Lêi nãi ®Çu

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Lêi nãi ®Çu"

Bản ghi

1 Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6 CÊu tróc töp tin Çu vµo, töp tin kõt qu cña ch ng tr nh...7 I. CÊu tróc töp tin Çu vµo...7 II. CÊu tróc töp tin kõt qu...7 H íng dén sö dông ch ng tr nh...8 I. HÖ thèng thùc n TÖp tin...9 a. XuÊt ra Þnh d¹ng kh c...9 b. NhËp sè liöu tõ...9 c. Xem tr íc khi in, in Ên Þa h nh TN...11 a. Th«ng sè b n vï...11 b. Chän hö to¹ é...12 c. Khai b o m y...14 d. NhËp ióm Þa h nh tõ sæ o...14 e. Chªm ióm Þa h nh...16 f. ChuyÓn Text -> Cäc TN...17 g. NhËp êng ång møc tù nhiªn ChØnh söa sè liöu...19 a. Söa tr¹m o...19 b. Tra cøu to¹ é...20 c. Söa ióm Þa h nh...21 d. Xo ióm o...21 e. Khëi nguyªn Th«ng sè thiõt kõ...22 a. Khai b o th«ng sè néi suy...22 b. Khai b o biªn giíi h¹n...24 c. NhËp ióm khèng chõ tõ sæ o...25 d. Chªm ióm khèng chõ...25 e. ChuyÓn text -> Cäc KC...25 f. Khai b o mæt ph¼ng thiõt kõ...26 g. NhËp êng ång møc thiõt kõ Ao hå...28 a. Khai b o biªn ao hå...28 b. Þa h nh y ao B nh å...30 a. VÏ êng ång møc...30 b. M«h nh ho bò mæt...31 c. T¹o mæt c¾t Þa h nh San lêp...34 a. C n b»ng µo ¾p...34 b. KÕt xuêt kõt qu H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 1

2 c. TÝnh to n khèi l îng µo ¾p Taluy Trî gióp...37 II. HÖ thèng thanh c«ng cô Thanh c«ng cô chuèn Thanh c«ng cô thuéc týnh Thanh c«ng cô söa æi Thanh c«ng cô b¾t ióm Thanh c«ng cô týnh to n san lêp Thanh c«ng cô tr¹ng th i nh n Thanh c«ng cô vï Thanh c«ng cô vï bò mæt 3D...39 III. HÖ thèng c u lönh...39 H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 2

3 Lêi nãi Çu Trong lünh vùc t vên thiõt kõ, quy ho¹ch x y dùng vµ giao th«ng... sù trî gióp cña m y týnh víi c c phçn mòm týnh to n ngµy cµng trë nªn th«ng dông. ViÖc x y dùng mét ch ng tr nh týnh to n, m«h nh ho Þa h nh, t¹o êng ång møc vµ Æc biöt lµ týnh to n khèi l îng µo ¾p trong x y dùng vµ giao th«ng lµ hõt søc cçn thiõt. XuÊt ph t tõ nhu cçu ã, XÝ nghiöp ph t trión phçn mòm t vên X y dùng thuéc C«ng ty Tin häc X y dùng (CIC) Bé X y dùng hoµn thµnh viöc x y dùng phçn mòm San nòn phôc vô cho c«ng viöc m«h nh ho bò mæt Þa h nh, t¹o êng ång møc, t¹o b nh å, týnh to n San nòn theo týnh to n thùc tõ cña kü s ViÖt Nam. Ch ng tr nh San nòn cã giao diön å ho¹ dô sö dông (hö å ho¹ nµy t ng tù AutoCAD), cã kh n ng m«h nh ho mét c ch chýnh x c bò mæt Þa h nh, t¹o êng ång møc, t¹o b nh å b»ng ph ng ph p néi suy l íi «vu«ng vµ t¹o mæt c¾t Þa h nh. KÕt qu týnh to n îc thó hiön Çy ñ trªn b n vï (bò mæt Þa h nh, êng ång møc, b nh å, kõt qu týnh to n san lêp theo tõng «vµ tæng céng khèi l îng µo ¾p theo tõng hµng, cét trªn hö l íi «vu«ng). B n vï kõt qu cã thó îc xuêt ra d íi Þnh d¹ng AutoCAD (*.DWG; *.DXF). Tuy cè g¾ng Ó viöc sö dông ch ng tr nh îc thuën tiªn, chýnh x c vµ ¹t îc týnh tù éng ho cao, nh ng ch ng tr nh kh«ng tr nh khái nh ng thiõu sãt. Chóng t«i rêt mong sù ãng gãp ý kiõn quý b o cña c c ång nghiöp Ó ch ng tr nh ngµy mét hoµn thiön. C c t c gi : TS. NguyÔn ThÕ ThËn KS. NguyÔn Hoµng Hµ KS. Lª øc Hoµ KS. Tr ng Minh øc n vþ: XÝ nghiöp ph t trión phçn mòm t vên X y dùng C«ng ty Tin häc X y Dùng Bé X y dùng Þa chø liªn hö: C«ng ty Tin häc X y Dùng Bé X y dùng 37 Lª ¹i Hµnh Hai Bµ Tr ng Hµ Néi iön tho¹i: Fax: / Website: H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 3

4 Ch ng I: Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn Ch ng tr nh San nòn ho¹t éng trong m«i tr êng Windows 9x, Windows NT/2000, trªn c c lo¹i m y týnh PC. Víi m y týnh cêu hýnh cµng m¹nh th San nòn ch¹y cµng nhanh, tuy nhiªn tèi thióu m y týnh nªn lµ PC 586, 16 MB RAM, dung l îng Üa cøng cßn trèng 50 MB. D íi y lµ mét sè nðt chýnh vò ch ng tr nh: NhËp sè liöu Þa h nh: - NhËp sè liöu tõ m y o (tr¹m o). - NhËp sè liöu tõ töp sè liöu cao tr nh (X-Y-H). - NhËp sè liöu trùc tiõp trªn mµn h nh. - NhËp sè liöu tõ êng ång møc. Mäi sè liöu vò ióm Þa h nh sï Òu îc thó hiön trªn mµn h nh å ho¹ trùc quan. Néi suy cao é: Néi suy cao é theo l íi «vu«ng. C c th«ng sè phô thuéc Þa h nh îc a vµo Ó ng êi sö dông cã kh n ng thay æi cho phï hîp tõng d¹ng Þa h nh. M«h nh ho bò mæt: Þa h nh tr íc vµ sau san lêp theo d¹ng mæt cong 3 chiòu. T¹o mæt c¾t Þa h nh: thó hiön mæt c¾t Þa h nh tù nhiªn, Þa h nh thiõt kõ, týnh to n diön tých µo ¾p trªn tõng mæt c¾t. T¹o êng ång møc vµ b nh å: tõ hö l íi «vu«ng. Cao é gi a c c êng ång møc, mçu s¾c êng ång møc chýnh-phô îc thay æi bëi ng êi sö dông. C c èi t îng êng ång møc Òu lµ èi t îng liòn m¹ch (Polyline) (trong a sè c c phçn mòm kh c cã cïng týnh n ng, c c êng ång møc Òu rêi r¹c g y khã kh n cho ng êi sö dông trong viöc qu n lý c c èi t îng êng ång møc). TÝnh to n San nòn: TÝnh to n khèi l îng c«ng t c Êt theo tõng l«êt, týnh to n phçn taluy cña mçi l«êt. TÝnh to n San nòn cã kó Õn d liöu ao hå. Ng êi sö dông cã nhiòu tuú chän vò Þa h nh tù nhiªn còng nh Þa h nh thiõt kõ trong týnh to n san lêp: - Þa h nh tù nhiªn: ng êi sö dông cã thó týnh to n theo ióm cao tr nh ( îc nhëp tõ m y o, töp sè liöu X-Y-H...) hoæc týnh to n theo êng ång møc tù nhiªn. - Þa h nh thiõt kõ: theo mæt ph¼ng thiõt kõ, theo ióm khèng chõ ( ióm khèng chõ cã thó îc nhëp theo têt c c c c ch nhëp cña ióm cao tr nh tù nhiªn) hoæc theo êng ång møc thiõt kõ. KÕt xuêt kõt qu ra b n vï: - D liöu ióm. - BÒ mæt Þa h nh. - êng ång møc. - Khèi l îng µo- ¾p trong tõng «vu«ng; tæng khèi l îng µo ¾p theo tõng hµng, cét. - MÆt c¾t Þa h nh KÕt xuêt kõt qu ra Excel. C c b íc tiõn hµnh cña ng êi sö dông khi lµm viöc víi San nòn nãi chung bao giê còng theo c c b íc sau: Khai b o th«ng sè chung: - Quy Þnh c c th«ng sè vò b n vï: phçn nµy ßi hái ng êi sö dông khai b o mét sè th«ng sè vò tû lö vï, chiòu cao ch... H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 4

5 - Quy Þnh hö to¹ é cña Þa h nh (trªn b n vï): phçn nµy ßi hái ng êi sö dông khai b o th«ng sè vò: huíng gãc 0, h íng trôc X, chiòu quay gãc... NhËp d liöu vò Þa h nh tù nhiªn: ng êi sö dông cã kh n ng nhëp d liöu m«t Þa h nh tõ c c ióm rêi r¹c hoæc tõ b nh å cã s½n. - NhËp sè liöu theo ióm Þa h nh: Þnh nghüa tr¹m m y: khai b o c c tr¹m m y dïng trong qu tr nh o ¹c sè liöu. NhËp sè liöu ióm tõ sæ o (sè liöu m y o): ng êi sö dông nhëp sè liöu vò tr¹m o, mèc quy 0, kióu mia... NhËp sè liöu trùc tiõp kh«ng th«ng qua m y o: ng êi sö dông nhëp trùc tiõp to¹ é X,Y vµ cao é H cña tõng ióm. NhËp ióm Þa h nh tõ töp sè liöu to¹ é ióm: Ó nhëp sè liöu theo ph ng thøc nµy, ng êi sö dông dïng chøc n ng NhËp sè liöu tõ... Ó chìn vµo b n vï hiön t¹i c c ióm cã to¹ é trong töp sè liöu d¹ng *.TXT. - NhËp sè liöu theo b nh å: nhëp d liöu theo ph ng thøc nµy, ßi hái ng êi sö dông ph i cã b nh å îc vector ho (d íi Þnh d¹ng AutoCAD, c c èi t îng êng ång møc ph i lµ c c èi t îng Polyline). Ó tiõn hµnh nhëp sè liöu theo ph ng thøc nµy, tr íc tiªn ng êi sö dông cçn dïng chøc n ng NhËp sè liöu tõ... Ó chìn vµo b n vï hiön t¹i mét b n vï chøa c c êng ång møc (Polyline) d íi Þnh d¹ng *.DWG hæc *.DXF. Sau ã, dïng chøc n ng NhËp êng ång møc tù nhiªn Ó khai b o cao é cho c c êng ång møc. NhËp d liöu, th«ng sè thiõt kõ: trong phçn nµy, ng êi sö dông ph i a vµo c c th«ng sè týnh to n, khai b o bò mæt Þa h nh thiõt kõ (bò mæt Þa h nh sau san lêp) vµ khai b o c c biªn giíi h¹n kho ng Êt san lêp. - Khai b o th«ng sè týnh to n: sö dông chøc n ng Khai b o th«ng sè néi suy Ó khai b o c c th«ng sè vò b n kýnh néi suy, kióu néi suy tõ êng ång møc, chiòu dµi c c lo¹i c¹nh m¾t l íi... - Khai b o biªn giíi h¹n kho ng Êt san lêp: dïng chøc n ng Khai b o biªn giíi h¹n. - Khai b o bò mæt Þa h nh thiõt kõ: phçn nµy bao gåm têt c c c c ch thøc nhëp d liöu vò Þa h nh tù nhiªn nh : nhëp d liöu theo ióm khèng chõ, nhëp d liöu tõ êng ång møc... Bªn c¹nh ã, ng êi sö dông cã thó nhëp mæt ph¼ng thiõt kõ b»ng chøc n ng Khai b o mæt ph¼ng thiõt kõ. T¹o êng ång møc, m«h nh ho bò mæt, t¹o mæt c¾t Þa h nh. TÝnh to n san lêp: kõt xuêt kõt qu týnh to n ra b n vï, excel, töp text. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 5

6 Ch ng II: I. n vþ sö dông Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn n vþ é dµi dïng trong toµn bé ch ng tr nh lµ thèng nhêt tõ Çu Õn cuèi, ng êi sö dông kh«ng ph i nhëp bêt cø mét th«ng sè nµo vò n vþ é dµi. Khi týnh to n b»ng ch ng tr nh, nõu ng êi sö dông nhëp d liöu d íi n vþ lµ mðt th toµn bé c c d liöu nhëp sau ã còng Òu ph i cã n vþ dµi lµ mðt vµ khi kõt xuêt kõt qu týnh to n, c c n vþ é dµi, n vþ diön tých còng nh n vþ thó tých còng Òu lµ mðt, m 2, m 3. II. HÖ to¹ é Cã 2 lo¹i hö to¹ é îc sö dông trong ch ng tr nh: ã lµ hö to¹ é gi Þnh vµ hö to¹ é Ò c c. - HÖ to¹ é Ò c c - HÖ to¹ é gi Þnh III. Biªn giíi h¹n Biªn giíi h¹n îc nhën d¹ng trong b n vï bëi Polyline. Khi c c polyline îc khai b o lµ biªn giíi h¹n, nã sï tù éng chuyón sang líp chøa c c biªn giíi h¹n. C c biªn giíi h¹n kh«ng îc phðp c¾t nhau. IV. êng ång møc êng ång møc îc nhën d¹ng trong b n vï bëi c c Polyline, khi c c Polyline îc khai b o lµ êng ång møc, nã sï tù éng chuyón sang líp chøa c c êng ång møc. C c êng ång møc kh«ng îc phðp c¾t nhau. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 6

7 Ch ng III: CÊu tróc töp tin Çu vµo, töp tin kõt qu cña ch ng tr nh I. CÊu tróc töp tin Çu vµo - TÖp tin *. VDF y lµ d liöu viõt d íi d¹ng nhþ ph n chøa toµn bé c c th«ng sè b n vï vµ th«ng sè týnh to n. Ng êi sö dông kh«ng cã kh n ng söa ch a c c sè liöu trong töp tin nµy. - TÖp sè liöu (*.TXT): cã hai Þnh d¹ng cña sè liöu ióm. Ghi chó To¹ é X To¹ é Y Cao é H. Ghi chó To¹ é Y To¹ é H Cao é X. II. CÊu tróc töp tin kõt qu Ng êi sö dông cã thó kõt xuêt kõt qu ra c c dþnh d¹ng sè liöu kh c nhau. - B n vï *.DWG: Þnh d¹ng töp b n vï cña AutoCAD. - B n vï *.DXF: Þnh d¹ng töp b n vï d íi d¹ng text cña AutoCAD. - B ng kõt qu týnh to n µo ¾p d¹ng Microsoft Excel. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 7

8 Ch ng IV: H íng dén sö dông ch ng tr nh Cöa sæ chýnh cña ch ng tr nh îc thiõt kõ c«ng phu, th n thiön víi ng êi sö dông. Ng êi dïng cã thó thùc hiön mét c«ng viöc b»ng nhiòu lùa chän kh c nhau: - Sö dông hö thèng thùc n. - HÖ thèng thanh c«ng cô. - HÖ thèng c u lönh. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 8

9 I. HÖ thèng thùc n 1. TÖp tin Thùc n nµy bao gåm c c lönh vò töp tin nh : t¹o töp b n vï míi, më töp b n vï tån t¹i, ghi töp, kõt xuêt b n vï ra Þnh d¹ng kh c, nhëp sè liöu tõ Þnh d¹ng kh c hay thùc hiön in Ên. a. XuÊt ra Þnh d¹ng kh c Ch ng tr nh cã kh n ng xuêt ra c c Þnh d¹ng sau: - KÕt xuêt ra b n vï AutoCAD: Þnh d¹ng DWG hoæc DXF. - KÕt xuêt ra d¹ng nh vector: Þnh d¹ng WMF hoæc EMF. - KÕt xuêt sè liöu ióm Þa h nh ra töp text: Þnh d¹ng TXT. NÕu b¹n kõt xuêt sè liöu theo Þnh d¹ng nµy, b¹n cçn chó ý môc kióu d liöu ióm ë phýa d íi: ióm d liöu xuêt ra theo Þnh d¹ng XYH hay lµ YHX. b. NhËp sè liöu tõ B¹n cã thó nhëp sè liöu tõ c c Þnh d¹ng d liöu kh c nhau: - NhËp sè liöu tõ töp AutoCAD: Þnh d¹ng DWG hoæc DXF. Khi nhëp sè liöu theo Þnh d¹ng nµy, b¹n cçn chó ý xem cã ph i b¹n chìn thªm vµo d liöu cã. NÕu b¹n bá chän môc "ChÌn thªm vµo c së d liöu" ch ng tr nh sï xo bá toµn bé c së d liöu cã s½n trªn b n vï vµ chìn c së d liöu míi vµo. - NhËp sè liöu tõ töp sè liöu Text: Þnh d¹ng TXT. NÕu nhëp sè liöu theo Þnh d¹ng nµy, b¹n cçn x c lëp kióu sè liöu lµ XYH hay lµ YHX, chìn thªm vµo c së d liöu hay kh«ng, d liöu ióm nhëp vµo lµ d liöu ióm tr íc hay sau san lêp. Xem thªm: Sè liöu d íi d¹ng ióm trong Trî gióp cña ch ng tr nh. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 9

10 c. Xem tr íc khi in, in Ên Ch ng tr nh sï cho phðp b¹n xem b n vï tr íc khi in ra m y in. Trong phçn nµy, b¹n cã thó thiõt lëp c c th«ng sè in nh : - Quy Þnh nðt bót: trong phçn nµy b¹n cã thó quy Þnh é réng nðt bót khi in cho tõng mçu trªn b n vï. - Chän khung in trªn b n vï: theo kióu Më réng hay theo Cöa sæ. NÕu b¹n chän môc Cöa sæ, b¹n cçn bêm nót Mµn h nh Ó chän khung in trªn mµn h nh. - Æt lò cho b n vï trªn giêy. - Xoay giêy: theo chiòu däc hoæc chiòu ngang. - Æt tû lö vµ mçu s¾c cña b n vï. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 10

11 2. Þa h nh TN Thùc n nµy bao gåm c c chøc n ng khai b o th«ng sè, m«t Þa h nh tù nhiªn... a. Th«ng sè b n vï Tû lö vï ký hiöu h íng B¾c Cao ch ghi trong l íi «vu«ng Tû lö vï cäc Cao ch vï cäc ChØ vï cao é Tû lö vï tr¹m o Cao ch vï tr¹m o ChØ vï cao é Tû lö vï ký hiöu h íng b¾c ChiÒu cao ch trong ghi chó «san lêp, ghi chó m¾t l íi. Tû lö vï ióm trªn mµn h nh å ho¹ ChiÒu cao ch trong ghi chó ióm trªn mµn h nh å ho¹ ChØ thó hiön cao é cña ióm o mµ kh«ng hión thþ ghi chó, sè hiöu ióm... Tû lö vï tr¹m o trªn mµn h nh å ho¹ ChiÒu cao ch trong ghi chó tr¹m o trªn mµn h nh å ho¹ ChØ thó hiön cao é cña tr¹m o mµ kh«ng hión thþ ghi chó, sè hiöu tr¹m o... H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 11

12 b. Chän hö to¹ é B¹n cã thó chän mét trong hai hö täa é sau: - HÖ to¹ é Ò c c: H íng gãc 0 H íng trôc X ChiÒu quay Gãc h íng B¾c To¹ é cña HT G t¹i gèc (0,0) Täa é X To¹ é Y Thay æi - HÖ to¹ é gi Þnh: Ph ng cña tia cã gãc nghiªng lµ 0 é lu«n theo h íng «ng. Ph ng vµ chiòu cña trôc to¹ é X lu«n theo h íng B¾c. ChiÒu quay cña gãc lu«n cïng chiòu kim ång hå. Gãc cña tia theo chiòu h íng B¾c so víi hö to¹ é Ò-c c. To¹ é gèc cña HT G theo hö to¹ é Ò-c c. To¹ é X cña gèc HT G trªn hö to¹ é Ò-c c. To¹ é Y cña gèc HT G trªn hö to¹ é Ò-c c. BÊm nót nµy Ó thay æi gãc h íng B¾c vµ to¹ é gèc hö to¹ é gi Þnh. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 12

13 Gãc h íng B¾c Thay æi gãc cña tia theo chiòu h íng B¾c so víi hö to¹ é Ò-c c. To¹ é cña HT G t¹i gèc (0,0) Täa é X Thay æi to¹ é gèc cña HT G theo hö to¹ é Ò-c c. Thay æi to¹ é X cña gèc HT G trªn hö to¹ é Ò-c c. To¹ é Y Thay æi to¹ é Y cña gèc HT G trªn hö to¹ é Ò-c c. Ó thay æi c c th«ng sè cña HÖ to¹ é gi Þnh nhên vµo nót Thay æi, ch ng tr nh sï hión thþ b ng Th«ng sè hö to¹ é gi Þnh. NhËp gi trþ gãc h íng b¾c so víi trôc X trong môc Gãc h íng b¾c so víi trôc X. NhËp to¹ é cña hö trôc to¹ é gi Þnh so víi gèc to¹ é (0,0), ch ng tr nh cung cêp cho b¹n hai c ch nhëp to¹ é: - NhËp trùc tiõp to¹ é cña hö trôc to¹ é gi Þnh vµo môc To¹ é cña HT G t¹i gèc 0,0. - NhÊn vµo nót ChØ ióm < Ó chän gèc to¹ é gi Þnh trªn mµn h nh, khi ta chän c ch nµy môc Th«ng sè hö to¹ é gi Þnh sï mêt i ch ng tr nh trë l¹i mµn h nh lµm viöc, bêm chuét tr i vµo ióm mµ b¹n chän nã lµ gèc cña hö to¹ é gi Þnh, lóc ã môc Th«ng sè hö to¹ é gi Þnh îc hiön trë l¹i, gi trþ to¹ é ióm ta võa trän îc thó hiön trong H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 13

14 môc To¹ é cña HT G t¹i gèc 0,0. Ó kõt thóc, nhên vµo nót ång ý Ó x c nhën nh ng thay æi, nhên vµo nót Huû bá Ó bá qua nh ng thay æi. iòn ký hiöu h íng b¾c: chøc n ng nµy chø cã t c dông lµ iòn mét ký hiöu h íng b¾c vµo b n vï. c. Khai b o m y Æt m y: B¹n lùa chän mét trong hai lo¹i m y chýnh vµ m y phô tuú theo lo¹i m y mµ b¹n muèn khai b o. Tªn m y: Tªn m y o b¹n muèn khai b o, mçi m y o cã mét tªn riªng vµ kh«ng îc phðp cã hai m y cïng mét tªn. Cao m y: ZTo¹ é X: To¹ é Y: ChØ ióm <: Cao é TN: Zoom >>: T¹o m y: Söa m y: Xo m y: KÕt thóc: ChiÒu cao m y o b¹n muèn khai b o. To¹ é X t¹i vþ trý Æt m y o. To¹ é Y t¹i vþ trý Æt m y o. Cho phðp b¹n chän vþ trý Æt m y trªn mµn h nh å ho¹. KÕt qu chän ióm sï îc iòn vµo To¹ é X vµ To¹ é Y. Cao é TN t¹i vþ trý Æt m y o. Phãng to toµn bé b n vï trªn mµn h nh å ho¹. T¹o mét m y o theo c c th«ng sè khai b o ë trªn. Söa m y o cã tªn trong môc Tªn m y îc t¹o tr íc ã. Xo m y o cã tªn trong môc Tªn m y îc t¹o tr íc ã. Ngõng viöc khai b o c c tr¹m o. d. NhËp ióm Þa h nh tõ sæ o H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 14

15 Dïng Ó khai b o c c ióm o tõ sè liöu o îc theo c c tr¹m o khai b o. Ng êi sö dông cã mét sè tuú chän vò kióu o, lo¹i mia sö dông vµ gãc øng îc dïng lµ gãc thiªn Ønh hay gãc m»m so víi mæt ph¼ng b»ng. Tr¹m o Tr¹m o cã sè liöu ióm cçn khai b o. Mèc quy 0 Mèc lêy gãc b»ng 0 b¹n ph i chän mét tr¹m o kh c víi tr¹m o dïng Ó lêy sè liöu. Mét sè th«ng sè dïng khai b o ióm o trong mæt ph¼ng b»ng (mæt ph¼ng XY): H nh chiõu dµi mia é dµi o¹n th¼ng tõ tr¹m o Õn ióm o. Gãc n»m Gãc hîp bëi 2 h nh chiõu cña 2 êng th¼ng nèi Tr¹m o Mèc quy 0 vµ êng th¼ng nèi Tr¹m o ióm cçn khai b o. Mét sè th«ng sè dïng khai b o ióm o trong kh«ng gian (x c Þnh cao é ióm o): H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 15

16 Dµi mia Gãc øng Gãc thiªn Ønh Cao mia é dµi o¹n th¼ng tõ tr¹m o Õn ióm ng¾m trªn mia. Gãc hîp bëi êng th¼ng nèi Tr¹m o ióm cçn khai b o víi mæt ph¼ng n»m ngang (mæt ph¼ng XY). Gãc hîp bëi êng th¼ng nèi tr¹m o ióm cçn khai b o víi trôc th¼ng øng (trôc H). Kho ng c ch tõ chø sè o trªn mia tíi ch n mia. Trong tr êng hîp b¹n o theo kióu 3 d y: Cao mia sï îc týnh b»ng trung b nh cña 3 chø sè: Cao mia=(chø trªn +ChØ d íi +ChØ gi a)/3 Cßn dµi mia sï îc týnh lµ: Dµi mia=(chø trªn chø d íi)*100 (con sè 100 ë y lµ hö sè m y o.) B¹n cã thó lùa chän mét trong hai lo¹i mia lµ mia gç hoæc mia g ng. Tuú theo lo¹i mia vµ gãc øng (gãc thiªn Ønh) ch ng tr nh sï týnh to n ra c c th«ng sè vò to¹ é ióm. e. Chªm ióm Þa h nh H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 16

17 To¹ é X: To¹ é Y: Cao é H: ChØ ióm < Code Ghi chó VÏ >> Zoom >> KÕt thóc To¹ é X cña ióm cçn khai b o. To¹ é Y cña ióm cçn khai b o. Cao é H cña ióm cçn khai b o. Cho phðp chän mét ióm trªn mµn h nh å ho¹, to¹ é ióm chän sï îc a vµo X,Yvµ H. Code cña ióm khai b o. Ghi chó cña ióm khai b o. VÏ ióm cao tr nh lªn mµn h nh å häa ång thêi thªm ióm nµy vµo c së dù liöu. Phãng to toµn bé b n vï trªn mµn h nh å ho¹. Ngõng viöc chìn thªm ióm cao tr nh vµo c së d liöu. f. ChuyÓn Text -> Cäc TN Môc Ých chuyón æi c c text thµnh c c ióm cao tr nh tù nhiªn, khi chän môc nµy ch ng tr nh ßi hái b¹n ph i chän c c èi t îng text cã trong s½n trªn b n vï Chän xong nhên Enter Ó kõt thóc. Ch ng tr nh lêy t¹o é ióm Æt Text g n vµo to¹ é X, Y, chiòu cao H îc lêy b»ng gi trþ text mµ ta chän. g. NhËp êng ång møc tù nhiªn H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 17

18 STT Cao é êng ång møc Ph ng thøc nhëp M Chän êng ång møc VÏ êng ång møc NhËp Xo Sè thø tù c c êng ång møc nhëp. Cao é êng ång møc. Lùa chän ph ng thøc nhëp êng ång møc. Chän mét Polyline cã s½n trªn b n vï. VÏ mét êng ång møc (Polyline) lªn b n vï. BÊm nót nµy Ó thùc hiön viöc chän hoæc vï êng ång møc. BÊm nót nµy Ó chän trªn mµn h nh c c êng ång møc cçn xo. KÕt thóc Ngõng viöc khai b o êng ång møc. Ó tiõn hµnh viöc khai b o (nhëp) êng ång møc, b¹n cçn ph i tiõn hµnh theo nh sau: - NÕu tån t¹i s½n c c êng ång møc (Polyline) trªn b n vï, b¹n cçn chän môc "Chän êng ång møc", sau ã bêm nót "NhËp". Khi ã, hép héi tho¹i "NhËp êng ång møc" sï biõn mêt ång thêi con trá chuét sï chuyón sang chõ é chän (h nh «vu«ng). B¹n h y chän c c êng ång møc cã cïng cao é b»ng c ch bêm vµo chóng hoæc kðo cöa sæ chän èi t îng. Khi chän ñ c c èi t îng êng ång møc cã cïng cao é nµy, b¹n bêm phým chuét ph i. Ch ng tr nh sï hái b¹n cao é cña c c êng ång møc ë phçn C u lönh. H y iòn cao é cña c c êng ång møc råi bêm Enter. - NÕu b¹n muèn tù vï êng ång møc míi, b¹n chän môc "VÏ êng ång møc", sau ã bêm nót "NhËp". Khi ã, hép héi tho¹i "NhËp êng ång møc" sï biõn mêt ång thêi con trá chuét sï chuyón sang chõ é vï (h nh sîi tãc). B¹n h y vï êng ång møc råi bêm phým chuét ph i. Ch ng tr nh sï hái b¹n cao é cña c c êng ång møc ë phçn C u lönh. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 18

19 H y iòn cao é cña c c êng ång møc råi bêm Enter. - NÕu b¹n muèn thay æi cao é cña êng ång møc nµo ã khai b o, b¹n chø cçn thùc hiön l¹i theo c ch "Chän êng ång møc". - Ó kõt thóc viöc nhëp êng ång møc, b¹n bêm nót "KÕt thóc". Ch ng tr nh sï kióm tra týnh hîp lö cña c c êng ång møc mµ b¹n nhëp vµo. NÕu cã hai êng ång møc nµo ã c¾t nhau, ch ng tr nh sï th«ng b o Ó b¹n biõt vµ cã ph ng h íng xö lý. 3. ChØnh söa sè liöu Thùc n nµy bao gåm c c chøc n ng chønh söa vò tr¹m o, ióm ¹i h nh (thiõt kõ, tù nhiªn)... a. Söa tr¹m o Khi sö dông chøc n ng nµy, ch ng tr nh sï yªu cçu ng êi sö dông chän m y cçn söa trªn mµn h nh å ho¹. Sau ã, c c th«ng sè cña m y îc chän sï hiön trªn cöa sæ Þnh nghüa tr¹m m y Æt m y: B¹n lùa chän mét trong hai lo¹i m y chýnh vµ m y phô tuú theo lo¹i m y mµ b¹n muèn khai b o. Tªn m y: Tªn m y o b¹n muèn khai b o, mçi m y o cã mét tªn riªng vµ kh«ng îc phðp cã hai m y cïng mét tªn. Cao m y: To¹ é X: ChiÒu cao m y o b¹n muèn khai b o. To¹ é X t¹i vþ trý Æt m y o. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 19

20 To¹ é Y: ChØ ióm <: Cao é TN: Zoom >>: T¹o m y: Söa m y: Xo m y: KÕt thóc: To¹ é Y t¹i vþ trý Æt m y o. Cho phðp b¹n chän vþ trý Æt m y trªn mµn h nh å ho¹. KÕt qu chän ióm sï îc iòn vµo To¹ é X vµ To¹ é Y. Cao é TN t¹i vþ trý Æt m y o. Phãng to toµn bé b n vï trªn mµn h nh å ho¹. T¹o mét m y o theo c c th«ng sè khai b o ë trªn. Söa m y o cã tªn trong môc Tªn m y îc t¹o tr íc ã. Xo m y o cã tªn trong môc Tªn m y îc t¹o tr íc ã. Ngõng viöc khai b o c c tr¹m o. b. Tra cøu to¹ é To¹ é trªn mæt b»ng Cao é tù nhiªn Cao é thiõt kõ TÝnh theo ióm cao tr nh TÝnh theo ióm y ao TÝnh theo m tù nhiªn To¹ é ióm cçn tra cøu trªn mæt b»ng, b¹n cã thó nhëp trùc tiõp hoæc b»ng c ch chø ióm trªn mµn h nh. Cao é tù nhiªn cña ióm cçn tra cøu. Cao é thiõt kõ cña ióm cçn tra cøu. Cao é tù nhiªn cña ióm cçn tra cøu týnh theo ióm cao tr nh Cao é tù nhiªn cña ióm cçn tra cøu týnh theo ióm y ao. Cao é tù nhiªn cña ióm cçn tra cøu týnh theo êng ång møc tù nhiªn. TÝnh theo ióm khèng chõ Cao é thiõt kõ cña ióm cçn tra cøu týnh theo ió khè hõ H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 20

21 ióm khèng chõ. TÝnh theo m thiõt kõ Cao é thiõt kõ cña ióm cçn tra cøu týnh theo êng ång møc thiõt kõ. TÝnh theo mæt ph¼ng thiõt kõ Cao é thiõt kõ cña ióm cçn tra cøu týnh theo mæt ph¼ng thiõt kõ. c. Söa ióm Þa h nh Ng êi sö dông sï ph i chän ióm cçn söa trªn mµn h nh å ho¹. Sau ã, c c th«ng sè cña ióm îc chän sï hiön trªn cöa sæ HiÖu chønh ióm o. Tû lö vï To¹ é X To¹ é Y Cao é H ChØ ióm Code Ghi chó Tû lö vï ióm o trªn mµn h nh å ho¹. To¹ é X cña ióm o. To¹ é Y cña ióm o. Cao é cña ióm o. Cho phðp chän mét ióm trªn mµn h nh å ho¹, to¹ é ióm chän sï îc a vµo X vµ Y. Code cña ióm khai b o. Ghi chó cña ióm khai b o. d. Xo ióm o Chøc n ng nµy gióp b¹n xo c c ióm d liöu vò Þa h nh. Khi sö dông chøc n»ng nµy, nõu b¹n chän nhiòu èi t îng Ó xo th chø nh ng èi t îng thùc sù lµ ióm Þa h nh míi bþ xo. B¹n còng cã thó xo ióm Þa h nh b»ng c ch dïng lönh xo trùc tiõp trªn mµn h nh. e. Khëi nguyªn Huû bá toµn bé qu tr nh týnh to n, quay l¹i sè liöu ban Çu, khi chän môc nµy ch ng tr nh hiön ra mét th«ng b o ßi hái ng êi sö dông ph i x c nhën mét lçn n a: NhÊn vµo nót ång ý Ó huû bá toµn bé qu tr nh týnh to n, quay l¹i sè liöu ban Çu. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 21

22 nhên vµo Kh«ng Ó huû bá lönh nµy. 4. Th«ng sè thiõt kõ Thùc n nµy gåm c c chøc n ng khai b o th«ng sè dïng cho néi suy, biªn giíi h¹n vµ Þa h nh thiõt kõ ( Þa h nh sau san lêp). a. Khai b o th«ng sè néi suy Th«ng sè néi suy B n kýnh nµy dïng Ó khèng chõ kho ng nh h ëng cña Þa h nh tíi ióm cçn néi suy cao é. Hai th«ng sè nµy phô thuéc vµo d¹ng Þa h nh vµ îc ng êi sö dông nhëp vµo cho óng víi tõng d¹ng Þa h nh kh c nhau. Trong tr êng hîp Þa h nh t ng èi b»ng ph¼ng, hai b n kýnh nµy cçn nhëp t ng èi lín vµ ng îc l¹i. Hai b n kýnh néi suy nµy thay æi còng kh«ng lµm nh h ëng tíi tèc é týnh to n cña ch ng tr nh. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 22

23 Néi suy theo xoay êng Néi suy theo êng ng¾n nhêt B n kýnh néi suy R1 R2 Sè gia gãc xoay ChiÒu dµi c¹nh m¾t l íi M«h nh ho bò mæt & t¹o êng ång møc TÝnh to n µo ¾p Dïng khi th«ng sè týnh to n lµ êng ång møc, ch ng tr nh tù éng týnh to n giao ióm cña c c êng th¼ng i qua ióm cçn néi suy víi c c êng ång møc bªn tr i gçn nhêt vµ êng ång møc bªn ph i gçn nhêt, c c êng th¼ng îc ph t xuêt tõ êng th¼ng n»m ngang i qua ióm cçn néi suy vµ lçn l ît quay chóng víi gãc quay b»ng Sè gia gãc xoay,t m xoay lêy t¹i to¹ é ióm cçn néi suy, c n cø vµo tëp hîp c c giao ióm ch ng tr nh sï néi suy ra to¹ é ióm týnh to n Dïng khi th«ng sè týnh to n lµ êng ång møc, ch ng tr nh sï tù éng x c Þnh o¹n th¼ng ng¾n nhêt i qua qua ióm cçn néi suy cã mét Çu mót n»m trªn êng ång møc gçn nhêt bªn tr i vµ mét Çu mót n»m trªn êng ång møc bªn ph i, c n cø vµo to¹ é cña hai Çu mót nµy ch ng tr nh sï néi suy ra to¹ é ióm týnh to n B n kýnh nµy dïng Ó khèng chõ kho ng nh h ëng cña Þa h nh tíi ióm cçn néi suy cao é. Hai th«ng sè nµy phô thuéc vµo d¹ng Þa h nh vµ îc ng êi sö dông nhëp vµo cho óng víi tõng d¹ng Þa h nh kh c nhau. Trong tr êng hîp Þa h nh t ng èi b»ng ph¼ng, hai b n kýnh nµy cçn nhëp t ng èi lín vµ ng îc l¹i. Hai b n kýnh néi suy nµy thay æi còng kh«ng lµm nh h ëng tíi tèc é týnh to n cña ch ng tr nh.b n kýnh thø nhêt (R1<=R2): B n kýnh thø nhêt (R1<=R2). B n kýnh thø hai: nõu b n kýnh thø nhêt ch a tho m n c c iòu kiön Ó néi suy cao é, ch ng tr nh sï sö dông b n kýnh thø hai nµy Ó néi suy. Dïng Ó néi suy cao é tõ êng ång møc. Môc nµy dïng Ó vµo chiòu dµi c¹ch m¾t l íi «vu«ng trong khi m«h nh ho bò mæt Þa h nh, t¹o êng ång møc còng nh khi týnh to n µo ¾p. ChiÒu dµi c¹nh m¾t l íi «vu«ng dïng Ó m«h nh ho bò mæt Þa h nh vµ t¹o êng ång møc. ChiÒu dµi nµy cµnh nhá cµng chýnh x c nh ng tèc é týnh to n cµng chëm. ChiÒu dµi c¹nh m¾t l íi «vu«ng dïng Ó týnh to n µo ¾p, san lêp. ChiÒu dµi nµy tuú thuéc vµo yªu cçu kõt xuêt kõt qu cña ng êi sö dông. Gèc b¾t Çu týnh to n Gèc b¾t Çu týnh to n khèi l îng µo ¾p. B¹n cçn lùa chän b n kýnh R1 vµ R2 phï hîp víi bµi to n cçn thiõt kõ, khi týnh to n thiõt kõ ch ng tr nh sï dïng hai b n kýnh nµy Ó néi suy cao é, tr nh tù týnh to n nh sau: H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 23

24 - Çu tiªn ch ng tr nh dïng b n kýnh R1 Ó néi suy, chóng lêy ióm cçn néi suy lµm t m quay mét êng trßn b n kýnh R1, x c Þnh c c ióm thuéc êng trßn ã. - NÕu sè ióm n»m trong êng trßn ã lín h n hoæc b»ng 3 ióm th ch ng tr nh néi suy theo c c ióm thuéc êng trßn. - NÕu sè ióm n»m trong êng trßn cã b n kýnh R1 nhá h n hoæc b»ng 2 th ch ng tr nh sï tù éng x c Þnh t ng b n kýnh êng trßn lªn b n kýnh R2 vµ tiõp tôc tr nh tù týnh to n nh êng trßn b n kýnh R1. - NÕu c c ióm n»m trong êng trßn b n kýnh R2 vén cã sè ióm nhá h n hoæc b»ng 2 thi khi ã ch ng tr nh sï lêy cao é ióm néi suy b»ng cao é ióm gçn nhêt víi nã. b. Khai b o biªn giíi h¹n STT Handle Ph ng thøc nhëp biªn giíi h¹n Chän biªn giíi h¹n VÏ biªn giíi h¹n Sè thø tù c c biªn giíi h¹n nhëp. Sè hiöu biªn giíi h¹n trªn b n vï. Lùa chän ph ng thøc nhëp biªn giíi h¹n. Chän mét Polyline cã s½n trªn b n vï. VÏ mét biªn giíi h¹n (Polyline) lªn b n vï. NhËp BÊm nót nµy Ó thùc hiön viöc chän hoæc vï biªn giíi h¹n. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 24

25 Xo BÊm nót nµy Ó chän trªn mµn h nh c c biªn giíi h¹n cçn xo. KÕt thóc Ngõng viöc khai b o biªn giíi h¹n Ch ng tr nh cung cêp kh n ng týnh to n µo ¾p cho tõng l«êt, Ó týnh to n nhiòu l«êt kh c nhau b¹n cçn khai b o tõng mæt ph¼ng thiõt kõ cho tõng l«êt, nõu b¹n ch a khai b o Çy ñ c c th«ng sè cho mæt ph¼ng thiõt kõ th môc MÆt ph¼ng thiõt kõ sï cã mµu á, khi nµo b¹n khai b o Çy ñ th môc MÆt ph¼ng thiõt kõ sï cã mµu en. Ó hióu thªm chi tiõt b¹n xem thªm môc Khai b o mæt ph¼ng thiõt kõ. c. NhËp ióm khèng chõ tõ sæ o Môc nµy cho phðp b¹n nhëp c c ióm khèng chõ, xem NhËp ióm Þa h nh tõ sæ o. d. Chªm ióm khèng chõ To¹ é X: To¹ é Y: Cao é H: ChØ ióm < Code Ghi chó VÏ >> Zoom >> KÕt thóc To¹ é X cña ióm cçn khai b o. To¹ é Y cña ióm cçn khai b o. Cao é H cña ióm cçn khai b o. Cho phðp chän mét ióm trªn mµn h nh å ho¹, to¹ é ióm chän sï îc a vµo X,Y vµ H. Code cña ióm khai b o. Ghi chó cña ióm khai b o. VÏ ióm cao tr nh lªn mµn h nh å häa ång thêi thªm ióm nµy vµo c së dù liöu. Phãng to toµn bé b n vï trªn mµn h nh å ho¹. Ngõng viöc chìn thªm ióm cao tr nh vµo c së d liöu. e. ChuyÓn text -> Cäc KC Môc Ých chuyón æi c c text thµnh c c ióm cao tr nh thiõt kõ, khi chän môc nµy ch ng tr nh ßi hái b¹n ph i chän c c èi t îng text cã s½n trong b n vï. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 25

26 Chän xong nhên Enter Ó kõt thóc. Ch ng tr nh lêy täa é ióm Æt Text g n vµo to¹ é X, Y, chiòu cao H îc lêy b»ng gi trþ text mµ ta chän f. Khai b o mæt ph¼ng thiõt kõ MÆt ph¼ng thiõt kõ sï îc týnh to n thó hiön theo c c hö sè A,B,C,D. C c hö sè nµy cña ph ng tr nh A.x+B.y+C.z+D=0. MÆt ph¼ng thiõt kõ cã thó îc khai b o theo 2 c ch kh c nhau: khi thay æi c c hö sè trong 2 c ch nµy, ch ng tr nh sï tù éng týnh to n c c hö sè A,B,C,D. Sö dông 3 ióm: 3 ióm mµ b¹n khai b o t¹o thµnh mét mæt ph¼ng. >> Cho phðp chän mét ióm trªn mµn h nh å ho¹, to¹ é ióm chän sï îc a vµo X vµ Y. Sö dông 1 ióm: khi b¹n khai b o theo c ch nµy, b¹n cçn khai b o thªm hai h íng dèc Ó H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 26

27 hoµn chønh viöc khai b o mæt ph¼ng thiõt kõ. é dèc (i%) Khai b o é dèc týnh tõ ióm gèc Õn ióm ngän. ióm gèc ( ióm ngän) To¹ é X To¹ é Y To¹ é ióm gèc ( ióm ngän) To¹ é ióm gèc X ( ióm ngän) To¹ é ióm gèc Y ( ióm ngän) Mµn h nh Cho phðp chän mét èi t îng LINE, g n to¹ é ióm gèc vµ ngän b»ng ióm b¾t Çu vµ kõt thóc cña èi t îng LINE nµy. NÕu b¹n kh«ng chän èi t îng LINE nµo th ch ng tr nh cho phðp chän hai ióm trªn mµn h nh å ho¹, to¹ é hai ióm chän sï îc a vµo X vµ Y cña ióm gèc vµ ióm ngän. Khi b¹n nhëp c c th«ng sè ch a Çy ñ môc C c hö sè cña mæt ph¼ng thiõt kõ (A.x + B.y + C.z + D = 0) cã mµu á, nõu c c th«ng sè îc nhëp Çy ñ th nã cã mµu en. g. NhËp êng ång møc thiõt kõ STT Cao é êng ång møc Ph ng thøc nhëp M Chän êng ång møc VÏ êng ång møc NhËp Xo KÕt thóc Sè thø tù c c êng ång møc nhëp. Cao é êng ång møc. Lùa chän ph ng thøc nhëp êng ång møc. Chän mét Polyline cã s½n trªn b n vï. VÏ mét êng ång møc (Polyline) lªn b n vï. BÊm nót nµy Ó thùc hiön viöc chän hoæc vï êng ång møc. BÊm nót nµy Ó chän trªn mµn h nh c c êng ång møc cçn xo. Ngõng viöc khai b o êng ång møc. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 27

28 Ó tiõn hµnh viöc khai b o (nhëp) êng ång møc, b¹n cçn ph i tiõn hµnh theo nh sau: - NÕu tån t¹i s½n c c êng ång møc (Polyline) trªn b n vï, b¹n cçn chän môc "Chän êng ång møc", sau ã bêm nót "NhËp". Khi ã, hép héi tho¹i "NhËp êng ång møc" sï biõn mêt ång thêi con trá chuét sï chuyón sang chõ é chän (h nh «vu«ng). B¹n h y chän c c êng ång møc cã cïng cao é b»ng c ch bêm vµo chóng hoæc kðo cöa sæ chän èi t îng. Khi chän ñ c c èi t îng êng ång møc cã cïng cao é nµy, b¹n bêm phým chuét ph i. Ch ng tr nh sï hái b¹n cao é cña c c êng ång møc ë phçn C u lönh. H y iòn cao é cña c c êng ång møc råi bêm Enter. - NÕu b¹n muèn tù vï êng ång møc míi, b¹n chän môc "VÏ êng ång møc", sau ã bêm nót "NhËp". Khi ã, hép héi tho¹i "NhËp êng ång møc" sï biõn mêt ång thêi con trá chuét sï chuyón sang chõ é vï (h nh sîi tãc). B¹n h y vï êng ång møc råi bêm phým chuét ph i. Ch ng tr nh sï hái b¹n cao é cña c c êng ång møc ë phçn C u lönh. H y iòn cao é cña c c êng ång møc råi bêm Enter. - NÕu b¹n muèn thay æi cao é cña êng ång møc nµo ã khai b o, b¹n chø cçn thùc hiön l¹i theo c ch "Chän êng ång møc". - Ó kõt thóc viöc nhëp êng ång møc, b¹n bêm nót "KÕt thóc". Ch ng tr nh sï kióm tra týnh hîp lö cña c c êng ång møc mµ b¹n nhëp vµo. NÕu cã hai êng ång møc nµo ã c¾t nhau, ch ng tr nh sï th«ng b o Ó b¹n biõt vµ cã ph ng h íng xö lý. 5. Ao hå a. Khai b o biªn ao hå H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 28

29 STT BÒ dµy tb líp bïn y ao Ph ng thøc nhëp biªn Chän biªn giíi h¹n VÏ biªn giíi h¹n NhËp Xo Sè thø tù c c biªn giíi h¹n nhëp. BÒ dµy trung b nh líp bïn y ao. Lùa chän ph ng thøc nhëp biªn giíi h¹n. Chän mét Polyline cã s½n trªn b n vï. VÏ mét biªn giíi h¹n (Polyline) lªn b n vï. BÊm nót nµy Ó thùc hiön viöc chän hoæc vï biªn giíi h¹n. BÊm nót nµy Ó chän trªn mµn h nh c c biªn giíi h¹n cçn xo. KÕt thóc Ngõng viöc khai b o biªn giíi h¹n. Ó tiõn hµnh viöc khai b o (nhëp) êng ång møc, b¹n cçn ph i tiõn hµnh theo nh sau: - NÕu tån t¹i s½n c c êng ång møc (Polyline) trªn b n vï, b¹n cçn chän môc "Chän êng ång møc", sau ã bêm nót "NhËp". Khi ã, hép héi tho¹i "NhËp êng ång møc" sï biõn mêt ång thêi con trá chuét sï chuyón sang chõ é chän (h nh «vu«ng). B¹n h y chän c c êng ång møc cã cïng cao é b»ng c ch bêm vµo chóng hoæc kðo cöa sæ chän èi t îng. Khi chän ñ c c èi t îng êng ång møc cã cïng cao é nµy, b¹n bêm phým chuét ph i. Ch ng tr nh sï hái b¹n bò dµy trung b nh líp bïn y ao ë phçn C u lönh. H y iòn cao é cña c c êng ång møc råi bêm Enter. - NÕu b¹n muèn tù vï êng ång møc míi, b¹n chän môc "VÏ êng ång møc", sau ã bêm nót "NhËp". Khi ã, hép héi tho¹i "NhËp êng ång møc" sï biõn mêt ång thêi con trá chuét sï chuyón sang chõ é vï (h nh sîi tãc). B¹n h y vï êng ång møc råi bêm phým chuét ph i. Ch ng tr nh sï hái b¹n bò dµy trung b nh líp bïn y ao ë phçn C u lönh. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 29

30 H y iòn cao é cña c c êng ång møc råi bêm Enter. - NÕu b¹n muèn thay æibò dµy trung b nh líp bïn y ao nµo ã khai b o, b¹n chø cçn thùc hiön l¹i theo c ch "Chän êng ång møc". - Ó kõt thóc viöc nhëp êng ång møc, b¹n bêm nót "KÕt thóc". Ch ng tr nh sï kióm tra týnh hîp lö cña c c êng ång møc mµ b¹n nhëp vµo. NÕu cã hai êng ång møc nµo ã c¾t nhau, ch ng tr nh sï th«ng b o Ó b¹n biõt vµ cã ph ng h íng xö lý. b. Þa h nh y ao Menu nµy bao gåm c c chøc n ng NhËp ióm y ao tõ sæ o, ChuyÓn text-> ióm y ao, Chªm ióm y ao, NhËp êng ång møc y ao Ó hióu chi tiõt xem t ng øng víi c c môc trong Þa h nh TN. 6. B nh å Thùc n nµy bao gåm c c chøc n ng VÏ êng ång møc, M«h nh ho bò mæt, T¹o mæt c¾t Þa h nh a. VÏ êng ång møc Khi sö dông chøc n ng nµy, ch ng tr nh sï thùc hiön néi suy cao é l íi «vu«ng sau ã hiön cöa sæ VÏ êng ång møc. Lo¹i Þa h nh Th«ng sè týnh to n Chªnh cao M B¹n cã thó lùa chän mét trong 4 kióu d liöu Þa h nh (bao gåm c Þa h nh tr íc vµ sau san lêp). NhËp c c th«ng sè nh»m phôc vô cho qu tr nh xuêt ra b n vï, c c th«ng sè nµy îc nhëp vµo theo yªu cçu thiõt kõ. é chªnh cao gi a hai êng ång møc c¹nh nhau. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 30

31 B íc xuêt hiön M c i ThÓ hiön êng ång møc ChiÒu cao ch ghi cao é M MÇu êng ång møc c i MÇu êng ång møc con ChÌn vµo b n vï C¾t êng ång møc theo biªn giíi h¹n Sè lçn xuêt hiön êng ång møc c i xen lén víi êng ång møc con. C c thuéc týnh khi thó hiön êng ång møc trong b n vï ChiÒu cao ghi chó c c êng ång møc îc thó hiön trong b n vï MÇu êng ång møc c i îc thó hiön trªn mµn h nhvµ b n vï. KÝch vµo hép mµu Ó chän mµu êng ång møc c i MÇu êng ång møc con îc thó hiön trªn mµn h nhvµ b n vï. KÝch vµo hép mµu Ó chän mµu êng ång møc con NÕu b¹n chän môc nµy, ch ng tr nh sï chìn êng ång møc míi vµo b n vï mµ kh«ng xo c c êng ång møc vï tr íc ã. Ng îc l¹i, ch ng tr nh sï xo c c êng ång møc vï tr íc ã vµ vï c c êng ång møc míi vµo b n vï. NÕu b¹n chän môc nµy ch ng tr nh sï chìn êng ång møc n»m trong biªn giíi h¹n vµo b n vï, mµ kh«ng chìn c c êng ång møc n»m ngoµi b n vï Xem tr íc Xem tr íc sù thó hiön c c êng ång møc trªn b n vï. b. M«h nh ho bò mæt Khi sö dông chøc n ng nµy, nõu b¹n ch a ch¹y b íc nµo cã néi suy cao é m¾t l íi «vu«ng th ch ng tr nh sï thùc hiön néi suy cao é l íi «vu«ng sau ã hiön cöa sæ M«h nh ho bò mæt Þa h nh. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 31

32 VÏ bò mæt Þa h nh: MÇu s¾c: ChÌn vµo b n vï: Chän c c bò mæt Þa h nh mµ b¹n muèn thó hiön trªn b n vï (lªn mµn h nh å ho¹). G n mçu cho tõng bò mæt Þa h nh NÕu b¹n chän môc nµy, ch ng tr nh sï chìn c c bò mæt Þa h nh míi vµo b n vï mµ kh«ng xo c c bò mæt Þa h nh vï tr íc ã. Ng îc l¹i, ch ng tr nh sï xo c c bò mæt Þa h nh vï tr íc ã vµ vï c c bò mæt Þa h nh míi vµo b n vï. Xem tr íc Xem tr íc sù thó hiön c c bò mæt Þa h nh trªn b n vï. Nh»m môc Ých thuën tiön cho ng êi sö dông ch ng tr nh cho phðp ta chø Þnh mµu s¾c cho c c tõng bò mæt Þa h nh. Ó g n mçu cho tõng bò mæt Þa h nh ta cã thó tiõn hµnh theo 2 c ch nh sau: - NhËp sè thø tù mµu vµo c c hép text. - BÊm chuét tr i vµo c c hép mµu khi ã mét b ng mµu hiön ra cho phðp ta chän mµu muèn thó hiön. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 32

33 c. T¹o mæt c¾t Þa h nh o¹n th¼ng thó hiön mæt c¾t: ióm Çu ióm cuèi Mµn h nh Chän B íc chia Cao ch D liöu Þa h nh tù nhiªn D liöu Þa h nh thiõt kõ To¹ é ióm Çu vµ ióm cuèi cña mæt c¾t trªn mæt b»ng. ióm b¾t Çu mæt c¾t. ióm cuèi mæt c¾t. BÊm 2 ióm trªn mµn h nh thó hiön ióm Çu vµ ióm cuèi mæt c¾t. Chän mét o¹n th¼ng (Line) trªn mµn h nh thó hiön mæt c¾t khi ã täa é Çu êng th¼ng (Line) îc g n vµo to¹ é ióm Çu, cuèi êng th nge (Line) îc g n vµo té é ióm cuèi. Kho ng c ch Òu nhau gi a c c cäc trªn mæt c¾t. ChiÒu cao ch ghi chó trong mæt c¾t. B¹n lùa chän mét trong hai kióu d liöu Þa h nh tù nhiªn: theo ióm cao tr nh (c c ióm mµ b¹n nhëp b»ng m y o, file text, m y toµn ¹c...) hoæc theo êng ång møc tù nhiªn. B¹n lùa chän mét trong ba kióu d liöu Þa h nh thiõt kõ: theo ióm khèng chõ, theo mæt ph¼ng thiõt kõ (do b¹n khai b o mæt ph¼ng thiõt kõ) hoæc theo êng ång møc thiõt kõ. Cao é gèc Cao é t¹i vþ trý ch n mæt c¾t. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 33

34 Tû lö vï Tªn mæt c¾t Xem tr íc VÏ Zoom KÕt thóc Tû lö kõt xuêt mæt c¾t lªn mµn h nh å ho¹. Tªn ký hiöu cña mæt c¾t Þa h nh. Xem tr íc kõt qu mæt c¾t. VÏ mæt c¾t lªn b n vï (mµn h nh å ho¹). Phãng to toµn bé b n vï trªn mµn h nh å ho¹. Ngõng viöc khai b o mæt c¾t Þa h nh. C ch t¹o mæt c¾t Þa h nh: - Ó t¹o îc mæt c¾t Þa h nh ta cçn ph i khai b o víi ch ng tr nh to¹ é ióm Çu vµ ióm cuèi cña mæt c¾t. Ó khai b o to¹ é ióm Çu vµ ióm cuèi cña cña mæt c¾t ta cã 3 c ch: NhËp trùc tiõp to¹ é (X,Y) cña ióm Çu vµ cuèi cña mæt c¾t vµo 2 hép text trong môc ióm Çu vµ ióm cuèi. NhÊn nót Mµn h nh Ó chø 2 ióm trªn mµn h nh, ióm Çu tiªn îc g n vµ to¹ é ióm Çu, ióm thø 2 îc g n vµo to¹ é ióm cuèi. NhÊn nót Chän Ó chän o¹n th¼ng (line) trªn mµn h nh thó hiön mæt c¾t. To¹ é ióm Çu cña o¹n th¼ng îc g n vµo nót Çu, to¹ é ióm cuèi îc g n vµo nót cuèi cña mæt c¾t. - Chän d liöu Þa h nh tù nhiªn. - Chän d liöu Þa h nh thiõt kõ. - Trong c c môc Cao ch, B íc chia, Cao é gèc, Tû lö vï, Tªn mæt c¾t b¹n cã thó tù éng thay æi sao cho phï hîp bè côc cña b n vï. - NhÊn nót Xem tr íc Ó xem b n vï tr íc khi kõt xuêt mæt c¾t Þa h nh ra ngoµi mµn h nh chýnh. - NhÊn nót VÏ Ó kõt xuêt mæt c¾t Þa h nh ra ngoµi mµn h nh chýnh. - NhÊn nót Zoom Ó phãng to mµn h nh. - NhÊn nót KÕt thóc Ó ngõng viöc khai b o mæt c¾t Þa h nh. KÕt qu môc nµy bao gåm cao é tù nhiªn, cao é thiõt kõ, kho ng c ch,diön tých µo, diön tých ¾p cña mæt c¾t Þa h nh. 7. San lêp Thùc n nµy bao gåm c c chøc n ng týnh to n vµ kõt xuêt kõt qu san lêp.. a. C n b»ng µo ¾p Chøc n ng nµy cho b¹n biõt cao é c n b»ng µo ¾p, kõt qu kõt xuêt ra îc týnh to n víi cao é c n b»ng µo ¾p. b. KÕt xuêt kõt qu... H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 34

35 Khi sö dông chøc n ng nµy, ch ng tr nh sï týnh to n san lêp sau ã hiön cöa sæ TÝnh to n µo ¾p D liöu Þa h nh tù nhiªn Lùa chän mét trong hai lo¹i d liöu Þa h nh tù nhiªn. Trong tr êng hîp cã kióu Þa h nh tù nhiªn nµo ã ch a îc khai b o th môc chän t ng øng víi nã sï mê i. D liöu Þa h nh thiõt kõ Lùa chän mét trong ba lo¹i d liöu Þa h nh thiõt kõ. Trong tr êng hîp cã kióu Þa h nh thiõt kõ nµo ã ch a îc khai b o th môc chän t ng øng víi nã sï mê i. TÝnh to n víi nhiòu mæt ph¼ng thiõt kõ Trong týnh to n b¹n cã thó chän mét hoæc nhiòu mæt ph¼ng thiõt kõ KiÓu týnh to n khèi l îng trong mét «vu«ng Ó thùc hiön viöc týnh to n khèi l îng µo ¾p trong tõng «vu«ng b¹n cã thó chän lùa mét trong hai c ch TÝnh theo chia tam gi c vµ TÝnh theo trung b nh cao é c c Ønh, nõu b¹n chän TÝnh theo chia tam gi c ch ng tr nh tù éng chia «san lêp thµnh hai tam gi c b»ng mét êng chðo, kõt qu san lêp trong «vu«ng îc týnh b»ng tæng khèi l îng µo ¾p cña hai tam gi c, nõu b¹n chän TÝnh to n theo trung b nh cao é c c Ønh ch ng tr nh sï c n cø vµo c c cao é bèn gãc «san lêp Ó týnh ra khèi l îng µo ¾p cho «san lêp ã. Ó thùc hiön chøc n ng nµy b¹n cçn thùc hiön c c b íc sau: - Chän kióu D liöu Þa h nh tù nhiªn, D liöu Þa h nh thiõt kõ. - NÕu thùc tõ bµi to n Æt ra, ta cçn ph i týnh to n víi nhiòu mæt ph¼ng thiõt kõ kh c nhau b¹n h y chän lùa môc Cã trong TÝnh to n víi nhiòu mæt ph¼ng tk, ng îc l¹i chän môc Kh«ng Ó týnh to n víi mét mæt ph¼ng thiõt kõ, mæt ph¼ng chung nµy îc chän lµ mæt ph¼ng mµ ta Þnh nghüa trong môc Khai b o mæt ph¼ng thiõt kõ cña ch ng tr nh. - C n cø vµo yªu cçu é chýnh x c cña bµi to n, b¹n cçn träng mét trong hai KiÓu týnh H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 35

36 to n khèi l îng trong mét «vu«ng ã lµ TÝnh theo chia tam gi c hay TÝnh theo trung b nh cao é c c Ønh. NhÊn vµo nót ång ý Ó x c nhën c c th«ng sè nµy vµ thùc hiön týnh to n KÕt xuêt kõt qu..., nhên vµo nót Huû bá Ó bá qua viöc thùc hiön týnh to n KÕt xuêt kõt qu.. c. TÝnh to n khèi l îng µo ¾p Taluy Sè thø tù l«êt Môc nµy cho phðp b¹n chän l«êt cçn týnh to n. é dèc m i Taluy Môc nµy cho phðp b¹n khai b o é dèc m i Taluy cçn týnh to n. Khai b o l¹i ch n Taluy TÝnh to n theo nhiòu mæt ph¼ng thiõt kõ Kho ng c ch gi a c c mæt c t Cao ch D liöu Þa h nh tù nhiªn Cho phðp b¹n Þnh nghüa l¹i ch n Taluy. NÕu chän môc nµy, ch ng tr nh sï týnh to n taluy cho mæt ph¼ng thiõt kõ theo mæt ph¼ng thiõt kõ cña biªn îc chän. Lµ kho ng c ch gi a c c mæt c¾t dïng Ó týnh to n taluy däc theo c¹nh biªn giíi h¹n. ChiÒu cao ch ghi trong b n vï c c mæt c¾t. Môc nµy cho phðp chän kióu Þa h nh tù nhiªn. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 36

37 D liöu Þa h nh thiõt kõ Môc nµy cho phðp chän kióu Þa h nh thiõt kõ. KÕt xuêt kõt qu c c mæt c¾t Môc nµy cho phðp kõt xuêt kõt qu b n vï cña tõng mæt c¾t. KÕt qu NhÊn vµo nót nµy Ó kõt xuêt kõt qu ra ngoµi mµn h nh chýnh Ó týnh to n khèi l îng µo ¾p cña Taluy b¹n cçn thùc hiön c c b íc sau y: - Vµo môc Sè thø tù l«êt: nhên vµo nót tam gi c Ó chän l«êt (nõu ta cã nhiòu l«êt) cçn týnh to n Taluy. - Khai b o é dèc taluy trong muc é dèc m i taluy (i%). - NhËp vµo kho ng c ch gi a c c mæt c¾t liªn tiõp nhau trong môc kho ng c ch gi a c c mæt c¾t. - Khai b o chiòu cao ch ghi trong c c b n vï trong môc Cao ch. - Trong môc D liöu Þa h nh tù nhiªn b¹n chän kióu sè liöu phï hîp víi sè liöu mµ m nh nhëp vµo. - Trong môc D liöu Þa h nh thiõt kõ b¹n chän kióu sè liöu phï hîp víi sè liöu mµ m nh khai b o. - BÊm chuét tr i vµo c¹nh mµ b¹n cçn týnh to n khèi l îng µo ¾p. Ch ng tr nh tù éng týnh to n khèi l îng µo ¾p vµ ch n taluy, kõt qu îc thó hiön trªn mµn h nh. NÕu b¹n muèn tù éng Þnh nghüa l¹i ch n taluy th b¹n chän môc Khai b o l¹i ch n taluy khi Êy mµn h nh chýnh sï hiön ra cho b¹n Þnh nghüa l¹i ch n taluy. Ch ng tr nh sï dïng ch n taluy do b¹n Þnh nghüa Ó týnh to n khèi l îng µo ¾p. 8. Trî gióp Thùc n nµy bao gåm c c chøc n ng hión thþ h íng dén sö dông hoæc hiön cöa sæ giíi thiöu vò ch ng tr nh... T¹i mçi lóc bêt kú b¹n cã thó Ên phým F1 bó îc trî gióp. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 37

38 II. HÖ thèng thanh c«ng cô 1. Thanh c«ng cô chuèn Thanh c«ng cô nµy bao gåm c c chøc n ng vò t¹o míi, më töp, ghi töp, in Ên, xem tr íc khi in, c¾t, copy, d n, vï l¹i mµn h nh, t i sinh mµn h nh, o kho ng c ch gi a hai ióm, o diön tých mét kho ng, xoay khung nh n, kðo khung nh n, c c chøc n ng phãng to thu nhá. 2. Thanh c«ng cô thuéc týnh Thanh c«ng cô nµy hión thþ vµ cho phðp söa æi c c thuéc týnh líp, mµu, kióu nðt cña c c èi t îng îc chän trªn mµn h nh å ho¹. ång thêi, thanh c«ng cô nµy còng hión thþ tr¹ng th i vò líp hiön t¹i, mçu s¾c hiön t¹i vµ kióu nðt hiön t¹i cña b n vï. 3. Thanh c«ng cô söa æi Thanh c«ng cô nµy bao gåm mét sè chøc n ng chønh söa èi t îng cña b n vï nh : xo èi t îng, copy èi t îng, soi g ng (mirror) èi t îng, offset èi t îng, di chuyón èi t îng, xoay èi t îng, thay æi tû lö èi t îng, c¾t èi t îng, kðo dµi èi t îng, ng¾t èi t îng, uèn cong èi t îng, ph n r èi t îng. 4. Thanh c«ng cô b¾t ióm Thanh c«ng cô b¾t ióm bao gåm c c chøc n ng thay æi chõ é b¾t ióm: b¾t dýnh ióm Çu, b¾t dýnh trung ióm, b¾t dýnh t m ióm, b¾t dýnh giao ióm, b¾t dýnh ióm vu«ng gãc, b¾t dýnh ióm gçn nhêt, b¾t dýnh ióm chìn, huû bá chõ é b¾t dýnh, bët cöa sæ chõ é b¾t ióm. 5. Thanh c«ng cô týnh to n san lêp Thanh c«ng cô nµy bao gåm mét sè chøc n ng th êng îc sö dông trong qu tr nh nhëp d liöu vµ týnh to n san lêp. Ó biõt îc chøc n ng cña c c nót trªn thanh c«ng cô nµy, mêi b¹n xem l¹i c c phçn t ng øng trªn môc HÖ thèng thùc n. 6. Thanh c«ng cô tr¹ng th i nh n H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 38

39 C c c«ng cô trªn thanh nµy gióp ng êi sö dông thay æi c c gãc nh n kh c nhau èi víi b n vï 3D. ång thêi, ng êi sö dông còng cã thó t«vët liöu, khö nðt khuêt èi víi c c bò mæt Þa h nh Thanh c«ng cô vï 8. Thanh c«ng cô vï bò mæt 3D III. HÖ thèng c u lönh B¹n cã thó gâ mét sè lönh trùc tiõp vµo «C u lönh, Ó thùc hiön lönh b¹n bêm phým c ch hoæc phým Enter. CÊu tróc c u lönh b¹n cã thó t m thêy trong töp tin "menuid22.txt" t¹i th môc cµi Æt ch ng tr nh San nòn. H íng dén sö dông ch ng tr nh San nòn phiªn b n 2.0 Trang 39

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

H­íng dÉn:

H­íng dÉn: Ch ng 3 Sketch Sketch (ph c ph o) lµ b íc Çu tiªn Ó t¹o dùng chi tiõt. Ch ng nµy sï tr nh bµy tæng quan vò m«i tr êng Sketch, c«ng cô Sketch vµ tr nh tù t¹o Sketch. Nh ng th«ng tin tham kh o nhiòu h n,

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc n ng cña tô iön ång hå o iön Toyota C c h háng cña

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 5 de on tuyen sinh lop 10 _co dap an_

Microsoft Word - 5 de on tuyen sinh lop 10 _co dap an_ TẬP ĐỀ ÔN THI TUYỂN VÀO LỚP 0 Ò Bµi Cho bióu thøc P ) a,rót gän P b,t m nguªn Ó P cã gi trþ nguªn. Bµi Cho ph ng tr nh - m ) m m - 6 0 *) a.t m m Ó ph ng tr nh *) cã nghiöm m. b.t m m Ó ph ng tr nh *)

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn