Microsoft Word 四技二專-工程與管理類專二試題.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word 四技二專-工程與管理類專二試題.doc"

Bản ghi

1 1. Ô k p t ñ z ké ÇÆ hå (A) (B) ƒ (C) (D) z 2. p 6 á o n á Þ p Ø á p 65,536 á È(Cylinder) Èp 255 á (Cluster j ) m 4 K v p é ÕÎl v (Bytes) (A) 820 GB (B) 640 GB (C) 512 GB (D) 340 GB 3. p RAM(Random Access Memory) Û hv± (A) Î SRAM( RAM) DRAM( RAM) (B) ï kî sô (C) SRAM wî Cache memory (D) DRAM wî 4. hå Ì (Bus) ï  ˆœ (A) Ì (B) ï Ì (C) Œ Ì (D) v~ Ì 5. p MP3 Û hv± (A) MP3 ÇÞ (B) MP3 Ç Music Player (C) Þ MP3 ñõ 500 MB (D) MP3 Ç œ 6. hv± Ç l (A) Ýx o (B) ï (C) g w Ì (D) 7. p n Ž Û hv± (A) Ž(Machine language) z u (B) Ž n(compiler) n(interpreter) u (C) n(interpreter) ð u p uð h (D) j Ž(Assembly language) n(assembler) u 8. È ðà k z ƒ o Ê ð hå œ (A) Bluetooth (B) RFID (C) WiMAX (D) Wi-Fi 1 Þ

2 9. vn ó dî 4k ÂÎl (A) (B) (C) (D) È Î 16 MB» u 40 MB n º v «(A) ƒ (Cache memory) (B) (ROM) (C) (Associate memory) (D) (Virtual memory) 11. hv± Ç ï v (A) ð Ê (B) m (C) z (D) ï eì v CPU v~ Ì p 64 Ø p œ~ý m 64 v w Œ Øw Œ pœ~ Ý œ~ Îl (A) 16 EB (B) 16 TB (C) 8 MB (D) 8 GB 13. p g Œ Û hv± (A) CDROM g ÂÎ 150 kb0s (B) DVDROM g ÂÎ 1350 kb0s (C) DVD-9 g é Î 9 GB (D) Blu disk g ÂÎ 4.50 MB0s 14. (Microsoft) 2017 n 4 w Œ Windows 10 Enterprise creator update 1703 w nç hv± (A) (Single user single tasking) (B) l (Single user multi tasking) (C) l (Multi user single tasking) (D) l l (Multi user multi tasking) 15. iphone ipad Çdº Apple Õ u iphone ipad App n Ç v n Ž (A) Objective-C Swift (B) Windows Phone (C) Lisp Prolog (D) JAVA HTML 16. l Ò (Netbook) }p p p Ý ô ð ï mk Î hv± (A) DRAM (B) PROM (C) SRAM (D) Flash memory 2 Þ

3 17. p Û hv± (A) ROM Ç ï (B) 1GB 1000MB (C) pm Ë Ë (D) CPU Çw Œ Î 18. hv± (A) MS Office (B) Ý (C) FreeBSD (D) 19. n(driver) k (A) w Œ l (B) ã n (C) w Œ (D) n u 20. iphone 7 plus Ç ¾ hå w Œ (A) Android (B) ios (C) UNIX (D) Windows Phone 21. hv±ç g (A) ¾ ¾ (B) (C) ú (D) ¾ 22. RAM Ç å á (A) (B) (C) (D) 23. u k à ï ô h v j ˆ (A) n (PROM) (B) ƒ (FLASH) (C) (SRAM) (D) (DRAM) 24. hv± ká ð u tƒ (Power On Self Test) w (A) PCI (C) IDE (B) AGP (D) BIOS 3 Þ

4 25. hv j u (A) Þ Þu (B) ù g zy (C) Ý (D)  26. ï y Çk hå á u (A) (B) (C) (D) 27. w Œ k ïm ð k ïð vç (A) (cluster) (B) Þ(surface) (C) Û(track) (D) È(cylinder) 28. º Ð g Ç Ð É AlphaGo( ) Ç 3 AlphaGo Ç AI n d AI ÇÆ (A) n (B) é (C) (D) šrô 29. p Ì Û hv± (A) ï Ì Çj ï (B) 64 v CPU p l 64 v ï (C) Ì Î ï v~ 3 Ì (D) Øv~ Ì p 32 d CPU œ~ Î 32 GB 30. Òis u ñ  uï  ƒ ÇÆv n Ž (A) Ž (B) j Ž (C) Ž (D) g j Ž 31. hå n Ž â p Ž «x Ž Î Ž (A) BASIC Ž (B) JAVA Ž (C) C Ž (D) g j n Ž 32. (Microsoft) 2016 n n Windows Server 2016 w Œ w n (A) l (Single user multi tasking) (B) l l (Multi user multi tasking) (C) l (Multi user single tasking) (D) (Single user single tasking) 4 Þ

5 33. p m (RAM) (ROM) Û hv± (A) RAM é (B) RAM ROM Ç (C) ROM m ð (Access time) RAM(ez ROM  RAM ƒ) (D) ROM n zœ h u tƒ (POST) h n 34. p (ROM) Û hv± (A) ROM ï k sô (B) EPROM Ý lp (C) PROM p (D) Ø EEPROM IC v~ p 30 ï p 8 é Î 240 MB 35. È SCSI n óî ð (Seek time)î 5 Ô (rpm)î 15,000 ï (Data transfer rate)î Ô 12 Mbps ºm i È 3,000 v m ð Îl Ô (A) 7 Ô (C) 11 Ô (B) 9 Ô (D) 15 Ô 36. IC éü ƒ È ~ 7 nm(šr) nm Çl r 3 (A) 10 r 6 (B) 10 r 9 (C) 10 r 12 (D) 10 r 37. k émh ÚÇ Œ Ø Œ (Biometrics) Þ pl j hv± Ç (A) Æþ (B) Ú (C) n IC (D) 38. p k Ì h Ûv± (A) u þ å pˆ (B) QR Code Ç (C) CAM Ç z (D) jg u þ B2C ¾ v p á m ÚÇ m Ú u Æ v~ á m Ç (A) m (B) nú (C) ÿ m (D) m 40. (CPU)k uæ ð w hã Î (A) Æ Æ Æ uæ km (B) Æ Æ uæ Æ km (C) Æ Æ km uæ (D) Æ Æ Æ uæ km 5 Þ

6 41. hå Þ z (Plug & play) (A) AGP (B) USB (C) PCI (D) IDE 42. Èò ¾ CPU Î Intel Core i7 6950x óî ð  3.00~3.50 GHz ƒ 25.0 MB ñ u p CPU ó Û hv± (A) ó 3.50 GHz ÇÆ CPU ð w Î 3.50 GHz (B) p 10 á e ñ (C) ƒ 25.0 MB ÇÆ L1 Cache memory (D) 20 á u 43. á ï vð åé ( ) ë å y hå g m ï (A) PROM (B) Flash memory (C) HDD (D) DRAM 44. º Ð g Ç üà g ÿ k Ð 500 (Top-500) j o ÂÎ 93 P FLOPS P ÇÆ p (z 1000 g) s FLOPS ÇÆ (A) Ô õ p (B) Ô œ p (C) Ô w (D) Ô uæ 45. sëk u ¼ j j hå (A) ð (B) (C) (D) ïë 46. o j Î (A) Ú (B) (C) (D) 47. p ƒ (Flash) Û hv± (A) Ç g (B) ( ) ï (C) põ (Floating) (D) m Ç o 48. Ô z Ú (CAD0CAM)Ç hv (A) t (B) t (C) t (D) Àt 6 Þ

7 49. hå Ì j (A) Œ Ì (B) v~ Ì (C) ï Ì (D) Ì 50. Apple Pay Ç u µ k Ÿ ð œ u (m iphone ) u µ ï oe Ç hå o (A) NFC(Near Field Communication) (B) AR(Augmented Reality) (C) RSS(Really Simple Syndication) (D) GPS(Global Positioning System) 以下空白 7 Þ

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DA475B57BBB50BADEB27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. 2016 3 vá Facebook oeþ þ Îv (A) þ (B) þ (C) e þ (D) þ 2. µ p l eãs Ø Ô Ò p Ç hå Ô (A) AR (B) IA (C) VR (D) AI 3. j ¾ 4 G dº 4 G Ì Îå (A) Wi-MAX (B) AGPS (C) LTE (D) Internet 4. õ ÿ ð fvšõ 1 Î yÿ h p

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

PHẦN MỀM  QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ LẮP RÁP & CÀI ĐẶT MÁY TÍNH Biên Soạn: Nguyễn Văn Tùng NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC Cấu trúc máy tính Các thành phần của máy tính Lắp ráp & Bảo trì máy tính Thiết lập

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương 1 : Tổng Quan về Kiến Trúc Máy Tính 1. Các khái niệm và định nghĩa cơ bản 2. Nguyên lý họat động 3. Phân lọai máy tính 4. Lịch sử phát triển máy tính 21/04/13 Kiến Trúc Máy Tính 1 Các khái niệm

Chi tiết hơn

Số hiệu F- QP 7.5.1/7-3 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ispace 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: Fax: 08-2

Số hiệu F- QP 7.5.1/7-3 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ispace 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: Fax: 08-2 Trang 1/ 16 Đề số 1 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH Thời lượng: 30 phút Ghi chú: Chọn 1 câu đáp án đúng nhất theo yêu cầu của từng câu hỏi vào phiếu trả lời Thực hiện đúng theo quy định trong

Chi tiết hơn

Cấu trúc và hoạt động của máy tính cá nhân Biên tập bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi

Cấu trúc và hoạt động của máy tính cá nhân Biên tập bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi Cấu trúc và hoạt động của máy tính cá nhân Biên tập bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi Cấu trúc và hoạt động của máy tính cá nhân Biên tập bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi Các tác giả: Vien CNTT DHQG Hanoi Phiên bản trực

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE TAI KIEN TRUC MANG 2.doc

Microsoft Word - DE TAI  KIEN TRUC MANG 2.doc BÀI LAB REPORT KIẾN TRÚC MẠNG 2 QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG MẠNG CƠ BẢN (HỆ THỐNG MẠNG MỚI) I_ Khảo sát hiện trạng Khảo sát hiện trạng là 1 bước quan trọng nhất trong quá trình thiết kế 1 hệ thống

Chi tiết hơn

Máy tính cá nhân Máy tính cá nhân Bởi: Wiki Pedia Định nghĩa Máy tính cá nhân (tiếng Anh: personal computer, viết tắt PC) là một máy điện toán siêu nh

Máy tính cá nhân Máy tính cá nhân Bởi: Wiki Pedia Định nghĩa Máy tính cá nhân (tiếng Anh: personal computer, viết tắt PC) là một máy điện toán siêu nh Bởi: Wiki Pedia Định nghĩa (tiếng Anh: personal computer, viết tắt PC) là một máy điện toán siêu nhỏ với giá cả, kích thước và sự tương thích của nó khiến nó hữu dụng cho từng cá nhân. Khái niệm về máy

Chi tiết hơn

Nội dung chương 3 IT1110 Tin học đại cương Phần I: Tin học căn bản Chương 3: Hệ thống máy tính 3.1. Giới thiệu 3.2. Chức năng và các thành phần của má

Nội dung chương 3 IT1110 Tin học đại cương Phần I: Tin học căn bản Chương 3: Hệ thống máy tính 3.1. Giới thiệu 3.2. Chức năng và các thành phần của má Nội dung chương 3 IT1110 Tin học đại cương Phần I: Tin học căn bản Chương 3: Hệ thống máy tính 3.1. Giới thiệu 3.2. Chức năng và các thành phần của máy tính 3.3. Liên kết hệ thống 3.4. Hoạt động của máy

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài 2-Hệ thống máy tính Bùi Trọng Tùng, SoICT, HUST Tổng qu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài 2-Hệ thống máy tính Bùi Trọng Tùng, SoICT, HUST Tổng qu TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài 2-Hệ thống máy tính Bùi Trọng Tùng, SoICT, HUST Tổng quan về hệ thống máy tính Phần cứng Toàn bộ máy móc,

Chi tiết hơn

Chapter 9

Chapter 9 Chương 9: Các thiết bị đa phương tiện và hệ thống lưu trữ Mục tiêu Trong chương này, bạn sẽ học: Các thiết bị đa phương tiện như card âm thanh, máy ảnh kỹ thuật số, và thiết bị chơi nhạc MP3 Các công nghệ

Chi tiết hơn

Bo mạch đồ họa Bo mạch đồ họa Bởi: Wiki Pedia Bo mạch đồ họa (graphics adapter), card màn hình (graphics card), thiết bị đồ họa, card màn hình, đều là

Bo mạch đồ họa Bo mạch đồ họa Bởi: Wiki Pedia Bo mạch đồ họa (graphics adapter), card màn hình (graphics card), thiết bị đồ họa, card màn hình, đều là Bởi: Wiki Pedia (graphics adapter), card màn hình (graphics card), thiết bị đồ họa, card màn hình, đều là tên gọi chung của thiết bị chịu trách nhiệm xử lý các thông tin về hình ảnh trong máy tính. thường

Chi tiết hơn

Nh?ng cách cha?y Android trên máy tính

Nh?ng cách cha?y Android trên máy tính Thứ Ba, 26/04/2016 11:27 (GMT+7) (PCWorldVN) Bạn đang muốn sử dụng các tính năng và ứng dụng Android nhưng không có điện thoại hay máy tính bảng dùng hệ điều hành này? Hãy thử các cách đơn giản sau để

Chi tiết hơn

Computer Architecture

Computer Architecture Kiến trúc Máy tính Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Chương 1 Các khái niệm & Công nghệ Cuộc cách mạng Máy tính Tiến bộ trong Công nghệ: theo cấp số Dựa trên định luật Moore Biến các ứng dụng mơ ước trở thành

Chi tiết hơn

Showroom: 27 và 47 Lương Văn Thăng TP Ninh Bình ** Hotline: BẢNG BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ NĂM 2019 ( Giá khuyến mãi Giá tốt

Showroom: 27 và 47 Lương Văn Thăng TP Ninh Bình ** Hotline: BẢNG BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ NĂM 2019 ( Giá khuyến mãi Giá tốt Showroom: 27 và 47 Lương Văn Thăng TP Ninh Bình ** Hotline: 02293 888884 0983 885 466 BẢNG BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ NĂM 2019 ( Giá khuyến mãi Giá tốt nhất Miền Bắc) Công ty Máy Tính Thái Học Kính gửi Quý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Module 2. Cau truc cua may tinh dien tu.doc

Microsoft Word - Module 2. Cau truc cua may tinh dien tu.doc MODULE 2. CẤU TRÚC CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 2.1. Kiến trúc chung của máy tính Hơn nửa thế kỷ qua, nhờ những tiến bộ khoa học kĩ thuật, tính năng của MTĐT đã được hoàn thiện không ngừng. Mặc dầu vậy, các nguyên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx

Microsoft Word - thuat-ngu-thuong-mai-dien-tu.docx www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị ebook miễn phí: THUẬT NGỮ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

Cổng thuyết trình không dây ViewSonic WPG-370 Full HD 1080p cho phép người sử dụng truyền không dây nội dung HD từ máy laptop và các thiết bị di động khác đến máy chiếu, TV và các thiết kế kỹ thuật số.

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT VÀ SỬ DỤNG SMART OTP DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ĐANG SỬ DỤNG GÓI CHUYỂN KHOẢN CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ F@ST EBANK KHÁCH HÀNG MỚI KÍCH

Chi tiết hơn

ZTE-U V889D Hướng dẫn sử dụng

ZTE-U V889D Hướng dẫn sử dụng ZTE-U V889D Hướng dẫn sử dụng THÔNG TIN PHÁP LÝ Bản quyền 2012 của TẬP ĐOÀN ZTE Mọi quyền đều được bảo vệ. Nghiêm cấm việc nhân bản, chuyển nhượng, dịch lại hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này

Chi tiết hơn

Chöông 1 (tt.)

Chöông 1 (tt.) Cấu Trúc Hệ Điều Hành Các thành phần của hệ điều hành Các dịch vụ hệ điều hành cung cấp Giao tiếp giữa quá trình và hệ điều hành Các chương trình hệ thống (system program) Cấu trúc hệ điều hành Máy ảo

Chi tiết hơn

Bốn bước hưíms dẫn để lắp đăt thêm RAM Việc thêm RAM thường là nầng cấp hiệu quá nhất để bạn có tăng tốc độ máy tính. Các máy tính dù mới cũng sẽ đòi

Bốn bước hưíms dẫn để lắp đăt thêm RAM Việc thêm RAM thường là nầng cấp hiệu quá nhất để bạn có tăng tốc độ máy tính. Các máy tính dù mới cũng sẽ đòi Bốn bước hưíms dẫn để lắp đăt thêm RAM Việc thêm RAM thường là nầng cấp hiệu quá nhất để bạn có tăng tốc độ máy tính. Các máy tính dù mới cũng sẽ đòi hồi nhiều RAM hơn chỉ sau vài năm khi bạn sử dụng thêm

Chi tiết hơn

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống Media - LBS

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống Media - LBS 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MEDIA- LBS LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thái Nguyên - 2014 2 ĐẠI HỌC THÁI

Chi tiết hơn

A. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hướng dẫn khách hàng sử dụng Smart OTP Quý khách tải và cài đặt ứng dụng BIDV Smart OTP từ kho ứng dụng App Store cho cá

A. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hướng dẫn khách hàng sử dụng Smart OTP Quý khách tải và cài đặt ứng dụng BIDV Smart OTP từ kho ứng dụng App Store cho cá A. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hướng dẫn khách hàng sử dụng Smart OTP Quý khách tải và cài đặt ứng dụng BIDV Smart OTP từ kho ứng dụng App Store cho các thiết bị chạy hệ điều hành ios và Google Play cho

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG SMART Hi-Fi AUDIO SH8 Da n Âm thanh Đa vu ng không dây Hãy truy cập để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao,

HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG SMART Hi-Fi AUDIO SH8 Da n Âm thanh Đa vu ng không dây Hãy truy cập   để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG SMART Hi-Fi AUDIO SH8 Da n Âm thanh Đa vu ng không dây Hãy truy cập http://www.lg.com để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, và sau đó tải về Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội dung

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

BƯỚC 1 CÀI LẮP SIM BƯỚC 2 APN BƯỚC 3 ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt

BƯỚC 1 CÀI LẮP SIM BƯỚC 2 APN BƯỚC 3 ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt BƯỚC CÀI LẮP SIM BƯỚC APN BƯỚC ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH Bỏ SIM vào máy di động. Cài đặt APN. Vui lòng khởi động lại thiết bị. Vui lòng mở trình duyệt và đăng ký thông tin cá nhân của bạn (họ tên, ngày sinh,

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TIÊN TIẾN Giảng viên: Điện thoại/e-mail: Bộ môn: TS. Hoàng Xuân Dậu dauhx@ptit.edu.vn Khoa học máy tính - Khoa CNTT1 TÀI LIỆU THAM

Chi tiết hơn

Dell Precision Rack 7910 Sổ tay hướng dẫn chủ sở hữu

Dell Precision Rack 7910 Sổ tay hướng dẫn chủ sở hữu Dell Precision Rack 7910 Sổ tay hướng dẫn chủ sở hữu Dòng máy điều chỉnh: E31S Dòng máy điều chỉnh: E31S001 Ghi chú, Thận trọng và Cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng giúp cho việc

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

Kyõ Thuaät Truyeàn Soá Lieäu

Kyõ Thuaät  Truyeàn Soá Lieäu Chương 7 Mạng chuyển mạch BK TP.HCM Mạng chuyển mạch Mạng chuyển mạch mạch Các khái niệm trong mạng chuyển mạch mạch Điều khiển tín hiệu Kiến trúc Softswitch Nguyên lý chuyển mạch gói X.25 Frame relay

Chi tiết hơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 ( ) NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 ( ) NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: TH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề số: QTMMT - TH 03 Trang 1/ 8 DANH

Chi tiết hơn

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CÔNG TY VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG BẬC CÔNG NHÂN TÀI LIỆU MÔN HỌC LẮ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CÔNG TY VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG BẬC CÔNG NHÂN TÀI LIỆU MÔN HỌC LẮ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CÔNG TY VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG BẬC CÔNG NHÂN TÀI LIỆU MÔN HỌC LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ MÁY TÍNH Hà Nội tháng 3 năm 2011 1

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA OFFICE 365 Hợp đồng số: 25/KTQD-FPT Cung cấp hệ thống Office trực tuyến và thư điện tử Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Người hướng dẫn : Đặng Quốc Hưng (FPT-IS HN) Nội

Chi tiết hơn

VIETNAMESE HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W Hãy đọc hướng dẫn này trước khi bạn bắt đầu sử dụng P-touch. Cất giữ hướng dẫn

VIETNAMESE HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W Hãy đọc hướng dẫn này trước khi bạn bắt đầu sử dụng P-touch. Cất giữ hướng dẫn VIETNAMESE HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH E550W Hãy đọc hướng dẫn này trước khi bạn bắt đầu sử dụng P-touch. Cất giữ hướng dẫn này ở nơi thuận tiện cho tham khảo sau này. Xin vui

Chi tiết hơn

Dell Latitude 12 Rugged Extreme – 7214 Getting Started Guide

Dell Latitude 12 Rugged Extreme – 7214 Getting Started Guide Dell Latitude 12 Rugged Extreme 7214 Getting Started Guide Regulatory Model: P18T Regulatory Type: P18T002 Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng giúp cho việc sử

Chi tiết hơn

Chapter 5

Chapter 5 Chương 6: Quản lý bộ nhớ Mục tiêu Trong chương này, bạn sẽ học: Các loại bộ nhớ vật lý khác nhau và nguyên lý làm việc của chúng Cách nâng cấp và khắc phục sự cố liên quan đến bộ nhớ 2 Bộ nhớ bán dẫn 3

Chi tiết hơn

Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hướng dẫn sử dụng Publication date 05/27/2019 Bản quyền 2019 Bitdefender Văn bản Pháp lý Bảo lưu mọi quyền. Không được sao chép hoặc phát hành bất cứ phần nào của cuốn sách này dưới mọi

Chi tiết hơn

XPS 27 Thiết lập và Thông số kỹ thuật

XPS 27 Thiết lập và Thông số kỹ thuật Tôi và Dell của tôi 2015 Dell Inc. GHI CHU : GHI CHÚ sẽ cho biết thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng máy tính tốt hơn. THẬN TRỌNG: THẬN TRỌNG sẽ chỉ báo hư hỏng phần cứng hoặc mất dữ liệu có thể xảy

Chi tiết hơn

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DEVTEAM

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DEVTEAM HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DEVTEAM Giới thiệu DevTeam bắt đầu khởi nghiệp từ ý tưởng tạo một cuộc cách mạng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng hệ thống cho doanh

Chi tiết hơn

Tôi và Dell của tôi Dành cho máy tính Inspiron, XPS và Alienware

Tôi và Dell của tôi Dành cho máy tính Inspiron, XPS và Alienware Tôi và Dell của tôi Dành cho máy tính Inspiron, XPS và Alienware Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng sản phẩm của mình tốt hơn. THẬN TRỌNG: THẬN

Chi tiết hơn

Sản phẩm WiFi

Sản phẩm WiFi SẢN PHẨM WIFI GRANDSTREAM 1 2 3 CÁC SẢN PHẨM WIFI GRANDSTREAM GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CONTROLLER ỨNG DỤNG WIFI GRANDSTREAM 1 1. CÁC SẢN PHẨM WIFI GRANDSTREAM Các sản phẩm networks của Grandstream GWN7600 LR

Chi tiết hơn

Presentations

Presentations 1 đăng ký và sử dụng Soft Token VietinBank OTP 2 Quý Khách tải ứng dụng VietinBank OTP sau đó thực hiện theo hướng dẫn đăng ký Soft Token sau đây. Tải ứng dụng và cài đặt Đối với điện thoại sử dụng hệ

Chi tiết hơn

TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-D618 MFL (1.0)

TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-D618 MFL (1.0) TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-D618 MFL68301111 (1.0) www.lg.com TIẾNG VIỆT Hướng dẫn sử dụng Hiển thị màn hình và hình minh họa có thể khác với thực tế. Một số nội dung trong hướng

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/ Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang tr

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/ Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang tr HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU GHI LILIN DVR 708/716/816 1. Cấu tạo đầu ghi 1.1 Đầu ghi DVR 816 Mặt trước: Stt Tên Chức năng 1 Phím sang trái Di chuyển sang trái, quay camera sang trái, giảm 1 đơn vị 2 Phím Enter

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Hướng dẫn sử dụng Activ Vote & Expresss

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Hướng dẫn sử dụng Activ Vote & Expresss CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Hướng dẫn sử dụng Activ Vote & Expresss MỤC LỤC TỔNG QUAN 1 CÓ GÌ BÊN TRONG? 2 BẠN CẦN GÌ? 3 CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP 4 1. CẬP NHẬT HOẶC CÀI ĐẶT ACTIVINSPIRE 5 A. CẬP NHẬT 5

Chi tiết hơn

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia Lumia 1020

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia Lumia 1020 Hướng dẫn Sử dụng Nokia Lumia 1020 Số phát hành 3.0 VI Lưu ý... Hướng dẫn này không phải là tất cả, có... Có một hướng dẫn sử dụng trong điện thoại hướng dẫn sử dụng này luôn đồng hành cùng bạn, có sẵn

Chi tiết hơn

ĐÁP ÁN 150 CÂU HỎI TIN HỌC KỲ THI NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN TỈNH QUẢNG NAM 2018 Tác giả: Lê Quang Lưu HĐH là tập hợp các chương trình được tổ

ĐÁP ÁN 150 CÂU HỎI TIN HỌC KỲ THI NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN TỈNH QUẢNG NAM 2018 Tác giả: Lê Quang Lưu HĐH là tập hợp các chương trình được tổ ĐÁP ÁN 150 CÂU HỎI TIN HỌC KỲ THI NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN TỈNH QUẢNG NAM 2018 Tác giả: Lê Quang Lưu 0905914411 1. -HĐH là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống. -Là phần mềm cài đặt đầu

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6814 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6814 50PUS6814 55PUS6814 65PUS6814 Nội dung 12.2 Cài đặt thường xuyên và Tất cả cài đặt 32 12.3 Tất

Chi tiết hơn

10 thủ thuật khi sử dụng đĩa DVD Sự lên ngôi của thiết bị di động dung lượng lớn như flash USB, đĩa cửng gắn ngoài dưòng như đã làm cho đĩa DVD, CD tr

10 thủ thuật khi sử dụng đĩa DVD Sự lên ngôi của thiết bị di động dung lượng lớn như flash USB, đĩa cửng gắn ngoài dưòng như đã làm cho đĩa DVD, CD tr 10 thủ thuật khi sử dụng đĩa DVD Sự lên ngôi của thiết bị di động dung lượng lớn như flash USB, đĩa cửng gắn ngoài dưòng như đã làm cho đĩa DVD, CD trở nên kém phổ dụng hon. Tuy nhiên, vẫn có hàng loạt

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7202 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS7202 Nội dung 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng và Bộ sưu

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6501 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6501 49PUS6501 55PUS6501 Nội dung 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan 1 - Kien thuc co so IFS-HANU 2011.doc

Microsoft Word - Phan 1 - Kien thuc co so IFS-HANU 2011.doc DISCOVERING COMPUTERS KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ MÁY TÍNH Phùng Văn Đông Trường Đại học Hà Nội 2011 TÀI LIỆ U THAM KHẢ O MỤC LỤC Chương 1. Tìm hiểu máy tính... 5 1.1. Giới thiệu về máy tính... 5 1.1.1. Máy tính

Chi tiết hơn

HDSD KS361M_2019.cdr

HDSD KS361M_2019.cdr Wifi Video HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG KS361M B MICRO UHF CAO CẤP 9 Ver 1.1 190223 B 1. THÔNG TIN CƠ BẢN 1.1 Máy và phụ kiện tiêu chuẩn Phụ kiện tiêu chuẩn gồm: + Cặp micro không dây UHF (kèm

Chi tiết hơn

DocuCentre-V 5070 / 4070 DocuCentre-V 5070 / 4070 Vận hành linh hoạt giúp nâng cao công việc của bạn.

DocuCentre-V 5070 / 4070 DocuCentre-V 5070 / 4070 Vận hành linh hoạt giúp nâng cao công việc của bạn. DocuCentre-V 5070 / 4070 DocuCentre-V 5070 / 4070 Vận hành linh hoạt giúp nâng cao công việc của bạn. DocuCentre-V 5070 / 4070 2 Một thiết bị đa chức năng linh hoạt, dễ dàng xử lý mọi yêu cầu công việc.

Chi tiết hơn

Điện toán đám mây của Google và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ Đỗ Thị Phương Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Chuy

Điện toán đám mây của Google và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ Đỗ Thị Phương Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Chuy Điện toán đám mây của Google và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ Đỗ Thị Phương Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10 Cán bộ

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6412 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6412 49PUS6412 55PUS6412 65PUS6412 Nội dung 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MÁY GIỮ XE K1 Lựa chọn hàng đầu cho mọi bãi giữ xe Trình bày: Nguyễn Minh Đức Tel: 0937981285 Email: duc.nguyen@xpt.com.vn 1/57 NỘI DUNG II. NƠI LẮP ĐẶT MÁY GIỮ XE K1 III. CÁC CÔNG TRÌNH THAM KHẢO 2/57

Chi tiết hơn

Inspiron 15 5000 Gaming Thiết lập và thông số kỹ thuật

Inspiron 15 5000 Gaming Thiết lập và thông số kỹ thuật Inspiron 15 5000 Gaming Thiết lập và thông số kỹ thuật Dòng máy tính: Inspiron 15-5577 Dòng máy điều chỉnh: P57F Dòng máy điều chỉnh: P57F003 Ghi chú, thận trọng và cảnh báo GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8503 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 49PUS8503 55PUS8503 65PUS8503 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6704 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6704 50PUS6704 55PUS6704 65PUS6704 70PUS6704 Nội dung 12.1 Mạng gia đình 40 12.2 Kết nối mạng 40 12.3

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7601 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 65PUS7601 Nội dung 1 Tin mới 4 8 Ứng dụng 39 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng và Bộ sưu tập

Chi tiết hơn

GA-G31M-ES2L/ GA-G31M-ES2C Bo mạch chủ với đế cắm LGA775 cho dòng bộ vi xử lý Intel Core Dòng bộ vi xử lý /Intel Pentium / Intel Celeron Sổ tay hướng

GA-G31M-ES2L/ GA-G31M-ES2C Bo mạch chủ với đế cắm LGA775 cho dòng bộ vi xử lý Intel Core Dòng bộ vi xử lý /Intel Pentium / Intel Celeron Sổ tay hướng GA-G3M-ES2L/ GA-G3M-ES2C Bo mạch chủ với đế cắm LGA775 cho dòng bộ vi xử lý Intel Core Dòng bộ vi xử lý /Intel Pentium / Intel Celeron Sổ tay hướng dẫn sử dụng Rev. 04 Bảng mục lục Chương Cài đặt phần

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at OLED873 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 65OLED873 Nội dung 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 1 Tin mới 4 1.1 Màn hình chính và các kênh 4 1.2 Ứng dụng

Chi tiết hơn

TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-E988 MFL (1.0)

TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-E988 MFL (1.0) TIẾNGVIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-E988 MFL68487301 (1.0) www.lg.com TIẾNG VIỆT Hướng dẫn sử dụng Hiển thị và minh họa trên màn hình có thể khác so với những gì bạn thấy trên điện thoại

Chi tiết hơn

CHƯƠNG I CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN

CHƯƠNG I CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN I/ Phân tích sơ đồ khối các dòng máy SƠ ĐỒ KHỐI NHẬN BIẾT LINH KIỆN 1 1/ CPU - Trực tiếp với Chipset bắc thông qua các đường Bus dữ liệu, Bus điều khiển và Bus địa chỉ. Nhiệm vụ: - Thực hiện xử lý các

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Nguyên lý các hệ điều hành (Theory of Operating Systems) Nguyễn Văn Tới Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ thông tin Email: nvtoi@ictu.edu.vn

Chi tiết hơn

LARA_2018_VN.indd

LARA_2018_VN.indd LARA... Trình đa phương tiện chỉ với một chiếc công tắc Đài phát thanh Nghe nhạc Chuông cửa có hình Hệ thống liên lạc nội bộ Dàn loa phát thanh lara.inels.com Hân hạnh được biết bạn. Tôi là LARA. ĐÀI PHÁT

Chi tiết hơn

Sách hướng dẫn kiểm tra cho TiX560/TiX520

Sách hướng dẫn kiểm tra cho TiX560/TiX520 Sách hướng dẫn kiểm tra cho TiX560/TiX520 Ứng dụng kiểm tra hồng ngoại Để vận hành các nhà máy công nghiệp hoạt động ở công suất tối ưu, các nhà quản lý nhà máy cần phải duy trì và khắc phục sự cố hàng

Chi tiết hơn

Máy Đa Chức Năng Màu Kĩ Thuật Số Gestetner MP C3003SP MP C3503SP Sao chụp In Fax Quét MP C3003SP MP C3503SP Trắng đen 30 Màu ppm Trắng đen 35 Màu ppm

Máy Đa Chức Năng Màu Kĩ Thuật Số Gestetner MP C3003SP MP C3503SP Sao chụp In Fax Quét MP C3003SP MP C3503SP Trắng đen 30 Màu ppm Trắng đen 35 Màu ppm Máy Đa Chức Năng Màu Kĩ Thuật Số Gestetner MP C3003SP MP C3503SP Sao chụp In Fax Quét MP C3003SP MP C3503SP Trắng đen 30 Màu ppm Trắng đen 35 Màu ppm Một môi trường làm việc hiệu quả cao Nâng cao năng

Chi tiết hơn

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6703 series www.philips.com/tvsupport Hướng dẫn sử dụng 43PUS6703 50PUS6703 55PUS6703 65PUS6703 Nội dung 12.2 Kết nối mạng 40 12.3 Cài đặt mạng 41 1 Nhận hỗ trợ

Chi tiết hơn

Nokia 7 Plus Hướng dẫn sư dụng Bản phát hành vi-vn

Nokia 7 Plus Hướng dẫn sư dụng Bản phát hành vi-vn Nokia 7 Plus Hướng dẫn sư dụng Bản phát hành 2019-02-15 vi-vn Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này Quan trọng: Để biết thông tin quan trọng về cách sử dụng an toàn thiết bị và pin, hãy đọc thông tin An

Chi tiết hơn

Ti401 Pro, Ti480 Pro, TiX501 and TiX580 Infrared Cameras

Ti401 Pro, Ti480 Pro, TiX501 and TiX580 Infrared Cameras THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera hồng ngoại Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501 và TiX580 Built with Tương thích với Fluke Connect Chúng tôi nhận thấy không có một phương pháp nào phù hợp cho tất cả mỗi ngành, mỗi công

Chi tiết hơn

7vr_1001_q-R.pdf

7vr_1001_q-R.pdf GA-7VR AMD Socket A AMD Athlon / Athlon XP / Duron Socket A. 00 ... 4!... 4... 5... 5 GA-7VR 7 2... 8 : (CPU)... 9 -: CPU... 9-2: CPU... 0-3: CPU... 2:... 2 3:... 4 4:,... 5 4-: /... 5 4-2:... 7 GA-7VR

Chi tiết hơn

Lkgjlfjq?etyuiiofjkfjlsfjkslddghdgertt

Lkgjlfjq?etyuiiofjkfjlsfjkslddghdgertt VI XỬ LÝ Khoa: Điện Điện Tử Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Giảng viên: Trần Thiên Thanh THÔNG TIN CHUNG MÔN HỌC Thời gian: 15 tuần 60 tiết Lý Thuyết: 45 tiết 11 tuần Bài tập-thực hành: 15 tiết 03 tuần Điểm

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ QUA DI ĐỘNG VCB MOCA 1. Cài Đặt Ứng dụngmoca 1 Tải ứng dụng MOCA từ App Store/Googple Play về điện thoại của

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ QUA DI ĐỘNG VCB MOCA 1. Cài Đặt Ứng dụngmoca 1 Tải ứng dụng MOCA từ App Store/Googple Play về điện thoại của HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ QUA DI ĐỘNG VCB MOCA 1. Cài Đặt Ứng dụngmoca 1 Tải ứng dụng MOCA từ App Store/Googple Play về điện thoại của bạn. Lưu ý: Ứng dụng MOCA hỗ trợ các dòng điện thoại

Chi tiết hơn

IEEE 1394 IEEE 1394 Bởi: Wiki Pedia IEEE 1394 là một chuẩn giao tiếp với băng thông cao do IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) côn

IEEE 1394 IEEE 1394 Bởi: Wiki Pedia IEEE 1394 là một chuẩn giao tiếp với băng thông cao do IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) côn Bởi: Wiki Pedia là một chuẩn giao tiếp với băng thông cao do IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) công bố vào cuối năm 1995 (theo thứ tự công bố chuẩn thứ 1394 như một sự tình cờ hoặc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - cai_dat_android_studio.docx

Microsoft Word - cai_dat_android_studio.docx Cài đặt Android Studio Cài đặt Android Studio 1 Gmail SOẠN Hộp thư (58) Quan trọng Trò chuyện Quan trọng Gửi tới Chủ đề Gmail for Work Tạo dấu ấn chuyên nghiệp với email theo tên miền từ Google Dùng thử

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Nội dung 04 Hướng dẫn an toàn và các điều cần lưu ý 05 Phần 1: Giới thiệu chung về sản phẩm HANET PlayX One 06 Bộ sản phẩm HANET PlayX One 07 Mặt trước 07 Mặt sau 08 Mặt trên 09 Điều

Chi tiết hơn

TIẾNG VIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-V400 MFL (1.0)

TIẾNG VIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-V400 MFL (1.0) TIẾNG VIỆT ENGLISH Hướng dẫn sử dụng User Guide LG-V400 MFL69187201 (1.0) www.lg.com TIẾNG VIỆT Hướng dẫn sử dụng Hiển thị màn hình và hình minh họa trên hướng dẫn sử dụng này có thể khác với hình bạn

Chi tiết hơn

"Độ laptop thế nào vói 100 USD? Đừng vội nghĩ đến chuyện mua mới laptop chỉ vì vấn đề hiệu năng bởi vẫn còn có thể đạt đưọc điều o đó bằng cách nâng c

Độ laptop thế nào vói 100 USD? Đừng vội nghĩ đến chuyện mua mới laptop chỉ vì vấn đề hiệu năng bởi vẫn còn có thể đạt đưọc điều o đó bằng cách nâng c "Độ laptop thế nào vói 100 USD? Đừng vội nghĩ đến chuyện mua mới laptop chỉ vì vấn đề hiệu năng bởi vẫn còn có thể đạt đưọc điều o đó bằng cách nâng cấp sản phẩm. Tuy rất yêu quý laptop cưng của mình nhưng

Chi tiết hơn

Hệ điều hành UNIX Hệ điều hành UNIX Bởi: Wiki Pedia UNIX Unix hay UNIX là một hệ điều hành máy tính viết vào những năm 1960 và 1970 do một số nhân viê

Hệ điều hành UNIX Hệ điều hành UNIX Bởi: Wiki Pedia UNIX Unix hay UNIX là một hệ điều hành máy tính viết vào những năm 1960 và 1970 do một số nhân viê Bởi: Wiki Pedia UNIX Unix hay UNIX là một hệ điều hành máy tính viết vào những năm 1960 và 1970 do một số nhân viên của công ty AT&T Bell Labs bao gồm Ken Thompson, Dennis Ritchie và Douglas McIlroy. Ngày

Chi tiết hơn