BAIF Vichardhara Apr-June 2012.p65

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BAIF Vichardhara Apr-June 2012.p65"

Bản ghi

1 Ì _m{gh$ E{àc - OyZ 2012 AWm V cmoh$gh^mjmvyz {dh$mg... df : Mm Wo A H$ : n Yamdm g nmxh$s` gjirh$s>o CÝhmMm ^`mzh$ dudm noq>cm Amho. `m duì`mv eoh$s>mo IoS>r hmoaniyz {ZKV AmhoV. cmoh$m Mr _mor>r Hw$M ~Um Pmcr Amho. _{hcm Zm _ cmoz _ c nmur AmUÊ`mgmR>r Omdo cmjvo. nmê`mmm Q>±H$a Amcm Va nmur ^aê`mgmr>r Pw ~S> CS>V Amho. nmê`mà`m Xw{^ jm_wio àmurgwõm ÌñV Pmco AmhoV. nmur Zmhr {Z Mmam Zmhr. nmê`mmo Xw{^ j IoS>çm _Ü`o d XwJ _ ^mjmv A{YH$ {XgyZ `ovo. Ë`m_wio nmê`mmo gw{z`mo{ov {Z`moOZ JmdnmVirda Amdí`H$ Amho. "nmur AS>dm nmur {Oadm' `mgma»`m emgh$s` `moozm Mm n gm WoQ> J«m_n Mm`VrV `od$z Ë`mg X^m V J«m_g^oV {ZU ` hmouo JaOoMo Amho. Amamo½` g dmx _m{cho$v "gwa{jv nmê`mmo ómov' `mda MMm Ho$cr Amho. `m g X^m V JmdnmVirda {ZU ` hmouo JaOoMo Amho. Ë`mMà_mUo "CÝhmù`mVrc \$io' `m_ü`o Ë`mVrc nmofh$vm d _hîd `mda ^a {Xcm Amho. "n Ïdr {Xdg' E{àc_Ü`o gmoam Pmcm. Ë`m_mJMr ^y{_h$m ñnï> H$aÊ`mV Amcr Amho. _{hcm À`m JQ>m_m\ $V JmdnmVirda nmê`mmr g_ñ`m gwqy> eh$vo, `mda àh$me Q>mH$Umar H$Wm gdmªzr Adí` dmmmdr. `m A H$mV OZmdam Mo cgrh$aummm Vº$m XoÊ`mV Amcm Amho. AmnU gd `mmo _hîd OmUVmoM. g nmxh$ r{zdmg B XmnyaH$a g nmxh$s` _ S>i ~me\$ g ñwo_m\ $V Xadfu ~me\$à`m ~MV JQ>m Zm nwañh$ma {Xco OmVmV. `mmr à{h«$`m gwê$ Pmcr Amho. Ë`mMr g{dñva _m{hvrgwõm A H$mV Amho. S>m. A{Zc gam\$, S>m. AaqdX Hw$cH$Uu, S>m. aqdð {Zgi, drum hido, _rzm JmoIco, gwz Xm Hw$cH$Uu {deof ghh$m` OyZ-Owc _Ü`o emim d _hm{dúmc`o gwê$ hmovrc. Amnë`m ^mjmvrc gd _wco-_wcr emim-_hm{dúmc`mv OmUo Amdí`H$ Amho. AmnU dms>r-dñvrda JQ>m _m\ $V ~ R>H$ ~mocmduo JaOoMo Amho. Amncm, Hw$Qw> ~mmm, JmdmMm, amá`mmm d XoemMm {dh$mg ìhm`mm Agoc Va {ejum{edm` n`m ` Zmhr. - r{zdmg B XmnyaH$a dmg Vr Omoer g mjma r. Or. Or. gmohzr, S>m. EZ. Or. hojs>o, r. ^av H$mH$S>o àh$meh$ ~me\$ {dh$mg AZwg YmZ à{vð>mz S>m. _Ur^mB XogmB ZJa, dmaoo, nwuo \$moz : (020) (gd nìì`dhmammm nîmm) 1

2 AmnU {Za{Zamù`m àh$ënm VJ V J«m_rU, Am{Xdmgr VgoM A{V XwJ _ ^mjmv gdªh$f {dh$mgmmo H$m` H«$_ am~drv AgVmo. `m_ü`o gm_m{oh$ Amamo½` H$m` H«$_ hm EH$ _hîdmmm KQ>H$ Amho. nmê`mnmgyz hmoumao AmOma hmod$ Z`oV åhuyz AmnU {Za{Zamio CnH«$_ am~drv AgVmo. `mgmr>r "gwa{jv {nê`mmo nmur' {_iê`mgmr>rmo gd CnH«$_ A V^y V AgVmV. àh$ënmvrc H$mhr JmdmV/nmS>çmV {nê`mà`m nmê`mmr ì`dñwm ZgVo. ómovm Mr XoI^mc ì`dpñwv Z Ho$ë`m_wio Vo ZmXwéñV pñwvrv AgVmV. Aem doiog Amnë`mcm àmymý`h«$_mzo Cnm``moOZm H$aUo Amdí`H$ AgVo. Ë`m A VJ V AmnU {dhra, ~moaadoc - Ë`mda h±s>n n ~gduo, ZdrZ ómovm Mr {Z{_ Vr H$aUo qh$dm Amho Ë`m ómovm Mr XwéñVr H$aUo, Imoc H$aUo, Jmi H$mT>Uo B. CnH«$_ H$arV AgVmo. Aem àh$mamo CnH«$_ H$aVmZm Amnë`mcm ZdrZ ómovm À`m {Z{_ Vr~amo~aM ómovm Odi Oo gm S>nmUr AgVo Ë`mMo nu `mo½` ì`dñwmnz H$aUo Amdí`H$ Amho. gm S>nmÊ`mnmgyZ V`ma Pmcoco S>~Ho$, Ë`m_wio Ë`m n[agamv AñdÀN>Vm, S>~Š`mV S>mg-_mem Mr n Xmg, Zmë`m, ómovm Odi H$nS>o YwUo, ^m S>r, OZmdao YwUo B. gd H$maUm _wio nmê`mmo àxyfu, gd Ì KmU n[aga, AñdÀN>Vm Am{U Ë`m_wio cmoh$m À`m Amamo½`mda KmVH$ n[aum_ hmovmv. cmoh$m Mo Amamo½` Mm Jco amhê`mgmr>r nmê`mà`m ómovmodirc gm S>nmÊ`mMo ì`dñwmnz H$aUo AË` V _hîdmmo Amho. Ë`m_wio cmoh$m Zm ewõ gwa{jv nmur {_iy eho$c. JmdmV ñdàn>vm amhrc Am{U amojà{v~ YZ hmod$z cmoh$m Mo Amamo½` Mm Jco R>odÊ`mg _XV hmob c. cmoh$ gh^mjmzo `mgmr>r H$mhr Jmoï>r Amnë`mcm H$aVm `ovrc. cmoh$ gh^mjmzo Amnë`mcm Imcrc nõvrzo ho H$aVm `ob c : JmdmV {nê`mà`m nmê`mmr gü`m H$m` ì`dñwm Amho. cmoh$m Mr H$m` JaO Amho. ZdrZ ómovm Mr {Z{_ Vr H$aÊ`mMr JaO Amho H$m? `mmm emoy `m. gü`m JmdmV CncãY Agcoë`m {nê`mà`m nmê`mà`m ómovm Zm ^oq>r XoD$Z Ë`m ómovm Odi H$m` n[apñwvr Amho, S>~Ho$ gmmco H$m? gm S>nmÊ`mMm {ZMam hmoê`mmr H$mhr ì`dñwm Amho H$m? B. Jmoï>tMo {ZarjU H$ê$Z Ë`mMo \$moq>mo `m. `m AS>MUrda Cnm` emoyê`mgmr>r Jmd/nmS>çmVrc 2 E{àc-OyZ 2012 Amamo½` g dmx gwa{jv {nê`mmo nmê`mmo ómov cmoh$m ~amo~a {_Q>tJ Am`mo{OV H$am. {_Q>tJ_Ü`o JmdmVrc gdmªmm gh^mj Agmdm. ñd` ghm`vm JQ> gxñ`, dms>rvwh$s>r, ^y_rhrz, n Mm`V gxñ`, J«m_godH$ Am{U BVa à{v{ð>v ì`º$s VgoM JmdmVrc Am{U nms>çmdaà`m cmoh$m Mmhr gh^mj Agmdm. cmoh$m g_moa g_ñ`m H$m` Amho, nmê`mà`m ómovm Odirc gü`mmr n[apñwvr H$m` Amho, Ë`mMm Amamo½`mda H$m` d H$gm n[aum_ hmovmo, nmê`mmo àxyfu H$go hmovo ho g{dñva _m S>m. gdmªgmo~v nwýhm àë`j nmê`mà`m ómovm À`m {R>H$mUmcm ^oq> Úm. `m g_ñ`oda Cnm` H$m` H$aVm `ob c VgoM ŠcñQ>a_Yrc BVa JmdmV H$m` Cnm``moOZm Ho$ë`mV ho AZw^d cmoh$m Zm gm Jm. Ë`mg ~ {YV Cnm` H$aÊ`mnyduMo Am{U Cnm` Ho$ë`mZ VaMo \$moq>mo cmoh$m Zm XmIdm. AmVm Amnë`m JmdmVrc hr n[apñwvr gwymaê`mgmr>r Amnë`mcm H$m` H$aVm `ob c `m~m~v cmoh$m Zm {dmma H$aÊ`mg àd Îm H$am. Ë`m Mo H$m` _V Amho, H$m` gymzm AmhoV Ë`m H$miOrnyd H$ EoH$m, g_oyz `m. cmoh$m Zm H$mhr Cnm` gwmdm. CXm. Ho$irÀ`m PmS>mMr cmjds>, emofiè>m, nag~mj, {dhra/h±s>n n ^modvr {g_ Q>Mm AmoQ>m, OZmdam Zm {nê`mgmr>r nmê`mmo Q>mHo$, H$nS>o YwÊ`mgmR>r {g_ Q>Mo N>moQ>o AmoQ>o V`ma H$aUo B. ómovmodi S>~Ho$ Agoc Va XJS>, _wé_, _mvr Q>mHy$Z Vmo IÈ>m ~wodm. H$nS>o YwÊ`mgmR>r AmoQ>o, OZmdam Zm {nê`mgmr>r nmê`mmo N>moQ>o Q>mHo$, OZmdao YwUo, emofiè>m ho gd {nê`mà`m nmê`mà`m ómovm nmgyz {H$_mZ 15 _rq>a Xya Agmdo. åhuoom Hw$R>crhr g\$mb hr {nê`mà`m nmê`mà`m ómovm nmgyz {H$_mZ 15 _rq>a Xya H$amdr.

3 `m gd à{h«$`ov ^y{_hrz Hw$Qw> ~m Zm gh^mjr H$ê$Z `m. `mv Ë`m À`m H$m eë`mzwgma ~m YH$m_ qh$dm _Oya H$m_mgmR>r gh^mjr H$aVm `ob c. `m gd à{h«$`ov Amnë`m g ñwoà`m B {O{ZAaMr _XV/ _mj Xe Z doimodoir `m. cmoh$m À`m g _VrZo Am{U gmo`rzo àë`j H$m_ H$aÊ`mMo {Xdg, dma R>adyZ `m. eš`vmo R>aë`mZwgma cdh$amv cdh$a H$m_ nyu H$am. H$m_ Mm Jco hmovo H$s Zmhr `mà`mda cmoh$m Zr XoIaoI R>odÊ`mMr O~m~Xmar `mdr. gd g _VrZo V`ma Ho$coë`m ~m YH$m_mMm `mo½` dmna, XwéñVr, XoIaoI H$aÊ`mgmR>r cmoh$m Zm àd Îm H$am. Ë`mÀ`m {Z`moOZmgmR>r Ë`m Zm _XV H$am. VgoM hr `moozm nyu Pmë`mda g ~ {YV J«m_n Mm`VrH$S>o hñvm V[aV H$amdr Am{U Ë`m g X^m Vrc H$mJXnÌm Mr nyv Vm H$amdr. Cnm` H$aÊ`mnyduMr n[apñwvr Am{U Cnm` Ho$ë`mZ Va n[apñwvrv Pmcoë`m ~XcmMo \$moq>mo `m. Ë`mMm à{h«$`m Ahdmc V`ma H$ê$Z gd Q>r_g_moa _m S>m. Ë`mÛmao AmnU gdmªzm EH$_oH$m À`m AZw^dmVyZ ^anya {eh$vm `ob c. Aem àh$mao gwa{jv {nê`mà`m nmê`mmo ómov {Z_m U Pmco Va Xy{fV nmê`mnmgyz hmoumao AmOma H$_r hmovrc Am{U cmoh$m Mo Amamo½` Mm Jco amhrc. - S>m. AaqdX Hw$cH$Uu cmoh$m À`m JaOoZwgma, n[apñwvrzwgma Cnm``moOZm Am{U ~m YH$m_mMr amzm `mv ~Xc H$am. eš` Pmë`mg gd g _VrZo Ë`mM _rqq>j_ü`o H$m` Cnm` H$am`Mo `mmo {Z`moOZ H$am. `m _rqq>j_ü`o eš` Zgë`mg cmoh$m Zm {dmma H$aÊ`mg doi Úm Am{U cdh$amv cdh$a nwt>mr _rqq>j Am`mo{OV H$am. H$m` Cnm``moOZm H$am`Mo R>aco Ë`m~m~V J«m_n Mm`V / g ~ {YV {d^mjmh$sy>z coir nadmzjr `m. (ZdrZ ~m YH$m_, XwéñVr, gü`m Agcoë`m ómovm Mo ZyVZrH$aU B.) Amnë`m g ñwoh$sy>z H$m` _XV XoVm `ob c ho gdmªg_moa ñnï> gm Jm. VgoM cmoh$m Mm gh^mj H$m` Agoc Vo ñnï> H$am. VhmZ `m Q>m`_mcm CÝhmM MQ>H$ OmñVM OmUdm`cm cmjco. _ Jcm~mBªZr S>moB damm nxa ZrQ> Ho$cm nu Ja_ Ja_ dmam ZmH$mVm S>mV {eav ìhvmm. `m Ionocm~r VrZ-Mma _ c nm` VwS>dV OmD$Z nmzr AmUmd cmjv hmov. amoom VrZ-Mma Vmg _mos>v ìhv. nz H$m` H$aZma? ~mb Mm Oc_ {Xcm hm` Va H$amd cmjv H$m_. chmz ìhv Vdm ~mnmh$s> nmzr ìhm`c {Z AmVm BW. _mz {Z noh$mq> nmur dmhÿz dmhÿz ^ê$z `ovr nz H$m` H$aUma? H$m_ MwH$V Zm`, MwH$c Va _m\$s Zm`. AmXic, AmnQ>c Var ~r nmê`mm VrZ VrZ h S> `m`m Zr amv VwS>dV Om`M. Xhm nmm dagmnydu añë`mà`m ~moyco PmS>PmS>moQ>m ìhvm, gmdcr {_im`mr nz Vmo ~r Jocm {Z CÝhmMr dudu OmXm OmUdm`cm cmjcr. KamVco~r XJS>mÀ`m H$miOmMo! H$moZr~r `ov Zm` nmý`mà`m _XVrcm. godocm ~m` AmUcr hm` åhuvmv. ~mb Mm Ya_ åhuo godm! `m Mm Ya_ H$m`? N>idmX H$aUo, EH$X_ H $g, amdummo d eo åhum`mo. nmpa \w$q>v Zmhr. Barda Omd Va ~m`m~mns>çm, _wcr ìhvm. _ Jcm~mB Z H$ier AmnQ>cr H$Å>çmda! ""Ad Pmc Var H$m`? ^m S>Z Pmc H$m`?'' nmd Vr ""^m S>çmco ^moh$ ns>oc H$s, Zm` Va nmomm ns>oc.'' H$_im ""AmVm am{hc H$m` Amho? nmzr dmhÿz dmhÿz AmYu qoxjr Jocr nz H$moZ `ov _XVrcm?'' _ Jcm ""H$moZ `ozma hm`? Vy {Z _r AmhmoV H$s EH$Xwgè`mcm.'' H$_cm. ""AJ, {H$Vr dag nmzr ^avmo` nz H$moZmcm H$miOr hm` H$m? H$mcÀ`m JmdÀ`m _rqq>jmv _ {XamMm {df` H$mT>cm. å`m åh Vo BarMm Bf` H$m` Zm` H$mT>cm?'' _ Jcm. ""`m ~mß`m Zm H$m` ns>c hm`? T>moamdmUr KamV ns>ë`mv {Z nmzr Zgc H$s das>vmv. Ë`m Zm~r H$iV Zm` nmzr AmZm`cm {H$Vr Ìmg ìhv hm`.'' nwînm. 3

4 ""ho ~{KVc Zm! 100 \y$q> Imoc hm`, nmzr dty>z H$mT>VoZm Omoa cmjvmo, eº$s~r cmjvo. EdT> Zm` Va nwz: VrZMma H$mog V JS>VmoS> hm`.'' H$_cm. ""AmnwZ EH$ ìhm`cm nm`oo. nmzr nm`oo. cs>m`cm nm`oo. _má`m Am~mÀ`m Jmdmcm ~m`h$m Zr n Mm`V_ Xo ~gh$u _macr, ~m ~m~m ~ Ho$cr. XmoZ hmngo, EH$ Bhra ZrQ> Pmcr {Z ß`m`cm nmzr Pmc.'' nwînm. ""AmnwZ JQ>mÀ`m {_Q>tJ_ Xr hm B f` `m`cm nm`oo. hm B f` cmdyz~r Yacm nm`oo. AmnwZ Amncr ~moy _m S>m`cm nm{hoo.'' _ Jcm. Am_r ~r JmdÀ`m coh$s AmhmoV. Am_Mr~r H$Xa ìhm`cm nm`oo. {H$Vr {Xg ghz H$am`M.'' H$_cm. g_úmoutzm åhuu nq>c. Xwgè`m {XderM {_Q>tJ ìhvr. g_úm Zr JQ>m_ Xr MMm H$am`M n $ Ho$c. g_úm Zr S>moBda VrZ h S>o {Z JmoXrcm EH$ h S>m R>odcm {Z {ZKmë`m. AmO Ë`m Zm Bídmg ìhvm H$s CÚmÀ`mcm H$m`Var {ZU ` ìhzma. 2. AmOÀ`m _rqq>j_ Xo g_úmozr Amë`m ìhë`m. Ë`m À`m OrdZmMm àý ìhvm. Zo_rà_mU àmw Zm Pmcr, gwadmvrcm {heo~ Omco, n go O_m~r Ho$co. Ë`mZ Va H$madmB Mo _wôo Amco H$s H$_cmZ nmê`mmm _wôm H$mT>cm : g {JVm åhumcr, ""JmdmZ H$m` H$am`M hm`? Amnë`m BatZm nmzr Zm` hm`.'' ""Zm` H$g? Cgmcm nmur {_iv, _ J ß`mgmR>r H$m Zm` {_iv?'' nwînm. ""Am_r H$m` H$am`M. ~mh$s KaM ~r H$moZr hmv cmdv Zm`. Amnc M H$ï> AgË`mV. H$m` H$am`M?'' épš_ur ""H$m` Var VmoS> nm`oo. g_úm B har H$moaS>çm H$m?'' H$_cm. ""Á`m BatZm, hmnem Zm nmzr hm`, Ë`o»dmoc H$am. H$m ho nz O_Zma Zm`.'' nwînm ""AmnwZ H$m` H$aUma. øo nwafmm H$m_ hm`. Amnc H$moZ EoH$Zma.'' g {JVm. ""g {JVm, Ë`o H$m` Zm`. VwOo Am~m eovh$s H$m coomv hm`ov Ë`m Mm g m KoD$ H$s.'' H$_cm. ""_cm R>mdwH$ hm` H$s XmoZ hmneo Iam~ hm`ov. Ë`o R>rH$ R>mH$ Pmc H$s {Xg nmzr {_ioc.'' g Ü`m ""øo EH$X_ ~oñq> hm`. n{hc hmng ZrQ> H$am`M {Z _ J Am~m Zm ^oq>m`m.'' nwînm. ""Amdmo, Am~m XmoZ {Xgm Zr `ozma hm`ov, ZmVrcm Ý`m`cm. Vo gm JVrc Amnë`mcm.'' g {JVm. ""hmnemcm H$m` Pmc hm`? am_wxmxmh$s> hm`v nmýh {Z hë`ma. Ë`mgZr nmr>dc ìhv g ñwov.'' H$_cm. ""Ë`mZ _mj EH$Xm R>mH$R>rH$ Ho$c ìhv, Ë`mco g_ov Ë`mVc. AmnwZ \w$h$q>mv H$m_ Zm` `m`m. Ë`mM H$m` hmob c Vo XoD$ H$s.'' 4 E{àc-OyZ 2012 ""H$_irMr _wcjr åhq>cr, ""XmXm KarM hm`ov. _r ~mocdy H$m Ë`mgZr?'' g_úm Zr {Vcm nmr>dcr. nmm {_{ZQ>mV am_mxmxm Amcm. Ë`mco nmur Zr Jwi {Xcm. ""am_mxmxm Amnë`mH$S>c XmoZ hmne {~JS>c hm`ov. Ë`mgZr nmzr Amho Ag Am_mcm dmq>v. JmdÀ`m OdiÀ`m Barcm nz nmzr Agm`M, nz AmVm Jmi Pmcm hm`, H$m` H$am`cm nm`oo?'' g {JVm ""hmng Va å`m XwéñV H$aoZ én`o cmjzma. `oh$mmm nmb n Jocm hm`. `oh$mmr M Z VwQ>cr hm`. BarM Zm` O_Zma.'' ""BaM H$m` hm`, H$m Zm` O_Zma, Am_Mr S>moñH$s nmzr dmhyz \w$q>m`cm cmjcr hm`ov. Vy åh Vmog H$s Zm` O_Zma.'' nwînm. ""B arcm {N>Ð _mamd cmjzma. Jmi Cngmd cmjzma. _erz AmZm`cm nm`oo. g_úmz Ho$c Va ìhb c. XmXm Zr, ^md$gm`~m Zr _Zmda `m`cm nm`oo homa IM hm`.'' ""^md$, Ag H$a XmoZ hmne, XmoZ {XgmV R>rH$ H$a. Am_À`mH$S>Z JÊ`m Zr gúm _XVrcm hm`ov. Am_r homa énm` ~moycm R>odVmo. H$m_ Pmc H$s ZJX n H$m.'' g {JVm. gjù`m Zr EH$X_ hmoh$ma {Xcm. åh Oo XmoZMma {Xgm Zr H$mhr {Xg Var KamnmñZr nmzr {_iuma. nwînmvmb Zr H$mhr OUm Zr n Mm`Vrcm Om`M {Z{üV Ho$c. {VKrOUr _{hcm gxñ` ~amo~a `m`à`m. 3. J«m_n Mm`VrVrc Jwamdañdr ^md$gmho~ Amco. gan M~r JmdmV ìhv. _{hcm gxñ` Xhm~mamOUr n Mm`VrV Joë`m. ^md$gmho~ V ~mhy$ div ìhvo. åhq>c, ""d{hzr ~m`, H$m` H$m_ H$mT>c hm`? _{hcm {XZmMm gmohim H$am`Mm hm` H$m?'' ""^md$gm`o~, _{hcm {XZmM n H$m BargmR>r dmnamd, nmzr cmjc H$s gmohim PmcmM g_om.'' g {JVm. ""Ad, nz n gm BH$S>Mm {VH$S> Zm` dmnavm `ov.'' ^md$gm`o~ ""Vw_r nmhv AmhmV, JmdmV nmzr Zm`. XmoZMma _ cm dê$z nmzr AmZVmo. JmdmnmñZ Odi Ba hm`o. S>mJSw>Or Pmcr H$s nmzr cmjc.'' nwînm. ""Vw_r ~m`h$m H$m`~r ~mocvm. IMm M H$m_ hm`. JmdMr _ Owar nm`oo. ìhm`m Zm`.'' ^md$gm`o~. ""^md$gm`o~, Am_r OU _XVrcm hm`. Am_r _ H$ê$ nz BarM H$m`Var ~Jm.'' ""gan MmñZr BMmê$. _J H$m` Vo ~Jy.'' ^md$gm`o~. VodT>çmV XmoZ gxñ` gan M, Cngan MmñZr KoD$Z Amë`m. ""am_am_ ~{hutzmo, H$m` H$m_ H$mT>c hm`. Am_Mr _ S>ir~r åhq>cr Vw_r Om`cm nm`oo.'' gan M. ""gan M, Ë`m M åhzz hm` H$s Ba R>rH$ H$am`cm nm`oo. Ë`mñZr Iyn IM hm`.'' ^md$gmho~.

5 ""Amdmo nz nmzr nm`oo JmdmñZr. Am_mcm Am Kmoircm~r nmzr Zm`. H$m` Var H$am`cm nm`oo. ~m`h$m ~amo~a gm JË`mV.'' gan M. g_úm Zm Amü` dmq>c. gan M Amnc dmq>m`cm cmjc. ""H$m` H$am`cm nm`oo, Am_mcm gm Jm. Am_r~r _XV H$ê$ H$s. Am_r hmneo XwéñVrcm am_xmxmcm n H$m {Xcm hm`.'' g {JVm ""AaO nm`oo. g_úm Mm Zr A JR>çmMo R>go ~r.'' ^md$gmho~. ""^md$gmho~, AaO {cdyz AmUcm hm` Zr g_úm ~m`h$m À`m gøm ~r hm`ov. Am_mcm A JR>çmMr JaO Zm`.'' nwînm H$mH$s. ""gan M, Jmdmcm nmzr AmUm`cm nmdgmm nmur gmr>dm`cm nm`oo. EImX Vi H$am`cm nm`oo. H$mc Q>rìhr _ Xr N>VmdaM nmzr Q>mH$sV gmos>v ìhvo.'' Hw$gw_VmB. ""Vw_M Ia hm`. øm daemcm AmnwZ JmdVù`mM H$m_ Zr PmS> cmdm`mr H$m_o H$am`Mr hm`ov. Ë`mM n H $ ~r `ozma hm`ov. Vw_Mr _ohzv ~JwZ g{_vrz {e\$mag Ho$cr, H$coŠQ>añZr. Vr _ Oya gü`m _wctà`m {ejum~ôc gd OU OmJê$H$ hmov AmhoV. _wctzr {eh$uo Amdí`H$ Amho. Ë`m À`m kmzmà`m H$jm A{YH$ {dñvmauo JaOoMo Amho, `mmr OmUrd VimJmimn`ªV nmohmomv Amho. `mgmr>r IoS>monmS>r {ejummr gmò Pmcocr Amho. nu e ^a gìdmeo dfmªnydu Ago {MÌ ZìhVo À`m gw_mamg _wctzm {eh$ê`mg ~ Xr hmovr. Ë`m Zm {eh$duo ho Y_m {déõ Amho Ago _mzco OmV Ago. Ë`mM~amo~a g_momv ~mc{ddmhmmr àwm hmovr. Aem KmVH$ MmcrarVt_wio _{hcm Mr Hw$M ~Um hmov Ago. `mm H$mim_Ü`o `_w Hw$c}H$am Mm OÝ_ Pmcm. Ë`m _yià`m gmvmè`modirc JmdÀ`m hmov. Ë`mgwÕm {ejumnmgyz d {MV am{hë`m. nu d{s>cm H$Sy>Z kmzoœar, JmWm, `m{df`mr A^ J, Amoì`m Ë`m Zm nmr> hmoë`m. Ë`mMo {Zê$nUhr H$aV AgV. Ë`mdoir Ë`m dfmªà`m hmoë`m. Ë`m Mo c¾ R>aV ZìhVo. Ë`m Mo c¾ R>aco nu Zdam _wcjm {~Oda hmovm, Ë`mV Ë`mMo d` dfm Mo hmovo. nu {eh$cocm d gyz hmovm. KamVrc gm n{îmh$ d H$m Qw> {~H$ n[apñwvr nmhÿz `_wmm {ddmh Pmcm. _mhoamr `_wzm, gmgamr a_m amzs>o Pmcr. a_m~mbªmo nvr ho Wmoa g_mogwymah$ hmovo. Ë`m Mo Zmd "Ý`m`_yVu _hmxod JmoqdX amzs>o' hmò. Ë`m Zr _hmamï >mv ~mc{ddmh, {dydm {ddmh, gvr Aem KmVH$ MmcrarVt{déÕ Midi gwê$ Ho$cr hmovr. nu ñdv:à`m Am`wî`mV H$mhr H$maUmñVd Ë`m Zm ~mc{ddmh H$amdm cmjcm. nu Ë`m Zr a_m~mb amzs>o : AZmoIo ì`º$s_ëd Pmcr hm`.'' gan M. gjù`m OUtZm EH$X_ hm`g Pmc. Ë`m åhumë`m, ""Am_r _XmZ H$ê$. Am_À`m KaM ~r `ovrc. nz JmdVi Zr BarM H$m_ ìhm`cm nm`oo.'' ""BarÀ`m H$m_mgmR>r VmcwŠ`mVrc _mugm Zm {Zamon YmS>Vmo. n Mm`VrH$S> 10 homa hm`ov, WmoS> OmñV cmjc H$s dajur H$mTy>.'' gan M. ""`m daemcm Am_r ~r nmzr AmUÊ`mg Xhm homa ~moycm R>odc hm`. Am_r JQ>m Zr ~r WmoS>r VaVyX Ho$cr hm`.'' ""_J Pmc Va BarM H$m_ ~r _mjm cm cmjoc. _r _mzg YmS>Vmo. XmoZ {XgmV H$m_mñZr gwadmv H$ê$.'' ^md$gmho~. gjù`moutzr XmoKmñZr Z_ñH$ma Ho$cm. BarM H$m_ Zr hmneo `m_wi ß`m`Mm nmê`mgmr>rmr nm`nrq> dmmcr Zr nwt>ë`m daemgmr>rmr gmò nu ìhm`cm cmjcr. a_m~mbªzm {eh$dm`mo R>adco. amzs>çm À`m KamV _mugm Mr g»`m Iyn hmovr. Ë`mMà_mUo BVa _mugo gzmvzr {dmmam Mr hmovr. `mmm Ìmg a_m~mbªzm Pmcm. chmz d`mv KamVrc gd H$ï>mMr H$m_o Ë`m H$aV AgV. nu Ë`m Zm {eh$ê`mmr hm g hmovr, {OÔ hmovr. Ë`m amìm OodUImU d ^m S>r ñdàn> Pmë`mda Aä`mgmcm ~gv. Ë`m Mo n{v Ë`m Zm {eh$dv AgV. ho {eh$duo d {eh$uo amìr C{eamn`ªV MmcV Ago. Xwgè`m {Xder H$m_ H$aVmZm MwH$m hmov. Ë`m_wio ~mocur Imdr cmjv. nu {eh$ê`mmr C_u Ë`m Zm ñdñw ~gy XoV Zgo. gwédmvrà`m H$mimV a_m~mbªzmgwõm {eh$ê`mmm H $Q>mim `ov Ago. nu JmoqdX amzs>çm Zr Ë`m À`mer A~mocm Yacm. Ë`m Zm a_m_yrc ~w{õ_îmm OmUdcr hmovr. Ë`mZ Va a_m~mbªzr _mor>çm {OÔrZo Ë`m À`mH$Sy>Z AZoH$ Jmoï>r {ehy$z KoVë`m. Ë`mZ Va Ë`m amzs>çm Zm nwñvho$ dmmyz XmIdV, Ë`mda MMm H$aV. Ë`mZ Va Ë`m Zm B J«Or {eh$m`mo hmovo. Ë`mgmR>r nvrzo B J«O ~mbªmr Zo_UyH$ Ho$cr. Ë`m Mr {eh$dur Pmcr H$s a_m~mbªzm W S> nmê`mzo A Kmoi Kmcmdr cmjo. Ë`mZ Va KamV àdoe Ago. nu a_m~mb B J«Or {eh$ë`m. Ë`m AñI{cV B J«Or ~mocv AgV. hm H$mi hmovm À`m Xaå`mZMm! 1901 gmcr nvrà`m {ZYZmZ VagwÕm a_m~mbªzr gm_m{oh$ H$m` Mmcy R>odco. ñdv:cm Ë`m H$m`m V PmoHy$Z {Xco. _wctmo {eju, _{hcm Mo gm_m{oh$ h $ `mda Ë`m Zr A{YH$ ^a 5

6 {Xcm. hþowanmjm emiomr ñwmnzm, godmgxzmo H$m` ho Ë`m À`m Ë`mJmMo \${cv Amho. ñdv:cm KamVrc Mma q^vt_ü`o H$m Sy>Z Z KoVm, g_mom{^_wi H$m_mV PmoHy$Z {Xco. `mvhr {dydm Zm ñdv:à`m nm`mda C^o H$aÊ`mgmR>r Ë`m Zr AZoH$ CnH«$_ godmgxz_m\ $V gwê$ Ho$co. Ë`mV Z{gªJ, {ejummm nx{dh$m Aä`mgH«$_, {edu, H${eXm BË`mXtMm g_mdoe hmovmo. a_m~mbªzr godmgxzmr ñwmnzm Ho$cr. Ë`m_wio _{hcm Zm EH$ AmYma {_imcm. Ë`mV Ë`m Zr (hmoñq>ocmr) dg{vj hmmr gmò Ho$cr. Ë`m_wio _wctzm amhÿz {eju {_iv Ago, Ë`m Zm g aju {_iv Ago. `m_wio {ejh$s noem_ü`o, Z{gªJ_Ü`o _wcr {Xgm`cm cmjë`m. Ë`mMdoir Ë`m Zr _{hcm g_mzvogmr>r, Ë`m À`m h $mgmr>r Midi gwê$ Ho$cr. _{hcm À`m _VXmZmMm d àmw{_h$ {ejummm h $ Ë`m Zr amï >r` nmvirda _m S>cm gmcr ór {ejummm d 1924 gmcr {ó`m Zm _VXmZmMm A{YH$ma {_imdm åhuyz Ë`m Zr à`ëz Ho$co d Vo h $ {_idco. r_vr a_m~mb amzs>o `m Mo H$H $amojmzo 1928 gmcr {ZYZ Pmco. `m {d^wvrzo Amnco Ka, n go gd H$mhr godmgxz g ñwocm XmZ Ho$co. Ë`m ñdv:cm "Ý`m`_yVvMr gmdcr' åhuv nu Ë`m Zr ñdv:m ApñVËd {Z_m U Ho$co {Z Amnë`m g_momvrc ^{JZtÀ`m àjvrgmr>r à`ëz Ho$co. Ë`m À`m ñ_ Vr AmOhr {Od V AmhoV. (g H${cV) new _Ü`o Vm S>XwIr-nm`Iwar, KQ>gn, EH$Q>m ½`m, g H«$m_H$ J^ nmv `m gmaio {d{dy g H«$m_H$ amoj AmT>iVmV. `m gma»`m amojm nmgyz Amnë`m ne wzm gwa{jv R>odÊ`mgmR>r Xadfu Ë`m Mo cgrh$au H$aUo JaOoMo Amho. H«$. amojmmo Zmd n{hcm S>mog Xwgam S>mog nwt>rc S>mog _{hzm 1. Vm S>Iwar-nm`Iwar Mma _{hzo d A{YH$ n«ë`oh$ dfu _mm, gßq> ~a, d`mà`m newcm Am ŠQ>mo~a 2. KQ>gn ghm _{hzo -- àë`oh$ dfu E{àc, _o 3. EH$Q>m ½`m àë`oh$ dfu E{àc, _o EH$mnojm A{YH$ amojm Mr EH${ÌV cg 4. KQ>gn Am{U EH$Q>m ½`m ghm _{hzo -- àë`oh$ dfu -- d`mà`m newcm 5. Vm os>iwar-nm`iwar Am{U Mma _{hzo ZD$ _{hzo n«ë`oh$ dfu -- KQ>gn amojm Mr EH${ÌV cg d`mà`m newcm 6. Vm S>Iwar-nm`Iwar, Mma _{hzo -- àë`oh$ dfu -- KQ>gn, EH$Q>m ½`m d`mà`m newcm amojm Mr EH${ÌV cg 7. g H«$m_H$ J^ nmv Mma Vo AmR> _{hzo d`mà`m dmgamcm (Am`wî`m_Ü`o EH$XmM) 6 E{àc-OyZ 2012 cgrh$au ~m^ir cd cd {hadr Jma nmcdr H$mQ>çm Mr da _mohh$ Omir K_K_ H$aVr cmoch$ {ndio \$m Xr Va H$mimoIr H$mir {Pa{Vi H$arVr e Jm ZmOwH$ docm Q>rMr diuo diuo `m gmè`m VyZ {Pa{_a PaVr a J Z^mMo cmo^gdmuo Hw$ga H$cmH $Vr Aer ~m^ir {Vcm Z R>mdr ZmJa[aVr Xya Hw$R>oVar ~m YmdaVr PwHy$Z Oamer C^r EH$Q>r A JmdaVr Ioi{d amky cmkq> eoù`m nm`modir ~mi JwamIr hmod${z`m _Z a_v VoWo gm OgH$mir `ovo navyz ZdoM hmod$z codyz {hado ZmOyH$ couo A JmdaVr _miyz Ad `m Yw X gwdm{gh$ {ndio CQ>Uo B {Xam g V

7 CÝhmù`mVrc \$im Mr _Om `m. CÝhmù`mZo ^` H$a am Ð ê$n YmaU Ho$co Amho. CÝhmù`mV gjù`m Zr earamvrc jma {Z nmur {Q>H$dÊ`mgmR>r à`ëz Ho$co nm{hoov. Amnë`mcm A{VCîUVo_wio Km_ `ovmo, Ë`m_wio jma {Z nmur H$_r hmovo. `mmr H$_VaVm AmdOy Z ^ê$z H$mT>cr nm{hoo. Ë`mgmR>r Amnë`mcm H$mhr \$io Im r nm{hoov. `m \$im _wio Amnë`mcm OrdZgËd {_ivmv, H$mhr jma {_ivmv. H$ƒr \$io ImUo gdm V CÎm_ hmò. AJXr Amnë`m ^mjmv {_iumar \$io Im. hr \$io gwõm nm {ï>h$ AgVmV. earamcm Amdí`H$ AgUmao KQ>H$ XoVmV. H$ad X : n{ü hmamï >mv åhuoo aëzm{jar, A{c~mJ, R>mUo, nwuo dj ao ^mjmv H$ad XmÀ`m Omù`m AgVmV. H$ad XmÀ`m PmS>mcm H$mQ>o AgVmV. \$i VmoS>co H$s nm T>am MrH$ `ovmo. H$ƒr {hadr H$ad Xo Am ~Q> AgVmV. `mvyz "H$' OrdZgËd {_ivo. cmouà`mgmr>r `mmm Cn`moJ hmovmo. {nh$cocr H$ad X ^anya ImdrV. ñdñv {Z _ñv AgVmV. ømv cmohmmo à_mugwõm A{YH$ AgVo. H $ar : gü`m H $è`m Mm h Jm_ Mmcy Amho. {haì`mjma H $è`m PmS>mda {XgVmV. ~momamv {dh$m`cm AmhoV. H$ÀÀ`m H $è`m _Ü`o "H$' OrdZgËd, cmoh `m_wio aº$mv emofco OmVo. H $arnmgyz MQ>Ur, cmoumo V`ma H$aVmV. VgoM H $ar {VIQ>_rR> cmdyzhr _ñv cmjvo. H $armo nýh H$aVmV nu Ë`m_wio Ë`mVrc OrdZgËd d BVa KQ>H$ H$_r hmovmv. `mvrc KQ>H$m _wio AmVS>çmVrc KmVH$ O VygwÕm Zï> hmovmv. H $ar {nh$cr H$s Am ~m V`ma hmovmo. Am ~o gdmªzmm AmdS>VmV. hmnyg, nm`ar, amomnwar, Ho$ea, ~ JZn r, c JS>m BË`mXr AZoH$ àh$mamo Am ~o {_ivmv. Amnë`m JmdmV {_iumao Am ~o Oê$a ImdoV. PmS>mdaMo KamV {nh$dcoco Am ~o gdm V _ñv AgVmV. Am ã`m_ü`o "H$' OrdZgËd, \$m`~a dj ao AgVo. Ë`mMà_mUo ÐdnXmW AgVmV. Am ~o Imëë`mZo VhmZ ^mjvo. jma dmt>vmv. {nh$coë`m Am ã`mv pìhq> {_Z E AgVo, Oo S>moù`m gmr>r Mm Jco AgVo. `m_ü`o nmoq> {ea_ ZmdmMo I{ZO AgVo. `m_wio N>mVrMo R>moHo$ Am{U ãcs>àoeada {Z` ÌU amhvo. H$qcJS>/Q>a~yO : AmnU _mor>rà`m _mor>r H$minQ> {haì`m a JmMr \$io nmhvmo. ho \$i H$mnco H$s AmVyZ cmc^s>h$ {XgVo. Ë`mV nmur nu ^anya AgVo. AmV_Ü`o H$mù`m {~`m AgVmV. ZXrÀ`m, AmoT>çmÀ`m dmiyv H$qcJS>/ Q>a~yO `ovmv. H$qcJS>mÀ`m XmoZVrZ \$mos>t_ü`o nmoq> ^avo. nmê`mmr VhmZ ^mjvo Ë`mMà_mUo cmcnum_wio S>moù`m Zm \$io Im, geº$ ahm Amdí`H$ AgUmao OrdZgËd "A' gwõm ^anya à_mumv {_ivo. gmo{s>`_, _ ¾o{e`_ gmaio jma earamcm {_ivmv. AZZg : Amnë`mH$S>À`m H$mhr ^mjmv AZZg _mor>çm à_mumv hmovo. ~mhoê$z H$mQ>oar nu AmVyZ JmoS> AgVo. AZZgmÀ`m Am ~Q>JmoS> Mdr_wio _wcm Zm IynM AmdS>Vo. H$mhr {dh«o$vo nmm-ghm én`mcm AZZgmÀ`m MH$Ë`m H$mnyZ XoVmV. AZZgm_Ü`o OrdZgËd "H$' d "~' AgVo. Ë`mMà_mUo H $pëe`_mo jmagwõm earamcm {_ivmv. _±JZrO Am{U H$m namo jma {_ivmv. Ë`mMà_mUo V Vy_` nxmw {_ivmv. \$Ug : H$moH$U ^mjm_ü`o \$Ug Iyn _mor>çm à_mumv AgVmV. Am ~m {Z \$Ug hr H$moH$UMr r_ Vr _mzcr OmVo. \$UgmcmgwÕm ~mhoê$z H$mQ>o {Z H$S>H$ AgVmo. Ë`mcm H$mnë`mda AmVyZ _ñvn H$s Jao {ZKVmV. ho {ndio Jao Im`cm ñdm{xï> AgVmV. ho gwõm ñdñv {Z nm {ï>h$ \$i Amho. `mvyz OrdZgËd, \$m`~a {_ivmv. `m_wio COm Iyn {_ivo. V Vy_` nxmw {_ivmv. nmoq> {ea_ ^anya à_mumv AgVo. Ë`m_wio aº$xm~mda {Z` ÌU {_ivo. g Ìo : Amnë`mcm _mhrv Amho Vr "ZmJnyaMr g Ìr'! gü`m g Ìr gjirh$s>o {_ivmv. g Í`mMr \$mos> JmoS> Am ~Q> {Z agmi AgVmV. OrdZgËd "A' d "H$' `m_ü`o _mor>çm à_mumv AgVo. g Í`m À`m gmcrvgwõm nmofh$_yë`o AgVmV. `m gmcr dmidyz {eho$h$mb V {_givmv. `m {eho$h$mb Zo Ho$g YwVmV Ë`m_wio Ho$gm Zm nmofu_ycðì`o {_iyz Ë`m Zr {ZJm amicr OmVo. nnb : nnb ho ~ma_mhr \$i Amho. nu CÝhmù`mV `mmm Mm Jcm h Jm_ AgVmo. gü`m ~momamv {~`mà`m d {~Z{~`m À`mhr nn`m {_ivmv. nnb AmVyZ cmcga a JmMr AgVo. nnb Mdrcm A{Ve` JmoS> AgVo. `mvyz "A' OrdZgËd {_ivo. Amamo½` {d^mj, nwuo 7

8 gd cmoh$ cohw$ao Ë`mMrŸ& N>iUm H$m H$arc H$moUmMr? H ${V AmnwcrM AmnUm OmMrŸ& eìw AmnU{M Amnwco (14.7) Mhþ~mOyZr Ho$cr KmU Ë`mV O Vw Pmco {Z_m U Ë`mVw{Z amojm À`m gmwr {^Þ{^ÞŸ& dmt> hmovr (14.8) Zmhr ào_mmm AmMmaŸ& ewõ Zmhr Amhma-{dhma AewÕ hdm nmur, g hmaÿ& H$[aVr OZm Mm (14.9) - amï >g V VwH$S>moOr _hmamo `m J«m_JrVoÀ`m ûcmoh$mv Amnë`m AñdÀN>VoÀ`m n[aum_m Mr O~m~Xmar H$moUmda Agm amoh$s>m, qmvmë_h$ nu dmb Q> gd`r Imoc ê$ocoë`m OZ_mZgmcm gdmc H$aVmV. Amnë`m Amamo½`mMm eìy ~mhoaà`m dmvmdaumv Amho Ag AmnU g_ovmo, nu Vmo {Z_m U H$aÊ`mMr H $Vr AmnUM H$aVmo.' ñdm_r {dkmzmz X åhuvmv AmnUM Amnco eìy AgVmo', Vg M amï >g V VwH$S>moOr _hmamo åhuvmv! MmcVm MmcVm AmnU Ww H$Vmo, Hw$UmM Xma nhmv Zmhr, ~moyà`mda Amncr Ww H$s OmB c, eoomaà`mcm {H$ig dmq>oc, n[agamv AñdÀN>Vm dmt>oc `mmm {dmmagwõm AmnU H$arV Zmhr. nwê`mv EH$ nmq>r dmmcr, "nmz ImD$Z BWo Ww Hy$Z cmc KmU H$aUmè`mM Vm S> cmc Ho$c OmB c!' IUIUrV Bemam XoUma dmš`. Vohr nwuoar. AmOy~mOy _wôm_ Ý`mhmicr. ^rvrzo åhum, g H$moMmZo åhum, nmq>rnmgyz \y$q> cm ~ Ww H$Ê`mMr Am{U O_rZ cmc H$aÊ`mMr H $Vr Pmcocr hmovrm. _muyg ^rvrzo H $Vr H$aVmo Ë`mEodOr n[aum_m Mm {dmma H$ê$Z H $Vr Ho$cr Va? àdmgmv, MmcVmZm qeh$ `ovo. AmH$er-Am Am Am Am erÿ& Am H$ erÿ& AZoH$ Cƒma AmdmO AmnU EoH$Vmo, nu H $Vr {H$ig AmUUmar. qeh$vmzm ê$_mc ZmH$mda Yê$Z, _wº$ qeh$ KoVm Amcr Va? Va _mer qeho$c Ag dmq>v? Aao, {ZXmZ _mercm amoj àgmaumgmr>r à{v~ Y H$aVm `ob c Am{U Amncr qe...h$ dmb Q> H $Vr Xwgè`mda CS>Uma Zmhr. ImoH$VmZmhr ê$_mc dmnacm Va? dmb Q> dmq>oc Amnë`mcm? WmoS> AS>MUrM hmob c nu ~a dmq>oc Xwgè`mcm? gxu Pmcocr _mug Amnc 8 E{àc-OyZ 2012 Mm Jë`m Amamo½`Xm`r gd`r! ZmH$ qeh$avmv. MmcVm MmcVm, _mjë`mmm {dmma Z H$aVm _wº$nuo Amnc ZmH$ ñdàn> H$aVmV, Zm ~ YZ nmiv. Xwgè`mcm H$m` dmq>oc? ~moycm H$monè`mV OmD$Z ZmH$ qeh$aê`mm? Odinmg gmd O{ZH$ ~mwê$_, dm e ~o{gz Agoc Va {VWo OmD$Z ZmH$ ñdàn> H$aU, Kgm ñdàn> H$aU, Amnë`mcm AmZ X XoB cm. BVam Zmhr AmZ X XoB c, Zmhr H$m? Amnë`m earamvco, Agcoco O Vy AmnU dmvmdaumv \ $cmdvmo. Vo O VyM Amnco gys>h$ar hmovmv. Zìho Ë`mVco H$mhr BVam À`m Amamo½`mcm KmVH$ R>aVmV. åhuoo Amnc Amamo½` AmnU {~KS>dm`cm _XV H$aVmoM nu BVam M KS>coc Amamo½` AmnU {~KS>dVmo. V ~miy MwÝ`mgh hmvmda MmoiUmao Am{U Vo MmoiyZ Pmë`mda, Ë`mda EH$ Wmn Aer _mavmv H$s Ë`mMm ^nh$m, ñdv: gmosy>z BVam À`m ZmH$mVm S>mV Omdm. Ë`mcm JwX_am`cm ìhmd, Ë`mda H$ig åhuoo EH$m hmvmdam Vo {_U EH$m {M_Q>rV YaUo, n{hcm hmv ~moycm PQ>H$Uo. Vmo ñdv:à`m H$nS>çmcm AJXr ì`dpñwv nwgyz Ë`m hmvmzo ñdv:mm ImcMm AmoR> Agm AmoT>Uo H$s XoIVo ahmo - Moham \$moq>mo H$mT>Ê`mgmaIm AgVmo Ë`mMm Am{U Amncmhr. Am{U g_mymzmzo Vr {M_yQ> ñdv:à`m XmT>oda AJXr AcJX R>odë`mZ Va BVam H$S>o eya dramgmaio nmhuo, {H$Vr _Xw _H$s AgVo Zmhr? Zm V ~miyà`m dm {ZªJMr AmR>dU Zm H $ÝgaMr ^rvr. Zm BVam À`m ÌmgmMr ndm! Amnë`mcm Zmhr Va {ZXmZ BVam À`m Amamo½`mgmR>r N>moQ>çm gd`r Amnë`mcm ~XcVm Amë`m Va gymzoà`m nmq>çm H$_r hmovrcm. amojo Vy H$_r hmovrc, amojàgmau H$_r hmob c. amï >g V VwH$S>moOr _hmamom Zm Ano{jV Am{U g_mo_zmcm Amdí`H$ ñdàn> nmur, hdm Am{U Amamo½`hr {_ioc Zmhr H$m? Am{U åhuvm `ob c, O` ñdmdc ~Z! O` Amamo½`! O` gm_m{oh$ Amamo½`! - à. {M. ~mns>}h$a (_Z:eº$s _m{gh$mvyz gm^ma)

9 "H$m` H$ê$ H $Q>mim Amcm' hm _ Ì CÝhmù`mÀ`m gwq²>q>çm V KamoKar Oncm OmV AgVmo. _J {~Mmar nmch$ _ S>ir, {deofv: ehar ^mjmvrc nmch$ Amnmnë`m g_owvr, Hw$dVrZwgma _wcm Zm gd g nþ ~ZdÊ`mÀ`m AmH$m jonmoq>r Hw$R>ë`m Zm Hw$R>ë`m Var N> XdJm V, {e{~amv nmr>dv AgVmV. Ë`mV J a H$mhrM Zmhr, nu àë`oh$mcm ho eš` AgV M Ag Zmhr. ~a ho N> XdJ, {e{~a AmR>-n Yam {Xdgm Mr AgVmV. nav `oao _mâ`m _mjë`m! _wcm Mr hr gwå>r gëh$maur cmjê`mgmr>r d VgoM H$mhr Jmoï>r, {dmma Ë`m À`m _ZmV éo{dê`mgmr>rmm hm EH$ à`ëz! `mv ~è`mm H$mhr Jmoï>tMm D$hmnmoh Ho$cm Amho, nu Á`mcm Oo eš` hmob c Ë`mZo VodT>m EImXm CnH«$_ Ho$cm Var hah$v Zmhr. Amncr dgw Yam Ordg ï>r AgUmam {dídmvrc EH$_od kmv J«h Amho. n Ïdrda Ordg ï>r {Z_m U hmoê`mg, CËH«$m V hmoê`mg cmimo df} cmjcr AmhoV. hr Ordg ï>r Amn, dm`y, VoO, AmH$me, n Ïdr `m n M_hm^yVm Zr ~Zcr Amho. d {XH$ H$mimnmgyZ Vo AJXr {dgmì`m evh$mn`ªv _mugmmo Ë`mÀ`m ^modvmcmer Oo ZmVo hmovo, Ë`mV Ë`m ^modvmcmda dm ñd JmO{dÊ`mMm à`ëz ZìhVm. Ë`mÀ`m n Ïdrer Am{U {dídmer Agcoë`m ZmË`mcm {_ÌËdmMm Am{U gwg dmxmmm JS>X ñne hmovm. gỳ m Mo EH$ Zmd "{_Ì' AgUo ho Ë`mMoM EH$ ÚmoVH$ Amho. Amnë`m n`m daum~m~v _mugmzo H$Yrhr EH$m Jr {ZU ` KoVco ZmhrV. Á`m {dídmv AmnU amhvmo, Ë`m {dídmerm Û Û H$ê$Z OJÊ`mMr H$ënZmhr Ë`mZo Ho$cr Zmhr. Amnë`m ^mavr` g ñh $VrV n Ïdrcm "YaUr_mVm' Ago _mv ËdmMo ê$n _mzco Amho Am{U åhuyzm nyduà`m H$mir Amncr ds>rcymar _ S>ir gh$mir CR>ë`mda O{_Zrda nm` Qo>H$dÊ`mnydu ^y{_d XZ H$aUmè`m ícmoh$mv "{dîuwnpëz Z_ñVwä` nmxñneª j_ñd _o' Ag åhuv. nu AmVm `mà`m~amo~a CcQ> {MÌ {XgV. `m YaUr_mVoda {d{dy àh$mamr àxyfu {Z_m U H$ê$Z AmnU {VÀ`mda AË`mMma H$arV AmhmoV. emih$ar _wc hm AË`mMma H$mhr à_mumv H$_r H$aÊ`mgmR>r Amncm ImarMm dmq>m CMcy eh$vmv Am{U Ë`mH$aVm \$ma H$mhr ^ì`{xì` H$aÊ`mMr JaO Zmhr. Amnë`m amooà`m OrdZmV H$mhr gd`r cmdyz KoVë`m Var Ë`mVyZ Iyn H$mhr gmü` hmob c. ~ro g H$cZ Am{U ~mcvé g JmonZ CÝhmim F$Vy åhuoo \$im Mr aocmoc! Am ~o, \$Ug, Om ^i, VgoM H$mOy, H$ad X, VmoaU `mgmaim amz_odm _w~ch$ à_mumv {_ivmo. AmnU \$i ImVmo, Ë`mÀ`m {~`m BH$S>o {VH$S>o H$Mè`mV Q>mHy$Z XoVmo. AmVm Vwåhr åhumc, Zmhr Va H$am`M H$m` `m Q>mH$mD$ {~`m M! Va H$mhr Zmhr. {Za{Zamù`m dzñnvtà`m {~`m Jmoim H$am`À`m Am{U Ë`m MM {ZarjU _wcm Mr AmJir dojir gwå>r H$am`M. àë`oh$ dzñnvrmo ~r ho Amnmnë`m narzo dojio AgVo. gwê$gma»`m _mor>çm dmt>umè`m d jmm ~r BVH $ N>moQ> AgV H$s, EH$m {H$cmoV Ajae: cmimo {~`m _mdvmv. VoM Zmaimgma»`m d jmm EH$ ~r åhuoom Zmai Ho$dT>m _mor>m AgVmo. Ogm AmH$ma_mZmV \$ah$ AgVmo Vgm Ë`m À`m a Jê$nmVhr \$ah$ AgVmo. {ZgJm Zo ~ro àgma Mm Jcm hmoê`mgmr>r {~`m Zm H$mhr Img d {eï>ço {Xcocr AgVmV. eodar, {~Om amo{hs>mgma»`m O Jcr dzñnvtà`m {~`m Zm Xyada CS>V OmÊ`mgmR>r H$mngmgmaIo Ho$g qh$dm n Io AgVmV. Zmai g_wðmà`m nmê`mv Va JV Xya Omdm `mgmr>r Ë`mcm V Vw_` H$mÏ`m qh$dm YmJo AgVmV. ds>, M XZ `mgma»`m H$mhr OmVtÀ`m dzñnvtmr \$i MQ>H$Xma a JmMr, M{dï> AgVmV. ney, njr hr \$i ImVmV d Ë`m À`m {dð>ovyz H$mhr à_mumv à{h«$`m Pmcoë`m {~`m éovmvhr cdh$a. AmnU _mì Aer M{dï> \$i ImVmo Am{U Ë`mMm ~roàgma _mì H$arV Zmhr. Va `m Vwåhr O_dcoë`m {~`m Mm nwt>o amono V`ma H$aÊ`mH$aVmhr AmnU à`ëz H$am`Mm Amho. Xadfu emim _Yrc _wcm Zm AemM àh$mao ~ro g H$cZmMo AmdmhZ H$aÊ`mV `ovo. Ë`m_YyZ {dúmï`mª_ü`o ~r Jmoim H$aUo, amono V`ma H$ê$Z Ë`m Mo g dy Z H$aUo, Ë`m~m~V {Oìhmim {Z_m U hmod$z EH$ {ZH$mon ñnym {Z_m U hmovo. Ë`mVyZM EH$ Zdm CnH«$_ KoVcm Jocm, Vmo åhuoo AmfmT>rÀ`m dmah$è`m Zm nwê`modià`m {XdoKmQ>mV d dmq>odarc `mo½` {R>H$mUr noaurgmr>r `m {~`m XoÊ`mV Amë`m. dmarmm àgmx `m ^mdzovyz dmah$è`m Zr CËgmhmZo `mv ^mj KoVcm. hm à`moj gdmªzm Ë`m À`m OdinmgÀ`m `mìm À`mdoir nmdgmù`mà`m gwédmvrg H$aVm `ob c qh$dm _miamzmv PwS>nm _Ü`o ~we gmobªj H$aVm `ob c. Aem PwS>nm Zm IyU åhuyz EImXr qmyr ~m YyZ R>odmdm. nmdgmù`mz Va `mn H$s {H$Vr {R>H$mUr H$moUVr amono Amcr `mmm _mjmodm KoUo. Ë`mn H$s nwt>o {H$Vr amono VJ YaVmV ho nmhuo 9

10 Hw$VyhcmMo d kmz harv H$aÊ`mÀ`m H$m_mV ^a KmcUmao R>aoc. gdmªv OmñV àomvtà`m {~`m Jmoim H$aUmè`m {OëømVrc emim Zm nwañh$ma XoÊ`mV `ovmv. BVa emim Vrc {dúmï`mªzrhr `m CnH«$_mV ^mj KoVë`mg hm CnH«$_ `eñdr hmob c. amondm{q>h$m Xadfu Iyn gmè`m dojdojù`m dzñnvtà`m {~`m O_m H$aVmV. Ë`m Mo {ZarjU H$amc? ~r {Z_m U H$aÊ`mV PmS>mMm CÔoe H$m` AgVmo? Va Amnë`mgmaI M Xwga PmS> V`ma H$ê$Z Amnc ApñVËd nwt>o H$m`_ amiu. _J `m CÔoemcm nyah$ WmoS>rer _ohzv H$am`Mr. AmOH$mc AJXr chmz IoS>r gmos>cr Va Odinmg ~è`mm Jmdm _Ü`o XyY {neì`m _Ü`o {_ivo. `m {neì`m VemM H$Mè`mV Q>mHy$Z Z XoVm Ë`m ì`dpñwv YwD$Z dmnê$z AmnU KaÀ`m Kar {H$_mZ EImX amon dmt>dy eh$vmo. Amoë`m H$Mè`mVyZ V`ma Pmcoc IV `mgmr>r A{Ve` Cn`wº$ Amho. AmnU {dkmzmv ~r A Hw$aÊ`mgmR>r H$m` H$m` Amdí`H$ Amho, CJdU Pmë`mda {ÛXc dzñnvtà`m {~`m Mr Xco H$er da `ovmv ho {eh$cmo AmhmoV, nu àë`jmv ho H$go {XgVo `mm {ZarjU Šd{MVM Ho$co Agoc. {dúmwu KaÀ`mKar amono dmt>dvrc Voìhm Ë`mÀ`m dmt>rà`m n«ë`oh$ {Xder H$go ~Xc hmov OmVmV ho Ë`m Zm àë`j AZw^dm`cm {_ioc. `m_yyz AmnU ñdv: H$mhr {Z_m U H$arV ZgyZhr H$mhr ZdrZ {Z_m U H$arV Agë`mMm AmZ X {_ivmo. hr V`ma Ho$cocr amono Amnë`m Amgnmg _moh$ir OmJm Agoc Va {VWo cmdyz AmnU Ë`m Mr nwt>rc àjvrhr nmhÿ eh$vmo. ehamv Aer OmJm {_iu eš` Zgë`mg Amnmncr amon emiov ZoD$Z emioà`m _moh$ù`m OmJoV cmdy eh$vmo qh$dm emiomr amondm{q>h$m V`ma H$ê$ eh$vmo. Vw_À`m emioà`m amondm{q>ho$vrc amono ZJa n«emgz qh$dm J«m_n Mm`Vrcm ehamv/jmdmv _moh$ù`m OmJr cmdê`mgmr>r XoD$ eh$vm AWdm ds>m Mr amono dq>gm{dìrcm, ~ocmmr amono mdur gmo_dmar, e_rmr amono Xgè`mÀ`m {Xder AWdm H$Sw>qZ~mMr nmzo JwT>rnmS>ì`mcm `mo½` {R>H$mUr ñq>m c cmdyz {dv[av H$ê$ eh$vm. ho H$aVmZm Vwåhmcm g_moh$m` H$aÊ`mì`{V[aº$ EH$ _Zmo_Z gwix AmZ X XoUmam AZw^dXoIrc {_ioc. àem V XwKmS>o 22 E{àc hm {Xdg OJ^a "dgw Yam {XZ' åhuyz gmoam Ho$cm OmVmo. _mugm À`m OÝ_mMm CËgd Va H$m`_M gmoam Ho$cm OmVmo, _mì Á`m dg wyaoda Amncm OÝ_ Pmcm {VÀ`m dmt>{xdgmcm AmnU {dgê$z Jocmo AmhmoV. {VÀ`m Amamo½`mMr H$miOr KoÊ`mMm, {VMm dmt>{xdg gmoam H$aÊ`mMm {dmma àw_ Ho$cm Vmo JoPëS> ZoëgZ `m A_o[aHo$Vrc cmoh$emhrdmxr ZoË`mZo _Ü`o A_o[aHo$Mo VmËH$m{cZ AÜ`j Om Z E\$ Ho$ZoS>r `m À`m~amo~a JocmS> EH$m Xm è`mda Joco AgVm, Ë`m Zm g_wð{h$zmar VocmMm ^`mzh$ Vd J ngacocm d Ë`mgmo~V {d{dy àh$mamo g_wðr Ord _ V Pmcoco AmT>ico. Ë`m Zm n ÏdrÀ`m Amamo½`mMr H$miOr dmq>cr. Vr Ë`m Zr A_o[aH$Z g gxov _m S>cr. amoh$maur cmoh$m Zr `m {df`mv cj KmVco Zmhr. gm_mý` OZVo_m\ $V, {deofv: ^mdr {nt>r AgUmè`m {dúmï`m _m\ $V hr Midi am~dê`mmm {ZU ` JocmS> `m Zr KoVcm. Ë`mcm Ý`ỳ m H $ Q>mBågÀ`m à»`mv n`m dau nìh$ma ½c S>{dZ {hc `m Zr `mo½` XmX XoV Ë`m {df`mda 9 gßq> ~a 1969 amoor coi 10 E{àc-OyZ 2012 n ÏdrMm dmt>{xdg... dgw Yam {XZ {c{hcm. Vmo dmmyz S>o{dg hog `m {dúmwu ZoË`mZo JocmS> ZoëgZ `m À`m MidirV ñdv:cm dmhÿz KoVco. Ë`mgmR>r Ë`mZo Xoe^a {dúmï`m _Ü`o àgma Ho$cm. CÝhmù`mÀ`m gwå>r_ü`o 19 Vo 25 E{àc 1970 Mm H$mcmdYrV {dúmï`mªà`m gmhmæ`mzo JocmS> `m Zr "dgw Yam dmmdm' ho Am XmocZ hmvr KoVco. "AW S>o' (dgw Yam {XZ) hm eãx "~W S>o' À`m Cƒmamer OwiV Agë`mZo Ë`m Zr "AW S>o' hm eãx {ZpíMV Ho$cm. 22 E{àc 1970 amoor JocmS> `m Zr n`m dau à{eju {XZ gmoam H$aÊ`mMm {ZU ` KoVcm. Aem àh$mao dg wyam _mvomm dmt>{xdg ApñVËdmV Amcm. `m n{hë`m dg wyam {XZr drg Xecj cmoh$m À`m CnpñWVrV "AW S>o' gmoam Pmcm. Ë`mZ Va df ^a {d{dy n`m dau OmJ VrÀ`m CnH«$_m Mo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmovo. AmO gmè`m OJ^amV dgw Yam {XZ gmoam Ho$cm OmVmo. Ë`mgmR>r "AW S>o' ZoQ>dH $ ñwmnz H$aÊ`mV Amco AgyZ 19 homa g KQ>Zm Ë`mÀ`m gxñ`m AmhoV. `m g KQ>ZoMr ñwmnzm "S>o{Zg hog'zo Ho$cr. Ë`m_m\ $V n`m daumà`m ajumgmr>r H$m` H$aUmè`m g ñwm

11 EH$Ì `od$z Am Vaamï >r` ì`mgnrr>mda Amnco àíz gmos>dê`mgmr>r à`ëz H$aV AgVmV. gd gordm Mo ghordz hr {ZgJm Mr Anojm Amho. Am{U Vr gdm Wm Zo gmh$ma H$aÊ`mMr O~m~Xmar Amncr Amho. Amnë`m chmz chmz à`ëzm VyZ n ÏdrMo n`m dau g H${cV amhÿ eh$vo. JaO Amho Vr \$º$ A _cmv AmUÊ`mMr. Amnë`mn H$s àë`oh$mzo Amnë`m OrdZmV H$mhr ~Xc H$am`cm hdm H$s OoUoH$ê$Z `m dgw YaoMo gm X` A~m{YV am{hco OmB c. `mgmr>r àmw{_h$ ñvamda AmnU H$mhr gü`m g nyu _hmamï >mv ^rfu XwîH$mi ns>ë`mmo {MÌ {XgV Amho. AZoH$ Jmdm _Ü`o {Xdg {Xdg nmur ZgVo. {nê`mgmr>r nmur AmUÊ`mgmR>r _{hcm, _wcr AVmoZmV H$ï> KoV AmhoV. nmur ^aê`mgmr>r, AmUÊ`mgmR>r {XdgmVco nmmghm Vmg IM hmovmv; nu XmoZ h S>ogwÕm nmur {_iv Zmhr. S>moŠ`mda {Z H$_aoda h S>o KoD$Z OmUmè`m _{hcm, _wcr gjirh$s>om nmhm`cm {_iv AmhoV. XmoZ doiocm OodU Zmhr {Z AmVm ß`m`cm nmur nu Zmhr. AmnU n[apñwvr ~Xcy eh$vmo H$m? Amnë`m hmvmv H$mhrM Zmhr H$m? AmnU ñdñw ~guma AmhmoV H$m? Ocg YmaU H$m` H«$_ : Amncr g ñwm ^mavmv AZoH$ amá`m _Ü`o Ocg YmaUmMo AZoH$ CnH«$_ am~drv Amho. `m_ü`o JmdmVrc eovh$è`m Mo `mojxmz KoD$Z nmur AS>dm, nmur {Oadm H$m` H«$_ AmIcm OmVmo. dmer_ d gmvmè`m_ü`o AmnU N>moQ>çm N>moQ>çm Jmdm _Ü`o nmucmoq> joì {dh$mgmmo H$m_ hmvr KoVco. `m_wio JmdnmVirda nmur AS>dco Joco Amho, `mmm n[aum_ åhuoo JmdmVrc ^yocmà`m à_mumv dmt> Pmcr. JmdmVrc {d{hatzm nmur Amho, {nê`mà`m nmê`mmo Xw{^ j Zmhr. Aem H$m_m _Ü`o JmdmVrc cmoh$m Mm gh^mj Amdí`H$ AgVmo. ~ Ymao ~m YUo, Ë`mMr S>mJSw>Or H$aUo, PmS>o cmduo, nmê`mmm `mo½` dmna H$aUo `mv ñwm{zh$m Mo ghh$m` Ano{jV Amho. AZoH$Xm nmur {_ivo åhq>ë`mda Ë`mMm A{V[aº$ dmna hmovmo qh$dm _wr>^a cmoh$ Ë`mda h $ gm Jm`cm cmjvmv. nmur hr Z g{j H$ g nîmr Amho. Ë`mda gdmªmm A{YH$ma Amho. Ë`m_wio g_à_mumv nmur dmq>n H$aUo Amdí`H$ dmq>vo. hmngm/h±s>n n XwéñVr H$m` H«$_ : JmdmJmdm _Ü`o AZoH$ hmneo/h±s>n n AgVmV. AZoH$ `moozm _Ü`o Vo V`ma hmovmv. nu AZoH$ {~KS>coco AgVmV, ZmXwéñV AgVmV. nu `m hmnem Zm nmur AgVo nu XwéñV H$moUr H$am`Mo Agm àý AgVmo. Aemdoir JmdmVrc ~MV JQ>mVrc _{hcm Mr ~ R>H$ ~mocmdyz `mda MMm H$aVm `ovo. _{hcm Zm H$moUË`m hmnem Zm nmur Amho `mmr OmUrd AgVo. Aem hmnem Mo XwéñVrH$aU \o$~«wdmar-_mm _Ü`o Ho$co Va E{àc d _o _{hý`mv nmê`mmr CncãYVm dmty> eh$vo. `mmo Ocg YmaU H$m` H«$_ Jmoï>r H$ê$ eh$vmo. CXm. Amnë`m AmOy~mOyÀ`m _moh$ù`m OmJoV d j cmdyz Ë`mMo OZV H$aUo, nmê`mmm Anì`` Q>miUo, ñd` nmh$kamvyz d ÝhmUrKamVyZ ~mhoa ns>umè`m gm S>nmÊ`mMm dmna Amnë`m ~mjovrc PmS>mgmR>r H$aUo. KamVrc {doomr CnH$aUo JaO ZgVmZm ~ X H$ê$Z dro ~MV H$aUo B. Aem `m N>moQ>çm N>moQ>çm CnH«$_mVyZ n`m dau Ag Vw{cV amhê`mg hmv^ma cmjoc. g H$cZ : gwz Xm Hw$cH$Uu JmdnmVirda {Z`moOZ H$aVm `ovo. `m_wio _{hcm Mm H$m` ~moo {Z{üV H$_r hmod$ eh$vmo. `m XwéñVrMo à{eju JmdnmVirdarc H$m` H$Ë`mªZr KoVco nm{hoo åhuoo JmdmVë`m JmdmV hmneo qh$dm h±s>n n XwéñV hmovrc. CÝhmù`mV hmnem Mo nmur H$_r hmovo Voìhm JmdnmVirda g_mz nmur dmq>n AgUo JaOoMo Amho. N>moQ>çmN>moQ>çm dñë`m da 11

12 KaQ>r {nê`mmo Vrg {cq>a nmur nmm OUm gmr>r àw_ Úmdo. Ë`mZ Va Caë`mg àë`oh$ KaQ>r {cq>a à_muo dmq>n Mmcy R>odmdo. AZoH$Xm gwédmvrmo cmoh$ Xhm~mam h S>o nmur KoD$Z OmVmV d ~mh$sà`m Zm H$mhrM CaV Zmhr. {d{harvrc H$Mam/Jmi H$mT>Uo : AmOhr {d{hat_ü`o ßc pñq>h$à`m ~mq>ë`m, cmh$s>r Am S>Ho$, BVa KmU ^anya à_mumv AmT>iVo. OgoOgo nmur H$_r hmovo Vgo Vgo hr KmU A{YH$ ÌmgXm`H$ hmovo. `m_wio Mm Jco nmurgwõm H$mT>Vm `ov Zmhr. {d{harv N>moQ>o N>moQ>o Pao AgVmV nu H$Mè`m_wio nmur gmr>m ZrQ> hmov Zmhr. Ë`m_wio J«m_ñWm Zr nwt>mh$ma KoD$Z hr KmU d Jmi ñdàn> H$amdr. Ë`m_wio nmur {_iy eho$c. {d{harda ahmq> qh$dm MH«$s cmduo : gü`m {d{hatmo nmur Iyn Imoc Amho (nmur Agoc Va!) Aemdoir _{hcm {d{harà`m H$Å>çmda Cä`m amhÿz nþmg gmr> \y$q>mdê$z nmur AmoT>VmV. Ë`m ns>ê`mmr ^rvr AgVo, nmur AmoT>VmZm Iyn H$ï> hmovmv. Aemdoir cmoi S>r MH«$çm VrZMma ~gdë`m H$s nmur Cngm`cm gmono OmB c. nu H$moUrhr cmoi S>r MH«$çm Mm Xwén`moJ H$ê$ Z`o. N>namdaMo/diMUrMo nmur gmr>duyh$ : nmur ho OrdZ Amho. Ë`mgmR>r AJXr OnyZ nmur dmnauo Amdí`H$ Amho. `mgmr>r H$Zm Q>H$_Yrc EH$m JmdmVcm AZw^d Amho. `m JmdmVrc O{_ZrVrc nmê`mv KQ> Pmcr hmovr. nmê`mmo Xw{^ j IynM OmUdm`cm cmjco. hr H$_VaVm _w»`v: E{àc Vo OyZn`ªV Agm`Mr. `m Jmdm_Ü`o dimurmo nmur gmr>{dê`mmr _mohr_ hmvr KoVcr. `mgmr>r 10,000 {cq>a j_voà`m Q>mŠ`m ~m YÊ`mV Amë`m. `m_ü`o N>VmdaMo nmur JmiyZ ewõ H$ê$Z ^ê$z R>odco Om`Mo. Á`m Kam _Ü`o {Z`_m Mo nmcz Pmco, Ë`m Zm amoo {cq>a nmur {nê`mg d dmnaê`mg {_ivo. (nmm OUm À`m Hw$Qw> ~mgmr>r) `m nõvrv EH$XmM IM hmovmo. gah$mar `moozm Agoc Va AYm M IM hmovmo. nu CÝhmù`mV gwõm nmur {_ioc. JmdmV gdmªzr nmê`mmo {Z`moOZ H$aUo Amdí`H$ Amho. gah$mav\}$ H$mhr CnH«$_ hmvr KoVco OmVmV. nu Ë`mMr XoI^mc JmdnmVirda hmouo Amdí`H$ Amho. {dhra, hmneo, ~ Ymao, JmdVir dj ao JmdMr _mc_îmm Agoc Va Ë`mH$S>o ZrQ> cj XoUo JaOoMo Amho. hr JmdMr g nîmr Amho, Ë`m_wio O~m~XmarZo hmvmimdo. nmur ^auo, AmUUo hr O~m~Xmar _{hcm Mr _mzcr OmVo nu Ë`m À`m _VmMm AmXa H$ê$Z Ë`m Zm nwéfm Zr _XV H$amdr Ago dmq>vo. `m_wio Amnë`mM KamVrc _{hcm Mm H$m_mMm A{V[aº$ VmU H$_r hmod$ eho$c. gdmªzr CÝhmù`mVrc nmê`mgmr>r {S>g ~a-omzodmarnmgyz JmdnmVirda {Z`moOZ H$amdo. `mv {nê`mà`m nmê`mmm gmr>çmvrc nmur eovrgmr>r dmnê$ Z`o. {d{hatda MH«$s ~gduo, hmneo XwéñV H$ê$Z KoUo Aer H$m_o CÝhmù`mAmYrM H$amdr. Ë`mM~amo~a JmdnmVirda g_mz nmur dmq>nmmo YmoaU am~dmdo. `m_wio gdmªzm g_à_mumv nwaoem à_mumv nmur {_ioc. CÝhmù`mVrc \$io AmoiIm nmhÿ A Z Z g g O am ^mo Am ~m U ~y i _ H$ e \$ a ^y no \$ a ar I Om k é i H $ ` Q> a ~y O j Am ~m, H $ar, Q>a~yO, \$Ug, AZZg, Om ^yi, am_\$i, Ia~yO, noé, ^moh$a AWm V cmoh$gh^mjmvyz {dh$mg... E{àc-OyZ 2012 à{v, ~me\$ {dh$mg AZwg YmZ à{vð>mz, S>m. _{U^mB XogmB ZJa, dmaoo, nwuo \$moz : E{àc-OyZ 2012 O`nmc, nwuo

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 154-2010/ {XZm H$ : lr. {edmßnm {VnÊUm ZmQ>rH$a, _w. nmo. hùir, Vm. OV,

Chi tiết hơn

Timetable

Timetable àw_ KQ>H$ MmMUr-16-17 (B`Îmm 5 Vo 10 dr) {df` B`Îmm JwU n[aga Aä`mg 5 dr 6 dr Vo 8 dr {X. 24-8-16 B{Vhmg+amÁ`emó 10 dr J{UV/~rOJ{UV 5 dr Vo 10 dr {X. -8-16 10 dr qhxr, qhxr+g ñh $V, g ñh $V 5 dr Vo 8 dr

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 161-2010/ {XZm H$ : lr. _ rzmw {danagmßnm OÎmr, _w. nmo. H aodms>r, Vm.

Chi tiết hơn

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg

hmë m w$bo H ${f {dúmnrr>, amhþar {dúmnrr>mzo {Z{ Vr Ho$bobo gwym[av d g H$arV dmum~ôb gd g mdoeh$ d g{dñva m{hvr ^mv {nh$mmo gwymarv d g H$arV dmu àg àgmarv df 1974 amymzjar 185-2 noaur/ bmjds>rmm H$mbmdYr 15 _o Vo 15 OyZ. bmdur nõvrgmr>r amonbmju noaurz Va 20 Vo 24 {Xdgm Zr H$amdr 15 Vo 18 {H$bmo, Q>moH$U nõv - 20 Vo 25 {H$bmo, noaur nõv - 35 Vo 40

Chi tiết hơn

27-4digitsubtraction.pmd

27-4digitsubtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 27 4 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 12 Vmg j_vm 27.1 Mma A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 27.2 Mma A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 27.3 ì`dmamvrb

Chi tiết hơn

22 - 3D subtraction.pmd

22 - 3D subtraction.pmd g_vogmr>r XO}Xma {eju Zd{Z{_ Vr g{h«$` OZJ{UV Q>ßnm 22 3 A H$s dom~mh$s Ano{jV doi 11 Vmg j_vm 22.1 VrZ A H$s dom~mh$s dñvyê$nmv gmos>dvm `ouo. 22.2 VrZ A H$s dom~mh$s A H$mV gmos>dvm `ouo. 22.3 ì`dhmamvrb

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CG doc

Microsoft Word - CG doc _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 157-2010/ {XZm H$ : lr. AemoH$ ammjm S> {~amoxma, _w. nmo. CQ>Jr, Vm. OV,

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 17 18 Môn thi: TOÁN (Công lập) Ngày thi: 4 / 7 / 17 Thời gian: 1 phút (không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm có 6 trang) Câu

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

2017 panchagam for print.p65

2017 panchagam for print.p65 1 ] Ô^ 2 ÿƒàkvf 2017 ÿ>vaèveï AM> ºBVºƒ A III ÿ>v± 1: 26 á2 : 3 ( ) ÿôvºèv 3:14á15,17, 23á24 ] V 90: 2, 3á4, 12á13, 14,16 _Ès : gı kº, ÂV Ô^ ÿƒf ku _ ÿku Ú D (. 17 ). \ 13: 54á58 ] 7: 51 á 8 : 1 III ]

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

_hmamï´> amÁ` {dÚwV {dVaU H§$nZr _`m©{XV

_hmamï´> amÁ` {dÚwV {dVaU H§$nZr _`m©{XV _hmamï > amá` {dúwv {dvau H $nzr _`m {XV J«mhH$ VH«$ma {ZdmaU _ M H$moëhmnya n[a_ S>i, H$moëhmnya `m Mo g_moa J«mhH$ VH«$ma H«$. 33/2009/ {XZm H$ : lr. _hmxod {gðm`m Vocr, _w.nmo. eos>çmi, Vm. OV, {O.

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Thái Nguyên - lần 2 Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên Đề thi thử THPT QG THPT huyên Thái Nguyên - lần âu : Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u u 4cos( πt) mm.. oi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=5cm/s.

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 7-THPT UNG HOA - HNO

Microsoft Word - 7-THPT UNG HOA - HNO Câu. Câu. SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 08 Môn: Vật Lý Thời ian àm bài:50 phút Vật dao độn tắt dần có: A. biên độ uôn iảm dần theo thời ian. B. độn năn uôn iảm dần

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Student Facilitation Centre Broucher 31-8

Microsoft Word - Student Facilitation Centre Broucher 31-8 STUDENTS FACILITATION CENTRE Nodal Officer : Capt. (Dr.) N. P. Sonaje Dy. Registrar, Shivaji University, Kolhapur Contact Details : Phone No. : 0231-2609411 / 2609104 / 2609112. Website : www.unishivaji.ac.in

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét các bài toán sau: +Vận dụn Chủ đề : CON LẮC LÒ XO BÀI OÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, HẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG a xé các bài oán sau: +Vận ụng công hức ính cơ năng, hế năng, động năng +Khoảng hời gian liên quan đến cơ năng, hế năng, động

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

SKKN Định lí Vi- ét và ứng dụng nguyễn Thành Nhân ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU THPT Phan Bội Châu Bình Dương 1

SKKN Định lí Vi- ét và ứng dụng nguyễn Thành Nhân ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU THPT Phan Bội Châu Bình Dương 1 ĐỀ TÀI ĐỊNH LÝ VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọ đề tài: Như chúg t đã biết, Toá học có vi trò rất qu trọg trog ghiê cứu kho học và đời sốg ã hội Việc giảg dạy và học tập để lĩh hội được kiế thức

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn