UBND TINH THANH HOA SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XȦ HOI CHU NGHIA VItT NAM DO lap - Ttr do - 11#nh phtic s&. - t.3 /SGDDT-GDTrH V/v : Ph& hop trien

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UBND TINH THANH HOA SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XȦ HOI CHU NGHIA VItT NAM DO lap - Ttr do - 11#nh phtic s&. - t.3 /SGDDT-GDTrH V/v : Ph& hop trien"

Bản ghi

1 UBND TINH THANH HOA SO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XȦ HOI CHU NGHIA VItT NAM DO lap - Ttr do - 11#nh phtic s&. - t.3 /SGDDT-GDTrH V/v : Ph& hop trien khai "Giai thuong Sang Thanh hoci, ngay AA thong Zif elm 2018 tao xanh" lan thir hai, nam Kinh - Cac truarng trung hoc pho thong; - Cac phong Giao dpc va Dao tao; - Cac trung tam giao dijc thuong xuyen; - Cac don vi true thuoc Sc Giao duc va Dao tao. Can dr cong van so 1867/STNMT- BVMT ngay 05/4/2018 dm Sc Tai nguyen va Moi tnxeyng tinh Thanh floa ve viec ph6i hop ph6 Bien trien khai Giai thuong Sang tao xanh lan thir hai, nam,2018, C0c thi nham khich 1e giai tre nghien ciru, tim kiem mo hinh, tuang ye bao ve moi trtrong va ung pith vci bien doi khi hau, qua do gop phan nang cao nhanthirc trong Ong dong trong ding tac bao ve trueyng. GDDT Thanh floa. nghi cac don vi mot so not dung cu the nhu sau: 1. Cac don vi pho bin the 1e "Giai thuong Sang too xanh" tci toan the hoc sinh, sinh vier' cua don vi. (The le cue)c thi có clinh kern) 2. Dang tai, tuyen truyen cac not dung dm "Giai thuong Sang tao xanh" tren trang thong tin dien tir dm don vi. 3., TO chirc thu nhan va giri cac tac phdm tham "Giai thuong Sang tao xanh" ve So Tai nguyen va MOi truang truck ngdy 15/8/2018. See GDDT yeu cau cac don vi trien khai va bao cao ket qua giri theo dia chi: truck ngay 18 thong 8 am 2018 de tong hop. / / wow, <tt Noi nhijn: - NIlir tren thixc hien); - Ban Giant d6c (de bao cao); - Ltru VT, GDTrH. 1PHO elm D6c

2 UBND TINH THANH HOA SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG g 61- /STNMT-BVNIT V/v phi h9p trien khai Giai thuong Sang tao xanh lan thf.r. haioaam SO GO NC VA. Me TO THAW t -tu LONG HOA xa HOI CHU NGHIA VIVI' NAM Doc 14p - Tv do - I-14nh phtic Thanh Hoci, ngay65thang nam 2018 Nfoiy Chuven:.... Liqui ho so so: Kith - So Gido dijc va Dao tao; - Tinh down Thanh nien cong san HCM. Thgc hien Cong van so 43/TTTNMT-DVSK ngay 28/3/2018 dm Trung tam truyen thong Tai nguyen va Moi truong ve viec trien khai Giai thuong Sang tao xanh Ian thir hai, narn 2018; a Cu'Oc thi dugc pho bien r(ing rai teen dia ban tinh, nham khich 1e gi6i tre nghiencuu, tim ki6m mo hinh, y tuong ve bao ve moi truong va irng pho voi bien doi khi h4u, qua do g6p phan nang cao nh4n thirc cong dong trong cong tac bao vemoi truong, Si Tai nguyen va Moi twang de nghi quy don vi trien khai cac not dung sau: - Pho bien The 1e "Giai thuong Sang tao xanh" t6i cac truong h9c, cac hoc sinh, sinh vien ten dia ban tinh (The le cu"(3c thi gui kern theo). - Dang tai, tuyen truyen cac not dung cua "Giai thuong Sang tao xanh" tren trang thong tin dien to cua dun - TO chirc thu nhan-va giri cac tac pham tham du "Giai thuong Sang tao xanh" ve So/ Tai nguyen va Mai twang truck ngdy 15/8/2018. Rdt mong nh4n dugc sir ph& hop cua quy don Noi nhiln: - Nhu ten; - Giam citic Si (del b/cao); - Luu VT, Chi cuc BVM Liru Trong Quang

3 BO TAI NGUYEN VA MOI TRT1ONG LONG HOA XA HOIIt NGHIA VIVT NAM WO 14p - Tkr do - Hanh phtic THE LE GIAI THVONG SANG TAO XANH Thuc hien Nghi guy& so 41-NQ/TW ngay 15 thang 11 nam 2004 cua Bo Chinh tri ves bao ve moi truemg trong thoi kst day mph cong nghiep Ma, hien dai hoa dat mak v(quy6't dinh so 1216/2003/QD-TTg ngay 05 thang 9 nam 2012, cila tuong Chinh ve viec phe duyet Chien luac bao ve m6i truong quac gia den nam 2020 va dinh lurch-1g den nam 2030, BO Tai nguyen va MOi truemg phoi hap v6i Trung, ucrng Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh to chirc "Giai thuang Sang tao xanh" lan thir 2 nam 2018 nharn, Ong vien, khuyen khich gi6i tre tim hi6u, sang tao, dua ra cac 3'7 Wong, sang kin ve bao ve tai nguyen, mai truang va phat trien ben yang. 1. Niue dich, y ngliia - Tp.o mot san chai ba ich, gifip tang kha nang to duy, sang tao va hinh thanh nhan each tot cho gioi tre; tien t6i fro. thanh hog Ong thuong nien trong hoc duimg; - Thong qua cac mo hinh, 3", tuang sang tao ve bao ve tai nguyen va m6i truang se lam gia tang mai quan tam dm giai tre ve bao ve tai nguyen, mai twang va phat trien ben \rang, qua do tong buck nang cao nhan thirc cong (long; - Tim ki6m de ma hinh hieu qua de hoan,thien frng dung vao mac sang; bien tap thanh cac tai lieu, an pham de giai thieu va ph6 bi6n trong cong dong. 2. WA turfing tham gia -,TAt ca thanh thi6u nien trong di) tuai la nguoi Viet Nam (bao gam: h9c sinh cap tieu h9c, THCS, PTTH, va sinh vien cac truong trung cap, cao dang, dai hoc), cac thi sinh co the tham gia vai to each ca nhan hoac theo nhom (m8i nhom toi da 03 nguai). Dugc chia thanh cac nhom nhu sau: + NhOm 1: H9c sinh Tie'u h9c va Trung h9c ca so + NhOm 2: H9c sinh Trung h9c pha thong + Nhom 3: Sinh vien cac truang Trung cap, Cao Dang, Dai h9c va cac dai Wang khac có d6 tuai tir tuai Khuy6n khich cac em o mien mai, bien giai, hai dao, dan toe it nguoi tham gia. - Rieng thanh vien Hai dang Giam khao, thanh vien Ban To chirc dugc quyesn tham gia Giai thuang nhung cac tac pham do khong dugc tham du xet giai thuang. 3. NOi dung dir thi C4c ta,c pham tham du gam: (1) Wang ve bao ve tai nguyen, mai tnrang va phat trien ben \Tang; (2) mo hinh kern theo, tap trung vao cac not dung chinh sau: - Tit kiem nang luting; - San pham than thien vai mai tnrong; - Bao Mn Da dang sinh h9c; - Tai ch'6, xir ly rac thai, nuac thai, khi thai; - Giai phap ve mat chinh sach, gido duc tai nguyen, mai truang;

4 ten. - 1:Ing dung cong nghe thong tin trong quail 13'T bao ve tai nguyen va moi trtrang. - Cac 3'7 Wong khoi nghiep cua Thanh nien trong cong tac bao ve tai nguyen moi tn.rang va phat trien ben viing. Mast tac pliant c6 the the hien mot not dung hoac ket hop nhieu not dung da neu 4. Yeu cau va tieu chuan danh gia d61 tac pham tham thy - Cac tac pham du thi phai c6 tinh tinh sang tao, c6 kha nang ap dung; - Tac pham du thi yeu phai c6 ma hinh va thirc hien theo dungywang cilia ngtrai dy thi;khuyen khich cac tac pham c6 gia thank re, ky- thuat khong phirc tap, dinh huong de clang va c6 tinh irng dung cao trong thgc te; - Cac mo hinh dy thi dime lam tir vat lieu, nguyen lieu c6 san trong nuac, khuyen khich sir dung cac phe lieu trong sinh hoat gia dinh, hoc tap, truong lop, san xuat de lam ra vat dung, cac mo hinh hihr ich, dung cu da nang, cac thiet bi may mac, ro b6t, thiet bi to dong hoa, mo hinh th6ng minh, Wong sang tao trong cac linh vgc neu tren; - Tac pham bat buoc phai c6 mot ban thuyet minh kern theo. Ban thuyet minh phai neu ro y tuong sang tao, each sir dung, van hanh, tinh moi, tinh sang tao, kha nang ap dung, hieu qua kinh to (chi tiet xem file clinh kern); - Tac pliant phai la cac y tuang, sang kien, ma hinh chua dat giai thuong tai bat kst CuOc thi nao; - Jac pham tham dy phai dam bao khong vi pham ban quyen tac gia (twang hop tac pham duvc giai thuang bi phat hien vi pham ban quyen.tac.gia thi Ban TO chirc thu hoi lai giai thuang); - Ghi h9 ten tac gia, nhom tac gia; ngdy, thang, nam sinh cua dai,dien; dia chi, s6 dien thoai lien lac, dux dien tir tai tac pham va cung cap ban sao Giay khai sinh cua nguai du thi; - Ngoai mo hinh bat bu6c, khuyen khich tac pham the hien bang hinh anh hoac phim phong sg, phim hoat hinh ve tac pham. Hinh anh va phim se duoc Ban T6 chirc dang tai ding bai viet ten Fanpage va Cong Thong tin dien tir Trung tam Truyen thong Tai nguyen va M6i tnrang. Phim giri kern phai duoc tac gia dang tai tren Youtube va giri &rang link ve dia chi thu dien tir: 5. Sir citing tac pham - Ban T6 chirc dtro'c quy'en sir dung nhang tac pham pha hop a phyc vu cac hoat Ong tuyen truyen, irng dung thgc te; - Ban T6 chirc se hru gift cac tac pham tham du, khong hoan lai cho tac gia. 6. Thai gian to chtiv - Thai gian nhan tac pham dg thi: Bat dau to ngay phat dong va ket fink vao ngay 31 thang 8 nam 2018; - Thai gian cham So khao va Chung khao: thang 10-11/2018; - Thai gian chant Chung ket va T6ng ket, trao giai: thang 12/ Hoi dong Giam khan - Hoi dong Giam khdo bao g6m H'9i ding So khao Ira HOi d6ng Chung khao; - Hoi dong Giam khao la cac nha chuyen mon c6 trinh do va uy tin nghe nghi'ep; - HOi dc'ing,giam khao se can cu vaoket qua thu nhan the pham tham dg de thirc hien cong tac cham giai theo cac tieu chi de ra dm Ban TO chirc. 2

5 8. Xet thtromg Gim 3 yang: Su khao, Chung khao va Chung ke't. Hai ding Sa khao chin ra 30 tac pham dtr thi xuat sac vao yang Chung khao, trong do,21 tac pharn duac cong,b6 va trao giai Ba, giai Khuyen khich tai Dem Chung ket va trao giai (mai nhorn g6m: 03 giai Ba va 04 giai Khuyen khich); 09 tac pham xuat sac,nhat can lai tiep tic vao yang Chung ket (moi nhorn 03 tac pham). Tai yang Chung ket, cac tac gia se trinh bay tac pham trt,rc tiep vii H6i cling Chung khao. Tai day, Hai cling Chung khdo se xem xet,, danh gia doi tong tac pham va cho diem trao giai Nhat, Nhi tai Bern Chung ket va trao giai. 9. Giai thuong Co cau Giai thuang Sang tap xanh - Nhom 1: IIQC sinh Ti'eu hoc va Trung hoc co' + 01 giai Nhat: tri gia ding/giai + 02 giai Nhi: tri gia ding/giai + 03 giai Ba: tri gia ding/giai + 04 giai Khuy6n khich: ding/giai - Nh6m 2: IIQC sinh Trung hoc phi thong + 01 giai Nhat: tri gia ding/giai + 02 giai Nhi: tri gia ding/giai + 03 giai Ba: tri gia ding/giai + 04 giai Khuy6n khich: ding/giai - Nh6m 3: Sinh vien cac trtrong Trung cap, Cao Bing, D3i hoc va cac doi tuvng khac c6 do tuoi tir tuoi + 01 giai Nhat: tri gia ding/giai (trong do Om: ding tin mat va ding ho try phat trien y tuang) + 02 giai Nhi: tri gia ding/giai (trong do Om: ding tin mat va ding ho tra phat trie'n y tang) + 03 giai Ba: tri gia deing/giai + 04 giai Khuye'n khich: ding/giai 10. Dia diem nh4n tic phim - Geri qua Inzu dion (1) Trung tam tniy&i thong Tai nguyen va Mai taxing, BO Tai nguyen va Moi truing Dia chi: L6 E2- Khu do thi mai Cau Giay, Phuang Yen Flea, Quan Cau Gikr, Tp. Ha Ni. 6 (Tang 4, Taa nha Bao Tai nguyen va Moi truing, Duang Duong Dinh Nghe, Cau Giay, Ha N6i). Ba. Dang Thi Hang: (Ngodi phong bi thu ghi: Giai thuong Sang too xanh). (2) Ban Thanh nien Nang than, Trung uong Doan Thanh nien Cong san Hi Chi Minh Dia chi: 62 Ba Trieu, Hoan Ki6m, Ha N6i Dien thoai: (May le 512) Mr. Canh Chi Quan:

6 (Ngodi phong bi thu ghi: The pham tham du Giai thuong Sang tao xanh). - Geri qua dia chi tint dien tfr: Ban To chirc "Giai thuong Sang tao xanh" cac tinh/thanh ph6 có trach nhiem nhan ho so du thi, so tuyen va giri cac tac pham xuat sac nhat cho Ban To chirc "Giai thuong Sang tao xanh" town quoc truck ngay 31 thang 8 nam Ban T6 chirc khong chiu trach nhiem ve cac tac pham tham gia khong dung thai han va nhang that lac trong qua trinh tac gia giri tac pham tham gia. ThOng tin lien quan "Giai thuong Sang tao xanh" c6 the tim hieu tren C6ng Th6ng tin dien tirtrung uong Doan Thanh nien C6ng san Ho Chi Minh Cong Thong tin dien tir dm B6 Tai nguyen va M6i truong Cong Thong tin dien tt:r cua Trung tam Truyen thong Tai nguyen va Moi twang va tren cac pinrong tien thong tin dai chang khac. 4

7 MAU TAC PHAM THAM GIAI THIXONG SANG TAO XANH TEN HOAT DONGA'L' TOE:0'7%1G (Nhom thtrc WO, thzri gian thtrc MO) (Van ban trinh bay bang Ting Viet font chit Times New Roman, ca chit 13) I. Thong tin ca nhan/nhom thig hien I. Ten t6 chlec, cd nhan 2. MO to to chile (Khong qua 250 tie) (Theti gian ra doi va hog dong, myc tieu va nhiem vu dux to chic, cac hoot dong chinh) 3. Thong tin lien he. (Website, Facebook, h9 ten ngtrei d i dien, dia. chi, va dien thoai lien he) II. Thong tin sang kin der thi I. Ten hoot d'ong/y two'ng 2. Thai gian thyv hien (diji cac hoot &Ong da thyv hien) 3. Dia die'm thyr hien (cfni vmi cac hoot a-ong da that hien) 4. Thong tin tham khdo (Clip/ phong sou/ bai boo 1;e hoot dong va ngtreri xac minh thong tin niu co) 5. MO td chi tik (Klaing qud 500 tie) Thong tin can dugc vie't thanh clop van the hien dtrqc cac thong tin sau: - Moc dich (hoot dong6; ttremg nhiim giai quyit van cue gi) - Y twang sang too - Cdch sir dung - Khd ncing dp dung - Hreu qua kinh to - Dijm not big (1,e j; twang, kinh phi, cach thirc that hien, mix do tham gia cica cac nhom t ai twang khac vao hoot dong) - Nhirng thay dji too ra (dei voi dei twang &rang loi va ban than ngtroi that hien) - Dtem thimh cong va chwa thimh cong caa hoot d'ong/y titan - Bid h9c kinh nghiem hoc nhang tau chuyen mulin chia se them M9i thfic mirk vui long lien he: E: P: D4ng Thi Hang Canh Chi Quan (May le 512) 5

8 . '

9 UBND TiNH THANH HOA TAI NGUYEN VA MOI TRUING SO:046 /STNMT - BVMT V/v gioi thieu, cte nghi xet tang Giai thuong Moi tnramg tinh Thanh Hoa nam 2018 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM DOc 14p - Tv do nh phtic Thanh Hoa, ngay 19 thang 3 nam 2018 GO CIAO DIG VA DAC) TAO Kith'Ti: - Cac So, Ban, nganh; htl DEN - Uy ban Mat tran to quoc tinh; chuyen: - Cac down the chinh tri- xa hoi tinh;, Ldu sci - UBND cac huyen, thi xa, thanh pho; - Ban Quan ly KKT Nghi San va cac KCN. Thix hien Quye't dinh se; 2185/2017/QD-UBND ngay 26/6/2017 cila UBND tinh Thanh H6a ve viec Ban hanh quy dinh ve Giai thuong moi trueng tinh Thanh Hoa; Ke hoach so 48/KH-UBND ngay 8/3/2018 dm UBND tinh Thanh H6a ve xet tang Giai thuong Moi trueng tinh Thanh Hoa nam So Tai nguyen va Moi trueng slze nghi cac So, ban, nganh, Uy ban Mat tran to quoc tinh, Cac down the chinh tri- xa hoi tinh, UBND cac huyen, thi xa, thanh pho, Ban Quan ly KKT Nghi San va cac KCN trien khai thuc hien mot so not dung sau: - Tuyen truyen rong rai tai cac to chdc, cong dong va ca nhan ve Giai thuong moi trueng tinh Thanh H6a nam Long ghep tuyen truyen ve Giai thuong Moi trueng voi cac su kien moi trueng nhan ngdy moi trueng the giai 5/6 nam Huang dan cac to chirc, cong cong va ca nhan có thanh tich xuat sac trong linh vi,rc bao ve moi trueng lap ho so tham gia xet tang Giai thuong moi trueng; - Xem xet, gioi thieu, cue cir, to elide, ca nhan có thanh tich xuat sac trong cac hogt,dong ve bao moi tnrong thuoc linh vuc, dia. ban quail 132. Ho so de nghi xet tang cila to chirc, cong dong va ca nhan dugc lap thanh 02 bo (theo bieu mau tai Phu luc se; 4,5,6,7,8,9 dm Quyet dinh so 2185/QD- UBND ngay 26/6/2017 va co xac nhan cua UBND huyen, thi xa, thanh pho) va gfri ye Ca quan thuong trgc Giai thuong (SO Tai nguyen va Moi trueng); thei gian nhan ho so den het ngay 15/4/2018 (tinh theo d'au btru dien doi cac ho so giri qua dueyng btru dien). (Co biju mau Phu lye so 4,5,6,7,8,9 cita Quyit clinh so 2185/QD-UBND ngay 26/6/2017 gild kern theo)

10 Dia diem tier) nhan: Chi cuc Bao ve moi truemg- So. Tai nguyen va Moi truong Thanh Hoa; S6 14, throng Hac Thanh, phuerng Tan San, TP. Thanh Floa. Dien thoai: SO. Tai nguyen va Moi trueng kinh de nghi quy Co quan chi dao, trien khai thvc hien de dam bao th&i gian xet tang./. Noi nhon: - Nhu ten; - Giam d6c So (c16 b/cao);,uu: VT, CCBVMT. KT. GIAM DOC PHO GIAM DOC AO' '""1- _,Aum. Tr9ng Quang

11 Phu luc 5 Ban clang 147 tham gia xet tang Giai thtromg Moi trttifng tinh Thanh Hoa danh cho ging ding (Ban hanh kern theo Quyjt Binh so?-.0/2017/qd-ubnd, ngay 16. thang.4..nam 2017 a UBND tinh Thanh Hoa) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tv do - II#nh phtic (Dia danh), ngay thcing nam BAN BANG KY THAM GIA XET TANG GIAI THIX(NG MOI TRV6NG TiNH THANH HOA 1. Ten cong ding 2. Dia chi cong d6ng 3. H9 va ten nguei dai dien cong ding: 4. Dien thoai: Fax: 5. Sau khi nghien ciru Quye't,dinh /2017/QD-UBND ngay.../.../2017 UBND tinh Thanh Hoa, doi chil vad dieu kien va tieu chi xet tang Giai thuemg Moi truing tinh Thanh Hoa, to chirc thong toi dang k5t tham gia Giai thuemg MOi twang tinh Thanh Hoa nam 6. Linh vue dang ky tham gia xet tang Giai thuang MCA truing tinh Thanh HOa 7. H6 giri kern theo gom: - Ban dang 147 tham gia xet tang Giai thuong; - Bao cao thanh tich ve bao ve moi truing theo linh vuc clang ky, giai down to thang nam den thang nam - Cac tai lieu minh chung thanh tich g'om: Cluing toi xin cam,doan nhung not dung ke khai trong ban clang k57 va ban bao cap thanh tich la dung sir that, neu sai chung toi xin hoan toan chiu trach nhiem truac phap lust hien hanh. Bai din cong dong va ghi r5 h9 ten) 13

12 Phy Ittc 6 Ban (rang 147 tham gia xet tang Giii thuirng Moi truirng tinh Thanh 1-16a danh cho ca nhan (Ban hanh kern theo Quyat clinh s61436/2017/qd-ubnd, ngayl. thananam 2017 ceia UBND tinh Thanh H6a) CONG HOA XA- HOI CHU NGH1A VItT NAM DO 14p - Tv do - lipth phtic (Dia danh), ngay thong nom BAN BANG KY THAM GIA XET TANG GIAI THIAING MO! TRVONG TiNH THANH HOA 1. H9 va ten. 2. Noi a hien nay 3. St) chung minh thu nhan din 4. Dia chi lien he: 5. Dien thoai: 6. Noi cong tic: 7. Sau khi nghien cfru Quye'tdinh so /2017/QD-UBND ngay.../.../2017 cua UBND tinh Thanh H6a, doi chieu voi dieu lcien va tieu chi xet tang Giai thuang Mai truang tinh Thanh Hoa, toi dang ky tham gia Giai thuang Moi truing tinh Thanh H6a nom 8. nth \rue Tang ky tham gia xet tang Giai thuang Moi truang tinh Thanh H6a. 9. H6 soy giri kern theo - Ban clang ky tham gia xet tang Giai thuang; - Bao coo thanh tich ve boo ve moi truing theo link vuc clang ky, giai doan tir thong nom den thing nom 10.Cac tai lieu minh chimg thanh tich Om. T8i xin cam doan nhiing n8i dung ke khai trong ban dang ky va ban boo coo thanh tich la darig su that, neu sai toi xin hoan toan chiu trach nhiem truac phap luat hien hanh. Nproi Tang 14 (k-f, va ghi ro h9 ten) 14

13 Phu hp 7 Bao ea() thanh tich tham gia xet tang Giai thuirng Mai truimg tinh Thanh Hoa clanh cho to chfrc (Ban hanh kern theo Quyit clinh so /Q-D-UBND, ngay th. thong 2017 cila UBND tinh Thanh H6a) LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM 1)oc lap - Tkr do - Hph phac BAO CAO THANH TICH THAM GIA XET TANG GIAI THIf6NG MOI TRUONG TiNH THANH HOA (Thai gian tir dicing ncint din thdng nlim Ten clan vi: Dia chi lien he. Nganh nghe hog dong chinh Ngued dirng &Au to chirc: S6 dien thoai: . Linh vvc clang ky tham gia xet tang Giai thu Ong: Ni dung boo cao thanh tich: 1. Tinh hinh hog dong cua to chirc trong 02 nam (tinh den thoi diem 'Tang ky xet tang Giai thlremg): 2. Dong g6p doi yeti sv nghi'ep boo ve moi twang. 3. Tinh hieu qua ve kinh th, xa hoi: 4. Quy mo va ph4m vi anh htrang: 5. Thai gian tac dong: 6. Trong yang 04 nam ga'n day c6 bi xir phg vi phgn hanh chinh ve boo ve moi truong (Co/Khong)?): Xac nh4n cua chinh quytn dia phial:mg not lap thanh tich ye boo v? moi truirng (k-j ten, eking ddu) Thu truieng do'n vi (Ig', ten, clong deiu) 15

14 Phu luc 8 Bao cao thanh tich tham gia xet tang Giai thireing MIA truirng tinh Thanh iloa clanh cho COng dong (Ban hanh kern theo Quyit dinh s6z1v2017/qd-ubnd, ngay thong..b..nam 2017 cita UBND tinh Thanh H6a) LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM WO 14p - Ttr do - Hph phtic BAO CAO THANH TICH THAM GIA XET TANG GIAI THIfONG MOI TRUING TINH THANH HOA (Thai gian tir timing nom den thong nom Ten Ong d'ong: Dia chi dm Ong ang: Ho va ten ngued dai dien cong dong: Dien thoai: Fax: LInh vuc boo ve moi truang clang k)'t tham gia xet Giai tinning: NOi dung boo cao thanh tich: 1. Dac diem, tinh hinh hoot &ling dm cong Sing trong 02 nom (tinh den tiled diem (tang ky xet tang Giai thtfang): 2. Wong gop d6i vo i su nghiep boo ve moi tnr6ng: 3. Tinh hieu qua N4 kinh t6, xa hoi: 4. Quy mo va pham vi anh htrong: 5. Theri gian tac dong: Xac nh4n cua chinh quyen dia phirong TO chfrc quail 1ST trtyc tie') cong dong not rap thanh tich ve boo ve mot &yang hoc ngutri dai din cong dong (19 ten, &mg dcru) (V ten, dong dau) 16

15 A Phu luc 9 Bao cao thanh tich tham gia xet Ong Giai thtro'ng Moi &iron tinh Thanh Iya clanh cho ca nhan (Ban hanh kern theo Quye't dinh s6z.10/2017/qd-ubnd, ngay thong....nam 2017 clic( UBND tinh Thanh I-16a) CONG HOA XA HO CHU NGHiA VItT NAM Doc 14p - Tv do - Hph phtic BAO CAO THANH TICH THAM GIA XET TANG GIAI THIIONG MOI TRUtiNG TINH THANH HOA (Thai gian tir tluing nom den thong nom..) Ho va ten: Ngay, thong, nom sinh: Dia chi lien he: Dan vi ding tac: Linh vvc ding tac: L'inh vtrc dang ky tham gia xet Giai thuang Ni dung boo cao thanh tich: 1. Giai thieu vi qua trinh cong tac lien quan d n l'inh vkrc boo ve m6i tn.rong: 2. Ding gip dui vai sir nghiep boo ve mil tnrang: 3. Tinh hieu qua vi kinh t6, xa 4. Tinh din hinh va anh twang coi vai cong ding: 5. Tinh sang too: Xac nh4n ciia chinh quytn dia phuvrig Nguiri vitt boo cao noi 10p thanh tich ye boo ve moi trtarng (/) va ghi ro Iv ten) (V ten, clung dau) 17

16 18 i