Жизнь как стартап. Строй карьеру по законам Кремниевой долины - скачать pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Жизнь как стартап. Строй карьеру по законам Кремниевой долины - скачать pdf"

Bản ghi

1 Жизнь как стартап. Строй карьеру по законам Кремниевой долины

2

3

4

5 P P qr sts t① t③④ ⑤ ①⑥⑦ st①r⑧①⑨ ③⑥ ts⑥qt⑩ ❶①⑧⑩q ⑧❷⑥⑦ ❸⑥❹ q❺ ❻ ❼ ❸ ❽⑥❾❾⑩tq❿ ➀⑧q ❶t q⑥➁t ➂ ➃⑧①➄ tq➅❹➄ ➆ ➇➄④ ➈❹r③ qt ➃t➉❹ ➊⑧①❿ ➋➌➍➎➄ ➆ ➋➎➏ ➄ ➐➑➒➓ PPP ➐ ➐ ➒ Ï Ð Ð Ñ Ò Ó ÔÕÔÓ ÕÖ ➐ ØÙÚ ÛÜÝÞÜßàáà ââú ÛÜÞãäàÞÜßÛåÞÜãÛ æçè éêëìë íëîïîèðñò óïôëôëõ öëç ø ù úû ôðïüï ðè ýúþè ÿñ ø ìúçéêúïíìè èðë ì ôëôúû ÿñ ú ðï ÿñ ú úêýè ï ôëôïýï ÿñ ú ðï ÿñ ú çêè ç ìë ýï ìô öëõ êëíýèîèðïè ì çè ï ð èêðè ï ì ôúê éúêë ïìðñ çè õ ë ëôþè íëéïçø ì éëýõ ø æ õ öëç ðúüú ï ï é ÿ ïöðúüú ïçéú øíúìëðïõ ÿèí éïçøýèððúüú êëíêè èðïõ ì ë è ø ë ëì úêçôï éêëìò ú ìúéêúç úêüëðïíë ïï úç éë ô ù èô êúð ðúû ÿïÿ ïú èôè ïí ë è øç ìë úÿêëîëû èçø éú ë êè ç ò ò ②

6 P q rst ① ②③①④③①⑤⑥t ⑦⑦ ⑧ ⑨⑩❶❷⑩❶❸❹❶ ❶❺❻❻❺❷❼ ❽❾

7 P P P P P P P P P P P q rs t r ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑤ ⑦ P P ⑤ ⑦ P P ⑧ P ⑨ ⑥ ⑩ ❶ ⑩ ❷❸❹❺❻ ❼❽❼ ❾❿❽➀❿❽➁➂❹❻➃➃ ➄ ➅➆➇➈➆➇➉➊➇ ➇➋➌➌➋➈➍ ➎➏

8 P q r s t t t ① ② ③ ① ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨⑩❶❷❸ ❹❺❹ ❻❼❺❽❼❺❾❿❶❸➀➀ ➁ ➂➃➄➅➃➄➆➇➄ ➄➈➉➉➈➅➊ ➋➌

9 P

10

11

12 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P qrst t ① ②③qs④④ ⑤⑤ ⑥⑦⑧⑨⑦⑧⑩❶⑧ ⑧❷❸❸❷⑨⑨ ❹❺

13 P

14 P q rst st t t①②②① ③④

15 P P P P P P P P P P P P P P qrst ① ②① ③④rt⑤⑤ ⑥⑦ ⑧⑨⑩❶⑨⑩❷❸⑩ ⑩❹❺❺❹❶❶ ❻❼

16 P P P P P P qr s t t ① ② ③ ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸ ❹ ❺⑧❻❼❽❷❶⑤ ❾⑧❿⑤❻❷➀➁ ❼⑤❿⑧⑦➀➁ ❺⑦➂❻⑤➃➄ ❷⑤ ❾⑨⑤❼❾⑧❿❽❸❽➅➆ ➇❶➁ ➈❿❶❻⑩❶⑤ ❿❶➉❷➀⑤ ⑧⑥❷⑧➊⑤❷❶➂➄ ❽❷❽❿⑧❸ ❾⑧❼➁⑧❼❽ ➋⑥➀ ❹ ➌❷⑤➄ ➂ ❹ ⑥⑤➈⑤➍➎ ➏⑧❿➐➉❶❿ ➊❶⑨⑧⑩➐➅ ❾⑧❾➐❿➂⑨❷⑧❺⑥➑ ⑦ ❼⑤❿⑧⑦⑧➃ ❿❶⑥⑤⑨❽⑥➐⑨⑤ ➒➓ ⑦ ➆➁ ❸❸➎ ❹

17 P P P P P P P P P P P P P P P P P q r st ①②ttr ③④⑤s③ ⑥ ⑦t ②⑧④ ⑨ t ⑩ ⑨ ②❶②③③ ❶ ❶r ②❷ ③⑦❸③ r❶②③③ ④❹r② ②q r③r❶④ ②⑤st❹r② t ④ ②⑥rr❺ ❻❼❽❾❿ ➀➁➀ ➂➃➁➄➃➁➅➆❽❿➇➇ ➈➉ ➊➋➌➍➋➌➎➏➌ ➌➐➑➑➐➍➍ ➒➓

18 P P P P P P P P q rr st ① ②③ ④⑤⑤④①① ⑥⑦

19 ② P P P P P P P P P qr s t ① ③ ③ ④⑤ ⑥ ① P P P P ③ P ⑦ P ⑧ ⑨ ⑩❶ ❷ ❸ ❸ ⑧ ⑧ ❹ ❺ ❻❼❽❾❿ ➀➁➀ ➂➃➁➄➃➁➅➆❽❿➇➇ ➈➉ ➊➋➌➍➋➌➎➏➌ ➌➐➑➑➐➍➍ ➒➓

20 r P q sq t ①② ③④⑤⑥④⑤⑦⑧⑤ ⑤⑨⑩⑩⑨⑥⑥ ❶❷

21 t ② t ② P P P P P P P P P P P P qq rs P P P q rs P ① P P P ③ P ④ P P P P① ① P ① ⑤ ⑥ t ⑦ ⑥ ⑧ ⑨⑩❶❷❸ ❹❺❹ ❻❼❺❽❼❺❾❿❶❸➀➀ ➁➂ ➃➄➅➆➄➅➇➈➅ ➅➉➊➊➉➆➆ ➋➌

22 ⑦ ⑦ P qq rs t ①② ③④④③ ⑤⑥

23 ② P

24 P ⑩ q

25 P q r st ①②① ③④②⑤④②⑥⑦ ⑧⑧ ⑨⑩ ❶❷❸❹❷❸❺❻❸ ❸❼❽❽❼❹❹ ❾❿

26 P ⑨ q r q sst q ⑨ q q ①②③①④④ ⑤⑥⑦⑧⑥⑩❶ ❷ q ❸❹❺❹ t❻④①③ ❼❽❽③① ❼❶❾❿① ➀①❻①❻④①⑦➁ ❼➂➃ t❻④➄➅④ ➆⑩⑥⑦③① ➇③①⑦④⑩❾❻➅⑦ ❼⑩④➈ ⑤➅➉⑥⑩ ➊➅➈⑦❾ ➀❾❾➋③① ①➌⑥➍ ➎⑥➁❾❾ ➏①⑥➋⑥④① ➏⑥③①➈➐❾⑩⑦① ⑤⑥➍⑤⑥③ ➑⑥⑦①❿❾❾⑧ ➎❾➄➒➄❿① ➊⑩⑥➅➋➈③➅➈④ ➒②➅④④①⑩ ➓➅❻⑧①❶t❻ P P P

27 ❻ ❻ ❻ ❻ t P ❻ t ❻ t qrsqr r r ①① ss ②③

28 P P P ⑩ P P P P P P P P P P t qr P s P P P P P ❼ ①t t qr P P P ② ③ P P P ④③⑤ P ⑥ ⑦ ⑧⑨❶❷❸❹t ① P ❺ ❻ P ❽ ❾ ❿ ➀➁➂ ➃ ➄➅➆➅ ➄➅➆➆ ➇ ➈ ➉➊➉ ➈ ➋➌ ➈ ➍ ➈ ➎ ➏ ➎ ➎ ➐ ➎ ❿ ➀➁➂ ➌ ➏ ➐ ➈ ➑ ➒ ➐ ➈ ➈ ➉➊➉ ➓ ➏ ❿ ➀➁➂ ➎ ➅ ➏ ➎ ➎ ➎ ➈ ❾ ➎ ➎ ➓ ➏ ➈ ➏ ➎ ➇

29 t P qrs ss ① ② ③④ ⑤⑥⑦⑥⑧ ④⑨⑩❶❷ ❷❸④❹❺ ② ❻ ⑤⑨❼ ④⑦⑤❽ ❾ ❿➀ ➁ s qrs ss ➂➃r q➄ ❽ ➅⑦③②❹➆ ②⑨④⑧ ②⑦⑨⑥ ➇❺ ③④ ⑤⑥⑧ ➈❸❷⑥⑧⑤❻ ❸⑨❺➈➉⑥ ④ ❺➈➊ ②⑨ ⑦⑥⑧ ❸⑥ ➉⑥ ④ ➉ ⑨➊ ③❷⑥⑧ ⑩ ➉④ ❺➈➊ ❶⑦➇ ❷ ⑦⑥⑧⑤❻ ➋ ❷ ➌❹❸④ ➆ ③❷➇④❷➊ ❷ ⑩❶ ➍⑨⑤⑤❷ ④⑦ ⑧④ ➆ ⑤➍⑨❶⑨❽ ➎⑤ ❷ ④⑦➏⑦ ➐⑦❶⑧⑨❶⑦ ⑩ ⑤⑥ ❻④④ ④⑦❼ ②❷⑥⑤❻ ➍⑦➇⑨ ➌⑨⑥⑦➉⑥⑨⑤⑥❷❶ ⑦④❷❻ ➊ ➑⑥ ❹④➈③②⑦⑨⑥ ⑩❶❷➉ ➇④⑦⑥⑧➊ ❸⑥ ④⑨➆ ⑨⑤⑥⑧ ➌⑦➒❷ ➊ ❸⑥ ④⑦❺ ④➈③④❹ ④ ❹⑨ ❶⑦➇❶⑦➉ ➌ ⑥➐❷➊ ❸⑥ ④➈③④ ⑦②⑦⑩⑥❷❶ ⑦⑥⑧⑤❻ ❷ ❶⑦➇ ❷ ⑦⑥⑧⑤❻❽ ➓ ⑥⑦➐ ➆

30 P P P P P P P P P P P P P q ⑨ rstr t①ts ② ③④ ⑤ ⑥①⑦s q ⑧r①③⑦⑩ ⑥① ④❶ t③❷ ❸❹❺❻❼❼ ❸❽❾❿❺ ➀ ➁➂ ⑨ ➃➄➅➆②❶⑧t③ s⑦⑧t③ ➇ P ➀ ➈➁➂ ⑨ s①ts➉ t③❷ ④s⑤t ➊ ② s➋ ⑥⑥③st⑧❶➌t ➊ ⑥ ①➌ ➀ ➍➁➂ ➎➏➐➑➒ ➓ ➓ ➐➒

31 ⑨ ⑨ ⑨ P P P P P P qrst s ①② ① rs②③④⑤ r rq ⑥① q ⑥ ③ ⑥ q ⑦ ⑧ ⑥⑥ ⑩④③ ③❶❷ ②①r ❸❹①⑩④③ ❺ ④q ❻④①❼ ❽s ①② ① ⑦ ❷③④⑤⑩❾ ❶⑦ q r ❻ ⑩④①❷③⑧⑤⑥ ⑩④③ r ⑩r ❻ ①q⑤ q q③ ❿④ ⑩④ ❾⑥⑥ ①⑦① ④③q❸❾⑩⑤❼ ➀ ⑩ ❷⑥ ⑩④⑤ ①⑦① ④①➁③③ ⑩ ❶⑦① ④ ⑩④①❷③⑧⑤⑥ ⑩④⑤❼ ➂ ➃ ➄ ➅ ➃ ➄ ➆➇➈➉➊ ➋➌➋ ➍➎➌➏➎➌➐➑➈➊➒➒ ➓

32 Методология Адизеса. Управление жизненным циклом корпорации У всех спад, у вас-подъем. Как использовать возможности, предоставленные кризисом Мелкие ставки. Великую идею нельзя выдумать, но можно открыть Уходим в отрыв. Построение эффективной компании Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга. 4-е издание Отношение определяет результат Продающие рассылки. Повышаем продажи, используя -маркетинг Как зарабатывать деньги в интернете Rework: Бизнес без предрассудков Кодекс выживания. Естественные законы в бизнесе

('╎Analogies Explained╎╎ ╦ Explained | Carl Allen: Machine Learning Blog)

('â•ŽAnalogies Explainedâ•Žâ•Ž ╦ Explained | Carl Allen: Machine Learning Blog) ãäåæ P qrs t sr 1q2 3s145r rs6rs7st4q4 5t7 58 95r107❶ ❷q1❸ st4r❹❺ 5r 10 st7 5t❺ 58 q 95r10 s ❻s1010 t❼ 1qt ❻s 4❸5 ❼❸4 58 q7 1q64 r t❼ 75 s 7s qt4 1 5r 7❹t4q14 1 8sq4 rs 58 4❸s 95r10❺ qt10 4❸s 8 22 3s145r

Chi tiết hơn

(Quartz - Wikipedia)

(Quartz - Wikipedia) Ï Ð ÑÒÓÒÔÕÖÒ ÔØÙÚÚÕÛÜÝÒÓÒÔÕÖÒ ÜÞ ßÚÝÒÓÒÚ Ï q q r s t 1 2 r 1 1 3 1 3 r r 1 2 4 4 1 q t 56 7q 8 1 3q 9 110 q 2 3 1 6❶❷❸ 7q 8 1 2 r 2 1 ❹❺❻q 8 1 1 1❺ q ❼❺❻q 86 ❽1 ❹❺❻q 8 3 ❺❻q 8 s 3 q ❾❿➀ ➁➂ ➃➄➅➆ ➇➈6 t 1

Chi tiết hơn

Инструкция Oursson MP6002PSD/SB

Инструкция Oursson MP6002PSD/SB Мультиварка-скороварка Oursson MP6002PSD/SB: Инструкция пользователя Ïðåæäå åì íà àòü ïðèãîòîâëåíèå ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ P 3 Ïðèãîòîâëåíèå Èíôîðìàöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Ïðèãîòîâëåíèå P P 5 6 Èíãðåäèåíòû

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P qr s t 12 34 4 526 47 5263 872 2778 9 10910❶10❷ 10❸10 526 72 16 ❹4 ❺42 ❻4❺4748 2 ❼ ❽ ❾❽❿➀ ➁➀ ➂➃ ➄➅➆➇➃➈➉➉➊ ➋➁➌ ➍➎➍➏➏➀ ➐➍➑➏➏➑ ➒➑➓ ❽ ❾➁ ➀ ➀ ➁ ➅ ➐➑ ❾❽ ➎ ➀ ➅ ➑ ➍❾ ➍➁❿➀

Chi tiết hơn

Инструкция Sony KDL50W828B, Sony KDL42W705B, Sony KDL32W705B, Sony KDL42W828B, Sony KDL55W828B, Sony KDL50W705B

Инструкция Sony KDL50W828B, Sony KDL42W705B, Sony KDL32W705B, Sony KDL42W828B, Sony KDL55W828B, Sony KDL50W705B LED и LCD-телевизоры Sony KDL50W828B, KDL42W705B, KDL32W705B, KDL42W828B, KDL55W828B, KDL50W705B: Инструкция пользователя P P P q r r sr r s s rr t r t r ① r s t ② ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑤⑦ ❶ r t ➁❷ r ① r ➂ ❸ ❹❺ ❶ ❻r

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q rs t 1 23 45 5 637 58 6374 983 13889 10 ❶10❶❷❶❸ ❶❹❶ 637 83 27 ❺5 ❻53 ❼5❻5859 3 ❽ ❾ ❿❾➀➁ ➂➁ ➃➄ ➅➆➇➈➄➉➊➊➋ ➌➂➍ ➎➏➎➐➐➁ ➑➎➒➐➐➒ ➓➒ ❾ ❿➂ ➁ ➁ ➂ ➆ ➑➒ ❿❾ ➏ ➁ ➆ ➒ ➎❿ ➎➂➀➁ ➀➁

Chi tiết hơn

Document1

Document1 S òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç } {z @ áí Ôm @ bi@åi@a jç@åi@œíœèûa jç,, :,,, :,, : :,, òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç T,, ;,,, @ âbèûa@îöšûa @ b aë@ñìç Ûaë@õbnÏ aë@òîàüèûa@tìzjûa@pa a * * * U òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍ ➎➏ ➐➑➒ ➓ ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÖ ØÙ ÚÛÜÝ Þßàáâãä åæçèé êëìí îïðñòó ôõö øù úûüýþÿ P qrst ❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒ ➓ Ï ÐÑÒÓÔÕÖ

➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍ ➎➏ ➐➑➒ ➓ ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÖ ØÙ ÚÛÜÝ Þßàáâãä åæçèé êëìí îïðñòó ôõö øù úûüýþÿ P qrst ❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒ ➓ Ï ÐÑÒÓÔÕÖ ➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍ ➎➏ ➐➑➒ ➓ ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÖ ØÙ ÚÛÜÝ Þßàáâãä åæçèé êëìí îïðñòó ôõö øù úûüýþÿ P qrst 1 2345678910❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒ ➓ Ï ÐÑÒÓÔÕÖ ØÙÚ ÛÜÝÞßà áâãäåæçèéêë ìí îïðñòóô õö øùú ûüýþÿ P qrs

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q r st t 1 23t 3 415 36 4152t 761 1667 8 989109❶ 9❷9 415 61 5t❸3 ❹31 ❺3❹3637 1 ❻ ❼ ❽❼❾❿ ➀❿ ➁➂ ➃➄➅➆➂➇➈➈➉ ➊➀➋ ➌➍➌➎➎❿ ➏➌➐➎➎➐ ➑➐➒➓❼ ❽➀ ❿ ❿ ➀ ➄ ➏➐ ❽❼ ➍ ❿ ➄ ➐ ➌❽ ➌➀❾❿ ❾❿

Chi tiết hơn

íîï ðñòòñóô óõ ö ø ðùúñù ûóúï ñ üù îóýñþ üîÿúþî ñò ó ï ïô îï ñô ó óõ ûó òîùúñô ûó ➄ò ýó ï ñô îï þîÿúþî þó ÿôñ îúóÿ î ò ñúñ õñýýï ýñ ÿú ñïò úïýñ ñóÿò ï

íîï ðñòòñóô óõ ö ø ðùúñù ûóúï ñ üù îóýñþ üîÿúþî ñò ó ï ïô îï ñô ó óõ ûó òîùúñô ûó ➄ò ýó ï ñô îï þîÿúþî þó ÿôñ îúóÿ î ò ñúñ õñýýï ýñ ÿú ñïò úïýñ ñóÿò ï íîï ðñòòñóô óõ ö ø ðùúñù ûóúï ñ üù îóýñþ üîÿúþî ñò ó ï ïô îï ñô ó óõ ûó òîùúñô ûó ➄ò ýó ï ñô îï þîÿúþî þó ÿôñ îúóÿ î ò ñúñ õñýýï ýñ ÿú ñïò úïýñ ñóÿò ï ÿþù ñóô ùô òïú ñþï ó ó îïúòø ÒÓÔÕÖ Ø ÙÚÛ ÙÜÝÞ ßàáâãáäãà

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q q q r st t 123 45675 89610❶56❶ ❷9❸ ❶❹ ❷9❸1056❺❹9 79❹❹❺ ❻ ❼❻❼❽❼❾ ❼❿❼ ❷9❸ ❹9 8❸5➀❶6➁❶9 ➂❶➁❶❹❶❺69 ➃ ➄ ➅➄➆➇ ➈➇ ➉➊ ➋➌➍➎➊➏➐➐➑ ➒➈➓ ➇ ➄ ➅➈ ➇ ➇ ➈ ➌ ➅➄ ➇ ➌ ➅ ➈➆➇ ➆➇ ➈➓➇ ➄

Chi tiết hơn

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P

State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P State Class 1A Boys and Girls Basketball Tournaments P ➋ STATE 1A BASKETBALL 234567 5891054 ❶❷❸❹❺❻❸ ❼❽❾❿ ➀➁❸ ➂➃➄➂➃ ➅➆➆➇ ➈➉➊➌ ➂➍ ➂➍➄➂➍ ➈➇➎➌➏ ➐➉➎➎➌➑ ➂➍ ➂➒➄➂➒ ➓➏➎➌➌ ➉➎ ➂➂ ➂ ➄➂ ➐➇ ➌➎➏ ➌➎ ➂➂ ➍➃➄➍➃ ➇➆➉➎➎➌ ➑➌

Chi tiết hơn

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q r st t 1 23t 3 415 36 4152t 761 1667 8 989109❶ 9❷9 415 61 5t❸3 ❹31 ❺3❹3637 1 ❻ ❼ ❽❼❾❿ ➀❿ ➁➂ ➃➄➅➆➂➇➈➈➉ ➊➀➋ ➌➍➌➎➎❿ ➏➌➐➎➎➐ ➑➐➒➓❼ ❽➀ ❿ ❿ ➀ ➄ ➏➐ ❽❼ ➍ ❿ ➄ ➐ ➌❽ ➌➀❾❿ ❾❿

Chi tiết hơn

Инструкция Atlant Минск ХМ , Atlant Минск XM

Инструкция Atlant Минск ХМ , Atlant Минск XM Холодильники Atlant Минск ХМ 6224-101, XM 6224-181: Инструкция пользователя ûüýþ ýýÿ ýýþ þýýÿ ØÙÚÚÛ ⑩ Ø ① ⑧ Ü ÝÞß s s s ① à P P P s ❶ P s ➄ ⑩ P P P r P P P ➋ P r P ➋ P P P ⑧⑩ P ⑩ P ➋ P P ⑩ ⑧⑩ P P P P P

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P P P P qr P s t 12 34 4 526 47 5263 872 2778 9 10910❶10❷ 10❸10 526 72 16 ❹4 ❺42 ❻4❺4748 2 ❼ ❽ ❾❽❿➀ ➁➀ ➂➃ ➄➅➆➇➃➈➉➉➊ ➋➁➌ ➍➎➍➏➏➀ ➐➍➑➏➏➑ ➒➑➓ ❽ ❾➁ ➀ ➀ ➁ ➅ ➐➑ ❾❽ ➎ ➀ ➅ ➑

Chi tiết hơn

La Grande School District La Grande High School, La Grande Middle School, Central Elementary, Greenwood Elementary, Island City Elementary ➏➐➑➒➓ ➒ ➏➐➑

La Grande School District La Grande High School, La Grande Middle School, Central Elementary, Greenwood Elementary, Island City Elementary ➏➐➑➒➓ ➒ ➏➐➑ La Grande School District La Grande High School, La Grande Middle School, Central Elementary, Greenwood Elementary, Island City Elementary ➏➐➑➒➓ ➒ ➏➐➑➒➓ ➒ ➏➐➑➒➓ ➒ Ï Ð Ñ Ð Ò Ó➒Ô➒➓ ➒ Õ ÒÒ Ö ÒÐ ØÙ ÚÛÜÙÝÞß

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled www.anilrana13014.weebly.com www.k8449.weebly.com 1 11 7 t PD 30T NSY 25.00 ISBN 81-7450-580-6 ➊➋➌➍➎➏➐➌➑ ➊➒➑➎➓➌ Ï Ð Ñ Ð ÒÓ Ô Ñ Õ Ó Õ Ö Õ Ï Ò ØÙ Ú Ï Û Ö Ö Ü Ð Ý Ò Ï Þßà➊áàâ➍àã➌➑àäáà ➋åæ çè➐➌é➌ß ➎➋ê➌➌ë ➋åæ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại: 021.6629 8666 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Chi tiết hơn

Инструкция Makita PF0300

Инструкция Makita PF0300 P P q r P r st t 1234 st 51t67 7589s 10❶ 4 51t6s r ❷ r P r ❸❹❺❻❼❹❽ ❾❹❿➀➁➂❼❹❽ ❼➃➄❹➄ ❺➅❻ ➆➇➄➈❹❽ ❸❹❺➉ ➊ 14➋ s➌ 10t ➍➎ 7➏ ➐➑ ➐47s r ➒➓ ➓ ➓ ➒➓ r r t ➋ 7➎s 41010 10s7➎104 ➎ t➎ r ➐➑6➑ 6 ➑16 t ➐41➋➑ 64 s710 ➑1➏

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THƯ VIỆN ĐHCN TP. HCM NĂM 2015 Tp. Hồ C

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THƯ VIỆN ĐHCN TP. HCM NĂM 2015 Tp. Hồ C TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ----- ----- KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THƯ VIỆN ĐHCN TP. HCM NĂM 2015 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2015 1 MỤC LỤC Trang

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P P P P q r s t r 1 2 34 5 66 6 r 7 8 9 rr 10 9 t❶ 9 6 r 66 5 5 ❷ ❸ ❹ 1 r r ❺❻❼❽❻❾❿➀➁ ➂➃➄➅➃ ➆➇➄➈➉➃➄➉ ➊➇➋ ➉➌ ➊➇➋➈➃➄➍➌➇ ➅➇➌➌➍ ➎ ➏➎➏➐➏➑ ➏➒➏ ➊➇➋ ➌➇ ➆➋➃➓➉➄ ➉➇ ➉ ➉➌➉➍➄➇ Ï

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Luat kinh doanh_K13 doc.doc

Microsoft Word - Luat kinh doanh_K13 doc.doc ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2010

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

ban chao dbond-BinhHiep+ipa

ban chao dbond-BinhHiep+ipa BOND Trái Phiếu Uy Tín 2 TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP Với mức rủi ro thấp và lợi tức đầu tư hấp dẫn, Trái phiếu doanh nghiệp là một kênh đầu tư mới trên thị trường, cho phép KHCN đa dạng hóa danh mục đầu tư

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 521/TB-ĐHH Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2019 THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Trường: ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1. Thông tin chung ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P qr s t s 1 2 34 5 66 6 s 7 8 9 ss 10 9 ❶❷ q 9 6 q s 66 5 5 ❸ ❹ ❺ q 1 s s ❻❼❽❾❼❿➀➁➂ ➃➄➅➆➄ ➇➈➅➉➊➄➅➊ ➋➈➌ ➊➍ ➋➈➌➉➄➅➎➍➈ ➆➈➍➍➎ ➏ ➐➏➐➑➐➒ ➐➓➐ ➋➈➌ ➍➈ ➇➌➄ ➊➅ ➊➈ ➊ ➊➍➊➎➅➈ Ï Ð

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thong bao tuyen sinh 2019 UFM DH quoc te.doc

Microsoft Word - thong bao tuyen sinh 2019 UFM DH quoc te.doc Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng vào trình độ Đại học hệ chính quy chương trình quốc tế năm 2019 A. THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUNG 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 chỉ tiêu đào tạo trình

Chi tiết hơn

Ö ØÙ ÚÛ Ü ÝÞß àþýá P P ➎ ➏ ➐ - qr-srtq ❶❷❷❸❹ 12❺86 6❻ 5❻❻98❼6❻❽❸❾ ❻145 12❺86 ❿9➀41❼93 ➁➁➁❺➂➃➃➄➃81 ❼16➃➅ ❻➆➃9❻❺6❻❹ ➇77189 ➈6➄❻43 ➉6➃➆ ❽ ❼

Ö ØÙ ÚÛ Ü ÝÞß àþýá P P ➎ ➏ ➐ - qr-srtq ❶❷❷❸❹ 12❺86 6❻ 5❻❻98❼6❻❽❸❾ ❻145 12❺86 ❿9➀41❼93 ➁➁➁❺➂➃➃➄➃81 ❼16➃➅ ❻➆➃9❻❺6❻❹ ➇77189 ➈6➄❻43 ➉6➃➆ ❽ ❼ Ö ØÙ ÚÛ Ü ÝÞß àþýá P P ➎ ➏ ➐ - qr-srtq 123 4567718910❶❷❷❸❹ 12❺86 6❻ 5❻❻98❼6❻❽❸❾ ❻145 12❺86 ❿9➀41❼93 ➁➁➁❺➂➃➃➄➃81 ❼16➃➅ ❻➆➃9❻❺6❻❹ ➇77189 ➈6➄❻43 ➉6➃➆ ❽ ❼5❻➄ ➊❻1➆ ❽ ➋3➌❶ ➍103➌❶❾ ➑➒➓➓ ➓ - t - ss - qs s qs -

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Chuyển động Chất điểm Hệ qui chiếu: - Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác trong không gian theo thời gian. Chuyển động có tính

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuongmai_K8.doc

Microsoft Word - Thuongmai_K8.doc ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2010

Chi tiết hơn

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/2018 của Giám đốc Học viện Chín

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/2018 của Giám đốc Học viện Chín DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/ của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 1 Nguyễn Thị Hồng Minh 15-12-1984

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KTPT_K4.doc

Microsoft Word - KTPT_K4.doc ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2010

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /QĐ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ngoaithuong_K1.doc

Microsoft Word - Ngoaithuong_K1.doc ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2010

Chi tiết hơn

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp ž ÅË ¾¼½½»¾¼¼½¾ Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ÖÓÛÒ Ò Ð ÑÓ Ð Ø Ò Ò Ö Ì Ò Ó ÇÊÊ ÌÁÇÆ Ì ½¹½µ ÈÙ ÕÙ ds S σdx µdt, S 0 ÙÒ Ò Ø ÒØ Ò µ ÐÓÖ ds 0 Ø S Ö Ø Ð Þ ÖÓ Ø Ð Ú Ð ÙÖ Ð ÐÐ Ø C(0, t) 0 ÕÙ Ð ÕÙ Ó Ø tº È Ö ÐÐ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ S 0

Chi tiết hơn

EM2_ex.dvi

EM2_ex.dvi Ü Ö ½ ÉÙ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒÓÒ Ü Ù Ø Ú µ Ä ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ô Ò ÒØ º ½º ÓÒÒ Ö Ð ÜÔÖ ÓÒ Ù ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ù ÑÔ Ð ØÖÓ Ø Ø ÕÙ Ö Ô Ö ÙÒ Ö ÔÓÒØÙ ÐÐ qº Ò Ö Ð ÕÙ ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ø Ð Ð Ò ÑÔ Ò Ð ÙÜ q < 0 Ø q > 0º ¾º Ø Ö Ð ÔÓ ØÙÐ

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP

TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 1. BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ (Tính đến tháng 01/016) STT TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ ĐỒNG TÁC GIẢ TẠP CHÍ / HỘI

Chi tiết hơn

(tmpr9VZezt)

(tmpr9VZezt) s t t tt 2 t t 2 t t 2 t t t r t s ss t t t t t t t t t t 2 t t t t t t t t t t t t 2 2 2 t tt t t t t t t t t 2 t 6 7 8 9 10 s P P P P P P P P P q q P 1 P P 3 P q 4 5 ❶ t t t t t 2 t t ❷ 2 2 ❸ 2 ❹❺❻❼❽❾❿➀➁

Chi tiết hơn

PHÒNG ĐÀO TẠO LỊCH COI THI KẾT THÚC MÔN TẠI 2 CƠ SỞ STT Hệ TÊN MÔN SỐ TC Từ ngày 02/05/2014 đến 08/06/2014 PHÂN LOẠI THI GIẢNG VIÊN LỚP SS NGÀY THI TH

PHÒNG ĐÀO TẠO LỊCH COI THI KẾT THÚC MÔN TẠI 2 CƠ SỞ STT Hệ TÊN MÔN SỐ TC Từ ngày 02/05/2014 đến 08/06/2014 PHÂN LOẠI THI GIẢNG VIÊN LỚP SS NGÀY THI TH PHÒNG ĐÀO TẠO LỊCH COI KẾT THÚC MÔN TẠI 2 CƠ SỞ STT Hệ TÊN MÔN SỐ TC Từ ngày 02/05/2014 đến 08/06/2014 PHÂN LOẠI GIẢNG VIÊN LỚP SS NGÀY THỜI GIAN PHÒNG Cơ sở 1 CĐCQ Phân tích hoạt động kinh doanh TS Hồ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QT23

Microsoft Word - QT23 TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP MÃ SỐ: QT-23 NGƯỜI SOẠN THẢO NGƯỜI SOÁT XÉT NGƯỜI PHÊ DUYỆT Họ và tên: Nguyễn Việt Anh Chức danh: Thư ký ISO Ngày 01 tháng 01 năm 2019 Họ và

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

texte_petrole.dvi

texte_petrole.dvi Ö Ø ÓÒ ÒÒ ¾¼¼ ¹¾¼¼ ÅÓ Ð Ø ÓÒ Ò Ð Ñ ÒØ Ô ØÖÓÐ Ö ½ ÅÁ ÍÒ Ú Ö Ø ÈÖÓÚ Ò Ö Ø ÓÒ Å Ø Ñ Ø ÕÙ ÒÒ ¼ ¹¼ ÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ô ØÖÓÐ Ö ÐÓÖ Ò ÀÙ ÖØ ½ ÅÓ Ð Ø ÓÒ ³ ÓÙÐ Ñ ÒØ Ò Ñ ÒØ Ô ØÖÓÐ Ö ÇÒ ÜÔÓ Ò Ø ÜØ Ð ÔÖ Ò Ô ÔÙ Ø Ô

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

Microsoft Word QTR-10 DANG KY HOC PHAN (chinh sua lan 2)

Microsoft Word QTR-10 DANG KY HOC PHAN (chinh sua lan 2) Trang: 2/7 1. Mục đích Nhằm thống nhất quy trình đăng ký học phần trong từng học kỳ và giúp sinh viên xác định trình tự các bước đăng ký. 2. Phạm vi áp dụng Áp dụng đối với sinh viên Đại học, Cao đằng

Chi tiết hơn

polyEntree2de dvi

polyEntree2de dvi ÈÓÐÝÓÔ ÖÚ ÓÒ ÒØÖ Ò ËÓÒ ÒÖÐ ÄÝ Ä ÙÖ ¾¼½¹¾¼½ ÈÓÙÖÕÙÓ ÐÚÖØ Ä ÚÒ ³Ø ÓÒØ ÐÓÒÙ Ø Ð Ñ Ò ÖÓÙØ Ò ÔØÑÖ ÓÙÚÒØ Ðº Ò ÑÙÜ ÔÖÔÖÖ ØØ ÖÒØÖ ÐÚÖØ ÖÔÖÒ ÙÒ Ò ÑÐ ÒÓØÓÒ Ò ÔÒ Ð ÔÓÙÖ ÒØÑÖ Ð ÓÒ Ò ÓÒÒ ÓÒØÓÒ Ò ÑØÑØÕÙ º ÓÑÑÒØ ÙØÐ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH XỬ LÝ VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI QUÁ HẠN Số hiệu: QT.TCHC-40 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH XỬ LÝ VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI QUÁ HẠN Số hiệu: QT.TCHC-40 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUY TRÌNH XỬ LÝ VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI QUÁ HẠN Số hiệu: QT.TCHC-40 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 27/6/2014 Số trang: 6 TT CÁC CHI TIẾT THAY ĐỔI NGÀY

Chi tiết hơn

Лист 1 en

Лист 1 en 3 42 Mo 21 60 Nd EE «Axion are and Noble metals» JSC. Chúng tôi phát triển và sản xuất các loại nhựa trao đổi ion chọn lọc AXIONIT để hấp thụ các nguyên tố hiếm, đất hiếm, quý và các nguyên tố khác theo

Chi tiết hơn

44 CÔNG BÁO/Số 18/Ngày ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 666/2015/QĐ-UBND Q

44 CÔNG BÁO/Số 18/Ngày ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 666/2015/QĐ-UBND Q 44 CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 20-4-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 666/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban

Chi tiết hơn

. Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 4

. Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 4 . Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học 13-14 Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 44) Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 01234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1

Chi tiết hơn

Hanna Instruments S.R.L. HI5001 Dung Dịch Đệm ph 1.00 Số lần sửa đổi: 2 Ngày: 20/02/2017 Ngày in: 21/02/2017 Trang: 1 / 9 Bảng dữ liệu an toàn dựa the

Hanna Instruments S.R.L. HI5001 Dung Dịch Đệm ph 1.00 Số lần sửa đổi: 2 Ngày: 20/02/2017 Ngày in: 21/02/2017 Trang: 1 / 9 Bảng dữ liệu an toàn dựa the Trang: 1 / 9 Bảng dữ liệu an toàn dựa theo Tiêu Chuẩn Hazcom USA 2012 v{ Quy định Canada SOR/88-66 PHẦN 1. Nhận biết chất/hỗn hợp & thông tin về công ty/nhà máy 1.1. Nhận biết sản phẩm: Mã sản phẩm HI5001

Chi tiết hơn

hhhhhhhhhh

hhhhhhhhhh BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 30/VKTTVBĐKH-KH Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 209 THÔNG

Chi tiết hơn

š! "$# %%'&)(+*-,/.01* ABDC FEG H EG JILK IL MNK OQPRSRUT-KSVXWYIGZDKSW[I C VXZD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNeSfJTK VXWYILZ

š! $# %%'&)(+*-,/.01* ABDC FEG H EG JILK IL MNK OQPRSRUT-KSVXWYIGZDKSW[I C VXZD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNeSfJTK VXWYILZ ! "$# %%'&)(+*-,/.01*2465 798 6/,$:@-@ ABDC FEG H EG JILKIL MNKOQRSRUT-KSVXWYIGDKSW[I C VXD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNSfJTKVXWYIL O1KSEgI C hii j! C K k ltdemksndmx F ^opqkil Fq EG ht- rem kvsigil

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE-PE100 - TiỀN PHONG STT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN Đ/c : 237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng Tel: Fax : 0

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE-PE100 - TiỀN PHONG STT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN Đ/c : 237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng Tel: Fax : 0 BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE-PE100 - TiỀN PHONG STT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN Đ/c : 237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng Tel: 0313.950063 - Fax : 0313.951171 - Email : bichvan.ltd@gmail.com MST: 0200671492

Chi tiết hơn

N TR N O T O Tên chương trình : ử nhân ngành QUẢN TRỊ KIN Trình độ đào tạo : ại học DOAN Ngành đào tạo : QUẢN TRỊ KIN DOAN (Business Administration) M

N TR N O T O Tên chương trình : ử nhân ngành QUẢN TRỊ KIN Trình độ đào tạo : ại học DOAN Ngành đào tạo : QUẢN TRỊ KIN DOAN (Business Administration) M N TR N O T O Tên chương trình : ử nhân ngành QUẢN TRỊ KIN Trình độ đào tạo : ại học DOAN Ngành đào tạo : QUẢN TRỊ KIN DOAN (Business Administration) Mã số : 7340101 Loại hình đào tạo: Chính quy Bằng tốt

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 16-17 Trang 1 1 AN1259 _01 Thực hành sư phạm âm nhạc AN1259 01 2 1412D60A 2 AN2206 _01 Lí thuyết âm nhạc cơ bản 2 AN2206

Chi tiết hơn

DANH MỤC TÊN BÁO CÁO THỰC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ K915 TT TÊN ĐỀ TÀI Lớp K915QT 1 Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại côn

DANH MỤC TÊN BÁO CÁO THỰC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ K915 TT TÊN ĐỀ TÀI Lớp K915QT 1 Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại côn DANH MỤC TÊN BÁO CÁO THỰC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ K915 TT TÊN ĐỀ TÀI Lớp K915QT 1 Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty... 2 Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Số 1 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại: Fax: Web site

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Số 1 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại: Fax: Web site CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Số 1 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại: 0296 3842625 Fax: 0296.3843239 Web site: www.angimex.com.vn Email: rice@angimex.com.vn TP.

Chi tiết hơn

DAIHQCTHAINGUYEN TRUONG DH KINH Tit va QTKD Bi~u miu 7 THONGBAo Cong khai danh sach can b{}giang vien tham gia tirng chirong trinh (lao tao BoA leu 71

DAIHQCTHAINGUYEN TRUONG DH KINH Tit va QTKD Bi~u miu 7 THONGBAo Cong khai danh sach can b{}giang vien tham gia tirng chirong trinh (lao tao BoA leu 71 DAIHQCTHAINGUYEN TRUONG DH KINH Tit va QTKD Bi~u miu 7 THONGBAo Cong khai danh sach can b{}giang vien tham gia tirng chirong trinh (lao tao BoA leu 71: Ch U'O'ngtri ridh (I' ao tao KE ToAN TONG HQP HQc

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website: CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) 3854245 Fax: (84 073) 3854248 Website: www.hungvuongpanga.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM Đ lập Tự Hạ p ú ---o0o--- Tp.HCM, ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc

Microsoft Word - Phieuhoctap 10NC_Hocsinh-ChuongI,II,III.doc PHẦN MỘT : CƠ HỌC Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1. Chuyển động cơ là gì? - Định nghĩa:... - Vật được coi như đứng yên gọi là.... - Chuyển động cơ có tính... 2. Chất điểm. Quỹ đạo của

Chi tiết hơn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH QUA ĐIỆN THOẠI 1. Điều kiện sử dụng dịch vụ - Là khách hàng có mở tài khoản tại ACBS. - Đã đăng ký dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại. 2. Đăng ký sử dụng dịch vụ - Khách hàng liên hệ các

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn