Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ"

Bản ghi

1 Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

2 Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ ½ ½ º½Ä ÖÙØÙ ÙÜ ÓÙÔ Ð Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º¾Ä³ ÔÖ ¹Ñ Ð ËÝÒ Ó Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º Ä Ù Ö ÓÒ Ù ÓÙ Ö Ù ËÓÐ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½ º Ä ËÓ Ö ÕÙ ËÙ Ú Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½ º ÓÒÒ À ÙÖ Ð Ñ Ò Å Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

3 Ô ØÖ ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Â ËÍË Ø Ð Ô ÓØÖ ÖÖ Ú Ö ÒØ Ô ÖÒ ĐÙÑ Ð Ó Ö Ù Ñ Ö ½ ÒÚ Öº ÓÑÑ Ð³ ØÙ Ð Ò Ø ÐÐ Ö ÒØ Ð ÙÖ ÕÙ ÖØ Ö Ò Ö Ð Ò Ð Ñ ÓÒ Ø Đ º Å ÒØ Ò ÒØ ÕÙ Â Ò Ð ÔØ Ø Ú Ø Ø Ñ ÑÓÖØ Â Ù ÔÖ Ô Ö Ð Ò Ö ÓÙÚ ÖØ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ñ Ö ØÓÙÖÒ ÔÖ Ø ÓÒ ÔÙ Ð ÕÙ Ò Ð Ð º Ä ÒÓÙÚ ÐÐ Ù Ö ØÓÙÖ Â Ù Ö Ô Ò Ø Ö Ô Ñ ÒØ Ò Ð Ú ÐÐ Ø Ð Ð Ò Ñ Ò Ñ Ø Ò ÓÒÒ ÙÖ Å Ö Ñ Ö Â Ù Ø Ô ÖØ Ö ÔÓÙÖ Ö Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ð ÂÓ Ô Æ Þ Ö Ø º Â Ù Ô Ð Ñ ÖÖ Ð Ù Ø Ð Ú Ò Ö Þ Ò ØÖÙ ÒØ Ô ÓØÖ Ø Ð ÔÖ Ô Ö ÒØ Ð ÙÖ ÔÖ Ñ Ö Ö Ò ØÓÙÖÒ ÔÖ Ø ÓÒ ÔÙ Ð ÕÙ º ÁÐ Ö ÙØ Ø Ò ØÖÙ Ø Ù Ó Ø ÓÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ò ÖÓÙÔ ÙÒ Ö Ò ÒÓÑ Ö ³ ÒÚ Ø Ø ÙÖ Ö Ùܺ È Ö Ð³ ÒØ ÖÑ Ö ³ Ò Ö Ð ³ ÖÖ Ò ÔÓÙÖ Ô ÖÐ Ö Ò Ð ÝÒ Ó Ù Ð ÓÙÖ Ù Ø Ù Ú Òغ Ì Ö Ò Ð Ó Ö Ú Ò Ö ÊÙØ Ð ÔÐÙ ÙÒ Ó ÙÖ Â Ù ÐÙ Ö Ò Ø Ö Ø Ñ ÒØ Ú Ø º ÁÐ Ô Ö ÒØ ÔÖ ÕÙ ÙÒ ÙÖ Ò Ñ Ð Ò ÙÒ Ø Ù ÒÖ ÓÙÖØ Ø Ò Ù Ö Ú º ÆÙÐ ØÖ ÙÑ Ò Ù Â Ò Ò ÓÒÒÙØ Ñ ØØ Ú Ø Ø Ð Å ØÖ ÐÙ Ö ÓÑÑ Ò Ò³ Ò Ô ÖÐ Ö Ô Ö ÓÒÒ º ÊÙØ Ø Ø Ð ÙÐ Ñ Ñ Ö Ð Ñ ÐÐ Â Ù ÕÙ Ø ÖÙ Ú ÓÒ Ø Ò Ø Ò ÐÐ Ò Ð Ú Ò Ø Ð Ñ ÓÒ Ø ÖÖ ØÖ ÓÒ Ö Ö ÔÖ Ñ Ö ÔÖ ÓÒ Ò Ô Ö ØÙ ÐÐ Ø ØÓÙØ Ù ÐÓÒ Ù Ñ Ò Ø Ö ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Â Ù ÑÓÖØ Ö ÙÖÖ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÒº Ò Ð Ñ ÒØ ÐÐ Ô Ò Ð ÑÓÒ Ð³ Ù¹ Ð Ò ÚÓ Ö Ñ ÓÙØ Ù Ö Ø Ö ÙÖÒ ØÙÖ Ð Ð Ñ ÓÒ Ò ÖÒ ÓÒ Ö Ö ¹Ô Ö º Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ñ ÐÐ Ø ÖÖ ØÖ Ð Ô Ø Ø ÊÙØ ÙØ Ð ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÓÐ Ø ÓÒ Â Ù ÙÖ ÒØ Ð ÖÙ ÐÐ ÔÖ ÙÚ ÓÒ Ù Ñ ÒØ ÓÒ Ö Ø Ø ÖÙ Ü ÓÒº ½ º½ Ä ÖÙØÙ ÙÜ ÓÙÔ Ð Ø Ä Ú Ò Ö Ñ Ø Ò Ð Ñ Ñ Ñ Ò Ø Ò ÕÙ Â Ù Ò Ò Ø ÙÖ Ð Ö Ú ÓÒ Ù ØÓ Ö Ð ÖÖ Ø ÐÐ Ñ ÒØ ÔÖ Ù ÓÖ Ð³ Ù ÕÙ³ Ð Ø Ò Ô ÙÖ ÓÙÔ ÒØ ÙÒ Ø Ù ÚÓ Ò Ú Ò Ö ÓÒ ÓÙÖ º ÁÐ ÑÓÒØ Ò Ð Ø Ù Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ò ÒØ ÔÐÙ ÙÜ ÙÖ Ò Ò Ö Ð ÓÙÐ Ñ Ð º Ø ÕÙ ³ ÔÔ Ð Ø Ë ÑÓÒ µ ³ Ø Ø Ð³ Ò Ò Ø Ù Ô Ë ÑÓÒ È ÖÖ Ø Ð Ú Ø Ø ÓÒ ØÖÙ Ø ÔÖÓÔÖ Ñ Ò Â Ù º Ñ Ø Ò¹Ð Ð Ø Ø ÙØ Ð Ô Ö Ú Ø ÙÜ Ó ÕÙ Ú Ò ÒØ Ö ØÓÙÖÒ Ö Ú Ö Ð ÓØ ÔÖ ÙÒ ÒÙ Ø Ô Ò ÖÙØÙ Ù ÙÖ Ð Ð º ÁÐ Ò ØØÓÝ ÒØ Ø Ö Ô Ö ÒØ Ð ÙÖ Ð Ø Ù ÑÓÑ ÒØ Ó Ù Â Ù Ø ÔÔ Ð Ð ÙÖ Ø Ò º ÔÖ ÕÙ Â Ù ÙØ Ò ³ Ò Ò Ö Ð ÓÙÐ Ð Ø Ú ÌÙ Ô Ö Ù Ù Ø ÑÔ Ò Ú Ò ÒØ ÑÓÒ ÐÓÖ Ô ÖÑ Ø ¹ÑÓ ØÖ Ú ÐÐ Ö Ú ØÓ º ÐÐÓÒ Ô Öº Ö ¹ØÓ Ú Ö Ð ÓÒ ÕÙ ÓÒØ Ð ¹ Ø ØØ Ø Ð Ø ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÖ º µ Å Ë ÑÓÒ Ð³ÙÒ Ú Ö ÔÓÒ Ø Å ØÖ ³ Ø ÒÙØ Ð º ÆÓÙ ÚÓÒ Ô Ò ØÓÙØ Ð ÒÙ Ø Ø ÒÓÙ Ò³ ÚÓÒ Ö Ò ÔÖ ØÓÙØ Ó ÔÙ ÕÙ ØÙ Ð Ñ Ò ÒÓÙ ÐÐÓÒ ÓÖØ Ö Ø Ð Ò Ö Ð Ð Ø º µ Ë ÑÓÒ ÓÒ ÒØ Ø Ù ÚÖ Ð Ö Ø Ú Â Ù Ô Ö ÕÙ ÓÒ ½

4 Ô ØÖÓÒ Ú ÐÙ Ú Ø Ø Ò ³ÙÒ Ø º ÉÙ Ò Ð ÙÖ ÒØ ÖÖ Ú Ð³ Ò ÖÓ Ø Ò Ô Ö Â Ù Ð ÑÑ Ö Ö ÒØ Ð ÙÖ Ð Ø Ø ÔÖ Ö ÒØ ÙÒ Ø ÐÐ ÕÙ ÒØ Ø ÔÓ ÓÒ ÕÙ³ Ð Ö Ò Ö ÒØ ÚÓ Ö Ð ÙÖ Ð Ø Ö Ö Ø Ð ÔÓ ÒØ ÕÙ³ Ð Ö ÒØ Ò Ð ÙÖ Ó Ö Ø Ù ÓÖ Ù Ö Ú Ú Ò Ö Ð Ö ÓÙ º ÄÓÖ ÕÙ³ Ð ÙÖ ÒØ Ö ÑÔÐ Ð ØÖÓ Ø ÙÜ ÔÓ ÓÒ ÔÖ ÕÙ Ù ÔÓ ÒØ Ð Ö ÓÙÐ Ö Ë ÑÓÒ ØÓÑ ÙÜ ÒÓÙÜ Â Ù Ò ÒØ ÖØ ¹ØÓ ÑÓ Å ØÖ Ö Ù Ö Ô º µ Ë ÑÓÒ Ø ØÓÙ Ð Ô ÖØ Ô ÒØ ÙÖ ÒØ ØÙÔ Ø ÖÙØÙ ÙÜ ÓÙÔ Ð Øº Ô ÖØ Ö ÓÙÖ Ú ÓÒ Ë ÑÓÒ Ø Ð ÙÖ Ó Ò ÓÒÒ Ö ÒØ Ð ÙÖ Ð Ø Ø Ù Ú Ö ÒØ Â Ù º Å Ò ÙØ Ò ÙÙÒ Ò ÙÒ Ô Ñ Ö ÙÐ Ù º Â Ù Ú Ø ØÙ ÔÖ Ð Ò ØÙÖ Ð Ø Ø ÙÒ Ô ÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒÒ Ø Ð ØÙ ÔÓ ÓÒ Ò Ð Å Ö Ð Ð º Ò ØØ Ó ÓÒ Ð Ú Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ð Ô ÙÖ Ú Ö Ð³ Ò ÖÓ Ø Ó Ù Ð ÔÓ ÓÒ ØÖÓÙÚ ÒØ Ò Ö Ð Ñ ÒØ ØØ ÙÖ ¹Ð Ð ÓÙÖÒ º Å Ð ÔÐ Â Ù ÓÒ Ö Ö ÒØ ØÓÙ ÓÙÖ Ø Ú Ò Ñ ÒØ ÓÑÑ ÙÒ Ñ Ö Ð º ½ º¾ ij ÔÖ ¹Ñ Ð ËÝÒ Ó Ù ÄÓÖ Ù Ø Ù Ú ÒØ Ù ÖÚ Ð³ ÔÖ ¹Ñ Ò Ð ÝÒ Ó Ù Â Ù ÔÖ ÓÒ ÖÑÓÒ ÙÖ Ä ÎÓÐÓÒØ Ù È Ö ÕÙ Ø ÙÜ ÙÜ µ º Ä Ñ Ø Ò È ÖÖ Ú Ø ÔÖ ÙÖ Ä ÊÓÝ ÙÑ µ º Ð Ö ÙÒ ÓÒ Ù Ù Ó Ö Ð ÝÒ Ó Ù Ò Ö Ú Ø Ò Ò Ò ÔÖ Ò ÒØ ÔÓÙÖ Ù Ø Ä ÆÓÙÚ ÐÐ ÎÓ µ º ØØ Ø Ð ÒÓÑ Ö Ô Ö ÓÒÒ ÕÙ ÖÓÝ ÒØ Ò Â Ù Ø Ø ÔÐÙ Ð Ú Ô ÖÒ ĐÙÑ ÕÙ Ò ØÓÙØ ÙØÖ Ú ÐÐ Ð Ø ÖÖ º Ø ÔÖ ¹Ñ Ø Ø Ò ÕÙ Â Ù Ò Ò Ø Ò Ð ÝÒ Ó Ù Ø ÔÖ Ò Ø ÓÒ ÓÖÑ Ñ ÒØ Ð ÓÙØÙÑ ÓÒ ÔÖ Ñ Ö Ø ÜØ Ò Ð ÄÓ Ð ÐÙØ Ò Ð Ä ÚÖ Ð³ ÜÓ ÌÙ ÖÚ Ö Ð Ë Ò ÙÖ ØÓÒ Ù Ø Ð Ò Ö ØÓÒ Ô Ò Ø ØÓÒ Ù Ø ØÓÙØ Ñ Ð Ö ÓØ ØÓ º µ ÁÐ Ó Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÜØ Ò Ð ÈÖÓÔ Ø Ø ÐÙØ Ò Á Đ Ä Ú ¹ØÓ Ø Ö ÔÐ Ò Ö Ø ÐÙÑ Ö Ø Ú ÒÙ Ø Ð ÐÓ Ö Ù Ë Ò ÙÖ ³ Ø Ð Ú ÙÖ ØÓ º Ä³Ó ÙÖ Ø Ô ÙØ ÓÙÚÖ Ö Ð Ø ÖÖ Ø ÔÖÓ ÓÒ Ø Ò Ö Ö ÓÙÚÖ Ö Ð Ô ÙÔÐ Ñ Ð³ ÔÖ Ø Ù Ë Ò ÙÖ Ð Ú Ö ÙÖ ØÓ Ø Ð³ÓÒ Ú ÖÖ Ð ÐÓ Ö Ú Ò Ø³ ÓÑÔ Ò Öº Å Ñ Ð ÒØ Ð Ú Ò ÖÓÒØ Ú Ö ØØ ÐÙÑ Ö Ø ÙÓÙÔ Ö Ò Ô Ò ÙÖ ³ Ò ÓÒÒ ÖÓÒØ ÓÒ Ð Øº µ ÖÑÓÒ ÙØ ÙÒ «ÓÖØ Ð Ô ÖØ Â Ù ÔÓÙÖ ÜÔÓ Ö Ð Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÕÙ Ð Ö Ð ÓÒ Ø ÙÒ ÜÔ Ö Ò Ô Ö ÓÒÒ ÐÐ º ÒØÖ ÙØÖ Ó Ð Å ØÖ Ø ÎÓÙ Ú Þ Ò ÕÙ ÙÒ Ô Ö Ù Ó ÙÖ Ø Ò Ö Ñ Ñ ÐÐ ÓÑÑ ÙÒ ØÓÙØ Ð Ð ÓÒ Ö ÓÑÑ ÙÒ ÖÓÙÔ Ù ÓÐ «Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÕÙ Ñ Ñ Ö ØØ Ñ ÐÐ º ÁÐ ÙØ Ö ³ ÔÔÖÓ Ö Ð È Ö Ò Ø ÒØ ÕÙ³ Ò ÒØ ³Á Ö Đ Ð Ñ Ð Ö ÓÑÑ Ò ÒØ Ùº Ò Ø ÒØ ÕÙ ÖÓÙÔ ÚÓÙ Ø Ò Ú Ö Ø Ð Ò ÒØ ³Á Ö Đ Ð Ñ Ø ØÖ Ò Ú Ù Ð ÙÒ ÚÓÙ Ø ÙÒ Ò ÒØ Ùº Â Ò Ù Ô Ú ÒÙ Ö Ú Ð Ö Ð È Ö ÙÜ Ò ÒØ ³Á Ö Đ Ð Ñ ÔÐÙØ ÓØ ÔÔÓÖØ Ö Ò Ú Ù ÐÐ Ñ ÒØ ÙÜ ÖÓÝ ÒØ Ð ÓÒÒ Ò Ù Ø Ð Ö Ú Ð Ø ÓÒ ÓÒ ÑÓÙÖ Ø Ñ Ö ÓÖ Ò Ø ÒØ ÕÙ³ ÜÔ Ö Ò Ô Ö ÓÒÒ ÐÐ ÙØ ÒØ ÕÙ º Ä ÔÖÓÔ Ø ÚÓÙ ÓÒØ ØÓÙ Ò Ò ÕÙ Û ÔÖ Ò Ó Ò ÓÒ Ô ÙÔÐ ÕÙ Ù Ñ Á Ö Đ Ðº ÅÓ Ù Ú ÒÙ Ô ÖÑ ÚÓÙ ÔÖÓÐ Ñ Ö ÙÒ Ú Ö Ø ÔÐÙ Ö Ò ÙÒ Ú Ö Ø ÕÙ ÙÓÙÔ ÖÒ Ö ÔÖÓÔ Ø Ú ÒØ Ð Ú Ö Ø ÕÙ Ù ÚÓÙ Ñ ¹ ÙÒ ÚÓÙ ¹ Ò Ø ÒØ ÕÙ³ Ò Ú Ù º È Ò ÒØ ØÓÙØ Ò Ö Ø ÓÒ ÚÓÙ Ú Þ Ù ÙÒ Ö Ð ÓÒ Ö Ð ÓÙ Ò Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ò ÒØ Ù Ú ÒÙ ÚÓÙ ÓÒÒ Ö ÙÒ Ö Ð ÓÒ Ô Ö ÓÒÒ ÐÐ º Å Ñ Ñ Ò³ Ø Ô ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ º È ÖÑ ÚÓÙ Ò Ô Ö ÓÒÒ Ô Ö ØÙ ÐÐ Ñ ÒØ ÓÙ ÓÒØ ÓÒÒÙ ØØ Ú Ö Ø Ö ÖØ Ò ÔÖÓÔ Ø ÚÓ٠гÓÒØ Ò Ò º Ƴ Ú Þ¹ÚÓÙ Ô ÐÙ Ò Ð Ö ØÙÖ Ð Ô Ó Ù Ð ÈÖÓÔ Ø Â Ö Ñ Ø Ò ÓÙÖ ÓÒ Ò Ö ÔÐÙ Ð Ô Ö ÓÒØ Ñ Ò Ö Ò Ú ÖØ Ø Ð ÒØ Ò ÒØ ÓÒØ Ø º ÕÙ ÓÑÑ ÑÓÙÖÖ ÔÓÙÖ ½

5 ÔÖÓÔÖ Ò ÕÙ Ø ØÓÙØ ÓÑÑ ÕÙ Ñ Ò Ö Ö Ò Ú ÖØ ÙÖ ÔÖÓÔÖ ÒØ º ÎÓ Ð ÓÙÖ Ú ÒÒ ÒØ Ó Ù Ö ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ ÐÐ Ò Ú ÑÓÒ Ô ÙÔÐ ÒÓÒ ÐÓÒ Ð³ ÐÐ Ò ÕÙ ³ ÓÒÐÙ Ú Ð ÙÖ Ô Ö ÕÙ Ò Ð Ø ÓÖØ Ö Ð Ø ÖÖ ³ ÝÔØ Ñ ÐÓÒ Ð ÒÓÙÚ ÐÐ ÚÓ º ³ Ö Ö Ñ Ñ Ñ ÐÓ Ò Ð ÙÖ Ó ÙÖº Â Ö Ð ÙÖ Ù Ø Ð ÖÓÒØ ÑÓÒ Ô ÙÔÐ º ÓÙֹРÙÒ ÓÑÑ Ò Ö ÔÐÙ ÓÒ ÚÓ Ò ÓÒÒ ¹ØÙ Ð Ë Ò ÙÖ ÆÓÒ Ö Ð Ñ ÓÒÒ ØÖÓÒØ ØÓÙ Ô Ö ÓÒÒ ÐÐ Ñ ÒØ ÔÙ Ð ÔÐÙ ÙÑ Ð Ù ÕÙ³ Ù ÔÐÙ Ö Ò º³ Ƴ Ú Þ¹ÚÓÙ Ô ÐÙ ÔÖÓÑ Æ ÖÓÝ Þ¹ÚÓÙ Ô Ð Ö ØÙÖ Æ ÓÑÔÖ Ò Þ¹ÚÓÙ Ô ÕÙ Ð Ô ÖÓÐ Ù ÔÖÓÔ Ø ÓÒØ ÓÑÔÐ Ô Ö ÕÙ ÚÓÙ ÚÓÝ Þ Ù ÓÙÖ ³ Ù Ñ Ñ Â Ö Ñ Ò ÚÓÙ ¹Ø¹ Ð Ô Ü ÓÖØ Ö Ð Ö Ð ÓÒ ÙÒ «Ö Ù Ó ÙÖ ÚÓÙ Ö Ð Ö Ù Ò Ø ÒØ ÕÙ³ Ò Ú Ù Ä ÔÖÓÔ Ø Ò ÚÓÙ ¹Ø¹ Ð Ô Ø ÕÙ Ð Ù Ù Ð ÓÒ Ö Ø Ð Ó ÙÖ ÙÒ Ø Ò³ Ú Þ¹ÚÓÙ Ô Ø Ú ÖØ ÕÙ Ô Ö Ò ØÙÖ Ð Ó ÙÖ ÙÑ Ò Ø ÔÐÙ ØÖÓÑÔ ÙÖ ÕÙ ØÓÙØ Ø ÓÙÚ ÒØ Ô Ö Ñ ÒØ Ô ÖÚ Ö Æ³ Ú Þ¹ÚÓÙ Ô ÐÙ Ù Ð Ô Ó Ù Þ Ð Ò Ò ÚÓ Ô Ö ÕÙ Ð Ö Ð ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ö ÙÒ Ö Ð Ø Ò ÚÓØÖ ÜÔ Ö Ò Ò Ú Ù ÐÐ ÎÓÙ Ö Þ ³ ÑÔÐÓÝ Ö Ð ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ø Ä Ô Ö ÓÒØ Ñ Ò Ö Ò Ú ÖØ Ø Ð ÒØ Ò ÒØ ÓÒØ Ø º³ Ù ÙÖ Ñ ÒØ ÕÙ Ù Ú Ú ÒØ ³ Ø Ð Ë Ò ÙÖ Ù ÚÓ ØÓÙØ Ð Ñ ÓÒØ ÑÓ Ð³ Ñ Ù Ô Ö ÓÑÑ ÐÐ Ù Ð º Ë ÙÐ ÑÓÙÖÖ Ð³ Ñ Ô Ö º³ Ò Ù Ø Þ Ð ÔÖ Ú Ø Ñ Ñ Ð ÔÖ ÒØ ÓÙÖ ÐÓÖ ÕÙ³ Ð ÒÒÓÒ Ð Ô ÖØ Ù Â ÚÓÙ ÓÒÒ Ö Ù ÙÒ ÒÓÙÚ Ù Ó ÙÖ Ø Ñ ØØÖ Ò ÚÓÙ ÙÒ ÒÓÙÚ Ð ÔÖ Øº³ ÎÓÙ ÚÖ Þ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ù ÔÙÒ ÙÒ Ò Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ô ³ÙÒ Ò Ú Ùº Ä È Ö ÕÙ Ø ÙÜ ÙÜ Ò ÔÙÒ Ö Ô ÒÓÒ ÔÐÙ ÙÒ Ò ÒØ ÖÓÝ ÒØ ÔÓÙÖ Ð Ô ³ÙÒ Ò Ø ÓÒ Ò ÕÙ³ÙÒ Ñ Ñ Ö Ò Ú Ù Ð ³ÙÒ Ñ ÐÐ Ó Ú ÓÙÚ ÒØ ÙÔÔÓÖØ Ö Ð ÓÒ ÕÙ Ò Ñ Ø Ö ÐÐ ÙØ Ñ Ð Ð Ø ØÖ Ò Ö ÓÒ ÓÐÐ Ø Ú º Æ Þ¹ÚÓÙ Ô Õ٠г ÔÓ Ö ³ÙÒ Ò Ø ÓÒ Ñ ÐÐ ÙÖ ¹ ÓÙ ³ÙÒ ÑÓÒ Ñ ÐÐ ÙÖ ¹ Ø Ð Ù ÔÖÓ Ö Ø Ð³ Ð Ö Ñ ÒØ Ð³ Ò Ú Ù µ Ò Ù Ø Ð Å ØÖ ÜÔÐ ÕÙ ÕÙ Ð È Ö ÕÙ Ø ÙÜ ÙÜ ÔÖ ÕÙ Ð ÓÑÑ ÙÖÓÒØ ÖÒ ØØ Ð ÖØ Ô Ö ØÙ ÐÐ µ Ú ÙØ ÕÙ Ò ÒØ Ø ÖÖ ØÖ ÓÑÑ Ò ÒØ Ð³ Ò ÓÒ Ø ÖÒ ÐÐ Ð ÖÖ Ö Ù È Ö º ÐÐ ¹ ÓÒ Ø Ò ÙÒ Ö ÔÓÒ ÓÒ ÒØ Ð Ö ØÙÖ Ð³ Ò Ø Ø ÓÒ Ú Ò Ð³ ÔÖ Ø ÒØ Ö ÙÖ ÕÙ Ð ÔÓÙ ØÖÓÙÚ Ö Ð Ö Ø ÙÖ ÓÒÒ ØÖ Ù Ø Ö Ö Ú Ò Ö Ñ Ð Ð ÐÙ º Ä Ô ÓØÖ ÙÖ ÒØ Ö Ò Ñ ÒØ Ô Ö ÖÑÓÒº ÁÐ ÓÑÔÖ Ö ÒØ ØÓÙ ÔÐÙ ÔÐ Ò Ñ ÒØ Õ٠г Ú Ò Ð Ù ÖÓÝ ÙÑ Ø ÙÒ Ñ Ø Ò Ð³ Ò Ú Ù Ø ÒÓÒ Ð Ò Ø ÓÒº Ò ÕÙ Ð Ø ÒØ Ô ÖÒ ĐÙÑ Ù ÒØ Ø٠г Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù Ð ÙÖ ÒØ ØÓÒÒ Ô Ö ÓÒ ÖÑÓÒ ÓÙÖ Øº Ò Ú Ö Ø Ð Ò Ò ÓÑÑ Ý ÒØ ÙØÓÖ Ø Ø ÒÓÒ ÓÑÑ Ð Ö º ÂÙ Ø Ù ÑÓÑ ÒØ Ó Ù Â Ù Ò Ø Ô ÖÐ Ö ÙÒ ÙÒ ÓÑÑ Ð ÓÒ Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ú Ø Ø ØÖ Ø Ô Ö Ô ÖÓÐ ÙØ ³ÙÒ Ú ÓÐ ÒØ ØØ ÕÙ ³ Ô Ð Ô Ø ÔÓÙ Ö Ò Ö º Ð Ò Ð Ö ÐÓÖ ÕÙ³ Ð Ö ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ð Ô ÖÐ Ò ÙÒ Ø Ø Ö Ú Ø Ø ÉÙ³ ÚÓÒ ¹ÒÓÙ Ö Ú ØÓ Â Ù Æ Þ Ö Ø ÌÙ Ð ÒØ Ù ¹ØÙ Ú ÒÙ ÔÓÙÖ ÒÓÙ ØÖÙ Ö µ  ٠ÔÖ Ð³ Ø Ò Ö Ø Ö ØÖ ÒÕÙ ÐÐ ÔÖ Ø Ð ÙÒ ÓÑÑ Ô Ö Ð Ñ Ò Ø Ø ËÓÖ Ø Ø Ø µ ¹ Ø Ð Ö ÓÒ ÙØ ÑÑ Ø Ñ ÒØ Ö Ú ÐÐ º ÙÒ ÓÑÑ Ò³ Ø Ø Ô ÔÓ Ô Ö ÙÒ ÔÖ Ø ÑÔÙÖ ÙÒ ÑÓÒ Ð Ø Ø Ú Ø Ñ ³ÙÒ Ô Ð Ô ÓÖ Ò Ö º Å ÓÒ ÐÙ Ú Ø Ø ÖÓ Ö ÕÙ ÓÒ Ò ÖÑ Ø ÔÖÓÚ Ò Ø Ù Ø ÕÙ³ Ð Ø Ø ÔÓ Ô Ö ÙÒ ÑÓÒº ÁÐ Ý ÖÓÝ Ø Ø ÓÑÔÓÖØ Ø Ò ÓÒ ÕÙ Ò Ò ØÓÙØ ÕÙ³ Ð Ô Ò Ø ÓÙ Ø Ù Ù Ø Ñ Ð º ÌÓÙØ Ð ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ÖÓÝ Ø ÕÙ Ô ÒÓÑ Ò Ø ÒØ Ö Ø Ñ ÒØ Ù Ô Ö Ð ÔÖ Ò ³ ÔÖ Ø ÑÔÙÖ º ÐÐ ÖÙØ ÓÒ ÕÙ Â Ù Ú Ø ÙÒ ÑÓÒ Ø ÓÑÑ ¹ Ñ Ò³ Ø Ô ÑÓÑ ÒعРÕÙ Â Ù Ù Ö Ø Ø Ô Ð ÔØ ÕÙ º Ò³ Ø ÕÙ ÔÐÙ Ø Ö Ò Ð Ñ Ñ ÓÙÖÒ ÔÖ Ð ½

6 ÓÙ Ö Ù ÓÐ Ð ÕÙ ÙÒ ÓÑÑ ÙØ Ö ÐÐ Ñ ÒØ Ù Ö º ÄÓÒ Ø ÑÔ ÔÖ Ð È ÒØ ÓØ Ð³ Ô ÓØÖ Â Ò ÕÙ ÙØ Ð ÖÒ Ö Ö Ð Ø Ö Ô Ö Ö Ø Ð Ø Â Ù Ú Ø ØÓÙØ ÐÐÙ ÓÒ ÔÖ Ø Ò Ù ÜÔÙÐ ÓÒ ÑÓÒ µ Ò Ö ÓÒ Ù Ø ÕÙ³ ÔÖ Ð È ÒØ ÓØ Ð Ò ÔÖÓ Ù Ø ÔÐÙ Ñ ÔÓ ÓÒ Ô Ö ÑÓÒ º Ð Ù Ø Ø Ò ÒØ Ò Ð Ð³ ØÓ Ö Ö Ô Ò Ø Ö Ô Ñ ÒØ Ò Ô ÖÒ ĐÙÑ ÕÙ Â Ù Ú Ø ÙÒ ÑÓÒ ³ÙÒ ÓÑÑ Ø ÕÙ³ Рг Ú Ø Ñ Ö ÙÐ Ù Ñ ÒØ Ù Ö Ò Ð ÝÒ Ó Ù Ð Ò ÓÒ ÖÑÓÒ Ð³ ÔÖ ¹Ñ º Ä Ø Ø Ø Ð ÑÓÑ ÒØ ÔÖÓÔ ÔÓÙÖ Ð «Ù ÓÒ Ö Ô Ø Æ ØØ ÖÙÑ ÙÖ Ò Ø ÓÒÒ ÐÐ º ij ØÓ Ö ÙØ Ð Ñ ÒØ ØÖ Ò Ñ ÙÜ Ñ ÙÜ ÒÚ ÖÓÒ Ô ÖÒ ĐÙÑ Ø ÙÒ Ö Ò Ô ÖØ Ð ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ý ÖÙغ Ò Ð Ö Ò Ñ ÓÒ Ó Ù Â Ù Ø Ð ÓÙÞ Ú ÒØ Ø Ð Ð ÙÖ ÕÙ ÖØ Ö Ò Ö Ð Ð Ñ ÙÖ Ô ÖØ Ð Ù Ò Ø Ù Ñ Ò Ø Ø Ø Ô Ö Ð ÑÑ Ë ÑÓÒ È ÖÖ Ø Ð Ñ Ö ÐÐ ¹ º Ä Ñ ÓÒ È ÖÖ Ø Ø ÔÖÓ ÐÐ º Â Ù Ø Ñ ³Ý ÖÖ Ø Ö ÒØ Ò Ö Ú Ò ÒØ Ð ÝÒ Ó Ù Ô Ö ÕÙ Ð ÐÐ ¹Ñ Ö È ÖÖ ÓÙ«Ö Ø ÔÙ ÔÐÙ ÙÖ ÓÙÖ Ö ÖÓ Ñ ÒØ Ø ÚÖ º ÁÐ ØÖÓÙÚ Ô Ö Ö ÕÙ Ð ÚÖ Ð ÕÙ ØØ Ù ÑÓÑ ÒØ Ó Ù Â Ù Ø Ø ÓÙØ ÙÔÖ ³ ÐÐ Ø Ò ÒØ Ñ Ò ÐÙ Ö ÒØ Ð ÖÓÒØ Ø ÐÙ ÔÖÓ Ù ÒØ Ô ÖÓÐ ÓÒ ÓÐ Ø ÓÒ Ø ³ ÒÓÙÖ Ñ Òغ  ٠ҳ Ú Ø Ô ÒÓÖ Ù Ð Ø ÑÔ ³ ÜÔÐ ÕÙ Ö Ô ÓØÖ ÕÙ³ Ð Ò ³ Ø Ø ÔÖÓ Ù Ø ÙÙÒ Ñ Ö Ð Ð ÝÒ Ó Ù º Ý ÒØ Ø Ò ÒØ ØÓÙØ Ö Ø Ú Ú Ò Ð ÙÖ Ñ ÑÓ Ö Ø Ö ÔÔ Ð ÒØ Ð³ Ù Ø Ð Ú Ò Ò Ð ÔÖ Ö ÒØ ØØ ÓĐ Ò Ò ÔÓÙÖ ÙÒ ÒÓÙÚ Ù Ñ Ö Ð Ø ÔÐÙ ÙÖ ³ ÒØÖ ÙÜ ÓÖØ Ö ÒØ ÔÖ Ô Ø ÑÑ ÒØ ÔÓÙÖ Ò Ö Ô Ò Ö Ð ÒÓÙÚ ÐÐ Ò Ð Ú ÐÐ º Ñ Ø Ð ÐÐ ¹Ñ Ö È ÖÖ ÓÙ«Ö Ø Ñ Ð Ö º ÐÐ Ò ÙØ Ô Ñ Ö ÙÐ Ù Ñ ÒØ Ù Ö Ô Ö Â Ù ÑÓÑ ÒعРº ³ Ø ÙÐ Ñ ÒØ ÔÐÙ ÙÖ ÙÖ ÔÐÙ Ø Ö ÔÖ Ð ÓÙ Ö Ù ÓÐ Ð ÕÙ Ù Ö ÓÒ ÙÖÚ ÒØ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ú Ð³ Ú Ò Ñ ÒØ ÜØÖ ÓÖ Ò Ö ÕÙ ÔÖÓ Ù Ø Ò Ð ÓÙÖ Ú ÒØ Ð Ñ ÓÒ º ÓÒØ ØÝÔ ÕÙ Ð Ñ Ò Ö ÓÒØ ÙÒ Ò Ö Ø ÓÒ Ö ÒØ ÔÖÓ Ø ÙÒ Ô ÙÔÐ Ñ ¹ Ò ÒØ Ñ Ö Ð Ö ÒØ Ò ÐÐ Ð Ñ ÒØ ØÓÙØ ÓĐ Ò Ò ÓÑÑ ÔÖ Ø ÜØ ÔÓÙÖ ÔÖÓÐ Ñ Ö ÕÙ³ÙÒ ÒÓÙÚ Ù Ñ Ö Ð Ú Ø Ø ÓÑÔÐ Ô Ö Â Ù º ½ º Ä Ù Ö ÓÒ Ù ÓÙ Ö Ù ËÓÐ Ð Ù ÑÓÑ ÒØ Ó Ù Â Ù Ø Ô ÓØÖ ³ ÔÔÖ Ø ÒØ ÔÖ Ò Ö Ð ÙÖ Ö Ô Ù Ó Ö Ð Ò Ñ ÑÓÖ Ð ÓÙÖ Ø ØÓÙØ Ô ÖÒ ĐÙÑ Ø ÒÚ ÖÓÒ Ø ÒØ Ò ÑÓ Ù Ù Ø ÔÖ Ø Ò Ù Ù Ö ÓÒ Ñ Ö ÙÐ Ù º ÌÓÙ Ð Ò Ñ Ð ÓÙ ÓÙ«Ö ÒØ ÔÖ Ô Ö Ö ÒØ ÐÐ Ö ØÖÓÙÚ Ö Â Ù ÓÙ Ö ØÖ Ò ÔÓÖØ Ö ÔÖ ÐÙ Ô Ö Ð ÙÖ Ñ ÕÙ Ð ÓÐ Ð Ö Ø ÓÙ º ³ ÔÖ Ð Ò Ò Ñ ÒØ Ù Ð Ø Ø Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ö Ö Ö Ð ÒØ ÙÖ ÒØ Ð ÙÖ Ö Ù Øº ÓÒ Ù Ø ÓØ ÕÙ Ð ÓÐ Ð ÙØ Ô Ö٠г ÓÖ ÞÓÒ ÒØ Ò ³ ÓÑÑ ÑÑ Ø ³ Ò ÒØ ÓÙ«Ö ÒØ ÓÑÑ Ò Ö ÒØ Ö Ö Ú Ö Ð Ñ ÓÒ Ø Đ º ÍÒ ÓÑÑ Ô ÖØ Ø Ú ÐÐ Ô Ö ÐÝ ÕÙ Ð ÓÐ Ð ÙØ Ô ÖÙ ÖÖ Ö Ð Ñ ÓÒ ÓÒ ÚÓ Òº Ä Ú Ò Ñ ÒØ Ð ÓÙÖÒ Ú ÒØ ÔÖ Ô Ö Ð Ö ØØ Ò ÜØÖ ÓÖ Ò Ö Ù ÓÙ Ö Ù ÓРк Å Ñ Ð Ø ÜØ ÕÙ Â Ù Ú Ø ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ ÓÒ ÖÑÓÒ Ð³ ÔÖ ¹Ñ Ð Ø ÒØ Ò Ö ÕÙ Ð Ñ Ð Ú Ø ØÖ ÒÒ º Ø Ð Ú Ø Ô ÖÐ Ú ÙÒ ÔÙ Ò Ø ÙÒ ÙØÓÖ Ø Ò ÔÖ ÒØ ËÓÒ Ñ Ø Ø ÖÖ Ø Ð Ë Ò ÚÓ Ö Ø ÔÔ Ð Ð³ ÙØÓÖ Ø ÙÑ Ò Ð Ú Ø Ô ÖÐ Ö Ø Ñ ÒØ Ð ÓÒ Ò Ø Ð³ Ñ Ò º ÁÐ Ò³ Ú Ø Ù Ö ÓÙÖ Ò Ð ÐÓ ÕÙ Ò Ö ÙØ Ð ÐÓ Ò ÜÔÐ Ø ÓÒ Ò Ò Ù Ñ Ð Ú Ø Ø ÙÒ ÔÙ ÒØ ÔÔ Ð Ö Ø Ð Ö Ø Ô Ö ÓÒÒ Ð Ù Ó ÙÖ ÙÒ Ù Ø ÙÖ º Ø ÙØ ÙÒ Ö Ò ÓÙÖ Ò Ð Ú Ø ÖÖ ØÖ Â Ù Ø Ñ Ñ Ò Ð Ú ³ÙÒ ÙÒ Ú Ö º ØÓÙ Ö Ò ÕÙ ÓÒ ÖÒ Ø Ð³ÙÒ Ú Ö ÐÓ Ð Ð Ô Ø Ø Ú ÐÐ Ù Ú Ô ÖÒ ĐÙÑ ÙØ ÐÓÖ Ð ½ ¼

7 Ú Ö Ø Ð Ô Ø Ð Æ ÓÒº Ä ÔÓ Ò ÂÙ Ò Ð ÝÒ Ó Ù Ô ÖÒ ĐÙÑ Ò Ö ÔÖ ÒØ Ø ÒÙÐÐ Ñ ÒØ Ð ÙÐ ØÖ ÕÙ ÒØ Ò Ö ÒØ ØØ ÔÖÓÐ Ñ Ø ÓÒ Ô Ø Ð Ð ÓØÙÖ ÒØ Ð ÖÑÓÒ Â Ù Ä Ò Ø Ð³ÓÑ Ö Ð Ô ÙÖ Ð Ú Ò Ò Ø Ð Ñ ÕÙ Ð Ð Ø º µ Ä Ù Ø ÙÖ Ò ÔÙÖ ÒØ Ñ ÓÙ Ð Ö ÒÓÒ ÔÐÙ Ô ÖÓÐ Ò ÔÖÓÐ Ñ ÒØ Õ٠г ÓÑÑ Ø Ð Ð Ù Ø ÒÓÒ ÙÒ Ò ÒØ Ù Ð µ º È Ù ÔÖ Ð ÓÙ Ö Ù ÓÐ Ð ÐÓÖ ÕÙ Â Ù Ø Ð Ô ÓØÖ ³ ØØ Ö ÒØ ÒÓÖ ÙØÓÙÖ Ð Ø Ð Ù ÓÙÔ Ö Ð ÑÑ È ÖÖ ÒØ Ò Ø ÚÓ Ü Ò Ð ÓÙÖ Ú ÒØ Ø ÐÐ Ö Ö Ö Ð ÔÓÖØ º ÐÐ Ú Ø ÕÙ³ÙÒ Ö Ò ÒÓÑ Ö Ñ Ð Ö Ñ Ð Ø Ø ÕÙ Ð ÖÓÙØ Ú Ò ÒØ Ô ÖÒ ĐÙÑ Ø Ø ÒÓÑ Ö ³ ÖÖ Ú ÒØ ÕÙ Ú Ò ÒØ Ö Ö Ð Ù Ö ÓÒ Ñ Ò Â Ù º Ô Ø Ð ÐÐ Ö Ô ÖØ Ø ÑÑ Ø Ñ ÒØ Ò ÓÖÑ Ö ÓÒ Ñ Ö ÕÙ ÔÖ Ú ÒØ Â Ù º ÄÓÖ ÕÙ Ð Å ØÖ ÖÖ Ú ÙÖ Ð Ô ÖÖÓÒ Ð Ñ ÓÒ ÓÒ Ö Ö Ö ÒÓÒØÖ Ö Ò ÖÖ ³ Ò ÖÑ Ø ³ º ÁÐ Ô Ö ÙØ ÔÖ Ñ ÐÐ ØÖ ÙÑ Ò Ñ Ð Ø ÓÙ«Ö ÒØ ³ Ø Ø Ù ÑÓ Ò Ð ÒÓÑ Ö Ô Ö ÓÒÒ Ñ Ð Ú ÒØ ÐÙ Ñ ØÓÙØ Ò³ Ø ÒØ Ô Ò Ñ ÙÚ ÒØ º ÉÙ ÐÕÙ ¹ÙÒ Ø ÒØ Ú ÒÙ Ø Ö ÐÐ ÕÙ³ ÐÐ Ñ ÒØ Ò Ð ÙÖ «ÓÖØ ÔÓÙÖ Ó Ø Ò Ö Ð Ù Ö ÓÒº Ä ÚÙ ÑÓÖØ Ð Ð ÓÑÑ ÑÑ Ø Ò ÒØ ÓÙ«Ö ÒØ Ò Ö Ò Ô ÖØ Ô Ö Ù Ø ÙØ Ø ØÖ Ò Ö ÓÒ ÓÑÑ Ô Ö ÔÖÓÔÖ Ð ÙÜÕÙ Ð Ð Ú Ø ÓÒ Ð³ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ð³ÙÒ Ú Ö ØÓÙ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÙÖ ÙÑ Ò Â Ù Ø Ñ Ø Ù Ð Ú Ò Ñ Ö ÓÖ ÒÚ ÐÐ ÒØ Ð Ö Ø ÙÖº Â Ù Ú Ø Ò ÕÙ³ Ð Ò ÔÓÙÖÖ Ø Ñ Ö Ö ÙÒ ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ô Ö ØÙ Ð ÙÖ Ð Ò ³ ÔÔÙÝ ÒØ ÙÖ ÔÖÓ ÔÙÖ Ñ ÒØ Ñ Ø Ö Ð º ÁÐ Ú Ø ÔÓÙÖ Ù Ú Ú Ô Ö Ú Ö Ò Ð Ð Ò ÓÒ Ù Ø ÓÒ Ø ÒØ Ò Ô Ö Ú ÐÓ Ö ÔÖ ÖÓ Ø Ú Ö Ø ÙÖº ÔÙ Ò Ö Ò ÙÖÒ ØÙÖ Ð Ò Ñ Ö ÙÐ ÙÜ Ò³ Ú Ø ÓÑÔ Ò ÓÒ Ò Ò Ñ Òغ Æ ÒÑÓ Ò ØØ ÑÙÐØ ØÙ Ñ ÙÜ ØÓÙ ÓÒ Ó ÙÖ ÓÑÔ Ø ÒØ Ø Ø ÙÒ ÔÙ ÒØ ÔÔ Ð Ø Ò Ö ÓÑÔÖ Ò Ú º Ð ÓÙÖ Ú ÒØ Ô ÖØ Ø ÙÒ ÚÓ Ü Ö ÒØ Å ØÖ ÔÖÓÒÓÒ Ð Ô ÖÓÐ Ö Ø Ð ÒÓØÖ ÒØ Ù Ö ÒÓ Ñ Ð Ø ÙÚ ÒÓ Ñ º µ Ô Ò ÑÓØ ÙÖ Òع Ð Ø ÔÖÓÒÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÑÑ Ò Ð ÓÒ Ö Ô Ò ÓÒØÖ ÓÐ ÙÖ Ô Ý ÕÙ ÈÓÖØ ÙÖ Î Ø Ñ Ò ÙÜ ÕÙ ÓÑÔ Ò ÒØ ØÓÙ ÓÙÖ Ö Ø ÙÖ Ò ÖÒ ³ÙÒ ÙÒ Ú Ö ³ ÔÔÖ Ø Ö ÒØ Ñ ØØÖ Ò Ó ÙÚÖ Ð ÙÖ ÔÓÙÚÓ Ö Ö Ø Ð ÙÖ ËÓÙÚ Ö Ò Ð ÙÖ Ò ÓÒÒ Ø Ð Ò Ðº ÙØ Ð³ÙÒ ÑÓÑ ÒØ Ð ÖÖ Ö Ø ÖÖ ØÖ Â Ù Ó Ù Ð Ú Ò Ø Ð ÓÑÔ ÓÒ ÙÑ Ò ØÖÓÙÚ Ö ÒØ Ø ÐÐ Ñ ÒØ Ò Ú ØÖ Ò Ð Ù Ñ ÒØ Ù Ð Ð³ÀÓÑÑ ÕÙ³ Ð Ö Ö Ù Ò ÒØ ÔÔ Ð Ð ÚÓÐÓÒØ ÓÒ È Ö º ÄÓÖ ÕÙ È ÖÖ ÑÔÐÓÖ Ð Å ØÖ ÔÖ Ø Ö Ð³ÓÖ ÐÐ Ö ØÖ Â Ù ÓÒ Ö Ö ÙÖ Ð ÓÙÐ Ñ Ð Ø Ø Â Ù Ú ÒÙ Ò Ð ÑÓÒ ÔÓÙÖ Ö Ú Ð Ö Ð È Ö Ø ÔÓÙÖ Ø Ð Ö ÓÒ ÖÓÝ ÙÑ º ³ Ú Ù Ù ÕÙ³ ÓÙÖ Ñ Ú Ò Òº Ë ÓÒ ³ Ø Ø Ð ÚÓÐÓÒØ ÐÙ Õ٠ѳ ÒÚÓÝ Ø Ò³ Ø Ø Ô ÒÓÑÔ Ø Ð Ú Ñ ÓÒ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓÐ Ñ Ö Ð³ Ú Ò Ð Ù ÖÓÝ ÙÑ ÙÜ Ö Ö ÚÓ Ö Ñ Ò ÒØ Ù Ö ¹ غºº µ Ð Ö Ø Ô ÖÓÐ Ô Ö Ø Ò Ð ØÙÑÙÐØ º Â Ù Ú Ø ØÖ Ò Ö ÓÒ È Ö Ð Ö ÔÓÒ Ð Ø Ð ÓÒ Ù Ö Öº ØÓÙØ Ú Ò Ð ÚÓÐÓÒØ Ù È Ö Ò³ÓÔÔÓ ÙÙÒ Ó Ø ÓÒ Ö Ô Ò Ð Ô ÖÓÐ Ù Å ØÖ ÙÖ Òع ÐÐ Ø ÔÖÓÒÓÒ Õ٠г Ò Ñ Ð Ô Ö ÓÒÒ Ð Ø Ð Ø ÖÚ ÒØ ÓÙ Ð ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ Ð³ Ù Ø ÙÖ È Ò È Ö ÓÒÒ Ð Â Ù ÙØ ÔÙ ÑÑ ÒØ ÑÓ Ð º Ä Ú Ø Ð ÓÒ Ò Ø Ù Ñ Ð Ù ØØ ÓÙÐ ÖÖ ÑÓÖØ Ð ÓÙ«Ö ÒØ Ø Ò ÕÙ ÐÕÙ Ò Ø ÒØ ÓÑÑ ÑÑ Ø Ò ÒØ ÙÖ ÒØ Ù Ö Ô Ö Ø Ñ ÒØ Ù Ö ØÓÙØ Ð ÙÖ Ñ Ð Ô Ý ÕÙ Ø Ð ÙÖ ÙØÖ ÓÖ Ö ÓÖ Ò ÕÙ º Â Ñ ÓÒ Ò³ Ú Ø ÚÙ Ô Ö ÐÐ Ò ÙÖ Ø ÖÖ Ú ÒØ ÓÙÖ Ø Ñ ÓÒ Ò³ Ò Ö ÚÙ ÔÙ ÐÓÖ º ÈÓÙÖ ÙÜ ³ ÒØÖ ÒÓÙ ÕÙ Ø ÒØ ÔÖ ÒØ Ø Ú Ö ÒØ ÓØ ³ Ò Ö ÙÖ Ø Ú ÙØ ÚÖ Ñ ÒØ ÙÒ Ô Ø Ð Ô ÓÒÒ Òغ È ÖÑ ØÓÙ Ð ØÖ ØÙÔ Ø Ô Ö ØØ ÜÔÐÓ ÓÒ ÓÙ Ò Ø Ò ØØ Ò Ù Ù Ö ÓÒ ÙÖÒ ØÙÖ ÐÐ Â Ù ÙØ Ð ÔÐÙ ÙÖÔÖ º ÙÒ ÑÓÑ ÒØ Ó Ù ÝÑÔ Ø Ø ÓÒ ÒØ Ö Ø ÙÑ Ò Ø ÒØ ÒØÖ ÙÖ Ð Ò ÓÙ«Ö Ò Ø ³ Ø ÓÒ Ø Ð Ú ÒØ ÐÙ Ð Ú Ø Ò Ð Ö Ö ÔÖ ÒØ Ô Ò ÙÑ Ò Ð Ú ÖØ Ñ ÒØ ÓÒ Ù Ø ÙÖ È Ö ÓÒÒ Ð Ù Ù Ø Ù Ø ÑÔ º ij Ù Ø ÙÖ Ð³ Ú Ø Ú ÖØ ÕÙ ÓÙ ÖØ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ò ÖØ Ò ÖÓÒ Ø Ò Ð Ø Ø ÑÔÓ Ð Ð Ñ Ø Ö Ð³ Ð Ñ ÒØ ½ ½

8 Ø ÑÔ Ò Ð ÔÖ ÖÓ Ø Ú Ö ØÖ ³ÙÒ Ð Ö Ø ÙÖº Â Ù Ö Ø ÚÓ Ö Ñ Ð Ö Ò Ù Ò ÔÓÖØ ÒØ Ð Ò³ Ø Ø Ô ÓÒØÖ Ö Ð ÚÓÐÓÒØ ÓÒ È Ö º ij Ù Ø ÙÖ È Ö ÓÒÒ Ð Â Ù Ò Ø ÒØ Ò Ñ ÒØ ÕÙ³ÙÒ Ø Ð Ø ³ Ò Ö Ö Ø Ú ÓÑÔÐ ÑÓÑ ÒØ¹Ð Ò ØÖ Ò Ö Ö Ø Ô Ð ÚÓÐÓÒØ Ù È Ö Ù È Ö º È Ö ØØ ÓÒ ¹ ÓÑÔØ Ø Ò٠г ÜÔÖ ÓÒ ÔÖ Ð Ð Ù Ö Ù Ö ÓÒ Â Ù ¹ г Ø Ö Ø Ùغ ÕÙ³ÙÒ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÕÙ ÓÒ È Ö Ú ÙØ Ë̺ Ò ØÓÙØ Ð Ú ÙÐØ Ö ÙÖ Â Ù ÙÖ Ø ÖÖ Ñ ÔÐÙ ÙÒ Ø ÐÐ Ù Ö ÓÒ Ô Ý ÕÙ Ñ Ú ÑÓÖØ Ð Ò³ ÙØ Ð Ùº ÓÑÑ ÓÒ ÔÓÙÚ Ø ³Ý ØØ Ò Ö Ð Ö ÒÓÑÑ ØØ Ù Ö ÓÒ Ù ÓÙ Ö Ù ÓÐ Ð Ø Đ Ð ÔÓÖØ Ô ÖÒ ĐÙÑ Ö Ô Ò Ø Ò ØÓÙØ Ð Ð Ð Ø Ð ÂÙ Ò ÕÙ Ò Ö ÓÒ ÔÐÙ ÐÓ ÒØ Ò º ÍÒ Ó ÔÐÙ Ð Ö ÒØ ³À ÖÓ ÙÖ ÒØ Ú ÐÐ Ð ÒÚÓÝ Ó ÖÚ Ø ÙÖ ÔÓÙÖ ÐÙ Ö Ò Ö ÓÑÔØ Ð³Ó ÙÚÖ Ø Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù Ø Ù ÔÓÙÖ ÚÓ Ö ³ Ð Ø Ø Ð³ Ò Ò ÖÔ ÒØ Ö Æ Þ Ö Ø ÓÙ Ò Â Ò Ð ÔØ Ø Ö Ù Ø ³ ÒØÖ Ð ÑÓÖØ º ÙÖ ÒØ Ð Ö Ø ÖÖ Ö Ø ÖÖ ØÖ Ø ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ Ù ØØ ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ÒÚÓÐÓÒ¹ Ø Ö Ù Ö ÓÒ Ô Ý ÕÙ Â Ù Ú ÒØ Ø Ö ÓÙÖ ÙØ ÒØ ÙÒ Ñ Ò ÕÙ³ÙÒ ÔÖ Ø ÙÖº ÁÐ Ø ÚÖ ÕÙ³ Ð ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò Ò Ñ ÒØ Ñ ÓÒ ØÖ Ú Ð Ô Ö ÓÒÒ Ð ÓÒ Ø Ø ÙÖØÓÙØ ÓÙÖ Ö Ð Ñ Ð Ø Ð Ø Ò ÕÙ Ô ÓØÖ ³ÓÙÔ ÒØ ÔÖ Ö Ò ÔÙ Ð Ø ÔØ Ö Ð ÖÓÝ ÒØ º Ä Ñ ÓÖ Ø ÙÜ ÕÙ ÔÖÓ Ø Ö ÒØ Ð Ù Ö ÓÒ Ô Ý ÕÙ ÙÖÒ ØÙÖ ÐÐ ÓÙ Ö Ø Ú ÐÓÖ ØØ ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ³ Ò Ö Ú Ò Ù ÓÙ Ö Ù ÓÐ Ð Ò Ø Ö Ö ÒØ Ô ÙÒ Ò Ô Ö ØÙ Ð Ô ÖÑ Ò ÒØ ØØ ÜØÖ ÓÖ Ò Ö Ñ Ò Ø Ø ÓÒ Ñ Ö ÓÖ º ÍÒ Ô Ø Ø ÒÓÑ Ö ³ ÒØÖ ÙÜ ÙÖ ÒØ ÚÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ñ Ò Ø Ö Ô Ý ÕÙ Ñ ØØ ØÙÔ ÒØ Ñ Ò Ø Ø ÓÒ ÙÖ Ø Ú Ò Ô Ò ÒØ Ù Ø ÑÔ Ò Ø ÙÙÒ Ñ ÒØ ÔÖÓ Ö Ö Ð ÖÓÝ ÙÑ Ô Ö ØÙ Ð Ò Ð Ó ÙÖ ÓÑÑ º Ä Ù Ö ÓÒ Ñ Ö ÙÐ Ù ÕÙ ÓÑÔ Ò Ö ÒØ Ø ÑÔ ÙØÖ Ð Ñ ÓÒ Â Ù ÙÖ Ø ÖÖ Ò ÒØ Ô Ô ÖØ ÓÒ ÔÐ Ò ÔÓÙÖ ÔÖÓÐ Ñ Ö Ð ÖÓÝ ÙÑ º ÐÐ ÙÖ ÒØ Ò ÒØ Ø Ò Ö ÒØ Ð ÔÖ Ò ÙÖ Ø ÖÖ ³ÙÒ ØÖ Ú Ò ÓÙ ÒØ ÔÖ ÖÓ Ø Ú Ö ØÖ ÔÖ Ø ÕÙ Ñ ÒØ ÐÐ Ñ Ø Ò Ó Ø ÓÒ Ú ÙÒ ÓÑ Ò ÓÒ Ò ÔÖ ÒØ Ñ Ö ÓÖ Ú Ò Ø ÓÑÔ ÓÒ ÙÑ Ò º ÌÓÙØ Ó ÔÖ Ø Ò Ù Ñ Ö Ð Ú ÐÙÖ ÒØ ÙÓÙÔ Ö Ñ ÒØ Â Ù Ò Ò ÕÙ³ Ð ÐÙ ÔÖÓÙÖ Ö ÒØ ÙÒ ÔÙ Ð Ø ÓÙÐ Ú ÒØ ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ Ø ÐÙ ÔÔÓÖØ Ö ÒØ ÙÒ ÒÓØÓÖ Ø ÕÙ³ Ð Ò Ö Ø Ô º ½ º Ä ËÓ Ö ÕÙ ËÙ Ú Ø ÙÖ ÒØ ØÓÙØ Ð Ó Ö ÕÙ Ù Ú Ø Ö Ò Ò Ñ ÒØ Ù Ö ÓÒ Ð ÓÙÐ ÙÖ Ù Ø Ö ÓÙ ÒÚ Ø Ð Ñ ÓÒ Ø Ð³ ÒØ ÓÙ Ñ ÑÓØ Ô ÓØÖ Â Ù ³ Ð Ú ÓÒ ÔÐÙ ÙØ Ô ÓÒº Ù ÔÓ ÒØ ÚÙ ÙÑ Ò ÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÒØ Ð ÔÐÙ Ö Ò ÓÙÖ ØÓÙ Ð Ö Ò ÓÙÖ Ð ÙÖ Ó Ø ÓÒ Ú Â Ù º Â Ñ Ú ÒØ Ò ÔÖ Ð ÙÖ ÔÓ Ö Ò ³ Ð Ú Ö ÒØ Ø ÐÐ ÙØ ÙÖ ³ ÜÔ Ø Ø Ú ÓÒ ÒØ º ÉÙ ÐÕÙ ÓÙÖ ÙÐ Ñ ÒØ ÙÔ Ö Ú ÒØ ÐÓÖ ÕÙ³ Ð Ø ÒØ ÒÓÖ Ð³ ÒØ Ö ÙÖ ÖÓÒØ Ö Ð Ë Ñ Ö Â Ù Ð ÙÖ Ú Ø Ø Õ٠г ÙÖ Ø Ø Ú ÒÙ Ó Ù Ð ÖÓÝ ÙÑ Ú Ø ØÖ ÔÖÓÐ Ñ Ò ÔÙ Ò Ø Ñ ÒØ Ò ÒØ Ð Ú ÒØ ÚÙ Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ý ÙÜ ÕÙ³ Ð ÙÔÔÓ ÒØ ØÖ Ð³ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ØØ ÔÖÓÑ º ÁÐ Ø ÒØ Ô ÓÒÒ Ô Ö Ð Ú ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ø ÖÖ Ú Ö ØØ ØÙÔ ÒØ Ñ Ò Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÚÓ Ö ÙÖ Ø Ò³ Ø Ø ÕÙ³ÙÒ ÓÑÑ Ò Ñ Òغ Ä ÓÙØ ÕÙ ÓØØ ÒØ ÒÓÖ Þ ÙÜ ÙÖ Ð Ú Ò Ø Â Ù ÙÖ ÒØ ÒÒ º ÁÐ Ø ÒØ ØÙÔ Ø Ø Ð ØØ Ö Ð Ñ ÒØ Ò ÚÖ Ô Ö Ð³ ÜØ Ð ÙÖ Ò ÒØ Ñ Òغ Å ÕÙ Ò Ð Ö Ö ÒØ Â Ù Ð Ò ÔÙÖ ÒØ Ð ØÖÓÙÚ Öº Ä Å ØÖ Ø Ø ÓÖØ ØÖÓÙ Ð ÕÙ ³ Ø Ø ÔÖÓ Ù Øº Ä ÓÑÑ ÑÑ Ø Ò ÒØ ÕÙ Ú ÒØ Ø Ù Ö Ú Ö Ñ Ð ³ ع Ø Ö Ö ÒØ ÐÓÒ Ø ÑÔ Ò Ð Ó Ö Ô Ö ÒØ ÕÙ Â Ù Ö Ú Ò Ö Ø Ø ÕÙ³ Ð ÔÓÙÖÖ ÒØ Ð Ö Ñ Ö Öº ÎÓÝ ÒØ Ð ÙÖ Ô Ö Ø Ð Å ØÖ Ö Ø Ö Ò Ð³ ÓÐ Ñ ÒØ Ð Ô ÓØÖ Ò Ô ÖÚ Ò ÒØ Ô Óѹ ÔÖ Ò Ö ÓÒ Ù Ø Ò Ð Ô Ö Ø Ò ÓÒ Ò Ð ÙÖ Ó ÙÖ Ø Ø ÓÑÔÐ Ø Ø Ô Ö Ø º ½ ¾

9 ÄÓÖ ÕÙ Â Ù Ö Ú ÒØ Ò Ò Ð Ø Ø Ø Ö Ø ÔÖ Ø ÕÙ Ñ ÒØ ØÓÙ Ð Ò Ö Ð Ù Ö ÓÒ Ø ÒØ Ö ÒØÖ Þ Ùܺ Â Ù Ö Ù Ð Ð Ø Ø ÓÒ Ø Ð³ ÓÖ Ø ÓÒ ÓÙÞ Ø ÙÜ ÕÙ Ø ÒØ Ö Ø ÔÓÙÖ Ð ÐÙ Ö Ð ÓÖÒ Ö Æ ÚÓÙ Ö ÓÙ Þ Ô ÕÙ ÑÓÒ È Ö Ø Ð ÔÓÙÚÓ Ö Ù Ö Ö Ð ÓÖÔ Ñ ÔÐÙØ ÓØ ÕÙ³ Ð Ø Ð ÔÙ Ò ÙÚ Ö Ð³ Ñ º ÐÐÓÒ ÒÓÙ Ö ÔÓ Ö Ö Ñ Ò Ð Ù Ö ÒÓÙ ÓÙÔ Ö «Ö Ù È Ö º µ ÒÓÙÚ Ù Ù Ô ÖÔÐ Ü Ø Ð Ó ÙÖ ØØÖ Ø Ð ÓÙÞ ÓÑÑ ÐÐ Ö ÒØ ÓÙ Ö Ñ Ù Ð ÙÑ ÙÜ Ô Ù ³ ÒØÖ ÙÜ ÓÖÑ Ö ÒØ ÙÓÙÔ ØØ Ò٠عРº Ô Ò Ð Å ØÖ Ø¹ Ð ÕÙ ÐÕÙ Ó ÔÓÙÖ ÒÓÙÖ Ö Ð³ Ñ Ø Ö ÓÙ Ö Ð Ó ÙÖ Ô ÓØÖ ÕÙ³ Ð Ñ Ð Ø ÑÑ Ø Ñ ÒØ Ñ ØØÖ Ò Ô Ð ÙÖ ÔÓ Ö Ø ÑÓÐ Ö ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ð ÓÒ Ñ ÒØ Ð ÙÖ ÓÙÖ Ø Ð ÙÖ ÒØ ÓÙ Ñ º Ì Ò ÕÙ Ô ÙÖ ÓÖ ÒØ Ö Ö ÒØ Ð ÙÒ Ð ÙØÖ Ò Ð Ý ÙÜ Ð Ò³ Ú ÒØ ÕÙ³ÙÒ Ô Ò ÆÓÙ Ò ÔÓÙÚÓÒ Ð ÓÑÔÖ Ò Ö º ÉÙ Ò ØÓÙØ Ð µ ½ º ÓÒÒ À ÙÖ Ð Ñ Ò Å Ø Ò Â Ù Ò ÓÖÑ Ø Ô ÒÓÒ ÔÐÙ ÙÓÙÔ ØØ ÒÙ Ø Ñ º ÁÐ Ö Ò Ø ÓÑÔØ ÕÙ Ð ÑÓÒ Ø Ø ÔÐ Ò ØÖ Ø ÆÙÐØ Ñ Ø Ö ÐÐ º ÁÐ ÔÖ Ú Ø Ð Ö Ò Ò Ö ÕÙ³ Ð Ý ÙÖ Ø ØÖ Ó Ð ÓÒ Ö Ö ÙÜ Ó Ò Ñ Ð Ø ÙÒ Ô ÖØ ÓÒ Ø ÑÔ ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ð ÒØ Ö Ö Ö Ø Ú Ñ ÓÒ ³ Ø Ð Ö Ð ÖÓÝ ÙÑ Ô Ö ØÙ Ð Ò Ð Ó ÙÖ ÓÑÑ ÓÙ ØÓÙØ Ù ÑÓ Ò ÕÙ Ð Ù ÓÖ ÓÒÒ Ö Ø Ñ ÓÒ Ù Ñ Ò Ø Ö Ó Ô Ý ÕÙ º Ù Ø ³ ÙØÖ Ñ Ð Ö ÕÙ ÓÙÔ Ö ÒØ Ð Ñ ÒØ Ð Ñ Ø Ö Ð Â Ù ÙÖ ÒØ Ð ÒÙ Ø Ð Ð Ú Ñ Ò Ñ Ø Ò Ò Ú ÒØ Ð³ ÙÖÓÖ Ø Ö Ò Ø ÙÐ Ò ÙÒ Ø Ö Ø Ö ÕÙ³ Ð ÔÖ Ö Ø ÔÓÙÖ ÓÑÑÙÒ Ö Ú Ð È Ö º Ò ØØ ÙÖ Ñ Ø Ò Ð Â Ù ÔÖ Ø ÔÓÙÖ Ø Ñ ÔÖ Ö Ð Ø Ð Ù Ñ ÒØ Ð ÚÓÙÐ Ø ÑÔ Ö ÓÑÔ ÓÒ ÙÑ Ò Ó ÒØ Ñ Ö ÓÖ Ú Ò Ð³ Ò Ù Ò Ö Ò ÔÖ Ò ÓÙ«Ö Ò ÑÓÖØ Ð Ù ÔÓ ÒØ ÕÙ ØÓÙØ ÓÒ Ø ÑÔ Ö Ø ÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ý ÕÙ Ù ØÖ Ñ ÒØ Ù Ñ Ò Ø Ö Ô Ö Ø٠к ÁÐ Ò ÓÙ Ø Ø Ô Ú Ø Ö ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ó Ò Ö Ð Ñ Ð Ñ Ð Ú Ø ÕÙ³ Ð ÐÙ Ù Ö Ø Ð Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ö ÓÒ Ó ÙÚÖ ÔÐÙ ÑÔÓÖØ ÒØ ³ Ò Ò Ñ ÒØ Ô Ö ØÙ Ð Ø ³ Ù Ø ÓÒ Ö Ð Ù º  ٠³ Ò ÐÐ Ø ÓÙÚ ÒØ ÔÖ Ö Ò Ð ÓÐÐ Ò Ô Ö ÕÙ³ Ð Ò³Ý Ú Ø Ô ÐÓ Ð ÓÐ ÓÒÚ Ò ÒØ ÚÓØ ÓÒ Ô Ö ÓÒÒ ÐÐ º È ÖÖ Ò ÔÙØ ÓÖÑ Ö ØØ ÒÙ Ø¹Ð Ô Ù ÔÖ ÕÙ Â Ù ÙØ ÓÖØ ÔÓÙÖ ÔÖ Ö Ð Ö Ú ÐÐ ØÖ ÓÒÒ ÙÖ Â ÕÙ Ø Â Ò Ø ØÓÙ ØÖÓ ÐÐ Ö ÒØ ØÖÓÙÚ Ö Ð ÙÖ Å ØÖ º ÔÖ ÔÐÙ ³ÙÒ ÙÖ Ö Ö Ð ÓÙÚÖ Ö ÒØ Â Ù Ø Ð ÙÔÔÐ Ö ÒØ Ð ÙÖ ÓÒÒ Ö Ð Ö ÓÒ ÓÒ ØÖ Ò ÓÒ Ù Ø º ÁÐ Ö ÒØ ÚÓ Ö ÔÓÙÖÕÙÓ Ð Ø Ø ÔÔ Ö ÑÑ ÒØ ØÖÓÙ Ð Ô Ö Ð ÔÙ ÒØ «Ù ÓÒ Ð³ ÔÖ Ø Ù Ö ÓÒ ÐÓÖ ÕÙ ØÓÙ Ð Ò ÓÖ ÒØ Ó Ø ÕÙ Ô ÓØÖ Ö ÓÙ ÒØ Ø ÐÐ Ñ Òغ ÙÖ ÒØ ÔÐÙ ÕÙ ØÖ ÙÖ Â Ù ³ «ÓÖ ³ ÜÔÐ ÕÙ Ö ØÖÓ Ô ÓØÖ ÕÙ Ø Ø ÖÖ Ú º ÁÐ Ð ÙÖ ÔÔÖ Ø ÕÙ ³ Ø Ø Ô Ø Ð ÙÖ ÜÔÓ Ð Ò Ö ÒÖ Ñ Ò Ø Ø ÓÒ º  ٠РÙÖ ÓÒ Ð ÑÓØ ÔÓÙÖ Ð ÕÙ Ð Ð Ø Ø ÐÐ ÔÖ Ö Ð³ Öغ ÁÐ Ö Ö ÓÑÔÖ Ò Ö Ó ÑÑ Ø Ð ÚÖ Ö ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ ÓÒ Ò ÔÓÙÚ Ø Ø Ö Ð ÖÓÝ ÙÑ Ù È Ö Ò ÙÖ Ð³ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÔÖÓ Ò ÙÖ Ð Ù Ö ÓÒ Ô Ý ÕÙ º Å Ð Ò Ô ÖÚ Ò ÒØ Ô ÓÑÔÖ Ò Ö ÓÒ Ò Ò Ñ Òغ ÒØÖ Ø ÑÔ Ø ÓØ Ò Ð Ñ Ø Ò Ù Ñ Ò ÙÓÙÔ ³ ÙØÖ Ñ Ò Ô Ò Ò ÕÙ ÒÓÑ Ö ÙÜ ÙÖ ÙÜ ÓÑÑ Ò Ö ÒØ Ö ÙÒ Ö ÙØÓÙÖ Ð Ñ ÓÒ º ÁÐ Ö Ð Ñ ÒØ Â Ù Ö Ò Ö º Ä Ô ÓØÖ Ø ÒØ Ø ÐÐ Ñ ÒØ ÓÖ ÒØ ÕÙ³ Ò Ö Ø ÔÐÙ ÙÖ ÓÑÔ ÒÓÒ Ô ÖØ Ö ÒØ Ð Ö Ö Â Ù Ò Ð ÒØ Ë ÑÓÒ Ð ÐÓØ Ô ÖÐ Ö Ð³ Ñ Ð º ÄÓÖ ÕÙ³ Ò Ö ÙØ ØÖÓÙÚ Â Ù Ò ÓÑÔ Ò ØÖÓ Ð Ø Å ØÖ ÔÓÙÖÕÙÓ ÒÓÙ Ð ¹ØÙ ÙÐ Ú Ð ÓÙÐ Ê Ö ØÓÙØ Ð ÑÓÒ Ø Ö Ñ ÙÔ Ö Ú ÒØ Ø ÒØ Ô Ö ÓÒÒ Ò³ÓÒØ Ö Ö ØÓÒ Ò Ò Ñ Òغ ØØ ÙÖ Ñ Ñ Ð Ñ ÓÒ Ø ÒØÓÙÖ Ò Ú ÒÙ ÔÖ Ø ÐÓ Ò Ù Ø Ó ÙÚÖ ÔÙ ÒØ º Æ Ú ÙܹØÙ Ô Ö Ú Ò Ö Ú ÒÓÙ Ð ÙÖ ÔÔÓÖØ Ö ØÓÒ Ñ Ò Ø Ö µ ½

10 ÉÙ Ò Â Ù ÒØ Ò Ø Ð Ð Ö ÔÓÒ Ø Ò Ö Ò Ø³ ¹ Ô ÔÔÖ Ò ÕÙ³ ÙÜ ÙØÖ ÕÙ Ñ Ñ ÓÒ ÙÖ Ø ÖÖ ÓÒ Ø Ö Ú Ð Ö Ð È Ö Ø ÑÓÒ Ñ ÔÖÓÐ Ñ Ö Ð ÖÓÝ ÙÑ ÙÜ ÓÑÑ ÒØ ÓÒ Ø¹ Ð ÕÙ ØÙ ÓÙ Ø Ñ ØÓÙÖÒ Ö ÑÓÒ ØÖ Ú Ð ÔÓÙÖ ÓÒØ ÒØ Ö ÙÖ ÙÜ Ø Ø Ö ÙÜ ÕÙ Ö ÒØ Ò Ø ÔÖÓ Æ³ ÚÓÒ ¹ÒÓÙ Ô Ø Ô ÖÑ ÙÜ ÙÖ ÒØ ØÓÙ ÑÓ Ë ÓÒع Ð ØØÖÓÙÔ Ò ÓÙÐ ÔÓÙÖ ÒØ Ò Ö Ð ÓÒÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ù ÖÓÝ ÙÑ ÈÓÙÖÕÙÓ Ú ÒÒ Òع Ð Ñ ÒØ Ò ÒØ ÒÓÙ Ö Æ³ ع Ô ÔÐÙØ ÓØ ÔÓÙÖ Ð Ù Ö ÓÒ Ð ÙÖ ÓÖÔ Ô Ý ÕÙ ÕÙ Ô Ö ÕÙ³ Ð ÓÒØ Ö Ù Ð Ú Ö Ø Ô Ö ØÙ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð ÐÙØ Ð ÙÖ Ñ ÉÙ Ò Ð ÓÑÑ ÓÒØ ØØ Ö Ú Ö ÒÓÙ Ô Ö Ñ Ò Ø Ø ÓÒ ÜØÖ ÓÖ Ò Ö Ð ÔÐÙÔ ÖØ Ò Ú ÒØ Ô Ö Ö Ð Ú Ö Ø Ø Ð ÐÙØ Ñ ÔÐÙØ ÓØ Ð Ù Ö ÓÒ Ð ÙÖ Ñ Ð Ô Ý ÕÙ Ø Ð Ð ÚÖ Ò Ð ÙÖ ÆÙÐØ Ñ Ø Ö ÐÐ º ÌÓÙ Ø ÑÔ ¹ ³ Ø Ô ÖÒ ĐÙѺ Ù Ò Ò Ð ÝÒ Ó Ù ÕÙ³ Ù ÓÖ Ð Ñ Ö ³ ÔÖÓÐ Ñ Ð ÓÒÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ù ÖÓÝ ÙÑ ÙÜ ÕÙ Ú ÒØ ÓÖ ÐÐ ÔÓÙÖ ÒØ Ò Ö Ø ÙÒ Ó ÙÖ ÔÓÙÖ Ö ÚÓ Ö Ð Ú Ö Ø º Ä ÚÓÐÓÒØ ÑÓÒ È Ö Ò³ Ø Ô ÕÙ Ö Ú ÒÒ Ú ÚÓÙ ÔÓÙÖ Ø Ö ÙÖ ÙÜ Ø Ñ³ÓÙÔ Ö Ù Ñ Ò Ø Ö Ó Ô Ý Õ٠г ÜÐÙ ÓÒ «Ö Ô Ö ØÙ ÐÐ º  ÚÓÙ ÓÖ ÓÒÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ö Ð³ Ú Ò Ð Ø Ó Ò Ö Ð Ñ Ð Ñ Ð Ò ÙØ Ô ÕÙ Ñ Ð ÓÖ Ö Ô Ö Ð Ù Ö ÓÒ Ò Ð ÒØ ÓØ ÑÓÒ Ò Ò Ñ Òغ ÆÓÒ Ò Ö Ò Ö ØÓÙÖÒ Ö Ô Ú ÚÓÙ º ÐÐ Þ Ö ÙÜ Ò ÖÓ Ö ÕÙ ÒÓÙ Ð ÙÖ ÚÓÒ Ò Ò Ø Ö ÓÙ Ö Ò Ð Ð ÖØ Ð Ùº Ø ÔÔÖ Ø Þ¹ÚÓÙ Ô ÖØ Ö Ú ÑÓ ÔÓÙÖ Ð ÙØÖ Ú ÐÐ Ð Ð Ó Ù Ð Ñ Ò Ø ÔÖ Ô Ö ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ø ÓÒ Ð ÓÒÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ù ÖÓÝ ÙÑ º ³ Ø Ò ÙØ ÕÙ Ù Ú ÒÙ Þ Ð È Ö º ÓÒ ÐÐ Þ Ø ÔÖ Ô Ö Þ ÒÓØÖ Ô ÖØ ÑÑ Ø Ô Ò ÒØ ÕÙ ³ ØØ Ò ÚÓØÖ Ö ØÓÙÖº µ ÔÖ ÕÙ Â Ù ÙØ Ò Ô ÖÐ Ò Ö Ø Ð ÙØÖ Ô ÓØÖ Ö Ô ÖØ Ö ÒØ ØÖ Ø Ñ ÒØ Ú Ö Ð Ñ ÓÒ Ö ÒÚÓÝ Ö ÒØ Ð ÓÙÐ Ñ Ð Ø ³ ÔÔÖ Ø Ö ÒØ Ö Ô Ñ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÚÓÝ ÓÑÑ Â Ù Ð³ Ú Ø ÓÖ ÓÒÒ º Ò Ñ Ò ÔÖ ¹Ñ ½ ÒÚ Ö Ð³ Ò ¾ Â Ù Ø Ô ÓØÖ Ô ÖØ Ö ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖ Ñ Ö ØÓÙÖÒ Ö ÐÐ Ñ ÒØ ÔÙ Ð ÕÙ Ø Ö Ò ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ð Ú ÐÐ Ð Ð º Ù ÓÙÖ ÔÖ Ñ Ö Ô Ö ÔÐ Ð ÔÖ Ö ÒØ Ð³ Ú Ò Ð Ù ÖÓÝ ÙÑ Ò Ò Ú ÐÐ Ñ Ò³ ÐÐ Ö ÒØ Ô Æ Þ Ö Ø º Ñ Ò ÔÖ ¹Ñ Ô Ù ÔÖ ÕÙ Â Ù Ø Ô ÓØÖ ÙÖ ÒØ Ô ÖØ ÔÓÙÖ Ê ÑÑÓÒ Ö Ö Â ÕÙ Ø ÂÙ ÖÖ Ú Ö ÒØ Ð Ñ ÓÒ ÔÓÙÖ Ð ÚÓ Öº Î Ö Ñ ÂÙ Ú Ø Ö ÓÒ Ö Ö Â ÕÙ Ø Ò Ø ÙÔÖ ÐÙ ÔÓÙÖ ÕÙ³ Ð Ö Ò ÒØ Ú Ø Â Ù Ñ ÐÓÖ ÕÙ Â ÕÙ ÓÒ ÒØ Ø ÓÑÔ Ò Ö ÂÙ Â Ù Ø Ø Ô ÖØ º Ä Ô ÓØÖ Ö ÔÙ Ò ÒØ ÕÙ ØØ Ö Ô ÖÒ ĐÙÑ Ó Ù Ø ÒØ ³ ÒØ Ö Ø Ú Ø Ø Ù Ø º È ÖÖ ÐÙÐ ÕÙ Ñ ÐÐ ÖÓÝ ÒØ Ù ÑÓ Ò ÙÖ ÒØ ÔÙ ØÖ ÔØ Ò Ð ÖÓÝ ÙÑ º  ٠РÓÙØ Ô Ø ÑÑ ÒØ Ñ Ö Ù Ö ØÓÙÖÒ Ö Ø Đ º Ä Ð Ò Ö Ò Ô Ò ÒØ ÙÒ ÖØ Ò Ø ÑÔ ÔÙ Ì ÓÑ Ø Ò ³ Ö ÒØ ÓÑÔ ÒÓÒ ÐÐÓÒ ¹Ý Ä Å ØÖ Ô ÖÐ º È Ù ÑÔÓÖØ ÕÙ ÒÓÙ Ò ÔÙ ÓÒ ÓÑÔÖ Ò Ö ÔÐ Ò Ñ ÒØ Ð ÑÝ Ø Ö Ù ÖÓÝ ÙÑ Ùܺ ÆÓÙ ÓÑÑ ÖØ Ò ³ÙÒ Ó ³ Ø ÕÙ ÒÓÙ Ù ÚÓÒ ÙÒ Ò ØÖÙØ ÙÖ ÕÙ Ò Ö Ô ÐÓ Ö ÔÓÙÖ ÐÙ ¹Ñ Ñ º µ Ø ÓÒØÖ ¹Ó ÙÖ Ð ³ Ò ÐÐ Ö ÒØ ÔÖ Ö Ð ÓÒÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ò Ð Ú ÐÐ Ð Ð º ½

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä ÖÙ Ü ÓÒ ½ º½ËÙÖ Ð Ñ Ò Ù ÓÐ ÓØ º º º

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó ÓÑÑ Ö ÙÖ ÖØ ÑÓÒ Ó ÙÒ ÙÔ ÖÒ ÔÒ ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö ³ «ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ ÑÖ ÓÑÑ ÒÑ ÒØ ÔÖ ØÙØ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ô Ö ÒÓÙ¹ Ö Ñ Ò Ò ÓÒÒ ÚÓº ÙÔ ÖÒ ÔÒ ÖÚ Ú ÐÑ ÒØ ÓÒØ ÔÖ ÓÑ ÒØ Ô ÖÑÙØ º ËÙÖ ÍÖ ÒØ Ð³Ù Ð ÔÐ µµ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

ÁÐ Ø ÙÒ Ð Ô Ñ Ø ÙÖ Ð Ô ÖÐ Ù ÓÑÑ Ø ÒØ ÓÒ È Ö ¾º ÖÓ Ø Ð³ Ð Ùº Ø ÁÐ Ú ÓÐ Ð ÐÓ º ÁÐ Ù Ö Ø Ð Ñ Ð Ð ÓÙÖ Ù Ø Ø ØÓÙÖÒ Ò º Ò ³ ÙØÖ Ñ Ò Ö Ð ÐÓ Ö ³Á Ö Đ Ðº Ö ÓÒ

ÁÐ Ø ÙÒ Ð Ô Ñ Ø ÙÖ Ð Ô ÖÐ Ù ÓÑÑ Ø ÒØ ÓÒ È Ö ¾º ÖÓ Ø Ð³ Ð Ùº Ø ÁÐ Ú ÓÐ Ð ÐÓ º ÁÐ Ù Ö Ø Ð Ñ Ð Ð ÓÙÖ Ù Ø Ø ØÓÙÖÒ Ò º Ò ³ ÙØÖ Ñ Ò Ö Ð ÐÓ Ö ³Á Ö Đ Ðº Ö ÓÒ ÁÐ Ø ÙÒ Ô Ñ ÙÖ Ð Ô Ö Ù ÓÑÑ ÒØ ÓÒ ÈÖ ¾º ÖÓ Ð³Ð Ùº ÁÐ Ú Ó ÐÓ º ÁÐ ÙÖ Ñ ÓÙÖ Ù ØÓÙÖÒ Ò º Ò ³ ÙØÖ Ñ Ò Ö ÐÓ Ö ³Á Ö Đ Ðº Ö ÓÒ ÁÐ Ø Ð³ Ð ÑÓÒ º ÁÐ ÓÔÖ ÔÖÓ Ñ Ö º Ô Ö ÔÓÙÚÓ Ö ÐÞ ÙØ ÔÖ Ò ÑÓÒ º ÔÔ Ö ÒØ Ù ÔÖ ¹Ñ  Ù

Chi tiết hơn

td va.dvi

td va.dvi Î Ö Ð Ð ØÓ Ö Ö Ø Ü Ö ½ ÍÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö ÍÒ Úº X Ô ÙØ ÔÖ Ò Ö Ð³ÙÒ ØÖÓ Ú Ð ÙÖ 0 ÓÙ 1 ÓÙ 2 Ú ÔÖÓ Ð Ø ÔÓ Ø Ú ÓÙ ÒÙÐÐ º Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÐÓ ÔÖÓ Ð Ø X ÒØ ÕÙ E(X) = 3 2 Ø Var(X) = 1 4 Ü Ö ¾ Ä Â Ù ÅÓÒ ÙÖ ÙÔÓÒØ ÔÖÓÔÓ

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi Ø Ú Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒعÁÒ Ô Ò Ò T ES1 Ü Ö ½  ٠ÖØ Ò ÙÒ Ù ¾ ÖØ ÓÒ Ø Ö ÙÒ ÖØ º ÇÒ Ñ Ø ÕÙ³ Ð Ý ÕÙ ÔÖÓ Ð Ø Ø Ö º Ä Ú Ò Ñ ÒØ A Ø B ÓÒØ Ò ÓÑÑ Ù Ø A Ä ÖØ Ø ÙÒ Ô ÕÙ º B Ä ÖØ Ø ÙÒ ÙÖ Ú Ð Ø Ñ ÓÙ ÖÓ µº ½º ÐÙÐ Ö P(A)

Chi tiết hơn

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ Ù Ò Ð ÙØÓÑÒ ¾¼½ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙ

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖÖ Ù Ò Ð ÙØÓÑÒ ¾¼½ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙ ÉÙ Ø ÓÒ ½ Ö Ô ÔÓ ÒØ ØÓÙÖ Ø ÓÒØ ÐÓ Ò ÙÒ Ø Ð ÒÓÑÑ º ÍÒ Ù Ø Ú Ø Ö Ü Ø ØÓÙÖ Ø ÕÙ ÒÓÑÑ Ø º Ä ØÖÓÒÓÒ ÖÓÙØ ÕÙ³ Ð Ô ÙØ ÑÔÖÙÒØ Ö ÓÒØ Ö ÔÖ ÒØ ÙÖ Ð Ö Ô ¹ ÓÙ º µ ½ ÔÓ ÒØ ü Ô ÖØ Ö Ð³ Ø Ð Ð Ù Ô Ùع Ð ÑÔÖÙÒØ Ö ØÓÙ Ð

Chi tiết hơn

conceptionC.dvi

conceptionC.dvi Ô ØÖ ½ ÙÜ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ ÔÓÙÖ Ð³ Ò Ø ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ÙÜ Ö ØÖ Ø Ð Ñ ¹ ÑÓ Ö Ú Ú º ÁÐ ÙØ Ù ÚÓ Ö ÙÜ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ³ ÒØÖ ¹ ÓÖØ µ ÓÒ ÒØÖÓ Ù Ö ÓÒÒ Ú Ð Ð Ú Ö Ð ÓÙÖ ÙÒ Ð Ø ÙÖ ÕÙ ØØ ÙÒ ÕÙ ÙÖ ÙÒ Ð Ø ÙÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/Roupoil/Mes documents/Cours/Carnot10/Devoirs/essec98cor.dvi

C:/Documents and Settings/Roupoil/Mes documents/Cours/Carnot10/Devoirs/essec98cor.dvi ÁÁ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ Ñ ¾¼½½ È ÖØ Á ½º µ ÈÖÓÙÚÓÒ ÓÒ Ô Ö Ö ÙÖÖ Ò Ð ÔÖÓÔÖ Ø P n u n [0;] Ø u n u n+ º ÈÙ ÕÙ u 0 = 0 [0;] Ø u = f(0) = e > 0 Ð ÔÖÓÔÖ Ø P 0 Ø Ú Ö º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÖÑ P n Ú Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÒ ÕÙ Ð ÓÒØ ÓÒ f

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/Compaq_Propriétaire/Bureau/__NDF_ /_T_ES/_suites_TES/_TES_cours_suites.dvi

C:/Documents and Settings/Compaq_Propriétaire/Bureau/__NDF_ /_T_ES/_suites_TES/_TES_cours_suites.dvi Ì Ë ËÔ Å Ø ½» Ù Ø ½µ Ò Ø ÓÒ ³ÙÒ Ù Ø Ð Ù Ø Ò Ø ÓÒ ÍÒ Ù Ø Ø ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò N Ú Ö Rº ÍÒ Ù Ø ÒÓÑÑ ÔÖ Ö Ò u ÓÙ v ÓÙ w ÔÐÙØØ ÕÙ f ÓÙ gº Ü ÑÔÐ Ä Ù Ø u Ò Ô Ö u(n) = n 2 ÔÓÙÖ ØÓÙØ n N ÔÖ Ò ÔÓÙÖ Ú Ð ÙÖ u(0) = 0 2

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó

Chi tiết hơn

EM2_ex.dvi

EM2_ex.dvi Ü Ö ½ ÉÙ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒÓÒ Ü Ù Ø Ú µ Ä ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ô Ò ÒØ º ½º ÓÒÒ Ö Ð ÜÔÖ ÓÒ Ù ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ù ÑÔ Ð ØÖÓ Ø Ø ÕÙ Ö Ô Ö ÙÒ Ö ÔÓÒØÙ ÐÐ qº Ò Ö Ð ÕÙ ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ø Ð Ð Ò ÑÔ Ò Ð ÙÜ q < 0 Ø q > 0º ¾º Ø Ö Ð ÔÓ ØÙÐ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

Ô ØÖ Ù Ø µ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹Ä Ö Ò ÓÑÔØ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù ÙØ Ð Ø ÓÒ Õ٠г Ñ Ð Ñ ØÖ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹ Ä Ö Ò Ö ÔÓ Ò Ö Ø Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓØ Ø ÓÒ Ö Ø Ù Ñ Ð

Ô ØÖ Ù Ø µ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹Ä Ö Ò ÓÑÔØ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù ÙØ Ð Ø ÓÒ Õ٠г Ñ Ð Ñ ØÖ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹ Ä Ö Ò Ö ÔÓ Ò Ö Ø Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓØ Ø ÓÒ Ö Ø Ù Ñ Ð Ô ØÖ Ù Ø µ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹Ä Ö Ò ÓÑÔØ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù ÙØ Ð Ø ÓÒ Õ٠г Ñ Ð Ñ ØÖ Ð Ñ ÒØ Ò P 2 ¹ Ä Ö Ò Ö ÔÓ Ò Ö Ø Ñ ÒØ ÙÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓØ Ø ÓÒ Ö Ø Ù Ñ ÐÐ º ÍÒ Ø ÐÐ ÒÙÑ ÖÓ¹ Ø Ø ÓÒ Ò³ Ø Ô ØÖ Ø Ñ ÒØ Ô ÖÐ Ö

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

IFT6150_A06_Final_correction.dvi

IFT6150_A06_Final_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ Å Æ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼»½¾»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

MTF_PB.eps

MTF_PB.eps ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

Devoir-de-vacances dvi

Devoir-de-vacances dvi ÅÈËÁ ½ ¹¾¼µ ü ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð Ö ÒØÖ ¾¼½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä ÙØÙÖ Ð Ú ÅÈËÁ Ñ Ò ÒØ ÓÙÚ ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ô Ö Ö ÔÓÙÖ Ð ÙÖ ÔÖ Ñ Ö ÒÒ È º ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒÙ ÔÓÙÖ Ð ÙÖ Ú Ò Ö Ò Ð ÔÖ ÒØ ÓÙ Ð ÓÖÑ Ö ÔÔ Ð Ø ³ Ü Ö º Ä Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Â Ö Ñ Ó Ò ½ º½ Ç ÆÓ

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö Å Ò ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ö ¹

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

cours_03.dvi

cours_03.dvi 1 Ö ES ÓÙÖ ÈÖÓ Ð Ø ½µ Ä ÔÖÓ Ð Ø ÓÒØ Ð Ò Ð³ ØÙ Ù Ö º ÎÓÙ Ú Þ ÔÔÖ ÕÙ ÐÕÙ ÒÓØ ÓÒ Ø ÔÖÓÔÖ Ø Ð ÒÒ ÔÖ ÒØ ÕÙ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ö ÔÔ Ð Ö Ø Ö ÙØ Ð Ö ØØ ÒÒ Ñ ÒÓÙ ÐÐÓÒ Ð Ñ ÒØ ØÙ Ö ÒÓÙÚ ÙÜ ÓÙØ Ð ÔÓÙÖ Ñ ÙÜ ÔÔÖ Ò Ö Ð Ô ÒÓÑ Ò

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ñ Ö ¹ Ð Ô ½ ½ º½Ç

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ò Ê ¹ Ø Ó Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º»Ñ ÒØ Ð»ÐÓ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Î

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ ½ º½Ç Ó Ì Ö ÈÖ Ö

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼¾»¼»¾¼½¾ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ

Chi tiết hơn

ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ¾¼¼ Ò ÐÝ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ø ÓÔØ Ñ Ø ÓÒ Å È ½µ ÓÒØÖÐ ÀÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ñ Ö ½ ÚÖ Ð ¾¼½¼ ÓÖÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö º ÐÐ Ö ½ Ö Ò Ò ½º ÇÒ ØÙ Ð Ø Ð Ø L Ù Ñ Ò

ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ¾¼¼ Ò ÐÝ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ø ÓÔØ Ñ Ø ÓÒ Å È ½µ ÓÒØÖÐ ÀÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ñ Ö ½ ÚÖ Ð ¾¼½¼ ÓÖÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö º ÐÐ Ö ½ Ö Ò Ò ½º ÇÒ ØÙ Ð Ø Ð Ø L Ù Ñ Ò ÓÐ ÈÓÐÝØ Ò ÕÙ ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ¾¼¼ Ò ÐÝ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ø ÓÔØ Ñ Ø ÓÒ Å È ½µ ÓÒØÖÐ ÀÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ñ Ö ½ ÚÖ Ð ¾¼½¼ ÓÖÖ ÔÖÓÔÓ Ô Ö º ÐÐ Ö ½ Ö Ò Ò ½º ÇÒ ØÙ Ð Ø Ð Ø L Ù Ñ Ò ÙØ Ð ÒØ Ð ÔÖ Ò Ô Ù Ñ Ü ÑÙÑ Ö Øº Ò Ø ÓÒ Ô ÙØ Ö Ö Ö

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

conceptionC.dvi

conceptionC.dvi Ô ØÖ ½½ Ð Ñ ÑÓ Ö Ú Ú Ù ¼ Ä Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ¼ Ö Ò Ù ÔÓ ÒØ Ú٠г Ð Ñ ÑÓ Ö Ú Ú Ð ÔÐÙÔ ÖØ ÙØÖ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ÙÖ ÙÒ ÔÓ ÒØ ÔÓÙÖ Ö ÓÒ ÓÑÔ Ø Ð Ø Ú Ð Ñ ¹ ÖÓÔÖÓ ÙÖ Ô Ö ÔÖ ÒØ ³ÁÒØ Ð ÚÓ Ö Ð ¼ Ð Ñ ÑÓ Ö Ø Ñ ÒØ º ÓÑÑ ÒÓÒ ÓÒ Ô

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÙ Ó ½ ½ º½ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ º½ Á ÒØ

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

cifa.dvi

cifa.dvi ÓÑÑ Ò ³ÙÒ Ú ÙÐ ÖÓÙ Ö ØÖ Ò Ñ Ð Ù Ò ØÙÖ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ù Ù Ú ØÖ ØÓ Ö ÔÓÙÖ Ð Ò Ò Ö ÓÐ Ö ØÓÔ Ö ÓÙ ÊÓÐ Ò Ä Ò Ò ÒÓ Ø Ì Ù ÐÓØ È Ð ÔÔ Å ÖØ Ò Ø Ñ Ö È ¼¼ ¹ ¾ Úº Ä Ò ½ ¾ Ù Ö Ü Ö Ò Ö ØÓÔ º Ö ÓÙ Ñ Ö º Ö Ä ËÅ ¾ Úº Ä Ò ½

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ü Ñ Ò Ò Ð Ö ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ü Ñ Ò Ò Ð Ö ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ ÇÊÊÁ ij Å Æ ÁÆ Ä Á Ê Ì Â Ù Ð ¾ ÒÚ Ö ¾¼¼ À ÍÊ ½ À¼¼ ¾½À ¼ ÍÊ ¾À ¼ ÆÇÌ ÙÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖÑ º ÙÙÒ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½¾ º Ä Î ÙÐØ Â Ù ½ ½¾ º½º Ð Î ÒØ Ø

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ô ØÙÐÓ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ç ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ø Ö Ô

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

ProdElec.dvi

ProdElec.dvi ÛÛÛº ¹Ð ºÒ Ø e - L EE e-learning tools for Electrical Engineering Ä ÔÖÓ ÙØ ÓÒ ³ Ð ØÖ Ø Ô ÖØ Ö ³ Ò Ö Ö ÒÓÙÚ Ð Ð Ì Ñ Ø ÕÙ Ä Ò Ö Ö ÒÓÙÚ Ð Ð Ô ØÖ Ä Ò ÙÜ Ë Ø ÓÒ ÌÝÔ Ö ÓÙÖ ÜÔÓ Ä ÓÖ ØÓ Ö Ú ÖØ٠л Ü Ö ÉÑ Ò ÓÙÖ

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö

ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö ØÖйº ÈÓÙÖ ÓÒÒ Ø Ö Ð ÙØ Ð ÕÙ Ö ÙÖ Ð ÓÙØÓÒ ÖÓ Ø Ð ÓÙÖ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó ½¼ Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ð Ø Ñ ÙÑ Ò Ò ÓÑ Ò Ó Ñ Ú Ö Ó Ø Ñ ÙÑ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi Ä ÍÄ ÆÍÅ ÊÁÉÍ Ì Ä ÊÁÉÍ Ä ÑÓ Ò Ú ÒØ ÙÒ Ô Ö ÒØ ÓÑÑ ÒÓÒ Ô Ö Ð³ ÖÖ ÙÖ Ð ÔÐÙ Ö ÕÙ ÒØ ÓÑÑ Ñ Ñ Ô Ö Ð Ñ ÐÐ ÙÖ Ø ÕÙ Ö ÕÙ ÚÓÙ Ó Ø Ö ÒÓÖÑ Ñ ÒØ ÔÓ ÒØ º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ö Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ØÖ ÑÔÐ ÕÙ ÚÓÙ ÓÒÒ Þ ØÓÙ Ñ ÕÙ ÚÓÙ ÓÙ

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó ½ º½ Ú Ø Ù Ö ÓÖ ÙÖ ØÖ Ò º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½½ ¹ Ç Ù Ö Ë Ö Ó Ó Ø ÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ç Ù Ö Ë

Chi tiết hơn

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù ½ ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ Ì ÛÓÖÐ ÙÐÐ Ó

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑ Ö Ó ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ½ º½ ÍÑ Ñ Ö ÙÐ Ó ÔÖÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÓÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ij ÔÔÖ ÒØ Ô Ö Ö Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò Ö Ø Ò Ð Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÇÐ Ú Ö Ë Ù Ø È ÖÖ Ö Ö Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË ØÖ Øº Ä Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÓÒØ Ý Ø Ñ Ö Ð ÕÙ ÓÑ Ò ÒØ

ij ÔÔÖ ÒØ Ô Ö Ö Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò Ö Ø Ò Ð Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÇÐ Ú Ö Ë Ù Ø È ÖÖ Ö Ö Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË ØÖ Øº Ä Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÓÒØ Ý Ø Ñ Ö Ð ÕÙ ÓÑ Ò ÒØ Ä³ ÔÔÖ ÒØ Ô Ö Ö Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò Ö Ø Ò Ð Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÇÐ Ú Ö Ë Ù Ø È ÖÖ Ö Ö Ò Ñ ØÄ ÄÁÈ µ ÖÙ Ù Ô Ø Ò ËÓØØ ¼½ È ÊÁË ØÖ Øº Ä Ý Ø Ñ Ð ÙÖ ÓÒØ Ý Ø Ñ Ö Ð ÕÙ ÓÑ Ò ÒØ ÙÒ Ô Ø ³ ÔÔÖ ÒØ Ô Ö Ö Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ø ÙÒ Ô Ø Ò Ö Ð Ø ÓÒº

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓÖ Ó ÓÖ ¹ Ç ØÓ ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ ØÓ Ô ÖØ Ö ØÖÙ Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑÖ Ó Ç ØÓ ÈÖ Ò º½ ÆÓ Ó ÕÙ ÚÓ Ô Ò ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÒØÓ ÓØÖ Ó

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/derivees_TS.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/derivees_TS.dvi ÊÁÎ Ë ½ Ì ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ò ØØ Ô ÖØ f Ø ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ò ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ I C ÓÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ú Ò ÙÒ Ö Ô Ö º a Ø ÓÒØ ÙÜ Ö Ð Ø ÒØ Iº Ä Ø ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒØ ÓÒ f ÒØÖ a Ø Ø Ð ÕÙÓØ ÒØ f(a) a Ú = a+ ÕÙÓØ ÒØ ³ Ö

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn