Kinh Hồng Danh Lễ Sám (tập 2) Tác giả : Thích Huyền Vi Phật Lịch 2539 ĐỨC PHẬT NÓI

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Kinh Hồng Danh Lễ Sám (tập 2) Tác giả : Thích Huyền Vi Phật Lịch 2539 ĐỨC PHẬT NÓI"

Bản ghi

1 Kinh Hồng Danh Lễ Sám (tập 2) Tác giả : Thích Huyền Vi Phật Lịch 2539 ĐỨC PHẬT NÓI

2 KINH HỒNG DANH LỄ SÁM Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ Soạn Thuật) THÍCH HUYỀN VI TRỌN BỘ BA TẬP (TẬP THỨ HAI) ĐỨC PHẬT NÓI KINH HỒNG DANH LỄ SÁM MỤC LỤC - Lời nói đầu - Nghi thức tụng niệm - Quyển thứ 11 Phần chú giải quyển thứ 11 - Quyển thứ 12 Phần chú giải quyển thứ 12 - Quyển thứ 13 Phần chú giải quyển thứ 13 - Quyển thứ 14 Phần chú giải quyển thứ 14 - Quyển thứ 15 Phần chú giải quyển thứ 15 - Quyển thứ 16 Phần chú giải quyển thứ 16

3 - Quyển thứ 17 Phần chú giải quyển thứ 17 - Quyển thứ 18 Phần chú giải quyển thứ 18 - Quyển thứ 19 Phần chú giải quyển thứ 19 - Quyển thứ 20 Phần chú giải quyển thứ 20 - Quyển thứ 21 Phần chú giải quyển thứ 21 *Bát nhã hồi hướng LỜI NÓI ĐẦU Chúng sinh sanh trưởng trong đời mạt pháp hầu hết nghiệp nặng phước nhẹ, chướng sâu huệ cạn, trọn cuộc đời gặp nhiều khổ đau, thân tâm loạn động, ngay cả hàng xuất gia cũng lại như vậy. Thế nên trên đường đời, đường đạo đều gặp rắc rối giống nhau, thân tâm khổ lụy. Trong Kinh Địa Tạng có câu Mạt thế chúng sinh nghiệp lực thậm đại, năng dịch Tu Di, năng thâm cự hải, năng chướng thánh đạo nghĩa là chúng sanh ở đời rốt sau của giáo pháp, sức nghiệp vĩ đại, so sánh có thể cao như núi Tu Di, sâu rộng như biển cả, nó thường hay ngăn chận con đường lên quả Thánh Đời hiện tại thường xuyên bị sự khó khăn, tai nạn, bịnh hoạn trầm trọng, như thế là do đâu? Chính do mỗi người tạo nhiều nhơn ác trong đời quá khứ, hoặc nhiều kiếp về trước đã gieo nhơn đen tối, nặng nề khổ đau, nên đời hiện tại mang thân mạng nầy mới chịu nhiều tai biến, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc. Trong Kinh Nhơn Quả, đức Phật đã dạy: Muốn biết nhơn đời trước của mình ra sao thì cứ nhìn thẳng những việc mình đang lãnh thọ trong đời này; muốn rõ quả báo kiếp sau của mỗi người thế nào, thì cứ xem các nhơn mỗi người tạo tác trong đời nầy. Nguyên văn: Dục tri tiền thế nhơn, kim sanh thọ giả thị; yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Cảm thông sự đau khổ, tật bịnh, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng của chúng sinh trong đời mạt vận, chúng tôi mới nhín thì giờ dịch thuật toàn bộ Hồng Danh Lễ Sám nầy, mục đích là để cho Phật tử tại gia, xuất gia, đọc học, thọ trì, lễ bái, cho nghiệp chướng tội lỗi ngày càng thuyên chuyển, nếu ai nhất tâm hành trì, chắc chắn chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, khi đó căn bản phiền não, tùy thuộc phiền não dứt sạch. Bộ Hồng Danh Lễ Sám nầy được dịch từ bản chữ Hán trong Tục Tạng Kinh Tập I, Ấn Độ soạn thuật. Bản chính mang danh tựa là Phật Thuyết Phật Danh Kinh, gồm 30 quyển. Trong đó, từng đoạn từng đoạn,

4 Phật thuyết nhơn quả báo ứng, nghiệp lực, tội khổ của chúng sanh đã tạo, đương tạo rồi nói đến Hồng Danh các đức Phật, Bồ Tát, La Hớn, Tổ Sư v.v Về các bài kinh văn trường hàng, chư Tổ về sau có thêm vào văn sám nguyện, trong Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, trong Lương Hoàng Sám, trong Dược Sư Sám Chúng tôi nhận xét nếu đề Phật Thuyết Phật Danh Kinh thì phải thuần là danh hiệu Phật, nhưng trong ấy lại có nhiều danh hiệu Bồ Tát, La Hớn, Tổ Sư do đó, nên chúng tôi xin đổi lại là Đức Phật Nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám quyển thứ nhất, quyển thứ hai v.v Trọn bộ chúng tôi chia thành ba tập: Tập I, Tập II và Tập III. Mỗi tập có năm ngàn Hồng Danh (5,000). Ba tập là mười lăm ngàn Hồng Danh (15,000). Một đoạn văn để đọc, tụng cho hiểu nghĩa nhơn quả tội phước, một đoạn Hồng Danh lễ lạy sám hối phát nguyện tu trì, công đức hồi thí Bộ Hồng Danh Lễ Sám nầy chuyên chú về phần hành trì nhiều hơn, do đó chúng tôi cho in chữ lớn để dễ bề đọc tụng, lễ bái. Ba tập nầy được hoàn thành, về tịnh tài để ấn hành nhờ có sự thành tâm pháp thí của chư Phật tử bốn phương. Phần đánh máy có công đức của quý Tỳ kheo ni Thích Nữ Trí Hòa, Thích Nữ Trí Minh, Thích Nữ Trí Lực, và Phật tử Tịnh Hảo, Minh Tánh. Trình bày và kỹ thuật máy là phần công đức của Phật tử Phúc Tâm, Minh Tánh. Riêng về phần soạn dịch, vì thời gian không liên tục, vì Phật sự quá đa đoan, vì Kinh sách tham khảo còn thiếu thốn, nên e không hoàn bị cho lắm, nếu có chỗ nào sơ thất, mong quý vị cao minh cho biết, để lần sau tái bản được muôn phần hoàn hảo hơn. Chúng tôi cầu nguyện hồi hướng cho tất cả mọi người, mọi thí chủ, hoặc thiện chí, hoặc công đức, hoặc tịnh tài, đều tròn đầy phước lạc, tùy tâm mãn nguyện. THÍCH HUYỀN VI Kính cẩn Tùng Lâm Linh-Sơn Dhammaville, Mùa An Cư Kiết Hạ Năm Ất Hợi Phật Lịch 2539 (1995) NGHI THỨC TỤNG NIỆM KỆ KHAI CHUÔNG Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, Trí huệ lớn, giác đạo sanh, Lìa địa ngục khỏi hầm lửa, Nguyện thành Phật độ chúng sanh.

5 (Án dà ra đế dạ ta bà ha) (3 lần) KỆ TÁN HƯƠNG Lư hương vừa ngún chiên đàn, Khói hương ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, Lòng con kính ngưỡng thiết tha, Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI Án lam ( 7 lần) CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP Tu rị tu rị ma ha tu rị tu tu rị ta bà ha ((3 lần) CHÂN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP Án ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ hám ((3 lần) CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng ((3 lần) KỆ TÁN PHẬT Sắc thân Như Lai đẹp, Trong đời không ai bằng, Không sánh, chẳng nghĩ bàn, Nên nay con đảnh lễ, Sắc thân Phật vô tận, Trí huệ Phật cũng thế, Tất cả pháp thường trú, Cho nên con về nương, Sức trí lớn nguyện lớn,

6 Khắp độ chúng quần sanh, Khiến bỏ thân nóng khổ, Sanh kia nước mát vui, Con nay sạch ba nghiệp, Quy y và lễ tán, Nguyện cùng các chúng sanh, Đồng sanh nước An Lạc, (Án phạ nhựt ra vật) (7 lần) KỆ PHÁT NGUYỆN Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần) Lạy đấng Tam Giới Tôn, Quy mạng mười phương Phật, Con nay phát nguyện lớn, Trì tụng Kinh Hồng Danh Lễ Sám, Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ tam đồ, Nếu có ai thấy nghe, Đều phát bồ đề tâm, Khi mãn báo thân nầy, Sanh qua cõi Cực Lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) ĐẢNH LỄ - Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện, Vị Lai, Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (Đồng lạy một lạy) - Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật, Bồ Tát (Đồng lạy một lạy)

7 - Chí tâm đảnh lễ: NamMô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (Đồng lạy một lạy) CHÚ ĐẠI BI Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bà đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lỵ, ta ra ta ra tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạng đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, Đại hỷ đại xả tế hàm thức, Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (3 lần) Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật Nam Mô Thi Khí Phật Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật Nam Mô Ca Diếp Phật

8 Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Di Lặc Tôn Phật KỆ KHAI KINH Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu, Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu, Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. NAM MÔ HỒNG DANH HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần) ĐỨC PHẬT NÓI KINH HỒNG DANH LỄ SÁM QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT Các đức Phật, vì thương chúng sanh, nên nói pháp lễ sám Hồng Danh. Tội chướng của chúng sanh quá nặng, do vô minh che tối, nên không hiểu nhơn quả, không chuyên cầu lễ sám, cứ để cho tham sân si tự do hành động, tạo các tội lỗi, nào sát đạo vọng dâm tội cấu vô biên, rồi oan nghiệp cũng kết thành vô lượng, thế mà cũng không hay không biết, tội lỗi càng ngày càng sâu nặng. Mình làm mình chịu, quả báo không sai, quyết phải đền trả dù sớm hay muộn hoặc đời hiện tại hay qua đời sau, ác nghiệp quả báo cứ vẫn đeo theo, cũng vì bao nhiêu nghiệp báo khổ sở ấy, làm cho chúng sanh phải đọa lạc trong ba đường ác, đời sau sanh làm người không trường thọ, khổ quả nhiều mối, ác báo nhiều cách, thế nên chúng con thành tâm kính lạy các đức Phật trong mười phương, lễ sám tội khiên: Kính lạy đức Phật Quyết Định Sắc Kính lạy đức Phật Phương Tiện Tâm Kính lạy đức Phật Trí Vị Kính lạy đức Phật Công Đức Tín Kính lạy đức Phật Nan Hàng Phục Kính lạy đức Phật Thiện Kiến Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Minh Kính lạy đức Phật Nguyệt Cái

9 5075. Kính lạy đức Phật Thế Kiều Kính lạy đức Phật Tín Cúng Dường Kính lạy đức Phật Lạc Thắng Kính lạy đức Phật Thiện Cái Kính lạy đức Phật Tàm Quý Hiền Kính lạy đức Phật Năng Quán Kính lạy đức Phật Vô Biên Pháp Kính lạy đức Phật Sư Tử Thinh Kính lạy đức Phật Đại Hành Kính lạy đức Phật Phổ Tín Kính lạy đức Phật Khí Thinh Kính lạy đức Phật Thắng Ái Kính lạy đức Phật Phổ Hạnh Kính lạy đức Phật Phổ Trí Kính lạy đức Phật Đại Phấn Tấn Kính lạy đức Phật Nguyệt Tràng Kính lạy đức Phật Kiên Hạnh Kính lạy đức Phật Thiên Cúng Dường Kính lạy đức Phật Năng Kinh Bố Kính lạy đức Phật Thắng Xưng Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nhứt Thiết Công Đức Kính lạy đức Phật Kiên Cố Kính lạy đức Phật Cam Lộ Quang Kính lạy đức Phật Đại Thinh Kính lạy đức Phật Cao Thinh

10 5100. Kính lạy đức Phật Đại Lực Kính lạy đức Phật Đại Tận Kính lạy đức Phật Tín Cam Lộ Kính lạy đức Phật Hạnh Bồ Đề Kính lạy đức Phật Thắng Thinh Tư Duy Kính lạy đức Phật Cao Quang Kính lạy đức Phật Hy Thắng Kính lạy đức Phật Lạc Chủng Chủng Thinh Kính lạy đức Phật Ái Nghĩa Kính lạy đức Phật Tu Hạnh Tín Kính lạy đức Phật Ly Ưu Kính lạy đức Phật Thiện Sinh Lực Kính lạy đức Phật Oai Đức Lực Kính lạy đức Phật Tín Công Đức Kính lạy đức Phật Thinh Xưng Kính lạy đức Phật Phóng Quang Minh Kính lạy đức Phật Nghi Phấn Tấn Kính lạy đức Phật Thắng Vương Kính lạy đức Phật Lâm Hoa Kính lạy đức Phật Công Đức Hoa Kính lạy đức Phật Xả Tranh Kính lạy đức Phật Đại Quảng Kính lạy đức Phật Đại Xưng Kính lạy đức Phật Hư Không Ái Kính lạy đức Phật Cam Lộ Phấn Tấn

11 5125. Kính lạy đức Phật Nhựt Tụ Kính lạy đức Phật Nguyệt Thinh Kính lạy đức Phật Thiên Tràng Kính lạy đức Phật Hưng Thanh Tịnh Kính lạy đức Phật Năng Nhựt Kính lạy đức Phật Khoái Khả Kiến Kính lạy đức Phật Kiến Ý Thắng Thinh Kính lạy đức Phật Vũ Cam Lộ Kính lạy đức Phật Vô Úy Thinh Kính lạy đức Phật Thiện Căn Thinh Kính lạy đức Phật Thắng Thinh Kính lạy đức Phật Thắng Ái Kính lạy đức Phật Cam Lộ Xưng Kính lạy đức Phật Pháp Hoa Đàm Kính lạy đức Phật Đại Trang Nghiêm Kính lạy đức Phật Thế Gian Tôn Trọng Kính lạy đức Phật Thắng Ý Tứ Kính lạy đức Phật Di Lưu Quang Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Tư Duy Kính lạy đức Phật Cao Quang Minh Kính lạy đức Phật Phá Oán Kính lạy đức Phật Cam Lộ Thành Kính lạy đức Phật Hoa Quang Kính lạy đức Phật Đại Xưng Kính lạy đức Phật An Ẩn Tư

12 5150. Kính lạy đức Phật Đại Oai Đức Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Tâm Kính lạy đức Phật Thiên Nhơn Cúng Dường Kính lạy đức Phật Độ Nê Hoàn Kính lạy đức Phật Ly Hữu Cấu Kính lạy đức Phật Pháp Liên Hoa Kính lạy đức Phật Đại Tối Thắng Kính lạy đức Phật Khả Lạc Quang Minh Kính lạy đức Phật Hỏa Quang Kính lạy đức Phật Kiến Ái Kính lạy đức Phật Quang Minh Ái Kính lạy đức Phật Hỷ Thinh Kính lạy đức Phật Đại Thí Đức Kính lạy đức Phật Thật Bộ Kính lạy đức Phật Vô Trệ Ngại Trí Kính lạy đức Phật Đắc Oai Đức Kính lạy đức Phật Nguyệt Tạng Kính lạy đức Phật Tịnh Quang Minh Kính lạy đức Phật Đại Hải Trang Nghiêm Kính lạy đức Phật Đắc Lạc Tự Tại Kính lạy đức Phật Diệu Quang Minh Kính lạy đức Phật Tịch Quang Minh Kính lạy đức Phật Ly Nghi Hoặc Kính lạy đức Phật Vô Quá Trí Huệ Kính lạy đức Phật Thành Tựu Hạnh

13 5175. Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Thân Kính lạy đức Phật Vô Úy Ái Kính lạy đức Phật Xưng Dương Hống Kính lạy đức Phật Đại Thừa Hống Kính lạy đức Phật Thiện Tư Kính lạy đức Phật Đại Tư Duy Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Tâm Kính lạy đức Phật Đại Phấn Tấn Kính lạy đức Phật Lạc Nhãn Kính lạy đức Phật Mạng Thanh Tịnh Kính lạy đức Phật Hạnh Thanh Tịnh Kính lạy đức Phật Ly Nhiệt Trí Kính lạy đức Phật Ứng Kiều Kính lạy đức Phật Thiện Tập Trí Kính lạy đức Phật Phổ Tín Kính lạy đức Phật Thiết Thi Oai Đức Kính lạy đức Phật Bất Tử Thành Kính lạy đức Phật Bất Hộ Thinh Kính lạy đức Phật Hóa Nhựt Kính lạy đức Phật thiện Trụ Tư Duy Kính lạy đức Phật Cao Tín Kính lạy đức Phật Tu Ma Na Quang Minh Kính lạy đức Phật Quang Minh Lực Kính lạy đức Phật Công Đức Hy Kính lạy đức Phật Pháp Cụ Tô Ma

14 5200. Kính lạy đức Phật Tịnh Oai Đức Kính lạy đức Phật Tịnh Hành Thiện Kính lạy đức Phật Thiên Sắc Tâm Kính lạy đức Phật Lực Vương Kính lạy đức Phật Phổ Quán Kính lạy đức Phật Phạm Cúng Dường Kính lạy đức Phật Thánh Hoa Kính lạy đức Phật Hư Không Kính lạy đức Phật Hàng Phục Uất Di Kính lạy đức Phật Vô Thí Trí Kính lạy đức Phật Thắng Phục Sắc Kính lạy đức Phật Hàng Phục Thành Kính lạy đức Phật Ứng Ái Kính lạy đức Phật Giới Công Đức Kính lạy đức Phật Bình Đẳng Vật Tư Kính lạy đức Phật Bất Khiếp Nhược Tâm Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Tín Kính lạy đức Phật Cao Quang Minh Kính lạy đức Phật Văn Trí Kính lạy đức Phật Vô Ngại Tâm Kính lạy đức Phật Vô Úy Quang Kính lạy đức Phật Cam Lộ Thinh Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Nhựt Kính lạy đức Phật Thắng Hiệt Huệ Kính lạy đức Phật Khả Tu Kính

15 5225. Kính lạy đức Phật Công Đức Vương Kính lạy đức Phật Hộ Căn Kính lạy đức Phật Thiền Giải Thoát Kính lạy đức Phật Đại Oai Đức Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Hương Kính lạy đức Phật Kiến Tín Kính lạy đức Phật Diệu Kiều Lương Kính lạy đức Phật Khả Quán Kính lạy đức Phật Bất Khả Lượng Trí Kính lạy đức Phật Thiên Nhựt Oai Đức Kính lạy đức Phật Xả Trọng Đảm Kính lạy đức Phật Xứng Tín Tâm Kính lạy đức Phật Chư Phương Văn Kính lạy đức Phật Tự Tại Kính lạy đức Phật Vô Biên Trí Kính lạy đức Phật Vô Cấu Quang Kính lạy đức Phật Cam Lộ Tín Kính lạy đức Phật Diệu Nhãn Kính lạy đức Phật Giải Thoát Hạnh Kính lạy đức Phật Khả Lạc Kiến Kính lạy đức Phật Cao Quang Minh Kính lạy đức Phật Đại Thinh Tồn Kính lạy đức Phật Đại Oai Đức Tụ Kính lạy đức Phật Quang Minh Tràng Kính lạy đức Phật Ứng Cúng Dàng

16 5250. Kính lạy đức Phật Phước Đức Oai Đức Tích Kính lạy đức Phật Tín Tướng Kính lạy đức Phật Đại Diệm Kính lạy đức Phật Ứng Tín Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Tư Duy Kính lạy đức Phật Tu Đề Tha Kính lạy đức Phật Trí Tác Kính lạy đức Phật Phổ Bửu Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Kính lạy đức Phật Thuyết Đề Tha Kính lạy đức Phật Diệm Nhãn Kính lạy đức Phật Sư Tử Thân Kính lạy đức Phật Xưng Thân Quang Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Thinh Kính lạy đức Phật Hy Lạc Bang Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh Tăng Thượng Kính lạy đức Phật Bửu Oai Đức Kính lạy đức Phật Thiện Oai Đức Cúng Dường Kính lạy đức Phật Mao Quang Kính lạy đức Phật Thế Gian Tôn Kính lạy đức Phật Thiện Hạnh Tịnh Kính lạy đức Phật Thiện Đề Tha Oai Đức Kính lạy đức Phật Ứng Nhãn Kính lạy đức Phật Đại Bộ Kính lạy đức Phật Thành Nghĩa

17 5275. Kính lạy đức Phật An Ẩn Ái Kính lạy đức Phật Thiên Ma Tư Đa Kính lạy đức Phật Xả Mạn Lưu Kính lạy đức Phật Xả Bửu Kính lạy đức Phật Trí Mãn Kính lạy đức Phật Độ Kiều Kính lạy đức Phật Giải Thoát Hiền Kính lạy đức Phật Chúng Bộ Kính lạy đức Phật Quang Minh Oai Đức Kính lạy đức Phật Từ Lực Kính lạy đức Phật Nguyệt Thắng Kính lạy đức Phật Tịch Quang Kính lạy đức Phật Ái Nhãn Kính lạy đức Phật Dư Thi La Thinh Kính lạy đức Phật Bất Tử Sắc Kính lạy đức Phật Lạc Pháp Vị Kính lạy đức Phật Đại Nguyệt Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Thinh Kính lạy đức Phật Công Đức Phấn Tấn Kính lạy đức Phật Bất Tử Hoa Kính lạy đức Phật Bình Đẳng Kiến Kính lạy đức Phật Đại Nguyệt Vương Kính lạy đức Phật Công Đức Vị Kính lạy đức Phật Thập Quang Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Quang

18 5300. Kính lạy đức Phật Long Đức Kính lạy đức Phật Vân Thinh Kính lạy đức Phật Công Đức Bộ Kính lạy đức Phật Tư Công Đức Kính lạy đức Phật Đại Thinh Kính lạy đức Phật Liễu Thinh Kính lạy đức Phật Viễn Ly Ác Xứ Kính lạy đức Phật Thiên Hoa Kính lạy đức Phật Khoái Nhãn Kính lạy đức Phật Đại Nhiên Đăng Kính lạy đức Phật Ly Si Hạnh Kính lạy đức Phật Kiên Cố Hy Kính lạy đức Phật Xả Tà Kính lạy đức Phật Tướng Hoa Kính lạy đức Phật Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Kính lạy đức Phật Phổ Hiền Kính lạy đức Phật Nguyệt Diệu Kính lạy đức Phật Lạc Đức Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Thinh Kính lạy đức Phật Thắng Huệ Kính lạy đức Phật Hiền Quang Kính lạy đức Phật Kiên Cố Hoa Kính lạy đức Phật Quang Minh Ý Kính lạy đức Phật Phước Đức Đức Kính lạy đức Phật Ý Thành Tựu

19 5325. Kính lạy đức Phật Lạc Giải Thoát Kính lạy đức Phật Điều Oán Thân Kính lạy đức Phật Bất Khử Xả Kính lạy đức Phật Ly Uyên Hà Kính lạy đức Phật Cam Lộ Quang Minh Kính lạy đức Phật Vô Cấu Tâm Kính lạy đức Phật Lạc Thinh Kính lạy đức Phật Bất Khả Lượng Nhãn Kính lạy đức Phật Khoái Tu Hành Kính lạy đức Phật Diệu Cao Quang Kính lạy đức Phật Tập Công Đức Kính lạy đức Phật Khả Lạc Kính lạy đức Phật Đại Tâm Kính lạy đức Phật Thiên Tín Kính lạy đức Phật Tư Duy Cam Lộ Kính lạy đức Phật Hiệt Huệ Kính lạy đức Phật Thắng Đăng Kính lạy đức Phật Kiên Ý Kính lạy đức Phật Lực Bộ Kính lạy đức Phật Liên Hoa Diệp Nhãn Kính lạy đức Phật Bồ Đề Quang Minh Kính lạy đức Phật Diệu Hống Thinh Kính lạy đức Phật Lục Thông Thinh Kính lạy đức Phật Oai Đức Lực Kính lạy đức Phật Đại Xứng

20 5350. Kính lạy đức Phật Thắng Hoa Tập Kính lạy đức Phật Đại Kế Kính lạy đức Phật Bất Tùy Tha Kính lạy đức Phật Vô Úy Hạnh Kính lạy đức Phật Bất Khiếp Nhược Kính lạy đức Phật Ly Ưu Ám Kính lạy đức Phật Quá Triều Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Kính lạy đức Phật Tâm Dõng Mãnh Kính lạy đức Phật Giải Thoát Huệ Kính lạy đức Phật Bất Thủ Xả Kính lạy đức Phật Bồ Bặc Đăng Kính lạy đức Phật Thắng Hỏa Kính lạy đức Phật Thiện Tư Ý Kính lạy đức Phật Thắng Oai Đức Kính lạy đức Phật Tín Thế Gian Kính lạy đức Phật Diệu Huệ Kính lạy đức Phật Thiện Hỷ Tín Kính lạy đức Phật Hoa Quang Kính lạy đức Phật Nhơn Hoa Kính lạy đức Phật Thiện Hương Kính lạy đức Phật Thắng Công Đức Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Hoa Kính lạy đức Phật Cao Thắng Kính lạy đức Phật Hư Không Công Đức

21 5375. Kính lạy đức Phật Thiên Tín Kính lạy đức Phật Khả Kính Kiều Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Ích Kính lạy đức Phật Hỏa Tụ Kính lạy đức Phật Tối Lực Kính lạy đức Phật Trí Địa Kính lạy đức Phật Cao Ý Kính lạy đức Phật Sơn Vương Trí Kính lạy đức Phật Khoái Thăng Thiên Kính lạy đức Phật Diệu Thăng Kính lạy đức Phật Thắng Thân Kính lạy đức Phật Ly Nghi Vấn Kính lạy đức Phật Ứng Hành Kính lạy đức Phật Thắng Hương Kính lạy đức Phật Vô Tránh Hạnh Kính lạy đức Phật Tu Hành Công Đức Kính lạy đức Phật Đại Tinh Tấn Tâm Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng Quang Minh Kính lạy đức Phật Nhiếp Bộ Kính lạy đức Phật Tu Hành Thâm Tâm Kính lạy đức Phật Hương Hy Kính lạy đức Phật Hương Thủ Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh Trí Kính lạy đức Phật Diệu Tâm Kính lạy đức Phật Công Đức Trang Nghiêm

22 5400. Kính lạy đức Phật Tăng Thượng Hạnh Kính lạy đức Phật Trí Ý Kính lạy đức Phật Công Đức Sơn Thanh Tịnh Thinh Kính lạy đức Phật Nhiếp Tập Kính lạy đức Phật Diệu Tín Kính lạy đức Phật Nhựt Kiến Khả Lực Kính lạy đức Phật Công Đức Vương Quang Minh Kính lạy đức Phật Pháp Bất Khả Lực Kính lạy đức Phật Ly Chư Nghi Phấn Tấn Kính lạy đức Phật Xứng Vương Kính lạy đức Phật Nhiếp Chư Căn Kính lạy đức Phật Thượng Khứ Kính lạy đức Phật Cam Lộ Quang Kính lạy đức Phật Cam Lộ Tâm Kính lạy đức Phật Chư Chúng Thượng Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Kế Kính lạy đức Phật Bất Khả Hàng Phục Sắc Kính lạy đức Phật Phổ Tín Kính lạy đức Phật Trang Nghiêm Vương Kính lạy đức Phật Cam Lộ Nhựt Kính lạy đức Phật Thắng Đăng Kính lạy đức Phật Ba Đầu Thượng Kính lạy đức Phật Bảo Tàng Kính lạy đức Phật Phổ Quang Chiếu Kính lạy đức Phật Tối Thắng Vương

23 5425. Kính lạy đức Phật Phổ Quang Minh Thượng Thắng Tích Vương Kính lạy đức Phật Phổ Hiền Kính lạy đức Phật Tự Tại Chuyển Pháp Vương Kính lạy đức Phật Phổ Hiền Vương Kính lạy đức Phật Hoàn Hoa Thắng Kính lạy đức Phật Thiên Thế Tự Tại Thinh Kính lạy đức Phật Nhứt Thiện Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Thiên Ly Vô Úy Thinh Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Thiên Vô Cấu Oai Đức Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Nhựt Thinh Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Lạc Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Nhựt Long Hoan Hỷ Kính lạy đức Phật Úy Xưng Vương Kính lạy đức Phật Diệu Quang Tràng Kính lạy đức Phật Ly Quang Thinh Kính lạy đức Phật Xứng Tự Tại Thinh Kính lạy đức Phật Diệu Pháp Xứng Thinh Kính lạy đức Phật Thắng Tạng Xứng Thinh Kính lạy đức Phật Bất Khả Tư Nghị Ý Vương Kính lạy đức Phật Bửu Tràng Kính lạy đức Phật Đại Tự Tại Kính lạy đức Phật Thánh Trí Tự Tại Tràng Dõng Mãnh Vương Kính lạy đức Phật Bất Khả Tư Nghị Huệ Kính lạy đức Phật Trí Tạng Kính lạy đức Phật Trí Cao Tràng

24 5450. Kính lạy đức Phật Trí Hải Vương Kính lạy đức Phật Đại Tinh Tấn Thinh Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Di Lưu Thắng Công Đức Kính lạy đức Phật Trí Hiển Tu Tự Tại Chủng Chủng Tử Thiện Vô Cấu Hống Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Hàng Phục Công Đức Hải Vương Kính lạy đức Phật Trí Thành Tựu Lực Vương Kính lạy đức Phật Thắng Đại Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Thắng Ám Tích Tự Tại Kính lạy đức Phật Hoa Thắng Tích Trí Kính lạy đức Phật Kim Cang Sư Tử Kính lạy đức Phật Giới Thắng Kính lạy đức Phật Hiền Thắng Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang Kính lạy đức Phật Sư Tử Hỷ Kính lạy đức Phật Vô Tận Trí Tích Kính lạy đức Phật Bửu Hạnh Kính lạy đức Phật Trí Ba La Bà Tiếp theo đây, chúng con xin đảnh lễ mười hai bộ Tôn Kinh, Đại Tạng Pháp Luân: Kính lạy Tôn Kinh Thuận Quyền Phương Tiện Kính lạy Tôn Kinh Nhạo Anh Lạc Trang Nghiêm Phương Tiện Kính lạy Tôn Kinh Đại Vân Luân Thỉnh Võ Kính lạy Tôn Kinh Đại Vân Thỉnh Võ Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Đẳng Đại Vân Thỉnh Võ Kính lạy Tôn Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Huệ quang Minh Nhập Chư Phật Cảnh Giới Kính lạy Tôn Kinh Độ Chư Phật Cảnh Giới Tri Nghiêm

25 5474. Kính lạy Tôn Kinh Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm Kính lạy Tôn Kinh Đức Hộ Trưởng Giả Kính lạy Tôn Kinh Nguyệt Quang Đồng Tử Kính lạy Tôn Kinh Thân Nhựt Kính lạy Tôn Kinh Thiện Tư Đồng Tử Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Đẳng Đảnh Vương Kính lạy Tôn Kinh Đại Thừa Đảnh Vương Kính lạy Tôn Kinh Pháp Cảnh Kính lạy Tôn Kinh Úc Già Trưởng Giả Sở Vấn Kính lạy Tôn Kinh Úc Già La Việt Vấn Bồ Tát Hạnh Kính lạy Tôn Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Đẳng Giác Kính lạy Tôn Kinh A Di Đà Giờ đây thành kính đảnh lễ các vị Đại Bồ Tát trong mười phương thế giới: Kính lạy Bồ Tát Phổ Chánh Pháp Kính lạy Bồ Tát Phổ Hóa Kính lạy Bồ Tát Phổ Huệ Kính lạy Bồ Tát Phổ Nhãn Kính lạy Bồ Tát Phổ Quán Sát Kính lạy Bồ Tát Phổ Chiếu Kính lạy Bồ Tát Phổ Tràng Kính lạy Bồ Tát Phổ Đức Trí Quang Kính lạy Bồ Tát Phổ Minh Sư Tử Kính lạy Bồ Tát Phổ Thắng Bửu Quang Kính lạy Bồ Tát Phổ Đức Hải Tràng Kính lạy Bồ Tát Phổ Huệ Quang Minh

26 5498. Kính lạy Bồ Tát Phổ Bửu Hoa Tràng Kính lạy Bồ Tát Phổ Thắng Triều Âm Kính lạy Bồ Tát Phổ Đức Thanh Diệm Kính lạy Bồ Tát Phổ Tướng Quang Minh Kính lạy Bồ Tát Phổ Giác Kính lạy Bồ Tát Giác Thủ Kính lạy Bồ Tát Tài Thủ Kính lạy Bồ Tát Bửu Thủ Kính lạy Bồ Tát Đức Thủ Kính lạy Bồ Tát Mục Thủ Kính lạy Bồ Tát Tấn Thủ Kính lạy Bồ Tát Pháp Thủ Kính lạy Bồ Tát Trí Thủ Kính lạy Bồ Tát Hiền Thủ Kính lạy Bồ Tát Đại Quang Hải Minh Kính lạy Bồ Tát Vân Âm Hải Tạng Kính lạy Bồ Tát Đức Bửu Thắng Nguyệt Kính lạy Bồ Tát Tịnh Huệ Quang Diệm Tự Tại Vương Kính lạy Bồ Tát Siêu Việt Hoa Quang Kính lạy Bồ Tát Vô Lượng Trí Vân Tự Quang Kính lạy Bồ Tát Đại Lực Tinh Tấn Kim Cang Kính lạy Bồ Tát Hương Diệm Quang Tràng Kính lạy Bồ Tát Nguyệt Đức Diệu Âm Kính lạy Bồ Tát Quang Minh Tôn Đức Kính lạy Bồ Tát Minh Tịnh Tạng

27 5523. Kính lạy Bồ Tát Tâm Vương Kính lạy Bồ Tát Vô Ngại Tâm Kính lạy Bồ Tát Tự Tại Thế Quy mạng kính lễ như thế, các vị Đại Bồ Tát vô lượng vô biên khắp cùng mười phương thế giới, sau đây kính lễ các vị Hiền Thánh, Thanh Văn, Duyên Giác: Chí tâm khuyến thỉnh, Khuyến thỉnh thắng duyên pháp khinh mạn, Nay trước luận lỗi pháp khinh mạn, Đời trước chưa trồng nhơn đại thừa Đời nầy vừa khai liền hủy báng, Mỗi khi gặp giảng pháp phê phán, Thấy kia tụ tập liền chê bai, Hoặc nói tôn sư nhiếp hóa người Hoặc ngăn mới biết truyền kinh luật, Chỉ cùng trái ý liền khinh thị, Duy mừng đồng bạn thuận thế gian, Ngày nay tâm khai mộ pháp sâu, Hiểu biết khuyên tâm truyền khuyến thỉnh, Mười phương chư Phật mới thành đạo, Con nay khuyến thỉnh chuyển xe pháp, Mười phương Bồ Tát gặp cơ duyên, Con nay khuyến thỉnh nhiều khai pháp, Thinh Văn, Duyên Giác đủ trí tuệ, Xin đem bổn giáo hóa phàm mê, Các thiện tri thức tại thế gian, Xin chỉ môn thiền hoặc giảng thuyết,

28 Mười phương chư Phật các Bồ Tát, Bích Chi, La Hớn, các Thánh Hiền, Muốn bỏ khổ não vào niết bàn, Con đều khuyến thỉnh nên cữu trụ, Mỗi niệm vận dụng ý thắng thượng, Tâm trước niệm sau tự hợp nhau, Do đây báng pháp tự tiêu trừ, Cảm được Thánh Nhơn, thường thuyết pháp, Khuyến thỉnh đã rồi chí tâm kính lạy Kính lạy Thánh Tăng A Nhã Kiều Trần Như Kính lạy Thánh Tăng Ma Ha Ca Diếp Kính lạy Thánh Tăng Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp Kính lạy Thánh Tăng Già Da Ca Diếp Kính lạy Thánh Tăng Na Đề Ca Diếp Kính lạy Thánh Tăng Xá Lợi Phất Kính lạy Thánh Tăng Đại Mục Kiền Liên Kính lạy Thánh Tăng Ma Ha Ca Chiên Diên Kính lạy Thánh Tăng A Nâu Lâu Đà Kính lạy Thánh Tăng Ma Ha Kiếp Tân Na Kính lễ các vị Thánh Tăng Đại A La Hớn trong đại chúng đều rõ biết, đảnh lễ Tam Bảo rồi, kế lại sám hối. Đệ tử chúng con đã sám hối phiền não chướng, đã sám hối nghiệp chướng, còn lại báo chướng (1), nay theo thứ lớp, tỏ bày sám hối. Trong Kinh đã nói: Nghiệp báo mỗi khi nó đến, dù ở giữa hư không, hay ở trong lòng biển cả, hoặc vào trong núi đá không nơi nào tránh khỏi được, chỉ có sức mạnh sám hối, quả báo kia dần dần xoay chuyển. Tại sao biết được như thế? Chẳng hạn như vị trời Thích Đề Hoàn Nhơn (2) khi năm tướng suy hiện (3) ra, lòng rất sợ hãi, thành kính hướng về ngôi Tam Bảo, cầu xin sám hối, tướng chết đã chuyển mất, mà còn sống lâu nghìn tuổi. Những việc như thế, trong Kinh đã kể rất nhiều, không phải một hai. Thế nên biết rằng sám hối thật hay dứt các họa ương khổ báo, nhưng mà những kẻ phàm phu (4) nếu không gặp được bạn lành dẫn dắt, thì không có ác nào mà chẳng tạo, tạo cho đến khi sanh mạng gần hết, tướng ác

29 địa ngục hiển bày trước mắt. Đương trong lúc ấy, ăn năn sợ hãi chen nhau kéo đến. Lúc sống không lo chuẩn bị tu tập sám hối, đến khi cùng đường mới biết ăn năn, làm sao cho kịp? Quả báo khác nhau đã dự bị trước mà đợi chờ tội nhơn, dẫn vào nơi địa ngục, chỉ có đi tới, lăn vào vạc lửa, thân tâm rã nát, nghiệp quả khổ đau. Trong lúc như thế, muốn cầu một lạy, một sám cũng không bao giờ được. Chúng ta phải hết sức thận trọng, chớ đừng ỷ lại, tuổi trẻ, tiền của, thế lực, rồi biếng nhác buông lung, bỏ qua tất cả. Một khi khổ chết nó đến, không luận già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, đều phải chịu trả. Bỗng nhiên nó đến, không cho một ai hay biết trước. Thân mạng vô thường, chẳng khác nào như giọt sương mai. Hơi thở ra tuy còn, nhưng sự hít vào khó giữ, làm mạng tiêu tan. Tại sao chúng ta không ý thức điều đó, mà không chịu sám hối? Khi mà năm thiên sứ giả (5), và quỷ vô thường (6) đến, dù trẻ hay già không ai tránh khỏi. Bấy giờ nhà đẹp lầu cao, đâu còn liên hệ, xe đẹp ngựa to đâu mang theo được, vợ con thân thích không còn của ta, của cải quý báu, đâu được giữ gìn, quả báo thuộc cõi đời nầy đều như huyễn như hóa. Ngay như quả báo ở các cõi trời, mặc dù sung sướng hơn cõi người, nhưng cuối cùng cũng phải bại hoại, chết rồi hồn phách phải đọa vào địa ngục, quỷ đói hay súc sinh. Thế nên đức Phật dạy ông Tu Bạt Đà, thầy ông ấy là Ngài Uất Đầu Lam Phất (7) thông minh lanh lợi, chế phục được các phiền não, sinh lên cõi trời Phi Phi Tưởng (8), thế mà khi chết lại mang thân chồn có cánh trong loài súc sinh, huống chi người khác. Do đó biết rằng ai chưa chứng quả Thánh (9) đều phải bị lưu chuyển trong con đường ác, luân hồi sinh tử. Nếu không thận trọng, bỗng nhiên một mai đích thân mình lãnh chịu việc ấy, thì làm sao hối hận cho kịp. Nhưng người đời nầy, nếu bị tội vạ phải đến chỗ quan, đã thấy khổ sở tinh thần bại hoại, bà con lo âu, cầu cứu muôn mối; sự khổ địa ngục, so với khổ trên, dù có nhân lên đến trăm ngàn vạn lần, vẫn cũng không đủ để so sánh diễn đạt. Chúng ta đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, tội nghiệp như núi Tu Di (10), tại sao nghe vậy mà ngồi yên không lo không sợ, không e không dè? Để rồi ngày nào thần thức lại chịu đau khổ ấy thì thật đáng thương! Vì vậy chúng con vận hết tâm thành, tỏ bày sám hối: Kính lạy đức Phật Điều Ngự Phương Đông Kính lạy đức Phật Kim Cang Tạng Phương Nam Kính lạy đức Phật Nhiên Pháp Giới Phương Tây Kính lạy đức Phật Biên nhãn Phương Bắc Kính lạy đức Phật Vô Ưu Đức Phương Đông Nam Kính lạy đức Phật Hoại Chư Bố Úy Phương Tây Nam Kính lạy đức Phật Dõng Mãnh Phục Phương Tây Bắc Kính lạy đức Phật Đại Lực Quang Minh Phương Đông Bắc Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ Lộ Phương Dưới Kính lạy đức Phật Phương Thượng Vương Phương Trên

30 Đảnh lễ các ngôi Tam Bảo trong thế giới mười phương như thế xong, giờ đây đệ tử chúng con từ vô thỉ cho đến ngày nay, đã có các báo chướng nhưng nặng nề đau khổ nhứt chỉ có địa ngục A-tỳ (11), nhưng trong Kinh đã dạy: Nay phải nói sơ hình tướng của nó, chu vi ngục nầy có bảy lớp thành bằng sắt, lại có bảy lớp lưới sắt, bao phủ ở trên, dưới có bảy lớp rừng dao lửa mạnh vô lường, bề dọc bề rộng tám muôn bốn nghìn do tuần, thân của người tội đầy khắp trong đó nhân duyên tội nghiệp không ngăn ngại (12) nhau, lửa trên thông xuống lửa dưới bốc lên, đông, tây, nam, bắc, thông suốt đi qua, y như con cá để trên vỉ nướng, mỡ nước khô cả, người chịu tội khổ trong địa ngục nầy, cũng lại như thế. Trong thành ngục kia có bốn cửa lớn, mỗi cửa có chó đồng lớn, thân chúng dọc ngang bốn mươi do tuần, răng, nanh rất nhọn, mắt như điển chớp, lại có vô số loại chim bằng sắt vỗ cánh bay lên, ăn thịt người tội. Đám đầu trâu mặt ngựa hình như quỷ La Sát, có chín cái đuôi, mỗi đuôi như sắt chẻ ra, lại có tám đầu, trên mỗi đầu đều có mười tám sừng, có đến mười sáu con mắt trong mỗi sừng, bất luận con mắt nào cũng đều hiện ra các viên sắt nóng, đốt thịt người tội. Đến lúc giận tức, tiếng chúng rống lên, giống như tiếng sấm. Lại có vô lượng các bánh xe dao, từ trên không đổ xuống, đâm vào trên đầu hoặc chặt ở dưới chân người tội, lúc ấy tội nhân, đau suốt xương tủy, nhức thấu tim gan. Hành hạ như thế đó trải qua vô số năm chịu khổ, cầu sống không được, cầu chết không xong. Các quả báo như thế đó, ngày nay hết sức hổ thẹn, tỏ bày thành tâm ăn năn sám hối. Còn các địa ngục khác, sám hối địa ngục núi dao, rừng gươm, chịu tội báo đầu mình rơi rụng; sám hối tội báo nấu, nướng, quay, hầm trong địa ngục vạc nóng lò than; sám hối tội báo đốt cháy, trong địa ngục giường sắt trụ đồng; sám hối tội báo bửa nát nghiến vụn trong địa ngục xe lửa bánh dao; sám hối tội báo đau khổ dữ dội, trong địa ngục kéo lưỡi trâu cày; sám hối tội báo ngũ tạng (13) tiêu tan, ở trong địa ngục nuốt hoàn sắt nóng, uống nước đồng sôi; sám hối tội báo xương thịt nghiền nát như tro như bột, ở trong địa ngục cối xay bằng sắt; sám hối tội báo tay chân rã rời từng khúc, ở trong địa ngục dây đen; sám hối tội báo chết ngộp ở trong địa ngục sông tro phẩn nổi; sám hối tội báo da thứa nứt nở, cả người lột da, rồi bị đông lạnh, ở trong địa ngục nước muối, băng lạnh; sám hối tội báo giết hại lẫn nhau, ở trong địa ngục cọp sói, chim ưng và chó; sám hối tội báo bắt nhau, cột nhau đâm chém., ở trong địa ngục móng nhọn; sám hối tội báo ở trong địa ngục hầm lửa; sám hối tội báo thân thể dẹp nát, ở trong địa ngục ép nhau bằng hai khố đá; sám hối tội báo bị mổ xẻ ở trong địa ngục tụ hội tai đen; sám hối tội báo chém chặt, ở trong địa ngục núi thịt mờ tối; sám hối tội báo cắt đứt, ở trong địa ngục cưa xẻ đóng đinh; sám hối tội báo bị lột bị cắt; ở trong địa ngục thước bản sắt treo ngược; sám hối tội báo oán phiền ở trong địa ngục nóng cháy kêu la; sám hối tội báo ngày đêm mờ mịt, không thấy ba thứ yến sáng (14) ở trong núi Thiết vây quanh lớn nhỏ; sám hối tội báo ở địa ngục A Ba Ba, địa ngục A Ta Ta, sám hối địa ngục A Tra Tra, sám hối địa ngục A La La. Như vậy có tám địa ngục lạnh (15) tám địa ngục nóng (16), tất cả các địa ngục, trong mỗi ngục có tám muôn bốn nghìn địa ngục nhỏ, phụ thuộc với chúng. Tội khổ trong đó đều bị ram, nướng, nấu, chiên, lột da, róc thịt, chót xương nạo tủy, rút ruột nhổ phổi, các khổ vô số, khó mà nghe hết cũng khó mà nói: Nam Mô Phật, ngày nay những người ở trong đó, hoặc là chúng ta từ vô thỉ trở lại, hoặc là cha mẹ, bà con quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp của ta; chúng ta cùng nhau, sau khi mạng chung, hoặc sẽ đọa vào các cảnh địa ngục như thế. Vì vậy nên ngày nay, rửa lòng chí thiết, đem hết tâm can dập đầu, sát trán, hướng về mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, cầu xin sám hối, khiến cho tất cả báo chướng nầy rốt ráo tiêu diệt.

31 Đệ tử chúng con nguyện nhờ sức sám hối thành kính nầy, các báo chướng nơi địa ngục chuyển sinh công đức, nguyện đời đời kiếp kiếp, nhờ lòng từ bi cứu khổ chúng sanh của chư Phật, tức thời phá hoại thành sắt nơi cảnh địa ngục A-tỳ, tất cả trở thành thế giới an tịnh, không có tên đường ác; các địa ngục khác tất cả dụng cụ làm khổ não tội nhơn, chuyển thành yếu tố an lạc, núi dao rừng gươm, biến thành rừng quý, vạc nóng lò than, hiện thành hoa sen. Đầu trâu mặt ngựa hết sự bạo tàn, đều khởi lòng từ bi, không còn nghĩ ác. Chúng sanh trong địa ngục, được lìa quả khổ, lại không tạo nhơn xấu nữa, bình đẳng an vui, như cảnh thiền thứ ba (17), một thời đồng phát tâm Vô Thượng Đạo (18). QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT HẾT PHẦN CHÚ GIẢI QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT 1. Báo chướng: Đã chú giải ở quyển thứ Nhất, số 27, trang Thích Đề Hoàn Nhơn: Sakra Devas Indra (S) Danh hiệu trời Đế Thích, Vua 33 cảnh trời (Đao Lợi Thiên) ở cõi Dục. Quyền hạn của Ngài là thống trị từ miền Đao Lợi Thiên, cho đến cõi nhơn gian nầy. Thích Đề Hoàn Nhơn viết trọn theo Phạn Sakra Devas Indra = Dịch là Năng Thiên Chủ. Thích là Năng, có sức làm; Đề Hoàn là chư Thiên, các vị trời ở các tầng trời. Nhơn là chủ, là Đế, là Vua. 3. Năm tướng suy hiện: Cinq états de décadence (F) Cũng gọi ngũ suy. Năm tướng suy của chư thiên hiện ra khi các Ngài hưởng hết phước nơi cõi trời, sắp đi đầu thai. Kinh Niết Bàn quyển thứ 9, có chép: Vua Đế Thích (Thích Đề Hoàn Nhơn) khi sắp chết, thấy có năm tướng hiện ra: 1. Quần áo thường dơ dáy. 2. Trên đầu, tóc rối nhầu như cành hoa tàn tạ. 3. Thân thể hôi hám và nhơ nháp. 4. Dưới nách thường ra mồ hôi. 5. Không thích chỗ ngôi vị của mình nữa. 4. Phàm phu: Prthajjana (S) Profane (F). Kẻ tầm thường, không tin đạo đức và ưa nhạo báng. Phàm phu là đối với thánh giả. Phàm phu tức là ngu nhơn, ngu phu. Thánh giả tức là trí giả. Kinh Pháp Hoa nói: Phàm phu thì biết cạn, ham vui sướng về thể xác. Người ta gọi phàm tục là hạng người còn ở tại thế, còn lăn lộn trong cuộc phiền não; đối với Tăng là hạng người ly gia cắt ái, bước chân vào đường giải thoát. 5. Năm thiên sứ giả đến: Năm vị sứ giả đến dẫn hồn đi cõi khác, ấy là: 1. Kế Thiết Ni (Kesini). 2. Ô Pa Kế Thiết Ni (Upakeseni). 3. Chất Đa La (Citra); 4. (Vasumati) Phạ Tô Ma Để và 5. A Yết Sa Ni (Akarsani) Năm vị sứ giả nầy rất là nguy hiểm. 6. Quỷ Vô Thường: Con quỷ tên là vô thường. Tiếng dùng để chỉ sự chết. Những kẻ trọn đời thường làm ác, đến lúc lâm chung, cảm thấy có quỷ đến bắt mình đi. Thế nên trong đời, người ta gọi sự chết là Vô Thường, vô thường sát quỷ. Kinh Niết Bàn quyển 41: Vô Thường đại quỷ, tình cầu nan thoát. Khi con quỷ cả Vô Thường đến, dù người ta có lấy tình mà cầu khẩn thế mấy, cũng chẳng thoát khỏi. 7. Uất Đầu Lam Phất: Udrak-Ramaputta (S) Cũng viết Uất Đa La, Uất Đà Già. Ông nầy tu theo học phái Du Già, ở gần thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, con của ông Rama quá vãng. Ông là thầy giỏi nhứt toàn xứ

32 Ấn Độ. Ông được cha truyền giáo cho. Ông chấp nơi hình tướng, muôn sự muôn vật, hay nơi không hình tướng, đều là lầm lạc cả. Vậy nên cần suy xét cho chín chắn, chỉ lãnh thọ cái thể nhiệm mầu của muôn sự muôn vật mà thôi. Như vậy mới chắc đặng quả giải thoát cao nhứt và sanh về cõi trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng. Tôi nay đang tu tập phép nhiệm mầu ấy. Thái tử nhập định một hồi đã chứng được định Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng. Ngài trỗi hơn Uất Đầu Lam Phất, bèn từ giã mà đi nơi khác. 8. Trời Phi Phi Tưởng: Cảnh trời chẳng phải tưởng, chẳng phải không tưởng. Cũng gọi là Hữu Đỉnh Thiên. Vì là cảnh trời cao hơn hết trong cõi Vô Sắc (Arupadhatu), tức là cao hơn hết trong tam giới. Các vị tu hành khi thiền định đắc phép Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định, có thể sanh lên đây, hưởng tuổi thọ rất lâu dài, tám vạn kiếp (Mỗi kiếp là cả trăm vạn năm). 9. Chưa chứng quả Thánh: Quả thánh đây là chỉ cho quả A La Hán. Chứng quả thánh mới tránh được sự sanh tử luân hồi. Chưa chứng phải bị trầm luân trong sáu đường khổ. 10. Núi Tu Di: Mérou, Sumeru (S). Cũng có chỗ kêu Tô Mê Lư, có nghĩa là Diệu Cao, Diệu Quang. Hòn núi lớn nhứt ở trung tâm hoàn cầu. Ấy là quả núi của Tiên, Thánh, mỗi ngày các ngôi tinh tú xoay chung quanh hòn núi ấy. Theo Kinh, núi Tu Di cao do tuần, bề sâu dưới mặt nước cũng do tuần và bề ngang trên mặt nước cũng vậy. Phật Thích Ca có ngự đến núi Tu Di mà thuyết pháp với Tứ Thiên Vương. Bốn Ngài đều tỏ lòng hoan nghênh đức Phật, và nguyện hộ trì Phật Pháp với chư vị tu hành. 11. Địa ngục A-Tỳ: Đã chú giải ở quyển thứ Nhất, số 11, trang Tội nghiệp không ngăn ngại: Đây là nói tuy thọ tội ở chung trong địa ngục, nhưng nghiệp riêng của mỗi tội nhơn phải lãnh thọ, chớ không can hệ gì với nhau cả. Cũng như kẻ ăn thứ gì thì no theo thứ ấy. 13. Ngũ tạng: Năm loại quan trọng trong mỗi người. Ấy là: Tâm (tim), Can (gan), tỳ (ruột), phế (phổi) và thận (thận). 14. Ba thứ yến sáng: Tức là yến sáng mặt trời, yến sáng mặt trăng và yến sáng các vì tinh tú. 15. Tám địa ngục lạnh: Huit enfers froids (F). Cũng gọi là bát hàn băng địa ngục. Ở tám cảnh địa ngục nầy tội nhơn thấy mình lạnh lắm, lạnh như nằm trên giá. Tám địa ngục ấy là: 1. Ngạch bồ đà: Nổi ốc, vì chịu lạnh quá gắt nên thân thể nổi ốc. 2. Thích bộ đà: Bể ốc, vì chịu lạnh quá sức, nên mụt ốc nổi lên, đều bể ra, làm cho da đều bể nứt hết. 3. Ngạch chiết sá: Lạnh quá nên miệng kêu lên ba tiếng ấy mãi. 4. Hoắc hoắc bà: Lạnh quá nên miệng kêu hoắc hoắc bà mãi. 5. Hổ hổ bà: Lạnh quá nên miệng kêu lên hổ hổ bà mãi. 6. Ổn bát ma: Bị lạnh quá, nên thân thể tách ra như những cánh hoa sen xanh. 7. Bát đặc ma: Bị lạnh quá nên thân thể tách ra như những cánh hoa sen hường. 8. Ma ha bát đặc ma: Bị lạnh nên thân thể tách rã ra như những cánh hoa sen hường lớn. 16. Tám ngục nóng: Huit enfers chauds (F) Tám địa ngục nóng, cũng kêu là bát đại địa ngục: 1. Đẳng hoạt địa ngục. 2. Hắc thằng địa ngục. 3. Chúng hiệp địa ngục. 4. Hào khiếu địa ngục. 5. Đại khiếu địa ngục. 6. Viêm nhiệt địa ngục. 7. Đại nhiệt địa ngục. 8. Vô gián địa ngục. 17. Cảnh thiền thứ ba: Troisième degré de Méditation (F). Phép thiền định thứ ba, bậc thiền định của người đã đắc hai bậc thứ nhứt và thứ nhì. Cũng gọi là Tam Thiền hay Tam Thiền định.

33 18. Phát tâm vô thượng đạo: Pháp khởi chí nguyện tu hành cho đến khi thành Phật. Lại có nhiều vị khác phước và trí to lớn, đầy đủ, sau khi phát tâm, liền độ được vô số hạng nhơn thiên. Như vậy phát tâm tức là tất cánh. PHẦN CHÚ GIẢI QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT HẾT ĐỨC PHẬT NÓI KINH HỒNG DANH LỄ SÁM QUYỂN THỨ MƯỜI HAI Đệ tử chúng con ngày nay lại nguyện đời đời kiếp kiếp, sanh ra ở đâu cũng không rơi nhằm những chốn biên thùy mọi rợ, mà lại sanh vào gia đình chánh tín, tướng mạo đoan trang, trí huệ, biện tài, viễn ly ác pháp, gần gũi bạn lành, giữ gìn giới hạnh, kiến lập đạo tràng. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp, sanh ra ở đâu, cũng đều chấn hưng Phật pháp, phá dẹp lưới ma, tinh tấn tu hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, cúng dường rộng rãi để trang nghiêm hai thứ phước huệ, nhẫn nhục tinh tấn để thực hiện tuệ giác bồ đề. Hằng ngày suy nghĩ báo ân chư Phật bằng cách thường nên lễ sám, hành đạo lợi ích an lạc cho hết thảy chúng sanh. Đệ tử chúng con thành tâm đảnh lễ các đức Phật trong mười phương thế giới: Kính lạy đức Phật Sư Tử Xưng Kính lạy đức Phật công Đức Vương Kính lạy đức Phật Pháp Hoa Vũ Kính lạy đức Phật Năng Tác Quang Kính lạy đức Phật Cao Sơn Kính lạy đức Phật Diệu Pháp Vương Vô Cấu Kính lạy đức Phật Hương Tự Tại Vô Cấu Nhãn Kính lạy đức Phật Tập Đại Vô Ngại Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Lực Vương Kính lạy đức Phật Tự Trí Phước Đức Lực

34 5556. Kính lạy đức Phật Trí Y Kính lạy đức Phật Tự Tại Kính lạy đức Phật Vô Lượng An Ẩn Kính lạy đức Phật Trí Tập Kính lạy đức Phật Đại Di Lưu Kính lạy đức Phật Nhựt Tạng Kính lạy đức Phật Tác Công Đức Trang Nghiêm Kính lạy đức Phật Hoa Tràng Kính lạy đức Phật Công Đức Quang Minh Kính lạy đức Phật Ly Công Đức Ám Vương Kính lạy đức Phật Công Đức Vương Kính lạy đức Phật Pháp Tràng Kính lạy đức Phật Thinh Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Tự Hộ Kính lạy đức Phật Kim Cang Mật Tích Kính lạy đức Phật Thật Tự Tại Kính lạy đức Phật Diệu Tràng Kính lạy đức Phật Sơn Kiếp Kính lạy đức Phật Lạc Vân Kính lạy đức Phật Pháp Tác Kính lạy đức Phật Sa La Vương Kính lạy đức Phật Phổ Công Đức Kiên Cố Vương Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Kính lạy đức Phật Thiện Chí

35 5581. Kính lạy đức Phật Tràng Thắng Đăng Kính lạy đức Phật Trí Bộ Kính lạy đức Phật Kiên Tràng Kính lạy đức Phật Tán Pháp Xưng Kính lạy đức Phật Hàng Phục Kiêu Mạn Kính lạy đức Phật Công Đức Diệm Kính lạy đức Phật Trí Quang Minh Kính lạy đức Phật Trí Nhiên Đăng Kính lạy đức Phật Vô Úy Vương Kính lạy đức Phật Trí Thinh Tràng Nhiếp Kính lạy đức Phật Kim Cang Đăng Kính lạy đức Phật Trang Nghiêm Vương Kính lạy đức Phật Thắng Số Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Ý Kính lạy đức Phật Nguyệt Vương Kính lạy đức Phật Thứ Đệ Hàng Phục Vương Kính lạy đức Phật Kiên Cố Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Sư Tử Bộ Kính lạy đức Phật Na La Diên Thắng Tạng Kính lạy đức Phật Tập Bửu Tạng Kính lạy đức Phật Thọ Đề Tạng Kính lạy đức Phật Tinh Tú Sai Biệt Xưng Kính lạy đức Phật Công Đức Lực Kiên Cố Vương Kính lạy đức Phật Diệu Thinh Thọ Kính lạy đức Phật Phạm Thinh

36 5606. Kính lạy đức Phật Thắng Phạm Kính lạy đức Phật Kiên Cố Độ Kính lạy đức Phật Thiên Hương Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Vương Kính lạy đức Phật Quang Luân Quang Kính lạy đức Phật Hỏa Quang Minh Vương Kính lạy đức Phật Hương Ba Đầu Ma Vương Kính lạy đức Phật Tật Vô Biên Công Đức Hải Tri Kính lạy đức Phật Diêm Phù Chương Kính lạy đức Phật Công Đức Sơn Tràng Kính lạy đức Phật Sư Tử Tràng Kính lạy đức Phật Long Hống Kính lạy đức Phật Hoa Oai Đức Vương Kính lạy đức Phật Thiện Hương Chủng Tử Kính lạy đức Phật Vô Ngã Cam Lộ Công Đức Oai Đức Vương Kiếp Kính lạy đức Phật Phục Hữu Bát Thập Đồng Danh Vô Ngã Cam Lộ Công Đức Oai Đức Vương Kiếp Kính lạy đức Phật Pháp Trí Kính lạy đức Phật Long Tự Tại Giải Thoát Kính lạy đức Phật Kim Cang Hoa Kính lạy đức Phật Long Hống Tự Tại Thinh Kính lạy đức Phật Bửu Tích Kính lạy đức Phật Hoa Chiếu Kính lạy đức Phật Hỏa Hương Kính lạy đức Phật Tu Ma Na Hoa Kính lạy đức Phật Sơn Vương

37 5631. Kính lạy đức Phật Thế Nhãn Kính lạy đức Phật Tịnh Thượng Kính lạy đức Phật Diêm Phù Chương Kính lạy đức Phật Căn Bản Thượng Kính lạy đức Phật Bửu Sơn Kính lạy đức Phật Hải Tạng Kính lạy đức Phật Kiên Lực Kính lạy đức Phật Thượng Thánh Kính lạy đức Phật Tự Tại Thánh Kính lạy đức Phật Sư Tử Bộ Kính lạy đức Phật Câu Lân Kính lạy đức Phật Trí Tràng Kính lạy đức Phật Văn Thinh Kính lạy đức Phật Quảng Thắng Kính lạy đức Phật An Ẩn Kính lạy đức Phật Trí Quang Minh Kính lạy đức Phật Đại Tự Tại Kính lạy đức Phật Tịch Xuất Thế Kính lạy đức Phật Thủ Hỷ Kính lạy đức Phật Ni Câu Luật Vương Kính lạy đức Phật Kim Nhãn Kính lạy đức Phật Cúng Dàng Thượng Kính lạy đức Phật Nhựt Hỷ Kính lạy đức Phật Bửu Diệm Kính lạy đức Phật Thiện Nhãn

38 5656. Kính lạy đức Phật Cao Tịnh Kính lạy đức Phật Tịnh Thánh Kính lạy đức Phật Hống Thinh Âm Kính lạy đức Phật Kiến Nghĩa Kính lạy đức Phật Xứng Hỷ Kính lạy đức Phật Xứng Thắng Kính lạy đức Phật Khả Hỷ Kính lạy đức Phật Thiện Hương Kính lạy đức Phật Tật Hành Kính lạy đức Phật Diệu Nhãn Kính lạy đức Phật Thiện Thắng Ích Kính lạy đức Phật Tu Nghĩa Kính lạy đức Phật Thiện Ý Kính lạy đức Phật Diệu Trí Huệ Kính lạy đức Phật Kim Tràng Kính lạy đức Phật Thiện Nhãn Kính lạy đức Phật Thiên Thanh Tịnh Kính lạy đức Phật Luân Đầu Đàn Kính lạy đức Phật Thiện Kiến Kính lạy đức Phật Tỳ Lưu La Tràng Kính lạy đức Phật Tỳ Lâu Bác Xoa Kính lạy đức Phật Phạm Thinh Kính lạy đức Phật Thành Tựu Thắng Kính lạy đức Phật Thắng Quang Minh Kính lạy đức Phật Vô Cấu Nhiễm

39 5681. Kính lạy đức Phật Ma Ni Bạt Đà Kính lạy đức Phật Ma Lê Chỉ Kính lạy đức Phật Đại Ma Lê Chỉ Kính lạy đức Phật Năng Thánh Kính lạy đức Phật Thinh Tự Tại Kính lạy đức Phật Tán Thán Thành Tựu Kính lạy đức Phật Thắng Thành Tựu Hoa Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Kính lạy đức Phật Bất Động Kính lạy đức Phật Nhựt Tạng Kính lạy đức Phật Lạc Thinh Kính lạy đức Phật Năng Tác Quang Kính lạy đức Phật Long Đức Kính lạy đức Phật Kim Cang Quang Kính lạy đức Phật Xưng Vương Kính lạy đức Phật Hổ Vương Kính lạy đức Phật Cao Quang Kính lạy đức Phật Phát Hành Kính lạy đức Phật Trí Thành Tựu Kính lạy đức Phật Hương Tự Tại Kính lạy đức Phật Na La Diên Tạng Kính lạy đức Phật Hỏa Tạng Kính lạy đức Phật Phá Cấu Thắng Vương Kính lạy đức Phật Bửu Cái Thắng Quang Kính lạy đức Phật Sơn Tự Tại Vương

40 5706. Kính lạy đức Phật Bửu Nguyệt Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Tràng Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Thật Căn Quảng Nhãn Kính lạy đức Phật Thế Tự Tại Vương Kính lạy đức Phật Viễn Ly Chư Bố Úy Tùy Phiền não Thinh Kính lạy đức Phật Phóng Hoa Lô Xá Na Kính lạy đức Phật Hương Ba Đầu Ma Kính lạy đức Phật Vô Cấu Công Đức Oai Đức Vương Kính lạy đức Phật Bất Động Kính lạy đức Phật Nhựt Tạng Kính lạy đức Phật Lạc Tự Tại Thinh Hỏa Kính lạy đức Phật Trí Nhựt Kính lạy đức Phật Long Hống Kính lạy đức Phật Kim Cang Xĩ Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt Tạng Kính lạy đức Phật Thắng Tự Tại Kính lạy đức Phật Bất Khả Tư Nghị Vương Kính lạy đức Phật Đại Thắng Tạng Kính lạy đức Phật Hỷ Tràng Kính lạy đức Phật Vô Úy Tự Tại Kính lạy đức Phật Kiến Di Lưu Kính lạy đức Phật Trí Tượng Kính lạy đức Phật Vô Cấu Nhãn Kính lạy đức Phật Vô Ưu Thắng Kính lạy đức Phật Pháp Tự Tại Hống

TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI N

TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI N TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI NGHĨA LÀ GÌ? NGHI THỨC TỤNG NIỆM TỤNG CHÚ ÐẠI BI QUYỂN

Chi tiết hơn

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Đời Đường, Tam tạng Bất Không dịch 1 Việt dịch: Quảng Minh Kính lạy đấng đại bi Quán Âm Ng

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Đời Đường, Tam tạng Bất Không dịch 1 Việt dịch: Quảng Minh Kính lạy đấng đại bi Quán Âm Ng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Đời Đường, Tam tạng Bất Không dịch 1 Việt dịch: Quảng Minh Kính lạy đấng đại bi Quán Âm Nguyện lực rộng sâu, thân tướng đẹp Ngàn tay trang nghiêm

Chi tiết hơn

Kinh Dai Thong Phuong Quang Sam Hoi Diet Toi Trang Nghiem Thanh Phat - HT Trung Quan Dich

Kinh Dai Thong Phuong Quang Sam Hoi Diet Toi Trang Nghiem Thanh Phat - HT Trung Quan Dich Kinh Ðại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Việt Dịch HT Trung Quán Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 27-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com

Chi tiết hơn

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich Kinh Bát Chu Tam Muội Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp Ða Việt dịch: HT Minh Lễ Nguồn http://niemphat.com/ Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website

Chi tiết hơn

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG KINH THUYẾT VÔ CẤU XƯNG Hán dịch: Ðại Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Thích nữ Tịnh Nguyên Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðỗng Minh, Tỳ kheo Thích Tâm Hạnh. --- o0o --- Quyển thứ nhất. 1- PHẨM

Chi tiết hơn

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT KINH BẢN NGUYỆN CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG SA MÔN: THÍCH ĐẠO THỊNH HỘI TẬP NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 5 PHẦN NGHI LỄ ( Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc ) Chủ lễ xướng:

Chi tiết hơn

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - Quyển Một...01 - Quyển Hai...11 - Quyển Ba...23 - Quyển Bốn...37 - Quyển Năm...50 - Quyển Sáu...62 - Quyển Bảy...81 - Quyển Tám...90 - Quyển Chín..102 - Quyển Mười..113 KINH THỦ LĂNG NGHIÊM Thích Duy

Chi tiết hơn

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Ðà Quật, cùng chúng đại Tỳ kheo, một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội. Chúng Bồ tát có ba vạn hai ngàn,

Chi tiết hơn

LUẶN ĐẠI TRÍ Độ Quyển 21

LUẶN ĐẠI TRÍ Độ Quyển 21 LUẶN ĐẠI TRÍ Độ Quyển 21 Phẩm Thứ Nhất (TIẾP THEO) Ba Tam muội: Không, Vô Tướng, Vô Tác. Bốn Thiền - Bốn Vo Lượng Tâm - Bốn Vô sắc Định - Tám Bối Xả - Tám Thắng Xứ - Chín Thứ Đệ Định - Mười Nhất Thế Nhập.

Chi tiết hơn

Niệm Phật Tông Yếu

Niệm Phật Tông Yếu Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà là dùng danh hiệu của Ngài để cứu độ tất cả chúng sanh. Không hiểu rõ lý nầy, người ta thường cho rằng xưng danh là để cho hạng hạ căn không đủ căn-cơ để tu những pháp môn

Chi tiết hơn

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Phẩm 13. Pháp Phiến Để Ca Các pháp Phiến Để Ca, Bổ Sắc Trưng Ca, A Tỳ Giá Rô Ca ở trước nói chưa rõ, và cũng chưa đầy đủ lắm. Nay nói rộng thêm nghĩa lý ấy để ba pháp khiến mau thành tựu. Nên như pháp

Chi tiết hơn

PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link A

PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn  Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link A PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ HT. Trí Thủ ---o0o--- Nguồn http://www.niemphat.net Chuyển sang ebook 19-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Mục

Chi tiết hơn

Cúc cu

Cúc cu HỒI XX Oán Thù Tương Báo, Vĩnh Kết Tơ Duyên Vệ Thiên Nguyên đoán chắc là Phi Phụng nên tinh thần vô cùng hưng phấn, chàng liếc mắt nhìn qua thì quả nhiên là nàng, chàng vội kêu lên: - Phi Phụng, nàng đến

Chi tiết hơn

Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Ðà, Người nước Vu Ðiền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch:

Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Ðà, Người nước Vu Ðiền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch: Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Ðà, Người nước Vu Ðiền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Minh Lễ ---o0o--- Nguồn http:// www.niemphat.net

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc

Microsoft Word - thamthienyeuchi-read.doc THAM THIỀN YẾU CHỈ I. ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ THAM THIỀN. Mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến tánh. Muốn thế, phải gạn lọc các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh.

Chi tiết hơn

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Hệ Thống Chùa Tầ

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh  Hệ Thống Chùa Tầ KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Email: chuatamnguyen@yahoo.com Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên: www.hethongchuatamnguyen.org Chí Tâm Quy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - KinhVoLuongTho-Viet

Microsoft Word - KinhVoLuongTho-Viet Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Công tác Dịch thuật: Tháng 6 năm 2000 đến tháng 12 năm 2000 Hiệu đính: Tháng 1 năm 2001 đến tháng 12 năm 2001 In lần thứ nhất 650 bản tại

Chi tiết hơn

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự

Chi tiết hơn

0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như v

0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như v 0365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật án h: Lưu Tống Lương a Xá d ch Vi t h: T. Thí h Trí T nh ---o0o--- Nam Mô Bổn Sư Thí h Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai

Chi tiết hơn

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ 1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắc của : Minh Thanh Và bản của : James Green. Dịch giả

Chi tiết hơn

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kim Cang thừa tam muội da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC (TẬP 4) Dịch Việt ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 1 Dịch theo bản in lần

Chi tiết hơn

Kinh Quan Vo Luong Tho Phat - HT Tri Tinh Dich

Kinh Quan Vo Luong Tho Phat - HT Tri Tinh Dich Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Hán Dịch : Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá (Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật Thứ 62 Kinh Đại Bảo Tích) Việt Dịch HT. Trí Tịnh Dịch Nguồn http://www.quangduc.com Chuyển sang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - PHO MON.doc

Microsoft Word - PHO MON.doc 74 KNH PHỔ MÔN KNH PHỔ MÔN NỆM HƯƠNG LỄ BÁ (Thắp đèn đốt trầm xong, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH PHÁP GỚ CHƠN NGÔN: Án lam. (7 lần) TỊNH KHẨU NGHỆP CHƠN NGÔN: Tu rị tu

Chi tiết hơn

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề (550-577). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích, tại Canada, năm 2016. 1 Đệ

Chi tiết hơn

Kinh Di Da Giang Giai - HT Tuyen Hoa

Kinh Di Da Giang Giai - HT Tuyen Hoa KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ ( LƯỢC GIẢI ) Hán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Giảng Giải: Tại Vạn Phật Thánh Thành Tuyên Hóa Thượng Nhân HT.Tuyên Hóa Mục Lục I/ Thích danh II/ Hiển thể III/ Minh

Chi tiết hơn

Kinh Duoc Su Luu Ly Quang Nhu Lai Bon Nguyen Cong Duc - Ns Tam Thuong

Kinh Duoc Su Luu Ly Quang Nhu Lai Bon Nguyen Cong Duc - Ns Tam Thuong KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC CỦA BẢY ÐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI Hán Dịch: Ðời Ðại Ðường, Tam-tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh, chùa Phật Quang. Việt Dịch:Ns. Tâm Thường --- o0o --- Nguồn http://www.quangduc.com

Chi tiết hơn

BÃy gi© Di L¥c BÒ Tát nói v§i ThiŒn Tài r¢ng :

BÃy gi© Di L¥c BÒ Tát nói v§i ThiŒn Tài r¢ng : An Lạc Tập Thích Đạo Xước soạn Thích Nhất Chân dịch Bộ An Lạc Tập này trọn một bộ gồm 12 đại môn, môn nào cũng đều trích dẫn các Kinh và Luận ra để chứng minh, nhằm khuyến khích người học tin tưởng mà

Chi tiết hơn

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Thời tiền Đường, Sa Môn Thích Đạo Tuyên ở núi Thái Nhất; Chung Nam soạn thuật. LỜI TỰA Triều Đại tiền Đường có được thiên hạ gần 40 năm, thuần phong dượm hợp;

Chi tiết hơn

Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ

Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ Châu Hoằng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm mười bảy tuổi ngài đã được bổ làm Giáo thọ, nổi tiếng

Chi tiết hơn

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2 Bạn nên thâm nhập tu trì một pháp môn: Người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì chí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học Giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học Luật

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI TÁM 17

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI TÁM 17 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI TÁM 17. KHUYÊN KHẮP MỌI NGƯỜI KÍNH TIẾC GIẤY CÓ CHỮ VÀ TÔN KÍNH KINH SÁCH (Năm Dân Quốc 24-1935).

Chi tiết hơn

Phaät Thuyeát Ñaïi Thöøa Voâ Löôïng Thoï Trang Nghieâm Thanh Tònh Bình Ñaúng Giaùc Kinh Nguyên Hán bản: Ngài HẠ LIÊN CƯ hội tập TÂM TỊNH chuyển ngữ

Phaät Thuyeát Ñaïi Thöøa Voâ Löôïng Thoï Trang Nghieâm Thanh Tònh Bình Ñaúng Giaùc Kinh Nguyên Hán bản: Ngài HẠ LIÊN CƯ hội tập TÂM TỊNH chuyển ngữ Phaät Thuyeát Ñaïi Thöøa Voâ Löôïng Thoï Trang Nghieâm Thanh Tònh Bình Ñaúng Giaùc Kinh Nguyên Hán bản: Ngài HẠ LIÊN CƯ hội tập TÂM TỊNH chuyển ngữ PHẨM MỘT PHÁP HỘI THÁNH CHÚNG Tôi nghe như vầy: Một thời

Chi tiết hơn

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà TẬP MỘT Chư vị đồng tu. Hôm nay chúng

Chi tiết hơn

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH Pháp sư Viên Nhân 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 LỜI NÓI ĐẦU... 6 PHẦN I. CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH... 14 LỜI DẪN... 14 CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ?... 20 Phóng sinh có những công đức gì?... 22 CHUƠNG

Chi tiết hơn

NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỔ TÁT HT Trí Tịnh Soạn ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên namth

NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỔ TÁT HT Trí Tịnh Soạn ---o0o--- Nguồn  Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên namth NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỔ TÁT HT Trí Tịnh Soạn Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 20-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn

Microsoft Word - donngonhapdaoyeumon-read.doc

Microsoft Word - donngonhapdaoyeumon-read.doc LỜI NÓI ĐẦU Trước đây chúng tôi đã cho ra tập Thiền Căn Bản, do các Thiền sư y trong kinh rút ra phương pháp tu thiền theo thứ lớp từ thấp lên cao. Đến tập này để tên là Thiền Đốn Ngộ, căn cứ vào các tác

Chi tiết hơn

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc THIỀN TÔNG TRỰC CHỈ A. MẬT TRUYỀN THAM THIỀN YẾU PHÁP Hạ thủ công phu tu thiền, điều cốt yếu thứ nhất phải lập chí vững chắc. Bởi vì chí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập chí vững chắc, như

Chi tiết hơn

ĐẠI THỪA KIM CANG KINH LUẬN TT.Thích Viên Giác dịch Trung Tâm Phật Giáo Hayward, Hayward California o0o--- Nguồn

ĐẠI THỪA KIM CANG KINH LUẬN TT.Thích Viên Giác dịch Trung Tâm Phật Giáo Hayward, Hayward California o0o--- Nguồn ĐẠI THỪA KIM CANG KINH LUẬN TT.Thích Viên Giác dịch Trung Tâm Phật Giáo Hayward, Hayward California 1996 ---o0o--- Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 15-01-2012 Người thực hiện : Nam

Chi tiết hơn

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà TẬP BA Xin mở cuốn Hạ của bộ Kinh,

Chi tiết hơn

Đời Đường, Sa môn Thiện Đạo tập ký

Đời Đường, Sa môn Thiện Đạo tập ký NAM MÔ TỲ LÔ XÁ NA PHẬT Đời Đường, Thiện Đạo Hòa Thượng tập ký Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch kinh văn Thích Pháp Chánh dịch sớ văn QUÁN KINH TỨ THIẾP SỚ Tường Quang Tùng Thư số 9 Phật Lịch 2553, TL 2009

Chi tiết hơn

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT (Tập 3A- Lời khuyên anh chị em) Tác giả: Cư sỹ Diệu Âm (Minh Trị Úc Châu) 1 MỤC LỤC Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ:... 3 Lời Giới Thiệu... 5 Lời Tâm Sự!... 6 Đôi Lời Trần Bạch:...

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI HAI 19. LỜI TỰA CHO BỘ TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC (Năm Dân Quốc 22 1933). Pháp Môn Tịnh Độ rộng

Chi tiết hơn

1 KINH VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Tác Giả: Đời Lương Tam Tạng Mạn Đà La Tiên Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Minh Lễ Tôi nghe như vầy

1 KINH VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Tác Giả: Đời Lương Tam Tạng Mạn Đà La Tiên Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Minh Lễ Tôi nghe như vầy 1 KINH VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Tác Giả: Đời Lương Tam Tạng Mạn Đà La Tiên Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Minh Lễ Tôi nghe như vầy vào khoảng thời gian đức Phật ngự tại tinh xá Kỳ Hoàn

Chi tiết hơn

Lam Te Ngu Luc - HT Nhat Hanh

Lam Te Ngu Luc - HT Nhat Hanh 1 Lâm Tế Ngữ Lục Th ích Nhất Hạnh Dịch www.thuvienhoasen.org Mục Lục Dạy Chúng 1 - Thiền Sư dạy 2 - Thiền Sư khai thị chúng như sau 3 - Thiền Sư khai thị Hỏi : Thế nào là Bụt, thế nào là Ma? Hỏi : Thế

Chi tiết hơn

NGHI THỨC SÁM HỐI VÀ TỤNG GIỚI HT.Thanh Từ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt Việt Nam o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook 20-

NGHI THỨC SÁM HỐI VÀ TỤNG GIỚI HT.Thanh Từ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt Việt Nam o0o--- Nguồn  Chuyển sang ebook 20- NGHI THỨC SÁM HỐI VÀ TỤNG GIỚI HT.Thanh Từ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt Việt Nam 1996 Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 20-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio

Chi tiết hơn

KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU T

KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU T KINH DƯỢC SƯ 275 NGHI THƯ C TỤNG KINH DƯƠ C SƯ -----***----- (Thă p đe n đô t hương, đư ng ngay ngă n, chă p tay ngang ngư c, chu lê mâ t niê m) CHU TI NH PHA P GIƠ I A n lam xoa ha. (3 lâ n) CHU TI NH

Chi tiết hơn

Pháp Ngữ và Khai Thị của HT Diệu Liên

Pháp Ngữ và Khai Thị của HT Diệu Liên Quý vị có biết lợi dụng thời gian mà tu hành không? Nếu quý vị lấy thời gian coi ti vi, tới và rời sở làm, ngồi xe, đi bộ mà niệm Phật, lấy thời gian đọc sách ngày thường mà đọc kinh Phật, tu hành như

Chi tiết hơn

Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ Diên Thọ Đại Sư Liên Tông Lục Tổ Diên Thọ Đại sư, tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọp nghe kinh. Lớn lên,

Chi tiết hơn

Cảm Ứng Về Phật A Di Đà

Cảm Ứng Về Phật A Di Đà SỰ CẢM ỨNG TẠO TƯỢNG PHẬT ĐƯỢC THẤY CÕI CỰC LẠC Thích Huệ Cảnh, người Truy Châu, xuất gia tu ở chùa Ngộ Chân. Sau khi thế phát, Sư gắng công khai giới khổ hạnh. Lòng mến cảnh Tịnh độ, Sư tạo hai tượng

Chi tiết hơn

HOÀNG BÁ THIỀN SƯ

HOÀNG BÁ THIỀN SƯ HOÀNG BÁ THIỀN SƯ TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU (Trích trong Chỉ Nguyệt Lục của bộ Tục Tạng Kinh) Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực --o0o - Lời Nói đầu Của Dịch giả. - Giới Thiệu Tác Giả. - Bùi Hưu. - Khai thị Bùi

Chi tiết hơn

Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú t

Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú t Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc Chú thích sơ lược những điểm thiết yếu Tường Quang Tùng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NghiThucTungNiemLePhatDan.doc

Microsoft Word - NghiThucTungNiemLePhatDan.doc Nghi Thức Tụng Niệm LỄ PHẬT ĐẢN Chùa Pháp Quang 12 Freeman Road, Durack, QLD 4077. Australia Tel 07.33721113 ; Mobile 0402.442431 Website: www.phapquang.com.au Email: thnhattan@yahoo.com.au Ấn hành Lễ

Chi tiết hơn

TRUYỀN THỌ QUY Y

TRUYỀN THỌ QUY Y TRUYỀN THỌ QUY Y Nguyên tác: Pháp Sư Tịnh Không Việt dịch: Thích Chân Tính Kính thưa quý vị đồng tu. Nhận lời mời của quý vị, hôm nay có duyên cùng quý vị bàn về tam quy y trong Phật pháp tại Bờ biển Vàng

Chi tiết hơn

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ÐỘ PHẬT NHIẾP THỌ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển Số 12, Kinh số

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ÐỘ PHẬT NHIẾP THỌ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển Số 12, Kinh số PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ÐỘ PHẬT NHIẾP THỌ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển Số 12, Kinh số 367 Việt dịch: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Ðại Ðường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang vâng chiếu dịch từ

Chi tiết hơn

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4 Mấy Ðiệu Sen Thanh: Phần 4 PHƯƠNG HẢI SANH Đồng tử Phương Hải Sanh là con của cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng. Dưỡng Thu ưa làm việc phước thiện, sau tuổi trung niên lại chuyên tâm hướng về Tịnh độ.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - kinhthangman.doc

Microsoft Word - kinhthangman.doc THÍCH THANH TỪ CHƯƠNG 1 Ý NGHĨA CHƠN THẬT VỀ CÔNG ĐỨC CỦA NHƯ LAI Pháp Sư TAM TẠNG đời nhà TỐNG (người Trung Ấn Độ) dịch Tôi nghe như vầy, một thời Phật tại nước Xá Vệ vườn Kỳ thụ Cấp Cô Độc. Khi ấy vua

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tuyen tap 15 bai Tho Phat Dan PL TNTMacGiang.doc

Microsoft Word - Tuyen tap 15 bai Tho Phat Dan PL TNTMacGiang.doc Nhân Mùa Phật Đản 2634 Phật lịch 2554 Năm Canh Dần 2010 Chúng tôi đã viết được 15 bài như dưới đây, chân thành dâng lên Đức Phật, nguyện cầu Pháp Pháp trường tồn, chúng sanh độ tận, thế giới hòa bình,

Chi tiết hơn

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA ----- VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồng lai láng Kiếp phù sanh đáng chán biết bao, Tấm thân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Microsoft Word - doc-unicode.doc KHÓA LỄ BÁT NHÃ (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngay trán, niệm bài cúng hương) CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT Nguyện thử diệu hương vân, Biến mãn thập phương giới. Cúng dường nhất thiết Phật,

Chi tiết hơn

Long Thơ Tịnh Độ

Long Thơ Tịnh Độ Long Thơ Tịnh Độ Dịch giả: HT Thích Hành Trụ --- o0o --- QUYỂN NHẤT CHỨC QUỐC HỌC TẤN SĨ ÔNG VƯƠNG NHỰT HƯU SOẠN LỜI ÔNG VƯƠNG NHỰT HƯU NÓI : Tôi xem khắp trong ba tạng kinh và các bộ ký; rút lấy ý chỉ

Chi tiết hơn

Kinh Niệm Phật Ba La Mật - 4

Kinh Niệm Phật Ba La Mật - 4 PHẨM THỨ TƯ XƯNG TÁN DANH HIỆU Bấy giờ, Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu từ trong pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế-Tôn, rồi chấp tay hướng về ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát, mà thưa rằng: - Kính bạch

Chi tiết hơn

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI NĂM II

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI NĂM II ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI NĂM III. KÝ 1. BI KÝ TRÌNH BÀY SỰ THẦN DỊ CỦA SUỐI BÁT CÔNG ĐỨC THUỘC TAM THÁNH THIỀN VIỆN

Chi tiết hơn

Code: Kinh Văn số 1650

Code: Kinh Văn số 1650 Code: Kinh Văn số 1650 Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật Quyển Thượng Thứ tự Kinh Văn số 1650 - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận tập Bộ toàn. Từ trang 473 đến trang 480. - Không rõ

Chi tiết hơn

daithuavoluongnghiakinh

daithuavoluongnghiakinh KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG NGHĨA (Phẩm 2 và 3) PHẨM THỨ HAI THUYẾT PHÁP Sa môn Đàm Ma Dà Đà Da Xá Người Thiên trúc đến Trung Quốc Đời nhà Tề dịch kinh này từ Phạn văn ra Hán văn. Hoà Thượng Thích Từ Thông

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ NHƯ HÒA chuyển ngữ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những

Chi tiết hơn

Microsoft Word - V doc

Microsoft Word - V doc TRẦN THÁI TÔNG KHÓA HƯ LỤC Giảng Giải THÍCH THANH TỪ THƯỜNG CHIẾU Ấn hành - P.L : 2540-1996 1 LỜI ĐẦU SÁCH Quyển này ra đời do lòng nhiệt tình, tâm tha thiết mong muốn có một Pho Sách Phật Giáo Việt Nam

Chi tiết hơn

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn  Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 5-8-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Tủ sách TỊNH ĐỘ TÔNG * * * Tiến sĩ VIÊN HOÀNH ĐẠO TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN THÍCH TRÍ THÔNG dịch 1 Tây Phương Hiệp Luận Lời giới thiệu Vào ngày trăng tròn trong dịp tết Trung

Chi tiết hơn

Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa

Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG đề xướng Pháp Sư THÍCH TỰ LIỄU kính biên NHẬT MỘ ĐỒ VIỄN TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA Lớp học tập Tịnh Độ Vô Lượng Thọ Khoa Chú (Lần thứ tư) tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Người

Chi tiết hơn

Oai đức câu niệm Phật

Oai đức câu niệm Phật Vào thời đại xa xưa, tại nước A Thâu Sa của xứ Thiên Trúc (vì nước Thiên Trúc vào thời cổ có 16 nước lớn) có một người dòng Bà La Môn (không thấy nói tên họ), anh chàng này bẩm tánh chân thật, nhưng ngu

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến và Huệ Trang PHẦN BA 28. THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ X Ở VĨNH GIA Thư thứ hai Sách Di Đà Trung Luận, dù

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI BỐN 53

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI BỐN 53 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI BỐN 53. LỜI TỰA CHO SÁCH NIỆM PHẬT KHẨN TỪ Pháp Môn Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ chính là Pháp

Chi tiết hơn

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ KINH PHÁP CÚ MINH HỌA: Mr. P. Wickramanayaka (Illustrated Dhammapada) CHUYỂN DỊCH THƠ:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Microsoft Word - doc-unicode.doc TU THIỀN Giảng tại Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật - Hà Nội - 1996 Hôm nay chúng tôi nói về đề tài Tu Thiền. Bởi vì hiện thời nhiều người đang khao khát tu thiền mà chưa biết thiền nào là thiền chánh,

Chi tiết hơn

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI 144. T

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI 144. T ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa PHẦN MƯỜI 144. THƯ GỞI NỮ SĨ CHÂU PHƯỚC UYÊN Con người sống trong thế gian, cha mẹ, thọ mạng, tướng mạo,

Chi tiết hơn

Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Bồ Tát giới đệ tử Bành Tế Thanh luận (*) Việt Dịch: Sư Bà Hải Triều Âm ---o0o--- Nguồn Chuyển sang e

Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Bồ Tát giới đệ tử Bành Tế Thanh luận (*) Việt Dịch: Sư Bà Hải Triều Âm ---o0o--- Nguồn  Chuyển sang e Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Bồ Tát giới đệ tử Bành Tế Thanh luận (*) Việt Dịch: Sư Bà Hải Triều Âm ---o0o--- Nguồn http://niemphat.net Chuyển sang ebook 18-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Kinh A Di Da.doc

Microsoft Word - Kinh A Di Da.doc PHẬT THUYẾT KINH A-DI-ĐÀ Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng Pháp vương vô-thượng tôn Tam-giới vô luân thất Thiên nhơn chi Ðạo-sư Tứ-sanh chi từ-phụ Ư nhứt niệm quy-y Năng diệt tam-kỳ nghiệp Xưng dương nhược

Chi tiết hơn

Tác giả: Dromtoenpa

Tác giả: Dromtoenpa Tác giả: Dromtoenpa CÂY NIỀM TIN KHỞI ĐỘNG CƠ, KHUYẾN KHÍCH TỰ TÂM. Tác giả: Dromtoenpa (Quán tưởng khi Thầy dạy Cây Niềm Tin thì trên đầu Thầy là đức Dromtoenpa, trên đỉnh đầu của đức Dromtoenpa là tôn

Chi tiết hơn

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM LỜI NGUYỆN THỨ MƯỜI TÁM CỦA ĐỨC PHẬT A ĐI ĐÀ TỲ KHEO THÍCH TUỆ HẢI Viet Nalanda Foundation 2563 PL 2019 DL 1 MỤC LỤC I. DẪN KHỞI... 7 II. ĐI TÌM ĐÚNG ĐỊA CHỈ CỦA TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC... 13 1. Mười tập nhân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 08-toikhongquen

Microsoft Word - 08-toikhongquen TÔI KHÔNG QUÊN **** Năm năm dư đã trải qua, Lòng thương nhau vẫn mặn mà lòng thương. Khổ lao dù mấy cũng là, 8. Việc tu khuyên cứ rán mà lo tu. Xem nhau như thể ruột rà, Khi ai chạm đến thì là biết đau.

Chi tiết hơn

~ 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT ~ 1) Dương Liễu Quán Âm: còn có tên gọi khác là Dược Vương, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệ

~ 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT ~ 1) Dương Liễu Quán Âm: còn có tên gọi khác là Dược Vương, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệ ~ 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT ~ 1) Dương Liễu Quán Âm: còn có tên gọi khác là Dược Vương, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệnh Quán Âm khổ của chúng sanh, vì chúng sanh thân nhiều

Chi tiết hơn

Đàm Loan và Đạo Xước

Đàm Loan và Đạo Xước Từ đệ nhất Tổ Liên tông là đại sư Huệ Viễn đến cận đại có đại sư Ấn Quang, Liên tông cộng tất cả 13 vị Tổ, điều này hầu như mọi hành giả Tịnh độ đều biết. Ngoài ra còn có hai vị đại sư là, hai ngài không

Chi tiết hơn

PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link Audio Tại Website

PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn  Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link Audio Tại Website PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 28-7-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Vì sao con người ai

Chi tiết hơn

KINH HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT HT. Huyền Tôn ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên

KINH HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT HT. Huyền Tôn ---o0o--- Nguồn  Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên KINH HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT HT. Huyền Tôn Nguồn www.quangduc.com Chuyển sang ebook 11 8-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Lời

Chi tiết hơn

Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ 2 Thích Thái Hòa Đôi mắt tình xanh biếc 3 MỤC LỤC THAY LỜI TỰA... 5 BÁT NHÃ VÀ TÌNH YÊU... 7 NỔI BUỒN MÂY KHÓI...

Chi tiết hơn

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả

Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả Tình Thương Nhân Loại 1 Điển Mẹ Diêu Trì Rằm tháng sáu Nhâm Thìn, 2012 Nước Việt Nam một miền linh địa Có rồng vàng thánh địa mai sau Nước Nam hơn cả nước Tàu Trung ương ba cõi người mau rõ tường 4 Điển

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Microsoft Word - doc-unicode.doc PHÁP TU CĂN BẢN CỦA HỆ NAM TÔNG VÀ PHÁP TU CĂN BẢN CỦA HỆ BẮC TÔNG Hôm nay tôi giảng buổi cuối năm với đề tài Pháp tu căn bản của hệ Nam tông và pháp tu căn bản của hệ Bắc tông. Qua đó, đối chiếu cho quí

Chi tiết hơn

chulangnghiem.com Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4

chulangnghiem.com Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4 Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4 Lúc bấy giờ Tôn giả Phú-lâu-na-di-đa-la-ni Tử đang ở giữa đại chúng,

Chi tiết hơn

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không. Cho hay thiên địa chí công, Dữ lành báo ứng vô cùng

Chi tiết hơn

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1 Mục Lục: 1. Duyên khởi:.......................... trang 03 2. Lời tri ân:............................ trang 06 3. Chương 1 Tổng quát về hộ niệm:.......... trang 09 4. Chương 2: Người

Chi tiết hơn

Pháp Môn Niệm Phật

Pháp Môn Niệm Phật Một câu Di Đà vua muôn pháp Câu niệm danh hiệu Phật Di Đà này là vua của muôn pháp. Năm thời tám giáo bao hàm cả. Tám giáo là Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo, Tiệm giáo, Đốn giáo, Bí mật giáo,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Microsoft Word - doc-unicode.doc PHƯƠNG PHÁP TU TỊNH ĐỘ TÔNG VÀ THIỀN TÔNG Chùa Long Sơn Nha Trang - 2002 Hôm nay đủ duyên ban Hoằng pháp mời chúng tôi về đây giảng pháp cho Tăng Ni, Phật tử nghe. Nhận thấy người Phật tử cần có niềm tin

Chi tiết hơn

PHẬT LỊCH 2515 THỜI KHÓA TỤNG CHIỀU KỶ NIỆM MÙA KIẾT HẠ AN CƯ NĂM KỶ HỢI 1959 BÀI KỆ CỦA THẤT PHẬT Chư ác mạc tác (Chư Phật dạy rành:) Chúng thiện phụ

PHẬT LỊCH 2515 THỜI KHÓA TỤNG CHIỀU KỶ NIỆM MÙA KIẾT HẠ AN CƯ NĂM KỶ HỢI 1959 BÀI KỆ CỦA THẤT PHẬT Chư ác mạc tác (Chư Phật dạy rành:) Chúng thiện phụ PHẬT LỊCH 2515 THỜI KHÓA TỤNG CHIỀU KỶ NIỆM MÙA KIẾT HẠ AN CƯ NĂM KỶ HỢI 1959 BÀI KỆ CỦA THẤT PHẬT Chư ác mạc tác (Chư Phật dạy rành:) Chúng thiện phụng hành (Rửa sạch lòng mình;) Tự tịnh kỳ ý (Chừa những

Chi tiết hơn

HỒI I:

HỒI I: MỞ ĐẦU TÓM LƯỢC CỐT TRUYỆN XÁC CHẾT LOẠN GIANG HỒ Tiêu Lĩnh Vu, con một vị quan hồi hưu mắc phải tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, đáng lẽ chỉ sống đến hai mươi tuổi là cùng. Phụ thân chàng đi chơi thuyền

Chi tiết hơn

TRUNG PHONG PHÁP NGỮ

TRUNG PHONG PHÁP NGỮ TRUNG PHONG PHÁP NGỮ (Trích trong Chỉ Nguyệt Lục của bộ Tục Tạng Kinh) Việt Dịch: Nguyên Chánh VÀI HÀNG VỀ DỊCH GIẢ NGUYÊN CHÁNH Dịch giả Nguyên Chánh (còn có tên là Định Huệ) quê quán tại Mỹ Tho, vốn

Chi tiết hơn

TruyenGiaBaoThienTongTrucChi[1].doc

TruyenGiaBaoThienTongTrucChi[1].doc Thiền Sư Thích Thanh Từ TRUYỀN GIA BẢO THIỀN TÔNG TRỰC CHỈ Tuyển Giả: Thiền Sư THIÊN CƠ Dịch & Giảng: Thiền Sư THÍCH THANH TỪ Đây là bản đánh máy lại từ bản in của SUỐI TRẮC BÁ. Phần chánh văn, chúng tôi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - hong vu cam thu.doc

Microsoft Word - hong vu cam thu.doc HỒNG VŨ CẤM THƯ Dạy về thuật Phong thủy có phụ họa đồ Lập minh để truyền thụ cho học trò gồm có bốn mục: 1. Truyền thụ luận 2. Định minh thệ 3. Nghi thức lập minh 4. Tựa truyền phái Truyền phái tiết lậu

Chi tiết hơn

AN SĨ TOÀN THƯ AN SĨ TOÀN THƯ ÂM CHẤT VĂN QUẢNG NGHĨA KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ QUYỂN THƯỢNG Tác giả: Chu An Sĩ Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến LỜI TỰ

AN SĨ TOÀN THƯ AN SĨ TOÀN THƯ ÂM CHẤT VĂN QUẢNG NGHĨA KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ QUYỂN THƯỢNG Tác giả: Chu An Sĩ Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến LỜI TỰ ÂM CHẤT VĂN QUẢNG NGHĨA KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ QUYỂN THƯỢNG Tác giả: Chu An Sĩ Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến LỜI TỰA Chúng ta thấy, Chư Phật Bồ Tát vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, những

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 13 Chương 61 Xúc Nghịch Lân Giả Tử Nâng chân nhỏ lên, một cước đá văng ra, người phụ nữ kia ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu. Không ngó ngàng tới bà ta, bàn tay nhỏ nhấc thằng nhóc

Chi tiết hơn