PHAÀN TOAÙN

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PHAÀN TOAÙN"

Bản ghi

1 ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN TOAÙN LÔÙP Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø: Caâu : Tìm x bieát: a) x : = 1 1 x = 10 x = 1 x = 696 x = 666 b) x = 10 x = 0 x = x = x = 0 Caâu : Tính chu vi hình sau: 6cm 10cm 8cm 1cm D C Caâu : Moät cöûa haøng trong hai ngaøy baùn ñöôïc 60 kg gaïo. Hoûi trong ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam gaïo? (Bieát raèng soá gaïo moãi ngaøy baùn ñöôïc laø nhö nhau). 0 kg kg 1 kg 10 kg Caâu : Ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ troáng: a) c ) b) d) Caâu 6: Giaù trò cuûa bieåu thöùc: 86 m vôùi m = laø: 1 Caâu : Giaù trò cuûa bieåu thöùc 8 a vôùi =100 laø: Caâu 8: Tính chu vi hình vuoâng caïnh a vôùi a = 9 cm 18 cm 81 cm 6 cm 6 cm Caâu 9: Soá 809 ñoïc laø: Taùm möôi baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín. Taùm traêm baûy möôi nghìn boán traêm naêm möôi chín. Taùm traêm linh baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín. Taùm traêm baûy möôi nghìn naêm traêm boán möôi chín. A cm B cm

2 Caâu 10: Soá beù nhaát trong caùc soá sau: 8; 8; 8; 8 laø: Caâu 11: Caùc soá ôû doøng naøo ñöôïc vieát theo thöù töï töø beù ñeán lôùn. 6899; 6898; 689; ; 868; 869; ; 996; 906; ; 619; 19; 19. Caâu 1: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: a) 968 < 9899 c) 60 = 60 b) 6890 > d) 89 < Caâu 1: Chöõ soá 6 trong soá 9868 thuoäc haøng naøo? lôùp naøo? Haøng nghìn, lôùp nghìn. Haøng chuïc nghìn, lôùp nghìn. Haøng traêm, lôùp nghìn. Haøng traêm, lôùp ñôn vò. Caâu 1: Soá goàm 6 traêm nghìn, 6 traêm, chuïc vaø ñôn vò vieát laø: Caâu 1: Giaù trò cuûa chöõ soá trong soá sau: Caâu 16: Soá coù 6 chöõ soá lôùn nhaát laø: Caâu 1: Soá baûy traêm trieäu coù bao nhieâu chöõ soá 0: Caâu 18: Ñoïc soá sau: Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu möôi nghìn saùu traêm linh taùm. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu traêm nghìn saùu traêm linh taùm. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu nghìn saùu traêm linh taùm. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu traêm nghìn saùu traêm taùm möôi. Caâu 19: Giaù trò cuûa chöõ soá 8 trong soá sau: Caâu 0: Noái moãi doøng beân traùi vôùi moãi doøng beân phaûi ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng.

3 Baûy traêm trieäu Baûy chuïc trieäu Baûy traêm nghìn Baûy möôi nghìn Caâu 1: Soá töï nhieân lieàn soá: 00 laø: Caâu : Soá töï nhieân lieàn tröùôc soá laø: Caâu : Choïn soá naøo ñeå ñöôïc soá töï nhieân lieân tieáp 99998; Caâu : Tìm soá troøn chuïc x, bieát: 8 < x < Caâu : Tìm x bieát: 6 < x < 9 vaø x laø soá leû : Caâu 6: 6taï 0kg =? kg 60kg 600kg 600kg 060kg Caâu : 6000kg =? taán 6 taán 60 taán 600 taán 06 taán Caâu 8: Moät cöûa haøng ngaøy ñaàu baùn ñöôïc 6 taán gaïo, ngaøy thöù hai baùn ñöôïc ít hôn ngaøy ñaàu taán.hoûi caû hai ngaøy baùn ñöôïc bao nhieâu ki loâ gam gaïo? 1 kg 6 kg 1000 kg kg Caâu 9: kg g =? g. g 0 g 0 g 00 g Caâu 0: 6dag g =? g. 6 g 60 g 6 g 60 g Caâu 1: 0g =? hg g. 0hg g hg g 00hg g hg 0g Caâu : Moãi bao gaïo naëng taï.moät oâ toâ chôû 9 taán gaïo thì chôû ñöôïc bao nhieâu bao nhö vaäy? 90 bao 900 bao 0 bao 0 bao

4 1 Caâu : phuùt =? giaây. 1 giaây 0 giaây giaây 0 giaây Caâu : 00 naêm =? theá kyû Caâu : phuùt 0 giaây =? giaây Caâu 6: Naêm 19 thuoäc theá kyû thö maáy? A. XII XIII XIV XV Caâu : Soá thích hôïp ñieàn vaøo oâ troáng laø: a) 8 6 < b) 689 > c) 68 = 68 1 d) 968 < Caâu 8: Moät ngöôøi ñi xe maùy trong 1 phuùt ñöôïc m. Hoûi trong moät giaây ngöôøi aáy ñi ñöôïc bao nhieâu meùt? m 1 m 888 m 0 m Caâu 9: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng. a) 1980 laø theá kyû XX. c) 8 phuùt = 1 giôø 1 phuùt. b) Moät ngaøy, 6 giôø = 6 giôø. d) 1 theá kyû = 0 naêm Caâu 0: Trung bình coäng cuûa caùc soá: ; 166 ; 11 ; laø: Caâu 1: Soá trung bình coäng cuûa hai soá baèng 1. Bieát moät trong hai soá ñoù baèng 1. Tìm soá kia? Caâu : Soá trung bình coäng cuûa hai soá baèng 0. Bieát raèng moät trong hai soá ñoù baèng 8. Tìm soá kia? Caâu : Moät ñoäi ñaép ñöôøng, moät ngaøy ñaép ñöôïc 10 m. Ngaøy thöù hai ñaép ñöôïc 100 m. ngaøy thöù ba ñaép ñöôïc gaáp hai laàn ngaøy thöù hai. Hoûi trung bình moãi ngaøy ñoäi ñoù ñaép ñöôïc bao nhieâu meùt ñöôøng?

5 1 m 10 m 0 m 00m Caâu : Soá ño chieàu cao cuûa hoïc sinh lôùp Naêm laàn löôït laø: 18 cm; 16 cm ; 1 cm ; 1 cm; 10 cm. Hoûi trung bình soá ño chieàu cao cuûa moãi cm laø bao nhieâu xaêng-ti-meùt? 1 cm 1 cm 1 cm 16 cm Caâu : Daân soá cuûa moät xaõ trong naêm taêng theâm laàn löôït laø: 106 ngöôøi ; 9 ngöôøi ; 81 ngöôøi. Hoûi trung bình moãi naêm moãi naêm daân soá cuûa xaõ ñoù taêng theâm bao nhieâu ngöôøi? 96 ngöôøi 8 ngöôøi 9 ngöôøi 81 ngöôøi. Caâu 6: Noái pheùp toaùn vôùi keát quaû ñuùng. ( ) :. 1. ( ) :.. ( ) :.. ( ) :.. Caâu : Keát quaû cuûa pheùp coäng: =? Caâu 8: Tìm x bieát: 9 + x = 96. x = x = x = x = CHÖÔNG II Caâu 9: Moät phaân xöôûng laép xe ñaïp, saùu thaùng ñaàu laép ñöôïc 6900 xe ñaïp, saùu thaùng cuoái naêm laép ñöôïc nhieàu hôn saùu thaùng ñaàu naêm 6900 xe ñaïp. Hoûi caû naêm phaân xöôûng laép ñöôïc bao nhieâu xe ñaïp? 800 xe ñaïp xe ñaïp 000 xe ñaïp 000 xe ñaïp Caâu 0: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng. a) 86 + = 88. c) = 811. b) = 188. d) + 1 = 66. Caâu 1: Keát quaû cuûa pheùp tröø: =? Caâu : Naêm nay hoïc sinh cuûa moät tröôøng A troàng ñöôïc 900 caây. Naêm ngoaùi troàng ñöôïc nhieàu hôn naêm nay 9100 caây. Hoûi caû hai naêm hoïc sinh tröôøng A troàng ñöôïc bao nhieâu caây? 1600 caây 0900 caây 00 caây 00 caây. Caâu : Quaõng ñöôøng töø Caàn Thô ñeán Haø Noäi daøi 0 km. Quaõng ñöôøng töø Caàn Thô ñeán Ñaø Naüng daøi 160 km. Tính quaõng ñöôøng töø Ñaø Naüng ñeán Haø Noäi daøi bao nhieâu ki-loâ-meùt?

6 00km 100 km 980 km 800 km. Caâu : Tính giaù trò cuûa a+b neáu a = 6 vaø b = Caâu : Tính giaù trò cuûa m n neáu m = vaø n = Caâu 6: Choïn soá thích hôïp: = ? Caâu : Tính: a b c. Neáu a = 1 ; b = ; c = Caâu 8: Tính: (m + n) p bieát m = 0 ; m = 0 ; p = Caâu 9: Choïn soá thích hôïp: ( 6 + ) +9 = (6 + 9) +? Caâu 60: Moät traïi nuoâi boø söõa laàn ñaàu thu ñöôïc m lít söõa, laàn thöù hai thu ñöôï n lít söõa. Hoûi caû hai laàn thu ñöôïc bao nhieâu lít suõa? Bieát m = 89 ; n =. 11 lít 161 lít 161 lít 11 lít. Caâu 61: Moät cöûa haøng baùn gaïo ngaøy thöù nhaát baùn ñöôïc m kg gaïo, ngaøy thöù hai baùn ñöôïc n kg gaïo, ngaøy thöù ba baùn ñöôïc p kg gaïo. Hoûi caû ba ngaøy cuûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam gaïo? Bieát m = 8 ; n = 0 ; p = kg 1 kg 1 kg 1 kg. Caâu 6: Tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa chuùng laø: vaø 18. vaø 1 6 vaø 1 1 vaø 0 vaø 6. Caâu 6: Hai ñoäi coâng nhaân cuøng ñaøo moät con ñöôøng daøi 900 m, ñoäi thöù nhaát ñaøo ít hôn ñoäi thöù hai 16 m. Hoûi moãi ñoäi ñaøo ñöôïc bao nhieâu meùt ñöôøng? 0 m vaø 68 m 86 m vaø m m vaø 696 m 68 mvaø m Caâu 6: Tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa chuùng laø: 100 vaø vaø 80 0 vaø 0 0 vaø vaø 606

7 Caâu 6: Tuoåi chò vaø tuoåi em coäng laïi ñöôïc tuoåi. chò hôn em 11 tuoåi. Hoûi chò bao nhieâu tuoåi, em bao nhieâu tuoåi? 8 tuoåi vaø 1 tuoåi 1 tuoåi vaø 6 tuoåi 9 tuoåi vaø 8 tuoåi 9 tuoåi vaø 1 tuoåi Caâu 66: Caû hai lôùp E vaø H troàng ñöôïc 00 caây. Lôùp E roàng ñöôïc ít hôn lôùp H laø 10 caây. Hoûi moãi lôùp troàng ñöôïc bao nhieâu caây? caây vaø caây. caây vaø caây 1 caây vaø caây. caây vaø caây Caâu 6: Thu hoaïch ôû thöûa ruoäng ñöôïc 6 taán taï thoùc. Thu hoaïch ôû thöûa ruoäng thöù nhaát ñöôïc nhieàu hôn thöûa ruoäng thöù hai laø 10 taï thoùc. Hoûi thu hoaïch ôû moãi thöûa ruoäng ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam thoùc? kg vaø kg 0kg vaø 0kg 00kg vaø 00kg 00kg vaø 00kg Caâu 68: Tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa chuùng laø: 8 vaø. 1 vaø 0. 6 vaø 10 1 vaø 6 0 vaø 6 Caâu 69: Goùc naøo sau ñaây laø goùc beït? O M N P Goùc O Goùc M Goùc N Goùc P Caâu 0: Tam giaùc beân coù maáy goùc nhoïn? 1 A O B C Caâu 1: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng: Goùc nhoïn lôùn hôn goùc vuoâng. Goùc tuø lôùn hôn goùc vuoâng. Goùc beït nhoû hôn goùc tuø. Goùc nhoïn lôùn hôn goùc tuø. Caâu : Hai caïnh naøo vuoâng goùc nhau: BC vuoâng goùc C A B AB vuoâng goùc A AB vuoâng goùc B BC vuoâng goùc A

8 D C Caâu : Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: M N a) MN vaø NP vuoâng goùc. b) MN vaø MQ vuoâng goùc. c) MQ vaø QP vuoâng goùc. d) QP vaø PN khoâng vuoâng goùc Q P Caâu : Hình sau coù maáy caïnh song song nhau? 1 A B C D Caâu : Trong hình sau coù hai caëp caïnh naøo song song? M N Caïnh MN song song vôùi caïnh QP. Caïnh MN song song vôùi caïnh NP. Caïnh MN song song vôùi caïnh MQ. Caïnh MN song song vôùi caïnh NQ. Q P Caâu 6: Keát quaû cuûa pheùp nhaân: 10 8 =? Caâu : Tìm x bieát: x : = Caâu 8: Ngöôøi thôï may laáy ra moät taám vaûi daøi ñeå caét may boä quaàn aùo, moãi aùo heát 00 cm vaø moãi quaàn heát cm. Sau khi caét xong thì taám vaûi coøn laïi daøi m. Hoûi taám vaûi ban ñaàu vaûi daøi bao nhieâu cen-ti-meùt? 0cm 0cm 00cm 00cm Caâu 9: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: a) = b) (10 +6) = 668. c) = d) = 8. Caâu 80: Choïn soá thích hôïp: 69 =? Caâu 81: Tính nhaåm: =?

9 Caâu 8: Keát quaû cuûa pheùp tính: : 10 =? Caâu 8: Choïn soá thích hôpï: ( ) = ( )? 0 Caâu 8: Choïn pheùp toaùn ñuùng: 0 = = = 16 0 = 1 Caâu 8: Moät caây buùt giaù 00 ñoàng. Neáu moãi hoïc sinh mua caây nhö theá thì 10 em mua heát bao nhieâu tieàn? 0000 ñoàng 000 ñoàng 000 ñoàng 00 ñoàng Caâu 86: Tìm x bieát: x : 00 = 60 x = 6900 x = x = 690 x = 69 Caâu 8: Moät kho löông thöïc, ñôït 1 nhaäp 0 bao gaïo, moãi bao naëng 0 kg. Ñôt hai nhaäp 6 bao moãi bao naëng 0 kg. Hoûi caû hai ñôït kho nhaäp bao nhieâu ki-loâ-gam? Caâu 88: Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng: a) 8 dm = cm? 80 cm 8 cm 800 cm 08 cm b) 6000 cm = dm? 60 dm 6dm 600dm 600dm c) 6 m = cm 6000 cm cm 600 cm 60 cm d) 90 dm = m dm m 9dm 0m 9dm 0m 90dm m 90dm Caâu 89: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: a) 0 m = 00 dm c ) 0000 cm = m b) dm 0cm = 0 cm d) 8 dm = m 8dm Caâu 90: Cho hai hình sau: 8 dm 0cm dm 0cm

10 Dieän tích hình chöõ nhaät nhoû hôn dieän tích hình vuoâng. Dieän tích hình hình vuoâng nhoû hôn dieän tích chöõ nhaät. Dieän tích hai hình baèng nhau. Dieän tích hình chöõ nhaät gaáp ñoâi dieän tích hình vuoâng. Caâu 91: Moät maûnh vöôøn hình chöõ nhaät, coù chieàu roäng m. Chieàu daøi gaáp hai laàn chieàu roäng. Tính dieän tích maûnh vöôøn? 1 m 10 m 0 m m Caâu 9: Keát quaû cuûa pheùp tính: a) 8 ( + ) =? b) 68 (0 -) =? c) =? d) (1 11) 1 =? Caâu 9: Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng: = (6 + )? Caâu 9: Lan mua quyeån vôû, Haèng mua 0 quyeån vôû. Hoûi caû hai baïn mua heát bao nhieâu tieàn? Bieát raèng moãi quyeån vôû giaù 00 ñoàng ñoàng 110 ñoàng 00 ñoàng 0 ñoàng. Caâu 9: Moät cöûa haøng coù 18 thuøng daàu, moãi thuøng coù 60 lít. Cöûa haøng ñaõ baùn ñi 0 thuøng. Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu lít daàu? 08 lít 080 lít 008 lít 800 lít Caâu 96: Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã chaám: = (6 -)? 6 8 Caâu 9: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng. a) 8 (6 -) = d) 8 : ( ) = 8 : 8. b) ( + ) = + 9. g) (1 6) : = 1 : 6 : c) : ( + ) = : +. h) (1 ) : = (1 : ). Caâu 98: Tìm x bieát: x : 98 = 6 x = 66. x = 11 x = 6 x = 6

11 Caâu 99: Moät quyeån vôû coù 6 trang giaáy. Hoûi 11 quyeån vôû cuøng loaïi coù bao nhieâu trang giaáy? 110 trang. 0 trang. 0 trang. 60 trang. Caâu 100: Keát quaû pheùp nhaân: =? Caâu 101: Coù hai daõy gheá, daõy thöù nhaát coù 8 caùi, ñöôïc xeáp thaønh caùc haøng, moãi haøng coù 6 caùi. Hoûi coù taát caû bao nhieâu haøng? 8 haøng 1 haøng 1 haøng 16 haøng Caâu 10: Keát quaû cuûa pheùp chia: 98 : 9 =? Caâu 10: Coù 1 baïn cuøng mua moät loaïi vôû nhö nhau heát 000 ñoàng. Tính tieàn moãi quyeån vôû, bieát raèng moãi baïn mua quyeån. 0 quyeån 00 quyeån 000 quyeån 000 quyeån Caâu 10: Keát quaû cuûa pheùp chia: 9800 : 00 =? Caâu 10: Tìm x bieát: x 900 = x = 6 x = 600 x = 600 x = 60 Caâu 106: Moät ngöôøi ñi xe maùy 1 giôø phuùt ñi ñöôïc km 00m. Hoûi trung bình moãi phuùt xe maùy ñi ñöôïc bao nhieâu meùt? 00 m 0 m m 0 m Caâu 10: 680 chia cho ñöôïc soá dö laø: Caâu 108: Tìm x bieát: 80 : x = x = 160 x = 16 x = 0 x = Caâu 109: Mua caây buùt bi heát 00 ñoàng. Hoûi caàn bao nhieâu tieàn ñeå mua ñöôïc 6 caây buùt bi nhö theá? 000 ñoàng 6000 ñoàng ñoàng ñoàng Caâu 110: Moät voøi nöôùc trong 1 giôø 1 phuùt chaûy ñöôïc 90 lít nöôùc vaøo beå. Hoûi trung bình moãi phuùt voøi ñoù chaûy ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc? 10 lít 100 lít 10 lít 100 lít

12 Caâu 111: Keát quaû cuûa pheùp chia: 1 : 6 =? Caâu 11: Tìm x bieát: 6 : x = 1 x = x = x = x = 1 Caâu 11: Moät oâtoâ trong giôø ñi ñöôïc 80 km, moät xe maùy trong giôø ñi ñöôïc 10km. Hoûi trung bình moãi giôø oâtoâ ñi ñöôïc nhanh gaáp maáy laàn xe maùy? laàn laàn laàn laàn Caâu 11: Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng: a) 90 : = c) 10 : = b) 988 : 9 = d) 90 : 1 = CHÖÔNG III Caâu 11: Soá naøo sau ñaây chia heát cho Caâu 116: Soá chia heát cho coù chöõ soá taän cuøng laø nhöõng soá naøo? 0 ; ; ; 6 ; 8 0 ; ; ; 6 ; 9 0 ; ; ; 6 ; 8 ; ; ; 6 ; 8 Caâu 11: Khoanh vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng: Soá chia heát cho coù soá taän cuøng laø soá 9. Soá chia heát cho laø soá leû. Soá chia heát cho laø soá chaün. Caâu A vaø B ñuùng. Caâu 118: Soá naøo sau ñaây chia heát cho? Caâu 119: Soá chia heát cho coù soá taän cuøng laø nhöõng soá naøo? 0 ; 0 ; ; 9 ; Caâu 10: Soá vöøa chia heát cho, vöøa chia heát cho coù chöõ soá taän cuøng laø: 0 Caâu 11: Soá naøo sau ñaây chia heát cho Caâu 1: Chöõ soá naøo ñieàn vaøo oâ troáng ñeå ñöôïc soá chia heát cho 9. 1

13 1 Caâu 1: Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. Soá coù toång chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9. Soá chia heát cho 9 coù soá taän cuøng laø soá 9. Soá chia heát cho 9 laø soá leû. Caû caâu B vaø C ñeàu ñuùng. Caâu 1: Soá naøo sau ñaây khoâng chia heát cho Caâu 1: Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng ñeå ñöôïc soá chia heát cho 9. a) 0. c) 9. b) 8. d) 68. Caâu 16: Soá naøo sau ñaây khoâng chia heát cho Caâu 1: Soá vöøa chia heát cho vöøa chia heát cho laø: Caâu 18: Ñieàn chöõ soá thích hôïp vaøo oâ troáng ñeå ñöôïc soá chia heát cho Caâu 19: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng. a) Soá 6 chia heát cho vaø. b) Soá coù soá taän cuøng baèng thì chia heát cho. c) Soá naøo chia heát cho 9 thì chia heát cho. d) Soá naøo chia heát cho thì coù soá taän cuøng laø 0. Caâu 10: Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã chaám. a) 6 km =? m 6000 m m m m b) m dm =? dm 0 dm 00 dm dm 0 dm c) 08 cm = dm cm. 0dm 8cm dm 80cm dm 8 cm dm 800 cm d) 00 cm = dm dm 000 dm 0 dm dm

14 Caâu 11: Choïn phaùt bieåu ñuùng. Hình bình haønh laø hình coù moät goùc baèng 90 o. Hình bình haønh laø hình coù hai caëp caïnh ñoái song song vaø baèng nhau. Hình bình haønh laø hình coù moät caëp song song. Hình bình haønh laø hình coù goùc baèng nhau. Caâu 1: Dieän tích hình bình haønh ABCD laø: A B 9 cm 18 cm cm 6 cm D 6cm C Caâu 1: Cho hình bình haønh coù dieän tích laø 1 m, ñaùy laø m. chieàu cao hình bình haønh ñoù laø: 1m 0m m 1m cm Caâu 1: Cho hai hình veõ beân. Choïn caâu traû lôøi ñuùng. 1cm 1cm A B M 6cm 6cm N D C Q P Dieän tích hình chöõ nhaät MNPQ baèng dieän tích hình thoi ABC Dieän tích hình chöõ nhaät MNPQ nhoû hôn dieän tích hình thoi ABC Dieän tích hình thoi ABCD nhoû hôn dieän tích hình chöõ nhaät MNPQ. Dieän tích hình chöõ nhaät MNPQ gaáp hai laàn dieän tích hình thoi ABC CHÖÔNG IV Caâu 1: Vieát pheùp chia sau döôùi daïng phaân soá: 8 : Caâu 16: Coù phaân soá, phaân soá naøo bieåu dieãn phaàn toâ ñaäm cuûa hình sau: 10 Caâu 1: Choïn caâu traû lôøi ñuùng: > 1 < 1 = 1 = 1 6 Caâu 18: Choïn phaân soá baèng phaân soá 1 vaø öùng vôùi tæ leä phaàn toâ ñaäm trong hình veõ.

15 Caâu 19: Ñieàn phaân soá thích hôïp vaøo oâ troáng Caâu 10: Ruùt goïn phaân soá sau: 6 Caâu 11: Phaân soá naøo sau ñaây toái giaûn? Caâu 1: Phaân soá naøo sau ñaây baèng phaân soá Caâu 1: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: a) c) b) d) 1 Caâu 1: Quy ñoàng maãu soá hai phaân soá sau: vaø vaø 1 1 vaø vaø vaø 1 1 Caâu 1: Haõy vieát vaø thaønh hai phaân soá coù maãu chung laø vaø 6 vaø 10 vaø 18 vaø

16 Caâu 16: Quy ñoàng maãu soá caùc phaân soá sau: 0 ; ; ; ; ; ; 8 ; ; ; ; Caâu 1: Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng: 1 9 Caâu 18: Phaân soá naøo sau ñaây baèng? Caâu 19: Choïn caâu traû lôøi ñuùng = Caâu 10: Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng: Caâu 11: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ vuoâng: 16 a) cm = dm c) 16 mm= m b) 1 m = 1 cm 1000 d) dm = m 10 9 Caâu 1: Phaân soá naøo sau ñaây nhoû hôn phaân soá Caâu 1: Khoanh vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng: Caâu 1: Keát quaû cuûa pheùp toaùn: + =?

17 Caâu 1: Moät hình chöõ nhaät coù chieàu roäng laø 8 m, chieàu daøi hôn chieàu roäng laø 1m. Tính nöûa chu vi hình chöõ nhaät m m m m 8 8 Caâu 16: Keát quaû cuûa pheùp tính: =? Caâu 1: Tìm x, bieát: x = 1 x x = 1 1 x = 1 1 x = 1 Caâu 18: Moät trang traïi nuoâi gaø, baùn soá gaø trong hai ngaøy. Ngaøy ñaàu baùn ñöôïc 1 soá gaø cuûa traïi. Hoûi ngaøy thöù hai baùn ñöôïc maáy phaàn cuûa toång soá gaø maø traïi coù? toång soá gaø toång soá gaø 6 toång soá gaø 1 toång soá gaø Caâu 19: Keát quaû cuûa pheùp nhaân: =? Caâu 160: Tính dieän tích hình chöõ nhaät, bieát chieàu daøi laø 8 m vaø chieàu roäng laø m. m 8 m 1 8 m m 1 Caâu161: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: a) c) b) d) = 1 9 9

18 Caâu 16: cuûa 1 =? Caâu 16: Quaõng ñöôøng töø nhaø ñeán traïm xe buyùt daøi m. Baïn An ñaõ ñi ñöôïc quaõng ñöôøng. Hoûi An phaûi ñi bao nhieâu meùt nöõamôùi ñeán traïm xe buyùt? 1 m m m 0 m Caâu 16: Moät lôùp hoïc coù 6 hoïc sinh trong ñoù 9 soá hoïc sinh ñöôïc xeáp loaïi khaù. Tính soá hoïc sinh ñöôïc xeáp loaïi khaù. 9 hoïc sinh khaù. hoïc sinh khaù. 1 hoïc sinh khaù. 0 hoïc sinh khaù. Caâu 16: Keát quaû cuûa pheùp chia: : =? 10 1 Caâu 166: Tìm x, bieát: x = 11 9 : x x = 8 6 x = 1 8 x = Caâu 16: Moät lôùp hoïc coù 0 hoïc sinh chia laøm toå. Hoûi hai toå chieám maáy phaàn hoïc sinh cuûa lôùp? 1 10 Caâu 168: Noái pheùp tính vôùi keát quaû ñuùng. 8 : : :. 9 1 : :. 10 Caâu 169: Choïn phaùt bieåu ñuùng. Hình thoi laø hình coù boán goùc baèng nhau. Hình thoi laø hình coù moät caëp caïnh song song. Hình thoi laø hình coù moät goùc baèng 0.

19 Hình thoi laø hình coù hai caëp caïnh ñoái dieän song song vaø boán caïnh baèng nhau. B Caâu 10: Dieän tích hình thoi ABCD laø: 10 cm 9 cm cm A C 0 cm cm. cm Caâu 11: Hình thoi coù dieän tích laø 60 m, ñoä daøi moät ñöôøng cheùo laø m. Tính ñoä daøi ñöôøng cheùo thöù hai? 1 meùt 0 meùt 6 meùt 60 meùt. Caâu 1: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Cho hai hình veõ. A M 6cm N D D B cm cm C Q P 6cm Dieän tích hình thoi ABCD gaáp laàn dieän tích hình chöõ nhaät MNPQ. Dieän tích hình hình chöõ nhaät MNPQ gaáp laàn dieän tích thoi ABC Dieän tích hình thoi ABCD baèng dieän tích hình chöõ nhaät MNPQ. Dieän tích hình hình chöõ nhaät MNPQ gaáp laàn dieän tích thoi ABC CHÖÔNG V Caâu 1: Vieát tæ soá cuûa a vaø b bieát: a = ; b =. 11 Caâu 1: Moät vöôøn caây coù caây chanh, 8 caây cam. Tính tæ soá caây chanh so vôùi caây cam? Caâu 1: Tìm hai soá khi bieát toång laø 6 vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù laø vaø vaø 18 vaø vaø Caâu 16: Moät ñoaïn daây daøi 0 meùt ñöôïc chia laøm hai phaàn, phaàn thöù nhaát gaáp laàn phaàn thöù hai. Hoûi moãi phaàn daøi bao nhieâu meùt? m vaø m m vaø 16m m vaø 0m m vaø 1m Caâu 1: Moät hình chöõ nhaät coù chu vi laø 60 meùt. Chieàu daøi gaáp laàn chieàu roäng. Tính chieàu daøi vaø chieàu roäng? 11

20 60m vaø m 0m vaø 0m 180m vaø 60m m vaø 1m Caâu 18: Tìm hai soá hieát hieäu laø 80 vaø tæ soá ñoù laø vaø 8 8 vaø 6 vaø 16 0 vaø 10 Caâu 19: Boá hôn con 8 tuoåi, tuoåi boá gaáp laàn tuoåi con. Tính tuoåi boá, tuoåi con. 8 tuoåi vaø tuoåi. 1 tuoåi vaø tuoåi. tuoåi vaø tuoåi. tuoåi vaø tuoåi. Caâu 180: Soá thöù hai hôn soá thöù nhaát laø 0. Neáu gaáp hai laàn soá thöù nhaát leân thì ñöôïc soá thöù hai. Tìm hai soá ñoù. 6 vaø 0 6 vaø 8 8 vaø 8 0 vaø 8 Caâu 181: Hieäu cuûa hai soá baèng soá beù nhaát coù ba chöõ soá. Tæ soá cuûa hai soá ñoù laø 9. Tìm hai soá ñoù. 180 vaø vaø vaø vaø 80 Caâu 18: Hieäu cuûa hai soá laø 6. Tìm hai soá ñoù bieát raèng soá thöù nhaát giaûm 10 laàn thì ñöôïc soá thöù hai. 8 vaø 0 vaø 6 vaø 6 vaø 10 Caâu 18: Naêm nay tuoåi meï nhieàu hôn tuoåi con laø 0 tuoåi vaø baèng 8 tuoåi con. Hoûi naêm nay meï bao nhieâu tuoåi? Con bao nhieâu tuoåi? 80 tuoåi vaø 0 tuoåi. 80 tuoåi vaø 0 tuoåi. 0 tuoåi vaø 0 tuoåi. 80 tuoåi vaø 110 tuoåi. Caâu 18: Moät baûn ñoà veõ theo tæ leä 1:1000. Hoûi ñoä daøi 1 cm treân baûn ñoà öùng vôùi ñoä daøi thaät laø bao nhieâu cm? 10cm 100 cm 999 cm 1000 cm Caâu 18: Baûn ñoà khu ñaát hình chöõ nhaät theo tæ leä 1: Nhìn treân baûn ñoà ñoä daøi cuûa moät ñoaïn AB laø 1 dm. Hoûi ñoä daøi thaät cuûa ñoaïn AB laø bao nhieâu meùt? 800 meùt 8000 meùt 999 meùt 80 meùt. Caâu 186: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: Treân baûn ñoà tæ leä 1: , quaõng ñöôøng töø A ñeán B ño ñöôïc 1 cm. Nhö vaäy ñoä daøi thaät töø A ñeán B laø: a) m dm b) km 000 hm

21 Caâu 18: Treân sô ñoà veõ theo tæ leä 1: 00, chieàu daøi cuûa caùi baøn em ño ñöôïc 1 cm. Hoûi chieàu daøi thaät cuûa caùi baøn laø bao nhieâu meùt? 0 meùt meùt 00 meùt 1 99 meùt Caâu 188: Quaõng ñöôøng töø nhaø ñeán tröôøng laø 0 m. Treân baûn ñoà tæ leä 1: 0 000, quaõng ñöôøng daøi bao nhieâu mi-li-meùt? 0mm 0 000mm 1mm 10mm CHÖÔNG VI : PHAÀN OÂN TAÄP Caâu 189: Soá thuoäc haøng naøo, lôùp naøo cuûa soá: 968 Haøng nghìn, lôùp nghìn. Haøng traêm nghìn,lôùp nghìn. Haøng traêm, lôùp ñôn vò. Haøng chuïc nghìn,lôùp nghìn. Caâu 190: Toång sau thaønh soá: =? Caâu 191: Soá naøo chia heát cho nhöng khoâng chia heát cho? Caâu 19: Daõy soá naøo xeáp theo thöù töï töø lôùn xuoáng beù: 16 ; 1 ; 18 ; 10 ; 6 6 ; ; ; 6 ; ; 99 ; 90 ; 98 ; ; 0 ; ; 18 ; 1 Caâu 19: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng. a) 9 chia heát cho b) 689 khoâng chia heát cho 9 c) chia heát cho vaø d) 6 chia heát cho vaø 9 Caâu 19: Keát quaû cuûa pheùp tính: a) =? b) 6 =? Caâu 19: T ính giaù trò bieåu thöùc: a+b vôùi a= ; b=

22 Caâu 196: Hai ñoäi coâng nhaân cuøng söûa moät quaõng ñöôøng daøi km Ñoäi thöù nhaát söûa ñöôïc km 0 m. Ñoäi thöù hai söûa ñöôïc ít hôn ñoäi thöù nhaát 800m. Hoûi caû hai ñoäi coøn phaûi söûa bao nhieâu meùt ñöôøng nöõa? 80 m 0 m 0 m 0 m Caâu 19: Keát quaû cuûa pheùp tính: 1 a)? 1 b) : =? Caâu 198: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: a) 1 yeán kg = 1 kg. d) giôø 0 phuùt = 0 phuùt. b) 0 taán = taï. e) 1 theá kyû = 0 naêm. c) m dm = dm. f) km hm = hm. Caâu 199: Moät thöûa ruoäng hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 96 m vaø chieàu roäng baèng 1 chieàu daøi. Tính dieän tích thöûa ruoäng. 8 m 0 m 60 m 0 m Caâu 00: Tìm trung bình coäng cuûa soá sau: 0 ; 0 ; Caâu 01: Coù hai voøi nöôùc cuøng chaûy vaøo beå. Voøi thöù nhaát chaûy trong moät giôø ñöôïc lít, voøi thöù hai hôn voøi thöù nhaát 0 lít. Hoûi trung bình moãi voøi chaûy ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc vaøo beå? lít lít 1 lít lít Caâu 0: Tìm hai soá khi bieát toång laø vaø hieäu laø 61 vaø 19. vaø 91 vaø 19 vaø 19 Caâu 0: Hai ñoäi coâng nhaân cuøng ñaøo moät con möông daøi 186 m, ñoäi thöù nhaát ñaøo ñöôïc nhieàu hôn ñoäi thöù hai 68 m. Hoûi moãi ñoäi ñaøo ñöôïc bao nhieâu meùt möông? 11m vaø 69 m. 11m vaø 69m 11m vaø 69 m. 11m vaø 69m

23 Caâu 0: Tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ cuûa hai soá ñoù laø vaø? 10 vaø vaø 10 vaø 10 vaø Caâu 0: Coù 1 tuùi gaïo neáp vaø 16 tuùi gaïo teû caân naëng taát caû laø 00 kg. Bieát raèng trong moãi tuùi ñeàu caân naëng baèng nhau. Hoûi coù bao nhieâu kg gaïo moãi loaïi? 00 kg gaïo teû vaø 0kg gaïo neáp. 00 kg gaïo teû vaø 10 kg gaïo neáp. 0 kg gaïo teû vaø 10 kg gaïo neáp. 160 kg gaïo teû vaø 10 kg gaïo neáp. Caâu 06: Tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù laø 0 vaø. vaø 0 vaø 0 vaø 0 vaø Caâu 0: Boá hôn con 6 tuoåi vaø tuoåi boá gaáp laàn tuoåi con. Tính tuoåi boá, tuoåi con? 6 tuoåi vaø 6 tuoåi. 6 tuoåi vaø tuoåi. tuoåi vaø 6 tuoåi. tuoåi vaø tuoåi. Caâu 08: Moät lôùp hoïc coù hoïc sinh, trong ñoù soá hoïc sinh nam baèng soá hoïc sinh nöõ. Hoûi lôùp hoïc coù bao nhieâu hoïc sinh nam, bao nhieâu hoïc sinh nöõ? 0 nöõ vaø nam. 0 nöõ vaø 1 nam. 0 nöõ vaø nam. 1 nam vaø nöõ. Caâu 09: Moät maûnh vöôøn hình chöõ nhaät coù chieàu daøi hôn chieàu roäng m, vaø chieàu roäng baèng chieàu daøi. a) Tính chieàu daøi, chieàu roäng maûnh vöôøn. m vaø m m vaø 18 m m vaø 18 m m vaø m b) Tính dieän tích cuûa maûnh vöôøn. 11m 810m 86m 1m Caâu 10: Hai kho chöùa 0 taán thoùc. Tìm soá thoùc moãi kho, bieát raèng soá thoùc cuûa kho thöù nhaát baèng soá thoùc cuûa kho thöù hai taán vaø 0 taán 1980 taán vaø 0 taán 1980 taán vaø 0 taán 1890 taán vaø 0 taán

24 T.töï caâu Ñaùp aùn T.töï caâu ÑAÙP AÙN TRAÉC NGHIEÄM Ñaùp aùn T.töï Ñaùp aùn T.töï caâu caâu Ñaùp aùn T.töï caâu Ñaùp aùn 1 B 1 B 60 B 90 A 10 B a) C ; b) A C 61 A 91 B 11 C D A 6 C 9 a) B; b) A 1 D D A 6 D c) D; d) C 1 A a) < ;b) > B 6 B 9 C 1 B c) > ; d) = 6 D 6 A 9 A 1 a) 6; b) 6 A a) A; b) C 66 C 9 B c) 6; d) 8 B c) C; d) D 6 B 96 C 16 C 8 C 8 A 68 D 9 a)ñ;b)s;c)s 1 D 9 D 9 a) Ñ; b) S 69 D d)ñ;e)s;f)ñ 18 A 10 B c) S; d) Ñ 0 A 98 A 19 a)ñ ; b) S 11 D 0 C 1 C 99 B c) Ñ ; d) S 1 a) Ñ; b) S 1 C B 100 C 10 a) B; b) C c) S; d) Ñ D a) S; b) Ñ 101 D c) A; d) D 1 A B c) Ñ; d) Ñ 10 A 11 B 1 D A D 10 B 1 C 1 C C A 10 C 1 D 16 A 6 A->;B->1 6 B 10 D 1 A 1 D C->;D-> C 106 A 1 B 18 B D 8 D 10 B 16 C 19 C 8 A 9 a) Ñ; b) S 108 C 1 D 0 A->; B-> 9 C c) Ñ; d) S 109 D 18 A C->; D->1 0 a) Ñ; b) S 80 D 110 A 19 D

25 1 C c) S; d) Ñ 81 A 111 B 10 C D 1 B 8 D 11 C 11 B C D 8 B 11 D 1 A C A 8 C 11 a) 01; b)0 1 a) Ñ; b) S B C 8 A c) 0; d) c) Ñ; d) S 6 C D 86 B 11 A 1 B A 6 B 8 D 116 B 1 C 8 C A 88 a) C; b) A 11 C 16 D 9 D 8 C c) B; d) C 118 D 1 A 0 A 9 D 89 a) S; b) Ñ c) Ñ; d) Ñ T.töï caâu Ñaùp aùn T.töï caâu Ñaùp aùn T.töï caâu Ñaùp aùn 119 A 18 B 19 D T.töï caâu Ñaùp aùn T.töï caâu Ñaùp aùn 10 C 16 B 1 B 188 C 199 B 11 a) Ñ; b) S 16 C 16 C 189 D 00 C c) S; d) Ñ 16 D 1 D 190 A 01 D 1 A 16 A 18 A 191 B 0 A 1 B 166 B 19 B 19 C 0 B 1 C 16 C 180 C 19 a) Ñ; b) S 0 C 1 D 168 A->;B->1 181 A c) S; d) Ñ C->;D-> 16 A 18 B 19 a) D; b) C 0 D 1 B 169 D 18 C 19 D 06 A 18 C 10 A 18 D 196 A 0 B 19 D 11 B 18 A 19 a) B; b) C 08 C 160 A 1 C 186 a) S; b) Ñ 198 a) Ñ; b) S 09 a) B; b) B 161 a) Ñ; b) S 1 D c) Ñ; d) S c) S; d) Ñ 10 D c) S; d) Ñ 1 A 18 B e) S; f) Ñ

AI SO TO HP

AI SO TO HP ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông II HOAÙN VÒ 1. Giai thöøa Vôùi soá nguyeân döông n, ta ñònh nghóa n giai thöøa, kí hieäu n!, laø tích caùc soá nguyeân lieân tieáp töø 1 ñeán n. n! = 1..3 (n ) (n 1)n. Vì tieän

Chi tiết hơn

TRNG AI HOC S PHAM TP

TRNG AI HOC S PHAM TP TOÅNG HÔÏP TIEÀN - VAØNG CHO VAY MS-KH NGAØY VAY DIEÄN VAY ÑÔN VÒ TÍNH SOÁ VAY MN120-01 19/7/01 300.00 MX024-02 10/7/01 5,000,000.00 MK012-03 5/6/01 5,000,000.00 MN060-04 6/3/01 310.00 MK024-05 29/10/00

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI PHAÀN PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho phöông trình : Ax + By + C = 0 () vôùi A + B > 0. Meänh ñeà naøo sau ñaây sai? A. () laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC SGK 11 CHÖÔNG II GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu 1 : Cho töù dieän ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AD vaø BC ; G laø troïng taâm cuûa tam giaùc BCD. Khi

Chi tiết hơn

02_Cac dang toan dem trong tam - p1

02_Cac dang toan dem trong tam - p1 CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM P1 Thầy Đặng Việt Hùng DẠNG 1. BÀI TOÁN ĐẾM NGƯỜI, VẬT Bài 1: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A và học

Chi tiết hơn

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó ñaïi nhaát cuûa Chuùa Gieâ-xu, Baøi Giaûng Treân Nuùi.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc DÙNG ðồ THỊ ðể GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN 1 Huỳnh Công Thành Email: crsthanh@gmail.com Chöông trình toaùn lôùp 1 THPT, ñoà thò moät soá haøm soá ñöôïc quan taâm khaù kõ, noù gaàn nhö ueân suoát HKI cuûa lôùp

Chi tiết hơn

Chapter 2

Chapter 2 Baøi giaûng 3 vaø 4 CAÀU, CUNG VAØ CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH Thị trường laø gì? Kinh teá thò tröôøng vaø kinh teá keá hoaïch taäp trung Caàu Cung Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc d, ñ, deâ, ñoø. Nhaän ra caùc tieáng coù aâm d,ñ. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Dì na

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

OnTap HKII T7(11-12)

OnTap HKII T7(11-12) Tröôøng THCS Traàn Vaên Ôn Q HÖÔÙNG DAÃN NOÄI DUNG OÂN THI HKII TOAÙN 7 naêm hoïc 0 0 A) LYÙ THUYEÁT: I) ÑAÏI SOÁ: ) Chöông 3: Thống kê ) Ñôn thöùc 3) Ñôn thöùc ñoàng daïng 4) Ña thöùc 5) Ña thöùc moät

Chi tiết hơn

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sao chính trong Töû Vi ñeàu phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE Khi ñöa ñóa CD vaøo maùy thì chöông trình töï ñoäng chaïy, treân maøn hình xuaát hieän giao dieän nhö hình döôùi. Moät veät veät saùng lan daàn töø traùi sang phaûi cho bieát chöông trình ñang chaïy. Nuùt

Chi tiết hơn

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép 01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF627...02. II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng....02 III. Keát noái Internet...03 1. Laép ñaët theû SIM vôùi thieát bò....03 2. Caøi ñaët phaàn

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi luaät laø phaùp moân ñaàu tieân ñeå tu taäp? Khoâng laáy

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHẦN 2 - BOÁ TRÍ THÍ NGHIEÄM VAØ XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU 1. THÍ NGHIEÄM LAØ GÌ? Ñoù laø moät hình thöùc nghieân cöùu khoa hoïc maø con ngöôøi taïo ra ñeå : - Tìm hieåu nhöõng hieän töôïng - Phaùt hieän baûn

Chi tiết hơn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT CÔNG TY TNHH VIỄN TIN NAM LONG 205/5 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Tel: 3500 7068 - Fax:39973174 Email:info@vientinnamlong.com, www.mayfax.net HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT PANASONIC

Chi tiết hơn

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN --- --- Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai. Tueä do ñònh sanh laø tueä Tam Minh, chöù khoâng

Chi tiết hơn

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH HOAÏT KHOÁI THEÂM SÖÙC 3 (THIEÁU NHI 3 12 Tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh nöôùc bieån) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn

Chi tiết hơn

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 2 (AÁU NHI 2 8 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : CAÂU. Cho høm soá TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ - THÖÛ SÖÙC TRÖÔÙC KÌ THI ÑEÀ SOÁ Høm soá coù hi chieàu ieán thieân. B. Høm soá ñoàng ieán treân R. (Thôøi gin løm øi 90 phuùt) y. Hõy choïn câu ñuùng : C. Høm soá

Chi tiết hơn

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in ôû phía sau theû hoäi vieân hay duøng thoâng tin lieân

Chi tiết hơn

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 1 (AÁU NHI 1 7 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MH 02IR

Microsoft Word - MH 02IR HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT - SÖÛ DUÏNG & BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN TỪ MODEL: MH-02IR D MH-02IR PG MH-02IR SB MH-02IR TB 1 Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH Malloca Vieät Nam Nhaø phaân phoái cuûa MALLOCA xin chaân

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM APACHE II VAØ IPCS PSS TRONG TIEÂN LÖÔÏNG BEÄNH NHAÂN NGOÄ ÑOÄC CAÁP THUOÁC DIEÄT COÛ PARAQUAT NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : ThS.BS.NGUYEÃN VAÊN CHÔØ HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS.BS.TRÖÔNG NGOÏC

Chi tiết hơn

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ œ l œ œ % & bb B 2 4 ˆ b b B ˆ ˆ b ˆ j ˆ_ ˆ, ˆ_ ˆ_ ˆ 7 B b ˆœ ˆœ ˆ ˆ ˆ b l l l ˆ l ñk: Vinh phúc thay Vinh Phúc kính s húa, và h ng Çi trên Kim Long ÇÜ ng & bb ˆˆ 7 B ˆˆ ˆ ˆ ˆ, b œ œ œ œ ˆ ˆ ˆ l l l ˆ

Chi tiết hơn

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Thaày. Trong cuoäc soáng, coù nhieàu tình huoáng nhö

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc Soá: 45/ NQ/ CPÑQN-ÑHÑCÑ2009 Quaûng Ngaõi, ngaøy 12 thaùng 8 naêm 2009. NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÖÔØNG QUAÛNG NGAÕI (Ngaøy 12/8/2009) - Caên cöù

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ 12 Chöông1 1 KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP CHÖÔNG 14 CHÍNH SAÙCH NÔÏ TAÙC ÑOÄNG NHÖ THÁ NAØO ÑÁN GIAÙ TRÒ OANH NGHIÄP? NHÖÕNG KHAÙI NIÄM CHUNG Taøi nguyeân cô baûn cuûa moät doanh nghieäp laø doøng caùc löu kim do taøi saûn cuûa doanh nghieäp saûn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Muc luc.doc

Microsoft Word - Muc luc.doc MÔÛ ÑAÀU:... 1 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI... 1 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU.... 1 3. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU... 2 4. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5.1. Phöông phaùp thu thaäp

Chi tiết hơn

CNTAU.PDF

CNTAU.PDF COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 51 - Keû caùc ñöôøng vuoâng goùc lieân tieáp theo moät trong ba phöông phaùp treân (trong ví duï: phöông phaùp II); Hình 2.28: Khai trieån toân voû theo phöông phaùp keû ñöôøng

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function Baøi 2. Microsoft Excel Coâng thöùc vaø haøm Noäi dung Coâng thöùc laø gì? Haøm laø gì? Caùc haøm cô baûn Caùc toaùn töû vaø daïng döõ lieäu Tham chieáu töông ñoái vaø tuyeät ñoái duøng trong coâng thöùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc Chuøm Thô Ngheøo Töù-Tuyeät Xöôùng Hoïa ********** Luaän veà Caùi NGHEØO tieâu-bieåu Qua Thô Ñaïo: : Phan Quaûng Nam; Linh AÂn Nguyeãn Thieän Nhaân Thô Ñôøi: Cao-Uy; Phöôùc-Thieän Queâ Ngheøo (Nguyeân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2007-2008 MÔN THI : HÓA HỌC CẤP THCS (Bảng B) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Ngày thi : 18 3 2008 (Đề thi này có 1 trang) Thời gian làm bài

Chi tiết hơn

KHAI TAM 2 ( ) - TNTT.doc

KHAI TAM  2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI KHAI TAÂM 1 (CHIEÂN CON 5 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (Khoái Khai Taâm: khaên quaøng maøu hoàng) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4

Chi tiết hơn

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi lieäu: Hoäi Ñoàng Coá Vaán Hoäi Vieân (toùm löôïc bieân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! COÂNG CUÏ DOØ TÌM ÑÒA CHÆ CAMERA INSTALLATION WIZARD I. KEÁT NOÁI VÔÙI CAMERA: 1 - Chỉ cần caáp nguoàn vaø cắm caùp maïng (caùp thaúng) noái tröïc tieáp vaøo maïng (switch). Neáu keát noái tröïc tieáp

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - DH_Ch8_EPANET_SWMM [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DH_Ch8_EPANET_SWMM [Compatibility Mode] TRƯỜNG ĐẠI CẤP HỌC THOÁT BÁCH NƯỚC KHOA TP. HCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Chuong 5

Microsoft PowerPoint - Chuong 5 Phöông phaùp choïn maãu nghieân cöùu trong Khoa hoïc Moâi tröôøng TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Thieát keá vaø phaùt trieån caùc coâng cuï khaûo saùt

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet Intranet vaø Internet Giôùi thieäu Internet Muïc ñích cuûa phaàn höôùng daãn naøy Internet laø gì? Caùch söû duïng chöông trình Internet Explore Caùch truy caäp Intranet/ Internet ôû FETP Laøm sao ñeå

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Chuyen de so phuc.doc

Microsoft Word - Chuyen de so phuc.doc Naêm hoïc: 9 www.mathvn.com -- A. SOÁ PHÖÙC. COÄNG, TRÖØ, NHAÂN, CHIA SOÁ PHÖÙC. I. TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT.. Soá phöùc laø moät beåu thöùc daïng a + b, trong ñoù a, b laø caùc soá thöïc vaø soá thoûa maõn

Chi tiết hơn

GROUNDS FOR SCULPTURE

GROUNDS FOR SCULPTURE GROUNDS FOR SCULPTURE Du Ngoạn Văn Học, Nghệ Thuật Ngaøy 24 thaùng 10, 2009, Tam Nguyeät San Coû Thôm vôùi söï höôùng daãn cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Dung vaø söï tieáp tay cuûa Nguyeãn Tuyeát Leâ, Tröông

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation X-QUANG CHAÁN THÖÔNG COÄT SOÁNG Bs. Nguyeãn Ñaïi Huøng Linh Khoa CÑHA- BV Chôï Raãy 1 Chaán thöông coät soáng Caùc daáu cô baûn treân XQ: -Tröôït coät soáng. -Gaõy caùc moûm ngang, moûm gai vaø maáu khôùp.

Chi tiết hơn

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin.

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin. Ngôïi a Lm. Nguyeãn Duy 7 ÑK: Töø bình minh heát taâm huùa thieân khi ñeâm ñình baøi thô tin. Troïn sao 7 saùng lôøi chuùc ngôïi Danh huùa. 1. Troïn 2. Vì. oïi ngaøy 4. Ñaøn nhòp heø nhaøng laø tieáng

Chi tiết hơn

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C œ œ & bb m m 3 8 œ. œ œ J œ j œ œ, l l l œ l j l 1. Laïy 2. Laïy hôõi hôõi Trôû Veà Beân ôi ôi trong thaùng tieáng naêm than daäp ngaøn Ñoã Vy Haï vuøi, & bb D ««D #ˆ ˆ j U m, j j «ˆ «l l l l ˆ l 1. meâ

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VẬN TẢI BOÄ MOÂN HÌNH HOÏA VEÕ KYÕ THUAÄT VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ NHAØ XUAÁT BAÛN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI HAØ NOÄI 2007 Chöông. KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông

Chi tiết hơn

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: haân hoan böôùc baøn thôø hoan laïc xanh. tieáng tuoåi xuaân naâng muoân phím tô ngôïi khen rung nhòp vôùi muoân hoàn. 1. Vaøo 2. Hoàn 3. Laïy 4. aàu ta Trôøi cung daâng Sao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Caâu 1: Phaân tích vai troø vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn Nhieäm vuï : _ Baûo veä taø i saûn cuûa doanh _ Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn taø

Chi tiết hơn

VSLS-BP-edit.doc

VSLS-BP-edit.doc Muïc luïc Lôøi noùi ñaàu...1 Lôøi giôùi thieäu...3 Muïc luïc...6 MAÃU MAÙU...14 Muïc tieâu...14 Chæ ñònh caáy maùu...14 Thôøi ñieåm caáy maùu...14 Caùch laáy maùu ñeå caáy...15 Moâi tröôøng caáy maùu...15

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CAM NANG VE NUOI TOM.doc

Microsoft Word - CAM NANG VE NUOI TOM.doc PHẠM BÁ VŨ TÙNG 0913 694 775 VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II: 116 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ĐAKAO, QUẬN 1, TP.HCM KỶ THUẬT QUẢN LÝ NƯỚC VÀ AO NUÔI ThS.Phạm Bá Vũ Tùng I. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CỦA NƯỚC/AO

Chi tiết hơn

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI Taøi lieäu öû duïng rong lôù Phöông Trình Vi Phaân 29 GIAÙ TRÒ RIEÂNG VAØ NGHIEÄM DÖÔNG CUÛA PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN DAÏNG P-LAPLACE Tieán ó Nguyeãn Thanh Vuõ. MÔÛ ÑAÀU Trong chöông naøy chuùng oâi nghieân

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Bạn có thể tham khảo nguồn

Chi tiết hơn

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC 2017-2018 HOÏC KYØ 1: LT TH DH14CC CC 207201 Vaän haønh baûo

Chi tiết hơn

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån trò trung bình ñieän aùp moät chieàu ôû ngoõ ra töø moät nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng ñoåi.

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP --- --- Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chöõ Hoøa thöôïng Thích Thoâng Laïc ôû trang bìa cuõng

Chi tiết hơn

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naêm 2017 vôùi caùc döõ kieän töø: caùc Töôøng-Trình UÛy-Khuùc

Chi tiết hơn

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin troâi ha tha qua laïc lôõ böôùc. böôùc hoen nhô. Queân Tin ha ôn Bdim ha dung kha toäi beå luïy ñaéng la. bô vô. Nay Tin aên naên ôn dung tha hoài 7 taâm thoáng hoái heát

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile ========================= & c ««Tv 46, 47,67 ««k ˆ. ˆ «Kœ_ œ_. œ. œ œ. œ k ˆ. ˆ ˆ_«Ñ.K: Hoaøn àu HOAØN AÀU MÖØN VUI möøng (Haùt uùc röôùc eã Leã Ki-toâ Vua) ( ôøi tung hoâ) vì aø Ñaáng Tri Vaên Vinh =========================

Chi tiết hơn

untitled

untitled ÑEÀ 1 Caâu 1: a.cho bieát söï khaùc nhau giöõa caâu leänh hôïp ngöõ vaø chæ daãn hôïp ngöõ. b.chæ ra caùc doøng bò loãi cuù phaùp trong ñoaïn chöông trình sau: jmp cont Buf DB 2,0,0,9,1,9,9,8 Cont: mov

Chi tiết hơn

CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File naøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu naêm 2009 ñeán heát naêm 2011 I. NHÖÕNG BA

CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File naøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu naêm 2009 ñeán heát naêm 2011 I. NHÖÕNG BA CAÙC BAØI TOAÙN PHÖÔNG TRÌNH HAØM TRONG TOAÙN HOÏC TUOÅI TREÛ GAÀN ÑAÂY File aøy ñaõ ñöôïc Update töø ñaàu aêm 29 ñeá heát aêm 2 I. NHÖÕNG BAØI TOAÙN CUÛA NAÊM 29 Baøi T/375: - THTT thaùg /29 tr25 Cho

Chi tiết hơn

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca œ & bb 2 4 ˆ«j œj œ Kˆ«k «œˆ «ˆ œœ œœ œ «œ œ œ ˆ «l l l ˆ ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi cao cao aùnh Phanxicoâ ÑK. & bb, ˆ ˆ «, ˆ ˆ_«ˆ_ ˆ_ ˆ«ˆ. ˆ ˆ ˆ œ œ l l l l ngôøi. Naøo ta ñi, naøo ta

Chi tiết hơn

Businessgifts_VIET.indd

Businessgifts_VIET.indd United Technologies Corporation Quaø Taëng Kinh Doanh töø Nhaø Cung Caáp Lôøi môû ñaàu UTC mua saém haøng tieáp lieäu vaø söû duïng dòch vuï döïa treân giaù trò, thaêm doø kyõ caøng caû veà giaù caû reû

Chi tiết hơn

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông naøy, ngöôøi nghieân cöùu coù khaû naêng sau - Hieåu nhu caàu veà phöông phaùp gia coâng

Chi tiết hơn

PowerPoint Template

PowerPoint  Template Bài 8 Chiến lược chiêu thị quốc tế www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại Du Lịch Marketing Mục tiêu bài 8 1. Phân tích những rào cản thường gặp khi thực hiện chương

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baøi 9: GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Este Ñôn Chöùc Coù 3 CTTQ (coù theå gaëp): CTTQ este maïch C hôû ( thöôøng gaëp) R-COO-R CTTQ este maïch C Kín R C =O

Chi tiết hơn

Microsoft Word - PocketPatient.doc

Microsoft Word - PocketPatient.doc 0 Baùc só khoâng theå chöõa döùt ñöôïc BPTNMT, nhöng coù theå laøm giaûm trieäu chöùng vaø laøm chaäm quaù trình gaây toån haïi ôû phoåi beänh nhaân Neáu baïn tuaân thuû ñuùng theo höôùng daãn cuûa Baùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc VAÄT LYÙ TRÒ LIEÄU NOÄI SOI KHÔÙP GOÁI Khaùm xeùt ban ñaàu Löôïng giaù 1. Thoâng tin chuû quan a. Nôi toån thöông b. Ñau ño baèng thang ñieåm ñau ñöôïc ño baèng maét c. Ngaøy vaø tieán trình phaãu thuaät

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc COÂNG TY CP SX TM & DV TIN HOÏC XAÂY DÖÏNG NANO 283D Nguyeãn Vaên Ñaäu, phöôøng 11, quaän Bình Thaïnh, Tp.Hoà Chí Minh ÑT : (08) 3 515 3254-3 5153 255-3 5153 795 E.mail : nanosecurity@hcm.fpt.vn www.nano.com.vn

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 3 PHÖÔNG PHAÙP TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN I. Khaùi quaùt vaø yù nghóa cuûa phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn. 1. Khaùi nieäm phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn Ñoái töôïng chuû yeáu cuûa haïch toaùn

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHỔ BIẾN Các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ đại học chính quy TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016 Thạc sĩ Nguyeãn Thieän Duy Các quy định hiện hành có liên quan đến sinh viên Công tác

Chi tiết hơn

NHAÄP KHAÅU & PHAÂN PHOÁI ÑOÄC QUYEÀN TAÏI VIEÄT NAM MADE IN KOREA BẢO HÀNH 02 NĂM

NHAÄP KHAÅU & PHAÂN PHOÁI ÑOÄC QUYEÀN TAÏI VIEÄT NAM   MADE IN KOREA BẢO HÀNH 02 NĂM NHAÄP KHAÅU & PHAÂN PHOÁI ÑOÄC QUYEÀN TAÏI VIEÄT NAM www.supremainc.com MADE IN KOREA BẢO HÀNH 02 NĂM BAÛNG GIAÙ CHO ÑAÏI LYÙ - BAÛO HAØNH 02 NA Số TT CODE Mô tả chi tiết sản phẩm I KIEÅM SOAÙT RA VAØO

Chi tiết hơn

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ I

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ I ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ I MOÂN HOÙA HOÏC LỚP 10CB I. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP Chöông I : Nguyeân öû Baøi 1 ( SGK): Thaønh phaàn nguyeân öû 1. Haõy cho bieá haønh phaàn caáu aïo nguyeân öû vaø ñaëc ñieåm caùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bia.doc

Microsoft Word - bia.doc CHIEÁN LÖÔÏC TOAØN CAÀU VEÀ SUYEÃN Baïn vaø gia ñình coù theå laøm gì vôùi beänh suyeãn VIEÄN TIM, PHOÅI VAØ MAÙU TOÅ CHÖÙC Y TEÁ THEÁ GIÔÙI Ngöôøi dòch: LEÂ THÒ TUYEÁT LAN NHAØ XUAÁT BAÛN Y HOÏC Chi nhaùnh

Chi tiết hơn

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Sô löôïc veà heä thoáng ñieàu khieån khí neùn & thuûy löïc Heä thoáng ñieàu khieån Tín hieäu ñieàu khieån Ñieàu khieån

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON MAÃU YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ CAÙ NHAÂN (MAÃU MAØU XANH DÖÔNG) *BLUE* Sau khi quyù vò hoaøn thaønh vaø kyù Maãu Yeâu Caàu Boài Thöôøng,

Chi tiết hơn

HK1 Hình hoïc 11 CHÖÔNG II: ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ SONG SONG I. ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN 1. X

HK1 Hình hoïc 11 CHÖÔNG II: ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ SONG SONG I. ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN 1. X CHÖÔNG II: ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN QUAN HEÄ SONG SONG I. ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN 1. Xaùc ñònh moät maët phaúng Ba ñieåm khoâng thaúng haøng thuoäc maët phaúng.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ DOANH NGHIEÄP KHÔÛI SÖÏ (MAÃU XAÙM) Ñeå ñöa ra theo Thoûa Thuaän Giaûi Quyeát Thieät Haïi Kinh Teá vaø Taøi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tin3.doc

Microsoft Word - tin3.doc 4297rA 1 9 5 Lời chào từ nhóm tin DRD!!! Lời chào từ nhóm tin DRD!!! Các bạn có đồng ý với chúng mình rằng tất cả mọi người Các đều bạn mong có đồng muốn ý với được chúng tham mình dự trọn rằng vẹn tất

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM KHOA ÑIEÄN ÑIEÄN TÖÛ GIAÛI BAØI TAÄP ÑIEÄN KYÕ THUAÄT TRUNG CAÁP ( CHUYEÂN ÑIEÄN ) BIEÂN SOAÏN : NGOÂ NGOÏC T

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM KHOA ÑIEÄN ÑIEÄN TÖÛ GIAÛI BAØI TAÄP ÑIEÄN KYÕ THUAÄT TRUNG CAÁP ( CHUYEÂN ÑIEÄN ) BIEÂN SOAÏN : NGOÂ NGOÏC T TÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIÄP TP - HCM KHOA ÑIÄN ÑIÄN TÖÛ GIAÛI BAØI TAÄP ÑIÄN KYÕ THAÄT TNG CAÁP ( CHYÂN ÑIÄN ) BIÂN SOAÏN : NGOÂ NGOÏC THOÏ 005 GIAÛI 7 BAØI TAÄP ÑIÄN KYÕ THAÄT TNG CAÁP ( Taøi ieäu duøng

Chi tiết hơn

COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH SOÁ 004 I THAÙNG (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) K

COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH   SOÁ 004 I THAÙNG (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) K COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ - THÖÔNG MAÏI VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÒA OÁC KIM OANH www.diaockimoanh.com.vn SOÁ 004 I THAÙNG 6.2011 (PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG) Khu dân cư An Tây: Cơ hội an cư và đầu tư năm 2011 Tr.4-5

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile Noe Ñaõ Veà Ñaây Vuõ Ñình Ân nghe nghe Em Hai ÑK: No tieáng tieáng 1. Ta say 2. Treân. döông koong e nhaïc nhaïc du du Möøng döông. döông. m vôùi oøng thaønh m theo gian tieáng khaán chuoâng vang xin theá

Chi tiết hơn

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CÁC THỰC HÀNH TỐT VỆ SINH AN TOÀN Bài 4 THỰC PHẨM YÊU CẦU CỦA BÀI: - Đối với học viên: sau khi kết th

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CÁC THỰC HÀNH TỐT VỆ SINH AN TOÀN Bài 4 THỰC PHẨM YÊU CẦU CỦA BÀI: - Đối với học viên: sau khi kết th TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CÁC THỰC HÀNH TỐT VỆ SINH AN TOÀN Bài 4 THỰC PHẨM YÊU CẦU CỦA BÀI: - Đối với học viên: sau khi kết thúc, học viên nắm được 5 nội dung thực hành tốt vệ sinh

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät töû N.N baùc coù ñöa ra moät caâu hoûi nhö sau: Baùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HDSD ETREX10.doc

Microsoft Word - HDSD ETREX10.doc HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY ÑÒNH VÒ GARMIN ETREX 10/20/30 LÔØI GIÔÙI THIEÄU Vieäc söû duïng GPS trong coâng taùc ño ñaïc ñaõ trôû neân raát phoå bieán trong caùc ngaønh noâng laâm nghieäp. Haàu heát caùc

Chi tiết hơn

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu DAÃN NHAÄP 03% daân soá ñau hoâng löng moät laàn trong

Chi tiết hơn

BEÄNH VIEÄN NGUYEÃN TRI PHÖÔNG KHOA NOÄI HOÂ HAÁP CAÂU LAÏC BOÄ BEÄNH NHAÂN COPD LAÀN IX NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ BEÄNH PHOÅI TAÉC NGHEÕN MAÏN T

BEÄNH VIEÄN NGUYEÃN TRI PHÖÔNG KHOA NOÄI HOÂ HAÁP  CAÂU LAÏC BOÄ BEÄNH NHAÂN COPD LAÀN IX  NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT  VEÀ BEÄNH PHOÅI TAÉC NGHEÕN MAÏN T CAÂU LAÏC BOÄ BEÄNH NHAÂN COPD NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ BEÄNH PHOÅI TAÉC NGHEÕN MAÏN TÍNH (COPD) Ngöôøi tröôûng thaønh coù theå bò COPD neáu coù vaán ñeà veà hoâ haáp hay ho keùo daøi Baùc só khoâng

Chi tiết hơn

50(321) IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI N

50(321) IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI N 50(321) IEC - 1-1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (321) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 321 : M y biõn p o l êng MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU LÔØI TÖÏA Phaân ñoaïn 321-01 - NHÖÕNG TÖØ

Chi tiết hơn

4.chuan SUA.cdr

4.chuan SUA.cdr LH PN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM SỔ TAY HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP TRUYỀN THÔNG VỀ RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG (Tài liệu dành cho Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở) NHÓM BIÊN SOẠN: Th.s Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Ban GĐXH

Chi tiết hơn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG HI MAÙY ÑO MANGAN THANG CAO Kính göûi quyù khaùch haøng, Caûm ôn quyù khaùch ñaõ choïn saûn phaåm cuû

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG HI MAÙY ÑO MANGAN THANG CAO   Kính göûi quyù khaùch haøng, Caûm ôn quyù khaùch ñaõ choïn saûn phaåm cuû HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG HI 96709 MAÙY ÑO MANGAN THANG CAO www.hannavietnam.com Kính göûi quyù khaùch haøng, Caûm ôn quyù khaùch ñaõ choïn saûn phaåm cuûa Hanna. Vui loøng ñoïc kyõ baûn Höôùng daãn söû duïng

Chi tiết hơn

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác Lễ ác Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài a Ngàn Trùng ó khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: ùng mẫu 2 (các a Đoàn khác đã quen) men: như các húa Nhật thường P Đáp a: Tv125 euia:

Chi tiết hơn

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ«

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ« l THÁ THOÂN # c & jˆ Jœ œ Jœ œ jˆ Jœ œ Jœ œ œ l l l j l La la la... % # œ & J Jœ j j J œ Jœ. j j j j j { l l l hoan...vua ca hoâm ñi nay möøng phuïc hieân sinh giöõa aùnh khaûi hoaøn quang vinh. vöôït

Chi tiết hơn

Tröôøng ÑH Sö phaïm Kyõ thuaät Tp

Tröôøng ÑH Sö  phaïm Kyõ thuaät Tp Tröôøg ÑH Sö haïm Kyõ huaä T.HCM KHOA KHOA HOÏC CÔ BAÛN BOÄ MOÂN TOAÙN ÑEÀ THI CUOÁI KYØ HOÏC KYØ II NAÊM HOÏC 04-05 MOÂN: HAØM BIEÁN PHÖÙC VAØ PHEÙP BIEÁN ÑOÅI LAPLACE Maõ moâ hoïc: MATH 0 Thôøi gia :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bo Dethi 10chuyen.doc

Microsoft Word - Bo Dethi 10chuyen.doc SÔÛ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO THI TUYEÅN VAØO LÔÙP 10 HEÄ CHUYEÂN BÌNH ÑÒNH Naêm hoïc 1999 000 ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Moân thi: TOAÙN (LÔÙP CHUYEÂN TOAÙN ) Thôøi gian: 150 phuùt (khoâng keå phaùt ñeà) Ngaøy thi: 16

Chi tiết hơn

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông œ œ _ œ œ & 2 4 ˆ. ˆ. œjœ ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ_ ˆ_ l _ l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_ ˆ l ˆ. ˆ. ˆ j l ÑK. Khi goïi Ngaøy Veà TV 126, hoàn haân hoan Kim Long & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ_ _ ˆ_ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ. ˆ_. ˆ j l l l l ˆ j l trong moät

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v56-Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v56-Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON MAÃU YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT DOANH NGHIEÄP (MAÃU TÍM) Ñeå ñöa ra Yeâu Caàu Boài Thöôøng Toån Thaát Kinh Teá Doanh theo Thoûa Thuaän Giaûi

Chi tiết hơn

Bia An Tam Toan dien

Bia An Tam Toan dien (Theo công văn số 5065/BTCQLBH ngày 04/05/2018 và công văn số 4387/BTCQLBH ngày 12/04/2019 của Bộ Tài Chính) 15 18 23 Ñieàu 1: ÑÒNH NGHÓA Caùc töø ngöõ, thuaät ngöõ duøng trong Quy taéc vaø Ñieàu khoaûn

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 5 PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Toùm taét noäi dung: Sau khi hoïc ong chöông naøy, hoïc vieân coù theå hieåu ñöôïc caùc vaán ñeà cô baûn sau: 1/ Phöông phaùp toång hôïp, caân ñoái

Chi tiết hơn

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû 300004 Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng 100002 Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaûn trò kinh doanh 100001 Phaïm Tröôøng An 22/02/1985 Quaûn trò kinh doanh 100003 Nguyeãn Thuøy An 20/03/1989

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI Khoa Kinh teá vaø Quaûn lyù Boä moân Quaûn trò kinh doanh --- o0o --- CAÙC CAÂU HOÛI CÔ BAÛN VEÀ THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP VAØ HÖÔÙNG DAÃN TRAÛ LÔØI Ngöôøi soaïn: Ths.

Chi tiết hơn