Bµi ging cÇu thÐp

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Bµi ging cÇu thÐp"

Bản ghi

1 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn ) Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i îc iòu tra cho tõng giai o¹n cã thó trë nªn nguy kþch trong khi thi c«ng, bèc xõp, vën chuyón vµ l¾p r p, còng nh trong tuæi thä phôc vô cña kõt cêu mµ chóng lµ mét phçn. C c bé phën kõt cêu ph i c n xøng Ó tháa m n c c yªu cçu vò c c tr¹ng th i giíi h¹n c êng é, Æc biöt, sö dông vµ mái Tr¹ng th i giíi h¹n sö dông Ph i p dông c c quy Þnh cña c c iòu vµ khi cã thó p dông îc. C c kõt cêu thðp ph i tháa m n c c yªu cçu èi víi tæ hîp t i träng sö dông trong B ng l u ý Ghi chó Tr¹ng th i giíi h¹n mái vµ ph ho¹i C c bé phën cêu thµnh vµ c c chi tiõt ph i îc iòu tra vò mái nh quy Þnh trong iòu Ph i p dông tæ hîp t i träng mái, quy Þnh trong B ng vµ ho¹t t i mái quy Þnh trong iòu C c b n bông cña dçm b n ph i tháa m n c c quy Þnh cña iòu Ph i p dông c c iòu kho n èi víi mái trong c c neo chþu c¾t trong c c iòu vµ khi cã thó p dông îc. C c bul«ng chþu mái do kðo ph i tháa m n c c quy Þnh cña iòu C c yªu cçu é bòn chèng øt g y ph i phï hîp víi iòu Tr¹ng th i giíi h¹n c êng é Tæng qu t C êng é vµ é æn Þnh ph i îc xem xðt b»ng sö dông c c tæ hîp t i träng c êng é quy Þnh trong B ng HÖ sè søc kh ng C c hö sè søc kh ng, ϕ, èi víi tr¹ng th i giíi h¹n c êng é ph i lêy nh sau: èi víi uèn... ϕ f = 1,00 èi víi c¾t... ϕ v = 1,00 èi víi nðn däc trôc, chø cho thðp... ϕ c = 0,90 èi víi nðn däc trôc, liªn hîp... ϕ c = 0,90 èi víi kðo, øt trong mæt c¾t thùc... ϕ u = 0,80 èi víi kðo, ch y trong mæt c¾t nguyªn... ϕ y = 0,95 èi víi Ðp mæt tùa trªn c c chèt, c c lç doa, khoan hoæc b¾t bul«ng vµ c c bò mæt c n...ϕ b = 1,00 1

2 èi víi c c bul«ng Ðp mæt trªn vët liöu ϕ bb = 0,80 èi víi c c neo chþu c¾t...ϕ sc = 0,85 èi víi c c bul«ng A325M vµ A490M chþu kðo... ϕ t = 0,80 èi víi c c bul«ng A307 chþu kðo... ϕ t = 0,80 èi víi c c bul«ng chþu c¾t...ϕ s = 0,65 èi víi c c bul«ng A325M vµ A490M chþu c¾t...ϕ s = 0,80 èi víi c¾t khèi...ϕ bs = 0,80 èi víi kim lo¹i hµn trong c c êng hµn ngêu hoµn toµn: + c¾t trªn diön tých h u hiöu...ϕ e1 = 0,85 + kðo hoæc nðn trùc giao víi diön tých h u hiöu...ϕ = ϕ kim lo¹i nòn + kðo hoæc nðn song song víi trôc cña êng hµn...ϕ = ϕ kim lo¹i nòn èi víi kim lo¹i hµn trong c c êng hµn ngêu côc bé: + c¾t song song víi trôc cña êng hµn... ϕ e2 = 0,80 + kðo hoæc nðn song song víi trôc cña êng hµn...ϕ = ϕ kim lo¹i nòn + nðn trùc giao víi diön tých h u hiöu...ϕ = ϕ kim lo¹i nòn + kðo trùc giao víi diön tých h u hiöu... φ e1 = 0,80 èi víi kim lo¹i hµn trong c c mèi hµn: + kðo hoæc nðn song song víi trôc cña êng hµn...ϕ= ϕkim lo¹i nòn + c¾t trong chiòu cao týnh to n cña kim lo¹i hµn... ϕ e2 = 0,80 èi víi søc kh ng trong khi ãng cäc... ϕ e1 = 1,00 2

3 tr¹ng th i giíi h¹n sö dông Trong cçu dµn chø kióm tra vò é vâng theo c c quy Þnh vò é vâng Tiªu chuèn vò é vâng C c tiªu chuèn ë phçn nµy, ngoµi c c quy Þnh cho mæt cçu trùc h íng, îc xem nh lµ tuú chän. C c quy Þnh cho mæt cçu trùc h íng îc coi lµ b¾t buéc. Trong khi p dông c c tiªu chuèn nµy, t i träng xe cçn bao gåm lùc xung kých. NÕu Chñ Çu t yªu cçu kióm tra é vâng th cã thó p dông c c nguyªn t¾c sau: Khi nghiªn cøu é vâng tuyöt èi lín nhêt, têt c c c lµn xe thiõt kõ ph i îc Æt t i vµ têt c c c cêu kiön chþu lùc cçn coi lµ vâng lín nh nhau; VÒ thiõt kõ cçu liªn hîp, mæt c¾t ngang thiõt kõ ph i bao gåm toµn bé chiòu réng cña êng vµ nh ng bé phën liªn tôc vò kõt cêu cña lan can, êng ng êi i vµ rµo ch¾n ë gi a; Khi nghiªn cøu chuyón vþ t ng èi lín nhêt, sè l îng vµ vþ trý cña c c lµn Æt t i ph i chän Ó cho hiöu øng chªnh löch bêt lîi nhêt; Ph i dïng ho¹t t i cña tæ hîp t i träng sö dông trong b ng kó c lùc xung kých IM; Ho¹t t i ph i lêy theo iòu ; C c quy Þnh cña iòu cçn îc p dông; vµ èi víi cçu chðo cã thó dïng mæt c¾t ngang th¼ng gãc, víi cçu cong vµ võa cong võa chðo cã thó dïng mæt c¾t ngang xuyªn t m. Trong khi thiõu c c tiªu chuèn kh c, c c giíý h¹n vò é vâng sau y cã thó xem xðt cho kõt cêu thðp, nh«m vµ bª t«ng. T i träng xe nãi chung...l/800, T i träng xe vµ/hoæc ng êi i bé...l/1000, T i träng xe ë phçn héng...l/300, T i träng xe vµ/hoæc ng êi i bé ë phçn héng...l/375. (L- chiòu dµi nhþp) èi víi dçm thðp I vµ dçm tæ hîp cçn p dông c c quy Þnh cña iòu vµ vò kióm tra é vâng th êng xuyªn qua kióm tra øng suêt ë b n c nh dçm. C c quy Þnh sau y îc dïng cho mæt cçu b»ng b n trùc h íng: T i träng xe trªn b n mæt cçu...l/300, T i träng xe trªn s ên cña mæt cçu thðp trùc h íng... L/1000, 3

4 T i träng xe trªn s ên cña mæt cçu thðp trùc h íng ( é vâng t ng èi lín nhêt gi a 2 s ên c¹nh nhau)... 2,5mm Trong cçu dçm thðp, cçu dçm thðp liªn hîp th kióm tra nh sau: KiÓm tra tr¹ng th i giíi h¹n sö dông vò é vâng dµi h¹n Tæng qu t Ph i p dông tæ hîp t i träng sö dông ë B ng Cã thó p dông c c quy Þnh cña iòu vò ph n tých µn håi vµ phi µn håi. VÉn sö dông c ch nµy (tøc lµ µn håi vµ phi µn håi) Ó kióm tra c tr¹ng th i giíi h¹n c êng é lén c c yªu cçu vò é vâng dµi h¹n Ph n phèi l¹i m«men theo ph n tých µn håi èi víi c c cêu kiön tu n thñ víi iòu , khi nghiªn cøu é vâng dµi h¹n, cã thó dùa trªn týnh to n theo ph n phèi l¹i m«nen. øng suêt b n c nh trong uèn d ng vµ uèn m kh«ng îc v ît qu : èi víi c hai b n c nh cña mæt c¾t liªn hîp : èi víi c hai b n c nh cña mæt c¾t kh«ng liªn hîp f f 0,95 R b R h F yf ( ) f f 0,80 R b R h F yf ( ) f f = øng suêt b n c nh dçm µn håi do t i träng týnh to n g y ra (MPa) R b = hö sè truyòn t i träng quy Þnh ë iòu R h = hö sè lai îc quy Þnh ë iòu F yf = c êng é ch y nhá nhêt quy Þnh cña b n c nh (MPa). 4

5 6.6. c c xem xðt vò mái vµ øt g y Tr¹ng th i giíi h¹n mái Mái Tæng qu t é mái ph i îc ph n lo¹i hoæc do t i träng g y ra hoæc do cong vªnh g y ra mái Mái do T i träng g y ra p dông T c dông lùc xem xðt Ó thiõt kõ mái cña chi tiõt cçu thðp ph i lµ biªn é øng suêt cña ho¹t t i. C c øng suêt d kh«ng îc xðt Õn trong nghiªn cøu mái. C c quy Þnh nµy chø p dông cho c c chi tiõt chþu øng suêt kðo thùc. Trong c c vïng mµ c c t i träng th êng xuyªn kh«ng îc nh n víi hö sè, g y ra lùc nðn, th é mái chø îc xðt nõu nh øng suêt nðn nµy nhá h n hai lçn øng suêt ho¹t t i kðo lín nhêt g y ra tõ tæ hîp t i träng mái quy Þnh trong B ng C c tiªu chý thiõt kõ èi víi c c nghiªn cøu é mái do t i träng g y ra, mçi chi tiõt ph i tháa m n: Y( f) ( F) n ( ) Y = hö sè t i träng quy Þnh trong B ng èi víi tæ hîp t i träng mái ( f) = ( F) n = t c dông lùc, ph¹m vi øng suêt ho¹t t i do sù i qua cña t i träng mái nh quy Þnh trong iòu (MPa) søc chþu mái danh Þnh nh quy Þnh trong iòu (MPa) Ph n lo¹i c c chi tiõt C c bé phën vµ c c chi tiõt víi søc chþu mái nhá h n hoæc b»ng chi tiõt lo¹i C ph i îc thiõt kõ Ó tháa m n c c yªu cçu cña c c lo¹i chi tiõt t ng øng; nh tãm t¾t trong c c B ng 1 vµ 2, vµ îc cho trong H nh 1. (xem thªm qui tr nh) Søc kh ng mái Trõ tr êng hîp quy Þnh d íi y, søc kh ng mái danh Þnh ph i îc lêy nh sau: víi: 1 A 3 1 ( F) n = N 2 ( F)TH ( ) N = (365) (100) n (ADTT) SL ( ) 5

6 A = h»ng sè lêy tõ B ng 1 (MPa 3 ) n = sè c c chu kú ph¹m vi øng suêt èi víi mçi l ît ch¹y qua cña xe t i, lêy tõ B ng2 (ADTT) SL = ADTT mét lµn xe ch¹y nh quy Þnh trong iòu ( F) TH = ng ìng mái biªn é kh«ng æi, lêy tõ B ng 3 (MPa) Ph¹m vi søc kh ng mái danh Þnh èi víi kim lo¹i c b n ë c c chi tiõt liªn kõt b»ng c c êng hµn gãc chþu t i träng ngang, n i mµ b n kh«ng liªn tôc bþ chþu t i, ph i îc lêy nhá h n ( F) c n vµ: ( F) n = ( ) H 0, ,23 c t p DF ( ) n 1/6 t p c ( F) n = søc kh ng mái danh Þnh èi víi chi tiõt lo¹i C (MPa) H = chiòu cao hiöu dông cña êng hµn gãc (mm) t p = chiòu dµy cña b n chþu t i (mm) Mái do xo¾n væn g y ra (hoæc væn mðo ) C c êng truyòn t i ph i m b o ñ Ó truyòn têt c c c lùc dù kiõn vµ kh«ng îc dù kiõn ph i îc bè trý b»ng c ch liªn kõt têt c c c bé phën ngang vµo c c thµnh phçn thých hîp. C c thµnh phçn nµy bao gåm c c mæt c¾t ngang cña bé phën däc. C c êng truyòn t i ph i îc bè trý b»ng c ch liªn kõt c c thµnh phçn kh c nhau th«ng qua hµn nèi hoæc b¾t bul«ng. Ó kióm tra sù o»n vµ uèn µn håi cña b n bông, ph i tháa m n quy Þnh cña iòu Uèn C c b n bông kh«ng cã gê t ng c êng däc ph i tho m n c c yªu cçu sau: NÕu NÕu kh«ng th 2D c t w 5,70 E F yw f cf = F yw ( ) trong ã : f cf 2 t w 32,5 E ( ) 2D c f cf = øng suêt nðn µn håi lín nhêt trong c ch khi chþu uèn do t c dông cña t i träng dµi h n cha nh n hö sè vµ cña t i träng mái theo quy Þnh ë iòu îc lêy b»ng øng suêt uèn lín nhêt ë b n bông (MPa) F yw = cêng é ch y nhá nhêt quy Þnh cña bông (MPa) D c = chiòu cao cña b n bông chþu nðn trong ph¹m vi µn håi (m) 6

7 C¾t Ph i bè trý c c b n bông cña c c mæt c¾t ång nhêt cã gê t ng cêng ngang vµ cã hoæc kh«ng cã gê t ng cêng däc îc bè trý Ó tho m n : V cf = 0,58 CF yw ( ) V cf = øng suêt c¾t µn håi lín nhêt ë b n bông do t c dông cña t i träng dµi h¹n tiªu chuèn vµ cña t i träng mái nh îc quy Þnh ë iòu (MPa). C = tû sè øng lùc o»n do c¾t víi cêng é ch y do c¾t nh îc quy Þnh ë iòu a. F yw = cêng é ch y nhá nhêt quy Þnh cña b n bông (MPa). 7

8 6.8. cêu kiön chþu kðo Tr¹ng th i giíi h¹n c êng é Tæng qu t C c cêu kiön vµ c c mèi nèi èi Çu chþu lùc kðo däc trôc ph i nghiªn cøu èi víi hai iòu kiön: Ch y cña mæt c¾t nguyªn, thý dô, Ph ng tr nh , vµ øt cña mæt c¾t thùc, thý dô, Ph ng tr nh Khi x c Þnh mæt c¾t thùc cçn ph i xðt Õn: DiÖn tých nguyªn, tõ diön tých nµy sï khêu trõ i hoæc p dông c c hö sè triõt gi m thých hîp, KhÊu trõ têt c c c lç trong mæt c¾t ngang thiõt kõ, HiÖu chønh c c khêu trõ lç bul«ng èi víi quy t¾c bè trý ch chi îc quy Þnh trong iòu 6.8.3, p dông hö sè triõt gi m U, quy Þnh trong iòu , èi víi c c bé phën vµ iòu èi víi c c b n t p nèi vµ c c cêu kiön t p nèi kh c Ó týnh Õn sù trô tr ît vµ p dông hö sè diön tých hiöu dông lín nhêt 85% èi víi c c b n t p nèi vµ c c cêu kiön t p nèi kh c quy Þnh trong iòu C c cêu kiön chþu kðo ph i tháa m n c c yªu cçu vò é m nh nh quy Þnh trong iòu vµ c c yªu cçu vò mái cña iòu C êng é c¾t khèi ph i îc nghiªn cøu ë c c liªn kõt nh quy Þnh trong iòu Søc kh ng kðo Tæng qu t Søc kh ng kðo týnh to n, P r, ph i lêy c i nhá h n trong hai gi trþ mµ c c Ph ng tr nh 1 vµ 2 cho: P r = ϕ y P ny = ϕ y F y A g ( ) P r = ϕ u P nu = ϕ u F u A n U ( ) P ny = søc kh ng kðo danh Þnh èi víi sù ch y ë trong mæt c¾t nguyªn (N) F y = c êng é ch y (MPa) th êng lêy b»ng 345MPa A g = diön tých mæt c¾t ngang nguyªn cña bé phën (mm 2 ) P nu = søc kh ng kðo danh Þnh èi víi øt g y ë trong mæt c¾t thùc (N) F u = c êng é chþu kðo (MPa) A n = diön tých thùc cña bé phën theo quy Þnh trong iòu (mm 2 ) U = hö sè triõt gi m Ó týnh bï cho trô tr ît, 1,0 èi víi c c thµnh phçn trong ã c c t c dông lùc îc truyòn tíi têt c c c cêu kiön, vµ theo quy Þnh trong iòu èi víi c c tr êng hîp kh c ϕ y = hö sè søc kh ng èi víi ch y dîo cña c c bé phën chþu kðo theo quy Þnh trong iòu ϕ u = hö sè søc kh ng èi víi øt g y cña c c bé phën chþu kðo theo quy Þnh trong iòu HÖ sè triõt gi m, U 8

9 Trong tr êng hîp thiõu c c thö nghiöm hoæc ph n tých chýnh x c h n, c c hö sè triõt gi m ë y cã thó îc sö dông Ó týnh bï cho sù trô tr ît trong c c liªn kõt. HÖ sè triõt gi m, U, cho thðp h nh I c n vµ c c thanh ch T c¾t tõ thðp h nh I, chþu t i träng truyòn trùc tiõp Õn mét sè, ph n tè th«i mµ kh«ng ph i lµ têt c, cã thó îc lêy nh sau: èi víi c c liªn kõt chø cã c c mèi hµn ngang ë Çu: A A ne U = ( ) gn HÖ sè triõt gi m, U, cho c c c cêu kiön lo¹i kh c chþu t i träng truyòn Õn mét sè, ph n tè th«i mµ kh«ng ph i lµ têt c, qua c c liªn kõt bul«ng víi ba hoæc trªn ba bul«ng mçi êng trong ph ng cña t i träng, hoæc c c liªn kõt hµn, trõ c c tr êng hîp cã chó gi i ë d íi y, cã thó îc lêy nh sau: U = 0,85. HÖ sè triõt gi m, U, cho c c liªn kõt cã c c êng hµn däc, däc theo c hai mðp cña phçn îc liªn kõt, cã thó îc lêy nh sau: NÕu L > 2W, th U = 1,0 NÕu 2W > L > 1,5W, th U = 0,87 NÕu 1,5W > L > W, th U = 0,75 A ne = diön tých thùc chþu t i träng trong ph¹m vi chiòu dµi liªn kõt cña c c cêu kiön (mm 2 ) A gn = diön tých thùc nhá nhêt cña bé phën ë ngoµi chiòu dµi liªn kõt (mm 2 ) W = chiòu réng cña cêu kiön liªn kõt (mm) L = chiòu dµi êng hµn (mm) KÐo vµ uèn kõt hîp CÊu kiön chþu kðo vµ uèn kõt hîp ph i tháa m n c c Ph ng tr nh 1 vµ 2: P NÕu u P M M u ux uy < 0,2, th + + 1,0 ( ) Pr 2,0P r M rx M ry P NÕu u P 8,0 M M u ux uy 0,2, th + + 1,0 ( ) Pr Pr 9,0 M rx M ry P r = søc kh ng kðo týnh to n theo quy Þnh trong iòu (N) M rx, M ry = M ux, M uy = søc kh ng uèn týnh to n theo c c trôc X vµ Y, t ng øng, îc quy Þnh trong iòu vµ 6.12 (N-mm) c c m«men theo c c trôc x vµ y, t ng øng, do c c t i träng týnh to n g y ra (N-mm) P u = hiöu øng lùc däc trôc do c c t i träng týnh to n g y ra (N) Sù æn Þnh cña b n c nh chþu øng suêt nðn thùc do kðo vµ uèn ph i îc nghiªn cøu vò o»n côc bé DiÖn tých thùc 9

10 MÆt c¾t thùc A n cña mét cêu kiön lµ tæng c c tých sè cña chiòu dµy vµ chiòu réng thùc nhá nhêt cña mçi bé phën. BÒ réng khêu trõ têt c c c lç chuèn, ngo¹i cì vµ cã khoðt trèng ph i îc lêy b»ng gi trþ lín h n kých cì lç quy Þnh trong iòu Ph i x c Þnh chiòu réng thùc èi víi tõng chuçi c c lç vµ trión khai ngang qua cêu kiön vµ däc theo bêt cø tuyõn ngang, xiªn hay êng ch chi bêt kú nµo. ChiÒu réng thùc èi víi mçi d y ph i îc x c Þnh b»ng chiòu réng cña cêu kiön trõ i tæng c c chiòu réng cña têt c c c lç ë trong d y vµ céng thªm l îng s 2 /4g cho mçi kho ng c ch gi a c c lç tiõp liòn nhau ë trong d y, s = b íc cña bêt kú hai lç tiõp liòn nhau (mm) g = kých cì cña cïng hai lç (mm) èi víi c c thðp gãc, kých cì èi víi c c lç trong c c c¹nh kò èi diön ph i b»ng tæng c c kých cì tõ l ng cña c c thðp gãc trõ i chiòu dµy Tû sè é m nh giíi h¹n C c bé phën chþu kðo kh c víi c c thanh kðo, thanh cã tai treo, d y c p vµ c c b n ph i tháa m n c c yªu cçu é m nh quy Þnh ë y: èi víi c c cêu kiön chýnh chþu øng suêt æi dêu... l / r 140 èi víi c c cêu kiön chýnh kh«ng chþu c c øng suêt æi dêu... l / r 200 èi víi c c cêu kiön gi»ng l / r. 240 trong ã : l = chiòu dµi kh«ng gi»ng (mm) r = b n kýnh håi chuyón nhá nhêt (mm) 10

11 6.9. cêu kiön chþu nðn Tæng qu t C c quy Þnh cña iòu nµy îc p dông cho c c cêu kiön thðp liªn hîp vµ kh«ng liªn hîp cã mæt c¾t kh«ng æi víi Ýt nhêt mét mæt ph¼ng èi xøng vµ chþu hoæc nðn däc trôc hoæc nðn däc trôc vµ uèn kõt hîp èi víi trôc èi xøng. C c vßm cßn ph i tháa m n c c yªu cçu cña iòu C c thanh m¹ chþu nðn cña c c giµn ch¹y gi a cßn ph i tháa m n c c yªu cçu cña iòu Søc kh ng nðn NÐn däc trôc Søc kh ng týnh to n cña c c cêu kiön trong chþu nðn, P r, ph i îc lêy nh sau: P r = ϕ c P n ( ) P n = søc kh ng nðn danh Þnh theo quy Þnh ë c c iòu vµ (N) ϕ c = hö sè søc kh ng èi víi nðn theo quy Þnh trong iòu îc x c Þnh nh sau: C c cêu kiön kh«ng liªn hîp Søc kh ng nðn danh Þnh èi víi c c cêu kiön tháa m n c c yªu cçu chiòu réng/chiòu dµy chø Þnh trong iòu , søc kh ng nðn danh Þnh, P n, ph i îc lêy nh sau: NÕu λ 2,25 th P n = 0,66 λ F y A s ( ) NÕu λ > 2,25 th P n = víi: 0.88Fy A s l 2 Kl λ = rπ s A s = diön tých mæt c¾t ngang nguyªn (mm 2 ) F y = c êng é ch y (MPa) E = m«un µn håi (MPa) K = hö sè chiòu dµi hiöu dông quy Þnh trong iòu l = chiòu dµi kh«ng gi»ng (mm) r s = b n kýnh håi chuyón theo mæt ph¼ng bïng (mm) F y E èi víi c c cäc thðp chø d íi t i träng trôc, P n kh«ng îc v ît qu trþ sè sau y: èi víi c c cäc H... 0,78 F y A s ( ) ( ) 11

12 èi víi c c cäc èng... 0,87 F y A s C c tû sè chiòu réng/chiòu dµy giíi h¹n èi víi nðn däc trôc é m nh cña c c b n ph i tháa m n: b E k ( ) t k = hö sè o»n cña b n theo quy Þnh trong B ng 1 b = chiòu réng cña b n nh quy Þnh trong B ng 1 (mm) t = chiòu dµy b n (mm) ChiÒu dµy v ch cña c c èng ph i tháa m n: F y èi víi c c èng trßn : èi víi c c èng ch nhët : D E 2.8 ( ) t F y b E 1.7 ( ) t F y D = êng kýnh èng (mm) b = chiòu réng mæt (mm) t = chiòu dµy èng (mm) èi víi c c cêu kiön khi thiõt kõ cã dïng c c ph ng tr nh cña iòu , F y nh sö dông ë y, cã thó îc thay thõ bëi øng suêt nðn týnh to n lín nhêt do t i träng däc trôc týnh to n vµ m«men uèn x y ra ång thêi C c cêu kiön liªn hîp B ng C c tû sè chiòu réng - chiòu dµy giíi h¹n Søc kh ng nðn danh Þnh C c quy Þnh cña iòu nµy p dông cho c c cét liªn hîp kh«ng chþu uèn. C c quy Þnh cña iòu p dông cho c c cét liªn hîp chþu uèn. Søc kh ng nðn danh Þnh cña cét liªn hîp tháa m n c c quy Þnh cña iòu ph i lêy nh sau: NÕu λ 2.25 th P n = 0.66 λ F e A s ( ) NÕu λ > 2.25 th P n = víi : 2 Kl F λ = e rs π Ee 0,88F e A s ( ) l ( ) F e = F y + C 1 F yr A r + C2 A f A c s r As ( ) 12

13 trong ã : C 3 Ac E e = E 1 + ( ) n As A s = diön tých mæt c¾t ngang cña mæt c¾t thðp (mm 2 ) A c = diön tých mæt c¾t ngang cña bª t«ng (mm 2 ) A r = tæng diön tých mæt c¾t ngang cña cèt thðp däc (mm 2 ) F y = c êng é ch y nhá nhêt quy Þnh cña mæt c¾t thðp (MPa) F yr = c êng é ch y nhá nhêt quy Þnh cña cèt thðp däc (MPa) f c = c êng é nðn 28 ngµy nhá nhêt quy Þnh cña bª t«ng (MPa) E = m«un µn håi cña thðp (MPa) l = chiòu dµi kh«ng gi»ng cña cét (mm) K = hö sè chiòu dµi hiöu dông theo quy Þnh trong iòu n = tû sè m«un cña bª t«ng theo quy Þnh trong iòu b r s = b n kýnh håi chuyón cña mæt c¾t thðp trong mæt ph¼ng uèn, nh ng kh«ng nhá h n 0,3 lçn chiòu réng cña bé phën liªn hîp trong mæt ph¼ng uèn èi víi c c thðp h nh îc bäc bª t«ng liªn hîp (mm) C 1, C 2, C 3 = h»ng sè cét liªn hîp îc quy Þnh trong B ng 1. B ng C c h»ng sè cét liªn hîp C c èng îc nhåi Çy C c thðp h nh îc bäc C 1 1,0 0,70 C 2 0,85 0,60 C 3 0,40 0,20 Khi x c Þnh sù khuyõch ¹i m«men èi víi c c bé phën liªn hîp chþu nðn däc trôc vµ uèn kõt hîp theo sù iòu chønh gçn óng mét b íc quy Þnh trong iòu b, ph i p dông ph ng tr nh sau y: P e = A s F e λ ( ) NÐn däc trôc vµ uèn kõt hîp T i träng nðn däc trôc, P u, vµ c c m«men x y ra ång thêi, M ux vµ M uy, týnh to n èi víi c c t i träng týnh to n b»ng c c ph ng ph p gi i tých µn håi ph i tháa m n mèi quan hö sau y: P NÕu u P M M < 0,2, th u ux uy + + 1,0 ( ) Pr 2,0P r M rx M ry NÕu P 0,2, th P 8,0 M M u ux uy + + 1,0 Pr Pr 9,0 M rx M ry ( ) P r = søc kh ng nðn týnh to n theo quy Þnh trong iòu (N) M rx = søc kh ng uèn týnh to n theo trôc x theo quy Þnh trong c c iòu vµ 6.12 (N-mm) M ry = søc kh ng uèn týnh to n theo trôc y theo quy Þnh trong c c iòu vµ 6.12 (N-mm) M ux = m«men uèn týnh to n theo trôc x îc týnh to n theo quy Þnh ë bªn d íi (N-mm) 13

14 M uy = m«men uèn týnh to n theo trôc y îc týnh to n theo quy Þnh ë bªn d íi (N-mm) C c m«men M ux vµ M uy theo c c trôc èi xøng, cã thó îc x c Þnh b»ng hoæc: Sù ph n tých µn håi bëc hai, cã týnh Õn é khuyõch ¹i m«men g y ra bëi t i träng trôc týnh to n, hoæc Sù iòu chønh gçn óng mét b íc nh quy Þnh trong iòu b Tû sè é m nh giíi h¹n C c cêu kiön chþu nðn ph i tháa m n c c yªu cçu cña é m nh ë y: Kl èi víi c c bé phën chýnh: 120 r Kl èi víi c c bé phën liªn kõt: 140 r K = hö sè chiòu dµi hiöu dông quy Þnh trong iòu l = chiòu dµi kh«ng gi»ng (mm) r = b n kýnh håi chuyón nhá nhêt (mm) èi víi riªng iòu nµy, b n kýnh håi chuyón quay cã thó týnh trªn mét mæt c¾t t ëng t îng bá qua phçn cña diön tých cña mét thµnh phçn, miôn lµ: Kh n ng cña thµnh phçn c n cø trªn diön tých vµ b n kýnh quay thùc tõ lín h n c c t i träng týnh to n, vµ Kh n ng cña thµnh phçn t ëng t îng c n cø trªn diön tých triõt gi m vµ b n kýnh quay t ng øng còng lín h n c c t i träng týnh to n. 14

15 CÊu kiön chþu uèn Søc kh ng uèn theo tr¹ng th i giíi h¹n c êng é Søc kh ng uèn týnh to n èi víi m«men vµ øng suêt ph i îc lêy nh sau: M r = ϕ M ( ) f n vµ F r = ϕ f F n ( ) ϕ f = hö sè kh ng uèn îc quy Þnh ë iòu M n = søc kh ng uèn danh Þnh (N-mm) F n = søc kh ng uèn danh Þnh ë mçi b n c nh (MPa) Ph n lo¹i søc kh ng uèn C êng é ch y dîo nhá nhêt quy Þnh Nghiªn cøu vò søc kh ng uèn cña c c mæt c¾t ch Ι tho m n c c giíi h¹n vò tø lö h nh häc trong iòu vµ nghiªn cøu vò vët liöu thðp cã c êng é ch y dîo nhá nhêt quy Þnh nh sau: Kh«ng v ît qu 345 MPa vµ cã chiòu cao mæt c¾t kh«ng æi ph i îc thùc hiön theo c c quy Þnh vò é m nh cña b n b n bông cã mæt c¾t Æc cña iòu , hoæc V ît qu 345 MPa vµ cã chiòu cao mæt c¾t thay æi ph i îc thùc hiön theo c c quy Þnh vò é m nh cña b n c nh chþu nðn cã mæt c¾t kh«ng Æc cña iòu é m nh cña b n b n bông cã mæt c¾t Æc NÕu: 2Dcp E ( ) t w 3,76 F yc D cp = chiòu cao cña b n b n bông chþu nðn t¹i lóc m«men dîo (mm) F yc = c êng é ch y dîo nhá nhêt îc quy Þnh cña b n c nh chþu nðn (MPa) th b n bông îc xem lµ Æc vµ èi víi c c mæt c¾t liªn hîp chþu uèn d ng søc kh ng uèn ph i îc x c Þnh theo c c quy Þnh cña iòu vò søc kh ng uèn d ng cña mæt c¾t liªn hîp Æc hoæc èi víi c c mæt c¾t kh c, viöc nghiªn cøu ph i tiõn hµnh theo c c quy Þnh cña iòu vò é m nh cña b n c nh chiô kðo cã mæt c¾t Æc. NÕu kh c i th b n b n bông kh«ng ñ iòu kiön Ó coi lµ Æc vµ é m nh cña b n c nh chþu nðn cã mæt c¾t Æc ch¾c NÕu : b f ( ) 2t f E F yc 15

16 b f = chiòu réng b n c nh chþu nðn (mm) t f = bò dµy b n c nh chþu nðn (mm) ViÖc týnh to n ph i theo c c quy Þnh ë iòu vò sù t c éng qua l¹i gi a é m nh cña b n bông cã mæt c¾t Æc ch¾c vµ b n c nh chþu nðn. NÕu kh«ng nh vëy th b n c nh chþu nðn kh«ng îc coi lµ Æc vµ : X c Þnh søc kh ng uèn Mäi mæt c¾t îc dù kiõn ¹t tíi Mp ph i îc gi»ng theo ph ng ngang Søc kh ng uèn cña c c mæt c¾t Æc ch¾c th«ng th êng Ph i lêy søc kh ng uèn danh Þnh nh sau: M n = søc kh ng uèn danh Þnh (N-mm) M n = M p ( ) Søc kh ng uèn d ng cña mæt c¾t liªn hîp Æc ch¾c a. Tæng qu t NÕu mæt c¾t ang nghiªn cøu n»m trong : Mét nhþp n, hoæc Mét nhþp liªn tôc cã c c mæt c¾t Æc ch¾c trong miòn chþu uèn m trªn c c gèi tùa bªn trong, søc kh ng uèn danh Þnh cña mæt c¾t liªn hîp Æc trong miòn chþu uèn d ng ph i îc lêy nh sau: NÕu D p D th : M n = M p ( a-1) NÕu D < D p 5D th : 5M p 0,85M y 0,85M y M p D = + p M n ( a-2) 4 4 D D p = kho ng c ch tõ Ønh b n tíi trôc trung hoµ t¹i lóc m«men dîo (mm). D = kho ng c ch îc quy Þnh ë iòu b (mm) M y = kh n ng chþu m«men ch y ban Çu cña mæt c¾t liªn hîp ng¾n h¹n chþu m«men d ng (N-mm) NÕu kh«ng th søc kh ng uèn danh Þnh cã thó îc x c Þnh b»ng mét trong c c ph ng ph p sau nh ng kh«ng îc lêy lín h n gi trþ cña M n îc týnh to n tõ Ph ng tr nh 1 hoæc Ph ng tr nh 2. 16

17 Ph ng ph p gçn óng: M n = 1,3 R h.m y ( a-3) Ph ng ph p chýnh x c: M n = R h.m y + A [M np - M cp ] ( a-4) R h = hö sè lai îc quy Þnh trong iòu A = èi víi c c nhþp biªn, b»ng kho ng c ch tõ gèi ì biªn Õn vþ trý mæt c¾t ngang trong nhþp chia cho chiòu dµi nhþp. èi víi c c nhþp trong b»ng 1,0 M cp = M np = m«men do c c t i träng týnh to n g y ra ë gèi ì trong ång thêi víi m«men uèn d ng lín nhêt ë mæt c¾t ngang ang xðt (N-mm). søc kh ng uèn danh Þnh ë mét gèi ì trong (N-mm) TrÞ sè cña [ M np - M cp ] èi víi c c nhþp trong ph i lêy b»ng trþ sè nhá h n trong sè c c gi trþ ë c c Çu nhþp. Khi dïng ph ng ph p chýnh x c, m«men d ng t ng øng kh«ng îc v ît qu R h M y èi víi t i träng týnh to n g y ra m«men m lín nhêt ë gèi ì liòn kò Søc kh ng uèn cña b n c nh cã mæt c¾t kh«ng Æc ch¾c Søc kh ng uèn danh Þnh cña mçi b n c nh, khi xðt vò øng suêt ph i îc lêy nh sau: F n = R b R h F yf ( ) R h = hö sè lai îc quy Þnh ë iòu R b = hö sè truyòn t i träng îc quy Þnh ë iòu F yf = c êng é ch y nhá nhêt quy Þnh cña c nh (MPa) Søc kh ng uèn cña b n c nh cña mæt c¾t liªn hîp chþu o»n khi xo¾n ngang a. C c b n c nh chþu nðn Søc kh ng uèn danh Þnh cña b n c nh chþu nðn, xðt vò øng suêt ph i îc x c Þnh b»ng: E NÕu: L b L r = 4,44rt, F yc L F b yc F n = C b R b R h F yc 1,33 0,187 R b R h F yc rt E 9,86E nõu kh«ng th F n = C b R b R h R 2 b R h F yc L b rt ( a-1) ( a-2) 17

18 èi víi c c dçm héng kh«ng îc gi»ng hoæc èi víi c c cêu kiön mµ m«men trong ph¹m vi lín cña o¹n dçm kh«ng îc gi»ng v ît qua gi trþ lín h n trong hai gi trþ cña c c m«men mót Çu cña o¹n dçm ta lêy: C b = 1,0 ; hoæc èi víi c c tr êng hîp kh c: 2 ( a-3) Pl Pl C b = 1,75 1,05 0,3 2,3 P + h P ( a-4) h C b = hö sè iòu chønh gradient m«men. P l = lùc trong b n c nh chþu nðn t¹i ióm gi»ng øng víi lùc cã gi trþ thêp h n d íi t c dông cña t i träng týnh to n (N) P h = lùc trong b n c nh chþu nðn t¹i ióm gi»ng øng víi lùc cã gi trþ cao h n do t c dông cña t i träng t nh to n (N). L b = chiòu dµi o¹n kh«ng îc gi»ng (mm) r t = b n kýnh håi chuyón cña mét mæt c¾t quy íc gåm b n c nh chþu nðn cña mæt c¾t thðp céng víi mét phçn ba chiòu cao cña b n bông chþu nðn lêy èi víi trôc th¼ng øng (mm). F yc = c êng é ch y nhá nhêt quy Þnh cña b n c nh chþu nðn (Mpa) R h = hö sè lai îc quy Þnh ë iòu R b = hö sè xðt Õn o»n côc bé îc quy Þnh ë iòu (P l /P h ) ph i lêy gi trþ m nõu P l lµ mét lùc kðo b. C c b n c nh chþu kðo Søc kh ng uèn danh Þnh cña b n c nh chþu kðo khi xðt vò øng suêt, ph i îc x c Þnh nh d íi y: F n = R b R h F yt F yt = c êng é ch y nhá nhêt quy Þnh (MPa) cña b n c nh chþu kðo. ( b-1). 18

19 Søc kh ng c¾t Tæng qu t Søc kh ng c¾t týnh to n cña dçm hoæc dçm tæ hîp V r ph i îc lêy lµ: V r = ϕ v V n ( ) V n = søc kh ng c¾t danh Þnh îc quy Þnh ë c c iòu vµ lçn lît èi víi c c b n bông kh«ng cã gê t ng cêng vµ cã gê t ng cêng. ϕ v = hö sè kh ng c¾t îc quy Þnh ë iòu C c gê t ng cêng ngang trung gian ë gi a ph i îc thiõt kõ theo quy Þnh cña iòu C c gê t ng cêng däc ph i îc thiõt kõ theo quy Þnh ë iòu C c khoang b n bông îc t ng c êng cña mæt c¾t ång nhêt ph i îc nghiªn cøu vò chþu c¾t díi t c dông cña ho¹t t i læp nh quy Þnh ë iòu vµ vò t ng t c lùc c¾t uèn nh quy Þnh ë C c khoang trong cña b n bông dçm ång nhêt vµ dçm lai: Khi kh«ng cã gê t ng cêng däc vµ cã kho ng c ch gi a c c gê t ng cêng ngang kh«ng qu 3D hoæc Khi cã gê t ng cêng däc vµ kho ng c ch gi a c c gê t ng cêng ngang kh«ng qu 1,5 lçn chiòu cao lín nhêt cu khoang phô. Ph i îc xem nh lµ îc t ng cêng vµ ph i p dông c c quy Þnh cña iòu NÕu kh c i, panen ph i îc xem nh lµ kh«ng îc t ng cêng vµ ph i p dông c c quy Þnh cña C c quy Þnh èi víi c c panen biªn ph i theo quy Þnh trong iòu c hoæc M«men ång thêi ph i xem xðt chø khi t c dông dµi kðo îc p dông Søc kh ng danh Þnh cña c c b n bông kh«ng îc t ng cêng Søc kh ng c¾t danh Þnh cña c c b n bông kh«ng cã t ng cêng cña c c dçm lai vµ rçm ång nhêt ph i îc lêy nh sau: D E Nõu 2,46, th : V n = V p = 0,58F yw Dt w ( ) t F w yw E D E 2 NÕu 2,46 < 3,07, th : V n = 1,48t w EFyw ( ) F t F yw w yw iòu iòu D E NÕu > 3,07, th : V n = t F w yw 4,55t 3 E w D ( ) F yw = cêng é ch y nhá nhêt quy Þnh cña b n bông (MPa) D = chiòu cao b n bông (mm) 19

20 t w = chiòu dµy b n bông (mm) Søc kh ng danh Þnh cña c c b n bông îc t ng cêng Tæng qu t Søc kh ng c¾t danh Þnh cña c c panen biªn vµ phýa trong cña b n bông îc t ng cêng ngang hoæc ngang vµ däc ph i nh quy Þnh trong c c iòu vµ èi víi c c mæt c¾t thuçn nhêt vµ lai t ng øng. Tæng chiòu cao b n bông, D, ph i îc sö dông trong x c Þnh søc kh ng c¾t danh Þnh cña c c panen b n bông cã c c gê t ng cêng däc. C c gê t ng cêng ngang ph i îc bè trý c ch nhau sö dông lùc c¾t lín nhêt trong panen. C c gê t ng cêng ph i tháa m n c c yªu cçu quy Þnh trong iòu Yªu cçu bèc xõp èi víi c c panen b n bông kh«ng cã gê t ng cêng däc, ph i sö dông gê t ng cêng ngang, nõu D tw Kho ng c ch gi a c c gê t ng cêng ngang, d o, ph i th o m n C c mæt c¾t thuçn nhêt > 150 ( ) d o ( ) D ( ) Dlt w a. C c panen ë phýa trong cña c c mæt c¾t Æc ch¾c Søc kh ng c¾t danh Þnh cña c c panen b n bông ë phýa trong cña c c mæt c¾t Æc ch¾c theo c c quy Þnh cña iòu ph i îc lêy nh sau: NÕu M u 0,5 ϕ f M p, th NÕu M u > 0,5 ϕ f M p, th víi Vn V n = V p C + = RV p C + 0,87(1- C) 2 d 1 + o D 0,87(1- C) CV p 2 d 1 + o D M R = r M u 0,6 + 0,4 1 M r 0,75 ϕ f M y V p = 0,58 F yw Dt w ( a-1) ( a-2) ( a-3) ( a-4) M u = m«men lín nhêt trong panen ang nghiªn cøu do c c t i träng týnh to n (N-mm) V n = søc kh ng c¾t danh Þnh (N) 20

21 V p = lùc c¾t dîo (N) M r = søc kh ng uèn týnh to n nh quy Þnh trong iòu (N-mm) ϕ f = hö sè søc kh ng èi víi uèn quy Þnh trong iòu M y = m«men ch y theo quy Þnh trong c c iòu hoæc (N-mm) D = chiòu cao b n bông d o = kho ng c ch gi a c c gê t ng cêng (mm) C = tû sè cña øng suêt o»n c¾t víi cêng é ch y c¾t Tû sè C ph i îc x c Þnh theo quy Þnh díi y : NÕu D Ek 1,10, th C = 1 ( a-5) t w F yw Ek D Ek NÕu 1,10 1,38, th C = F t F yw w yw 1,10 D t D Ek 1,52 NÕu > 1,38, th C = t w Fyw D t w víi w 2 Ek F yw Ek F yw ( a-6) ( a-7) 5 k = 5 + ( a-8) 2 do D b. C c panen ë phýa trong cña c c mæt c¾t kh«ng Æc ch¾c Søc kh ng c¾t danh Þnh cña c c panen phýa trong b n bông cña c c mæt c¾t kh«ng Æc ch¾c theo c c quy Þnh cña iòu ph i lêy nh sau: 0,87 ( 1 C) NÕu f u 0,75 ϕ f F y, th V n = V p 0,87 ( 1 C) NÕu f u > 0,75 ϕ f F y, th V n = RV p víi : R = trong ã : C + ( b-1) 2 d o 1 + D C + CVp ( b-2) 2 d o 1 + D Fr fu 0,6 + 0,4 ( b-3) Fr 0,75 f Fy 21

22 f u = øng suêt lín nhêt trong b n c nh chþu nðn ë trong panen ang xem xðt do t i träng týnh to n (MPa) C = tû sè cña øng suêt o»n c¾t víi cêng é ch y c¾t nh quy Þnh trong iòu a F f = søc kh ng uèn týnh to n cña b n c nh chþu nðn, trong ã f u îc x c Þnh nh quy Þnh trong iòu (MPa) c. C c panen biªn Søc kh ng c¾t danh Þnh cña panen biªn ph i îc giíi h¹n Õn sù o»n c¾t hoæc lùc ch y c¾t vµ îc lêy nh sau: V n = CV p ( c-1) víi: V p = 0,58 F yw D t w ( c-2) C = tû sè cña øng suêt o»n c¾t víi cêng é c¾t ch y nh quy Þnh trong iòu a V p = lùc c¾t dîo (N). Kho ng c ch cña gê t ng cêng ngang èi víi c c panen biªn kh«ng cã gê t ng cêng däc kh«ng îc vît qu 1,5 D. Kho ng c ch gê t ng cêng ngang èi víi c c panen biªn cã gê t ng cêng däc kh«ng îc vît qu 1,5 lçn chiòu cao cña panen phô lín nhêt C c mæt c¾t lai C c yªu cçu kho ng c ch cña gê t ng cêng ngang cña iòu c kh«ng p dông cho c c mæt c¾t lai. Cêng é c¾t danh Þnh cña c c panen biªn vµ bªn trong b n bông îc giíi h¹n Õn o»n c¾t hoæc lùc ch y c¾t, îc lêy nh sau: V n = CV p ( ) 22

23 6.13. C c liªn kõt vµ mèi nèi Tæng qu t C c liªn kõt vµ c c mèi nèi cña c c cêu kiön chýnh ph i îc thiõt kõ ë tr¹ng th i giíi h¹n cêng é kh«ng nhá thua trþ sè lín h n cña: TrÞ sè trung b nh cña m«men uèn, lùc c¾t hoæc lùc däc trôc do c c t i träng týnh to n ë t¹i ióm nèi hoæc liªn kõt vµ søc kh ng uèn, c¾t hoæc däc trôc týnh to n cña cêu kiön ë cïng ióm, hoæc 75 cña søc kh ng uèn, c¾t hoæc däc trôc týnh to n cña cêu kiön. C c liªn kõt Çu cña c c v ch ng n, c c khung ngang, hö gi»ng ngang hoæc c c dçm sµn cho c c bé phën th¼ng chþu uèn ph i îc thiõt kõ theo c c t i träng týnh to n cña bé phën. Tíi chõng mùc thùc hiön îc, c c liªn kõt cçn îc lµm èi xøng theo trôc cña c c bé phën. C c liªn kõt, trõ c c thanh b n bông giµn vµ c c lan can tay vþn, ph i gåm cã kh«ng Ýt h n hai bul«ng hoæc - êng hµn t ng ng. C c bé phën, gåm c hö gi»ng ngang, cçn îc liªn kõt Ó c c trôc träng t m cña chóng giao nhau ë mét ióm. CÇn tr nh c c liªn kõt löch t m. ë chç nµo c c liªn kõt löch t m kh«ng thó tr nh îc, th c c bé phën vµ c c liªn kõt ph i c n xøng èi víi c c t c éng tæ hîp cña lùc c¾t vµ m«men do sù löch t m. Trong trêng hîp c c liªn kõt truyòn tæng lùc c¾t cña Çu bé phën, th mæt c¾t nguyªn ph i îc lêy nh mæt c¾t nguyªn cña c c cêu kiön îc liªn kõt. ChiÒu dµy cña c c thðp gãc liªn kõt Çu cña c c dçm sµn vµ c c dçm kh«ng îc nhá h n 10 mm. C c liªn kõt Çu èi víi c c dçm sµn vµ c c dçm cçn îc lµm víi hai thðp gãc. Gi ì vµ c c thðp gãc gi îc sö dông Ó lµm trô chèng trong khi l¾p r p kh«ng îc xðt Õn trong viöc x c Þnh sè lîng c c liªn kõt yªu cçu Ó truyòn lùc c¾t cña Çu. C c liªn kõt Çu cña c c dçm, µ däc vµ c c dçm sµn cçn îc b¾t bul«ng víi c c bul«ng cêng é cao. Cho phðp dïng c c liªn kõt hµn khi b¾t bul«ng kh«ng thùc hiön îc. ë chç nµo sö dông hµn, th c c liªn kõt Çu hµn ph i îc thiõt kõ chþu c c t i träng th¼ng øng vµ m«men uèn g y ra do sù kiòm chõ chèng l¹i sù quay cña Çu. 23

24 C c liªn kõt bul«ng Tæng qu t C c chi tiõt b»ng thðp b¾t bul«ng cã thó îc tr ng phñ hoæc kh«ng tr ng phñ vµ ph i Ðp khýt ch¾c ch¾n víi nhau sau khi c c bul«ng îc xiõt chæt. C c tµi liöu hîp ång ph i quy Þnh r»ng têt c c c bò mæt nèi ghðp kó c c c bò mæt kò víi Çu bul«ng vµ ai èc, ph i îc quy Þnh lµ kh«ng cã líp vèy (trõ vèy c c nhµ m y), vµ kh«ng cã võt bèn hoæc c c vët liöu l¹ kh c. C c mèi ghðp b¾t bul«ng cêng é cao ph i îc chø râ hoæc lµ liªn kõt ma s t hoæc liªn kõt Ðp tùa. èi víi c c liªn kõt ma s t, trþ sè ma s t ph i phï hîp víi iòu kiön quy Þnh cña c c bò mæt îc t¹o nh m theo quy Þnh trong iòu TÊt c vët liöu trong kho ng «m cña bul«ng ph i b»ng thðp C c liªn kõt ma s t (hoæc liªn kõt ngang kþch trît) C c mèi ghðp chþu sù æi dêu cña øng suêt, c c t i träng va ch¹m næng, sù chên éng d déi hoæc ë chç mµ øng suêt vµ øng biõn do sù trît mèi ghðp cã h¹i Õn kh n ng sö dông îc cña kõt cêu, th ph i îc chø râ lµ liªn kõt ma s t. C c liªn kõt ã bao gåm: C c mèi ghðp chþu t i träng mái; C c mèi ghðp chþu c¾t víi c c bul«ng l¾p vµo c c lç to qu cì; C c mèi ghðp chþu c¾t víi c c bul«ng l¾p vµo c c lç ng¾n vµ dµi n i mµ lùc trªn mèi ghðp ë mét ph ng kh c víi ph ng th¼ng gãc víi trôc cña r nh, trõ n i mµ Kü s cã ý Þnh kh c vµ chø ra nh vëy ë trong c c tµi liöu hîp ång; C c mèi ghðp chþu sù æi dêu cña t i träng ng kó; C c mèi ghðp trong ã c c mèi hµn vµ c c bul«ng còng tham gia trong truyòn t i träng ë bò mæt - îc t¹o nh m chung; C c mèi ghðp trong kðo däc trôc hoæc kðo däc trôc vµ c¾t tæ hîp; C c mèi ghðp chø trong nðn däc trôc, víi c c lç tiªu chuèn hoæc c c lç cã khýa r nh chø trong mét líp cña liªn kõt víi ph ng cña t i träng th¼ng gãc víi ph ng cña r nh, trõ èi víi c c liªn kõt quy Þnh trong iòu ; C c mèi ghðp trong ã, theo ý kiõn cña Kü s, mäi sù trît Òu sï trë thµnh nguy kþch cho sù lµm viöc cña mèi ghðp hoæc kõt cêu vµ nh vëy c c mèi ghðp ã îc chø râ trong c c tµi liöu hîp ång. C c liªn kõt ma s t ph i bè trý hîp lý Ó Ò phßng trît díi tæ hîp t i träng sö dông II, theo quy Þnh trong B ng cïng víi ghi chó 6 ë ã vµ t¹o ñ søc kh ng Ðp tùa, c¾t vµ kðo ë c c tæ hîp t i träng tr¹ng th i giíi h¹n cêng é cã thó p dông îc. Ph i p dông c c quy Þnh cña iòu C c liªn kõt Ðp tùa C c liªn kõt Ðp tùa chø îc phðp sö dông cho c c mèi ghðp chþu nðn däc trôc, hoæc cho c c mèi ghðp trªn c c bé phën hö gi»ng ngang, vµ ph i tho m n søc kh ng týnh to n, R r, ë tr¹ng th i giíi h¹n cêng é Søc kh ng týnh to n èi víi c c liªn kõt ma s t, søc kh ng týnh to n, R r, cña bul«ng ë tæ hîp t i träng sö dông ph i îc lêy nh sau: R r = R n ( ) 24

25 R n = søc kh ng danh Þnh theo quy Þnh trong iòu Søc kh ng týnh to n, R r hoæc T r, cña mét liªn kõt b¾t bul«ng ë tr¹ng th i giíi h¹n cêng é ph i îc lêy c hai nh sau: R r = ϕ R n ( ) T r = ϕ T n ( ) R n = søc kh ng danh Þnh cña bul«ng, liªn kõt hoæc vët liöu liªn kõt nh sau: èi víi c c bul«ng chþu c¾t, R n ph i îc lêy theo quy Þnh ë iòu èi víi vët liöu liªn kõt trong c c mèi ghðp Ðp tùa, R n ph i îc lêy theo quy Þnh ë iòu èi víi vët liöu liªn kõt trong chþu kðo hoæc c¾t, R n ph i îc lêy theo quy Þnh ë iòu T n = søc kh ng danh Þnh cña bul«ng nh sau: èi víi c c bul«ng chþu kðo däc trôc, T n ph i îc lêy theo quy Þnh ë iòu èi víi c c bul«ng chþu kðo däc trôc vµ c¾t, T n ph i îc lêy theo quy Þnh ë iòu ϕ = hö sè søc kh ng cho c c bul«ng quy Þnh trong iòu , lêy nh sau: ϕ s cho c c bul«ng chþu c¾t, ϕ t cho c c bul«ng chþu kðo, ϕ b cho c c bul«ng Ðp tùa lªn vët liöu ϕ y hoæc ϕ u cho vët liöu liªn kõt thých hîp víi chþu kðo, hoæc ϕ v cho vët liöu liªn kõt chþu c¾t C c lç KiÓu lç a. Tæng qu t Trõ khi cã quy Þnh kh c, ph i sö dông c c lç tiªu chuèn trong c c liªn kõt bul«ng cêng é cao b. C c lç réng qu cì C c lç réng qu cì cã thó îc sö dông trong bêt cø líp nµo hoæc têt c c c líp cña c c liªn kõt trît nguy kþch (liªn kõt ma s t) tíi h¹n. Kh«ng îc sö dông c c lç réng qu cì trong c c liªn kõt kióu Ðp tùa c. C c lç cã khýa r nh ng¾n C c lç cã khýa r nh ng¾n cã thó îc sö dông trong bêt cø líp nµo hoæc têt c c c líp cña c c liªn kõt ma s t trît hoæc kióu Ðp tùa. C c r nh cã thó îc sö dông mµ kh«ng chó ý Õn ph ng cña t i träng 25

26 trong c c liªn kõt trît tíi h¹n, nhng chiòu dµi ph i trùc giao víi ph ng cña t i träng trong c c liªn kõt kióu Ðp tùa d. C c lç cã khýa r nh dµi C c lç cã khýa r nh dµi cã thó îc sö dông trong chø mét líp cña hoæc liªn kõt ma s t hoæc kióu Ðp tùa. C c lç cã khýa r nh dµi cã thó îc sö dông mµ kh«ng chó ý tíi ph ng cña t i träng trong c c liªn kõt ma s t, nhng ph i trùc giao víi ph ng cña t i träng trong c c liªn kõt kióu Ðp tùa KÝch thíc KÝch thíc cña c c lç kh«ng îc vît qu c c trþ sè cho trong B ng 1: B ng C c kých thíc lç lín nhêt êng kýnh bul«ng Tiªu chuèn Qu cì R nh ng¾n R nh dµi d êng kýnh êng kýnh Réng Dµi Réng Dµi Quy c ch cña bu l«ng êng kýnh cña bu l«ng kh«ng îc nhá h n 16mm. Kh«ng îc dïng bu l«ng êng kýnh 16mm trong c c cêu kiön chñ yõu, trõ phi t¹i c c c¹nh cña s¾t gãc 64mm vµ c c b n c nh cña c c mæt c¾t cã kých thíc yªu cçu c c bu l«ng liªn kõt 16mm ph i tho m n c c quy Þnh vò cêu t¹o kh c quy Þnh ë y. ThÐp h nh kõt cêu kh«ng dïng îc bu l«ng 16mm th chø nªn giíi h¹n dïng cho c c lan can. C c s¾t gãc mµ quy c ch cña nã kh«ng yªu cçu ph i x c Þnh b»ng týnh to n th cã thó dïng c c l¹o bu l«ng nh sau: Bu l«ng êng kýnh 16mm cho c¹nh 50mm Bu l«ng êng kýnh 20mm cho c¹nh 64mm Bu l«ng êng kýnh 24mm cho c¹nh 75mm Bu l«ng êng kýnh 27mm cho c¹nh 90mm êng kýnh bu l«ng trong c c s¾t gãc cña c c thanh chñ yõu kh«ng îc vît qu mét phçn t chiòu réng c¹nh cña thanh cã bè trý chóng Kho ng c ch cña c c bu l«ng Kho ng c ch trèng vµ cù ly tèi thióu Cù ly tim Õn tim tèi thióu cña bu l«ng víi c c lç tiªu chuèn kh«ng îc lêy nhá h n ba lçn êng kýnh bu l«ng. Khi dïng lo¹i bu l«ng cã lç qu cì hoæc c c lç xî th kho ng c ch trèng tèi thióu 26

27 gi a c c mðp cña c c lç kò liòn theo híng truyòn lùc hay ngang víi híng lùc kh«ng îc lêy nhá h n hai lçn êng kýnh cña bu l«ng Cù ly tèi a cña c c bu l«ng být Ó m b o c ch Èm cho c c mèi nèi, cù ly bu l«ng trªn mét tuyõn tim n 1 hµng kò liòn víi mðp tù do cña b n t p ngoµi hay thðp h nh ph i tho m n: S ( ,0t) 175 ( ) NÕu cã mét tuyõn trôc thø hai bè trý so le c c bu l«ng mét c ch Õu Æn víi tuyõn tim kò liòn víi mðp tù do cã kho ng c ch kh«ng nhá h n ,0t th cù ly týnh so le S gi a 2 tuyõn tim ã ph i tho m n: 3,0g S t 175 ( ) 4,0 Cù ly týnh so le nµy kh«ng îc nhá h n mét nöa so víi yªu cçu èi víi tuyõn tim n t = chiòu dµy cña têm èp ngoµi hay thðp h nh, lêy gi trþ nhá h n g = kho ng c ch gi a c c bu l«ng Bíc cù ly tèi a cho bu l«ng ghðp tæ hîp C c bu l«ng ghðp îc dïng trong c c cêu kiön cã mæt c¾t tæ hîp ghðp c häc mµ mæt c¾t ngang cña nã cã hai hay h n hai têm b n hay thðp h nh tiõp gi p víi nhau. Bíc cù ly cña c c bu l«ng ghðp trong c c cêu kiön chþu nðn kh«ng ùoc vît qu 12,0 t. Kho ng c ch g gi a c c tuyõn tim bu l«ng liòn kò kh«ng îc vît qu 24,0 t. Khi bè trý so le hai tuyõn trôc lç bu l«ng liòn kò nhau, bíc cù ly c c lç so le gi a hai tuyõn tim liòn kò ph i tho m n: 3,0g p 15,0 t 12,0 ( ) 8,0 Bíc cù ly bu l«ng trong c c thanh chþu kðo kh«ng îc vît qu hai lçn quy Þnh èi víi thanh chþu nðn. èi víi c c thanh chþu kðo, kho ng c ch gi a c c tuyõn tim kh«ng îc vît qu 24,0 t. Bíc cù ly tèi a cña c c inh liªn kõt dïng cho c c cêu kiön cã mæt c¾t tæ hîp c häc kh«ng îc vît qu trþ sè nhá nhêt gi a hai yªu cçu chèng Èm vµ ghðp tæ hîp Bíc cù ly tèi a dïng cho bu l«ng ghðp tæ hîp ë Çu mót cña cêu kiön chþu nðn Bíc cù ly bu l«ng liªn kõt c c bé phën cña cêu kiön chþu nðn kh«ng îc vît qu bèn lçn êng kýnh cña inh liªn kõt cho mét o¹n chiòu dµi b»ng 1,5 lçn bò réng lín nhêt cña cêu kiön. Bªn ngoµi ph¹m vi chiòu dµi nµy, bíc cù ly cã thó îc t ng dçn trªn mét o¹n chiòu dµi b»ng 1,5 lçn chiòu réng tèi a cña cêu kiön cho Õn khi nµo ¹t îc bíc cù ly tèi a quy Þnh trong Kho ng c nh bè trý ë Çu mót iòu 27

28 Kho ng c ch Çu mót cña mäi lo¹i lç îc o tõ t m bu l«ng kh«ng îc nhá h n kho ng c ch Õn mðp quy Þnh trong B ng èi víi lç ngo¹i cì hay c c lç r nh, cù ly tþnh tèi thióu Õn mðp kh«ng îc nhá h n êng kýnh bu l«ng. Kho ng c ch ë Çu mót lín nhêt ph i lêy b»ng kho ng c ch Õn mðp tèi a quy Þnh trong iòu C c kho ng c ch Õn mðp c¹nh Kho ng c ch Õn mðp tèi thióu theo quy Þnh trong B ng 1 Kho ng c ch Õn mðp tèi a kh«ng îc lín h n t m lçn chiòu dµy, ph i lêy trþ sè chiòu dµy lín nhêt gi a chiòu dµy b n èp ngoµi vµ 125mm. B ng Kho ng c ch Õn mðp tèi thióu êng kýnh bu l«ng (mm) Søc kh ng c¾t C c c¾t mðp C c mðp têm b n hay thðp h nh îc c n hoæc c c mðp îc c¾t b»ng khý èt Søc kh ng c¾t danh Þnh cña bul«ng cêng é cao hoæc bul«ng ASTM A307 ë tr¹ng th i giíi h¹n cêng é trong c c mèi nèi mµ chiòu dµi gi a c c linh kiön liªn kõt xa nhêt o song song víi êng t c dông cña lùc nhá h n 1270mm ph i lêy nh sau: N i mµ c c êng ren bþ lo¹i trõ khái mæt ph¼ng c¾t: N i mµ c c êng ren bao gåm trong mæt ph¼ng c¾t: R n = 0,48 A b F ub N s ( ) R n = 0,38 A b F ub N s ( ) A b = diön tých cña bul«ng t ng øng víi êng kýnh danh Þnh (mm 2 ) F ub = cêng é kðo nhá nhêt quy Þnh cña bul«ng îc quy Þnh trong iòu (MPa) N s = sè lîng c c mæt ph¼ng chþu c¾t týnh cho mçi bul«ng. Søc kh ng c¾t danh Þnh cña bul«ng trong c c mèi nèi cã chiòu dµi lín h n 1270 mm ph i lêy b»ng 0,80 lçn trþ sè theo c c Ph ng tr nh 1 hoæc 2. Trong khi x c Þnh nõu kh«ng biõt c c ren cña bul«ng cã îc lo¹i trõ khái c c mæt ph¼ng c¾t cña c c bò mæt tiõp xóc kh«ng, chiòu dµi ren cña bul«ng ph i îc x c Þnh theo hai chiòu dµi bíc ren lín h n chiòu dµi ren quy Þnh. 28

29 NÕu c c ren cña bul«ng îc bao gåm trong mæt ph¼ng c¾t ë trong mèi ghðp, th søc kh ng c¾t cña bul«ng ë trong têt c c c mæt ph¼ng c¾t cña mèi ghðp ph i lµ trþ sè cho c c ren îc bao gåm ë trong mæt ph¼ng c¾t. èi víi c c bu l«ng A307, thiõt kõ c¾t ph i dùa vµo Ph ng tr nh 2. Khi chiòu dµi «m cña mét bu l«ng A307 vît qu 5 lçn êng kýnh, søc kh ng danh Þnh ph i gi m 1,0% cho mçi 1,5 mm chiòu dµi «m vît qu 5 lçn êng kýnh Søc kh ng trît Søc kh ng trît danh Þnh cña bul«ng ë trong liªn kõt ma s t ph i îc lêy nh sau: R n = K h K s N s P t ( ) N s = sè lîng mæt ma s t týnh cho mçi bul«ng P t = lùc kðo yªu cçu nhá nhêt cña bu l«ng quy Þnh trong B ng 1 (N) K h = hö sè kých thíc lç quy Þnh trong B ng 2. K s = hö sè iòu kiön bò mæt quy Þnh trong B ng 3. B ng Lùc kðo nhá nhêt yªu cçu cña bu l«ng êng kýnh Lùc kðo yªu cçu - P t (kn) bul«ng mm M164 (A325M) M253 (A490M) B ng C c trþ sè cña K h Cho c c lç tiªu chuèn 1,0 Cho c c lç vît qu cì vµ khýa r nh ng¾n 0,85 Cho c c lç khýa r nh dµi víi r nh th¼ng gãc víi ph ng cña lùc Cho c c lç khýa r nh dµi víi r nh song song víi ph ng cña lùc 0,70 0,60 B ng C c trþ sè cña K s Cho c c iòu kiön bò mæt Lo¹i A 0,33 Cho c c iòu kiön bò mæt Lo¹i B 0,50 Cho c c iòu kiön bò mæt Lo¹i C 0, Søc kh ng Ðp mæt ë c c lç bul«ng 29

30 DiÖn tých Ðp mæt hiöu dông cña bul«ng ph i lêy theo êng kýnh cña nã nh n víi chiòu dµy cña vët liöu liªn kõt mµ trªn ã nã Ðp. ChiÒu dµy hiöu dông cña vët liöu liªn kõt víi c c lç khoðt miöng loe ph i lêy nh chiòu dµy cña vët liöu liªn kõt, trõ i mét nöa chiòu cao cña miöng loe. èi víi c c lç tiªu chuèn, c c lç qu cì, c c lç khýa r nh ng¾n bþ t c dông ë mäi híng, vµ têt c c c lç khýa r nh song song víi lùc Ðp mæt, th søc kh ng Ðp mæt danh Þnh cña c c lç bul«ng ë phýa trong vµ ë Çu ë tr¹ng th i giíi h¹n cêng é, R n, ph i îc lêy nh sau: Víi c c bul«ng cã kho ng c ch trèng gi a c c lç kh«ng nhá h n 2,0d vµ víi kho ng c ch trèng ë Çu kh«ng nhá h n 2,0d : R n = 2,4 d t F u ( ) NÕu hoæc kho ng c ch trèng gi a c c lç nhá h n 2,0d, hoæc kho ng c ch trèng ë Çu nhá h n 2,0d: èi víi c c lç khýa r nh dµi vu«ng gãc víi lùc Ðp mæt: R n = 1,2 L c t F u ( ) Víi c c bul«ng cã kho ng c ch trèng gi a c c lç kh«ng nhá h n 2,0d vµ víi kho ng c ch trèng ë Çu kh«ng nhá h n 2,0d: R n = 2,0 d t F u ( ) NÕu hoæc kho ng c ch trèng gi a c c lç nhá h n 2,0d, hoæc kho ng c ch trèng ë Çu nhá h n 2,0d: R n = L c t F u ( ) d = êng kýnh danh Þnh cña bul«ng (mm) t = chiòu dµy cña vët liöu liªn kõt (mm) F u = cêng é kðo cña vët liöu liªn kõt quy Þnh trong B ng (MPa) L c = kho ng c ch trèng gi a c c lç hoæc gi a lç vµ Çu cña bé phën (mm) Søc kh ng kðo Tæng qu t C c bul«ng cêng é cao chþu kðo däc trôc ph i îc c ng Õn lùc quy Þnh trong B ng Lùc kðo Æt lªn ph i îc lêy nh lùc do c c t i träng bªn ngoµi týnh to n, céng víi bêt kú lùc kðo nµo do t c éng nhæ lªn g y ra bëi sù biõn d¹ng cña c c phçn liªn kõt theo quy Þnh trong iòu Søc kh ng kðo danh Þnh Søc kh ng kðo danh Þnh cña bul«ng, T n, éc lëp víi mäi lùc xiõt chæt ban Çu, ph i lêy nh sau: T n = 0,76 A b F ub ( ) A b = diön tých cña bul«ng t ng øng víi êng kýnh danh Þnh (mm 2 ) F ub = cêng é kðo nhá nhêt quy Þnh cña bul«ng îc quy Þnh trong iòu (MPa). 30

31 T c dông nhæ lªn Lùc kðo do t c dông nhæ lªn ph i îc lêy nh sau: Q u 3b = - 8a 328 t 3 P 000 u ( ) trong ã Q u = lùc kðo nhæ lªn trªn mét bul«ng do c c t i träng týnh to n, lêy b»ng 0 khi lµ m (N) P u = lùc kðo trùc tiõp trªn mét bul«ng do c c t i träng týnh to n (N) a = kho ng c ch tõ tim cña bul«ng Õn mðp cña têm (mm) b = kho ng c ch tõ tim cña bul«ng Õn ch n êng hµn cña bé phën liªn kõt (mm) t = chiòu dµy cña bé phën liªn kõt máng nhêt (mm) KÐo vµ c¾t kõt hîp Søc kh ng kðo danh Þnh cña bul«ng chþu c¾t kõt hîp kðo däc trôc, T n, ph i lêy nh sau: Pu NÕu 0,33 th T n = 0,76 A b F ub ( ) R n NÕu kh«ng, T n = 0,76 A b F ub Pu 1- ϕsr n 2 ( ) A b = diön tých bul«ng øng víi êng kýnh danh Þnh (mm 2 ) F ub = øng suêt kðo nhá nhêt quy Þnh cña bul«ng quy Þnh trong iòu (MPa) P u = lùc c¾t t c éng lªn bul«ng do c c t i träng thµnh phçn (N) R n = søc kh ng c¾t danh Þnh cña bul«ng quy Þnh trong iòu (N) Søc kh ng danh Þnh cña bul«ng trong c c liªn kõt ma s t do Tæ hîp t i träng sö dông quy Þnh trong B ng , Ó chþu c¾t kõt hîp kðo däc trôc, kh«ng îc vît qu søc kh ng trît danh Þnh quy Þnh trong iòu nh n víi: T u 1 - ( ) T u = lùc kðo do t i träng thµnh phçn díi Tæ hîp t i träng sö dông (N) P t = lùc kðo nhá nhêt yªu cçu cña bu l«ng quy Þnh trong B ng P t 31

32 Søc kh ng ph ho¹i c¾t khèi TÝnh cho b n liªn kõt trong cçu giµn Liªn kõt b n bông cña c c dçm ua ra vµ têt c c c liªn kõt chþu kðo, bao gåm c c b n liªn kõt, c c b n nèi vµ c c b n tiõt ióm, ph i îc nghiªn cøu Ó b o m cung cêp vët liöu liªn kõt thých hîp Ó ph t trión søc kh ng týnh to n cña liªn kõt. Ph i nghiªn cøu liªn kõt b»ng c ch xem xðt têt c c c mæt ph¼ng cã thó bþ h háng ë trong bé phën vµ c c b n liªn kõt. C c b n nh thõ ph i bao gåm c c b n song song vµ vu«ng gãc víi c c lùc Æt lªn. C c mæt ph¼ng song song víi lùc Æt lªn ph i îc xem xðt Ó chø chþu c c øng suêt c¾t. C c mæt ph¼ng th¼ng gãc víi lùc Æt lªn ph i îc xem xðt Ó chø chþu c c øng suêt kðo. Søc kh ng týnh to n cña tæ hîp c c mæt ph¼ng song song vµ th¼ng gãc ph i îc lêy nh sau: NÕu A tn 0,58A vn, th : R r = ϕ bs (0,58 F y A vg + F u A tn ) ( ) NÕu kh c i: R r = ϕ bs (0,58 F u A vn + F y A tg ) ( ) A vg = diön tých nguyªn däc theo mæt ph¼ng chþu øng suêt c¾t (mm 2 ) A vn = diön tých thùc däc theo mæt ph¼ng chþu øng suêt c¾t (mm 2 ) A tg = diön tých nguyªn däc theo mæt ph¼ng chþu øng suêt kðo (mm 2 ) A tn = diön tých thùc däc theo mæt ph¼ng chþu øng suêt kðo (mm 2 ) F y = cêng é ch y nhá nhêt quy Þnh cña vët liöu liªn kõt (MPa) F u = cêng é kðo nhá nhêt quy Þnh cña vët liöu liªn kõt îc quy Þnh trong B ng (MPa) ϕ bs = hö sè søc kh ng èi víi c¾t khèi quy Þnh trong iòu DiÖn tých nguyªn ph i îc x c Þnh theo chiòu dµi cña mæt ph¼ng nh n víi chiòu dµy cña chi tiõt. DiÖn tých thùc ph i lµ diön tých nguyªn, trõ sè lç trong mæt ph¼ng, bao gåm c c lç ph n o¹n, nh n víi kých thíc cña c c lç trong ph ng cña mæt ph¼ng céng 2,0 mm nh n víi chiòu dµy cña chi tiõt. Trong x c Þnh mæt c¾t thùc cña c c l t c¾t chþu øng suêt kðo, nh hëng cña c c lç Æt so le kò víi c c l t ph i îc x c Þnh theo óng iòu èi víi c c mæt c¾t thùc chþu øng suêt c¾t, êng kýnh hiöu dông Çy ñ cña lç Þnh t m ë trong hai êng kýnh cña l t ph i îc trõ i. C c lç c ch xa h n cã thó - îc bá qua. 32

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

H­íng dÉn chung

H­íng dÉn chung TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A Xuất bản lần 1 ÁO ĐƢỜNG MỀM XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA NỀN ĐẤT VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƢỜNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SỬ DỤNG TẤM ÉP CỨNG Flexible Pavement - Determination of

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 5 de on tuyen sinh lop 10 _co dap an_

Microsoft Word - 5 de on tuyen sinh lop 10 _co dap an_ TẬP ĐỀ ÔN THI TUYỂN VÀO LỚP 0 Ò Bµi Cho bióu thøc P ) a,rót gän P b,t m nguªn Ó P cã gi trþ nguªn. Bµi Cho ph ng tr nh - m ) m m - 6 0 *) a.t m m Ó ph ng tr nh *) cã nghiöm m. b.t m m Ó ph ng tr nh *)

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc n ng cña tô iön ång hå o iön Toyota C c h háng cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCXDVN 239_05 Chi dan danh gia cuong do be tong cong trinh.doc

Microsoft Word - TCXDVN 239_05 Chi dan danh gia cuong do be tong cong trinh.doc NguyÔn Lan ( S u tçm vµ chó gi i) TμI LIÖU äc TH M M N HäC THÝ NGHIÖM CÇU MôC LôC TμI LIÖU äc TH M M N HäC THÝ NGHIÖM CÇU 1- tcxdvn 39-005: Bª t«ng næng - ChØ dén nh gi c êng é bª t«ng trªn kõt cêu c«ng

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn