TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u"

Bản ghi

1 X héi häc sè 3 (79), MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh ng vên Ò îc quan t m nghiªn cøu nh»m iòu hµnh vµ qu n lý chóng trong mèi quan hö víi viöc ph t trión kinh tõ, qu n lý nh n khèu, lao éng, kõ ho¹ch hãa sù ph t trión d n sè v.v... Bµi viõt nµy b íc Çu tiõp cën vên Ò nh n khèu vµ lao éng cña ng êi n«ng d n ë hai Þa bµn kh c nhau vò m«i tr êng tù nhiªn: Þa bµn thø nhêt lµ mét x thuéc vïng ch u thæ ång b»ng B¾c Bé - x Céng Hßa (huyön H ng Hµ tønh Th i B nh). Þa bµn thø hai thuéc vïng nói T y B¾c - x Thanh Lu«ng (huyön iön Biªn, tønh Lai Ch u). C c sè liöu sö dông trong bµi dùa vµo c c nguån tµi liöu cña ñy ban Nh n d n hai x Thanh Lu«ng, Céng Hßa vµ tµi liöu thùc Þa thu thëp t¹i hai x nµy trong n m ë x Céng Hßa chóng t«i iòu tra chñ yõu t¹i hai th«n HiÖu Vò vµ Thä Khª; ë x Thanh Lu«ng chóng t«i iòu tra chñ yõu t¹i th«n Céng Hßa - lµ n i tëp trung ng êi Kinh di c tõ x Céng Hßa, huyön H ng Hµ, Th i B nh (Còng chýnh v thõ mµ th«n nµy cã tªn lµ Céng Hßa). 1. Sù kh c biöt gi a c c n«ng hé. Sù kh c biöt îc kh o s t theo t ng quan gi a nguån sèng víi løa tuæi, giíi týnh, nghò nghiöp cña c c thµnh viªn còng nh quy m«nh n khèu, c ch sö dông lao éng cña c c n«ng hé. Sù kh c biöt vò nguån sèng Nguån sèng ë y míi chø ph n theo khu vùc kinh tõ, ch a cã ñ khèi l îng sè liöu Ó ph n theo ngµnh kinh tõ. Nguån sèng îc chia ra theo n«ng nghiöp vµ. Sù kh c biöt nµy îc thó hiön trong b ng d íi y. Tªn x B ng 1: C cêu hé theo nguån sèng (%) N«ng nghiöp Nguån sèng N«ng nghiöp vµ Thanh Lu«ng Céng Hßa Sè liöu trªn cho thêy ë c hai Þa ph ng tû lö hé thuçn n«ng kh«ng qu b n. Sè hé dùa vµo n«ng nghiöp kõt hîp chiõm tíi 78% t¹i x Céng Hßa. Tû träng hé thuçn n«ng ë c c Þa ph ng cßn dùa chýnh vµo n«ng nghiöp khiõn ta ph i xem xðt tû träng lao éng n«ng nghiöp ë hai n i nµy. Sè liöu ë b ng 2 cho thêy îc sù ph n bè lao éng ë hai x.

2 50 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh... B ng 2: Ph n bè lao éng cña hé theo c c lünh vùc ho¹t éng (%) Tªn x N«ng nghiöp Phi n«ng nghiöp N«ng nghiöp vµ H u i häc Tæng sè Thanh Lu«ng Céng Hßa Tû träng N Tû träng N Ho¹t éng îc nªu ë y bao gåm ngµnh nghò (bu«n b n, dþch vô c c lo¹i, tióu thñ c«ng nghiöp), c n bé ë c së cã thu nhëp cè Þnh (c n bé x, th«n, c n bé týn dông...). Sù ph n bè lao éng theo c c lünh vùc ho¹t éng îc kh o s t trong b ng 2 cho thêy: Tuy tû sè hé thuçn n«ng ë hai n i thêp, nh ng lao éng thuçn n«ng l¹i chiõm a sè - 52% t¹i Céng Hßa vµ 66% ë Thanh Lu«ng. Tû träng lao éng n«ng nghiöp nªu trªn cho thêy n«ng nghiöp vén lµ nguån sèng c b n cña ng êi d n ë hai Þa ph ng nµy. MÆc dï kh«ng cã lo¹i hé, nh ng lao éng t¹i Céng Hßa tíi 14%. iòu nµy cho thêy xu h íng t ch khái n«ng nghiöp cña lao éng ë d íi xu«i h nh thµnh vµ m¹nh h n ë Thanh Lu«ng. Sè lao éng nµy chñ yõu lµm n xa quª, kh c víi ë Thanh Lu«ng chø ho¹t éng ngay t¹i x. Nh ng tû träng lao éng n«ng nghiöp kiªm ë c hai x l¹i xêp xø nhau: 17% t¹i Thanh Lu«ng vµ 18% t¹i Céng Hßa. Þa bµn ho¹t éng cña lao éng ë hai x khiõn tû lö n lµm n«ng nghiöp ë mçi n i kh c nhau: t¹i x Céng Hßa tû lö nµy tíi 63%, trong khi ë Thanh Lu«ng chiõm 51%. Do lµm xa quª nªn tû lö lao éng n t¹i x Céng Hßa chø chiõm 8%- mét tû lö qu khiªm tèn. Song, tû lö n trong lao éng n«ng nghiöp kiªm ë c hai n i l¹i kh«ng nhá: tõ 42% t¹i Thanh Lu«ng tíi 48% t¹i Céng Hßa. Tû lö häc sinh so víi d n sè trong vµ trªn é tuæi lao éng (tõ 15 tuæi trë lªn) nh n qua t ëng nhá (10% t¹i Céng Hßa vµ 12% t¹i Thanh Lu«ng), nh ng nõu xðt tû träng é tuæi tuæi trong th p d n sè nãi chung chø kho ng 9-10%, sï thêy tû lö i häc nµy cao. T¹i x Céng Hßa, n i cã sè lao éng cao, tû lö häc sinh n l¹i thêp h n x cã sè lao éng thêp nh Thanh Lu«ng. Tû lö nµy cho thêy sù ph t trión cña trî em nam t¹i x Céng Hßa îc chó träng h n, îc u tiªn Çu t h n so víi trî em g i. Tû träng n trong lao éng vµ h u trý t¹i Céng Hßa thêp còng cho thêy Þnh h íng tho t ly cho phô n ë y yõu. Cã thó iòu nµy còng cã nh h ëng tíi viöc i häc cña trî em g i ë y. Sù kh c biöt vò nh n khèu gi a c c hé cïng nguån sèng Kh o s t nh»m t m hióu t c éng cña nguån sèng tíi quy m«nh n khèu cña c c hé. Sè nh n khèu îc ph n chia theo ba quy m«sau: 2 nh n khèu, 3-4 vµ 5-8 nh n khèu. Tû träng hé îc x c Þnh theo quy m«nh n khèu vµ theo nguån sèng. Nh n vµo sè liöu ë b ng 3 cho thêy: t¹i Thanh Lu«ng lo¹i hé 5-8 nh n khèu chiõm a sè (61%). Cßn ë x Céng Hßa, lo¹i hé 5-8 nh n khèu chiõm tû träng nhá

3 Ng«ThÞ ChÝnh 51 h n lo¹i hé 3-4 nh n khèu (45% so víi 47%). ång thêi, ë y cßn cã lo¹i hé 2 nh n khèu víi tû träng tíi 8%. Bøc tranh nh n khèu cña c c hé bþ chi phèi bëi nguån sèng ë hai n i: t¹i Thanh Lu«ng, hé thuçn n«ng chiõm tíi 42%, ng îc l¹i ë x Céng Hßa, hé dùa vµo n«ng nghiöp vµ l¹i h n h¼n hé thuçn n«ng (72% so víi 22%). iòu nµy cho thêy sè hé «ng ng êi tû lö thuën víi tû träng hé thuçn n«ng. Nh ng nh n vµo c cêu nh n khèu cña c c hé sèng b»ng n«ng nghiöp kiªm phi n«ng nghiöp cµng thêy lo¹i hé 5-8 nh n khèu chiõm tû träng lín nhêt; 32% trong 58% hé n«ng nghiöp kõt hîp ë Thanh Lu«ng, 37% trªn 78% ë x Céng Hßa. B ng 3: Tû träng hé theo nh n khèu vµ nguån sèng (%) Thanh Lu«ng Céng Hßa Nh n khèu N«ng N«ng nghiöp vµ Tæng sè N«ng N«ng nghiöp vµ Tæng sè nghiöp nghiöp 2 0,00 0,00 0, Tæng céng Nh ng sè liöu îc nhën ra ë trªn ph i ch ng chøng tá: trong iòu kiön kinh tõ, kü thuët vµ ho¹t éng nh cña hai Þa ióm îc kh o s t, hé cã quy m«nh n khèu «ng cho hiöu qu s n xuêt cao? Sù kh c biöt vò tuæi Sù kh c biöt vò tuæi cña nh n khèu c c hé îc kh o s t theo é tuæi lao éng: trong é tuæi, d íi é tuæi vµ trªn é tuæi. 1 é tuæi nµy îc kh o s t theo c cêu chung vµ theo nguån sèng cña hé. B ng 4 d íi y sï cho thêy c cêu tuæi cña d n sè hai Þa ph ng vµ cña nh n khèu thuéc c c lo¹i hé cã nguån sèng kh c nhau. Sè liöu trong b ng 4 cho thêy tû lö d n sè d íi 15 tuæi cña c hai Þa ph ng Òu lín: tõ 21,7% - 31,2%. Tû lö nµy chøng tá d n sè ë y rêt trî. Lo¹i hé B ng 4. C cêu tuæi cña c c hé (%) Tuæi D íi é tuæi lao éng Trong é tuæi lao éng Trªn tuæi lao éng Thanh Lu«ng Trung b nh 31,2 62,4 6,40 N«ng nghiöp ,0 N«ng nghiöp vµ ,0 Céng Hßa Trung b nh 21,7 66,5 11,8 N«ng nghiöp N«ng nghiöp vµ Lao éng trong é tuæi îc qui Þnh tõ trªn tuæi èi víi phô n vµ trªn tuæi èi víi nam giíi.

4 52 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh... T¹i Thanh Lu«ng, tû lö d n sè d íi tuæi lao éng lín h n so víi møc trung b nh ë lo¹i hé n«ng nghiöp kõt hîp. Ph i ch ng y lµ qu é gi a c c b íc chuyón æi møc sèng vµ chuyón dþch kinh tõ cña n«ng hé ë Thanh Lu«ng. T¹i x Céng Hßa, tû lö d n sè trî cao h n c ë lo¹i hé thuçn n«ng. Tû lö d n sè trªn tuæi lao éng cao nhêt ë lo¹i hé kõt hîp n«ng nghiöp víi ë c hai x. Sù trïng hîp võa nªu ë hai Þa ph ng c ch xa nhau vµ kh c nhau vò kh«ng gian tù nhiªn vµ x héi khiõn ta kh«ng khái gi Þnh vò nh h ëng cña líp ng êi lín tuæi tíi sù thay æi c cêu kinh tõ cña n«ng hé. NÕu qu óng nh vëy, h¹n chõ cña hé trî kh«ng ph i do thiõu n ng éng, mµ do thiõu vèn. 2. Quan hö lao éng Quan hö nµy bao gåm quan hö gi a c c thµnh viªn trong n«ng hé, gi a c c n«ng hé víi nhau vµ gi a ng êi lao éng víi thþ tr êng søc lao éng. ë y, quan hö lao éng trong gia nh bþ chi phèi bëi quan hö lao éng ngoµi n«ng hé. Quan hö lao éng VÒ c cêu lao éng t¹i x Céng Hßa, sè lao éng chiõm tíi 14% (xem b ng 2). a sè hä rêi lµng i lµm thî ë n i xa. Mét phçn nhá cßn l¹i lµm dþch vô hoæc bu«n b n ngay t¹i x. ChÝnh nh ng ng êi nµy céng víi 18% lao éng kõt hîp lµm ruéng ngay t¹i x t¹o ra sù thay æi trong n«ng nghiöp cña x Céng Hßa: thu nhëp tõ nh ng nghò nµy céng víi tõ ch n nu«i vµ tõ v ên nhµ khiõn ng êi ta bá vô «ng ë néi ång. ViÖc lµm hai vô lµm t ng thêi gian n«ng nhµn vµ gi m sù khèn tr ng trong lóc thêi vô, gi m nhþp é n«ng nghiöp h n nh ng n m 70 vµ 80 khi ng êi ta ph i dèc søc vµo quay vßng Êt. Sù t c éng vµ nh h ëng nµy sï îc thêy râ qua quan hö lao éng trong trång lóa cña hé, sï îc tr nh bµy d íi y. T¹i x Thanh Lu«ng lao éng (2% sè lao éng îc iòu tra) vµ lao éng kõt hîp víi n«ng nghiöp Òu ho¹t éng ngay t¹i Þa ph ng, kh«ng rêi lµng nh ë Céng Hßa. Nh ng ng êi nµy Òu trùc tiõp, hoæc gi n tiõp g¾n chæt víi n«ng nghiöp nh xay x t g¹o, lµm Êt b»ng m y, vën chuyón hoæc chõ biõn thùc phèm ( Ëu phô, bón, giß ch ) phôc vô êi sèng t¹i lµng. Sù h nh thµnh cña hä do nhu cçu th m canh t ng vô vµ nhu cçu kü thuët lµm Êt Ó gieo x¹, còng nh do tû suêt n«ng s n hµng hãa nh ph n tých ë trªn. Vai trß cña nh ng ng êi ho¹t éng phôc vô n«ng nghiöp cã thó thêy râ trong quan hö lao éng cña hé trong trång lóa mµ ë d íi sï giíi thiöu. Quan hö lao éng gi a c c hé trong trång lóa. Quan hö nµy thó hiön trong c c c«ng viöc nh lµm Êt, gieo cêy lóa, ch m sãc vµ thu ho¹ch, îc thùc hiön b»ng lao éng cña gia nh tù lµm hoæc b»ng thuª m ín, hoæc æi c«ng. B ng 5 sï giíi thiöu c c quan hö lao éng nµy t¹i 2 x Céng Hßa vµ Thanh Lu«ng. Nh n vµo phçn tæng hîp c c quan hö lao éng cña n«ng hé cho thêy gia nh

5 Ng«ThÞ ChÝnh 53 tù lµm hçu hõt c c c«ng viöc. Ng êi Th i B nh ë x Céng Hßa tù lµm vµ æi c«ng nhiòu h n ë Thanh Lu«ng; ng îc l¹i, ng êi Th i B nh t¹i Thanh Lu«ng thuª lµm nhiòu h n ng êi ë quª cò. C«ng viöc B ng 5: Quan hö lao éng cña hé trong c c c«ng viöc trång lóa. Tù lµm X Thanh Lu«ng X Céng Hßa Tù lµm Tù lµm Tù lµm æi Tù æi Thuª vµ vµ æi Thuª vµ c«ng lµm c«ng thuª c«ng thuª Cuèc ruéng 29 6 Cµy bõa Gieo cêy lóa Chë ph n chuång Bãn ph n chuång Bãn ph n hãa häc Lµm cá Phun thuèc s u Thu ho¹ch GÆt Chë lóa Tuèt lóa Ph i qu¹t lóa Trung b nh Tù lµm vµ æi c«ng Nh n theo c c c«ng viöc cã thó thêy: ë c hai Þa ph ng c c viöc îc thuª nhiòu gåm cµy bõa, chë ph n, trång vµ thu ho¹ch lóa. Riªng t¹i Thanh Lu«ng, viöc tuèt lóa îc thuª nhiòu nhêt. T¹i y, viöc cµy bõa ë 73% sè hé do m y lµm thuª, nh ng sau ã, gia nh nµo còng ph i tù nh èng, trang ph¼ng ruéng b»ng tr u, chø kh«ng hoµn toµn do m y lµm nh tuèt lóa. Nh ng c«ng viöc cßn l¹i chñ yõu do lao éng cña n«ng hé tù lµm hoæc võa tù lµm võa æi c«ng víi hé kh c. Nh ng c«ng viöc æi c«ng nhiòu nhêt ë c hai n i lµ gæt (20% sè hé t¹i Thanh Lu«ng vµ 24% t¹i x Céng Hßa). Riªng t¹i x Céng Hßa, do ph i cêy lóa nªn æi c«ng trong kh u nµy kh cao: 18% sè hé îc iòu tra ph i æi c«ng. Còng t¹i x Céng Hßa do chø lµm hai vô chýnh ë néi ång vµ do hçu hõt c c hé ë néi ång kh«ng nu«i tr u bß, ng êi ta tù cuèc ruéng thay cµy: 36% sè hé îc iòu tra cuèc ruéng lµm vô chiªm- xu n thay cµy. NÕu chø týnh riªng c c hé néi ång, tíi 89% hé cuèc Êt thay cµy. Tõ quan hö lao éng gi a c c hé ë hai Þa ph ng cã thó rót ra nhën xðt: quan hö thuª m ín lao éng hay tù lµm vµ æi c«ng phô thuéc vµo týnh chêt thêi vô lµ chýnh, kh«ng hoµn toµn do c cêu ngµnh nghò cña lao éng quy Þnh. i s u vµo tõng lo¹i h nh hé cã thó thêy quan hö lao éng gi a chóng cã sù kh c biöt.

6 54 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh... B ng 6: Quan hö lao éng gi a c c hé cã nguån sèng vµ nh n khèu kh c nhau (%) Lo¹i hé Tù lµm Thuª æi c«ng Tù lµm vµ thuª Tù lµm vµ æi c«ng Tæng sè X Thanh Lu«ng N«ng nghiöp N«ng nghiöp vµ nh n khèu nh n khèu Trung b nh X Céng Hßa N«ng nghiöp N«ng nghiöp vµ nh n khèu nh n khèu nh n khèu Trung b nh Qua b ng trªn thêy râ nh ng hé thuçn n«ng tù lµm vµ æi c«ng nhiòu h n hé n«ng nghiöp kõt hîp. Nh ng t¹i x Céng Hßa, chø cã 10% hé n«ng nghiöp kõt hîp thuª lµm, cßn l¹i tíi 90% tù lµm hoæc æi c«ng. Trong khi ë Thanh Lu«ng 24% lo¹i hé nµy thuª lµm c«ng viöc ång ng. Liªn hö b ng nµy víi b ng 5 cã thó rót ra nhën xðt: sù thuª m ín lao éng trong trång trät chø phô thuéc mét phçn vµo sù chuyªn hãa lao éng trong hé, mét phçn do týnh khèn tr ng cña thêi vô vµ nhu cçu kü thuët cña canh t c quy Þnh. XÐt theo quy m«nh n khèu, lo¹i hé 5-8 ng êi tù lµm c c c«ng viöc ång ng nhiòu nhêt, vµ hé Ýt nh n khèu nhêt (hé hai ng êi) Ýt cã kh n ng tù lµm nhêt vµ ph i æi c«ng hoæc thuª nhiòu nhêt. HiÖn t îng nµy kh«ng chø cã ë x Céng Hßa, mµ cã c ë Thanh Lu«ng. Qua thùc tõ sö dông lao éng ë hai x cã thó thêy: trong iòu kiön canh t c truyòn thèng, ruéng Êt Ýt, thþ tr êng lao éng n«ng nghiöp yõu, hö sè sö dông Êt kh«ng qu hai lçn, kinh tõ l¹i mang týnh chêt tù cêp tù tóc nh ë ch u thæ s«ng Hång tr íc y, n«ng hé cçn «ng nh n khèu vµ lao éng míi thùc hiön tèt c c c«ng viöc nhµ n«ng cña m nh îc. Sö dông lao éng trong n«ng hé NÐt chung trong sö dông lao éng theo tuæi t¹i hai x lµ nh ng ng êi ngoµi é tuæi lao éng Òu tham gia nhiòu c«ng o¹n s n xuêt, tõ c c viöc cµy bõa, lµm cá Õn gæt vµ ph i, qu¹t lóa. Nh ng t¹i Thanh Lu«ng, tû sè lao éng ngoµi é tuæi lµm viöc nhµ n«ng kh«ng ng kó: chø 2,58%; trong khi ã ë x Céng Hßa, tû lö nµy tíi 12,4%. C c c«ng viöc do nh ng ng êi ngoµi tuæi lao éng tham gia thùc hiön th êng lµ: cµy bõa, cêy lóa, lµm cá, bãn ph n hãa häc, gæt, tuèt lóa vµ ph i qu¹t lóa. y lµ nh ng c«ng viöc ßi hái kü thuët (cµy bõa, cêy lóa) hoæc ßi hái ph i xong nhanh

7 Ng«ThÞ ChÝnh 55 (nh gæt), cçn thu hót nhiòu ng êi. Sù kh c biöt trong viöc sö dông lao éng ngoµi é tuæi cã thó do c cêu tuæi cña lao éng ë hai Þa ph ng: t¹i Thanh Lu«ng, tû lö lao éng d íi tuæi lín h n x Céng Hßa (B ng 4: 31,2% so 21,7%), ng îc l¹i tû lö lao éng trªn é tuæi t¹i Céng Hßa cao h n ë Thanh Lu«ng (11,8% so 6,4%). Sù kh c biöt nµy cßn do møc é tù lµm vµ thuª m ín nh n c«ng còng nh quan hö æi c«ng ë tõng Þa ph ng quy Þnh: t¹i Thanh Lu«ng viöc thuª m ín ng êi vµ sö dông m y n«ng nghiöp nhiòu h n t¹i x Céng Hßa. Cßn t¹i x Céng Hßa, viöc sö dông lao éng thñ c«ng nhiòu h n, thëm chý c cuèc ruéng, do ã viöc tù lµm vµ æi c«ng nhiòu h n, khiõn lao éng îc tën dông tèi a. B ng 7: Sö dông lao éng n trong trång lóa cña n«ng hé (%) C«ng viöc % lao éng n X Thanh Lu«ng X Céng Hßa % hé sö dông lao éng n % lao éng n % hé sö dông lao éng n Lµm Êt Cuèc ruéng Cµy bõa Gieo cêy lóa Bãn ph n Chë ph n Bãn ph n chuång Bãn ph n hãa häc Lµm cá Phun thuèc s u Thu ho¹ch GÆt lóa Chæ lóa Tuèt lóa Ph i qu¹t lóa Trung b nh Nh n vµo b ng trªn thêy râ têt c c c kh u trång lóa Òu cã lao éng n tham gia, nh ng tïy viöc mµ tû lö nhiòu Ýt kh c nhau trong tæng sè lao éng vµ tæng sè hé. ChÝnh v vëy, tû sè trung b nh cña c c hé cã sö dông lao éng n t¹i Thanh Lu«ng chø 49% vµ t¹i x Céng Hßa chø 77%, kh«ng ph i 100% (b ng 7, dßng cuèi cïng); Lao éng n lµm c c viöc trong trång lóa trung b nh cña c c hé chø 43% t¹i Thanh Lu«ng vµ 58% t¹i Céng Hßa (b ng 7, dßng cuèi cïng). Sù kh c nhau vò sö dông lao éng n trong viöc trång lóa ë hai x, mét phçn do ph n c«ng lao éng tù nhiªn theo giíi týnh, do phßng tr nh nh ng bönh do c«ng viöc g y ra cho phô n, mét phçn do møc é thuª m ín nh n c«ng vµ do tû lö lao éng n trong tæng sè lao éng thuçn n«ng cña mçi Þa ph ng. Thuéc nguyªn nh n thø nhêt lµ c c c«ng viöc cµy bõa, gieo cêy.

8 56 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh... Thuéc nguyªn nh n thø hai lµ t¹i x Thanh Lu«ng phô n Ýt phun thuèc s u vµ thuèc diöt cá v hä sî c c thuèc nµy g y ra bönh v«sinh. Nh ng t¹i x Céng Hßa, 45% sè hé îc iòu tra cã phô n phun thuèc s u. Còng cã thó do ë Thanh Lu«ng l îng thuèc s u vµ thuèc diöt cá îc sö dông nhiòu h n. Nguyªn nh n thø ba cã thó thêy qua tû lö hé cã sö dông lao éng n vµ tû sè lao éng n trong c c c«ng viöc nh chë ph n, chë lóa vµ tuèt lóa: t¹i Thanh Lu«ng, nh ng viöc nµy îc thuª m ín nhiòu, trong khi t¹i x Céng Hßa l¹i chñ yõu tù lµm (xem b ng 5). Nguyªn nh n thø t trong sè bèn nguyªn nh n võa nªu ë trªn cã thó thêy khi liªn hö víi b ng 2 vò c cêu lao éng theo nghò nghiöp ë hai Þa ph ng: t¹i x Céng Hßa tû lö lao éng n lµm ruéng tíi 63%. Trong iòu kiön ch a x c Þnh îc viöc sö dông lao éng n theo sè ngµy c«ng ë y ch a cho phðp x c lëp vai trß cña giíi trong ph n c«ng vµ quan hö lao éng cña n«ng hé mét c ch x c ng. NhËn xðt Nh ng iòu kiön Êt ai vµ m«i tr êng kh c nhau chi phèi kh c nhau tíi lao éng vµ viöc lµm cña ng êi Th i B nh ë ch u thæ vµ ë vïng nói iön Biªn: t¹i ch u thæ, sè ng êi sèng b»ng c c ho¹t éng lao éng vµ phi n«ng nghiöp kiªm n«ng nghiöp cao h n ë iön Biªn. Quy m«nh n khèu cña hé ë hai n i còng kh c nhau: t¹i Thanh Lu«ng ( iön Biªn) lo¹i hé 5-8 nh n khèu chiõm u thõ (61% tæng sè hé îc iòu tra), trong khi ã ë x Céng Hßa (Th i B nh) l¹i lµ lo¹i hé 3-4 nh n khèu). Nh ng trong quan hö lao éng, ng êi Th i B nh ë Thanh Lu«ng iön Biªn l¹i thuª m ín nhiòu h n ë ch u thæ (16% so víi 6% sè hé îc iòu tra). Ng êi ë ch u thæ tù lµm nhiòu h n ng êi ë vïng nói (84% so 76%), æi c«ng hoæc tù lµm kõt hîp æi c«ng nhiòu h n (9% ë Céng Hßa so 2% ë Thanh Lu«ng). C«ng viöc îc thuª m ín nhiòu nhêt ë c hai n i lµ cµy bõa, chë ph n, chë lóa, tuèt lóa. C c c«ng viöc gieo cêy, bãn ph n, lµm cá vµ gæt lóa îc tù lµm lµ chýnh. ë c hai Þa ph ng trong c c c«ng viöc mµ c c hé tù lµm, lo¹i hé thuçn n«ng nhiòu h n lo¹i hé n«ng nghiöp kiªm, lo¹i hé «ng nh n khèu nhiòu h n hé Ýt nh n khèu. ViÖc sö dông lao éng ngoµi tuæi (trªn vµ d íi tuæi lao éng) ë Céng Hßa nhiòu h n ë Thanh Lu«ng (12,4% so 2,58% sè hé îc iòu tra); iòu nµy cã thó do lao éng trong tuæi ë Céng Hßa i lµm nghò xa quª nhiòu khiõn nh ng ng êi ë quª ph i g nh v c thay. Tû lö lao éng n lµm viöc ång ng ë Céng Hßa cao h n Thanh Lu«ng (77% so 49%). ChÞ em lµ lùc l îng chñ lùc trong gieo cêy, lµm cá, bãn ph n vµ gæt h i. Nh ng kõt qu nghiªn cøu so s nh nªu trªn lµ nh ng gîi më lý thó cho nghiªn cøu t c éng cña m«i tr êng kinh tõ tíi tæ chøc vµ ph n c«ng lao éng ë mçi Þa ph ng.

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn