Solar Fire v9

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Solar Fire v9"

Bản ghi

1 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 1 1 Jan 1800 NS 21 15' 06 21' Œ 07 Ü50' 27 52' 8 Jan 1800 NS 21 58' 06 05' 07 Ü52' 28 06' 15 Jan 1800 NS 22 37' 05 51' 07 Ü56' 28 22' 22 Jan 1800 NS 23 12' 05 41' 08 Ü01' 28 40' 29 Jan 1800 NS 23 42' 05 33' 08 Ü07' 29 02' 5 Feb 1800 NS 24 08' 05 28' 08 Ü15' 29 25' 12 Feb 1800 NS 24 28' 05 26' Þ 08 Ü23' 29 51' 19 Feb 1800 NS 24 44' 05 28' 08 Ü33' 00 Ü18' 26 Feb 1800 NS 24 54' 05 33' 08 Ü43' 00 Ü47' 5 Mar 1800 NS 24 59' 05 41' 08 Ü54' 01 Ü17' 12 Mar 1800 NS 24 58' Œ 05 52' 09 Ü06' 01 Ü47' 19 Mar 1800 NS 24 52' 06 06' 09 Ü18' 02 Ü19' 26 Mar 1800 NS 24 41' 06 22' 09 Ü30' 02 Ü50' 2 Apr 1800 NS 24 26' 06 42' 09 Ü42' 03 Ü22' 9 Apr 1800 NS 24 05' 07 03' 09 Ü54' 03 Ü53' 16 Apr 1800 NS 23 42' 07 27' 10 Ü06' 04 Ü24' 23 Apr 1800 NS 23 15' 07 52' 10 Ü18' 04 Ü53' 30 Apr 1800 NS 22 46' 08 19' 10 Ü29' 05 Ü22' 7 May 1800 NS 22 15' 08 47' 10 Ü40' 05 Ü49' 14 May 1800 NS 21 44' 09 16' 10 Ü50' 06 Ü15' 21 May 1800 NS 21 12' 09 46' 10 Ü59' 06 Ü38' 28 May 1800 NS 20 42' 10 16' 11 Ü07' 06 Ü59' 4 Jun 1800 NS 20 14' 10 46' 11 Ü14' 07 Ü18' 11 Jun 1800 NS 19 48' 11 17' 11 Ü20' 07 Ü34' 18 Jun 1800 NS 19 26' 11 47' 11 Ü25' 07 Ü48' 25 Jun 1800 NS 19 07' 12 16' 11 Ü28' 07 Ü59' 2 Jul 1800 NS 18 53' 12 44' 11 Ü31' 08 Ü06' 9 Jul 1800 NS 18 43' 13 12' 11 Ü32' 08 Ü10' 16 Jul 1800 NS 18 38' 13 38' 11 Ü31' Œ 08 Ü11' Œ 23 Jul 1800 NS 18 38' Þ 14 02' 11 Ü30' 08 Ü09' 30 Jul 1800 NS 18 43' 14 24' 11 Ü27' 08 Ü04' 6 Aug 1800 NS 18 53' 14 45' 11 Ü23' 07 Ü56' 13 Aug 1800 NS 19 09' 15 03' 11 Ü17' 07 Ü44' 20 Aug 1800 NS 19 28' 15 18' 11 Ü11' 07 Ü30' 27 Aug 1800 NS 19 53' 15 31' 11 Ü04' 07 Ü13' 3 Sep 1800 NS 20 21' 15 41' 10 Ü55' 06 Ü54' 10 Sep 1800 NS 20 54' 15 48' 10 Ü46' 06 Ü34' 17 Sep 1800 NS 21 30' 15 51' 10 Ü37' 06 Ü12' 24 Sep 1800 NS 22 10' 15 52' Œ 10 Ü27' 05 Ü49' 1 Oct 1800 NS 22 53' 15 49' 10 Ü17' 05 Ü25' 8 Oct 1800 NS 23 39' 15 44' 10 Ü06' 05 Ü02' 15 Oct 1800 NS 24 26' 15 35' 09 Ü56' 04 Ü39' 22 Oct 1800 NS 25 16' 15 23' 09 Ü46' 04 Ü18' 29 Oct 1800 NS 26 08' 15 09' 09 Ü37' 03 Ü58' 5 Nov 1800 NS 27 01' 14 53' 09 Ü28' 03 Ü40' 12 Nov 1800 NS 27 54' 14 34' 09 Ü20' 03 Ü24' 19 Nov 1800 NS 28 48' 14 14' 09 Ü13' 03 Ü12' 26 Nov 1800 NS 29 42' 13 52' 09 Ü07' 03 Ü02' 3 Dec 1800 NS 00 ˆ36' 13 30' 09 Ü02' 02 Ü56' 10 Dec 1800 NS 01 ˆ29' 13 08' 08 Ü59' 02 Ü53' 17 Dec 1800 NS 02 ˆ21' 12 46' 08 Ü56' 02 Ü54' Þ 24 Dec 1800 NS 03 ˆ11' 12 25' 08 Ü56' 02 Ü58' 31 Dec 1800 NS 04 ˆ00' 12 05' 08 Ü56' Þ 03 Ü06' 7 Jan 1801 NS 04 ˆ46' 11 47' 08 Ü58' 03 Ü17' 14 Jan 1801 NS 05 ˆ29' 11 31' 09 Ü02' 03 Ü31' 21 Jan 1801 NS 06 ˆ09' 11 17' 09 Ü06' 03 Ü49' 28 Jan 1801 NS 06 ˆ46' 11 06' 09 Ü12' 04 Ü10' 4 Feb 1801 NS 07 ˆ19' 10 59' 09 Ü19' 04 Ü33' 11 Feb 1801 NS 07 ˆ48' 10 54' 09 Ü27' 04 Ü58' 18 Feb 1801 NS 08 ˆ12' 10 53' Þ 09 Ü37' 05 Ü26' 25 Feb 1801 NS 08 ˆ32' 10 54' 09 Ü47' 05 Ü55' 4 Mar 1801 NS 08 ˆ46' 11 00' 09 Ü57' 06 Ü26'

2 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 2 11 Mar 1801 NS 08 ˆ56' 11 08' 10 Ü09' 06 Ü59' 18 Mar 1801 NS 09 ˆ01' 11 19' 10 Ü20' 07 Ü32' 25 Mar 1801 NS 09 ˆ00' Œ 11 33' 10 Ü32' 08 Ü05' 1 Apr 1801 NS 08 ˆ55' 11 50' 10 Ü45' 08 Ü39' 8 Apr 1801 NS 08 ˆ44' 12 10' 10 Ü57' 09 Ü13' 15 Apr 1801 NS 08 ˆ30' 12 31' 11 Ü09' 09 Ü47' 22 Apr 1801 NS 08 ˆ11' 12 55' 11 Ü21' 10 Ü20' 29 Apr 1801 NS 07 ˆ48' 13 21' 11 Ü32' 10 Ü52' 6 May 1801 NS 07 ˆ23' 13 48' 11 Ü43' 11 Ü23' 13 May 1801 NS 06 ˆ55' 14 16' 11 Ü53' 11 Ü52' 20 May 1801 NS 06 ˆ26' 14 45' 12 Ü02' 12 Ü20' 27 May 1801 NS 05 ˆ56' 15 15' 12 Ü11' 12 Ü46' 3 Jun 1801 NS 05 ˆ26' 15 46' 12 Ü18' 13 Ü09' 10 Jun 1801 NS 04 ˆ56' 16 17' 12 Ü24' 13 Ü30' 17 Jun 1801 NS 04 ˆ28' 16 47' 12 Ü30' 13 Ü48' 24 Jun 1801 NS 04 ˆ03' 17 17' 12 Ü34' 14 Ü03' 1 Jul 1801 NS 03 ˆ40' 17 47' 12 Ü36' 14 Ü15' 8 Jul 1801 NS 03 ˆ21' 18 16' 12 Ü38' 14 Ü24' 15 Jul 1801 NS 03 ˆ05' 18 43' 12 Ü38' Œ 14 Ü30' 22 Jul 1801 NS 02 ˆ54' 19 10' 12 Ü37' 14 Ü32' 29 Jul 1801 NS 02 ˆ47' 19 34' 12 Ü34' 14 Ü30' Œ 5 Aug 1801 NS 02 ˆ45' Þ 19 57' 12 Ü30' 14 Ü26' 12 Aug 1801 NS 02 ˆ48' 20 17' 12 Ü26' 14 Ü17' 19 Aug 1801 NS 02 ˆ55' 20 35' 12 Ü20' 14 Ü06' 26 Aug 1801 NS 03 ˆ07' 20 51' 12 Ü12' 13 Ü52' 2 Sep 1801 NS 03 ˆ24' 21 04' 12 Ü05' 13 Ü34' 9 Sep 1801 NS 03 ˆ45' 21 14' 11 Ü56' 13 Ü15' 16 Sep 1801 NS 04 ˆ11' 21 21' 11 Ü46' 12 Ü53' 23 Sep 1801 NS 04 ˆ40' 21 24' 11 Ü37' 12 Ü30' 30 Sep 1801 NS 05 ˆ13' 21 25' Œ 11 Ü26' 12 Ü06' 7 Oct 1801 NS 05 ˆ49' 21 22' 11 Ü16' 11 Ü41' 14 Oct 1801 NS 06 ˆ28' 21 17' 11 Ü06' 11 Ü16' 21 Oct 1801 NS 07 ˆ10' 21 08' 10 Ü56' 10 Ü52' 28 Oct 1801 NS 07 ˆ55' 20 56' 10 Ü46' 10 Ü29' 4 Nov 1801 NS 08 ˆ41' 20 42' 10 Ü37' 10 Ü08' 11 Nov 1801 NS 09 ˆ29' 20 25' 10 Ü29' 09 Ü49' 18 Nov 1801 NS 10 ˆ18' 20 06' 10 Ü22' 09 Ü33' 25 Nov 1801 NS 11 ˆ08' 19 46' 10 Ü15' 09 Ü20' 2 Dec 1801 NS 11 ˆ58' 19 24' 10 Ü10' 09 Ü10' 9 Dec 1801 NS 12 ˆ48' 19 02' 10 Ü06' 09 Ü03' 16 Dec 1801 NS 13 ˆ39' 18 40' 10 Ü04' 09 Ü01' 23 Dec 1801 NS 14 ˆ28' 18 17' 10 Ü02' 09 Ü02' Þ 30 Dec 1801 NS 15 ˆ16' 17 56' 10 Ü02' Þ 09 Ü06' 6 Jan 1802 NS 16 ˆ03' 17 36' 10 Ü04' 09 Ü15' 13 Jan 1802 NS 16 ˆ48' 17 18' 10 Ü07' 09 Ü27' 20 Jan 1802 NS 17 ˆ30' 17 02' 10 Ü11' 09 Ü43' 27 Jan 1802 NS 18 ˆ10' 16 48' 10 Ü17' 10 Ü02' 3 Feb 1802 NS 18 ˆ47' 16 38' 10 Ü23' 10 Ü25' 10 Feb 1802 NS 19 ˆ21' 16 30' 10 Ü31' 10 Ü50' 17 Feb 1802 NS 19 ˆ51' 16 25' 10 Ü40' 11 Ü17' 24 Feb 1802 NS 20 ˆ17' 16 24' Þ 10 Ü50' 11 Ü47' 3 Mar 1802 NS 20 ˆ39' 16 26' 11 Ü00' 12 Ü19' 10 Mar 1802 NS 20 ˆ56' 16 31' 11 Ü11' 12 Ü52' 17 Mar 1802 NS 21 ˆ09' 16 40' 11 Ü23' 13 Ü27' 24 Mar 1802 NS 21 ˆ17' 16 51' 11 Ü35' 14 Ü03' 31 Mar 1802 NS 21 ˆ20' 17 06' 11 Ü47' 14 Ü39' 7 Apr 1802 NS 21 ˆ19' Œ 17 23' 11 Ü59' 15 Ü16' 14 Apr 1802 NS 21 ˆ13' 17 43' 12 Ü11' 15 Ü53' 21 Apr 1802 NS 21 ˆ02' 18 05' 12 Ü23' 16 Ü29' 28 Apr 1802 NS 20 ˆ47' 18 29' 12 Ü34' 17 Ü05' 5 May 1802 NS 20 ˆ29' 18 54' 12 Ü45' 17 Ü40' 12 May 1802 NS 20 ˆ07' 19 22' 12 Ü55' 18 Ü14'

3 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 3 19 May 1802 NS 19 ˆ43' 19 50' 13 Ü05' 18 Ü46' 26 May 1802 NS 19 ˆ16' 20 20' 13 Ü14' 19 Ü17' 2 Jun 1802 NS 18 ˆ48' 20 50' 13 Ü21' 19 Ü45' 9 Jun 1802 NS 18 ˆ19' 21 21' 13 Ü28' 20 Ü11' 16 Jun 1802 NS 17 ˆ50' 21 52' 13 Ü34' 20 Ü35' 23 Jun 1802 NS 17 ˆ22' 22 23' 13 Ü38' 20 Ü56' 30 Jun 1802 NS 16 ˆ55' 22 53' 13 Ü41' 21 Ü13' 7 Jul 1802 NS 16 ˆ30' 23 23' 13 Ü43' 21 Ü28' 14 Jul 1802 NS 16 ˆ08' 23 52' 13 Ü44' Œ 21 Ü39' 21 Jul 1802 NS 15 ˆ49' 24 20' 13 Ü43' 21 Ü46' 28 Jul 1802 NS 15 ˆ33' 24 47' 13 Ü41' 21 Ü50' 4 Aug 1802 NS 15 ˆ22' 25 12' 13 Ü37' 21 Ü50' Œ 11 Aug 1802 NS 15 ˆ15' 25 34' 13 Ü33' 21 Ü46' 18 Aug 1802 NS 15 ˆ12' 25 55' 13 Ü27' 21 Ü39' 25 Aug 1802 NS 15 ˆ13' Þ 26 14' 13 Ü21' 21 Ü28' 1 Sep 1802 NS 15 ˆ20' 26 29' 13 Ü13' 21 Ü14' 8 Sep 1802 NS 15 ˆ30' 26 42' 13 Ü05' 20 Ü56' 15 Sep 1802 NS 15 ˆ45' 26 53' 12 Ü55' 20 Ü36' 22 Sep 1802 NS 16 ˆ04' 27 00' 12 Ü46' 20 Ü14' 29 Sep 1802 NS 16 ˆ28' 27 03' 12 Ü36' 19 Ü50' 6 Oct 1802 NS 16 ˆ55' 27 04' Œ 12 Ü25' 19 Ü25' 13 Oct 1802 NS 17 ˆ25' 27 02' 12 Ü15' 18 Ü59' 20 Oct 1802 NS 17 ˆ59' 26 56' 12 Ü05' 18 Ü32' 27 Oct 1802 NS 18 ˆ35' 26 47' 11 Ü55' 18 Ü07' 3 Nov 1802 NS 19 ˆ14' 26 35' 11 Ü46' 17 Ü42' 10 Nov 1802 NS 19 ˆ55' 26 21' 11 Ü38' 17 Ü20' 17 Nov 1802 NS 20 ˆ39' 26 04' 11 Ü30' 16 Ü59' 24 Nov 1802 NS 21 ˆ23' 25 45' 11 Ü23' 16 Ü42' 1 Dec 1802 NS 22 ˆ09' 25 24' 11 Ü18' 16 Ü27' 8 Dec 1802 NS 22 ˆ55' 25 02' 11 Ü13' 16 Ü16' 15 Dec 1802 NS 23 ˆ42' 24 40' 11 Ü10' 16 Ü09' 22 Dec 1802 NS 24 ˆ29' 24 17' 11 Ü09' 16 Ü06' 29 Dec 1802 NS 25 ˆ16' 23 55' 11 Ü08' Þ 16 Ü07' Þ 5 Jan 1803 NS 26 ˆ01' 23 33' 11 Ü09' 16 Ü12' 12 Jan 1803 NS 26 ˆ46' 23 13' 11 Ü12' 16 Ü21' 19 Jan 1803 NS 27 ˆ29' 22 55' 11 Ü15' 16 Ü34' 26 Jan 1803 NS 28 ˆ10' 22 39' 11 Ü21' 16 Ü51' 2 Feb 1803 NS 28 ˆ49' 22 25' 11 Ü27' 17 Ü12' 9 Feb 1803 NS 29 ˆ25' 22 15' 11 Ü34' 17 Ü36' 16 Feb 1803 NS 29 ˆ58' 22 07' 11 Ü43' 18 Ü02' 23 Feb 1803 NS 00 29' 22 03' 11 Ü52' 18 Ü32' 2 Mar 1803 NS 00 55' 22 02' Þ 12 Ü02' 19 Ü04' 9 Mar 1803 NS 01 18' 22 04' 12 Ü13' 19 Ü38' 16 Mar 1803 NS 01 36' 22 09' 12 Ü24' 20 Ü14' 23 Mar 1803 NS 01 51' 22 18' 12 Ü36' 20 Ü52' 30 Mar 1803 NS 02 01' 22 29' 12 Ü48' 21 Ü30' 6 Apr 1803 NS 02 07' 22 44' 13 Ü00' 22 Ü10' 13 Apr 1803 NS 02 08' Œ 23 01' 13 Ü12' 22 Ü49' 20 Apr 1803 NS 02 05' 23 21' 13 Ü24' 23 Ü29' 27 Apr 1803 NS 01 57' 23 43' 13 Ü36' 24 Ü09' 4 May 1803 NS 01 45' 24 08' 13 Ü47' 24 Ü49' 11 May 1803 NS 01 30' 24 34' 13 Ü57' 25 Ü27' 18 May 1803 NS 01 11' 25 01' 14 Ü07' 26 Ü04' 25 May 1803 NS 00 50' 25 30' 14 Ü16' 26 Ü40' 1 Jun 1803 NS 00 25' 26 00' 14 Ü24' 27 Ü14' 8 Jun 1803 NS 29 ˆ59' 26 31' 14 Ü31' 27 Ü46' 15 Jun 1803 NS 29 ˆ32' 27 02' 14 Ü37' 28 Ü16' 22 Jun 1803 NS 29 ˆ04' 27 33' 14 Ü42' 28 Ü43' 29 Jun 1803 NS 28 ˆ37' 28 04' 14 Ü45' 29 Ü07' 6 Jul 1803 NS 28 ˆ10' 28 35' 14 Ü48' 29 Ü28' 13 Jul 1803 NS 27 ˆ44' 29 05' 14 Ü49' 29 Ü46' 20 Jul 1803 NS 27 ˆ21' 29 35' 14 Ü48' Œ 00 Ý00'

4 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 4 27 Jul 1803 NS 27 ˆ00' 00 ƒ03' 14 Ü47' 00 Ý11' 3 Aug 1803 NS 26 ˆ42' 00 ƒ30' 14 Ü44' 00 Ý17' 10 Aug 1803 NS 26 ˆ27' 00 ƒ55' 14 Ü40' 00 Ý19' 17 Aug 1803 NS 26 ˆ17' 01 ƒ18' 14 Ü35' 00 Ý18' Œ 24 Aug 1803 NS 26 ˆ10' 01 ƒ39' 14 Ü28' 00 Ý12' 31 Aug 1803 NS 26 ˆ08' 01 ƒ58' 14 Ü21' 00 Ý03' 7 Sep 1803 NS 26 ˆ09' Þ 02 ƒ14' 14 Ü13' 29 Ü50' 14 Sep 1803 NS 26 ˆ15' 02 ƒ27' 14 Ü04' 29 Ü33' 21 Sep 1803 NS 26 ˆ26' 02 ƒ38' 13 Ü54' 29 Ü13' 28 Sep 1803 NS 26 ˆ40' 02 ƒ45' 13 Ü44' 28 Ü51' 5 Oct 1803 NS 26 ˆ58' 02 ƒ49' 13 Ü34' 28 Ü26' 12 Oct 1803 NS 27 ˆ20' 02 ƒ50' Œ 13 Ü24' 28 Ü00' 19 Oct 1803 NS 27 ˆ46' 02 ƒ47' 13 Ü14' 27 Ü32' 26 Oct 1803 NS 28 ˆ15' 02 ƒ41' 13 Ü04' 27 Ü04' 2 Nov 1803 NS 28 ˆ47' 02 ƒ32' 12 Ü55' 26 Ü37' 9 Nov 1803 NS 29 ˆ21' 02 ƒ21' 12 Ü46' 26 Ü11' 16 Nov 1803 NS 29 ˆ58' 02 ƒ06' 12 Ü38' 25 Ü46' 23 Nov 1803 NS 00 37' 01 ƒ49' 12 Ü31' 25 Ü24' 30 Nov 1803 NS 01 18' 01 ƒ30' 12 Ü25' 25 Ü04' 7 Dec 1803 NS 02 00' 01 ƒ09' 12 Ü20' 24 Ü48' 14 Dec 1803 NS 02 43' 00 ƒ47' 12 Ü17' 24 Ü35' 21 Dec 1803 NS 03 26' 00 ƒ24' 12 Ü15' 24 Ü27' 28 Dec 1803 NS 04 10' 00 ƒ01' 12 Ü14' 24 Ü23' 4 Jan 1804 NS 04 53' 29 39' 12 Ü14' Þ 24 Ü23' Þ 11 Jan 1804 NS 05 37' 29 17' 12 Ü16' 24 Ü28' 18 Jan 1804 NS 06 19' 28 57' 12 Ü20' 24 Ü37' 25 Jan 1804 NS 07 00' 28 39' 12 Ü24' 24 Ü50' 1 Feb 1804 NS 07 39' 28 23' 12 Ü30' 25 Ü08' 8 Feb 1804 NS 08 16' 28 09' 12 Ü37' 25 Ü29' 15 Feb 1804 NS 08 51' 27 58' 12 Ü45' 25 Ü54' 22 Feb 1804 NS 09 24' 27 51' 12 Ü54' 26 Ü22' 29 Feb 1804 NS 09 53' 27 46' 13 Ü04' 26 Ü54' 7 Mar 1804 NS 10 19' 27 45' Þ 13 Ü15' 27 Ü28' 14 Mar 1804 NS 10 42' 27 47' 13 Ü26' 28 Ü04' 21 Mar 1804 NS 11 01' 27 53' 13 Ü38' 28 Ü43' 28 Mar 1804 NS 11 16' 28 02' 13 Ü49' 29 Ü23' 4 Apr 1804 NS 11 27' 28 13' 14 Ü01' 00 Ý05' 11 Apr 1804 NS 11 34' 28 28' 14 Ü14' 00 Ý47' 18 Apr 1804 NS 11 37' 28 46' 14 Ü25' 01 Ý30' 25 Apr 1804 NS 11 36' Œ 29 06' 14 Ü37' 02 Ý14' 2 May 1804 NS 11 31' 29 28' 14 Ü48' 02 Ý57' 9 May 1804 NS 11 21' 29 53' 14 Ü59' 03 Ý41' 16 May 1804 NS 11 08' 00 ƒ19' 15 Ü09' 04 Ý23' 23 May 1804 NS 10 52' 00 ƒ47' 15 Ü18' 05 Ý05' 30 May 1804 NS 10 32' 01 ƒ16' 15 Ü27' 05 Ý45' 6 Jun 1804 NS 10 10' 01 ƒ46' 15 Ü34' 06 Ý23' 13 Jun 1804 NS 09 46' 02 ƒ17' 15 Ü40' 07 Ý00' 20 Jun 1804 NS 09 21' 02 ƒ49' 15 Ü45' 07 Ý34' 27 Jun 1804 NS 08 54' 03 ƒ20' 15 Ü49' 08 Ý05' 4 Jul 1804 NS 08 28' 03 ƒ52' 15 Ü52' 08 Ý34' 11 Jul 1804 NS 08 01' 04 ƒ23' 15 Ü53' 09 Ý00' 18 Jul 1804 NS 07 36' 04 ƒ54' 15 Ü54' Œ 09 Ý22' 25 Jul 1804 NS 07 12' 05 ƒ24' 15 Ü52' 09 Ý40' 1 Aug 1804 NS 06 50' 05 ƒ52' 15 Ü50' 09 Ý55' 8 Aug 1804 NS 06 31' 06 ƒ20' 15 Ü46' 10 Ý05' 15 Aug 1804 NS 06 15' 06 ƒ45' 15 Ü41' 10 Ý11' 22 Aug 1804 NS 06 02' 07 ƒ09' 15 Ü35' 10 Ý13' Œ 29 Aug 1804 NS 05 53' 07 ƒ30' 15 Ü28' 10 Ý11' 5 Sep 1804 NS 05 47' 07 ƒ49' 15 Ü21' 10 Ý04' 12 Sep 1804 NS 05 46' Þ 08 ƒ06' 15 Ü12' 09 Ý53' 19 Sep 1804 NS 05 49' 08 ƒ20' 15 Ü03' 09 Ý38' 26 Sep 1804 NS 05 55' 08 ƒ30' 14 Ü53' 09 Ý20'

5 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 5 3 Oct 1804 NS 06 06' 08 ƒ38' 14 Ü43' 08 Ý58' 10 Oct 1804 NS 06 21' 08 ƒ42' 14 Ü33' 08 Ý33' 17 Oct 1804 NS 06 39' 08 ƒ43' Œ 14 Ü22' 08 Ý06' 24 Oct 1804 NS 07 01' 08 ƒ40' 14 Ü12' 07 Ý38' 31 Oct 1804 NS 07 26' 08 ƒ35' 14 Ü03' 07 Ý08' 7 Nov 1804 NS 07 54' 08 ƒ26' 13 Ü54' 06 Ý39' 14 Nov 1804 NS 08 25' 08 ƒ14' 13 Ü46' 06 Ý11' 21 Nov 1804 NS 08 58' 07 ƒ59' 13 Ü38' 05 Ý44' 28 Nov 1804 NS 09 33' 07 ƒ42' 13 Ü32' 05 Ý19' 5 Dec 1804 NS 10 11' 07 ƒ23' 13 Ü27' 04 Ý57' 12 Dec 1804 NS 10 49' 07 ƒ02' 13 Ü23' 04 Ý38' 19 Dec 1804 NS 11 29' 06 ƒ39' 13 Ü20' 04 Ý23' 26 Dec 1804 NS 12 10' 06 ƒ17' 13 Ü19' 04 Ý12' 2 Jan 1805 NS 12 50' 05 ƒ54' 13 Ü19' Þ 04 Ý06' 9 Jan 1805 NS 13 31' 05 ƒ31' 13 Ü21' 04 Ý05' Þ 16 Jan 1805 NS 14 12' 05 ƒ09' 13 Ü24' 04 Ý08' 23 Jan 1805 NS 14 52' 04 ƒ49' 13 Ü28' 04 Ý16' 30 Jan 1805 NS 15 30' 04 ƒ30' 13 Ü33' 04 Ý29' 6 Feb 1805 NS 16 08' 04 ƒ14' 13 Ü40' 04 Ý46' 13 Feb 1805 NS 16 43' 04 ƒ00' 13 Ü47' 05 Ý07' 20 Feb 1805 NS 17 17' 03 ƒ49' 13 Ü56' 05 Ý33' 27 Feb 1805 NS 17 48' 03 ƒ42' 14 Ü06' 06 Ý02' 6 Mar 1805 NS 18 16' 03 ƒ37' 14 Ü16' 06 Ý35' 13 Mar 1805 NS 18 42' 03 ƒ36' Þ 14 Ü27' 07 Ý10' 20 Mar 1805 NS 19 04' 03 ƒ38' 14 Ü39' 07 Ý49' 27 Mar 1805 NS 19 23' 03 ƒ44' 14 Ü50' 08 Ý29' 3 Apr 1805 NS 19 39' 03 ƒ53' 15 Ü02' 09 Ý12' 10 Apr 1805 NS 19 50' 04 ƒ05' 15 Ü14' 09 Ý56' 17 Apr 1805 NS 19 58' 04 ƒ20' 15 Ü26' 10 Ý42' 24 Apr 1805 NS 20 02' 04 ƒ37' 15 Ü38' 11 Ý29' 1 May 1805 NS 20 01' Œ 04 ƒ58' 15 Ü49' 12 Ý16' 8 May 1805 NS 19 57' 05 ƒ20' 16 Ü00' 13 Ý03' 15 May 1805 NS 19 50' 05 ƒ45' 16 Ü10' 13 Ý51' 22 May 1805 NS 19 38' 06 ƒ12' 16 Ü20' 14 Ý37' 29 May 1805 NS 19 24' 06 ƒ40' 16 Ü29' 15 Ý24' 5 Jun 1805 NS 19 06' 07 ƒ09' 16 Ü36' 16 Ý08' 12 Jun 1805 NS 18 46' 07 ƒ40' 16 Ü43' 16 Ý52' 19 Jun 1805 NS 18 23' 08 ƒ11' 16 Ü48' 17 Ý34' 26 Jun 1805 NS 17 59' 08 ƒ43' 16 Ü53' 18 Ý13' 3 Jul 1805 NS 17 34' 09 ƒ15' 16 Ü56' 18 Ý50' 10 Jul 1805 NS 17 08' 09 ƒ47' 16 Ü58' 19 Ý24' 17 Jul 1805 NS 16 43' 10 ƒ19' 16 Ü58' Œ 19 Ý56' 24 Jul 1805 NS 16 18' 10 ƒ50' 16 Ü58' 20 Ý23' 31 Jul 1805 NS 15 54' 11 ƒ20' 16 Ü56' 20 Ý48' 7 Aug 1805 NS 15 32' 11 ƒ49' 16 Ü52' 21 Ý08' 14 Aug 1805 NS 15 12' 12 ƒ17' 16 Ü48' 21 Ý24' 21 Aug 1805 NS 14 55' 12 ƒ43' 16 Ü42' 21 Ý35' 28 Aug 1805 NS 14 41' 13 ƒ07' 16 Ü36' 21 Ý42' 4 Sep 1805 NS 14 30' 13 ƒ29' 16 Ü28' 21 Ý44' Œ 11 Sep 1805 NS 14 23' 13 ƒ49' 16 Ü20' 21 Ý42' 18 Sep 1805 NS 14 20' 14 ƒ06' 16 Ü11' 21 Ý35' 25 Sep 1805 NS 14 20' Þ 14 ƒ20' 16 Ü01' 21 Ý23' 2 Oct 1805 NS 14 24' 14 ƒ31' 15 Ü51' 21 Ý07' 9 Oct 1805 NS 14 32' 14 ƒ39' 15 Ü41' 20 Ý48' 16 Oct 1805 NS 14 44' 14 ƒ43' 15 Ü31' 20 Ý24' 23 Oct 1805 NS 14 59' 14 ƒ44' Œ 15 Ü21' 19 Ý58' 30 Oct 1805 NS 15 18' 14 ƒ42' 15 Ü11' 19 Ý29' 6 Nov 1805 NS 15 40' 14 ƒ36' 15 Ü02' 18 Ý59' 13 Nov 1805 NS 16 06' 14 ƒ28' 14 Ü53' 18 Ý29' 20 Nov 1805 NS 16 33' 14 ƒ16' 14 Ü46' 17 Ý58' 27 Nov 1805 NS 17 04' 14 ƒ01' 14 Ü39' 17 Ý28' 4 Dec 1805 NS 17 36' 13 ƒ44' 14 Ü33' 17 Ý00'

6 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 6 11 Dec 1805 NS 18 11' 13 ƒ24' 14 Ü29' 16 Ý35' 18 Dec 1805 NS 18 47' 13 ƒ03' 14 Ü26' 16 Ý13' 25 Dec 1805 NS 19 24' 12 ƒ41' 14 Ü24' 15 Ý54' 1 Jan 1806 NS 20 01' 12 ƒ18' 14 Ü24' Þ 15 Ý40' 8 Jan 1806 NS 20 40' 11 ƒ54' 14 Ü25' 15 Ý31' 15 Jan 1806 NS 21 18' 11 ƒ32' 14 Ü27' 15 Ý26' 22 Jan 1806 NS 21 56' 11 ƒ10' 14 Ü31' 15 Ý27' Þ 29 Jan 1806 NS 22 34' 10 ƒ49' 14 Ü36' 15 Ý32' 5 Feb 1806 NS 23 11' 10 ƒ30' 14 Ü42' 15 Ý43' 12 Feb 1806 NS 23 46' 10 ƒ14' 14 Ü50' 15 Ý59' 19 Feb 1806 NS 24 20' 10 ƒ00' 14 Ü58' 16 Ý19' 26 Feb 1806 NS 24 52' 09 ƒ49' 15 Ü07' 16 Ý44' 5 Mar 1806 NS 25 22' 09 ƒ41' 15 Ü17' 17 Ý12' 12 Mar 1806 NS 25 49' 09 ƒ36' 15 Ü28' 17 Ý45' 19 Mar 1806 NS 26 14' 09 ƒ35' Þ 15 Ü39' 18 Ý21' 26 Mar 1806 NS 26 36' 09 ƒ37' 15 Ü51' 19 Ý01' 2 Apr 1806 NS 26 54' 09 ƒ43' 16 Ü03' 19 Ý43' 9 Apr 1806 NS 27 09' 09 ƒ52' 16 Ü15' 20 Ý27' 16 Apr 1806 NS 27 21' 10 ƒ04' 16 Ü27' 21 Ý14' 23 Apr 1806 NS 27 28' 10 ƒ19' 16 Ü39' 22 Ý02' 30 Apr 1806 NS 27 33' 10 ƒ37' 16 Ü50' 22 Ý52' 7 May 1806 NS 27 33' Œ 10 ƒ57' 17 Ü01' 23 Ý42' 14 May 1806 NS 27 30' 11 ƒ20' 17 Ü12' 24 Ý33' 21 May 1806 NS 27 23' 11 ƒ45' 17 Ü21' 25 Ý24' 28 May 1806 NS 27 13' 12 ƒ12' 17 Ü30' 26 Ý16' 4 Jun 1806 NS 26 59' 12 ƒ41' 17 Ü38' 27 Ý06' 11 Jun 1806 NS 26 43' 13 ƒ10' 17 Ü45' 27 Ý56' 18 Jun 1806 NS 26 24' 13 ƒ41' 17 Ü51' 28 Ý45' 25 Jun 1806 NS 26 03' 14 ƒ13' 17 Ü56' 29 Ý32' 2 Jul 1806 NS 25 40' 14 ƒ45' 18 Ü00' 00 17' 9 Jul 1806 NS 25 16' 15 ƒ18' 18 Ü02' 01 01' 16 Jul 1806 NS 24 52' 15 ƒ51' 18 Ü03' 01 41' 23 Jul 1806 NS 24 27' 16 ƒ23' 18 Ü02' Œ 02 19' 30 Jul 1806 NS 24 03' 16 ƒ54' 18 Ü01' 02 53' 6 Aug 1806 NS 23 39' 17 ƒ25' 17 Ü58' 03 24' 13 Aug 1806 NS 23 17' 17 ƒ55' 17 Ü54' 03 51' 20 Aug 1806 NS 22 57' 18 ƒ23' 17 Ü49' 04 14' 27 Aug 1806 NS 22 40' 18 ƒ50' 17 Ü42' 04 33' 3 Sep 1806 NS 22 25' 19 ƒ15' 17 Ü35' 04 46' 10 Sep 1806 NS 22 14' 19 ƒ37' 17 Ü27' 04 55' 17 Sep 1806 NS 22 05' 19 ƒ57' 17 Ü18' 04 59' 24 Sep 1806 NS 22 00' 20 ƒ15' 17 Ü09' 04 58' Œ 1 Oct 1806 NS 21 59' Þ 20 ƒ29' 16 Ü59' 04 52' 8 Oct 1806 NS 22 02' 20 ƒ41' 16 Ü49' 04 41' 15 Oct 1806 NS 22 08' 20 ƒ49' 16 Ü39' 04 25' 22 Oct 1806 NS 22 18' 20 ƒ54' 16 Ü29' 04 05' 29 Oct 1806 NS 22 31' 20 ƒ56' Œ 16 Ü19' 03 41' 5 Nov 1806 NS 22 48' 20 ƒ54' 16 Ü09' 03 14' 12 Nov 1806 NS 23 08' 20 ƒ48' 16 Ü01' 02 44' 19 Nov 1806 NS 23 30' 20 ƒ40' 15 Ü53' 02 13' 26 Nov 1806 NS 23 56' 20 ƒ28' 15 Ü46' 01 41' 3 Dec 1806 NS 24 24' 20 ƒ13' 15 Ü40' 01 09' 10 Dec 1806 NS 24 54' 19 ƒ56' 15 Ü35' 00 38' 17 Dec 1806 NS 25 26' 19 ƒ36' 15 Ü32' 00 09' 24 Dec 1806 NS 26 00' 19 ƒ15' 15 Ü29' 29 Ý42' 31 Dec 1806 NS 26 34' 18 ƒ53' 15 Ü29' 29 Ý20' 7 Jan 1807 NS 27 10' 18 ƒ29' 15 Ü29' Þ 29 Ý01' 14 Jan 1807 NS 27 46' 18 ƒ06' 15 Ü31' 28 Ý47' 21 Jan 1807 NS 28 22' 17 ƒ43' 15 Ü34' 28 Ý37' 28 Jan 1807 NS 28 59' 17 ƒ20' 15 Ü39' 28 Ý33' 4 Feb 1807 NS 29 34' 16 ƒ59' 15 Ü45' 28 Ý35' Þ 11 Feb 1807 NS 00 Š09' 16 ƒ40' 15 Ü52' 28 Ý42'

7 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 7 18 Feb 1807 NS 00 Š43' 16 ƒ23' 16 Ü00' 28 Ý54' 25 Feb 1807 NS 01 Š15' 16 ƒ09' 16 Ü09' 29 Ý11' 4 Mar 1807 NS 01 Š46' 15 ƒ58' 16 Ü19' 29 Ý33' 11 Mar 1807 NS 02 Š14' 15 ƒ50' 16 Ü29' 00 00' 18 Mar 1807 NS 02 Š40' 15 ƒ45' 16 Ü40' 00 31' 25 Mar 1807 NS 03 Š04' 15 ƒ44' Þ 16 Ü52' 01 06' 1 Apr 1807 NS 03 Š25' 15 ƒ46' 17 Ü04' 01 45' 8 Apr 1807 NS 03 Š42' 15 ƒ52' 17 Ü16' 02 27' 15 Apr 1807 NS 03 Š57' 16 ƒ01' 17 Ü28' 03 12' 22 Apr 1807 NS 04 Š08' 16 ƒ13' 17 Ü39' 03 59' 29 Apr 1807 NS 04 Š16' 16 ƒ28' 17 Ü51' 04 49' 6 May 1807 NS 04 Š20' 16 ƒ46' 18 Ü02' 05 40' 13 May 1807 NS 04 Š21' Œ 17 ƒ06' 18 Ü13' 06 33' 20 May 1807 NS 04 Š18' 17 ƒ30' 18 Ü23' 07 26' 27 May 1807 NS 04 Š12' 17 ƒ55' 18 Ü32' 08 21' 3 Jun 1807 NS 04 Š02' 18 ƒ22' 18 Ü40' 09 16' 10 Jun 1807 NS 03 Š50' 18 ƒ51' 18 Ü48' 10 10' 17 Jun 1807 NS 03 Š34' 19 ƒ21' 18 Ü54' 11 04' 24 Jun 1807 NS 03 Š16' 19 ƒ52' 18 Ü59' 11 58' 1 Jul 1807 NS 02 Š56' 20 ƒ25' 19 Ü03' 12 50' 8 Jul 1807 NS 02 Š35' 20 ƒ57' 19 Ü06' 13 41' 15 Jul 1807 NS 02 Š12' 21 ƒ31' 19 Ü07' 14 30' 22 Jul 1807 NS 01 Š48' 22 ƒ04' 19 Ü07' Œ 15 17' 29 Jul 1807 NS 01 Š24' 22 ƒ37' 19 Ü06' 16 02' 5 Aug 1807 NS 01 Š00' 23 ƒ09' 19 Ü04' 16 43' 12 Aug 1807 NS 00 Š38' 23 ƒ40' 19 Ü00' 17 21' 19 Aug 1807 NS 00 Š16' 24 ƒ11' 18 Ü55' 17 56' 26 Aug 1807 NS 29 56' 24 ƒ40' 18 Ü49' 18 27' 2 Sep 1807 NS 29 39' 25 ƒ07' 18 Ü42' 18 53' 9 Sep 1807 NS 29 24' 25 ƒ33' 18 Ü34' 19 15' 16 Sep 1807 NS 29 12' 25 ƒ56' 18 Ü26' 19 32' 23 Sep 1807 NS 29 03' 26 ƒ17' 18 Ü16' 19 44' 30 Sep 1807 NS 28 57' 26 ƒ35' 18 Ü07' 19 50' 7 Oct 1807 NS 28 55' 26 ƒ50' 17 Ü57' 19 52' Œ 14 Oct 1807 NS 28 56' Þ 27 ƒ02' 17 Ü47' 19 47' 21 Oct 1807 NS 29 01' 27 ƒ11' 17 Ü36' 19 38' 28 Oct 1807 NS 29 09' 27 ƒ16' 17 Ü27' 19 24' 4 Nov 1807 NS 29 21' 27 ƒ18' 17 Ü17' 19 05' 11 Nov 1807 NS 29 36' 27 ƒ17' Œ 17 Ü08' 18 41' 18 Nov 1807 NS 29 55' 27 ƒ12' 17 Ü00' 18 14' 25 Nov 1807 NS 00 Š16' 27 ƒ03' 16 Ü53' 17 44' 2 Dec 1807 NS 00 Š39' 26 ƒ52' 16 Ü46' 17 13' 9 Dec 1807 NS 01 Š06' 26 ƒ37' 16 Ü41' 16 40' 16 Dec 1807 NS 01 Š34' 26 ƒ20' 16 Ü37' 16 07' 23 Dec 1807 NS 02 Š04' 26 ƒ00' 16 Ü35' 15 34' 30 Dec 1807 NS 02 Š36' 25 ƒ39' 16 Ü33' 15 04' 6 Jan 1808 NS 03 Š08' 25 ƒ16' 16 Ü34' Þ 14 36' 13 Jan 1808 NS 03 Š42' 24 ƒ53' 16 Ü35' 14 12' 20 Jan 1808 NS 04 Š16' 24 ƒ29' 16 Ü38' 13 52' 27 Jan 1808 NS 04 Š51' 24 ƒ05' 16 Ü42' 13 37' 3 Feb 1808 NS 05 Š25' 23 ƒ43' 16 Ü47' 13 26' 10 Feb 1808 NS 05 Š59' 23 ƒ22' 16 Ü54' 13 22' 17 Feb 1808 NS 06 Š32' 23 ƒ02' 17 Ü02' 13 22' Þ 24 Feb 1808 NS 07 Š05' 22 ƒ45' 17 Ü10' 13 29' 2 Mar 1808 NS 07 Š35' 22 ƒ31' 17 Ü20' 13 41' 9 Mar 1808 NS 08 Š04' 22 ƒ19' 17 Ü30' 13 58' 16 Mar 1808 NS 08 Š32' 22 ƒ11' 17 Ü41' 14 20' 23 Mar 1808 NS 08 Š57' 22 ƒ06' 17 Ü53' 14 47' 30 Mar 1808 NS 09 Š19' 22 ƒ04' Þ 18 Ü04' 15 19' 6 Apr 1808 NS 09 Š39' 22 ƒ06' 18 Ü16' 15 55' 13 Apr 1808 NS 09 Š56' 22 ƒ12' 18 Ü28' 16 35' 20 Apr 1808 NS 10 Š10' 22 ƒ20' 18 Ü40' 17 18'

8 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 8 27 Apr 1808 NS 10 Š21' 22 ƒ32' 18 Ü52' 18 04' 4 May 1808 NS 10 Š28' 22 ƒ48' 19 Ü03' 18 53' 11 May 1808 NS 10 Š32' 23 ƒ06' 19 Ü14' 19 44' 18 May 1808 NS 10 Š33' Œ 23 ƒ26' 19 Ü24' 20 38' 25 May 1808 NS 10 Š30' 23 ƒ50' 19 Ü33' 21 32' 1 Jun 1808 NS 10 Š24' 24 ƒ15' 19 Ü42' 22 28' 8 Jun 1808 NS 10 Š15' 24 ƒ43' 19 Ü50' 23 25' 15 Jun 1808 NS 10 Š03' 25 ƒ12' 19 Ü56' 24 22' 22 Jun 1808 NS 09 Š48' 25 ƒ42' 20 Ü02' 25 19' 29 Jun 1808 NS 09 Š31' 26 ƒ14' 20 Ü06' 26 16' 6 Jul 1808 NS 09 Š12' 26 ƒ47' 20 Ü09' 27 12' 13 Jul 1808 NS 08 Š51' 27 ƒ20' 20 Ü11' 28 08' 20 Jul 1808 NS 08 Š29' 27 ƒ54' 20 Ü12' Œ 29 02' 27 Jul 1808 NS 08 Š06' 28 ƒ28' 20 Ü11' 29 54' 3 Aug 1808 NS 07 Š42' 29 ƒ02' 20 Ü09' 00 ƒ44' 10 Aug 1808 NS 07 Š19' 29 ƒ35' 20 Ü06' 01 ƒ32' 17 Aug 1808 NS 06 Š57' 00 07' 20 Ü01' 02 ƒ17' 24 Aug 1808 NS 06 Š36' 00 38' 19 Ü56' 02 ƒ59' 31 Aug 1808 NS 06 Š17' 01 08' 19 Ü49' 03 ƒ38' 7 Sep 1808 NS 05 Š59' 01 36' 19 Ü42' 04 ƒ12' 14 Sep 1808 NS 05 Š44' 02 02' 19 Ü33' 04 ƒ42' 21 Sep 1808 NS 05 Š32' 02 27' 19 Ü24' 05 ƒ08' 28 Sep 1808 NS 05 Š23' 02 48' 19 Ü15' 05 ƒ28' 5 Oct 1808 NS 05 Š17' 03 07' 19 Ü05' 05 ƒ44' 12 Oct 1808 NS 05 Š14' 03 23' 18 Ü54' 05 ƒ54' 19 Oct 1808 NS 05 Š15' Þ 03 36' 18 Ü44' 05 ƒ58' 26 Oct 1808 NS 05 Š19' 03 46' 18 Ü34' 05 ƒ57' Œ 2 Nov 1808 NS 05 Š26' 03 52' 18 Ü25' 05 ƒ51' 9 Nov 1808 NS 05 Š37' 03 54' 18 Ü16' 05 ƒ39' 16 Nov 1808 NS 05 Š51' 03 53' Œ 18 Ü07' 05 ƒ22' 23 Nov 1808 NS 06 Š08' 03 49' 18 Ü00' 05 ƒ00' 30 Nov 1808 NS 06 Š28' 03 41' 17 Ü53' 04 ƒ34' 7 Dec 1808 NS 06 Š50' 03 29' 17 Ü47' 04 ƒ05' 14 Dec 1808 NS 07 Š15' 03 15' 17 Ü43' 03 ƒ34' 21 Dec 1808 NS 07 Š42' 02 58' 17 Ü40' 03 ƒ00' 28 Dec 1808 NS 08 Š10' 02 38' 17 Ü38' 02 ƒ27' 4 Jan 1809 NS 08 Š41' 02 17' 17 Ü38' Þ 01 ƒ53' 11 Jan 1809 NS 09 Š12' 01 54' 17 Ü39' 01 ƒ22' 18 Jan 1809 NS 09 Š44' 01 30' 17 Ü41' 00 ƒ52' 25 Jan 1809 NS 10 Š17' 01 06' 17 Ü45' 00 ƒ26' 1 Feb 1809 NS 10 Š50' 00 42' 17 Ü50' 00 ƒ04' 8 Feb 1809 NS 11 Š22' 00 19' 17 Ü56' 29 47' 15 Feb 1809 NS 11 Š55' 29 ƒ58' 18 Ü04' 29 35' 22 Feb 1809 NS 12 Š27' 29 ƒ38' 18 Ü12' 29 28' 1 Mar 1809 NS 12 Š57' 29 ƒ20' 18 Ü21' 29 26' Þ 8 Mar 1809 NS 13 Š27' 29 ƒ05' 18 Ü31' 29 31' 15 Mar 1809 NS 13 Š54' 28 ƒ53' 18 Ü42' 29 41' 22 Mar 1809 NS 14 Š20' 28 ƒ45' 18 Ü53' 29 56' 29 Mar 1809 NS 14 Š44' 28 ƒ39' 19 Ü05' 00 ƒ17' 5 Apr 1809 NS 15 Š05' 28 ƒ38' 19 Ü17' 00 ƒ43' 12 Apr 1809 NS 15 Š24' 28 ƒ39' Þ 19 Ü29' 01 ƒ14' 19 Apr 1809 NS 15 Š40' 28 ƒ44' 19 Ü41' 01 ƒ49' 26 Apr 1809 NS 15 Š54' 28 ƒ53' 19 Ü52' 02 ƒ28' 3 May 1809 NS 16 Š04' 29 ƒ05' 20 Ü04' 03 ƒ10' 10 May 1809 NS 16 Š11' 29 ƒ20' 20 Ü15' 03 ƒ56' 17 May 1809 NS 16 Š14' 29 ƒ38' 20 Ü25' 04 ƒ45' 24 May 1809 NS 16 Š15' Œ 29 ƒ59' 20 Ü35' 05 ƒ36' 31 May 1809 NS 16 Š12' 00 22' 20 Ü44' 06 ƒ29' 7 Jun 1809 NS 16 Š06' 00 48' 20 Ü52' 07 ƒ24' 14 Jun 1809 NS 15 Š57' 01 16' 20 Ü59' 08 ƒ21' 21 Jun 1809 NS 15 Š45' 01 45' 21 Ü05' 09 ƒ18' 28 Jun 1809 NS 15 Š31' 02 16' 21 Ü09' 10 ƒ16'

9 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 9 5 Jul 1809 NS 15 Š14' 02 49' 21 Ü13' 11 ƒ15' 12 Jul 1809 NS 14 Š56' 03 22' 21 Ü15' 12 ƒ13' 19 Jul 1809 NS 14 Š35' 03 56' 21 Ü16' 13 ƒ11' 26 Jul 1809 NS 14 Š14' 04 30' 21 Ü16' Œ 14 ƒ08' 2 Aug 1809 NS 13 Š52' 05 05' 21 Ü14' 15 ƒ04' 9 Aug 1809 NS 13 Š29' 05 39' 21 Ü11' 15 ƒ59' 16 Aug 1809 NS 13 Š07' 06 13' 21 Ü07' 16 ƒ52' 23 Aug 1809 NS 12 Š45' 06 46' 21 Ü02' 17 ƒ42' 30 Aug 1809 NS 12 Š24' 07 19' 20 Ü56' 18 ƒ30' 6 Sep 1809 NS 12 Š05' 07 49' 20 Ü49' 19 ƒ15' 13 Sep 1809 NS 11 Š48' 08 19' 20 Ü41' 19 ƒ56' 20 Sep 1809 NS 11 Š34' 08 46' 20 Ü32' 20 ƒ34' 27 Sep 1809 NS 11 Š21' 09 11' 20 Ü22' 21 ƒ07' 4 Oct 1809 NS 11 Š12' 09 34' 20 Ü12' 21 ƒ36' 11 Oct 1809 NS 11 Š06' 09 53' 20 Ü02' 22 ƒ00' 18 Oct 1809 NS 11 Š03' 10 10' 19 Ü52' 22 ƒ19' 25 Oct 1809 NS 11 Š03' Þ 10 24' 19 Ü42' 22 ƒ32' 1 Nov 1809 NS 11 Š07' 10 35' 19 Ü32' 22 ƒ40' 8 Nov 1809 NS 11 Š14' 10 42' 19 Ü23' 22 ƒ43' Œ 15 Nov 1809 NS 11 Š24' 10 45' 19 Ü14' 22 ƒ39' 22 Nov 1809 NS 11 Š37' 10 45' Œ 19 Ü06' 22 ƒ30' 29 Nov 1809 NS 11 Š53' 10 41' 18 Ü59' 22 ƒ16' 6 Dec 1809 NS 12 Š12' 10 33' 18 Ü54' 21 ƒ56' 13 Dec 1809 NS 12 Š34' 10 22' 18 Ü49' 21 ƒ33' 20 Dec 1809 NS 12 Š57' 10 08' 18 Ü45' 21 ƒ05' 27 Dec 1809 NS 13 Š23' 09 51' 18 Ü43' 20 ƒ34' 3 Jan 1810 NS 13 Š50' 09 32' 18 Ü42' 20 ƒ02' 10 Jan 1810 NS 14 Š19' 09 11' 18 Ü43' Þ 19 ƒ28' 17 Jan 1810 NS 14 Š49' 08 48' 18 Ü45' 18 ƒ54' 24 Jan 1810 NS 15 Š20' 08 24' 18 Ü48' 18 ƒ22' 31 Jan 1810 NS 15 Š51' 07 59' 18 Ü53' 17 ƒ51' 7 Feb 1810 NS 16 Š23' 07 35' 18 Ü59' 17 ƒ23' 14 Feb 1810 NS 16 Š55' 07 12' 19 Ü06' 16 ƒ59' 21 Feb 1810 NS 17 Š26' 06 49' 19 Ü14' 16 ƒ39' 28 Feb 1810 NS 17 Š56' 06 29' 19 Ü23' 16 ƒ24' 7 Mar 1810 NS 18 Š25' 06 11' 19 Ü32' 16 ƒ14' 14 Mar 1810 NS 18 Š53' 05 56' 19 Ü43' 16 ƒ10' 21 Mar 1810 NS 19 Š20' 05 43' 19 Ü54' 16 ƒ11' Þ 28 Mar 1810 NS 19 Š45' 05 34' 20 Ü05' 16 ƒ18' 4 Apr 1810 NS 20 Š07' 05 28' 20 Ü17' 16 ƒ31' 11 Apr 1810 NS 20 Š28' 05 26' 20 Ü29' 16 ƒ49' 18 Apr 1810 NS 20 Š46' 05 27' Þ 20 Ü41' 17 ƒ12' 25 Apr 1810 NS 21 Š01' 05 32' 20 Ü53' 17 ƒ40' 2 May 1810 NS 21 Š13' 05 40' 21 Ü04' 18 ƒ12' 9 May 1810 NS 21 Š23' 05 52' 21 Ü16' 18 ƒ49' 16 May 1810 NS 21 Š29' 06 07' 21 Ü26' 19 ƒ29' 23 May 1810 NS 21 Š32' 06 25' 21 Ü36' 20 ƒ13' 30 May 1810 NS 21 Š32' Œ 06 46' 21 Ü45' 21 ƒ00' 6 Jun 1810 NS 21 Š29' 07 09' 21 Ü54' 21 ƒ50' 13 Jun 1810 NS 21 Š23' 07 35' 22 Ü01' 22 ƒ42' 20 Jun 1810 NS 21 Š14' 08 03' 22 Ü07' 23 ƒ36' 27 Jun 1810 NS 21 Š03' 08 33' 22 Ü12' 24 ƒ31' 4 Jul 1810 NS 20 Š48' 09 05' 22 Ü16' 25 ƒ28' 11 Jul 1810 NS 20 Š32' 09 37' 22 Ü19' 26 ƒ26' 18 Jul 1810 NS 20 Š14' 10 11' 22 Ü20' 27 ƒ24' 25 Jul 1810 NS 19 Š54' 10 46' 22 Ü21' Œ 28 ƒ22' 1 Aug 1810 NS 19 Š33' 11 21' 22 Ü20' 29 ƒ20' 8 Aug 1810 NS 19 Š11' 11 56' 22 Ü17' 00 18' 15 Aug 1810 NS 18 Š49' 12 32' 22 Ü13' 01 15' 22 Aug 1810 NS 18 Š27' 13 07' 22 Ü09' 02 10' 29 Aug 1810 NS 18 Š06' 13 41' 22 Ü03' 03 04' 5 Sep 1810 NS 17 Š46' 14 14' 21 Ü56' 03 55'

10 19 Sep 2017 Solar Fire v Page Sep 1810 NS 17 Š28' 14 46' 21 Ü48' 04 44' 19 Sep 1810 NS 17 Š11' 15 16' 21 Ü39' 05 31' 26 Sep 1810 NS 16 Š57' 15 44' 21 Ü30' 06 14' 3 Oct 1810 NS 16 Š45' 16 11' 21 Ü20' 06 54' 10 Oct 1810 NS 16 Š36' 16 34' 21 Ü10' 07 29' 17 Oct 1810 NS 16 Š30' 16 56' 21 Ü00' 08 01' 24 Oct 1810 NS 16 Š27' 17 14' 20 Ü50' 08 27' 31 Oct 1810 NS 16 Š27' Þ 17 29' 20 Ü40' 08 49' 7 Nov 1810 NS 16 Š30' 17 40' 20 Ü31' 09 05' 14 Nov 1810 NS 16 Š37' 17 48' 20 Ü22' 09 16' 21 Nov 1810 NS 16 Š47' 17 52' 20 Ü13' 09 21' 28 Nov 1810 NS 16 Š59' 17 53' Œ 20 Ü06' 09 20' Œ 5 Dec 1810 NS 17 Š15' 17 50' 20 Ü00' 09 14' 12 Dec 1810 NS 17 Š33' 17 43' 19 Ü55' 09 02' 19 Dec 1810 NS 17 Š54' 17 33' 19 Ü51' 08 45' 26 Dec 1810 NS 18 Š17' 17 19' 19 Ü48' 08 24' 2 Jan 1811 NS 18 Š42' 17 03' 19 Ü47' 07 58' 9 Jan 1811 NS 19 Š08' 16 44' 19 Ü47' Þ 07 29' 16 Jan 1811 NS 19 Š36' 16 22' 19 Ü49' 06 58' 23 Jan 1811 NS 20 Š05' 15 59' 19 Ü51' 06 25' 30 Jan 1811 NS 20 Š35' 15 35' 19 Ü56' 05 51' 6 Feb 1811 NS 21 Š05' 15 10' 20 Ü01' 05 18' 13 Feb 1811 NS 21 Š35' 14 46' 20 Ü08' 04 46' 20 Feb 1811 NS 22 Š06' 14 22' 20 Ü15' 04 17' 27 Feb 1811 NS 22 Š36' 13 59' 20 Ü24' 03 51' 6 Mar 1811 NS 23 Š05' 13 38' 20 Ü33' 03 29' 13 Mar 1811 NS 23 Š33' 13 19' 20 Ü44' 03 11' 20 Mar 1811 NS 24 Š00' 13 03' 20 Ü55' 02 59' 27 Mar 1811 NS 24 Š25' 12 50' 21 Ü06' 02 51' 3 Apr 1811 NS 24 Š49' 12 40' 21 Ü18' 02 50' Þ 10 Apr 1811 NS 25 Š10' 12 34' 21 Ü30' 02 53' 17 Apr 1811 NS 25 Š30' 12 31' 21 Ü42' 03 02' 24 Apr 1811 NS 25 Š47' 12 32' Þ 21 Ü54' 03 16' 1 May 1811 NS 26 Š01' 12 36' 22 Ü05' 03 36' 8 May 1811 NS 26 Š12' 12 44' 22 Ü16' 04 00' 15 May 1811 NS 26 Š21' 12 55' 22 Ü27' 04 29' 22 May 1811 NS 26 Š27' 13 10' 22 Ü37' 05 03' 29 May 1811 NS 26 Š30' 13 28' 22 Ü47' 05 40' 5 Jun 1811 NS 26 Š29' Œ 13 49' 22 Ü55' 06 21' 12 Jun 1811 NS 26 Š26' 14 12' 23 Ü03' 07 05' 19 Jun 1811 NS 26 Š20' 14 38' 23 Ü10' 07 52' 26 Jun 1811 NS 26 Š11' 15 06' 23 Ü15' 08 41' 3 Jul 1811 NS 25 Š59' 15 37' 23 Ü20' 09 33' 10 Jul 1811 NS 25 Š45' 16 09' 23 Ü23' 10 26' 17 Jul 1811 NS 25 Š28' 16 42' 23 Ü25' 11 21' 24 Jul 1811 NS 25 Š10' 17 16' 23 Ü25' Œ 12 17' 31 Jul 1811 NS 24 Š51' 17 52' 23 Ü25' 13 13' 7 Aug 1811 NS 24 Š30' 18 28' 23 Ü23' 14 10' 14 Aug 1811 NS 24 Š09' 19 04' 23 Ü19' 15 07' 21 Aug 1811 NS 23 Š47' 19 40' 23 Ü15' 16 04' 28 Aug 1811 NS 23 Š26' 20 16' 23 Ü09' 16 59' 4 Sep 1811 NS 23 Š06' 20 51' 23 Ü03' 17 54' 11 Sep 1811 NS 22 Š46' 21 25' 22 Ü55' 18 47' 18 Sep 1811 NS 22 Š28' 21 58' 22 Ü47' 19 39' 25 Sep 1811 NS 22 Š12' 22 30' 22 Ü38' 20 28' 2 Oct 1811 NS 21 Š58' 23 00' 22 Ü28' 21 14' 9 Oct 1811 NS 21 Š47' 23 27' 22 Ü18' 21 58' 16 Oct 1811 NS 21 Š38' 23 52' 22 Ü08' 22 38' 23 Oct 1811 NS 21 Š32' 24 15' 21 Ü58' 23 14' 30 Oct 1811 NS 21 Š29' 24 34' 21 Ü48' 23 47' 6 Nov 1811 NS 21 Š30' Þ 24 50' 21 Ü38' 24 14' 13 Nov 1811 NS 21 Š33' 25 03' 21 Ü29' 24 37'

11 19 Sep 2017 Solar Fire v Page Nov 1811 NS 21 Š40' 25 13' 21 Ü21' 24 55' 27 Nov 1811 NS 21 Š49' 25 18' 21 Ü13' 25 07' 4 Dec 1811 NS 22 Š02' 25 20' Œ 21 Ü06' 25 14' 11 Dec 1811 NS 22 Š17' 25 18' 21 Ü01' 25 15' Œ 18 Dec 1811 NS 22 Š35' 25 12' 20 Ü56' 25 11' 25 Dec 1811 NS 22 Š55' 25 02' 20 Ü53' 25 01' 1 Jan 1812 NS 23 Š17' 24 49' 20 Ü52' 24 46' 8 Jan 1812 NS 23 Š41' 24 33' 20 Ü51' Þ 24 27' 15 Jan 1812 NS 24 Š07' 24 14' 20 Ü52' 24 03' 22 Jan 1812 NS 24 Š34' 23 53' 20 Ü55' 23 35' 29 Jan 1812 NS 25 Š02' 23 30' 20 Ü58' 23 06' 5 Feb 1812 NS 25 Š31' 23 06' 21 Ü03' 22 34' 12 Feb 1812 NS 26 Š00' 22 41' 21 Ü10' 22 01' 19 Feb 1812 NS 26 Š30' 22 16' 21 Ü17' 21 28' 26 Feb 1812 NS 26 Š59' 21 52' 21 Ü25' 20 57' 4 Mar 1812 NS 27 Š28' 21 28' 21 Ü35' 20 27' 11 Mar 1812 NS 27 Š56' 21 07' 21 Ü45' 20 00' 18 Mar 1812 NS 28 Š23' 20 47' 21 Ü55' 19 36' 25 Mar 1812 NS 28 Š49' 20 30' 22 Ü07' 19 17' 1 Apr 1812 NS 29 Š13' 20 16' 22 Ü18' 19 02' 8 Apr 1812 NS 29 Š36' 20 06' 22 Ü30' 18 52' 15 Apr 1812 NS 29 Š56' 19 58' 22 Ü42' 18 47' 22 Apr 1812 NS 00 15' 19 55' 22 Ü54' 18 47' Þ 29 Apr 1812 NS 00 31' 19 55' Þ 23 Ü06' 18 53' 6 May 1812 NS 00 44' 19 58' 23 Ü17' 19 04' 13 May 1812 NS 00 55' 20 06' 23 Ü28' 19 20' 20 May 1812 NS 01 03' 20 17' 23 Ü39' 19 41' 27 May 1812 NS 01 08' 20 31' 23 Ü48' 20 06' 3 Jun 1812 NS 01 10' 20 48' 23 Ü57' 20 36' 10 Jun 1812 NS 01 09' Œ 21 09' 24 Ü05' 21 09' 17 Jun 1812 NS 01 05' 21 32' 24 Ü12' 21 46' 24 Jun 1812 NS 00 59' 21 58' 24 Ü18' 22 27' 1 Jul 1812 NS 00 49' 22 27' 24 Ü23' 23 11' 8 Jul 1812 NS 00 38' 22 57' 24 Ü27' 23 57' 15 Jul 1812 NS 00 23' 23 30' 24 Ü29' 24 45' 22 Jul 1812 NS 00 07' 24 03' 24 Ü30' 25 35' 29 Jul 1812 NS 29 Š49' 24 38' 24 Ü30' Œ 26 27' 5 Aug 1812 NS 29 Š30' 25 14' 24 Ü28' 27 20' 12 Aug 1812 NS 29 Š10' 25 51' 24 Ü25' 28 14' 19 Aug 1812 NS 28 Š49' 26 28' 24 Ü21' 29 09' 26 Aug 1812 NS 28 Š28' 27 05' 24 Ü16' 00 03' 2 Sep 1812 NS 28 Š07' 27 42' 24 Ü10' 00 57' 9 Sep 1812 NS 27 Š47' 28 19' 24 Ü02' 01 51' 16 Sep 1812 NS 27 Š28' 28 54' 23 Ü54' 02 44' 23 Sep 1812 NS 27 Š10' 29 28' 23 Ü45' 03 36' 30 Sep 1812 NS 26 Š55' 00 01' 23 Ü36' 04 25' 7 Oct 1812 NS 26 Š41' 00 32' 23 Ü26' 05 13' 14 Oct 1812 NS 26 Š30' 01 01' 23 Ü16' 05 58' 21 Oct 1812 NS 26 Š22' 01 28' 23 Ü06' 06 41' 28 Oct 1812 NS 26 Š17' 01 52' 22 Ü56' 07 20' 4 Nov 1812 NS 26 Š14' 02 13' 22 Ü46' 07 55' 11 Nov 1812 NS 26 Š15' Þ 02 31' 22 Ü36' 08 27' 18 Nov 1812 NS 26 Š18' 02 45' 22 Ü28' 08 54' 25 Nov 1812 NS 26 Š25' 02 56' 22 Ü20' 09 17' 2 Dec 1812 NS 26 Š35' 03 03' 22 Ü13' 09 34' 9 Dec 1812 NS 26 Š47' 03 06' 22 Ü07' 09 47' 16 Dec 1812 NS 27 Š02' 03 05' Œ 22 Ü02' 09 54' 23 Dec 1812 NS 27 Š20' 03 00' 21 Ü59' 09 56' Œ 30 Dec 1812 NS 27 Š40' 02 52' 21 Ü56' 09 52' 6 Jan 1813 NS 28 Š02' 02 40' 21 Ü56' 09 43' 13 Jan 1813 NS 28 Š25' 02 24' 21 Ü56' Þ 09 30' 20 Jan 1813 NS 28 Š50' 02 06' 21 Ü58' 09 11'

12 19 Sep 2017 Solar Fire v Page Jan 1813 NS 29 Š17' 01 45' 22 Ü01' 08 49' 3 Feb 1813 NS 29 Š44' 01 22' 22 Ü06' 08 23' 10 Feb 1813 NS 00 12' 00 58' 22 Ü12' 07 54' 17 Feb 1813 NS 00 41' 00 33' 22 Ü19' 07 24' 24 Feb 1813 NS 01 09' 00 08' 22 Ü27' 06 52' 3 Mar 1813 NS 01 38' 29 43' 22 Ü36' 06 20' 10 Mar 1813 NS 02 06' 29 19' 22 Ü46' 05 49' 17 Mar 1813 NS 02 33' 28 56' 22 Ü56' 05 20' 24 Mar 1813 NS 02 59' 28 36' 23 Ü07' 04 53' 31 Mar 1813 NS 03 24' 28 18' 23 Ü19' 04 28' 7 Apr 1813 NS 03 47' 28 03' 23 Ü31' 04 08' 14 Apr 1813 NS 04 09' 27 51' 23 Ü43' 03 52' 21 Apr 1813 NS 04 28' 27 43' 23 Ü55' 03 40' 28 Apr 1813 NS 04 46' 27 38' 24 Ü06' 03 34' 5 May 1813 NS 05 01' 27 37' Þ 24 Ü18' 03 32' Þ 12 May 1813 NS 05 13' 27 40' 24 Ü29' 03 35' 19 May 1813 NS 05 23' 27 47' 24 Ü40' 03 43' 26 May 1813 NS 05 30' 27 57' 24 Ü50' 03 56' 2 Jun 1813 NS 05 35' 28 11' 24 Ü59' 04 13' 9 Jun 1813 NS 05 36' Œ 28 28' 25 Ü07' 04 35' 16 Jun 1813 NS 05 35' 28 48' 25 Ü15' 05 02' 23 Jun 1813 NS 05 30' 29 11' 25 Ü21' 05 32' 30 Jun 1813 NS 05 23' 29 37' 25 Ü26' 06 05' 7 Jul 1813 NS 05 14' 00 05' 25 Ü30' 06 43' 14 Jul 1813 NS 05 02' 00 36' 25 Ü33' 07 23' 21 Jul 1813 NS 04 47' 01 08' 25 Ü34' 08 05' 28 Jul 1813 NS 04 31' 01 43' 25 Ü34' Œ 08 50' 4 Aug 1813 NS 04 13' 02 18' 25 Ü33' 09 37' 11 Aug 1813 NS 03 54' 02 55' 25 Ü31' 10 26' 18 Aug 1813 NS 03 34' 03 32' 25 Ü27' 11 15' 25 Aug 1813 NS 03 14' 04 10' 25 Ü22' 12 06' 1 Sep 1813 NS 02 53' 04 48' 25 Ü16' 12 57' 8 Sep 1813 NS 02 33' 05 26' 25 Ü09' 13 49' 15 Sep 1813 NS 02 13' 06 04' 25 Ü02' 14 40' 22 Sep 1813 NS 01 54' 06 41' 24 Ü53' 15 31' 29 Sep 1813 NS 01 38' 07 16' 24 Ü44' 16 21' 6 Oct 1813 NS 01 23' 07 51' 24 Ü34' 17 09' 13 Oct 1813 NS 01 10' 08 23' 24 Ü24' 17 56' 20 Oct 1813 NS 00 59' 08 54' 24 Ü14' 18 41' 27 Oct 1813 NS 00 51' 09 22' 24 Ü03' 19 24' 3 Nov 1813 NS 00 47' 09 47' 23 Ü53' 20 04' 10 Nov 1813 NS 00 44' 10 10' 23 Ü44' 20 41' 17 Nov 1813 NS 00 45' Þ 10 29' 23 Ü35' 21 14' 24 Nov 1813 NS 00 49' 10 45' 23 Ü27' 21 44' 1 Dec 1813 NS 00 56' 10 58' 23 Ü19' 22 09' 8 Dec 1813 NS 01 06' 11 06' 23 Ü13' 22 30' 15 Dec 1813 NS 01 19' 11 11' 23 Ü08' 22 46' 22 Dec 1813 NS 01 34' 11 12' Œ 23 Ü04' 22 57' 29 Dec 1813 NS 01 51' 11 08' 23 Ü02' 23 03' 5 Jan 1814 NS 02 11' 11 01' 23 Ü00' 23 04' Œ 12 Jan 1814 NS 02 33' 10 50' 23 Ü00' Þ 23 00' 19 Jan 1814 NS 02 56' 10 36' 23 Ü02' 22 51' 26 Jan 1814 NS 03 21' 10 18' 23 Ü05' 22 38' 2 Feb 1814 NS 03 47' 09 58' 23 Ü09' 22 20' 9 Feb 1814 NS 04 14' 09 36' 23 Ü14' 21 58' 16 Feb 1814 NS 04 41' 09 11' 23 Ü21' 21 33' 23 Feb 1814 NS 05 09' 08 46' 23 Ü29' 21 06' 2 Mar 1814 NS 05 37' 08 21' 23 Ü37' 20 36' 9 Mar 1814 NS 06 04' 07 55' 23 Ü47' 20 06' 16 Mar 1814 NS 06 31' 07 31' 23 Ü57' 19 35' 23 Mar 1814 NS 06 58' 07 07' 24 Ü08' 19 05' 30 Mar 1814 NS 07 23' 06 46' 24 Ü20' 18 37'

13 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 13 6 Apr 1814 NS 07 47' 06 27' 24 Ü31' 18 10' 13 Apr 1814 NS 08 09' 06 11' 24 Ü43' 17 47' 20 Apr 1814 NS 08 30' 05 58' 24 Ü55' 17 27' 27 Apr 1814 NS 08 49' 05 49' 25 Ü07' 17 10' 4 May 1814 NS 09 05' 05 43' 25 Ü19' 16 58' 11 May 1814 NS 09 19' 05 41' 25 Ü30' 16 50' 18 May 1814 NS 09 31' 05 42' Þ 25 Ü41' 16 47' 25 May 1814 NS 09 40' 05 48' 25 Ü51' 16 49' Þ 1 Jun 1814 NS 09 46' 05 57' 26 Ü01' 16 55' 8 Jun 1814 NS 09 50' 06 10' 26 Ü09' 17 06' 15 Jun 1814 NS 09 51' Œ 06 26' 26 Ü17' 17 21' 22 Jun 1814 NS 09 49' 06 46' 26 Ü24' 17 41' 29 Jun 1814 NS 09 44' 07 09' 26 Ü29' 18 04' 6 Jul 1814 NS 09 36' 07 34' 26 Ü34' 18 32' 13 Jul 1814 NS 09 26' 08 02' 26 Ü37' 19 02' 20 Jul 1814 NS 09 14' 08 33' 26 Ü39' 19 36' 27 Jul 1814 NS 08 59' 09 05' 26 Ü39' Œ 20 13' 3 Aug 1814 NS 08 43' 09 40' 26 Ü39' 20 53' 10 Aug 1814 NS 08 25' 10 16' 26 Ü37' 21 34' 17 Aug 1814 NS 08 06' 10 53' 26 Ü33' 22 18' 24 Aug 1814 NS 07 46' 11 31' 26 Ü29' 23 03' 31 Aug 1814 NS 07 26' 12 10' 26 Ü23' 23 49' 7 Sep 1814 NS 07 06' 12 49' 26 Ü17' 24 36' 14 Sep 1814 NS 06 46' 13 28' 26 Ü09' 25 24' 21 Sep 1814 NS 06 27' 14 06' 26 Ü01' 26 12' 28 Sep 1814 NS 06 09' 14 44' 25 Ü52' 27 00' 5 Oct 1814 NS 05 52' 15 21' 25 Ü42' 27 47' 12 Oct 1814 NS 05 38' 15 57' 25 Ü32' 28 34' 19 Oct 1814 NS 05 26' 16 31' 25 Ü22' 29 19' 26 Oct 1814 NS 05 16' 17 03' 25 Ü11' 00 02' 2 Nov 1814 NS 05 09' 17 33' 25 Ü01' 00 44' 9 Nov 1814 NS 05 04' 18 00' 24 Ü52' 01 23' 16 Nov 1814 NS 05 03' 18 25' 24 Ü43' 02 00' 23 Nov 1814 NS 05 04' Þ 18 46' 24 Ü34' 02 33' 30 Nov 1814 NS 05 09' 19 04' 24 Ü26' 03 03' 7 Dec 1814 NS 05 16' 19 18' 24 Ü20' 03 30' 14 Dec 1814 NS 05 26' 19 28' 24 Ü14' 03 52' 21 Dec 1814 NS 05 39' 19 35' 24 Ü10' 04 10' 28 Dec 1814 NS 05 54' 19 37' 24 Ü07' 04 24' 4 Jan 1815 NS 06 11' 19 35' Œ 24 Ü05' 04 32' 11 Jan 1815 NS 06 31' 19 30' 24 Ü05' Þ 04 37' 18 Jan 1815 NS 06 53' 19 20' 24 Ü06' 04 36' Œ 25 Jan 1815 NS 07 16' 19 07' 24 Ü08' 04 30' 1 Feb 1815 NS 07 40' 18 50' 24 Ü12' 04 20' 8 Feb 1815 NS 08 06' 18 31' 24 Ü17' 04 06' 15 Feb 1815 NS 08 32' 18 09' 24 Ü23' 03 48' 22 Feb 1815 NS 08 59' 17 45' 24 Ü31' 03 26' 1 Mar 1815 NS 09 27' 17 20' 24 Ü39' 03 02' 8 Mar 1815 NS 09 54' 16 54' 24 Ü48' 02 35' 15 Mar 1815 NS 10 21' 16 29' 24 Ü58' 02 07' 22 Mar 1815 NS 10 47' 16 03' 25 Ü09' 01 37' 29 Mar 1815 NS 11 12' 15 39' 25 Ü20' 01 08' 5 Apr 1815 NS 11 37' 15 17' 25 Ü32' 00 40' 12 Apr 1815 NS 12 00' 14 57' 25 Ü44' 00 13' 19 Apr 1815 NS 12 22' 14 40' 25 Ü56' 29 48' 26 Apr 1815 NS 12 41' 14 25' 26 Ü08' 29 25' 3 May 1815 NS 12 59' 14 14' 26 Ü20' 29 06' 10 May 1815 NS 13 15' 14 07' 26 Ü31' 28 51' 17 May 1815 NS 13 28' 14 04' 26 Ü42' 28 39' 24 May 1815 NS 13 39' 14 04' Þ 26 Ü53' 28 32' 31 May 1815 NS 13 47' 14 08' 27 Ü03' 28 28' 7 Jun 1815 NS 13 53' 14 16' 27 Ü12' 28 30' Þ

14 19 Sep 2017 Solar Fire v Page Jun 1815 NS 13 55' 14 28' 27 Ü20' 28 35' 21 Jun 1815 NS 13 55' Œ 14 43' 27 Ü27' 28 45' 28 Jun 1815 NS 13 53' 15 02' 27 Ü33' 28 59' 5 Jul 1815 NS 13 47' 15 24' 27 Ü37' 29 17' 12 Jul 1815 NS 13 39' 15 49' 27 Ü41' 29 39' 19 Jul 1815 NS 13 29' 16 17' 27 Ü43' 00 04' 26 Jul 1815 NS 13 16' 16 47' 27 Ü44' 00 32' 2 Aug 1815 NS 13 02' 17 20' 27 Ü44' Œ 01 04' 9 Aug 1815 NS 12 45' 17 54' 27 Ü43' 01 38' 16 Aug 1815 NS 12 27' 18 30' 27 Ü40' 02 15' 23 Aug 1815 NS 12 08' 19 07' 27 Ü36' 02 53' 30 Aug 1815 NS 11 49' 19 46' 27 Ü30' 03 34' 6 Sep 1815 NS 11 28' 20 25' 27 Ü24' 04 16' 13 Sep 1815 NS 11 08' 21 05' 27 Ü17' 04 59' 20 Sep 1815 NS 10 49' 21 45' 27 Ü09' 05 43' 27 Sep 1815 NS 10 30' 22 24' 27 Ü00' 06 27' 4 Oct 1815 NS 10 13' 23 03' 26 Ü50' 07 12' 11 Oct 1815 NS 09 57' 23 42' 26 Ü40' 07 56' 18 Oct 1815 NS 09 43' 24 19' 26 Ü30' 08 39' 25 Oct 1815 NS 09 32' 24 54' 26 Ü20' 09 22' 1 Nov 1815 NS 09 22' 25 28' 26 Ü10' 10 03' 8 Nov 1815 NS 09 16' 26 00' 26 Ü00' 10 43' 15 Nov 1815 NS 09 12' 26 29' 25 Ü50' 11 21' 22 Nov 1815 NS 09 11' Þ 26 55' 25 Ü42' 11 56' 29 Nov 1815 NS 09 13' 27 18' 25 Ü34' 12 29' 6 Dec 1815 NS 09 18' 27 38' 25 Ü27' 12 58' 13 Dec 1815 NS 09 26' 27 54' 25 Ü21' 13 24' 20 Dec 1815 NS 09 36' 28 06' 25 Ü16' 13 47' 27 Dec 1815 NS 09 49' 28 14' 25 Ü12' 14 05' 3 Jan 1816 NS 10 05' 28 18' 25 Ü10' 14 20' 10 Jan 1816 NS 10 23' 28 19' Œ 25 Ü10' 14 30' 17 Jan 1816 NS 10 42' 28 15' 25 Ü10' Þ 14 36' 24 Jan 1816 NS 11 04' 28 07' 25 Ü12' 14 37' Œ 31 Jan 1816 NS 11 27' 27 55' 25 Ü15' 14 34' 7 Feb 1816 NS 11 51' 27 40' 25 Ü20' 14 26' 14 Feb 1816 NS 12 16' 27 21' 25 Ü26' 14 14' 21 Feb 1816 NS 12 43' 27 00' 25 Ü33' 13 59' 28 Feb 1816 NS 13 09' 26 37' 25 Ü41' 13 40' 6 Mar 1816 NS 13 36' 26 12' 25 Ü50' 13 18' 13 Mar 1816 NS 14 02' 25 47' 26 Ü00' 12 54' 20 Mar 1816 NS 14 29' 25 20' 26 Ü11' 12 27' 27 Mar 1816 NS 14 54' 24 55' 26 Ü22' 12 00' 3 Apr 1816 NS 15 19' 24 30' 26 Ü33' 11 32' 10 Apr 1816 NS 15 43' 24 07' 26 Ü45' 11 05' 17 Apr 1816 NS 16 05' 23 45' 26 Ü57' 10 38' 24 Apr 1816 NS 16 26' 23 27' 27 Ü09' 10 13' 1 May 1816 NS 16 45' 23 11' 27 Ü21' 09 50' 8 May 1816 NS 17 02' 22 59' 27 Ü33' 09 29' 15 May 1816 NS 17 17' 22 50' 27 Ü44' 09 12' 22 May 1816 NS 17 29' 22 45' 27 Ü55' 08 58' 29 May 1816 NS 17 39' 22 44' Þ 28 Ü05' 08 48' 5 Jun 1816 NS 17 46' 22 46' 28 Ü14' 08 41' 12 Jun 1816 NS 17 51' 22 53' 28 Ü22' 08 39' 19 Jun 1816 NS 17 53' 23 03' 28 Ü30' 08 40' Þ 26 Jun 1816 NS 17 53' Œ 23 17' 28 Ü36' 08 46' 3 Jul 1816 NS 17 49' 23 35' 28 Ü41' 08 56' 10 Jul 1816 NS 17 43' 23 56' 28 Ü45' 09 09' 17 Jul 1816 NS 17 35' 24 20' 28 Ü48' 09 27' 24 Jul 1816 NS 17 24' 24 47' 28 Ü50' 09 47' 31 Jul 1816 NS 17 11' 25 17' 28 Ü50' Œ 10 11' 7 Aug 1816 NS 16 56' 25 49' 28 Ü49' 10 38' 14 Aug 1816 NS 16 39' 26 23' 28 Ü46' 11 08'

15 19 Sep 2017 Solar Fire v Page Aug 1816 NS 16 21' 26 59' 28 Ü43' 11 40' 28 Aug 1816 NS 16 02' 27 36' 28 Ü38' 12 15' 4 Sep 1816 NS 15 43' 28 15' 28 Ü32' 12 51' 11 Sep 1816 NS 15 23' 28 54' 28 Ü25' 13 29' 18 Sep 1816 NS 15 03' 29 35' 28 Ü17' 14 08' 25 Sep 1816 NS 14 44' 00 15' 28 Ü08' 14 49' 2 Oct 1816 NS 14 26' 00 55' 27 Ü59' 15 29' 9 Oct 1816 NS 14 09' 01 35' 27 Ü49' 16 10' 16 Oct 1816 NS 13 54' 02 15' 27 Ü39' 16 51' 23 Oct 1816 NS 13 40' 02 53' 27 Ü29' 17 32' 30 Oct 1816 NS 13 30' 03 30' 27 Ü18' 18 12' 6 Nov 1816 NS 13 21' 04 05' 27 Ü08' 18 51' 13 Nov 1816 NS 13 15' 04 38' 26 Ü59' 19 28' 20 Nov 1816 NS 13 12' 05 09' 26 Ü50' 20 04' 27 Nov 1816 NS 13 12' Þ 05 37' 26 Ü41' 20 37' 4 Dec 1816 NS 13 14' 06 02' 26 Ü34' 21 08' 11 Dec 1816 NS 13 20' 06 23' 26 Ü28' 21 36' 18 Dec 1816 NS 13 28' 06 41' 26 Ü23' 22 02' 25 Dec 1816 NS 13 39' 06 55' 26 Ü19' 22 23' 1 Jan 1817 NS 13 52' 07 06' 26 Ü16' 22 42' 8 Jan 1817 NS 14 08' 07 12' 26 Ü15' 22 56' 15 Jan 1817 NS 14 26' 07 14' Œ 26 Ü15' Þ 23 06' 22 Jan 1817 NS 14 46' 07 12' 26 Ü16' 23 13' 29 Jan 1817 NS 15 08' 07 06' 26 Ü19' 23 15' 5 Feb 1817 NS 15 31' 06 56' 26 Ü24' 23 13' Œ 12 Feb 1817 NS 15 55' 06 42' 26 Ü29' 23 07' 19 Feb 1817 NS 16 20' 06 25' 26 Ü36' 22 57' 26 Feb 1817 NS 16 46' 06 05' 26 Ü43' 22 43' 5 Mar 1817 NS 17 12' 05 42' 26 Ü52' 22 26' 12 Mar 1817 NS 17 38' 05 18' 27 Ü02' 22 06' 19 Mar 1817 NS 18 04' 04 53' 27 Ü12' 21 44' 26 Mar 1817 NS 18 30' 04 27' 27 Ü23' 21 20' 2 Apr 1817 NS 18 55' 04 01' 27 Ü35' 20 54' 9 Apr 1817 NS 19 19' 03 35' 27 Ü47' 20 28' 16 Apr 1817 NS 19 42' 03 11' 27 Ü59' 20 02' 23 Apr 1817 NS 20 04' 02 49' 28 Ü11' 19 36' 30 Apr 1817 NS 20 24' 02 29' 28 Ü23' 19 11' 7 May 1817 NS 20 42' 02 12' 28 Ü35' 18 48' 14 May 1817 NS 20 58' 01 58' 28 Ü46' 18 27' 21 May 1817 NS 21 12' 01 47' 28 Ü57' 18 09' 28 May 1817 NS 21 24' 01 41' 29 Ü07' 17 54' 4 Jun 1817 NS 21 33' 01 38' 29 Ü17' 17 42' 11 Jun 1817 NS 21 40' 01 39' Þ 29 Ü26' 17 34' 18 Jun 1817 NS 21 44' 01 43' 29 Ü33' 17 29' 25 Jun 1817 NS 21 45' Œ 01 52' 29 Ü40' 17 28' Þ 2 Jul 1817 NS 21 43' 02 05' 29 Ü46' 17 31' 9 Jul 1817 NS 21 39' 02 21' 29 Ü50' 17 38' 16 Jul 1817 NS 21 33' 02 40' 29 Ü53' 17 48' 23 Jul 1817 NS 21 24' 03 03' 29 Ü55' 18 02' 30 Jul 1817 NS 21 13' 03 29' 29 Ü56' Œ 18 19' 6 Aug 1817 NS 20 59' 03 58' 29 Ü55' 18 40' 13 Aug 1817 NS 20 44' 04 29' 29 Ü53' 19 03' 20 Aug 1817 NS 20 27' 05 02' 29 Ü50' 19 29' 27 Aug 1817 NS 20 09' 05 38' 29 Ü46' 19 58' 3 Sep 1817 NS 19 50' 06 15' 29 Ü40' 20 29' 10 Sep 1817 NS 19 30' 06 54' 29 Ü33' 21 02' 17 Sep 1817 NS 19 11' 07 33' 29 Ü26' 21 36' 24 Sep 1817 NS 18 51' 08 14' 29 Ü17' 22 12' 1 Oct 1817 NS 18 32' 08 54' 29 Ü08' 22 49' 8 Oct 1817 NS 18 15' 09 35' 28 Ü58' 23 26' 15 Oct 1817 NS 17 58' 10 16' 28 Ü48' 24 04' 22 Oct 1817 NS 17 44' 10 56' 28 Ü38' 24 42'

16 19 Sep 2017 Solar Fire v Page Oct 1817 NS 17 31' 11 35' 28 Ü28' 25 20' 5 Nov 1817 NS 17 21' 12 13' 28 Ü17' 25 57' 12 Nov 1817 NS 17 13' 12 49' 28 Ü08' 26 33' 19 Nov 1817 NS 17 08' 13 24' 27 Ü58' 27 08' 26 Nov 1817 NS 17 06' 13 56' 27 Ü50' 27 41' 3 Dec 1817 NS 17 06' Þ 14 25' 27 Ü42' 28 13' 10 Dec 1817 NS 17 09' 14 52' 27 Ü35' 28 42' 17 Dec 1817 NS 17 15' 15 15' 27 Ü30' 29 09' 24 Dec 1817 NS 17 24' 15 35' 27 Ü25' 29 32' 31 Dec 1817 NS 17 36' 15 51' 27 Ü22' 29 53' 7 Jan 1818 NS 17 49' 16 03' 27 Ü21' 00 10' 14 Jan 1818 NS 18 06' 16 11' 27 Ü20' Þ 00 24' 21 Jan 1818 NS 18 24' 16 15' 27 Ü21' 00 34' 28 Jan 1818 NS 18 44' 16 15' Œ 27 Ü24' 00 40' 4 Feb 1818 NS 19 06' 16 11' 27 Ü28' 00 43' 11 Feb 1818 NS 19 29' 16 03' 27 Ü33' 00 41' Œ 18 Feb 1818 NS 19 53' 15 51' 27 Ü39' 00 36' 25 Feb 1818 NS 20 18' 15 35' 27 Ü47' 00 27' 4 Mar 1818 NS 20 43' 15 17' 27 Ü55' 00 15' 11 Mar 1818 NS 21 09' 14 55' 28 Ü04' 29 59' 18 Mar 1818 NS 21 35' 14 32' 28 Ü15' 29 41' 25 Mar 1818 NS 22 01' 14 07' 28 Ü25' 29 20' 1 Apr 1818 NS 22 26' 13 41' 28 Ü37' 28 57' 8 Apr 1818 NS 22 51' 13 15' 28 Ü49' 28 33' 15 Apr 1818 NS 23 14' 12 49' 29 Ü01' 28 09' 22 Apr 1818 NS 23 37' 12 24' 29 Ü13' 27 44' 29 Apr 1818 NS 23 58' 12 01' 29 Ü25' 27 19' 6 May 1818 NS 24 17' 11 40' 29 Ü37' 26 55' 13 May 1818 NS 24 34' 11 21' 29 Ü48' 26 33' 20 May 1818 NS 24 50' 11 06' 29 Ü59' 26 12' 27 May 1818 NS 25 03' 10 54' 00 Ý10' 25 54' 3 Jun 1818 NS 25 14' 10 45' 00 Ý20' 25 38' 10 Jun 1818 NS 25 22' 10 40' 00 Ý29' 25 26' 17 Jun 1818 NS 25 28' 10 39' Þ 00 Ý37' 25 16' 24 Jun 1818 NS 25 31' 10 42' 00 Ý44' 25 10' 1 Jul 1818 NS 25 32' Œ 10 49' 00 Ý50' 25 08' 8 Jul 1818 NS 25 30' 11 00' 00 Ý55' 25 09' Þ 15 Jul 1818 NS 25 25' 11 14' 00 Ý59' 25 14' 22 Jul 1818 NS 25 18' 11 32' 01 Ý01' 25 22' 29 Jul 1818 NS 25 08' 11 53' 01 Ý02' 25 33' 5 Aug 1818 NS 24 56' 12 18' 01 Ý02' Œ 25 48' 12 Aug 1818 NS 24 42' 12 45' 01 Ý01' 26 05' 19 Aug 1818 NS 24 27' 13 15' 00 Ý58' 26 26' 26 Aug 1818 NS 24 10' 13 48' 00 Ý54' 26 49' 2 Sep 1818 NS 23 52' 14 23' 00 Ý49' 27 15' 9 Sep 1818 NS 23 32' 14 59' 00 Ý42' 27 43' 16 Sep 1818 NS 23 13' 15 37' 00 Ý35' 28 13' 23 Sep 1818 NS 22 53' 16 16' 00 Ý27' 28 44' 30 Sep 1818 NS 22 34' 16 56' 00 Ý18' 29 17' 7 Oct 1818 NS 22 16' 17 37' 00 Ý08' 29 51' 14 Oct 1818 NS 21 59' 18 18' 29 Ü58' 00 26' 21 Oct 1818 NS 21 43' 18 59' 29 Ü48' 01 01' 28 Oct 1818 NS 21 29' 19 40' 29 Ü37' 01 36' 4 Nov 1818 NS 21 17' 20 19' 29 Ü27' 02 11' 11 Nov 1818 NS 21 07' 20 58' 29 Ü17' 02 46' 18 Nov 1818 NS 21 00' 21 35' 29 Ü08' 03 20' 25 Nov 1818 NS 20 56' 22 10' 28 Ü59' 03 52' 2 Dec 1818 NS 20 54' 22 44' 28 Ü51' 04 23' 9 Dec 1818 NS 20 55' Þ 23 14' 28 Ü44' 04 53' 16 Dec 1818 NS 20 59' 23 42' 28 Ü38' 05 20' 23 Dec 1818 NS 21 06' 24 07' 28 Ü33' 05 45' 30 Dec 1818 NS 21 16' 24 29' 28 Ü29' 06 07'

17 19 Sep 2017 Solar Fire v Page 17 6 Jan 1819 NS 21 28' 24 46' 28 Ü27' 06 26' 13 Jan 1819 NS 21 42' 25 00' 28 Ü26' 06 42' 20 Jan 1819 NS 21 58' 25 10' 28 Ü27' Þ 06 55' 27 Jan 1819 NS 22 17' 25 16' 28 Ü29' 07 04' 3 Feb 1819 NS 22 37' 25 18' Œ 28 Ü32' 07 10' 10 Feb 1819 NS 22 59' 25 16' 28 Ü37' 07 12' 17 Feb 1819 NS 23 22' 25 09' 28 Ü43' 07 11' Œ 24 Feb 1819 NS 23 47' 24 59' 28 Ü50' 07 06' 3 Mar 1819 NS 24 12' 24 45' 28 Ü58' 06 57' 10 Mar 1819 NS 24 37' 24 28' 29 Ü07' 06 46' 17 Mar 1819 NS 25 03' 24 08' 29 Ü17' 06 31' 24 Mar 1819 NS 25 28' 23 45' 29 Ü28' 06 14' 31 Mar 1819 NS 25 54' 23 21' 29 Ü39' 05 54' 7 Apr 1819 NS 26 19' 22 56' 29 Ü51' 05 33' 14 Apr 1819 NS 26 43' 22 30' 00 Ý03' 05 10' 21 Apr 1819 NS 27 06' 22 04' 00 Ý15' 04 47' 28 Apr 1819 NS 27 27' 21 39' 00 Ý27' 04 23' 5 May 1819 NS 27 48' 21 15' 00 Ý40' 03 59' 12 May 1819 NS 28 06' 20 53' 00 Ý51' 03 36' 19 May 1819 NS 28 23' 20 33' 01 Ý03' 03 15' 26 May 1819 NS 28 38' 20 16' 01 Ý13' 02 55' 2 Jun 1819 NS 28 50' 20 02' 01 Ý24' 02 37' 9 Jun 1819 NS 29 00' 19 52' 01 Ý33' 02 22' 16 Jun 1819 NS 29 08' 19 45' 01 Ý42' 02 09' 23 Jun 1819 NS 29 13' 19 42' 01 Ý49' 01 59' 30 Jun 1819 NS 29 15' 19 43' Þ 01 Ý56' 01 53' 7 Jul 1819 NS 29 15' Œ 19 48' 02 Ý01' 01 49' 14 Jul 1819 NS 29 12' 19 57' 02 Ý05' 01 49' Þ 21 Jul 1819 NS 29 07' 20 09' 02 Ý08' 01 53' 28 Jul 1819 NS 28 59' 20 25' 02 Ý09' 01 59' 4 Aug 1819 NS 28 49' 20 45' 02 Ý10' Œ 02 09' 11 Aug 1819 NS 28 37' 21 07' 02 Ý09' 02 22' 18 Aug 1819 NS 28 22' 21 33' 02 Ý06' 02 38' 25 Aug 1819 NS 28 06' 22 02' 02 Ý03' 02 56' 1 Sep 1819 NS 27 49' 22 33' 01 Ý58' 03 17' 8 Sep 1819 NS 27 31' 23 07' 01 Ý52' 03 41' 15 Sep 1819 NS 27 11' 23 42' 01 Ý45' 04 06' 22 Sep 1819 NS 26 52' 24 19' 01 Ý37' 04 34' 29 Sep 1819 NS 26 33' 24 58' 01 Ý28' 05 03' 6 Oct 1819 NS 26 14' 25 37' 01 Ý18' 05 33' 13 Oct 1819 NS 25 56' 26 18' 01 Ý08' 06 05' 20 Oct 1819 NS 25 39' 26 58' 00 Ý58' 06 37' 27 Oct 1819 NS 25 24' 27 39' 00 Ý48' 07 10' 3 Nov 1819 NS 25 10' 28 20' 00 Ý37' 07 43' 10 Nov 1819 NS 24 59' 29 00' 00 Ý27' 08 15' 17 Nov 1819 NS 24 50' 29 39' 00 Ý18' 08 47' 24 Nov 1819 NS 24 44' 00 16' 00 Ý09' 09 19' 1 Dec 1819 NS 24 40' 00 52' 00 Ý00' 09 49' 8 Dec 1819 NS 24 39' Þ 01 26' 29 Ü53' 10 18' 15 Dec 1819 NS 24 41' 01 58' 29 Ü46' 10 45' 22 Dec 1819 NS 24 46' 02 27' 29 Ü41' 11 11' 29 Dec 1819 NS 24 53' 02 53' 29 Ü37' 11 34' 5 Jan 1820 NS 25 03' 03 16' 29 Ü35' 11 54' 12 Jan 1820 NS 25 16' 03 35' 29 Ü33' 12 12' 19 Jan 1820 NS 25 31' 03 50' 29 Ü33' Þ 12 27' 26 Jan 1820 NS 25 48' 04 02' 29 Ü35' 12 38' 2 Feb 1820 NS 26 07' 04 10' 29 Ü38' 12 47' 9 Feb 1820 NS 26 28' 04 13' 29 Ü42' 12 52' 16 Feb 1820 NS 26 50' 04 12' Œ 29 Ü48' 12 53' Œ 23 Feb 1820 NS 27 13' 04 08' 29 Ü55' 12 51' 1 Mar 1820 NS 27 37' 03 59' 00 Ý02' 12 46' 8 Mar 1820 NS 28 02' 03 47' 00 Ý11' 12 38'

18 19 Sep 2017 Solar Fire v Page Mar 1820 NS 28 28' 03 31' 00 Ý21' 12 26' 22 Mar 1820 NS 28 53' 03 13' 00 Ý32' 12 12' 29 Mar 1820 NS 29 18' 02 51' 00 Ý43' 11 56' 5 Apr 1820 NS 29 44' 02 28' 00 Ý54' 11 37' 12 Apr 1820 NS 00 Ü08' 02 04' 01 Ý06' 11 17' 19 Apr 1820 NS 00 Ü32' 01 38' 01 Ý18' 10 55' 26 Apr 1820 NS 00 Ü54' 01 12' 01 Ý31' 10 33' 3 May 1820 NS 01 Ü15' 00 47' 01 Ý43' 10 10' 10 May 1820 NS 01 Ü35' 00 22' 01 Ý55' 09 48' 17 May 1820 NS 01 Ü53' 00 00' 02 Ý06' 09 26' 24 May 1820 NS 02 Ü09' 29 39' 02 Ý17' 09 05' 31 May 1820 NS 02 Ü23' 29 21' 02 Ý28' 08 46' 7 Jun 1820 NS 02 Ü35' 29 05' 02 Ý38' 08 29' 14 Jun 1820 NS 02 Ü44' 28 53' 02 Ý47' 08 14' 21 Jun 1820 NS 02 Ü51' 28 45' 02 Ý54' 08 02' 28 Jun 1820 NS 02 Ü55' 28 40' 03 Ý01' 07 52' 5 Jul 1820 NS 02 Ü57' 28 39' Þ 03 Ý07' 07 45' 12 Jul 1820 NS 02 Ü56' Œ 28 41' 03 Ý12' 07 42' 19 Jul 1820 NS 02 Ü53' 28 48' 03 Ý15' 07 41' Þ 26 Jul 1820 NS 02 Ü47' 28 58' 03 Ý17' 07 44' 2 Aug 1820 NS 02 Ü38' 29 13' 03 Ý18' 07 49' 9 Aug 1820 NS 02 Ü27' 29 30' 03 Ý17' Œ 07 58' 16 Aug 1820 NS 02 Ü14' 29 51' 03 Ý15' 08 10' 23 Aug 1820 NS 02 Ü00' 00 15' 03 Ý12' 08 24' 30 Aug 1820 NS 01 Ü43' 00 42' 03 Ý07' 08 41' 6 Sep 1820 NS 01 Ü26' 01 12' 03 Ý02' 09 01' 13 Sep 1820 NS 01 Ü07' 01 44' 02 Ý55' 09 22' 20 Sep 1820 NS 00 Ü48' 02 18' 02 Ý47' 09 46' 27 Sep 1820 NS 00 Ü28' 02 54' 02 Ý39' 10 12' 4 Oct 1820 NS 00 Ü09' 03 32' 02 Ý29' 10 39' 11 Oct 1820 NS 29 51' 04 10' 02 Ý20' 11 07' 18 Oct 1820 NS 29 33' 04 50' 02 Ý09' 11 37' 25 Oct 1820 NS 29 16' 05 30' 01 Ý59' 12 07' 1 Nov 1820 NS 29 02' 06 10' 01 Ý49' 12 38' 8 Nov 1820 NS 28 49' 06 50' 01 Ý38' 13 08' 15 Nov 1820 NS 28 38' 07 30' 01 Ý28' 13 39' 22 Nov 1820 NS 28 30' 08 09' 01 Ý19' 14 09' 29 Nov 1820 NS 28 25' 08 47' 01 Ý10' 14 38' 6 Dec 1820 NS 28 22' 09 23' 01 Ý03' 15 07' 13 Dec 1820 NS 28 22' Þ 09 57' 00 Ý56' 15 34' 20 Dec 1820 NS 28 25' 10 29' 00 Ý50' 15 59' 27 Dec 1820 NS 28 30' 10 59' 00 Ý46' 16 22' 3 Jan 1821 NS 28 38' 11 26' 00 Ý43' 16 43' 10 Jan 1821 NS 28 49' 11 50' 00 Ý41' 17 02' 17 Jan 1821 NS 29 02' 12 10' 00 Ý41' Þ 17 18' 24 Jan 1821 NS 29 18' 12 27' 00 Ý42' 17 32' 31 Jan 1821 NS 29 35' 12 40' 00 Ý44' 17 42' 7 Feb 1821 NS 29 55' 12 49' 00 Ý48' 17 49' 14 Feb 1821 NS 00 Ü16' 12 54' 00 Ý53' 17 53' 21 Feb 1821 NS 00 Ü38' 12 54' Œ 01 Ý00' 17 54' Œ 28 Feb 1821 NS 01 Ü01' 12 51' 01 Ý07' 17 52' 7 Mar 1821 NS 01 Ü26' 12 44' 01 Ý16' 17 46' 14 Mar 1821 NS 01 Ü51' 12 34' 01 Ý25' 17 38' 21 Mar 1821 NS 02 Ü16' 12 20' 01 Ý36' 17 26' 28 Mar 1821 NS 02 Ü42' 12 02' 01 Ý47' 17 12' 4 Apr 1821 NS 03 Ü07' 11 42' 01 Ý58' 16 56' 11 Apr 1821 NS 03 Ü32' 11 20' 02 Ý10' 16 38' 18 Apr 1821 NS 03 Ü56' 10 56' 02 Ý22' 16 19' 25 Apr 1821 NS 04 Ü19' 10 32' 02 Ý35' 15 58' 2 May 1821 NS 04 Ü41' 10 06' 02 Ý47' 15 37' 9 May 1821 NS 05 Ü02' 09 41' 02 Ý59' 15 15' 16 May 1821 NS 05 Ü21' 09 16' 03 Ý11' 14 54'

January 2020, 00:00:00, New York, New York Day Longitude Age Sun-Moon angle Illum, % Dist, km Phase Ë ' , À 30 6

January 2020, 00:00:00, New York, New York Day Longitude Age Sun-Moon angle Illum, % Dist, km Phase Ë ' , À 30 6 January 2020, 00:00:00, New York, New York 01 18 Ë 37 5.61 291 36' 31.77 404,107 02 00 À 30 6.50 280 45' 40.84 404,563 03 12 À 22 7.39 269 53' 50.23 403,714 First quarter (02 Jan, 23:47 ) 04 24 À 20 8.29

Chi tiết hơn

DS THÍ SINH VÀO THẲNG VÒNG 2- TOEFL JUNIOR STT Họ và tên Ngày sinh SBD Khối Trường Quận/Huyện 1 Đinh Anh Thư 27-Jun THCS Lê Quý Đôn Vĩnh

DS THÍ SINH VÀO THẲNG VÒNG 2- TOEFL JUNIOR STT Họ và tên Ngày sinh SBD Khối Trường Quận/Huyện 1 Đinh Anh Thư 27-Jun THCS Lê Quý Đôn Vĩnh DS THÍ SINH VÀO THẲNG VÒNG 2- TOEFL JUNIOR 1 Đinh Anh Thư 27-Jun-00 40500681 9 THCS Lê Quý Đôn Vĩnh Cửu 2 Nguyễn Ngọc Châu Long 22-Apr-00 40500855 9 THCS Võ Trường Toản Vĩnh Cửu 3 Trần Nguyễn Phương Thùy

Chi tiết hơn

BC TOEFL Junior HCM V2_ xlsx

BC TOEFL Junior HCM V2_ xlsx DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG 3 HỘI THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE 2018-2019 (Sắp xếp theo Trường) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: HỒ CHÍ MINH TỔNG SỐ THÍ SINH ĐƯỢC VÀO VÒNG 3: 100 Test date: 31/Mar/19 1 NGUYEN DUNG

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÀ LỊCH THI VÒNG 2 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY 2015 TẠI TIỀN GIANG Ngày thi: 10/05/2015 (Chủ nhật) Địa điểm: Trường TiH N

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÀ LỊCH THI VÒNG 2 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY 2015 TẠI TIỀN GIANG Ngày thi: 10/05/2015 (Chủ nhật) Địa điểm: Trường TiH N DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÀ LỊCH THI VÒNG 2 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY 2015 TẠI TIỀN GIANG Ngày thi: 10/05/2015 (Chủ nhật) Địa điểm: Trường TiH NGUYỄN HUỆ Số 3/3, đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp.

Chi tiết hơn

DANH SÁCH LỊCH THI CA THI VÒNG 1 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL JUNIOR TẠI HÀ NỘI NĂM HỌC TOEFL JUNIOR CHALLENGE Địa điểm dự thi: Cụm 3: Trường Phổ

DANH SÁCH LỊCH THI CA THI VÒNG 1 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL JUNIOR TẠI HÀ NỘI NĂM HỌC TOEFL JUNIOR CHALLENGE Địa điểm dự thi: Cụm 3: Trường Phổ DANH SÁCH LỊCH THI CA THI VÒNG 1 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL JUNIOR TẠI HÀ NỘI NĂM HỌC 2015-2016 TOEFL JUNIOR CHALLENGE Địa điểm dự thi: Cụm 3: Trường Phổ thông Marie Curie Địa chỉ:số 2 phố Trần Văn Lai, Mỹ

Chi tiết hơn

DANH SÁCH CA THI VÀ LỊCH THI VÒNG 2 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG MOS 2015 DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC TẠI HÀ NỘI Ngày thi: Địa điểm thi: 14/3/20

DANH SÁCH CA THI VÀ LỊCH THI VÒNG 2 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG MOS 2015 DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC TẠI HÀ NỘI Ngày thi: Địa điểm thi: 14/3/20 DANH SÁCH CA THI VÀ LỊCH THI VÒNG 2 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG MOS 2015 DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC TẠI HÀ NỘI Ngày thi: Địa điểm thi: 14/3/2015 (Thứ bảy) Trung học Vinschool T35 Khu đô thị Times

Chi tiết hơn

IELTS GUARANTEE PROGRAM

IELTS GUARANTEE PROGRAM Gọi ngay Hotline 0908557748 (Ms Thủy) và nhận học bổng $200! IELTS GUARANTEE PROGRAM Chương trình được xây dựng bởi HELP English Endure the pain, enjoy the rain. Mục lục Giới thiệu chương trình Tổ chức

Chi tiết hơn

Vietnam Aquatic Sports Assoc. HY-TEK's MEET MANAGER Jan-19 Page 1 Chung ket Festival Boi loi hoc sinh Lan XI - 24-Jan-19 Team Roster Phong Gd&D

Vietnam Aquatic Sports Assoc. HY-TEK's MEET MANAGER Jan-19 Page 1 Chung ket Festival Boi loi hoc sinh Lan XI - 24-Jan-19 Team Roster Phong Gd&D HY-TEK's MEET MANAGER 3.0-15-Jan-19 Page 1 Phong Gd&Dt H Binh Chanh 1 Cao, Nguyen M 7 05-Mar-11 2 Dang Tien, Loi M 12 31-Jan-06 3 Duong Pham Hai, Yen F 11 05-Feb-07 4 HO Tran Gia, AN F 13 06-Dec-05 5 Huynh

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tình hình kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm 2019 1 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) IIP theo ngành (%YoY) 30.0% 20 25.0% 20.0% 15.0% 14.3% 9.7% 15 10 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% 2.5% 5.9% 5 - (5) Jul-18 Aug-18

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Xây dựng đề thi PISA Ron Martin Dave Tout Juliette Mendelovits Workshop for Vietnamese Delegation August 2012 Những chủ điểm cho buổi học sáng nay Soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan phức hợp Quy trình

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 1 Tăng trưởng GDP 10% 8% 6% 4% 2% 0% 5.68% 4.80% 5.00% 5.34% 6.47% 5.55% 6.28% 6.73% 6.71% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GDP Quý II/2019 tăng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thi trưỚng nợ tieng viet _anh tuan sua_

Microsoft Word - thi trưỚng nợ tieng viet _anh tuan sua_ Trần Trà My Chuyên viên phân tích T: 0916668280 My.trantra@mbs.com.vn Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận kinh tế: 0915591954 Tuan.Hoangcong@mbs.com.vn Tuần từ 1/9/2018 15/9/2018 THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ LÃI SUẤT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thi trưỚng nợ VN _anh Tuấn s�a__1_

Microsoft Word - thi trưỚng nợ VN _anh Tuấn sá»�a__1_ Trần Trà My Chuyên viên phân tích T: 0916668280 My.trantra@mbs.com.vn Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận kinh tế: 0915591954 Tuan.Hoangcong@mbs.com.vn Tuần từ 15/8/2018 30/8/2018 THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ LÃI SUẤT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thi trưỚng nợ tieng viet

Microsoft Word - thi trưỚng nợ tieng viet Trần Trà My Chuyên viên phân tích T: 0916668280 My.trantra@mbs.com.vn Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận kinh tế: 0915591954 Tuan.Hoangcong@mbs.com.vn Tuần từ 1/10/2018 15/10/2018 THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ LÃI SUẤT

Chi tiết hơn

Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 VIE

Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 VIE Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-1 Dec-1 VIETNAM ECONOMICS UPDATE July 18, 19 Nguyễn Đức Hùng Linh Giám đốc TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG GDP

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tình hình kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019 1 Chỉ số số sản sản xuất xuất công công nghiệp nghiệp (IIP) (IIP) Tăng trưởng các nhóm ngành trong 4M2019 (so với cùng kỳ) 30.0% 25.0% 20.0% Cung cấp nước;

Chi tiết hơn

Hoàng Công Tuấn Chuyên viên phân tích T: Trần Bửu Quốc Dịch vụ khách hàng tổ chức (ICS) L

Hoàng Công Tuấn Chuyên viên phân tích T: Trần Bửu Quốc Dịch vụ khách hàng tổ chức (ICS) L Hoàng Công Tuấn Chuyên viên phân tích T: 915591954 Tuan.Hoangcong@mbs.com.vn Trần Bửu Quốc Dịch vụ khách hàng tổ chức (ICS) Quoc.TranBuu@mbs.com.vn Lãi suất điều hành Lãi suất Trước Nay Cơ bản 9% 9% Tái

Chi tiết hơn

Số tháng 12 năm 2016 Ths. Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô T: E: Trương Hoa Minh Institutional Client

Số tháng 12 năm 2016 Ths. Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô T: E: Trương Hoa Minh Institutional Client Số tháng 12 năm 2016 Ths. Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô T: 0915591954 E: Tuan.Hoangcong@mbs.com.vn Trương Hoa Minh Institutional Client Services (ICS) T: Minh.TruongHoa@mbs.com.vn MBS Vietnam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ban tin lai suat ty gia thang

Microsoft Word - Ban tin lai suat ty gia thang BAN KINH DOANH VỐN & TIỀN TỆ Tầng 17 Tháp A Vincom 191 Bà Triệu Tel: +84 4 2226822 Email: nghiencuu.kdv@bidv.com.vn BẢN TIN LÃI SUẤT-TỶ GIÁ Tháng 2/214 Hoàng Nữ Ngọc Thủy - Email: thuyhnn@bidv.com.vn Nguyễn

Chi tiết hơn

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Ngành Thủy sản Báo cáo cập nhật Tháng 9, 2019 Khuyến nghị OUTPERFORM Giá kỳ vọng (VNĐ) Giá thị trường (09/9/2019) 80

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Ngành Thủy sản Báo cáo cập nhật Tháng 9, 2019 Khuyến nghị OUTPERFORM Giá kỳ vọng (VNĐ) Giá thị trường (09/9/2019) 80 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Ngành Thủy sản Báo cáo cập nhật Tháng 9, 2019 Khuyến nghị OUTPERFORM Giá kỳ vọng (VNĐ) 102.000 Giá thị trường (09/9/2019) 80.800 Lợi nhuận kỳ vọng +26,2% THÔNG TIN CỔ PHẦN Sàn

Chi tiết hơn

General Surgery Residency Program - PGY 1 (revised ) July August September October November December January February March April May

General Surgery Residency Program - PGY 1 (revised ) July August September October November December January February March April May 2015-2016 General Surgery Residency Program - PGY 1 (revised 3.2.16) July August September October November December January February March April May June GMH Vascular GMH GenS A GMH GenS B (away 5-11)

Chi tiết hơn

01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 10/17 01/18 04/18 07/18 10/18 01/19 04/19 Thị Trường Trái Phiếu n Báo cáo tháng Ngày 07 tháng 6 năm 2019 Báo

01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 10/17 01/18 04/18 07/18 10/18 01/19 04/19 Thị Trường Trái Phiếu n Báo cáo tháng Ngày 07 tháng 6 năm 2019 Báo 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 10/17 Thị Trường Trái Phiếu n Báo cáo tháng Ngày 07 tháng 6 năm 2019 Báo Cáo Trái Phiếu Tổng hợp 8,0% Lợi suất trái phiếu Báo Cáo tháng 05/2019 Nội dung 7,0% 6,0% Tổng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Vietnam Gap ghenh phia truoc.docx

Microsoft Word - Vietnam Gap ghenh phia truoc.docx [Type text] [Type text] [Type text] 2008 VIỆT NAM 2009 Gập ghềnh phía trước Năm 2008 đã qua đi với những khó khăn liên tiếp trên nhiều mặt trận: lạm phát, thương mại, tỷ giá, lãi suất, ngân hàng, thị trường

Chi tiết hơn

CTCP Thực phẩm Sao Ta

CTCP Thực phẩm Sao Ta CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA Mã CK: FMC Sàn: HSX/Vietnam Ngành: Thủy sản MUA [+15%] Ngày cập nhật: 17/07/2019 Giá mục tiêu 34,462 VNĐ Giá hiện tại 30,000 VNĐ Bùi Thị Thùy Dương (+848) 5413 5472 duongbui@phs.vn

Chi tiết hơn

Báo cáo ngành Ngân hàng

Báo cáo ngành Ngân hàng CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH 218 Ngành: Ngân hàng TÍCH CỰC Ngày cập nhật: 19/4/219 Phan Xuân Trung (+84-28) 5413 5479 trungphan@phs.vn Danh sách các cổ phiếu trong ngành Mã Sàn Giá CP (19/4) Vốn hóa (tỷ

Chi tiết hơn

PATHFINDER IDPA MATCH RESULTS

PATHFINDER IDPA MATCH RESULTS NOV 2017 NOVEMBER DIVISION WINNERS SSP Westlake, B. 0 0.00 89.00 ESP Laird, B. 86.99 CCP Snook, L. 83.67 NFC OPTIC Wilde, C. Leven, S. 96.68 128.23 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Points PE HNT

Chi tiết hơn

BSC - Vietnam Daily Monitor - V (macro).xlsm

BSC - Vietnam Daily Monitor - V (macro).xlsm BSC RESEARCH Tổng quan Thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2015 Dòng tiền sẽ tiếp tục xoay vòng Dự đoán xu hướng thị trường Ngày 4/6/2015 Tuần 1/6-5/6/2015 Tháng 5/2015 Tiêu cực Trung lập Tích cực Điểm nhấn Hai

Chi tiết hơn

Kiểu dữ liệu văn bản Kiểu dữ liệu văn bản Bởi: PGS. TS. NGƯT Phạm Văn Huấn Ngoài những dữ liệu số như các số nguyên, số thực, máy tính còn có thể lưu

Kiểu dữ liệu văn bản Kiểu dữ liệu văn bản Bởi: PGS. TS. NGƯT Phạm Văn Huấn Ngoài những dữ liệu số như các số nguyên, số thực, máy tính còn có thể lưu Bởi: PGS. TS. NGƯT Phạm Văn Huấn Ngoài những dữ liệu số như các số nguyên, số thực, máy tính còn có thể lưu giữ và xử lý những dữ liệu văn bản như những chữ cái, những đoạn văn bản, những chữ số và một

Chi tiết hơn

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC & TRIỂN VỌNG VĨ MÔ (A) Đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy nền kinh tế được cải thiện 1. Chỉ số PMI HSBC đã vượt 50 vào tháng 11

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC & TRIỂN VỌNG VĨ MÔ (A) Đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy nền kinh tế được cải thiện 1. Chỉ số PMI HSBC đã vượt 50 vào tháng 11 & TRIỂN VỌNG VĨ MÔ (A) Đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy nền kinh tế được cải thiện 1. Chỉ số PMI HSBC đã vượt 50 vào tháng 11 trước khi giảm trở lại Chúng tôi đã thấy có sự phục hồi của đơn hàng sản

Chi tiết hơn

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time for Greenwich Mean Time January Ò ' Capricorn Compliments of: Clayten Tylor Esoteric Astrologer www.claytentylor.com 00Ò Jan, New on 0:: PM GMT Tra-Tra Æ Æ 0 0 Å Ä Æ± ŠƱ Ä Â Æ Ã Å Æ Â Â Æ Å 0 0 0  Æ

Chi tiết hơn

Phân tích Cổ phiếu BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY Ngày 15/03/2017 TCTCP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PVD - HOSE) Khuyến nghị: MUA THÔNG TIN CỔ PHIẾU Giá

Phân tích Cổ phiếu BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY Ngày 15/03/2017 TCTCP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PVD - HOSE) Khuyến nghị: MUA THÔNG TIN CỔ PHIẾU Giá Phân tích Cổ phiếu BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY Ngày 15/03/2017 Khuyến nghị: MUA THÔNG TIN CỔ PHIẾU Giá cổ phiếu (đồng/cp) 20,650 Giá mục tiêu (đồng/cp) 28,690 Tiềm năng tăng/giảm (%) 38.9 Tăng trưởng giá

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở Trình bày: Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam Ngày 25/04/2014 NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. Tổng quan thị trường nhà ở bán Việt Nam 2. Cập nhật xu hướng

Chi tiết hơn

Phân tích Cổ phiếu BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY Ngày 13/03/2017 Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) Khuyến nghị: MUA THÔNG TIN CỔ PHIẾU Giá

Phân tích Cổ phiếu BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY Ngày 13/03/2017 Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) Khuyến nghị: MUA THÔNG TIN CỔ PHIẾU Giá Phân tích Cổ phiếu BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY Ngày 13/03/2017 Khuyến nghị: MUA THÔNG TIN CỔ PHIẾU Giá cổ phiếu (đồng/cp) 17,600 Giá mục tiêu (đồng/cp) 28,820 Tiềm năng tăng/giảm (%) 63.8 Tăng trưởng giá

Chi tiết hơn

FPTS

FPTS BÁO CÁO CẬP NHẬT TIN TỨC NGÀNH: BÁN LẺ Ngày 02 tháng 04 năm 2019 u CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG () Trần Hà Sơn Chuyên viên tư vấn đầu tư Email: sonth2@fpts.com.vn Tel: (84.28) 6290 8686 - Ext:

Chi tiết hơn

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence Astrological Calendar for Jennifer Lawrence January Capricorn Ò ' Ò' Ò ' «Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Tra-Tra ª Å Ã Ã Æ Â Å Æ Â Æ Â Å Æ Â Ä Å Æ Ãª Â Ô 0 Tra-Nat Š ƪ ƪ Ä Â Ä Äª Ä Â Ä Ã Ä Ã Â Ä Ã Ã Åª Å Â Ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - FR_Summary_VN.doc

Microsoft Word - FR_Summary_VN.doc No. CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) TRUNG TÂM QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN (N-CERWASS) NGHIÊN CỨU KHAI THÁC NƯỚC NGẦM TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM BỘ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGÀY VNCS Research Center BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 18/02/2019 Vn-index: điểm (1.09%) Sắc Xanh Miên

BẢN TIN NGÀY VNCS Research Center BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 18/02/2019 Vn-index: điểm (1.09%) Sắc Xanh Miên BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 18/02/2019 Vn-index: 10.41 điểm (1.09%) Sắc Xanh Miên Man Trong Phiên Đầu Tuần! Tổng hợp: (Phiên giao dịch ngày 18/02/2019). Đồng thuận tăng

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ĐIỂM LẠI Báo cáo Cập nhật Tình hình Cải cách và Phát triển kinh tế của Việt Nam Hội nghị

Chi tiết hơn

[Type the document title] BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VỪA VÀ NHỎ TIẾP TỤC GIAO DỊCH SÔI ĐỘNG. 2 SÀN DIỄN BIẾN TRÁI CHIỀU. VNINDEX HNXINDEX

[Type the document title] BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VỪA VÀ NHỎ TIẾP TỤC GIAO DỊCH SÔI ĐỘNG. 2 SÀN DIỄN BIẾN TRÁI CHIỀU. VNINDEX HNXINDEX CỔ PHIẾU VỪA VÀ NHỎ TIẾP TỤC GIAO DỊCH SÔI ĐỘNG. 2 SÀN DIỄN BIẾN TRÁI CHIỀU. VNINDEX HNXINDEX Nhận định thị trường. Thị trường giao dịch khá cân bằng ngay từ đầu phiên. Nhóm cổ phiếu bluechips tiếp tục

Chi tiết hơn

January 2012 Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source 07Ò 35' 11Ò 47' 21Ò 49' 11Ò 42' 1

January 2012 Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source   07Ò 35' 11Ò 47' 21Ò 49' 11Ò 42' 1 January Capricorn Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source www.astromagickal.com info@astromagickal.com 0Ò ' Ò ' Ò' Ò ' 0Ò ' Ò ' 0 Jan, Full Moon :: PM PST 0Ò ' ' 00Ò 0Ò ' 0' 0Ò 0Ò ' Tra-Tra Æ

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGÀY VNCS Research Center BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 13/02/2019 Vn-index: 7.71 điểm (0.82%) Mạch Tăng 3 Ph

BẢN TIN NGÀY VNCS Research Center BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 13/02/2019 Vn-index: 7.71 điểm (0.82%) Mạch Tăng 3 Ph BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 13/02/2019 Vn-index: 7.71 điểm (0.82%) Mạch Tăng 3 Phiên Liên Tiếp Với Thanh Khoản Tăng Qua Các Phiên! Tổng hợp: (Phiên giao dịch ngày 13/02/2019).

Chi tiết hơn

[Type the document title] BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU BLUECHIPS HỒI PHỤC. 2 SÀN TĂNG ĐIỂM THÀNH CÔNG. VNINDEX HNXINDEX Nhận định thị trường

[Type the document title] BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU BLUECHIPS HỒI PHỤC. 2 SÀN TĂNG ĐIỂM THÀNH CÔNG. VNINDEX HNXINDEX Nhận định thị trường CỔ PHIẾU BLUECHIPS HỒI PHỤC. 2 SÀN TĂNG ĐIỂM THÀNH CÔNG. VNINDEX HNXINDEX Nhận định thị trường. Khuyến nghị đầu tư Sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua, nhà đầu tư đã trở nên thận trọng. Lực mua chỉ tập trung

Chi tiết hơn

January 2011 Capricorn 29Ò 02' 25Ò 58' 22Ò 00' Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source 22Ò 34' 2

January 2011 Capricorn 29Ò 02' 25Ò 58' 22Ò 00' Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source   22Ò 34' 2 January Capricorn Ò 0' Ò ' 00' Provided by ASTRO MAGICKAL Your astrology source www.astromagickal.com info@astromagickal.com ' Ò ' Ò ' 0 Jan, New Moon 0:0: AM PST Ò ' ' Tra-Tra Å Â Ä Ä Å± Â Å Æ Å Å Æ±

Chi tiết hơn

DaiViet News KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH Ở MỨC THẤP. 2 SÀN TIẾP TỤC XANH ĐIỂM NHẸ. Ngày VNINDEX % ,506,010 CP HNXINDEX % 8

DaiViet News KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH Ở MỨC THẤP. 2 SÀN TIẾP TỤC XANH ĐIỂM NHẸ. Ngày VNINDEX % ,506,010 CP HNXINDEX % 8 KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH Ở MỨC THẤP. 2 SÀN TIẾP TỤC XANH ĐIỂM NHẸ. Ngày 03-04-2015 VNINDEX 1 0.18% 547.85 69,506,010 CP HNXINDEX 0.33 0.41% 81.93 24,084,503 CP UPCOM 0.01 0.02% 63.45 1,817,792 CP Ngắn Trung

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGÀY VNCS Research Center BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 07/03/2019 Vn-index: 0.46 điểm (0.05%) Ba Lần Chinh P

BẢN TIN NGÀY VNCS Research Center BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 07/03/2019 Vn-index: 0.46 điểm (0.05%) Ba Lần Chinh P BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 07/03/2019 Vn-index: 0.46 điểm (0.05%) Ba Lần Chinh Phục Mốc 1,000 Điểm Mà Không Thành Công! Tổng hợp: (Phiên giao dịch ngày 07/03/2019).

Chi tiết hơn

HIỆP HỘI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM Tháng 11/2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 5 phiên đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu là 33,200 tỷ đồng v

HIỆP HỘI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM Tháng 11/2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 5 phiên đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu là 33,200 tỷ đồng v HIỆP HỘI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM Tháng 11/2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 5 phiên đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu là 33,200 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu là 26,637 tỷ đồng, đạt tỷ

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized STT/ Item Ky hiê u Go i thâ u/ Ref. Mô ta go i thâ u/ Description hoa ch va thư c tê /Plan vs Actual (VNĐ)/Estimated

Chi tiết hơn

74.6 74. 74.4 74.2 74.2 74.1 74. 73.9 73.7 73.7 73.6 73. 73.4 73.2 73.2 73.1 73. 72.9 72.7 72.7 72.6 72. 72.4 72.2 72.2 72.1 72. 71.9 71.7 71.7 71.6 71. 71.4 71.2 71.2 71.1 71. 7.9 7.7 7.7 7.6 7. 7.4 7.2

Chi tiết hơn

DaiViet News ÁP LỰC CHỐT LỜI TĂNG MẠNH. 2 SÀN ĐẢO CHIỀU GIẢM ĐIỂM NHẸ. Ngày VNINDEX % ,910,020 CP HNXINDEX %

DaiViet News ÁP LỰC CHỐT LỜI TĂNG MẠNH. 2 SÀN ĐẢO CHIỀU GIẢM ĐIỂM NHẸ. Ngày VNINDEX % ,910,020 CP HNXINDEX % ÁP LỰC CHỐT LỜI TĂNG MẠNH. 2 SÀN ĐẢO CHIỀU GIẢM ĐIỂM NHẸ. Ngày 05-03-2015 VNINDEX -3.48-0.58% 596.91 121,910,020 CP HNXINDEX -0.04-0.05% 86.81 54,469,717 CP UPCOM 0.13 0.2% 64.74 4,870,016 CP Ngắn Trung

Chi tiết hơn

BÁO CÁO PHÂN TÍCH

BÁO CÁO PHÂN TÍCH BÁO CÁO CẬP NHẬT CTCP ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG) Báo cáo cập nhật 1/8/218 Khuyến nghị MUA Giá mục tiêu (VND) 14. Tiềm năng tăng giá 21,3% Biến động giá cổ phiếu 6 tháng Tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh

Chi tiết hơn

7. 7. 6. 6... 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1... 49. 49. 48. 48. 47. 47. 46. 46. 4. 4. 44. 44. 76.4 76.4 76.3 76.3 76.2 76.2 76. 76.1 76. 76. 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7. 7. 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7. VNINDEX

Chi tiết hơn

4-Jan 4-Jun 4-Nov 4-Apr 4-Sep 4-Feb 4-Jul 4-Dec 4-May 4-Oct 4-Mar 4-Aug BÁO CÁO PHÂN TÍCH Cập nhật Công ty 07/11/2014 Thủy sản Hùng Vương (HVG VN) Giá

4-Jan 4-Jun 4-Nov 4-Apr 4-Sep 4-Feb 4-Jul 4-Dec 4-May 4-Oct 4-Mar 4-Aug BÁO CÁO PHÂN TÍCH Cập nhật Công ty 07/11/2014 Thủy sản Hùng Vương (HVG VN) Giá 4-Jan 4-Jun 4-Nov 4-Apr 4-Sep 4-Feb 4-Jul 4-Dec 4-May 4-Oct 4-Mar 4-Aug BÁO CÁO PHÂN TÍCH Cập nhật Công ty 07/11/2014 (HVG VN) Giá cổ phiếu: 33.400 VND VHTT: 4.408 tỷ VND Việt Nam Giá mục tiêu: 35.000

Chi tiết hơn

VKHTLMN_DubaomanDBSCL _Cap nhat 16_1_2017.doc

VKHTLMN_DubaomanDBSCL _Cap  nhat 16_1_2017.doc BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM -------------------------------------------- BÁO CÁO DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TẠI CÁC CỬA SÔNG VÙNG VEN

Chi tiết hơn

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham

Sani peyarchi - Kara Thirukanitham C தண க பஞ ச ங கம Balu Saravana Sarma Prohithar Astrologer No9, 4th street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com

Chi tiết hơn

NVL Newsletter 2019 Q3 Print

NVL Newsletter 2019 Q3 Print BẢN TIN THÁNG 08/2019 SECOND HOME DẪN DẮT XU HƯỚNG ĐẦU TƯ MỚI NHỮNG CON SỐ TÀI CHÍNH ẤN TƯỢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 THƯ NGỎ GIẢI THƯỞNG Thư ngỏ Kính thưa Quý Khách hàng và Quý Cổ đông! Triển lãm Novaland

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Báo Cáo FI June.docx

Microsoft Word - Báo Cáo FI June.docx Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ 18 tháng 6, 219 Nguyễn Phi Long Chuyên viên phân tích Long.nguyenphi@mbs.com.vn Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận kinh tế Tuan.hoangcong@mbs.com.vn NHNN bơm ròng 2 nghìn

Chi tiết hơn

báo cáo cập nhật CTCP cao su Phước Hòa_PHR

báo cáo cập nhật CTCP cao su Phước Hòa_PHR 11/6 11/20 12/4 12/18 1/1 1/15 1/29 2/12 2/26 3/12 3/26 4/9 4/23 5/7 CÔNG TY CỔ CAO SU PHƯỚC HÒA Mã CK: PHR Sàn: HSX/Vietnam Ngành: Cao Su/BĐS NẮM GIỮ [-5.9%] Ngày cập nhật: 23/05/2018 Giá mục tiêu 55,300

Chi tiết hơn

ctcp đầu tư và phát triển đô thị khu công nghiệp sông đà cổ phiếu: SJS Sàn: H

ctcp đầu tư và phát triển đô thị khu công nghiệp sông đà cổ phiếu: SJS Sàn: H CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO Mã CK: CTI Sàn: HSX/Vietnam Ngành: Bất động sản - Hạ tầng MUA [+28.2%] Ngày cập nhật: 25/12/2018 Giá mục tiêu 30,370 VNĐ Giá hiện tại (24.12) 23,700 VNĐ Nguyễn

Chi tiết hơn

Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ 03 tháng 07, 2019 Nguyễn Phi Long Chuyên viên phân tích Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận

Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ 03 tháng 07, 2019 Nguyễn Phi Long Chuyên viên phân tích Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ 3 tháng 7, 219 Nguyễn Phi Long Chuyên viên phân tích Long.nguyenphi@mbs.com.vn Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận kinh tế Tuan.hoangcong@mbs.com.vn NHNN bơm ròng 63,8

Chi tiết hơn

Microsoft Word - lay di vat duong an.doc

Microsoft Word - lay di vat duong an.doc ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LẤY DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN BẰNG ỐNG NỘI SOI CỨNG VÀ ỐNG NỘI SOI MỀM Bs Ngô Vương Mỹ Nhân Bs Bùi Thị Xuân Nga Bs Lê Văn Đức * Bs Nguyễn Cao An Bs Trần Thế Hài Bs Đinh Xuân Thu ** ABSTRACT: During

Chi tiết hơn

Department of Electrical and Electronics Engineering LIST OF THE STUDENTS PARTICIPATED in EXRA- CURRICULAR ACTIVITIES AY: Sl. No Ye

Department of Electrical and Electronics Engineering LIST OF THE STUDENTS PARTICIPATED in EXRA- CURRICULAR ACTIVITIES AY: Sl. No Ye LIST OF THE STUDENTS PARTICIPATED in EXRA- CURRICULAR ACTIVITIES AY: -19 2.0. / 1 2 4 5 6 7 1- v 1- v 24-28 NOV 4-5 Jan -8 Dec 18-21 Oct 4-5 Aug RACHITHA P V D SAI DINESH 1711D501 1611A0287 1611A0274 1711D501

Chi tiết hơn

New Listings

New Listings CBOE Research Circular #RS06-401 DATE: May 11, 2006 TO: Members RE: New Listings Abaxis, Inc. (ABAX) Abaxis, Inc. - 2008 Leap Aspreva Pharmaceuticals Corp. (ASPV) Active Date - 5/12/2006 Active Date -

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET Mã CK: VJC Sàn: HSX/Vietnam Ngành: Hàng Không BÁN [-23%] Ngày cập nhật: 05/11/2018 Giá mục tiêu 104,300 VNĐ Giá hiệ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET Mã CK: VJC Sàn: HSX/Vietnam Ngành: Hàng Không BÁN [-23%] Ngày cập nhật: 05/11/2018 Giá mục tiêu 104,300 VNĐ Giá hiệ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET Mã CK: VJC Sàn: HSX/Vietnam Ngành: Hàng Không BÁN [-23%] Ngày cập nhật: 5/11/18 Giá mục tiêu 14,3 VNĐ Giá hiện tại 135,6 VNĐ Phạm Văn Tuấn (+84-28) 5413 5472 tuanpham@phs.vn

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Ban tin phai sinh_ c

Microsoft PowerPoint - Ban tin phai sinh_ c HĐTL VN30 RỦI RO ĐIỀU CHỈNH GIA TĂNG BIỂU ĐỒ VN30 TRONG NGÀY THÔNG TIN MÃ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI MÃ Ngày đáo hạn Số ngày Đóng cửa +/- FV VN30F1811 15/11/2018 3 885 3.63 VN30F1812 20/12/2018 38 882.1 11.50

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: HỒ CHÍ MINH TỔNG SỐ THÍ SINH THAM168 Cao nhất: 900 Thấp nhất: 650 Điểm trung bình: 815 KẾT QUẢ VÒNG 3 CUỘC THI TOEFL PRIMARY 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: HỒ CHÍ MINH TỔNG SỐ THÍ SINH THAM168 Cao nhất: 900 Thấp nhất: 650 Điểm trung bình: 815 KẾT QUẢ VÒNG 3 CUỘC THI TOEFL PRIMARY 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: HỒ CHÍ MINH TỔNG SỐ THÍ SINH THAM168 Cao nhất: 900 Thấp nhất: 650 Điểm trung bình: 815 KẾT QUẢ VÒNG 3 CUỘC THI TOEFL PRIMARY 2018 (Sắp xếp theo Điểm tổng) Test date: 12/May/19 1

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 15 năm THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Trình bày: Lê Hải Trà Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Sở GDCK TP.HCM - TP.HCM ngày 13-04-2015 1 120 100 91 99 102 102 98 91 88 80 60 62 40 20 7 8 9 12

Chi tiết hơn

Báo cáo cập nhật GAS

Báo cáo cập nhật GAS TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM Mã CK: GAS Sàn: HSX/Vietnam Ngành: Dầu khí BÁN [-13.8%] Ngày cập nhật: 09/04/2019 Giá mục tiêu 90,500 VNĐ Giá hiện tại 105,000 VNĐ Phạm Văn Tuấn (+84-28) 5413 5472 tuanpham@phs.vn

Chi tiết hơn

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƢỜNG ĐIỂM NHẤN THỊ TRƢỜNG PHÂN TÍCH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Nga y 14 tháng 07 năm 2017 Thị trƣờng giảm nhẹ, NĐTNN duy trì

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƢỜNG ĐIỂM NHẤN THỊ TRƢỜNG PHÂN TÍCH VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Nga y 14 tháng 07 năm 2017 Thị trƣờng giảm nhẹ, NĐTNN duy trì ĐIỂM NHẤN THỊ TRƢỜNG ĐIỂM NHẤN THỊ TRƢỜNG Nga y 14 tháng 07 năm 2017 Thị trƣờng giảm nhẹ, NĐTNN duy trì mua ròng Cập nhật NKG 02.10.2015 MỤC LỤC Điểm nhấn thị trƣờng 1 Cập nhật công ty 3 Giao dịch của

Chi tiết hơn

CÂ P NHÂ T CÔNG TY CÂ P NHÂ T CÔNG TY PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Nga y 25 tha ng 07 năm 2017 Thị trường tăng mạnh trên cả 2 sàn CTD

CÂ P NHÂ T CÔNG TY CÂ P NHÂ T CÔNG TY PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Nga y 25 tha ng 07 năm 2017 Thị trường tăng mạnh trên cả 2 sàn CTD Nga y 25 tha ng 07 năm 2017 Thị trường tăng mạnh trên cả 2 sàn CTD: Kết quả kinh doanh quý 2/2017 02.10.2015 MỤC LỤC Điểm nhấn thị trường 1 Cập nhật công ty 4 Giao dịch của NĐTNN 6 Thống kê giao dịch 8

Chi tiết hơn

El título de la propuesta abarca sólo dos líneas

El título de la propuesta abarca sólo dos líneas Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới & một số chính sách quan trọng về thuế Tháng 7 2019 02 03 05 06 08 09 11 12 JAN APR JUL OCT Bản tin Thuế số 6 năm 2019 Nội dung Trong bản tin này, Grant Thornton

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và một số chính sách quan trọng về thuế Tháng 1, 2019 Số 1 JAN 02 03 05 06 08 09 11 12 APR JUL OCT 2019 Nội dung Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và một số chính sách quan trọng về thuế Tháng 6 năm 2019 JAN 02 03 APR 05 06 JUL 08 09 OCT 11 12 Bản tin thuế số 5-2019 Nội dung Trong bản tin này, Grant Thornton

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VnEconomy_9798_0708_content.doc

Microsoft Word - VnEconomy_9798_0708_content.doc Những thời kỳ biến động của nền kinh tế Việt Nam: Bản chất của vấn đề và giải pháp cho tương lai Phạm Minh Chính *, Vương Quân Hoàng ** và Trần Trí Dũng *** Tạp chí Cộng sản, số 792, tháng 10/2008 Mở đầu

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Ban tin phai sinh_

Microsoft PowerPoint - Ban tin phai sinh_ HĐTL VN30 ƯU TIÊN HOẠT ĐỘNG TRADING TRONG PHIÊN BIỂU ĐỒ VN30 TRONG NGÀY THÔNG TIN MÃ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI MÃ Ngày đáo hạn Số ngày Đóng cửa +/- FV VN30F1810 18/10/2018 9 973.5-4.74 VN30F1811 15/11/2018 37

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Ban tin phai sinh_

Microsoft PowerPoint - Ban tin phai sinh_ HĐTL VN30 ƯU TIÊN HOẠT ĐỘNG TRADING TRONG PHIÊN BIỂU ĐỒ VN30 TRONG NGÀY THÔNG TIN MÃ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI MÃ Ngày đáo hạn Số ngày Đóng cửa +/- FV VN30F1809 20/09/2018 8 950 9.90 VN30F1810 18/10/2018 36 949.8

Chi tiết hơn

HĐTL VN30 NẮM GIỮ VỊ THẾ LONG, CÓ THỂ TRADING TRONG NGÀY MBS Research BẢN TIN PHÁI SINH 25/2/2019 BIỂU ĐỒ VN30 TRONG NGÀY DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG Thi trư

HĐTL VN30 NẮM GIỮ VỊ THẾ LONG, CÓ THỂ TRADING TRONG NGÀY MBS Research BẢN TIN PHÁI SINH 25/2/2019 BIỂU ĐỒ VN30 TRONG NGÀY DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG Thi trư HĐTL VN30 NẮM GIỮ VỊ THẾ LONG, CÓ THỂ TRADING TRONG NGÀY BIỂU ĐỒ VN30 TRONG NGÀY DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG Thi trươ ng chư ng khoa n toa n câ u tiê p tu c tăng điê m khi giơ i đâ u tư hô hơ i đo n nhâ n thông

Chi tiết hơn

BÁO CÁO LÂM SÀNG BỆNH TAKAYASU

BÁO CÁO LÂM SÀNG BỆNH TAKAYASU BÁO CÁO LÂM SÀNG BỆNH TAKAYASU BSNT (2009-2012): Võ Đăng Nhật 1. Giới thiệu: Viêm động mạch Takayasu là một bệnh viêm hệ thống ở các mạch máu lớn. Được định nghĩa là tình trạng viêm u hạt (granulomatous

Chi tiết hơn

OCBC AQUATIC CENTRE AQUATICS - SWIMMING TUE 9 JUN :06 MEN'S 100M BUTTERFLY FINAL RESULTS Record Name NOC Code Location Date AR KAWAMOTO K

OCBC AQUATIC CENTRE AQUATICS - SWIMMING TUE 9 JUN :06 MEN'S 100M BUTTERFLY FINAL RESULTS Record Name NOC Code Location Date AR KAWAMOTO K 19:06 MEN'S 100M BUTTERFLY AR 51.00 KAWAMOTO Kohei JPN Niigata (JPN) 11 SEP 2009 GR 52.67 SCHOOLING Joseph Isaac SIN Naypyidaw (MYA) 14 DEC 2013 Final Event No. 402 Rank Lane Name R.T. 50m 1 4 SCHOOLING

Chi tiết hơn

Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ 18 tháng 02, 2019 Nguyễn Phi Long Chuyên viên phân tích Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận

Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ 18 tháng 02, 2019 Nguyễn Phi Long Chuyên viên phân tích Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ 18 tháng 02, 2019 Nguyễn Phi Long Chuyên viên phân tích Long.nguyenphi@mbs.com.vn Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận kinh tế Tuan.hoangcong@mbs.com.vn Mặt bằng lãi suất

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TAKING STOCK 2003 FINAL VIETNAMESE.doc

Microsoft Word - TAKING STOCK 2003 FINAL VIETNAMESE.doc ĐIỂM LẠI BÁO CÁO CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ CẢI CÁCH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà Tài trợ cho Việt nam Hà Nội, 2-3/12/ 2003 Mục lục viết tắt ADB - Ngân Hàng Phát triển Châu

Chi tiết hơn

Vol m Việt Nam MUA (không thay đổi) Consensus ratings*: Mua 5 Giữ 1 Bán 0 Giá hiện tại: VND Giá mục tiêu: VND Giá mục tiêu cũ: VND T

Vol m Việt Nam MUA (không thay đổi) Consensus ratings*: Mua 5 Giữ 1 Bán 0 Giá hiện tại: VND Giá mục tiêu: VND Giá mục tiêu cũ: VND T Vol m Việt Nam MUA (không thay đổi) Consensus ratings*: Mua 5 Giữ 1 Bán 0 Giá hiện tại: VND16.550 Giá mục tiêu: VND21.000 Giá mục tiêu cũ: VND21.000 Tỷ lệ tăng/giảm giá: 26,8% CGS-CIMB / Consensus: 0,2%

Chi tiết hơn

Macquarie Bank Limited Shareholder AGM

Macquarie Bank Limited Shareholder AGM j~åèì~êáé=_~åâ=iáãáíéç Operational Briefing Kim Burke Group Head Equity Markets OU lìíäáåé Recap Equity Markets Business Model Update trading conditions in key markets, and market risk position Operational

Chi tiết hơn

LF-Open 2016 Day Tingsted RESULTS 10m AIR PISTOL MEN QUALIFICATION FRI 25 NOV 2016, START TIME 17:45 WR (Records) 594 JIN Jongoh KO

LF-Open 2016 Day Tingsted RESULTS 10m AIR PISTOL MEN QUALIFICATION FRI 25 NOV 2016, START TIME 17:45 WR (Records) 594 JIN Jongoh KO LF-Open 2016 Day 1 10m AIR PISTOL MEN QUALIFICATION FRI 25 NOV 2016, START TIME 17:45 WR 594 JIN Jongoh KOR 12 APR 2009 WC Changw on (KOR) Series 1 2 3 4 5 6 1 1140 LARSEN Frederik DEN 95 97 96 97 99 97

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THÁNG CỔ 1/2017 PHIẾU 2017 Tháng 1/2017 NỘI DUNG Ngân hàng - Xấu nhưng không phải tất cả cùng xấu Bất động sản - Thị trường bước vào giai đoạn phân hóa sâu sắc Dầu khí - Giá dầu sẽ phục

Chi tiết hơn