10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ"

Bản ghi

1 10 VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ PHẦN THU Y SA N MINH PHÚ HẬU GIANG ĐÊ N NĂM 2020 USING SPACE MATRIX AND QSPM TO FORMULATE AND SELECT BUSINESS STRATEGIES: A CASE OF BUSINESS STRATEGIES IN MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD CORPORATION UNTIL 2020 Lê Bảo Toa n 1 Bùi Văn Trịnh 2 Huỳnh Châu Kha nh 3 Tóm tắt Nội dung nghiên cư u tập trung phân ti ch thư c tra ng hoa t động kinh doanh cu a Công ty Cổ phần Thu y sa n Minh Phu Hậu Giang tư năm 2013 đê n Dư liê u nghiên cư u la ca c sô liê u thư câ p thu thập thông qua ca c ba o ca o ta i chi nh va ca c ba o ca o kha c cu a Công ty trong giai đoa n tư năm 2013 đê n Sô liê u sơ câ p đươ c thu thập tư viê c phỏng vâ n 17 chuyên gia la như ng ca n bộ lãnh đa o co kinh nghiê m la m viê c lâu năm ta i Công ty va ca c công ty kha c trong nga nh thu y sa n. Trên cơ sơ đo, đề ta i tập trung phân ti ch môi trươ ng bên trong để ti m ra như ng điểm ma nh, điểm yê u bên trong Công ty, va môi trươ ng bên ngoa i để xa c đi nh ca c cơ hội va tha ch thư c a nh hươ ng đê n hoa t động kinh doanh cu a Công ty. Nghiên cư u sử dụng phương pha p phân ti ch ca c ma trận vi thê chiê n lươ c va đa nh gia hoa t động (SPACE) trong giai đoa n kê t hơ p, dư a trên thông tin tư ca c sô liê u sơ câ p va thư câ p nhă m xây dư ng ca c chiê n lươ c kha thi. Kê t qua, thông qua ma trận hoa ch đi nh chiê n lươ c co thể đi nh lươ ng (QSPM) để quyê t đi nh như ng chiê n lươ c tô t nhâ t ưu tiên thư c hiê n cho Công ty đê n năm 2020 la : (1) Chiê n lươ c thâm nhập thi trươ ng, (2) Chiê n lươ c hội nhập về phi a sau, (3) Chiê n lươ c pha t triển thi trươ ng, va (4) Chiê n lươ c ta i câ u tru c công ty. Tư kho a: xây dư ng chiê n lươ c, SPACE, QSPM, Minh Phu Hậu Giang. Abstract The research focuses on analyzing the business situation of Minh Phu Hau Giang Seafood Joint Stock Company from 2013 to The research data include the secondary data collected from the company s financial statements and other statements in this stage. The primary data were gained from the interviews with 17 experts who were the leaders with many years of experience working for this company as well as those working for other aquatic product processing companies. In the process of data analysis, the research concentrates on analyzing the internal environmental factors in order to find out the strengths and the weaknesses within the company, and the external environmental factors to identify the opportunities and the threats affecting the business operations of the company. The method employed in this research is the strategic position and action evaluation matrix (SPACE) in the combination phase, analyzing the primary and secondary data in order to formulate feasible strategies. The results were then used for the quantitative strategic planning matrix (QSPM) to select the best strategies thathe company applies as its priority until the year of 2020 in order to expand and develop the business, including (1) Market penetration strategy, (2) Backward integration strategy, (3) Market development strategy, and (4) Reorganization strategy. Keywords: Strategic planning, SPACE, QSPM, Minh Phu Hau Giang. 1. Đặt vấn đề 123 Trong qua tri nh hô i nhâ p, đă c biê t la Hiê p định Đô i ta c xuyên Tha i Bi nh Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement - viê t tắt TPP) co hiê u lư c, 1 Ho c viên Trươ ng Đa i ho c Tây Đô 2 Trươ ng Đa i ho c Cần Thơ 3 Ho c viên Trươ ng Đa i ho c Tây Đô Viê t Nam co nhiê u cơ hô i trong viê c mở rô ng thị trươ ng xuâ t khâ u nông sản, thu y sản. Gia nhâ p TPP se mở ra cơ hô i thu hu t đâ u tư nhă m hiê n đa i hoa sản xuâ t, nâng cao châ t lươ ng sản phâ m. TPP se cho phép nga nh thu y sản Viê t Nam tiê p câ n thuê quan ưu đãi 0%, đă c biê t Hoa Kỳ va Nhâ t Bản la hai thị trươ ng xuâ t khâ u chu lư c chiê m khoảng 10

2 11 35% tô ng kim nga ch xuâ t khâ u cu a nga nh thu y sản Viê t Nam va chiê m 56% tô ng kim nga ch xuâ t khâ u thu y sản cu a Công ty Cô phâ n Thu y sản Minh Phu Hâ u Giang năm Ca c nươ c tha nh viên TPP se đươ c giảm 90% ca c loa i thuê xuâ t nhâ p khâ u ha ng ho a va cắt giảm bă ng 0% va o năm 2018 (Trâ n Văn Phu, 2016). Vê nhâ p khâ u, ca c loa i thuê quan a p dụng cho thu y sản nhâ p khâ u va o Viê t Nam tư ca c quô c gia tha nh viên TPP phâ n lơ n se bị loa i bo. Viê c thu y sản nhâ p khâ u tư ca c nươ c TPP va o Viê t Nam không còn phải chịu mư c thuê na y se ta o ra a p lư c ca nh tranh lơ n đô i vơ i ca c doanh nghiê p thu y sản nô i địa trươ c ha ng ho a nhâ p khâ u. Ca c ra o cản ky thuâ t thương ma i, kiê m tra dư lươ ng kha ng sinh, truy xuâ t nguồn gô c sản phâ m, ca c tha ch thư c liên quan đê n vâ n đê tra ch nhiê m xã hô i va môi trươ ng, liên quan đê n vâ n đê bảo hô bản quyê n hoă c sư dụng công nghê se co ru i ro râ t lơ n đô i vơ i ca c đơn vị sản xuâ t kinh doanh thu y sản Vi vâ y, ha ng thu y sản cu a Viê t Nam se bị ha n chê râ t nhiê u khi tiê p câ n thị trươ ng ca c nươ c tha nh viên TPP (Vasep, 2016). La mô t doanh nghiê p mơ i trong nga nh thu y sản, hoa t đô ng chi nh la sản xuâ t chê biê n tôm đông la nh xuâ t khâ u, Công ty Cô phâ n Thu y sản Minh Phu Hâ u Giang (Minh Phu Hâ u Giang) chi nh thư c hoa t đô ng tư tha ng 07/2011. Tư khi tha nh lâ p đê n nay, Công ty chưa co chiê n lươ c kinh doanh chi tiê t cụ thê na o, hoa t đô ng kinh doanh chỉ dư a trên kinh nghiê m chu quan cu a mi nh. Mục tiêu cu a ba i viê t nhă m xây dư ng va lư a cho n chiê n lươ c kinh doanh cho Công ty Cô phâ n Thu y sản Minh Phu Hâ u Giang đê n năm Vơ i xu hươ ng hô i nhâ p như hiê n nay, Công ty đang đư ng trươ c như ng cơ hô i to lơ n nhưng đồng thơ i cu ng phải đô i mă t vơ i như ng tha ch thư c mơ i va tư như ng ly do trên đê tồn ta i va pha t triê n, Công ty câ n phải co như ng chiê n lươ c kinh doanh đu ng đắn dư a trên vị thê chiê n lươ c va đa nh gia hoa t đô ng cu a mi nh. Xây dư ng va tô chư c thư c hiê n đươ c ca c chiê n lươ c phù hơ p nhă m gia nh đươ c ca c lơ i thê ca nh tranh đê đảm bảo cho viê c pha t triê n liên tục, bê n vư ng. Theo Đoa n Thị Hồng Vân (2011), Mô t quô c gia, mô t tô chư c không co chiê n lươ c. Cu ng giô ng như mô t con ta u không co ba nh la i, không biê t se đi vê đâu ;vi vâ y, viê c vâ n dụng ma trâ n SPACE va QSPM đê xây dư ng va lư a cho n chiê n lươ c kinh doanh cho Công ty Cô phâ n Thu y sản Minh Phu Hâ u Giang đê n năm 2020 la câ n thiê t. 2. Cơ sở lý luâ n Theo Lê Nguyễn Đoan Khôi (2015), chiê n lươ c co nguồn gô c tư tiê ng Hy La p strategos la mô t nghê thuâ t chỉ huy ca c phương tiê n đê gia nh lâ y chiê n thắng. Hiê u rô ng ra, chiê n lươ c la mô t chương tri nh ha nh đô ng tô ng qua t hươ ng tơ i thư c hiê n như ng mục tiêu da i ha n. Theo Nguyễn Thị Liên Diê p va Pha m Văn Nam (2010), quản trị chiê n lươ c la qua tri nh nghiên cư u ca c môi trươ ng hiê n ta i cu ng như tương lai, hoa ch định ca c mục tiêu cu a tô chư c; đê ra, thư c hiê n va kiê m tra viê c thư c hiê n ca c quyê t định đê đa t mục tiêu đo trong môi trươ ng hiê n ta i cu ng như tương lai nhă m tăng thê va lư c cho doanh nghiê p. Cu ng theo Lê Nguyễn Đoan Khôi (2015), hoa ch định chiê n lươ c la qua tri nh chu thê doanh nghiê p sư dụng ca c phương pha p, ca c công cụ, ca c ky thuâ t thi ch hơ p nhă m xa c định chiê n lươ c doanh nghiê p va tư ng bô phâ n cu a doanh nghiê p trong thơ i kỳ chiê n lươ c. Theo Fred R. David (2015), qua n tri chiê n lươ c co thê đươ c định nghi a la nghê thuâ t va khoa ho c xây dư ng, triê n khai va đa nh gia ca c quyê t định xuyên ca c chư c năng nhă m giu p tô chư c co thê đa t đươ c mục tiêu. Theo định nghi a na y, quản trị chiê n lươ c tâ p trung va o viê c ti ch hơ p quản trị, marketing, ta i chi nh/kê toa n, sản xuâ t/vâ n ha nh, R&D va hê thô ng thông tin nhă m mang la i tha nh công cho tô chư c. Thuâ t ngư qua n tri chiê n lươ c đươ c dùng tương đương vơ i thuâ t ngư hoa ch đi nh chiê n lươ c (strategic planning). Thuâ t ngư sau thươ ng đươ c dùng trong giơ i kinh doanh, trong khi thuâ t ngư đâ u tiên thi phô biê n trong giơ i ho c thuâ t. Đôi khi thuâ t ngư qua n tri chiê n lươ c đươ c dùng đê chỉ viê c pha t triê n, triê n khai va đa nh gia chiê n lươ c, còn hoa ch đi nh chiê n lươ c chỉ đê câ p đê n viê c xây dư ng chiê n lươ c. Mục đi ch cu a quản trị chiê n lươ c la đê tâ n dụng va ta o ra ca c cơ hô i mơ i va kha c biê t cho tương lai; hoa ch đi nh da i ha n, mă t kha c, nhă m nô lư c tô i ưu ca c xu hươ ng hiê n ta i đê phục vụ cho tương lai. Như ng ky thuâ t xây dư ng chiê n lươ c quan tro ng co thê đươ c hơ p nhâ t tha nh mô hi nh 3 giai đoa n ra quyê t định như Hi nh 1. Ca c công cụ đươ c tri nh ba y trong mô hi nh na y co thê ư ng dụng đươ c cho tâ t cả ca c tô chư c vơ i quy mô va loa i hi nh kha c nhau, va co thê giu p cho ca c chiê n lươ c gia xa c định, đa nh gia va lư a cho n chiê n lươ c. 11

3 12 Mô hình phân ti ch xây dựng chiến lươ c toàn diê n Ma trâ n yê u tô bên ngoa i (EFE) Ma trâ n điê m ma nh, điê m yê u, cơ hô i, tha ch thư c (SWOT) GIAI ĐOA N 1: GIAI ĐOA N ĐẦU VA O Ma trâ n hi nh ảnh ca nh tranh (CPM) GIAI ĐOA N 2: GIAI ĐOA N KÊ T HỢP Ma trâ n Tâ p đoa n tư vâ n Boston (BCG) Ma trâ n vị thê chiê n lươ c va đa nh gia hoa t đô ng (SPACE) Ma trâ n yê u tô bên trong (IFE) Ma trâ n yê u tô bên trong bên ngoa i (IE) GIAI ĐOA N 3: GIAI ĐOA N QUYÊ T ĐI NH Ma trâ n hoa ch định chiê n lươ c trên cơ sở định lươ ng (QSPM) Hình 1. Mô hình phân tích xây dựng chiến lươ c toa n diê n Nguô n: David, F.R. Qua n tri chiê n lươ c - Kha i luận va ca c ti nh huô ng (2015:196) Ma trâ n chiê n lươ c chi nh (GS) 3. Phương pháp nghiên cứu Sô liê u thư câ p đươ c thu thâ p thông qua ba o ca o ta i chi nh va ca c ba o ca o kha c cu a Công ty giai đoa n 2013 đê n Ngoa i ra, sô liê u thư câ p còn đươ c thu thâ p tư ba o ca o xuâ t khâ u thu y sản Viê t Nam năm 2015 cu a Hiê p hô i Chê biê n va Xuâ t khâ u Thu y sản Viê t Nam. Sô liê u sơ câ p đươ c thu thâ p tư viê c pho ng vâ n y kiê n cu a 17 chuyên gia trong va ngoa i Công ty. Chuyên gia đươ c lư a cho n dư a trên tiêu chi la như ng ca n bô lãnh đa o co kinh nghiê m la m viê c lâu năm ta i Công ty va ca c công ty kha c trong nga nh thu y sản, hoă c ca c chuyên gia ngoa i nga nh thu y sản nhưng co hiê u biê t nhiê u vê Công ty va li nh vư c Công ty đang kinh doanh như ngân ha ng, kiê m toa n. Viê c tiê p câ n vơ i ca c chuyên gia thông qua bảng pho ng vâ n kê t hơ p vơ i thảo luâ n va trao đô i qua hoă c điê n thoa i. Mục đi ch cu a viê c pho ng vâ n la xây dư ng ca c tiêu chi đê phân ti ch điê m ma nh, điê m yê u, cơ hô i va tha ch thư c cu a Công ty; đồng thơ i ti nh điê m tro ng sô trung bi nh cho tư ng tiêu chi đã xây dư ng va ca c yê u tô câ u tha nh cu a ma trâ n SPACE cu ng như ti nh điê m trung bi nh cu a ca c yê u tô na y. Quy tri nh nghiên cư u, dư a va o sô liê u sơ câ p va thư câ p phân ti ch va hi nh tha nh ca c ma trâ n đa nh gia ca c yê u tô bên trong (IFE), ma trâ n đa nh gia ca c yê u tô bên ngoa i (EFE), va ma trâ n hi nh ảnh ca nh tranh (CPM) đê phân ti ch môi trươ ng kinh doanh, xa c định vị thê chiê n lươ c cu a Công ty. Phân ti ch điê m ma nh, điê m yê u, cơ hô i va tha ch thư c đê hi nh tha nh ma trâ n (SWOT), ma trâ n vị thê chiê n lươ c va đa nh gia hoa t đô ng (SPACE) đê xây dư ng ca c chiê n lươ c khả thi. Sư dụng ma trâ n hoa ch định chiê n lươ c co thê định lươ ng (QSPM) đê quyê t định lư a cho n chiê n lươ c mô t ca ch phù hơ p. Ma trâ n SPACE la mô t công cụ kê t hơ p quan tro ng trong giai đoa n kê t hơ p. Bô n go c phâ n tư cu a ma trâ n chỉ ca c chiê n lươ c tâ n công, thâ n tro ng, phòng thu, hay ca nh tranh thi ch hơ p nhâ t cho mô t tô chư c cụ thê. Ca c trục cu a ma trâ n SPACE tươ ng trưng cho hai khi a ca nh bên trong (vi thê ta i chi nh [FP] va vi thê ca nh tranh [CP]) va hai khi a ca nh bên ngoa i (vi thê bền vư ng [SP] va vi thê nga nh [IP]). Bô n yê u tô na y la ca c yê u tô quan tro ng quyê t định vị thê chiê n lươ c tô ng thê cu a mô t tô chư c. Tùy thuô c va o loa i hi nh cu a tô chư c, nhiê u biê n co thê trở tha nh yê u tô đươ c biê u diễn trên ca c trục cu a ma trâ n SPACE. Ca c yê u tô đươ c đưa va o trong ma trâ n EFE va IFE cu a công ty trươ c đo câ n đươ c cân nhắc trong lu c pha t triê n ma trâ n SPACE. Đê pha t triê n mô t ma trâ n vị thê chiê n lươ c va đa nh gia hoa t đô ng, trươ c hê t: (1) Cho n mô t tâ p hơ p ca c biê n đê xa c định vị thê ta i chi nh (FP), vị thê ca nh tranh (CP), vị thê bê n vư ng (SP), va vị thê nga nh (IP). (2) Ấn định mô t dãy gia trị bă ng sô tư +1 (kém nhâ t) đê n +7 (tô t nhâ t) cho mô i biê n trên khi a ca nh FP va 12

4 13 IP. Ấn định mô t dãy gia trị -1 (tô t nhâ t) tơ i 7 (kém nhâ t) cho mô i biê n trên khi a ca nh SP va CP. Trên trục FP va CP, thư c hiê n so sa nh vơ i ca c đô i thu ca nh tranh. Trên trục IP va SP, hãy so sa nh vơ i ca c nga nh công nghiê p kha c. (3) Ti nh điê m trung bi nh cho FP, CP, IP, va SP bă ng ca ch cô ng ca c gia trị cu a ca c biê n trên mô i khi a ca nh va sau đo chia cho sô lươ ng biê n trong tư ng khi a ca nh tương ư ng. (4) Biê u diễn lên sơ đồ ca c điê m trung bi nh cu a FP, CP, IP, va SP trên trục thi ch hơ p trong ma trâ n SPACE. (5) Thêm hai điê m trên trục x va biê u diễn kê t quả la X, thêm hai điê m trên trục y va biê u diễn kê t quả la Y. Ve giao điê m la điê m xy mơ i. Va (6) ve mô t vecto định hươ ng tư gô c cu a ma trâ n SPACE qua giao điê m mơ i. Vecto na y cho thâ y loa i chiê n lươ c đê xuâ t cho tô chư c: tâ n công, ca nh tranh, phòng thu hay thâ n tro ng. Ma trâ n hoạch đi nh chiến lươ c có thê đi nh lươ ng (QSPM), kha c vơ i bảng xê p ha ng ca c chiê n lươ c đê đa t đươ c danh sa ch ưu tiên, chỉ co mô t ky thuâ t phân ti ch trong ca c ta i liê u đươ c thiê t kê đê xa c định sư hâ p dẫn tương đô i cu a ca c phương a n ha nh đô ng khả thi. Ky thuâ t na y la ma trận hoa ch đi nh chiê n lươ c co thể đi nh lươ ng, chi nh la phương pha p ta o nên giai đoa n 3 cu a mô hi nh phân ti ch xây dư ng chiê n lươ c. Ky thuâ t kha ch quan na y chỉ ra như ng phương a n chiê n lươ c tô t nhâ t. Ma trâ n QSPM sư dụng thông tin đâ u va o tư phân ti ch ở giai đoa n 1 va kê t hơ p vơ i ca c kê t quả tư phân ti ch trong giai đoa n 2 đê quyê t định mô t ca ch kha ch quan ca c phương a n chiê n lươ c thay thê. Ma trâ n QSPM la mô t công cụ cho phép ca c chiê n lươ c gia đa nh gia ca c phương a n chiê n lươ c thay thê mô t ca ch kha ch quan dư a trên ca c yê u tô tha nh công quan tro ng tư bên trong va bên ngoa i đươ c xa c định trươ c đo. Giô ng như ca c công cụ phân ti ch xây dư ng chiê n lươ c kha c, QSPM đòi ho i pha n đoa n trư c gia c tô t. Trên cơ sở ca c chiê n lươ c đươ c hi nh tha nh theo tư ng nho m SO, ST, WO, WT, kê t hơ p thảo luâ n vơ i ca c chuyên gia đê cho điê m hâ p dẫn (AS), thang điê m cho điê m hâ p dẫn la : 1 = không hâ p dẫn, 2 = hơi hâ p dẫn, 3 = kha hâ p dẫn, 4 = râ t hâ p dẫn. Tô ng điê m hâ p dẫn (TAS) đươ c xa c định la kê t quả cu a nhân tro ng sô vơ i điê m hâ p dẫn (AS) ở tư ng ha ng. Tô ng điê m hâ p dẫn chỉ ra tương quan hâ p dẫn cu a tư ng phương a n chiê n lươ c. Tô ng điê m hâ p dẫn ca ng cao thi phương a n chiê n lươ c đo ca ng hâ p dẫn. 4. Kết qua và tha o luâ n Dư a va o sô liê u sơ câ p, nho m ta c giả tô ng hơ p mô t sô thông tin chung vê ta i sản, nguồn vô n, sản lươ ng, doanh sô va lơ i nhuâ n gô p cu a Công ty tư năm 2013 đê n 2015 như sau: Bảng 1. Mô t sô thông tin vê ta i sản va nguồn vô n cu a Công ty Đơn vị ti nh: triê u đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 Năm Ta i sản ngắn ha n Ta i sản da i ha n Tô ng cô ng ta i sản Nơ phải trả Vô n chu sở hư u Tô ng cô ng nguồn vô n Nguô n: Ta c gia tổng hơ p, Bảng 1 cho thâ y: ta i sản cu a Công ty năm 2015 giảm so vơ i 2014 la triê u đồng. Năm 2014 tăng so vơ i 2013 la triê u đồng. Chu yê u do ta i sản ngắn ha n cu a năm 2014 tăng so vơ i 2013 la triê u đồng. Ta i sản da i ha n năm 2014 giảm so vơ i năm 2013 la triê u đồng do không co ta i sản mơ i đươ c đâ u tư trong năm Nơ phải trả cu a Công ty năm 2015 giảm so vơ i 13

5 la triê u đồng. Năm 2014 tăng so vơ i 2013 la triê u đồng. Vô n chu sở hư u năm 2015 giảm triê u đồng so vơ i năm 2014 chu yê u la ảnh hưởng cu a kê t quả kinh doanh năm 2015 bị lô la m cho phâ n lơ i nhuâ n chưa phân phô i na y bị giảm theo. Bảng 2. Mô t sô thông tin vê sản lươ ng, xuất khẩu, doanh thu va lơ i nhuận cu a Công ty Chỉ tiêu Đvt Năm 2015 Năm 2014 Năm Sản lươ ng sản xuâ t tâ n Sản lươ ng xuâ t khâ u tâ n Kim nga ch xuâ t khâ u triê u USD 193,8 230,3 126,6 - Doanh thu thuâ n triê u đồng Lơ i nhuâ n gô p triê u đồng Nguô n: Ta c gia tổng hơ p, Bảng 2 cho thâ y: - Mă c dù co công suâ t thiê t kê la tâ n tôm tha nh phâ m/năm, trong ca c năm 2013 đê n 2015, sản lươ ng sản xuâ t cu a Công ty chỉ đa t tô i đa la tâ n ở năm 2014, đa t 59% so vơ i công suâ t thiê t kê. Công ty câ n tăng sản lươ ng sản xuâ t trong như ng năm tiê p theo; - Sản lươ ng xuâ t khâ u tăng liên tục qua ca c năm. Năm 2013 sản lươ ng xuâ t khâ u la tâ n, năm 2014 la tâ n, va đê n năm 2015 la tâ n, cho thâ y ti nh hi nh xuâ t khâ u cu a Công ty nhi n chung kha ch quan la tô t; - Kim nga ch xuâ t khâ u năm 2014 đa t 230,3 triê u USD tăng 104 triê u USD so vơ i năm Tuy nhiên kim nga ch xuâ t khâ u năm 2015 giảm 37 triê u USD so vơ i năm 2014; - Doanh thu thuâ n cu a Công ty co tỷ lê tăng trưởng râ t cao va không ô n định. Năm 2014 tăng 82% so vơ i Nhưng sang năm 2015 doanh thu thuâ n không tăng ma còn giảm 16% so vơ i 2014; - Lơ i nhuâ n gô p năm 2014 tăng triê u đồng so vơ i Tuy nhiên, khoản lơ i nhuâ n na y sang năm 2015 giảm triê u đồng so vơ i năm Ma trâ n vi thế chiến lươ c và đánh giá hoạt đô ng (SPACE) Phân ti ch ti nh hi nh hoa t đô ng kinh doanh cu a Công ty tư năm 2013 đê n 2015, trươ c tiên la phân ti ch môi trươ ng nô i bô vê thư c tra ng hoa t đô ng cu a ca c bô phâ n chư c năng, đã cho thâ y như ng điê m ma nh va ca c điê m yê u trong ca c li nh vư c như quản trị, tiê p thị, ta i chi nh, sản xuâ t, nghiên cư u va pha t triê n, quản ly châ t lươ ng, thông tin. Tiê p theo la phân ti ch môi trươ ng bên ngoa i bao gồm viê c phân ti ch môi trươ ng vi mô va môi trươ ng vi mô, va ca c ảnh hưởng ta c đô ng cu a môi trươ ng kinh doanh na y đê n chiê n lươ c kinh doanh cu a Công ty. Tư bảng pho ng vâ n ca c chuyên gia, mô i chuyên gia co mô t quan điê m va cho điê m tư ng yê u tô theo trư c gia c cu a mi nh không giô ng nhau. Nho m ta c giả tô ng hơ p va ti nh bi nh quân sô điê m cu a ca c chuyên gia đê co đươ c điê m cu a tư ng yê u tô va xây dư ng mô hi nh ma trâ n SPACE cu a Công ty Cô phâ n Thu y sản Minh Phu Hâ u Giang như sau: Bảng 3. Bảng phân tích ma trận SPACE cu a Công ty Phân tích bên trong Vi thế tài chi nh (FP) Điê m Tỷ lê hoa n vô n đâ u tư (ROI) cu a Công ty tăng đê u tô t 4 Công ty sư dụng tô t đòn bâ y ta i chi nh thông qua chỉ sô EBIT ca c năm 5 Tỷ sô thanh toa n ca c năm >1.0, trong khi thông thươ ng la Vô n lưu đô ng đảm bảo cho khả năng thanh toa n cu a Công ty 5 Dòng tiê n qua kỳ thu tiê n bi nh quân tương đô i ô n định 4 Trung bình vi thế ta i chính (FP) 4,6 Vi thế cạnh tranh (CP) Thị phâ n cu a Công ty lơ n trong tô ng kim nga ch xuâ t khâ u cu a cả nươ c -3 Châ t lươ ng sản phâ m đa p ư ng tô t nhu câ u, i t co sản phâ m ho ng bị trả vê -3 Lòng trung tha nh cu a kha ch ha ng, thị phâ n ta i ca c thị trươ ng chi nh ô n định -4 Bi quyê t sư dụng công nghê, nha ma y co công nghê tiên tiê n trên thê giơ i -2 14

6 15 Khả năng kiê m soa t đô i vơ i nha cung câ p tô t, co ma ng lươ i tương đô i tô t -2 Trung bình vi thế cạnh tranh (CP) -2,7 Phân tích bên ngoa i Vi thế bền vư ng (SP) Tỷ lê la m pha t giảm, dẫn đê n nhu câ u tiêu dùng cu a kha ch ha ng tăng -2 Thay đô i công nghê trong chê biê n thu y sản la điê u kho đô i vơ i doanh nghiê p -3 Đô co giãn cu a câ u theo gia, không la ha ng thiê t yê u nên không ảnh hưởng nhiê u -4 A p lư c ca nh tranh nga y ca ng nhiê u vi ảnh hưởng gia nhâ p, nhâ t la TPP -3 Ra o cản thâm nhâ p thị trươ ng ca ng nhiê u -3 Trung bình vi thế bê n vư ng (SP) -3,0 Vi thế ngành (IP) Tiê m năng thị trươ ng lơ n 6 Ta i chi nh ô n định, tuy nhiên thay đô i tỷ gia ảnh hưởng râ t lơ n đê n doanh nghiê p 4 Dễ da ng thâm nhâ p va o thị trươ ng, vi đã co thị trươ ng truyê n thô ng ô n định 5 Hiê u quả sư dụng nguồn lư c chưa cao, bô tri va sư dụng nguồn lư c chưa hơ p ly 3 Tiê m năng lơ i nhuâ n giảm vi nga y ca ng co nhiê u sư c ép giảm gia, ca nh tranh 2 Trung bình vi thế nga nh (IP) 4,0 To a đô vector định hươ ng Trục x (IP + CP) 1,3 Trục y (FP + SP) 1,6 Kê t luâ n: Vector nă m trong khu vư c tâ n công Nguô n: Ta c gia tổng hơ p, 2016 Vector mô ta chiến lươ c cu a Công ty Hình 2. Vector mô tả đi nh hướng chiến lươ c tấn công cu a Công ty Nguô n: Ta c gia tổng hơ p, 2016 Vector định hươ ng cu a Công ty nă m ở go c tâ n công cu a ma trâ n SPACE, ha m y cho thâ y Công ty đang ở mô t vị tri tuyê t vơ i đê sư dụng sư c ma nh bên trong nhă m: (1) tâ n dụng cơ hô i bên ngoa i, (2) khắc phục như ng điê m yê u bên trong, va (3) tra nh ca c nguy cơ bên ngoa i. Vi vâ y, thâm nhâ p thị trươ ng, pha t triê n thị trươ ng, pha t triê n sản phâ m, hô i nhâ p vê phi a sau, hô i nhâ p vê phi a trươ c, hô i nhâ p ngang, hoă c đa da ng ho a đươ c xem la như ng chiê n lươ c co thê khả thi tùy theo mục tiêu cụ thê ma Công ty theo đuô i. Hình thành chiến lươ c (kết hơ p với ma trâ n SWOT) - Nho m chiê n lươ c SO: sư dụng ca c điê m ma nh bên trong như nguồn ta i chi nh tô t, lãnh đa o co năng lư c va kinh nghiê m, khả năng chu đô ng vê nguồn tôm nguyên liê u, va tâ n dụng lơ i thê cu a ca c cơ hô i bên ngoa i như tiê m năng cu a ca c thị trươ ng xuâ t khâ u còn lơ n, hô i nhâ p kinh tê nga y ca ng đươ c mở rô ng. Hi nh tha nh nên Chiê n lươ c thâm nhập thi 15

7 16 trươ ng va Chiê n lươ c pha t triển sa n phẩm. - Nho m chiê n lươ c WO: nhă m cải thiê n như ng điê m yê u bên trong như hê thô ng phân phô i, hê thô ng thông tin, hê thô ng kiê m soa t nô i bô còn yê u, hoa t đô ng nghiên cư u cu ng chưa cao bă ng ca ch tâ n dụng như ng cơ hô i bên ngoa i. Hi nh tha nh nên Chiê n lươ c hội nhập về phi a sau va Chiê n lươ c tăng trươ ng tập trung. - Nho m chiê n lươ c ST: sư dụng như ng thê ma nh cu a Công ty đê ngăn chă n hoă c giảm thiê u ta c đô ng cu a như ng tha ch thư c bên ngoa i như ca c ra o cản thương ma i, kiê m tra dư lươ ng kha ng sinh, truy xuâ t nguồn gô c, tra ch nhiê m xã hô i, va ca nh tranh gay gắt vê gia... Hi nh tha nh nên Chiê n lươ c pha t triển thi trươ ng va Chiê n lươ c pha t triển sa n phẩm. - Nho m chiê n lươ c WT: la chiê n lươ c phòng thu theo hươ ng giảm điê m yê u bên trong va tra nh ca c nguy cơ bên ngoa i. Hi nh tha nh nên Chiê n lươ c hội nhập về phi a trước va Chiê n lươ c ta i câ u tru c Công ty. 4.2 Ma trâ n hoạch đi nh chiến lươ c có thê đi nh lươ ng (QSPM) Thư c hiê n ca c bươ c tô ng hơ p điê m AS tư pho ng vâ n ca c chuyên gia, ti nh tô ng điê m TAS, nho m ta c giả xây dư ng ma trâ n QSPM cho tư ng nho m chiê n lươ c cu a Công ty như sau: Nho m chiê n lươ c SO Bảng 4. Ma trận QSPM cu a Công ty. Nhóm chiến lươ c SO Ca c phương a n chiê n lươ c Tro ng Thâm nhâ p Pha t triê n Các yếu tô quan trọng sô thị trươ ng sản phâ m AS TAS AS TAS Điê m mạnh Khả năng ta i chi nh tô t 0,10 4 0,40 3 0,30 Lãnh đa o co năng lư c, kinh nghiê m 0,09 4 0,36 3 0,27 Khả năng chu đô ng vê nguồn nguyên liê u 0,09 3 0,27 2 0,18 Đô i ngu lao đô ng co tay nghê 0,08 3 0,24 4 0,32 Châ t lươ ng sản phâ m đa p ư ng tô t nhu câ u 0,08 3 0,24 4 0,32 Ma y mo c thiê t bị sản xuâ t tiên tiê n 0,06 3 0,18 4 0,24 Chi nh sa ch gia cả thi ch hơ p, co ti nh ca nh tranh cao 0,06 4 0,24 3 0,18 Điê m yếu Hoa t đô ng marketing chưa đươ c chu tro ng 0,05 2 0,10 3 0,15 Hê thô ng chuô i cung ư ng hoa n chỉnh 0,06 3 0,18 4 0,24 Hê thô ng kho bãi đâ y đu va thuâ n tiê n 0,07 3 0,21 2 0,14 Hê thô ng thông tin quản ly còn yê u 0,04 3 0,12 2 0,08 Công suâ t sản xuâ t chưa sư dụng hê t 0,05 3 0,15 4 0,20 Quản trị châ t lươ ng sản phâ m chưa tô t 0,05 3 0,15 4 0,20 Hê thô ng kiê m soa t nô i bô chưa chă t che 0,04 2 0,08 3 0,12 Nghiên cư u va pha t triê n sản phâ m mơ i còn yê u 0,04 3 0,12 4 0,16 Kênh phân phô i còn ha n chê 0,04 3 0,12 4 0,16 Cơ hô i Nha nươ c co chi nh sa ch khuyê n khi ch 0,07 3 0,21 2 0,14 Chi nh trị ô n định, kinh tê tăng trưởng 0,08 3 0,24 2 0,16 Hô i nhâ p kinh tê nga y ca ng đươ c mở rô ng 0,09 3 0,27 2 0,18 Tiê m năng cu a thị trươ ng xuâ t khâ u còn lơ n 0,09 3 0,27 2 0,18 Khoa ho c công nghê nga y ca ng pha t triê n 0,07 3 0,21 4 0,28 Thách thức Nguồn nguyên liê u chưa ô n định 0,11 4 0,44 3 0,33 Ca nh tranh gay gắt vê gia trong xuâ t khâ u 0,12 4 0,48 3 0,36 Ca c ra o cản thương ma i nga y ca ng nhiê u, ca ng khắt khe 0,14 3 0,42 2 0,28 Hê thô ng văn bản vê nga nh thu y sản chưa ô n định 0,08 2 0,16 1 0,08 A p lư c giảm gia, nâng cao châ t lươ ng sản phâ m 0,06 2 0,12 3 0,18 Nhiê u đô i thu ca nh tranh mơ i gia nhâ p nga nh 0,05 3 0,15 2 0,10 Sư c ép tư sản phâ m thay thê 0,04 2 0,08 3 0,12 Cô ng 1,00 6,21 5,65 Nguô n: Ta c gia tổng hơ p tư y kiê n chuyên gia,

8 Nho m chiê n lươ c WO Bảng 5. Ma trận QSPM cu a Công ty. Nhóm chiến lươ c WO Ca c phương a n chiê n lươ c Các yếu tô quan trọng Tro ng Hô i nhâ p Tăng trưởng sô vê phi a sau tâ p trung AS TAS AS TAS Điê m mạnh Khả năng ta i chi nh tô t 0,10 4 0,40 3 0,30 Lãnh đa o co năng lư c, kinh nghiê m 0,09 4 0,36 3 0,27 Khả năng chu đô ng vê nguồn nguyên liê u 0,09 4 0,36 3 0,27 Đô i ngu lao đô ng co tay nghê 0,08 3 0,24 4 0,32 Châ t lươ ng sản phâ m đa p ư ng tô t nhu câ u 0,08 3 0,24 4 0,32 Ma y mo c thiê t bị sản xuâ t tiên tiê n 0,06 4 0,24 3 0,18 Chi nh sa ch gia cả thi ch hơ p, co ti nh ca nh tranh cao 0,06 4 0,24 3 0,18 Điê m yếu Hoa t đô ng marketing chưa đươ c chu tro ng 0,05 3 0,15 4 0,20 Hê thô ng chuô i cung ư ng hoa n chỉnh 0,06 4 0,24 3 0,18 Hê thô ng kho bãi đâ y đu va thuâ n tiê n 0,07 4 0,28 3 0,21 Hê thô ng thông tin quản ly còn yê u 0,04 2 0,08 1 0,04 Công suâ t sản xuâ t chưa sư dụng hê t 0,05 4 0,20 3 0,15 Quản trị châ t lươ ng sản phâ m chưa tô t 0,05 3 0,15 2 0,10 Hê thô ng kiê m soa t nô i bô chưa chă t che 0,04 2 0,08 1 0,04 Nghiên cư u va pha t triê n sản phâ m mơ i còn yê u 0,04 2 0,08 1 0,04 Kênh phân phô i còn ha n chê 0,04 4 0,16 3 0,12 Cơ hô i Nha nươ c co chi nh sa ch khuyê n khi ch 0,07 4 0,28 2 0,14 Chi nh trị ô n định, kinh tê tăng trưởng 0,08 4 0,32 2 0,16 Hô i nhâ p kinh tê nga y ca ng đươ c mở rô ng 0,09 3 0,27 2 0,18 Tiê m năng cu a thị trươ ng xuâ t khâ u còn lơ n 0,09 4 0,36 3 0,27 Khoa ho c công nghê nga y ca ng pha t triê n 0,07 4 0,28 3 0,21 Thách thức Nguồn nguyên liê u chưa ô n định 0,11 3 0,33 2 0,22 Ca nh tranh gay gắt vê gia trong xuâ t khâ u 0,12 3 0,36 3 0,36 Ca c ra o cản thương ma i nga y ca ng nhiê u, ca ng khắt khe 0,14 3 0,42 2 0,28 Hê thô ng văn bản vê nga nh thu y sản chưa ô n định 0,08 2 0,16 1 0,08 A p lư c giảm gia, nâng cao châ t lươ ng sản phâ m 0,06 2 0,12 3 0,18 Nhiê u đô i thu ca nh tranh mơ i gia nhâ p nga nh 0,05 3 0,15 2 0,10 Sư c ép tư sản phâ m thay thê 0,04 3 0,12 2 0,08 Cô ng 1,00 6,67 5,18 Nguô n: Ta c gia tổng hơ p tư y kiê n chuyên gia, Nho m chiê n lươ c ST Bảng 6. Ma trận QSPM cu a Công ty. Nhóm chiến lươ c ST Ca c phương a n chiê n lươ c Các yếu tô quan trọng Tro ng Pha t triê n Pha t triê n sô thị trươ ng sản phâ m AS TAS AS TAS Điê m mạnh Khả năng ta i chi nh tô t 0,10 4 0,40 3 0,30 Lãnh đa o co năng lư c, kinh nghiê m 0,09 4 0,36 3 0,27 Khả năng chu đô ng vê nguồn nguyên liê u 0,09 4 0,36 2 0,18 Đô i ngu lao đô ng co tay nghê 0,08 3 0,24 4 0,32 Châ t lươ ng sản phâ m đa p ư ng tô t nhu câ u 0,08 3 0,24 4 0,32 17

9 18 Ma y mo c thiê t bị sản xuâ t tiên tiê n 0,06 3 0,18 4 0,24 Chi nh sa ch gia cả thi ch hơ p, co ti nh ca nh tranh cao 0,06 4 0,24 3 0,18 Điê m yếu Hoa t đô ng marketing chưa đươ c chu tro ng 0,05 3 0,15 3 0,15 Hê thô ng chuô i cung ư ng hoa n chỉnh 0,06 4 0,24 4 0,24 Hê thô ng kho bãi đâ y đu va thuâ n tiê n 0,07 2 0,14 2 0,14 Hê thô ng thông tin quản ly còn yê u 0,04 2 0,08 2 0,08 Công suâ t sản xuâ t chưa sư dụng hê t 0,05 4 0,20 4 0,20 Quản trị châ t lươ ng sản phâ m chưa tô t 0,05 4 0,20 4 0,20 Hê thô ng kiê m soa t nô i bô chưa chă t che 0,04 1 0,04 3 0,12 Nghiên cư u va pha t triê n sản phâ m mơ i còn yê u 0,04 2 0,08 4 0,16 Kênh phân phô i còn ha n chê 0,04 3 0,12 4 0,16 Cơ hô i Nha nươ c co chi nh sa ch khuyê n khi ch 0,07 4 0,28 2 0,14 Chi nh trị ô n định, kinh tê tăng trưởng 0,08 4 0,32 2 0,16 Hô i nhâ p kinh tê nga y ca ng đươ c mở rô ng 0,09 4 0,36 2 0,18 Tiê m năng cu a thị trươ ng xuâ t khâ u còn lơ n 0,09 4 0,36 2 0,18 Khoa ho c công nghê nga y ca ng pha t triê n 0,07 4 0,28 4 0,28 Thách thức Nguồn nguyên liê u chưa ô n định 0,11 3 0,33 3 0,33 Ca nh tranh gay gắt vê gia trong xuâ t khâ u 0,12 4 0,48 3 0,36 Ca c ra o cản thương ma i nga y ca ng nhiê u, ca ng khắt khe 0,14 1 0,14 2 0,28 Hê thô ng văn bản vê nga nh thu y sản chưa ô n định 0,08 2 0,16 1 0,08 A p lư c giảm gia, nâng cao châ t lươ ng sản phâ m 0,06 2 0,12 3 0,18 Nhiê u đô i thu ca nh tranh mơ i gia nhâ p nga nh 0,05 3 0,15 2 0,10 Sư c ép tư sản phâ m thay thê 0,04 2 0,08 3 0,12 Cô ng 1,00 6,33 5,65 Nguô n: Ta c gia tổng hơ p tư y kiê n chuyên gia, Nho m chiê n lươ c WT Bảng 7. Ma trận QSPM cu a Công ty. Nhóm chiến lươ c WT Ca c phương a n chiê n lươ c Các yếu tô quan trọng Tro ng Hô i nhâ p Ta i câ u tru c sô vê phi a trươ c Công ty AS TAS AS TAS Điê m mạnh Khả năng ta i chi nh tô t 0,10 2 0,20 3 0,30 Lãnh đa o co năng lư c, kinh nghiê m 0,09 2 0,18 3 0,27 Khả năng chu đô ng vê nguồn nguyên liê u 0,09 3 0,27 3 0,27 Đô i ngu lao đô ng co tay nghê 0,08 2 0,16 3 0,24 Châ t lươ ng sản phâ m đa p ư ng tô t nhu câ u 0,08 2 0,16 3 0,24 Ma y mo c thiê t bị sản xuâ t tiên tiê n 0,06 2 0,12 3 0,18 Chi nh sa ch gia cả thi ch hơ p, co ti nh ca nh tranh cao 0,06 1 0,06 3 0,18 Điê m yếu Hoa t đô ng marketing chưa đươ c chu tro ng 0,05 2 0,10 2 0,10 Hê thô ng chuô i cung ư ng hoa n chỉnh 0,06 1 0,06 2 0,12 Hê thô ng kho bãi đâ y đu va thuâ n tiê n 0,07 2 0,14 3 0,21 Hê thô ng thông tin quản ly còn yê u 0,04 1 0,04 2 0,08 Công suâ t sản xuâ t chưa sư dụng hê t 0,05 2 0,10 3 0,15 Quản trị châ t lươ ng sản phâ m chưa tô t 0,05 2 0,10 3 0,15 Hê thô ng kiê m soa t nô i bô chưa chă t che 0,04 1 0,04 2 0,08 Nghiên cư u va pha t triê n sản phâ m mơ i còn yê u 0,04 2 0,08 3 0,12 Kênh phân phô i còn ha n chê 0,04 2 0,08 3 0,12 18

10 19 Cơ hô i Nha nươ c co chi nh sa ch khuyê n khi ch 0,07 2 0,14 1 0,07 Chi nh trị ô n định, kinh tê tăng trưởng 0,08 2 0,16 1 0,08 Hô i nhâ p kinh tê nga y ca ng đươ c mở rô ng 0,09 2 0,18 1 0,09 Tiê m năng cu a thị trươ ng xuâ t khâ u còn lơ n 0,09 2 0,18 3 0,27 Khoa ho c công nghê nga y ca ng pha t triê n 0,07 2 0,14 3 0,21 Thách thức Nguồn nguyên liê u chưa ô n định 0,11 2 0,22 4 0,44 Ca nh tranh gay gắt vê gia trong xuâ t khâ u 0,12 3 0,36 4 0,48 Ca c ra o cản thương ma i nga y ca ng nhiê u, ca ng khắt khe 0,14 1 0,14 2 0,28 Hê thô ng văn bản vê nga nh thu y sản chưa ô n định 0,08 1 0,08 A p lư c giảm gia, nâng cao châ t lươ ng sản phâ m 0,06 3 0,18 3 0,18 Nhiê u đô i thu ca nh tranh mơ i gia nhâ p nga nh 0,05 3 0,15 3 0,15 Sư c ép tư sản phâ m thay thê 0,04 3 0,12 3 0,12 Cô ng 1,00 3,94 5,18 Nguô n: Ta c gia tổng hơ p tư y kiê n chuyên gia, Như ng chiê n lươ c đươ c lư a cho n Dư a va o tô ng sô điê m hâ p dẫn (TAS), ta co bảng tô ng hơ p kê t quả như sau: Bảng 8. Tổng hơ p kết quả điểm hấp dâ n cu a ca c nhóm chiến lươ c Nhóm chiến lươ c Tên chiến lươ c Tổng điê m hấp dẫn SO Thâm nhâ p thị trươ ng 6,21 Pha t triê n sản phâ m 5,65 WO Hô i nhâ p vê phi a sau 6,67 Tăng trưởng tâ p trung 5,18 ST Pha t triê n thị trươ ng 6,33 Pha t triê n sản phâ m 5,65 WT Hô i nhâ p vê phi a trươ c 3,94 Ta i câ u tru c Công ty 5,18 Nguô n: Ta c gia tổng hơ p tư y kiê n chuyên gia, 2016 Nhâ n xét: dư a va o tô ng sô điê m hâ p dẫn cu a ca c chiê n lươ c, co bô n chiê n lươ c câ n ưu tiên cho giai đoa n pha t triê n đê n năm 2020 như sau: thâm nhâ p thị trươ ng, hô i nhâ p vê phi a sau, pha t triê n thị trươ ng va ta i câ u tru c Công ty. Xuâ t pha t tư thư c tê kha ch quan trong điê u kiê n hô i nhâ p kinh tê toa n câ u nga y ca ng mở rô ng va tiê m năng cu a thị trươ ng xuâ t khâ u còn râ t lơ n, viê c pha t triê n thị trươ ng mơ i đê pha t triê n kinh doanh va chiê n lươ c thâm nhâ p ca c thị trươ ng hiê n ta i đê pha t triê n hơn nư a thị trươ ng na y la tâ t yê u. Bên ca nh đo, chiê n lươ c hô i nhâ p vê phi a sau nhă m ti m kiê m sư sở hư u hoă c tăng cươ ng kiê m soa t ca c nha cung ư ng la vâ n đê quan tro ng Công ty câ n quan tâm đê ô n định sản xuâ t va giảm gia tha nh. Xuâ t pha t tư hô i nhâ p kinh tê, ta i câ u tru c Công ty la mô t chiê n lươ c quan tro ng. Vi đê thư c hiê n đươ c ca c chiê n lươ c trong thơ i kỳ hô i nhâ p, Công ty câ n phải co như ng cải tiê n đê đo n nhâ n như ng cơ hô i mơ i đồng thơ i đê chuâ n bị tô t vơ i như ng nguy cơ va tha ch thư c mơ i. 5. Kết luâ n và kiến nghi 5.1 Kết luâ n Qua phân ti ch thư c tra ng hoa t đô ng kinh doanh cu a Công ty Cô phâ n Thu y sản Minh Phu Hâ u Giang tư năm 2013 đê n 2015, viê c phân ti ch môi trươ ng bên trong, bên ngoa i Công ty đã ti m ra như ng điê m ma nh, điê m yê u bên trong Công ty va xa c định ca c cơ hô i, tha ch thư c tư bên ngoa i ta c đô ng đê n hoa t đô ng kinh doanh cu a Công ty. Va trong giai đoa n kê t hơ p, vơ i ma trâ n vị thê chiê n lươ c va đa nh gia hoa t đô ng (SPACE), chu ng tôi đã xa c định vị thê hoa t đô ng va ca c chiê n lươ c khả thi. Qua tham khảo y kiê n cu a chuyên gia kê t hơ p vơ i qua tri nh phân ti ch SWOT, chu ng tôi đã xa c định ca c nho m chiê n lươ c SO, ST, WO, WT trong giai đoa n na y. Cuô i cùng la thông qua Ma trâ n QSPM, chu ng tôi đã quyê t định lư a cho n bô n chiê n lươ c câ n ưu tiên thư c hiê n cho Công ty đê n năm 2020 la thâm nhâ p thị trươ ng, hô i nhâ p vê phi a sau, pha t triê n thị trươ ng va ta i câ u tru c Công ty. 19

11 20 Kê t quả cu a đê ta i na y đã đa nh gia đươ c ca c yê u tô : cơ hô i, tha ch thư c tư bên ngoa i cu ng như điê m ma nh, điê m yê u bên trong cu a Công ty, lư a cho n đươ c bô n chiê n lươ c ưu tiên cho Công ty thư c hiê n đê n năm Kê t quả nghiên cư u giu p cho ca c câ p quản trị cu a Công ty, ca c doanh nghiê p trong cùng li nh vư c co thê sư dụng la m ta i liê u tham khảo, nhâ n diê n đươ c ha n chê cu a Công ty mi nh, la m cơ sở đê đưa ra chiê n lươ c kinh doanh hiê u quả. Đồng thơ i, kê t quả nghiên cư u go p phâ n giu p cho ca c nha nghiên cư u kha c co thê tham khảo la m cơ sở đê thư c hiê n ca c bươ c nghiên cư u tiê p theo nhă m đưa ra ca c ly thuyê t phù hơ p co thê vâ n dụng trong cùng li nh vư c. 5.2 Kiến nghi Dư a va o kê t quả phân ti ch cu a đê ta i na y, nho m ta c giả đưa ra ca c kiê n nghị theo y kiê n chu quan cu a nho m đê Công ty xem xét vâ n dụng va o thư c tê cu a mi nh: - Co như ng giải pha p thi ch hơ p cho viê c pha t triê n tư ng thị trươ ng kha c nhau, tùy theo đă c điê m cu a tư ng thị trươ ng ma co như ng chiê n lươ c pha t triê n riêng biê t, câ n phải tô chư c va pha t triê n hê thô ng kênh phân phô i cho tư ng thị trươ ng. - Co như ng chiê n lươ c thi ch hơ p đê thâm nhâ p như ng thị trươ ng hiê n ta i bă ng ca c chi nh sa ch gia, châ t lươ ng sản phâ m, hoă c kênh phân phô i. - Pha t triê n hê thô ng chuô i cung ư ng bê n vư ng đê thư c hiê n chiê n lươ c hô i nhâ p vê phi a sau co kê t quả tô t. - Công ty nên xem xét ta i câ u tru c la i đê cải thiê n như ng điê m yê u cu a mi nh, va pha t huy hơn nư a như ng điê m ma nh hiê n co. Bên ca nh đo, cu ng nhă m mục đi ch đo n đâ u như ng thay đô i mơ i trong qua tri nh hô i nhâ p đê tâ n dụng như ng cơ hô i mơ i va co chiê n lươ c thi ch ư ng vơ i ca c tha ch thư c mơ i. Tài liê u tham kha o David, F.R Qua n tri chiê n lươ c - Kha i luận va ca c ti nh huô ng. TP.HCM: Nha Xuâ t bản Kinh tê. Đoa n, Thị Hồng Vân Qua n tri chiê n lươ c. TP.HCM: Nha Xuâ bản Tô ng hơ p TP.HCM. Lê, Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn, Pha m Tuyê t Anh va Ong, Quô c Cươ ng Gia o tri nh Qua n tri chiê n lươ c. Câ n Thơ: Nha Xuâ t bản Đa i ho c. Nguyễn, Thị Liên Diê p va Pha m, Văn Nam Chiê n lươ c & chi nh sa ch kinh doanh. Ha Nô i: Nha Xuâ t bản Lao đô ng Xã hô i. Trâ n, Văn Phu, Thu y sa n Viê t Nam trước thềm TPP, xem thuysanvietnam.com.vn/thuy-san-viet-nam-truoc-them-tpp-article tsvn Hiê p hô i chê biê n va xuâ t khâ u thu y sản Viê t Nam (Vasep). Cơ hội va tha ch thư c cu a thu y sa n Viê t Nam khi hội nhập, xem

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH Thông điê p tư Chu ti ch và TGĐĐH cu a chúng ta Các ba n đô ng nghiê p thân mê n! Khi Honeywell ngày càng lơ n ma nh, chúng ta pha i tiê p tu c tâ p trung duy tri

Chi tiết hơn

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO Điê u quan tro ng khi tre bi ô m ha y liên la c ngay tơi pho ng kha m sư c kho e tư vâ n đi nh ky hoă c trung tâm y tê xin giâ y ô m ngay trong nga y. Giâ y ô m chư

Chi tiết hơn

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P 4.0 3 MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1 TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mu a an cư năm 2018, tôi tri nh ba y chuyên

Chi tiết hơn

DẪN NHẬP

DẪN NHẬP TS. Phạm Anh Tuấn Trung tâm E-Bơi (Pi C&E Co., Ltd.) www.eboi.vn E-BƠI BABY Pi C&E 1 TS. Pha m Anh Tuâ n - GĐ Trung tâm E-Bơi, PGĐ Pi C&E - Ngươ i thićh truyê n cươ i, yê u thơ con co c, thićh la m bo

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY - 1 - ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ y ca nh să c dươ i xa trông không kha c chi như ng

Chi tiết hơn

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u Hoan nghênh đe n phiên đa o ta o gia o du c ve cha n đo ng cu a He Trươ ng Công la p Qua n Prince William cho ca c va n đo ng viên va phu huynh trung ho

Chi tiết hơn

R738-1

R738-1 CA C HO C SINH Quy đi nh 738-1 HO C SINH Nga y 14/02/2018 Thu tu c Khiê u na i cho Lơ i Khai cu a Ho c sinh vê Phân biê t Đo i xư hoa c Qua y ro i Hê Trường Công Qua n Prince William (PWCS) không phân

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) /

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) / Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BIÊN SOẠN KIỂM TRA PHÊ DUYỆT HỌ VÀ TÊN NGUYỄN NGỌC TUẤN NGUYỄN ĐỨC HỌC NGUYỄN ĐỨC HỌC CHỮ KÝ Ngày ban hành: 01/6/2018

Chi tiết hơn

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê

LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê qua n ly cô ng đô ng co vai tro lơ n trong xa hô i,

Chi tiết hơn

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500 Ba o ca o lần đầu 2/2/217 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) 42.35 Tiê m năng tăng giá 4,5% Cô tư c (VND) 1.5 Doanh nghiê p hươ ng lơ i lớn tư gia cao su phu c hô i Đư

Chi tiết hơn

ĐẠO LÀM CON

ĐẠO LÀM CON ĐẠO LÀM CON Biên soạn: Lý Dục Tú - Giả Tồn Nhân Chuyển ngữ: Nhóm Tịnh Nghiệp Hiếu & Đạo 4 NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG Mục lục Lời giới thiệu...5 Phần 1: CHÁNH VĂN...9 Phần 2: GIẢI THÍCH...24 Phần tựa...25

Chi tiết hơn

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/ Trang 1 / 6 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH Cùng vơ i Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của PepsiCo, chính sách này nhấn mạnh nghĩa vụ của PepsiCo phải hành động đạo đức và có trách nhiê m trong mọi giao dịch kinh doanh

Chi tiết hơn

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống HƯƠ NG DÂ N Ca c Chương triǹh Gia o du c Phi Truyê n thô ng I. Mu c Đićh Đê thiê t la p ca c quy triǹh phân phô i ca c chương triǹh gia o du c phi truyê n thô ng đê cung ca p gia ng da y cho như ng hô

Chi tiết hơn

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI 2018 2019 (Vietnamese) Pho ng Gia o Du c Rosemead Thông Ba o Ha ng Năm Page i MỤC LỤC ĐIE M CHI NH CU A LUA T VA QUY ĐI NH PHA N VIE T TA T 1 SƯ DU NG HƠ P LY

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Đa nh gia kê t qua học tập tin học (Evaluation and

Chi tiết hơn

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd Lưu hành trực tuyến: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) Facebook: Học Luật OnLine (fb.com/hocluat.vn) Nên chia sẻ để học tập, không nên thương mại hóa! LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM JICA PHÁP

Chi tiết hơn

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ 188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ ng, Xu c xư pho ng ha o quang, Vi thoa i, vi t ơ ng,

Chi tiết hơn

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô ha o, kêu go i cu a thu tươ ng cô ng sa n Viê t Nam

Chi tiết hơn

ROF

ROF REACHING OUT FOUNDATION A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION Website: http://reaching-out-foundation.org Facebook: reaching out foundation (ROF) Email address: khaidangpham@yahoo.com P.O. Box 41848 Long Beach,

Chi tiết hơn

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n Quy Khă c Phu c Hâ u Qua Thiên Tai cu a Khoa n Trơ

Chi tiết hơn

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thiể t bi mo i lu c mo i nơi Tháo tá c đơn giá n, thuá

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP 535.04.001 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. Nê u ba n sư du ng đu ng ca ch, sa n phâ m cu a ba

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m: -Ki nh thưa quy vi, đây la ba Hân. Co le quy vi biê

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong ky ư c, cu ng co như ng niê m vui như vâ n co n lay

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TỈNH ỦY GIA LAI * Số 33-CTr/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH thực hiện Nghi quyê t Hôi nghi ḷâ n thư tư Ban Châ p ha nh Trung ương Đa ng (kho a XII) về tăng cươ

Chi tiết hơn

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đại. Chúng tôi nằm trên con đường tới Thủ đô của New

Chi tiết hơn

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE Với tất cả tấm lòng yêu mến và kính phục, xin dành tặng cuốn sách này cho những người Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến, đấu tranh không mệt mỏi và sẵn

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm 1972. Khoa ng tha ng 9 năm 1975 nho m tu binh chu ng tôi tư Bă c vê Nam. Khi co

Chi tiết hơn

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào cho phù hợp? Đáp: Quy định pháp luật hiện hành về thủ

Chi tiết hơn

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Tha ng Hai 2014 bô phâ n ba o vê ba o ha nh cơ đô ng

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C 48900(a)(1) Gây ra, co y điṇh gây ra, hoă c đe doạ gây thương tı ch cho ngươ i kha c đươc xa c điṇh, taọ điê u kiêṇ cho ho c sinh ta i nhâ p đây cu a ho c sinh va ta i liêụ sư cô hiêṇ tai co trong Synergy

Chi tiết hơn

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 10-KT-NGUYEN THOAI MY(94-102)

Microsoft Word - 10-KT-NGUYEN THOAI MY(94-102) MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ HÀNH VI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI NHÃN HÀNG RIÊNG CỦA CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Thoại My 1 và Nguyễn Tuấn Kiệt 2 1 Trung tâm Phát triển Du lịch Thành

Chi tiết hơn

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê t va Tin Thơ i Tiê t rô i va o mailbox đo c emails

Chi tiết hơn

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr UBND TỈNH LONG AN LỄ HỘI LÚA GẠO VÀ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Long An lần thứ I - năm 018 Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An Thời gian: Ngày

Chi tiết hơn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL. SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ngươ i yêu do Pha m Duy phô nha c. Thi sĩ Lê Thi Y la

Chi tiết hơn

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Sô Hươ ng Dâ n Sư Du ng Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh Dell Tô ng quan Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh (Display Manager) Dell la ư ng du ng Windows du ng đê qua n ly ma n hi nh hoă c mô t nho m ma n hi nh. Ư ng

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Đańh gia kê t qua ho c tâ p Lịch sử (Evaluation and

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c --------------------------- --------------------------- Công văn Tiê

Chi tiết hơn

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô ng. Mă c du số người ti m ca ch trốn đi đê n mô t

Chi tiết hơn

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông TRUNG HO C PHÔ THÔNG CƠ HÔ I HO C TÂ P QUA CA C CHƯƠNG TRI NH HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ N PRINCE WILLIAM Gifted Education High School Specialty Program Brochure 2018-19 Vietnamese HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ

Chi tiết hơn

New

New Quy Điṇh 718-1 CA C HO C SINH Nga y 12 tha ng 10 năm 2016 HO C SINH Ca c ho c sinh Kinh nghie m Vô gia cư I. Đa o lua t Ho trơ Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001 ( 11432, đươ c bo sung la i bơ i Đa o lua

Chi tiết hơn

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng

Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Các điều khoản chung của Hợp đồng tín dụng Công ty TNHH Mô t tha nh viê n Ta i Chính Toyota Viê t Nam ( TFSVN ) la mô t công ty ta i chính được tha nh lập va hoạt đô ng theo pháp luật Viê t Nam, Giấy phép

Chi tiết hơn

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND Trang 1 thuô c 11 BA N THÔNG TIN AN TOÀN MU C 1 DANH TÍNH SA N PHÂ M VÀ CÔNG TY SA N PHÂ M Mô ta sa n phâ m: Dâ u gô c và các phu gia Ma sa n phâ m.: 201520402010, 441048 Sư du ng đúng mu c đích: Dâ u

Chi tiết hơn

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư Notice of Privacy Practices / Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư cu a Bê nh Viê n Nhi Đồng Seattle va Mô t Sô Nha

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Như ng Mu c tiêu chăm so c Khôi phu c hi nh da ng va ch c năng sau khi bi ung thư Giu p tăng thêm lơ i i ch vê sinh ly va tâm ly - Quan hê v i ngươ i phô i ngâ u - Ta o lo ng tư tin vơ i hi nh a nh thê

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC VÀ VỆ SINH: BÀI HỌC KINH NGHIỆM Dự án Rửa tay với Xà phòng Mở rộng

Chi tiết hơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH

Chi tiết hơn

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, khai tha c va ba n ca c sản phẩm dịch vụ cho kha ch ha

Chi tiết hơn

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Mục lục Lơ i ca m ơn Thư chào

Chi tiết hơn

DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016

DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016 DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016 Báo cáo nghiên cứu, dự án Giám sát quyền giáo dục của trẻ em gái khuyết tật Mã

Chi tiết hơn

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết hợp với khu nghĩ dưỡng đẳng cấp 5 sao tiêu chuẩn quốc

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG Số: 03/2017/BC-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ISO 9001:2008 NGUYỄN THÚY AN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ISO 9001:2008 NGUYỄN THÚY AN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ISO 9001:2008 NGUYỄN THÚY AN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã

Chi tiết hơn

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nhiê u hình thức sở hữu, nhiê u thành phần kinh tê, hình

Chi tiết hơn

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN TIÊ U LUÂ N TỐT NGHIÊ P PHÂN VU NG THI CH NGHI TƯ NHIÊN THEO THỜI VỤ CHO CÂY ĐÂ U PHỘNG TẠI TI NH LONG

Chi tiết hơn

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965,

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, 281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1965-1975) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước Việt Nam 1, gây

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 944 /TB-ĐHĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2019 THÔNG BÁO Tuyê n sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đơ

Chi tiết hơn

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo thay đô i đi a chi hoă cgo p y kiê n. Có le ca c AH đo

Chi tiết hơn

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a M. nhưng mâ y cây đo cu ng dê mo c lă m nên M. cu

Chi tiết hơn

Tựa

Tựa ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC PHÂN BỔ VÀ KIỂM SOÁT TÀI TRỢ CÔNG NHẰM THÚC ĐẨY TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ABSTRACT Phan Huy Hùng 1 On June 2009 National Assembly approved Resolution on guideline,

Chi tiết hơn

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Như ng Qua n Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Source: Cursillos in Christianity National Newsletter February 2015. Ba i thuyê t trình cu a LM Modesto Lewis Pérez ơ Đa i Hô i Cursillo Toa n Quốc

Chi tiết hơn

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những

Chi tiết hơn

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ (Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Belarus và Ukraina đến thăm Công ty

Chi tiết hơn

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Victoria, BC Canada Liên Gia Gioan Phaolo II Lâ n Thư Nhì Ngày: Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2016 Thời gian: 7:00 pm 8:30 pm Địa điểm: Tại nhà AC Hiếu Nguyệt

Chi tiết hơn

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 3 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018)

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên Nguyêñ Đa o Đăng Thư DS.Hô ng Ngo c Dung Ký Ngày ban hành: Trang

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn mơ i tinh trên ma i to c xô c xệch của vơ con những

Chi tiết hơn

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng 02.2018 TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 NỘI DUNG TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 02/2018 I. LÁ THƯ LM G.HUẤN TH 02/2018: HỘI VIÊN HHTM SỐNG TINH

Chi tiết hơn

ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI KHÍ HẬU CALIFORNIA LẦN THỨ TƯ Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý:

ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI KHÍ HẬU CALIFORNIA LẦN THỨ TƯ Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý: Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý: Công Lý Môi Trường C alifornia là lãnh đạo toàn cầu về việc sử dụng, đầu tư, và thúc đẩy nghiên cứu để đặt ra các chính sách về biến đổi khí hậu tiên

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định 108/2019/QĐ-ĐHHV ngày 03

Chi tiết hơn

Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin

Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin cu a CNN, Yahoo, BBC, VOA, Viê t Ba o va Ngươ i Viê

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ t nghe ông My, să p ha ng sau ba, nhă c khe : -Ba ti

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

General Education SURVEY on behalf of Special Education

General Education SURVEY on behalf of Special Education Pho ng Gia o du c ha t Santa Clara BA N KHA O SA T: Ca c Di ch vu Gia o du c Đă c biê t Pho ng Gia o du c ha t Santa Clara đang làm viê c với công ty tư vấn gia o du c Total School Solutions để xa c đi

Chi tiết hơn

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Tác giả: Mu c sư H C Hoeksema Biên tập J J Lim Với

Chi tiết hơn

Newsletter 2004

Newsletter 2004 23 THA NG 8 2019 SÔ 8 THƯ HIÊ U TRƯƠ NG TÔ CHƯ C TRƯƠ NG CHO NĂM 2020 Kế hoạch trường học cho năm 2020 sắp bắt đầu. Nếu qui vi có con tròn năm tuổi trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 và qui vi chưa đăng ky

Chi tiết hơn

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tâ p sa ch nho na

Chi tiết hơn

Microsoft Word PCTT-QÄ’-01-M02 - HOP DONG TIN DUNG TUNG LAN - PHAP NHAN

Microsoft Word PCTT-QÄ’-01-M02 - HOP DONG TIN DUNG TUNG LAN - PHAP NHAN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Số: /20 /HĐTD-OCB-DN Hôm nay, ngày tháng năm, tại Ngân hàng TMCP Phương Đông- [Chi nhánh/phòng Giao dịch ], Chúng tôi gồm có: BÊN CẤP TÍN DỤNG: Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh/phòng

Chi tiết hơn

Tóm tắt về Quyền lợi Ngày 1 tháng 1 năm Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Blue Shield Promise AdvantageOptimum Plan (HMO)

Tóm tắt về Quyền lợi Ngày 1 tháng 1 năm Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Blue Shield Promise AdvantageOptimum Plan (HMO) Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tập sách nho này

Chi tiết hơn

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả thọ - cảm gia c trung ti nh, không kho chi u cũng không

Chi tiết hơn

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 09 2017 cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 : 14g30-17g00 Chu a nhâ t 12/11/2017 : 14g30-17g00

Chi tiết hơn

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm

Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm Tóm tắt về Quyền lợi Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Shield Association Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tâ p sa ch nho na

Chi tiết hơn

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee: A Best Practices Guide

My Responsibilities as the Organizational Representative Payee:  A Best Practices Guide California s protection & advocacy system Toll-Free (800) 776-5746 Trách Nhiệm Của Tôi Với Tư Cách Là Ngươ i Đươ c Thanh Toán Đa i Diện Mang Tính Tổ Chức Của Những Ngươ i Thụ Hưởng Thu Nhập An Sinh Bổ

Chi tiết hơn

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind Hươ ng dâ n Sư du ng 830.238-VI Rev A 03/2016...with people in mind Chính sách thiết kế và bản quyền và là các nhãn hiê u thuộc tập đoàn ArjoHuntleigh trừ trường hợp ngoại lê. ArjoHuntleigh 2016 Vì chính

Chi tiết hơn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SAN HÔ THẾ GIỚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐỀ XUẤT CHO VÙNG BIỂN VIỆT NAM Dư Văn Toán Viện Nghiên cứu Quản lý Biển và Hải đảo

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SAN HÔ THẾ GIỚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐỀ XUẤT CHO VÙNG BIỂN VIỆT NAM Dư Văn Toán Viện Nghiên cứu Quản lý Biển và Hải đảo MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SAN HÔ THẾ GIỚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐỀ XUẤT CHO VÙNG BIỂN VIỆT NAM Dư Văn Toán Viện Nghiên cứu Quản lý Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường Tóm tắt Ba i ba o phân

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Hùng Vương Stt Phòng th

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Hùng Vương Stt Phòng th SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019 BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng : THPT Hùng Vương cộng Tiếng Anh 1 001 050001 LÊ THI A NH Nữ 06/06/2003 THANH BA PHU

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 769/TB-ĐHĐN Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2019 THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm

Chi tiết hơn

Microsoft Word PCTT-QD-01-M04 - HOP DONG TIN DUNG TUNG LAN -CA NHAN

Microsoft Word PCTT-QD-01-M04 - HOP DONG TIN DUNG TUNG LAN -CA NHAN 5. Mục đích sử dụng vốn vay: PCTT/HD-01/M04 (00;25/06/2018) HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Số./201 /HĐTD-OCB-CN Hôm nay, ngày tháng năm, tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - [Chi nhánh/phòng Giao dịch., Chúng tôi gồm có:

Chi tiết hơn