LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê"

Bản ghi

1 LUẬT TỤC CỦA CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN 1 VƯƠNG XUÂN TÌNH Luâ t tu c, vơ i y nghi a la tri thư c dân gian vê qua n ly cô ng đô ng co vai tro lơ n trong xa hô i, nhâ t la xa hô i tiê n giai câ p. Luâ t tu c, co thê la tha nh văn hay bâ t tha nh văn, co thê đươ c đi nh danh kha c nhau như hương ươ c (ơ ngươ i Viê t), tâ p qua n pha p (mô t sô vu ng dân tô c Tây Nguyên) hay quy ươ c (nhiê u dân tô c ta i miê n nu i phi a Bă c), nhưng đê u ha m chư a như ng quy đi nh liên quan tơ i nhiê u mă t cu a đơ i sô ng va buô c ca c tha nh viên pha i tuân theo. Như ng quy đi nh â y vê căn ba n la đa m ba o lơ i i ch chung cu a cô ng đô ng, đươ c mo i ngươ i thông qua va cam kê t thư c hiê n. Ai la m tra i luâ t tu c se bi xư pha t hoă c bi cô ng đô ng lên a n, tâ y chay. Như vâ y, luâ t tu c đươ c sinh ra tư nô i ta i cu a cô ng đô ng, thươ ng đươ c cô ng đô ng tư nguyê n thư c hiê n, thâ m chi tư kiê m soa t lâ n nhau trong qua tri nh thư c hiê n. Kha i niê m cô ng đô ng (community) chu ng tôi du ng ơ đây la cô ng đô ng dân cư, đươ c hi nh tha nh tư nhiên trong li ch sư, tương đương vơ i ca c đơn vi la ng, ba n, buôn, so c ơ tô c Viê t va ca c dân tô c thiê u sô kha c. Vi thê, luâ t tu c không giô ng vơ i luâ t pha p ơ chô : luâ t pha p thuô c Nha nươ c, mang lơ i i ch cu a mô t giai câ p nhâ t đi nh va bă t ca c giai câ p kha c, nho m xa hô i kha c pha i tuân theo. Nhi n chung vơ i ngươ i dân trong cô ng đô ng, luâ t pha t la thư quyê n lư c tư bên ngoa i va tâ t nhiên, tha i đô cu a ngươ i dân đô i vơ i luâ t pha p vư a châ p nhâ n nhưng cu ng hay đô i pho hoă c đê pho ng. Vơ i cô ng đô ng cu a ca c dân tô c ơ Viê t Nam trong qua tri nh pha t triê n, kê tư khi co giai câ p va nha nươ c, hâ u như luâ t tu c va luâ t pha p đê u song song tô n ta i. Nhưng co xu hươ ng chung: luâ t pha p nga y ca ng bao tru m, ha n chê vai tro cu a luâ t 1 Bài viê t in trong Kỷ yê u Hô i tha o quô c tê : Viê n Nghiên cư u Văn ho a dân gian (2000), Luâ t tu c và phát triển nông thôn hiện nay ở Việt Nam, Nxb. Chính tri quô c gia, Hà Nô i, tr

2 tu c; tuy nhiên, không pha i lu c na o luâ t pha p cu ng xăm xoi va o mo i ngo nga ch cu a ca c cô ng đô ng vô n đa da ng na y. Mă t kha c, luâ t pha p bi đô i thay theo thê chê nha nươ c, song nhiê u khi a ca nh cu a luâ t tu c la i kha vư ng bê n. Đo la ly do ta i sao luâ t tu c cu a ca c tô c ngươ i ơ Viê t Nam cu ng như nhiê u nươ c trên thê giơ i vâ n tô n ta i va pha t huy vai tro. Đê chư ng minh cho ca c luâ n điê m trên, trong ba o ca o na y, chu ng tôi xin nêu vi du vê vai tro luâ t tu c cu a ca c dân tô c Ta y, Nu ng trong qua n ly cô ng đô ng va nguô n ta i nguyên, co so sa nh vơ i ngươ i Viê t va mô t sô tô c ngươ i kha c ta i vu ng Tây Nguyên nươ c ta. Do điê u kiê n tư liê u ha n chê nên chu ng tôi chu yê u đê câ p tơ i luâ t tu c cu a hai tô c ngươ i kê trên ơ ca c ti nh La ng Sơn, Bă c Giang va Ha Giang. 1. Cô ng đô ng la ng ba n - môi trươ ng luâ t tu c cu a ca c dân tô c Ta y, Nu ng Ngươ i Ta y va ngươ i Nu ng chu yê u sô ng ta i ca c ti nh Đông Bă c va Viê t Bă c nươ c ta. Theo kê t qua điê u tra năm 1989, dân sô cu a dân tô c Ta y la ngươ i - xê p thư 2 trong 54 dân tô c cu a ca nươ c, va dân tô c Nu ng, vơ i ngươ i, đươ c xê p ha ng thư 7 2. Ngoa i ne t giô ng nhau bơ i cu ng nho m ngôn ngư Ta y - Tha i, hai tô c ngươ i na y đê u phâ n lơ n sô ng ơ khu vư c thung lu ng, nhiê u nơi co n xen ke nhau va lâ y canh ta c lu a nươ c la m hoa t đô ng kinh tê chu đa o. Đây chi nh la nguyên nhân khiê n cho văn ho a, trong đo co tri thư c vê luâ t tu c cu a ho co nhiê u ne t tương đô ng. Ca hai dân tô c Ta y, Nu ng đê u co như ng bô phâ n sinh sô ng ơ Viê t Nam tư lâu đơ i, trong đo ngươ i Ta y cô co n tham gia va o qua tri nh hi nh tha nh cu a ngươ i Viê t cô. Vơ i đô ng ba o Nu ng, phâ n lơ n mơ i di cư tư Trung Quô c sang khoa ng va i ba trăm năm trơ la i đây. Mă t kha c, ta i ca c vu ng biên giơ i phi a Bă c, nơi li ch sư tô c ngươ i vơ i nhiê u biê n đô ng, co n co như ng nho m Ta y, Nu ng mơ i đê n Viê t Nam qua ng tư mô t thê kỷ trươ c. Tư sau năm 1954 đê n nay, diê n cư tru cu a hai dân tô c na y ta i như ng ti nh thuô c vu ng Đông Bă c, Viê t Bă c nga y ca ng tăng lên va co mô t sô di cư va o Tây Nguyên. Ti nh riêng ca c ti nh ơ miê n Bă c, trong cuô c tô ng điê u tra dân sô năm 1960 sô huyê n co trên ngươ i Ta y cư tru la 59, đê n năm 1989 la 2 Dư a theo ti lê tăng dân sô hằng năm, đê n năm 1995, dân sô cu a dân tô c Ta y ươ c ti nh co ngươ i, Nu ng: ngươ i. 2

3 73; co n chi sô tương tư ơ ngươ i Nu ng la 44 va 53 huyê n. Ta i ti nh Đă k Lă k - nơi hiê n nay co đông ngươ i Ta y va ngươ i Nu ng di cư tư do tơ i, nê u như năm 1979 chưa co huyê n na o co trên ngươ i Ta y hoă c ngươ i Nu ng, đê n năm 1989, ngươ i Ta y đa co ơ 4 huyê n va ngươ i Nu ng co ơ 5 huyê n vơ i sô lươ ng đa kê tơ i sinh sô ng. Cu ng theo kê t qua điê u tra dân sô năm 1989, qua thô ng kê ta i 5 ti nh: Ha Tuyên, Cao Bằng, La ng Sơn, Hoa ng Liên Sơn, Bă c Tha i, đa co xa (chiê m 82 % sô xa trong khu vư c) co ngươ i Ta y va 864 xa (chiê m 63,1 %) co ngươ i Nu ng cư tru (Khô ng Diê n, 1995, tr ). Ca c hô gia đi nh Ta y, Nu ng hay sô ng tâ p trung theo ba n. Đây la cô ng đô ng dân cư tư nhiên cu a ca c tô c ngươ i na y, thươ ng đươ c xây dư ng trên như ng va t đâ t bằng chân đô i nu i, hươ ng ra ca nh đô ng; hoă c trên như ng go đâ t cao cu a thung lu ng, xung quanh la ruô ng nươ c. Vi chu yê u tu cư ơ như ng thung lu ng he p, đâ t canh ta c ruô ng nươ c ha n chê nên trong xa hô i truyê n thô ng, khi ngươ i dân thươ ng chi trô ng lu a mô t vu vơ i năng suâ t thâ p, đa không cho phe p ca c ba n cư tru mâ t tâ p. Theo mô t ta i liê u thô ng kê, va o năm 1938, trong 117 ba n cu a 16 xa co ngươ i Ta y, Nu ng ơ châu Cao Lô c ti nh La ng Sơn, chi co 10 ba n (8,5 %) vơ i trên 30 nha, 15 ba n (12,8 %) dươ i 5 nha ; co n la i, tơ i 82 ba n (79,9 %) co tư 5-30 no c nha (Viê n Dân tô c ho c, 1992, ). Cu ng như nhiê u dân tô c kha c, ngươ i Ta y, Nu ng sô ng trong cu ng đơn vi cư tru thươ ng co mô i quan hê ra ng buô c, bơ i ho co chung ca c yê u tô như sau: Trươ c hê t, chung nơi cư tru, trong đo co rư ng, sông, suô i, ba i chăn tha, nguô n nươ c ơ pha m vi đi a vư c cu a ba n. Thư hai, chung tôn gia o, ti n ngươ ng: Mo i ngươ i đê u thơ cu ng chung thô thâ n, hoă c tha nh hoa ng cu a ba n - vi thâ n ba o hô cho đơ i sô ng toa n cô ng đô ng. Thư ba, chung văn ho a, vơ i biê u hiê n ro ne t ơ ngôn ngư va tâ p qua n thô ng nhâ t. Thư tư, chung huyê t thô ng: Trươ c năm 1945, hâ u như ca c ba n Ta y, Nu ng la công xa nông thôn, ba n i t cu ng co tư 2-3 ho, ba n nhiê u co ha ng chu c ho. Tuy nhiên, vâ n co n thâ y như ng ba n Ta y, Nu ng chi co 1 ho, vi du như ba n Chu ơ xa Hu ng Sơn, huyê n Tra ng Đi nh, ti nh La ng Sơn, vơ i duy nhâ t do ng ho Nguyê n (Viê n 3

4 Dân tô c ho c, 1992, 157). Vi thê, yê u tô do ng ma u ơ chư ng mư c nhâ t đi nh vâ n co vai tro trong đơ i sô ng công đô ng. Như ng yê u tô chung trên đây khiê n cô ng đô ng pha i tăng cươ ng cô kê t, va mă t kha c, tư thân mô i gia đi nh hoă c ca c tha nh viên cu ng luôn co nhu câ u hơ p ta c, se chia. Sô ng trong xã hô i tiê u nông, nhâ t la ơ đi a ba n miê n nu i chia că t, vơ i điê u kiê n thiê u di ch vu xa hô i, yêu câ u hơ p ta c va tương trơ trong lao đô ng sa n xuâ t, trong đơ i sô ng la tâ t yê u. Vi thê, ơ la ng ba n Ta y, Nu ng xuâ t hiê n kha nhiê u ca c loa i hội (hô i đô ng niên, hô i la m nha, hô i đi câ y, hô i chăn trâu) va mô t sô nơi co n co ca phe đê giu p đỡ nhau trong tang ma. Tư lâu, xa hô i Ta y, Nu ng ơ miê n nu i phi a Bă c đa nằm dươ i sư kiê m soa t cu a ca c thê lư c phong kiê n Viê t Nam, va sau na y, thư c dân Pha p cu ng đă t bô ma y cai tri. Trươ c Ca ch ma ng tha ng Ta m năm 1945, tô chư c xa hô i truyê n thô ng cu a vu ng Ta y, Nu ng hâ u hê t chi co n ơ câ p ba n. Tô chư c mường - thiê t chê câ p trên ba n co n râ t hiê m hoi, như chi tô n ta i ơ mô t sô nơi thuô c vu ng cao, vu ng sâu cu a ti nh Cao Bằng. Sau năm 1954, ta i vu ng miê n nu i phi a Bă c, la ng ba n cu a ho la i nằm trong thiê t chê chi nh tri cu a Nha nươ c Viê t Nam dân chu cô ng ho a (sau na y la Cô ng ho a xa hô i chu nghi a Viê t Nam). Tuy nhiên, như se phân ti ch ơ ca c phâ n tiê p theo, Nha nươ c Trung ương không pha i lu c na o cu ng nă m bă t hoă c kiê m soa t đươ c tâ t ca mo i hoa t đô ng ơ la ng ba n. To m la i, cô ng đô ng xa hô i la ng ba n cu a ca c dân tô c Ta y, Nu ng vơ i như ng ra ng buô c vê đâ t đai, ta i nguyên, tâm linh va do ng ma u, vơ i nhu câ u câ n đươ c tương trơ hoă c se chia chi nh la cơ sơ, môi trươ ng chu yê u cho sư ra đơ i va tô n ta i cu a luâ t tu c. 2. Luâ t tu c truyền thống trước năm 1954 Luâ t tu c ta i vu ng ca c dân tô c Ta y, Nu ng đươ c hiê u như la như ng quy ươ c cu a cô ng đô ng va trươ c năm 1954, không pha i la ng ba n na o cu ng co. Như ng quy ươ c â y thươ ng la bâ t tha nh văn, đươ c thươ ng xuyên nhă c nhơ trong cô ng đô ng va ngươ i dân tư gia c thư c hiê n như mô t tâ p qua n. Vê hi nh thư c, quy ươ c cu a la ng ba n Ta y, Nu ng kha c vơ i hương ươ c cu a la ng Viê t, bơ i hương ươ c đươ c biên soa n bằng 4

5 văn tư. Điê u đo co thê gia i thi ch bơ i nhiê u nguyên nhân, song mô t trong như ng ly do cơ ba n la ca c quy ươ c đo thươ ng đơn gia n, dê nhơ ; va mă t kha c, điê u kiê n dân tri cu a hâ u hê t ca c la ng ba n cu a hai tô c ngươ i na y không cho phe p xây dư ng luâ t tu c bằng văn ba n. Mă c du trong xa hô i Ta y, Nu ng trươ c năm 1954 đa co chư nôm Ta y va đa xuâ t hiê n như ng tri thư c, song sô ngươ i biê t chư co n i t ỏi. Mô i la ng ba n co hay không co luâ t tu c thươ ng phu thuô c va o quy mô dân cư và mô i quan hê xa hô i ta i la ng ba n đo. Qua kha o sa t điê n da chu ng tôi thâ y, vơ i như ng la ng co tư lâu đơ i như Na Ngâ n hay Ba n Tẳng (xa Bằng Kha nh - Lô c Bi nh - La ng Sơn) hoă c Sao Ha (Mai Sao - Chi Lăng - La ng Sơn), nô i dung cu a quy ươ c đa tương đô i phong phu. Song vơ i như ng la ng mơ i tha nh lâ p trươ c năm 1954 không lâu, sô hô gia đi nh co n i t ỏi (như ba n Na Lô c, xa Mai Sao, lâ p qua ng năm 1930, đê n năm 1954 co khoa ng hơn 10 hô ) la i không co quy ươ c, va nê u pha i ba o vê hoa ma u, cây cô i, ca c gia đi nh chi câ n nhă c nhơ nhau. Viê c xây dư ng quy ươ c la do trươ ng ba n va như ng ngươ i gia co uy ti n trong ba n chi u tra ch nhiê m. Ca c quy ươ c na y thươ ng đươ c nhă c nhơ va o như ng di p sinh hoa t cô ng đô ng, va đă c biê t ơ di p cu ng tho tỷ - theo ca ch go i cu a ngươ i Ta y, hoă c cô c ba n, theo ngôn ngư cu a đô ng ba o Nu ng, tư c cúng thô thâ n va o di p đâ u năm. Tho tỷ hay cô c ba n, theo quan niê m cu a ca c dân tô c Ta y, Nu ng la vi thâ n ba o vê cho cuô c sô ng cu a con ngươ i, gia su c, mu a ma ng trong mô t khu vư c cư tru nhâ t đi nh. Nơi cư tru â y thươ ng chung đi a thê : mô t re o đâ t, sươ n đô i, da i đâ t do c ven suô i Vi vâ y ta i mô i la ng ba n, co thê chi co mô t nơi thơ thô thâ n - nê u ca c hô cu ng cư tru trong mô t không gian liê n kê ; hoă c co thê co va i nơi - nê u ho sô ng trong mô t đi a hi nh bi phân că t. Chô cu ng thô thâ n co cây cô i râ m ra p va ngươ i ta la m ca i miê u nhỏ, bên trong chi đă t mô t ô ng hương. Đây đươ c coi la nơi thiêng liêng, câ m mo i ngươ i không đươ c chă t cây cô i, lâ y cu i, không đươ c chăn tha gia su c. Theo quan niê m cu a đô ng ba o, nê u ai vi pha m se bi động thổ, nghi a la sau đo cuô c sô ng cu a dân cư trong khu vư c â y không bình yên. Ti n ngưỡng thơ thô thâ n co vi tri quan tro ng trong đơ i sô ng tâm linh cu a ngươ i Ta y, Nu ng. Ho cho rằng thô thâ n co uy lư c râ t lơ n, co thê giu p mo i gia đi nh la m ăn thi nh vươ ng song cu ng co thê trư ng pha t ho nê u vi thâ n na y không ha i lo ng. Ta i nhiê u đi a phương, lê cu ng thô thâ n đươ c tô chư c va o chiê u nga y mô ng mô t Tê t ha ng năm. Ca c hô gia đi nh tư mang lê vâ t tơ i (ơ vu ng La ng Sơn, lê vâ t thươ ng co 5

6 mô t con ga trô ng thiê n va ca c loa i ba nh tra i). Ngươ i ha nh lê, ơ ba n dân tô c Ta y la trươ ng thó do ca c gia đi nh thơ chung mô t thó bâ u lên. Đo la ngươ i co uy ti n trong cô ng đô ng, hiê u biê t phong tu c tâ p qua n cu a dân tô c. Vi thê nhiê u khi trươ ng thó cu ng chi nh la trươ ng ba n, hoă c mô t ngươ i đư ng đâ u cu a nho m hô gia đi nh. Khi cu ng, đa i diê n cu a ca c hô ngô i ơ phi a sau. Trong ba i cu ng, trươ ng thó đo c tên tư ng hô vơ i đâ y đu tha nh viên, đô ng thơ i ba o vơ i vi thâ n như ng ngươ i đa chê t, như ng ngươ i mơ i chuyê n cư hoă c nhâ p cư trong năm. Cu ng xong, mo i ngươ i ngô i quây quâ n ta i nơi ha nh lê cu ng nhau ăn ba nh, uô ng rươ u (riêng con ga mang vê đê mo i ngươ i cu ng thu hươ ng). Song thươ ng trươ c lu c ăn mo i ngươ i đa ho p ba n, nhă c la i như ng quy ươ c, cam kê t cu a la ng ba n (hoă c cu a nho m gia đi nh cu ng thơ chung thó). Trươ ng thó ba o ca o như ng viê c xa y ra trong năm, như ng ai vi pha m quy ươ c va co thê xem xe t bô sung quy ươ c. Co nơi như ta i ba n Pô Lu ng cu a ngươ i Nu ng ơ xa Vinh Quang, huyê n Hoa ng Su Phi (Ha Giang), quy ươ c cu a ba n la i gă n vơ i viê c thơ thô thâ n diê n ra ta i khu rư ng câ m, dươ i mô t gô c cây to ma dân đi a phương go i la cây táng lò. Nghi lê đươ c tiê n ha nh va o ngày 30 tháng Giêng âm li ch ha ng năm. Lê vâ t gô m co ga va lơ n, do mo i nha đo ng go p, đươ c giê t thi t tư dươ i ba n rô i mang lên rư ng câ m nâ u nươ ng. Thư c ăn du ng đê cu ng chi chê biê n đơn gia n bằng ca ch luô c. Trên chiê c ba n cu ng ghe p bằng tre, ngươ i ta đă t ga va thu lơ n cu ng mô t ba t thi t lơ n lên đo (thi t đươ c lâ y tư mô i bô phâ n cu a con lơ n mô t i t). Cơm cu ng nâ u bằng ga o cu a gia ba n. Ca c chu hô khi tơ i đây, mô i ngươ i mang theo mô t chai rươ u, the hương va nă m cơm. Khi cu ng, gia ba n se lâ y cu a mô i chu hô va i que hương đê thă p. Trong lơ i khâ n, ngoa i câ u mong thô thâ n, ông co n khâ n câ u ca vua cu a dân tô c La Chi (tương truyê n la ngươ i đâ u tiên khai pha khu vư c na y) phu hô cho dân ba n. Trươ c khi ăn uô ng, gia ba n cu ng nhă c la i như ng quy ươ c cu a ba n va viê c thư c hiê n quy ươ c đo trong năm. Ta i mô t sô nơi, ca c quy ươ c không chi tô n ta i trong mô t ba n ma co khi co n gă n kê t ơ pha m vi liên ba n. Vơ i ngươ i Nu ng ơ xa Pô Lô, huyê n Hoa ng Su Phi (Ha Giang), ha ng năm, sau khi ca c ba n tô chư c lê cu ng ta i khu rư ng câ m cu a mô i ba n, vào ngày 2-2 âm li ch, 5 ba n trong xa (trong đo co ba n Pô Lu ng - xưa thuô c xa Pô Lô ) la i tô chư c cu ng ơ rư ng câ m chung cu a ca c ba n na y. Mu c đi ch cu a lê đo tương tư như lê cu ng ta i rư ng câ m cu a mô i ba n, song bao tru m pha m vi rô ng hơn. Lê vâ t la mô t con lơ n nhỏ do ca c gia đi nh go p tiê n mua. Tơ i dư chi co đa i diê n cu a ca c 6

7 ba n. Năm na o đươ c mu a, ngươ i ta cu ng bằng trâu va tâ t ca ca c chu hô đê u tham gia. Trong lê cu ng na y, như ng quy ươ c cu a ca c ba n vô n giô ng nhau la i đươ c khẳng đi nh tha nh quy ươ c chung cu a liên ba n. Tu c lê â y cu ng tương tư như cu a ngươ i Nu ng ta i 3 ba n Kim Ly, Ba n Chang va Na Don thuô c xa Đô i Câ n, huyê n Tra ng Đi nh, ti nh La ng Sơn. Va o nga y 4-4 âm li ch ha ng năm, dân cu a 3 ba n tô chư c cu ng thâ n đa (dươ i gô c đa). Lê vâ t đươ c lâ y tư nguô n thu cu a ruô ng công va co n do ca c gia đi nh đo ng go p. Sau khi cu ng, mo i ngươ i cu ng ăn uô ng va ba n công viê c chung (Viê n Dân tô c ho c, 1992, tr ). Vê nô i dung quy ươ c, tu y theo tư ng đi a phương co như ng kha c biê t, song nhi n chung thươ ng bao gô m ca c khoa n chi nh như sau: - Ba o vê trâ t tư an ninh. - Ba o vê sa n xuâ t va thu y lơ i. - Ba o vê rư ng va đâ t đai. - Tương trơ giu p đỡ nhau. Ba o vệ trâ t tư an ninh: Quy ươ c thươ ng đê ra ca c phương a n pho ng chô ng trô m cươ p, nhằm giư gi n ta i sa n va ti nh ma ng cu a tha nh viên trong cô ng đô ng. Nê u ai thâ y co ngươ i la va o ba n hoă c pha t hiê n co ke trô m pha i ba o cho mo i ngươ i. Lu c co trô m cươ p, tâ t ca ca c tha nh viên pha i hơ p lư c đê vây bă t va cư u trơ nhau. Ba o vệ sa n xuâ t va thu y lơ i: Co quy ươ c nêu đê n mu a vu, tư ng nho m gia đi nh canh ta c gâ n nhau pha i cu ng hơ p sư c ra o chă n ba o vê mu a ma ng. Ơ ba n Na Ngâ n va ba n Tẳng xa Bằng Kha nh (Lô c Bi nh) co n quy đi nh như ng khu vư c riêng tha trâu bo. Khi đê n thơ i vu gieo trô ng, nhâ t la lu c lu a mơ i gieo hay đê n thơ i vu thu hoa ch, ca c gia đi nh pha i cư ngươ i trông nom, chăn dă t trâu bo, không đươ c tha rông. Đô i vơ i lơ n, dê va ca c loa i gia câ m, ca c hô pha i nhô t trong chuô ng hay ra o chă n ơ khu vư c riêng. Ai vi pha m se chi u pha t theo hi nh thư c: - Bô i thươ ng thiê t ha i, bằng ca ch trô ng đê n, tra giô ng, tra sô lương thư c tu y theo thơ i vu va điê u kiê n nơi trô ng (nơi đâ t tô t hoă c đâ t xâ u). - Pha t bằng tiê n (mư c đô pha t ơ mô i nơi co quy đi nh riêng). 7

8 Ta i ba n Pô Lu ng, luâ t tu c quy đi nh: nê u gia su c nhà ai pha hoa i hoa ma u cu a ngươ i kha c tơ i lâ n thư 3, chu ruô ng (nương) co quyê n đa nh chê t con vâ t đo. Thi t con vâ t đươ c chia la m hai phâ n, mô t nư a cho chu ruô ng (nương) va nư a co n la i cho chu con vâ t bi giê t. Vê thu y lơ i, ta i thôn Sao Ha (Mai Sao - Chi Lăng) co n quy đi nh ca c gia đi nh co ruô ng nươ c pha i tu sư a, đă p đâ p, khơi mương, đô ng thơ i că t cư mô t ngươ i chuyên la m nhiê m vu trông coi nươ c. Khi nươ c lu, ngươ i na y co tra ch nhiê m nhâ c tâ m va n ngăn do ng đê phân lu. Ba o vệ nguô n nươ c: Quy ươ c na y thươ ng đươ c ban ha nh ta i như ng la ng ba n sư du ng nguô n nươ c ma ch, như ba n Pô Lu ng. Theo quy đi nh, ca c gia đi nh không đươ c chă t pha rư ng va đô t râ y la m nương ơ như ng nơi đâ u nguô n nươ c; không đươ c tha trâu, ngư a, dê ta i khu vư c đâ u nguô n hoă c ca nh chô giê ng đa o. Ba o vệ rư ng va đâ t đai: Mô i la ng ba n đê u co quy đi nh ro ra ng vê ranh giơ i, đâ t đai cu a la ng đo. Ranh giơ i phân đi nh giư a ca c la ng thươ ng căn cư va o sông suô i, khe nu i, ma nh đâ t, va t ruô ng ma cư dân trong ba n đa canh ta c tư lâu đơ i. Co thê co như ng đươ ng ranh giơ i chi mang ti nh ươ c lê nhưng đê u đươ c mo i ngươ i tôn tro ng. Ranh giơ i na y thươ ng do ngươ i gia hoă c như ng ngươ i co công khai pha vu ng đâ t hoa ch đi nh. Trong mô i la ng, mo i tha nh viên đê u co quyê n khai pha đâ t đai đê trô ng tro t, thu ha i lâm thô sa n. Như ng ngươ i gia co n co tra ch nhiê m trao truyê n cho con cha u biê t vê đâ t đai, ranh giơ i cu a la ng mi nh. Ca c quy ươ c ba o vê rư ng va đâ t đai cu a la ng ba n, thươ ng gô m như ng nô i dung sau: - Không đê ngươ i cu a la ng kha c xâm pha m (la m râ y, chă t cây, lâ y cu i). - Phân phô i va điê u ho a viê c khai pha đâ t đai. Như ng ma nh rư ng riêng (hô i, tre, tru c, vâ u) cu a gia đi nh pha i tư giư. - Quy đi nh viê c trô ng cây rư ng (nhâ t la tre, vâ u, tru c) ơ khu vư c ven suô i, hoă c ta i như ng nơi không canh ta c đươ c hoa ma u. - Ai chă t chô m cây, be trô m măng, đê trâu bo pha hoa i bi pha t theo quy đi nh. Viê c xư pha t ca c vu vi pha m quy ươ c thươ ng do trươ ng ba n (hoă c trươ ng tho - ngươ i đư ng đâ u nho m hô gia đi nh) giư vai tro tro ng ta i. Ông ta đê n tâ n nơi đê xem xe t mư c đô thiê t ha i. Nê u thiê t ha i do gia su c gây nên, chu gia su c va ngươ i bi 8

9 ha i thươ ng tư thương lươ ng. Trong trươ ng hơ p không thương lươ ng đươ c, trươ ng ba n se chiê u theo quy ươ c đê bă t ngươ i co gia su c pha hoa i đê n bu. Ca c trươ ng hơ p ăn trô m cây cô i, hoa ma u cu ng đươ c xư ly theo ca ch trên. Nê u trươ ng ba n không gia i quyê t nô i, đưa lên ly trươ ng (đa i diê n chi nh quyê n câ p xa ) gia i quyê t. Tương trơ giu p đơ nhau trong la ng ba n thươ ng đươ c thư c hiê n va o ca c di p cươ i xin, tang ma, la m nha, hoă c khi gă p hoa n na n. Chẳng ha n, quy ươ c cu a ba n Pô Lu ng quy đi nh: nê u gia đi nh na o co ngươ i bi chê t, ca c hô pha i co tra ch nhiê m giu p đỡ. Khi đê n viê ng, mô i hô mang mô t con ga nhỏ (5-6 la ng), 1 go i ba nh dày, 6 ô ng ga o (tương đương 2,5kg), 2 ô ng đâ u tương, 1 chai rươ u, 1 bo cu i, 1 the hương; ngoa i ra, co n pha i tham gia mo i công viê c nê u đươ c phân công. Dân ba n cư 3 ngươ i chuyên giu p như ng gia đi nh co tang lo liê u ca c viê c: ngươ i thư nhâ t lo viê c đong, đê m ca c thư phu ng viê ng; ngươ i thư hai chi đa o như ng viê c như đa o huyê t, khiêng quan ta i; va ngươ i thư ba lo tô chư c ăn uô ng. Cu ng liên quan tơ i giu p đỡ nhau trong đa m ma, ơ ngươ i Ta y, Nu ng co n co tô chư c phe. Phe co thê la tô chư c cu a toa n ba n, song co khi bao gô m mô t sô hô gia đi nh gă n bo vơ i nhau. Như vâ y trong trươ ng hơ p sau, phe thươ ng chi tô n ta i ơ như ng ba n lơ n va co thê kê t na p tha nh viên cu a nơi kha c, ba n kha c. Chẳng ha n, phe cu a ngươ i Nu ng ta i ba n Kim Ly gô m ca như ng ngươ i ơ Thâ t Khê (cu ng ti nh). Mo i ngươ i trong phe cư ra tu m phe (tru m phe) đê điê u khiê n công viê c. Khi mô t gia đi nh tha nh viên trong phe co tang, mo i công viê c như đa o huyê t, pha t đươ ng, sư a nha, lâ y cu i, nâ u nươ ng đê u đươ c phe lo liê u. Ca c tha nh viên trong phe ho p vơ i nhau mô i khi co đa m đê xem xe t như ng viê c đa qua va phân công viê c mơ i. Kỷ luâ t trong phe râ t nghiêm khă c. Ai đê n châ m hoă c không hoa n tha nh nhiê m vu đê u bi pha t nă ng. Vơ i phe cu a ngươ i Ta y ơ La ng Sơn co n co phường con ca, gô m như ng ngươ i ha t, thô i ke n, mu a chim phươ ng hoa ng. Viê c luyê n tâ p cu a phươ ng đươ c tô chư c ơ như ng căn lê u xa la ng ba n (Viê n Dân tô c ho c, 1992, tr ). Ơ nơi không co quy ươ c, như ca c ba n cu a như ng nho m ngươ i Nu ng ta i Sơn Đô ng - Bă c Giang, do đô ng ba o mơ i lâ p cư hoă c như ng ngươ i trong ba n thươ ng la anh em, ho ha ng vơ i nhau. Vi thê, nê u co ai sai pha m trong sa n xuâ t, đơ i sô ng, ngươ i ta chi nhă c nhơ hoă c tư thương lươ ng. Tâ p qua n cu ng thô thâ n ta i đây cu ng phô biê n, song hoa t đô ng trong nga y lê na y chi ơ li nh vư c ti n ngưỡng - tư c cu ng 9

10 câ u phu c. Nhưng vê thu y lơ i, nhiê u nơi la i râ t chu tro ng hơ p ta c giư a ca c hô gia đi nh. Ta i ba n Đa Cô i, xa Gia o Liêm, viê c tô chư c trong công ta c thu y lơ i kha chă t che. Ngươ i chi u tra ch nhiê m viê c na y trươ c toa n dân ba n la kha n tra i - tư c trươ ng ba n. Giu p viê c trươ ng ba n co mô t ngươ i go i la te nă m (ông coi nươ c), do dân ba n bâ u ra. Hê thô ng thu y lơ i (gô m đâ p va mương dâ n nươ c) do ca c hô cu ng hơ p sư c la m. Trươ ng ba n la ngươ i qua n ly va điê u ho a nguô n nươ c cho ca c gia đi nh. Ha ng năm va o vu ca y câ y hoă c lu c nă ng ha n, trươ ng ba n pha i thông ba o cho ca c hô va să p xê p thơ i gian đê ho dâ n nươ c va o ruô ng. Dươ i sư điê u ha nh cu a trươ ng ba n, ông coi nươ c se trư c tiê p tha o nươ c tư đâ p va o ruô ng cu a mô i hô gia đi nh. Nhi n la i luâ t tu c cu a đô ng ba o Ta y, Nu ng trong xa hô i truyê n thô ng, thâ y tương đô ng vơ i luâ t tu c cu a nhiê u dân tô c kha c, như Viê t, Ê-đê ơ khi a ca nh: môi trươ ng cho vâ n ha nh cu a luâ t tu c chu yê u ta i cô ng đô ng (ba n, la ng, buôn). Song luâ t tu c Ta y, Nu ng chưa đươ c văn ba n ho a phô biê n như luâ t tu c Viê t. Đa ng tiê c cho đê n nay, chu ng tôi chưa co mô t quy ươ c na o cu a hai dân tô c Ta y, Nu ng đươ c ghi bằng chư. Luâ t tu c cu a hai tô c ngươ i na y cu ng không mang ti nh thô ng nhâ t như luâ t tu c Ê-đê: tuy buôn la môi trươ ng vâ n ha nh, nhưng nô i dung cu a luâ t tu c la i kha giô ng nhau, đươ c nhiê u cô ng đô ng ghi nhâ n va tuân thu, truyê n tu ng dươ i da ng văn ho c dân gian đê mo i ngươ i dê thuô c, dê nhơ. Vê nô i dung, luâ t tu c Ta y, Nu ng không phong phu như luâ t tu c cu a ngươ i Ê-đê va ngươ i Viê t. Vơ i đô ng ba o Ê-đê, trong xa hô i truyê n thô ng, luâ t tu c la công cu chi nh đê điê u ha nh mo i hoa t đô ng xa hô i (Luâ t tu c Ê-đê, 1996); co n ơ cô ng đô ng ngươ i Viê t, hương ươ c cu ng thươ ng bao gô m kha nhiê u điê u khoa n, như hương ươ c ca c la ng Mô Tra ch: 30 điê u, La Ca : 39 điê u, Đô ng Lư: 40 điê u, La Tinh: 51 điê u (Bu i Xuân Đi nh, 1998, tr.29). Trong hương ươ c cu a ngươ i Viê t, thâ m chi co điê u khoa n co n ghi ti mi ca chô ngô i nơi đi nh đa m, phâ n biê u cu a như ng ngươ i thu hươ ng. Điê u đo pha n a nh sư phân ho a giai câ p sâu să c trong xa hô i truyê n thô ng ơ tô c ngươ i na y. Như tri nh ba y ơ phâ n trên, tư lâu, Nha nươ c phong kiê n đa can thiê p va o la ng ba n vu ng Ta y, Nu ng bằng hê thô ng luâ t pha p; vi thê luâ t tu c chi gia i quyê t như ng vâ n đê cu a nô i bô cô ng đô ng hoă c xư ly ca c vi pha m nhỏ. Vi du, sư ta c đô ng cu a bô ma y chi nh quyê n cu a ngươ i Pha p trong ba o vê nguô n rư ng tư nhiên trươ c 1954 đa kiê m soa t va ha n chê lơ i i ch cu a cô ng đô ng. Ta i mô i huyê n, ho đê u đă t chư c quan kiê m lâm va chư c na y do mô t ngươ i Pha p nă m giư. Chi u tra ch nhiê m vê ba o 10

11 vê nguô n lơ i tư nhiên ơ đi a phâ n thuô c ca c đi a phương la ly trươ ng. Đê ba o vê rư ng, ngươ i Pha p nghiêm câ m hoă c ha n chê khai tha c ca c loa i gô quy hiê m như lim, nghiê n. Ơ huyê n Sơn Đô ng, ti nh Bă c Giang, dân không đươ c khai tha c gô lim la m nha. Ai xây câ t nha cư a pha i ba o ly trươ ng, quan kiê m lâm; va lu c la m xong ho se tơ i kiê m tra. Nê u nha chư c tra ch pha t hiê n ngươ i na o la m nha bằng loa i gô câ m, se pha t râ t nă ng. Quan kiê m lâm cu ng quy đi nh, nê u ai bă t sô ng đươ c ca c loa i thu quy như hô, gâ u pha i nô p cho quan. Ta i Chi Lăng, La ng Sơn, ngươ i Pha p cho phe p dân la m nha bằng gô nghiê n song trươ c khi la m pha i đăng ký sô lươ ng. Lu c la m nha xong, ho đê n kiê m tra, nê u vươ t sô gô đăng ky cu ng bi pha t. Viê c khai tha c gô ba n hoa n toa n bi câ m. Ngoa i ra, ngươ i Pha p cu ng nghiêm câ m dân không đươ c la m cha y rư ng. Ơ huyê n Chi Lăng (La ng Sơn), co lâ n quan kiê m lâm Pha p đa pha t tiê n ca mô t ba n - mô i hô pha i nô p 2 ha o (tiê n Đông Dương) vi ngươ i ba n na y la m cha y rư ng nhưng không pha t hiê n đươ c đi ch danh thu pha m. Vơ i săn bă n thu rư ng, chi đươ c du ng su ng ki p va ca c loa i vu khi tư ta o. Ai bă n thu bằng loa i su ng đa n cu a quân đô i se bi bỏ tu. Tâ t nhiên đây không chi ba o vê rư ng ma co n co ly do an ninh chi nh tri. Như ng quy đi nh va ca ch thư c thi luâ t pha p như thê ta o nên pha n ư ng trong nhân dân, như le n lu t, vu ng trô m, bao che đê khai tha c nguô n ta i nguyên bi câ m. Trong khi đo, như ng điê u khoa n cu a luâ t tu c la i thươ ng đươ c ca c tha nh viên trong cô ng đô ng tuân thu nghiêm ngă t. 3. Luâ t tu c trong giai đoa n Sau khi ho a bi nh đươ c lâ p la i ơ miê n Bă c Viê t Nam (1954), dân sô cu a ca c dân tô c Ta y, Nu ng ta i như ng điê m kha o sa t vâ n chưa đông va mô i ba n trung bi nh trên dươ i 20 hô gia đi nh. Vi thê, ngươ i dân canh tác ruô ng nươ c là chi nh. Chẳng ha n ta i xa Gia o Liêm, huyê n Sơn Đô ng (Bă c Giang), ngươ i Nu ng chu yê u trô ng lu a nươ c. Ho cu ng la m nương, song chi pha t mô t sô ma nh ơ chân đô i quanh khu vư c cư tru. Như ng ngo n nu i bên ca nh ca c thôn Đa Cô i, thôn Re m bây giơ, cây rư ng vâ n râ m ra p và ho co thê khai tha c gô la m nha, thu ha i rau rư ng, săn bă n lu c câ n thiê t. Ti nh tra ng đo cu ng tương tư ơ ca c ba n thuô c xa Mai Sao huyê n Chi Lăng. Cư dân Ta y, Nu ng cho biê t, lu c â y ho vâ n thươ ng xuyên du ng ca m bâ y, su ng ki p đê diê t trư muông thu pha hoa i mu a ma ng. 11

12 Tư như ng năm 60, như nhiê u nơi kha c, hơ p ta c xa nông nghiê p đươ c thiê t lâ p ơ vu ng đô ng ba o Ta y, Nu ng. Lu c đâ u mô i ba n la mô t hơ p ta c xa, sau chuyê n lên hơ p ta c xa bâ c cao, ba n trơ tha nh đô i sa n xuâ t. Do điê u kiê n cu thê ơ mô i đi a phương, mư c đô tô n ta i cu a hơ p ta c xa cu ng kha c nhau: co nơi duy tri liên tu c, co nơi như ơ xa Bằng Kha nh (Lô c Bi nh) lu c hơ p lu c tan. Bô ma y hơ p ta c xa đa m nhiê m vai tro điê u ha nh trong la ng ba n. Như ng hoa t đô ng cu a no vư a co chư c năng cu a cơ sơ sa n xuâ t, vư a đa m ba o nhiê m vu ha nh chi nh (thu thuê, thươ ng pha t). Vi thê, mô t sô luâ t tu c, nhâ t la luâ t tu c gă n vơ i sa n xuâ t, ba o vê rư ng va nguô n ta i nguyên thuô c sơ hư u tâ p thê bi tiêu vong. Ti n ngưỡng thơ thô thâ n ta i mô t sô nơi cu ng bi ba i trư. Đê ba o vê nguô n ta i nguyên, theo chu trương cu a chi nh quyê n Trung ương, mô t sô hơ p ta c xa (như ơ xa Gia o Liêm - Sơn Đô ng), qua n ly nghiêm ngă t viê c la m nương riêng cu a hô gia đi nh. Hô na o muô n co nương thêm ngoa i phâ n ruô ng nương cu a hơ p ta c xa, chi đươ c la m ơ nơi quy đi nh - thươ ng la khu vư c chân đô i nu i hoă c rư ng cỏ tranh. Mô i mu a la m nương, ca n bô Pho ng Nông nghiê p cu a huyê n cư ngươ i xuô ng ca c xa đê kiê m tra viê c thư c hiê n quy đi nh la m nương đu ng hay không. Ta i xa Mai Sao - Chi Lăng, ca c hơ p ta c xa co n phân chia đi a vư c sông suô i đê sư du ng. Ke m theo, co như ng quy đi nh ba o vê viê c đa nh bă t ca va ba o vê nguô n nươ c (câ m đa nh ca bằng mi n, bằng thuô c đô c). Mô i hơ p ta c xa đê u co tô ba o vê. Nhiê m vu chi nh cu a tô la ba o vê hoa ma u cu a hơ p ta c xa. Trong thơ i kỳ na y, ca c hơ p ta c xa đê u câ m mo i ngươ i tha rông gia súc. Nê u gia đi nh na o đê gia su c pha hoa i hoa ma u cu a hơ p ta c xa se bi pha t. Trươ c khi pha t, hơ p ta c xa đê u cư mô t tô bi nh xe t mư c đô thiê t ha i (tô na y thươ ng co đa i diê n ban qua n tri, tô trươ ng va mô t tha nh viên trong đô i ba o vê, đô i trươ ng sa n xuâ t cu a đô i co hoa ma u bi mâ t va chu gia su c). Ca ch pha t va mư c pha t ơ mô i nơi cu ng kha c. Ta i xa Gia o Liêm, căn cư va o mư c đô thiê t ha i, se quy ra tho c va ngươ i bi pha t pha i tra bằng tho c. Co n ơ xa Mai Sao, gia su c pha hoa i thư hoa ma u gi, chu nuôi pha i đê n hoa ma u đo. Bên ca nh ba o vê hoa ma u cu a hơ p ta c xa, co n co ba o vê hoa ma u cu a ca c gia đi nh trô ng trong vươ n, ơ ba i hoă c nương khai pha thêm. Nê u gia su c pha hoa i, chu gia su c vâ n pha i đê n bu theo phương thư c truyê n thô ng. 12

13 Viê c ba o vê rư ng ơ mô i đi a phương theo nguyên tă c thuô c tra ch nhiê m cu a chi nh quyê n, song thươ ng co sư phô i hơ p giư a chi nh quyê n vơ i hơ p ta c xa. Mô i xa đê u co ban ba o vê rư ng va trươ ng ban thươ ng la xa đô i trươ ng dân quân. Xa Mai Sao - Chi Lăng quy đi nh: nê u xa viên cu a đô i sa n xuâ t na o la m nương va o khu vư c rư ng gia, đô i trươ ng sa n xuâ t pha i ba o cho ban ba o vê rư ng (thơ i gian na y chưa co trươ ng thôn). Sau năm 1954 va trong thơ i kỳ hơ p ta c xa, như ng nơi như huyê n Sơn Đô ng, Chi Lăng đa cho phe p dân lâ y gô lim va gô nghiê n đê xây dư ng nha cư a hoă c đo ng đô du ng. Ta i huyê n Sơn Đô ng, va o đâ u như ng năm 90, kiê m lâm cu a huyê n đê n ca c nha dân đê kiê m tra viê c sư du ng gô lim va căn cư va o lươ ng gô sư du ng đê đa nh thuê. Riêng ta i huyê n Lô c Bi nh, do phong tra o hơ p ta c xa không đươ c bê n vư ng nên ti nh tra ng pha rư ng tư nhiên la m nương diê n ra phô biê n hơn. Cư dân Ta y, Nu ng ơ xa Bằng Kha nh thươ ng lên tâ n nu i Mâ u Sơn (ca ch 5-7km) đê pha t rư ng la m nương. Song nhi n chung, ta i hai huyê n Sơn Đô ng va Chi Lăng, rư ng tư nhiên vâ n đươ c ba o vê kha tô t. Trong thơ i kỳ na y, truyê n thô ng sơ hư u rư ng va như ng cây trô ng tư thơ i ông cha vâ n đươ c chi nh quyê n va cô ng đô ng tôn tro ng. Như ng nguyên tă c kê thư a rư ng va cây rư ng ơ ca c hô gia đi nh đươ c tuân thu theo quy ươ c truyê n thô ng. Ta i ca c gia đi nh ơ Sơn Đô ng, Chi Lăng, co mô t sô loa i cây đươ c ngươ i dân trô ng nhiê u hơn trươ c đây, như tre hoă c cây ăn qua. Nguyên nhân khiê n ho trô ng tre nhiê u bơ i tre ngày càng khan hiê m trong rư ng tư nhiên. Tre đươ c trô ng ơ như ng nơi đâ t hoang quanh ba n, ven bơ suô i. Nguyên tă c ba o vê măng tre đê không bi mâ t trô m, không bi trâu bo ăn vâ n tuân thu theo ca ch thư c cô truyê n. Kê tư sau cuô c chiê n tranh biên giơ i năm 1979, rư ng tư nhiên va ca rư ng cu a ca c hô gia đi nh ơ huyê n Lô c Bi nh bi ta n pha năng nê. Lu c na y, co mô t lư c lươ ng lơ n bô đô i va dân công đo ng quân ta i đi a phương. Cây rư ng bi đô n chă t nhiê u, vư a phu c vu cho nhiê m vu quân sư (la m hâ m, bă c câ u da chiê n), vư a đa p ư ng nhu câ u cu i đô t va thâ m chi, mô t sô ngươ i co n lơ i du ng đê mang vê vu ng đô ng bằng. Vi thê chi trong vo ng va i ba năm, rư ng cu a Lô c Bi nh đa bi pha tru i. Nguyên nhân chu yê u do chiê n tranh, song cu ng co n do hơ p ta c xa lu c hơ p lu c tan, bô ma y qua n ly thiê u hiê u qua, trong khi ca c quy ươ c truyê n thô ng không đươ c pha t huy. 13

14 4. Vai trò cu a luâ t tu c trong giai đoa n hiện nay Tư năm thơ i điê m mơ đâ u công cuô c Đô i Mơ i do Đa ng Cô ng Sa n Viê t Nam khơ i xươ ng va la nh đa o, dươ i sư ta c đô ng cu a ca c chi nh sa ch Khoa n 10, Luâ t Đâ t đai va viê c cu ng cô bô ma y câ p thôn ba n, cô ng đô ng cu a hai dân tô c Ta y, Nu ng cu ng như ca c dân tô c kha c đa co nhiê u biê n đô i. Hô gia đi nh nông dân, trong thơ i kinh tê quan liêu bao câ p chi giư vai tro cung câ p nhân lư c cho hơ p ta c xa, nay la i trơ la i vi tri là cơ sơ sa n xuâ t. Cu ng vơ i qua tri nh chuyê n đô i â y, vi tri cu a hơ p ta c xa nông nghiê p nga y ca ng ha n chê, song la i đă t ra nhu câ u mơ i trong tô chư c sa n xuâ t và điê u ha nh xa hô i ơ nông thôn. Giai đoa n Đô i Mơ i cu ng la thơ i kỳ la ng ba n Ta y, Nu ng đa na y sinh như ng vâ n đê, tha ch thư c mơ i. Dươ i ta c đô ng cu a gia tăng dân sô, kê ca tăng tư nhiên va tăng cơ ho c, quy mô la ng ba n vươ t trô i so vơ i trươ c đây. Theo kê t qua điê u tra cu a chu ng tôi, va o khoa ng đâ u như ng năm 90 ta i vu ng Ta y, Nu ng ơ huyê n Lô c Bi nh ti nh La ng Sơn, trung bi nh mô i la ng ba n co tư hô va không hiê m ca c ba n co tơ i ha ng trăm hô gia đi nh. Như vâ y nê u so vơ i đâ u thê kỷ na y, quy mô la ng ba n ơ đây đa tăng lên gâ p đôi. Dân sô tăng khiê n bi nh quân ruô ng đâ t nga y ca ng gia m. Ta i thôn Phiêng Quăn (xa Lu c Thôn) - nơi gâ n thi trâ n huyê n, co tơ i 96 % sô hô co bi nh quân ruô ng đâ t dươ i mư c 2 sa o/ngươ i; co n thôn Ba n Chu (xa Khuâ t Xa ) - thuô c vu ng xa huyê n lỵ, chi sô tương tư la 48 %. Nê u ti nh bi nh quân theo hô, ơ Phiêng Quăn co 52 %, Ba n Chu co 58,9 % sô hô chi co tư sào/hô (Viê n Dân tô c ho c, 1993, tr ). Đâ t canh ta c ruô ng nươ c ha n chê khiê n ngươ i nông dân pha i tăng vu va tăng cươ ng diê n ti ch nương râ y. Đă c điê m chung vê ruô ng đâ t cu a ca c hô gia đi nh Ta y, Nu ng la thươ ng xen ke nhau. Ngay đâ t rư ng đươ c giao hiê n nay cu ng trong ti nh tra ng xen ke bơ i khi giao, hâ u hê t đê u dư a trên như ng ma nh nương ma ca c hô canh ta c tư lâu. Đă c điê m xen ke trong canh ta c dâ n tơ i nhu câ u mơ i vê ba o vê hoa ma u va cây trô ng. Mă t kha c, do chuyê n đô i cơ chê, nhâ t la tư khi thư c hiê n Khoa n 10, khiê n ti nh tra ng tranh châ p ruô ng đâ t diê n ra phô biê n. Ta i huyê n Lô c Bi nh, tư đâ u năm 1989 đê n tha ng co 189 vu tranh châ p, vơ i diê n ti ch 80,7 mâ u, chu yê u diê n ra ta i khu vư c cu a ngươ i Ta y, Nu ng (Viê n Dân tô c ho c, 1993, tr. 180). Đo co n chưa kê nhiê u vu tranh châ p kha c đươ c ca nhân hay cô ng đô ng tư gia i quyê t. 14

15 Cu ng vơ i pha t triê n kinh tê thi trươ ng va xu hươ ng đô thi ho a, ti nh hi nh an ninh, trâ t tư ơ ca c la ng ba n Ta y, Nu ng cu ng nga y mô t phư c ta p, nhâ t la ca c ba n ơ ven thi trâ n hoă c ven quô c lô. Na n trô m că p, cơ ba c, nghiê n hu t, đa nh chư i nhau co chiê u hươ ng gia tăng. Trong khi đo, viê c xư ly cu a chi nh quyê n không thê bao qua t va chưa hẳn lu c na o cu ng ki p thơ i. Tư đă c điê m nêu trên, đă t ra nhu câ u tiê p tu c liên kê t giư a ca c hô hoă c nho m hô gia đi nh, va nhu câ u câ n mô t quy ươ c mơ i phu hơ p vơ i điê u kiê n hiê n nay ơ cô ng đô ng la ng ba n, nhằm đa m ba o an ninh va qua n ly xa hô i. Trên thư c tê trong mô t thâ p kỷ qua, viê c ta i lâ p quy ươ c đa diê n ra ta i nhiê u la ng ba n Ta y, Nu ng. Hiê n tươ ng na y cu ng giô ng như ơ la ng ngươ i Viê t ta i đô ng bằng Bă c Bô. Tuy nhiên trươ c khi quy ươ c cu a cô ng đô ng đươ c ta i lâ p, đa co như ng tiê n đê va qua tri nh chuâ n bi. Trươ c hê t, ơ li nh vư c canh ta c: do tái lâ p vai tro cu a hô gia đi nh trong sa n xuâ t nên mô t sô ca ch thư c ba o vê hoa ma u truyê n thô ng đươ c khôi phu c va pha t huy. Trong cô ng đô ng, thươ ng co sư tư kiê m soa t lâ n nhau đê ba o vê mu a ma ng. Ngươ i ta thươ ng thông tin cho nhau biê t ke gây ha i hoă c gia su c pha hoa i. Viê c gia i quyê t hâ u qua pha hoa i hoa ma u giư a ca c hô thươ ng tuân theo ca ch thư c cu. Mư c thâ p, ngươ i gây thiê t ha i chi xin lô i ngươ i bi ha i, nê u thiê t ha i không nghiêm tro ng hoă c giư a hai gia đi nh vô n co quan hê ho ha ng, thân câ n. Khi pha i bô i thươ ng, mư c bô i thươ ng chi tương đương như mư c thiê t ha i. Viê c tô chư c ba o vê lu c đâ u chu yê u do ca c hô gia đi nh tư lo liê u: co thê la m cho i, lê u, la n tra i đê canh giư hoa ma u hoă c thươ ng xuyên thăm nom. Thươ ng khi trô ng như ng loa i cây co gia tri kinh tê nhưng dê bi lâ y trô m như dưa, mi a, ho pha i la m lê u ngay ta i ruô ng đê canh va o di p să p thu hoa ch. Nê u xây dư ng trang tra i xa nha, ngươ i ta pha i la m la n đê mô t va i ngươ i trong gia đi nh chuyên coi giư. Ta i ca c đi a phương cu a huyê n Lô c Bi nh, đê ba o hiê u cho ngươ i chăn trâu bo biê t mô t đa m ruô ng (nương) mơ i gieo ha t hoă c mơ i trô ng câ y, ngươ i ta vâ n du ng dâ u hiê u truyê n thô ng: că m cây nêu la m bằng mô t que da i (trên đâ u que có treo tu m la hay tơ giâ y) ơ ngay đa m ruô ng (nương) đo. Do cu ng sô ng trong cô ng đô ng làng ba n co nhiê u mô i quan hê ra ng buô c nên mo i ngươ i nga i va cha m, đă c biê t như ng va cha m dâ n tơ i ca i co, thu ghe t nhau, 15

16 trong đo co viê c tra nh pha hoa i hoa ma u, cây cô i cu a nha kha c. Bơ i thê, ca c bâ c cha me thươ ng xuyên nhă c nhơ con ca i khi chăn tha gia su c pha i trông coi câ n thâ n, không đươ c trô m că p hoa ma u cu a mo i ngươ i. Tâ t nhiên trong làng ba n không thê không co mô t va i ngươ i thiê u tra ch nhiê m hoă c tre hư, nhưng vơ i như ng ngươ i na y, bao giơ cu ng bi cô ng đô ng lên a n, theo do i. Bơ i vâ y, trươ c sư c e p cu a dư luâ n, ca c ha nh vi xâ u kê trên cu ng bi ha n chê. Mư c đô cao hơn cu a lên kê t giư a ca c hô gia đi nh sau khi thư c hiê n Khoa n 10 la sư phô i hơ p trong canh ta c va ba o vê hoa ma u. Điê u đo vư a la nhu câ u, vư a kê thư a truyê n thô ng trươ c đây. Vê phô i hơ p trong sa n xuâ t, co thê kê tơ i ca c hiê n tươ ng: như ng hô co ruô ng cu ng mô t xư đô ng cu ng nhau la m thu y lơ i va ba o vê nguô n nươ c tươ i (ngươ i Ta y ơ thôn Sao Ha, xa Mai Sao - Chi Lăng); mươ n hoă c thuê đâ t cu a nhau trong mô t vu đê trô ng ma u; cu ng thư nghiê m mô t loa i giô ng mơ i hay cây trô ng mơ i (ca c thôn Na Ngâ n, Ba n Tẳng cu a xa Bằng Kha nh - Lô c Bi nh). Chi nh sư phô i hơ p na y đa khiê n ca c hô ca ng quan tâm va ba o vê tha nh qua lao đô ng cu a nhau: ho giư gi n quyê n lơ i chung đê không bi xâm pha m; báo cho nhau biê t nê u co ngươ i kha c gây thiê t ha i; cu ng kê t hơ p trông coi hoa ma u (ca c hô trô ng dưa ơ Lô c Bi nh). Ta i mô t sô nơi, trong thơ i gian chưa ta i lâ p quy ươ c, ngươ i dân đa vâ n du ng như ng tâ p qua n truyê n thô ng trong tô chư c ba o vê hoa ma u. Chẳng ha n ơ các thôn Na Ngâ n, Kho n Kheo xa Bằng Kha nh - Lô c Bi nh, Na Lô c - xã Mai Sao - Chi Lăng, như ng hô ơ gâ n nhau thơ chung thô thâ n, tra ch nhiê m ba o vê cây trô ng, vâ t nuôi cu a nhau ca ng ro rê t. Ha ng năm va o nga y cu ng thô thâ n, trươ c hoă c trong lu c ăn uô ng, ngươ i ta đê u nhă c nhơ không đê gia su c, con tre pha hoa i hoa ma u cu a nha kha c. Thâ m chi co thôn như Kho n Kheo, do ca thôn chi co mô t thô thâ n nên trong nga y đo, viê c ba o vê cây trô ng, vâ t nuôi cu a thôn cu ng đươ c nêu ra. Như vâ y, nhu câ u ba o vê mu a ma ng cu a ca c gia đi nh va nho m hô gia đi nh la tiê n đê cho viê c ta i lâ p quy ươ c cu a nhiê u la ng ba n Ta y, Nu ng hiê n nay. Mă t kha c trong như ng năm qua, mô t sô dư a n trô ng rư ng, xây dư ng hê thô ng thu y lơ i, trô ng cây ăn qua đươ c triê n khai ta i vu ng na y ca ng đă t ra nhu câ u co quy ươ c trong cô ng đô ng nhằm ba o vê tha nh qua lao đô ng cu a ngươ i dân. Vi thê, ta i nhiê u thôn ba n đa tiê n ha nh xây dư ng quy ươ c mơ i. Điê m kha c biê t cu a quy ươ c na y so vơ i quy ươ c truyê n thô ng la chi chu tro ng vâ n đê ba o vê sa n xuâ t và an ninh trâ t tư, và đê u ghi tha nh văn ba n, đươ c chi nh quyê n câ p xa phê duyê t. Như vâ y, vai tro cu a câ p xa là 16

17 theo do i viê c soa n tha o quy ươ c cu a thôn co phu hơ p vơ i luâ t pha p hay không; la m tro ng ta i trong xư ly pha t cu a câ p thôn khi co vi pha m cu a ngươ i bên ngoài. Khác vơ i quy ươ c truyê n thô ng, môi trươ ng vâ n ha nh cu a quy ươ c mơ i la thôn, không pha i ba n. Trong cơ câ u tô chư c ha nh chi nh hiê n nay, xa tuy la câ p cơ sơ, nhưng vâ n co n ca c chân rê t, đo la ca c thôn. Trên thư c tê, thôn co thê tương đương như ba n trươ c đây, song co khi do va i ba n hơ p tha nh. Trong trươ ng hơ p sau, môi trươ ng cu a luâ t tu c mơ i không pha i la cô ng đô ng dân cư tư nhiên ma la cô ng đô ng hành chính. Ca c trươ ng thôn đê u la u y viên u y ban (hoă c hô i đô ng) nhân dân xa, đươ c hươ ng phu câ p ha ng tha ng. Trươ ng thôn co tra ch nhiê m ba o vê đi a giơ i cu a thôn mi nh, thu thuê, giư gi n trâ t tư an ninh. Đê soa n tha o quy ươ c, mô i thôn cư ra mô t ban trong đo co đa i diê n cu a Đa ng, chi nh quyê n, đoa n thê. Vê nô i dung quy ươ c mơ i, qua tham kha o quy ươ c cu a ca c thôn Đa Cô i - xã Gia o Liêm (Sơn Đô ng, Bă c Giang), thôn Ba n Tẳng - xa Bằng Kha nh (Lô c Bi nh, La ng Sơn), chu ng tôi thâ y ca c quy đi nh chu yê u liên quan đê n ba o vê hoa ma u va trâ t tư, tri an. Mă t kha c, mô t sô điê u khoa n co n chưa cu thê va thiên vê hi nh pha t mà ít chú ý giáo du c y thư c ba o vê mu a ma ng, ta i nguyên trong cô ng đô ng. Viê c phô biê n quy ươ c thươ ng chu yê u thông qua ca c cuô c ho p thôn va i t gă n vơ i hoa t đô ng ti n ngưỡng. Co thê no i, như ng quy ươ c na y chưa kê thư a tinh hoa cu a quy ươ c truyê n thô ng. Nhi n chung, quy ươ c mơ i vâ n chi pha t huy ơ pha m vi thôn ma i t co ta c du ng ơ môi trươ ng rô ng hơn. Vi thê viê c tham gia cu a ngươ i dân trong kiê m soa t va ba o vê nguô n ta i nguyên quô c gia trên đi a ba n ho cư tru chưa hiê u qua. Tuy nhiên, sư c sô ng cu a ca c quy ươ c mơ i câ n pha i co thơ i gian kiê m nghiê m. 5. Kết luâ n Trong xa hô i truyê n thô ng, luâ t tu c cu a ca c dân tô c Ta y, Nu ng la như ng quy ươ c do cô ng đô ng la ng ba n xây dư ng va đươ c ca c tha nh viên tư nguyê n châ p ha nh, co vai tro nhâ t đi nh trong qua n lý xa hô i va ba o vê nguô n ta i nguyên. Như ng ba n không co quy ươ c do dân sô i t va mô i quan hê gia đi nh, do ng ho chiê m vi tri chu đa o. Nô i dung cu a quy ươ c thươ ng thiê t thư c, tro ng tâm la ba o vê hoa ma u, vâ t nuôi, nguô n ta i nguyên; xây dư ng va giư gi n hê thô ng thu y lơ i, pho ng chô ng trô m că p, giu p đỡ, tương trơ nhau trong tang ma hay lu c hoa n na n. Sư vâ n ha nh cu a luâ t 17

18 tu c thươ ng gă n vơ i hoa t đô ng ti n ngưỡng - tu c thơ thô thâ n. Môi trươ ng đê thư c thi luâ t tu c chu yê u la cô ng đô ng la ng ba n, song cu ng co khi ơ pha m vi liên ba n. Qua luâ t tu c truyê n thô ng cu a ca c dân tô c Ta y, Nu ng, chu ng tôi thâ y nô i lên như ng gia tri co thê kê thư a va pha t huy như sau: Thứ nhâ t, luâ t tu c ba o lưu như ng kinh nghiệm qua n lý cộng đô ng. Các quy ươ c va viê c thư c hiê n quy ươ c đươ c nêu trong như ng la ng ba n không nhằm mu c đi ch trư ng pha t ngươ i sai pha m ma chu yê u khơi dâ y y thư c, tra ch nhiê m cu a ngươ i dân trươ c cô ng đô ng. Ý thư c va tra ch nhiê m â y đươ c biê u hiê n ơ ca hai phương diê n: ho vư a la ngươ i thi ha nh, vư a gia m sa t cô ng đô ng thi ha nh. Vi thê, quy ươ c la cu a mô i ngươ i, ơ trong cô ng đô ng, không pha i tư ngoa i đưa tơ i. Ca c quy ươ c đươ c tuân thu nghiêm ngă t, hiê m thâ y ngươ i vi pha m ca ng sa ng tỏ vâ n đê na y. Thứ hai, luâ t tu c ba o lưu như ng gia trị văn ho a tộc người. Vơ i viê c nhă c nhơ va kiê m điê m thư c hiê n quy ươ c va o di p lê hô i, cu ng thô thâ n đâ u năm, hoa t đô ng cu a luâ t tu c trên thư c tê đươ c gắn kê t vơ i sinh hoa t văn ho a. Đây cu ng la ly do vi sao luâ t tu c dê đươ c cô ng đô ng châ p nhâ n. Qua xem xe t như ng điê u khoa n cu a luâ t tu c, co thê hiê u đươ c mô t sô khi a ca nh văn ho a tô c ngươ i, nhâ t la vê tô chư c xa hô i, mô i quan hê va sư phân ho a xa hô i. Như ng gia tri nêu trên vâ n co thê pha t huy trong sư nghiê p pha t triê n nông thôn hiê n nay, nhâ t la trong xây dư ng ca c la ng văn ho a. Song chu ng ta kê thư a va pha t huy vâ n đê gi? Nhi n la i, luâ t tu c truyê n thô ng ro ra ng chi phu hơ p trong điê u kiê n mô t xa hô i thuâ n nông. Vơ i bô i ca nh hiê n nay khi nê n kinh tê thi trươ ng pha t triê n, xuâ t hiê n nhiê u hi nh thư c kinh doanh, tha nh phâ n dân cư trong mô t sô thôn ba n phong phu hơn (nông dân, tiê u thương, thơ thu công), như ng nô i dung va ca ch thư c triê n khai thư c hiê n quy ươ c se biê n đô i. Viê c xây dư ng quy ươ c mơ i nên kê thư a yê u tô tô t đe p cu a quy ươ c truyê n thô ng, đo la ti nh cộng đô ng (mo i ngươ i cùng tham gia xây dư ng va châ p ha nh), ti nh nhân ba n và hơ p lý (đê cao tra ch nhiê m, hi nh pha t co ly co ti nh); ha n chê mă t yê u cu a quy ươ c la chi ta c du ng tô t trong pha m vi mô i thôn ba n, va đưa va o quy ươ c vâ n đê ba o vê rư ng, nguô n ta i nguyên quô c gia có trên đi a bàn cu a đi a phương. 18

19 Ta i liệu tham kha o 1. Khô ng Diê n (1995), Dân sô va dân sô tộc người ở Việt Nam, Nxb. Khoa ho c xa hô i, Ha Nô i. 2. Phan Đa i Doa n (1992), La ng Việt Nam - Một sô vâ n đề kinh tê - xã hội, Nxb. Khoa ho c xa hô i, Ha Nô i. 3. Địa chi Ha Bắc (1982), Ty văn ho a va Thư viê n ti nh Ha Bă c. 4. Bu i Xuân Đi nh (1998), Hương ươ c va qua n lý la ng xã, Nxb. Khoa ho c xa hô i. 5. Diê p Đi nh Hoa (Chu biên) (1990), Tìm hiểu la ng Việt, Nxb. Khoa ho c xa hô i, Ha Nô i. 6. Lưu Hu ng (1994), Buôn la ng cổ truyền xứ Thươ ng, Nxb. Văn ho a dân tô c, Ha Nô i. 7. Kiê n thu c ba n địa cu a đô ng ba o vùng cao trong nông nghiệp va qua n lý ta i nguyên thiên nhiên, Nxb. Chi nh tri Quô c gia, Ha Nô i, Luâ t tu c Ê-đê (tâ p qua n pha p), Nxb. Chi nh tri Quô c gia, Ha Nô i, Rita Liljestrom, Eva Lindskog, Nguyen Van Ang and Vuong Xuan Tinh (1998), Profit and Poverty in Rural Vietnam, Curzon. 10. Ha Văn Thư - La Văn Lô (1984), Văn ho a Ta y - Nùng, Nxb. Văn ho a, Ha Nô i. 11. Viê n Dân tô c ho c (1978), Ca c dân tộc i t người ở Việt Nam (ca c tỉnh phi a Bắc), Nxb. Khoa ho c xa hô i, Ha Nô i. 12. Viê n Dân tô c ho c (1992), Ca c dân tộc Ta y Nùng ở Việt Nam, Nxb. Khoa ho c xa hô i, Ha Nô i. 13. Viê n Dân tô c ho c (1993), Những biê n đổi về kinh tê - văn ho a ở ca c tỉnh miền nu i phi a Bắc, Nxb. Khoa ho c xa hô i, Ha Nô i. 14. Viê n Dân tô c ho c (1994), Những biê n đổi về kinh tê - xã hội ở ca c tỉnh miền nu i phi a Bắc, Nxb. Khoa ho c xa hô i, Ha Nô i. 19

20 Phu lu c Luâ t tu c cu a mô t số làng ba n Tày, Nùng Ba n Sao Ha (xã Mai Sao huyện Chi Lăng - La ng Sơn) Sao Ha nằm ơ phía Tây Nam cu a xã Mai Sao, hiê n có 73 hô gia đi nh, cư tru do c theo con suô i Sao đô ra sông Thương. Dân sô cu a ba n ti nh đê n năm 1996 co 398 ngươ i, hâ u hê t là dân tô c Tày (chi có 3 hô vơ i 16 nhân khâ u la ngươ i Nùng). Ba n hiê n có 400 ha diê n tích tư nhiên, trong đo co 38 ha canh ta c va 15 ha đâ t trô ng ma u. Trươ c năm 1954, ba n Sao Ha thuô c xã Mai Sao, tô ng Quang Lang, huyê n Ôn Châu - La ng Sơn. Va o khoa ng năm 1954, ba n mơ i có 20 hô gô m toàn ngươ i Tày. Các hô lúc â y cư tru tha nh 3 cho m, vơ i cho m đông nhâ t là 12 hô. Đây là ba n đươ c lâ p tư lâu đơ i. Ho Vi có công lâ p ba n, sô ng ơ đâ t na y đươ c 15 đơ i, tư c ca ch đây qua ng 300 năm. Bao quanh khu cư tru cu a Sao Ha có ca nu i đâ t va nu i đa, song diê n tích núi đa nhiê u hơn. Rư ng tư nhiên ơ Sao Ha trươ c đây co nghiê n, đinh, sê n là loa i cây gô quý và các loa i này chi mo c ơ nu i đa. Diê n ti ch nu i đâ t chiê m ti lê i t hơn, tư lâu đơ i la nơi đô ng ba o canh ta c nương râ y. Dòng suô i Sao tư bao đơ i là nguô n nươ c ăn, nươ c sinh hoa t, du ng đê tươ i tiêu, cung câ p cho ngươ i dân nguô n lơ i thu y sa n. Do c hai bơ suô i, các hô gia đi nh trô ng tre và vâ u. Ngoa i ra xưa kia, mô t sô gia đi nh cu ng co vươ n trúc riêng, trô ng ơ như ng thung lu ng nhỏ gâ n nơi cư tru. Trong xã hô i truyê n thô ng, ba n đa co nhiê u quy ươ c, nhâ t là trong ba o vê rư ng và tài nguyên. Ba n quy đi nh: mo i thành viên pha i co nghi a vu ba o vê lãnh thô cu a ba n, không đê ngươ i khác xâm pha m. Ca c gia đi nh pha i tuân thu quy đi nh vê sư du ng đâ t đai va ba o vê hoa màu, gia súc. Cu thê gô m các nô i dung sau: Câ m không đươ c chă t cây hoă c đê trâu bò phá cây cô i ơ nơi thơ thó tỷ. Nê u ai vi pha m ma năm â y trong ba n có di ch bê nh, hỏa hoa n đê n mư c pha i mơ i thâ y cúng vê cúng gia i ha n, ngươ i đo pha i chi u hoàn toàn phí tô n cho lê â y. 20

21 Câ m không đê cháy rư ng. Ai làm cháy rư ng pha i chi u toàn bô sô tiê n pha t cu a ca ba n vơ i quan trên (quan kiê m lâm quy đi nh: làng nào làm cháy rư ng, mô i hô bi pha t 2 ha o, tương đương 100kg tho c). Chô đâ t nào că m nêu (đoa n cây da i, trên đâ u có gài cành lá), tư c chô đo đa có chu, không ai đươ c tư ý xâm pha m. Vào di p đâ u năm, ca c gia đi nh trô ng thêm tre, vâ u quanh khu đâ t mơ i khai pha đê đa nh dâ u quyê n sơ hư u. Khi cày câ y, gieo trô ng, nhà nào có trâu bò pha i cư ngươ i chăn dă t. Nê u trâu bò phá lúa non, chu trâu pha i câ y la i. Trâu bo ăn lu a să p gă t pha i đê n bằng tho c; ăn ngô đa trô bă p, cư đê m gô c rô i tính ra sô bă p đê tra. Pha i nhô t lơ n trong lúc mùa vu, chi đươ c tha rông tư tha ng 11 đê n tháng 2 (âm li ch) - lu c đa thu hoa ch xong. Ai ăn trô m tre, vâ u cu a nhà khác, nê u bi bă t lâ n đâ u pha i kiê m điê m trươ c dân ba n. Nê u tái pha m, bi pha t gâ p đôi gia tri cu a thư lâ y trô m. Ai ăn că p măng, se tính mô i gô c măng đê n mô t cây tre (vâ u). Trâu bo ăn măng cu a ngươ i khác pha i đê n bằng tiê n, tương ư ng vơ i giá tri cu a cây măng ba n ơ chơ. Vê nguô n nươ c: Đoa n suô i tư ba n Sao Thươ ng đê n ba n Nà Lô c thuô c quyê n qua n lý cu a Sao Ha, câ m dân các ba n kha c không đươ c đa nh bă t tôm cá. Câ m dân ba n không đươ c dùng thuô c đô c đa nh bă t cá. Ai vi pha m, pha t bằng tiê n tương ư ng vơ i giá tri sô cá ơ suô i bi chê t bơ i ca ch đa nh bă t đo va tiê n pha t se sung công quỹ. Nê u ngươ i hoă c trâu bò nhà nào làm hỏng đươ ng dâ n nươ c vào ruô ng bằng tre, vâ u, chu gia đi nh pha i làm la i. Trươ c năm 1954, chi nh quyê n cu a ngươ i Pháp nghiêm câ m khai thác gô quý (đinh, lim, sê n) đê bán. Có lâ n, trong ba n co ngươ i xe lâ u loa i gô na y đê bán, bi quan kiê m lâm pha t 30 đô ng ba c tră ng tương đương 2 con trâu. Khi la m nha, tuy không đươ c khai thác gô vươ t sô lươ ng đăng ky, song vâ n co ngươ i vi pha m. Trong thơ i kỳ hơ p tác xã, Sao Ha chi có mô t đô i sa n xuâ t cu a hơ p tác xã hơ p nhâ t (gô m các ba n: Sao Thươ ng, Sao ha, Tin Đe o, Na Muôn, Khun De, Nà Lô c). Ơ giai đoa n này, ruô ng do tâ p thê qua n ly, co n nương do ca c hô tư khai pha. Nương đươ c làm ơ khu vư c nu i đâ t, diê n tích khai phá do kha năng cu a mô i gia đi nh. Tuy 21

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ

Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ Truyê n ngă n HA NH TRI NH ĐÊ N ĐÊ QUÔ C MY - 1 - ĐIÊ P MY LINH Chuyê n bay tư Viê t Nam vư a va o không phâ n Hoa Ky, qua khung cư a ki nh, Mâ n thâ y ca nh să c dươ i xa trông không kha c chi như ng

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÙI THỊ XUÂN DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa

Chi tiết hơn

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô

Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô Tu y bu t NIÊ M KY VO NG CU A BA TÔI Tha nh ki nh tươ ng niê m Ba tôi nhân Father s Day ĐIÊ P MY LINH Trong khi lang thang trên internet, thâ y câu hô ha o, kêu go i cu a thu tươ ng cô ng sa n Viê t Nam

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm

SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm Khoa ng tha ng 9 năm SÓNG THẦN OÂng Thaàn Thu y Quân Lu c Chiê n PT MX Nguyê n Tâ n Ta i Tôi thuô c Pha o Đô i B/ TQLC, bi bă t ta i Carrol năm 1972. Khoa ng tha ng 9 năm 1975 nho m tu binh chu ng tôi tư Bă c vê Nam. Khi co

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong

SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong SÓNG THẦN MX Lâm Thế Truyền Chu ng ta ai cu ng co mô t thơ i đê nhơ, mô t thơ i đa co như ng buô n vui lâ n lô n. co như ng nô i đau đa hă n sâu trong ky ư c, cu ng co như ng niê m vui như vâ n co n lay

Chi tiết hơn

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE

PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE PHẠM ĐOAN TRANG PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC HATE CHANGE Với tất cả tấm lòng yêu mến và kính phục, xin dành tặng cuốn sách này cho những người Việt Nam đã, đang và sẽ cống hiến, đấu tranh không mệt mỏi và sẵn

Chi tiết hơn

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO

NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO NHƯ NG BÊ NH THƯƠ NG GĂ P Ơ TRE NHO Điê u quan tro ng khi tre bi ô m ha y liên la c ngay tơi pho ng kha m sư c kho e tư vâ n đi nh ky hoă c trung tâm y tê xin giâ y ô m ngay trong nga y. Giâ y ô m chư

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m

Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m Truyê n ngă n NGƯƠ I VIÊ T MƠ I ĐIÊ P MY LINH Vư a đo ng cư a Ti n vư a quay sang pho ng ăn, no i tiê ng Anh vơ i nho m ngươ i ngoa i quô c cu ng xo m: -Ki nh thưa quy vi, đây la ba Hân. Co le quy vi biê

Chi tiết hơn

ĐẠO LÀM CON

ĐẠO LÀM CON ĐẠO LÀM CON Biên soạn: Lý Dục Tú - Giả Tồn Nhân Chuyển ngữ: Nhóm Tịnh Nghiệp Hiếu & Đạo 4 NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG Mục lục Lời giới thiệu...5 Phần 1: CHÁNH VĂN...9 Phần 2: GIẢI THÍCH...24 Phần tựa...25

Chi tiết hơn

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng

Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ng Đời Lính Chiến Nguyê n Văn Khôi (Đặc San Lâm Viên) Vô ti nh xem trên Google ba i thơ Thương Ca cu a Lê Thi Y nên la i nhơ đê n ba i Tươ ng như co n ngươ i yêu do Pha m Duy phô nha c. Thi sĩ Lê Thi Y la

Chi tiết hơn

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG MĂ T TRA I CU A CUÔ C CA CH MA NG CÔNG NGHIÊ P 4.0 3 MĂ T TRÁI CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1 TT. Thích Nhật Từ 2 I. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Mu a an cư năm 2018, tôi tri nh ba y chuyên

Chi tiết hơn

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C

BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C BRUNO FERRERO CHA MẸ HẠNH PHÚC VỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA THÁNH DON BOSCO NHA XUÂ T BA N HÔ NG ĐƯ C Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

Chi tiết hơn

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH

VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH VÀO QUY TĂ C Ư NG XƯ TRONG KINH DOANH Thông điê p tư Chu ti ch và TGĐĐH cu a chúng ta Các ba n đô ng nghiê p thân mê n! Khi Honeywell ngày càng lơ n ma nh, chúng ta pha i tiê p tu c tâ p trung duy tri

Chi tiết hơn

DẪN NHẬP

DẪN NHẬP TS. Phạm Anh Tuấn Trung tâm E-Bơi (Pi C&E Co., Ltd.) www.eboi.vn E-BƠI BABY Pi C&E 1 TS. Pha m Anh Tuâ n - GĐ Trung tâm E-Bơi, PGĐ Pi C&E - Ngươ i thićh truyê n cươ i, yê u thơ con co c, thićh la m bo

Chi tiết hơn

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê

CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê CÔ NG SA N VIÊ T NAM RƠI MĂ T NA ĐIÊ P MY LINH Như thươ ng lê, sau khi du ng điê m tâm, tôi đo c tin trên Yahoo, CNN, VOA tiê ng Viê t, BBC tiê ng Viê t va Tin Thơ i Tiê t rô i va o mailbox đo c emails

Chi tiết hơn

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd

So tay luat su_Tap 1_ _File cuoi.indd Lưu hành trực tuyến: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn) Facebook: Học Luật OnLine (fb.com/hocluat.vn) Nên chia sẻ để học tập, không nên thương mại hóa! LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM JICA PHÁP

Chi tiết hơn

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u

Ghi chu va Trıǹh tư So Trang Chie u Văn ba n Thuye t trıǹh da nh cho Ca p Trung ho c Pho thông [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u [Ba t đầu Phần mục 1] Trang chie u 1.01 Mơ đa u Hoan nghênh đe n phiên đa o ta o gia o du c ve cha n đo ng cu a He Trươ ng Công la p Qua n Prince William cho ca c va n đo ng viên va phu huynh trung ho

Chi tiết hơn

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ 188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ ng, Xu c xư pho ng ha o quang, Vi thoa i, vi t ơ ng,

Chi tiết hơn

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook :   Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : Con Người Trở Thành Khổng Lồ Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP 535.04.001 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận. Nê u ba n sư du ng đu ng ca ch, sa n phâ m cu a ba

Chi tiết hơn

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết

NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết NHA TRANG TUY HÒA PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (5 NGÀY 4 ĐÊM) Điểm nổi bật trong tour: - Khám phá Vinpearland - khu vui chơi giải trí kết hợp với khu nghĩ dưỡng đẳng cấp 5 sao tiêu chuẩn quốc

Chi tiết hơn

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống

Các Chương trình Giáo dục Phi Truyên thống HƯƠ NG DÂ N Ca c Chương triǹh Gia o du c Phi Truyê n thô ng I. Mu c Đićh Đê thiê t la p ca c quy triǹh phân phô i ca c chương triǹh gia o du c phi truyê n thô ng đê cung ca p gia ng da y cho như ng hô

Chi tiết hơn

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr UBND TỈNH LONG AN LỄ HỘI LÚA GẠO VÀ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Long An lần thứ I - năm 018 Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An Thời gian: Ngày

Chi tiết hơn

1

1 1 2 LỜI TỰA Pháp môn Niệm Phật hợp với tất cả mọi người. Già, trẻ, tại gia, xuất gia, ai cũng niệm Phật được. Nếu hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về thế giới của đức Phật A Di Đà, mà niệm danh hiệu Phật

Chi tiết hơn

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese

Microsoft Word Annual Notification - Vietnamese THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH / NGƯỜI 2018 2019 (Vietnamese) Pho ng Gia o Du c Rosemead Thông Ba o Ha ng Năm Page i MỤC LỤC ĐIE M CHI NH CU A LUA T VA QUY ĐI NH PHA N VIE T TA T 1 SƯ DU NG HƠ P LY

Chi tiết hơn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ T SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ-GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG GIÁO TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ MÔ ĐUN 20: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL. SỬ DỤNG CHO ĐÀO TẠO

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Đa nh gia kê t qua học tập tin học (Evaluation and

Chi tiết hơn

R738-1

R738-1 CA C HO C SINH Quy đi nh 738-1 HO C SINH Nga y 14/02/2018 Thu tu c Khiê u na i cho Lơ i Khai cu a Ho c sinh vê Phân biê t Đo i xư hoa c Qua y ro i Hê Trường Công Qua n Prince William (PWCS) không phân

Chi tiết hơn

ROF

ROF REACHING OUT FOUNDATION A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION Website: http://reaching-out-foundation.org Facebook: reaching out foundation (ROF) Email address: khaidangpham@yahoo.com P.O. Box 41848 Long Beach,

Chi tiết hơn

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình

ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Hôn Nhân Gia ñình Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận Victoria, BC Canada Liên Gia Gioan Phaolo II Lâ n Thư Nhì Ngày: Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2016 Thời gian: 7:00 pm 8:30 pm Địa điểm: Tại nhà AC Hiếu Nguyệt

Chi tiết hơn

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi

Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thi Co ng ty Co phá n Giá i phá p Phá n mể m Doánh nghiể p Solution Software Enterprise QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CLOUD CMMS Kiể m soá t dá y chuyể n thiể t bi mo i lu c mo i nơi Tháo tá c đơn giá n, thuá

Chi tiết hơn

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông

Tập Tài liệu Cơ hội Học qua các Chương trình Trung học Phổ thông TRUNG HO C PHÔ THÔNG CƠ HÔ I HO C TÂ P QUA CA C CHƯƠNG TRI NH HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ N PRINCE WILLIAM Gifted Education High School Specialty Program Brochure 2018-19 Vietnamese HÊ TRƯƠ NG CÔNG LÂ P QUÂ

Chi tiết hơn

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th

Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Th Trang chu Ca c nam nư công dân Berlin thân mê n, ki nh thưa ca c Quy vi, Nhơ co sư ta i trơ cu a Bô Tư pha p va ba o vê ngươ i tiêu du ng, nga y 17 Tha ng Hai 2014 bô phâ n ba o vê ba o ha nh cơ đô ng

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Như ng Mu c tiêu chăm so c Khôi phu c hi nh da ng va ch c năng sau khi bi ung thư Giu p tăng thêm lơ i i ch vê sinh ly va tâm ly - Quan hê v i ngươ i phô i ngâ u - Ta o lo ng tư tin vơ i hi nh a nh thê

Chi tiết hơn

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ

Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đ Học tập ở Lower Hutt Wellington, New Zealand Một thành phố đa dạng và nồng ấm với sự hòa quyện độc đáo của thiên nhiên, cuộc sống thuận tiện và hiện đại. Chúng tôi nằm trên con đường tới Thủ đô của New

Chi tiết hơn

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n

SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI BÔ PHA T TRIÊ N NHA Ơ VA ĐÔ THI HOA KỲ Ca c Phân Bô, Miê n Trư va Ca c Yêu Câ u Thay Thê đô i vơ i Ngươ i Nhâ n Quy Khă c Phu c Hâ u Qua Thiên Tai cu a Khoa n Trơ

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ

Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ Truyê n ngă n CHIA LY NGHE N NGA O ĐIÊ P MY LINH Đang kê tên ca c nghê si thuô c thâ p niên 60/70 đê ngươ i ba n ha ng ti m trên computer, ba Lan chơ t nghe ông My, să p ha ng sau ba, nhă c khe : -Ba ti

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C

HƯƠ NG DÂ N KY LUÂṬ CU A HKTNEG (K 12) LUÂṬ cu a BÔ GD HO C SINH VI PHAṂ HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ NHÂ T HÂỤ QUA CAN THIÊ P/ LÂ N THƯ HAI HÂỤ QUA C 48900(a)(1) Gây ra, co y điṇh gây ra, hoă c đe doạ gây thương tı ch cho ngươ i kha c đươc xa c điṇh, taọ điê u kiêṇ cho ho c sinh ta i nhâ p đây cu a ho c sinh va ta i liêụ sư cô hiêṇ tai co trong Synergy

Chi tiết hơn

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 263 NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/

Pho ng / Ta c gia : Pho ng Tuân thủ & Đạo đức Toàn cầu PepsiCo, Inc. Tiêu đề: CHI NH SA CH TUÂN THU CHÔ NG HÔ I LÔ TOA N CÂ U Nga y có hiê u lư c: 11/ Trang 1 / 6 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH Cùng vơ i Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của PepsiCo, chính sách này nhấn mạnh nghĩa vụ của PepsiCo phải hành động đạo đức và có trách nhiê m trong mọi giao dịch kinh doanh

Chi tiết hơn

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th

Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo th Thông Ba o vê Phiê u Xa c Nhâ n Đi a Chi BPT đa nhâ n đươ c kha nhiê u như ng Phiê u xa c nhâ n đi a chi do ca c AH gư i tra la i trên đo không báo thay đô i đi a chi hoă cgo p y kiê n. Có le ca c AH đo

Chi tiết hơn

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965,

281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( ) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, 281 TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1965-1975) ĐẾN MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG Lê Cung & Lê Thành Nam * TÓM TẮT Đầu năm 1965, Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước Việt Nam 1, gây

Chi tiết hơn

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500

Ba o ca o lần đầu 20/02/2017 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) Tiê m năng tăng giá 40,5% Cô tư c (VND) 1.500 Ba o ca o lần đầu 2/2/217 Khuyê n nghi CTCP CAO SU TÂY NINH (HSX: TRC) MUA Giá mu c tiêu (VND) 42.35 Tiê m năng tăng giá 4,5% Cô tư c (VND) 1.5 Doanh nghiê p hươ ng lơ i lớn tư gia cao su phu c hô i Đư

Chi tiết hơn

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3

Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp Chuyê n ti ch Kinh Thánh Cư u Ươ c (Tư thơ i ky Sau-lơ đê n Trở Về sau Lưu đày) Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3 Tác giả: Mu c sư H C Hoeksema Biên tập J J Lim Với

Chi tiết hơn

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th

B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả th B Ba ca m tho (pha p sô ) Cảm thọ thứ nhất là la c thọ - cảm gia c dê chi u. Cảm thọ thứ hai là khô thọ - cảm gia c kho chi u. Cảm thọ thứ ba là xả thọ - cảm gia c trung ti nh, không kho chi u cũng không

Chi tiết hơn

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1

TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG Tháng 02.2018 TƯ LIỆU HỌC TẬP CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU Lưu hành nội bộ 1 NỘI DUNG TẬP SAN HIỆP SỐNG TIN MỪNG THÁNG 02/2018 I. LÁ THƯ LM G.HUẤN TH 02/2018: HỘI VIÊN HHTM SỐNG TINH

Chi tiết hơn

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a

succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a succulents, vun la i như ng mâ u gô vụn ma u đo bị me o la m văng ra kho i miê ng ne p như a quây quanh. Mâ y chu me o qua i a c nă m ra p ca cây cu a M. nhưng mâ y cây đo cu ng dê mo c lă m nên M. cu

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN HIẾU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 3 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 6 (2016-2018)

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn

SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn SÓNG THẦN Đô i vơ i tôi, điê u đa ng sơ nhâ t trong đời lính là khi tư chiê n trường trở vê hậu cứ phải đô i diện vơ i những vành khăn tang trắng còn mơ i tinh trên ma i to c xô c xệch của vơ con những

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) /

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG BẮC Trụ sở chính: Phan Xích Long Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam Tel (8428) / Ngày ban hành: 01/6/2018 Lần ban hành: 04 Ngày hiệu lực:15/6/2018 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BIÊN SOẠN KIỂM TRA PHÊ DUYỆT HỌ VÀ TÊN NGUYỄN NGỌC TUẤN NGUYỄN ĐỨC HỌC NGUYỄN ĐỨC HỌC CHỮ KÝ Ngày ban hành: 01/6/2018

Chi tiết hơn

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI TỈNH ỦY GIA LAI * Số 33-CTr/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH thực hiện Nghi quyê t Hôi nghi ḷâ n thư tư Ban Châ p ha nh Trung ương Đa ng (kho a XII) về tăng cươ

Chi tiết hơn

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào cho phù hợp? Đáp: Quy định pháp luật hiện hành về thủ

Chi tiết hơn

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, kha YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Vị trí: Cán bộ Kinh doanh tại Chi nhánh Mô tả công việc - Triê n khai, thư c hiê n ca c công ta c vê pha t triê n kha ch ha ng, khai tha c va ba n ca c sản phẩm dịch vụ cho kha ch ha

Chi tiết hơn

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017

Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 Mục Tử và Linh Hướng TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 09 2017 cursillo ViŒt Nam - Âu Châu NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện Chu a nhâ t 08/10/2017 : 14g30-17g00 Chu a nhâ t 12/11/2017 : 14g30-17g00

Chi tiết hơn

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc

Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịc Nhìn Lại Thời Vàng Son của Giáo Dục VNCH Trước Năm 1975 GS Phạm Cao Dương Lời giới thiệu của Phạm Trần: Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên

Chi tiết hơn

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô

Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô Ba n Tin Pho ng Ngư a Tô n Thâ t Người trốn theo tàu Người trốn theo tàu là mô t trong như ng vâ n nạn xa y ra kê tư khi tàu thuyê n bă t đâ u hoạt đô ng. Mă c du số người ti m ca ch trốn đi đê n mô t

Chi tiết hơn

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ

(Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đ (Xem tin trang 7) Giải Bạc do Ban Tổ chức trao cho Công trình của Công ty (Xem tin trang 3) Đ.c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Belarus và Ukraina đến thăm Công ty

Chi tiết hơn

Su tu phu thuy va cai tu ao

Su tu phu thuy va cai tu ao Biên niên sử Narnia tập 2: Sư tử, phù thủy và cái tủ áo C. S. Lewis Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree

Chi tiết hơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG D VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:07/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH

Chi tiết hơn

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Dell E2418HN Trình Quản Lý Màn Hình Dell Sổ tay hướng dẫn sử dụng Sô Hươ ng Dâ n Sư Du ng Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh Dell Tô ng quan Tri nh Qua n Ly Ma n Hi nh (Display Manager) Dell la ư ng du ng Windows du ng đê qua n ly ma n hi nh hoă c mô t nho m ma n hi nh. Ư ng

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 mi

SÓNG THẦN Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 mi Thôøi Chinh Chieán Ha Vy Cuô c chiên khốc liệt gần ¼ thê kỷ đã gây ra không biê t bao nhiêu cảnh tang to c cho nhân dân Việt Nam của cả 2 miền Nam-Bă c! Hơn 2 triệu thanh niên Việt Nam đã chê t và thương

Chi tiết hơn

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi

QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hi QUY ĐỊNH VỀ CA C VÂ N ĐÊ LIÊN QUAN ĐÊ N GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND Trang 1 thuô c 11 BA N THÔNG TIN AN TOÀN MU C 1 DANH TÍNH SA N PHÂ M VÀ CÔNG TY SA N PHÂ M Mô ta sa n phâ m: Dâ u gô c và các phu gia Ma sa n phâ m.: 201520402010, 441048 Sư du ng đúng mu c đích: Dâ u

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC VÀ VỆ SINH: BÀI HỌC KINH NGHIỆM Dự án Rửa tay với Xà phòng Mở rộng

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Hùng Vương Stt Phòng th

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng thi: THPT Hùng Vương Stt Phòng th SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019 BẢNG GHI ĐIỂM THI Hội đồng : THPT Hùng Vương cộng Tiếng Anh 1 001 050001 LÊ THI A NH Nữ 06/06/2003 THANH BA PHU

Chi tiết hơn

BIẾN ĐỔI TRONG SINH HOẠT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO Ở GIA ĐÌNH VÀ HỌ TỘC DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (Nghiên cứu trường hợp xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Li

BIẾN ĐỔI TRONG SINH HOẠT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO Ở GIA ĐÌNH VÀ HỌ TỘC DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (Nghiên cứu trường hợp xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Li BIẾN ĐỔI TRONG SINH HOẠT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO Ở GIA ĐÌNH VÀ HỌ TỘC DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (Nghiên cứu trường hợp xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội) NGUYỄN THỊ THANH MAI Tóm tắt Là một xã

Chi tiết hơn

QUY TẮC ỨNG XỬ

QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ *TEAMS: Total Environmental Advanced Management System Toàn tập đoàn vận dụng có hiệu quả TEAMS xúc tiến nâng cao hơn nữa các hoạt động môi trường. TUYÊN NGÔN MÔI TRƯỜNG Một công ty càng

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Đańh gia kê t qua ho c tâ p Lịch sử (Evaluation and

Chi tiết hơn

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông

17 Nguyên tắc thành công - NAPOLEON HILL Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông Napoleon Hill Ông sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883, ở một căn nhà nhỏ trong vùng rừng núi Virginia, từ nhỏ ông đã mồ côi mẹ. Khi còn trẻ, vì mưu sinh cho cuộc sống cơ cực, vất vả, ông đã phải làm phóng viên

Chi tiết hơn

Giám sát Các-bon rừng có sự tham gia: Hướng dẫn tham khảo trên hiện trường Bảo Huy, Nguyễn Thị Thanh Hương, Benktesh D. Sharma, Nguyễn Vinh Quang Thán

Giám sát Các-bon rừng có sự tham gia: Hướng dẫn tham khảo trên hiện trường Bảo Huy, Nguyễn Thị Thanh Hương, Benktesh D. Sharma, Nguyễn Vinh Quang Thán Giám sát Các-bon rừng có sự tham gia: Hướng dẫn tham khảo trên hiện trường Bảo Huy, Nguyễn Thị Thanh Hương, Benktesh D. Sharma, Nguyễn Vinh Quang Tháng 8, 2013 Lời cảm ơn Hướng dẫn này là kết quả của Dự

Chi tiết hơn

Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin

Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin Ta p ghi TƯ HÔ CHI MINH ĐÊ N BƯ C TƯ TRƯƠ NG SA ĐIÊ P MY LINH Vi mă t ke m, kho đo c tin trên iphone, Huyê n lâ y xâ p giâ y đa in să n mâ y ba n tin cu a CNN, Yahoo, BBC, VOA, Viê t Ba o va Ngươ i Viê

Chi tiết hơn

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c

CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c CÔNG TY CÔ PHÂ N HU NG VƯƠNG CÔ NG HO A XA HÔ I CHU NGHI A VIÊ T NAM Lô 44, KCN My Tho, ti nh Tiê n Giang Đô c lâ p Tư do Ha nh phu c --------------------------- --------------------------- Công văn Tiê

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) -

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) - ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 Đề số 02 A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và Nói Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) I. Đọc thành tiếng (3 điểm) - Ở mục này, các em có thể đọc một đoạn trích trong bài

Chi tiết hơn

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN TIÊ U LUÂ N TỐT NGHIÊ P PHÂN VU NG THI CH NGHI TƯ NHIÊN THEO THỜI VỤ CHO CÂY ĐÂ U PHỘNG TẠI TI NH LONG

Chi tiết hơn

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese

PI397V Notice of Privacy Practices-Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư Notice of Privacy Practices / Vietnamese Thông Ba o Chung vê Nguyên Tă c Ba o Vê Quyê n Riêng Tư cu a Bê nh Viê n Nhi Đồng Seattle va Mô t Sô Nha

Chi tiết hơn

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo

Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Như ng Qua n Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo Source: Cursillos in Christianity National Newsletter February 2015. Ba i thuyê t trình cu a LM Modesto Lewis Pérez ơ Đa i Hô i Cursillo Toa n Quốc

Chi tiết hơn

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ

10 Kinh tế - Xã hội VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ 10 VẬN DỤNG MA TRẬN SPACE VA QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VA LỰA CHO N CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH: TRƯƠ NG HỢP CHIÊ N LƯỢC KINH DOANH CU A CÔNG TY CỔ PHẦN THU Y SA N MINH PHÚ HẬU GIANG ĐÊ N NĂM 2020 USING SPACE MATRIX

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN NGỌC QUANG HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 1, QUẬN HẢI AN, TH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN NGỌC QUANG HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 1, QUẬN HẢI AN, TH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN NGỌC QUANG HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 1, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA

Chi tiết hơn

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k

Quy trình câ p pha t thuô c ngoaị tru QT.01.KD SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người k SƠ Y TÊ LONG AN TRUNG TÂM Y TÊ HUYÊṆ BÊ N LƯ C QUY TRÌNH CÂ P PHA T THUÔ C NGOAỊ TRU Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên Nguyêñ Đa o Đăng Thư DS.Hô ng Ngo c Dung Ký Ngày ban hành: Trang

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG Số: 03/2017/BC-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

Chi tiết hơn

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind

Hê thô ng Tri liê u Bê nh nhân Citadel Hươ ng dâ n Sư du ng VI Rev A 03/ with people in mind Hươ ng dâ n Sư du ng 830.238-VI Rev A 03/2016...with people in mind Chính sách thiết kế và bản quyền và là các nhãn hiê u thuộc tập đoàn ArjoHuntleigh trừ trường hợp ngoại lê. ArjoHuntleigh 2016 Vì chính

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định 108/2019/QĐ-ĐHHV ngày 03

Chi tiết hơn

Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u khôn

Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u khôn Đọc Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Ý Captovan, K19 Tuyê n Tâ p Bắc Đẩu Vo Y (TTBĐVY) gô m như ng ba i Vo Y (VOY) ưng y nhâ t, đô c gia se ha i lo ng nê u không qua kho ti nh, co n li nh tra ng chu ng tôi đo c

Chi tiết hơn

New

New Quy Điṇh 718-1 CA C HO C SINH Nga y 12 tha ng 10 năm 2016 HO C SINH Ca c ho c sinh Kinh nghie m Vô gia cư I. Đa o lua t Ho trơ Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001 ( 11432, đươ c bo sung la i bơ i Đa o lua

Chi tiết hơn

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học

Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật sắp rời trường trung học Lâ p Kê Hoa ch cho Con Đươ ng La m Viê c cu a Tôi Mục lục Lơ i ca m ơn Thư chào

Chi tiết hơn

SỐ 265 NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 265 NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 265 NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2019 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

Hầm thức ăn bằng... chất tẩy! Bột mềm công nghiệp giá rẻ đươ c mua ba n thoải mái để chế biến thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe người sử

Hầm thức ăn bằng... chất tẩy! Bột mềm công nghiệp giá rẻ đươ c mua ba n thoải mái để chế biến thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe người sử Hầm thức ăn bằng... chất tẩy! Bột mềm công nghiệp giá rẻ đươ c mua ba n thoải mái để chế biến thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe người sử dụng. >> Hóa chất độc hại phù phép gạo mốc >> Một thìa

Chi tiết hơn

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh

MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nh MỞ ĐẦU Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nê n kinh tê thị trường định hướng xa hô i chu nghi a với nhiê u hình thức sở hữu, nhiê u thành phần kinh tê, hình

Chi tiết hơn

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM NHA TRANG Tháng 02 va tha ng 03 năm 2016 TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục TẦM NHÌN Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những

Chi tiết hơn

SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình,

SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, SỐ 187 NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2017 Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo

Chi tiết hơn

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2

2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 2 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ I NHƯ NG ĐI NH HƯƠ NG ĐỂ GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 2 3 3 4 HỘI ĐỒNG TOA THA NH VỀ GIA ĐÌNH 08 tha ng 12 năm 1995 SƯ THÂ T VA Y NGHI A VỀ TI NH DU C CON NGƯƠ

Chi tiết hơn

BA KẺ ĐỒNG HƯƠNG

BA KẺ ĐỒNG HƯƠNG Khải Triều Những Ngƣời Đồng Hƣơng (truyện) Trình Bày: T.Vấn Phụ Bản: Lưu Na Ấn Bản Điện Tử Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu 2018 T.Vấn 2018 Khải Triều 2018 Kính Tặng Các linh Mục Đồng Hương Và Gia Đình Hy Vọng

Chi tiết hơn

ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI KHÍ HẬU CALIFORNIA LẦN THỨ TƯ Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý:

ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI KHÍ HẬU CALIFORNIA LẦN THỨ TƯ Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý: Báo Cáo Công Lý Môi Trường Các Cơ Quan Đồng Quản Lý: Công Lý Môi Trường C alifornia là lãnh đạo toàn cầu về việc sử dụng, đầu tư, và thúc đẩy nghiên cứu để đặt ra các chính sách về biến đổi khí hậu tiên

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV

SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV SÓNG THẦN Huê Maäu Thaân 68 Bà Nguyễn Thị Thái Hòa là nhân chứng sống của cuộc tàn sát dân lành một cách dã man chưa từng có trong lịch sử VN của CSBV. Bà chính mắt chứng kiến ông nội và 3 người anh ruột

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 10-KT-NGUYEN THOAI MY(94-102)

Microsoft Word - 10-KT-NGUYEN THOAI MY(94-102) MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ HÀNH VI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI NHÃN HÀNG RIÊNG CỦA CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Thoại My 1 và Nguyễn Tuấn Kiệt 2 1 Trung tâm Phát triển Du lịch Thành

Chi tiết hơn

DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016

DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016 DỰ ÁN GIÁM SÁT QUYỀN GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Đại học Mount Saint Vincent Halifax, April 2016 Báo cáo nghiên cứu, dự án Giám sát quyền giáo dục của trẻ em gái khuyết tật Mã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc Trung tâm Con người và Thiên nhiên Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò Biến đổi văn hóa và phát triển: KHẢO CỨU BAN ĐẦU Ở CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG TẠI HÒA BÌNH Nguyễn Thị Hằng (Tập đoàn HanoiTC) Phan Đức

Chi tiết hơn