CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) /

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) /"

Bản ghi

1 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BIÊN SOẠN KIỂM TRA PHÊ DUYỆT HỌ VÀ TÊN NGUYỄN NGỌC TUẤN NGUYỄN ĐỨC HỌC NGUYỄN ĐỨC HỌC CHỮ KÝ

2 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 MỤC LỤC I. BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI... 2 II. GIỚI THIỆU VỀ (NORI)... 4 III. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA NORI Phạm vi : Tài liệu viện dâ n: Thuật ngư và đi nh nghi a Tư viê t tă t Thuật ngư Bô i ca nh cu a tô chư c Hiê u biê t vê tô chư c và bô i ca nh cu a tô chư c Hiê u biê t vê nhu cầu và mong đơ i cu a ca c bên quan tâm Xa c đi nh phạm vi cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng Hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng và ca c qua trình Vai tro cu a la nh đạo Vai tro cu a la nh đạo và cam kê t Chính sa ch Vai tro tra ch nhiệm và quyê n hạn Hoạch đi nh Ca c hành đô ng đê xư ly ca c ru i ro và cơ hô i Mục tiêu châ t lươ ng và hoạch đi nh đê đạt mục tiêu Hoạch đi nh sự thay đô i Hô trơ Nguồn lực Năng lực Nhận thư c Trao đô i thông tin Thông tin dạng văn ba n Vận hành Hoạch đi nh và kiê m soa t vận hành Yêu cầu đô i vơ i sa n phâ m và di ch vụ Thiê t kê và pha t triê n sa n phâ m và di ch vụ Kiê m soa t qua trình, sa n phâ m và di ch vụ do bên ngoài cung câ p Sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ Thông qua sa n phâ m và di ch vụ Kiê m soa t ca c đầu ra không phu hơ p Đa nh gia kê t qua thực hiện Gia m sa t, đo lường, phân tích và đa nh gia Đa nh gia nô i bô Xem xe t cu a la nh đạo Ca i tiê n Kha i qua t Sự không phu hơ p và hành đô ng khă c phục Ca i tiê n thường xuyên IV. PHỤ LỤC I DANH MỤC BIỂU MẪU V. PHỤ LỤC II TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN VI. PHỤ LỤC III MẪU CÁC CON DẤU KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

3 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 I. BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI STT NGÀY TRANG NỘI DUNG THAY ĐỔI 01 20/6/ Con người 02 09/11/ Hiê u biê t vê nhu cầu và mong đơ i cu a ca c bên liên quan 2

4 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Cuô n sô tay châ t lươ ng () này nêu rõ chính sa ch châ t lươ ng mà la nh đạo và ca c ca n bô cu a Công ty NORI cam kê t thực hiện thông qua ca c hoạt đô ng cu a mình nhằm đa p ư ng hơn nư a ca c yêu cầu cu a kha ch hàng và nâng cao tính hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. Cuô n sô tay này cũng trình bày vê hệ thô ng châ t lươ ng a p dụng cho ca c hoạt đô ng cu a Công ty đô i vơ i công ta c gia m đi nh. Hệ thô ng châ t lươ ng cu a NORI xây dựng trên cơ sở ca c yêu cầu cu a tiêu chuâ n TCVN ISO- 9001:2015. Người đại diện (NĐD) có tra ch nhiệm qua n ly, kiê m soa t và hươ ng dâ n sư dụng sô tay châ t lươ ng. Khi cần thiê t NĐD có thê yêu cầu sự hô trơ cu a la nh đạo ca c pho ng ban liên quan trong Công ty. Sô tay châ t lươ ng (ba n chính) đươ c đê tại Văn pho ng Công ty, có sự gia m sa t cu a NĐD. Ngoài ra file điện tư đươ c lưu giư trên server cu a Nori. Đô i tươ ng sư dụng là mọi thành viên trong Công ty NORI. 3

5 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 II. GIỚI THIỆU VỀ (NORI) Công ty Cô phần gia m đi nh Phương Bă c (tên tiê ng Anh là NORTHERN INSPECTION JOIN STOCK COMPANY) là mô t tô chư c gia m đi nh đô c lập, trung lập và chuyên nghiệp, vơ i đô i ngũ ca n bô có nhiê u năm kinh nghiệm trong li nh vực gia m đi nh hàng hoa xuâ t nhập khâ u, phương tiện vận ta i phục vụ kha ch hàng trong nươ c và nươ c ngoài. Tên công ty : Công ty cô phần gia m đi nh Phương Bă c Giâ y phe p kinh doanh sô : , Ngày câ p: 28/9/2005 Đi a chỉ : 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, T.p Hồ Chí Minh Điện thọai : , Fax : Website : Tên gọi tă t : Nori Công ty CPGĐPB thực hiện ca c di ch vụ gia m đi nh vơ i châ t lươ ng cao dựa trên cơ sở năng lực chuyên môn giỏi, tận tâm, nhanh chóng, đa p ư ng ca c yêu cầu cu a kha ch hàng đồng thời có thê ba o vệ quyê n lơ i chính đa ng cu a họ. Ca c di ch vụ bao gồm : - Giám định hàng hải, hàng hóa xuất nhập khẩu; - Giám định xăng dầu, hóa chất; - Giám định tàu biển, điều tra tai nạn hàng hải; - Giám định tài sản kỹ thuật. Báo cáo/biên ba n gia m đi nh (Chư ng thư) do Nori câ p mang tính châ t trung lập, chính xa c, đô tin cậy cao và đươ c du ng làm chư ng ly đê gia i quyê t ca c vụ tranh châ p và ca c giao di ch kha c liên quan đê n công ta c xuâ t nhập khâ u và vận ta i hàng hoa. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CPGĐ PHƯƠNG BẮC GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC TRƯỞNG Phòng HC-KT TRƯỞNG Phòng Hàng ha i TRƯỞNG Phòng Tàu TRƯỞNG Phòng TSKT BP HC-KT GĐV GĐV GĐV BP GS 4

6 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 III. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA NORI 1. Pha m vi : a. HTQLCL (hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng) cu a Công ty NORI đươ c xây dựng phu hơ p vơ i tiêu chuâ n TCVN ISO 9001 : Hệ thô ng này đươ c a p dụng cho tâ t ca ca c hoạt đô ng cu a NORI liên quan đê n di ch vụ gia m đi nh. b. Các thông tin dạng văn ba n cu a HTQLCL là các qua trình, biê u mâ u đươ c xây dựng phu hơ p vơ i ca c yêu cầu cu a thực tê hoạt đô ng, cu a tiêu chuâ n ISO 9001:2015 và tương thích vơ i nhau. c. Các thông tin dạng văn ba n nêu trên pha i đươ c kiê m soa t, nhận biê t bằng quy đi nh cụ thê, kê ca việc sư dụng ca c nguồn tư bên ngoài, đa m ba o thông tin dạng văn ba n luôn luôn có hiệu lực và sẵn có đê sư dụng. d. Hệ thô ng thông tin dạng văn ba n pha i thường xuyên đươ c cập nhật, sư a đô i, bô sung và ca i tiê n, nhằm nâng cao sự thỏa ma n cu a kha ch hàng và tính hiệu lực cu a hệ thô ng. e. HTQLCL cu a NORI thê hiện ca c qua trình có liên quan mật thiê t vơ i nhau như sau: - Hành đô ng xư ly ru i ro và cơ hô i, - Qua n ly năng lực, tuyê n dụng, đào tạo - Kiê m soa t nguồn lực gia m sa t và đo lường, - Kiê m soa t thông tin dạng văn ba n, - Xem xe t yêu cầu sa n phâ m và di ch vụ, - Sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ, - Đa nh gia nô i bô, - Xem xe t la nh đạo, - Ca i tiê n - Kiê m soa t sa n phâ m di ch vụ bên ngoài. 2. Tài liệu viện dâ n: - ISO 9001:2015 Hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng ca c yêu cầu: Viện dâ n ca c yêu cầu vê qua n ly châ t lươ ng theo tiêu chuâ n ISO-9001: Chính sa ch châ t lươ ng: Bao gồm trong Sô tay châ t lươ ng này. - Mục tiêu châ t lươ ng. - Ca c qua trình cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, gọi tă t là Qua trình hệ thô ng. - Ca c biê u mâ u cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, gọi tă t là Biê u mâ u hệ thô ng. - Ca c quy trình gia m đi nh. - Ca c tài liệu, văn ba n pha p luật co n hiệu lực liên quan đê n hoạt đô ng gia m đi nh. - Quyê n hạn và tra ch nhiệm - Hồ sơ hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. 3. Thuâ t ngư và đi nh nghi a 3.1. Tư viê t tă t STT TỪ VIẾT TẮT ĐỊNH NGHĨA 01 BBGĐ Biên ba n gia m đi nh 5

7 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/ BCGĐ Ba o ca o Gia m đi nh 03 BM Biê u mâ u 04 BP Bô phận 05 CTCPGĐPB Công ty Cô phần gia m đi nh Phương Bă c 06 ĐGNB Đa nh gia nô i bô 07 GĐ Gia m đô c 08 GĐHH Gia m đi nh hàng ha i 09 GĐV Giám đi nh viên 10 GSV Giám sát viên 11 HDCV Hươ ng dâ n công việc 12 HĐKP Hành đô ng khă c phục 13 HH Hàng ha i 14 HC Hành chính 15 HCKT Hành chính Kê toa n 16 HS Hồ sơ 17 HTQLCL Hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng 18 KPPN Khă c phục pho ng ngư a 19 NĐD Người đại diện 20 NORI Công ty cô phần gia m đi nh Phương Bă c 21 PGĐ Phó gia m đô c 22 QHTN Quyê n hạn tra ch nhiệm 23 QLCL Qua n ly châ t lươ ng 24 QTGĐ Quy trình gia m đi nh 25 QTHT Quy trình hệ thô ng 26 SF Biê u mâ u phục vụ hệ thô ng châ t lươ ng (ISO) 27 SPKPH Sa n phâ m không phu hơ p 28 RR Ru i ro 29 TCKT Tài chính kê toa n 30 TTDVBBN Thông tin dạng văn ba n bên ngoài 31 TTDVBNB Thông tin dạng văn ba n nô i bô 32 XXLĐ Xem xe t la nh đạo 33 YCGĐ Yêu cầu gia m đi nh 3.2. Thuật ngư này sư dụng ca c thuật ngư và đi nh nghi a đươ c nêu trong ISO 9001:2015 và ca c chư viê t tă t đươ c quy đi nh tại Mục II trên đây. - Sa n phâ m: là ca c ba o ca o gia m đi nh cung câ p cho kha ch hàng. - Di ch vụ: là công việc gia m đi nh và ca c hoạt đô ng liên quan đê n gia m đi nh đươ c thực hiện theo yêu cầu cu a kha ch hàng. - Bô i ca nh tô chư c: là môi trường ca c yê u tô bên trong và bên ngoài có thê a nh hưởng đê n sự tiê p cận cu a tô chư c đê n sự pha t triê n và đạt đươ c mục tiêu châ t lươ ng cu a công ty cũng như có ta c đô ng đê n hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. - Ca c bên quan tâm: là ca c bên có thê a nh hưởng hoă c bi a nh hưởng bởi quyê t đi nh hoă c hoạt đô ng cu a Công ty. 6

8 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/ Ru i ro: là điê u không chă c chă n có thê xâ y ra gây ta c đô ng tiêu cực hay tích cực đê n hoạt đô ng cu a Công ty. - Cơ hô i: là biê n đô ng theo chiê u hươ ng tích cực, có kha năng mang lại lơ i ích cho Công ty. - Qua trình: là tập hơ p ca c bươ c thực hiện đê hoàn thành mô t công việc hay mô t hoạt đô ng đươ c thiê t lập. - Thông tin dạng văn ba n: là tâ t ca ca c qua trình, hồ sơ dạng văn ba n đươ c tạo lập trong qua trình hoạt đô ng cu a Công ty. - Người đại diện: là người đươ c chỉ đi nh phụ tra ch gia m sa t hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. - Nguồn lực gia m sa t và đo lường: là trang thiê t bi, dụng cụ sư dụng đê thhực hiện công việc gia m sa t và đo lường. - Tri thư c tô chư c: là kiê n thư c đă c thu cu a tô chư c. - Nhận thư c: là hành đô ng hay qua trình tiê p thu kiê n thư c và như ng am hiê u thông qua suy nghi, kinh nghiệm và gia c quan. - Đa nh gia nô i bô : là việc xem xe t việc a p dụng và tuân thu hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng đa p ư ng ca c yêu cầu đa thiê t lập, trong phạm vi cu a tô chư c do Công ty tiê n hành. - Xem xe t la nh đạo: là việc xem xe t cu a ca c thành viên la nh đạo Công ty đô i vơ i mọi hoạt đô ng cu a tô chư c dựa trên sự vận hành cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. Nhằm đa m ba o chính sa ch và ca c mục tiêu châ t lươ ng, ca c quy trình hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, luôn thích hơ p, có hiệu lực, đươ c thực hiện mô t ca ch đầy đu và có hiệu qua. - Hành đô ng khă c phục: là việc điê u chỉnh hoă c sư a chư a như ng vâ n đê không phu hơ p trở nên phu hơ p vơ i yêu cầu. - Ca i tiê n: là như ng hành đô ng thay đô i đê làm cho kê t qua tô t hơn. 4. Bô i ca nh cu a tô chư c 4.1. Hiê u biê t vê tô chư c và bô i ca nh cu a tô chư c Việc duy trì hiệu qua hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng cu a Công ty Nori tu y thuô c vào ca c vâ n đê bên ngoài và bên trong, đó là: Ca c vâ n đê bên ngoài: - Sự cạnh tranh giư a ca c tô chư c gia m đi nh. - Sự tin tưởng cu a kha ch hàng vào di ch vụ do Nori cung câ p. - Kha ch hàng luôn đo i hỏi đươ c đa p ư ng thỏa ma n vê châ t lươ ng di ch vụ như sự chính xa c, nhanh chóng và ki p thời cu a sa n phâ m. - Khách hàng có thê kiê m soa t đươ c qua trình thực hiện di ch vụ như chê đô, nô i dung ba o ca o, cũng như diê n biê n cu a qua trình khă c phục, sư a chư a. - Luôn nhận đươ c y kiê n tư vâ n phu hơ p tư Nori vê pha p ly khi cần. - Pha i tra ca c khoa n chi phí rõ ràng, gia ca cạnh tranh. - Ngươ c lại, như ng người cung câ p di ch vụ, sa n phâ m cho Nori cũng pha i đa p ư ng đươ c châ t lươ ng cao do Nori yêu cầu, không làm a nh hưởng đê n qua trình tạo sa n phâ m hoă c châ t lươ ng di ch vụ do Nori thực hiện Ca c vâ n đê bên trong: - Nori pha i có hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng hoàn chỉnh, phu hơ p vơ i mọi hoạt đô ng cu a mình. 7

9 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/ La nh đạo Công ty pha i chư ng tỏ vai tro la nh đạo và cam kê t đô i vơ i hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng (xem mục dươ i đây). - Nori pha i cung câ p ca c nguồn lực cần thiê t cho việc thiê t lập, thực hiện, duy trì và ca i tiê n thường xuyên HTQLCL (xem mục dươ i đây). - Nori pha i cung câ p và duy trì cơ sở hạ tầng cần thiê t cho hoạt đô ng cu a ca c qua trình đê đạt đươ c sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ (xem mục dươ i đây). - Nori pha i cung câ p và duy trì môi trường cần thiê t cho hoạt đô ng cu a ca c qua trình đê đạt đươ c sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ. - Nori pha i đa m ba o nguồn lực gia m sa t và đo lường có châ t lươ ng đươ c cung câ p. - Nhân sự cu a Nori pha i là như ng người có tri thư c và năng lực chuyên môn phu hơ p vơ i công việc gia m đi nh và liên quan đê n hoạt đô ng cung câ p di ch vụ gia m đi nh. - Duy trì, nâng cao hiệu lực cu a Hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng và đi nh ky xem xe t đa nh gia HTQLCL cũng như thu c đâ y qua trình ca i tiê n hệ thô ng có hiệu qua Hiê u biê t vê nhu cầu và mong đơ i cu a ca c bên quan tâm a. Ca c bên quan tâm có liên quan đê n hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng bao gồm: - Ca c tô chư c, đơn vi ba o hiê m trong nươ c và ca c tô chư c ba o hiê m P&I quô c tê, - Ca c chu tàu, ca c chu hàng, - Ca c ca ng vụ hàng ha i. - Các yêu cầu và mong đơ i cu a ca c cơ quan qua n ly nhà nươ c thông qua hệ thô ng văn ba n pháp luật, mà Nori thường xuyên cập nhật trên trang Website cu a Công ty. b. Ca c yêu cầu cu a ca c bên quan tâm có liên quan đê n hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, bao gồm: - Thời gian thực hiện vụ gia m đi nh khi nhận đươ c yêu cầu: Thực hiện càng sơ m càng tô t. - Chê đô ba o ca o: Ba o ca o sơ bô ngay sau khi kê t thu c gia m đi nh ban đầu tại hiện trường. Sau đó duy trì ca c ba o ca o tiê p theo và cập nhật thường xuyên trong qua trình thực hiện gia m đi nh. - Kha năng thay mă t người yêu cầu (người ba o hiê m) đê xuâ t hoă c hươ ng dâ n người đươ c ba o hiê m thực hiện ca c biện pha p hiệu qua đê xư ly và khă c phục sự cô. - Thường xuyên gia m sa t qua trình sư a chư a, xư ly hậu qua trên cơ sở gia m thiê u tô n thâ t đê n mư c thâ p nhâ t. - Ba o ca o (biên ba n) gia m đi nh chính thư c câ p cho người yêu cầu khi kê t thu c công việc gia m đi nh. - Gia thành sa n phâ m (phí gia m đi nh) đươ c người yêu cầu châ p nhận. c. Ca c thông tin cu a ca c bên liên quan thường xuyên đươ c duy trì đê theo dõi và xem xe t thông qua ca c hình thư c trao đô i như điện thoại, . Đồng thời, đi nh ky như ng quan tâm trên đây cu a người yêu cầu có thê đươ c đa nh gia trong cuô c họp xem xe t la nh đạo Xa c đi nh phạm vi cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng Hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng cu a Công ty Nori đươ c a p dụng trong phạm vi hoạt đô ng gia m đi nh. Khi xa c đi nh phạm vi này, Nori có xem xe t đê n: a. Ca c vâ n đê bên ngoài và nô i bô như nêu ở Mục 4.1; b. Ca c yêu cầu cu a ca c bên quan tâm có liên quan như nêu ở Mục 4.2; c. Ca c sa n phâ m cu a Công ty Nori, bao gồm: - Gia m đi nh tàu biê n, tình trạng và tô n thâ t, - Gia m đi nh hàng hóa, khô i lươ ng, tình trạng, đê pho ng tô n thâ t và tô n thâ t, - Gia m đi nh thuê tàu, 8

10 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/ Gia m đi nh tài sa n ky thuật. Phạm vi cu a Hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng: Qua trình tạo ra tâ t ca ca c sa n phâ m cu a Công ty Nori trên đây đê u tuân thu ca c bươ c theo quy đi nh và thuô c phạm vi hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. Qua trình xư ly như ng ru i ro và cơ hô i: Yêu cầu ISO 9001:2015. Qua trình qua n ly năng lực, tuyê n dụng và đào tạo: Yêu cầu 7.1, 7.2, ISO 9001:2015. Qua trình kiê m soa t nguồn lực gia m sa t và đo lường: Yêu cầu ISO 9001:2015. Qua trình kiê m soa t thông tin dạng văn ba n: Yêu cầu ISO 9001:2015. Qua trình xem xe t yêu cầu sa n phâ m và di ch vụ: Yêu cầu ISO 9001:2015. Qua trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ: Yêu cầu ISO 9001:2015. Qua trình Đo lường năng lực: Yêu cầu ISO 9001:2015 Qua trình đa nh gia nô i bô : Yêu cầu ISO 9001:2015. Qua trình xem xe t la nh đạo: Yêu cầu ISO 9001:2015. Qua trình Ca i tiê n: Yêu cầu 10 (10.2 & 10.3) - ISO 9001: Mô t sô yêu cầu cu a tiêu chuâ n này không đươ c sư dụng cho hoạt đô ng cu a Nori, tuy nhiên ca c yêu cầu này không a nh hưởng đê n kha năng tra ch nhiệm cu a Công ty trong việc đa m ba o sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ và nâng cao sự thỏa ma n cu a kha ch hàng. - Do đă c thu cu a di ch vụ là sa n phâ m mà Nori cung câ p cho kha ch hàng dươ i hình thư c văn ba n ba o ca o, nên Công ty không a p dụng ca c yêu cầu dươ i đây theo tiêu chuâ n ISO 9001:2015: 8.3. Thiê t kê và pha t triê n sa n phâ m di ch vụ ( Kha i qua t, Hoạch đi nh thiê t kê và pha t triê n, Đầu vào cu a thiê t kê và pha t triê n, Kiê m soa t thiê t kê và phát triê n, Đầu ra cu a thiê t kê và pha t triê n, Thay đô i thiê t kê và pha t triê n) Tài sa n cu a kha ch hàng hoă c nhà cung ư ng Ba o toàn Hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng và ca c qua trình Hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng cu a Nori bao gồm Sô tay châ t lươ ng, ca c quá trình cần thiê t như đươ c đê cập dươ i đây trong Sô tay này. Chu ng đươ c a p dụng đê duy trì hiệu qua hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng cho hoạt đô ng gia m đi nh, kê ca ca c hành đô ng ca i tiê n liên tục. a. Mô i mô t quy trình đê u đươ c xa c đi nh rõ ca c yê u tô đầu vào cần thiê t và kê t qua mong đơ i tư ca c qua trình này. Stt Tên ca c qua tri nh Ca c yê u tô đâ u va o Dư kiê n đâ u ra 01 Qua trình xư ly như ng ru i ro và cơ hô i - Đa nh gia ru i ro, cơ hô i. - Xa c đi nh ru i ro và cơ hô i - Phương pha p xư ly. - Ngăn ngư a đươ c ca c ta c đô ng không mong muô n. - Đạt đươ c ca i tiê n. - Tạo và pha t triê n cơ hô i 9

11 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/ Qua trình qua n ly năng lực, tuyê n dụng và đào tạo. 03 Qua trình kiê m soa t nguồn lực gia m sa t và đo lường 04 Qua trình kiê m soa t thông tin dạng văn ba n 05 Qua trình xem xe t yêu cầu sa n phâ m và di ch vụ 06 Qua trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ 07 Qua trình đo lường năng lực 08 Qua trình đa nh gia nô i bô - Sô lươ ng đi nh biên phu hơ p vơ i yêu cầu. - Kha năng chuyên môn theo chư c danh, nhiệm vụ đa p ư ng yêu cầu công việc. - Hiê u biê t vê hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. - Cơ sở vật châ t a nh hưởng đê n hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. - Môi trường hoạt đô ng. - Đào tạo chuyên sâu - Tên thiê t bi và công dụng. - Tình trạng. - Yêu cầu hiệu chuâ n. - Loại thông tin dạng văn ba n (hồ sơ). - Tình trạng thông tin dạng văn ba n. - Đê nghi cu a người yêu cầu nê u có. - Thời hạn cung câ p báo cáo - Phương pha p nhận biê t - Phương pha p lưu trư - Thông tin người yêu cầu. - Nô i dung yêu cầu. - Đă c điê m sự cô. - Thời gian và đi a điê m gia m đi nh - Người liên quan đê n vụ việc (tên, điện thoại, ). - Thông tin và yêu cầu rõ ràng - Thành phần tham gia gia m đi nh. - Phương pha p thực hiện. - Hồ sơ vụ việc. - Hươ ng dâ n tiê p theo. - Gia m sa t sư a chư a. - Chư ng tư thu thập - Đa nh gia kê t qua - Qua trình gia m đi nh - Qua trình ba o ca o công việc - Thời gian câ p Ba o ca o Gia m đi nh - Kê t qua hoạt đô ng cu a Nori. - Ca c yêu cầu cu a tiêu chuâ n. - Xem xe t, đô i chiê u. - Nhận đi nh khiê m khuyê t, nguyên - 100% ca c vụ gia m đi nh theo yêu cầu đươ c đa p ư ng. - Đa p ư ng mọi lu c ca c yêu cầu cu a kha ch hàng. - Câ p ba o ca o gia m đi nh đu ng thời hạn và không có sai sót. - Co n thời hạn hiệu chuâ n và sẵn sàng cho sư dụng. - Hồ sơ đầy đu. - Câ p đu ng thời hạn yêu cầu. - Đươ c lưu trư theo quy đi nh - Phân công GĐV phu hơ p. - Đê n đi a điê m gia m đi nh đu ng thời gian yêu cầu. - Làm tô t công việc chuâ n bi trươ c khi thực hiện. - Đa m ba o công việc đươ c thực hiện. - Hồ sơ đầy đu. - Kiê m soa t đươ c qua trình. - Kê t qua chính xa c - Đa p ư ng đầy đu yêu cầu cu a kha ch hàng. - Thực hiện gia m đi nh nhanh chóng, chính xác. - Câ p ba o ca o gia m đi nh ki p thời. - Ca c điê m không phu hơ p pha i đươ c xa c đi nh rõ ràng. - Hành đô ng khă c phục 10

12 09 Qua trình xem xe t la nh đạo nhân. - Đi nh hươ ng hành đô ng khă c phục. - Cam kê t cu a la nh đạo. - Xem xét kê t qua đa nh gia nô i bô. - Xem xét kê t qua khă c phục pho ng ngư a, ca i tiê n. - Xem xét kê t qua xư ly ru i ro và ca c cơ hô i. - Xem xéy y kiê n đê xuâ t tư ca c đơn vi và thành viên ban la nh đạo. - Xem xét y kiê n pha n a nh cu a kha ch hàng. - Xem xét sự thay đô i hoă c biê n đô ng đa ng kê tư bên ngoài. 10 Qua trình Ca i tiê n - Căn cư kê t qua đa nh gia - Căn cư y kiê n pha n a nh tư bên trong và bên ngoài. - Căn cư chỉ đạo cu a ban la nh đạo vê sự cần thiê t pha i ca i tiê n. - Đê xuâ t phương pha p khă c phục, ca i tiê n Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 có hiệu qua. - Chính sa ch, mục tiêu châ t lươ ng đươ c thiê t lập và duy trì. - Mọi hoạt đô ng đê u tuân thu ca c qua trình cu a HTQLCL. - Đa m ba o đu gnuồn lực cho hoạt đô ng cu a Nori. - Có đươ c ca c biện pha p ca i tiê n. - Đa p ư ng ca c yêu cầu cu a kha ch hàng. - Hoàn chỉnh hành đô ng khă c phục, ca i tiê n. - Pho ng ngư a sự ta i diê n như ng sự không phu hơ p. - Ca i thiện hoạt đô ng cu a Công ty. b. Sự tương ta c ca c qua trình nêu trên đươ c trình bày như dươ i đây; c. Công ty Nori pha i duy trì 9 qua trình trình đa đươ c đê cập trong này. Khi thực hiện ca c hoạt đô ng tương ư ng, mô i thành viên trong Công ty Nori đê u pha i có tra ch nhiệm a p dụng đu ng ca c quy đi nh đa đươ c xây dựng dươ i sự gia m sa t cu a ca c Trưởng pho ng chuyên môn nghiệp vụ liên quan. d. Nguồn lực cần thiê t cu a Nori cho ca c qua trình là đô i ngũ gia m đi nh viên chuyên nghiệp, cu ng vơ i trang thiê t bi đo lường cần thiê t có thê sẵn sàng thực hiện di ch vụ bâ t cư khi nào, bâ t cư ở đâu nê u kha ch hàng yêu cầu. Việc thực hiện ca c qua trình cũng đươ c sự gia m sa t cu a ca c Trưởng pho ng cu a ca c pho ng ban trong Công ty, hoă c cu a như ng ca nhân đươ c Ban Gia m đô c phân công hoă c u y quyê n. Ca c Trưởng pho ng pha i đa m ba o nguồn lực luôn sẵn có, kê ca a p dụng phương pha p điê u chuyê n cần thiê t, đê thực hiện hiệu qua ca c qua trình. e. Quyê n hạn và tra ch nhiệm đô i vơ i ca c qua trình cu a bâ t ky mô t thành viên nào đươ c quy đi nh rõ trong Phụ lục II Quyền hạn và trách nhiệm. f. Trong qua trình hoạt đô ng ca c ru i ro và cơ hô i pha i đươ c xư ly mà đa xa c đi nh theo ca c yêu cầu nêu ở mục 6.1 dươ i đây và tham kha o Qua trình QTHT.01 xử lý ru i ro và cơ hội. g. Ca c qua trình pha i đươ c xem xe t và đa nh gia ngay khi pha t sinh như ng điê m không phu hơ p, kê ca ca c thay đô i cần thiê t, đê ba o đa m rằng ca c qua trình đạt đươ c kê t qua mong đơ i. Ca c qua trình này cũng đươ c đa nh gia lại khi tiê n hành đa nh gia nô i bô cũng như là mô t trong như ng nô i dung đầu vào cu a cuô c họp xem xe t la nh đạo nê u thâ y cần thiê t. h. Thực hiện công việc ca i tiê n ca c qua trình, đê hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng luôn đươ c vận hành hiệu qua Tu y theo mư c đô cần thiê t, Nori pha i: 11

13 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 a. Kê t qua thực hiện ca c qua trình là như ng thông tin dạng văn ba n như hồ sơ, tài liệu pha i đươ c người thực hiện duy trì đê hô trơ ca c hoạt đô ng cu a ca c qua trình; b. Việc lưu trư thông tin dạng văn ba n đê chư ng tỏ rằng ca c qua trình đươ c thực hiện theo hoạch đi nh. Tham khảo Quá trình QTHT.04 Kiểm soát thông tin dạng văn bản. NHU CÂ U KHÁCH HÀNG XEM XÉT YÊU CÂ U SẢN PHÂ M VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐO LƯƠ NG NĂNG LƯ C KIỂM SOÁT NGUÔ N LƯ C GIÁM SÁT VÀ ĐO LƯƠ NG KIỂM SOÁT THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NĂNG LƯ C, TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO XEM XÉT LÃNH ĐẠO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HÀNH ĐỘNG XƯ LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI CẢI TIÊ N Sự tương tác cu a các quá trình 12

14 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/ Vai tro cu a la nh đa o 5.1. Vai tro cu a la nh đạo và cam kê t Kha i qua t Gia m đô c Công ty Nori là la nh đạo cao nhâ t. Gia m đô c cam kê t rằng: a. Đa m ba o tính hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng; b. Thiê t lập chính sa ch và mục tiêu châ t lươ ng phu hơ p vơ i bô i ca nh và đi nh hươ ng chiê n lươ c cu a Công ty (Tham chiê u Mục dươ i đây); c. Đa m ba o tích hơ p ca c yêu cầu hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng vào ca c qua trình hoạt đô ng cu a Công ty; d. Thu c đâ y việc sư dụng ca c phương pha p tiê p cận qua trình và tư duy dựa trên ru i ro; e. Đa m ba o sẵn có ca c nguồn lực cần thiê t cho hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng; f. Truyê n đạt tầm quan trọng cu a việc a p dụng hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng; g. Đa m ba o hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng đạt đươ c kê t qua như dự kiê n; h. Tham gia, chỉ đạo và hô trơ như ng người đóng góp vào tính hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng; i. Thu c đâ y sự ca i tiê n Hươ ng vào kha ch hàng Gia m đô c Công ty Nori cam kê t hươ ng vào kha ch hàng bằng ca ch ba o đa m: a. Xa c đi nh, hiê u rõ và a p dụng ca c yêu cầu cu a kha ch hàng, ca c yêu cầu luật đi nh và yêu cầu chê đi nh; b. Xa c đi nh và xư ly như ng ru i ro và cơ hô i mà có thê a nh hưởng đê n sự phu hơ p cu a sa n phâ m Tham khảo Quá trình QTHT.01 Xử lý ru i ro và cơ hội. c. Duy trì việc nâng cao sự hài lo ng cu a kha ch hàng Chính sa ch Thiê t lập chính sa ch châ t lươ ng. Chính sa ch châ t lươ ng cu a Công ty Nori là luôn cung câ p cho kha ch hàng ca c di ch vụ và sa n phâ m có châ t lươ ng cao phu hơ p vơ i ca c yêu cầu chính đa ng đa thoa thuận cu a kha ch hàng vơ i phương châm là: Nhanh chóng, chính xa c, trung thư c, độc lập va chuyên nghiệp. Chính sa ch châ t lươ ng (CSCL) trên đây đươ c Gia m đô c Công ty thiê t lập và tuyên bô. CSCL se đươ c thực hiện và duy trì: a. Phu hơ p vơ i mục đích và bô i ca nh cu a Công ty và hô trơ ca c đi nh hươ ng chiê n lươ c cu a Công ty; b. Làm cơ sở đê thiê t lập ca c mục tiêu châ t lươ ng; c. Đê duy trì CSCL, Gia m đô c Công ty cũng cam kê t thỏa ma n yêu cầu a p dụng, và d. Cam kê t ca i tiê n thường xuyên hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng Truyê n đạt chính sa ch châ t lươ ng Chính sa ch châ t lươ ng pha i: a. Có sẵn và đươ c duy trì dươ i dạng thông tin bằng văn ba n; 13

15 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 b. Đươ c truyê n đạt, thâ u hiê u và a p dụng trong công ty; c. Có sẵn cho ca c bên quan tâm có liên quan khi thích hơ p Vai tro tra ch nhiệm và quyê n hạn Gia m đô c Công ty pha i đa m ba o rằng tra ch nhiệm và quyê n hạn cá nhân có liên quan đươ c phân công, truyê n đạt và thâ u hiê u trong phạm vi công ty. Việc phân công pha i: a. Đa m ba o hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng phu hơ p vơ i ca c yêu cầu cu a tiêu chuâ n này: Gia m đô c chỉ đi nh Người Đại Diện (NĐD) chi u tra ch nhiệm và hô trơ triê n khai xây dựng, thiê t lập hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng dựa trên tiêu chuâ n ISO: , bao gồm ca c qua trình đê a p dụng cho mọi hoạt đô ng cu a Công ty Nori. Trong Sô tay châ t lươ ng và ca c quá trình hệ thô ng gọi là Người Đại Diện. b. Ba o đa m rằng ca c qua trình mang lại kê t qua đầu ra dự kiê n: Ca c Trưởng pho ng ban trong Công ty pha i chi u tra ch nhiệm qua n ly, gia m sa t nguồn lực cu a pho ng mình phụ tra ch, theo dõi và trực tiê p thực hiện ca c qua trình liên quan đa đươ c thiê t lập. c. Ba o ca o vê kê t qua thực hiện hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng và ca c cơ hô i đê ca i tiê n: Người Đại Diện chi u tra ch nhiệm gia m sa t việc a p dụng hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng đô i vơ i tâ t ca ca c hoạt đô ng cu a Công ty Nori. Đi nh ky tô chư c và thực hiện đa nh gia nô i bô, ba o ca o kê t qua vơ i Gia m đô c và Ban la nh đạo Công ty, và tô chư c cuô c họp xem xe t la nh đạo theo quy đi nh hoă c khi thâ y cần thiê t. d. Đa m ba o thu c đâ y hươ ng vào kha ch hàng trong toàn bô công ty: Dươ i sự la nh đạo cu a Gia m đô c, ca c thành viên trong ban la nh đạo cu a Công ty Nori (Phó Gia m đô c, Người Đại Diện, ca c Trưởng và phó ca c pho ng ban) lâ y tiêu chí phục vụ kha ch hàng tận tâm nhâ t có thê. e. Đa m ba o tính nhâ t qua n cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng đươ c duy trì khi có sự thay đô i: Khi có bâ t ky vê sự thay đô i nào trong cơ câ u tô chư c, vê nguồn lực, phạm vi và phương pha p hoạt đô ng cu a Công ty, Người Đại Diện pha i có y kiê n ba o ca o Gia m đô c và ban la nh đạo Công ty vê như ng thay đô i và như ng a nh hưởng ta c đô ng đê n hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, đồng thời đê xuâ t hoă c thực hiện ca c biện pha p điê u chỉnh ki p thời ca c qua trình phu hơ p vơ i thực tê hoạt đô ng. Đa m ba o duy trì tính hiệu lực liên tục cu a hệ thô ng. f. Gia m đô c Công ty tu y thuô c vào yêu cầu thực tê, nhiệm vụ, quyê n hạn và công việc ca nhân có thê chỉ đi nh người đại diện la nh đạo thay mă t mình đê thực hiện, duy trì và ca i tiê n thường xuyên hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. Tham khảo Phụ lục II. Trách nhiệm và Quyền hạn. 6. Hoa ch đi nh 6.1. Ca c hành đô ng đê xư ly ca c ru i ro và cơ hô i Công ty khi hoạch đi nh hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng pha i xem xe t ca c vâ n đê nêu trong 4.1 và ca c yêu cầu nêu trong 4.2 và xa c đi nh ca c ru i ro và cơ hô i cần xư ly đê : a. Cung câ p sự ba o đa m rằng hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng có thê đạt đươ c kê t qua dự kiê n; b. Tăng cường ca c ta c đô ng mong muô n; c. Ngăn ngư a hoă c gia m thiê u ca c ta c đô ng không mong muô n; d. Đạt đươ c ca i tiê n Công ty pha i hoạch đi nh: a. Ca c hành đô ng đê xư ly như ng ru i ro và cơ hô i; 14

16 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 b. Tích hơ p và thực hiện ca c hành đô ng vào ca c qua trình cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng và đa nh gia hiệu lực cu a như ng hành đô ng này Như ng ru i ro và ca c vâ n đê a nh hưởng đê n nô i bô Công ty. Trong hoạt đô ng gia m đi nh cu a Nori có thê tồn tại hoă c xuâ t hiện như ng ru i ro có thê a nh hưởng đê n việc cung câ p sa n phâ m hoă c đê n sự thỏa ma n cu a kha ch hàng, như dươ i đây: - Sự cạnh tranh gay gă t giư a ca c công ty gia m đi nh. Ảnh hưởng đê n công ta c qua n ly, châ t lươ ng nguồn nhân lực và phí di ch vụ; - Nguồn lực cu a Công ty không đu đa p ư ng so vơ i yêu cầu di ch vụ. Se không cung câ p di ch vụ có châ t lươ ng cho kha ch hàng. - Gia m đi nh viên chưa đu điê u kiện đê gia m đi nh đô c lập, có thê a nh hưởng đê n châ t lươ ng ba o ca o, làm gia m lo ng tin cu a kha ch hàng, thậm chí dâ n đê n tranh châ p. Việc này cũng a nh hưởng đê n công ta c đào tạo, huâ n luyện cu a Công ty; - Công nghệ thông tin. Ảnh hưởng đê n đi nh hươ ng công ta c qua n ly cu a Công ty, bao gồm sư dụng trang thiê t bi, huâ n luyện và đào tạo và ru i ro công nghệ ngoài tầm kiê m soa t. - Không duy trì cập nhật ba o ca o theo như quy đi nh hoă c yêu cầu cu a kha ch hàng. Ảnh hưởng đê n công ta c qua n ly trong và ngoài Công ty, dâ n đê n việc xư ly như ng vâ n đê pha t sinh không ki p thời và không hiệu qua, làm cho kha ch hàng ca m thâ y thiê u sự hơ p ta c cu a cơ quan gia m đi nh; - Không duy trì hiệu qua mô i liên hệ giư a gia m đi nh viên vơ i người sở hư u đô i tươ ng gia m đi nh. Làm cho gia m đi nh viên không gia m sa t liên tục và chính xa c như ng diê n biê n tiê p theo cu a vụ việc gia m đi nh, dê na y sinh vâ n đê không trung thực cu a người chu tài sa n, dâ n đê n kê t qua gia m đi nh không phu hơ p vơ i kê t qua thực tê, dê gây mâ t lo ng tin tư phía người yêu cầu gia m đi nh; - Thời gian câ p ba o ca o gia m đi nh chính thư c chậm trê so vơ i quy đi nh hoă c yêu cầu. Gây khó khăn cho việc xư ly giư a kha ch hàng vơ i nhau, dâ n đê n hoài nghi vê năng lực thực sự cu a cơ quan gia m đi nh, đôi khi pha t sinh vâ n đê tranh châ p do sự chậm trê hồ sơ; - Ca n bô qua n ly sơ suâ t trong kiê m soa t hồ sơ, như làm mâ t tài liệu, chư ng cư thậm chí ca bô hồ sơ. Mâ t thời gian làm lại, gây ra ru i ro cho kê t qua gia m đi nh; - Ba o ca o tiê ng Anh chậm, sai chính ta, sư dụng không đu ng tư ngư chuyên ngành. Dê gây hiê u nhầm hoă c thậm chí sai ba n châ t vụ việc, làm gia m lo ng tin năng lực chuyên môn cu a gia m đi nh viên, pha t sinh sự lựa chọn tô chư c cung câ p di ch vụ gia m đi nh. Ảnh hưởng đê n công ta c đào tạo, huâ n luyện cu a Công ty; - Ca c vụ gia m đi nh không có hiện trường tại thời điê m thực hiện, chỉ xem xe t trên hồ sơ. Thường thiê u thông tin đê xem xe t, phân tích và nhận đi nh nguyên nhân, tình trạng. Dê phụ thuô c vào dư liệu bên ngoài, dâ n đê n kê t qua thiê u chính xa c; - Ảnh chụp minh họa không đầy đu hoă c không phu hơ p. Tính khoa học và đô chính xa c cu a ba o ca o không thuyê t phục, châ t lươ ng ba o ca o ke m; - Hồ sơ không đầy đu và không phu hơ p vơ i vụ việc gia m đi nh. Không đa p ư ng yêu cầu cu a kha ch hàng, vô tình gây khó khăn cho kha ch hàng trong việc xư ly công việc sau gia m đi nh; - Nhận đi nh nguyên nhân mang tính châ t suy đoa n. Dê dâ n đê n ru i ro cho ba n châ t cu a sự việc xâ y ra không đu ng vơ i thực tê, có khi phu nhận tra ch nhiệm cu a ca c bên liên quan, pha t sinh tranh châ p giư a ca c bên và cơ quan gia m đi nh; - Ca c thiê t bi đo lường không đươ c kiê m tra và hiệu chuâ n. Dâ n đê n kê t qua bi sai lệch, a nh hưởng đê n quyê n lơ i cu a mô t trong ca c bên liên quan; 15

17 Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/ Sư dụng biê u mâ u cu a vụ việc đa gia m đi nh tương tự trươ c đó đê làm ba o ca o gia m đi nh. Làm cho kha ch hàng không bằng lo ng vê sự câ u tha cu a gia m đi nh viên và có thê không thỏa ma n vơ i sa n phâ m di ch vụ (ba o ca o gia m đi nh) Như ng cơ hô i Như ng ru i ro nêu trên có thê hình thành như ng cơ hô i sau đậy: - Càng ngày kha ch hàng càng tin tưởng vào châ t lươ ng di ch vụ cu a Nori cũng như có thêm kha ch hàng mơ i. - Cơ hô i đầu tư, tuyê n dụng đa p ư ng vơ i yêu cầu cu a tiêu chuâ n, yêu cầu cu a kha ch hàng. Tạo cơ hô i cạnh tranh thuận lơ i vơ i ca c tô chư c gia m đi nh kha c. - Năng lực gia m đi nh viên đươ c nâng cao. - Pha t huy tính ưu việt cu a công nghệ đê xây dựng ca i tiê n phương pha p làm việc mô t ca ch nhanh chóng, thuận lơ i và hiệu qua vơ i kha ch hàng. Tạo cơ hô i tô t vê cạnh tranh vơ i ca c đơn vi gia m đi nh kha c. - Ca i tiê n phương pha p và nâng cao câ t lươ ng ba o ca o. - Ca i tiê n và nâng cao châ t lươ ng sự cô ng ta c phô i hơ p làm việc giư a ca c bên. - Ca i tiê n việc ba o ca o tô t hơn, góp phần làm thỏa ma n kha ch hàng, tạo thêm đô ng lực cạnh tranh thuận lơ i. - Pha t triê n hệ thô ng công nghệ liên quan đê n qua n tri hồ sơ. - Cơ hô i nâng cao trình đô tiê ng Anh cho gia m đi nh viên nói riêng và cho mọi người trong Công ty nói chung. - Cơ hô i tiê p cận vơ i như ng vụ việc xâ y ra bên ngoài Việt nam, nâng cao trình đô nghiệp vụ, ba n li nh, sự tự tin và trình đô ngoại ngư trong giao tiê p cũng như công việc chuyên môn. - Nâng cao nghiệp vụ gia m đi nh, đầu tư cơ sở vật châ t hiện đại hơn. - Kiê m soa t và ca i tiê n ca c quy trình liên quan. Cu ng cô ky năng chuyên nghành đê luôn luôn thỏa ma n yêu cầu cu a công việc. - Huâ n luyện đào tạo bô sung và chuyên sâu, tiê p cận vơ i nhiê u tình huô ng và sự cô cũng như ca c vụ việc xâ y ra trên thực tê. - Luôn luôn đươ c sư dụng ca c trang thiê t bi đạt chuâ n. - Ca c quy trình làm việc ngày càng hoàn thiện bởi sự tăng cường kiê m soa t, đă t ra ca c quy đi nh bă t buô c gia m đi nh viên pha i tuân thu, đă c biệt là việc qua n ly hồ sơ, tài liệu Hoạch đi nh hành đô ng xư ly như ng ru i ro và cơ hô i - Khi hoạch đi nh, tô chư c pha i đưa ra ca c hành đô ng đê xư ly ru i ro và cơ hô i; - Làm thê nào đê tích hơ p và thực hiện ca c hành đô ng đó vào ca c qua trình cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng và đa nh gia hiệu lực cu a ca c hành đô ng này. - Hành đô ng đươ c thực hiện đê xư ly ca c ru i ro và cơ hô i pha i thích hơ p vơ i ca c ta c đô ng tiê m â n đô i vơ i sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ. 16

18 Stt Ru i ro và nguy cơ Hành động xử lý ru i ro Cơ hội Đánh giá 01 Sự cạnh tranh gay gă t giư a các công ty giám định. Ảnh hưởng đê n công ta c qua n ly, châ t lươ ng nguồn nhân lực và phí di ch vụ. - Kiê m soa t qua trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Đa nh gia nô i bô - Xem xe t la nh đạo - Kiê m soa t sự không phu hơ p, khă c phục pho ng ngư a, ca i tiê n. - Uy tín đươ c nâng cao thông qua châ t lươ ng và hình thư c sa n phâ m đươ c ca i tiê n. - Nori có thêm kha ch hàng mơ i. - Thường xuyên thông qua quá trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Hàng năm. 02 Nguô n lực cu a Công ty không đu đáp ư ng so vơ i yêu cầu dịch vụ. Se không cung câ p di ch vụ có châ t lươ ng cho kha ch hàng. 03 Giám định viên chưa đu điều kiện để giám định độc lập, có thê a nh hưởng đê n châ t lươ ng ba o ca o, làm gia m lo ng tin cu a kha ch hàng, thậm chí dâ n đê n tranh châ p. Việc này cũng a nh hưởng đê n công ta c đào tạo, huâ n luyện cu a Công ty. 04 Công nghệ thông tin. Ảnh hưởng đê n đi nh hươ ng công ta c qua n ly cu a Công ty, bao gồm sư dụng trang thiê t bi, huâ n luyện và đào tạo và ru i ro công nghệ ngoài tầm kiê m soa t. - Châ p nhận mư c phí cạnh tranh. - Qua n ly nguồn lực, đào tạo, nâng cao nhận thư c. - Xem xe t la nh đạo. - Đo lường năng lực. - Bô sung nguồn lực phu hơ p vơ i yêu cầu. - Qua n ly nguồn lực, đào tạo, nâng cao nhận thư c. - Kiê m soa t qua trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Xây dựng phương pha p tuyê n dụng theo tiêu chuâ n hiện đại, phu hơ p vơ i hoạt đô ng gia m đi nh. - Tạo ra cơ hô i đầu tư đa p ư ng vơ i yêu cầu cu a kha ch hàng. - Tạo cơ hô i cạnh tranh thuận lơ i vơ i ca c tô chư c gia m đi nh kha c. - Năng lực gia m đi nh viên đươ c nâng cao. - Xem xe t la nh đạo Pha t huy tính ưu việt cu a công nghệ đê xây dựng ca i tiê n phương pha p làm việc mô t ca ch nhanh chóng, thuận lơ i và hiệu qua vơ i kha ch hàng. Tạo cơ hô i tô t vê cạnh tranh vơ i ca c đơn vi gia m đi nh kha c. - Đô t xuâ t khi có yêu cầu, và - Hàng năm - Thường xuyên thông qua quá trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Hàng năm. - Hàng năm 05 Không duy trì cập nhật báo cáo - Kiê m soa t qua trình sa n xuâ t và cung Ca i tiê n phương pha p và nâng cao châ t - Thường xuyên 17

19 theo như quy định hoă c yêu cầu cu a khách hàng. Ảnh hưởng đê n công ta c qua n ly trong và ngoài Công ty, dâ n đê n việc xư ly như ng vâ n đê pha t sinh không ki p thời và không hiệu qua, làm cho kha ch hàng ca m thâ y thiê u sự hơ p ta c cu a cơ quan gia m đi nh. 06 Không duy trì hiệu quả mô i liên hệ giư a giám định viên vơ i ngươ i sơ hư u đô i tươ ng giám định. Làm cho gia m đi nh viên không gia m sa t liên tục và chính xa c như ng diê n biê n tiê p theo cu a vụ việc gia m đi nh, dê na y sinh vâ n đê không trung thực cu a người chu tài sa n, dâ n đê n kê t qua gia m đi nh không phu hơ p vơ i kê t qua thực tê, dê gây mâ t lo ng tin tư phía người yêu cầu gia m đi nh. 07 Thơ i gian cấp báo cáo giám định chi nh thư c chậm trê so vơ i quy định hoă c yêu cầu. Gây khó khăn cho việc xư ly giư a kha ch hàng vơ i nhau, dâ n đê n hoài nghi vê năng lực thực sự cu a cơ quan gia m đi nh, đôi khi pha t sinh vâ n đê tranh châ p do sự câ p di ch vụ. - Xem xe t la nh đạo - Đo lường năng lực - Kiê m soa t sự không phu hơ p, khă c phục pho ng ngư a, ca i tiê n. - Xem xe t yêu cầu sa n phâ m và di ch vụ - Kiê m soa t qua trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Kiê m soa t qua trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Xem xe t la nh đạo - Kiê m soa t sự không phu hơ p, khă c phục pho ng ngư a, ca i tiê n. lươ ng ba o ca o. Ca i tiê n và nâng cao châ t lươ ng sự cô ng ta c phô i hơ p làm việc giư a ca c bên. Ca i tiê n việc ba o ca o tô t hơn, góp phần làm thỏa ma n kha ch hàng, tạo thêm đô ng lực cạnh tranh thuận lơ i. thông qua quá trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Hàng năm. - Thường xuyên thông qua quá trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Hàng năm. - Thường xuyên thông qua quá trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Hàng năm. 18

20 chậm trê hồ sơ. 08 Cán bộ quản lý sơ suất trong kiểm soát hô sơ, như làm mất tài liệu, chư ng cư thậm chi cả bộ hô sơ. Mâ t thời gian làm lại, gây ra ru i ro cho kê t qua gia m đi nh. 09 Báo cáo tiê ng Anh chậm, sai chi nh tả, sử dụng không đu ng tư ngư chuyên ngành. Dê gây hiê u nhầm hoă c thậm chí sai ba n châ t vụ việc, làm gia m lo ng tin năng lực chuyên môn cu a gia m đi nh viên, pha t sinh sự lựa chọn tô chư c cung câ p di ch vụ gia m đi nh. Ảnh hưởng đê n công ta c đào tạo, huâ n luyện cu a Công ty. 10 Các vụ giám định không có hiện trươ ng tại thơ i điểm thực hiện, chi xem xe t trên hô sơ. Thường thiê u thông tin đê xem xe t, phân tích và nhận đi nh nguyên nhân, tình trạng. Dê phụ thuô c vào dư liệu bên ngoài, dâ n đê n kê t qua thiê u chính xa c. 11 A nh chụp minh ho a không đầy đu hoă c không phu hơ p. Tính khoa học và đô chính xa c cu a ba o ca o không thuyê t phục, châ t - Kiê m soa t thông tin dạng văn ba n - Xem xe t la nh đạo - Kiê m soa t sa n xuâ t và yêu cầu cung câ p di ch vụ. - Qua n ly năng lực, đào tạo, nâng cao nhận thư c ca nhân. - Kiê m soa t sa n xuâ t và yêu cầu cung câ p di ch vụ. - Qua n ly năng lực, đào tạo, nâng cao nhận thư c ca nhân. - Kiê m soa t sa n xuâ t và yêu cầu cung câ p di ch vụ. Pha t triê n hệ thô ng công nghệ liên quan đê n qua n tri hồ sơ. Cơ hô i nâng cao trình đô tiê ng Anh cho gia m đi nh viên nói riêng và cho mọi người trong Công ty nói chung. Cơ hô i tiê p cận vơ i như ng vụ việc xâ y ra bên ngoài Việt nam, nâng cao trình đô nghiệp vụ, ba n li nh, sự tự tin và trình đô ngoại ngư trong giao tiê p cũng như công việc chuyên môn. Nâng cao nghiệp vụ gia m đi nh, đầu tư cơ sở vật châ t hiện đại hơn. - Hàng năm - Thường xuyên thông qua quá trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Hàng năm. - Hàng năm - Thường xuyên thông qua quá trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. 19

21 lươ ng ba o ca o ke m. 12 Hô sơ không đầy đu vơ i vụ việc giám định. Không đa p ư ng yêu cầu cu a kha ch hàng, vô tình gây khó khăn cho kha ch hàng trong việc xư ly công việc sau gia m đi nh. 13 Nhận định nguyên nhân mang ti nh chất suy đoán. Dê dâ n đê n ru i ro cho ba n châ t cu a sự việc xâ y ra không đu ng vơ i thực tê, có khi phu nhận tra ch nhiệm cu a ca c bên liên quan, pha t sinh tranh châ p giư a ca c bên và cơ quan gia m đi nh. 14 Các thiê t bị đo lươ ng không đươ c kiểm tra và hiệu chuẩn. Dâ n đê n kê t qua bi sai lệch, a nh hưởng đê n quyê n lơ i cu a mô t trong ca c bên liên quan. 15 Sử dụng biểu mâ u cu a vụ việc đa giám định tương tự trươ c đó để làm báo cáo giám định. Làm cho kha ch hàng không bằng lo ng vê sự câ u tha cu a gia m đi nh viên và có thê không thỏa ma n vơ i sa n phâ m di ch vụ (ba o ca o gia m đi nh). - Kiê m soa t thông tin dạng văn ba n - Kiê m soa t sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ - Ca c quy trình gia m đi nh tương ư ng - Kiê m soa t sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Kiê m soa t thông tin dạng văn ba n - Qua n ly năng lực, đào tạo nâng cao nhận thư c ca nhân - Kiê m soa t nguồn lực gia m sa t và đo lường - Kiê m soa t thông tin dạng văn ba n - Kiê m soa t sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ - Ca i tie n ca c quy trình gia m đi nh liên quan. Gia m đi nh viên đươ c huâ n luyện đào tạo bô sung chuyên sâu nghiệp vụ. Luôn luôn đươ c sư dụng ca c trang thiê t bi đạt chuâ n. Ca c quy trình làm việc ngày càng hoàn thiện bởi sự tăng cường kiê m soa t, đă t ra ca c quy đi nh bă t buô c gia m đi nh viên pha i tuân thu, đă c biệt là việc qua n ly hồ sơ, tài liệu Hàng năm - Hàng năm - Hàng năm - Hàng năm 20

22 6.2. Mục tiêu châ t lươ ng và hoạch đi nh đê đạt mục tiêu Mu c tiêu châ t lươ ng do La nh đạo Công ty thiê t lập, phu hơ p vơ i hoạt đô ng cu a ca c bô phận trong Công ty. Mục tiêu châ t lươ ng pha i: a. Nhâ t qua n vơ i chính sa ch châ t lươ ng; b. Đo lường đươ c; c. Có tính tơ i ca c yêu cầu a p dụng; d. Có liên quan đê n sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ và nâng cao sự hài lo ng cu a kha ch hàng; e. Đươ c theo dõi; f. Đươ c truyê n đạt; g. Đươ c cập nhật khi thích hơ p. h. Thông tin dạng văn ba n cu a MTCL pha i đươ c duy trì Khi hoạch đi nh ca ch thư c đê đạt đươ c MTCL, Công ty pha i xa c đi nh: a. Điê u gì pha i đươ c hoàn thành; b. Như ng nguồn lực cần thiê t; c. Như ng người se chi u tra ch nhiệm; d. Khi nào se đươ c hoàn thành; kê t qua se đươ c đa nh gia như thê nào Hoạch đi nh sự thay đô i Khi cần thiê t pha i thay đô i hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, ca c thay đô i cũng đươ c thực hiện theo hoạch đi nh (4.4), trong đó Công ty pha i xem xe t: a. Mục đích cu a như ng thay đô i và như ng hậu qua tiê m â n cu a nó; b. Tính nhâ t qua n cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng; c. Sự sẵn có cu a ca c nguồn lực; d. Việc phân bô hoă c phân bô lại tra ch nhiệm và quyê n hạn. 7. Hô trơ 7.1. Nguồn lực Kha i qua t Nguồn lực đươ c Nori xa c đi nh và cung câ p cho việc thiê t lập, thực hiện, duy trì và ca i tiê n thường xuyên hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. Nori pha i xem xe t: a. Kha năng và hạn chê cu a ca c nguồn lực hiện có cu a Nori chu yê u là con người. Đó là trình đô, nghiệp vụ chuyên môn gia m đi nh, trình đô ngoại ngư và tha i đô lao đô ng. Vì vậy Nori luôn coi trọng công ta c qua n ly, đào tạo và chê đô lao đô ng đô i vơ i ca n bô nhân viên trong Công ty. b. Hoạt đô ng cu a Nori cũng cần nguồn lực tư bên ngoài, đă c biệt là việc sư dụng ca c chuyên gia, ca c cô ng ta c viên trong li nh vực hàng ha i Con người - Đê đa m ba o việc thực hiện có hiệu lực hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng và cho việc vận hành và kiê m soa t ca c qua trình, Nori pha i duy trì nguồn nhân sự phu hơ p. La nh đạo cao nhâ t 21

23 cu a Nori pha i duy trì việc gia m sa t qua trình vận hành hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng bằng ca ch pha i bô nhiệm NGƯƠ I ĐẠI DIỆN cho mình, đê phụ trách công việc này. - Tiêu chuâ n ca n bô, nhân viên, gia m đi nh viên đươ c quy đi nh cụ thê trong Trách nhiệm và Quyền hạn cu a Công ty Nori. Nori cần thiê t cũng pha i xa c đi nh tiêu chuâ n cu a chuyên gia, cô ng ta c viên tham gia vào qua trình gia m đi nh. - Tâ t ca nhân ca n bô nhân viên cu a Công ty Nori đê u pha i ky kê t hơ p đồng lao đô ng, pha i thực hiện như ng nghi a vụ cũng như đươ c hưởng ca c quyê n lơ i theo luật đi nh. - Tâ t ca gia m đi nh viên cu a Công ty Nori đê u đươ c tuyê n dụng theo quy trình đươ c thiê t lập, nhằm đa p ư ng đầy đu vê kha năng chuyên môn nghiệp vụ gia m đi nh. Khi làm việc tâ t ca ca c gia m đi nh viên đê u pha i có Thẻ Giám định viên theo quy đi nh cu a Công ty Nori. - Hàng năm, khi họp xem xe t la nh đạo pha i xem xe t như ng kha năng hạn chê cu a nguồn lực hiện có như nghiệp vụ chuyên môn, trình đô ngoại ngư và kha năng qua n ly Cơ sở hạ tầng. Công ty pha i xa c đi nh và cung câ p và duy trì cơ sở hạ tầng cần thiê t cho hoạt đô ng cu a ca c qua trình đê đạt đươ c sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ. a. Ban Gia m đô c pha i có tra ch nhiệm să p xê p không gian làm việc cu a ca n bô nhân viên trong Công ty phu hơ p công việc và cung câ p đầy đu ca c phương tiện làm việc thiê t yê u đê đa m ba o mọi người làm việc có năng suâ t cao và hiệu qua. b. Ca c phương tiện làm việc gồm có: bàn, ghê, văn pho ng phâ m, dụng cụ làm việc, ma y tính, ca c phần mê m làm việc cần thiê t cho công việc. c. Nhân viên phụ tra ch mạng vi tính có tra ch nhiệm qua n ly toàn bô hệ thô ng mạng vi tính trong công ty và đa m ba o sự hoạt đô ng ô n đi nh cu a mạng và toàn bô ca c ma y vi tính trong công ty; đa m ba o ca c phần mê m cần thiê t phục vụ cho công việc chung cu a công ty đươ c cài đă t. d. Đô i vơ i ca c gia m đi nh viên, Công ty pha i ba o đa m họ có đầy đu dụng cụ, thiê t bi chuyên dụng du ng cho công việc gia m đi nh như ma y tính, ma y a nh, dụng cụ đo, dụng cụ lâ y mâ u, dụng cụ thư và ba o hô lao đô ng phu hơ p, kê ca hô trơ vê phương tiện đi lại khi cần thiê t. e. La nh đạo công ty pha i đa m ba o công ty có đu phương tiện vận chuyê n, phương tiện trao đô i thông tin cần thiê t đê phục vụ tô t cho ca c hoạt đô ng cu a công ty Môi trường vận hành và qua trình Công ty pha i xa c đi nh cung câ p và duy trì môi trường cần thiê t cho hoạt đô ng cu a ca c qua trình đê đạt đươ c sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ. a. Môi trường làm việc cu a ca c ca n bô nhân viên trong công ty là tại văn pho ng công ty và tại hiện trường như: bê n ca ng, kho ba i, tàu biê n v.v. Khi xem xe t yêu cầu gia m đi nh la nh đạo công ty chỉ nhận thực hiện ca c vụ gia m đi nh tại như ng nơi có môi trường làm việc đa m ba o an toàn lao đô ng và sư c khỏe người lao đô ng. b. Tại văn pho ng, la nh đạo Nori pha i đa m ba o ca c pho ng ban có môi trường làm việc trong sạch, đa m ba o vệ sinh môi trường. Ca n bô nhân viên luôn giư gìn sự đoàn kê t, sẵn sàng tương thân tương a i, sẵn sàng giu p đơ lâ n nhau trong công việc và trong hoạt đô ng hàng ngày Nguồn lực gia m sa t và đo lường Kha i qua t 22

24 Tô chư c pha i xa c đi nh và cung câ p ca c nguồn lực cần thiê t đê đa m ba o kê t qua có gia tri và đa ng tin cậy khi hoạt đô ng gia m sa t hoă c đo lường đươ c sư dụng đê xa c minh sự phu hơ p vơ i ca c yêu cầu cu a sa n phâ m và di ch vụ. Nori pha i ba o đa m rằng ca c nguồn lực đươ c cung câ p: a. Phu hơ p vơ i ca c loại hình cụ thê cu a hoạt đô ng gia m sa t và đo lường đươ c thực hiện. b. Đươ c duy trì đê đa m bào phu hơ p vơ i mục đích sư dụng. Tô chư c pha i lưu giư ca c thông tin dạng văn ba n thích hơ p như là bằng chư ng cu a sự phu hơ p cu a ca c nguồn lực theo dõi và đo lường. Tham khảo Quá trình QTHT.03 Kiểm soát nguô n lực giám sát và đo lươ ng. Trong hoạt đô ng gia m đi nh cu a Nori, công việc gia m sa t và đo lường thường gă n liê n vơ i qua trình khă c phục tô n thâ t như thay thê, sư a chư a nhằm khôi phục gía tri, chư c năng cu a đô i tươ ng bi tô n thâ t. Việc gia m sa t qua trình sư a chư a bao gồm ca bươ c nghiệm thu sau khi kê t thu c sư a chư a. Đây cũng là công việc bă t buô c đô i vơ i bâ t ky gia m đi nh viên nào. Kê t qua gia m sa t và đo lường chính là mô t phần ba o ca o gia m đi nh do gia m đi nh viên thực hiện và ba o ca o kha ch hàng. Hồ sơ gia m đi nh vì vậy đươ c lưu giư theo như quy đi nh Xa c đi nh nguồn gô c đo lường Khi xa c đi nh nguồn gô c đo lường là mô t yêu cầu, hoă c đươ c Nori coi là mô t phần thiê t yê u cu a mư c đô tin cậy trong việc cung câ p sự phu hơ p cu a kê t qua đo, thiê t bi đo pha i: a. Đươ c hiệu chuâ n hoă c kiê m tra xa c nhận đi nh ky trươ c khi sư dụng, ca c tiêu chuâ n pha i liên kê t vơ i ca c chuâ n đo lường quô c gia hay quô c tê, nê u không thì ca c căn cư sư dụng đê hiệu chuâ n hoă c kiê m tra xa c nhận đươ c lưu giư dươ i dạng thông tin bằng văn ba n. b. Pha i đươ c nhận biê t. c. Đươ c ba o qua n và luôn ở trạng tha i sẵn sàng đê sư dụng. Công ty pha i xa c đi nh gia tri cu a ca c kê t qua đo trươ c đó đa bi a nh hưởng bâ t lơ i khi có thiê t bi đo lường bi pha t hiện là không phu hơ p, và có hành đô ng thích hơ p cần thiê t. Tham khảo Quá trình QTHT.03 Kiểm soát nguô n lực giám sát và đo lươ ng Tri thư c cu a tô chư c Tri thư c cần thiê t cho việc vận hành ca c qua trình cu a Nori đê đạt đươ c sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ, bao gồm: a. Sự hiê u biê t vê ca c yêu cầu cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng theo tiêu chuâ n ISO: , a p dụng vào ca c hoạt đô ng cu a Công ty Nori, trong đó đă c biệt quan tâm đê n ca ch thư c vận hành, duy trì ca c qua trình cu a hệ thô ng mô t ca ch có hiệu qua. b. Nghiệp vụ qua n ly công việc gia m đi nh. Nhằm tô chư c, phân công và gia m sa t ca c hoạt đô ng gia m đi nh kê tư khi có yêu cầu cu a kha ch hàng cho đê n khi câ p ba o ca o cuô i cu ng. c. Nghiệp vụ chuyên môn vê gia m đi nh, nhằm đa p ư ng yêu cầu vê châ t lươ ng cu a kha ch hàng. d. Nghiệp vụ vê hành chính đê tô chư c, thực hiện và hoàn thành ca c giao di ch vơ i kha ch hàng khi có yêu cầu. Mă t kha c giu p cho Ban la nh đạo công ty thực hiện công bằng, nghiêm tu c chê đô chính sa ch đô i vơ i người lao đô ng, nhằm nâng cao châ t lươ ng nguồn lực, góp phần đa m ba o châ t lươ ng sa n phâ m làm hài lo ng kha ch hàng. e. Nghiệp vụ vê tài chính đê thực hiện tô t công ta c kê toa n. Qua n ly hiệu qua tài chính, kiê m tra, gia m sa t thu chi tài chính và gia m sa t, qua n ly việc sư dụng tài sa n cu a Công ty. Tham mưu cho la nh đạo ca c gia i pha p phục vụ ca c yêu cầu liên quan kinh tê và tài chính cu a Nori. 23

25 Tri thư c này se đươ c duy trì và đa m ba o tính sẵn có trong mư c đô cần thiê t. Khi đa p ư ng ca c nhu cầu và xu hươ ng thay đô i, Nori pha i xem xe t tri thư c hiện có và xa c đi nh làm thê nào đê có đươ c hoă c tiê p cận đươ c như ng tri thư c bô sung cần thiê t và ca c cập nhật theo yêu cầu Năng lực a. Năng lực cu a tư ng ca nhân là ca n bô nhân viên, gia m đi nh viên trong Công ty Nori pha i đa p ư ng yêu cầu thực hiện tô t ca c công việc đươ c giao, đă c biệt là công việc gia m đi nh. Năng lực đươ c quy đi nh rõ trong Trách nhiệm và quyền hạn. Đây là năng lực cần thiê t cu a người làm việc dươ i sự kiê m soa t cu a tô chư c có a nh hưởng đê n kê t qua hoạt đô ng và hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. b. Như ng người làm việc cho Nori hoă c khi có yêu cầu tuyê n dụng vào làm việc tại Nori đê u pha i có năng lực trên cơ sở gia o dục đào tạo (tư cao đă ng trở lên) hoă c kinh nghiệm thích hơ p. Trong đó chu y ưu tiên như ng nghành nghê liên quan đê n gia m đi nh như ca c trường hàng ha i, giao thông, cơ khí, xây dựng. c. Khi thích hơ p, có như ng hành đô ng đê có đươ c ca c năng lực cần thiê t, và đa nh gia hiệu lực cu a ca c hành đô ng này. d. Mô i ca nhân đê u pha i thực hiện nghiêm tu c yêu cầu cu a Công ty vê chê đô làm việc. Có nghi a vụ tham gia ca c khóa đào tạo huâ n luyện nghiệp vụ chuyên môn và không ngư ng nâng cao nhận thư c bằng ca ch tự học tập bồi dươ ng kiê n thư c, tích lũy kinh nghiệm làm việc cũng như tham gia ca c đơ t đa nh gia hoă c tự đa nh gia năng lực cu a mình do Công ty tô chư c. e. Mô i người làm việc trong Công ty đê u pha i có hồ sơ ca nhân, và pha i đươ c cập nhật khi có thay đô i. f. Nori pha i lưu giư ca c thông tin dạng văn ba n thích hơ p làm bằng chư ng cho năng lực. Tham khảo Quá trình QTHT.02 Quản lý năng lực, tuyển dụng, đào tạo Nhận thư c a. Mô i mô t thành viên trong Công ty pha i nhận thư c đươ c chính sa ch châ t lươ ng. b. Mô i mô t thành viên trong Công ty cũng pha i nhận thư c đươ c mục tiêu châ t lươ ng liên quan đê n li nh vực hoạt đô ng cu a mình. c. Họ cũng pha i nhận thư c đươ c sự đóng góp cu a mình vào hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, kê ca ca c lơ i ích cu a việc ca i tiê n kê t qua hoạt đô ng. d. Họ cũng pha i nhận thư c đươ c như ng ta c đô ng cu a như ng sự không phu hơ p vơ i ca c yêu cầu cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng cu a Công ty Trao đô i thông tin Liên quan đê n hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, việc trao đô i thông tin tại Nori bao gồm phương pha p trao đô i nô i bô và trao đô i bên ngoài. Trao đô i nô i bô a p dụng cho tâ t ca mọi người. Trao đô i bên ngoài chỉ a p dụng cho như ng người đươ c chỉ đi nh. a. Nô i dung trao đô i (như ng gì se trao đô i): - Công việc hàng ngày, - Xa c nhận yêu cầu cu a kha ch hàng, - Ba o ca o công việc gia m đi nh, - Cập nhật thông tin, - Gia i đa p thă c mă c, khiê u nại, 24

26 - Thông ba o di ch vụ. - Thời gian trao đô i (khi nào se trao đô i): - Trong giờ làm việc cu a Công ty, - Ngoài giờ làm việc cu a Công ty nê u thâ y cần thiê t. - Đô i tươ ng trao đô i (trao đô i vơ i ai): - Giư a ca n bô và nhân viên trong Công ty, - Giư a kha ch hàng và như ng người đươ c chỉ đi nh trong công ty. b. Hình thư c trao đô i (trao đô i như thê nào): - Trực tiê p, - Điện thoại, - , - Thông qua hồ sơ vụ việc. - Người trao đô i: - La nh đạo Công ty, - Như ng người đươ c phân công, - Nhân viên trong Công ty (trao đô i nô i bô ) Thông tin dạng văn ba n Kha i qua t Hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng cu a Công ty Nori bao gồm: a. Theo yêu cầu cu a tiêu chuâ n ISO: : - Sô tay châ t lươ ng. - Ca c biê u mâ u hệ thô ng. - Chính sa ch và Mục tiêu châ t lươ ng. - Tra ch nhiệm và Quyê n hạn. - Ca c quá trình HTQLCL. - Hồ sơ Xư ly ca c ru i ro và cơ hô i. - Hồ sơ Qua n ly năng lực, đào tạo, nâng cao nhận thư c ca nhân. - Hồ sơ Kiê m soa t nguồn lực gia m sa t và đo lường. - Hồ sơ Kiê m soa t thông tin dạng văn ba n. - Hồ sơ xem xe t yêu cầu sa n phâ m và di ch vụ. - Hồ sơ Kiê m soa t sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. - Hồ sơ đo lường năng lực - Hồ sơ Đa nh gia nô i bô. - Hồ sơ Xem xe t la nh đạo. - Hồ sơ Kiê m soa t sự không phu hơ p, khă c phục pho ng ngư a, ca i tiê n b. Theo yêu cầu vê hoạt đô ng chuyên môn cu a Nori, đê đa m ba o tính hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, ca c thông tin dạng văn ba n cần thiê t bao gồm: - Ca c Quy trình gia m đi nh - Ca c Quy trình hươ ng dâ n công việc. - Ca c Quyê t đi nh cu a Ban Gia m đô c liên quan đê n qua n ly hoạt đô ng gia m đi nh. - Ca c văn ba n pha p luật liên quan đê n hoạt đô ng gia m đi nh Thiê t lập và cập nhật Khi thiê t lập và cập nhật thông tin dạng văn ba n, Nori pha i ba o đa m mô t ca ch thích hơ p: 25

27 a. Việc nhận biê t và mô ta (ví dụ như tiêu đê, ngày, ta c gia, hoă c sô tham chiê u ); b. Ca c đi nh dạng (ví dụ như ngôn ngư, phiên ba n phần mê m, đồ họa) và dạng pha t hành (ví dụ như giâ y, điện tư ); c. Xem xe t và phê duyệt sự thỏa đa ng và thích hơ p. Tham khảo Quá trình QTHT.04 Kiểm soát thông tin dạng văn bản Kiê m soa t thông tin dạng văn ba n Thông tin dạng văn ba n theo yêu cầu cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng và yêu cầu cu a tiêu chuâ n này pha i đươ c kiê m soa t và đa m ba o: a. Sẵn có và phu hơ p cho việc sư dụng, ở nơi và thời điê m cần thiê t; b. Đươ c ba o vệ thích hơ p (ví dụ không bi mâ t tình trạng ba o mật, sư dụng sai mục đích, hoă c mâ t tính nhâ t qua n) Đê kiê m soa t thông tin dạng văn ba n, khi thích hơ p Công ty pha i xa c đi nh ca c hoạt đô ng sau: a. Phân phô i, truy cập, thu hồi và sư dụng; b. Ba o qua n, ba o vệ bao gồm ca ba o đa m mư c đô rõ ràng; c. Kiê m soa t ca c thay đô i; d. Lưu giư và hu y bỏ. Thông tin dạng văn ba n có nguồn gô c bên ngoài đươ c Nori xa c đi nh là cần thiê t cho việc hoạch đi nh và điê u hành hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng pha i đươ c nhận biê t mô t ca ch thích hơ p và đươ c kiê m soa t. Thông tin dạng văn ba n giư lại la m bằng chư ng vê sự phu hơ p pha i đươ c ba o vệ khỏi sự thay đô i ngoài y muô n. Tham khảo Quá trình QTHT.04 Kiểm soát thông tin dạng văn bản. 8. Vâ n hành 8.1. Hoạch đi nh và kiê m soa t vận hành Nori pha i lập kê hoạch, thực hiện và kiê m soa t ca c qua trình (xem 4.4) cần thiê t đê đa p ư ng ca c yêu cầu đô i vơ i việc cung câ p ca c sa n phâ m và di ch vụ, và đê thực hiện ca c hành đô ng xa c đi nh tại Điê u 6, bằng ca ch: a. Xa c đi nh yêu cầu đô i vơ i ca c sa n phâ m và di ch vụ; b. Thiê t lập tiêu chí cho: i. Ca c qua trình; ii. Việc châ p nhận sa n phâ m và di ch vụ; c. Xa c đi nh ca c nguồn lực cần thiê t đê đạt đươ c sự phu hơ p vơ i ca c yêu cầu vê sa n phâ m và di ch vụ; d. Thực hiện kiê m soa t ca c qua trình phu hơ p vơ i ca c tiêu chí; e. Xa c đi nh, duy trì và lưu giư ca c thông tin dạng văn ba n theo mư c đô cần thiê t: i. Đê có lo ng tin rằng ca c qua trình đa đươ c thực hiện theo hoạch đi nh; ii. Đê chư ng minh sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ theo ca c yêu cầu đầu ra cu a hoạch đi nh pha i phu hơ p vơ i ca c hoạt đô ng cu a Nori. Nori pha i kiê m soa t đươ c như ng thay đô i đa hoạch đi nh và xem xe t ca c hệ qua cu a như ng thay đô i ngoài y muô n, có hành đô ng gia m thiê u bâ t ky a nh hưởng tiêu cực nào, khi cần thiê t. 26

28 Nori pha i ba o đa m rằng ca c qua trình thuê ngoài đươ c kiê m soa t (8.4) Yêu cầu đô i vơ i sa n phâ m và di ch vụ Trao đô i thông tin vơ i kha ch hàng Trao đô i thông tin vơ i kha ch hàng pha i bao gồm: a. Cung câ p thông tin liên quan đê n sa n phâ m và di ch vụ; b. Xư ly ca c yêu cầu, hơ p đồng hoă c đơn đă t hàng, bao gồm ca như ng thay đô i; c. Thu thập thông tin pha n hồi cu a kha ch hàng liên quan đê n ca c sa n phâ m và di ch vụ, bao gồm ca ca c khiê u nại cu a kha ch hàng; d. Xư ly hoă c kiê m soa t tài sa n cu a kha ch hàng; e. Thiê t lập ca c yêu cầu cụ thê đô i vơ i ca c hành đô ng dự pho ng, khi có liên quan Xa c đi nh ca c yêu cầu đô i vơ i sa n phâ m và di ch vụ Khi xa c đi nh ca c yêu cầu đô i vơ i ca c sa n phâ m và di ch vụ đươ c cung câ p cho kha ch hàng, Nori pha i đa m ba o: a. Xa c đi nh ca c yêu cầu đô i vơ i ca c sa n phâ m và di ch vụ, bao gồm: i. Ca c yêu cầu luật đi nh và chê đi nh a p dụng; ii. Như ng yêu cầu đươ c cho là cần thiê t do Nori xa c đi nh; b. Nori có thê đa p ư ng ca c yêu cầu đô i vơ i ca c sa n phâ m và di ch vụ mà mình cung câ p Xem xe t ca c yêu cầu liên quan đê n sa n phâ m và di ch vụ Công ty pha i đa m ba o có kha năng đa p ư ng ca c yêu cầu đô i vơ i ca c sa n phâ m và di ch vụ cung câ p cho kha ch hàng. Nori pha i tiê n hành xem xe t trươ c khi cam kê t cung câ p sa n phâ m và di ch vụ cho kha ch hàng bao gồm: a. Ca c yêu cầu do kha ch hàng xa c đi nh, bao gồm ca c yêu cầu vê giao hàng và ca c hoạt đô ng sau giao hàng; b. Yêu cầu không đươ c kha ch hàng công bô, nhưng cần thiê t đê kha ch hàng sư dụng đu ng quy đi nh hoă c theo dự kiê n, khi đa biê t; c. Yêu cầu do Nori xa c đi nh; d. Yêu cầu chê đi nh và theo luật đi nh a p dụng cho ca c sa n phâ m và di ch vụ; e. Hơ p đồng hoă c đơn đă t hàng kha c vơ i như ng gì đa đươ c xa c nhận trươ c đó. Nori pha i đa m ba o rằng hơ p đồng hoă c đơn đă t hàng kha c vơ i như ng gì đa đươ c xa c nhận trươ c đó đươ c gia i quyê t. Khi kha ch hàng không đưa ra tuyên bô dạng văn ba n vê ca c yêu cầu cu a mình, Nori pha i xa c nhận ca c yêu cầu đó trươ c khi châ p nhận Công ty pha i lưu giư ca c thông tin dạng văn ba n, khi có thê a p dụng vê : a. Kê t qua cu a việc xem xe t; b. Bâ t ky ca c yêu cầu mơ i đô i vơ i sa n phâ m và di ch vụ Thay đô i vê yêu cầu đô i vơ i sa n phâ m và di ch vụ Khi ca c yêu cầu đô i vơ i ca c sa n phâ m và di ch vụ đươ c thay đô i, Nori pha i đa m ba o rằng ca c thông tin dạng văn ba n có liên quan đươ c điê u chỉnh, và ca c ca nhân liên quan pha i nhận thư c đươ c ca c yêu cầu thay đô i này. 27

29 Tham khảo Quá trình QTHT.05 Xem xe t yêu cầu sản phẩm và dịch vụ Thiê t kê và pha t triê n sa n phâ m và di ch vụ Do đă c thu dịch vụ, sản phẩm cung cấp cho khách hàng dươ i hình thư c thông tin dạng văn bản nên Công ty không áp dụng yêu cầu này vào hoạt động giám định Kiê m soa t qua trình, sa n phâ m và di ch vụ do bên ngoài cung câ p Kha i qua t Nori pha i ba o đa m rằng việc cung câ p ca c qua trình, sa n phâ m và di ch vụ có nguồn gô c tư bên ngoài phu hơ p vơ i ca c yêu cầu. Nori pha i xa c đi nh ca c kiê m soa t a p dụng cho việc cung câ p ca c qua trình, sa n phâ m và di ch vụ có nguồn gô c tư bên ngoài khi: a. Sa n phâ m và di ch vụ tư ca c nhà cung câ p bên ngoài đươ c dự kiê n đưa vào ca c sa n phâ m và di ch vụ cu a Công ty. b. Ca c sa n phâ m và di ch vụ đươ c cung câ p trực tiê p cho kha ch hàng tư ca c nhà cung câ p bên ngoài đại diện cho Công ty; c. Qua trình, hay mô t phần cu a qua trình, đươ c cung câ p bởi mô t nhà cung câ p bên ngoài đại diện cho Công ty; Sa n phâ m và di ch vụ tư ca c nhà cung câ p bên ngoài cho Nori chỉ liên quan đê n: - Thiê t bi và dụng cụ văn pho ng, văn pho ng phâ m, - Thiê t bi và dụng cụ đo lường, - Các chuyên gia, tư vâ n liên quan đê n hoạt đô ng gia m đi nh. Nori pha i xa c đi nh và a p dụng ca c tiêu chí đê đa nh gia, lựa chọn, gia m sa t hoạt đô ng và đa nh gia lại ca c nhà cung câ p bên ngoài, dựa trên kha năng cu a họ trong việc cung câ p ca c qua trình hoă c sa n phâ m và di ch vụ phu hơ p vơ i ca c yêu cầu. Nori pha i lưu giư thông tin dạng văn ba n và ca c hoạt đô ng này và mọi hành đô ng cần thiê t pha t sinh tư việc đa nh gia Ca ch thư c và mư c đô kiê m soa t Nori pha i đa m ba o rằng nhà cung câ p tư bên ngoài cung câ p ca c qua trình, sa n phâ m và di ch vụ không gây a nh hưởng xâ u đê n kha năng cu a Công ty trong việc cung câ p sa n phâ m và di ch vụ phu hơ p cho kha ch hàng. Công ty pha i: a. Đa m ba o rằng ca c qua trình đươ c cung câ p tư bên ngoài vâ n thuô c kiê m soa t cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng cu a tô chư c; b. Xa c đi nh ca c biện pha p kiê m soa t dự kiê n đô i vơ i ca nhà cung câ p bên ngoài và ca c kê t qua đầu ra; c. Xem xét: i. Ca c ta c đô ng tiê m â n cu a ca c qua trình, sa n phâ m và di ch vụ do bên ngoài cung câ p đê n kha năng đa p ư ng ca c yêu cầu cu a kha ch hàng, luật đi nh và chê đi nh cu a tô chư c; ii. Hiệu lực cu a ca c biện pha p kiê m soa t mà ca c nhà cung câ p bên ngoài a p dụng; d. Xa c đi nh ca c hoạt đô ng kiê m tra xa c nhận hoă c ca c hoạt đô ng cần thiê t kha c đê đa m ba o rằng ca c qua trình, sa n phâ m, di ch vụ đươ c cung câ p tư bên ngoài đa p ư ng ca c yêu cầu. 28

30 Thông tin vơ i ca c nhà cung câ p bên ngoài Tô chư c pha i đa m ba o tính thích hơ p ca c yêu cầu trươ c khi trao đô i thông tin vơ i ca c nhà cung câ p bên ngoài. Nori pha i đa m ba o truyê n đạt đê n ca c nhà cung câ p bên ngoài ca c yêu cầu vê : a. Ca c qua trình, sa n phâ m và di ch vụ đươ c cung câ p; b. Việc phê duyệt: i. Ca c sa n phâ m và di ch vụ; ii. Phương pha p, quy trình và thiê t bi ; iii. Thông qua ca c sa n phâ m và di ch vụ; c. Năng lực, bao gồm bâ t ky yêu cầu vê trình đô cu a ca nhân; d. Mô i tương ta c cu a ca c nhà cung câ p bên ngoài vơ i tô chư c; e. Kiê m tra và gia m sa t việc thực hiện cu a ca c nhà cung câ p bên ngoài đươ c a p dụng bởi tô chư c; f. Ca c hoạt đô ng kiê m tra xa c nhận hoă c xa c nhận gia tri mà tô chư c, hoă c kha ch hàng dự đi nh thực hiện tại cơ sở cu a nhà cung câ p bên ngoài. Tham khảo Quy trình hươ ng dâ n QTHD.01 Kiểm soát sản phẩm dịch vụ bên ngoài (Mua hàng) 8.5. Sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ Kiê m soa t sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ Công ty pha i thực hiện sa n xuâ t và cung ư ng di ch vụ trong ca c điê u kiện đươ c kiê m soa t. Khi có thê ca c điê u kiện đươ c kiê m soa t pha i bao gồm: a. Sự sẵn có cu a ca c thông tin dạng văn ba n, đê xa c đi nh: i. Ca c đă c tính cu a sa n phâ m đươ c sa n xuâ t, ca c di ch vụ đươ c cung câ p, hoă c ca c hoạt đô ng đươ c thực hiện; ii. Ca c kê t qua cần đạt đươ c; b. Sự sẵn có và việc sư dụng ca c thiê t bi theo dõi và đo lường; c. Thực hiện ca c hoạt đô ng theo dõi và đo lường ở ca c giai đoạn thích hơ p đê xa c nhận rằng ca c tiêu chí kiê m soa t qua trình hoă c đầu ra, và tiêu chí châ p nhận cho ca c sa n phâ m và di ch vụ, đa đươ c đa p ư ng; d. Việc sư dụng cơ sở hạ tầng và môi trường phu hơ p cho hoạt đô ng cu a ca c qua trình; e. Việc bô nhiệm như ng người đu năng lực, bao gồm bâ t ky yêu cầu vê trình đô ; f. Xa c nhận hoă c ta i xa c nhận gia tri sư dụng đi nh ky vê kha năng đạt đươ c ca c kê t qua đa hoạch đi nh cu a mọi qua trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ có kê t qua đầu ra không thê kiê m tra và xa c nhận bằng ca ch theo dõi và đo lường sau đó; g. Thực hiện ca c hành đô ng đê ngăn chă n sai lô i do con người; h. Thực hiện ca c hoạt đô ng thông qua, giao hàng và sau giao hàng. Tham khảo Quá trình QTHT.06 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ Nhận biê t và xa c đi nh nguồn gô c Tô chư c pha i sư dụng ca c biện pha p thích hơ p đê xa c đi nh ca c đầu ra, khi cần thiê t, đê đa m ba o tính phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ. Tô chư c pha i nhận biê t trạng tha i cu a ca c đầu ra tương ư ng vơ i ca c yêu cầu theo dõi và đo lường trong suô t qua trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ. 29

31 Tô chư c pha i kiê m soa t việc nhận biê t duy nhâ t ca c đầu ra khi việc xa c đi nh nguồn gô c là mô t yêu cầu, và pha i lưu giư thông tin dạng văn ba n cần thiê t đê cho việc xa c đi nh nguồn gô c. Tham khảo Quá trình QTHT.04 Kiểm soát thông tin dạng văn bản Tài sa n cu a kha ch hàng hoă c nhà cung câ p bên ngoài Do đă c thu dịch vụ, sản phẩm cung cấp cho khách hàng dươ i hình thư c thông tin dạng văn bản nên Công ty không áp dụng yêu cầu này vào hoạt động giám định Ba o toàn Do đă c thu dịch vụ, sản phẩm cung cấp cho khách hàng dươ i hình thư c thông tin dạng văn bản nên Công ty không áp dụng yêu cầu này vào hoạt động giám định Hoạt đô ng sau giao hàng Tô chư c pha i đa m ba o ca c hoạt đô ng sau giao hàng phu hơ p vơ i sa n phâ m và di ch vụ. Khi có yêu cầu xa c đi nh mư c đô cu a ca c hoạt đô ng sau giao hàng, tô chư c pha i xem xe t: a. Ca c yêu cầu luật đi nh và chê đi nh; b. Như ng hậu qua tiê m â n vơ i ca c sa n phâ m và di ch vụ cu a mình; c. Ba n châ t, việc sư dụng và tuô i thọ dự kiê n cu a sa n phâ m và di ch vụ; d. Yêu cầu cu a kha ch hàng; e. Pha n hồi cu a kha ch hàng. Tham khảo Quá trình QTHT.10 Cải tiê n Kiê m soa t sự thay đô i Tô chư c pha i xem xe t và kiê m soa t ca c thay đô i đô i vơ i việc sa n xuâ t hoă c cung câ p di ch vụ ở mư c đô cần thiê t đê đa m ba o sự phu hơ p liên tục vơ i yêu cầu. Tô chư c pha i lưu giư thông tin dạng văn ba n mô ta ca c kê t qua cu a việc xem xe t ca c thay đô i, như ng người phê duyệt ca c thay đô i, và mọi hành đô ng cần thiê t pha t sinh tư việc xem xét. Tham khảo Quá trình QTHT.05 Xem xe t yêu cầu sản phẩm và dịch vụ. Tham khảo Quá trình QTHT.06 Sản xuất và cung cấp dịch vụ Thông qua sa n phâ m và di ch vụ Tô chư c pha i thực hiện ca c să p xê p hoạch đi nh, ở ca c giai đoạn thích hơ p, đê xa c nhận rằng ca c yêu cầu vê sa n phâ m và di ch vụ đa đươ c đa p ư ng. Việc chuyê n giao ca c sa n phâ m và di ch vụ cho kha ch hàng chỉ đươ c tiê n hành sau khi đa đươ c hoàn thành thỏa đa ng ca c hoạt đô ng theo hoạch đi nh, nê u không thì pha i đươ c sự phê duyệt cu a người có thâ m quyê n và, nê u có thê, bởi kha ch hàng. Tô chư c pha i duy trì thông tin dạng văn ba n liên quan đê n hoạt đô ng chuyê n giao sa n phâ m và di ch vụ. Ca c thông tin này bao gồm: a. Bằng chư ng vê sự phu hơ p vơ i ca c tiêu chí châ p nhận; b. Truy xuâ t nguồn gô c đê n người có thâ m quyê n thông qua sa n phâ m hoă c di ch vụ. Tham khảo Quá trình QTHT.06 Sản xuất và cung cấp dịch vụ Kiê m soa t ca c đầu ra không phu hơ p 30

32 Công ty pha i đa m ba o ca c đầu ra không phu hơ p vơ i ca c yêu cầu đươ c nhận biê t và kiê m soa t đê ngăn chă n việc sư dụng hoă c chuyê n giao ngoài dự kiê n. Tô chư c pha i tiê n hành hành đô ng thích hơ p dựa vào ba n châ t cu a sự không phu hơ p và ta c đô ng cu a nó đô i vơ i sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ. Điê u này cũng đươ c a p dụng đô i vơ i ca c sa n phâ m và di ch vụ không phu hơ p đươ c pha t hiện sau khi chuyê n giao sa n phâ m, trong hoă c sau khi cung câ p di ch vụ. Tô chư c pha i xư ly ca c đầu ra không phu hơ p theo mô t trong ca ch sau: a. Sự khă c phục; b. Cô lập, ngăn chă n, tra lại hoă c ngư ng cung câ p ca c sa n phâ m và di ch vụ; c. Thông báo cho khách hàng; d. Châ p nhận có nhân nhươ ng bởi người có thâ m quyê n. Khi đầu ra không phu hơ p đươ c khă c phục, chu ng pha i đươ c kiê m tra xa c nhận đê phu hơ p vơ i ca c yêu cầu. Tham khảo Quá trình QTHT.06 Sản xuất và cung cấp dịch vụ Công ty pha i lưu giư thông tin dạng văn ba n liên quan đê n: a. Mô ta sự không phu hơ p; b. Mô ta ca c hành đô ng đa thực hiện; c. Mô ta ca c nhân nhươ ng; d. Nhận biê t thâ m quyê n quyê t đi nh ca c hành đô ng tương ư ng vơ i sự không phu hơ p. Tham khảo Quá trình QTHT.10 Cải tiê n. 9. Đa nh gia kê t qua thư c hiện 9.1. Gia m sa t, đo lường, phân tích và đa nh gia Kha i qua t Tô chư c pha i xa c đi nh: a. Như ng gì cần pha i gia m sa t và đo lường; Do đă c thu hoạt đô ng cu a Công ty, mô t sô li nh vực sau đây cần pha i gia m sa t và đo lường: - Gia m sa t việc xem xe t yêu cầu sa n phâ m và di ch vụ; - Gia m sa t thực hiện qua trình sa n xuâ t và cung câ p di ch vụ; - Khiê u nại cu a kha ch hàng; - Năng lực gia m đi nh viên; - Tính hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. b. Ca c phương pha p gia m sa t, đo lường, phân tích và đa nh gia cần thiê t đê đa m ba o kê t qua hơ p lệ; c. Khi nào cần thực hiện gia m sa t và đo lường; Tu y theo vào đă c điê m ca c hoạt đô ng, việc đa nh gia se đươ c tô chư c đi nh ky hoă c duy trì thường xuyên. d. Khi nào kê t qua gia m sa t và đo lường cần pha i đươ c phân tích và đa nh gia. Tô chư c pha i đa nh gia kê t qua việc thực hiện và hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng; Tô chư c pha i lưu giư ca c thông tin dạng văn ba n thích hơ p như là ca c bằng chư ng cu a ca c kê t qua. 31

33 Sự thỏa ma n cu a kha ch hàng Tô chư c pha i theo dõi ca c thông tin liên quan đê n sự châ p nhận cu a kha ch hàng vê mư c đô đa p ư ng ca c nhu cầu và mong đơ i cu a họ. Tô chư c pha i xa c đi nh ca c phương pha p thu thập, gia m sa t và xem xe t thông tin này. Vì việc giao tiê p vơ i kha ch hàng đươ c Nori duy trì thường xuyên trong qua trình tư khi nhận yêu cầu cung câ p di ch vụ cho tơ i khi cung câ p sa n phâ m, thông qua hệ thô ng giao di ch trực tuyê n, nên Công ty cũng thiê t lập phương pha p tiê p nhận y kiê n pha n a nh cu a kha ch hàng cũng bằng hình thư c này Phân tích và đa nh gia Tô chư c pha i phân tích và đa nh gia ca c dư liệu và thông tin phu hơ p pha t sinh tư việc gia m sa t và đo lường. Kê t qua cu a việc phân tích đươ c sư dụng đê đa nh gia : a. Sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ; b. Mư c đô thỏa ma n cu a kha ch hàng; c. Kê t qua thực hiện và hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng; d. Liệu kê hoạch đa đươ c triê n khai thực hiện có hiệu lực; e. Tính hiệu lực cu a ca c hành đô ng đa thực hiện đê xư ly ca c ru i ro và cơ hô i; f. Kê t qua thực hiện cu a ca c nhà cung câ p bên ngoài; g. Sự cần thiê t pha i ca i thiện hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. Tham khảo Quá trình QTHT.07 Đo lươ ng năng lực 9.2. Đa nh gia nô i bô Công ty pha i tiê n hành đa nh gia nô i bô đi nh ky theo kê hoạch đê cung câ p thông tin liệu hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng: a. Phu hơ p vơ i: i. Ca c yêu cầu cu a chính tô chư c đô i vơ i hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng; ii. Ca c yêu cầu cu a tiêu chuâ n. b. Đươ c thực hiện và duy trì có hiệu lực Công ty pha i: a. Lập kê hoạch, thiê t lập, thực hiện và duy trì mô t chương trình đa nh gia bao gồm tần suâ t, phương pha p, tra ch nhiệm, yêu cầu đô i vơ i việc hoạch đi nh và ba o ca o, trong đó pha i xem xe t đê n tầm quan trọng cu a ca c qua trình có liên quan, ca c thay đô i có ta c đô ng đê n tô chư c, và kê t qua cu a ca c lần đa nh gia trươ c; b. Xa c đi nh ca c chuâ n mực và phạm vi cho tư ng cuô c đa nh gia ; c. Lựa chọn chuyên gia và tiê n hành ca c cuô c đa nh gia đê đa m ba o tính kha ch quan và không thiên vi cu a qua trình đa nh gia ; d. Đa m ba o rằng ca c kê t qua cu a ca c cuô c đa nh gia đươ c ba o ca o đê n ca c câ p qua n ly liên quan; e. Thực hiện không chậm trê mọi sự khă c phục và hành đô ng khă c phục thích hơ p; f. Lưu giư thông tin dạng văn ba n là bằng chư ng cu a việc triê n khai ca c chương trình đa nh gia và kê t qua đa nh gia. Tham khảo Quá trình QTHT.08 Đánh giá nội bộ. 32

34 9.3. Xem xe t cu a la nh đạo Kha i qua t La nh đạo cao nhâ t pha i xem xe t hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng cu a tô chư c, theo tần suâ t đa đươ c hoạch đi nh, đê đa m ba o nó luôn thích hơ p, thỏa đa ng, có hiệu lực và thô ng nhâ t vơ i đi nh hươ ng chiê n lươ c cu a tô chư c Đầu vào cu a việc xem xe t Việc xem xe t cu a la nh đạo pha i đươ c lập kê hoạch và thực hiện có tính đê n: a. Tình trạng cu a ca c hoạt đô ng tư ca c lần xem xe t trươ c; b. Ca c thay đô i bên trong và bên ngoài có liên quan đê n hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng; c. Thông tin vê kê t qua việc thực hiện và hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, bao gồm ca c xu hươ ng vê : i. Sự thỏa ma n cu a kha ch hàng và pha n hồi tư ca c bên liên quan; ii. Mư c đô đạt đươ c ca c mục tiêu châ t lươ ng; iii. Việc thực hiện ca c qua trình và sự phu hơ p cu a sa n phâ m và di ch vụ; iv. Như ng sự không phu hơ p và hành đô ng khă c phục; v. Kê t qua gia m sa t và đo lường; vi. Kê t qua ca c cuô c đa nh gia ; vii. Kê t qua thực hiện cu a ca c nhà cung câ p bên ngoài; d. Tính thỏa đa ng cu a ca c nguồn lực; e. Hiệu lực cu a ca c hành đô ng đê xư ly ca c ru i ro và cơ hô i; f. Ca c cơ hô i ca i tiê n Đầu ra cu a việc xem xe t Ca c kê t qua đầu ra cu a việc xem xe t cu a la nh đạo pha i bao gồm ca c quyê t đi nh và hành đô ng liên quan đê n: a. Ca c cơ hô i ca i tiê n b. Bâ t ky nhu cầu thay đô i nào đô i vơ i hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng; c. Ca c nguồn lực cần thiê t. Tô chư c pha i lưu giư ca c thông tin dạng văn ba n như là bằng chư ng vê kê t qua xem xe t cu a la nh đạo. Tham khảo Quá trình QTHT.09 Xem xe t la nh đạo 10. Ca i tiê n Kha i qua t Tô chư c pha i xa c đi nh và lựa chọn cơ hô i ca i tiê n đê thực hiện và triê n khai bâ t ky ca c hành đô ng cần thiê t nào đê đa p ư ng ca c yêu cầu cu a kha ch hàng và nâng cao sự hài lo ng cu a kha ch hàng. Điê u này pha i bao gồm: a. Ca i tiê n sa n phâ m và di ch vụ đê đa p ư ng yêu cầu cũng như đê tính tơ i nhu cầu và mong đơ i trong tương lai; b. Khă c phục, pho ng ngư a hoă c gia m thiê u ca c ta c đô ng không mong muô n; c. Ca i tiê n kê t qua thực hiện và hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. 33

35 10.2. Sự không phu hơ p và hành đô ng khă c phục Khi sự không phu hơ p xâ y ra, bao gồm sự không phu hơ p pha t sinh tư khiê u nại, tô chư c pha i: a. Pha n ư ng vơ i sự không phu hơ p, và khi thích hơ p: i. Có hành đô ng đê kiê m soa t và khă c phục; ii. Gia i quyê t ca c hậu qua ; b. Đa nh gia sự cần thiê t pha i hành đô ng đê loại bỏ ca c nguyên nhân cu a sự không phu hơ p, nhằm tra nh ta i diê n hay xâ y ra ở như ng nơi kha c, bằng ca ch: i. Xem xe t và phân tích sự không phu hơ p; ii. Xa c đi nh ca c nguyên nhân cu a sự không phu hơ p; iii. Xem xe t liệu sự không phu hơ p tương tự có xa y ra, hoă c có kha năng xa y ra; c. Thực hiện ca c hành đô ng cần thiê t; d. Xem xe t hiệu lực cu a ca c hành đô ng khă c phục đươ c thực hiện; e. Cập nhật ca c ru i ro cơ hô i đươ c xa c đi nh trong qua trình hoạch đi nh, nê u cần thiê t; f. Thực hiện ca c thay đô i đô i vơ i hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng, nê u cần thiê t; Hành đô ng khă c phục pha i tương ư ng vơ i ta c đô ng cu a ca c sự không phu hơ p xa y ra Công ty pha i lưu giư thông tin dạng văn ba n như là bằng chư ng vê : a. Ba n châ t cu a sự không phu hơ p và bâ t ky hành đô ng tiê p theo nào đươ c thực hiện; b. Kê t qua cu a ca c hành đô ng khă c phục Ca i tiê n thường xuyên Ca c tô chư c pha i ca i tiê n thường xuyên sự phu hơ p, thỏa đa ng và hiệu lực cu a hệ thô ng qua n ly châ t lươ ng. Tô chư c pha i xem xe t ca c kê t qua phân tích và đa nh gia, và ca c đầu ra tư ca c hoạt đô ng xem xe t cu a la nh đạo, đê xa c đi nh nhu cầu hay ca c cơ hô i như mô t phần cu a ca i tiê n thường xuyên. Tham khảo Quá trình QTHT.10 Cải tiê n. 34

36 IV. PHỤ LỤC I DANH MỤC BIỂU MẪU Stt Tên biểu mâ u Sô hiệu Ghi chú I Quá trình Xử lý ru i ro và cơ hội QTHT Phân tích nhận diện ru i ro và cơ hô i SF-01/QTHT Đa nh gia ru i ro và cơ hô i SF-02/QTHT Hành đô ng Xư ly ru i ro và cơ hô i SF-03/QTHT.01 II Qúa trình Quản lý năng lực, tuyển dụng, đào tạo QTHT Phiê u đê xuâ t tuyê n dụng SF-01/QTHT Ba ng dư liệu ư ng viên SF-02/QTHT Phiê u đa nh gia phỏng vâ n SF-03/QTHT Thông ba o tiê p nhận thư việc SF-04/QTHT Cam kê t cu a gia m đi nh viên SF-05/QTHT Đa nh gia kê t qua thư việc SF-06/QTHT Hơ p đồng lao đô ng SF-07/QTHT Kê hoạch đào tạo SF-08/QTHT Danh sa ch học viên SF-09/QTHT Cam kê t sau đại học SF-10/QTHT.02 III Quá trình Kiểm soát phương tiện giám sát và đo QTHT.03 lươ ng 14 Danh mục nhà cung ư ng SF-01/QTHT Danh mục thiê t bi SF-02/QTHT Thông tin thiê t bi SF-03/QTHT.03 IV Ngoa2iQua1 trình Kiểm soát thông tin dạng văn QTHT.04 bản 17 Cung câ p tài liệu hồ sơ BM-09a/TTTMT 18 Sư a đô i biên soạn tài liệu SF-01/QTHT Danh mục tài liệu nô i bô SF-02/QTHT Danh mục tài liệu bên ngoài SF-03/QTHT Trang bìa hồ sơ tiê ng Việt SF-04a/QTHT Trang bìa File SF-04b/QTHT Trang bìa hồ sơ TSKT SF-05/QTHT Trang bìa ba o ca o gia m đi nh SF-06a/QTHT Trang bìa biên ba n gia m đi nh SF-06b/QTHT Trang bìa ba o ca o gia m đi nh SF-06c/QTHT Trang bìa ba o ca o gia m đi nh TT Cont. SF-06d/QTHT Trang bìa ba o ca o gia m đi nh khô i lươ ng SF-06e/QTHT Trang bìa ba o ca o gia m đi nh hàng lỏng SF-06f/QTHT Trang bìa Survey Report.Ship SF-08/.QTHT Trang bìa Survey Report.HH SF-08b/QTHT Danh mục hồ sơ lưu SF-09/QTHT Theo dõi công văn đi SF-10a/QTHT Theo dõi công văn đê n SF-10b/QTHT Sô theo dõi gư i nhận bưu phâ m SF-11/QTHT.04 35

37 36 Sô giao chư ng thư/ba o ca o gia m đi nh SF-12/QTHT.04 V Quá trình Xem xe t yêu cầu sản phẩm và dịch vụ QTHT.05 VI Quá trình Sản xuất và cung cấp dịch vụ QTHT Biên ba n gia m đi nh hiện trường SF-01a/QTHT Survey Record SF-01b/QTHT Diê n biê n gia m đi nh SF-02/QTHT Time Sheet SF-03/QTHT Cập nhật ca c vụ gia m đi nh SF-04/QTHT.06 VII Quá trình Đo lươ ng năng lực QTHT Yêu cầu đa nh gia SF-01/QTHT Báo ca o đa nh gia SF-02/QTHT.07 VIII Quá trình Đánh giá nội bộ QTHT Kê hoạch đa nh gia nô i bô SF-01/QTHT Phiê u ghi che p đa nh gia SF-02/QTHT Phiê u ba o ca o như ng điê m không phu hơ p SF-03/QTHT.08 IX Quá trình Xem xe t la nh đạo QTHT Thông ba o xem xe t la nh đạo SF-01/QTHT Biên ba n họp xem xe t la nh đạo SF-02/QTHT.09 X Quá trình Cải tiê n QTHT Ba o ca o Hành đô ng khă c phục pho ng ngư a, ca i tiê n SF-01/QTHT.10 XI Quy trình hươ ng dâ n Kiểm soát dịch vụ bên ngoài QTHD Phiê u yêu cầu mua sa n phâ m di ch vụ SF-01/QTHD.01 36

38 V. PHỤ LỤC II TRÁCH NHIỆM VA QUYỀN HA N 37

39 VI. PHỤ LỤC III MẪU CÁC CON DẤU KIỂM SOÁT TA I LIỆU 1. Tài iệu co n hiệu lực 2. Tài liệu hê t hiệu lực Heát Hieäu Löïc 38

DẪN NHẬP

DẪN NHẬP TS. Phạm Anh Tuấn Trung tâm E-Bơi (Pi C&E Co., Ltd.) www.eboi.vn E-BƠI BABY Pi C&E 1 TS. Pha m Anh Tuâ n - GĐ Trung tâm E-Bơi, PGĐ Pi C&E - Ngươ i thićh truyê n cươ i, yê u thơ con co c, thićh la m bo

Chi tiết hơn

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/ Trang 1 / 6 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH Cùng vơ i Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của PepsiCo, chính sách này nhấn mạnh nghĩa vụ của PepsiCo phải hành động đạo đức và có trách nhiê m trong mọi giao dịch kinh doanh

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY - 1 - ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ y ca nh să c dươ i xa trông không kha c chi như ng

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TỈNH ỦY GIA LAI * Số 33-CTr/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH thực hiện Nghi quyê t Hôi nghi ḷâ n thư tư Ban Châ p ha nh Trung ương Đa ng (kho a XII) về tăng cươ

Chi tiết hơn

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH Thông điê p tư Chu ti ch và TGĐĐH cu a chúng ta Các ba n đô ng nghiê p thân mê n! Khi Honeywell ngày càng lơ n ma nh, chúng ta pha i tiê p tu c tâ p trung duy tri

Chi tiết hơn

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên Nguyêñ Đa o Đăng Thư DS.Hô ng Ngo c Dung Ký Ngày ban hành: Trang

Chi tiết hơn

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO Điê u quan tro ng khi tre bi ô m ha y liên la c ngay tơi pho ng kha m sư c kho e tư vâ n đi nh ky hoă c trung tâm y tê xin giâ y ô m ngay trong nga y. Giâ y ô m chư

Chi tiết hơn

R738-1

R738-1 CA C HO C SINH Quy đi nh 738-1 HO C SINH Nga y 14/02/2018 Thu tu c Khiê u na i cho Lơ i Khai cu a Ho c sinh vê Phân biê t Đo i xư hoa c Qua y ro i Hê Trường Công Qua n Prince William (PWCS) không phân

Chi tiết hơn

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống HƯƠ NG DÂ N Ca c Chương triǹh Gia o du c Phi Truyê n thô ng I. Mu c Đićh Đê thiê t la p ca c quy triǹh phân phô i ca c chương triǹh gia o du c phi truyê n thô ng đê cung ca p gia ng da y cho như ng hô

Chi tiết hơn

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u Hoan nghênh đe n phiên đa o ta o gia o du c ve cha n đo ng cu a He Trươ ng Công la p Qua n Prince William cho ca c va n đo ng viên va phu huynh trung ho

Chi tiết hơn

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P 4.0 3 MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1 TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mu a an cư năm 2018, tôi tri nh ba y chuyên

Chi tiết hơn

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê qua n ly cô ng đô ng co vai tro lơ n trong xa hô i,

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C 48900(a)(1) Gây ra, co y điṇh gây ra, hoă c đe doạ gây thương tı ch cho ngươ i kha c đươc xa c điṇh, taọ điê u kiêṇ cho ho c sinh ta i nhâ p đây cu a ho c sinh va ta i liêụ sư cô hiêṇ tai co trong Synergy

Chi tiết hơn

ĐẠO LÀM CON

ĐẠO LÀM CON ĐẠO LÀM CON Biên soạn: Lý Dục Tú - Giả Tồn Nhân Chuyển ngữ: Nhóm Tịnh Nghiệp Hiếu & Đạo 4 NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG Mục lục Lời giới thiệu...5 Phần 1: CHÁNH VĂN...9 Phần 2: GIẢI THÍCH...24 Phần tựa...25

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP 535.04.001 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. Nê u ba n sư du ng đu ng ca ch, sa n phâ m cu a ba

Chi tiết hơn

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE Với tất cả tấm lòng yêu mến và kính phục, xin dành tặng cuốn sách này cho những người Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến, đấu tranh không mệt mỏi và sẵn

Chi tiết hơn

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd Lưu hành trực tuyến: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) Facebook: Học Luật OnLine (fb.com/hocluat.vn) Nên chia sẻ để học tập, không nên thương mại hóa! LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM JICA PHÁP

Chi tiết hơn

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô ha o, kêu go i cu a thu tươ ng cô ng sa n Viê t Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI 2018 2019 (Vietnamese) Pho ng Gia o Du c Rosemead Thông Ba o Ha ng Năm Page i MỤC LỤC ĐIE M CHI NH CU A LUA T VA QUY ĐI NH PHA N VIE T TA T 1 SƯ DU NG HƠ P LY

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm 1972. Khoa ng tha ng 9 năm 1975 nho m tu binh chu ng tôi tư Bă c vê Nam. Khi co

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Như ng Mu c tiêu chăm so c Khôi phu c hi nh da ng va ch c năng sau khi bi ung thư Giu p tăng thêm lơ i i ch vê sinh ly va tâm ly - Quan hê v i ngươ i phô i ngâ u - Ta o lo ng tư tin vơ i hi nh a nh thê

Chi tiết hơn

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500 Ba o ca o lần đầu 2/2/217 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) 42.35 Tiê m năng tăng giá 4,5% Cô tư c (VND) 1.5 Doanh nghiê p hươ ng lơ i lớn tư gia cao su phu c hô i Đư

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong ky ư c, cu ng co như ng niê m vui như vâ n co n lay

Chi tiết hơn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL. SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

ROF

ROF REACHING OUT FOUNDATION A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION Website: http://reaching-out-foundation.org Facebook: reaching out foundation (ROF) Email address: khaidangpham@yahoo.com P.O. Box 41848 Long Beach,

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m: -Ki nh thưa quy vi, đây la ba Hân. Co le quy vi biê

Chi tiết hơn

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n Quy Khă c Phu c Hâ u Qua Thiên Tai cu a Khoa n Trơ

Chi tiết hơn

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đại. Chúng tôi nằm trên con đường tới Thủ đô của New

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Đa nh gia kê t qua học tập tin học (Evaluation and

Chi tiết hơn

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ngươ i yêu do Pha m Duy phô nha c. Thi sĩ Lê Thi Y la

Chi tiết hơn

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê t va Tin Thơ i Tiê t rô i va o mailbox đo c emails

Chi tiết hơn

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ 10 VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ PHẦN THU Y SA N MINH PHÚ HẬU GIANG ĐÊ N NĂM 2020 USING SPACE MATRIX

Chi tiết hơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH

Chi tiết hơn

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô ng. Mă c du số người ti m ca ch trốn đi đê n mô t

Chi tiết hơn

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thiể t bi mo i lu c mo i nơi Tháo tá c đơn giá n, thuá

Chi tiết hơn

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Tha ng Hai 2014 bô phâ n ba o vê ba o ha nh cơ đô ng

Chi tiết hơn

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết hợp với khu nghĩ dưỡng đẳng cấp 5 sao tiêu chuẩn quốc

Chi tiết hơn

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ 188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ ng, Xu c xư pho ng ha o quang, Vi thoa i, vi t ơ ng,

Chi tiết hơn

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr UBND TỈNH LONG AN LỄ HỘI LÚA GẠO VÀ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Long An lần thứ I - năm 018 Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An Thời gian: Ngày

Chi tiết hơn

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định 108/2019/QĐ-ĐHHV ngày 03

Chi tiết hơn

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Sô Hươ ng Dâ n Sư Du ng Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh Dell Tô ng quan Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh (Display Manager) Dell la ư ng du ng Windows du ng đê qua n ly ma n hi nh hoă c mô t nho m ma n hi nh. Ư ng

Chi tiết hơn

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ (Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Belarus và Ukraina đến thăm Công ty

Chi tiết hơn

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào cho phù hợp? Đáp: Quy định pháp luật hiện hành về thủ

Chi tiết hơn

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông TRUNG HO C PHÔ THÔNG CƠ HÔ I HO C TÂ P QUA CA C CHƯƠNG TRI NH HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ N PRINCE WILLIAM Gifted Education High School Specialty Program Brochure 2018-19 Vietnamese HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ

Chi tiết hơn

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Mục lục Lơ i ca m ơn Thư chào

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn mơ i tinh trên ma i to c xô c xệch của vơ con những

Chi tiết hơn

New

New Quy Điṇh 718-1 CA C HO C SINH Nga y 12 tha ng 10 năm 2016 HO C SINH Ca c ho c sinh Kinh nghie m Vô gia cư I. Đa o lua t Ho trơ Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001 ( 11432, đươ c bo sung la i bơ i Đa o lua

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC VÀ VỆ SINH: BÀI HỌC KINH NGHIỆM Dự án Rửa tay với Xà phòng Mở rộng

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Đańh gia kê t qua ho c tâ p Lịch sử (Evaluation and

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo thay đô i đi a chi hoă cgo p y kiê n. Có le ca c AH đo

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ t nghe ông My, să p ha ng sau ba, nhă c khe : -Ba ti

Chi tiết hơn

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Công ty TNHH Mô t tha nh viê n Ta i Chính Toyota Viê t Nam ( TFSVN ) la mô t công ty ta i chính được tha nh lập va hoạt đô ng theo pháp luật Viê t Nam, Giấy phép

Chi tiết hơn

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, khai tha c va ba n ca c sản phẩm dịch vụ cho kha ch ha

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG Số: 03/2017/BC-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 3 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018)

Chi tiết hơn

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 1. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Mã ngành: Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư Thời gian đào tạo: 4,5 nă

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 1. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Mã ngành: Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư Thời gian đào tạo: 4,5 nă NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 1. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi ngành: 7510406 Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư Thời gian đào tạo: 4,5 năm 2. Chuẩn đầu ra 2.1.Kiến c: - Hiểu và vận dụng tốt các kiê

Chi tiết hơn

Microsoft Word PCTT-QÄ’-01-M02 - HOP DONG TIN DUNG TUNG LAN - PHAP NHAN

Microsoft Word PCTT-QÄ’-01-M02 - HOP DONG TIN DUNG TUNG LAN - PHAP NHAN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Số: /20 /HĐTD-OCB-DN Hôm nay, ngày tháng năm, tại Ngân hàng TMCP Phương Đông- [Chi nhánh/phòng Giao dịch ], Chúng tôi gồm có: BÊN CẤP TÍN DỤNG: Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh/phòng

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠ C KHOA NG QUẢNG NINH Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠ C KHOA NG QUẢNG NINH Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠ C KHOA NG QUẢNG NINH Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: 0203 3844196 Fax: 0203 3847311 DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 944 /TB-ĐHĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2019 THÔNG BÁO Tuyê n sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đơ

Chi tiết hơn

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông đã mồ côi mẹ. Khi còn trẻ, vì mưu sinh cho cuộc sống cơ cực, vất vả, ông đã phải làm phóng viên

Chi tiết hơn

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Tác giả: Mu c sư H C Hoeksema Biên tập J J Lim Với

Chi tiết hơn

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c --------------------------- --------------------------- Công văn Tiê

Chi tiết hơn

[HDSD] - Tìm kiếm

[HDSD] - Tìm kiếm Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức Hướng dẫn Tìm kiếm Dành cho: Cán bộ tổ chức TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÀ NẴNG Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2016 MỤC LỤC 1 Tìm kiếm nhanh...

Chi tiết hơn

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng 02.2018 TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 NỘI DUNG TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 02/2018 I. LÁ THƯ LM G.HUẤN TH 02/2018: HỘI VIÊN HHTM SỐNG TINH

Chi tiết hơn

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965,

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, 281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1965-1975) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước Việt Nam 1, gây

Chi tiết hơn

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Victoria, BC Canada Liên Gia Gioan Phaolo II Lâ n Thư Nhì Ngày: Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2016 Thời gian: 7:00 pm 8:30 pm Địa điểm: Tại nhà AC Hiếu Nguyệt

Chi tiết hơn

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nhiê u hình thức sở hữu, nhiê u thành phần kinh tê, hình

Chi tiết hơn

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a M. nhưng mâ y cây đo cu ng dê mo c lă m nên M. cu

Chi tiết hơn

Microsoft Word PCTT-QD-01-M04 - HOP DONG TIN DUNG TUNG LAN -CA NHAN

Microsoft Word PCTT-QD-01-M04 - HOP DONG TIN DUNG TUNG LAN -CA NHAN 5. Mục đích sử dụng vốn vay: PCTT/HD-01/M04 (00;25/06/2018) HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Số./201 /HĐTD-OCB-CN Hôm nay, ngày tháng năm, tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - [Chi nhánh/phòng Giao dịch., Chúng tôi gồm có:

Chi tiết hơn

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Như ng Qua n Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Source: Cursillos in Christianity National Newsletter February 2015. Ba i thuyê t trình cu a LM Modesto Lewis Pérez ơ Đa i Hô i Cursillo Toa n Quốc

Chi tiết hơn

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tâ p sa ch nho na

Chi tiết hơn

DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016

DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016 DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016 Báo cáo nghiên cứu, dự án Giám sát quyền giáo dục của trẻ em gái khuyết tật Mã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 10-KT-NGUYEN THOAI MY(94-102)

Microsoft Word - 10-KT-NGUYEN THOAI MY(94-102) MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ HÀNH VI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI NHÃN HÀNG RIÊNG CỦA CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Thoại My 1 và Nguyễn Tuấn Kiệt 2 1 Trung tâm Phát triển Du lịch Thành

Chi tiết hơn

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 09 2017 cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 : 14g30-17g00 Chu a nhâ t 12/11/2017 : 14g30-17g00

Chi tiết hơn

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư Notice of Privacy Practices / Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư cu a Bê nh Viê n Nhi Đồng Seattle va Mô t Sô Nha

Chi tiết hơn

Tóm tắt về Quyền lợi Ngày 1 tháng 1 năm Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Blue Shield Promise AdvantageOptimum Plan (HMO)

Tóm tắt về Quyền lợi Ngày 1 tháng 1 năm Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Blue Shield Promise AdvantageOptimum Plan (HMO) Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tập sách nho này

Chi tiết hơn

COMPASS SPIRIT MONTREAL Janvier 2017 Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, li

COMPASS SPIRIT MONTREAL Janvier 2017 Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, li COMPASS SPIRIT MONTREAL Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, liên đài nở Hoa Những lời chúc đầu năm các lớp vùng Montreal Toa n

Chi tiết hơn

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND Trang 1 thuô c 11 BA N THÔNG TIN AN TOÀN MU C 1 DANH TÍNH SA N PHÂ M VÀ CÔNG TY SA N PHÂ M Mô ta sa n phâ m: Dâ u gô c và các phu gia Ma sa n phâ m.: 201520402010, 441048 Sư du ng đúng mu c đích: Dâ u

Chi tiết hơn

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠ C KHOA NG QUẢNG NINH Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠ C KHOA NG QUẢNG NINH Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯƠ C KHOA NG QUẢNG NINH Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: 0203 3844196 Fax: 0203 3847311 DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Modele_TRUYEN1.doc

Microsoft Word - Modele_TRUYEN1.doc Điện Biên Phủ - Điểm Hẹn Lịch Sử Võ Nguyên Giáp Chương 1 CUÔ C HO P Ở TỈN KEO Cuô c khańg chiêń đa sang năm thư taḿ. Ha tuâǹ thańg 5 năm 1953, tôi tư Sâ m Nưa vê tơí khu căn cư. Nhưñg trâṇ mưa đâù muà

Chi tiết hơn

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tâ p sa ch nho na

Chi tiết hơn

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee: A Best Practices Guide

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee:  A Best Practices Guide California s protection & advocacy system Toll-Free (800) 776-5746 Trách Nhiệm Của Tôi Với Tư Cách Là Ngươ i Đươ c Thanh Toán Đa i Diện Mang Tính Tổ Chức Của Những Ngươ i Thụ Hưởng Thu Nhập An Sinh Bổ

Chi tiết hơn

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 3 3 4 HỘI ĐỒNG TOA THA NH VỀ GIA ĐÌNH 08 tha ng 12 năm 1995 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 769/TB-ĐHĐN Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2019 THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm

Chi tiết hơn

TỔNG CÔNG TY

TỔNG CÔNG TY MỤC LỤC PHÂ N THỨ NHẤT... 5 TI NH HI NH CHUNG CU A DOANH NGHIỆP... 5 I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CU A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA CHÍNH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI.... 5 1. Tên doanh

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI KHÍ HẬU CALIFORNIA LẦN THỨ TƯ Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý:

ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI KHÍ HẬU CALIFORNIA LẦN THỨ TƯ Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý: Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý: Công Lý Môi Trường C alifornia là lãnh đạo toàn cầu về việc sử dụng, đầu tư, và thúc đẩy nghiên cứu để đặt ra các chính sách về biến đổi khí hậu tiên

Chi tiết hơn