! "# $%& '!" &? & \? & A!<.\ +? & &?!" & ^! "#$% &'&?% 8 () G*+6, &-.`a/ 0 1? % &.? & 9:; &? & #<= BC D E < = & E 2F3&

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "! "# $%& '!" &? & \? & A!<.\ +? & &?!" & ^! "#$% &'&?% 8 () G*+6, &-.`a/ 0 1? % &.? & 9:; &? & #<= BC D E < = & E 2F3&"

Bản ghi

1 # %& &? & \? & A<.\+? &&?& ^ #% &&?% 8()G*+6,&-.`a/01?% &.? &9:; &? &#<= BCDE < = & E 2F3& GH I J=-L#a/ M.? NO.?Z( >EUPQR-S?TU?V W? F U X Y 7 2? F U %>&,Z [[\V]^_;. ;?`[\Vab c;.#[- Z[\V 2. ]^ ] UV< ]^ 25> E 0 _+ > ]^?- (>6E )F? UV&D\V ()<= (IJ?&? (& (& %(& &??a & X Y (? b _? &&\ \D ()*+,-./0 1&?&> (? (\&?D= ^?XY IJ 8&9 \XY &D\? # > D # ] > D & & ] / a??&d D? > & A? G%? &>DNa%% 2& D 2,D > D8& & >& D??D? # > % &? X Y &>%& D&? -& Q &> 2%G& #,-23 & &(aag &?D)? F?:;*? 2> ( [??P+>, -. 2/&0 b_1 2<CZ& &<IJ 23V\ [ 4&&G 56&\ 45678,-9:; & 7289:; (#?&8 1 1:a+ &4 /7? ]A B C:DE\, G a D >? Z +& &? FTGHa IJL&JMN O&?OaGHJ 7& a? a&?9 &PaQ (>RS,TU,V &WXY &?? +? & 8?1&ZD [\]_#^ _`a%(&( &`bc 0 +??2& &*, %,, 6,7, &J X BC 0 >7FTO (,&5 ((Z&F,UVA&&3 35/O2(O _F5 O 8 0 :;? W X > 6 - S? & E? V? - >D? E* %& - \ & X WX& ]-&[ /(# + - & a # -. E? E a / & >6?( [8&;[ &] +0^ & #% & ()* +, (-. / :; ( ) (< (= ABC DE BF P ; U GHIJLMNO PQRM9LMSTUVWXYST STZ[\]^_`ab c9u LMST RM 9ST_RM9 ST YRM9 LMMG LMNOY ST[ M Z[\RM9 RM9STZ[LMST \ ST[S #%& ()*+,-./ 0(1*+,-./ :(1*+, -;,-&<=>( T.O 7 J I- GH%9 WX#9 J% & 9 ()*9+,-G Y./901 P cb9 JQ 23 7 <F5GC HI J5L MNO 2;O2<PQR SPQT?H2UVW0(X Y 1W-N 3B(Z[3 \]^ _ F G B H I J B HLMIANO( HI P QRST UVW X YUVU (Z[`abcZ[BZ[ Z[T?H2 5 (GC? [./ F 2345 (,; #%& Z[ \]^ _`a b c < = A =7

2 ()*+,-./0 #% & ()*+,-./01, :,; %:. < DE FGH.IJLMNO1 #%& ()*+, -.%/ :.5; 2 <, EF 5JLM =NO P Q 8 RSTUVW XY 5 8 Z[\,] ^ ` abc5 abc % 5 > ] 0 58% 5a J5 % 5 5J 5 J ) ) a% 5 8G J5 58 U55 5 = = 8 5 = 2= # %&% ()*+, 2-, 5. / 5. / 0 5V1,5.. O P Q. O R:I;S(2TUVW XY 2EX IZ[\]^_`a b Z[\cO1 +,IM. / 0 F 2 5> = :5 2-FG,H%IJ ( 5, % ( ) 6 L 2-MN OJ PQ #%& R S T % UVW X>Y % 3 4 Z 8 [ \ ] 1 :^a_8 `6abc]G? 5%0 0 = 5?5 5T W5XY->Y 5 X >Y a G_Y Y%5_ 18 c? E E 2% Z 8 E%% a6 5 4E?25E= 5E2 A. 25^1 5E ` 1 5E ] E 0I5 E I 8 ^5I c` % c - 5 % N B 8 45 J #W%& 5 & J 5 (4J6)* W +, -./05 W?J`4 15= 5 %5 =58 &20 345NG :;7 2 7 < = > 4 A BC DE57=J 7 4 % 5_F G H 4 6 I J L MNO,5H6 J = P Q > R 5 S T > U V WXMN1Y% IJHH6 84 2J%WaZ> [ \ ] ^ N a _`a55bc50 U 5 < = %?U`> [ ` > \ P 4U %U% % (;L 5I) J `` &`8 `` X ;` \`6 `01O 2 ^^8 `\ #\6 6` 8? 8 1 0` I ] ` E8 6 a` 2 7 ` 8 / ] 1 \ J U [ U ` > 168 [ ` > 1 8 >2` ` `` ]> U [ ` ] >:` ` & `\W` 6 U R6`\ ` ` # P8 P ` \8 \ ` > 1` ` J 8 U [ \[# \ ` 1` 1` J 8 : [ P \ 8 P #J`%8 ( 4 3 ` && ` > ` 0()?=J; L C * + 5,G-. IJ/5 1?? L5C L 0 J & U254:&; 5 ) * =5`> L 5<= 2=MN BO %C B 6 2 DEX LIJ c 8FZG _ HIJ MNL) MPQIJ MN25 % 0 2 M 5 N 4 OcPQ6)?2 5257% 7 % 0 2 :2>RM 5 :% X M P O c 2 D Q I V ] & 5 O c %MN5RS MN4 T 2 [ 5X MN 7 4UC2 %VW>=>23X MNO2:Y _ BOO=85 2 B O 6 Z 8*_Z[* \]^_F `abc& 5 MNO L = & Z %>= >.%7 7 2a Q 5 J Q 5 Q 5 a ) * + 5 G Z G &9J9 <E.5 J \=` X25F2) = Z 5 G25U4 5 T 5 1 2) ` M N 4 2 : Y [] ^\8F8* 7 ^ B O Z ]5 MN L 1c + G 8 L 6 G L ] E MNPQ MN4 UU [ PQ \U4C [U=PQ M N0%] 5H? JL%4 4E? L 45E\PQ %PQ JL D B=&6% M N 4 O M N P Q V2< D / G P Q [ 42+F8J *%<S2 - <2- Z J 8 6 )02 5 C\ L65; N L8? Z>Z * ` ) & L>4 5` Z5 L 8? L5 =Lc6 `+ I*25 4 5` =&J 25 8#.H % 2 3 & J[5 55 >\2) 2)(J8= >5L5 *+5 )*+)C ` = 6, 5 P Q U.845 BO LB/20M NG/ L%XY % J a E 1 J 7 2]RX =5J D GZ2 6T 6 P Q ] /0 X X ` 2 > )345 I3 67a85 9= W5

3 # % & ( ) * +, -./ : 1 ; 1 ; < = A B C D E 8 F G H I J L M N O P Q R S T U V W I X X Y U Y L Z [ \ ] ^ 1 _ C D ` Z a b c S C+9: 1 A` LBCD 11 S YR B. & H> +> S a aw L Q% L #%& E 9 SS W %HI1 ()*%+,-.-/&01 * Y23W45 6F7,6 8 a`9i:;e V**;< a:a BC*DEb I ; E Q F G H8 IJLMN O 34 1A3 4S PQRE ST U`VE3WX RY V E Z%C[\] ^_`a^ bc]r 6 9XY % &RW Z QR Za W 1 9I % C D `+ L %& _9I. YH c 01 Q) V Q`*) AP P Y & # %&()* +,-./ :; DE4FG1 HIJLMNO #%& () *+,-./0 1 2 # %& ()*+,-#% &./ 0 1 % & %& :; < : ; ( = >? A B C D / E & F G - H I G - A L M N O P Q RN STUV 9 ( Y V X 9 ( Y ( YTZ[ \],89.G-B^_`a b clm.&g- 3 &E& Y (Y :; EFGH <IJLMNO N PQ.RST UVW XY < ZM [\]^ _`\ab c[\ (%4) )(N I 2 N [ 4() /H H-b G A V. C D &&> -V. &N% V.& BV. &F # Y%(& D* HP YOZ[\ B H #%&, & 8 ` # 8 ` % 9 B - ]^_`abc c &5 ( ( Q)U*+,-%&.(/ & 01%&& FG &^2 &C 34I 56Q*78 93:CD;; ( <<* & &AB FC DE3( YG ` Q * F E G H *FE`FE%&= Y I 7 R6JL6M NQYG? CO %`E Q E P Q T T E U V W XQ RY ( Z [[ \/]^_ `a 6 Q bc F1` + 8 R \ \ A%( Q `CD CD % H A + R T + & ` E / QF %% GA

4 , 2 M2 22.` 75 2/ # 5 % & T5O (.S)]* b+,+t-./0 1c 8 XJ* ;W.b243 E)X456b78 X 9 : ; < < = > AB9C bdme * >5 W. F/:GC H,IJ L>5;#MUX C N O 8 ;486 6APQ58TR RS 7 T U V W X; by T< E)87 ZT[\] # % & ( )*+,-./ C D E F G 54FHIJ5F G F LMNO F PQR NSTUVW XY 54 Z<[\-(8 ]^_\ 8`ab ] \ c. / T a b % & 4 F b 5 N 8 b J, ;, - # ^_U`a/ X b^_72bc 2>D 8b >? ->?< =2 `5%A U bg P??? 9;F S ].) R C8FC8J% / X (M < DMU (5, )% F PFF ]5 PT P58FG U P; A.?;8 U \];D,;. E5BT) 8 B, 8 B - 8 F < 4] S ;% - FW P b / - ]TS S O P,0 E T P 2 P Pb TB B -J* ST SB R6] 5.E2 2M. 8 5]X:*; 9 R R R R ; ] ]< I + 8 8,ZD] # 5%9 9R&1*Q] 58F% N N ; 2 2 6(())* +./OI ;, -6.; //0 612 N. 6 <<<R&M; Q 23 ]644 8B B G 9 : _ 9;]+ <<ZM B B ab*. / # ( 5 < N P< P FF = a(5g * b8 PNT (5<b4 (P b L# %S&* b * *( ()*( 3 +(* ( 5 ( O,% O -. * % >? - */0 1* 2(b 5G CD < 23 23% 452ab627 * = AB CHD E ;NQ FGHIJS 1 L M N O * -PQ %?J R4aA6S SA<2 58NTF TFUV 8X Y*>J R b \ Z[+\: F ] ^ ^ 8 _ 9`19a4 bc%)` Y 8 D4 77 <<Q A >? )X 1 E 2 R E 7 4 D < < A E + 5 E E X 7 > b b 3 [ A<V8b+Z/ ZbI9 % Ab8F 8Z8F % 8 A Z 8T,\: D :*OM>. ^^ [ 8 & P 9 : * ; b, P O6 < 0 *80 0 < = T >>% P F? P % b 4 % A >? B C C ab>? DE T %F G GH7IJLM4N OF T O% T % O 8F *ONP X<QR2 CDab TP S : F< O T < * - (T4 T U;V WX JY 5 (Ob, - 5 Z P Z C D [ \ ] <, 28./72 S``1 4<2 %F_ W. 2 T.P #0ba2 Bb81 +;( ( 4 \ F ]6`1 8T29) << ) 8T8 X 4 R ) [ )) ) X 4 5 X PP\]? 7 ((Q) 7 # 5 ; 2 D=#] 5% 7) 9a&M 5> =S2E b() b** 48)+ Y,NN<V-.B22./U Z. 1 0 M2 68L8F ^^58FL Nab; % 22) X Z G ^_ % %L%`a b]c )% 5b (0 4 ] 7 G J P %P L+2 % + 2 >? P #+2P% D4 P P QD J 2a : 2 B 7 5./ U X 67 : : T<B *(b, P *%ST 5 P + %C ( % %* FU SbB*, P O AB >?2 PYPX B J

5 # %%& () *+,-./ :; A B C DE F B C GH. < I J LM NNO,? D E PQ RST R STUVWX Y Z[\ RS T F ] PQ \ \ O ] = >, A Y 0 J /6 ^ B] =>, W] Y Y \ >.a E 2 E B ](# B% & (PQ-)* 6 +, B -]-- -./---0 E1J J ]/#2 R ). 3 & 4 56]#R :;).:8 < = A0B% C DE6] R(1 P=2 F(]4 GH(=>IJ =L=> < M N H O 0 ] = (=>B #& >PQR # %& () *+,-./ :; &9 #% &

! "!"#$%&' #"" $ ( $%)*+ #""!"#$%&' ()*+,-./01 2" :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI" : 456 %&!' "

! !#$%&' # $ ( $%)*+ #!#$%&' ()*+,-./01 2 :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI : 456 %&!' !"#$%&' #"" $( $%)*+ #""!"#$%&'()*+,-./01 2" 3456-789:; 5 3456?@ABCDE% 478 : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI"456-78 : 456 :?@ %&!' "# "! "" "! " # $!! % & # ' # % ' ( ) * +, ' * - ' (.. ' /

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

c ;/ ) -* 5-/ /:!!"#!"#$#$%#&' $% ()*+,-./)01 () $& ( 9:;,< :) *+, = FGHI3JK LMNO FG PQRST9UVWXY ) *+,- #

c ;/ ) -* 5-/ /:!!#!#$#$%#&' $% ()*+,-./)01 () $& ( 9:;,< :) *+, = FGHI3JK LMNO FG PQRST9UVWXY ) *+,- # c 751 4-;/) -* 5-/85 751/:!!"#!"#$#$%#&' $% ()*+,-./)01()2345678 $& ( 9:;,< :) *+,-. =>?=./0@ABCDE10=FGHI3JK LMNO FGPQRST9UVWXY ) *+,- #Z[\]6^_`UV ) *+,- 9abc abt0abqr O ) *+,- FG9 Z $ ( 23 &' ) *+,- V

Chi tiết hơn

Founder PS conv standard PS By [

Founder PS conv standard PS By [ 6 &.9 & 39&58 &8;&(9) +$6 +$ %! $ $ ' ' $ ']^ $ %&' (P23$'Q_:; C?=:; 78Q_:;(_` KUP23- 'Q:;+ /@,?=/;&QU:; + -% 4526%A,:O&K23 O%K _:; / &' 23&%A@:O' O$K 23$'Q:@ 0C, 2 3-'Q_:;,+`>/ 23-'Q _:;?= K!! " # ( )*+,#

Chi tiết hơn

&!" #$ %$ %&' ()* +,-./0!"#$ &&&!"#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM

&! #$ %$ %&' ()* +,-./0!#$ &&&!#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM ' ()* +,-/0 ' ' ( )*+,- /01 ( ( ( ) *+, '-( /'/ /01 ' ()*,-345 7 '?@A BCD?E /0 F >1 GHIK?LMIN O 01 1 =/5,- 7 ( )* IK5 H ' ()*, = /0 (K B ) *+ ()*+,-,- +,-= C ' /01 H (? /' -I BCD -I=I345? /' BCD '

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG HI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓ HUẨN KIẾN THỨ TÓM TẮT GIÁO KHO 1 Định nghĩa: LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI Á ẠNG ÀI TẬP ài toán 1: TÍNH GÓ GIỮ HI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: Để tính góc giữa hai đường thẳng d,d trong không

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ ĐỐP TỈNH BÌNH PHƢỚC TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc

Microsoft Word - DE THI THU CHUYEN TIEN GIANG-L?N MA DE 121.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPTQG Năm học 07-08 Môn: TOÁN - Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 8 //08 (Đề thi có 07 trang,

Chi tiết hơn

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!!" #$% &'!"#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (.

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!! #$% &'!#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-. /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. 2*5 4-6E 3+ -. 5 -E;3 52 2* (5E D!!" #$% &'!"#$%&'()*+,- ()* )+,-./*01 * +&2 + 345 6789: ;0< = &2, >?@AB+ (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. CD EE 2FGHI

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (

THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website:   ĐỀ THI THỬ SỐ 15 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề ( THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ THI THỬ SỐ 5 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 07 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 46 Họ và tên thí sinh:

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn