cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me"

Bản ghi

1 cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán jù yǒu liǎng gè tà bǎn? 什么玩具有两个踏板?

2 cǎi sè qiān bǐ 彩色铅笔 tú sè shū 涂色书 shuǐ tǒng 水桶 chǎn zi 铲子 sǎ shuǐ hú 洒水壶 shén me wán jù kě yǐ zài shā tān shang wán? 什么玩具可以在沙滩上玩? sǎ shuǐ hú kě yǐ yòng lái gàn shén me? 洒水壶可以用来干什么? fú shì 服饰 T xù T 恤 nèi kù 内裤 niú zǎi kù 牛仔裤 xié 鞋 T xù shān hé xié de yán sè yí yàng ma? T 恤衫和鞋的颜色一样吗? kàn yi kàn,nǎ jiàn shàng miàn yǒu tiáo wén? 看一看, 哪件上面有条纹?

3 mào zi 帽子 wài tào 外套 tài yáng jìng 太阳镜 wéi jīn 围巾 shǒu tào 手套 nǐ tóu shang huì dài shén me dōng xi? 你头上会戴什么东西? tiān lěng de shí hòu,nǐ huì dài shén me dōng xi bǎo nuǎn? 天冷的时候, 你会戴什么东西保暖? cān zhuō 餐桌 pán zi 盘子 bō lí bēi 玻璃杯 cān dāo 餐刀 chā zǐ 叉子 sháo zi 勺子 chī fàn shí huì yòng shén me cān jù? 吃饭时会用什么餐具?

4 kě yǐ bǎ shuǐ dǎo zài shén me lǐ miàn? 可以把水倒在什么里面? wǎn 碗 píng zhuāng shuǐ 瓶装水 pán zi 盘子 shén me dōng xi kě yǐ yòng lái chéng fàn? 什么东西可以用来盛饭? shàng miàn yǒu lán sè xiǎo huā de shì shén me dōng xi? 上面有蓝色小花的是什么东西? shí wù 食物 miàn bāo 面包 kǎo miàn bāo piān 烤面包片 yì dà lì miàn 意大利面 cǎo méi 草莓 fān qié jiàng fàng zài shén me shàng miàn? 番茄酱放在什么上面? zhǐ chū shuǐ guǒ 指出水果 qiǎo kè lì 巧克力

5 bīng jī líng 冰激凌 xiǎo tián bǐng 小甜饼 dàn gāo 蛋糕 là zhú zài nǎ lǐ? 蜡烛在哪里? shén me dōng xi shì bīng de? 什么东西是冰的? chú fáng 厨房 mù sháo 木勺 píng dǐ guō 平底锅 tāng sháo 汤勺 lú zào 炉灶 dùn guō 炖锅 shén me shì rè de? 什么是热的? shén me yǒu gài zi? 什么有盖子? lā jī tǒng 垃圾桶

6 bīng xiāng 冰箱 sào zhǒu 扫帚 fàng zài shén me lǐ miàn de dōng xi shì bīng de? 放在什么里面的东西是冰的? rén men bǎ lā jī rēng zài nǎ lǐ? 人们把垃圾扔在哪里? yù shì 浴室 mǎ tǒng 马桶 xǐ fā shuǐ 洗发水 shuǐ lóng tóu 水龙头 hù fū shuāng 护肤霜 shén me dōng xi lǐ liú chū zì lái shuǐ? 什么东西里流出自来水? xǐ fā shuǐ shì gàn shén me yòng de? 洗发水是干什么用的? shū zi 梳子 hǎi mián 海绵 yá gāo 牙膏

7 yá shuā 牙刷 zhǐ chū yá shuā shàng de yá gāo 指出牙刷上的牙膏 wǒ men yòng shén me dōng xi shū tóu? 我们用什么东西梳头? jū jiā yòng pǐn 居家用品 lù yīn jī 录音机 diàn nǎo 电脑 xī chén jī 吸尘机 shén me dōng xi kě yǐ xī huī chén? 什么东西可以吸灰尘? shén me dōng xi yǒu jiàn pán? 什么东西有键盘? hé zi 盒子 diàn huà 电话 yào chí 钥匙 huā píng 花瓶 nào zhōng 闹钟

8 wǒ men yòng shén me dōng xi kāi mén? 我们用什么东西开门? shén me dōng xi kě yǐ jiào wǒ men qǐ chuáng? 什么东西可以叫我们起床? yán sè 颜色 lǜ sè 绿色 shēng cài 生菜 yè zi 叶子 huáng guā 黄瓜 píng guǒ 苹果 nǎ gè bù néng chī? 哪个不能吃? shén me shì yuán de? 什么是圆的? hóng sè 红色 qì qiú 气球 sǎ shuǐ hú 洒水壶 xī hóng shì 西红柿

9 chǎn zi 铲子 zhèng fāng tǐ 正方体 nǎ gè dōng xi kě yǐ chī? 哪个东西可以吃? shén me dōng xi shì zhèng fāng de? 什么东西是正方的? yán sè 颜色 huáng sè 黄色 bēi zi 杯子 níng méng 柠檬 xiàng rì kuí 向日葵 xiǎo yā zi 小鸭子 xióng 熊 xǐ zǎo shí nǐ kě yǐ ná zhe shén me dōng xi wán? 洗澡时你可以拿着什么东西玩? zhǐ chū shuǐ guǒ 指出水果 lán sè 蓝色

10 hé zi 盒子 bēi zi 杯子 hǎi bào 海豹 píng zi 瓶子 shén me dōng xi kě yǐ qù shuǐ lǐ? 什么东西可以去水里? nǐ yòng shén me dōng xi lái hē shuǐ? 你用什么东西来喝水?

11 dòng wù 18~24 个月 - 动物 gǒu 狗 tù zi 兔子 māo 猫 mǔ jī 母鸡 gōng jī 公鸡 nǎi niú 奶牛 tā men zhù zài nǎ lǐ? 它们住在哪里? gǒu.zhù zài gǒu shè lǐ 狗. 住在狗舍里 shuí zhù zài gǒu shè lǐ? 谁住在狗舍里? zhǐ chū gǒu de shé tóu 指出狗的舌头 zhè gè lán zi. shì māo de jiā 这个篮子. 是猫的家 māo zhù zài nǎ er? 猫住在哪儿? zhǐ chū māo de wěi bā 指出猫的尾巴

12 tā men zhù zài nǎ lǐ? 它们住在哪里? niǎo er. bǎ dàn xià zài cháo xiāng lǐ 鸟儿. 把蛋下在巢箱里 niǎo er bǎ dàn xià zài nǎ lǐ? 鸟儿把蛋下在哪里? zhǐ chū niǎo er de zhǎo zi 指出鸟儿的爪子 tù zi zhù zài tù lóng lǐ 兔子住在兔笼里 shuí zhù zài tù lóng lǐ? 谁住在兔笼里? zhǐ chū tù zi de ěr duo 指出兔子的耳朵 tā men zhù zài nǎ lǐ? 它们住在哪里? gē zǐ zhù zài gē shè lǐ 鸽子住在鸽舍里 shuí zhù zài gē shè lǐ? 谁住在鸽舍里? zhǐ chū gē zǐ de zuǐ 指出鸽子的嘴 gōng jī hé mǔ jī.zhù zài jī shè lǐ 公鸡和母鸡. 住在鸡舍里 shuí zhù zài jī shè lǐ? 谁住在鸡舍里? shuí huì dǎ míng,shuí huì xià dàn? 谁会打鸣, 谁会下蛋?

13 tā men zhù zài nǎ lǐ? 它们住在哪里? mǎ.zhù zài mǎ jiù lǐ 马. 住在马厩里 wǒ men bǎ mǎ zhù de dì fāng jiào shén me? 我们把马住的地方叫什么? zhǐ chū mǎ de tóu 指出马的头 chí táng de zhè gè péng lǐ zhù zhe. yā zi hé xiǎo yā zi 池塘的这个棚里住着. 鸭子和小鸭子 zhǐ chū xiǎo yā zi 指出小鸭子 yā zi huì yóu yǒng ma? 鸭子会游泳吗? tā men chī shén me? 它们吃什么? cāng shǔ.chī jiān guǒ hé zhǒng zi 仓鼠. 吃坚果和种子 shuí chī zhǒng zi hé jiān guǒ? 谁吃种子和坚果? zhǐ chū cāng shǔ de yǎn jīng 指出仓鼠的眼睛 lǎo shǔ. xǐ huān chī nǎi lào 老鼠. 喜欢吃奶酪 lǎo shǔ xǐ huān chī shén me? 老鼠喜欢吃什么? zhǐ chū lǎo shǔ de cháng wěi bā 指出老鼠的长尾巴

14 tā men chī shén me? 它们吃什么? tù zi. kěn hú luó bo 兔子. 啃胡萝卜 zhǐ chū tù zi de ěr duo 指出兔子的耳朵 zhǐ chū tù zi de hú zi 指出兔子的胡子 nǎi niú. chī cǎo 奶牛. 吃草 zhǐ chū nǎi niú kě yǐ chī de qīng cǎo 指出奶牛可以吃的青草 zhǐ chū nǎi niú de ěr duo 指出奶牛的耳朵 tā men chī shén me? 它们吃什么? hēi xīng xīng xǐ huān chī xiāng jiāo 黑猩猩喜欢吃香蕉 hēi xīng xīng xǐ huān chī shén me? 黑猩猩喜欢吃什么? zhǐ chū xiǎo hēi xīng xīng 指出小黑猩猩 xióng tān lán de. zhù shì zhe mì fēng guàn 熊贪婪地. 注视着蜜蜂罐 xióng ài chī shén me? 熊爱吃什么? zhǐ chū xióng de zhǎo zi 指出熊的爪子

15 dòng wù de jiào shēng 动物的叫声 mōu! nǎi niú jiào zhe 哞! 奶牛叫着 wāng wāng! gǒu jiào zhe 汪汪! 狗叫着 miāo miāo! māo jiào zhe 喵喵! 猫叫着 nǎi niú zěn me jiào? 奶牛怎么叫? gǒu zěn me jiào? 狗怎么叫? māo zěn me jiào? 猫怎么叫? miē miē! mián yáng jiào zhe 咩咩! 绵羊叫着 gē gē! mǔ jī gāo shēng jiào zhe 咯咯! 母鸡高声叫着 ō ō! gōng jī chàng zhe 喔喔! 公鸡唱着 mián yáng zěn me jiào? 绵羊怎么叫? mǔ jī zěn me jiào? 母鸡怎么叫? gōng jī zěn me jiào? 公鸡怎么叫? dòng wù de jiào shēng 动物的叫声

16 huī er huī er! mǎ er jiào 咴儿咴儿! 马儿叫 gū gū gū gū! gē zi jiào 咕咕咕咕! 鸽子叫 gá gá gá gá! xiǎo yā zǐ jiào 嘎嘎嘎嘎! 小鸭子叫 mǎ er zěn me jiào? 马儿怎么叫? gē zǐ zěn me jiào? 鸽子怎么叫? xiǎo yā zǐ zěn me jiào? 小鸭子怎么叫? ā wū ā wū! lǚ zi jiào 啊呜啊呜! 驴子叫 miē miē miē miē! shān yáng jiào 咩咩咩咩! 山羊叫 hēng hēng hēng hēng! xiǎo zhū jiào 哼哼哼哼! 小猪叫 lǚ zi zěn me jiào? 驴子怎么叫? shān yáng zěn me jiào? 山羊怎么叫? xiǎo zhū zěn me jiào? 小猪怎么叫?

17 nóng chǎng 18~24 个月 - 农场 xiǎo mǎ 小马 gōng jī 公鸡 xiǎo yā zi 小鸭子 māo 猫 tā men zhù zài nǎ lǐ? 它们住在哪里? nǎi niú.zhù zài niú shè lǐ 奶牛. 住在牛舍里 shuí zhù zài niú shè lǐ? 谁住在牛舍里? nǎi niú shì shén me yán sè de? 奶牛是什么颜色的? mián yáng.zhù zài yáng juàn lǐ 绵羊. 住在羊圈里 mián yáng zhù zài nǎ lǐ? 绵羊住在哪里? zhǐ chū mián yáng de tuǐ 指出绵羊的腿 tā men zhù zài nǎ lǐ? 它们住在哪里? tù zi.zhù zài dì dòng lǐ 兔子. 住在地洞里

18 zhǐ chū tù zi de ěr duo 指出兔子的耳朵 shuí zhù zài dì dòng lǐ? 谁住在地洞里? mǎ de jiā. jiào zuò mǎ jiù 马的家. 叫做马厩 zhǐ chū mǎ de wěi bā 指出马的尾巴 shuí zhù zài mǎ jiù lǐ? 谁住在马厩里? tā men zhù zài nǎ lǐ? 它们住在哪里? mǔ jī. zhù zài jī shè lǐ 母鸡. 住在鸡舍里 shuí zhù zài jī shè lǐ? 谁住在鸡舍里? shuí zhǎng zhe yǔ máo hé hóng sè de guān zi? 谁长着羽毛和红色的冠子? yā zi hé xiǎo yā zi.zhù zài chí táng de péng zi lǐ 鸭子和小鸭子. 住在池塘的棚子里 zhǐ chū xiǎo yā zǐ 指出小鸭子 zhǐ chū yā zi de zuǐ 指出鸭子的嘴 tā men zhù zài nǎ lǐ? 它们住在哪里? māo.zài lán zi lǐ shuì jiào 猫. 在篮子里睡觉

19 shuí zài lán zi lǐ shuì jiào? 谁在篮子里睡觉? zhǐ chū māo de zhǎo zi 指出猫的爪子 gǒu.zhù zài gǒu shè lǐ 狗. 住在狗舍里 shuí zhù zài gǒu shè lǐ? 谁住在狗舍里? zhǐ chū gǒu de wěi bā 指出狗的尾巴 tā men chī shén me? 它们吃什么? tù zi. kěn shēng cài hé hú luó bo 兔子. 啃生菜和胡萝卜 tù zi chī shén me? 兔子吃什么? zhǐ chū tù zi de ěr duo 指出兔子的耳朵 gē zǐ. zhuó shí zhǒng zi 鸽子. 啄食种子 zhǐ chū gē zi 指出鸽子 gē zi chī shén me? 鸽子吃什么? nóng chǎng dòng wù 农场动物 mǔ mǎ hé gōng mǎ.shēng le yì pǐ piào liàng de xiǎo mǎ 母马和公马. 生了一匹漂亮的小马

20 zhǐ chū xiǎo mǎ 指出小马 xiǎo mǎ shì shuí shēng de? 小马是谁生的? zhū xiān shēng hé zhū tài tài.shēng le yì zhī fěn hóng sè de xiǎo zhū 猪先生和猪太太. 生了一只粉红色的小猪 zhǐ chū zhū 指出猪 xiǎo zhū shì shuí shēng de? 小猪是谁生的? nóng chǎng dòng wù 农场动物 shān yáng xiān shēng hé shān yáng tài tài.xiàng wǒ men jiè shào xiǎo shān yáng 山羊先生和山羊太太. 向我们介绍小山羊 xiǎo shān yáng shì shuí shēng de? 小山羊是谁生的? zhǐ chū shān yáng de hú zi 指出山羊的胡子 yā xiān shēng hé yā tài tài.yǒu yì zhī kě ài de xiǎo yā zi 鸭先生和鸭太太. 有一只可爱的小鸭子 xiǎo yā zi shì shuí shēng de? 小鸭子是谁生的? zhǐ chū xiǎo yā zi 指出小鸭子 nóng chǎng dòng wù 农场动物 mǔ niú hé gōng niú. jiè shào tā men de xiǎo niú 母牛和公牛. 介绍他们的小牛

21 zhǐ chū xiǎo niú 指出小牛 xiǎo niú shì shuí shēng de? 小牛是谁生的? gōng mián yáng hé mǔ mián yáng.shēng le yì zhī xiǎo mián yáng 公绵羊和母绵羊. 生了一只小绵羊 zhǐ chū xiǎo mián yáng 指出小绵羊 xiǎo mián yáng shì shuí shēng de? 小绵羊是谁生的? dòng wù de jiào shēng 动物的叫声 mǎ er huī er huī er jiào 马儿 咴儿咴儿 叫 gōng niú mōu mōu jiào 公牛 哞哞 叫 mián yáng miē miē jiào 绵羊 咩咩 叫 mǎ er zěn me jiào? 马儿怎么叫? gōng niú zěn me jiào? 公牛怎么叫? mián yáng zěn me jiào? 绵羊怎么叫? yā zi gá gá jiào 鸭子 嘎嘎 叫 mǔ jī gē gē jiào 母鸡 咯咯 叫

22 gōng jī ō ō jiào 公鸡 喔喔 叫 yā zi zěn me jiào? 鸭子怎么叫? mǔ jī zěn me jiào? 母鸡怎么叫? gōng jī zěn me jiào? 公鸡怎么叫?

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 眼睛可離稿, 臉部可以有表情, 但不可用手勢或動作輔助 團體組詩詞朗誦 : 以學校團隊為單位, 不以年齡分組別

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

多品小学教育网

多品小学教育网 一年级汉语拼音拼读练习 班级 姓名 练习 (1) 单韵母拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 ā á ǎ à ō ó ǒ ò ē é ě è ī í ǐ ì ū ú ǔ ù ǖ ǘ ǚ ǜ 练习 (2) 声母拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 b p m f d t n l ɡ k h j q x zh ch sh r z c s y w 练习

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

大藏经简体拼音版

大藏经简体拼音版 0 1 方 fānɡ 广 ɡuǎnɡ 华 huá 严 经 jīnɡ 界 jiè 品 pǐn 四 sì ɡuān 卷 juàn 唐 tánɡ 三 sān 藏 zànɡ 沙 shā 广 ɡuǎnɡ kōnɡ 译 方 fāng 广 guǎng 华 huá 严 经 jīng 界 jiè 品 pǐn 四 sì guān 尔 ěr 财 cái 童子 tóngzǐ 从 cóng 天宫 tiāngōng 下 xià

Chi tiết hơn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy

Chi tiết hơn

一 何謂低油飲食?Thế nào là thực phẩm ít dầu? 因疾病的影響, 對脂肪的消化吸收能力降低, 限制飲食中脂肪的攝取量, 以 降低胰臟及腸道的負荷, 減少對膽囊的刺激及降低血中脂質濃度的一種治療 飲食 低油飲食 Hướng dẫn chỉ đạo giáo dục sức k

一 何謂低油飲食?Thế nào là thực phẩm ít dầu? 因疾病的影響, 對脂肪的消化吸收能力降低, 限制飲食中脂肪的攝取量, 以 降低胰臟及腸道的負荷, 減少對膽囊的刺激及降低血中脂質濃度的一種治療 飲食 低油飲食 Hướng dẫn chỉ đạo giáo dục sức k 一 何謂低油飲食?Thế nào là thực phẩm ít dầu? 因疾病的影響, 對脂肪的消化吸收能力降低, 限制飲食中脂肪的攝取量, 以 降低胰臟及腸道的負荷, 減少對膽囊的刺激及降低血中脂質濃度的一種治療 飲食 低油飲食 Hướng dẫn chỉ đạo giáo dục sức khỏe thực phẩm ít dầu. vì ảnh hưởng của bệnh, việc hấp

Chi tiết hơn

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình chuyển đổi ngôn ngữ từ văn bản nguồn (tiếng Trung) sang

Chi tiết hơn

BÀI TỰA ĐẠI NAM QUỐC NGỮ [Trang Bìa] 成泰己亥年孟秋鎸海株子阮文珊編輯大南國語文江多牛文山堂藏板 Thành Thái Kỷ Hợi Niên Mạnh Thu Tuyên Hải Chu Tử Biên Tập Đại Nam Quốc Ngữ Văn Gian

BÀI TỰA ĐẠI NAM QUỐC NGỮ [Trang Bìa] 成泰己亥年孟秋鎸海株子阮文珊編輯大南國語文江多牛文山堂藏板 Thành Thái Kỷ Hợi Niên Mạnh Thu Tuyên Hải Chu Tử Biên Tập Đại Nam Quốc Ngữ Văn Gian BÀI TỰA ĐẠI NAM QUỐC NGỮ [Trang Bìa] 成泰己亥年孟秋鎸海株子阮文珊編輯大南國語文江多牛文山堂藏板 Thành Thái Kỷ Hợi Niên Mạnh Thu Tuyên Hải Chu Tử Biên Tập Đại Nam Quốc Ngữ Văn Giang Đa Ngưu Văn San Đường Tàng Bản [tờ 1/3] 序子曰人不為周南召南譬猶正面墙而立又曰多識鳥獸草木之名聖門之學不求髙遠不厭卑近以此而入道也余昔觀人改厝見使房堅固其中有亇蜘四五尾不知所以及觀醫書有謂人之手甲化為黃顙魚問之良醫黃顙是何魚皆不知考之本草註黃顙為亇蜘夫中國一國也而有䠂人齊語况我國與北國言語不同非南譯北音萬物何由而詳想夫倮蟲三百人為之長天地之性人為貴貴其知識也今則閑闇

Chi tiết hơn