UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA TIEN S6: 631/TB-UBND LONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Ty do - Hynh phtic Ha Tien, ngay 26 thong 5 nom 2021 TH

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA TIEN S6: 631/TB-UBND LONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc 14p - Ty do - Hynh phtic Ha Tien, ngay 26 thong 5 nom 2021 TH"

Bản ghi

1 UY BA A DA TA PO A TIE S6: 631/TBUBD LOG OA XA QI CU GIA VIET AM Doc 14p Ty do ynh phtic a Tien, ngay 26 thong 5 nom 221 TOG BAO Ye viec phin nhom tinh nguyen vien phyc vy ding tic phong, chong dich benh Covid 19 Can dr Cong vanso,16cv/tu ngay 1/5/221 cila Ban Thueing vu Thanh Ay a Tien ve viec tiep tic tang cueing cong tac phong, chong dich berth Covid19. Can cir tinh hinh thvc to tai dia phuang, Uy ban nhan dan thanh pho thong b phan nhom va phan cong nhiem vu nhom tinh nguy' vien da dang ky tham gia phong, chong dich benh Covid 19, nhu sau: I. PA OM TI GUYE VIE 1. Tinh nguyen vien thanh phi') a) hom 1: thong tin, tuyen truyen Truemg nhom: go oang Thuong PhO Tnrong Ban Tuyen gido Thanh fly, DT: Thanh phan va so Tinh nguyen vier' tai cac ca quan, don vi STT CO QUA, DO VI SO LUG (GIfl1I) 1 Ban Tuyen gido 2 2 Van phong Thanh by 3 3 Ban Dan van Thanh ity 2 4 Trung tam Vic tien Thtrcrng m4i va Du lich 8 5 Trung tam Van e, The thao va Truyen thanh 6 6 6i Cigru chin binh 3 7 R vien Oi LP 28 ning Ong 52 b) hom 2: an ninh, trot tv Truemg nhom: Danh oang Kim, D6i trtrang DI An ninh Cong an thanh ph& DT: Thanh phan va so lugng: Tinh nguyen vien tai cac ca quan, don vi

2 2 STT CO QUA, DO VI SO LOG (GU'61) 1 Ban T6 chirc Thanh fly 3 2 I:1y ban Kiern tra Thanh ny 2 3 Phong Tu phap 2 4 Phong Oi v Phong Quan1S, do thi 2 6 Thanh tra Thanh pho 3 7 DOi Kiem tra trat to do thi 2 8 Twang TPT guygn Than ie'n 5 9 Tnrong pho thong DT noi tni 7 1 Thing tam GDGDTX 6 11 Vin Kim sat nhan dan 7 12 Chi cvc thi hanh an 2 13 Chi cvc thue 12 Tiing cong 56 c) hom 3: ho troy truy vet Covid19 cong thing Truorn* nhorn: pygn Thanh t), TnreYng phong Ke hoach ghip vv, Trung tam Y to thanh pho, DT: Thanh ph'an va so luting: Tinh nguyen via tai cac co quan, don vi STT Ca QUA, DO VI SO LUG (GU'd1) 1 Phong Giao diic va Dao tao 12 2 Phong Lao dong Thucmg binh va Xā hoi 1 3 Bao him a" hoi 3 4 Thanh doan 38 Tong cong 162 d) hom 4: hang hoa, nhu yeu phain Truong nhom: Ong 6 Thily Khai, Pho TruOng phong Kinh te, DT: Thanh ph'an va s6 luting: Tinh nguyen vien tai cac ca quan, don vi

3 3 STT CO QUA, DO VI SO LOG (GU(1) 1 Phong Kinh to 2 2 Phong Tai chinh Ke ho4ch 2 3 Phong Giao dpc va Dao tao 55 4 Ban Quan V/ BM e tau a Tien 6 5 Oi Wing dan 25 6 eti Lien hiep Phu nit 28 7 Dien litrc a Tien 18 8 Chi nhanh gan hang Ming nghi'ep va Phat trie'n, nong thon 6 Timg cong 144 e) h6m 5: ve sinh, moi throw Trikmg nhom: Ong Chau Thanh Cuong, Tni:Mg BQL COng trinh do thi thanh ph6, DT: Thanh phan va s6 Tinh nguyen vien tai cac coi quan, don vi STT CO QUA, DO VI SO LOG (GUti1) 1 Phong Tai nguyen va Moi tnrong 6 2 Ban Quin VI cong trinh do thi 4 3 Ban Quin Vr dir an du to ay dkrng 1 4 Ban Quart V/ Wen e tau a Tien 6 5 Oi cha th4p do 22 6 Oi Wing dan 4 TOng cong 7 2. Tinh nguyen vien cac a, phuimg Timg a, phuong can cu theo s6 lugng thuc to cua dia phucmg de phan nhom, dam bao du theo cac nhom cua thanh pho; Tong thori, phan cong truang nhom quan l$, va lien he yeti tnrong nhom cua thanh pho de phoi hap thuc hien nhiem vu khi ay ra tmh huong dich benh lay nhigm cong &Ong (neu co). II. IEM VV OM 1. Thanh 15.p alo nhom de lien he trien khai cong viec theo nhiem vu phan cong cua UBD th4nh ph6 va B phong, chong dich benh Covid 19 va gia suc gia cam thanh pho.

4 4 2. Truerng thorn phan cong nhiem vu cu the nhiem vu cho tong thanh vier' trong nhom va to chirc huang dan chuyen sau, dam bao tinh nguyen vien thuc hien t6t,nhim ducic giao khi ay ra tinh huong dich benh lay nhiem cong gong (neu co). 3. Bao cao,ket qua dang lc alo nhom, van ban phan ding nhiem vu ve UBD thanh pho (thong qua Van phong DD thanh ph6) ch4m nhat den ngay 31/5/ TO h9rp va trien khai thuc hien vu khi CO chi dao cua UBD thanh pho, B phong, chtmg dich benh Covid 19 va gia sic gia cam thanh pht). Can cu theo Thong bao nay, de nghi cac ca quan, don vi, dia phucmg trien khai quan triet den tinh nguyen vien cua cor quan, dcm vi, dia phucmg nghiem tic thuc hien. Trong qua trinh trial khai thuc hien neu có kho khan, vuong mac bao cao UBD thanh phti (thong qua Van phong DD UBD thanh pho) em et, giai quyet./. oi nh Thuirng trtrc Thanh ay;, cac P. UBD thanh ph6; Cac ca quan, dan vj c6 lien quan; LDVP, CVC; Ltru: VT. CU TIC 6 CU TWIT Vac gaily

5 u?iin5' quy uva ria i a do Q, C) O.Q?.114,4 11 O 4 1 \JD O+ O a crq tj ercl P. cd, C7 r" CG E' E' g. 7 fjq O P. P. fd O P. ) O LL CE.6t 86 6' I '66. 66E VCI7L E.L.9 OL * E6 6t76.ggcL6 S I 9.8L6 LLLP 1 L. Lt I.L86 t *EL6E PLTL.1717E8 I cOgg'LL6 6V E *66t g*ocl E6 LL.8'CI6!qa ' 2upa 41

6 CA en `1" kr),..c) rs CO as C/ rn rn CA cn r) rn dr rn kr) rn `.. rn ts rn rn ) en C/ 41.,71 71,1 cr '71" d in d,..a I r d cc d Duong oang K hanh Lam Thanh Trung guyen T han h Tu n 1Tran Thanh u e guyen Van K ien guyen Thi Thny LOc guyen Thi P hirong gong Liem vl cd Banh T.Truong Giang goc Le T h i Thien Thu Phu Thi Ai Tien Le Thi Cam '6ng Le Thi My Thoa,, /T Iran Thi Kim oa uynh goc G iau Lam Thi Thily An guyen goc T hdy Pham Thanh ircmg Tnrung Anh Ki eu (..t uynh Thi Dibn Ph& guyen Thi Thy Mai Thi Trinh Tran Thi Anh guyen Thi Quyen Dinh T hi Thu a ( Phan Ong MS, uctng Cl CP) C) 1 V:) )4D Cr, CP, Trung tam Van h6a, Th e thao va Truy n thanh Trung tam Van hoa, The thao va Truyen thanh O i C CB phuang To Chau O i vien Oi CCB To Chau Oi v ien O i CCB To Chau Oi LP PhuOng Binh San _ O i LP P hutrng Bin h San o i LP P hirtmg my Di 1984 Oi LP Phutmg my Dirt 1 c, as c",,c; o a, C\ a cn CO a, a CO a Oi vien P t6 3, KP Thach DOng Oi vien P to 12, KP Thach DOng Oi vien P to 12, KP Thach DOng, Oi v ien P t6 1, KP Xa Xia Chi ho i ph6 pho nu, KP My Lo C twang P KP Ba Ly T O 5, KP II, P. T 6 Chau T6 6, KP II, P. T6 Chau, T 67, KP II, P. TO Chau 1974 T6 6, KP IV, P. To C hau TO 6, KP I, P. TO Chau T 6 5, KP IV, P. T O Chau. as rn CO a, rn as a 1964 T6 6, KP II, P. T6 Chau 1984 T6 4 Rach ui C truang ap Xoa Ao T6 4 Xoa Ao 2 T6 1 h6a p h au 1982 T6 1, ap ga Tu T6 9, Ap ga Tu T 62, Ap Rach VIIC/C o Os as I c) as as.1 C a, C' as O c., as ; in O er M O 7.,.. a. c 1 [ TV o i pho nirl tn in m in Ch M o R. CL...,.. t i. M. i.. CI. olp TV Oi pho nal co... CI. / I s`3 I TV Oi pho nal TV Oi pho nu TV Oi pho nu C.. CI. 4 C.. q,.... co t C.... O...., cp. CI.. co. 4 C TV oi pho n bi 75'. Ca.. c nu Mid O A.L i e C.,. t... :). 1 C.. (O. ib,. 1.. eb C..

7 ) {). u. C. C.) Cr OQ (..rt v) J., X wr O. O i7E L 17LL 688, O L817189f, f,

8 Cr Tnrcmg Van guy8n Ly Thi oa A 1 to.4. t...) l'..) slj A C1 A t...) t\ Ma Tuan Phi Vo Thi Phtrcmg Trang Lam g9c Mai Luu Thi Thtly ang!! ' Bin Van Au q ITran Thu Kien.t (IIC..3.. ) IDucmg Du Bung., ITnrang Quoc ien IMac ong Quan um Kim Yen lphan guyen Khanh ang guyen Vi8t A ILe DA uang!guyen Thi Tu Tran A 9 va ten 1Chung Thanh inh 1.. t4.1.e.., \fd ) 1,. \O \O \ID.) (..r!.. \O.1 1 s....1 o.4 '. \../, V::,... VC) 1 1..,,, V.) 1 I, 1 I Phong oi vu Phong Quan 1Y do thi PhOng Quail 1Y do thi Thanh tra Thanh tra Dt5i Ki8m tra trat to do thi Doi Kiem tra trat to do thi 1)i Kiem tra trat to do thi Tnrong TPT guyen Than i6n Tn.remg TPT guy6n Than i8n Throng TPT guyen Than i8n LI.1 IV C.1 D J is..) O C7\ ' (T Phong 45i vu I1 CIO I( "i D!) " k" oi ding tad Dia chi SO di;c'n tilt* Ban T6 chirc Ban T6 chirc Ban To chirc Oy ban ki"8m tra LJy ban ki8m tra Phong Ttr phan t...) 1. \ I q.:, 1 I C i\.) L.,. I J.4. i...) A o L.. IQ Cr \ A 1 LP. A A c.r..a. l\) 4

9 r 1 r 1 m 'Tr V) m m en m d guy6n Thi 116a gugn Thi Min h T1.1:e Le Thi Thu Tha.o VO Quang Khanh Danh ue Tran T hai Binh Phan Minh Tri oang Minh Tan Danh Thi Ivry Ki'du ustrih goc Qui Trucmg Cong Van guy6n Minh TuAn Le Van Thong 4 t). 1 a.. 35 To Thi Anh Thu guyen Tan Dang Pharr Van i 38 Le Qu6c T h ang g"(5 Van Phu& \G M M C. M 4 1 Lam Thanh Thny.. 't Cl :1 M rt El: c. cc.. [ guy'l g9c Mac Chi Thanh Tran Thanh 1.1im Trucrng Khanh ung Inrong Xuan 6ng [Dinh Due Thien 48 Le Tuan Anh OC O '' 1985 (T O' p4, 1., O v., 11 "I" :, vl 1 v..1 en 'I Cr, C,.....^ l.. ch on C.... C1 1 C O r kr) \ tn c k Truang TPT guy6n Th an i en Truong TPT guy& Th an i en Tnrong PT Dan t)c Tnremg PT Dan t(ic Tnemg PT Dan t(ic not tru Truemg PT Dan te)c not tru Tnremg P T Dan toc not trn Truerng PT Dan toc noi tru Truemg P T Dan t(ie Trung tam GDGDTX Trung tam GDGDT X Trung tam GDGDTX Trung tam GD GD TX Trung tam GDGDTX Trung tam GDGDTX Vien K i em sat nhan dan Vien K i em sat nhan dan Vien K i em sat nhan dan Vien K i em sat nhan dan Vien Ki em sat n han dan Vien K i em sat nhan dan Vien Kiem sat nhan dan Chi cue T h i hanh an Chi cue Thi hanh an Chi cue Thue Ch i cuc Thue Ch i cue Thue Chi cue Thue Ir; C71 c,;oo (7 r 1.1' ct kr; 71 m vt 1 O O 1 1 CI ki ri kr) V6 4 O , '16 c:1 m Cf : G m Os krl 1 C I

10 VI O VI VI VI.P.. VI t... VI t',..) VI ILS Van Thanh... '. Oo CI 1 ut4...a V:;' Cr., OC guysn Minh Lap Tran M?nh ung TaThanh ip ITran Phuac Van Tran Tuan Anh a Tan Phong ,..).1, \ 1.1 ) 14 sc) 4 to. vd, DO,.. D.1 CA (...) M n n co). Chi cue Thud Chi cuc Thu Chi cue Thu Chi cuc Thue Chi cue Thu Chi cue Thud Chi cue Thus O L..) :.) tv i..) o 4 t..) O O, )

11 ,' C) rn (.11 O lh tj ca 1 t7 'o 'o b C7.71 o q c cra '1,.. A cfc) up cr a 3 q.5,....,q...3 2: 2,..,.... g, aa am am sinh ir cri cong tad Dia chi SO dio thoai Ghi chu MAm non a Tien Ma'm non a Tien MAm non a Tien MAm non a Tien MAm non a Tien MAm non a Tien MAm non A Tien MAm non a Tien MAm non a Tien Mam non A Tien MAm non a Tien MAm non a Tien eam non [Xing 6 MAm non Wong '(!) MAm non Dong t) MAm non 'Yong MAm non Dong o M'Am non Dong o MArn non 'Yong fit) MAm non Wing I MAm non Dong 6' I c, w Oh 11. (.m U.) 4, o w w CA t.) to 1, 4.) c) 4. W (...) v:) '....., 1 CA

12 ca r ) ct guyen Thi Bic h g9c guyen T hi Anh ga I Tran uynh Phuang 25 Van T hi iem v::, r 29 c) rn cn M go usinh Trang La Thi K im Quyen go T hi Phircmg Phan T hi g9c Mai Tran Thi oa guyen T hi Kim Loan Chau T hi Thanh Dang T hi LY guy8n Thi goc Loan TrAn Binh San IIa My To Linh Duong Dirc ien 37, Tran My Linh ira Thi Thanh ucmg ce) cr, rn 4 Tran Thi Anh ga Tran Minh ieu Te Phung Binh Tran Bich Thu), 44 Dinh Xuan Quyet Doan Pharn Bao Trung 71 el d" r ) 'I' v.) '71,.. d' a Thi Thuy [ 47 Dining PlurOc T hie t 71" 'cr 1Ducmg T hi a Duping T hi e Mam non Dag O Mau gido To Chau Mau giao To Chau M au gido To Chau M au g iao To Chau Mau giao To Chau M au gido To Chau i\al gido My Dirc Mau gido My Dirc Mau gido My, Dirc Mau gido My, Dire Mau gido My Di Mau gido My Dirc Tieu hoc Bong WO Tieu hoc Bong O Tieu hoc Bong O T i eu hoc Bong O T i L h9c Bong O Ti eu hoc B ong O T i eu hoc Bong o T i L h9c Bong O T i eu h9c Bong O Tieu hoc Bong 6 ' T i eu hoc Bong O Tieu hoc Bong 6 TiL hoc Bong 116 Tieu hoc Dag o Tieu hoc Bong o O 'I' Qs /4, C CI) C C. C rn el el kr),, O C

13 I c_n. 1..) La.4::,. lil 1...n CI1 Qs tal 1 Ul CPS Vj Cr \. Q1 t..) Iuknh Thi Thu Thao 64 BUi Thi Kieu Pham Dinh Thong LOc Binh ThuOng Dao Van Ctr Kien Thi Bich Lien guyen Thi ang uh att Tam Le Thi hung uknh Thi oang 1 La Q\ O Cs O 41 oc %CI I 1 c:::, I ra 1 La J.k Pham Thi Giang Vo Thi Anh Tuyet Bach Thi Diem My Pham Thi ga guy& Thi ue Giang Thi Qui Anh La Quang Trieu Phan Kim Thuy oang Thi Bich Dung Chau Kim Muoi han Anh Tu Le Phttang Di6m g9c guyen Thi Ut go Thi Lan Chi Pharr Thi Kim huan a Thi Thom guy6n Thi ga Ti6u 119c Bong Wo Tieu hoc Deng O Tieu h9c Dong O Tieu h9c Dong O Tieu hoc Dong O Tieu hoc Binh San Tieu hoc Binh San Tieu hoc Binh San Tieu h9c Binh San Tieu hoc Binh San Tieu hoc Binh San Tieu hoc Binh San Tieu hoc Binh San Tieu hoc Binh San Tieu hoc Binh San Tieu hoc Binh San Tieu h9c Binh San Tieu hoc Binh San Tieu hoc Binh San Tieu hoc Pita() Dai 1 Tieu h9c Phao Dai 1 Tieu h9c Phao Dai 1 Tieu hoc Phao Dai I Tieu h9c Phao Dai 1 Tieu hoc Phao Dai 1 Tieu hc Phao Dai 1 Tieu h9c Phao Dai 1 Tieu hoc To Chau C7,C (..111 \. C (../

14 I _ * r cr., r. c) oc Trucmg Quang T an, Tnrcmg Tan ung Pham Van Virng ira Vinh Phuae A E, CC1 Dinh Ilong 1 _ Duy _ Le Cao l3a Triet guyen Van Wnig,... 1 Tran ong Quang guyen Thi ing _ hung Tran MV ue Linh Pham uy Thong Trinh itu LOc Pham Thi ThUy en co 'II..,c) r. pp., co c1. C,. O cn O..r. kr. C 'O O c. O ti ' g ) l1 )g,. C) cac.1 g...., ) et Tham Kim Lien Le Thi Si MuOi guyen _ Thi goan _ Chau Quanh a oang _ Minh Trung IPham Thi Dung IDarn Thi g9c a IDanh Kim My Cr, GP, C, c. ' c,. 14 kr) C) IC hau T hi Kim Ti en idanh Van Thu Tran T hi Anh ThUy L e Qu6c Tin T i eu hoc To Chau Tieu hoc To Chau Tieu hoc To Chau Tieu hoc To Chau To Chau T i eu hoc Ti eu h9c Thuan Yen T i eu h9c Thuan Yen T i eu hoc T huan Yen Tieu hoc Thuan Yen Tieu hoc Thuan Yen Tieu hoc Thuan Yen T i eu hoc Thuan Yen Tieu hoc Thuan Yen Tieu hoc Thuan Yen Tieu h9c Thuan Yen Tieu hoc Thuan Yen T i eu hoc Thuan Yen Tieu hoc Thuan Yen 'e 'll hoc MY Di Tieu h9c My Dire Tieu h9c M9 Dirc r Tieu hoc My Ddc Tieu hoc My Dire T i eu h9c My Dire Ti eu hoc My Dire Tieu h9c My Dire T i eu hoc My Dire Tieu hoc My Dire O 1 Cl 1.1 O O C, kr).1 C 11 t vd \C) C

15 1/4 17 ILuang Thi Thily Linh Lam Thanh Thily LO Tran Xuan Ircmg I Bui Thi Thuan....1 CI 1 /4. cil.p. w i1 /4. ) p p sc Tir Thi 6ng Phuvng guyen Thi Thily Tien I 118 ITran Thien Tuan Pharr An Bien ILY 6ng g9c J 1/4. 1,..),.) l'..).) P.) t1 /4.) Is..) 1 to IV. t1/4.) 1 1 /41 /4), IQ W ' P.) guyl guyen Thily Phtrang Le Thi Tuyet Thu guyen a Viet Duy Lai oang Phong uynh Thien LY Phan ung Ctrang Luu Quec Tien guyen Phtrang Thily Tran Chi Lam Giang VT ung Tran Tan Phat Tran Trung ieu Mai Thanh ha Tran Thi Thu oang Phan Thi Yen Phmmg Phan Thi oa 6ng hung guyen Thi Bich g9c 'JD t1 /4.).1 i.a 132 Tran Van Tai guyen Trtremg Th `.. Bao hiem a hei Bao hiem a hei Bao hiem a hei Thanh Doan Chi down BQL Du an Doan Plnrerng Dong 6 Khu ph6 I, Phtrong Dong e Khu phe I, Phtremg Dong e Kim phe I, Phtrong Dong 6 2 Khu phe III, Phtrang Dong 6 Khu ph6 III, Phtamg Dong o Khu phi; V, PhuOng Dong o.. (...,... 1/4....,3,. 1/4. 1/ /4. 1/4. L.) Tieu hoc My Dfrc Tieu h9c WM:iv... Ti6u hoc Ivry But TCS Dong TCS DOng TCS Dong O TCS Dong TCS Bong TCS Dong 6 TCS Dong e TCS DOng e TCS Dong o T TCS Dong TCS Dong n cf.) t) ) cra cp.. Ph6ng Lao Ong Thtrcmg binh va Xa hei.,, (... Cm...1 c) t...). P c,..,...).rd.1 I I,...) o c, Li) (.1., L...) M _, '47 C TV Thanh down TV Thinh down TV Thanh down TV Thanh down 1TV Thanh down TV Thanh down. TV Thanh down 1 TV Thanh (loan

16 1 en k, m m en ct, c, m "1,..1 I rel I..1 "1 tr) ct s. I 1.:1 71 irk kin kfl en tr) d Lf) kr),r) V1 Vl ti1. V... s. 1Mai Van am Ma i Vu Luan D ao Van Diep Le Thi goc Tram VO Thi Mi C hau Bich M9 Chau T an Dire uilnh Thi Ai Trinh guyen Phac Th ien. guyen Trtremg _ Duy _ guyen Thi Thuy _ Tran Thi An h, euy6n T an Tai guyen Van hat Duy ra ri, 1 t(e) ct). a C.. E'? VO Trona ghia Mai Van Vu guyen Th i. htrt Thu Trinh u''nh Anh ao guyen T hanh am Do oana Danh.,...,... ' bl) 1 C.).. guyn Van Thiremg Ong T hanh Ly Iguyen Quang V inh o Th uy gfin 1g uy en Thi K im Y en Do Thi Anh Dao 2 I oh 2 Os, C+\ e O O O O Cr O t Oh O C cp I '71' c, cr, CI ",,,... O... ch, 2 en ch,, 24 2 ch ch,_, 71 c::, c O O ^ K hu p h6 V, P htreng Dong o K hu p ho V, P htthng Dong 6 ' K hu p h6 V, P hireing D ag o K hu p h6 V, P lurerng Wing 1 16 K hu phi V, P htrerng D ong o K hu p h6 II, P hadmg D ong o Khu p h6 II, P htrerng Dong 11 6 K hu p h6 V, P htrong D ong o Khu p h6 I, P luremg Dong O Xa Thu an Yen Ap Xoa Ao, a Thu an yen Ap Xoa Ao, a T huan yen Ap ga Tt r, a T huan Yen ap g a Ttr, a T huan Yen Xa doan T ien a i Xa doan Tien ai Doan pinging To C hau Khu p h 6 1, phtremg To Chau Khu p h O IV, phuerng To Chau Khu phei II, phirerng To Chau K hu p h O III, phtremg To C hau K hu ph6 1, phtremg To Chau Chi doan Quan si phtremg TO C hau C h i doan COng an phtrerng TO Chau Chi doan tnrerng tieu hoc TV Thanh (loan TV Thanh doan TV Thanh doan v3 m.. t 1: en kr) TV Thanh doan TV Thanh doan TV Thanh doan TV Thanh dohn TV Thanh doan, TV Thanh doan TV Thanh doan TV Thanh doan TV Thanh doan TV 'Minh doan V Fhanh doan TV Thanh doan O MV Thanh doan Thy Thanh doan TV Thanh doan O TV Thanh doan I TV Thanh doan TV Thanh dean TV Thanh dean (II O en t tin kr, \C). kin kin c) Cr` C O C 1 Oh krn 4 O Lc) O en..1d, O ,, TV Thanh doan TV Thanh dean TV Thanh dean p i g To Chau Khu p h O 1, phtremg TO Chau TV Thanh dean Chi doan Trung tam GD 'TV Thanh dean GDTX Phtrerng Phao Dai Doan phtremg M9 Dim ITV Thanh dean I E,C9 14 4

17 Cir), 4, L A la ts. ). c),c) co.1 cp, to.p. la t..4 1J IV ts.). C 2 Tran uy Tam Lam Tuan Kiet L 1984 Phan Thi Kieu IPham Quoc ung Pham Thily Anh Dao Trill Due Bao Thi ong Phan guyen Minh Quart Iguyen Van ai IPhimg Van guyen Ta Cam Chau Iguyen Thi ga Chau b ang Trang Ot guyen Thi Thu guyen Thi Quynh Trang ph), Bui Thi Cam Cue, Tran iru Phu& Vo oang Phfic 1 IC 1 g C1 A) Q Va ten P.) go Thanh ung I 231 Fran Thi Loan 1978 Phong Kinh to f I 1 cri cong tad/ Dia chi PhOng Kinh t6 Phong Tai chinh Ke hoach Phong Tai chinh Ke hoach L TCS Dong O TCS Dong O TCS Dong O TCS [Yong O TCS Dong O TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS Binh San TCS To Chau SO di n 1 th:47, 3, 4.) C., t...) VI....J U", A 4. Vt t_...) til c...).4 la, Ghi chti

18 I..1 C Lr, '. CO C., en vl in vd A ienencnenenenen en guy6n Thi Dong 1Phq rn P htrang T huy 1.,. 2 cm to g. Tran Thi Ong _ an h guyen goc Lam Van Bang Tran Trung Kien han Th i MS T' il Lam Van Thong Lam Van Diem P han Thi P huong Thao a) ca, g Ta Quec Ti en _ han An h ao 38 Dam T h i Thily KhOng Thi Loan, en "r, "1' in "I' 'O O.1 in. ts) in en in..l. A to 3 a ThiBichPhuorng guy6n Quang V inh TrAn Ong Loan ITO Tin Duong Lan ) Danh Cong guy6n Van Chau ITrinh Xuan Tam.. A _q r1, a / tp IMai T hi T h iem IDanh i 6u. C.) tt), to s,., TI ICS TO Chau TCS T o Chau TCS To Chau TCS TO Chau TCS To Chau TCS Thuan Yen TCS Thuan Yen TCS Thuan Yen TCS Thuan Yen TCS My Dirc TCS My Dirc T C S My Dire TC S M5 7 D irc TC S my D ire TCS My Dire j T CS My Dirc T&TCS Phao Dai T & TI ICS Phao Dai T&T CS Phao D ai T&TCS Phao Da i T & T CS Phao Dai T&TCS Phao Dai T &TC S Phao Dai T&TCS Phao Dai T&TCS Phao Dai T&TCS Cu Dirt T &TCS Cir Dir t T & TCS Cir Dirt T & TCS Cir Dirt T&TCS Cir Dirt C in CP, o ch cr o cr, kr) in st) ',, 71 o cr Or /44.) M en _ cr o d in in 1 1 4::, en o I

19 I 821ng QuOc Truyen 121/3/19921 ) '' C) 1 CO I Ly Minh Man Vu Dinh Tru*ng guyen Dinh uynh 4 $.) go, A 1 A Cr1 a Tien ai guyen Van Lanh O '' _ I j..1 / 1.1 t4) 1 l ) Tran Quang Thinh ' Le Van Ang uynh Van Binh Le Van Chaeh [Yang Tuan fing 1 '' 1 4 1, )... (.) I3 R uo C \ as a guyen Thanh Luan IDIrcmg Trtreyng Phu IPham Tan Dat 71 a, C' as 41. Q1 t...) 1.) 1 1, o LP, so 111 CA.1 VI a, (A CA CA i. Giang Quoc Tuan L8 Thanh Phu& Scm guyen Cong,.. LY guyen Thanh Lam. as t,.. u2 cd), crg e 11_,O Chau _ Binh Tai Van am Vu Thi Thanh Giang Le Van Chi Cong Train guyentiong Vy TOn Thi Thtly Duerng att Thien 15/ 1/ e.:,...., i 1/8/ t... `...,.. '"..., s D Ui `.. (.1) 1/9/ / 11/ /3/19861 I \J C..., C) VI..., C.)..., C)..._ C, CI... C.2 r:)...,,.) 13/ 1 1/1986 1/1/ (J) 6 CP Ui...,.. '4 '" \ ' , C\ C T&TCS Tien ai I Dien ltrc a Tien Dien lire a Tien Dien ltrc a Tien Dien lire a Tien 1 Dien Itrc a Tien Dien Inv a Tien Dien hit a Tien Dien ltrc a Tien Dien ltrc a Tien Cri?FD A).,, fro T&TCS Tien ai T&TCS Tien ai T&TCS Tien ai T&TCS Tien ai T&TCS Tien ai BQL ben etau a Tien BQL ben etau a Tien BQL ben etau a Tien BQL ben etau a Tien BQL ben etau a Tien BQL ben etau a Tien Dien Itrc a Tien Dien lire a Tien Dien ltrc a Tien Dien hit a Tien Dien lire a Ti8n Dien itre a Tien Dien lire a Tien vd A I i...) A ,D IQ A til iv 1../

20 In :t til O 1 t as \ Oh c c cn 1 Pham Dirc Diving 6 uy B ang Bin Bich Van TrAn K im Lang guy8n Di D Ong Tit Van ga Dao Thi Digm My a Minh Khong Vu Th*i Thanh Trac Ta Tuy& Phuong guygn T hi ThUy Le Thi Thu Tr'an Thi Doi Ly oang Oanh Ma Thi goc Lpa guy6n Thi Anh Van Bui Thi Thanh Lam T hi Thao Le Thi a TrAn goc Than g o Tnramg An Op,.o.4 r.c) I" Ch tr) Ch , 1/471' v; tt C hi n han h Ming ng hiep va phat tr i en nong them Ch i n hanh ong ng hiep va phat trie'n nong then Chi nhanh Ming ng hiep va phat tr i en nong than Chi nhanh 6ng ng hiep va phat tr i en nong t hen Chi nhanh ong nghiep va phat tr i en nong then Chi nhan h Ming ng hiep va p hat tr i en!long t h6n Chi nhanh Ming ng hiep va p hat tr i en 'long them Chi n hanh ong nghiep va phat tr i en nong t hen Chi n hanh Ming ng hiep / A phat trien nong them O i LP thanh p h O O i LP than h p h O TO 4, KP II, Phao Da i TO 4, KP, Phao Dai TO 3, KP II, Phao Dai Ti 2, KP II, Phao Dai TO 13,KP I, Phao Dai Ti 13, KP I, Phao Da i Ti 13, KP I, Phao Dai TO 12, KP II, Phao Dai O i LP P. Dong O O i LP P. Dong O , Ch t I a; Ci rn O l" tr) t kri kr1 rn rn vt rn v1 I,4DI r,.1.. _ d TV Oi Phu nor TV O i P hu na TV Oi Phi nu TV Oi Phi na TV O i Phi na TV Oi Phi nty 4 X.c.. TV Oi Phi nu. c c. c....,o. X V O i Phi nu TV Oi P hi na 1'V Oi Phi na

21 a tiq E:. E guyen Thanh Than Thi Ong Van 11). O t'', Con Ducmg Thi oang Yen Pham Khac Thuan LY Van a I)...1.R: Air,' T.) c" guyen Thi Thtly IQ t,n, I t pu Cr) * Ta., t...) C..), CO C ( guyen Van Thong 1,..) 1..j '.I,t A trr4 'SA ' tr.) I.).. p ITran Van ue 1 CO (,.,...3 as cal.. lo.r1 T..) r' ' GO Fran uyen Le hu ai guyen Thi Thanh Thiry Iuynh g9c Dep Pharr Kim Thiry Do ong hung ITmcmg Thi Kim Chi.1 1 ti, Le Thi ang Dang Thi ang guyen Thi Bich Phuung guyen Thi guyet Thai Bach Mai guyen Th.! gan go Thi Kieu guyen Thi, oai Thu Doan _ ga r, O,C) /D P I... O O or O p ''. P. 1.m.., ,. O VO rr VO A,.. VO rr. O (..., r..., C, tti... O.,.1 to *a O.1 (...r 4 O.4 o r tr.).'. O O...).. 1/...4 O ra 1 I.., 1 Lril tpi 1.. O 4 tr.) r, O.1 r,, C O l., O, TO 1, KP I, P. DOng O imv Phu nil 1965 TO 9, KP I, P. Dong O mry e i Phu ncr Ap Rach ui Ap Rach ui Ap Rach VITC/C ap Xoa Ao 1 X. 'Cil... _ TO 17, kp5 TO 16, kp5, b TO 5, KP IV, P. Dong O oi LP PhiKmg Binh San 119i LP Phutmg Blnh San 9i LP Plurtmg Binh San 1982 Oi LP Phutmg Binh San 197 TO 11, KP IV, P. Dong O To 1, KP IV, P. Dong O oi LP PhtrOng Birth San Oi LP Phirtmg Binh San Khu pho V, Dong o, T Khu phei V, Wing 6, a Tien Khu ph6 V, Wong o, T Khu ph6 V, Dong O, T Khu pho I, Dong 6, T Khu ph6 ). IV, Wing 116, T co 11,t:J.3 )... o 1,, 1 'i:j OP TO 9, KP I, P. Dong O To 4, KP IV, P. Deng O To 4, KP IV, P. Deng O " ,, C' ' 7 7C/ CM rro g',... g,, cro g',.., t.., t ao. ra. E' E', (To,..7., 7 rro c. ' c, (...) (... :...) t_n. t:, (... " ,) / C \.1.., ill I vi.1 to 1 tal \ 1,...),, i r J P..,. s G.\ b1.) TV Oi ona dan I TV Oi ona clan].,,, ro go..., ra. cro ca.? E?..,.),.,,,,, 1 li 1 1. cro n. cro. cro " '' *c ' ' ' ' c.. gt TV Oi Phu. nu I TV Oi Phu nit 1, gt ITV Oi Phu nu I 2', 7,..; ' P.. 7" q,,.r.... C,,

22 g ". g ' ITV 6 i ong dan I TV ai ang dan g c, to,c,.. TV 6 i ong dan TV 6i ang dan TV 6i 6ng dan A 77) 1 TV 6i 8ng dan To 6, KPI T6 5, KPI T 6 4, KP I T6 4, KP I t6 3, KP I T 6 5 KP II T6 8 KP 11 I... ''' t t, OD 1.k cp kr) ' c::) M f '.. Lf"), _, (A I's kr1... ch,,,. guyen Thanh 6a K hem Sac guyen Van 1, cn 137 Iguy6n T hi L ien TrAn Van Boi cn Lam Vu Tnthng guy& Binh Tam go Van i 6u guyn Van am Twang Van Bi.,. CV cn.1 cn 'c7 :1 7' d 'I'

23 Cl') o va ten al cong tad Dia chi SO di n thoai Ghi chti 1..P. C...) 11,)..., C),.1 O VI.1. Lk) l ) r. Tq iep T? Quang ThuAn VO Phu& oang Minh guyen Duc Thuan Duang ai DAng uynh COng LY Chau Thanh Ctrong 1983 Phan Thi Binh guyen uynh Tuan Em throng Cong Dinh 1977 I uknh Thai ai Trait hat Minh.1 I Phan Thanh Cueing guyen Thien Khiern Throng Cfru Long TrAn im Tam _ I Le oang Scrn.1. Ch (4J Phong Tai nguyen va Moi trutmg Phong Tai nguyen va Moi truong L Phong Tai nguyen va Moi tnitmg Phong Tai nguyen va Moi trutmg Phong Tai nguyen va Moi trutmg Phong Tai nguyen va Moi trutmg Ban Quan rr Ban Qua ly ding trinh do th i 111cO7 ig trinh do th i Ban Quail 1y cong trinh do th i Ban Quai ly cong trinh do th i BQL du an dau to ay dung BQL du an du to ay dung BQL du an dau to ay dung BQL du an d'au to ay dung BQL du an dau tu ay dung BQL du an dau tu ay dung BQL du an cfau to ay dung I c...) '.1,C) lri 1,) IJ W :.1 s..1 Cr, O

24 , r",,, Q, Tran Le uynh Tran M in h Tha i guyl TAn Dire ttc () I 2 I S fr Tu'an Toan Kien Than h Mac h 22 Trurmg Trong Le Tran Gia ao I 24 Lam Tuan Dal 25 Trtrcmg The L6c 26 Lam Xuan au,..., M [. 1.).. 4 Tran Trung Kiet 29 c,) 2. Q.a.4 a'.. e". OD guyen Van Doi guyen Dire Kha uynh Luang Thai g9c I 34 Tran Van hut guyen Minh Tri Le Van ai go Thi Be Chic go g9c Man Le Thi K i eu Loan 4. go g9c i eu. tn cf) en cn trl cn \ cn t rn rn CO, c.,) rn.1' '':1' 'et guyen r an Lam guyen Van L ang D:ang Thi ang Vang T hi Cam uyen \C) kr, o C'... kr) Q c, c),;:, a rn c7, c;\ t::, c:. cr,.::, cn cr, 1959 rn a, V.;) cr, A.1 tr, ch v. cr, a a, il...1.t:),c) c o I 2 I,, V a.::: in C.1,4 Ch Cr \,... kr) C/ BQL du an d au to ay du ng BQL du an dau to ay dung BQL du an Tau to ay dung BQ L b en etau a Tien BQL b en etau a Tien BQ L b en etau a Tien _ BQL ben etau A Tien BQ L ben etau A Tien BQ L b en etau A Tien i Chit Thl ap do TP Oi Chu Thl ap do TP Khu p h 64, phuong TO Chau Khu ph6 4, phuong TO Chau Khu 16 3, phuong To Chau K hu p h 61, phuong TO Chau Khu p h 6 2, phuong TO Chau Khu p h 6 3, phuong T O Chau Khu p h 6 4, phuong TO Chau K hu p h 6 1, phuong TO Chau K hu p h 6 2, phuong To Chau Khu p h 6 4, phuong To Chau 116i D phuong Doug e Khu p h 6 3, phuong Doug e Khu ph6 3, phuong Dong 6 Khu p h 6 3, phuong Doug 6 Khu p h 6 3, phuong Dong 116 Khu phi 3, phuong Wing 14 6 Khu p h 6 3, phtramg Dong O K hu p h 6 3, phuong Doug 6 C i.1d 1. 1 M '71 6 cr, cr, c,1 co Q Cr; O.1 71 (.3', kr) t: C. ' p C). M _ (:). C 1TV O i D TV Oi CID ITV qi D TV Oi D TV 11i D TV qi D TV Oi D,(.1. TV Oi D TV Oi D C VJ a \, (11 V:) C, co. C CI TV oi D TV oi D TV qi D TV Oi D TV qi D TV Oi D TV oi D l'v oi D

25 ..P.,.P....1 P CA ',.(:) 41)... 4) tal C...) 44. t.ri V"i Cm \.1 (f VI 4., 1., t...) a, 4.1 a', 4.1. cs, (.11 a, O a. o 1 guyn Van her ITean oang San ITran Thi Di Fran Twang Giang T 'guyen ong Y 127/2/ 1956 t 'Phan Van Dtrng I guyen Van Canh ITran Van Dtrc guyen Van Trong IDO Thi ga Iguyen Van Quan Phan Long to t" :.c n... ) ; Tran Van TT guy6n Thanh I* usrnh Thi Thu 116ng Tran Van o Dinh Thanh Phen Doan Thi a Po( to XI crl Tran Thi Bich hung guyen Anh Thu Diep Thanh Do 1985 _J :, 1985 C) (. IsJ (to...1 P..1, V., V.':..7,,a),..t) LP, 41,.,i t..)...c) IV,C) \, `..f) 1 4. '.. 4) : 1978 `.. 7`. O's Khu ph6 3, phuerng Dong FV Oi D Khu phei 3, phieyng DOng o KP2 To Chau KPIV To Chau KPIV T6 Chau KPIV TO Chau KPIV To Chau KPIV To Chau KP I To Chau KP I II To Chau KP II To Chau KP III To Chau oi vien KP 2 UV. BTV oi Oi vien KP 2. oi vien KP 3 oi vien KP 2 Oi vien KP 3 oi vien KP 3 Oi vien KP 1 Ap Rach ui Ap oa Ph u Khu pho IV, Dong O, a Tien Khu ph6 IV, Dong O, a Tien TV Oi D TV ai. none dan TV 6i. none dan TV oi none dan I,, ' ro a a. g' IV Oi none dan ' /p a g' TV oi nong dan ' ' 3. c a. g' uep 1.19u!Off,, 1a ( a. gb TV 6i non; dan I! GO Q. g' 'TV 6i nong dan I ' cm Ca. g' TV Oi nong dan TV 6i nong dan TV 6i nong dan TV 6i nong dan I., ' fig a. g' TV 6i nong dan TV 6i non dan TV 116i mine dan TV Oi nong dan Vo Ong Xuan..., "1 Khu pho 111, Deng O, a Tien a,..., :17.4,