Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ"

Bản ghi

1 Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ y ca nh să c dươ i xa trông không kha c chi như ng bơ biê n xinh đe p, thân thương bên quê nha trươ c khi nha nươ c cô ng sa n Viê t Nam (c.s.v.n.) ba n hoă c cho Trung cô ng thuê đâ t đê xây ha ng xươ ng va cao ô c. Mâ n nghi ră ng ha ng xươ ng cu a Trung cô ng cao, to, đe p va ti nh hư u nghi giư a Trung cô ng vơ i đa ng c.s.v.n. đươ c vi như 4 tô t 16 chư va ng cho nên nha nươ c c.s.v.n. không da m lâ y ca t do c bơ biê n, nga i la m sâ p như ng đô a n hoa nh tra ng cu a Trung cô ng thi ti nh hư u nghi giư a Trung cô ng va c.s.v.n. cu ng sâ p luôn; vi vâ y nha nươ c c.s.v.n. pha i lâ y ca t trong lo ng sông va do c theo bơ sông. Tư khi sông mâ t ca t, nhiê u nha dân va lô đâ t do c theo bơ sông bi đô su p xuô ng sông thi danh tư ca t tă c xuâ t hiê n trong dân dang. Ca t tă c sô ng va la m viê c trên như ng chiê c ta u nho, cha y tư ng đa n, hu t ca t trong lo ng sông hoă c do c bơ sông rô i đem ca t đô lên chiê c ta u to tô cha ng. Sau khi đâ y ca t, chiê c ta u to tô cha ng cha y châ m châ m trong lo ng sông, trươ c a nh mă t uâ t hâ n, do ng lê oa n hơ n va sư nguyê n ru a âm thâ m cu a ngươ i dân! Mô i khi thâ y chiê c ta u to tô cha ng đo không thê na o ba Ngoa i cu a Mâ n không bư c xu c vi nhơ la i ba ng tin ma mâ y ba gia trâ u ngoa i chơ thươ ng truyê n miê ng nhau: Ông Dương Văn Sô, 83 tuô i, ba Sô 79 tuô i, nha că p bơ sông Tiê n, trên cô n Tân Bă c (cô n Dơi), â p Tân Bă c, xa Tân Phu, huyê n Châu Tha nh tỉnh Bê n Tre Tư hô i bi na n ca t tă c tơ i giơ... Ông ba chỉ co n mô t thẻo mo ng da nh va i mét ke p giư a bơ bao trong, va lo ng sông. (1) Ngôi nha tranh nho xi u cu a Ngoa i cu ng nă m ke p giư a lô đâ t va bơ sông, không biê t lu c na o se đô u p va o lo ng sông va không biê t Me con, Ba cha u cu a Ngoa i co thoa t chê t đươ c hay không! Nghi đê n ca nh ha i hu ng co thê xa y đê n, Ngoa i chư i đô ng : -Me ba no, ca i thư pha n phu c! Nga y xưa co n mang danh Viê t cô ng ăn không đu no, a o không đu mă c thi tu i no trô n chui trô n nhu i trong rư ng dư a nươ c, rư ng tra m đê tra nh đu ng đô vơ i li nh Cô ng Ho a. Bây giơ, chiê m đươ c

2 miê n Nam rô i, tu i no lô nguyên hi nh la bo n c.s.v.n. bo c lô t, hê t chiê m đâ t cu a dân, cu a nha thơ, cu a chu a thi nay tu i no lâ y ca t đê bơ sông su p, cho dân chê t trôi co n ngươ i Ta u va ngươ i c.s.v.n. thi sô ng phu phê trong như ng dinh thư hoa nh tra ng! Chi nh như ng dinh thư hoa nh tra ng na y la m cho đa ng va nha nươ c c.s.v.n. lu c na o cu ng ca m thâ y tư ha o?. Niê m tư ha o to đu ng na y đươ c Tô ng Bi Thư Nguyê n Phu Tro ng ha nh diê n tuyên bô ră ng: Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được thế này không? co n ngươ i dân thi lu c na o cu ng ti m mo i phương tiê n đê ra đi nhâ t la đi sang xư cu a đê quô c My xâm lươ c! Khi mơ i lơ n, nghe Ty anh cu a Mâ n ho c đo i theo Viê t Cô ng cu ng mâ y thă ng ba n chăn trâu, chăn bo trong xo m thươ ng du ng cu m tư đê quô c My xâm lươ c, Mâ n không hiê u; vi ba anh em cu a Ty chỉ đươ c ho c đê biê t đo c, biê t viê t va biê t bô n phép ti nh cô ng, trư, nhân, chia ma thôi. Mô t hôm, không hiê u tư đâu, va i chiê n đỉnh cu a Ha i Quân Cô ng Ho a đê n, u i ba i gâ n nha. Mâ n va nho m ba n cu ng lư a co vẻ lo sơ vi thươ ng nghe Ty va nho m đô ng chi nhi cu a Ty ba o ră ng li nh Ngu y ăn thi t ngươ i vô i nu p sau mâ y bu i chuô i, len lén nhi n ra bơ sông. Khi thâ y mâ y ông li nh Ngu y đem dâ u ăn, đô hô p va cơm sâ y đê n tư ng nha, tă ng, Mâ n không hiê u gi ca. Thâ y Ngoa i vư a câ m mâ y lon đô hô p, mâ y bao cơm sâ y vư a cươ i, Mâ n vô i cha y đê n, câ m mâ y lon thư c ăn giu m cho Ngoa i. Chưa ki p đem qua va o nha, Mâ n nghe nho m ba n reo vui My cho ke o. My cho ke o. Nhi n vê phi a nho m ba n, Mâ n thâ y mô t ngươ i đa n ông cao lơ n, da tră ng, to c va ng, mă t xanh, không no i đươ c tiê ng Viê t, đang lâ y ke o tư tu i a o nha binh tă ng đa m trẻ con trong khi mâ y ông li nh Cô ng Ho a đư ng ca nh, nhi n, cươ i. Mâ n vô i va ng đem mâ y lon đô hô p va ga o sâ y va o nha rô i cha y nhanh đê n nho m ba n, chi a ba n tay vê phi a ông My. Ông My đang tă ng ke o cho nho m con ga i thi không biê t ai ba o cho Ty va đa m con trai ngoa i ruô ng; đa m con trai cha y a o tơ i. Ông My lă c lă c hai ba n tay, to dâ u hê t ke o. Bâ t ngơ, mô t ông li nh Cô ng Ho a trên giang đỉnh ma Ty, nho m đô ng chi nhi cu a Ty va trẻ em quanh xo m đươ c Viê t Cô ng tuyên truyê n ră ng ta u cu a Ngu y la m bă ng giâ y go i lơ n: Mike! Ông My quay nhi n vê hươ ng co tiê ng go i. Ông li nh Cô ng Ho a no i gi đo rô i ông My đi lui vê chiê n đỉnh, vư a cươ i vư a vâ y tay nhe nhe, vư a no i bye bye vơ i nho m trẻ em. Mâ n tư ho i: Sao ổng người My mà cu ng tên Mai, ngô wá he n? - 2 -

3 Gâ n tô i, sau khi Ma va Lê chi cu a Mâ n va la em cu a Ty la m ruô ng vê, Ngoa i nâ u nươ c sôi, cho va o bi ch cơm sâ y, đê mô t chô c rô i ca nha khui mâ y lon đô hô p, ăn vơ i cơm sâ y. Đang ăn ngon la nh, tư dưng Ngoa i no i: -Đô ăn cu a My Ngu y ngon như vâ y ma sao tu i no ho ng ăn, la i đem cho mi nh? Mâ n cu ng thă c mă c: -Đô ăn thơm, ngon thi đem cho rô i xẻ thi t moi gan ngươ i ta ma ăn! -Bâ y, ma y! Ai ăn thi t ngươ i? -My Ngu y chơ ai! -Ai no i vâ y? -Anh Ty no i. -Ca i thă ng Ty ca chơ n, cư nghe mâ y thă ng khỉ đô t no i tâ m bâ y tâ m ba không ha! -Mâ y thă ng khỉ đô t la mâ y thă ng na o, Ngoa i? -Thi mâ y thă ng ma Ba ma y biê u Ma ma y giâ u dươ i hâ m, ngoa i vươ n, ma y thươ ng đem cơm nươ c cho tu i no mô i chiê u đo chư ai! -Con ho ng thi ch mâ y ngươ i đo đâu, Ngoa i! Ngươ i gi ma hôi ri nh, thu i wă c, ô m nhom ô m nha ch, mă t ma y thâ y ghê! Răng vâ u, ma lô i, mă t lu c na o cu ng la u liêng như mâ y con chuô t chu, ai ma ăn thi t cho đươ c, Trơ i! -Ma y no i vâ y ru i Ba ma y nghe đươ c la ma y chê t đo, ma y! -Bô Ba con da m giê t con sao, Ngoa i? -Tư nga y Ba ma y đi theo ca i đa m ôn di ch đo, Ba ma y da m la m mo i chuyê n ta n a c, khu ng khiê p ma ngươ i mi nh ho ng da m la m đo, ma y! -Sao Ba a c qua vâ y? - 3 -

4 -Ơ, thi đa m Viê t cô ng la m cho Ba ma y lu rô i, chỉ biê t nghe theo thư a c ôn đo tôn thơ ông Hô Chi Minh đê giê t ca ng nhiê u ngươ i thi công lao ca ng lơ n. -Sao Ngoa i vơ i Ma ho ng biê u Ba trơ vê, đư ng theo Viê t cô ng nư a? - Giơ n, ma y! Viê t cô ng ma, ai theo tu i no rô i ma bo tu i no la tu i no la m thi t ca nha chư tu i no ho ng giê t mi nh ên ngươ i đo đâu! Ma lên tiê ng: -Ma no i vơ i no mâ y chuyê n đo chi vâ y? No co n con ni t con nôi Ngoa i că t lơ i Ma : -No co n con ni t thi cu ng pha i no i cho no biê t đê no tra nh xa ca i lu giê t ngươ i không gơ m tay. Chô ng ma y đi biê t tăm. Lâu lâu no lẻn vê thi ca i bu ng cu a ma y châ n dâ n. Đa vâ y no co n bă t ma y chư a thêm mâ y thă ng ông nô i dươ i hâ m đê ban đêm mâ y thă ng na y đi khu ng bô, đa o đươ ng, đă t mi n, a m sa t ngươ i lương thiê n chư tu i no co la m ra đô ng xu teng na o đê go p tiê n chơ vơ i ma y đâu! Thă ng Ty vơ i con Lê cu ng bă t đâ u theo Cha tu i no, thâ y li nh Cô ng Ho a, hai đư a no kêu ngươ i ta la Ngu y. Ngu y la gi, Mâ n cu ng chă ng hiê u đươ c. Nhưng mô i khi thâ y mâ y chiê c ta u bă ng giâ y giang đỉnh cu a Ngu y cha y trên sông, Mâ n cu ng nho m con ga i đang chơi u-mo i cu ng ngư ng chơi, đưa tay vâ y vâ y, miê ng cươ i toe toét. Đôi khi mâ y chiê c ta u bă ng giâ y u i ba i gâ n câ u gô ; nhiê u khi ho đi luôn! Sau ca i nga y ôn di ch tiê ng cu a Ngoa i a m chỉ nga y c.s.v.n. cươ ng chiê m miê n Nam rô i đa m khỉ đô t sau vươ n chui ra kho i hâ m, nha y ca tưng thi mâ y chiê c ta u bă ng giâ y đo đi luôn, không bao giơ trơ la i! Trong khi Mâ n ca m thâ y buô n buô n vi sư thiê u vă ng cu a mâ y chiê c ta u bă ng giâ y thi Ba trơ vê trong sư ghẻ la nh cu a Ngoa i nhưng la i la niê m vui cu a Ma, Ty, Lê va Mâ n. Gia đi nh sum vâ y chưa đươ c bao lâu thi bô ng dưng mô t ba chi t khăn mo qua, no i gio ng Bă c lơ lơ như ngươ i Nu ng, đê n nha, xỉa xo i va o mă t Ba: -Tươ ng trô n đươ c kho i tay ba a! Ma y lâ y đươ c ba la nhơ ơn ba c Hô đa ta o điê u kiê n cho ma y va o đa ng c.s.v.n.; rô i sau đo đa ng kê t hơ p ma y vơ i ca n bô ga i - 4 -

5 ưu tu la ba đây na y! Ma y lâ y ba co mâ y đư a con, đa ng va nha nươ c chư ng gia m. Bây giơ ma y trô n ha? Ma y cha y đă ng Giơ i! Biê t đây la hâ u qua cu a mô t công tư miê n Tây gia hiê u, trong thơ i gian sô ng ngoa i Bă c, thươ ng khoe â u la gia đi nh co ruô ng vươ n co bay thă ng ca nh, cho cha y cong đuôi, Ba năn nỉ ba khăn mo qua : -Ca i gi cu ng tư tư tôi mơ i gia i quyê t đươ c. Vô đây! Vô đây, no i chuyê n đa ng hoa ng đê la ng xo m kho i cươ i. -Cươ i hơ mươ i ca i răng! Ba bư c xu c lă m rô i, chỉ muô n biê t ma y gia i quyê t sư cô na y như thê la o? Giư a khi Ma va Ngoa i chưa biê t pha i pha n ư ng như thê na o, Ba đa p lơ i ba khăn mo qua : -Tư tư tôi se năn nỉ Ma thă ng Ty chia cho miê ng đâ t, ba n lâ y tiê n la m ăn, nuôi con. Ma ôm mă t, kho c. Ngoa i vu ng đư ng lên, ngo n tay tro chỉ va o Ba, tay kia chô ng va o ma n sươ n: -Ne, ne, đâ t na y la đâ t tư đươ ng, hương ho a cu a do ng ho nha tôi đê la i cho tôi. Mâ y ngươ i ngang ngươ c vư a pha i thôi, nhen! Tươ ng chiê m đươ c Se -goo n la chiê m đươ c ruô ng vươ n cu a tôi luôn ha? Tôi thê thi ca i ma n gia na y chư không bao giơ đê mâ t đâ t đâu, nghe chưa? -Con la y Ma! Ma giu p con; nê u không, no vê Bă c, lôi ca do ng ho nha no va o đây thi con chê t, Ma ơi! -Câ u đi theo ca i đa ng c.s.v.n. mă c di ch, bo vơ bo con cu a câ u bao nhiêu năm nay; bây giơ biê u ca i đa ng đo no giu p câ u! -Tư tư, khi na o co tiê n đê bôi trơn hô sơ, con se la m đơn xin câ p trên tuyên dương công tra ng cu a Ma. Ma la me liê t si ; vi Ma đa che chơ, nuôi nâ ng mâ y ca n bô trong hâ m suô t nhiê u năm. Nhơ Ma go p công go p sư c cho nên đâ t nươ c ta mơ i thô ng nhâ t đươ c đo, Ma! - Thô ng nhâ t đê la m gi khi ma thiên ha liê u chê t, bo xư sơ, bo ta i sa n đê vươ t biên, vươ t biê n râ n râ n vâ y, ha? Ngươ i ta đa mâ t tâ t ca đê xa la nh bo n - 5 -

6 c.s.v.n.; vâ y ma bo n c.s.v.n. co n theo qua tuô t bên Tha i Lan, Ma Lai, v.v đâ p pha mâ y tươ ng đa i ghi la i li ch sư thuyê n nhân cu a ngươ i ta la sao, ha? Mo i ngươ i im lă ng, chỉ nghe tiê ng thu t thi t cu a Ma. Bâ t ngơ Mâ n thâ y Ba ra dâ u cho ba khăn mo qua rô i hai ngươ i đi đâu mâ t tiêu! Tô i đo, Ngoa i va Ma vâ n u ru, mô i ngươ i ngô i mô t go c. Ty, Lê va Mâ n cu ng buô n qua, nhi n đo i, nă m ngu đa i trên nê n nha Do ng ky ư c đau buô n cu a tuô i thơ vư a đê n đây, Mâ n chơ t nghe gio ng nho nhe cu a tiê p viên phi ha nh ngươ i My : -Cô! Cô muô n du ng loa i gia i kha t na o a? Sau buô i chiê u Ba va ba khăn mo qua đi mâ t tiêu, không hiê u ta i sao ba khăn mo qua bi chê t, xa c trôi sông; Ba bi bă t ơ tu! Gia đi nh đa nghe o, nay ca ng cơ cư c hơn; vi Ma pha i nuôi Ba trong tu. Ngoa i đa nh câ m thê ma nh đâ t, lâ y tiê n bôi trơn cho hô sơ xuâ t khâ u lao đô ng cu a Ty. Ty đươ c sang Nhâ t la m lao công, buôn lâ u câ n sa. Co tiê n, Ty gư i vê cho Ngoa i chuô c la i miê ng đâ t; va cho Ma, khuyên Ma cho Lê va Mâ n qua Ra ch Gia sô ng, ban nga y la m công nhân trong xươ ng, ban đêm ho c Anh văn đê sau na y dê ti m sinh kê. Nhơ vâ y, Lê quen va tha nh hôn vơ i ông Viê t kiê u. Mâ n ngoa i viê c ho c Anh Văn la i ca m thâ y thi ch đo c sa ch ba o va nghe đa i nươ c ngoa i đê vun bô i cho sô kiê n thư c qua kém co i cu a na ng. Mâ n đa p bă ng tiê ng Anh: -La m ơn cho tôi mô t ly nươ c cam. Vư a uô ng nươ c cam, vư a nhi n qua khung cư a sô, Mâ n tư ho i, đâ t đai cu a nươ c My co n thư a biê t cơ man na o ma kê ; vâ y ma My không cho Trung cô ng thuê hoă c ba n bơ t cho Trung cô ng giô ng như đa ng va nha nươ c c.s.v.n. đa va đang thư c hiê n lâ y tiê n xa i cho đa? My ngu thiê t! Bâ t chơ t Mâ n tư ho i: U a, nê u My ngu như dzâ y thi ta i sao dân tô c na o kê ca kẻ thă ng My, như ngươ i c.s.v.n. thươ ng huênh hoang tư sươ ng cu ng đi ho c Anh văn va đê u muô n qua My sô ng; hoă c chi i t cu ng ti m ca ch gư i con cha u sang My ho c ca i ngu cu a My? Bă ng cơ c.s.v.n. đa cho ngươ i sang My ho c ca i ngu cu a My la : Theo đa i VOA, pha t thanh nga y 03 tha ng 06 năm 2019, phi công đâ u tiên giâ u tên cu a Không Quân c.s.v.n. theo ho c chương tri nh cu a Không Lư c Hoa Ky hơn - 6 -

7 02 năm; nhưng vi bi trơ nga i vê Anh ngư cho nên không đươ c tô t nghiê p. Ngươ i thư hai la thươ ng u y Đă ng Đư c Toa i đang tu nghiê p ta i Căn Cư Không Quân Columbus, Mississippi. Ngươ i thư ba la trung u y Doa n Văn Ca nh, hiê n đang theo ho c Chương Tri nh La nh Đa o Ha ng Không. Hôm nghe phâ n pha t thanh cu a đa i VOA vê cha ng phi công cu a c.s.v.n. không đươ c tô t nghiê p sau hơn 02 năm tu nghiê p ta i My, Mâ n tư ho i: Ta i sao c.s.v.n. la i ngu, không chi u bôi trơn hoă c lo thu tu c đâ u tiên đê ban gia m kha o cu a Không Quân Hoa Ky nâng điê m như thâ y cô bên Viê t Nam thươ ng nâng điê m cho ho c tro va sinh viên Viê t Nam đê anh phi công đo đươ c tô t nghiê p? Tô t nghiê p tư chương tri nh cu a Không Quân My danh gia lă m chơ giơ n sao ma ha tiê n! Ngu! Khi phi cơ ơ va o cao đô vư a pha i, Mâ n thâ y nha cư a san sa t dươ ng như nha liê n đâ t? nhiê u hơn nha liê n kê? nhưng không sơn phê t ma u me rư c rơ, cho i lo i như nha bên Viê t Nam. Bên Viê t Nam, đi va o ca c tha nh phô lơ n như Ha Nô i, Ha i Pho ng, Dalat, Nha Trang, Saigon, v.v thi se thâ y như ng dinh thư, như ng mô phâ n ma u să c rư c rơ, trông nham nhơ không thua gi gương mă t bư son phâ n cu a mâ y cô ga i la m trong ca c tiê m ca phê mu ng, bia ôm va mâ y em chân da i! ****** Thâ y xe cha y ve o ve o trên xa lô ca tiê ng đô ng hô ma không pha i dư ng la i đê tra tiê n, Mâ n nga c nhiên, ho i Lê: -Sao không co tra m thu tiê n na o hê t vâ y, chi? -Thu tiê n gi? -Tiê n xư du ng đươ ng cao tô c. -Chỉ mô t va i xa lô thu tiê n thôi; nhưng do c hai bên xa lô đo cu ng như do c hai bên ca c xa lô không thu tiê n đê u co đươ ng cho ngươ i na o không muô n la i trên xa lô thi la i trên đươ ng đo. -Xa lô la ca i gi? -Freeway, đươ ng cao tô c

8 Vi co ngươ i anh rê va đư a cha u ngô i trong xe, Mâ n không da m no i ra nhưng la i thâ m nghi : Đươ ng cao tô c như ma n lươ i, đa không thu tiê n như BOT ơ Viê t Nam ma co n la m thêm hai đươ ng song song cho ngươ i na o không muô n la i trên xa lô đươ c xư du ng, đu ng la My ngu thiê t! Nghi ră ng Mâ n đi đươ ng xa, mê t, i t muô n no i chuyê n, Lê gơ i chuyê n tiê p: -Nghỉ ngơi va i nga y rô i tâ p la i xe, đi ho c la m mo ng (tay), kiê m tiê n, đă ng co n lo đươ ng chô ng con chơ ơ vâ y hoa i sao, Mâ n? Sau ca i nga y ôn di ch đươ c mâ y năm, Mâ n trô ma tha nh mô t thiê u nư hiê n thu c, xinh xă n, la m cho va i anh công an, bô đô i cu Hô va mô t anh cư u Nghi a Quân hô i xưa đo ng trong đô n gâ n nga ba sông Ca i Lơ n pha i lo ng. Ai trong xo m cu ng nhâ n thâ y Mâ n co nhiê u ca m ti nh vơ i anh Nghi a Quân. Rô i Mâ n va anh Nghi a Quân yêu nhau. Mô i chiê u hai đư a thươ ng he n ho, đi châ m châ m do c bơ sông. Rô i, râ t bâ t ngơ, tin anh Nghi a Quân bi công an nhân dân bă t giam vê tô i pha n đô ng, câ u kê t cu ng thê lư c thu đi ch vơ i y đô lâ t đô nha nươ c đươ c công an tung ra. Trong khi gia đi nh anh cư u Nghi a Quân va Mâ n chưa biê t pha i khiê u na i nơi na o đê cư u anh thi la i nhâ n đươ c tin anh Nghi a Quân đa tư tư? chê t trong tu! Nô i đau thương co n đo ng ma i trong tra i tim vu n vơ va cu ng vi thương Ma mô t đơ i cơ cư c va thương Ngoa i tuô i gia qua nh hiu, Mâ n không muô n lâ p gia đi nh. Mâ n đa p: -Thôi, em ơ vâ y, ra ng đi la m kiê m tiê n giu p Ma, giu p Ngoa i; khi na o Ngoa i vê vơ i Ông Ba rô i ti nh. -Hô i đo tao no i Ma la m hô sơ gư i qua đê tao ba o la nh Ma va Ngoa i luôn ma Ma không chi u la m. Mâ n nhơ, năm đo, sau khi no i chuyê n điê n thoa i vơ i Lê, Ma ho i y kiê n Ngoa i. Ngoa i ba o Ngoa i ho ng đi đâu hê t. Ngoa i ba m tru ơ đây đê khi vê vơ i Ông Ba Ngoa i se đươ c chôn trong ma nh đâ t cu a Ông Ba Tô Tiên. Ngoa i không như ông Hô Chi Minh va ngươ i c.s.v.n., đưa ca mâ y triê u dân Viê t Nam va o chô chê t chỉ đê đa nh My ki u nươ c. My đi, mang theo như ng ngươ i đa la m viê c cho My, vơ va con lai cu a My. Co n Trung cô ng, đê rô i coi, Trung cô ng lâ y vơ Viê t Nam, sinh con đẻ ca i ơ đây, cu ng giô ng như Viê t cô ng hô i xưa trươ c khi tâ p kê t ra Bă c câ y la i miê n Nam biê t bao nhiêu ha c giô ng đo đê pha hoa i - 8 -

9 miê n Nam. Sau na y Trung cô ng cu ng la m y chang như vâ y. Nê u bây giơ ngươ i Viê t trong nươ c cư im re, vi nghe c.s.v.n. chô i bai ba i la ho ng co chuyê n ba n hoă c cho Trung cô ng thuê đâ t. Tơ i mô t nga y na o đo ngươ i mi nh sa ng mă t ra thi se co trâ n Thiên An Môn ngay trên đâ t nươ c Viê t Nam cho ma coi! Mâ n nga c nhiên, ho i: Sao Ngoa i biê t mâ y chuyê n đo, ta i vâ y? Ngoa i ba o Ngoa i không biê t đo c ma Ngoa i biê t nghe. Mâ y ba gia trâ u buôn ba n ngoa i chơ chô m hô m, tô i hôm trươ c con cha u lén nghe đa i nươ c ngoa i, ba n ta n sao đo, nga y hôm sau lu c xê trưa, ê ha ng mâ y ba ba n ta n, no i cho nhau nghe; vâ y la Ngoa i nghe rô i Ngoa i đê bu ng. Ngoa i không chi u rơ i nơi chôn nhau, că t ru n thi la m sao Ma đa nh lo ng bo Ngoa i ma đi! Thâ y Mâ n như đang chi m va o vu ng ky ư c na o đo, Lê la i gơ i chuyê n: -Mâ n! Vê nha nhơ tâ p no i tiê ng Anh vơ i cha u Andy cho quen, nha! Nhơ nga y trươ c Lê cho Ngoa i va Ma biê t Andy bi tâ t bâ m sinh, Mâ n xoay sang ho i nho Lê: -Cha u co thay đô i gi đươ c không, chi? -No sinh ra như vâ y thi chi u thôi! -Nê u vâ y thi la m sao cha u đi ho c đươ c ma chi biê u em tâ p no i tiê ng Anh vơ i no? Chô ng cu a Lê gia i thi ch: -Ơ đây, tu y theo mư t đô khuyê t tâ t, co ca c lơ p riêng cho ho c tro tiê u ho c va trung ho c; lên đa i ho c thi tu y tiê u bang nha trươ ng se co mô t chuyên viên va o lơ p, vư a nghe gia o sư gia ng ba i vư a đa nh ma y va o computer; sau đo in ba i gia ng rô i trao cho sinh viên khuyê t tâ t. -Trơ i đâ t! Mô t đâ t nươ c ma lo cho dân đê n như vâ y thi hê t biê t! Im lă ng mô t chô c, Mâ n chơ t nhơ, vô i ho i Lê: -Co pha i con chi bi a nh hươ ng châ t đô c da cam không, chi? -Bâ y, ma y! - 9 -

10 -Bên Viê t Nam, đư a bé na o ra đơ i ma co vâ n đê đê u bi c.s.v.n. đô thư a la a nh hươ ng châ t đô c da cam cu a My. -C.s.V.N. muô n ni u a o My, đo i bô i thươ ng chiê n tranh đo ma. Co n lâu! Khi hai bên wuy nh nhau thi tâ n du ng mo i phương tiê n. C.s.V.N. a p du ng chiê n thuâ t biê n ngươ i mô t chiê n thuâ t man rơ, vô nhân đa o nhâ t cu a loa i ngươ i, do c.s.v.n. ho c cu a Trung cô ng tư thơ i Điê n Biên Phu thi My ra i châ t đô c da cam đê quân cu a cu Hô không co nơi â n nâ p. Kẻ chi n la ng, ngươ i mươ i phân chư c.s.v.n. co nhân tư gi đâu! La mô t ngươ i i t no i, nghe Lê va Mâ n đô i đa p, chô ng cu a Lê mỉa mai mô t ca ch cay đă ng: -Theo anh, châ t đô c da cam đa a nh hươ ng đê n như ng ngươ i c.s.v.n. co sa ng kiê n cu ng như co công lao ve bư c tranh Đa o Pha p va dân tô c đươ c trưng ba y va o nga y Lê Phâ t Đa n năm 2019 ta i Ho c Viê n Phâ t Gia o Viê t Nam, to a la c ta i So c Sơn, Ha Nô i ma thôi! (2) Lê nga c nhiên: -Sao ky vâ y? -Đa o ly cu a ngươ i Viê t Nam la thơ ki nh Ông Ba Cha Me. Tư nga y ông Hô Chi Minh xuô ng ta u la m bô i cho Tây rô i du nhâ p va o Viê t Nam chu thuyê t cô ng sa n đê giê t ngươ i Viê t thi đa ng c.s.v.n. tôn ông Hô la Ba c. Sau đo, thâ y dân không pha n đô i, c.s.v.n. thăng chư c cho ông Hô Chi Minh lên la m Cha gia dân tô c. Bây giơ đa ng va ngươ i c.s.v.n. như ng kẻ co tư tươ ng bê nh hoa n, tâm tri rô i loa n, mâ t nhân ti nh va khô i o c đen thui như bu n vi bi châ t đô c da cam hu y hoa i na o bô cho nên mơ i da m đă t hi nh cu a tên đô tê kha t ma u Hô Chi Minh ngang ha ng vơ i Đư c Phâ t Thi ch Ca Mâu Ni! Đây la sư xu c pha m Phâ t gia o không thê tha thư đươ c! Nghe anh rê phân ti ch, Mâ n buô n qua, than thâ m: Đâ t nươ c Viê t Nam, trên nguô n thi Trung cô ng xây đâ p, ngăn sông Dương Tư, thă t ho ng vư a lu a miê n Nam; cao nguyên thi Trung cô ng khai tha c bauxite ; ngoa i biê n thi Trung cô ng chiê m Hoa ng Sa, Trươ ng Sa cu a Viê t Nam, xây đa o nhân ta o va cho quân đô i gia ngư dân trên như ng chiê c thuyê n đa nh ca đươ c trang bi vu khi đê đuô i, bă n, đâm chi m ghe cu a ngư dân Viê t Nam; bơ biê n thi Trung cô ng xây cao ô c, cơ xươ ng, tha i châ t đô c hu y hoa i môi trươ ng, la m ca chê t biê t cơ man na o ma kê ; đâ t liê n thi công an va quân đô i nhân dân gia i pho ng mă t bă ng ; lo ng

11 sông va bơ sông thi ca t tă c (3) hoa nh ha nh! Co n chô na o trên Quê Hương cho ngươ i Viê t Nam sô ng hay không, Trơ i!!! ĐIÊ P MY LINH An Nhiên, RFA 2.- Gio Bâ c, RFA. 3.- Như ng chư trong ngoă c kép đa sô la tiê ng cu a c.s.v.n.; sô co n la i la thô ngư cu a ngươ i đi a phương. Kính mời đọc thêm những truyê n khác của tác giả tại: [<=bâ m vào]

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô ha o, kêu go i cu a thu tươ ng cô ng sa n Viê t Nam

Chi tiết hơn

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê qua n ly cô ng đô ng co vai tro lơ n trong xa hô i,

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m: -Ki nh thưa quy vi, đây la ba Hân. Co le quy vi biê

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong ky ư c, cu ng co như ng niê m vui như vâ n co n lay

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm 1972. Khoa ng tha ng 9 năm 1975 nho m tu binh chu ng tôi tư Bă c vê Nam. Khi co

Chi tiết hơn

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE Với tất cả tấm lòng yêu mến và kính phục, xin dành tặng cuốn sách này cho những người Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến, đấu tranh không mệt mỏi và sẵn

Chi tiết hơn

ĐẠO LÀM CON

ĐẠO LÀM CON ĐẠO LÀM CON Biên soạn: Lý Dục Tú - Giả Tồn Nhân Chuyển ngữ: Nhóm Tịnh Nghiệp Hiếu & Đạo 4 NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG Mục lục Lời giới thiệu...5 Phần 1: CHÁNH VĂN...9 Phần 2: GIẢI THÍCH...24 Phần tựa...25

Chi tiết hơn

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê t va Tin Thơ i Tiê t rô i va o mailbox đo c emails

Chi tiết hơn

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO Điê u quan tro ng khi tre bi ô m ha y liên la c ngay tơi pho ng kha m sư c kho e tư vâ n đi nh ky hoă c trung tâm y tê xin giâ y ô m ngay trong nga y. Giâ y ô m chư

Chi tiết hơn

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P 4.0 3 MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1 TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mu a an cư năm 2018, tôi tri nh ba y chuyên

Chi tiết hơn

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ngươ i yêu do Pha m Duy phô nha c. Thi sĩ Lê Thi Y la

Chi tiết hơn

DẪN NHẬP

DẪN NHẬP TS. Phạm Anh Tuấn Trung tâm E-Bơi (Pi C&E Co., Ltd.) www.eboi.vn E-BƠI BABY Pi C&E 1 TS. Pha m Anh Tuâ n - GĐ Trung tâm E-Bơi, PGĐ Pi C&E - Ngươ i thićh truyê n cươ i, yê u thơ con co c, thićh la m bo

Chi tiết hơn

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

Chi tiết hơn

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH Thông điê p tư Chu ti ch và TGĐĐH cu a chúng ta Các ba n đô ng nghiê p thân mê n! Khi Honeywell ngày càng lơ n ma nh, chúng ta pha i tiê p tu c tâ p trung duy tri

Chi tiết hơn

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u Hoan nghênh đe n phiên đa o ta o gia o du c ve cha n đo ng cu a He Trươ ng Công la p Qua n Prince William cho ca c va n đo ng viên va phu huynh trung ho

Chi tiết hơn

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ 188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ ng, Xu c xư pho ng ha o quang, Vi thoa i, vi t ơ ng,

Chi tiết hơn

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống HƯƠ NG DÂ N Ca c Chương triǹh Gia o du c Phi Truyê n thô ng I. Mu c Đićh Đê thiê t la p ca c quy triǹh phân phô i ca c chương triǹh gia o du c phi truyê n thô ng đê cung ca p gia ng da y cho như ng hô

Chi tiết hơn

ROF

ROF REACHING OUT FOUNDATION A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION Website: http://reaching-out-foundation.org Facebook: reaching out foundation (ROF) Email address: khaidangpham@yahoo.com P.O. Box 41848 Long Beach,

Chi tiết hơn

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a M. nhưng mâ y cây đo cu ng dê mo c lă m nên M. cu

Chi tiết hơn

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết hợp với khu nghĩ dưỡng đẳng cấp 5 sao tiêu chuẩn quốc

Chi tiết hơn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL. SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd Lưu hành trực tuyến: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) Facebook: Học Luật OnLine (fb.com/hocluat.vn) Nên chia sẻ để học tập, không nên thương mại hóa! LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM JICA PHÁP

Chi tiết hơn

R738-1

R738-1 CA C HO C SINH Quy đi nh 738-1 HO C SINH Nga y 14/02/2018 Thu tu c Khiê u na i cho Lơ i Khai cu a Ho c sinh vê Phân biê t Đo i xư hoa c Qua y ro i Hê Trường Công Qua n Prince William (PWCS) không phân

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ t nghe ông My, să p ha ng sau ba, nhă c khe : -Ba ti

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP 535.04.001 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. Nê u ba n sư du ng đu ng ca ch, sa n phâ m cu a ba

Chi tiết hơn

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI 2018 2019 (Vietnamese) Pho ng Gia o Du c Rosemead Thông Ba o Ha ng Năm Page i MỤC LỤC ĐIE M CHI NH CU A LUA T VA QUY ĐI NH PHA N VIE T TA T 1 SƯ DU NG HƠ P LY

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Như ng Mu c tiêu chăm so c Khôi phu c hi nh da ng va ch c năng sau khi bi ung thư Giu p tăng thêm lơ i i ch vê sinh ly va tâm ly - Quan hê v i ngươ i phô i ngâ u - Ta o lo ng tư tin vơ i hi nh a nh thê

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đại. Chúng tôi nằm trên con đường tới Thủ đô của New

Chi tiết hơn

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n Quy Khă c Phu c Hâ u Qua Thiên Tai cu a Khoa n Trơ

Chi tiết hơn

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Tha ng Hai 2014 bô phâ n ba o vê ba o ha nh cơ đô ng

Chi tiết hơn

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/ Trang 1 / 6 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH Cùng vơ i Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của PepsiCo, chính sách này nhấn mạnh nghĩa vụ của PepsiCo phải hành động đạo đức và có trách nhiê m trong mọi giao dịch kinh doanh

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn mơ i tinh trên ma i to c xô c xệch của vơ con những

Chi tiết hơn

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thiể t bi mo i lu c mo i nơi Tháo tá c đơn giá n, thuá

Chi tiết hơn

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo thay đô i đi a chi hoă cgo p y kiê n. Có le ca c AH đo

Chi tiết hơn

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr UBND TỈNH LONG AN LỄ HỘI LÚA GẠO VÀ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Long An lần thứ I - năm 018 Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An Thời gian: Ngày

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) /

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) / Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BIÊN SOẠN KIỂM TRA PHÊ DUYỆT HỌ VÀ TÊN NGUYỄN NGỌC TUẤN NGUYỄN ĐỨC HỌC NGUYỄN ĐỨC HỌC CHỮ KÝ Ngày ban hành: 01/6/2018

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C 48900(a)(1) Gây ra, co y điṇh gây ra, hoă c đe doạ gây thương tı ch cho ngươ i kha c đươc xa c điṇh, taọ điê u kiêṇ cho ho c sinh ta i nhâ p đây cu a ho c sinh va ta i liêụ sư cô hiêṇ tai co trong Synergy

Chi tiết hơn

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Victoria, BC Canada Liên Gia Gioan Phaolo II Lâ n Thư Nhì Ngày: Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2016 Thời gian: 7:00 pm 8:30 pm Địa điểm: Tại nhà AC Hiếu Nguyệt

Chi tiết hơn

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng 02.2018 TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 NỘI DUNG TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 02/2018 I. LÁ THƯ LM G.HUẤN TH 02/2018: HỘI VIÊN HHTM SỐNG TINH

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Đa nh gia kê t qua học tập tin học (Evaluation and

Chi tiết hơn

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô ng. Mă c du số người ti m ca ch trốn đi đê n mô t

Chi tiết hơn

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông TRUNG HO C PHÔ THÔNG CƠ HÔ I HO C TÂ P QUA CA C CHƯƠNG TRI NH HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ N PRINCE WILLIAM Gifted Education High School Specialty Program Brochure 2018-19 Vietnamese HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ

Chi tiết hơn

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Sô Hươ ng Dâ n Sư Du ng Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh Dell Tô ng quan Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh (Display Manager) Dell la ư ng du ng Windows du ng đê qua n ly ma n hi nh hoă c mô t nho m ma n hi nh. Ư ng

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TỈNH ỦY GIA LAI * Số 33-CTr/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH thực hiện Nghi quyê t Hôi nghi ḷâ n thư tư Ban Châ p ha nh Trung ương Đa ng (kho a XII) về tăng cươ

Chi tiết hơn

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500 Ba o ca o lần đầu 2/2/217 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) 42.35 Tiê m năng tăng giá 4,5% Cô tư c (VND) 1.5 Doanh nghiê p hươ ng lơ i lớn tư gia cao su phu c hô i Đư

Chi tiết hơn

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND Trang 1 thuô c 11 BA N THÔNG TIN AN TOÀN MU C 1 DANH TÍNH SA N PHÂ M VÀ CÔNG TY SA N PHÂ M Mô ta sa n phâ m: Dâ u gô c và các phu gia Ma sa n phâ m.: 201520402010, 441048 Sư du ng đúng mu c đích: Dâ u

Chi tiết hơn

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên

Chi tiết hơn

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965,

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, 281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1965-1975) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước Việt Nam 1, gây

Chi tiết hơn

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào cho phù hợp? Đáp: Quy định pháp luật hiện hành về thủ

Chi tiết hơn

Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin

Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin cu a CNN, Yahoo, BBC, VOA, Viê t Ba o va Ngươ i Viê

Chi tiết hơn

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ (Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Belarus và Ukraina đến thăm Công ty

Chi tiết hơn

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Mục lục Lơ i ca m ơn Thư chào

Chi tiết hơn

Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Author : vanmau Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Hướng dẫn Đề bài:suy nghi cuả em vê

Chi tiết hơn

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả thọ - cảm gia c trung ti nh, không kho chi u cũng không

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) -

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) - ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) - Ở mục này, các em có thể đọc một đoạn trích trong bài

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

Su tu phu thuy va cai tu ao

Su tu phu thuy va cai tu ao Biên niên sử Narnia tập 2: Sư tử, phù thủy và cái tủ áo C. S. Lewis Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree

Chi tiết hơn

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 09 2017 cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 : 14g30-17g00 Chu a nhâ t 12/11/2017 : 14g30-17g00

Chi tiết hơn

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind Hươ ng dâ n Sư du ng 830.238-VI Rev A 03/2016...with people in mind Chính sách thiết kế và bản quyền và là các nhãn hiê u thuộc tập đoàn ArjoHuntleigh trừ trường hợp ngoại lê. ArjoHuntleigh 2016 Vì chính

Chi tiết hơn

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Như ng Qua n Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Source: Cursillos in Christianity National Newsletter February 2015. Ba i thuyê t trình cu a LM Modesto Lewis Pérez ơ Đa i Hô i Cursillo Toa n Quốc

Chi tiết hơn

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Tác giả: Mu c sư H C Hoeksema Biên tập J J Lim Với

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV. Bà chính mắt chứng kiến ông nội và 3 người anh ruột

Chi tiết hơn

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c --------------------------- --------------------------- Công văn Tiê

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định 108/2019/QĐ-ĐHHV ngày 03

Chi tiết hơn

Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam

Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam Việt Nam thất thủ. Hy vọng chuyện này như một lời tâm

Chi tiết hơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH

Chi tiết hơn

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ 10 VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ PHẦN THU Y SA N MINH PHÚ HẬU GIANG ĐÊ N NĂM 2020 USING SPACE MATRIX

Chi tiết hơn

Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u khôn

Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u khôn Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u không qua kho ti nh, co n li nh tra ng chu ng tôi đo c

Chi tiết hơn

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, khai tha c va ba n ca c sản phẩm dịch vụ cho kha ch ha

Chi tiết hơn

New

New Quy Điṇh 718-1 CA C HO C SINH Nga y 12 tha ng 10 năm 2016 HO C SINH Ca c ho c sinh Kinh nghie m Vô gia cư I. Đa o lua t Ho trơ Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001 ( 11432, đươ c bo sung la i bơ i Đa o lua

Chi tiết hơn

Hầm thức ăn bằng... chất tẩy! Bột mềm công nghiệp giá rẻ đươ c mua ba n thoải mái để chế biến thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe người sử

Hầm thức ăn bằng... chất tẩy! Bột mềm công nghiệp giá rẻ đươ c mua ba n thoải mái để chế biến thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe người sử Hầm thức ăn bằng... chất tẩy! Bột mềm công nghiệp giá rẻ đươ c mua ba n thoải mái để chế biến thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe người sử dụng. >> Hóa chất độc hại phù phép gạo mốc >> Một thìa

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 3 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018)

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC VÀ VỆ SINH: BÀI HỌC KINH NGHIỆM Dự án Rửa tay với Xà phòng Mở rộng

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 mi

SÓNG THẦN Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 mi Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 miền Nam-Bă c! Hơn 2 triệu thanh niên Việt Nam đã chê t và thương

Chi tiết hơn

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 3 3 4 HỘI ĐỒNG TOA THA NH VỀ GIA ĐÌNH 08 tha ng 12 năm 1995 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Đańh gia kê t qua ho c tâ p Lịch sử (Evaluation and

Chi tiết hơn

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những

Chi tiết hơn

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư Notice of Privacy Practices / Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư cu a Bê nh Viê n Nhi Đồng Seattle va Mô t Sô Nha

Chi tiết hơn

SỐ 265 NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 265 NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 265 NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông đã mồ côi mẹ. Khi còn trẻ, vì mưu sinh cho cuộc sống cơ cực, vất vả, ông đã phải làm phóng viên

Chi tiết hơn

COMPASS SPIRIT MONTREAL Janvier 2017 Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, li

COMPASS SPIRIT MONTREAL Janvier 2017 Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, li COMPASS SPIRIT MONTREAL Nguyện cho thế giới hòa bình Cùng nhau xây đắp bình minh tương lai Vị tha, từ ái, quan hoài Nhân gian Tịnh Độ, liên đài nở Hoa Những lời chúc đầu năm các lớp vùng Montreal Toa n

Chi tiết hơn

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên Nguyêñ Đa o Đăng Thư DS.Hô ng Ngo c Dung Ký Ngày ban hành: Trang

Chi tiết hơn

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Công ty TNHH Mô t tha nh viê n Ta i Chính Toyota Viê t Nam ( TFSVN ) la mô t công ty ta i chính được tha nh lập va hoạt đô ng theo pháp luật Viê t Nam, Giấy phép

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 944 /TB-ĐHĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2019 THÔNG BÁO Tuyê n sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đơ

Chi tiết hơn

SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đ

SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đ SÓNG THẦN Buoàn Vui Ñôøi Vaän Taûi. Cùng là lính Mũ Xanh, anh cầm súng, còn tôi tay ôm chặt lấy vô lăng đưa anh ra tiền tuyến đối diện với quân thù, đầy hiểm nguy gian khổ từ vùng đầm lầy Năm Căn Cái Nước

Chi tiết hơn

Baûn Tình Ca Cuõ Nguyễn Đông Giang, K19 Non sông còn lại bài ca cũ Em hát làm chi nữa thêm buồn Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ. Nhớ nhà. Nhớ nước.

Baûn Tình Ca Cuõ Nguyễn Đông Giang, K19 Non sông còn lại bài ca cũ Em hát làm chi nữa thêm buồn Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ. Nhớ nhà. Nhớ nước. Baûn Tình Ca Cuõ Nguyễn Đông Giang, K19 Non sông còn lại bài ca cũ Em hát làm chi nữa thêm buồn Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ. Nhớ nhà. Nhớ nước. Lệ còn tuôn Khi em hát bản tình ca cũ Anh nghe sầu

Chi tiết hơn

Cảm nghĩ về tình bạn thời học sinh

Cảm nghĩ về tình bạn thời học sinh Cảm nghĩ về tình bạn thời học sinh Author : vanmau Cảm nghĩ về tình bạn thời học sinh Bài làm 1 Trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều mối quan hệ thân sơ, nhiều cung bậc tình cảm giữa con người với nhau.

Chi tiết hơn

Title

Title EKI64500OX VI Nồi Hướng dẫn Sử dụng 2 www.electrolux.com MỤC LỤC 1. THÔNG TIN VÊ AN TOAǸ... 3 2. HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN...5 3. MÔ TẢ SẢN PHẨM...8 4. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU... 9 5. NGĂN LÒ - SỬ DỤNG HÀNG

Chi tiết hơn

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nhiê u hình thức sở hữu, nhiê u thành phần kinh tê, hình

Chi tiết hơn

Nghị luận xã hội về gian lận trong thi cử – Văn mẫu lớp 9

Nghị luận xã hội về gian lận trong thi cử – Văn mẫu lớp 9 Nghị luận xã hội về gian lận trong thi cử - Văn mẫu lớp 9 Author : Kẹo ngọt Nghị luận xã hội về gian lận trong thi cử - Bài làm 1 Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Câu tục ngữ đã thể hiện phần nào sự thông

Chi tiết hơn

JLR EPC Hướng Dẫn Nhanh Nội Dung Hướng Dẫn Từng Bước Hướng Dẫn Trên Màn Hình Vietnamese Version 2.0

JLR EPC Hướng Dẫn Nhanh Nội Dung Hướng Dẫn Từng Bước Hướng Dẫn Trên Màn Hình Vietnamese Version 2.0 JLR EPC Hướng Dẫn Nhanh Nội Dung Hướng Dẫn Từng Bước......2-7 Hướng Dẫn Trên Màn Hình......8-11 Vietnamese Version 2.0 1. Truy Cập Ứng Dụng Gặp vấn đề đăng nhập Mở trình duyệt web của quý vị và đi tới

Chi tiết hơn