UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic Sd-MxS^ /KH-SGDDT Vinh Long, ngay TO thdng

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic Sd-MxS^ /KH-SGDDT Vinh Long, ngay TO thdng"

Bản ghi

1 UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic Sd-MxS^ /KH-SGDDT Vinh Long, ngay TO thdng 9 nam 2018 KE HOACH To chu-c Cuoc thi nghien cnn Khoa hoc ky thnat nam hoc Can cu Cong van 3521/BGDDT-GDTrH, ngay 17 thang 8 nam 2018 cua Bo Giao due va Dao tao vh hudng din triln khai hoat dong nghien cuu khoa hoc (NCKH) va td chuc Cuoc thi Khoa hoc ky thuat (KHKT) dp qu6c gia danh cho hoc sinh trung hoc nam hoc , Sd Giao due va Dao tao trien khai K8 hoach to chuc cuoc thi nghien euu KHKT nam hoc nhu sau: I. MUC DICH Y NGHIA i 1. Khuydn khich hoc sinh trung hoc NCKH; sang tao ky thuat, cong nghe vao giai quydt cac vin dl thuc tiln; 2. Gdp phan ddi mdi hinh thuc td chuc day hoc va danh gia ket qua hoc tap theo dinh hudng phat tridn pham chat, nang luc cua hoc sinh; thuc dly giao vien nang cao nang lue chuyen mdn, nghiep vu; nang cao chat lugng day hoc trong cac co sd giao due trung hoc; 3. Thuc hien giao due tich hop khoa hoc, cdng nghe, ky thuat va toan hoc (STEM) trong giao due phd thdng theo Chi thi sd 16/CT- TTg ngay 04/5/2017 cua Thu tudng Chinh phu vd viec tang cudng tiep can cuoc each mang cdng nghiep lln thu 4; 4. Khuydn khich cac co sd giao due dai hoc, cao ding, co sd nghidn cuu, cac td chuc va ca nhan hd trg hoat dong nghidn cuu KHKT cua hgc sinh trung hgc; 5. Tao CO hdi dd hgc sinh trung hgc gidi thidu kdt qua nghidn cuu KHKT; tang cudng trao ddi, giao luu van hda, giao due giua cac dia phuong va hdi nhap qudc td. 11. TO CHirc TRIEN KHAI De td chuc hoat ddng NCKH cua hgc sinh trung hgc va chuin hi tham gia Cudc thi nam hgc , trdn co sd quy chd va cac quy dinh, hudng din vd Cudc thi nam hoc , Sd GDDT ydu clu cac don vi khin truong thuc hien cae ndi dung sau: 1. Trong thang 9/2018, lap kd hoaeh, td chuc tridn khai, tim hidu, phd bidn cac quy dinh, hudng din, tuydn truydn rdng rai muc dich, y nghia, ndi dung cua Cudc thi ddn can bd quan ly giao due, giao vidn, hgc sinh, cha me hgc sinh va cdng ddng xa hdi; 2. Trdn co sd quy chd va cac quy dinh hudng dan vd Cudc thi nam hgc cac don vi lap kd hoach td chuc, tridn khai cdng tac NCKH ciia hgc sinh phu hgp vdi didu kidn thuc td cua don vi, dac didm cd sd, ddi tugng hgc sinh, chuong trinh, ndi dung day hgc cua co sd giao due. Trong qua trinh tridn khai, cac don vi can quan tam mot sd hoat ddng sau: - Td chuc tuydn truydn rdng rai muc dich, y nghia cua cdng tac NCKH cua hgc sinh trung hgc va cac quy dinh, hudng dan cua Bd GDDT vd Cudc thi ddn can bd quan ly, giao vidn, hgc sinh, cha me hgc sinh va cdng ddng xa hdi; -Tdng kdt, danh gia cac hoat ddng NCKH cua hgc sinh, bidu duong, khen thudng, ddng vidn hgc sinh va can bd, giao vidn hudng dan cd thanh tich trong cdng tac NCKH cua hgc sinh trong nam hgc ; phat ddng phong trao NCKH va tham gia Cudc thi nam hgc ; - Td chuc hdi thao, tap huan cho can bd quan ly, giao vidn va hgc sinh vd cac quy 1

2 che, hudng dan, ve eong tae td chuc Cudc thi, phuong phap NCKH; tao didu kidn cho hpc sinh, giao vidn tham gia NCKH va ap dung kdt qua nghidn cuu vao thuc tidn; - Khai thac hidu qua tidm luc cua ddi ngu giao vidn, dac bidt la giao vidn cd nang lire va kinh nghiem NCKH, giao vidn da hudng din hoc sinh NCKH, giao vidn da thuc hien dd tai NCKH su pham ung dung; dua ndi dung hudng din hpc sinh NCKH vao sinh hoat cua td/nhdm chuydn mdn; giao nhiem vu cho giao vidn trao ddi, thao luan vd nhung vin dd thdi su, nhung vin dd nay sinh tu thuc tidn trong qua trinh hoc tap, cac budi sinh hoat Idp, chao cd, ngoai khoa, hoat ddng trai nghiem sang tao dd dinh hudng, hinh thanh y tudng vd du an nghidn ciiu cua hoc sinh. 3. Phat tridn Can lac bp KHKT trong cac co sd giao due trung hoc nhlm tao mdi trudng cho hoc sinh nghidn cuu, chia sd vd kidn thuc, ky nang va cac san phim NCKH; giijp do hpc sinh trong vide tidp can va van dung cac phuong phap NCKH va san phim khoa hoc vao thuc tien; ren luydn nhung ky nang cin thidt cho hoat ddng NCKH, hoc tap va trong cudc sdng; 4. Phdi hop vdi cac co sd giao due dai hoc, cao ding; cac vidn va trung tam khoa hoc cdng nghe; Sd Khoa hoe va Cdng nghe; Lidn hidp cac Hdi Khoa hpc va Ky thuat; Doan thanh nidn cdng san Hd Chi Minh cac huydn/thi xa/ thanh phd; cac nha khoa hpc; cha me hpc sinh trong vide hudng dan va danh gia cac du an khoa hpc cua hpc sinh; tao didu kidn vd co sd vat chat, thidt bi cho hpc sinh NCKH va tham gia Cudc thi; 5. Can cu vao cac quy dinh, hudng dan vd Cudc thi ciia Sd GDDT, cac don vi du thi thanh lap Hdi ddng tham dinh khoa hpc va td chuc cudc thi KHKT danh cho hpc sinh trung hpc d co sd phu hop vdi didu kidn thuc td; chpn cu va tich cue chuin bi cac du an tham gia Cudc thi. 6. Van dung quy dinh chd dp lam vide ddi vdi giao vidn pho thdng tai didu Didu 11 Thdng tu sd 11/2017/fT-BGDDT ngay 09/06/2017 sua ddi, bo sung mot sd didu cua quy dinh chd dp lam vide ddi vdi giao vidn phd thdng ban hanh kem theo thdng tu sd 28/2069/TT-BGDDT ngay 21 thang 10 nam 2009 cua Bp trudng Bp Giao due va Dao tao, Hidu trudng cac co sd giao due phan cdng giao vidn hudng din hpc sinh NCKH sao cho phu hop vdi didu kidn nha trudng; Ddi vdi giao vidn cd ddng gdp tich cue va cd hpc sinh dat giai trong Cudc thi cd thd dupe xem xet uu tidn xet di hpc tap nang cao trinh dp, dupe xet tang giay khen, bang khen va uu tidn khi xet tang eae danh hidu khac. Sd GDDT tang Giay khen ddi vdi don vi, ca nhan c6 thanh tich xuat sac trong tridn khai, td chuc cudc thi KHKT. III. TO CHLTC CUOC THI NAM HOC Ddi tirpng dy thi: hpc sinh dang hpc Idp 8, 9 THCS va dang hpc THPT tai cac trudng trdn dia ban tinh VTnh Long. 2. Linh vyc dy thi: cd 22 ITnh vuc du thi (phu luc dinh kem); 3. Noi dung thi: Ndi dung thi la kdt qua nghidn cuu dupe thuc hien trong vong 1 nam tinh ddn 31/1/2019 cua cac du an khoa hpc hoac du an ky thuat (gpi chung la du an) thudc cac ITnh vuc cua Cudc thi. Du an cd thd cua 01 hpc sinh (gpi la du an ca nhan) hoac cua 02 hpc sinh trong cung mot don vi du thi (gpi la du an tap thd). Du an tap thd phai cd su phan bidt muc dp ddng gdp khac nhau vao kdt qua nghidn cuu cua ngudi thu nhat (nhdm trudng) va ngudi thu hai. Mdi hpc sinh chi dupe tham gia 01 du an du thi. 4. Ngirdi hudng dan, ngudi bao try, ngudi hudng dan khoa hoc - Mdi du an du thi cd 01 giao vidn trung hpc (dang cdng tac tai co sd giao due trung hpc cd hpc sinh du thi) bao trp, do thu trudng co sd giao due trung hpc cd hpc sinh du thi ra quydt dinh cu. Mot giao vidn dupe bao trp tdi da 02 du an KHKT cua hpc sinh 2

3 trong cung thai gian. Ngudi bao trg chju trach nhiem ve mat phap ly cua du an du thi va phai ky phe duyet Kd hoach nghidn cuu trudc khi hpc sinh tidn hanh nghidn cuu (Phidu phd duyet du an IB). Ngudi bao trp co thd ddng thdi la ngudi hudng dan khoa hpc; - Ngoai ngudi bao trp, du an du thi cd thd cd thdm ngudi hudng dan khoa hpc la cac nha khoa hpc chuydn nganh thudc cac trudng dai hpc, vidn nghidn cuu, co sd khoa hpc cdng nghe (cd thd la cha, me, ngudi than hpc sinh). Trudng hpp du an cd nha khoa hpc chuydn nganh tham gia hudng din thi phai cd xac nhan cua nha khoa hpc chuydn nganh dd (Phidu xac nhan cua nha khoa hpc chuydn nganh); - Trudng hpp du an cd ndi dung nghidn cuu dupe thuc hien tai co quan nghidn cuu nhu trudng dai hpc, vidn nghidn cuu, co sd khoa hpc cdng nghe phai cd xac nhan cua CO quan nghidn cuu do (Phidu xac nhan ciia co quan nghidn cuu IC). 5. Hpc sinh tham gia Cudc thi trung bay du an nghidn cuu tai khu trung bay ciia Cudc thi; trinh bay du an nghidn cuu va tra Idi phdng van ciia Ban giam khao. IV. HINH THlTC TO CHlTC 9 r r F r w Cudc thi dupe td chiic thanh ba cap: cap co sd, cap tinh, cap Qudc gia. F 1. Cap CO" so* t F F - Mdi phdng GDDT la mot don vi td chuc Cudc thi cap co sd cho hpc sinh khdi 8, 9 trdn dia ban; - Mdi trudng THPT, THCS-THPT la mot don vi td chiic Cudc thi cap co sd cho hpc sinh dp THPT ciia don vi minh; - Cudc thi dp CO sd do cac phdng GDDT va trudng THPT, THCS-THPT td chuc. 2. Cap tinh Cac don vi (phdng GDDT, trudng true thudc) lua chpn nhung du an xult sic de tham gia Cudc thi cap tinh vdi sd lupng du an tham gia nhu sau: + Phdng GDDT: khdng qua 05du an/phdng GDDT. +Trudng THPT, THCS-THPT: khdng qua 05du an/trudng. + Rieng trudng THPT chuyen Nguydn Binh Khiem khdng qua 10 du an. Cudc thi dp tinh do Sd GDDT td chuc. 3. Cap Quoc gia - Cudc thi dp tinh se chpn 06 du an xult sic dd du thi cap Qudc gia. - Cudc thi dp Qudc gia do Bp GDDT to chuc tai thanh phd Hd Chi Minh, du kidn trong thang 3/ Cach tien hanh Cuoc thi co sd 4.1 Thanh lap ban td chuc Cuoc thi cap co sd, gdm cac thanh phan sau - Trudng ban: 01 ngudi. Trudng phdng GDDT (ddi vdi cac phdng GDDT), Hidu trudng (ddi vdi cac trudng THPT, THCS-THPT). - Phd Trudng ban: 02 ngudi, gdm 01 Phd trudng phdng GDDT, Phd Hidu trudng (ddi vdi trudng THPT, THCS-THPT) va mdi 01 ngudi thudc cac co quan, td chuc, cac doan the, Uy vidn: ed 3 ngudi, cd thd la Td trudng chuydn mdn; giao vidn bp mdn; Bi thu Doan trudng, Tdng phu trach Dpi; Hidu trudng hoac Phd Hidu trudng cac trudng true thudc Phdng GDDT. j - Uy vidn Thu ky: 01 ddn 02 ngudi. 4.2 Thanh lap cac Hoi dong tham dinh khoa hoc va Hoi dong tham dinh co sd Can cu vao cac ITnh vuc nghidn cuu cua du an. Ban td chuc ra quydt dinh thanh lap cac Hdi ddng thim dinh khoa hpc va Hdi ddng tham dinh co sd. a. Hdi ddng thim dinh khoa hpc - Thanh phan: tdi thidu 3 thanh vidn, trong do cd 01 nha khoa hpc chuydn nganh 1

4 Hoa - Sinh. + Chutich: 01 nguoi. + Pho chu tich: 01 nguoi. + Uy vien: so lugng tuy theo so du an dang ky du thi cua hoc sinh. Thanh phan la cac nha khoa hoc ciia cac co sd, giao vien cac trudng phd thdng cd chuyen mdn lien quan den cac linh vuc nghien cuu ciia Cudc thi; cd kinh nghiem trong viec td chuc thi hoac da tham gia cham thi cac cudc thi ve nghien cuu khoa hoc, cac cudc thi ve sang tao khoa hoc, thi sang kien kinh nghiem, thi dd dung thiet bi tu lam phue vu giang day, hoe tap va ling dung trong cudc sdng... - Nhiem vu: chiu trach nhiem xac dinh su phii hgp ciia cac du an ciia hoc sinh, cac gily chung nhan, ke hoach nghien cuu va tnmg bay ddi vdi cac qui dinh ciia Ban td chiic cudc thi. b. Hdi ddng tham dinh co sd - Thanh phan: tdi thieu 3 thanh vien + Chii tich: 01 ngudi + Phd chii tich: 01 ngudi t F F -y + Uy vien: sd lugng tuy theo sd du an dang ky du thi, trong do cd 01 liy vien ve Y te: la ngudi cd chuyen mdn ve y, sinh hgc (hoac la mot trong sd cac chiic danh sau: Bac st; Thac st Y Khoa, Tien st Y Khoa, Thac st sinh hgc, Tien st Sinh hoc) la uy vien bat budc phai cd de giam sat ve y te, eac thi nghiem tren con ngudi, ddng vat hoac lien quan den ngudi, ddng vat,... - Nhiem vu: chiu trach nhiem danh gia rui ro vd than thd hay tam ly trong cac thi nghiem lidn quan ddn ddi tugng eon ngudi. Moi dd nghi nghidn ciiu vd con ngudi phai dugc xet duyet va chap nhan bdi mot Hdi ddng tham dinh co sd trudc khi tidn hanh thuc nghiem. 4.3 To chii-c hoc tap qui chi va tap huan nghien cuu khoa hoc Cac don vi td chuc nghidn cuu tai lieu hudng dan, quy chd Cudc thi nghidn cuu khoa hoc va ky thuat nam 2019 va td chuc tap huan nghidn cuu khoa hoc cho hoc sinh. Hudng dan hoc sinh thuc hien cac loai hd so thu tuc, cac loai bidu mau, du thi. 4.4 Phan cdng hudng dan hoc sinh - Sau khi hgc sinh dang ky cac du an nghidn cuu. Ban td chuc phan cdng cac giao vidn bd mdn (hoac cac nha khoa hgc am hidu, cd kinh nghiem thudc ITnh vuc nghidn cuu) hudng din giam sat theo doi va giup do hoc sinh thuc hien cac du an. - Hudng din hoc sinh vidt bao cao tdm tat, bao cao kdt qua nghidn cuu, trinh bay gian trung bay (Poster) (Ndu du an cd kha nang du thi cap Qudc gia va Qudc td thi phai trinh bay thdm bang tidng Anh). - Tao didu kidn cho hoc sinh su dung phdng thi nghiem, thu vidn, phdng may vi tinh,... eua nha trudng. - Ddi vdi cac du an nghidn cuu cd thi nghiem trdn con ngudi, ddng vat hoac lidn quan ddn ngudi, ddng vat,... phai dugc su ddng y cua Hdi ddng thim dinh co sd va liy ban tham dinh khoa hoc. - Hidu trudng phan cdng giao vidn hudng dan hoc sinh nghien cuu khoa hoc thuc hien theo muc III Can bd giang day cac trudng dai hoc, cao dang, vidn, hoc vidn tham gia hudng dan, bao trg hgc sinh nghidn cuu khoa hoc dugc van dung chd dd chinh sach hien hanh ddi vdi hudng dan sinh vidn nghidn euu khoa hoc. 4.5 Cdng tac tuyen truyen va van dong tai trg - Cac phdng GDDT, trudng THPT,' THCS-THPT td chuc tridn khai cdng tac 4

5 nghien euu khoa hoe trong hoe sinh, xem day la mot trong nhirng noi dung trong tam va quan trong eua eae nha trudng dugc Bg GDDT, Sd GDDT tap trung chi dao. - Tuyen truyen rgng rai ngi dung muc dich va yeu cau ciia Cuoc thi ddn giao vidn, hgc sinh, cha me hgc sinh trong toan trudng. - Van dong tai trg cho Cuoc thi va giiip (gidi thidu) hgc sinh xin tai trg cho vide nghidn ciiu du an (kinh phi, vat tu.... hoac cho phep su dung cac phdng thi nghiem). - Van dong cac ca nhan, tap thd tai trg kinh phi cho hgc sinh nghidn ciiu du an (PHHS, Hgi Cha Me hgc sinh, Hgi khuydn hgc, cac doan thd, cdng ty,...). 4.6 To chirc thi, cham thi chon du- an cap tinh - Ban td chuc (uy vidn thu ky) nhan du an du thi, gdm: cac bidu mlu dang ky, cac bao cao nghidn cuu, dia CD trinh chidu, san pham, tong hgp, kiem tra hd so, bieu mlu,... - Ban td chuc chuydn cac du an du didu kidn, du thu tuc hd so cho Hdi ddng tham dinh khoa hgc, Hdi ddng thlm dinh co so td chuc chim so loai vong mot (hinh thuc cham: xem bao cao, vide thuc hien kd hoach, kdt qua nghidn cuu,... c6 hudng din chim theo bidu didm). - Sau khi cham so loai vong mot. Ban td chuc se td chuc Cudc thi dp co sd vdi hinh thuc td chuc Cudc thi tap trung. Cac du an phai cd dly du hd so thu tuc dang ky, bao cao nghidn cuu, trinh chidu, san phim, gian trung bay (poster),... Hgc sinh tham gia du thi bao cao, tra Idi phdng van vd du an, qua trinh nghidn cuu,... - Kdt thiic Cudc thi. Ban td chuc cdng bd kdt qua, vidt bao cao danh gia vd Cudc thi cap CO sd va lira chgn du an tham gia du thi cap tinh giii vd Sd GDDT. Lim y: Cac du an duac chon de du thi cap Quoc gia khuyen khich viet bao cdo vd trinh bay bang Tieng Anh, vi vdy cdc du dn duac chon de du thi cap Tinh khuyen khich nhimg hoc sinh cd nang luc Tieng Anh. 4.7 Tieu chi danh gia du an du thi cuoc thi KHKT Can cu quy dinh tai Thdng tu 38 va Thdng tu 32 dd dap ung ydu clu hdi nhap qudc td, Cudc thi nam hgc danh gia du an du thi can cu theo cac tidu chi dudi day: a. Du an khoa hgc STT Tieu chi Diem 1 Cdu hdi nghien cuu 10 2 Ke hoach nghien cuu vd phuong phdp nghien cuu 15 3 Thuc hien ke hoach nghien cuu (thu thdp, phan tich, gidi thich du 20 4 Tinh sdng tao (the hien trong 3 tieu chi neu tren) 20 5 Trinh bdy (10 diem gian trtmg bdv vd trd Idi phdng van 25 diem) 35 Tdng diem 100 b. Du an ky thuat STT Tieu chi Diem 1 Van de nghien cuu 10 2 Ke hoach nghien cuu vd phuong phdp nghien cuu 15 3 Tien hdnh nghien cuu (xdy dung vd thu nghiem) 20 4 Tinh sdng tgo( the hien trong 3 tieu chi neu tren) 20 5 Trinh bdy (10 diem gian trung bdv vd trd Idi phdng van 25 diem) 35 Tdng diem 100 F Trong qua trinh cham thi, cac tidu chi ndi trdn dugc xem xet, danh gia dua trdn kdt qua nghidn cuu va chi cho diem sau khi da xem xet, ddi ehidu vdi cae minh chung khoa hgc vd qua trinh nghidn cuu (dugc thd hien trong cac phidu ghi tai Muc 7, Khoan d) va sd F 5

6 tay nghien curu khoa hoe eua hoc sinh. 4.8 Thoi gian va dia diem thi cap tinh (du kiin) - Dia diem: tai truong THPT chuyen Nguyin Binh Khiem. - Thdi gian: tu ngay 4/01/2019 ddn 5/01/2019. V. QUY CHE CUOC THI I 1. Quy chd Cuoc thi theo thong tu 38 va thong tu 32 vd quy chd va the Id cua Cuoc thi nghidn cuu khoa hoc Intel ISEF. 2. Quydn Igi cua hgc sinh va giao vidn hudng din: Theo quy chd cua Bg GDDT. VI. HO SO VA THU TUC DANG KY Dl/ THI CAP TINH 1. Thu tuc dang ky - Mdi Trirdng THPT, THCS-THPT, moi phdng GDDT la mot don vi dang ky du thi; - Cac don vi du thi gui ban dang ky du thi (theo man gui kem) qua mail phdng GDTrH trudc ngay 15/12/ Cac den vi du thi su dung tai khoan da dugc Sd GDDT dp trdn trang mang dd quan ly cac du an du thi cua don vi minh. - Giao vidn hudng dan va hgc sinh tham gia du thi phai cd tai khoan trdn trang mang da dugc didn day du thong tin chinh xac va cd anh chan dung dugc chup trong thdi gian khong qua 06 thang; cac thong tin nay se duge dung de in the du thi, giay chung nhan cho giao vidn va hgc sinh tham du Cuoc thi dp qudc gia. Hgc sinh tham gia du thi (trudng nhdm ddi vdi du an tap thd) cd nhiem vu nop hd so du an dang ky du thi bao gdm: 1. Phidu hgc sinh (Phidu la); 2. Phidu phd duyet du an (Phidu IB); 3. Phidu ngudi hudng din^ao trg (Phidu 1); 4. Dd cucmg nghidn cuu (theo mau hudng dan kem theo Phidu 1 A); 5. Phidu xae nhan cua co quan nghidn cuu (ndu cd); 6. Phidu xac nhan cua nha khoa hgc chuydn nganh (ndu cd); 7. Phidu danh gia rui ro (ndu cd); 8. Phidu du an tidp tuc (ndu cd); 9. Phidu tham gia cua con ngudi (ndu cd); 10. Phidu cho phep thong tin (ndu cd); 11. Phidu nghidn cuu dong vat cd xuong sdng (ndu cd); 12. Phidu danh gia rui ro chat nguy hidm (ndu cd); 13. Phidu su dung md ngudi va ddng vat (ndu cd). 14. Bao cao tdm tat ket qua nghien cnn (theo mau De cuang nghien cuu kem theo Phieu hoc sinh I A, khong qua 15 trang danh may: kho A4 (trai 3cm, phdi 2cm, tren 2cm, dudi 2cm, cdch ddng dan); kieu chu Times New Roman, cd chu 14; bao cdo khong ghi ten dan vi, ten hgc sinh, ten ngirdi bao tra, ten ngirdi hirdng ddn khoa hgc; thi hien ro tinh sdng tao, quy trinh, ke hoach, ket qud nghien cdu...). Cac mau phidu ndi trdn dugc gdi kem theo cdng van nay va cd thd tai vd tai muc "Cdng van/khoa hgc ky thuat" trdn trang mang Lim y: Cdc phieu phdi duac dien day du thdng tin, ky ten, ddng ddu phu hap vdi tien do nghien cuu, nop len mang dudi dang bdn chup theo dinh dang PDF; thdi diem phe duyet du dn cua ngudi bdo tra; thdi gian thuc hien ke hoach nghien cuu dd duac phe duyet; thdi diem phe duvet cua Hdi ddng khoa hoc thudc ca sd khoa hgc hoac cua Cudc thi cd sa trudc vd sau khi nghien cuu, thi nghiem; thdi diem phe duyet cua Hdi ddng thdm dinh tai Cudc thi cd sd trudc khi du thi cap qudc gia; cdc phieu khdc cd lien quan

7 theo yeu cdu cua du dn du thi). Nhung du dn khong cd day du thdng tin hoac thdng tin khdng phii hap, thieu ddu, chu ky trong cdc phieu cua hd sa se khdng duac tham du Cudc thi. Han cuoi nop H6 so du thi tren mang "Khong gian cuoc thi dp tinh" la ngay 15/12/2018 (sau thoi han nay he thong se tu dong khoa lai). Nhung du an khong nop du ho so, dung han tren mang se khong dugc tham du Cuoc thi. 2. Ho so* dn thi bao gom (nop bang van bdn) a. Ho so chung: Quyet dinh cu giao vien va hgc sinh tham gia Cuoc thi dp tinh, danh sach cac du an tham gia (ca nhan, tap the). b. Ho so vdi tung du an du thi - Cac bieu mau: phieu hgc sinh (Phieu la); phieu phe duyet du an (Phidu IB); phidu ngudi hudng dan/bao trg (Phidu 1); Dd cuong nghidn cuu (theo mlu hudng din kem theo Phidu 1 A); Cac bieu mlu khac ndu cd; - 05 ban bao cao tdm tat kdt qua nghidn cuu. - Trung bay ciia du an tai Cuoc thi (Poster) theo mau quy dinh. c. Thdi gian nop ho so: trudc ngay 15/12/2018 cho Ban td chuc tai phdng GDTrH (ridng Poster nop vao ngay trung bay san phim). VII. TO CHtrC THirC HIEN - Sd GDDT td chuc Cudc thi cap tinh va chgn du an di du thi cap Qudc gia. - Cac phdng GDDT va cac trudng THPT td chuc Cudc thi cap co sd theo hudng dan trdn. Ydu cau td chuc Cudc thi phai dam bao tinh khach quan, cdng bang va chinh xac, cd tinh giao due va tinh khoa hgc cao. - Cac don vi chiu trach nhiem xay dimg kd hoaeh, lap du tru kinh phi, lidn he tai trg va chuin bi cac didu kidn cin thidt vd co sd vat chat dd to chuc Cudc thi dp co sd cho hgc sinh: Ban hanh cac quydt dinh thanh lap Ban td chuc. Ban Giam khao, cac Hdi ddng thim dinh co sd va Hdi ddng thim djnh khoa hgc cap co sd. - Can cu vao Quy chd, Didu Id cua Cudc thi va kd hoach nay; Phdng GDDT, trudng THPT, THCS-THPT xay dung kd hoach tridn khai va thuc hien tai don vi theo dung ydu clu vd thdi gian, quy trinh va thu tuc. (Xem thdm thdng tin vd Cudc thi Khoa hgc ky thuat va phu luc, cac bidu mlu tai cac Website: Cae mdc thdi gian thuc hien: - 15/12/2018: Hoan thanh td ehue Cudc thi dp co sd; Nop hd so, dang ky sd lugng, tdn du an du thi trdn Website va hd so bing van ban cho Ban to chuc /01/20i9: Td chuc Cudc thi dp tinh. - 15/1/2019: Nop danh sach 6 d\r an du thi cip qudc gia (Sd GDDT). - 31/01/2019: hoan thanh nop hd so du thi dp khu vuc (hgc sinh). - Tu ngay 16/3/2019 ddn ngay 19/3/2019 thi dp khu vuc phia Nam dugc td chuc tai Tp Hd Chi Minh. Trong qua trinh thuc hien, ndu cd van dd khd khan, vudng mac lidn he vdi phdng GDTrH dd dugc hudng dan thdm. Nhan dugc cdng van nay ydu cau Trudng phdng GDDT, Hidu trudng trudng THPT, THCS-THPT tridn khai thuc hien theo dung ndi dung nhu trdn./rf^r^u- Nat nhan:a^ - Lanh dao Sd GDDT; - Trudng THPT, THCS-THPT; - Phong GDDT; - Website cua Sd; - Luu: VT, GDTrH. 7 \r...l '^t flmim ^Lni

8 Phu luc: CAC LINH VUC DU* THI (Dinh kem theo ki hoach s6 //4^ /KH-SGDDT, ngdy/0 thdng3 nam 2018) STT Linh virc Linh vu-c chuyen sau Hanh vi; Te bao; Moi lien he va tucmg tac vdi moi trudng tu nhien; 1 Khoa hoc dong vat Gen va di truyen; Dinh dudng va tang trudng; Sinh li; He thdng va tien hda;... 2 Khoa hoc xa hoi va hanh vi 3 Hoa Sinh Dieu dudng va phat tridn; Tam li; Tam li nhan thuc; Tam li xa hdi va xa hdi hgc;... Hda-Sinh phan tich; Hda-Sinh tdng hgp; Hda-Sinh-Y; Hda-Sinh cdu true;... 4 Y Sinh va khoa hoc Sue khoe Chin doan; Didu tri; Phat tridn va thu nghiem dugc lieu; Dieh td hgc; Dinh dudng; Sinh \\ hgc va Benh \\ hgc;... 5 Ky thuat Y Sinh Vat lieu Y Sinh; Co chd Sinh hgc; Thidt bi Y sinh; Ky thuat td bao va md; Sinh hgc tdng hgp;... 6 Sinh hoc te bao va phan tu Sinh li td bao; Gen; Midn dich; Sinh hgc phan tu; Sinh hgc thin kinh;... 7 Hoa hoc Hda phan tich; Hda hgc trdn may tinh; Hda mdi trudng; Hda vd co; Hda vat lieu; Hda hdu eo; Hda Ly;... 8 Sinh hoc tren may tinh va Sinh -Tin Ky thuat Y sinh: Dugc li trdn may tinh; Sinh hgc md hinh trdn may tinh; Tidn hda sinh hgc trdn may tinh; Khoa hgc thin kinh trdn may tinh; Gen;... 9 BChoa hoc Trai dat va Moi trudng 10 He thong nhiing Khi quydn; Khi hau; Anh hudng cua mdi trudng Idn he sinh thai; Dia chat; Nude;... Ky thuat mach; Vi didu khidn; Giao tidp mang va du lieu; Qua^ N3 hgc; Cam bidn; Gia cdng tin hidu;... Acs/ to ' s Nhidn lieu thay thd; Nang lugng hda thaeh; Phat tridn td bao nm i;i 11 Nang lugng: Hoa hgc lieu va pin; Vat lieu nang lugng mat trdi; Nang lugng: Vat li 13 Ky thuat co khi 14 Ky thuat moi trudng 15 Khoa hgc vat lieu Nang lugng thuy didn; Nang lugng hat nhan; Nang lugng mat trdi; Nang lugng nhidt; Nang lugng gid;... Ky thuat hang khdng va vu tru; Ky thuat dan dung; Co khi trdn may tinh; Li thuydt didu khidn; He thdng van tai mat dat; Ky thuat gia cdng cdng nghiep; Ky thuat co khi; He thdng hang hai;... Xu li mdi trudng bang phuong phap sinh hge; Khai thac dat; Kidm soat d nhidm; Quan li chit thai va tai su dung; Quan li ngudn nude;... Vat lieu sinh hge; Gdm va Thuy tinh; Vat lieu composite; Li thuydt va tinh toan; Vat lieu didn tu, quang va tu; Vat lieu nano; Pd-li-me;... X

9 16 Toan hoc 17 Vi Sinh 18 Vat li va Thien van 19 BChoa hoc Thirc vat Dai so; Phan tich; Rdi rac; Ly thuyet Game va Graph; Hinh hoc va To p6; Ly thuydt s6; Xac suit va thdng kd;.. Vi trung va khang sinh; Vi sinh ung dung; Vi khuan; Vi sinh mdi trudng; BChang sinh tdng hgp; Vi-rut;... Thidn van hgc va Vu tru hgc; Vat li nguydn tu, phan tu va quang hgc; Ly - Sinh; Vat li trdn may tinh; Vat li thidn van; Vat lieu do; Tu, Didn tu va Plasma; Co hgc; Vat li hat co ban va hat nhan; Quang hgc; La-de; Thu phat sdng didn tir; Lugng tu may tinh; Vat li li thuydt;... Ndng nghiep: Mdi lidn he va tuong tac vdi mdi trudng tu nhidn; Gen va sinh san; Tang trudng va phat tridn; Benh li thuc vat; Sinh li thuc vat; He thdng va tidn hda; Ro hot va may thong minh N > r Phan mem he thong N Y hoc chuyen dich May sinh hgc; Li thuydt didu khidn; Rd bdt ddng luc;... Thuat toan; An ninh may tinh; Co sd dd lieu; He didu hanh; Ngdn ngu lap trinh;... BCham benh va chan doan; Phdng benh; Didu tri; Kidm dinh thudc; Nghidn cuu tidn lam sang;...

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq thdng 11 nam 2018 V/v huong dan kiem tra hoc ky 1 nam

Chi tiết hơn

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang 9 nam 2018 V/v huong din thuc hien nhiem vu giao due

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 nam 2014 : QUYET DINH Ban hanh Quy che nang bac lirang

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 nam 2018 HirdNG DAN Nhiem vu khao thi va Idem dinh

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay thong nam 2018 QUY CHE NOI BQ VE QUAN TRI CONG TY CUA

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec ban hanh Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thay the

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai an sinh hoat ten dia

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu' do - Hanh phuc Hd Tinh, ngay

Chi tiết hơn

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG Tir Quy dinh tieu chusn, dilu kien, noi dung, hinh

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Dieu le giai Bong chuyen

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xet tuygn DH, CBSP, TCSP nam 2019 Ha Noi, ngdyoz thdng

Chi tiết hơn

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen r Ban Doi ngoai Trung irang \. Tinh hinh EU ndi chung

Chi tiết hơn

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH TRONG * Cong cuoc doi mdi ddt nudc da gianh nhieu thdnh

Chi tiết hơn

UBNDTINHHATINH so GIAO DUG VA DAO TAO S6: /f^^f 'SGDDT-GD1X CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc ^inh, ngay/^ thdng 9 nam 2

UBNDTINHHATINH so GIAO DUG VA DAO TAO S6: /f^^f 'SGDDT-GD1X CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc ^inh, ngay/^ thdng 9 nam 2 UBNDTINHHATINH so GIAO DUG VA DAO TAO S6: /f^^f 'SGDDT-GD1X CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc ^inh, ngay/^ thdng 9 nam 2016 V/v Hirong din thuc hien nhiem vu nam hoc 2016-2017

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 nam 20IS QUYETDJNH Ve vi?c thanh lap HQI dong bp mon

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA BAO TAP CpNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM S6: i04 /BGDDT-GDDH Doc lap - Tu do - Hanh phuc V/v ra soat, cung cap va cong bo thong tin t

BO GIAO DUC VA BAO TAP CpNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM S6: i04 /BGDDT-GDDH Doc lap - Tu do - Hanh phuc V/v ra soat, cung cap va cong bo thong tin t BO GIAO DUC VA BAO TAP CpNG HOA A HOI CHU NGHIA VIET NAM S6: i04 /BDT-DH Doc lap - Tu do - Hanh phuc V/v ra soat, cung cap va cong bo thong tin tuyen sinh DH he chi'nh quy; CDSP, ^ TCSP he chinh quy nam

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi du

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn chi du NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi dugc khai lo vu dn hinh su khi dd xdc dinh co ddu hieu

Chi tiết hơn

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia Ngay 1-9-1858, lien quan Phap - Tay Ban Nha nd tieng

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20 UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S :^SGDDT-Ha Mi, ngay ^ thdngndm 09 V/v thong bao lich duyet ke hoach bien che nam hoc 09-00 Kinh

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET DINH Quy dinh gia toi da doi vdi djch vu thu gom,

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BAO TUYEN SINH TRINH D0 THAC SI NAM 2015 TAI TRUING

Chi tiết hơn

BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHHS NHÂN LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC

BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHHS NHÂN LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HƯỞNG Số: 58/KH-THPT.NVH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Chợ Mới, ngày 05 tháng 04 năm 2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ý

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TQC S6: 3^3f IQQ-\]^m CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hanh phuc Hd Noi, ngdy d5 thdng Q nam 2018 QUYET DINH Ve viec ba

UY BAN DAN TQC S6: 3^3f IQQ-\]^m CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hanh phuc Hd Noi, ngdy d5 thdng Q nam 2018 QUYET DINH Ve viec ba UY BAN DAN TQC S6: 3^3f IQQ-\]^m CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hanh phuc Hd Noi, ngdy d5 thdng Q nam 2018 QUYET DINH Ve viec ban hanh Ke hoach kiem tra cong tac cai each hanh chinh

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t UBND TNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao mc thu va trnh tu thuc hen men, gam hoc ph va ho trg ch ph hoc tap tu nam hoc 2017-2018 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6:

Chi tiết hơn

BON Minn NAM NGHIEN CUU KHOA HOC PHUC VU DAO TAO CAN BO LlAl TRUT BAC DAI HOC VA SAU DAI HOC Cr TRU&NG DAI HOC KHOA HOC XA Hdl VA NHAN VAN PGS.TS. Vu

BON Minn NAM NGHIEN CUU KHOA HOC PHUC VU DAO TAO CAN BO LlAl TRUT BAC DAI HOC VA SAU DAI HOC Cr TRU&NG DAI HOC KHOA HOC XA Hdl VA NHAN VAN PGS.TS. Vu BON Minn NAM NGHIEN CUU KHOA HOC PHUC VU DAO TAO CAN BO LlAl TRUT BAC DAI HOC VA SAU DAI HOC Cr TRU&NG DAI HOC KHOA HOC XA Hdl VA NHAN VAN PGS.TS. Vu Thi Phung' Trong eac irudng dai hpc, dao tao va nghien

Chi tiết hơn

BO VAN HOA, THE THAO VA DU LICHCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic CHlTONG TRINH Thyc hanh tiet kiem, chong lang phi cua B

BO VAN HOA, THE THAO VA DU LICHCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic CHlTONG TRINH Thyc hanh tiet kiem, chong lang phi cua B BO VAN HOA, THE THAO VA DU LICHCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic CHlTONG TRINH Thyc hanh tiet kiem, chong lang phi cua Bo Van hoa, The thao ya Du ljch nam 2019 (Ban hanh theo

Chi tiết hơn

UBND TINH HAI DUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VlfiT NAM SO GIAO DVC VA BAO T^ODc laip - Ty do - Hanh phuc S6:/</^S7QD-SGDDTHdi Duong, ngdydkhdng 10 na

UBND TINH HAI DUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VlfiT NAM SO GIAO DVC VA BAO T^ODc laip - Ty do - Hanh phuc S6:/</^S7QD-SGDDTHdi Duong, ngdydkhdng 10 na UBND TINH HAI DUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VlfiT NAM SO GIAO DVC VA BAO T^ODc laip - Ty do - Hanh phuc S6:/

Chi tiết hơn

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG THlTOflVG NIEN NAM 2019 (Trinh Dai

Chi tiết hơn

S6 GIAO DUC & BAO TAO GIA LAIC0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRLT0NG THPT NGUYEN CHI THANHDoc lap-ti^ do-hanh phuc S6- Ard /KH-THPTNCTPleiku, ngay

S6 GIAO DUC & BAO TAO GIA LAIC0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRLT0NG THPT NGUYEN CHI THANHDoc lap-ti^ do-hanh phuc S6- Ard /KH-THPTNCTPleiku, ngay S6 GIAO DUC & BAO TAO GIA LAIC0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRLT0NG THPT NGUYEN CHI THANHDoc lap-ti^ do-hanh phuc S6- Ard /KH-THPTNCTPleiku, ngay ^thdng 40 nam 2018 KE HOACH Cong tac phap che nam hoc

Chi tiết hơn

10 bac, dong nang cao nan cao nang lire Chinh phii v8 gop tich cue vao cai thien moi trudng kinh doanh, cst giam chi phi, I lire canh tranh trong cung

10 bac, dong nang cao nan cao nang lire Chinh phii v8 gop tich cue vao cai thien moi trudng kinh doanh, cst giam chi phi, I lire canh tranh trong cung 10 bac, dong nang cao nan cao nang lire Chinh phii v8 gop tich cue vao cai thien moi trudng kinh doanh, cst giam chi phi, I lire canh tranh trong cung ung dich vu logistics cua Viet Nam, nang doi mdi sang

Chi tiết hơn

Sd GIAO DUC & DAO TAO GIA LAICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRlTOfNG THPT NGUYEN CHI THANHHoc lap - Tir do - Hanh phiic S6:^>./QD-THPTNCT Pleiku,

Sd GIAO DUC & DAO TAO GIA LAICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRlTOfNG THPT NGUYEN CHI THANHHoc lap - Tir do - Hanh phiic S6:^>./QD-THPTNCT Pleiku, Sd GIAO DUC & DAO TAO GIA LAICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRlTOfNG THPT NGUYEN CHI THANHHoc lap - Tir do - Hanh phiic S6:^>./QD-THPTNCT Pleiku, ngay ndm2018 QUYET DINH Ve viec ban hanh Quy t^c nng

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac UBND TNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phc SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac tuyen snh vao Idp 10 THPT va THPT Chuyen Ha Tnh nam hoc

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg bay Ban Chap hanh Trung uong khoa XII ve cai each chinh

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6:/KH-SGDDT VTnh Long, ngdy Ofdhdng 12 na

UBND TiNH VINH LONG SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6:/KH-SGDDT VTnh Long, ngdy Ofdhdng 12 na UBND TiNH VINH LONG SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6:/KH-SGDDT VTnh Long, ngdy Ofdhdng 2 nam 207 KE HOACH To chirc Cuoc thi nghien cihi Khoa hoc

Chi tiết hơn

B0 TAI NGUYEN VA MOI TRl/CJNG T6NG CVC MOI TRUONG S6:.y903/TCMT-KHHT V/v ho tro* ph6 bi6n thong tin Giai thuong truong hoc sinh thai ASEAN tai Viet Na

B0 TAI NGUYEN VA MOI TRl/CJNG T6NG CVC MOI TRUONG S6:.y903/TCMT-KHHT V/v ho tro* ph6 bi6n thong tin Giai thuong truong hoc sinh thai ASEAN tai Viet Na B0 TAI NGUYEN VA MOI TRl/CJNG T6NG CVC MOI TRUONG S6:.y903/TCMT-KHHT V/v ho tro* ph6 bi6n thong tin Giai thuong truong hoc sinh thai ASEAN tai Viet Nam nam 2019 CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc

Chi tiết hơn

U B N D T I N H H A TTNH C Q N G H O A XA H O I C H U NGHIA V I E T NAM Doc lap - T i r do - H a n h phuc SO G I A O DUG V A D A O T A O 86: m Người k

U B N D T I N H H A TTNH C Q N G H O A XA H O I C H U NGHIA V I E T NAM Doc lap - T i r do - H a n h phuc SO G I A O DUG V A D A O T A O 86: m Người k U B N D T I N H H A TTNH C Q N G H O A XA H O I C H U NGHIA V I E T NAM Doc lap - T i r do - H a n h phuc SO G I A O DUG V A D A O T A O 86: m Người ký: Sở Giáo dục và Đào tạo Email: sogiaoduc@hati nh.gov.vn

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc Sd: '/7 ff7tb-sgddt Hci Jinh, ngay h p thdng

UBND TiNH HA TINH SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc Sd: '/7 ff7tb-sgddt Hci Jinh, ngay h p thdng UBND TiNH HA TINH SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc Sd: '/7 ff7tb-sgddt Hci Jinh, ngay h p thdng 7 nam 2016 THONG BAO Ve viec xem diem thi THPT quoc

Chi tiết hơn

UBND THI XA DONG XOAl PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu" do - Hanh phuc S6: 2?^/PGDDT-THCS DongXoai, ngay ZZ t

UBND THI XA DONG XOAl PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc S6: 2?^/PGDDT-THCS DongXoai, ngay ZZ t UBND THI XA DONG XOAl PHONG GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu" do - Hanh phuc S6: 2?^/PGDDT-THCS DongXoai, ngay ZZ thdng 11 nam 2017 Ve viec thorig bao cau true de kiem

Chi tiết hơn

BENH VIEN CHO RAY TRUNG JAM BAO TAG - CBT S6: - TTDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIa VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc Tp. Ho CM Minh, ngay 23 thdng 04

BENH VIEN CHO RAY TRUNG JAM BAO TAG - CBT S6: - TTDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIa VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc Tp. Ho CM Minh, ngay 23 thdng 04 BENH VIEN CHO RAY TRUNG JAM BAO TAG - CBT S6: - TTDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIa VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc Tp. Ho CM Minh, ngay 23 thdng 04 ndm 2018 THONG BAG V/v tham du chuang trinh ddo tao

Chi tiết hơn

fjtamjmmy TINH BINH PHI;6C S6 GIAO PyC&PAO TAP S6: MO /QD-SGDDT CQNG HOA XA HQICHU NGHIA VIET NAM Poc lap - Ty do - Hanh phuc Binh Phuac, ngay^ thdng

fjtamjmmy TINH BINH PHI;6C S6 GIAO PyC&PAO TAP S6: MO /QD-SGDDT CQNG HOA XA HQICHU NGHIA VIET NAM Poc lap - Ty do - Hanh phuc Binh Phuac, ngay^ thdng fjtamjmmy TINH BINH PHI;6C S6 GIAO PyC&PAO TAP S6: MO /QD-SGDDT CQNG HOA XA HQICHU NGHIA VIET NAM Poc lap - Ty do - Hanh phuc Binh Phuac, ngay^ thdng 6 nam 2017 QUYET DINH, cong nhan thir vien trircrng

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE UBND TỈNH AN GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1637 /SGDĐT-CNTTTVTB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc An Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2018 V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO G I A O D U C V A B A O T A O So JJO CONG HOA XA HOI C H U NGHIA V I E T NAM Hoc lap - f i r do - H a n h phuc /SGDDT-GDTrH Tinh,

UBND TINH HA TINH SO G I A O D U C V A B A O T A O So JJO CONG HOA XA HOI C H U NGHIA V I E T NAM Hoc lap - f i r do - H a n h phuc /SGDDT-GDTrH Tinh, UBND TINH HA TINH SO G I A O D U C V A B A O T A O So JJO CONG HOA XA HOI C H U NGHIA V I E T NAM Hoc lap - f i r do - H a n h phuc /SGDDT-GDTrH Tinh, ngay/slhang 3 nam 2017 V/v thong bao k i t qua cube

Chi tiết hơn

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cong 1.808.934.310 197.871.500 19 Cac khoan pha tra, phai npp ngin han khac: Bao hilm xa hgi Bao hilm y te Bao hilm thit nghiep Kinh phi cong doan TiSn du&ng sue ciia CBCNV

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH s d GIAO P y C VA DAP TAG Sd JSOS /SGDDT-GDPT V/v huang dan thuc hien nhiem vu cap Trung hoc phi thong nam hoc Kinh gui: C

UBND TiNH HA TINH s d GIAO P y C VA DAP TAG Sd JSOS /SGDDT-GDPT V/v huang dan thuc hien nhiem vu cap Trung hoc phi thong nam hoc Kinh gui: C UBND TiNH HA TINH s d GIAO P y C VA DAP TAG Sd JSOS /SGDDT-GDPT V/v huang dan thuc hien nhiem vu cap Trung hoc phi thong nam hoc 2017-2018 Kinh gui: CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc Lap - Tu- do

Chi tiết hơn

TÀN VÀN- TÀN THir VA ANH Hl/ÒNG CÙA NÒ DEN TtT Tl/ÒNG YÉU Nl/ÒC Ò VIET NAM NÙA DAU THE KY XX LE THANH BÌNH' NgUÒi ta tbuòng nói ràng: TrUÒng tudng tàe

TÀN VÀN- TÀN THir VA ANH Hl/ÒNG CÙA NÒ DEN TtT Tl/ÒNG YÉU Nl/ÒC Ò VIET NAM NÙA DAU THE KY XX LE THANH BÌNH' NgUÒi ta tbuòng nói ràng: TrUÒng tudng tàe TÀN VÀN- TÀN THir VA ANH Hl/ÒNG CÙA NÒ DEN TtT Tl/ÒNG YÉU Nl/ÒC Ò VIET NAM NÙA DAU THE KY XX LE THANH BÌNH' NgUÒi ta tbuòng nói ràng: TrUÒng tudng tàe va giao luu cùa vàn hóa nghe thuàt nói chung là pham

Chi tiết hơn

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 851/HD-PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Đông, ngày 07 tháng 9 năm 2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CẤP

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHIA VlfiT NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAODoe lap - Ty do - Hanh phuc So: ~^b /PGD&DT V/v chsrn va npp siing

UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHIA VlfiT NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAODoe lap - Ty do - Hanh phuc So: ~^b /PGD&DT V/v chsrn va npp siing UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHIA VlfiT NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAODoe lap - Ty do - Hanh phuc So: ~^b /PGD&DT V/v chsrn va npp siing kiln dl nghjmnh Giang ng^cy, ^ tfuing 02 nam 2019 x&

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN UBND TỈNH LONG AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 318/KH-SGDĐT, ngày 12 tháng 02 năm 2019 KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 10 Trƣờng THPT chuyên Năm học

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BiNH GIANG,, C0NG HOA XA H0I CHt NGHlA VI^T NAM PHONG GIAO DUC & OAO T^O. Poc lap - Tit do - Hanh phuc S6:447/PGDBT-GDMNBinh Giang, ngay 15

UBND HUYEN BiNH GIANG,, C0NG HOA XA H0I CHt NGHlA VI^T NAM PHONG GIAO DUC & OAO T^O. Poc lap - Tit do - Hanh phuc S6:447/PGDBT-GDMNBinh Giang, ngay 15 UBND HUYEN BiNH GIANG,, C0NG HOA XA H0I CHt NGHlA VI^T NAM PHONG GIAO DUC & OAO T^O. Poc lap - Tit do - Hanh phuc S6:447/PGDBT-GDMNBinh Giang, ngay 15 thong 9 nam 2016 HlTCfNGDAN Noi dung, ke hoach to

Chi tiết hơn

UBNDTiNHHATINH s d GIAO DUC VA BAO TAO S6:i^7-/QD-SGDDT Người ký: Sở Giáo dục và Đào tạo ov.vn Cơ quan: Tỉnh Hà Tĩnh Thời gi

UBNDTiNHHATINH s d GIAO DUC VA BAO TAO S6:i^7-/QD-SGDDT Người ký: Sở Giáo dục và Đào tạo   ov.vn Cơ quan: Tỉnh Hà Tĩnh Thời gi UBNDTiNHHATINH s d GIAO DUC VA BAO TAO S6:i^7-/QD-SGDDT Người ký: Sở Giáo dục và Đào tạo Email: sogiaoduc@hatinh.g ov.vn Cơ quan: Tỉnh Hà Tĩnh Thời gian ký: CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VlfiT NAM Boc lap

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1460 /TB-ĐHBK-SĐH Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC

Chi tiết hơn

OANG LANH DAO CONG CUOC Ddl MOI PHAT TRIEN VAN HOA - XA HOI VUNG TAY NGUYEN THOI KY DAY MANH CONG NGHIEP HOA, HIEN DAI HOA TS DUONG THI HUCTNG* TS DOA

OANG LANH DAO CONG CUOC Ddl MOI PHAT TRIEN VAN HOA - XA HOI VUNG TAY NGUYEN THOI KY DAY MANH CONG NGHIEP HOA, HIEN DAI HOA TS DUONG THI HUCTNG* TS DOA OANG LANH DAO CONG CUOC Ddl MOI PHAT TRIEN VAN HOA - XA HOI VUNG TAY NGUYEN THOI KY DAY MANH CONG NGHIEP HOA, HIEN DAI HOA TS DUONG THI HUCTNG* TS DOAN MINH HUAN** Chu truong, chinh saeh cua Dang va Nha

Chi tiết hơn

TRffiTHOC, SO 12 (235), THANG D A O DlTC H O C M O I T R l / d N G VA TRUYEN THONG MUC DICH LUAN NGUYEN THI LAN HUONG *' Trong bai viet nay, t

TRffiTHOC, SO 12 (235), THANG D A O DlTC H O C M O I T R l / d N G VA TRUYEN THONG MUC DICH LUAN NGUYEN THI LAN HUONG *' Trong bai viet nay, t TRffiTHOC, SO 12 (235), THANG 12-2010 D A O DlTC H O C M O I T R l / d N G VA TRUYEN THONG MUC DICH LUAN NGUYEN THI LAN HUONG *' Trong bai viet nay, tdc gid da ludn gidi mot cdch khdi ludc su hinh thanh

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho Ha Giang- Tinh Ha Giang Difn thoqi: (84) 0219 3866

Chi tiết hơn

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan cong bo thdng tin tren thi truang chung khodn) CONG

Chi tiết hơn

i UY BAN NIIAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic So: /QD-UBND Son La, ngdylithdng 4 nam 2019 QUYET DINH

i UY BAN NIIAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic So: /QD-UBND Son La, ngdylithdng 4 nam 2019 QUYET DINH i UY BAN NIIAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic So: /QD-UBND Son La, ngdylithdng 4 nam 2019 QUYET DINH Ve viec phe duyet Ke hoach tuyen sinh lop clan cap

Chi tiết hơn

SL/ DUNG THANG DO VINELAND II TR'ONG DANH GIA MQC DO PHAT TRIEN TAM LY CUA TRE 3-6 TUOI i TS. Nguy n Ofic Son Phd Trudng khoa Khoa Tdm ly - Gido due,

SL/ DUNG THANG DO VINELAND II TR'ONG DANH GIA MQC DO PHAT TRIEN TAM LY CUA TRE 3-6 TUOI i TS. Nguy n Ofic Son Phd Trudng khoa Khoa Tdm ly - Gido due, SL/ DUNG THANG DO VINELAND II TR'ONG DANH GIA MQC DO PHAT TRIEN TAM LY CUA TRE 3-6 TUOI i TS. Nguy n Ofic Son Phd Trudng khoa Khoa Tdm ly - Gido due, Trudng dgi hgc Suphgm Hd Ndi. T6M TAT )(em.vet cdc

Chi tiết hơn

BACABANK^ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap -Tu do - Hanh phuc Vinh, ngay^tthdng 'f'nam 2014 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 06 thang dsu

BACABANK^ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap -Tu do - Hanh phuc Vinh, ngay^tthdng 'f'nam 2014 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 06 thang dsu BACABANK^ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap -Tu do - Hanh phuc Vinh, ngay^tthdng 'f'nam 2014 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 06 thang dsu nam 2014 Kinh sui: - Uy ban Chung khoan Nha nirac -

Chi tiết hơn

NewSoft PDF Module

NewSoft PDF Module C0NG HOA XA HOI CHU NGHlA VlT NAM C\,t U D A MIC ^^Doc lap-tudo-hanh phuc DAI HQI DONG C6 DONG THU*QnG NIEN EXIMBANK NAM 2018 (DAI HQI DONG CO DONG LAN THU"34) mj thao BAO CAO HOAT DQNG CUA HQI DONG QUAN

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANGCONG H6A XA HQI CHtl NGHiA VlT NAM PHONG GIAO DUC VA DAO TAPDoc lap - Tu do - Hanh phuc Sd: 585/PGDDT-GDTH Ke hoach td chuc Hq'i

UBND HUYEN BINH GIANGCONG H6A XA HQI CHtl NGHiA VlT NAM PHONG GIAO DUC VA DAO TAPDoc lap - Tu do - Hanh phuc Sd: 585/PGDDT-GDTH Ke hoach td chuc Hq'i UBND HUYEN BINH GIANGCONG H6A XA HQI CHtl NGHiA VlT NAM PHONG GIAO DUC VA DAO TAPDoc lap - Tu do - Hanh phuc Sd: 585/PGDDT-GDTH Ke hoach td chuc Hq'i thi gido vien dgy gidi vd,. ^.^ -o? ' -i^

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH  NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 504/SGDĐT-KTKĐ V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Chi tiết hơn

(2).pdf

(2).pdf CONG TY CO PHAN NGUYEN LIEU A CHAU AIG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6:01/2019/NQ-BHDCB Tp. Ho Chi Minh, ngay 19 thdng G7 nam 2019 Can cir: NGHI QUYET CUA DAI HOI DONG

Chi tiết hơn

UBND TỈNH AN GIANG

UBND TỈNH AN GIANG UBND TỈNH AN GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 198 /TB-SGDĐT An Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2018 THÔNG BÁO Kết quả kỳ thi chọn đội tuyển dự

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6: WQD-UBDT ' '' Ha Noi, ngay thang Cit/nam 2017 QUYET DINH Ban hanh K

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6: WQD-UBDT ' '' Ha Noi, ngay thang Cit/nam 2017 QUYET DINH Ban hanh K UY BAN DAN TOC CONG HOA A HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6: WQD-UBDT ' '' Ha Noi, ngay thang Cit/nam 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hoach hoat dong cua Van phong Uy ban thirc hien nhiem

Chi tiết hơn

UBND TỈNH AN GIANG

UBND TỈNH AN GIANG UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 173 /HD-PGDĐT-TCCB Tân Châu, ngày 19 tháng 3 năm 2018 HƯỚNG DẪN Về việc thuyên chuyển,

Chi tiết hơn

UBND HUYỆN ĐẦM HÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 17/KH-PGD&ĐT Người ký: Phòng Giáo dục và Đào tạo angninh.gov.vn Cơ quan: Huyện

UBND HUYỆN ĐẦM HÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 17/KH-PGD&ĐT Người ký: Phòng Giáo dục và Đào tạo   angninh.gov.vn Cơ quan: Huyện UBND HUYỆN ĐẦM HÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 17/KH-PGD&ĐT Người ký: Phòng Giáo dục và Đào tạo Email: phonggdvdt.dh@qu angninh.gov.vn Cơ quan: Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh Thời gian ký: 21.03.2019 08:21:43

Chi tiết hơn

CS.TS.NCND NCUYIN VAN CHIEN Sinhngay: Dang vien Dang Cong san Viet Nam Que quan; Thuan Thanh, B^e Ninh. Ndi d hien nay: P.207, nha El, phudn

CS.TS.NCND NCUYIN VAN CHIEN Sinhngay: Dang vien Dang Cong san Viet Nam Que quan; Thuan Thanh, B^e Ninh. Ndi d hien nay: P.207, nha El, phudn CS.TS.NCND NCUYIN VAN CHIEN Sinhngay: 13.8.1919 Dang vien Dang Cong san Viet Nam Que quan; Thuan Thanh, B^e Ninh. Ndi d hien nay: P.207, nha El, phudng Bach khoa, quan Hoang Mai, Ha Noi. Dien thoai nha

Chi tiết hơn

BAC A BANK^ CONG HOA XA HOI CFIU NGIIIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic ********* Vinh, ngayzsthdngilnam 2013 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

BAC A BANK^ CONG HOA XA HOI CFIU NGIIIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic ********* Vinh, ngayzsthdngilnam 2013 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY BAC A BANK^ CONG HOA XA HOI CFIU NGIIIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic ********* Vinh, ngayzsthdngilnam 2013 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (6 thang cuoi nam 2012) Ki'nh sui: - IJy ban Chirng

Chi tiết hơn

UBND TỈNH NINH BÌNH

UBND TỈNH NINH BÌNH UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 57 /SGDĐT-VP V/v công tác thi đua, khen thưởng năm học 08-09 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ninh Bình, ngày 6 tháng 4 năm

Chi tiết hơn

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

UBND TỈNH ĐỒNG NAI UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-SGDĐT Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019 KÊ HOẠCH Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6:,/t2D^ /BC-SGDDT Vinh Long, ngay AO tha

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6:,/t2D^ /BC-SGDDT Vinh Long, ngay AO tha UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6:,/t2D^ /BC-SGDDT Vinh Long, ngay AO thang 7 nam 2017 BAG CAO Tong ket cong tac boi duong thuong

Chi tiết hơn

623.pdf

623.pdf So: BO NOl VU /TTr-BNV CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu' do - Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng nam 2019 TO trinh Du- an Luat thanh nien (sfe doi) Kinh gui: Chfnh phu Thuc hien Nghi quyet so

Chi tiết hơn

UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay

UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay UBND TINH CAO BANG SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tu do - Hanh phlic S6: 432 /QD-SVHTTDL Cao Bang, ngay 21 thong 12 n am 2017 QUYET DINH Ban hanh The le to

Chi tiết hơn

TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (g

TNG QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac Ung xu Nha cung c^p (g TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (gpi t5t la CoC) nh^ neu ro cdc tieu chuan t6i_ thieu

Chi tiết hơn

TONG CONG TY BIEN LUC MIEN bac CONG TY DIEN LlTC HA TINH CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM D oc lap - Tir do - Hanh phuc So: 3 /CD-PCHT Ha Tinh, nga

TONG CONG TY BIEN LUC MIEN bac CONG TY DIEN LlTC HA TINH CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM D oc lap - Tir do - Hanh phuc So: 3 /CD-PCHT Ha Tinh, nga TONG CONG TY BIEN LUC MIEN bac CONG TY DIEN LlTC HA TINH CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM D oc lap - Tir do - Hanh phuc So: 3 /CD-PCHT Ha Tinh, ngay 0 f' thang 12 nam 2016 CONG DIEN Vv dam bao an toan

Chi tiết hơn

Hướng dẫn làm kế toán bằng excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

Hướng dẫn làm kế toán bằng excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp TRAN VAN THANG NHA XUAT BAN TAI CHINH HlfCfNG DAN LAMKE TOAN BANG EXCEL CHO CAC D(JN VIHANH CfflNH SIINGHIEP ' ' 1 ( P H A N B O S U N G T H E O C A C Q U Y B p M d l - P H A N n ) TRAN VAN THANG HlfrtNGDiN

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT Ngành đào tạo: Luật Mã ngành đào tạo: 52380101

Chi tiết hơn

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ Vĩnh Long 2017

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ Vĩnh Long 2017 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ Vĩnh Long 2017 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRƢỜNG

Chi tiết hơn

TRLTCJNG DAI HOC SI/ PHAM KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH HOI DONG TUYEN SINH VLVH 2019 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic

TRLTCJNG DAI HOC SI/ PHAM KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH HOI DONG TUYEN SINH VLVH 2019 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic TRLTCJNG DAI HOC SI/ PHAM KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH HOI DONG TUYEN SINH VLVH 2019 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic Sd-.mi /QD-DHSPKT TP. Hd ChiMinh, ngayq^ thdng 6 nam

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THCS ÂU LẠC HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: 26/KH-AL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Bình, ngày 20 tháng 02 năm 201

TRƯỜNG THCS ÂU LẠC HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: 26/KH-AL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Bình, ngày 20 tháng 02 năm 201 TRƯỜNG THCS ÂU LẠC HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: 26/KH-AL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2019 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ I. MỤC ĐÍCH TỰ ĐÁNH GIÁ 1. Xác

Chi tiết hơn

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hooch fill trcr phip ly cho doanh nghi0

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG

Chi tiết hơn