ÇÆ ËÁ ÈÁ Ë Ç ÁÇÅ Á ÇÅÇÊÈÀÁËÅË ÁËÇÌÇÈÁ ÌÇ ÈË Í Ç ÆÇËÇÎ Å ÈË ÂÇÊ Ä ÏÇÏÁ Æ Ê ÍÄ ÍÊ Ë ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö Ü ÓÑ «ÓÑÓÖÔ Ñ Ò Ø ÓØÓÔÝ Ð Ó Ô Ù Ó ÒÓ ÓÚ Ñ Ô º ÁØ ÓÛÒ Ø

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ÇÆ ËÁ ÈÁ Ë Ç ÁÇÅ Á ÇÅÇÊÈÀÁËÅË ÁËÇÌÇÈÁ ÌÇ ÈË Í Ç ÆÇËÇÎ Å ÈË ÂÇÊ Ä ÏÇÏÁ Æ Ê ÍÄ ÍÊ Ë ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö Ü ÓÑ «ÓÑÓÖÔ Ñ Ò Ø ÓØÓÔÝ Ð Ó Ô Ù Ó ÒÓ ÓÚ Ñ Ô º ÁØ ÓÛÒ Ø"

Bản ghi

1 ÇÆ ËÁ ÈÁË Ç ÁÇÅ ÁÇÅÇÊÈÀÁËÅË ÁËÇÌÇÈÁ ÌÇ ÈËÍÇÆÇËÇÎ ÅÈË ØÖغ Ï ÓÒ Ö ÜÓÑ «ÓÑÓÖÔ Ñ Ò Ø ÓØÓÔÝ Ð Ó Ô ÙÓÒÓ ÓÚ ÑÔ º ÁØ ÓÛÒ ØØ ØÝ Ú ÙÒÕÙ ÐÖ Ô Ò Ò ÖÝ Ò ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÖ ØÓ ÑÓÒÙØ ØÓ ØØ ÓÒÐÝ ÒÚÓÐÚ ÓÒØÓÒ ÓÒ Ö ÓØÒº ÓÒ ÕÙÒ Ø ÔÖÓÚ ØØ ÜØÖÓÖÐÝ ØÙØ ØÐ Ò ÙÒ ØРйÐÚ Ó ÔÓÒØ Ó ÓÙÒÐÝ ÚØ ÖÓÑ Ó º ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÜÓÑ «ÓÑÓÖÔ Ñ Ò Ø ÓØÓÔÝ Ð Ó Ô ÙÓÒÓ ÓÚ ÑÔ º ÁØ ÒÓÛÒ À½ Ľ µ ØØ ÒÝ Ô ÙÓÒÓ ÓÚ ÑÔ ÔÖ ØÒØ Ò Ø ÓØÓÔÝ Ð ºº ÓÖ ÒÝ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ÓØÓÔ ØÓ ØÖ Ü Ø ÐÓ ÒÚÖÒØ Ø Â Ù ØØ Ö ØÖØ ØÓ Â ÑÓÒÙØ ØÓ º ÏÒ ÚÖ ÜÓÑ Ø Ö Ø ÙØÓÖ Ò Ä¾ µ ÒØÖÓÙ Ø ÒØÓÒ Ó ÑÐÐ Ò ÐÖ Ô Ó º ÊÓÙÐÝ ÔÒ Ô ÑÐÐ Ò ÕÙØ ÐØ ØÓ Ø ÙÒÚÖ Ð ÓÚÖ Ó ¹ ØÐ ÙÒ Øе ÑÒÓÐ ÓÙÒº ÇØÖÛ ÐÖº ÁÒ Ä¾ Ø ÔÖÓÚ ØØ Ø Ò ÖÝ Ò ÙÆÒØ ÓÖ ÐÖ Ô ØÓ ÓÒØÒ Ò Â ØØ Ø ÓÚ ÑÒØÓÒ ÐØ Ð Ø ÓÙÒ ØÒ Ó Ò ¹ ØÐ Ø Ó ÔÓÒغ ÁÒ Ø ÛÓÖ Û ÔÖÓÚ ØØ Ò ÜÓÑ «ÓÑÓÖÔ Ñ ÙÒÕÙ ÐÖ Ô Ò Ù Ò ØØ ÒÓØ ÑÓÒÙØ ØÓ Ø ÆÐ Ò Ð Ó Ò ÖÓÛ ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÖ ØÒ Ø ÆÐ Ò Ð Ó Ò À¾ µ Û ÔÖÓÚ ØØ Ø Ò ÖÝ Ò ÙÆÒØ ÓÖ Ò ÑÓÒÙØ ØÓ ØØ Â º Ì Ö ÙÐØ Ö ÔÖÓÚ Ò ØÓÒ Ò º ÁÒ ØÓÒ Û Ð ÛØ Ø ÛÒ Ø ÐÖ Ø ÜØÖÓÖÐÝ ØÙØ ºº ØÖ Ö ÒÓ ÒÙйÓÑÓØÓÔ ÐÓÓÔ ØØ ÓÒ Ø Ò Ø ÙÒÓÒ Ó ØÐ Ò Ò ÙÒ ØÐ Ö Ó ÔÓÒØ Ó º Ï ÓÛ ØØ Ò Ø ÑÓÒÙØ ØÓ º ÓÒ ÕÙÒ Û ÓØÒ ØØ Ð¹ÐÚ Ó ØÐ Ò ÙÒ ØÐ ÑÒÓÐ Ó ÓÙÒÐÝ ÚØ ÖÓÑ Ó ØØ Ú Ø Ñ ÝÑÔØÓØ ÖØÓÒº ÄØ Ù Ý ØØ Îº ÖÒ ½ Ò Ø ÙÖÚÝ ¾ µ ÓØÒ Ø ÓÙÒ ÚØÓÒ ÓÖ ÙÒ ØÐ Øе ÑÒÓÐ Ó Ü¹ ØÖÓÖÐÝ ØÙØ ÒÓÒØÖÚÐ ØØÖØÓÖ Ö Ôº ÖÔÐÐÖ µ Ó ÒÝ «ÓÑÓÖÔ Ñ Ó ÐÓ ÙÖ Ó ÒÙ ÐÖÖ ØÒ ÓÒ Ò ÓÖ ÓØ ÙÒ ØÐ Ò Ø¹ Ð ÑÒÓÐ Ø ØØÖØÓÖ ÖÔÐÐÖµ Ô Ó «ÓÑÓÖÔ Ñ Ì ÓÒ ÙØÓÖ Û ÙÔÔÓÖØ Ò ÔÖØ Ý ÇÆÁ̹ÐÑÒØ ØÐ ÖÒغ ½

2 ¾ ØØ ÚÖ ÜÓÑ Ò Ø ØÖÓÒ ØÖÒ ÚÖ ÐØÝ ÓÒØÓÒº ÁÒ ÊÏ Êº º ÊÓÒ ÓÒ Ò Êº ÏÐÐÑ ÓÒ ØÖÙØ Ò ÜÑÔÐ Ó Ò ÜÓÑ «Ó¹ ÑÓÖÔ Ñ ÓÒ ÙÖ Ó ÒÙ ½ Ù ØØ Ø ÒÓÒÛÒÖÒ Ø ÓÒ Ø ÜØÐÝ Ó Ò ÜØÖÓÖÐÝ ØÙØ ØØÖØÓÖ Ò Ò ÜØÖÓÖÐÝ ØÙØ ÖÔÐÐÖ Ò ØØ Ó ÒÓØ ÚÖÝ Ø ØÖÓÒ ØÖÒ ÚÖ ÐØÝ ÓÒØÓÒº κ ÖÒ µ Ð Ó ÓÛ ØØ Ø ØÐ ÑÒÓÐ Ó Ø ØØÖØÓÖ ÙÒ ØÐ ÓÖ Ø ÖÔÐÐÖµ Ó Ø ÜÑÔÐ Ó ÒÓØ Ú Ø ÓÙÒ ÚØÓÒ ÖÓÑ Ó ÔÖÓÔÖØݺ ÇÙÖ Ö ÙÐØ ÓÛ ØØ Ø Ò Ó ÚÓÙÖ ÑÔÓ Ð Ò Ø ÓØÓÔÝ Ð Ó Ô ÙÓÒÓ ÓÚ ÑÔ Ø Ø ØØ Ø ÊÓÒ ÓÒ¹ÏÐÐÑ ÜÑÔÐ ÒÓØ ÓØÓÔ ØÓ Ô ÙÓÒÓ ÓÚ ÑÔ Ò ÚÖ ÖØÐݵ ÒÐÐÝ ÐØ Ù Ý ØØ ØÓ ÙÒÖ ØÒ Ø ÔÖÓÓ ÓÑ ÑÐÖØÝ ÛØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô ÙÓÒÓ ÓÚ ÑÔ Òº Ï Ó ÒÓØ ÒÐÙ Ø ÖÓÙÒ ÑØÖÐ ØØ Ø ÖÖ ÑÝ Ò Ò ÄÈ Å ÀÌ Ì º ¾º ÈÖÐÑÒÖ ÄØ Ô ÙÓÒÓ ÓÚ ÑÔ Ó ÓÑÔØ ÓÒÒØ ÓÖÒØ ÓÙÒÖÝÐ ÙÖ Å ÐØ ÐØ Ó ØÓ Ø ÙÒÚÖ Ð ÓÚÖ Å Ó Å Ò Å Å Ø ÓÚÖÒ ÔÖÓØÓÒº ÌÒ ØÖ Ü Ø Ì ÄÈ µ ÕÙÚÖÒØ Ô ÙÓ¹ ÑØÖ Ë Í Ò ½ Ù ØØ ÓÖ ¾ Å Ë ½ µ ½ µµ Ë µ Í µ µµ Í µ Ò Ë Í Ò ÕÙÚÖÒØ ÑØÖ ÓÒ Åº ÓÖ Ø ÖÑÒÖ Ó Ø ÔÔÖ ÛÐÐ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ÓØÓÔ ØÓ º ÒØÓÒ ¾º½º Ï Ý ØØ Ü Ý ¾ Å Ö ÕÙÚÐÒØ «ÓÖ ÓÑ Ò ØÒ ÓÖ Òݵ ÐØ Ó ØÖ Ü Ø ¾ ½ ܵ ¾ ½ ݵ Ò Ã ¼ Ù ØØ Ò µ Ò µµ à ÓÖ ÐÐ Ò ¾ º ÇÚÓÙ ÐÝ Ø Ò ÕÙÚÐÒ ÖÐØÓÒº ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÔÓ ØÓÒ Û ØØ ÓÑ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÖÐØÓÒº ÓÖ ÓÑÔÐØÒ Û ÒÐÙ Ø ÔÖÓÓ ØØ Ö ÒØÐÐÝ ÓÒØÒ Ò À½ Ľ Ë º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º¾º Ì ÓÐÐÓÛÒ ØØÑÒØ ÓÐ ½º Ì ÓÒ ØÒØ Ã Ó Ø ÒØÓÒ ÓÚ ÓÒÐÝ ÔÒ ÓÒ ºº à ٠ØØ Ü ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ý ØÒ Ò µ Ò µµ à ÓÖ ÐÐ Ò ¾ º ÅÓÖÓÚÖ Ã Ó ØÓ ¼ Ó ØÓ º Ľ À½ µ ¾º ÄØ Ü Ø ÕÙÚÐÒ Ð Ó Ü ¾ ź ÌÒ Ü ÓÑÔØ Ø Ò Ü µ ܵ º º Ì ÕÙÓØÒØ Ô ÙÒÖ Ø ÕÙÚÐÒ ÖÐØÓÒ Å ÓÑÔØ ÑØÖÞÐ Ô Ò Ý ÔÖØ ¾ ÒÙ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Å Å º ÏÒ Å Å Ò Ù ØÓ Ø Ò ÒØ ÜÔÒ ÚØÝ Ó ÒÝ ÐØ Ó º

3 ËÁ ÈÁË Ç ÁÇÅ ÁÇÅÇÊÈÀÁËÅË ÈÖÓÓº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ö Ø ÔÖØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ ØÓÒ Ø Ê ¼ Ò ÐØ Ó Ù ØØ µ Ê Ò ½ ½ µ ʺ ËÙÔÔÓ ØØ µ ¾Ã ØÒ Í µ à ÓÖ Ë µ ú ÏØÓÙØ ÐÓ Ø Ó ÒÖÐØÝ Û Ò ÙÑ ØØ Ø Ö Ø ÒÕÙÐØÝ ÓÐ º Á à ¾Ê ½µ ½ ØÖ Ü Ø ½ «Ù ØØ Ã ¾Ê «µ ½ ¾Ê ½µ ½ Û ÑÔÐ Í µ µµ à ¾Ê «Ãº ÌÙ Í Ò µ Ò µµ «Ò à º ËÒ «Ò à ØÒ ØÓ Ò ÒØ ÛØ Ò Ø ÑÔÐ ØØ Ü Ò Ý Ö ÕÙÚÐÒØ ØÖ Ü Ø Ù ØØ Ò µ Ò µµ Ê ½µ ½ Ã Ò ¾ º ÌÓ ÔÖÓÚ Ø ÓÒ ÔÖØ Ø Ü ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ü ÓÖ ÐÐ ¾ Æ Ò Ü ½ Ü º ÌÒ ØÖ Ö ¾ ½ Ü µ µ ¾ ½ ܵ Ù ØØ Ò µ Ò µ µ Ã Ò ¾ º Ý ØÒ ÓÚÖÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò Ò ÖÝ ÓÒÚÖÒØ Ù¹ ÕÙÒ Û ÑÝ ÙÑ ØØ µ ½ ¾ ½ Ü µ Ò µ µ µµ à ØØ µ µ ¾ ƺ ÌÒ Ò µ Ò µ Ã Ò ¾ º ÆÓÛ Û ÔÖÓÚ Ø ØÖ ÔÖØ Ó Ø ÔÖÓÔÓ ØÓÒº Ì ÔÖÓÓ ÑÐÖ ØÓ Ø ÓÒ ÒÐÙ Ò Ë ÛÖ Ø Ñ Ö ÙÐØ ÓÖ ¼ ¹ÐÓ ÒÓÙ ØÓ Ò ÜÔÒ Ú ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ÓÛÒº ÁØ ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ ØØ Ü Ò Å ÕÙÒ Ù ØØ Ü Ò Ü ÐÑ ÙÔÜ Ò Ü º ÌÒ ÚÒ Ò ÓÔÒ Ø Í Å Ø Ø Ý ¾ Å Ý Í ÓÔÒº Ì ÐÝ ÑÔÐ ØØ Å ÀÙ ÓÖ Ò ÑØÖÞк Ï ÛÒØ ØÓ ØÙÝ Ø ÓÒÒØÓÒ ØÛÒ Ø ÝÒÑ Ó Ò ØÓ Ø Ò Û Ò ÓÒØÓÒ ÓÒ ØÓ ÑÓÒÙØ ØÓ º Ò ÒØÓÒ ¾º º Ì ¹ÓÖØ Ó Ü ÓÛ Ý Ø ¹ ÓÖØ Ó Ý «ØÖ Ü Ø ¾ ½ ܵ ¾ ½ ݵ Ù ØØ Ò µ Ò µµ Ò ¾ ÓÙÒ ÓÖ ÕÙÚÖÒØÐÝ ÓÑÓØÓÔ ÐØ Ó º Ç ÖÚ ØØ Ø ¹ÓÖØ Ó Ü ÓÛ Ý Ø ¹ÓÖØ Ó Ý ØÒ Ý ÙÒÕÙ Ò ÚÖÝ ¹ÓÖØ Ó ÔÓÒØ Ó Ü ÓÛ Ý Ø ¹ÓÖØ Ó Ýº ÅÓÖÓÚÖ ØÖ ÙÒÓÖÑ ÓÙÒ ÒÔÒÒØ Ó Ü Ò Ýµ ÓÖ Ò µ Ò µµ Ò ¾ ØØ Ó ØÓ ¼ Ó ØÓ À½ Ľ µº ÁØ ÒÓÛÒ ØØ ÓÖ ÒÝ Ý ¾ Å ØÖ Ü Ø Ü ¾ Å Ù ØØ Ø ¹ÓÖØ Ó Ü ÓÛ Ý Ò ¹ÓÖØ À½ Ľ µº ÐÐ Â Ü ¾ Å Ø ¹ÓÖØ Ó Ü ÓÛ Ý Ò ¹ÓÖØ º ÁØ ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ ØØ Â Â Ò Û ÓÒ Ö Ò Ò Ø Ó º  ÓÑÔØ ¹ÒÚÖÒØ Ø ØØ ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÕÙРź ÅÓÖÓÚÖ ØÖ Ü Ø ÓÒØÒÙÓÙ ÙÖØÓÒ ÓÑÓØÓÔ ØÓ Ø ÒÐÙ ÓÒ Â Å Ù ØØ Æ Æ Â Ä½ À½ µº Ì ÑÔÐ ØØ Ø ÕÙÚÐÒ Ð ÓÒ Â ÓÒ ÛØ ½ ݵ Ý ¾ Å Ø ÕÙÓØÒØ Ó Â ÙÒÖ Ø ÕÙÚÐÒ ÖÐØÓÒ Û Ö ÒØÖ Ø Ò ÓÑÓÑÓÖÔ ØÓ Å Ò Ö ØÖØ ØÓ Ø Ø ÓÒÙØ ØÓ º

4 ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÑÒÐÝ Ø ÛÒ Ò ÜÓÑ «Ó¹ ÑÓÖÔ Ñ Ò Û ÐÓÓ ÓÖ ÓÒØÓÒ Ò ÓÖÖ ØÓ Ú ÑÓÒÙÝ ØÓ Â Åµº ÄØ Ï Ë µ ¾ Å Ò µ Ò µµ ¼ Ò ½ Ï Í µ ¾ Å Ò µ Ò µµ ¼ Ò ½ ÒÓØ Ø ¹ ØÐ Ò ÙÒ ØÐ Ø Ó º ÒÐÓÓÙ ÐÝ ÒÓØ Ý ÏË µ Ò Ï Í µ Ø ¹ ØÐ Ò ÙÒ ØÐ ÑÒ¹ ÓÐ Ó º ÏÒ Ò ÜÓÑ «ÓÑÓÖÔ Ñ ÓÖ ¾ Å Ô Ó Ò µ ¾ Û ÐÐ ÒÓØ Ï Ë µ ¾ Ï Ë µ µ ¾ Ï Í µ ¾ Ï Í µ µ ¾ ÒØÓÒ ¾ºº Ï ÐÐ Ý ØØ ÑÐÐ «ÏË µ ÓÙÒ ÓÖ ÓÑ Ò ØÒ ÓÖ ÚÖݵ ¾ º ÁÒ ØØ ÏË µ ÙÒÓÙÒ Û Ý ØØ ÐÖº Ç ÖÚ ØØ Ò ÑÐÐ ÑÔÐ ØØ Ø ÕÙÓØÒØ Ó ÙÒÖ Ø ÕÙÚ¹ ÐÒ ÖÐØÓÒ ÔÖÓ ÓÖØ ÓÖ ÐÐ Ø ÔÓÒØ Ò ØÓÔÓÐÓÐÐÝ ÑÜÒ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ö ÕÙÚÐÒصº ÁÒ Ä¾ Û ÔÖÓÚ ØØ ÐÖ Ô ÓÖ ÐÛÝ Ü Ø Ò Ø ØØ ¼ ¹ÒÖ ÒÓÙ ØÓ º Ì Ñ ÔÖÓÓ ÛÓÖ ÓÖ ÓØÓÔ ØÓ Ù Ø ÙÆÒØ ØÓ Ø Ü ¾  ٠ØØ Ø ¹ÓÖØ ÓÛ Ý Ò ÓÖ Ø ÙØÙÖ ¹ÓÖغ ÌÒ Ø Ô ÓÒØÒÒ Ø ¹ÐÑØ Ø Ó Ü Üµµ ÐÖº Ï ÛÐÐ Ý ØØ ÐÓ ÙÖÚ ÒØÐ Ø ÒÓÒ ÒÙйÓÑÓØÓÔº ÄÑÑ ¾ºº ÄØ ÐÖ Ô Ó º ÌÒ ØÖ Ü Ø ÒØÐ ÐÓ ÙÖÚ ÓÖÑ Ý ØÛÓ Ö Ó ØÐ Ò ÙÒ ØÐ ÑÒÓÐ Ó ÔÓÒØ Ó º ÈÖÓÓº ËÙÔÔÓ ØØ Ù ÒÙйÓÑÓØÓÔ ÐÓ ÙÖÚ Ù ØØ Ï Üµ Ù Ï Ù Üµ Ü ¾ Û ÑÝ ÙÔÔÓ ØØ Ü ¾ Ù µº ÌÒ ØÖ Ü Ø ÐÓ ÙÖÚ Å Ù ØØ µ º ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Ù ÛÖ Ò Ù Ö Ö Ó ÏË µ Ò Ï Í µ ÛØ ¾ ½ ܵº Ì ÑÔÐ ØØ ÒÝ ÔÓÒØ Ò Ù ÕÙÚÐÒØ ØÓ Üº ÌÙ ØÖ Ö ÒÓ ÒØÐ ÙÖÚ Ò Ø ØØÑÒØ Ý ÛÐÐ ÒÓÛÒ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÐÐ ÔÓÒØ Ò ØÓÔÓÐÓÐÐÝ ÑÜÒ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ö ÕÙÚÐÒØ Ò ÑÐк

5 ËÁ ÈÁË Ç ÁÇÅ ÁÇÅÇÊÈÀÁËÅË ÁÒ Ø ÒÜØ ØÛÓ ØÓÒ Û ÛÐÐ Ù ÓÑ ÒÓØÓÒ ÓÙØ ÆÐ Ò Ð Ó Ü ÔÓÒØ ØØ Û Ò ÐÐÓÛº ÒØÓÒ ¾ºº ÄØ Ò ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Ó Å Ò Ô Õ ¾ Ü µº Ì ÔÓÒØ Ö ÆÐ Ò ÕÙÚÐÒØ «ÓÖ ÓÑ Ò ØÒ ÓÖ Òݵ ÐØ À Ó ØÓ Å ØÖ Ü Ø ÓÚÖÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò È É ÔÖÑ Ý Ó Ô Õ Ù ØØ À È µ È Ò À ɵ ɺ ÆÐ Ò Ð Ó ÒØÐ «Ø Ä ØÞ ÒÜ Ó Ø Ð «ÖÒØ ÖÓÑ ¼º Ì ÆÐ Ò Ð Ó ÔÓÒØ Ô ¾ Ü µ ÒÓØ ÖÑÓÚÐ ÓÖ ÒÝ Óѹ ÓÑÓÖÔ Ñ ÓØÓÔ ØÓ ØÖ Ü Ø Ô ¼ ¾ Ü µ ÕÙÚÖÒØÐÝ ÓÑÓØÓÔ ÐØ À Ã Ó È È ¼ ÔÖÑ Ý Ó Ô Ô ¼ Ò ÓÚÖÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ù ØØ À È µ È Ò À È ¼ µ È ¼ º ÒØÐ ÆÐ Ò Ð Ö ÒÓØ ÖÑÓÚÐ ÔØÖ ÁÎ ÓÖ ÑÓÖ ØÐ µº ÄÑÑ ¾ºº ÌÛÓ Ü ÔÓÒØ Ó Ò Ö ÕÙÚÐÒØ «ØÝ Ö ÆÐ Ò ÕÙÚ¹ ÐÒØ À½ µ ÈÖÓÓº Ì ÔÖØ ÓÐÐÓÛ ÐÝ ÖÓÑ Ø ÒØÓÒ Ó ÆÐ Ò ÕÙÚÐÒº ÆÓÛ Ô Ò Õ Ö ÕÙÚÐÒØ Û Ú ØØ Ò È µ È Ò Ò Éµ É ÓÖ ÓÚÖÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò È ½ Ò µ ɵ ½ Ò µ È ½ Ò µ ɵ à ÌÒ ØÖ Ü Ø Ù ØØ ½ Ò µ É É Ò ÓÒ Ø ÓØÖ Ò ½ É ½ Ò Éº Ì ÑÔÐ ØØ ½ Ò µ ÓÑÑÙØ ÛØ ½ Ò Ò Ø ÓØÓÔÝ Ð Ó Ô ÙÓÒÓ ÓÚ ÑÔ Û ÓØÒ ØØ ½ Ø ÒØØݺ ÁÒ ØØ Ø ÜÓÑ Û ÓØÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÖÓÐÐÖݺ ÓÖÓÐÐÖÝ ¾ºº ÌÖ Ü Ø Ì ¼ Ù ØØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÆÐ Ò Ð Ó Ü ÔÓÒØ Ó Ò ÓÒØÒ Ò ÑÐÐ Ô Ð ØÒ Ì ÓÖ ÐÐ Ò ¾ º ÈÖÓÓº ËÒ Ø Ø Ó ÕÙÚÐÒ Ð Ó ÔÓÒØ Ò ÑÐÐ Ô ÒØ Ø Ö ÙÐØ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ ÄÑÑ ¾ºº º ÍÒÕÙÒ Ó ÐÖ Ô ÌÓÖÑ º½º ÄØ Ò ÜÓÑ «ÓÑÓÖÔ Ñ Ò Ø ÓØÓÔÝ Ð Ó Ô ÙÓÒÓ ÓÚ ÑÔ ØÒ ÙÒÕÙ ÐÖ Ôº ÈÖÓÓº ÄØ Æ Ò µ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒØÐ ÆÐ Ò Ð Ó Ò º Ý À½ ÐÐ Ø ÔÖÓ ÔÓÒØ Ò ÒØÐ Ð Ó Ò Ö Ò Â ÓÖ ÐÐ Ò Ò ÓÖ ÒØÐ Ð Ó Ò ØÖ Ü Ø ÙÒÕÙ ÔÖÓ ÔÓÒØ Ó ØØ ÓÛ ÐÐ Ø ÔÓÒØ Ó Ø ÆÐ Ò Ð º ÐÓÆ Ò µ ÐÑ Ò½ ÐÓ Ò

6 Ø ØÓÔÓÐÓÐ ÒØÖÓÔÝ Ó ÄÈ µ Ý Ù Ò ÓÖÓÐÐÖÝ ¾º Û ÓØÒ ØØ ØÖ Ö ÔÖÓ ÔÓÒØ Ó ÒØÐ ÆÐ Ò Ð Ò ÐÖ Ô º ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÔÖÓÚ Ø ØÓÖÑ Û ÐÐ ÓÛ ØØ ÐÖ Ô Ò Ô ÔÖÓ ÔÓÒØ Ó Ò ÒØÐ ÆÐ Ò Ð Ó Ò ÓÒØÒ Ò ÐÖ Ô ØÒ Ô ¾ º ÇÚÓÙ ÐÝ Ø ÑÔÐ Ø ØÓÖѺ ÄØ ÐÖ Ô ØÒ Ý ÄÑÑ ¾º ØÖ Ü Ø Ò ÒØÐ ÑÔÐ ÐÓ ÙÖÚ ÓÒ ØÒ Ó Ò Ö Ó Ï Õµ Ò Ò Ö Ó Ï Ù Õµ ÛÖ Õ ÔÖÓ ÔÓÒØ Ó º ÁÒ ÛØ ÓÐÐÓÛ Û ÒØÝ Å ÛØ Ø ÈÓÒÖ º Ï ÐÐ Ë ½ Ø ÓÙÒÖÝ Ó Ò ÙÐÒ Ù Ø Ó Ê ¾ Ò Ë ½ º ÆÓÛ Ô Ò ÒØÐ Ü ÔÓÒØ Ó Ò ÓÒØÒ Ò ÐÖ Ø Ï Ò È Í µ Ï Í È µ ÙÑÙÐØ Ò Ò ØØÖØÒ Ü ÔÓÒØ Ó Ø ÜØÒ ÓÒ Ó Ò ØÓ Ë ½ Û Ð Ó ÐÐ Ò Ø ÜØÒ ÓÒ ØÓ µº ÀÖ Ò ÐØ Ó ¾Ò Ù ØØ Ò È µ È È µ Ôµ Ò Ü ØÛ µ Ø ÔÖØ Ó Ï Í È µ Ò ÒÝ ÐØ Ó º ÁÒ Ø Ò Ò Ë ½ Ò ÚÒ ÒÙÑÖ Ó Ü ÔÓÒØ ÐØÖÒØÐÝ ØØÖØÒ Ò ÖÔÐÐÒ ÀÌ Å µ Ì Ü ÔÓÒØ Ø Ë ½ Ú Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ ÚÒ ÒÝ ÑÔÐ ÐÓ Ó Ò Å ØÖ Ò Ø ÕÙÒ Ó ÒÓÙÖÓÓ ÓÙÒ Ý ÔÖÑ Ó Ø Ó º Ì ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ø ØØ ÓØ ØÓ Ø ÓØÓÔÝ Ð Ó ØÖ Ü Ø ØÛÓ ØÖÒ ÚÖ Ð ÑÒÑÐ Ó ÐÑÒØÓÒ Ò Ù Ù ØØ ÓØ Ó ØÑ ØÖÒ ÚÖ ÐÝ ÒØÖ Ø Ò ÒØÐÝ ÑÒÝ ØÑ ÒÝ ÑÔÐ ÐÓ Ó º ÓÒ ÕÙÒ Ø ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ ÔÖÓÚ ØØ ÒÝ Ò¹ÔÓÒØ Ó ÐØ ØÓ Ó Ó Ó ÓÖ Ù Ú Ò Ø ÕÙÒ Ó ÒÓÙÖÓÓ ÓÙÒ Ý ÐØ Ó ÓÒÚÖÒ ØÓ Ø Ò¹ÔÓÒغ ÒÐÐÝ Ó ÖÚ ØØ Ø Ü ÔÓÒØ ÑÒØÓÒ ÓÚ Ö Ò¹ÔÓÒØ Ó Ó Ó Ù ÓÖ Ø ÔÖÓÓ Ó Ø Ø ÀÌ Ò ÑÒÐÝ º µº ËÒ ÖÐÝ ÓÑÓØÓÔ ØÓ ÑÔÐ ÐÓ Ó ÒÝ ÔÖÑ Ó Ø Ø Ñ Ò¹ÔÓÒØ Ø Ë ½ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÖÑ Ó Ø Ó º ÌÒ Ï Í È µ ÙØ ÔÖÑ Ó Ò Ø ÑÔÐ ØØ Ï Ù Ôµ ÙØ Ï Õµº ÒÐÓÓÙ ÐÝ Ï Ôµ ÙØ Ï Ù Õµº ÌÙ Ô ¾ º ÓÖÓÐÐÖÝ º¾º Å µ ÓÒ Ø Ó Ø ÕÙÓØÒØ Ó Ò ÒØ Ø Ó ÔÖÓ ÓÖØ º ÈÖÓÓº Ö Ø Ó ÐÐ Ó ÖÚ ØØ Ý Ø Ò ØÝ Ó ÔÖÓ ÔÓÒØ Ø ÕÙÓØÒØ Ó Å µ ÓÒØÒ Ò Å µº ÆÓÛ Ü Å µ ØÖ Ü Ø Ò ÓÔÒ Ø Í Ü Í Ù ØØ Ò Íµ Í Ò ¾ ƺ Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ø ØÖ ÔÖØ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º¾ Ý Ù Ò ØØ Î Ý ¾ Å Ý Í Ò ÓÔÒ Ø Ø Ý ØÓ ØØ Ü ÛÒÖÒ ÔÓÒØ Ó º º ÓÒØÓÒ ÓÖ ÑÓÒÙÝ ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ ÐØ Ø ÐÖ Ø Ó ÚÒ Ý ÌÓÖÑ º½º ÌÓÖÑ º½º Â Ò ÓÒÐÝ ÑÓÒÙØ ØÓ º

7 ËÁ ÈÁË Ç ÁÇÅ ÁÇÅÇÊÈÀÁËÅË ÈÖÓÓº Ì ÔÖØ ÓÚÓÙ Ù Ò Ø Â Åº ÄØ Æ Ò µ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÒØ ÆÐ Ò Ð Ó Ò º ÌÒ Â Ø ÒÙÑÖ Ó ÆÐ Ò Ð Ó Ò ÒØÖ ØÒ Ð ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Æ Ò µ À½ µº ÌÙ Ý ÄÑÑ ¾º Æ Ò µ Æ Ò µ Ì º Ì ÑÔÐ ØØ ÐÑ ÙÔ ÐÓÆÒ µ ÐÓ Ò Ø Ø ÕÙÐØÝ ÓÐ Ù ÑÒÑÞ Ò Ø ÒÙÑÖµº ÌÙ Ý ÓÖÓÐÐÖÝ º Ó À¾ ÑÓÒÙØ ØÓ º ÓÖÓÐÐÖÝ º¾º ÑÓÒÙØ ØÓ «ØÖ Ü Ø ¾ Å µ ¾ Ò Î ¼ Ù ØØ ÓÖ ÚÖÝ ¾ Ï Ë µ Ï Ë µµ Î º ÈÖÓÓº Ë ÌÓÖÑ º½ Ó Ä¾ Ò Ó ÖÚ ØØ Ø ÔÖÓÓ ÛÓÖ ÓÖ Ò Ø ÓØÓÔÝ Ð Ó º º ÜØÖÓÖÐÝ ØÙØ Ô ÄÑÑ º½º ÄØ Ô ¾ Ü Ò µ Ò Ò ÐØ Ó Ò ØÓ Ù ØØ Ò È µ È È µ Ô Ò Ï Ò Í È µ ÓÒØÒ ØÛÓ «ÖÒØ Ü ÔÓÒØ Ó Ò Ë½º ÌÒ Ô ¾  º ÈÖÓÓº Ý À½ Ø ÒÓÙ ØÓ ÔÖÓÚ ØØ Ø ÆÐ Ò Ð Ó Ô ÒØк ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ö Ø Ó ÖÚ ØØ Ò Ø Ü ÔÓÒØ Ó Ò Ø Ë ½ Ö ØØÖØÓÖ ÓÖ ÖÔÐÐÖ Ø Ü ÔÓÒØ ÙÑÙÐØ Ý Ï Ò Í È µ Ö Ò º ÌÒ Ò Ë½ Ø Ð Ø ÓÙÖ Ü ÔÓÒØ Ò Ò Ø Ä ØÞ ÒÜ Ó ÒÝ Ó ØÑ ½¾ Û ÓØÒ ØØ Ø ÒÜ Ó Ø ÆÐ Ò Ð Ó Ô ØÖØÐÝ ÒØÚº ÌÓ ØØ ÌÓÖÑ º Û Ò ÒÓØÖ ÒØÓÒº ÒØÓÒ º¾º ÒÓÒØÖÚÐ Ø «ÖÒØ ÖÓÑ ÔÖÓ ÔÓÒص ÐÐ ÜØÖÓÖÐÝ ØÙØ ØÖ ÒÓ ÒÙйÓÑÓØÓÔ ÐÓ ÙÖÚ ÓÖÑ Ý ÔÖ Ó Ö Ó Ø ØÐ Ò ÙÒ ØÐ ÑÒÓÐ Ó ÓÑ ÔÓÒØ Ó Ø ÓÖ Ò ØÒ ½ µº Ç ÖÚ ØØ Ø ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ ÔÖÓÚ ØØ ÜØÖÓÖÐÝ ØÙØ Ô Ö ÐÖº ÌÓÖÑ º º Á ÜØÖÓÖÐÝ ØÙØ ØÒ ÑÓÒÙØ ØÓ º ÈÖÓÓº Ý ÌÓÖÑ º½ Ø ÒÓÙ ØÓ ÓÛ ØØ Â º Ì ÔÖÓ Ô ¾ Ù ØØ Ø ÒÓØ ÓÙÒÖÝ ÔÓÒØ Ó º ÆÓÛ Ø ÑÔÐ ÐÓ ÙÖÚ Í Ë ÓÖÑ Ý ÓÖÒØ Ö Ó ØÐ Ò ÙÒ ØÐ ÑÒÓÐ Ó ÒÓØ ÓÒØÒÒ ÓÙÒÖÝ ÔÓÒØ µ ÒØÖ ØÒ Ø ØÛÓ ÔÓÒØ Ó ÛØ Ø Ñ ÒØÖ ØÓÒ ÒÙÑÖº Ì ÔÖÑ Ó ÓÖÑ Ý ÓÒØ ÙÒÓÒ Ó ÙÖÚ ÛØ «ÖÒØ Ò¹ÔÓÒØ Ø Ë ½ Û ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø Ò¹ÔÓÒØ Ó Ø ÓÒÒØ ÔÖÑ Ó Ø ÑÔÐ ÐÓ Ó ÓÑÓØÓÔ ØÓ º ÄØ È ¾ ½ Ôµº ÌÒ Û ÐÑ ØØ ÏÍ È µ ÙØ ÓÒÒØ ÔÖÑ Ó Ò Ø ÑÓ Ø ÓÒ ÔÓÒغ ÌÓ Ø Û Ö Ø Ó ÖÚ

8 ØØ ÜØÖÓÖÐÝ ØÙØ ÏÍ È µ ÒÒÓØ ÒØÖ Ø ØÛ Ø Ñ ÐØ Ó Ë º ÌÙ ÏÍ È µ ÙØ ØÛ Ò Ö Ó Ø Ò Ò Ö Ó ÓÙÒ º Ì ÓÙÒÖÝ Ó ÓÒØÒ Ø Ð Ø ÓÒ ÐØ Í Ó Í Ò Ð Ö ÓÒØÒ Ò ÐØ Ó Ë º Ý Ø ÓÖÑ Û ÓÓ Û Ò ÓÒØÒÙ Í Ò ÐÓÒ Ø ÔÖÑ Ó Ø ÙÒ ØÐ ÑÒÓÐ ÓÒØÒÒ Í º Ø ÙÖÚ ÙÒÓÙÒ Ø ÓÙÐ ÙØ Ø ÓÙÒÖÝ Ó Ø ÔÖÑ Ó Ë º ÁÒ Ø ÛÝ Û ÓØÒ ÒÛ ÓÙÒ Ý Ò Ö Ó ÔÖÑ Ó ÙÒ ØÐ ÑÒÓÐ Ó Ö Ó ÔÖÑ Ó Í Ò Ø ÑÓ Ø Ð ½ Ö Ó ÔÖÑ Ó Ë º ÊÔØÒ Ø ÖÙÑÒØ Û ÛÐÐ ÓØÒ ÓÙÒ Ý Ò Ö Ó ÙÒ ØÐ ÑÒÓÐ Ó Ò ÓÒ Ö Ò ÔÖÑ Ó Ë Û ÓÒØÖØ Ø Ø Ó Ò ÜØÖÓÖÐÝ ØÙØ ½ ÓÖ ÑÐÖ ÖÙÑÒصº Ï Ù Ôµ ÒØÖ Ø Ò ÒØÐÝ ÑÒÝ ØÑ Ø ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ ØØ ÏÍ È µ ÜØÐÝ ØÛÓ Ò¹ÔÓÒØ Ø Ë ½ º ÆÓÛ Ò ÐØ Ó Ò ØØ Ü È Ò Ø ÔÖØÖ Ó ÏÍ È µ Û ÓØÒ ØØ Ø Ò¹ÔÓÒØ Ó Ï Ò Í È µ Ï Í È µ Ö Ü Ò Ý ÄÑÑ º½ Ô ¾  º Ì Ò ØÝ Ó ÒÓÒ¹ÓÙÒÖÝ ÔÖÓ ÔÓÒØ Ò ÑÔÐ Ø ØØÑÒغ ÒØÓÒ ºº ËÙÔÔÓ ØØ ÙÖÚ ¼ ½µ Å ÐØ ÛØ ÓÒ Ò¹ÔÓÒØ ÐÑ Ø ½ ص ¾ Ë ½ º ÄØ Ó ØØ Ð Ó Ò¹ÔÓÒغ ÖÓÑ Øµ Ø Ø ÔÖÔÒÙÐÖ ÔÖ Ø ØÓ Ò ÐÐ Ø ÔÖ Ø º Ï Ý ØØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ Ó ÓÙÒ ÚØÓÒ ÖÓÑ Ó Øµ Ø µ Ø ¾ ¼ ½ ÓÙÒº ÀÖ Ø ÑØÖ Ó ÓÒ ØÒØ ÒØÚ ÙÖÚØÙÖ ½ µ Ç ÖÚ ØØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ÒÔÒ Ó Ø Ó ÛØ Ò¹ÔÓÒØ º ÓÖÓÐÐÖÝ ºº Á Ü ¾ Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ï ÜµÒÜ Ò Ï Ù ÜµÒÜ ÒÓØ ÓÒØÒÒ ÓÙÒÖÝ ÔÓÒØ ÚÖ Ø ÔÖÓÔÖØÝ Ó ÓÙÒ ÚØÓÒ ÖÓÑ Ó º ÈÖÓÓº ÐÐ Ò ¹ ØÐ ÙÒ Øе Ð¹Ð Ó Ü Ò ÖÛ ÓÒÒØ Óѹ ÔÓÒÒØ Ó Ï ÜµÒÜ Ï Ù ÜµÒܵ Ø Ó ÒÓØ ÓÒØÒ ÒÙÐÖØ º ÁÒ ØØ Ï Üµ Ï Ù Üµµ ÓÒØÒ ÒÙÐÖØÝ ÐÐ Ø Ð¹ÐÚ Ó Ü Ö Ò Ò ÒØÙÖÐ ÛÝ Ý ÓÓ Ò ÓÒ Ø ØÑ Ø Ð¹ÐÚ Ó Ø ÒÙÐÖØݺ ÀйÐÚ Ó Ú Ø ÔÖÓÔÖØÝ Ó ÓÙÒ ÚØÓÒ ÖÓÑ Ó ÓÖ Ò ØÒ Ø ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ô ÙÓÒÓ ÓÚ ÑÔ Ó Å ÓÖ ÀÌ ÓÖ Ø Ö ÙÐØ ÓÙØ ÓÐØÓÒ Ó µ ÌÒ Ñ Ó Ø ¹ ØÐ Ò ÙÒ ØÐ ÑÒÓÐ Ý Ø ÑÓÒÙ¹ ØÓÒ Ö ÓÒØÒ Ö ÔØÚÐÝ Ò Ø ØÐ Ò ÙÒ ØÐ Ø Ó Ò Ø ÑÓÒÙØÓÒ ÓÑÓØÓÔ ØÓ Ø ÒØØÝ Ø ÓÖÓÐÐÖÝ ÔÖÓÚº

9 ËÁ ÈÁË Ç ÁÇÅ ÁÇÅÇÊÈÀÁËÅË ÊÖÒ Ëº ÖÒ ÓÒ ÉÙÐØØÚ ÔÖÓÔÖØ Ó ÓÐØÓÒ Ó ÐÓ ÙÖ ÂÖº ÝÒѺ ² ÓÒØÖÓÐ ËÝ Øº ¾¼¼¼µ ½¾ß½º ʺ ÖÓÛÒ Ì Ä ØÞ Ü ÈÓÒØ ÌÓÖÑ ËÓØØ ÓÖ ÑÒ Ò ÓÑÔÒÝ ½½µº º ÓÒ Ëº ÐÐÖ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ Ó ÙÖ ØÖ ÆÐ Ò Ò ÌÙÖ ØÓÒ ÄÓÒÓÒ Åغ ËÓº ËØÙÒØ ÌÜØ ½µº Ë Åº ÖÑÒÖ Åº ËÑÖÒÓ ËØÐ Ò ÙÒ ØÐ Ø ÓÖ ¼ ÔÖØÙÖØÓÒ Ó ÜÔÒ Ú ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Ó ÙÖ ÆÓÒÐÒÖØÝ ½¾ ½µ ¾½ß ¾º ÄÈ º Ø º ÄÙÒ Îº ÈÓÒÖÙ ÌÖÚÙÜ ÌÙÖ ØÓÒ ÙÖ Ð ÙÖ ËÑÒÖ ÇÖ Ýµ ØÖ ÕÙ ¹ ½µ ½ κ ÖÒ ËØÖÙØÙÖÐ ØÐØÝ Ò ÝÑÔØÓØ ÚÓÙÖ Ó ÒÚÖÒØ ÑÒÓÐ Ó ¹«ÓÑÓÖÔ Ñ Ó ÙÖ ÂÓÙÖº ÝÒѺ ² ÓÒØÖÓÐ ËÝ Øº ½µ ½ß½½¼º κ ÖÒ ÐÓÛ ÓÒ ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÑÒÓÐ ÁÒº ÒÝÐÓÔ Ó Åغ˺ ½ ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ÖÐÒ¹ÆÛ ÓÖ ½µ ½½ß¾¾º ¾ κ ÖÒ ÇÒ ØÓÔÓÐÓÐ Ð ØÓÒ Ó ¹«ÓÑÓÖÔ Ñ Ó ÙÖ ÂÓÙÖº ÝÒѺ ² ÓÒØÖÓÐ ËÝ Øº ¾¼¼¼µ ß½¾º À½ ź ÀÒÐ ÐÓÐ ÓÛÒ Ó È ÙÓ ÒÓ ÓÚ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Öº ̺ ² ÝÒº ËÝ º ½µ ß º À¾ ź ÀÒÐ ÒØÖÓÔÝ Ò ÑÓÒÙÝ Ò ÑÒ ÓÒ ØÛÓ Öº ̺ ² ÝÒº ËÝ º ½µ ߺ ÀÌ Åº ÀÒРϺ ÌÙÖ ØÓÒ ÆÛ ÔÖÓÓ Ó ÓÑ Ö ÙÐØ Ó ÆÐ Ò Úº Ò ÅØ ½µ ½ ß½½º Ľ º ÄÛÓÛÞ ÈÖ ØÒ Ò ÜÔÒ Ú ËÝ ØÑ Öº ̺ ² ÝÒº ËÝ º ½ µ ߺ ľ ºÄÛÓÛÞ ÇÒ ÜÓÑ «ÓÑÓÖÔ Ñ ¼ ¹ÐÓ ØÓ È ÙÓ ÒÓ ÓÚ ÑÔ ØÓ ÔÔÖ Ò ÈÖÓÒ ÁÒغ ÓÒº ÓÒ ÌÓÔÓÐÓÝ Ò Ø ÔÔк ÌÓÔº ² Ø ÔÔк ÔÐ Ùµº Šʺ ÅÐÐÖ Ó ÐÑÒØÓÒ ÖÓÑ ÆÐ Ò³ ÚÛÔÓÒØ Úº Ò ÅØ ½¾µ ½ß¾½¾º ÊÏ Êº ÊÓÒ ÓÒ Êº ÏÐÐÑ ÒØ ËØÐØÝ ÒÓØ ÒÖ ÈÖÓº ËÝÑÔº ÍÒÚº Ó ÖÞÐ ½½µ Ñ ÈÖ ÆÛ ÓÖ ÄÓÒÓÒ ½ µ ½ß¾º Ì Ïº ÌÙÖ ØÓÒ ÇÒ Ø ÓÑØÖÝ Ò ÝÒÑ Ó «ÓÑÓÖÔ Ñ Ó ÙÖ ÔÖÔÖÒØ Ò ÙÐк Ѻ Åغ ËÓº ½ ½µ ½ß ½º ¼ ÁÅÊÄ ¹ ÙÐØ ÁÒÒÖ ÍÒÚÖ Ð ÊÔÙÐ ÅÓÒع ÚÓ ÍÖÙÙÝ ¹ÑÐ Ö ÐÛÒºÙºÙÝ ¼ ÁÅÊÄ ¹ ÙÐØ ÁÒÒÖ ÍÒÚÖ Ð ÊÔÙÐ ÅÓÒع ÚÓ ÍÖÙÙÝ ¹ÑÐ Ö ÙÖ ÒºÙºÙÝ