua bán ng xa gánh g ng m t nh c nên ch ta không mu n làm ngh y n a, b a nào siêng thì ch ta i, còn b a nào làm bi ng thì nhà. y b a rày trong nhà g n h t ti n, mà nh m lúc v không siêng, nên ch ng m i th xu ng Sài Gòn mà n tr m ó. Tr i ã sáng thi t m t r i. T Ti n m i lén th ng H i mà leo xu ng võng, r i i ch ng c a quét nhà. Ch ta th y ch ng còn ng mê, nên b c vô trong b p móc túi l y ba m gi y b c ra mà coi. Ch ta c m coi t t m, coi bên n y r i coi bên kia, coi ã thèm r i i x p t t mà b vô túi l i và mi ng chúm chím c i. t tr i m c chói ngay vô b ván ch T Cu n m mà anh ta b th c sáng êm nên ng mê không hay chi h t. Th ng H i th c d y, dòm th y trong nhà l ho t, nên nó khóc. Ti n b c ra nó xu ng võng r i n m tay d t nó vô trong. Nó trì l i và gi m ch n nói r ng: Má tao âu. D t tao v má tao. T Ti n kéo x nh nó i và nói r ng: Nín i, ch m y khóc tao ánh ch t. Tao nói má m y là tao ây, còn òi má nào n a. y ng i g n nghe ti ng con nít khóc trong nhà T Cu thì th y làm l, nên c l i h i th m. T Ti n nói r ng: Th ng nh n y là con c a ch hai d i c u Ông Lãnh. Ch m t r i nh m c i làm không ai gi nó, nên h i khuya nh em lên nh g i cho v ch ng tôi nuôi dùm. Ng i l i xóm ai nghe nh v y c ng t ng s thi t, nên khen th ng nh ng ngh nh r i v, không nghi vi c chi h t. Ti n th ng H i ng d a c a sau r i i l y g o n u c m. Ch ng c m n u chín r i, T Cu m i th c d y. Cu ng i s t s, ch a k p r a m t mà ã kêu v bi u xách xe l i quán mua vài c r u v u ng ch i. T Ti n i mua r u mà l i d t th ng H i i theo, trong ý mu n làm cho thiên h ngó th y th ng nh, r i c t ngh a ph t cho h hi u ng h kh i d ngh. u mua v r i, c m d n lên ván, v ch ng T Cu th ng H i lên ng i m t bên. Trong mâm ch có hai món n, m t là d a khô cá lép v i m t d a cá s t kho, con nào c ng không l n h n ngón tay cái. T Cu n khô mà u ng r u. T Ti n g p m t con cá s t nh b trong chén c a th ng H i mà bi u nó n. Th ng H i tuy không khóc n a, song nó bu n l m, không ch u c m a, mà h thúc nó n thì nó l c u nh n m t. Ti n ép nó n không c thì n i gi n, tr a giá trên u mu n ánh nó. T Cu b ng chung r u u ng nghe m t cái ót, r i nói r ng: Thây k nó, nó có s c nó nh n ói. Tr a chi u ói thét r i ph i n. ánh kh o làm gì. Cu u ng ít chung r u, m t coi ph ng ph ng, bèn nói v i v r ng: - Tao nh cái chuy n êm h i hôm tao t c c i hoài. Tao làm h n m i n m nay, không bi t m y ám mà k cho h t, mà tao ch a g p ám nào k c c nh v y. B b t mà kh i tù, l i c th ng n a ch. M y coi tao gi i hôn?. - Gi i gi ng gì! Cái ó là may ch. - B a nay nh m ngày m y há? 5

6 Vì ngh a vì tình Mùng n m. - N u v y thì h i hôm tao i nh m mùng b n. Ph i mà, mùng b n t t ngày; nên tao m i g p may nh v y. Nè m y, không bi t m y b a t i tr i tao i làm n, m y nhà có lo không v y m y? - Sao l i không lo. - Lo gi ng gì? M y s tao b b t hay sao? - B b t tù n m m i tháng c ng còn khá, tôi s r i ro khác n a m i là kh. - Có sao âu mà s. Cu rót m t chung r u n a mà u ng. Anh ta ng i ch ng tay trên b p v, ngó ra ngoài sân m t h i r i day vô nói v i v r ng: - M y s c ng ph i. Tuy h i ó n gi tao làm n ch a g p r i ro l n nào, mà bây gi tr ng tu i r i, tao ngh l i thi t tao c ng ghê quá. Bây gi có v n li ng chút nh, tao mu n b ngh c, i ki m ngh khác làm n. - Ki m ngh gì? - Thi u gì. Xu ng Sài Gòn làm Ba Son, s m, hay là qua hãng Nhà R ng làm cu li c ng c. Tao th y t i nó làm lãnh ti n tu n c ng c b n n m tr m ng. - trên n y xa quá, mình xin làm s, h i nào mà i. - Ta xu ng Sài Gòn ki m ph m n ch. - R i nhà ây làm sao? - i! Th b, p mà i ch c n gì. - Nhà nh v y mà kêu là b! H i c t không t n hao ôi ba ch c hay sao? - Thôi, kêu th ng Lành v cho nó u, nó coi nhà t cho mình. - Tính nh v y c ng c. N u d n xu ng d i B n Thành mình xin s mình làm n thì tôi bán cá, ho c bán rau, bán hành v i h ch i. -, ph i a. Hai v ch ng i làm h t có l nào không n. - Mình m y tr m ng b c ây cho tôi làm v n, tôi buôn bán ít n m thành ra c ngàn cho mình coi. - M y làm l n x n ây tiêu h t ch. - Cái gì mà tiêu? Mình s tôi làm tiêu, thôi mình tôi s m vài ôi vàng ng dành nghe hôn? - Th àn bà h có ti n thì lo mua vàng! M y th ng th b c l m hay sao, mà m y nuôi nó? - Khéo nói b y hôn! S m vàng nh ti n mình dành, m t i âu mà s. 6

7 Vì ngh a vì tình M y làm sao ó thì làm, h tiêu m y tr m ng b c ó tao gi t m y a. - tôi làm cho mà coi. Tr a b a ó, T Cu i r o d i Sài Gòn ki m m n m t c n ph c trong ng m g n ình Tân An, mi t trên t H, r i tr v cho v hay. Anh ta kêu th ng Lành là a làm m n thu nay không có nhà c a, b âu ó, mà cho nó v u coi nhà, cho nó m n m t cái chõng, còn c bao nhiêu thì m n xe bò ch xu ng t H n vô ph mà. n nhà c a xong, T Cu xin làm trong s Ba Son còn v thì tính buôn bán l ng ng, mà ch a th y mua v t chi bán v t chi, ch t làm hai ôi vàng ch m eo tay ó mà thôi. Th ng H i không khóc, không nh n ói n a, nh ng mà t ngày T Cu d n ph v mi t t H, thì th ng th y nó ng i ch m h m d a xó c a, m t mày bu n xo, tay ch n tèm lem, không nói t i ai trong nhà, mà c ng không ch i v i s p con nít trong ng h m, b t ch nh cây chu i con thu nay s n s ng d a bên mình m, bây gi em tr ng riêng m t mình nên tàu x, t còi, b t t i, g c khô héo. 7

8 Vì ngh a vì tình 8 II TH T CHUY N AU LÒNG Ông L Tr ng Quí C n Th, lúc còn nh có i du h c bên Tây h n m i n m, y ng b ng c p Bác v t r i tr v x. Cha m khu t h t, l i cho chàng m t các gia tài r t l n, m i n m thâu huê l i h n n m ch c ngàn gi lúa, mà chàng không có anh em, nên m t mình h ng tr n s nghi p y. Khi bên Tây v thì chàng c i m t ng i v, t ng tr m n m k t tóc, m t phút không r i, nào dè t h ng se h, gãy gánh gi a ng, v ch ng v i nhau không y t n m, ng i v th b nh mà ch t. T y n nay chàng m t mình, không c i v khác, mà c ng không ham ch i, c lo qu n xu t tá n và lo xem xét chành lúa. Nhà c a Bác v t Quí d a bên ng i Bình Thu, cách Châu Thành C n Th t ngàn r i th c, còn chành lúa c a chàng thì c t d a mé sông i Cái R ng. M y b a rày có ng i c u c a chàng là ông H i ng Quy n Trà Bang ra u t i nhà chàng mà ng thu c v i ông th y thu c Tây C n Th. Ông H i ng Quy n tu i ch a c sáu i, mà ông y u l m, hay có b nh nên u ng thu c hoài. L n n y ông ra nhà cháu mà ng thu c, ông l i có d t theo m t a con gái th n m, tên ào, ng coi mi ng n mi ng u ng cho ông. Cô n m ào, n m nay cô c 23 tu i. Cô có ch ng mà ch ng cô ã ch t r i, cô có m t a con gái 5 tu i, t tên con Lý. T ngày ch ng cô b t h nh, cô bu n nên xin i cha m bên ch ng em con v v i ông H i ng Quy n. Cô i theo nuôi cha ây cô t con Lý theo v i cô n a. t bu i chi u, c m d n lên bàn r i, Tr ng Quí, bèn m i c u v i em i n. Ông i ng Quy n v i Tr ng Quí ng i m t bên, còn cô N m ào v i con Lý ng i m t bên. Cô N m ào ng s t cá th t g n cho cha n, thình lình th ng Ph c là a coi quét nhà lau gh, nó em vô m t mi ng gi y màu xanh mà trao cho Tr ng Quí và nói ng: Th a ông, có dây thép h em l i cho ông ây. Tr ng Quí buông a, m t dây thép ra coi, r i day l i nói v i th ng Ph c r ng: M y ph i nh s m m i mai m y quét d n cái phòng khách phía àng tr c cho s ch ã nghe hôn. Ph i tr i n m gi ng mùng cho t t, mai tao có khách. Sáng ng d y thì làm li n, ng có quên a. Cô N m ào ngó Tr ng Quí và h i r ng: - Khách nào ó, anh Hai? - C u Tú tài Tâm Trà Vinh. - Khách tính ch i lâu l m hay sao mà anh bi u d n phòng. -, c u ánh dây thép nói qua ng d ng b nh. 8

9 Vì ngh a vì tình 9 Cô N m ào c i và nói r ng: Nhà anh ây thành nhà th ng r i, ai có b nh ng t i ây h t th y. Tr ng Quí châu mày nín thinh, không ý n l i nói ch i ó, mà coi s c m t l i có v bu n. Ông H i ng m i xen vô nói r ng: Ông th y thu c C n Th gi i l m, nên ai ng u ng thu c c a ng. Ch c là c u Tú tài nào bên Trà Vinh ó, c u nghe danh ng, nên c u qua ây ch gì. Tr ng Quí l c u nói r ng: - Th a c u, không ph i. Câu Tú tài Tâm là anh em b n c a con. C u có b nh thi t, song b nh c a c u là tâm b nh, ch không ph i b nh nh b nh c a ng i khác, b i v y u th y hay th nào c ng khó mà gi i b nh c a c u cho c. C u qua ây là ch i v i con ít ngày cho tho trí, ch không ph i u ng thu c âu. - Con nói tâm b nh là b nh làm sao? - Th a c u, chuy n n y dài l m, l i c ng ch ng vui gì mà thu t cho c u nghe. Con xin nói t t r ng t i con ây nên Tú tài Tâm m i sanh b nh ó. - Con nói cái gì nghe k d v y? Tr ng Quí cúi m t xu ng bàn, coi b không mu n nói. Ý cô N m ào l i mu n nghe, nên cô ti p v i cha nói r ng: - Chuy n sao âu anh nói nghe ch i mà. - Chuy n riêng c a qua... - Chà chà! Anh n y c ng có chuy n riêng n a ch! Th khi anh có làm u chi qu y l m, bây gi anh m c c, nên anh không mu n nói ph i hôn? Tr ng Quí ng c m t ngó ngay cô N m ào và áp r ng: - T nh chí l n, qua ch ng h có làm vi c qu y; mà d u qua có làm i n a y là ý qua quy t làm nh v y, nên qua ch ng h bi t m c c âu. - N u v y thì sao anh không nói. - Qua không mu n nói, là vì vi c n y tuy là vi c c a qua mà nó có can ph m n danh giá c a ng i khác, nên qua không n nói ch. - Mình nói chuy n trong nhà nghe v i nhau ai hay hay sao mà anh ng i. Anh nói cho em v i th y em nghe, mà anh s em i bán dê bán díu hay sao? Tr ng Quí ng i châu mày d d m t h i r i nói r ng: - Em mu n nghe, thôi qua nói cho em nghe. Em c ng bi t ngày ch Hai em m t i, trong nhà qua thi u ng i coi sóc, qua l y làm b i r i l m. Qua tính ki m ch khác ng ch p n i, c u có ch cho hai ng i, mà qua coi ch a v a con m t. M t b a n qua i Ch L n bán lúa. n chi u t i qua l y b c r i qua m n m t cái xe h i xu ng M 9

10 Vì ngh a vì tình 10 Tho th m m t ng i anh em b n và ó ng sáng b a sau i tàu mà v nhà. i d c àng xe h i n bánh ng vào c t dây thép, làm cho qua mang b nh. Cô N m ào châu mày nói r ng: - Em nh r i, lúc ó nh m lúc ám c i c a em. Anh b b nh n m nhà th ng trên Ch L n nên i ám c i không ng ph i hôn? - Ph i a. - Chuy n anh té xe h i có n thua gì v i chuy n c u Tú tài n y âu mà anh nói? - y! n thua l m. Em ng nóng, th ng th ng r i qua nói t i. Xe h i ng, qua b n ng nh không rõ, mà trên u máu ch y lung l m. Qua ôm u ng i d a l ng mà rên. Cách ch ng bao lâu có m t cái xe h i d i M Tho ch y lên, th y xe qua b ng thì ng ng l i. Cô ng i trên xe thi t t t, cô làm n ch qua tr l i Ch L n, em qua vô bót cho qua g i ti n b c r i m i i n m nhà th ng. Thi t lúc y qua cám n cô m, song qua ch a bi t cô là ai mà qua c ng không có ý gì v i cô h t. Ch ng qua m nh i, qua ra nhà cô Sài Gòn mà t n cô. Qua ng i nói chuy n v i cô h n m t gi ng, qua m i bi t cô là con gái c a m t ông T ng, Trà Vinh, ã qua i r i, cô có ch ng làm thông ngôn toà án M Tho mà cô không theo ch ng, cô mua nhà trên Sài Gòn v i và em trai. C u Tú tài Tâm, sáng mai qua ây, là em c a cô n y. - D hôn! Anh nói lòng dòng bây gi m i ra m i. Mà chuy n nh v y thì có cái gì âu, sao h i nãy anh nói c u Tú tài b tâm b nh, còn h anh nói ra thì ph m n danh giá c a ng i ta? - Ch m m t chút... Cô y tên là T Nga. S c thi t là p mà l i n ti ng nói c a cô ng thi t là ng n. Qua n th m cô r i qua m i bi t cô có ch ng, mà ch ng hi u vì nào qua v nhà n m êm c t t ng cô hoài. Qua không dám mu n cô mà không c th y m t cô thì qua l y làm khó ch u l m, b i v y qua nh t nh lên M Tho làm quen v i ch ng c a cô là th y thông Xuân, ng k t làm anh em t i lui ch i cho tho tình y thôi, ch qua không dám tính vi c qu y mà ph m danh ti t àn bà có ch ng. Ch ng dè qua n M Tho, qua h i th m thì th y thông Xuân kh n n n l m, th y th bài b c mà l i hân h i thân v, c ánh ch i v mà h i ti n; cô T Nga ch u ã h t s c r i nên cô m i b th y mà v v i m ó. Qua quen tánh ngang tàng, qua th y m t oá hoa th m tho t i t t mà ng i ta không bi t tr ng, l i chà xát giày vò nh v y, thì qua n i gi n, nên qua vi t th xin cô T Nga ch ng r i qua c i cô... Cô N m ào l c u c i và nói r ng: Anh thi t quá qu t l m.... Tr ng Quí tr n m t h i r ng: - Quá qu t cái gì? - Anh không s hay sao? 10

11 Vì ngh a vì tình Sao mà s? - Ng i ta có ch ng mà anh vi t th nói b y nói b nh v y ng i ta m ng anh ch. L i h cái th l t vào tay ng i ch ng thì h ánh anh ho c h ki n anh mang x u a. -! Qua có lo âu em! D u t i âu qua c ng l y l ngay qua nói; không ph i qua gi t v c a ai, qua quy t c u v t m t gái thuy n quyên ra kh i tay a b t l ng ch. Qua tính làm n, ch ph i qua h i ai hay sao mà s h m ng. -, mà anh vi t th r i cô y tr l i làm sao? Cô không tr l i li n. Cô suy ngh n m y tu n l r i cô m i vi t th m i qua lên cho cô nói chuy n. Qua lên li n. Cô t h t gia o c a cô cho qua nghe. Qua khuyên cô ph i xin ch ng l p t c ng qua c i cô... - Cô ch u hôn? - Ch u... - àn bà gì k c c quá v y mà anh khen là ng n? - Em không hi u tâm s c a cô T Nga nên em chê c ng ph i. T i nghi p cô l m, em i!... Tr ng Quí nói t i ây thì chàng r ng r ng n c m t, l i nghe ti ng chê c a cô m ào thì chàng au n trong lòng nên chàng ng d y i r a tay r a mi ng. Ông i ng v i cô N m ào n c m c ng r i, nên c ng ng d y i u ng n c. Tr i ã t i r i, nên m y a lo t èn. Ông H i ng leo lên ván n m làm thu c phi n mà hút. Tr ng Quí ng tr c c a, x a r ng mà ngó mông ra sân ki ng. Cô m ào mu n nghe cho h t chuy n, nên cô r a tay r a m t cho con Lý r i cô d t nó ra ng i ngoài gh tr c. Tr ng Quí c ng ra ngoài sân hoài. Cô N m ào i lâu quá, nên cô b c ra m i chàng vô nói ti p chuy n cho cô nghe. Tr ng Quí kéo ngh mà ng i, t m t u thu c mà hút nói r ng: Em ng có chê cô T Nga mà t i nghi p cho cô. Cô có ch ng mà cô t tình v i qua, y là t i v n h i nó khi n cô ph i nh v y, ch cô không ph i là gái h âu. Cô là gái bi t gi danh ti t m, vì cô u t v n i ch ng, mà r i cô n ng tình v i qua n a, nên cô ph i mang ti ng không t t, cô ph i au c c trí trót n m n m tr ng r i m i tuy t m ng. Qua nh c t i cô thì qua bu n l m. Cô t tình v i qua có m y b a, r i cô ngh l i thân ph n cô thì cô n n n, nên cô vi t th mà tuy t qua. Cô ngh gái có ch ng mà l y trai thì nh nhu c không có gì b ng; mà ã g n trai r i, bây gi còn g n ch ng n a thì cái qu y càng nhi u h n b i ph n. Cô nh t nh d t tình qua, mà c ng d t ngh a v ch ng a. Cô vào n xin phá hôn thú, toà ch a x thì cô có nghén, b ng thè lè. Cô N m ào ch ng h ng nên h i r ng: - Có ch a mà con c a ai? 11

12 Vì ngh a vì tình Con c a qua. - Úy! chuy n r i d! - R i l m. Toà bác n cô. Mà th y thông Xuân tuy bi t v có ch a, không ph i con c a th y, nh ng mà vì th y vì cái gia tài nên th y vui lòng nh n a nh trong b ng ó là con c a th y. Cô T Nga bu n r u l m. Con thi t là con c a qua, mà nó ra r i ph i khai tên th y thông Xuân là cha nó! - Khai nh v y làm sao c? - Không khai thì toà ph t, vì v ch ng có hôn thú; mà ch ng cô nó l i nh n là con a nó n a. - con trai hay là con gái? - Con trai. Lúc th ng nh ra thì v c a c u Tú tài Tâm là cô C m Vân c ng t a con trai n a. Hai a nh sanh ra tr c sau có ít gi ng h. Cách ít tháng c u Tú tài Tâm i Tây mà h c, v con nhà v i m và ch. C u ra i c u không hay vi c chi h t, c u t ng con c a cô T Nga là con c a th y thông Xuân, b i vì cái r i c a cô Nga trong nhà cô nói cho m t mình cô C m Vân bi t mà thôi, cô c n d n cô C m Vân ng có cho c u Tâm bi t. Trót m y n m tr ng cô T Nga kh c c trí không bi t ch ng nào, cô xin ch ng không c, nên cô n n n n i danh ti t, nên cô c m tuy t không cho phép qua g p m t. n n m sau cái kh c c c a cô càng l n h n n a, b i vì th y thông Xuân làm chuy n b y b sao ó nên m t ch c, r i th y lên i trong nhà, th y n ng n u th ng nh, th y m n tr n v i T Nga nh không có vi c chi h t v y. - àn ông gì mà h nh t quá, v nh v y mà còn eo i theo làm chi. - Th y bi t chi là danh ti ng, th y k chi là v con. Th y vì gia tài, nên th y m i làm nh v y ch! Th y ít ngày r i th y xin hai muôn ng b c. Bà già không cho. Th y gi n th y làm ng t, nên th y b t v con ph i i theo ra Hà N i. i nghi p cho cô T Nga, ch ng nh v y i theo sao c, l i i r i b m già ai nuôi. Mà n u không i thì nó phanh phui chuy n x u c a cô ra, nó làm nh nhu c thân cô, l i c ng nh nhu c tông môn c a cô n a. Cô vì danh ti ng nên cô ph i li u thân cô mà i theo ch ng! - Cô T Nga i theo ch ng thì b y l m. Mình m c th ng ch ng ham ti n, mà mình giàu có, thôi mình thí m t vài muôn ng b c cho nó ng thu n tình v i nhau r i xin ph t i. lòng dòng làm chi n m y n m r i bây gi s nó nói x u nên ph i lìa m mà theo nó n a. - Vì cô s x u h, nên m i sanh chuy n nh v y ó. Còn vài ngày n a xu ng tàu mà i, cô vi t th nói h t chuy n cho qua nghe. Qua gi n quá, qua tr l i li n cho cô bi t ng qua nh t nh không cho cô i, h xu ng tàu thì qua ón cô b t l i. - V c a ng i ta, anh b t sao c? 12

13 Vì ngh a vì tình Thây k, qua tính qua làm ngang nh v y, ai gi i thì ch ng c v i qua. Chuy n l ra, n tr c m t toà qua nói thi t h t, qua m n Tr ng s cãi giúp, b t quá tòa nói cô T Nga l y trai: Toà ph t v r i cho phép h y hôn thú ch h i gì. - Anh tính ngang quá! Thu nay em ch a th y ai k c c nh v y. - Em không rõ, ch cái tình c a qua n ng l m, l i th ng con c a qua ó, qua n b nó sao. Qua nh t nh nh v y là ph i l m, ng t vì cô T Nga cô c s m t danh ti ng hoài, nên cô c y em dâu là C m Vân xu ng ây n n n v i qua, xin qua ng có c n tr, cho cô i theo ch ng ng vùi l p ph n b c c a cô, và c u ch a danh giá cho tông môn cô n a. Qua ngh m y n m nay cô c lo danh ti ng hoài, t c nhiên cô không có tình i qua, vì ng i a tình thì không còn k chi là danh ti ng; b i v y qua phi n cô, qua i ch u cô i. Nh ng mà qua có nói nh n v i cô C m Vân r ng d u cô T Nga không th ng qua, ch qua c ng không th không th ng cô c. Qua m t mình mà ch cô hoài, coi ch ng nào cô m i bi t th ng qua. H cô bi t th ng qua thì d u h t nhà h t ru ng, t t u, qua c ng b t cho c cô qua m i nghe. Còn nh cô c không th ng qua hoài, thì qua i ch ng nào ch ng cô nó hành h giày b a t m thân cô cho t i cô ch t, r i qua m i ch u c i v. C m Vân s th y Xuân b t c th qua càng khó cho T Nga nên khuyên qua có g i th thì g i tên cô r i cô trao giùm l i, ch ng có g i cho T Nga. Qua nghe l i, nên C m Vân v r i t i l i qua vi t th cho T Nga mà tên C m Vân. Ch ng hi u C m Vân v nói th nào mà T Nga ch a c th qua thì cô ã u ng thu c c mà ch t!... - Úy! Cô t v n hay sao? Tr ng Quí g t u mà n c m t tuôn ròng ròng. Cô N m ào day qua vu t tóc con Lý, cô nghe nói t i ó cô c m quá, nên cô không dám ngó Tr ng Quí. Cách m t h i cô m i r ng: - Ch c là cô có tình v i anh l m mà anh không hi u anh tr phi n cô, nên cô t c cô ch t ch gì? - Qua không rõ, nh ng mà qua c ng ngh nh em v y ó. - Anh làm nh v y thì anh mang cái t i l n l m! - Cái t i ó ã l n mà anh còn mang cái t i n y càng l n h n n a. Cô T Nga ch t ch ng ít gi ng h k c u Tú tài Tâm bên Tây v t i. V c a c u, là C m Vân, s x u cho vong h n c a ch ch ng, nên cô gi u bi t không nói rõ cho ch ng hi u, l i nói d i ng t i th y thông Xuân b t T Nga i Hà N i nên nàng gi n nàng t v n. C u Tú tài Tâm m n xe h i tu t v Trà Vinh r c m, i d c ng c u hay v i C n Th, mà ch ng c u lên h i thì C m Vân ch i. C u sanh nghi trong lòng k t i l i c u ti p th c a qua g i lên mà ngoài bao C m Vân. C u càng nghi h n n a, nên c u t th mà c t. Ch ng t ng táng T Nga xong r i, c u xé th ra coi. 13

14 Vì ngh a vì tình 14 Trong th qua t tình mà qua c ng nói vi c th ng con n a. C u Tú tài Tâm không dè, c u t ng v c u l y trai, c u t ng th ng con c a c u là con dâm bôn, c u gi n quá nên ánh v c u ch t gi c. Trong êm y có n tr m vô nhà, c u b t c c u b ng th ng con c a c u mà cho ph t n tr m em i m t. C u hành ph t v xong r i, c u d t m v Trà Vinh. Bà già bu n n i con gái ch t r i bu n n i con dâu h n a nên bà nhu m b nh mà ch t luôn! - Cha ch! H i d hôn! - H i l n l m! C u Tú tài Tâm qua ây tìm n nhà mà tr thù. Qua c h t công chuy n cho c u nghe, qua a th c a T Nga cho c u coi, c u bi t c u nghi l m, nên u té ng a!... - Anh báo h i ng i ta quá! Bây gi c u Tú tài ã em v con v hay ch a? - C m Vân ch u ti ng oan, mà l i b m t con n a, nên cô m t trí khôn, bây gi em cô lên Chùa Hang trên núi Bà en cho cô nghe kinh ng cô gi i trí. Còn th ng nh thì n tr m b ng i m t, có bi t nó âu mà ki m. Hôm tr c qua v i c u Tú tài Tâm tìm lên chùa Hang mà th m C m Vân, c u Tú tài th y v c o tr c u, nghe v nói iên cu ng thì c u n n n quá té x u ch t gi c. Qua em c u xu ng n m nhà th ng Tây Ninh, ng c u ã ch t r i, nay nh th y thu c s n sóc nên c u t nh l i. Qua c u nhà th ng g n m t tháng r i qua a c u v Trà Vinh. B a nay t ng âu là c u m nh thi t i nên c u m i ánh dây thép cho qua ó. - Còn th ng con c a cô T Nga bây gi nó âu? - Th y thông Xuân b t nó, bây gi th y ng ki n c u Tú tài Tâm mà xin chia gia tài - Sao không b t nó v mà nuôi? - Th y Xuân d cho âu mà b t. - Con gì c a th y hay sao mà th y giành? T i nghi p v con c a c u Tú tài Tâm quá! Em không bi t mà em nghe nói c ng th ng. C u Tú tài bây gi r u lung hôn? - Không r u sao c. - L i t i anh h t th y, v y anh ph i ki m th ng nh cho c, và ph i làm sao cho cô C m Vân h t iên, b ng không thì anh mang cái qu báo l n l m. Tr ng Quí ch ng tay lên trán mà khóc. 14

15 Vì ngh a vì tình 15 III PH NHÀ CHU C T I Qua ngày sau, l i ba gi chi u, L Tr ng Quí ng i t i bàn vi t th cho hai ba ng i ng h i coi nh mu n mua chành lúa thì chàng bán. Ông H i ng Quy n n m trên ván phía trong, lim dim d a bên mâm hút. Cô N m ào x n b n sau b p coi cho b y tr n u n, còn con Lý thì nó l c c ngoài hiên, l y nh ng trái m n s p hàng ngang hàng d c trên g ch. Có m t cái xe kéo qu o vô ngõ ch y vòng theo b n bông trong sân. Tr ng Quí ngó ra, th y Lý Chánh Tâm thì l t t buông vi t ch y l i c a mà ti p khách. Tr ng Quí m tay Chánh Tâm d t vô nhà h i r ng: - B a nay trong mình c u thi t m nh hay ch a? - M i khá khá ch ch a thi t m nh. - N u c u không qua thì ch c vài b a tôi c ng i qua b n th m c u. - Tôi bu n quá, nhà ch u không c nên tôi ráng mà i cho gi i khuây. - C u ng i ây. Ng i kéo xe xách hoa ly em vô. Chánh Tâm móc túi l y b c c c mà tr. Tr ng Quí kêu th ng Ph c bi u vác hoa ly vô trong phòng khách r i i ch n c trà em ng. Hai ng i l ng x ng làm cho ông H i ng gi t mình l m c m ng i d y. Cô N m ào hôm qua nghe thu t chuy n Chánh Tâm nghi l m mà làm cho v iên con m t thì cô có ý trông Chánh Tâm qua ng coi nh th nào, b i v y cô th y l n x n phía àng tr c, cô l t t ch y ra. Tr ng Quí ti n d n c u v i em cho Chánh Tâm. Chánh Tâm cúi u chào ông H i ng r i chào cô N m ào. Chàng ngó hai ng i, nh ng mà chàng n ây ch trí theo v con, b i v y chàng ngó mà không th y chi h t. Tr ng Quí v i Chánh Tâm ng i t i b sa lông gi a mà u ng n c. Cô N m ào i b ván ngang ó ng i mà n tr u, ch cô ng i thì ngay m t Chánh Tâm, nh ng mà Chánh Tâm ng i c ngó xu ng d i g ch hoài, ch ng ngó cô m t l n nào. Cô nhìn xem hình dáng Chánh Tâm, thì th y ng i không cao l n cho l m, song vai r ng, tay c ng, b ng m nh d n mà l i bu n r u nên gò má th n, n c da mét, con m t sâu hóm, con ng i không th n, mi ng bi ng nói, tay bi ng ng. Chánh Tâm ng i tr tr d ng nh ng i ngoài ng m t mình v y. Tr ng Quí th y chàng b t th n th t chí thì a n c m t, song g ng g o làm khuây mà h i r ng: - H m nay c u có c th c a cô ba hay không? - Cô Ba nào? - Cô Ba Hài là dì c a m Ba. - Không có. 15

16 Vì ngh a vì tình Hôm Tây Ninh tôi a c u v, tôi c n d n cô h t s c, tôi xin cô d u m Ba có t hay không c ng ph i vi t th cho tôi ho c cho c u hay. Mà sao h m nay h n m i a r i, tôi không c th mà c u c ng không c n a kìa, k c c d! Hôm mình s a so n v, tôi lên chùa tôi th m thì coi m Ba khá l m, m bi t tôi, m nói chuy n m khóc. Có l b a nay khá h n n a ch, sao không có th? - Hôm qua tôi sai b y tr i ánh dây thép cho anh, tôi có vi t th cho dì Ba. Tôi có nói tôi i qua bên anh, nên tôi xin dì tr l i th ng qua bên n y cho tôi bi t coi b nh v tôi ra th nào. Tôi mu n i lên tr n quá, ng t vì h tôi th y m t v tôi thì trong lòng au n ch u không n i nên tôi không dám i. - C u còn y u l m, ph i d ng tinh th n ít ngày cho kho kho n r i s i. - Còn cái n i ki m th ng con tôi n a! Bi t nó âu mà ki m bây gi! - Chuy n ó h m nay tôi c ng lo h t s c. Tôi tính nh v y tôi nói cho c u nghe th coi có c hay không? Bây gi mình vi t m t bài thu t s chuy n c u b t ng n tr m và c u cho nó m t a nh. Mình m n vài t nh t báo rao cho thiên h bi t và a h ai em a nh y mà tr, ho c ch cho mình n mà b t thì mình th ng hai ngàn ng b c. Làm nh v y thì ho c may m i ra m i, ch i ki m bây gi bi t nó âu mà i? Chánh Tâm ng i l ng thinh, không nói c, mà c ng không nói không. Ông H i ng b c ra nói r ng: Cháu bày cái ch c ó hay l m a. Mình h a th ng nhi u, h ham ti n h m i em h tr. Quân n tr m có c n gì nuôi con nuôi. Nó em tr l i mà lãnh hai ngàn ng b c không s ng hay sao?. Tr ng Quí ngó Chánh Tâm, có ý trông coi chàng nh t nh l nào, té ra Chánh tâm ng ng i tr tr, không nói chi h t. Cô N m ào bèn nói r ng: Ch c c a anh hai bày ó thì hay thi t mà có ch ch ng ti n. Anh rao trong nh t trình mà anh em tên h c u Tú tài vô anh nói c u b t ng n tr m r i b ng con c a c u mà cho l nó bây gi chu c l i. Chuy n nghe k quá ng i ta không rõ c n do, ng i ta d ngh r i m t danh ti ng c u Tú tài ch. Tr ng Quí g c u nói r ng: Em nói ph i l m. Qua s ý ch ó. Thôi qua rao nh t trình qua thu t chuy n nh v y, qua nói rõ nhà ng nào, s m y, song qua không nói tên ai. Sau chót qua bi u ai tr ho c ch th ng nh thì do n i qua, r i qua ký tên qua thì c u Tú tài kh i mang ti ng chi h t. Cô N m ào c i và nói r ng: Làm nh v y m i c. Chuy n n y t i anh gây ra thì anh gánh vác h t th y m i ph i. Tr ng Quí ngó Chánh Tâm mà h i r ng: Tôi làm nh v y c u ch u hôn?.chánh Tâm châu mày áp r ng: Thân ph n tôi bây gi mà còn lo gi danh ti ng làm gì. Tôi không còn trí hoá chi h t. V y anh tính làm sao thì tính dùm cho tôi, mi n là cha con v ch ng tôi c sum hi p l i nh x a thì tôi cám n anh l m. 16

17 Vì ngh a vì tình 17 Chánh Tâm nói mà hai hàng n c m t ch y ròng ròng. Cô N m ào c m quá ch u không c nên cô b i vô nhà trong. Tr ng Quí khuyên Chánh Tâm vô phòng thay mát ngh m t chút r i n c m. úng n m gi c m d n xong r i ch khách m i i n. Tr ng Quí v i Chánh Tâm ng i m t bên, còn ông H i ng, cô N m ào và con Lý ng i m t bên. Chánh Tâm ng i ngay cô N m ào. Cô là con gái m t con, l i m i 23 tu i mà goá ch ng, cô ang h i xuân xanh nh hoa v a n, nh tr ng ng tròn, da tr ng môi son, má mi ng b u, mày vòng nguy t, tay g p n coi d u nh u, ti ng nói chuy n trong ngân, mà Chánh Tâm c m cô c ng nh m t khúc cây khô, chàng ng i c ch ng a xu ng bàn, có khi cô nói thì chàng ngó cô, mà ngó thì ngó ch không th y cái h u duyên, h u c c a cô chút nào h t. n c m r i mà tr i còn s m, Tr ng Quí bi u em xe ra r i m i Chánh Tâm i d o Châu Thành C n Th ho c i vô Cái R ng ch i. Chánh Tâm l c u không ch u i. Tr ng Quí bèn h i cô N m ào nh mu n i ch i thì l y xe mà i. Cô N m ào c ng không ch u i, túng th Tr ng Quí ph i bi u em xe vô c t. t tr i chen l n, y ng sáng gi i m y c m mây h ng Tây lòm. Chánh Tâm ch p tay sau ít, th th n i ra ngoài sân. Bông móng tay, bông chu i n c, bông b p t i, bông m ng gà ua n khoe màu s c, ch u b ch mai, ch u kim quít, ch u nào nhánh s a coi c ng hay. Mà Chánh Tâm i g n bông không ngó, i g n ki ng không xem, trong trí chàng ch a y nh ng bi th m v n i v con, b i v y chàng ch ng còn bi t chi là vui, ch ng còn bi t chi là p! i l i chàng c ng i ngó èn. Tr ng Quí có h i thì chàng m i nói, b ng không thì chàng c nín thinh hoài. ng h m i gõ 8 gi thì chàng xin phép vào phòng mà ngh. Tr ng Quí th y c ch c a Chánh Tâm nh v y thì chàng au n trong lòng, nên m tr n tr c hoài, ng không c. Chàng th m trách chàng; t i chàng t ng l m m i phi n trách T Nga khi n nàng t v n, không còn ch ng i c, nên v ch ng tan rã, cha con phân ly. Cái t i c a chàng l n l m; v y chàng ph i lo mà c u v tìm con cho Chánh Tâm tr c r i chàng s tính vi c th ng con c a chàng sau. Chàng n m c bu n lo tính hoài, cho n 3 gi khuya, mòn m i nên chàng m i ngh c. ng sáng, Chánh Tâm th c d y, mà Tr ng Quí còn ng. Chánh Tâm r a m t r i ra ng d a c a ngó mông. Con Lý phía sau ch y ra, nó th y Chánh Tâm ng ó nó t ng là c u Bác v t a nó, nên nó a l i nó ôm b p v. Chánh Tâm ngó xu ng và vói tay r u nó. Nó, ngó lên th y Chánh Tâm ch không ph i Tr ng Quí thì nó m c c, nên buông ra mà i. Chánh Tâm ngó th y con nh tr ng tr o, ng ngh nh, bèn ngo t l i mà h i r ng: - Em là con c a ai? 17

18 Vì ngh a vì tình Con c a má tôi. - Má em là ai? - Má tôi ng sau kia. Má tôi n c m h i chi u hôm qua ó. - Còn ba em âu? - Ba tôi ch t r i. - a! Ba em ch t hay sao? - Ch t. - Em m y tu i? - Tôi 5 tu i. - M t tu i v i Chánh H i. Con Lý không hi u ngh a câu nói chót c a Chánh Tâm nên nó ngó chàng trân trân, i i vô trong. Cách ch ng bao lâu nó ôm ra m t h p ch i r i x gi a c a s p ra mà ch i. Chánh Tâm ng ngó nó. Chàng ngh th m r ng: con m côi cha mà c ng c sung s ng, con c a mình bây gi v i quân tr m c p, ch i ch c là tr n tru ng, ng ch c là không m n không mùng, n ch c là b a no b a ói. Ph i chi h i bên Tây mình ch t ph t thì con mình nó có b ho n n n nh v y âu! V mình nó sung s ng ch có âu n iên cu ng! Chánh Tâm ngh nh v y r i khóc. Con Lý l y làm k, nên l t t ch y vô trong nhà mét v i má nó. Cô N m ào nghe nói Chánh Tâm ngó con mình mà khóc thì cô hi u chàng nh con, b i v y cô không ra mà cô c ng không cho con Lý ra ngoài n a. Chánh Tâm t i nhà Tr ng Quí n m ngày, b a nào c ng nh b a n y, chàng bu n b c th th n hoài. Chàng mu n i th m v mà s th y m t v chàng ch u không c: chàng mu n i tìm con mà không bi t con âu mà tìm! t bu i s m m i, Tr ng Quí ng ng i c nh t trình còn Chánh Tâm thì n m trên gh xích u l ng thinh. Có ng i em nh t trình v i th l i. Tr ng Quí l c th, th y có m t phong th g i t i Ch L n tên Chánh Tâm thì nói r ng: Th Ch l n g i cho u ây, ch c là th c a cô Ba. âu c u coi th coi. Chánh Tâm m th ra thi t qu là th c a cô Ba Hài, là dì c a C m Vân, nói nh v y: Dì m i c th c a cháu; nên dì m n ng i ta vi t th n y mà tr l i cho cháu rõ. Lúc cháu n m d ng b nh t i nhà th ng Tây Ninh, dì xu ng th m cháu m y l n, thì dì ã có nói cho cháu hay r ng con C m Vân khá khá, nó t nh chút nh. B a cháu a so n v, c u Bác v t Quí lên chùa th m nó thì nó bi t c u, nên nó nói chuy n v i c u mà khóc. Tuy v y mà b a y nó nói còn h i lãng chút nh. 18

19 Vì ngh a vì tình 19 Nh Bà phò h, nên cháu v r i thì m i ngày nó t nh thêm c m t chút. Nó theo òi v hoài, nó bi u dì em nó v ng nó ki m con nó. Dì th y nó t nh, nó bi t h i con nó; và h dì nói t i tên cháu thì nó bi t gi n, b i y b a hôm kia dì m n xe h i em v. Nó b c vô nhà coi b nó m ng, mà h nó nh i con nó thì nó khóc, có khi nó khóc t i m t hai gi ng h. Dì nghe nói Sài Gòn có m t ông th y thu c gi i v b nh cu ng trí. Hôm qua dì có m n ng i ta r c vô coi m ch nó. Ông th y thu c nói n u nó c thong th trí, ng có bu n, ng có gi n, thì nó m nh c. Ông c n d n ph i gìn gi ng có làm cho nó bu n, ng có ch c nó gi n. y dì vi t th n y cho cháu bi t cháu ng có lên trên n y, b i vì h ai nói tên cháu thì nó gi n l m, n u cháu lên, nó th y m t nó n i gi n, r i s e không xong. Cháu báo h i v cháu n n c n y, dì ngh dì phi n l m. ã bi t h i cháu i h i mà c i, t i nó ng, ch dì không mu n g, nh ng mà nó m côi, l i còn tr tu i, dì th cho m nó, mà dì không c n tr, thì dì c ng có l i ch ch ng không. Thôi vi c d l ra i, thì dì c ng ph i ráng mà nuôi nó. Cháu ng có lân la n n a mà h i nó. N u cháu n, mà có b nào thì dì không th dung cháu c... BA HÀI Chánh Tâm c th mà n c m t tuôn d m d. Chàng c r i chàng trao th cho Quí. Quí th y th nói nh v y thì chàng bu n, ch không bi t li u l nào. Chàng ng i suy ngh m t h i r i nói v i Chánh Tâm r ng: Ông th y thu c nói ó thì ph i l m. Ch ng nh c a m Ba ph i c s bu n v i s gi n. Cái gi n có l c c. Còn cái bu n bi t làm sao mà c bây gi? Ph i tìm cho c th ng cháu mà tr cho m, m con g p nhau thì m m i h t bu n. Thôi, tôi i tìm th ng cháu cho. Chánh Tâm ng i ngó trân trân ngoài sân, ch ng nghe Tr ng Quí nói d t r i chàng ng d y mà nói r ng: Tôi ph i i th m v tôi m i c.thây k! T i âu hay ó. N u nó th y m t tôi, nó có b nào thì tôi t v n tôi ch t ph t cho r nh, ch s ng nh v y, còn ng làm gì. Tr ng Quí ngó chàng và áp r ng: - C u ph i d n lòng, th ng th ng mà tính, ch c u nóng không nên. - D n lòng sao c! V tôi nh v y, con tôi m t r i, bi u tôi ng i làm sao mà ng i cho yên? - u c n nh t là ph i lo cho m Ba v ng trí l i ã, r i th ng th ng s ki m th ng cháu mà gi i s u não cho m Ba. N u m Ba v a m i t nh, mà c u lên c u ch c gi n thì làm sao ng i ta tr b nh cho c. C u ph i xét l i. - Tôi xét r i. Tôi ph i i th m v tôi. Tôi i li n b a nay ây. 19

20 Vì ngh a vì tình Không có c. C u ph i nghe l i tôi. tôi lo cho. H m nay tôi còn nhà ây là vì vi c nhà tôi l n x n l m, tôi ph i lo s p t cho yên r i tôi có lo i làm vi c cho c u. Chành lúa tôi ã làm gi y bán t r i, còn ru ng t c a tôi thì tôi c ng ã cho ng i hóa xong h t. V y k t b a nay tôi r nh rang không còn làm vi c gì n a. C u i nhà tôi ây mà d ng b nh. C u a cái hình ch p th ng cháu cho tôi. Sáng mai tôi i cho, tôi lên th m m Ba, tôi i tìm cháu, tôi i th cho c u thì ti n h n. - Không c. Anh i mà tôi n m nhà ây sao yên.tôi ph i i! - C u i sao c. C u không nên cho m Ba th y m t. - D u tôi không c th m v tôi, thì c ng cho tôi i ki m con tôi ch! - À, n u c u h a c u không n nhà mà th m m Ba thì tôi d t c u i v i tôi. Mà u còn y u quá, tôi s c u i, c u sanh b nh l i thì còn kh h n n a. - Tôi m nh r i. Anh ng lo cho tôi n a. Anh tôi i m t mình, ch anh i v i tôi r i anh b nhà c a ai coi. - Vi c c a tôi thì ã tính xong r i h t. Tôi ã c y con em tôi là con N m ào, nó coi nhà giùm cho tôi. Nó h a r ng ch ng c u tôi thôi u ng thu c, c u tôi v Trà Bang thì nó c ng l i ây mà gi gìn cho tôi. Nói cùng mà nghe, d u tôi lo vi c cho c u mà có h nhà h i c a i n a, tôi c ng cam ch u, b i vì t i tôi làm c u mang h i thì tôi ph i lo ch. - Thôi, nh anh mu n i thì ph i s a so n i, ch tôi i li n bây gi, tôi không th ây n a c. - T ý c u. C u mu n i li n thì i. Hai ng i i s a so n hành lý. Cô N m ào trong lóng nghe hai ng i bàn tính i nhau nh v y thì l t t h i tr d n c m. n c m r i, Tr ng Quí bi u s p-ph em xe h i ra. Chàng b c vô trong nhà d n cô N m ào coi nhà, r i m i t giã cô mà lên xe i Sài Gòn v i Chánh Tâm. 20

21 Vì ngh a vì tình 21 IV CH NG V G P NHAU n ph l u, s 28, ng Cây Mai, Ch L n, là c n nhà c a Thái C m Vân i dì cô là cô Ba Hài. Khi ch nhà ch a l y ch ng thì d n d p vén khéo, có v thanh nhã bao nhiêu, bây gi dòm vô th y c l n x n, coi c ng có v u s u b y nhiêu. Hai ch u cau vàng tr c hiên không ai t i n c nên khô lá, héo t. m sáo treo tr c c a ã t dây mà không ai s a, nên x x m t bên. B gh xa lông cái thì day vô, cái thì day ra không i di n, không ngay hàng. B tranh treo trên bàn vi t t m thì b i b m óng dày, t m thì b ki ng lòi gi y. Cô Ba Hài n m trên b ván phía trong, cô gác tay qua trán, m t coi bu n xo. Thái C m Vân ng i bên ó, u tr c lóc, mình m teo, nàng cúi m t xu ng, tay bóp hai bàn ch n, r i nàng châu mày, c p m t coi sâu hóm, mà trên trán l i ùn da m y l n. t ng i khách Tri u Châu tr c ch ng tu i 45 tu i, mình m c áo tr ng qu n en, ch n i giày Tàu en, u i nón n en, ngoài b c vô không l t nón, mà l i ng i x trên gh r i ngó C m Vân và h i r ng: Con Vân à, b a nay 1 m nh hôn? m Vân ng c m t lên ngó r i g c u ch không tr l i. Cô Ba Hài ng i d y nói r ng: - B a nay nó khá khá h n b a h m. Ng i khách Tri u Châu n y tên là Thái Tu, anh em m t h v i ông Bang Siêu là cha c a C m Vân, bán ti m v i ng mé sông g n c u Chà Và. Thái Tu móc trong túi l y ra m t gói thu c, t m t u mà hút r i nói r ng: Làm b y làm b l y ch ng Y Nam 2 làm cái gì. H i ó ph i nghe l i hóa 3 thì âu có v y. Cô Ba Hài nói r ng: - Cháu nó ng bu n, chú nh c vi c x a làm chi, chú Tu. - Bu n cái gì? Thây k, b i. - B gi ng gì? H m nay t nh trí r i, nó nh con nó, nên nó bu n quá. - C ng t i l, nên nó m i v y ó. - T i tôi làm sao? - Cha m nó ch t h t. L là dì c a nó, l nuôi nó. Nó là con các chú, g cho Y Nam, nên m i v y ó. - Chú nói k c c quá! Ng i ta n nói nó, t i nó ng ng i ta nên tôi ph i g, ch tôi c n sao c. T i nó ch ph i t i tôi hay sao, nên bây gi chú th a cho tôi. 1 anh, ch, em, cháu c theo gi ng Tri u Châu. 2 Vi t Nam: c theo gi ng Tri u Châu. 21

22 Vì ngh a vì tình T i cái gì, l không g, nó ng sao c. H i ó m y ch i nói, h t t quá, con ông Bang, con Chúa tàu x ng áng không bi t ch ng nào, l không g, g cho Y Nam. - T i nó không ng các chú, làm sao tôi g cho c? - Bây gi l bi u nó b ch ng ó i. Lo u ng thu c cho m nh r i hóa ki m ch ng các chú cho nó. Nó còn ti n u ng thu c hôn? - Sao l i không còn. M y n m nay nó có ch ng, tôi góp ti n ph cho nó m t tháng n hai tr m, bây gi còn d b n n m ngàn ng b c ch sao h ng còn. - T ng h t ti n hóa a cho, nh còn thì thôi. Thái Tu ng d y i v, không thèm t giã ai h t. Ch ng ra t i c a chú ta day l i nói vói r ng: Mua sâm t t mà u ng, ng có hà ti n. Nói câu ó r i b c lên xe kéo mà i. Cô Ba Hài ngó l i cháu thì th y nó ng l y v t áo mà lau n c m t. Cô ng lòng ch u không c, nên b i ra nhà sau. C m Vân kéo g i n m chèo queo, day m t vô vách. Cách ch ng bao lâu, có m t cái xe h i ch y r r ngang c a, r i ng ng cách ch ng hai c n ph. Tr ng Quí b c xu ng xe và nói v i Chánh Tâm r ng: C u ph i nghe l i tôi. C u ng i ây tôi vô th m coi, nh m Ba h t gi n c u thì tôi kêu c u vô, ng có vô b t t a, ch ng b nh c a m Ba khó l m, không nên làm cho m gi n. Chánh Tâm g c u. Tr ng Quí m i i tr l i c a c a C m Vân r i gi b c sáo mà b c vô. C m Vân nghe ti ng giày, li n day m t l i dòm. Nàng th y Tr ng Quí thì l m m ng i d y r i cúi u chào. Cô Ba Hài d i nhà sau b c ra, ngó th y Tr ng Quí, cô c ng chào r ng: C u m i lên. C u C n Th lên hay là âu? M i c u ng i. Tr ng Quí ôm nón, ng i trên cái gh c a Thái Tu ng i h i nãy, m t ngó C m Vân, mà mi ng thì tr l i v i cô Ba Hài r ng: - Th a, tôi C n Th m i lên t i ây. Tôi th y th nói m Ba khá, cô r c v nhà i, nên tôi lên th m. -, b a nay nó khá nhi u, nó t nh trí l i r i, nên nó bi t h t. - Anh em tôi c th thì m ng, mà m ng ch c ng còn lo l m. Tr ng Quí l i h i C m Vân r ng: B a nay m n c m bi t ngon hay không?. m Vân châu mày r i ch m rãi áp r ng: - Tôi n m i b a c m t chén. Ráng mà n, ch ngon sao c. 3 ta, tao, tôi c theo gi ng Tri u Châu 22

23 Vì ngh a vì tình M lo d ng b nh, ng có bu n chi h t. T i cái tu i c a m nó khi n n m nay ph i có chuy n, m ph i ráng mà ch u, bu n làm chi. - Không bu n sao c? Tôi th ng ch ng tôi l m, tôi lo cho bên ch ng tôi h t c, tôi s x u h tông môn bên ch ng tôi, mà ch ng tôi không bi t ngh, nó tr l i nh c tôi, nó ánh p tôi g n ch t, r i nó gi t con tôi n a, tôi không bu n sao cho c. - Vi c ó l i t i tôi h t th y. Xin m ng có trách c u Ba mà t i nghi p. Vì c u th ng m quá, c u th y b c th c a tôi, c u t ng l m, c u gi n cùn trí, nên m i làm nh v y. Ch ng tôi c rõ công chuy n cho c u nghe, tôi a th c a cô Hai cho c u coi thì c u ch t gi c! Tôi d t c u tu t lên n mà ki m m, c u th y m c u ch t gi c n a! H m nay u au lung quá, b a nay m i khá khá m t chút. Xin m ng có phi n c u. L i n y g c i n i tôi; t i tôi nên cô Hai m i ch t, t i tôi nên gia o c a m m i r i, mà c ng t i n i tôi nên bà già m i ch t! - Bà già nào? - Má c a cô Hai. - Úy! Má tôi ch t r i hay sao? Ch t h i nào? - Chuy n l n x n x y ra làm cho bà già bu n r u nhu m b nh không y m t tháng thì ch t. m Vân ng i khóc, Tr ng Quí th y nàng t nh táo, nói chuy n có th l p, l i nghe ch ng ch t bi t ng lòng, thì chàng m ng th m, nên chàng nói ti p r ng: M ng gi n ch ng mà c ng ng bu n con n a. Tôi h a v i m có lâu l m là hai tu n l tôi s em Chánh H i mà tr cho m. m Vân nghe nói t i tên con thì l c u áp r ng: - Ch ng tôi ã gi t con tôi r i, còn âu mà tr. - Không có gi t âu. Lúc c u gi n c u b ng con cho ng i ta ch. R i bây gi không bi t nhà ng i y âu, nên ph i ki m ít b a. Th nào tôi ki m Chánh H i c ng c, xin m ng có bu n. m Vân cúi m t xu ng, n c m t tuôn có gi t. Nàng l ng thinh m t h i r i m i nói r ng : Tôi th ng ch ng tôi quá, mà ch ng tôi nó không ngh ; nó ã không th ng tôi thì thôi, nó l i còn h i con tôi n a. Nó bi t h tôi lìa con tôi thì tôi ph i ch t nên nó làm nh v y ng gi t tôi mà kh i g m dao. Tôi ngh l i tôi d i l m. Ch ng không có tình, không có ngh a chút nào h t, mà tôi th ng nó làm chi không bi t. Nó i h c n m n m bên Tây, tôi nhà c l c c lo nuôi con, không thèm m c áo t t, không ch u ra kh i c a. Tôi th ng nh nó, tôi trông i nó êm ngày, tôi th ng vái van Tr i Ph t phò h nó x ng i m nh gi i, h c thi cho u ng vinh hi n cho t tông. Tôi lo cho ch ng, mà tôi c ng lo gi gìn danh giá cho nhà ch ng n a. 23

24 Vì ngh a vì tình 24 Tuy tôi là con ch t khách m c d u, song tôi v i ch ng nh v y, ch bi t sao a. Mà ch ng tôi không th ng tôi... Nó v tôi m ng, t ng là v ch ng sum hi p, h t bu n r u n a, té ra nó v ng nó h i tôi. m Vân nói t i ó r i nàng khóc l n lên nghe r t bi th m. Tr ng Quí nghe nh ng i than th, th y cái c nh bu n r u thì chàng d t ru t nát gan. Chàng mu n ki m l i khuyên gi i, mà r i chàng ngh nên cho C m Vân khóc ng tho lòng c u t c a nàng, b i v y chàng a n c m t mà l ng thinh, không nói chi t. C m Vân khóc h n m t phút ng h r i nàng nín và b c xu ng t i r a m t. Tr ng Quí ng i li c m t rình coi ý nàng th nào. C m Vân ng lau m t mà nàng h i Tr ng Quí r ng: - H i nãy tôi nghe ông Bác v t nói ch ng tôi au, v y mà au sao ó? - C u Ba au là t i c u bu n r u, c u n n n vi c c u h p t p làm v cu ng, con t, nên c u au, ch c u không có b nh chi khác. - n u ng ra vô c hay không v y? - c. B a nay khá nhi u. H m nay c u òi i th m m d l m, mà tôi c n tôi không cho i, b i vì c u còn y u, tôi s c u th y m t m r i c u au lòng, c u té x u ch t gi c nh hôm trên chùa Hang n a thì mang kh n. m Vân b c l i góc ván mà ng i. Nàng ch y n c m t ra n a và nói r ng: Có ph i t i tôi làm ó âu. Tr ng Quí th y tình c nh nh v y thì hi u C m Vân ã h t gi n mà l i còn th ng ch ng. Chàng tính nên nh n lúc n y mà cho v ch ng giáp m t nhau; b i v y chàng c ra c a r i t ng h ng, có ý mu n kêu Chánh Tâm. Chánh Tâm ng i trên xe h i mà ch, m t ngó ch c a C m Vân lom lom. Ch ng chàng th y Tr ng Quí a tay mà ngo t thì chàng l t t leo xu ng mà i l i. Tr ng Quí tr vô nhà ng i v a r i thì k Chánh Tâm b c vô. m Vân th y ch ng thì nàng ngó trân trân. Chánh Tâm không chào cô Ba Hài, không nói v i v m t ti ng chi h t, chàng ng i s n trên gh, r i hai tay ôm m t mà khóc. Cô Ba Hài v i Tr ng Quí ngó nhau r i ngó C m Vân, có ý coi nàng gi n hay th ng. m Vân châu mày nhìn ch ng r i c i g n mà nói r ng: Khéo làm b ; mu n gi t ng i ta mà gi t không ch t, r i bây gi t i khóc dàm n a ch!. Chánh Tâm c ng i ôm m t khóc râm r t. Chàng khóc m t h i lâu r i ng d y, c m t n c m i chàm ngoàm, chàng ngó v mà nói r t th m thi t r ng: Tôi xin mình tha l i cho tôi. C m Vân ng i tr tr không nói chi h t. Chánh Tâm khóc và nói ti p r ng: C ng vì tôi th ng mình quá, tôi c cái th tôi nóng gi n, không k p suy i xét l i, nên m i ra c n i nh v y ó. Xin mình ngh l i mà th ng giùm cái ph n tôi. m Vân day m t ch khác mà áp r ng: 24

Dây Oan 1 Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong

Dây Oan 1  Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p. Th y Phan-Thanh-Nhãn,

Chi tiết hơn

Con Nhà Giàu 1 (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn

Con Nhà Giàu 1  (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nh cái tên c a ông. Ông làm ch c K hi n là ch c c

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc THIỀN TÔNG TRỰC CHỈ A. MẬT TRUYỀN THAM THIỀN YẾU PHÁP Hạ thủ công phu tu thiền, điều cốt yếu thứ nhất phải lập chí vững chắc. Bởi vì chí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập chí vững chắc, như

Chi tiết hơn

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độc giả sẽ nhận ra tâm tình của mình y như hầu hết ý

Chi tiết hơn

nguoiHSI_2019AUG18_sun

nguoiHSI_2019AUG18_sun Truyện ngắn Chủ đề: Lính Tác giả: Nguyễn Vô Danh Người Hạ Sĩ Nhứt Lời giới thiệu: Một câu chuyện hiếm có, đầy tình người rất cảm động với những hình ảnh hãi hùng không bao giờ quên... Trần Văn Giang Mất

Chi tiết hơn

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI Thích Thái Hòa -----{----- LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI Chùa Phước Duyên, Huế - 2016 - NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Mục lục Hưng và cá...7 Giọt nắng chiều và mướp...10 Cái đẹp từ bên trong...13 Lời

Chi tiết hơn

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich Kinh Bát Chu Tam Muội Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp Ða Việt dịch: HT Minh Lễ Nguồn http://niemphat.com/ Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website

Chi tiết hơn

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử 11.12.2005 Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - unicode.doc

Microsoft Word - unicode.doc NGƯỜI BIẾT TU PHẬT THÌ RẤT NHẸ NHÀNG, THẢNH THƠI Nhận lời mời của quý Ni trưởng, Ni sư và toàn thể Ni chúng, tôi về đây thăm trường hạ chư Ni và có đôi lời với tất cả quý vị. Tôi nghĩ người tu xuất gia,

Chi tiết hơn

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2 Bạn nên thâm nhập tu trì một pháp môn: Người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì chí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học Giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học Luật

Chi tiết hơn

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề (550-577). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích, tại Canada, năm 2016. 1 Đệ

Chi tiết hơn

Ai baûo veà höu laø khoå

Ai baûo veà höu laø khoå TRANG 112 (Dành cho các Ái hữu trên 50 tuổi. Dưới 50 xin đừng đọc) Tràm Cà Mau Bạn tôi, có ông tự xưng là Hai Hô. Bởi răng ông hô. Ông rất thích thú với danh xưng nầy. Ông thường nói rằng, ngày xưa còn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - I To03_Copy.doc

Microsoft Word - I To03_Copy.doc CON NGƯỜI HẠNH PHÚC, ĐỨC HỶ XẢ XUÂN MẬU NGỌ 1978 Con người hạnh phúc, có thân khỏe tâm an. Muốn được thân tâm đều khỏe thì chúng ta phải làm sao? Sở dĩ chúng ta hay áo não sầu bi là tại cái gì? Tại trong

Chi tiết hơn

-

- PHẦN MỘT - Thôi đi, anh đừng kể nữa! Hạnh Nguyên cười ngặt nghẽo, tiếng cười trong như pha lê, hồn nhiên vô tư. Kiến Trung vờ như không nghe, kể tiếp: - Rồi em biết không, bé Bi nói Hạnh Nguyên vừa cười

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CÔ EM V?

Microsoft Word - CÔ EM V? CÔ EM VỢ Truyện ngắn của Kha Lăng Đa Không biết cung thê của Tân trong lá số tử vi thế nào mà chàng cứ bị cô em vợ theo quấy phá nhiều phen đến thất điên bát đảo. Thật đúng là nữ kê tác quái, gà gái quậy

Chi tiết hơn

TÌNH ĐẠO PHẬT ***** Trấn tâm hết hồ tư loạn tưởng, Phản hồi nơi Vô Lượng Thọ Quang (1); An cư tịch tịnh Niết Bàn, Không còn trói buộc trong hàng tử sa

TÌNH ĐẠO PHẬT ***** Trấn tâm hết hồ tư loạn tưởng, Phản hồi nơi Vô Lượng Thọ Quang (1); An cư tịch tịnh Niết Bàn, Không còn trói buộc trong hàng tử sa TÌNH ĐẠO PHẬT ***** Trấn tâm hết hồ tư loạn tưởng, Phản hồi nơi Vô Lượng Thọ Quang (1); An cư tịch tịnh Niết Bàn, Không còn trói buộc trong hàng tử sanh. Chỗ ấy kẻ tu hành tha thiết, Vui hy sinh mọi việc

Chi tiết hơn

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TÀI LIỆU GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG (Dành cho hội viên, phụ nữ) Tháng 12/2015 1 MỘT SỐ CÂU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ Không có chỗ cho Bác gái đứng à? Ngày 26 tháng 12

Chi tiết hơn

Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SA

Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SA Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SAIGON IMPRIMERIE DE L UNION 157, Rue Catinat 1918 y

Chi tiết hơn

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Cho hay thiên địa chí công, Dữ lành báo ứng vô cùng

Chi tiết hơn

Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ô

Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ô Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ông tổ trưởng dân phố vừa khó tính vừa đầy nhiệt huyết,

Chi tiết hơn

PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link Audio Tại Website

PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn  Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link Audio Tại Website PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 28-7-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Vì sao con người ai

Chi tiết hơn

CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong ch

CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong ch CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong chánh điện vắng lặng, Đức Phật như gần gũi hơn với chú,

Chi tiết hơn

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, C

Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, C Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 25-AI CA.docx

Microsoft Word - 25-AI CA.docx 1 Thành Hoang Phế (Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ) 1 Kìa thành phố một thời đông người nhộn nhịp, Nay thưa người đơn chiếc đìu hiu! Kìa nàng vốn đại đô các nước, Giờ trở thành góa phụ cô đơn! Kìa nàng vốn nữ hoàng

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 9 Vĩnh Phúc ngồi chờ Đức Minh mà trong lòng rất sốt ruột. Thật tình thì anh rất muốn biết tình cảm giữa hai người như thế nào. Họ có yêu nhau không? Nếu có thì có lẽ anh phải âm thầm mà rút lui thôi.

Chi tiết hơn

No tile

No tile CHƯƠNG V - Nhật Linh! Em nhớ kỹ chưa, nói lại cho anh nghe xem nào? Quang Bình lên tiếng chất vấn sau khi đã diễn thử một lần các điệu vũ cho Nhật Linh xem. Nhật Linh vừa nhún nhẩy đôi chân, vừa nhắc lại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha Mưa Xuân Về Muộn Truyện Ngắn Trần Đan Hà Lâm trở về quê sau một biến động của đất nước, một khúc quanh lịch sử đã trôi qua, nhưng thảm cảnh chiến tranh vẫn còn ám ảnh. Từ những ngày triệt thoái cao nguyên,

Chi tiết hơn

TRUNG PHONG PHÁP NGỮ

TRUNG PHONG PHÁP NGỮ TRUNG PHONG PHÁP NGỮ (Trích trong Chỉ Nguyệt Lục của bộ Tục Tạng Kinh) Việt Dịch: Nguyên Chánh VÀI HÀNG VỀ DỊCH GIẢ NGUYÊN CHÁNH Dịch giả Nguyên Chánh (còn có tên là Định Huệ) quê quán tại Mỹ Tho, vốn

Chi tiết hơn

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả nước Tàu Trung ương ba cõi người mau rõ tường 4 Điển

Chi tiết hơn

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd Mắt đỏ Thảo Nguyên Đoa đưa tay lên kéo chiếc màn ngăn giữa căn bếp nhỏ với chiếc giường ngủ mỗi đêm của nàng rồi đặt lưng lên những mảnh tre thưa, đã được trải lên manh chiếu ngắn. Đó là giang sơn của

Chi tiết hơn

Nợ Tình Hồ Biểu Chánh Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Nợ Tình Hồ Biểu Chánh Chia sẽ ebook :  Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Nợ Tình Hồ Biểu Chánh Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV. Bà chính mắt chứng kiến ông nội và 3 người anh ruột

Chi tiết hơn

Khóm lan Hạc đính

Khóm lan Hạc đính Khóm Lan Hạc Đính Mặt trời đã sắp lặn sau rặng núi xa mờ trên biển cả, những đám mây nhuộm sắc hoàng hôn đã chuyển bầu trời phía Tây thành một mầu hoàng kim rực rỡ. Những đợt sóng phản chiếu ánh nắng chiều

Chi tiết hơn

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM) PHẦN VI - Chào! Nhìn thấy Minh Vũ, Hoàng Huy lạnh nhạt: - Anh tìm tôi? - Lẽ ra tôi nên tìm Đông Giao mới phải, nhưng cô ấy bây giờ đã là vợ của anh nên tôi tìm anh. - Anh muốn gì, cứ nói ra đi. - Anh đã

Chi tiết hơn

Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh.

Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh. Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh. Thanh chưa bao giờ đặt chưn xuống miệt đồng bằng.

Chi tiết hơn

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt? Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt? - Khỉ ốm, chỉ có da bọc xương. Thịt khỉ lại tanh, không ai

Chi tiết hơn

TABLE OF CONTENTS Tựa đề I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII -

TABLE OF CONTENTS Tựa đề I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - TABLE OF CONTENTS Tựa đề I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - Chúa Tàu Kim Quy Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 Phần 2 Sáng, Yên Lam lo cho mẹ ăn sáng xong, cô nói dối mẹ là đi học. Đúng tám giờ, Yên Lam có mặt tại công ty xxx. Sau khi trình bày với bảo vệ, Yên Lam dắt xe vào bãi gửi. Đứng tần ngần giây lát, cuối

Chi tiết hơn

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG KINH THUYẾT VÔ CẤU XƯNG Hán dịch: Ðại Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Thích nữ Tịnh Nguyên Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðỗng Minh, Tỳ kheo Thích Tâm Hạnh. --- o0o --- Quyển thứ nhất. 1- PHẨM

Chi tiết hơn

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT (Tập 3A- Lời khuyên anh chị em) Tác giả: Cư sỹ Diệu Âm (Minh Trị Úc Châu) 1 MỤC LỤC Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ:... 3 Lời Giới Thiệu... 5 Lời Tâm Sự!... 6 Đôi Lời Trần Bạch:...

Chi tiết hơn

Hướng Đi Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Hướng Đi Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Thiền Sư Lương Sĩ Hằng Washington D.C., ngày 27 tháng 4 năm 1982 Thưa các bạn, Hướng đi đã có sẵn rồi Sửa tâm, sửa tánh sang tồi như nhau. Học rồi tiến tới mau mau Hào quang khai triển nhiệm màu khai minh.

Chi tiết hơn

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì lẽ cha con bất đồng ý kiến. Nay nghe ông bịnh nặng chị về thăm. Khi vào sân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc THAM THIỀN YẾU CHỈ I. ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ THAM THIỀN. Mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến tánh. Muốn thế, phải gạn lọc các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh.

Chi tiết hơn

mộng ngọc 2

mộng ngọc 2 PHẦN BA Bỗng dưng thật yên ắng, Lam Phương rúc vào cái vỏ của cô, cô đang học thi, thỉnh thoảng mới đi tìm Phú Quang hỏi anh những chỗ khó hiểu. Phú Quang vừa đỡ phiền phức vừa không bận tâm. Nhưng chiều

Chi tiết hơn

Tác Giả: Lã Mộng Thường AI NGƯỜI TRI ÂM CHƯƠNG II Quãng tám giờ, trời đã tối đậm nơi thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông; tôi đứng nơi đầu con ngõ lối vào ch

Tác Giả: Lã Mộng Thường AI NGƯỜI TRI ÂM CHƯƠNG II Quãng tám giờ, trời đã tối đậm nơi thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông; tôi đứng nơi đầu con ngõ lối vào ch CHƯƠNG II Quãng tám giờ, trời đã tối đậm nơi thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông; tôi đứng nơi đầu con ngõ lối vào chợ Phú Nhuận, trên đoạn đầu đường Cách Mạng 1-11 gần cầu Công Lý nồng nặc mùi thành phố hoa

Chi tiết hơn

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA ----- VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồng lai láng Kiếp phù sanh đáng chán biết bao, Tấm thân

Chi tiết hơn

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4 Mấy Ðiệu Sen Thanh: Phần 4 PHƯƠNG HẢI SANH Đồng tử Phương Hải Sanh là con của cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng. Dưỡng Thu ưa làm việc phước thiện, sau tuổi trung niên lại chuyên tâm hướng về Tịnh độ.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KimTrucTu-moi sua.doc

Microsoft Word - KimTrucTu-moi sua.doc 1 Kim Trúc Tự Nguyên tác: Dạ Vũ Thu Đăng Lục Tác Giả: Tuyên Đỉnh Dịch Giả : Phạm Xuân Hy Mỗ lúc hồi còn nhỏ để tóc trái đào, từng được nghe nói đến ngôi chùa Kim Trúc Tự ở Dương Châu, nhưng không hề biết

Chi tiết hơn

BIỂN ĐÔNG BS Tô Đình Đài 1 MỘNG HÁN GIAN Hán Gian mơ ước từ lâu Muốn làm Bá Chủ Hoàn cầu Đưa nhân loại vào vòng lệ thuộc Dòng đời tang tóc bèo dâu! Hã

BIỂN ĐÔNG BS Tô Đình Đài 1 MỘNG HÁN GIAN Hán Gian mơ ước từ lâu Muốn làm Bá Chủ Hoàn cầu Đưa nhân loại vào vòng lệ thuộc Dòng đời tang tóc bèo dâu! Hã BIỂN ĐÔNG BS Tô Đình Đài 1 MỘNG HÁN GIAN Hán Gian mơ ước từ lâu Muốn làm Bá Chủ Hoàn cầu Đưa nhân loại vào vòng lệ thuộc Dòng đời tang tóc bèo dâu! Hãi sản, Dầu khí Biển Đông Bước chân Hoang Tưởng Đại

Chi tiết hơn

Kinh Di Da Giang Giai - HT Tuyen Hoa

Kinh Di Da Giang Giai - HT Tuyen Hoa KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ ( LƯỢC GIẢI ) Hán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Giảng Giải: Tại Vạn Phật Thánh Thành Tuyên Hóa Thượng Nhân HT.Tuyên Hóa Mục Lục I/ Thích danh II/ Hiển thể III/ Minh

Chi tiết hơn

AN SĨ TOÀN THƯ AN SĨ TOÀN THƯ ÂM CHẤT VĂN QUẢNG NGHĨA KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ QUYỂN THƯỢNG Tác giả: Chu An Sĩ Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến LỜI TỰ

AN SĨ TOÀN THƯ AN SĨ TOÀN THƯ ÂM CHẤT VĂN QUẢNG NGHĨA KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ QUYỂN THƯỢNG Tác giả: Chu An Sĩ Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến LỜI TỰ ÂM CHẤT VĂN QUẢNG NGHĨA KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ QUYỂN THƯỢNG Tác giả: Chu An Sĩ Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến LỜI TỰA Chúng ta thấy, Chư Phật Bồ Tát vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, những

Chi tiết hơn

doc-unicode

doc-unicode NÓI CHUYỆN VỚI LỚP GIẢNG SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giảng tại Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng II) - 2000. Cùng tất cả Tăng Ni giảng sư, hôm nay tôi được Ban Hoằng Pháp mời giảng giải cho quý vị một buổi.

Chi tiết hơn

HOÀNG BÁ THIỀN SƯ

HOÀNG BÁ THIỀN SƯ HOÀNG BÁ THIỀN SƯ TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU (Trích trong Chỉ Nguyệt Lục của bộ Tục Tạng Kinh) Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực --o0o - Lời Nói đầu Của Dịch giả. - Giới Thiệu Tác Giả. - Bùi Hưu. - Khai thị Bùi

Chi tiết hơn

TN. THUẦN TUỆ Từ một tâm trong lặng NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

TN. THUẦN TUỆ Từ một tâm trong lặng NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC TN. THUẦN TUỆ Từ một tâm trong lặng NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Từ một tâm trong lặng THUẦN TUỆ Từ một tâm trong lặng NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Lời giới thiệu Chúng ta đến với cuộc đời bằng một cái tâm, và khi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - V doc

Microsoft Word - V doc TRẦN THÁI TÔNG KHÓA HƯ LỤC Giảng Giải THÍCH THANH TỪ THƯỜNG CHIẾU Ấn hành - P.L : 2540-1996 1 LỜI ĐẦU SÁCH Quyển này ra đời do lòng nhiệt tình, tâm tha thiết mong muốn có một Pho Sách Phật Giáo Việt Nam

Chi tiết hơn

Thơ NGUYỄN KINH BẮC

Thơ NGUYỄN KINH BẮC Xin mời các bạn yêu thơ thăm Vườn Thơ của Thi Sĩ Nguyễn Kinh Bắc. NGUYỄN KINH BẮC Sinh quán Bắc Ninh Hiện cư ngụ tại thành phố Philadelphia, Tiểu Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Góp mặt trong các tuyển tập

Chi tiết hơn

 Chương 13 Lễ mừng thọ của ông nội được diễn ra đúng ngày sinh Âm lịch. Ngoài con cháu, khách mời toàn là bè bạn cũ và những mối quan hệ làm ăn. Bà Liên từ sáng đã hối cô xuống nhà sớm để xem còn có gì

Chi tiết hơn

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích trong bài «Kinh Hạnh Phúc» mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc Phần 3 Giọng Tuệ Minh đầy ganh tỵ: - Mày nằm bệnh viện, được anh Vỹ lo cho quá trời. Không biết tao bị như mày, anh Vỹ có lo cho tao không nữa? Doanh Phối phì cười: - Sao không lo, ảnh nhận tụi mình là

Chi tiết hơn

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6 Cảm nghĩ về người thân - Bài tập làm văn số 3 lớp 6 Author : hanoi Cảm nghĩ của em về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô giáo ) - Cảm nghĩ về ông nội Thế mà đã hai năm kể từ ngày ông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 08-toikhongquen

Microsoft Word - 08-toikhongquen TÔI KHÔNG QUÊN **** Năm năm dư đã trải qua, Lòng thương nhau vẫn mặn mà lòng thương. Khổ lao dù mấy cũng là, 8. Việc tu khuyên cứ rán mà lo tu. Xem nhau như thể ruột rà, Khi ai chạm đến thì là biết đau.

Chi tiết hơn

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th 1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp, nghiệp do tâm

Chi tiết hơn

mộng ngọc 2

mộng ngọc 2 PHẦN SÁU Kiến Đức vừa ngồi vào xe, Lam Phương nóng nảy hỏi: - Sao anh Đức? - Anh phải nói là anh với Phú Quang thân nhau, muốn giúp đỡ Phú Quang nên cô ta mới chịu chỉ. Giờ này, chắc Phú Quang đang nhận

Chi tiết hơn

PHẦN TÁM

PHẦN TÁM PHẦN TÁM Minh An hôn lên môi Hoàng Lộc, anh chỉ chấp nhận, chứ không đẩy cô ra. Một sự chấp nhận bất ực, lấp đầy vào khoảng trống cô đơn hiện hữu. - Anh à! Nội không cho phép anh cưới em, vậy anh tính

Chi tiết hơn

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai RICHARD TEMPLAR VIỆC HÔM NAY (CỨ) CHỚ ĐỂ NGÀY MAI Bản quyền tiếng Việt 2012 Công ty Sách Alpha Lời giới thiệu Tôi đoán rằng khi chọn đọc cuốn sách này, hẳn bạn đang nghĩ mình chẳng làm được gì nên hồn,

Chi tiết hơn

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết Author : vanmau Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền

Chi tiết hơn

bendoiquanhiu_2019JUL20_sat

bendoiquanhiu_2019JUL20_sat Truyện ngắn Chủ đề: Chuyện Tình Thời Chiến Tác giả: Lê Phi Ô BÊN ĐỜI QUẠNH HIU Người vui bên ấy, xót xa nơi này... thương hình bóng ai, Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai. Đời như

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ban Tin so 27

Microsoft Word - Ban Tin so 27 BẢN TIN MỪNG XUÂN DI LẶC SỐ 27-2/2013 DO TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ PHÁT HÀNH Trong số này: LỜI NGỎ L i ng.. 1 Chuy n Thi n môn 2 Danh sách ng h Đ i Tòng Lâm Ph t giáo 7 Th Xuân nh Th y 8 L i c m t 8 LIÊN L C T

Chi tiết hơn

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con trai. Thấy con trai và con gái cùng về, trên người cô con gái còn khoác chiếc áo khoác nam sang trọng, mẹ Phùng tưởng

Chi tiết hơn

Phát biểu cảm nghĩ của em về người cha – Văn hay lớp 10

Phát biểu cảm nghĩ của em về người cha – Văn hay lớp 10 Phát biểu cảm nghĩ của em về người cha - Văn hay lớp 10 Author : vanmau Phát biểu cảm nghĩ của em về người cha - Bài làm 1 Đối với bản thân mỗi người, mẹ luôn là người vô cùng quan trọng. Mẹ mang nặng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc Phần 10 Ngày cuối cùng rong chơi để ngày mai đi thành phố, sau đó bay đi Singapore du học ba năm ở đó, Tố Quyên năn nỉ Doanh Phối đi chơi. Ba chiếc xe đạp chạy song song nhau trên con đường mới mở từ thành

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chantinh09.doc

Microsoft Word - chantinh09.doc CHƯƠNG IX Đoàn người đi vào khu nghĩa trang thành hàng dài. Bà Tú đi phía sau mấy người con trai, hai bên có người dìu đi. Sau mấy ngày lo đám, bà thật sự ngã quỵ, đã ngất đi mấy lần. Bà Tuyết thì có vẻ

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 5 Chương 21 Đàm Phán Kịch Liệt Trong hai con mắt không nhìn thấu của đứa trẻ tầm tám, chín tuổi đang bốc lên một chút lửa giận. Thật đáng yêu! Đáng yêu đến nỗi khiến người khác không nhịn được muốn

Chi tiết hơn

Tả mẹ đang nấu ăn

Tả mẹ đang nấu ăn Tả mẹ đang nấu ăn Author : elisa Tả mẹ đang nấu ăn - Bài số 1 Mỗi con người đều muốn có một bữa cơm gia đình đầm ấm sau một ngày làm việc vất vả, chứa đựng biết bao niềm vui, và tâm huyết của người nấu,

Chi tiết hơn

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Hệ Thống Chùa Tầ

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh  Hệ Thống Chùa Tầ KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Email: chuatamnguyen@yahoo.com Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên: www.hethongchuatamnguyen.org Chí Tâm Quy

Chi tiết hơn

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn, ít nhất là cả hai đều làm ra vẻ người lớn. Nhưng lúc này nhìn hai nhóc quả giống hai đứa

Chi tiết hơn

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 59 Chuyện 40 Năm Trước Phần 1 / 6: Sau 1975 Và Chuẩn Bị Đóng Ghe AH Trịnh Hảo Tâm Lời Mở Đầu: BPT xin đăng 6 bài viết

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 59 Chuyện 40 Năm Trước Phần 1 / 6: Sau 1975 Và Chuẩn Bị Đóng Ghe AH Trịnh Hảo Tâm Lời Mở Đầu: BPT xin đăng 6 bài viết SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 59 Chuyện 40 Năm Trước Phần 1 / 6: Sau 1975 Và Chuẩn Bị Đóng Ghe AH Trịnh Hảo Tâm Lời Mở Đầu: BPT xin đăng 6 bài viết của AH Trịnh Hảo Tâm, một nhà văn mà tôi ngưỡng mộ,

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN V Không hiểu sao Nghi Xuân lại tìm đến đây, cô ngập ngừng rồi đưa tay bấm chuông. Người mở cửa là Đoàn Hùng, anh không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi Xuân: Hôm nay em không đi học à? Em được nghĩ.

Chi tiết hơn

Code: Kinh Văn số 1650

Code: Kinh Văn số 1650 Code: Kinh Văn số 1650 Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật Quyển Thượng Thứ tự Kinh Văn số 1650 - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận tập Bộ toàn. Từ trang 473 đến trang 480. - Không rõ

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I PHẦN I Vương Lan rời phòng ông Thành, khuôn mặt thanh tú của cô ỉu xìu như con mèo bị cắt râu. Ba mới về hôm qua thì hôm nay lại tìm ra chuyện để mắng cô. Từ đó giờ là vậy, y như rằng mỗi lần ba đi xa

Chi tiết hơn

TruyenGiaBaoThienTongTrucChi[1].doc

TruyenGiaBaoThienTongTrucChi[1].doc Thiền Sư Thích Thanh Từ TRUYỀN GIA BẢO THIỀN TÔNG TRỰC CHỈ Tuyển Giả: Thiền Sư THIÊN CƠ Dịch & Giảng: Thiền Sư THÍCH THANH TỪ Đây là bản đánh máy lại từ bản in của SUỐI TRẮC BÁ. Phần chánh văn, chúng tôi

Chi tiết hơn

Ca Sĩ Rừng Xanh và Người Tù Binh Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh Truyện ngắn được trích trong: CỬA TRỜI RỘNG MỞ Chúng tôi bị đưa đến một cái lán nhỏ trong c

Ca Sĩ Rừng Xanh và Người Tù Binh Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh Truyện ngắn được trích trong: CỬA TRỜI RỘNG MỞ Chúng tôi bị đưa đến một cái lán nhỏ trong c Ca Sĩ Rừng Xanh và Người Tù Binh Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh Truyện ngắn được trích trong: CỬA TRỜI RỘNG MỞ Chúng tôi bị đưa đến một cái lán nhỏ trong cánh rừng già vào lúc nửa đêm. Ngọn đèn dầu le lói soi

Chi tiết hơn

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ HUYEN `ˆ DIEU ˆ. CANH L Y TRAN `ˆ T Tr oc Tác u U In Lai. Theo An ˆ Ban 1967 L Y TRAN `ˆ T U

-DẠI -D AO. TAM K Y ` PH Oˆ -D ˆỌ HUYEN `ˆ DIEU ˆ. CANH L Y TRAN `ˆ T Tr oc Tác u U In Lai. Theo An ˆ Ban 1967 L Y TRAN `ˆ T U DẠI D AO. TAM K Y ` PH O D Ọ HUYEN ` L Y TRAN ` T Tr oc Tác u U In Lai. Theo An Ban 1967 L Y TRAN ` T U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

Moät boâng hoàng cho nhöõng thôøi gian chuùng ta chia seû vaø cho nhöõng kyû nieäm cuûa chuùng ta

Moät boâng hoàng cho nhöõng thôøi gian chuùng ta chia seû vaø cho nhöõng kyû nieäm cuûa chuùng ta Bắt cá tôm ở đồng bằng sông Cửu Long Hai Rạch Dừa Phần 1 Ruộng lúa miền Tây Chận Ụ Trưa nắng gắt, nước lớn được nửa sông. Nước Rạch Dừa đổi từ màu đục ngầu phù sa sang màu trong xanh. Tiếng chim bìm bịp

Chi tiết hơn

Module MN 5

Module MN 5 LÝ THU HIỀN MODULE mn 5 Æc ióm ph t trión thèm mü, nh ng môc tiªu vµ kõt qu mong îi ë trî mçm non vò thèm mü C I M P H s T T RI N T H z M M œ, N H N G M C TI ˆ U V r K Š T Q U t M O N G I T R M x M N O

Chi tiết hơn

ott_ges

ott_ges Ở theo thời 1 www.hobieuchanh.com Phần Một Ở theo thời Hồ Biểu Chánh Lối bốn giờ chiều, nhờ mấy cây cồng 1 lớn của làng trồng chung quanh nhà việc 2 Tiểu Cần che áng mặt trời, nên cái sân rộng trước nhà

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN IX CHƯƠNG 15 "An thương yêu! Khi anh nhận được thư này thì em không còn ở đây nữa. Đừng giận em vì đã đặt anh vào hoàn cảnh trớ trêu này, cái đám cưới mà chúng mình cùng mong chờ sẽ không thành. Anh

Chi tiết hơn

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t

LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một t LỜI TỰA Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã có tới hơn một triệu lượt truy cập trên mạng, rất nhiều độc giả để

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 4 Chương 16 Mất Tích Cục công án thành phố Bạch, Nguyễn Vi ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ được treo trên vách tường. Khi cô và Trương Ức An bước vào phòng họp, người cảnh sát tiếp bọn họ mang ra

Chi tiết hơn

Nguồn (Aug 27,2008) : Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm

Nguồn (Aug 27,2008) :  Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm Nguồn (Aug 27,2008) : http://phamtinanninh.com/?p=239 Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm từ ngày miền Nam thất thủ) Phạm Tín An Ninh. Những

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 3 Công việc hôm nay coi như cũng tạm ổn. Vy ngước lên nhìn đồng hồ, mới gần sáu giờ. Hôm nay được về sớm, phải ghé Ngọc Hạnh mới được. Nghĩ thế rồi Vy thu dọn đồ cho gọn gàng. Đeo túi xách lên vai,

Chi tiết hơn

Hoàng Văn Chí Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) 000o000 Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi HỮU LOAN Hữu Loan năm nay

Hoàng Văn Chí Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) 000o000 Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi HỮU LOAN Hữu Loan năm nay Hoàng Văn Chí Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc Phần II: TÀI LIỆU (NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM) 000o000 Chương 3: Các nhà văn đứng tuổi HỮU LOAN Hữu Loan năm nay chừng 40 tuổi, quê ở làng Vân Hoàng, huyện Nga Sơn,

Chi tiết hơn

Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du

Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du Author : elisa Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du - Bài số 1 Hiệu là Tố Như, Thanh Hiên, con Nguyễn Nghiễm, làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Nghệ Tĩnh) văn chương vượt hẳn

Chi tiết hơn

Biên soạn: Quách Cư Kính 24 TẤM GƯƠNG HIẾU THẢO TẬP 2 NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

Biên soạn: Quách Cư Kính 24 TẤM GƯƠNG HIẾU THẢO TẬP 2 NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Biên soạn: Quách Cư Kính 24 TẤM GƯƠNG HIẾU THẢO TẬP 2 NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 24 Tấm Gương Hiếu Thảo MỤC LỤC Tập 2 STT CÂU CHUYỆN TRANG 13. Giấu Quýt Cho Mẹ... 5 14. Làm Thuê Nuôi Mẹ... 15 15. Quạt Gối Ấm

Chi tiết hơn

Oai đức câu niệm Phật

Oai đức câu niệm Phật Vào thời đại xa xưa, tại nước A Thâu Sa của xứ Thiên Trúc (vì nước Thiên Trúc vào thời cổ có 16 nước lớn) có một người dòng Bà La Môn (không thấy nói tên họ), anh chàng này bẩm tánh chân thật, nhưng ngu

Chi tiết hơn