ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn"

Bản ghi

1 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy thượng quải phàm, kỳ hành tốc. Lai chu phong nghịch, dĩ tương bát thủy, kỳ hành hoãn. Hai chiếc thuyền trên sông, một đi một đến. Thuyền đi thì xuôi gió, trên cột gắn buồm, thuyền đi nhanh. Thuyền đến thì gió nghịch, dùng chèo rẽ nước, thuyền đi chậm. 2/ 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸謂之十干 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥謂之十二支 Giáp, Ất, Bính, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Qúy, vị chi thập Can. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, vị chi thập nhị Chi. Giáp, Ất, Bính, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Qúy, gọi là mười Can. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, gọi là mười hai Chi. 3/ 甲為十干之首 子為十二支之首 干支相配合以記年, 月, 日, 時 Giáp vi thập Can vi thủ. Tý vi thập nhị Chi chi thủ. Can chi tương phối hợp dĩ ký niên, nguyệt, nhật, thời. Giáp đứng đầu trong mười Can. Tý đứng đầu trong mười hai Chi. Can và Chi phối hợp nhau để ghi năm, tháng, ngày, giờ. 4/ 夫淨戒者, 梵語波羅提木叉是也 三世諸佛所以成道者, 無逾於此也 1

2 Phù tịnh giới giả, Phạm Ngữ ba la đề mộc xoa thị dã.tam thế chư Phật sở dĩ thành đạo giả, vô du ư thử dã. Tịnh giới tiếng Phạn gọi là Ba-la-đề-mộc-xoa.Sở dĩ chư Phật ba đời được thành đạo không vượt ngoài giới. 5/ 故云 : 有破者得名為比丘 ; 無破者得名為道 此乃指有受與無受之謂也 Cố vân: hữu phá giả đắc danh vi Tỉ khâu; vô phá giả đắc danh vi ngoại đạo. Thử nãi chỉ hữu thụ dữ vô thụ chi vị dã. Nên nói: Người có phá giới, được gọi là Tỳ-kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo. Đây là chỉ người có thọ giới cùng người không thọ giới vậy. 6/ 受而復破尚名比丘, 況全受一切淨戒而又堅持者哉! Thụ nhi phục phá thượng danh tỉ khâu, huống toàn thụ nhất thiết tịnh giới nhi hựu kiên trì giả tai! Thọ giới rồi lại phá còn gọi là Tỳ-kheo; huống là người thọ tất cả tịnh giới, lại kiên trì gìn giữ! 7/ 故現在菩薩以此度生, 未來行人由之解脫 經云 : 戒如平地, 萬善從生 Cố hiện tại Bồ tát dĩ thử độ sanh, vị lai hành nhân do chi giải thoát. Kinh vân:giới như bình địa, vạn thiện tùng sanh. Cho nên hiện tại Bồ-tát lấy đây (giới) mà độ sanh; vị lai người tu hành do đây (giới) mà giải thoát. Kinh nói: Giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó mà sanh. 8/ 戒如良醫, 能療眾病 戒如明珠, 能破昏 戒如船筏, 能度苦海 2

3 Giới như lương y, năng liệu chúng bệnh. Giới như minh châu, năng phá hôn ám. Giới như thuyền phiệt, năng độ khổ hải. Giới như thuốc hay, chữa lành các bệnh. Giới như hòn ngọc sáng, hay phá mờ tối. Giới như chiếc thuyền, hay đưa người qua biển. 9/ 戒如櫻珞, 莊嚴法身 有罪者當懺悔 若不懺悔者, 其罪益深 一失人身, 萬劫不復. Giới như anh lạc, trang nghiêm pháp thân. Hữu tội giả đương sám hối. Nhược bất sám hối giả, kì tội ích thâm. Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Giới như chuỗi anh lạc, trang nghiêm pháp thân. Người có tội phải sám hối, nếu không sám hối thì tội càng sâu. Một phen mất thân này, muôn kiếp chẳng được lại. 10/ 今日雖安, 明朝難保 宜持此法, 速度生死 ; 奉佛為師, 先依戒律 Kim nhật tuy an, minh triều nan bảo. Nghi trì thử pháp, tốc độ sinh tử; phụng Phật vi sư, tiên y giới luật. Ngày nay tuy an, sáng mai khó bảo đảm. Nên giữ giới pháp này, chóng qua sanh tử. Thờ Phật làm thầy, trước phải y theo giới luật. 11/ 古德有言 : 過河須筏, 到岸不須船 Cổ đức hữu ngôn: Quá hà tu phiệt, đáo ngạn bất tu thuyền. Cổ đức nói: Qua sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần thuyền. 12/ 此蓋古人以戒為船筏, 而今不以此為渡, 而得到於彼岸者, 鮮矣 Thử cái cổ nhân dĩ giới vi thuyền phiệt, nhi kim bất dĩ thử vi độ chi, nhi đắc đáo ư bỉ ngạn giả, tiên hĩ. Đây là cổ nhân dùng giới luật làm thuyền bè. Song người nay chẳng dùng thuyền bè qua sông, mà được đến bờ kia, thật ít thay! 3

4 Bài 剌身求法, 貞潔而死, 道德, 學問 chỉ thi phần dịch nghĩa. TỪ VỰNG HỌC THEO TÀI LIỆU GIỮA HỌC KỲ 5, PHẦN 3 CHỮ, 4 CHỮ 4

5 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (Từ âm Hán Việt viết chữ Hán và dịch nghĩa) 1. Tiểu cát nhất gian, tứ điện giai song, khả dĩ thấu quang. 小閣一間, 四面皆窗 可以透光, Một gian gát nhỏ, bốn bên đều có cửa sổ, có thể thấu ánh sáng, 2. Tiểu cát nhất gian, tứ điện giai song, khả dĩ thông phong, 小閣一間, 四面皆窗 可以通風 Một gian gát nhỏ, bốn bên đều có cửa sổ, có thể thông gió. 3. Ngã lai cát thượng, lung trung anh vũ, đối ngã học ngữ. 我來閣上, 籠中鸚鵡, 對我學語 Tôi lên trên gác, con vẹt trong lồng, hướng về tôi học nói. 4. Thiên hiểu nhật xuất, thất trung đại minh, hữu nhân tảo khởi. 天曉日出, 室中大明 有人早起, Trời rạng sáng, mặt trời mọc, trong nhà sáng rực, có người dậy sớm. 5. Hữu nhân tảo khởi, độc lập lang hạ, ngưỡng thị thiên không. 有人早起, 獨立廊下, 仰視天空 Có người dậy sớm, đứng một mình dưới chái nhà, ngẩng đầu nhìn trời. 6. Phù vân lai khứ, hồng nhật tiệm cao. Vân tán thiên thanh. 浮雲來去, 紅日漸高 雲散天青 Đám mây nổi đến rồi đi, mặt trời màu đỏ lên cao dần. Mây tan trời xanh. 5

6 7. Nhữ đẳng tỳ khưu (kheo)! Nhược nhiếp tâm giả, tâm tắc tại Định. 汝等比丘! 若攝心者, 心則在定, Tỳ kheo các ngươi! Nếu mình thu nhiếp cái tâm, thì tâm ở nơi Định. 8. Tâm tại Định cố, năng tri thế gian sanh diệt pháp tướng. 心在定故, 能知世間生滅法相 Nhờ tâm ở nơi Định, nên mình biết được cái tướng pháp sanh và diệt ở thế gian. 9. Thị cố nhữ đẳng thường đương tinh tấn tu tập chư Định. 是故汝等常當精進修習諸定 Vậy nên các ngươi thường phải tinh tấn tu tập các môn Định 10. Nhược đắc Định giả, tâm tắc bất tán.. 若得定者, 心則不散 Nếu mình đắc Định, thì tâm chẳng tán loạn 11. Thí như tích thủy chi gia, thiện trị đê đường. 譬如惜水之家善治隄 ( 堤 ) 塘 Tỉ như nhà kia tiếc nước, khéo sửa dọn bờ đê. 12. Hành giả diệc nhĩ, vị trí tuệ thủy cố, thiện tu thiền định, 行者亦爾為智慧水故, 善修禪定, Hành giả cũng như thế, vì nước trí tuệ, nên khéo tu thiền định. 13. Linh bất lậu thất. Thị danh vi định. 令不漏失 是名為定 Chẳng để cho nước trí tuệ ấy rỉ mất. Vậy gọi là thiền định. 6

7 14. Phật chế, xuất gia giả ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật. 佛制出家者, 五夏以前專精戒律 Phật qui định, người xuất gia 5 hạ về trước phải chuyên học và tinh tường về giới luật. 15. Ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền. 五夏以後方乃聽教參禪 5 hạ về sau mới học hỏi giáo lý, tham cứu thiền học. 16. Sa di thế lạc, tiên thọ thập giới, thứ tắc đăng đàn thọ cụ. 沙彌剃落, 先受十戒, 次則登壇受具 Sa di xuống tóc rồi, trước hết phải lãnh thọ 10 giới, kế đó mới đăng đàn lãnh thọ cụ túc giới. 17. Nhân thủ thập giới lược giải sổ ngữ, sử mông học tri sở hướng phương. 因取十戒, 略解數語, 使蒙學知所向方 Vì vậy mà tôi đem 10 giới lược giải vài lời, để người sơ học biết phương trời mà họ phải hướng tới. 18. Thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. 庶幾成就聖道, 不負出家之志矣 Ngõ hầu thành tựu thánh đạo, không phụ chí hướng xuất gia. 7

8 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (Ngữ pháp) 1/ 河中兩舟 Trong câu này 中 là: a/ Phương vị từ b/ Phó từ c/ Trợ từ d/ Liên từ 2/ 河中兩舟, 一去一來 Trong câu này 兩 là: a/ Phó từ b/ Liên từ c/ Trợ từ d/ Số từ 3/ 河中兩舟, 一去一來 Trong câu này 一 là: a/ Đại từ b/ Phó từ c/ Giới từ d/ Trợ từ 4/ 去舟風順, 桅上掛帆 Trong câu này 上 là: a/ Phương vị từ b/ Trợ từ c/ Phó từ d/ Liên từ 5/ 桅上掛帆, 其行速 Trong câu này 其 là: a/ Số từ b/ Liên từ c/ Đại từ d/ Trợ từ 6/ 桅上掛帆, 其行速 Trong câu này 速 là: a/ Phương vị từ b/ Phó từ c/ Giới từ d/ Đại từ 7/ 來舟風逆, 以槳撥水 Trong câu này 以 là: a/ Giới từ b/ Số từ c/ Phương vị từ d/ Phó từ 8/ 以槳撥水, 其行緩 Trong câu này 其 là: a/ Đại từ b/ Liên từ c/ Giới từ d/ Trợ từ 9/ 以槳撥水, 其行緩 Trong câu này 緩 là: a/ Phó từ b/ Trợ từ c/ Đại từ d/ Số từ 10/ 小閣一間, 四面皆窗 Trong câu này 一 là: a/ Số từ b/ Liên từ c/ Đại từ d / Phó từ 11/ 小閣一間, 四面皆窗 Trong câu này 間 là: a/ Đại từ b/ Giới từ c/ Trợ từ d/ Lượng từ 12/ 四面皆窗 Trong câu này 四 là: a/ Phó từ b/ Số từ c/ Trợ từ d/ Đại từ 13/ 四面皆窗 Trong câu này 皆 là: 8

9 a/ Giới từ b/ Liên từ c / Phó từ d/ Đại từ 14/ 可以透光, 可以通風 Trong câu này 可以 là: a/ Số từ b/ Liên từ c/ Đại từ d / Trợ Động từ 15/ 我來閣上, 獨坐窗前 Trong câu này 我 là: a/ Phó từ b/ Số từ c/ Đại từ d/ Lượng từ 16/ 我來閣上, 獨坐窗前 Trong câu này 上 là: a/ Phương vị từ b/ Đại từ c/ Số từ d/ Phó từ 17/ 我來閣上, 獨坐窗前 Trong câu này 獨 là: a/ Phó từ b/ Liên từ c/ Trợ Động từ d/ Lượng từ 18/ 獨坐窗前 Trong câu này 前 là: a/ Phương vị từ b/ Đại từ c/ Đại từ d/ Trợ từ 19/ 籠中鸚鵡, 對我學語 Trong câu này 中 là: a/ Liên từ b/ Số từ c/ Đại từ d/ Phương vị từ 20 / 籠中鸚鵡, 對我學語 Trong câu này 對 là: a/ Phó từ b/ Liên từ c/ Số từ d/ Giới từ 21/ 籠中鸚鵡, 對我學語 Trong câu này 我 là: a/ Đại từ b/ Phương vị từ c/ Đại từ d/ Phó từ 22/ 天曉日出, 室中大明 Trong câu này 中 là: a/ Phương vị từ b/ Phó từ c/ Đại từ d/ Trợ từ 23/ 天曉日出, 室中大明 Trong câu này 大 là: a/ Phó từ b/ Số từ c/ Trợ Động từ d/ Liên từ 24/ 有人早起 Trong câu này 早 là: a/ Liên từ b/ Phó từ c/ Số từ d/ Phương vị từ 25/ 有人早起, 獨立廊下 Trong câu này 獨 là: a/ Phó từ b/ Liên từ c/ Đại từ d/ Trợ từ 26/ 有人早起, 獨立廊下 Trong câu này 下 là: a/ Đại từ b/ Số từ c/ Phương vị từ d/ Phó từ 9

10 27/ 浮雲來去, 紅日漸高 Trong câu này 漸 là: a/ Phó từ b/ Liên từ c/ Số từ d/ Giới từ 28/ 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸謂之十干 Trong câu này 之 là: a/ Đại từ b/ Phó từ c/ Số từ d/ Phương vị từ 29/ 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥謂之十二支 Trong câu này 之 là: a/ Phó từ b/ Phương vị từ c/ Giới từ d/ Đại từ 30/ 甲為十干之首 子為十二支之首 Trong câu này 之 là: a/ Liên từ b/ Số từ c/ Phó từ d/ Trợ từ kết cấu 31/ 干支相配合以記年, 月, 日, 時 Trong câu này 相 là: a/ Liên từ b/ Đại từ c/ Phương vị từ d/ Phó từ 32/ 干支相配合以記年, 月, 日, 時 Trong câu này 以 là: a/ Phương vị từ b/ Số từ c/ Phó từ d/ Liên từ 33/ 汝等比丘! Trong câu này 汝 là: a/ Đại từ b/ Số từ c/ Liên từ d/ Phó từ 34/ 汝等比丘! Trong câu này 等 là: a/ Liên từ b/ Phó từ c/ Trợ từ d/ Giới từ 35/ 若攝心者, 心則在定. Trong câu này 者 là: a/ Trợ từ b/ Phương vị từ c/ Phó từ d/ Trợ từ kết cấu 36/ 若攝心者, 心則在定 Trong câu này 則 là: a/ Liên từ b/ Số từ c/ Đại từ d/ Trợ từ kết cấu 37/ 心在定故 Trong câu này 故 là: a/ Phó từ b/ Đại từ c/ Liên từ d/ Trợ Động từ 38/ 能知世間生滅法相 Trong câu này 能 là: a/ Liên từ b/ Trợ Động từ c/ Đại từ d/ Phó từ 39/ 是故汝等常當精進修習諸定 Trong câu này 是故 là: a/ Đại từ b/ Liên từ c/ Trợ từ d/ Phó từ 40/ 是故汝等常當精進修習諸定 Trong câu này 汝 là: a/ Phương vị từ b/ Trợ từ kết cấu c/ Đại từ d/ Số từ 10

11 41/ 是故汝等常當精進修習諸定 Trong câu này 等 là: a/ Liên từ b/ Số từ c/ Liên từ d/ Trợ từ 42/ 是故汝等常當精進修習諸定 Trong câu này 常 là: a/ Phó từ b/ Số từ c/ Đại từ d/ Trợ từ kết cấu 43/ 是故汝等常當精進修習諸定 Trong câu này 當 là: a/ Phương vị từ b/ Trợ Động từ c/ Trợ từ d/ Phó từ 44/ 是故汝等常當精進修習諸定 Trong câu này 諸 là: a/ Đại từ b/ Trợ từ kết cấu c/ Giới từ d/ Số từ 45/ 若得定者心則不散 Trong câu này 若 là: a/ Phương vị từ b/ Số từ c/ Trợ từ d/ Liên từ 46/ 若得定者心則不散 Trong câu này 則 là: a/ Liên từ b/ Số từ c/ Phó từ d/ Phương vị từ 47/ 若得定者, 心則不散 Trong câu này 不 là: a/ Đại từ b/ Trợ từ kết cấu c/ Phó từ d/ Trợ từ 48/ 譬如惜水之家善治隄塘 Trong câu này 之 là: a/ Phó từ b/ Số từ c/ Trợ từ d/ Trợ từ kết cấu 49/ 譬如惜水之家善治隄 ( 堤 ) 塘 Trong câu này 善 là: a/ Phó từ b/ Trợ Động từ c/ Số từ d/ Phương vị từ 50/ 行者亦爾為智慧水故 Trong câu này 者 là: a/ Đại từ b/ Phó từ c/ Trợ từ d/ Phương vị từ 51/ 行者亦爾為智慧水故 Trong câu này 亦 là: a/ Liên từ b/ Trợ Động từ c/ Số từ d/ Phó từ 52/ 行者亦爾 Trong câu này 爾 là: a/ Phương vị từ b/ Trợ Động từ c/ Đại từ d/ Số từ 53/ 行者亦爾為智慧水故 Trong câu này 為 là: a/ Giới từ b/ Số từ c/ Phó từ d/ Trợ từ kết cấu 54/ 行者亦爾為智慧水故 Trong câu này 故 là: a/ Trợ Động từ b/ Liên từ c/ Số từ d/ Phó từ 11

12 55/ 行者亦爾為智慧水故, 善修禪定 Trong câu này 善 là: a/ Đại từ b/ Trợ Động từ c/ Số từ d/ Phó từ 56/ 令不漏失是名為定 Trong câu này 不 là: a/ Phó từ b/ Trợ Động từ c/ Đại từ d/ Phương vị từ 57/ 令不漏失 是名為定 Trong câu này 是 là: a/ Giới từ b/ Số từ c/ Đại từ d/ Trợ từ kết cấu 58/ 佛制出家者 Trong câu này 者 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ từ c/ Phó từ d/ Đại từ 59/ 五夏以前專精戒律 Trong câu này 以 là: a/ Đại từ b/ Trợ Động từ c/ Giới từ d/ Phó từ 60/ 五夏以後方乃聽教參禪 Trong câu này 以 là: a/ Phó từ b/giới từ c/ Liên từ d/ Phương vị từ 61/ 五夏以後方乃聽教參禪 Trong câu này 方 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ Động từ c/ Số từ d/ Phó từ 62/ 五夏以後方乃聽教參禪 Trong câu này 乃 là: a/ Phó từ b/ Liên từ c/ Đại từ d/ Trợ từ 63/ 是故沙彌剃落, 先受十戒 Trong câu này 是故 là: a/ Liên từ b/ Trợ Động từ c/ Đại từ d/ Số từ 64/ 是故沙彌剃落, 先受十戒 Trong câu này 先 là: a/ Đại từ b/giới từ c/ Phó từ d/ Phương vị từ 65/ 次則登壇受具 Trong câu này 次 là: a/ Trợ từ kết cấu b/giới từ c/ Số từ d/ Phó từ 66/ 次則登壇受具 Trong câu này 則 là: a/ Phó từ b/giới từ c/ Liên từ d/ Phương vị từ 67/ 今名為沙彌 Trong câu này 今 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ Động từ c/ Số từ d/ Phó từ 68/ 而本所受戒 Trong câu này 而 là: a/ Liên từ b/ Trợ Động từ c/ Đại từ d/ Số từ 12

13 69/ 而本所受戒 Trong câu này 本 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ từ c/ Phó từ d/ Đại từ 70/ 而本所受戒 Trong câu này 所 là: a/ Phó từ b/ Liên từ c/ Đại từ d/ Trợ từ 71/ 愚者茫乎不知 Trong câu này 者 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ từ c/ Phó từ d/ Đại từ 72/ 愚者茫乎不知 Trong câu này 乎 là: a/ Đại từ b/ Phó từ c/ Trợ từ d/ Phương vị từ 73/ 愚者茫乎不知 Trong câu này 不 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ Động từ c/ Số từ d/ Phó từ 74/ 狂者忽而不學 Trong câu này 者 là: a/ Trợ từ b/ Phương vị từ c/ Phó từ d/ Trợ từ kết cấu 75/ 狂者忽而不學 Trong câu này 而 là: a/ Liên từ b/ Trợ Động từ c/ Đại từ d/ Số từ 76/ 狂者忽而不學 Trong câu này 不 là: a/ Đại từ b/ Phó từ c/ Trợ từ d/ Phương vị từ 77/ 便擬躐等 Trong câu này 便 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ từ c/ Phó từ d/ Đại từ 78/ 便擬躐等 Trong câu này 等 là: a/ Trợ từ b/ Phương vị từ c/ Phó từ d/ Danh từ 79/ 罔意高遠, 亦可慨矣 Trong câu này 亦 là: a/ Phó từ b/ Liên từ c/ Đại từ d/ Trợ từ 80/ 罔意高遠, 亦可慨矣 Trong câu này 可 là: a/ Liên từ b/ Trợ Động từ c/ Đại từ d/ Số từ 81/ 罔意高遠, 亦可慨矣 Trong câu này 矣 là: a/ Đại từ b/ Phó từ c/ Trợ từ d/ Phương vị từ 82/ 因取十戒略解數語 Trong câu này 因 là: a/ Phương vị từ b/ Số từ c/ Trợ từ d/ Liên từ 13

14 83/ 因取十戒略解數語 Trong câu này 略 là: a/ Phó từ b/ Liên từ c/ Đại từ d/ Trợ từ 84/ 使蒙學知所向方 Trong câu này 所 là: a/ Trợ từ b/ Phương vị từ c/ Phó từ d/ Danh từ 85/ 好心出家者 Trong câu này 者 là: a/ Đại từ b/ Phó từ c/ Trợ từ d/ Phương vị từ 86/ 切意遵行, 慎勿違犯 Trong câu này 勿 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ Động từ c/ Số từ d/ Phó từ 87/ 然後近為比丘戒之階梯 Trong câu này 然後 là: a/ Liên từ b/ Trợ Động từ c/ Đại từ d/ Số từ 88/ 然後近為比丘戒之階梯 Trong câu này 近 là: a/ Đại từ b/ Phó từ c/ Trợ từ d/ Phương vị từ 89/ 然後近為比丘戒之階梯 Trong câu này 之 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ từ c/ Phó từ d/ Đại từ 90/ 遠為菩薩戒之根本 Trong câu này 遠 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ Động từ c/ Số từ d/ Phó từ 91/ 遠為菩薩戒之根本 Trong câu này 之 là: a/ Giới từ b/ Số từ c/ Đại từ d/ Trợ từ kết cấu 92/ 因戒生定 Trong câu này 因 là: a/ Trợ từ kết cấu b/giới từ c/ Số từ d/ Phó từ 93/ 因定發慧 Trong câu này 因 là: a/ Đại từ b/ Trợ Động từ c/ Giới từ d/ Phó từ 94/ 仰視天空 Trong câu này 仰 là: a/ Phó từ b/ Liên từ c/ Đại từ d/ Trợ từ 95/ 不負出家之志矣 Trong câu này 不 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ từ c/ Phó từ d/ Đại từ 96/ 不負出家之志矣 Trong câu này 之 là: a/ Giới từ b/ Số từ c/ Đại từ d/ Trợ từ kết cấu 14

15 97/ 不負出家之志矣 Trong câu này 矣 là: a/ Đại từ b/ Phó từ c/ Trợ từ d/ Phương vị từ 98/ 若樂廣覽, 自當閱律藏全書 Trong câu này 若 là: a/ Liên từ b/ Trợ Động từ c/ Đại từ d/ Số từ 99/ 若樂廣覽, 自當閱律藏全書 Trong câu này 廣 là: a/ Đại từ b/ Trợ Động từ c/ Giới từ d/ Phó từ 100/ 若樂廣覽, 自當閱律藏全書 Trong câu này 自 là: a/ Trợ từ kết cấu b/ Trợ từ c/ Phó từ d/ Đại từ 101/ 若樂廣覽, 自當閱律藏全書 Trong câu này 當 là: a/ Trợ Động từ b/ Liên từ c/ Số từ d/ Phó từ Đáp án của Ngữ pháp 1) A 2) D 3) B 4) A 5) C 6) B 7) A 8) A 9) A 10) A 11) D 12 B 13) C 14) D 15) C 16) A 17) A 18) A 19) D 20) D 21) A 22) A 23) A 24) B 25) A 26) C 27) A 28) A 29) D 30) D 31) D 32) D 33) A 34) C 35) A 36) A 37) C 38) B 39) B 40) C 41) D 42) A 43) B 44) A 45) D 46) A 47) C 48) D 49) A 50) C 51) D 52) C 53) A 54) B 55) D 56) A 57) C 58) B 59) C 60) B 61) D 62) A 63) A 64) C 65) D 66) C 67) D 68) A 69) D 70) D 71) B 72) C 73) D 74) A 75) A 76) B 77) C 78) D 79) A 80) B 81) C 82) D 83) A 84) A 85) C 86) D 87) A 88) B 15

16 89) A 90) D 91) D 92) B 93) C 94) A 95) C 96) D 97) C 98) A 99) D 100) D 101) A 16

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 眼睛可離稿, 臉部可以有表情, 但不可用手勢或動作輔助 團體組詩詞朗誦 : 以學校團隊為單位, 不以年齡分組別

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION PHẬT THUYẾT PHÁP DIỆT TẬN KINH Đại Chánh (Taisho) vol. 12, no. 396 Hán dịch: Thất dịch Phiên âm & Lược dịch: Nguyên Tánh & Nguyên Hiển Hiệu đính: Thích Trí Thiện (10/2007) Tuệ Quang Wisdom Light Foundation

Chi tiết hơn

大藏经简体拼音版

大藏经简体拼音版 0 1 方 fānɡ 广 ɡuǎnɡ 华 huá 严 经 jīnɡ 界 jiè 品 pǐn 四 sì ɡuān 卷 juàn 唐 tánɡ 三 sān 藏 zànɡ 沙 shā 广 ɡuǎnɡ kōnɡ 译 方 fāng 广 guǎng 华 huá 严 经 jīng 界 jiè 品 pǐn 四 sì guān 尔 ěr 财 cái 童子 tóngzǐ 从 cóng 天宫 tiāngōng 下 xià

Chi tiết hơn

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - Phẩm 24 Tập 310: HT Tịnh Không giảng 1 TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 24: TAM BỐI VÃNG SANH: Ba Bậc Vãng Sanh Tập 310 Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.

Chi tiết hơn

僧祐录云安公录中失译师名今附西晋录 南無本師釋迦牟尼佛

僧祐录云安公录中失译师名今附西晋录 南無本師釋迦牟尼佛 僧祐录云安公录中失译师名今附西晋录 南無本師釋迦牟尼 说明 本简体注音版电书 是根据清制 乾隆大藏经 20 册 第 0046 部 大乘宝积部影印本校正注音的 特此说明 仁慧草堂二〇一七年五月 A 起诵仪 lú 炉 xiánɡ xiānɡzhà 香 乍爇 yún 祥云. 诚 cnɡ ruò fǎ. 法 意 jiè 界 fānɡ 方 ménɡ 蒙 zhū 殷. 诸 xiāngzàn 香 赞 ( 一遍 )

Chi tiết hơn

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình chuyển đổi ngôn ngữ từ văn bản nguồn (tiếng Trung) sang

Chi tiết hơn

BÀI SỐ 7

BÀI SỐ 7 BÀI SỐ BẢY LỤC VÂN TIÊN 陸雲僊 1. THƯƠNG GHÉT GHÉT THƯƠNG 2. TƯỢNG HÌNH VÂN TIÊN 3. PHÂN LOẠI CHỮ NÔM : CHỮ GIẢ TÁ CHỮ SÁNG TẠO 4. BÀI ÐỌC THÊM TRƯỚC ĐÈN DẦU ÐUI [NGƯ TIỀU] NGỮ VỰNG I. 傷恄恄傷 THƯƠNG GHÉT GHÉT

Chi tiết hơn

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - Phẩm 24 Tập 316: HT Tịnh Không giảng 1 TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014-2017 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 24: TAM BỐI VÃNG SANH: Ba Bậc Vãng Sanh Tập 316 Hòa thượng Tịnh Không

Chi tiết hơn

多品小学教育网

多品小学教育网 一年级汉语拼音拼读练习 班级 姓名 练习 (1) 单韵母拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 ā á ǎ à ō ó ǒ ò ē é ě è ī í ǐ ì ū ú ǔ ù ǖ ǘ ǚ ǜ 练习 (2) 声母拼读情况 : 熟练 ( ) 一般 ( ) 不熟 ( ) 家长签名 b p m f d t n l ɡ k h j q x zh ch sh r z c s y w 练习

Chi tiết hơn

12/21/2015 nhantu.net/tongiao/ngochanthien/ngochanthien.htm NGỘ CHÂN TRỰC CHỈ 悟真直指 TỐNG, TỬ DƯƠNG TRƯƠNG CHÂN NHÂN trước 宋紫陽真人著 THÊ VÂN SƠN, NGỘ NGUYÊ

12/21/2015 nhantu.net/tongiao/ngochanthien/ngochanthien.htm NGỘ CHÂN TRỰC CHỈ 悟真直指 TỐNG, TỬ DƯƠNG TRƯƠNG CHÂN NHÂN trước 宋紫陽真人著 THÊ VÂN SƠN, NGỘ NGUYÊ 12/21/2015 nhantu.net/tongiao/ngochanthien/ngochanthien.htm NGỘ CHÂN TRỰC CHỈ 悟真直指 TỐNG, TỬ DƯƠNG TRƯƠNG CHÂN NHÂN trước 宋紫陽真人著 THÊ VÂN SƠN, NGỘ NGUYÊN TỬ, LƯU NHẤT MINH chú 棲雲山悟元子劉一明註 CỬU DƯƠNG SƠN, ẤN

Chi tiết hơn

Lịch sử Việt Nam thời tự chủ: Lê Đại Hành dẹp loạn, phạt Tống, bình Chiêm Tác giả: Hồ Bạch Thảo Vua Lê Đại Hành họ Lê tên Hoàn, người đất Ái Châu [Tha

Lịch sử Việt Nam thời tự chủ: Lê Đại Hành dẹp loạn, phạt Tống, bình Chiêm Tác giả: Hồ Bạch Thảo Vua Lê Đại Hành họ Lê tên Hoàn, người đất Ái Châu [Tha Lịch sử Việt Nam thời tự chủ: Lê Đại Hành dẹp loạn, phạt Tống, bình Chiêm Tác giả: Hồ Bạch Thảo Vua Lê Đại Hành họ Lê tên Hoàn, người đất Ái Châu [Thanh Hóa],[1] làm quan nhà Đinh đến chức Thập đạo tướng

Chi tiết hơn

HNZ1D_chpy

HNZ1D_chpy Huainanzi 1 - D 1 HUAINANZI ch.1 Section D 夫無形者, 物之大祖也 ; 無音者, 聲之大宗也 fū wú xíng zhe,wù zhī dà zǔ yě ;wú yīn zhě,shēng zhī dà zōng yě 其子為光, 其孫為水, 皆生於無形乎! Qí zǐ wèi guāng, qí sūn wèi shuǐ, jiē shēng yú wú

Chi tiết hơn