Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn"

Bản ghi

1 Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam

2 B n quyòn thuéc Nhμ xuêt b n Gi o dôc ViÖt Nam Bé Gi o dôc vμ μo t¹o /CXB/ /GD M sè : 1G101t3 2

3 PhÇn mét h íng dén chung S ch gi o viªn (SGV) TiÕng ViÖt 1 (hai tëp) îc biªn so¹n víi môc Ých giíi thiöu mét ph ng n d¹y - häc c c bμi häc trong s ch gi o khoa (SGK) TiÕng ViÖt 1 (hai tëp) theo ch ng tr nh tióu häc míi. C n cø Ó biªn so¹n cuèn s ch nμy lμ ch ng tr nh vμ s ch gi o khoa m«n TiÕng ViÖt, líp 1 - îc thùc hiön ¹i trμ tõ n m häc So víi c c ch ng tr nh vμ c c SGK TiÕng ViÖt líp 1 thùc hiön tõ n m häc trë vò tr íc, ch ng tr nh vμ SGK TiÕng ViÖt líp 1 míi cã nh ng thay æi nhêt Þnh. Néi dung ch ng tr nh m«n TiÕng ViÖt líp 1 îc x c Þnh nh sau : 1. KÜ n ng 1.1. Nghe - Nghe trong héi tho¹i : + NhËn biõt sù kh c nhau cña c c m, c c thanh vμ c c kõt hîp cña chóng ; nhën biõt sù thay æi vò é cao, ng¾t, nghø h i. + Nghe hióu c u kó, c u hái n gi n. + Nghe hióu lêi h íng dén hoæc yªu cçu. - Nghe hióu v n b n : Nghe hióu mét c u chuyön ng¾n cã néi dung thých hîp víi häc sinh líp Nãi - Nãi trong héi tho¹i : + Nãi ñ to, râ rμng, thμnh c u. + BiÕt Æt vμ tr lêi c u hái lùa chän vò èi t îng. + BiÕt chμo hái, chia tay trong gia nh, tr êng häc. - Nãi thμnh bμi : KÓ l¹i mét c u chuyön n gi n îc nghe. 3

4 1.3. äc - äc thμnh tiõng : + BiÕt cçm s ch äc óng t thõ. + äc óng vμ tr n tiõng : äc liòn tõ, äc côm tõ vμ c u ; tëp ng¾t, nghø (h i) óng chç. - äc hióu : HiÓu nghüa c c tõ th«ng th êng, hióu ý îc diôn ¹t trong c u äc ( é dμi c u kho ng 10 tiõng). - Häc thuéc lßng mét sè bμi v n vçn (th, ca dao,...) trong SGK ViÕt - ViÕt ch : TËp viõt óng t thõ, hîp vö sinh ; viõt c c ch c i cì võa vμ nhá ; tëp ghi dêu thanh óng vþ trý ; lμm quen víi ch hoa cì lín vμ cì võa theo méu ch quy Þnh ; tëp viõt c c sè häc. - ViÕt chýnh t : + H nh thøc chýnh t : tëp chðp, b íc Çu tëp nghe äc Ó viõt chýnh t. + LuyÖn viõt c c vçn khã, c c ch më Çu b»ng : g/gh ; ng/ngh ; c/k/q,... + TËp ghi c c dêu c u (dêu chêm, dêu chêm hái). + TËp tr nh bμy mét bμi chýnh t ng¾n. 2. KiÕn thøc (kh«ng cã tiõt häc riªng, chø tr nh bμy c c kiõn thøc häc sinh cçn lμm quen vμ nhën biõt chóng th«ng qua c c bμi thùc hμnh kü n ng) 2.1. Ng m vμ ch viõt - B íc Çu nhën biõt sù t ng øng gi a m vμ ch c i, thanh iöu vμ dêu ghi thanh. - ChÝnh t : B íc Çu nhën biõt mét sè quy t¾c chýnh t Tõ vùng Häc thªm 200 Õn 300 tõ ng (kó c thμnh ng, tôc ng ) Ng ph p - NhËn biõt c ch dïng dêu chêm, dêu chêm hái. - Ghi nhí c c nghi thøc lêi nãi (nªu ë môc 1.2) V n : Lμm quen víi c c bμi d¹ng v n vçn, v n xu«i. 3. Ng liöu 3.1. Giai o¹n häc ch : lμ nh ng tõ, ng, c u ng¾n, o¹n ng¾n, c c thμnh ng, tôc ng, ca dao... phï hîp víi yªu cçu häc ch vμ rìn kü n ng. Ng liöu phï hîp víi løa tuæi cña häc sinh, cã t c dông gi o dôc vμ më réng sù hióu biõt. 4

5 3.2. Giai o¹n sau häc ch : lμ nh ng c u, o¹n nãi vò thiªn nhiªn, gia nh, tr êng häc, thiõu nhi. Ng liöu cã c ch diôn ¹t trong s ng, dô hióu, cã t c dông gi o dôc gi trþ nh n v n vμ b íc Çu cung cêp cho häc sinh nh ng hióu biõt vò cuéc sèng. Chó ý thých ng Õn c c v n b n ph n nh Æc ióm vò thiªn nhiªn, êi sèng v n ho, x héi... cña c c Þa ph ng trªn Êt n íc ta. * * * C i míi næi bët cña ch ng tr nh m«n TiÕng ViÖt líp 1 thó hiön qua hai Þnh h íng lín lμ : a) Coi träng ång thêi c bèn kü n ng : nghe, äc, nãi, viõt nh ng chó ý h n Õn kü n ng äc vμ viõt; b) Coi träng ång thêi ng«n ng nãi vμ ng«n ng viõt nh ng chó ý h n Õn ng«n ng viõt. Dùa vμo ch ng tr nh vμ hai Þnh h íng nªu trªn, SGK TiÕng ViÖt 1 (tëp mét vμ tëp hai) x y dùng mét hö thèng c c bμi häc víi mét cêu tróc chæt chï, võa m b o týnh ång t m, võa m b o týnh ph t trión (ë c hai phçn Häc vçn vμ LuyÖn tëp tæng hîp). PhÇn Häc vçn gåm 103 bμi (83 bμi thuéc tëp mét vμ 20 bμi thuéc tëp hai). Mçi bμi cña phçn Häc vçn îc tr nh bμy trªn hai trang s ch (trang thø nhêt lμ trang sè ch½n vμ trang thø hai lμ trang sè lî). Mçi bμi d¹y - häc trong hai tiõt. Mçi tuçn cã 5 bμi îc d¹y - häc trong 10 tiõt vμ 1 tiõt TËp viõt. Néi dung bμi TËp viõt ë mçi tuçn kh«ng tr nh bμy trong SGK mμ îc a vμo vë TËp viõt. Khi d¹y lo¹i bμi nμy, gi o viªn (GV) chó ý h íng dén häc sinh (HS) tëp viõt theo c c nðt t¹o ra con ch. C c bμi cña phçn Häc vçn cã 3 d¹ng c b n, lμ : - Lμm quen víi m vμ ch ; - D¹y - häc m, vçn míi ; - n tëp m, vçn. PhÇn LuyÖn tëp tæng hîp bè trý theo tuçn (týnh tõ tuçn 23 trë vò sau). Néi dung cña phçn LuyÖn tëp tæng hîp b¾t Çu îc thó hiön theo ph n m«n, ã lμ : - TËp äc ; - ChÝnh t ; - KÓ chuyön ; - TËp viõt. 5

6 * ThiÕt kõ cña mçi bμi îc thó hiön qua c c néi dung chýnh sau : A - Môc Ých, yªu cçu B - å dïng d¹y - häc C - C c ho¹t éng d¹y - häc I - KiÓm tra bμi cò II - D¹y - häc bμi míi 1. Giíi thiöu bμi 2. D¹y bμi míi 3. LuyÖn tëp III - Cñng cè, dæn dß Trong s ch, c c néi dung nªu trªn îc tr nh bμy râ rμng vμ cã thó theo nh ng c ch kh c nhau. Riªng phçn å dïng d¹y - häc, îc giíi thiöu ë y sï îc nh¾c Õn ë mét sè bμi Çu. C c bμi sau ã chø giíi thiöu thªm nh ng th«ng tin míi - lμ nh ng å dïng d¹y - häc bæ sung ; v vëy nh ng th«ng tin d íi y sï kh«ng xuêt hiön n a : - MÉu ch viõt trong tr êng TiÓu häc ; - Bé ch d¹y TËp viõt ; - Bé nh d¹y m, vçn líp 1 ; - Bé nh d¹y LuyÖn nãi líp 1 ; - Bé tranh d¹y KÓ chuyön líp 1 (tëp hai) ; (do Trung t m B n å vμ Tranh nh Gi o dôc thuéc Nhμ xuêt b n Gi o dôc, Bé GD - T Ên hμnh) - Bé ch häc vçn bióu diôn - Dïng cho GV ; - Bé ch häc vçn thùc hμnh - Dïng cho HS líp 1 ; (do C«ng ti ThiÕt bþ Gi o dôc 1, Bé GD - T ph t hμnh) - Vë TËp viõt 1, tëp mét, hai ; - Vë bμi tëp TiÕng ViÖt 1, tëp mét, hai (nõu cã). (do Nhμ xuêt b n Gi o dôc - Bé GD - T Ên hμnh) Ngoμi ra, khi thùc hiön c c ho¹t éng d¹y - häc, GV cã thó tæ chøc Trß ch i theo gîi ý ë c c côm bμi (tõ bμi 1 Õn bμi 67), hoæc theo gîi ý ë mçi bμi (tõ bμi 68 Õn bμi 103). Sau y lμ quy tr nh d¹y - häc c c d¹ng bμi cña phçn Häc vçn (gåm 83 bμi trong SGK TiÕng ViÖt 1, tëp mét vμ 20 bμi trong SGK TiÕng ViÖt 1, tëp hai). Quy tr nh d¹y - häc c c d¹ng bμi cña phçn LuyÖn tëp tæng hîp sï îc giíi thiöu ë SGV TiÕng ViÖt 1, tëp hai. 6

7 D¹ng bμi thø nhêt lμm quen víi m vμ ch 1. KiÓm tra bμi cò - Yªu cçu c b n : HS äc îc m, thanh vμ viõt îc ch ghi m, dêu ghi thanh cña bμi kõ tr íc ; HS lμm quen víi nòn nõp häc tëp, m¹nh d¹n, tù tin trong m«i tr êng häc tëp míi. - Yªu cçu më réng : HS nhën biõt vμ t m îc c c tiõng, tõ cã m, thanh võa häc. 2. D¹y - häc bμi míi a) Giíi thiöu bμi : GV dùa vμo tranh ë SGK hoæc chuèn bþ tranh, nh, vët méu Ó giíi thiöu ch ghi m hoæc dêu ghi thanh míi. b) D¹y ch ghi m hoæc dêu ghi thanh míi (träng t m) : GV tiõn hμnh d¹y ch ghi m, dêu ghi thanh míi theo néi dung bμi häc îc tr nh bμy trong SGK qua c c b íc sau : - H íng dén HS nhën d¹ng (ph n tých) ch ghi m, dêu ghi thanh míi. - H íng dén HS tëp ph t m m míi. - GV viõt méu vμ h íng dén HS quy tr nh viõt. HS tëp viõt ch ghi m vμ dêu ghi thanh míi vμo b ng con. èi víi 6 bμi Çu trong giai o¹n lμm quen víi m vμ ch, kiõn thøc trong mçi bμi kh«ng nhiòu. Ngoμi viöc d¹y kiõn thøc míi, giai o¹n nμy, GV cçn dμnh thêi gian Ó æn Þnh tæ chøc líp vμ h nh thμnh cho HS nòn nõp häc tëp nh : c ch cçm vë tëp äc, kho ng c ch m¾t nh n, c ch ngåi viõt, c ch Æt vë, c ch cçm bót, c ch øng lªn äc bμi, giao tiõp víi b¹n xung quanh... GV cã thó sö dông mét c ch linh ho¹t phçn tranh minh ho¹ cho ch ghi m vμ dêu ghi thanh míi ë SGK. VÝ dô : cho HS nh n tranh, tëp ph t m tõ míi, t m m, thanh míi hoæc cho HS quan s t tranh, nhën xðt ch gièng nhau ghi trªn c c tranh ; t m thªm tiõng, tõ ng t ng tù. c) LuyÖn tëp GV cho HS luyön tëp c 4 kü n ng theo néi dung bμi häc ghi trong SGK nh sau : - LuyÖn äc m míi LuyÖn äc theo nhiòu h nh thøc : c nh n, nhãm, c líp (giai o¹n Çu GV cçn h íng dén HS c ch nh n ch, nh n dêu Ó äc lªn thμnh tiõng). 7

8 - LuyÖn viõt ch ghi m, dêu ghi thanh míi ë 6 bμi Çu, viöc rìn kü n ng viõt míi dõng l¹i ë yªu cçu tëp t«theo nðt ch míi häc trong vë TËp viõt 1, tëp mét, Vë bμi tëp TiÕng ViÖt 1, tëp mét (nõu cã). GV cçn dμnh thêi gian h íng dén HS t thõ ngåi, c ch gi vë, cçm bót a theo nðt ch in s½n. - LuyÖn nghe - nãi Giai o¹n Çu, phçn luyön nãi theo tranh, theo chñ Ò cña tranh t ng èi tù do, kh«ng gß bã trong c c m vμ thanh võa häc. GV gîi ý b»ng c c c u hái Þnh h íng gióp HS nãi qua nh ng c u tr lêi n gi n, néi dung gçn gòi víi trî em. Môc tiªu cña phçn luyön nãi trong giai o¹n nμy lμ gióp HS lμm quen víi kh«ng khý häc tëp míi, kh«ng rôt rì, nhót nh t, d m m¹nh d¹n nãi cho c c b¹n nghe vμ nghe c c b¹n nãi theo h íng dén cña GV trong m«i tr êng giao tiõp míi - giao tiõp v n ho, giao tiõp häc êng. 3. Cñng cè, dæn dß - GV chø b ng hoæc SGK cho HS theo dâi vμ äc theo. - H íng dén HS t m tiõng cã m míi häc. - DÆn HS «n l¹i bμi häc ë nhμ. D¹ng bμi thø hai d¹y - häc m, vçn míi 1. KiÓm tra bμi cò - Yªu cçu c b n : HS äc îc m, vçn vμ viõt îc ch ghi m, vçn ; äc vμ viõt îc tiõng (tõ) øng dông ; äc îc c u øng dông ë bμi cò (bμi tr íc ã). - Yªu cçu më réng : GV cã thó tuú tr nh é HS a ra mét sè yªu cçu më réng hoæc n ng cao h n. VÝ dô : t m thªm c c tiõng (tõ) míi cã m, vçn häc (gîi ý qua å dïng häc tëp ë líp, å dïng trong gia nh, c c lo¹i hoa qu, c y, con vët quen thuéc). 2. D¹y - häc bμi míi a) Giíi thiöu bμi : GV dùa vμo tranh ë SGK hoæc tranh nh, vët méu chuèn bþ Ó giíi thiöu ch ghi m, vçn míi ; còng cã thó giíi thiöu th¼ng m, vçn míi, Æc biöt 8

9 ë c c bμi cña phçn vçn ; v sau phçn m, c c kiõn thøc míi Òu îc h nh thμnh trªn c së kiõn thøc îc trang bþ (vçn do kõt hîp c c m häc ë phçn m). b) D¹y m, vçn míi (träng t m) : GV tiõn hμnh d¹y m, vçn míi theo néi dung bμi häc îc tr nh bμy trong SGK : - D¹y ph t m m míi hoæc nh vçn vçn míi. - H íng dén HS ghðp m, vçn thμnh tiõng míi, tõ míi (cßn gäi lμ tiõng kho, tõ kho ), nh vçn vμ äc tr n nhanh tiõng míi. - H íng dén HS äc tõ (tõ ng ) øng dông, c u øng dông, lμm quen víi c ch äc tõ, côm tõ, c u ng¾n (b íc Çu cã thó nhèm vçn, äc tr n tõ, äc nèi liòn c u). - GV viõt méu, h íng dén HS quy tr nh viõt ; HS tëp viõt ch ghi m, vçn míi vμo b ng con. c) LuyÖn tëp GV cho HS luyön tëp c 4 kü n ng : - LuyÖn äc : H íng dén HS luyön äc m, vçn míi, tõ ng øng dông (ghi trªn b ng líp), äc c u øng dông trong SGK theo yªu cçu tõ dô Õn khã : ph t m óng c c m, vçn, tiõng, äc tr n tiõng, äc liòn tõ, côm tõ, äc c u, äc bμi (chó ý ng¾t nhþp). Thùc hμnh luyön äc b»ng nhiòu h nh thøc : c nh n, nhãm, c líp, äc tiõp nèi, äc ång thanh. - LuyÖn viõt ch ghi m, vçn, tiõng míi : GV h íng dén HS h nh d¹ng, êng nðt cña ch, quy tr nh viõt. HS tëp viõt ch ghi m, vçn, tiõng míi theo yªu cçu tõ thêp Õn cao : tëp t«, tëp viõt b ng con, tëp viõt vμo vë ; nh n méu - viõt óng, nghe äc - viõt óng, viõt Ñp, viõt nhanh. Tuú theo Æc ióm èi t îng vμ thêi gian cho phðp, GV cã thó quy Þnh thêi gian, dung l îng viõt t¹i líp tõ 1 Õn 3 dßng. - LuyÖn nghe - nãi : GV dùa vμo chñ Ò gîi ý trong tranh, tiõn hμnh linh ho¹t tuú theo tr nh é HS, nh»m ¹t îc yªu cçu : nãi vò chñ Ò trong SGK, chó ý Õn c c tõ ng cã m, vçn míi häc, tõ ã më réng viöc sö dông c nh ng tõ ng cã m, vçn ch a häc. Chó ý dùa vμo c c c u hái Þnh h íng cña GV, HS cã thó nãi îc nh ng c u n gi n, cã néi dung gçn gòi víi cuéc sèng xung quanh c c em. PhÇn luyön nghe - nãi thùc hiön víi mét thêi l îng võa ph i (kho ng 5 phót). 3. Cñng cè, dæn dß - GV chø b ng hoæc SGK cho HS theo dâi vμ äc theo. - HS viõt ch ghi m, vçn, tiõng míi häc trªn b ng con vμ b ng líp. - H íng dén HS t m tiõng cã m, vçn míi häc. - DÆn HS «n l¹i bμi häc ë nhμ. 9

10 * L u ý - Khi d¹y m, vçn míi, GV cçn h nh thμnh vμ cñng cè kiõn thøc gióp HS n¾m ch¾c vμ nhanh chãng ¹t îc c c yªu cçu c b n lμ : äc, viõt îc m, vçn míi ; äc tr n tiõng, tõ, c u cã trong bμi häc. - GV cã thó sö dông mét c ch linh ho¹t phçn tranh minh ho¹ tõ míi ë SGK nh : cho HS nh n tranh tëp ph t m tõ míi, t m m, vçn míi hoæc cho HS liªn hö, quan s t tranh sau khi äc tr n tõ míi. D¹ng bμi thø ba «n tëp m, vçn 1. KiÓm tra bμi cò - Yªu cçu c b n : HS äc îc m, vçn vμ viõt îc ch ghi m, vçn cña bμi kõ tr íc ; äc vμ viõt îc tiõng (tõ) ghðp víi m, vçn häc cã trong s ch ; äc îc c u øng dông ; ph t trión lêi nãi tù nhiªn qua chñ Ò luyön nãi. - Yªu cçu më réng : HS hö thèng îc c c bμi häc vò c c m hoæc c c vçn míi cã kõt thóc b»ng c c phô m gièng nhau. 2. D¹y - häc bμi míi a) Giíi thiöu bμi : GV khai th c h nh minh ho¹ vμ khung Çu bμi m (vçn) hoæc Æt c u hái Ó vμo bμi «n tëp. b) n tëp theo b ng - s å trong SGK GV hö thèng l¹i c c ch ghi m, vçn häc trong tuçn ; cñng cè c ch äc, c ch viõt : Bμi «n vò m - GV cho HS thùc hμnh ghðp tiõng cã m Çu häc ghi ë cét däc vμ vçn chø cã nguyªn m häc ghi ë dßng ngang. PhÇn nμy GV lμm méu, sau ã chø vμo c c «trèng yªu cçu HS äc óng c c tiõng ghðp îc trong b ng 1(B1). - GV cho HS thùc hμnh ghðp tiõng cã nguyªn m ghi ë cét däc vμ dêu thanh ghi ë dßng ngang. PhÇn nμy GV lμm méu sau ã chø vμo c c «trèng yªu cçu HS äc óng c c tiõng ghðp îc trong b ng 2 (B2). Bμi «n vò vçn - GV cho HS thùc hμnh ghðp vçn cã m chýnh ghi ë cét däc vμ m kõt thóc ghi ë dßng ngang ; h íng dén HS quan s t s å, nhën xðt cêu t¹o cña c c vçn cïng lo¹i, cñng cè c ch nh vçn, äc vçn. - HS rìn luyön kü n ng äc tr n, nhanh c c vçn häc theo B ng s å «n tëp. 10

11 c) LuyÖn äc - PhÇn nμy yªu cçu HS vën dông kiõn thøc võa «n tëp vμo viöc thùc hμnh äc. - GV h íng dén HS luyön äc tõ dô Õn khã : äc vçn, äc tiõng rêi, äc tõ, côm tõ, äc c u, äc bμi. d) LuyÖn viõt - ë bμi «n vò m, HS îc luyön tëp c ch viõt ch ghi m vμ ch ghi tiõng (lμ tõ mét tiõng). Sau khi quan s t méu ch viõt trong SGK (viõt trªn dßng kî), HS nghe GV äc Ó viõt óng vμo b ng con, sau ã chuyón sang viõt vμo vë TËp viõt. - ë bμi «n vò vçn, c ch tiõn hμnh h íng dén luyön viõt ch ghi vçn t ng tù nh trªn, song yªu cçu dung l îng viõt îc n ng cao h n : viõt tõ hoæc côm tõ (kho ng 4 Õn 6 tiõng). GV cçn h íng dén Ó HS lμm quen dçn víi h nh thøc chýnh t nghe - äc vμ cè g¾ng t¹o iòu kiön Ó HS viõt óng, viõt Ñp (GV ph t m chëm, râ rμng, chýnh x c). e) KÓ chuyön ë c c bμi n tëp, sau phçn luyön äc, luyön viõt lμ phçn KÓ chuyön theo tranh nh»m gióp cho néi dung häc tëp thªm phong phó, sinh éng vμ hêp dén. Tªn truyön g¾n víi nh ng m, vçn HS häc. - H nh thøc kó chuyön : GV kó cho HS nghe lμ chñ yõu. HS nh n tranh minh ho¹ trong SGK vμ nghe c«gi o kó. V n b n truyön îc in trong SGV. - Sau phçn KÓ chuyön, nõu cã thêi gian, GV cã thó Æt c u hái n gi n vò néi dung c u chuyön cho HS tr lêi ; hoæc cã thó cho HS kó l¹i tõng o¹n theo tranh. 3. Cñng cè, dæn dß - GV chø b ng hoæc s å cho c líp äc. - KiÓm tra mét sè HS yõu kðm äc theo s å. - ChØ Þnh 2-3 HS kh giái äc l¹i toμn bμi luyön äc. - DÆn HS : «n tëp bμi cò vμ chuèn bþ bμi míi ë nhμ. 11

12 STT Ch c i Tªn ch c i Phô lôc Tªn m vμ ch c i m stt Ch c i Tªn ch c i 1 a a a 16 n en nê nê 2 (a ng¾n) 17 o o o 3 í í ( ng¾n) 18 «««4 b bª bê 19 5 c xª cê 20 p pª pê 6 d dª dê 21 q quy (cu) ** 7 ª ê 22 r e - rê rê 8 e e e 23 s Ðt - s sê 9 ª ª ª 24 t tª tê 10 g giª gê 25 u u u 11 h h t hê i i (ng¾n) i 27 v vª vê 13 k ca cê * 28 x Ých - x xê 14 l e - lê lê 29 y i (dμi) i 15 m em - mê mê * Khi nh vçn, k îc äc lμ ca (vý dô : kî = ca - e - ke - hái - kî). ** q bao giê còng i víi u, t¹o thμnh qu ( äc lμ quê). Tªn c c nðt c b n STT nðt Tªn nðt STT nðt Tªn nðt 1 NÐt ngang 8 NÐt cong hë ph i 2 NÐt sæ 9 NÐt cong hë tr i 3 \ NÐt xiªn tr i 10 NÐt cong kýn 4 / NÐt xiªn ph i 11 NÐt khuyõt trªn 5 NÐt mãc xu«i 12 NÐt khuyõt d íi 6 NÐt mãc ng îc 13 NÐt th¾t 7 NÐt mãc hai Çu m 12

13 phçn hai h íng dén cô thó Bμi 1 e A - Môc Ých, yªu cçu - HS lμm quen vμ nhën biõt îc ch vμ m e. - B íc Çu nhën thøc îc mèi liªn hö gi a ch vμ tiõng chø å vët, sù vët. - Ph t trión lêi nãi tù nhiªn theo néi dung : TrÎ em vμ loμi vët Òu cã líp häc cña m nh. B - å dïng d¹y - häc - GiÊy «li ( Ó treo trªn b ng) cã viõt ch e (hoæc b ng cã kî «li (phãng to), MÉu ch viõt trong tr êng TiÓu häc). - Tranh, nh minh ho¹ (hoæc c c méu vët) c c tiõng : bð, me, xe, ve ; phçn luyön nãi vò c c "líp häc" cña loμi chim, ve, Õch, gêu vμ cña HS (Bé nh d¹y m, vçn líp 1, Bé nh d¹y LuyÖn nãi líp 1). - S ch TiÕng ViÖt 1, tëp mét (SHS vμ SGV), vë TËp viõt 1, tëp mét. - Vë bμi tëp TiÕng ViÖt 1, tëp mét (nõu cã). L u ý : Tõ bμi sau, å dïng d¹y - häc bao gåm c c lo¹i s ch, vë nªu sï kh«ng îc nh¾c l¹i n a. C - C c ho¹t éng d¹y - häc I - gi o viªn tù giíi thiöu y lμ bμi më Çu trong s ch TiÕng ViÖt 1, tëp mét. GV æn Þnh líp häc, tù giíi thiöu Ó HS lμm quen víi c«gi o (vμ víi c c b¹n). 13

14 GV kióm tra s ch vë vμ å dïng häc tëp cña HS, h íng dén c c em c ch gi g n s ch vë : kh«ng îc lμm qu n mðp s ch, kh«ng viõt, vï vμo s ch. Trong 6 bμi Çu, GV cçn tëp trung h íng cho c c em lμm quen vμ i vμo nòn nõp häc tëp trong mét tiõt häc. II - D¹y - häc bμi míi 14 TiÕt 1 1. Giíi thiöu bμi - GV cho HS th o luën vμ tr lêi c u hái : C c tranh nμy vï ai vμ vï g? (bð, me, xe, ve) (GV cã thó t ch ra tõng c u hái cho tõng tranh.) - GV : bð, me, xe, ve lμ c c tiõng gièng nhau ë chç Òu cã m e. GV chø ch e trong bμi vμ cho HS ph t m ång thanh e. 2. D¹y ch ghi m GV viõt lªn b ng ch e. a) NhËn diön ch - GV viõt l¹i hoæc t«l¹i ch e viõt s½n trªn b ng vμ nãi : Ch e gåm mét nðt th¾t. - HS th o luën vμ tr lêi c u hái: Ch e gièng h nh g? (HS tù liªn hö sù vët cã trong thùc tõ Þa ph ng.) b) NhËn diön m vμ ph t m - GV ph t m méu. HS chó ý, theo dâi c ch ph t m cña GV. - GV chø b ng cho HS tëp ph t m e nhiòu lçn. GV söa lçi cô thó cho HS qua c ch ph t m cña c c em. (GV cã thó h íng dén HS t m trong thùc tõ tiõng, tõ cã m gièng víi m e võa häc, tuú Þa ph ng.) c) H íng dén viõt ch trªn b ng con - GV viõt méu lªn b ng líp ch e theo khung «li îc phãng to. Võa viõt, GV võa h íng dén quy tr nh : Æt bót (phên) tõ u vμ kõt thóc thõ nμo? - HS viõt ch lªn kh«ng trung b»ng ngãn trá cho Þnh h nh trong trý nhí tr íc khi viõt ch trªn b ng con. - HS viõt vμo b ng con ch e (nõu cã thó).

15 ( y lμ lçn Çu tiªn HS líp 1 sö dông b ng con vμ tù viõt ch, GV nªn l u ý c c thao t c c nh n kh c (tr íc, trong vμ sau khi viõt) : c ch lêy b ng tõ cæp (tói), c ch Æt b ng con lªn bμn, c ch gi b ng vμ lau b ng, vþ trý tõ m¾t Õn b ng con còng nh c c thao t c c nh n kh c khi viõt : cçm bót (phên), i nðt... Trong 6 bμi Çu, yªu cçu viõt trªn b ng con ch a cao, chø nh»m gióp c c em lμm quen víi c«ng viöc viõt ch.) - GV l u ý HS c c vþ trý : Çu, chç th¾t vμ kõt thóc cña ch e. - GV nhën xðt c c ch HS võa viõt, bióu d ng vμi HS viõt ch trªn b ng con Ñp vμ cèn thën. TiÕt 2 3. LuyÖn tëp a) LuyÖn äc - HS lçn l ît ph t m m e. L u ý : HS võa nh n ch (trong SGK hoæc trªn b ng) võa ph t m. GV söa ph t m. - HS äc, ph t m theo nhãm, bμn, c nh n hoæc c nh n, bμn, nhãm. b) LuyÖn viõt HS tëp t«ch e trong vë TËp viõt 1, tëp mét (vë TËp viõt). L u ý : HS ph i ngåi th¼ng vμ cçm bót theo óng t thõ. c) LuyÖn nãi - LuyÖn nãi ë tiõt 2 cña bμi häc nh»m gióp HS m¹nh d¹n khi ph t bióu ý kiõn tr íc líp. MÆt kh c phçn LuyÖn nãi cßn gióp cho kh«ng khý líp vui s«i næi vμ hμo høng. LuyÖn nãi ë 6 bμi Çu dçn dçn a c c em vμo chñ ióm cña bμi. Trong bμi 1 nμy, luyön nãi gióp HS : + Vui vμ tù tin trong khi quan s t tranh vμ ph t bióu ý kiõn cña m nh vò c c tranh. + HiÓu îc r»ng xung quanh c c em ai còng cã "líp häc". VËy c c em ph i Õn líp häc tëp, tr íc hõt lμ häc ch vμ tiõng ViÖt. - GV tuú tr nh é HS Ó cã c c c u hái gîi ý thých hîp. Ch¼ng h¹n : Quan s t tranh, c c em thêy nh ng g? Mçi bøc tranh nãi vò loμi nμo? C c b¹n nhá trong c c bøc tranh ang häc g? C c bøc tranh cã g lμ chung? (c c b¹n nhá Òu häc) - GV Æt c u hái Ó kõt thóc phçn luyön nãi : Ai ai còng ph i i häc vμ ph i häc hμnh ch m chø. VËy líp ta cã thých i häc Òu vμ häc tëp ch m chø kh«ng? III - Cñng cè, dæn dß - GV chø b ng hoæc SGK cho HS theo dâi vμ äc theo. 15

16 - HS t m ch võa häc (trong SGK, trong c c tê b o hoæc bêt k v n b n in nμo mμ GV cã). - DÆn HS «n l¹i bμi, tù t m ch võa häc ë nhμ ; xem tr íc bμi 2. Bμi 2 b A - Môc Ých, yªu cçu - HS lμm quen vμ nhën biõt îc ch vμ m b. - GhÐp îc tiõng be. - B íc Çu nhën thøc îc mèi liªn hö gi a ch víi tiõng chø å vët, sù vët. - Ph t trión lêi nãi tù nhiªn theo néi dung : C c ho¹t éng häc tëp kh c nhau cña trî em vμ cña c c con vët. B - å dïng d¹y - häc - GiÊy «li ( Ó treo trªn b ng) cã viõt ch b (hoæc b ng cã kî «li (phãng to), Bé ch häc vçn). - Tranh, nh minh ho¹ (hoæc c c méu vët) c c tiõng: bð, bª, bãng, bμ. - Tranh, nh minh ho¹ phçn luyön nãi : chim non, gêu, voi, em bð ang häc ; hai b¹n g i ch i xõp å ch i. C - C c ho¹t éng d¹y - häc I - KiÓm tra bμi cò - Cho HS äc ch e. - Gäi 2-3 HS lªn b ng chø ch e trong c c tiõng : bð, me, xe, ve (GV viõt trªn b ng hoæc chuèn bþ tõ nhμ). II - D¹y - häc bμi míi 16 TiÕt 1 1. Giíi thiöu bμi - HS th o luën vμ tr lêi c u hái : C c tranh nμy vï ai vμ vï g? (bð, bª, bμ, bãng) (GV cã thó t ch ra tõng c u hái cho tõng tranh.)

17 - GV gi i thých bð, bª, bμ, bãng lμ c c tiõng gièng nhau ë chç Òu cã m b. GV chø ch b trong bμi vμ cho HS ph t m ång thanh bê. 2. D¹y ch ghi m GV viõt lªn b ng ch b vμ nãi : y lμ ch b (GV ph t m bê : m«i ngëm l¹i, bët h i ra, cã tiõng thanh, HS ph t m theo). a) NhËn diön ch - GV viõt l¹i hoæc t«l¹i ch b viõt trªn b ng vμ nãi : Ch b gåm hai nðt c b n : nðt khuyõt trªn vμ nðt th¾t. - HS th o luën vμ tr lêi c u hái : So s nh ch b víi ch e häc? + Gièng nhau : NÐt th¾t cña e vμ nðt khuyõt trªn cña b. + Kh c nhau : Ch b cã thªm nðt th¾t nhá ë cuèi. b) GhÐp ch vμ ph t m B¾t Çu tõ bμi nμy, môc luyön äc cã thªm khung ghðp tiõng. Khi d¹y, GV sö dông Bé ch häc vçn (Bé ch ) hoæc c c å dïng tù t¹o. - GV nãi : Bμi tr íc chóng ta häc ch vμ m e. Bμi nμy chóng ta häc thªm ch vμ m b. m b i víi m e cho ta tiõng be. - GV viõt lªn b ng : be vμ h íng dén HS méu ghðp be trong SGK. - GV hái vò vþ trý cña b vμ e trong be (b øng tr íc, e øng sau). - GV ph t m méu tiõng be. HS äc theo (lçn l ît : c líp, nhãm, bμn, c nh n). - GV ch a lçi ph t m cho HS. GV chø b ng cho HS tëp ph t m be nhiòu lçn. GV söa lçi cho HS qua äc c nh n. c) H íng dén viõt ch trªn b ng con H íng dén viõt ch võa häc ( øng riªng) - GV viõt méu lªn b ng líp ch b theo khung «li îc phãng to. Võa viõt, GV võa h íng dén quy tr nh. HS viõt ch lªn kh«ng trung hoæc lªn mæt bμn b»ng ngãn trá cho Þnh h nh trong trý nhí tr íc khi viõt ch ë b ng con. - HS viõt vμo b ng con ch b (nõu cã thó). - GV l u ý HS ióm b¾t Çu cña nðt khuyõt trªn vμ c ch t¹o nðt th¾t nhá ë cuèi khi viõt b. H íng dén viõt tiõng (ch trong kõt hîp) - GV h íng dén HS viõt vμo b ng con : be. L u ý : nðt nèi gi a b vμ e. - GV nhën xðt vμ ch a lçi cho HS. 17

18 TiÕt 2 3. LuyÖn tëp a) LuyÖn äc HS lçn l ît ph t m m b vμ tiõng be. L u ý : HS võa nh n ch (trong SGK hoæc trªn b ng) võa ph t m. GV söa ph t m. b) LuyÖn viõt HS tëp t«b, be trong vë TËp viõt. c) LuyÖn nãi - Chñ Ò LuyÖn nãi : viöc häc tëp cña tõng c nh n. - GV tuú tr nh é HS Ó cã c c c u hái gîi ý thých hîp. Ch¼ng h¹n : + Ai ang häc bμi? Ai ang tëp viõt ch e? Voi ang lμm g? Voi cã biõt äc ch kh«ng? (GV gîi ý, h íng dén HS) Ai ang kî vë? Hai b¹n g i ang lμm g? + C c bøc tranh nμy cã g gièng nhau vμ kh c nhau? (Gièng nhau : Ai còng ang tëp trung vμo viöc häc tëp ; Kh c nhau : C c c«ng viöc häc tëp kh c nhau : xem s ch, tëp äc, tëp viõt, kî vë, vui ch i.) III - Cñng cè, dæn dß - GV chø b ng hoæc SGK cho HS theo dâi vμ äc theo. - HS t m ch võa häc (trong SGK, trong c c tê b o hoæc bêt k v n b n in nμo mμ GV cã). - DÆn HS «n l¹i bμi, tù t m ch võa häc ë nhμ ; xem tr íc bμi 3. Bμi 3 A - Môc Ých, yªu cçu - HS nhën biõt îc dêu ghi thanh s¾c ( ). - BiÕt ghðp tiõng bð. - BiÕt îc dêu ghi thanh s¾c ( ) ë tiõng chø c c å vët, sù vët. - Ph t trión lêi nãi tù nhiªn theo néi dung : C c ho¹t éng kh c nhau cña trî em. 18

19 B - å dïng d¹y - häc - GiÊy «li phãng to ( Ó treo trªn b ng) hoæc b ng kî «li. - C c vët tùa nh h nh dêu - Tranh, nh minh ho¹ (hoæc c c méu vët) c c tiõng : bð, c, (l ) chuèi, chã, khõ. - Tranh, nh minh ho¹ phçn luyön nãi : mét sè sinh ho¹t cña bð ë nhμ vμ ë tr êng. C - c c Ho¹t éng d¹y - häc I - KiÓm tra bμi cò - Cho HS viõt ch b vμ äc tiõng be. - Gäi 2-3 HS lªn b ng chø ch b trong c c tiõng : bð, bª, bãng, bμ (GV viõt trªn b ng hoæc chuèn bþ tõ nhμ). II - D¹y - häc bμi míi TiÕt 1 1. Giíi thiöu bμi - Cho HS th o luën vμ tr lêi c u hái : C c tranh nμy vï ai vμ vï g? (bð, c, (l ) chuèi, chã, khõ) (GV cã thó t ch ra tõng c u hái cho tõng tranh.) - GV gi i thých bð, c, (l ) chuèi, chã, khõ lμ c c tiõng gièng nhau ë chç Òu cã dêu. GV chø dêu trong bμi vμ cho HS ph t m ång thanh c c tiõng cã thanh s¾c. - GV nãi : Tªn cña dêu nμy lμ dêu s¾c. 2. D¹y dêu thanh GV viõt lªn b ng dêu a) NhËn diön dêu - GV viõt l¹i hoæc t«l¹i dêu viõt s½n trªn b ng vμ nãi : DÊu lμ mét nðt xiªn ph i. GV a ra c c h nh, méu vët hoæc dêu trong Bé ch Ó HS cã Ên t îng, nhí l u. - HS th o luën vμ tr lêi c u hái : DÊu gièng c i g? (GV h íng dén HS t m c c vët cã h nh d¹ng gièng dêu s¾c.) 19

20 b) GhÐp ch vμ ph t m - GV nãi : C c bμi tr íc chóng ta häc m e, b vμ tiõng be. Khi thªm dêu s¾c vμo be, ta îc tiõng bð. - GV viõt lªn b ng ch bð vμ h íng dén HS méu ghðp tiõng bð trong SGK. - HS th o luën vμ tr lêi vò vþ trý cña dêu s¾c trong ch bð (dêu s¾c îc Æt trªn e). - GV ph t m méu tiõng bð. HS äc theo (lçn l ît : c líp, nhãm, bμn, c nh n). - GV ch a lçi ph t m cho HS. GV chø b ng cho HS tëp ph t m tiõng bð nhiòu lçn. GV söa lçi cho HS qua äc c nh n. (GV cã thó h íng dén HS th o luën nhãm Ó t m c c h nh ë trang (tr.) 8 thó hiön tiõng bð : (bð, c thæi ra c c bong bãng be bð, con chã còng bð nhá...)) c) H íng dén viõt dêu thanh trªn b ng con H íng dén viõt dêu thanh võa häc ( øng riªng) - GV viõt méu lªn b ng líp dêu theo khung «li îc phãng to. Võa viõt, GV võa h íng dén quy tr nh. HS viõt lªn kh«ng trung hoæc lªn mæt bμn b»ng ngãn trá cho Þnh h nh trong trý nhí tr íc khi viõt ë b ng con. - HS viõt vμo b ng con dêu - GV l u ý ióm Æt bót Çu tiªn vμ chiòu i xuèng cña dêu H íng dén viõt ch cã dêu thanh võa häc - GV h íng dén HS viõt vμo b ng con : bð (nõu cã thó). L u ý : dêu ë trªn e. - GV nhën xðt vμ ch a lçi cho HS. TiÕt 2 3. LuyÖn tëp a) LuyÖn äc - HS lçn l ît ph t m tiõng bð. L u ý : HS võa nh n ch (trong SGK hoæc trªn b ng) võa ph t m. GV söa ph t m. - HS äc, ph t m (theo nhãm, bμn, c nh n). b) LuyÖn viõt HS tëp t«be, bð trong vë TËp viõt. c) LuyÖn nãi - Bμi luyön nãi bð nãi vò c c sinh ho¹t th êng gæp cña c c em bð ë tuæi Õn tr êng. 20

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Gia Sư Tài Năng Việt ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách đ

Gia Sư Tài Năng Việt   ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách đ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A, B, C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

TuÇn : 10

TuÇn : 10 TiÕt 2 Ho¹t éng 1 LuyÖn äc NhËn xðt ch viõt cña HS YC äc l¹i toµn bé bµi tiõt 1 Giíi thiöu tranh vï rót ra c u øng dông: Bè mñ cho bð vµ chþ Kha i nghø hì ë Sa Pa T m tiõng chøa ch in hoa? V sao ph i viõt

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

C¶m thô v¨n häc líp 4

C¶m thô v¨n häc líp 4 C m thô v n häc líp 4 Bài 1: Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như trông là thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con (Tre Việt Nam - Nguyễn Duy) Đoạn thơ trên tác

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCXDVN 239_05 Chi dan danh gia cuong do be tong cong trinh.doc

Microsoft Word - TCXDVN 239_05 Chi dan danh gia cuong do be tong cong trinh.doc NguyÔn Lan ( S u tçm vµ chó gi i) TμI LIÖU äc TH M M N HäC THÝ NGHIÖM CÇU MôC LôC TμI LIÖU äc TH M M N HäC THÝ NGHIÖM CÇU 1- tcxdvn 39-005: Bª t«ng næng - ChØ dén nh gi c êng é bª t«ng trªn kõt cêu c«ng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

§Ò «n tËp m«n to¸n líp 3

§Ò «n tËp m«n to¸n líp 3 Ò «n tëp m«n to n líp 3 lên 4 Ò 1 Bµi 1 : Khoanh vµo p n óng a) Sè liòn sau cña sè 39759 A. 39758 B. 39760 C.39768 D. 39760 b) T m sè trßn ngh n ë gi a sè 9068 vµ 11982 lµ A. 10000 vµ 12000 B. 10000vµ

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn