I ri, f DIEU LE QUY DAU TU' TRAI PHIEU THANH KHOAN VINACAPITAL (VLBF) I I I DO CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY VINACAPITAL QUAN LY I l

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "I ri, f DIEU LE QUY DAU TU' TRAI PHIEU THANH KHOAN VINACAPITAL (VLBF) I I I DO CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY VINACAPITAL QUAN LY I l"

Bản ghi

1 ri, f DEU LE QUY DAU TU' TRA PHEU THANH KHOAN VNACAPTAL (VLBF) DO CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY VNACAPTAL QUAN LY

2 '. M)C L)C ca sa PHAP LY... 5 O!NH NGHA VA DEN GA... 6 CHU'CTNG 1. QUY O!NH CHUNG ieu 1. Ten va dja cht cua Quy ieu 2. Thai h 9 n ho 9 t d(>ng cua Quy ieu 3. Nguyen T~c To ChU'c Cua Quy ieu 4. Tong V6n Huy 0 (>ng Va S6 L'Q'ng ch'ng cht quy 0L'Q'C Chao Ban ieu 5. ChT dinh 0 9i Di$n Huy 0 ng V6n Va Chao Ban Ch'ng ChT Quy Cua Quy ieu 6. Cong Ty Quan Ly Quy ieu 7. Ngan Hang Giam Sat CHU'CTNG 2. QUY O!NH VE M)C TEU, CHiNH sach VA HJ;.N MU'C oau TU' ieu 8. Mvc Tieu )au TL!' ieu 9. Chien L'Q'C )au TL!', Chfnh Sach )au T' Va Phan Bo Tai San ieu 10. H 9 n Che Bau TL!' ieu 11. Ho 9 t 0 ng Vay, Cho Vay, Giao Dich Mua Ban L9i, Giao Dich Ky Quy ieu 12. Ph'O'ng Phap L,'a ChQn 0au T' CHU'CTNG 3. NHA oau TU', s6 DANG KY NHA oau TU' VA GAO D!CH CHU'NG CH QUY ieu 13. Nha 0au TL!' ieu 14. Quyen va NghTa Vt,1 cua Nha 0au TL!' ieu 15. So Bang Ky Nha 8au TL!' ieu 16. Giao Dich Ch(mg ChT Quy ieu 17. Th,'c Hi$n M t Phan L$nh 8L'Q'C Chap Nh$n va T9m DCi'ng Giao Djch ch'ng cht quy1 6 8ieu 18. Chuyen Nh'Q'ng Phi Th'O'ng M9i ieu 19. Gia Djch Vt,1 Giao Djch ChU'ng ChT Quy ieu 20. Giai phap cho van de thua o cua Quy CHU'CTNG 4. 01;', HQ NHA oau TU' ieu i H i Nha Bau TL!' ieu 22. Quyen Va Nhi$m Vv Cua 8c;1i H i Nha 8 au TL!' ieu 23. 8ieu Ki$n, The Th'c Tien Hanh Hop 8 9i H i Nha 8 au TL!' Va Lay Y Kien 8 9i H i Nha B au TL!' B~ng Van Ban ieu 24. Quyet 8jnh Cua 8 9i H i Nha 8au T' ieu 25. Phan 8 6i Quyet 8inh Cua 8 9i H i Nha 0au TL!' CHU'CTNG 5. BAN 01;', D1;:N QUY ieu 26. Ban d 9 i di$n Quy ieu 27. Tieu Chu!3n L,'a Chon Thanh Vien Ban 8 9i Di$n Quy ieu 28. Quyen Va NghTa Vv Cua Ban 8 9i Di$n Quy ieu 29. Quyen va nghta vv cua thanh vien Ban 8 9i Di$n Quy

3 r 0ieu 30. Chu Tjch Ban 0 9i Di$n Quy ieu 31. Thu T)c 0ieu Hanh Cua Ban 0 9i Di$n Quy ieu 32. Mien nhi$m, bai nhi$m, thay the, b6 sung thanh Vien Ban 0 9i Di$n Quy ieu 33. Cu(c HQp Ban 0 9i Di$n Quy Va Thong Qua Quyet 0jnh Cua Ban 0 9i Di$n Quy CHfONG 6. CONG TY QUAN LY QUY ieu 34. Tieu Chu~n L)'a ChQn Cong Ty Quan Ly Quy ieu 35. Quyen Va NghTa V, Cua Cong Ty Quan Ly Quy ieu 36. Chtim D't Quyen Va NghTa V) 0oi V&i Quy Cua Cong Ty Quan Ly Quy ieu 37. H 9 n Che Ho 9 t 0(ng Cua Cong Ty Quan Ly Quy CHfONG 1. NGAN HANG GAM sat ieu 38. Tieu Chu~n L)'a ChQn Ngan Hang Giam Sat ieu 39. Quyen va NghTa V, Cua Ngan Hang Giam Sat ieu 40. Ho9t 0(ng Giam Sat Cua Ngan Hang Giam Sat ieu 41. Chtim D't Quym Va NghTa V) 0oi V&i Quy Cua Ngan Hang Giam Sat CHfONG 8. cac T6 CHU'C CUNG CAP D!CH vv LEN QUAN 33 E)ieu 42. Cac Hoc;1t 8(ng 0LPQ'C Oy Quyen ieu 43. Tieu Chi L)'a ChQn T6 Ch'c Cung Ctip Djch V, Lien Quan ieu 44. Trach Nhi$m Cua T6 Ch'c Cung Ctip Djch V) Lien Quan ieu 45. Trach Nhi$m Cua Cong Ty Quan Ly Quy 0oi V&i Hoc;1t 0(ng 0a Oy Quyen ieu 46. Chtim D't Hoc;1t 0(ng Uy Quyen CHfONG 9. O~ LY PHAN PHC VA O~ LY KY DANH ieu 47. 0ang Ky Ho9t 0(ng Phan Phoi Ch'ng ChT Quy ieu 48. Hoc;1t 0(ng Cua 0 9i Ly Phan Phoi va 0 9i Ly Ky Danh ieu 49. Quy 0jnh Chung Ve Nghi$p V, Phan Phoi Ch'ng ChT Quy CHfONG 10. KEM TOAN, KE TOAN VA CHE OQ BAO cao ieu 50. Tieu Chucfin L)'a ChQn Va Thay 06i Cong Ty Kiem Toan E)ieu 51. Nam Tai Chfnh E)ieu 52. Che 0 Ke Toan ieu Bao Cao Tai Chinh E)ieu 54. Bao Cao Khac CHfO'NG 11. GA TR! TA SAN RONG CUA QUY ieu 55. Xac 0inh Gia Tri Tai San Rong E)ieu 56. E)ieu 57. 0ieu 58. CHfO'NG 12. Nguyen tac, quy trinh, phlpo'ng Phap Xac 0inh Gia Tri Tai San Rong Cua Quy en Bu Thi$t H9i Cho Nha 0~u TLP Va Cho Quy Nguyen Tac, Tieu Chi L)'a ChQn, Thay 06i T6 Ch'c Cung Ctip Bao Gia PHAN CHA LQ' TU'C, THU NHA,P va cac CH PHi CUA QUY ieu 59. Phan chia Q'i t'c

4 0i u 60. Gia djch V, quan y quy, gia djch V, U'u ky, giam sat, quan tri quy, dc;1i y chuyen nhli'q'ng 41 Dieu 61. Thu nh$p cua Quy Dieu 62. Chi phf cua quy CHU'O'NG 13. TA CO' cau, GA THE QUY ieu 63. HQ'p Nhat, Sap Nh$p Quy Dieu 64. Chia, Tach Quy ieu 65. Giai The Quy CHU'O'NG 14. GA QUYET cac XUNG OQT VE LQ' ich Dieu 66. Kiem Soat Xung 0 t Lqi f ch CHU'O'NG 15. CONG BO THONG TN VA SU'A 001, BC SUNG OEU Le Dieu 67. Cong Bo Thong Tin, Cung Cap Thong Tin Cho Nha D~u TU' Dieu 68. Sua 86i, 86 Sung Dieu L$ Dieu 69. Dang Ky Dieu L$ Di u 70. Dieu Khoan Thi Hanh Cac Pht,1 t,1c Dfnh Kem PH) L)C SO 1: CAM KET CUA CONG TY QUAN LY QUY PH) L)C SO 2: CAM KET CUA NGAN HANG GAM SAT PH) L)C SO 3: CAM KET CHUNG CUA CONG TY QUAN LY QUY VA NGAN HANG GAM SAT.49 PH) L)C SO 4: PHU'O'NG PHAP xac O!NH GA TR! TA SAN RONG CUA QUY

5 ca so PHAP LY f 1. Lu$t Ch'ng khoan so 54/2019/QH 14 du'q'c Quoc h i NU'6'c C(>ng Hoa Xa h i Chu Nghia Vi$t Nam thong qua vao ngay 26 thang 11 nam 2019; 2. Nghi djnh so 155/2020/N0-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh Phu quy djnh chi tiet thi hanh m t so dieu cua Lu$t Ch'ng Khoan; 3. Nghi djnh so 156/2020/N0-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phu ve XU' ph9t vi ph9m hanh chinh trong Tnh V!C ch'ng khoan va thi tmcmg ch'ng khoan; 4. Thong tu' 99/2020/TT-BTC ngay 16 thang 11 nam 2020 cua BQ Tai Chinh hu'&ng dan ve ho9t d(>ng cua cong ty quan y quy dau tu' ch'ng khoan; 5. Thong tu' so 98/2020/TT-BTC cua BQ Tai chfnh ngay 16 thang 11 nam 2020 hu'&ng dan hoc;3t d(>ng va quan y quy dau tu' ch'ng khoan; 6. Thong tu' so 198/2012/TT-BTC ngay 15 thang 11 nam 2012 cua BQ Tai chinh hu'6'ng dan che dq ke toan ap d,ng VO'i quy ma; 7. Thong tu' so 125/2011/TT-BTC ngay 5 thang 9 nam 201 cua 89 Tai chfnh hu'&ng dan che d ke toan ap d,jng cho cong ty quan y quy; 8. Thong tu' so 96/2020/TT-BTC ngay 16 thang 11 nam 2020 cua B Tai chfnh hu'6'ng dan ve cong b6 thong tin tren thi tm6'ng ch'ng khoan; 9. Thong tu' so 128/2018/TT-BTC ngay 27 thang 12 nam 2018 cua B Tai chinh quy dinh gia djch v,j trong Tnh v)'c ch'ng khoan ap d,jng t9i cac to ch'c kinh doanh ch'ng khoan, ngan hang thu'o'ng m<;1i tham gia vao thj tm6'ng ch'ng khoan Vi$t Nam; va 10. Cac van ban phap u$t c6 ien quan khac. ' 1 ~ 5

6 E!NH NGHA VA D=N GA Tr' khi ngo, canh quy djnh khac, cac thu$t ngo, du'q'c viet hoa trong 0ieu L$ nay se c6 nghta nhu' sau: "Quy" "Cong Ty Quan Ly Quy" "Ngan Hang Giam sat" "Cong ty ki~m toan" "Chwng Chi Quy B~u T' Trai Phi~u Thanh Khoan VinaCapita" "E)~j H9i Nha E)~u T.'" "Ban E)~i Di~n Quy" "E>~i Ly Chuy~n Nh'gng" "E>~i Ly Ky Danh" "E>~i Ly Phan Ph6i" La Quy dau tu' Trai Phieu Thanh Khoan VinaCapita, th,'c hi$n chao ban ch(mg cht quy ra cong chung (neu c6), du'q'c thanh $p theo quy djnh cua phap u$t ve ch'ng khoan va 0ieu 1$ quy. a Cong Ty C6 Phan Quan Ly Quy VinaCapita du'q'c thanh $p theo giay ch'ng nh$n thanh $p va hoc;1t d(ng so 31/UBCK-GP do UBCKNN cap an dau ngay 14 thang 4 nam 2008 (va du'q'c SLPa dcsi, b6 sung vao t'ng thdi diem), chi tiet nhu' du'q'c quy djnh tc;1i 0ieu 6 cua 0ieu L$ nay, ho$c b t ky do'n vj nao ke th'a quyen va nghta vt,t cua cong ty nay. (sau day goi t~t a ngan hang BDV) NghTa a Ngan hang TMCP 0au tu' va Phat trien Vi$t Nam - chi nhanh Nam Ky Kh&i NghTa du'q'c thanh $p theo Giay ch'ng nh$n dang ky hoc;1t d(ng chi nhanh so , dang ky an dau ngay 29/11/2004, dang ky thay d6i an th' 11 ngay 31/01/2019 do S& ke hoc;1ch va Bau tu' thanh pho H6 Chi Minh cap va Giay ch'ng nh$n dang ky hoc;1t d(ng U'u ky ch'ng khoan so 106/Q0-UBCK do Oy ban Ch'ng khoan Nha nu'o'c cap ngay 14/05/2003, cung cap cac djch V,J: (i) bao quan, U'u ky ch'ng khoan, tai i$u xac nh$n quyen s& ho,u tai san hqp phap cua quy; cac hqp d6ng kinh te, cac ch'ng t' c6 ien quan den tai san cua Quy d6ng thdi giam sat hoc;1t d(ng cua Quy; (ii) th,'c hi$n ch'c nang giam sat toan b( hoc;1t d(ng quan y tai san cua quy do Cong ty quan y quy th,'c hi$n. Quyen va nghta V, cua ngan hang giam sat du'q'c quy djnh tc;1i 0ieu 39 0ieu 1$ nay. La cong ty kiem toan cho quy du'q'c 0 9i h(i nha dau tu' chi djnh, a cong ty kiem oan d(c $p, du'q'c chap thu$n th,'c hi$n vi$c kiem toan hang nam tai san cua Quy dau tu' Trai Phieu Thanh Khoan VinaCapita. La oc;1i ch'ng khoan xac nh$n quyen s& ho,u cua nha dau tu' doi v6'i m(t phan v6n g6p t9i quy. M$nh gia 01 ch'ng chi quy a d6ng. a d<;1i h(i cua cac Nha )au TU' du'q'c t6 ch'c thu'cmg ky ho$c bat thu'cmg de thong qua cac van de ien quan den Quy thu(c th~m quyet bieu quyet cua cac Nha 0au TU'. 0 9i H(i Nha Bau TU' a CO' quan quyen,'c cao nhat cua Quy. a nho,ng ngu'o'i dc;1i di$n cho cac Nha 0au TU' du'q'c 0 9i H(i Nha 0au TU' cua Quy bau ra de thay m$t cac Nha 0au TU' th,'c hi$n vi$c giam sat cac hoc;1t d(ng cua Quy, Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan Hang Giam Sat. a Cong Ty Quan Ly Quy ho$c t6 ch'c du'q'c Cong Ty Quan Ly Quy uy quyen de cung cap djch vt,1 dc;1i y chuyen nh'qng theo quy djnh t9i 0 ieu L$ nay. a 0 9i Ly Phan Phoi d'ng ten tai khoan ky danh, th,'c hi$n giao djch ch'ng cht quy thay m$t cho cac Nha Bau TU' tc;1i S6 Pht,1. a cong ty ch'ng khoan, cong ty quan y quy ngan hang U'u 6

7 r "E>ifm Nh~n L~nh" "E>i~u L~ Quy" "Ban Cao B,;tch" "V6n di~u W' "Gia ban/gia phat hanh" "Gia mua 1,;ti" "Gia dch V; quan y quy" ky, ngan hang thlj'o'ng mc;1i, doanh nghi$p bao hiem, to chuc kinh te khac da c6 Giay chung nh$n dang ky hoc;1t d ng phan phoi chung chi quy dc;1i ch(mg, ky hqp dong phan phoi chung chi quy v&i cong ty quan y quy. fa trt,j s& chinh, chi nhanh cua Cong Ty Quan Ly Quy ho~c cua 0 9i Ly Phan Phoi dl'q'c uy quy n de nh$n $nh t' cac nha dau tl'. Thong tin chi tiet ve 0iem Nh$n L$nh du'q'c quy d!nh C,J the tc;1i Ban Cao Bc;1ch cua Quy. bao gom van ban nay, cac Ph,J t,jc dinh kem va cac su'a doi bo sung hqp phap (neu c6). a tai i$u hoi;ic du i$u di$n t' cong khai thong tin m t each chinh xac, trung th,'c va khach quan cac thong tin v Quy va cac thong tin ien quan den vi$c chao ban va giao djch chung chi quy. a t6ng so v6n bang tien do tcfit ca Nha dau tu' th,'c g6p tc;1i dqt phat hanh chung chi quy an dau ra cong chung va du'q'c ghi trong 0ieu 1$ nay. La muc gia nha dau tu' phai thanh toan de mua m t chung chi quy. Gia ban/gia phat hanh bang m$nh gia (trong dqt chao ban an dau ra cong chung) hoi;ic b.ting gia trj tai san rong tren m t chung chi quy c(>ng them gia d!ch vt,j phat hanh da quy djnh tc;1i 0ieu e Quy. La muc gia ma cong ty quan y quy phai thanh toan de mua c;1i t' nha dau tu' m t chung chi quy. Gia mua c;1i bang gia tri tai san rong tren m t chung chi quy tr/' di gia djch vt,j mua c;1i chung chi quy da quy djnh tc;1i 0ieu e Quy. La gia djch V,J phai tra cho Cong ty quan y quy cung cap djch V,J quan y quy da dl'q'c quy d!nh tc;1i 0i u 1$ Quy. "Gia dich V; phat hanh/gia dich V; mua ;;ti" "Gia Trj Tai San Rong" hay "NAV" "Cf> twc Quy" La gia djch V,J ma nha dau tu' phai tra khi mua/ban m t do'n vi chung chi quy cho quy. Gia djch V,J phat hanh/gia djch V,J mua c;1i tinh theo ty e phan tram gia tri tai san rang tren m t do'n vj chung chi Quy quy djnh tc;1i 0ieu e nay. a t6ng gia trj cac tai san va cac khoan dau tu' do Quy s& huu tr' di cac nghia vt,j nq cua Quy tc;1i Ngay 0inh Gia. La s6 qi nhu$n con c;1i cua Quy sau khi tr' di cac chi phi hqp 1$ va du'q'c 0c;1i h i nha dau tu' quyet djnh chia theo ty e s& huu cua Nha dau tu'. "Nam tai chinh" La 12 thang tfnh t' dau ngay 01 thang 01 den het ngay 31 thang 12 nam du'o'ng jch hang nam. Nam tai ch!nh dau tien cua Quy se du'q'c tfnh t' ngay Quy du'q'c Oy ban Chung khoan Nha nl'&c cap Giay chung nh$n dang ky $p quy cho den het ngay 31 thang 12 cua nam d6. "HQ'p E>6ng Giam Sat" "L~nh Ban Eh.'Q'C Ch~p Nh~n" a hqp d6ng du'q'c ky ket giua Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan Hang Giam Sat ien quan den vi$c giam sat hoc;1t d ng cua Quy du'q'c thong qua b&i 0c;1i h i nha dau tu' cua Quy a $nh ban chung chi quy cua Nha 0au TU' du'q'c chap nh$n de th,'c hien sau khi so L'qng chung chi quy di;it ban du'q'c xac nh$n a thu c s& huu cua Nha 0au TU' d~t $nh ban d6 va c6 du so L'qng chung chi quy d6 de ban theo quy djnh 7

8 "L~nh Chuy~n Obi Ou,gc Chcp Nh~n" "L~nh Chuy~n NhLVgng OLVgc Chap Nh~n" "L~nh Mua OU'9'C Chcp Nh~n" "L~nh OLVgc Chcp Nh~n" "Ngay Ojnh Gia" "Ngay Giao Djch" "Ngay Lam Vi~c" "Ngu,6'i C6 Lien Quan" "Nha O~u TU'" "Phap Lu~t" "S_V Ki~n Bet Kha Khang" tc;1i Ban cao bc;1ch nay a $nh chuyen doi quy cua Nha Bau T' d'q'c chap nh$n de th)'c hi$n sau khi s6 'Q'ng chung cht quy d$t chuyen doi d'q'c xac nh$n a thu<';c sa ho,u cua Nha )au T' d$t $nh chuyen doi d6. a $nh chuyen nh'q'ng chung cht quy cua Nha Bau T' d'q'c chap nh$n de th)'c hi$n sau khi s6 'Q'ng chung cht quy d$t chuyen nh'q'ng d'q'c xac nh$n a thu<';c s& ho,u cua Nha Bau T' d$t $nh chuyen nh'q'ng d6. a L$nh Mua cua Nha Bau TU' ho$c d'q'c chap nh$n de th)'c hi$n sau khi ho SO' dang ky mua da d'q'c 8c;1i y chuyen nh'q'ng chap nh$n, $nh mua phai g'i kem theo cac tai i$u hq'p 1$ xac nh$n vi$c nha dau t' da hoan tat vi$c thanh toan vao tai khoan cua Quy ho$c Ngan hang giam sat xac nh$n tien da d'q'c thanh toan day du a t'ng L$nh Ban 8'Q'C Chap Nh$n, L$nh Mua 8'Q'C Chap Nh$n, L$nh Chuyen 86i 8'Q'C Chap Nh$n ho$c L$nh Chuyen Nh'Q'ng 8'Q'C Chap Nh$n ho$c a m<';t nh6m g6m hai ho$c nhieu $nh tren. a ngay ma Cong Ty Quan Ly Quy xac dinh Gia Tri Tai San Rong cua Quy theo quy djnh cua 8ieu L$ nay va Ban Cao Bc;1ch. a Ngay ma Cong Ty Quan Ly Quy thay m$t cho Quy th)'c hi$n phat hanh, mua c;1i, chuyen doi va/ho$c chuyen nh'q'ng chung cht quy t' nha dau t' theo CO' che giao djch cua quy. a bat ky ngay nao khong phai a Thu Bay, Chu Nh$t ho$c ngay nght e ma vao ngay d6 cac san giao dich chung khoan va cac ngan hang tc;1i Vi$t Nam ma c'a hoc;1t d<';ng kinh doanh b1nh th'6'ng. d'q'c hieu va giai thich theo quy djnh tc;1i 8ieu 4.46 cua Lu$t Chung Khoan s6 54/2019/QH 14 d'q'c Qu6c h<';i N'O'C C<';ng Hoa Xa h<';i Chu NghTa Vi$t Nam thong qua vao ngay 26 thang 11 nam 2019, ho$c quy djnh khac thay the quy djnh tc;1i 8ieu La ca nhan, to chuc trong n'&c va n'&c ngoai n~m gio, chung cht quy. a phap u$t cua n'&c C<';ng Hoa Xa H<';i Chu NghTa Vi$t Nam. a m<';t S)' ki$n ngoai tam kiem soat cua m<';t ng'6'i ma am cho ng'o'i d6 kh6ng the th)'c hi$n d'q'c bat ky nghia V, nao cua minh theo quy djnh tc;1i 8ieu L$ nay, Ban Cao Bc;1ch ho$c Phap Lu$t ien quan, bao gom nh'ng khong gi6'i hc;1n: (a) thien tai (nh' a, nh'ng khong gi6'i hc;1n, chay, no, d<';ng dat, hc;1n han, s6ng than va 10 1,1t); (b) chien tranh, hanh vi thu djch (cho du c6 tuyen b6 chien tranh hay khong), xam 'Q'C, hanh d<';ng cua cac the )'c thu djch n'6'c ngoai, d<';ng vien, $nh ho$c cam v$n; (c) noi oc;1n, each mc;1ng, khai nghta, the )'c quan dqi ho$c $t do ho$c n<';i chien; r 8

9 -~ -~ r "Th<>'i E>i~m E>6ng s6 L~nh" "Trung Tam LLPu Ky Ch'ng Khoan" hay "VSD" "UBCKNN" "Vi~t Nam" "VNE>" hay "E>f>ng Vi~t Nam" (d) nhiem ph6ng x9 t' b~t ky nguon nhien i$u hc;1t nhan nao ho?c t' chm thai hc;1t nhan do chay nhien i$u h9t nhan, V, no ch~t ph6ng x 9 ho?c cac ch~t nguy hi m khac t' V, no cac hq'p ch~t h9t nhan ho?c cac thanh phan hc;1t nhan cua nhcmg hqp ch~t d6; (e) b 9 o d9ng, d1nh cong, an cong, dong clpa nha may ho?c noi o9n; (f) hanh dqng ho?c de dqa khung b6; ho?c (g) d9o u$t, 1$nh, quyet djnh ho?c c'ang che cua CO' quan nha n'6'c; b~t ky S,' thay d6i, dieu chinh ho?c slpa d6i nao cua Phap Lu$t; ho?c khung hoang tai chinh ma c6 anh h'<yng nghiem tr9ng den th! tm&ng tai chinh cua Vi$t Nam. a th&i di m cu6i cung ma 0 9i Ly Phan Ph6i nh$n 1$nh giao djch ch'ng chi quy t' nha dau t' d th,'c hi$n trong Ngay Giao Djch ch'ng chi quy. La Trung Tam L'U Ky Ch'ng Khoan Vi$t Nam ho?c b~t ky CO' quan nao khac thay the ho?c ke thua quyen h9n va nghta V, CUa CO' quan nay. a Oy Ban Ch'ng Khoan Nha N'O'C Vi$t Nam ho?c b~t ky CO' quan nao khac thay the ho$c ke th'a quyen h9n va nghta V, CUa CO' quan nay. a n'o'c C9ng Hoa Xa H i Chu NghTa Vi$t Nam. La dong tien dang 'u hanh hqp phap cua Vi$t Nam. CHU'O'NG 1. QUY E>!NH CHUNG E>i~u 1. Ten va dja chi cua Quy Ten tieng Vi$t: Ten tieng Anh: Ten viet tat: 0ia chi ien h$: 0i$n thoc;1i: Website: QUY E>AU TU' TRA PHEU THANH KHOAN VNACAPTAL VNACAPTAL LQUDTY BOND FUND VLBF Cong Ty Co Phan Quan Ly Quy VinaCapita Tang 17, Toa Nha SunWah, 115 Nguyen Hu$, Ph'&ng Ben Nghe, Qu$n 1, Thanh Ph6 Ho Chi Minh, Vi$t Nam (84-28) Fax: (84-28) wm. vinacapita.com E>iu 2. Th<>'i h~n ho~t d9ng cua Quy Quy khong bi gi6'i h9n ve th&i h9n ho9t d9ng. E>iu 3. Nguyen T~c Tb Ch'c Cua Quy Quy d'q'c t6 ch'c d'o'i h1nh th'c quy ma theo quy djnh cua Phap Lu$t va quy djnh cua 0ieu L$ nay. E>iu 4. T6ng V6n Huy E>9ng Va S6 LLPgng ch'ng chi quy OLPQ'C Chao Ban 1. V6n 0ieu L$ d'q'c huy d9ng trong an dau chao ban ra cong chung cua Quy t6i thi u a VN0 (nam m'o'i ty 0ong Vi$t Nam). V6n 0ieu L$ d'q'c chia thanh cac ch'ng chi quy. M$nh gia cua mqt ch'ng chi quy a VN0 (m'&i ngan 0ong Vi$t Nam). 2. Nha )au T' g6p v6n b~ng 0ong Vi$t Nam theo each th'c chuy n tien vao tai khoan cua Quy d'q'c ma tc;1i Ngan Hang Giam sat. 3. Quy khong bi gi6'i hc;1n s6 'Q'ng t6i da Ch'ng chi quy d'q'c phat hanh tru' khi 0c;1i HQi Nha )au T' c6 quyet d!nh khac. 9

10 4. Bat cu thay d6i nao ve gia tri v6n g6p t6i da ho,;3c s6 L'Q'ng chung chi quy t6i da d'q'c phat hanh se do 0<;1i H i Nha 0au TU' quyet djnh va d'q'c bao cao v&i UBCKNN. 0ieu 5. Chi djnh 0.;ti Di~n Huy 09ng V6n Va Chao Ban Chwng Chi Quy Cua Quy Ng'ai d<;1i dii;n theo phap u$t cua Cong Ty Quan Ly Quy d'q'c chi dinh a d9i dii;n huy d ng v6n va chao ban Chung Chi Quy ra cong chung. 0ieu 6. Cong Ty Quan Ly Quy Cong Ty Quan Ly Quy: Cong Ty C6 Ph~n Quan Ly Quy VinaCapita Giay phep thanh $p va ho9t d ng s6 31/UBCK-GP do UBCKNN cap an dau ngay 14 thang 4 nam 2008 (va cac sua d6i, bo sung vao tcrng thai diem) 0ia chi: Tang 17, Toa Nha SunWah, 115 Nguyen Hu$, PhL'ang Ben Nghe, Qu$n 1, Thanh Ph6 Ho Chf Minh, Vii;t Nam 0i$n tho9i: (84-28) Fax: (84-28) ieu 7. Ngan Hang Giam Sat Ngan Hang TMCP 0au TL' Va Phat Trien Vii;t Nam - Chi Nhanh Nam Ky Kh&i NghTa Giay chung nh$n dang ky ho9t d ng chi nhanh s , dang ky an dau ngay 29/11/2004, dang ky thay d6i an thu 11 ngay 31/01/2019 do S& ke ho9ch va 0au t' thanh ph6 Ho Chf Minh cap. Giay phep ho9t d ng L'u ky chung khoan s6: 106/Q0-UBCK ngay 14/05/2003 do UBCKNN cap 0ia chi: 66 Ph6 0uc Chfnh, Ph'ang Nguyen Thai Binh, Qu$n 1, Ho Chf Minh, Vii;t Nam 0i$n tho9i: Fax: CHU'O'NG 2. 0ieu 8. M1:1c Tieu 0~u TU' QUY 0!NH VE M)C TEU, CHiNH SACH va HJ?.N MU'C 0Au TU' Mt,Jc tieu dau tl' cua Quy a t6i L'U qi nhu$n b~ng each dau tl' vao cac tai san c6 thu nh$p c6 djnh, thanh khoan 6n dinh va c6 chat L'Q'ng tfn dt,jng t6t. Quy c6 thanh khoan inh ho9t hang ngay, phu hqp v&i cac nha dau t' dau t' v&i cac mt,jc dfch dau t' ng~n ho,;3c trung h9n, d,' trcr tien cho nhu cau ho 9 t d ng kinh doanh. 0ieu 9. Chi~n LU'<;>'C E)~u TU', Chinh Sach 0~u TU' Va Phan B6 Tai San 1. Quy se ap dt,jng chien L'Q'C dau t' nang d ng tuy vao dien bien cua thi tmang va t$p trung dau t' vao danh mt,jc cac tai san t9o thu nh$p c6 dinh nh' tfn phieu, chung chi tien gui, trai phieu, giay ta c6 gia va cac tai san c6 thu nh$p c6 dinh khac c6 chat L'Q'ng tfn dt,jng t6t, dam bao thu hoi v6n va mang ve cac khoan thu nh$p c6 dinh cho Quy. 2. Quy cong se dau t' vao cac o9i chung chi tien gui, trai phieu, giay ta c6 gia va cac tai san c6 thu nh$p c6 dinh khac c6 chat L'qng tfn dt,jng t6t. Cac tai san nay bao gom cac tai san d'q'c ii;t ke t9i 0ieu 9.7 cua 0ieu L$ nay. 3. Trai phieu doanh nghii;p d'q'c xem xet dau tl' neu trai phieu d6 thoa man m t trong cac tieu chf quy dinh t9i cac 0ieu 9.7 (d), 9.7 (e) va 9.8 cua Ban cao b9ch nay va thoa man cac tieu chf do Cong Ty Quan Ly Quy de ra va phu hqp v&i quy dinh cua Phap Lu$t. Cong Ty Quan Ly Quy se ap dt,jng ph'ang phap phan tfch tu tren xu6ng de danh gia cac dieu kii;n kinh te vt mo, dien bien 9m phat, ai suat va ty gia de d'a ra quyet dinh dau t' ien quan den ky hc;1n, Q'i suat trai phieu va nh6m nganh cua t6 chuc phat hanh. Ben c9nh d6, Cong Ty Quan Ly Quy dong thai ap dt,jng phl'ang phap phan tfch tu d'&i en de chon Qc cac t6 chuc phat hanh c6 chat L'qng tfn dt,jng t6t va c6 du nang,'c tai chfnh dap ung nhu cau thanh toan ai va v6n g6c trai phieu khi den hc;1n. 4. Quy c6 Sf inh hoc;1t trong phan b6 tai san dau t' tuy thu c vao tinh hinh thi tr'ang va ca h i dau t' tc;1i tung thai diem khac nhau d,'a tren nh$n dinh cua Cong Ty Quan Ly Quy v&i mt,jc tieu xuyen su6t trong toan b thai gian hoc;1t d ng cua Quy a bao vi; qi fch cua Nha 0au TL'. Tuy nhien, vii;c phan b6 tai san dau t' khong d'q'c VL'Q't qua nhcrng hc;1n che dau t' quy dinh t9i 0ieu L$ nay, Ban Cao Bc;1ch va quy dinh cua Phap Lu$t. 5. Ty trong phan bo tai san dau t' th,'c te c6 the se dao d ng tuy vao dien bien cua thi tmang va cac ca h i dau t' cua Quy vao tung thai diem va tuy thu c vao danh gia cua Cong Ty Quan Ly Quy ve rui ro va Q'i nhu$n mang c;1i cua cac ca h i dau t' nay t9i tung thai diem. Thong th'ang, ty 1$ phan b6 10

11 i r vao cac tai san c6 thu nhc;ip co djnh se cao ho'n khi cac dieu ki$n kinh te vt mo thfch hqp va phu hq'p v6'i chien U'Q'C dau tu' gia trj. 6. Phu hq'p v6'i quy djnh cua Phap Luc;it va cac h,;rn che dau tu' theo quy djnh t9i 8ieu L$ nay va Ban Cao B9ch, khi cac dieu ki$n cua thj tru'c:yng ho~c cua nen kinh te du'q'c xem a bat qi cho Quy va Nha Bau TU', Cong Ty Quan Ly Quy c6 the ap dt,mg chien U'Q'C dau tu' gia tri va t9m thai dau tu' phan 6'n ho?c toan bo tai san cua Quy vao cac oc;1i tai san an toan va co m'c sinh ai 6n djnh nhu' tien va cac khoan tu'o'ng du'o'ng tien va/ho~c cac khoan dau tu' ng~n h9n va/ho~c cac tai san c6 thu nhc;ip co djnh ft rui ro. Trong nhcmg tru'ang hqp nay, Quy c6 the khong d9t du'q'c mt,jc tieu dau tu' da du'q'c de ra trong 8ieu L$ nay va mt,jc tieu the hi$n trong Ban Cao B9ch. 7. Cac o9i tai san ma Quy du'q'c dau tu' bao g6m: 8. (a) Tien g'i cac ngan hang thu'o'ng mc;1i theo quy djnh cua phap uc;it ngan hang; (b) Cong C, thi tmang tien t$ bao g6m giay ta c6 gia, cong C, chuyen nhu'q'ng theo quy djnh cua phap uc;it; (c) Cong C, nq cua Chfnh phu, trai phieu du'q'c Chfnh phu bao anh, trai phieu chfnh quyen dja phu'o'ng; ke ca cac giao djch mua ban 9i cong C, nq cua Chfnh phu theo quy djnh cua Bo Tai chfnh ve quan y giao djch cong C, nq' cua Chfnh phu; (d) C6 phieu niem yet, c6 phieu dang ky giao dich, trai phieu niem yet tren So giao djch ch'ng khoan, ch'ng chi quy d9i chung; (e) C6 phieu chao ban an dau ra cong chung, trai phieu chao ban ra cong chung; trai phieu doanh nghi$p phat hanh rieng e b&i t6 ch'c niem yet c6 bao anh thanh toan cua t6 ch'c tin dt,jng ho~c cam ket mua 9i cua t6 ch'c phat hanh toi thieu 1 an trong 12 thang va moi an cam ket mua 9i toi thieu 30% gia trj dqt phat hanh; (f) Quyen phat sinh g~n ien v6'i ch'ng khoan ma quy dang n~m giq>. Vi$c dau tu' vao cac tai san quy djnh t9i 8ieu 9.7 (e) phai dap L'ng cac dieu ki$n sau: (a) (b) (c) E>i~u 10. H.;m Ch~ E>cu TU' C6 quy djnh t9i 8ieu 1$ quy va Ban cao b9ch; 8a du'q'c Ban d9i di$n quy chap thuc;in b~ng van ban ve o9i, ma ch'ng khoan, so U'Q'ng, gia trj giao djch, thai diem th,'c hi$n; C6 du tai i$u ch'ng minh ve bao anh thanh toan ho?c tai i$u ve cam ket mua 9i cua t6 Ch'C phat hanh. 1. Cac khoan dau tu' cua Quy se du'q'c da d9ng h6a va dap L'ng cac dieu ki$n quy djnh t9i 8ieu L$ nay va quy djnh cua Phap Lu~t. CO' cau danh mt,jc dau tu' cua Quy phai bao dam tuan thu cac nguyen t~c sau: (a) Quy se dau tu' vao cac o9i trai phieu, cong C, thj tmang tien t$, tien g'i c6 ky h9n va cac cong C, c6 thu nhc;ip co djnh khac v6'i ty trong dau tu' vao cac tai san nay chiem t) tam mu'o'i phan tram (80%) gia trj taf san rong tr& en; (b) Khong du'q'c dau tu' qua ba mu'o'i phan tram (30%~ t6ng gia tri tai san cua Quy vao cac tai san quy djnh t9i cac 8ieu 9.7 (a), (b), {d) va (e) cua 8ieu L$ nay phat hanh b&i cac cong ty trong cung mot nh6m cong ty c6 quan h$ so hq>u v6'i nhau thuoc cac tmang hq'p sau day: cong ty me, cong ty con; cac cong ty so hq>u tren 35% c6 phan, phan van g6p cua nhau; nh6m cong ty con co cung mot cong ty me; (c) Khong du'q'c dau tu' qua hai mu'o'i phan tram (20%) t6ng gia trj tai san cua Quy vao ch'ng khoan dang U'u hanh cua mot t6 ch'c phat hanh, va cac tai san quy djnh t9i 8ieu 9.7 (a) va (b) cua mot t6 ch'c phat hanh, tn) cong C, nq' cua Chfnh phu; (d) Khong du'q'c dau tu' vao ch'ng khoan cua mot t6 ch'c phat hanh qua mu'cyi phan tram (10%) t6ng gia trj ch'ng khoan dang U'u hanh cua t6 chu'c do, tr.j' cong C, nq' cua Chfnh Phu; (e) Khong du'q'c dau tu' qua mu'ai phan tram (10%) t6ng gia trj tai san cua Quy vao cac tai san quy djnh t9i cac 8ieu 9.7 (e) cua 8ieu L$; (f) T9i moi thai diem, tong gia tri du' nq' vay va cac khoan phai tra cua Quy khong du'q'c V'Q't qua Gia Tri Tai San Rong cua Quy; 11 ~ ::.

12 (g) (h) Khong d'q'c dau t' vao cht'.mg cht quy cua chfnh quy; Khong d'q'c dau t' tn1c tiep vao bat d9ng san, da quy, kim o9i quy hiem; va (i) ChT d'q'c dau t' vao ch'ng cht quy d9i chung khac, cong ty dau t' ch'ng khoan d9i chung do cong ty quan y quy khac quan y va bao dam cac h9n che sau: (i) Khong dau t' vao qua 10% tong so ch'ng cht quy dang L'u hanh cua m9t quy d9i chung, co phieu dang L'u hanh cua m9t cong ty dau t' ch'ng khoan d 9 i chung; (ii) Khong dau t' qua 20% tong gia tri tai san cua quy vao ch'ng cht quy cua m9t quy d9i chung, co phieu cua m9t cong ty dau t' ch'ng khoan d9i chung; (iii) Khong dau t' qua 30% tong gia tri tai san cua quy vao cac ch'ng cht quy d9i chung, co phieu cong ty dau t' ch'ng khoan d9i chung; 2. Tr' tmang hqp quy djnh t9i cac 0ieu 10.1 (f), (g) va (h) ben tren, ca cau danh m1,1c dau t' cua Quy d'q'c phep sai 1$ch so v6'i cac h9n che dau t' quy djnh t9 i 0ieu 10.1 neu SL! sai 1$ch d6 xuat phat t' cac nguyen nhan sau: (a) Do bien d9ng gia tren thi tmang cua tai san trong danh m1,1c dau t' cua Quy; (b) Do phai th,'c hi$n cac khoan thanh toan cua Quy theo quy dinh cua phap u$t baa gom vi$c th,'c hi$n 1$nh giao djch cua nha dau t'; (c) Do ho9t d9ng hqp nhat, sap nh$p, chia, tach cac to chu'c phat hanh; (d) Quy m6'i d'q'c cap phep thanh 1$p ho~c do tach Quy, hqp nhat Quy ho~c sap nh$p Quy ma thai gian ho9t d9ng khong qua sau (06) thang tfnh t' ngay d'q'c cap giay ch'ng nh$n dang ky 1$p Quy ho~c Giay ch'ng nh$n dang ky 1$p quy dieu chtnh; (e) Quy dang trong thai gian giai the. 3. Cong Ty Quan Ly Quy phai dieu chtnh 19i danh m1,1c dau t' dap 'ng cac h9 n m'c dau t' theo quy dinh t9i 0ieu 10.1 trong thai h9n ba (03) thang ke t' ngay sai!$ch phat sinh do cac nguyen nhan quy djnh t9i 8ieu 10.2 (a), (b), (c) va (d) 4. Tmang hqp do oi cua Cong Ty Quan Ly Quy dan den danh m1,1c dau t' cua Quy kh6ng tuan thu cac h9n che dau t' theo quy dinh cua Phap Lu$t ho~c cua 8ieu L$ nay, Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m dieu chtnh 9i danh m1,1c dau t' trong thai h9n m'6'i am (15) ngay ke t' ngay phat hi$n ra sai 1$ch. Bong thai, Cong Ty Quan Ly Quy phai chju mqi chi phf phat sinh ien quan den cac giao dich nay va boi th'6'ng cha Quy cac ton that (neu phat sinh). Tuy nhien, neu phat sinh qi nhu$n, Cong Ty Quan Ly Quy phai h<;1ch toan ngay mqi khoan qi nhu$n c6 d'q'c cha Quy. 5. Cong Ty Quan Ly Quy cht d'q'c dau t' tien g'i va cong c1,1 tien t$ theo quy dinh t9i cac 8ieu 9.7 (a), (b) cua 8ieu L$ nay d'q'c phat hanh b&i cac to chu'c tfn d1,1ng trong danh sach da d'q'c Ban 8 9 i Di$n Quy phe duy$t b~ng van ban. Oieu 11. Ho~t Oqng Vay, Cho Vay, Giao Djch Mua Ban L~i, Giao Djch Ky Quy 1. Cong Ty Quan Ly Quy khong d'q'c SU' d1,1ng v6n va tai san cua Quy de cho vay ho~c baa anh cho bat ky khoan vay nao. 2. Cong Ty Quan Ly Quy khong d'q'c phep vay de dau t', tr' tmang hqp vay ngan h 9 n theo quy djnh cua phap u$t ngan hang de trang trai cac chi phi can thiet cha Quy ho~c th,'c hi$n thanh toan cac giao djch mua 19i ch'ng cht quy t' Nha 0au TU'. Tong gia tri cac khoan vay ngan h9n cua Quy khong d'q'c qua nam phan tram (5%) Gia Tri Tai San Rong cua Quy t9i mqi thai diem va thai h9n cua m9t khoan vay t6i da kh6ng qua ba m'o'i (30) ngay. 3. Cong Ty Quan Ly Quy khong d'q'c SU' d1,1ng tai san cua Quy de th,'c hi$n cac giao djch ky quy (vay mua ch'ng khoan) cho Quy ho~c cho bat ky ca nhan ho~c to ch'c nao khac, khong d'q'c st' d1,1ng tai san cua Quy de th,'c hi$n cac giao djch ban khong, cho vay ch'ng khoan. 4. Quy d'q'c phep th,'c hi$n cac giao djch mua ban 9i cong c1,1 nq cua Chfnh Phu theo quy dinh cua 89 Tai Chinh ve quan y giao djch cong c1,1 nq cua Chinh Phu. Oieu 12. PhU'O'ng Phap Liya Ch9n Ocu TU' Cong Ty Quan Ly Quy se d'a ra ph'o'ng phap i,'a chqn dau t' phu hq'p v6'i m1,1c tieu dau t' cua Quy vao t'ng thai diem va tuan thu cac quy djnh t9i 0ieu L$ nay, bao gom quy djnh t9i cac 8ieu 8, 8ieu 9, r 1 12

13 f 1 1 0ieu 10, 0ieu 11 va quy dinh ien quan cua Phap Lu$t. CHU'O'NG 3. Oi~u 13. Nha O~u TU' NHA oau TU', s6 O.ANG KY NHA oau TU' VA GAO D!CH CHU'NG CH QUY 1. Nha 0au T' a cac ca nhan ho,;ic to chlpc trong n'o'c va n'6'c ngoai, s& ho,u it nhat a m(t (01) chlpng cht quy tr& en. Nha 0au T' se khong phai chiu trach nhi$m ho,;ic c6 bat ky nghta V, nao khac doi v&i Quy ngoai trach nhi$m trong phc;im vi so chlpng chi quy ma Nha 0au T' s& ho,u 2. Nha 0au T' a to chlpc bao g6m cac to chlpc kinh te ho,;ic xa h(i d'q'c Phap Luc;it cong nh$n ho,;ic d'q'c thanh $p m(t each hqp phap theo phap u$t n'&c ngoai va d'q'c phep dau t' vao Quy. Nha 0au T' a to chlpc se CU' ng'oi dc;ii di$n hqp phap de dc;ii di$n cho Nha 0au T' doi v&i so chlpng chi quy ma to chlpc d6 dang s& ho,u. Bat ky S,' bo nhi$m, bai nhi$m ho,;ic thay the nao doi v&i ng'oi dc;ii di$n nay se phai d'q'c thong bao cho Quy b~ng van ban va d'q'c ky b&i ng'ai dc;ii di$n theo phap uc;it cua t6 chlpc d6. 3. Cong Ty Quan Ly Quy, Ng'ai Co Lien Quan cua Cong Ty Quan Ly Quy, thanh vien h(i d6ng quan tri, t6ng giam doc, ph6 t6ng giam doc, nhan vien cua Cong Ty Quan Ly Quy va Ng'oi C6 Lien Quan cua thanh vien h(i d6ng quan tri, tong giam doc, ph6 tong giam doc, nhan vien cua Cong Ty Quan Ly Quy d'q'c tham gia g6p von thanh $p, dau t' vao Quy va tr& thanh Nha 0au T'. Oi~u 14. Quy~n va Nghia VJ cua Nha O~u TU' 1. Nha 0au T' c6 cac quyen va nghta V,J sau day: (a) Quyen d'q'c doi XU' cong b~ng, moi chlpng chi quy deu tc;io cho ng'oi SO' ho,u quyen, nghta V,J, qi ich ngang nhau; (b) Quyen t,' do chuyen nhu'qng chlpng chi quy, tr' tr'ong hqp bi hc;in che chuyen nh'q'ng theo quy djnh cua phap uc;it va tc;ii 0ieu 1$ quy; (c) Quyen d'q'c tiep c$n day du cac thong tin djnh ky va thong tin bat th'ong ve hoc;it d(ng cua quy; (d) Quyen va trach nhi$m tham gia cac cu(c hqp 0c;ii h(i nha dau t' va th,'c hi$n quyen bieu quyet du'&i hinh thlpc trt,'c tiep ho,;ic thong qua dc;ii di$n du'q'c uy quyen ho,;ic th,'c hi$n b6 phieu t' xa (guii thu', fax, th' di$n tui, tham d,' h(i nghi tr,'c tuyen, b6 phieu di$n tui ho,;ic hinh thlpc di$n t' khac); (e) NghTa V, thanh toan day du tien mua chlpng chi quy trong thoi hc;in quy djnh tc;ii 0ieu 1$ quy, Ban cao bc;ich va chi chju trach nhi$m ve cac khoan nq' va nghta V, tai san khac cua quy trong phc;im vi so tien da thanh toan khi mua chlpng chi quy; (f) (g) (h) H'&ng qi t' hoc;it d(ng dau t' cua quy t'o'ng LPng v&i so 'Q'ng chlpng cht quy nam gio,; HU'&ng cac qi ich va tai san d'q'c chia hqp phap t' vi$c thanh y tai cua quy; Yeu cau cong ty quan y quy thay mc;h quy mua c;ii chlpng chi quy; (i) Kh&i ki$n cong ty quan y quy, ngan hang giam sat ho,;ic to ch(pc ien quan neu to chlpc nay vi phc;im quyen, Q'i ich hqp phap cua minh; U) Cac quyen va nghta V,J khac theo quy djnh cua Phap Lu$t ve chlpng khoan va tc;ii 0ieu L$ nay. 2. Nha dau tu' ho,;ic nh6m nha dau t' s& ho,u t' 5% tr& en t6ng so chlpng cht quy dang 'U hanh c6 cac quyen sau day: (a) Xem xet va trich t,jc so bien ban va cac Nghi quyet cua Ban dc;ii di$n quy, bao cao tai chinh nam va cac bao cao cua ngan hang giam sat ien quan den hoc;it d(ng cua quy; (b) Yeu cau cong ty quan y quy tri$u tc;ip hop 0c;ii h(i nha dau tu' bat thu'ong trong cac tmang hqp sau: (i) Cong ty quan y quy, ngan hang giam sat vi phc;im quyen cua nha dau t' ho,;ic nghta vt,j cua cong ty quan y quy, ngan hang giam sat ho,;ic ra quyet dinh V'Q"t qua thim quyen quy dinh tc;ii 0ieu 1$ quy, hqp d6ng giam sat ho,;ic d'q'c giao b&i 0c;ii h(i nha dau tu', gay ton that cho quy; (ii) Ban dc;ii di$n quy da het nhi$m ky tren 06 thang ma ch'a d'q'c bau thay the; 13.~..., -..., J

14 (iii) Cac trl'&ng hq'p khac theo quy djnh t9i Dieu 1$ quy nay; (c) Yeu cau cong ty quan y quy, ngan hang giam sat giai trinh cac vim de bat thu'&ng ien quan den tai san va ho9t dqng quan y, giao djch tai san cua quy. Trong th&i h9n 15 ngay ke t' ngay nh$n du'q'c yeu cau, cong ty quan y quy, ngan hang giam sat phai tra &i nha dau tu'; (d) Kien nghi van de du'a vao chu'o'ng trnh hqp D9i hqi nha dau tu'. Kien nghi phai b ng van ban va du'q'c g&i den cong ty quan y quy ch$m nhat 03 ngay am vi$c tm6'c ngay khai m9c: (e) Cac quyen va nghta V,J khac theo quy djnh t9i Dieu 1$ quy nay 3. Nha dau tu' ho$c nh6m nha dau tu' sa huu t' 10% tra en t6ng s6 ch'ng chi quy dang U'u hanh c6 cac quyen de cu ngu'&i vao Ban d9i di$n quy. Trinh h,1', thu t1,1c de cu ap d1,1ng tu'o'ng t,j' theo quy djnh cua phap u$t ve doanh nghi$p ap d1,1ng d6i v&i vi$c de CU' ngu'6'i vao HQi dong quan tri cua c6 dong ho$c nh6m c6 dong s& huu t' 10% tr& en tong s6 co phan pho thong. 4. Yeu cau, kien nghi cua nha dau tu' ho$c nh6m nha dau tu' theo quy djnh tc;1i khoan 2,3 Dieu nay phai du'q'c $p b ng van ban va phai c6 hq, ten, dia chi ien c;1c, s6 Giay ch'ng minh thu' nhan dan ho$c Can cu'&c cong dan ho$c HQ chieu ho$c ch'ng th,j'c ca nhan hq'p phap khac; ten, dia chi tr1,1 s& chfnh, qu6c tjch, s6 Giay ch'ng nh$n dang ky doanh nghi$p ho$c s6 Quyet dinh thanh 1$p d6i v&i nha dau tu' a to ch'c; s6 U'Q'ng ch'ng chi quy n~m giu va thai diem n~m giu cua t'ng nha dau tu', tong s6 ch'ng chi quy cua ca nh6m nha dau tu' va ty 1$ s& huu trong tong s6 ch'ng chi quy dang LU'u hanh cua quy; nqi dung yeu cau, kien nghi; can CL' va y do. TrU'&ng hq'p tri$u t$p Dc;1i hqi nha dau tu' bat thu'6'ng theo quy djnh tc;1i diem b khoan 2 Dieu nay, phai kem theo cac tai i$u xac minh y do vi$c tri$u t$p Dc;1i hqi nha dau tu' bat thu'6'ng; ho$c cac tai i$u, ch'ng CL' ve cac vi phc;1m cua cong ty quan y quy, ngan hang giam sat ho$c ve quyet djnh VU'Q't qua th~m quyen theo quy dinh tc;1i Dieu 1$ quy, hq'p dong giam sat. Oieu 15. S6 Dang Ky Nha D~u T' 1. Cong Ty Quan Ly Quy se th,j'c hi$n ho$c uy quyen cho to ch'c cung cap dich V,J D9i Ly Chuyen NhU'qng 1$p va quan y So Dang Ky Nha Dau TU' chfnh (so chfnh) ho$c uy quyen cho D9i Ly Ky Danh (neu c6) $p va quan y so dang ky nha dau tu' ph1,1 (so ph1,1) de xac nh$n quyen s& huu Chung Chi Quy cho Nha Dau TU'. 2. So Chfnh va So Ph1,1 se bao gom cac thong tin sau: (a) Ten, dia chi tr1,1 s& chfnh cua Cong Ty Quan Ly Quy; ten, dia chi tr1,1 s& chfnh cua Ngan Hang Giam Sat; ten day du cua Quy. (b) Tong s6 ch'ng chi quy du'q'c quyen chao ban, tong s6 ch'ng chi quy da ban va tong v6n huy dqng du'q'c cho quy; (c) Danh sach nha dau tu': hq ten, s6 Giay ch'ng minh thu' nhan dan ho$c Can CU'O'C cong dan ho$c HQ chieu ho$c cht'ng th,j'c ca nhan hq'p phap khac, dia chi ien 19c (d6i v&i ca nhan), ten day du, ten viet t~t. s6 Giay ch'ng nh$n dang ky doanh nghi$p ho$c s6 Quyet dinh thanh $p, dja chi tr1,1 s& chfnh (d6i v&i to ch'c); s6 tai khoan U'u ky ch'ng khoan (neu c6); s6 tai khoan cua nha dau tu' ho$c s6 tieu khoan kem theo s6 tai khoan ky danh; s6 U'Q'ng ch'ng chi quy s& huu; ty 1$ s& huu; ngay dang ky mua va ngay thanh toan; (d) Ngay 1$p s6 dang ky nha dau tu'. 3. Cong Ty Quan Ly Quy va to ch'c cung cap dich V, Dc;1i y chuyen nhu'q'ng phai uon c6 day du thong tin ve s& huu cua t'ng nha dau tu' theo quy dinh cua Phap Lu$t, ke ca nha dau tu' giao dich tren tai khoan ky danh. Thong tin ve phan s& huu cua Nha Dau TU' tren So chfnh se a b ng ch'ng ch'ng minh quyen s& huu cua Nha Dau TU' d6i v&i ch'ng chi quy. Quyen SO' huu nay du'q'c xac 1$p t' thai diem thong tin ve phan n~m giu nay du'q'c c$p nh$t tc;1i So chfnh Oieu 16. Giao Djch Chwng Chi Quy 1. Trong th&i hc;1n ba mu'o'i (30) ngay ke t' ngay giay ch'ng nh$n dang ky 1$p Quy c6 hi$u,j'c, cong ty quan y quy phai to ch'c giao dich ch'ng chi quy cho nha dau tu'. Hoc;1t dqng giao djch ch'ng chi quy se du'q'c th,j'c hi$n dinh ky va du'q'c quy djnh cv the tc;1i Ban Cao Bc;1ch nhu'ng khong ft ho'n hai (2) an moi thang. 2. Tan suat giao dich cua Quy: (a) Nha Dau TU' c6 the mua, ban, chuyen d6i quy ho$c chuyen nhu'q'ng ch'ng chi quy vao cac Ngay Giao Dich. Ngay Giao Djch a ngay Th' Hai den Th' Sau hang tuan. Trong tru'6'ng 14

15 .. r hqp Ngay Giao Dich a th' bay, chu nh~t ho~c ngay nghi ~. ngay nghi bu theo quy dinh th Ngay Giao Dich se a ngay Giao Dich ke tiep. (b) Vi c thay d6i Ngay Giao Dich se du'q'c cong ty quan y quy c$p nh$t vao Ban cao b<;ch, thong bao tr'&c cho cac Oiem Nh$n L nh, du'q'c thong bao tren trang thong tin dien t' cua Cong Ty Quan Ly Quy va cong bo thong tin theo quy djnh. Viec giam tan suat giao djch phai du'q'c 8<;.i h(i nha dau tu' thong qua va uon dam bao tan suat giao djch khong d'q'c ft ho'n 02 an trong 01 thang. Vi c th!c hi n 1 nh mua cua Nha )au TU' du'q'c th!c hi$n theo nguyen t~c sau: (a) M(t 1$nh mua ch'ng chi quy du'q'c xem a L nh Mua 8U'Q'C Chap Nh$n khi h6 SO' dang ky mua du'q'c f<;i Ly Chuym NhU'Q'ng chap nh$n; 1 nh mua phai g'i kem theo cac tai i u hqp 1 xac nh$n viec nha dau tu' da hoan tat vi c thanh toan vao tai khoan cua quy ho~c Ngan Hang Giam Sat xac nh$n da nh$n du'q'c khoan thanh toan day du; (b) Nha 8au TU' phai thanh toan so tien mua ch'ng chi quy t' tai khoan ngan hang d'ng ten nha dau tu' ho$c t' tai khoan ngan hang d'ng ten ng'6'i du'q'c Nha )au TU' uy quyen th!c hi n thanh toan so tien mua ch'ng chi quy vao tai khoan cua Quy t<;i Ngan Hang Giam Sat trong th6'i h<;n quy dinh t<;i Ban Cao B<;ch de Ngan Hang Giam Sat nh$n du'q'c dung th6'i h<;n va 8<;.i Ly Chuyen Nh'qng hoan thanh x' y L nh Mua. Trong tm6'ng hqp vi c thanh toan cho m(t L nh Mua 8U'Q'C Chap Nh$n du'q'c th!c hien bai ca nhan hoac t6 ch'c khac khong phai a Nha )au TU' th phieu 1 nh mua d6 va cac tai i u xac nh$n vi c thanh toan phai neu ro gia tri thanh toan, ten va so tai khoan giao djch ch'ng chi quy cua Nha 8au TU' a ng'<yi du'q'c th) hu'ang qi [ch t' vi c thanh toan h( d6. Moi khoan dau t' mua ch(mg chi quy deu phai th!c hien biing tien 86ng Vi t Nam va b~ng hnh th'c chuyen khoan vao tai khoan cua Quy du'q'c ma t<;i Ngan Hang Giam Sat; (c) Ngan Hang Giam Sat xac nh$n v6'i Cong Ty Quan y Quy, 8<;.i Ly Phan Phoi ho~c t6 ch'c cung cap djch V) c6 ien quan khac ve viec da nh$n day du tien mua ch'ng chi quy cua Nha )au TU'; (d) Gia tr! giao djch cua m(t 1 nh mua phai khong thap ho'n so tien mua toi thieu du'q'c cong bo t<;i Ban Cao B<;ch vao t'ng th6'i diem; va (e) So L'Q'ng ch'ng chi quy ban cho Nha )au TU' c6 the a s6 e a d<;ng th$p phan, am tron t6'i so h<;ng th' hai sau dau phay. Viec th!c hien 1 nh ban cua Nha )au TU' d'q'c th!c hi n theo nguyen tcfic sau: (a) M(t 1$nh ban ch'ng chi quy du'q'c xem a Lenh Ban 8U'Q'C Chap Nh$n khi so U'qng ch'ng chi quy dang ky ban du'q'c 8<;.i Ly Chuyen Nh'Q'ng xac nh$n a thu(c so hc'u cua Nha )au TU' d~t 1$nh ban d6 va c6 du s6 U'qng ch'ng chi quy de ban theo quy djnh t<;i Ban Cao B<;ch; (b) M(t Lenh Ban 8U'Q'C Chap Nh$n c6 the khong du'q'c th!c hien ho~c chi du'q'c th!c hien m(t phan theo quy d!nh t<;i 8ieu 17 cua 8ieu L nay va quy djnh t<;i Ban Cao B<;ch; (c) Vi c thanh toan cho Nha )au TU' du'q'c th!c hien trong th6'i h<;n 05 ngay am vi c ke t' ngay giao djch ch'ng chi quy tr' tm6'ng hqp quy d!nh t<;i 8ieu ieu 1$ nay. Tien ban ch'ng chi quy du'q'c chuyen vao tai khoan ngan hang mang ten nha dau t' ho~c tai khoan ngan hang do nha dau tu' chi djnh theo quy dinh t<;i Ban cao b<;ch; (d) So U'Q'ng ch'ng chi quy con <;i sau khi ban khong du'q'c thap ho'n gia tr! toi thieu de duy tr tai khoan cua Nha )au TU' du'q'c quy djnh t<;i Ban Cao B<;ch. 5. Nha dau tu' du'q'c chuyen d<si quy khi cong ty quan y quy c6 t' 2 quy ma tra en va c6 cung d<;i y chuyen nh'qng. M(t 1 nh chuyen d<si nhiim ban ch'ng chi quy cua Quy de mua chli'ng chi quy cua quy khac d'q'c xem a L nh Chuyen 86i f'q'c Chap Nh$n khi so L'Q'ng ch'ng chi quy dang ky ban d'q'c 8<;.i Ly Chuyen Nh'qng xac nh$n a thu(c so hc'u cua Nha )au TU' d~t 1$nh chuyen d6i d6 va se d'q'c d6ng th6'i xem a Lenh Ban f'q'c Chap Nh$n t'o'ng L!'ng v&i So ch'ng chi quy d'q'c d$t de chuyen d<si. Quy trnh th!c hien L nh Chuyen 86i f'q'c Chap Nh$n d'q'c cong b6 t<;i Ban Cao B<;ch. 6. Cac Lenh f'q'c Chap Nh$n nh$n d'q'c tr'6'c Thai 8iem 86ng S6 L nh d'q'c th!c hi n t<;i NAV cua m t ch'ng chi quy cua Ngay Giao Ojch d6. 7. Nha )au T' c6 the th!c hi n chuyen nh'qng phi th'o'ng m<;i d'&i d<;ng qua t$ng, th'a ke ho~c 15.\.:,

16 th,'c hie;:m phan quyet cua toa an ho$c CO' quan nha nu'&c c6 thcfim quyen so ch'ng cht quy ma minh dang s& hci'u. M(t $nh chuyen nh'q'ng phi th'ong m9i du'q'c xem a L$nh Chuyen Nh'qng 8U'Q'C Chap Nh$n khi s6 U'Q'ng ch'ng cht quy dang ky chuyen nh'qng du'q'c 8 9i Ly Chuyen Nh'qng xac nh$n a thu(c s& hc'u cua Nha )au TU' d$t $nh chuyen nh'qng d6. 8. Phu hqp v&i quy dinh t9i ieu 17, cac L$nh 8U'Q'C Chap Nh$n du'q'c 89i Ly Chuyen Nh'Q'ng nh$n tm&c Thai 8iem 86ng So L$nh cua Ngay Giao Dich tu'ong L'ng se du'q'c th,'c hi$n vao Ngay Giao Dich d6. Tat ca cac L$nh Mua 8U'Q'C Chap Nh$n nh$n sau Thai 8iem 86ng So L$nh se du'q'c th,'c hi$n r vao Ngay Giao Djch tiep theo, tr' tmang hqp Nha )au TU' c6 yeu cau huy L$nh Mua 8U'Q'C Chap Nh$n d6. Tat ca cac L$nh Ban 8U'Q'C Chap Nh$n, L$nh Chuyen 86i 8U'Q'C Chap Nh$n va L$nh Chuyen Nh'qng phi th'ong m9i 8U'Q'C Chap Nh$n nh$n du'q'c sau Thai 8iem )6ng So L$nh se du'q'c huy. e tranh hieu nham, trong tmang hqp Nha )au TU' muon tiep t~c th,'c hi$n L$nh Ban 8U'Q'C Chap Nh$n, L$nh Chuyen E)oi 8U'Q'C Chap Nh$n ho$c L$nh Chuyen NhU'Q'ng 8U'Q'C Chap Nh$n bi huy d6, Nha )au TU' phai d$t $nh m6'i t9i Ngay Giao Dich tiep theo. 9. Thai 8iem 86ng So L$nh doi v&i cac L$nh 8U'Q'C Chap Nh$n de th,'c hi$n vao m(t Ngay Giao Dich c~ the a 14 gia 40 phut t9i Ngay Giao Dich gan nhat tm&c Ngay Giao Dich ch'ng cht quy d6. M(t $nh mua du'q'c d$t tm&c Thai 8iem 86ng So L$nh va du'q'c Ngan Hang Giam Sat xac nh$n da nh$n du'q'c so tien tm&c thai h9n quy dinh tc;1i Ban Cao B9ch cua Ngay Giao Djch ien tm&c Ngay Giao Dich t'ong L'ng du'q'c xem a L$nh Mua 8U'Q'C Chap Nh$n de th,'c hi$n vao Ngay Giao Dich d Tat ca cac khoan thanh toan de mua ch'ng cht quy deu phai d'q'c th,'c hi$n b~ng ph'ong th'c chuyen khoan vao tai khoan cua Quy du'q'c ma t9i Ngan Hang Giam Sat. Trong tmang hqp vi$c thanh toan cho m(t L$nh Mua 8U'Q'C Chap Nh$n du'q'c th,'c hi$n b&i ca nhan ho$c to ch'c khac khong phai a Nha )au TU' thi phieu $nh mua d6 va cac tai i$u xac nh$n vi$c thanh toan phai neu r6 gia tri thanh toan, hq ten va so tai khoan giao dich ch'ng cht quy cua Nha )au TU' a ng'ai th~ hu'ang Q'i ich t' vi$c thanh toan h( d6. E>i~u 17. Th,'c Hi~n M9t Ph~n L~nh OU'Q'C Ch~p Nh~n va T~m Dwng Giao Djch chwng chi quy { 1. Cong Ty Quan Ly Quy c6 quyen cht dap L'ng m(t phan cac L$nh 8U'Q'C Chap Nh$n khi xay ra m(t trong cac tmang hq'p sau: (a) Tong gia tri cac L$nh Ban 8U'Q'C Chap Nh$n (ke ca L$nh Ban 8U'Q'C Chap Nh$n do ho9t d(ng chuyen d6i) tr' tong gia tri cac L$nh Mua 8U'Q'C Chap Nh$n (ke ca L$nh Mua 8U'Q'C Chap Nh$n do ho9t d(ng chuyen d6i) t9i m(t Ngay Giao Dich c~ the &n hon m'ai phan tram (10%) Gia Tri Tai San Rong cua Quy t9i Ngay Giao Dich d6; ho$c (b) Vi$c th,'c hi$n toan b( cac L$nh 8U'Q'C Chap Nh$n dan t&i: (i) Gia Tri Tai San Rong cua Quy giam xuong du'&i nam m'oi ty ong Vi$t Nam ( VN8); ho$c (ii) Gia tri phan chung cht quy ho$c s6 chung cht quy con 9i tren tai khoan cua Nha )au TU' thap hon s6 chung cht quy ho$c gia tri toi thieu de duy tr tai khoan cua Nha )au T' da du'q'c quy dinh tc;1i Ban Cao B9ch; ho$c (iii) Gia Tri Tai San Rong con c;1i ho$c so chung chi quy con 9i cua Quy thap hon Gia Tri Tai San Rong toi thieu (khac v&i gia tri xac dinh tc;1i diem (i) ben tren) ho$c s6 ch'ng cht quy U'u hanh toi thieu ma da du'q'c 8 9i H(i Nha )au TU' phe duy$t va da du'q'c cong bo t9i Ban Cao B9ch (neu c6); ho$c (iv) So 'qng ch'ng cht quy dang U'u hanh VU'Q"t qua khoi 'qng toi da da du'q'c 8 9 i H(i Nha )au TU' phe duy$t va cong bo t9i Ban Cao B9ch (neu c6); ho$c (v) Cac tmang hqp khac theo quyet dinh cua 8 9i H(i Nha )au TU' phu hqp v&i quy djnh cua Phap Lu$t. 2. Nguyen nhan cua vi$c cht th,'c hi$n m(t phan cac L$nh 8U'Q'C Chap Nh$n theo quy dinh t 9 i ieu 17.1 ben tren phai du'q'c thong bao tr,'c tiep cho Nha )au TU' trong vong ba (3) Ngay Lam Vi$c ke t' Ngay Giao Dich t'ong L'ng ho$c du'q'c cong bo tren trang thong tin di$n t' cua Cong Ty Quan Ly Quy. 3. Vi$c th,'c hi$n m(t phan cac L$nh 8U'Q'C Chap Nh$n theo quy dinh t9i ieu ben tren se du'q'c ap d~ng theo nguyen t:fic cung m(t ty 1$. C~ the, toan b( phan chu'a th,'c hi$n cua cac L$nh 8U'Q'C Chap Nh$n du'q'c ghep cung v&i cac L$nh 8U'Q'C Chap Nh$n t6'i sau de th,'c hi$n, bao dam ty 1$ gic'a gia tri th,'c hi$n va gia tri dang ky giao dich cua cac L$nh 8U'Q'C Chap Nh$n a nh' nhau. Phan con 9 i cua cac L$nh 8U'Q'C Chap Nh$n chu'a du'q'c th,'c hi$n se bi huy. e tranh hieu nham, trong tmang hqp 16

17 f Nha Bau TU' mu6n tiep t,ic th,'c hi$n phan bi huy cua L$nh B'Q'C Chap Nh$n, Nha Bau TU' phai d~t $nh m6'i cho phan bi huy d6 t9i Ngay Giao Dich tiep theo. Quy dinh ve s6 d' doi v6'i gia tri hoi;ic so U'qng ch(rng chi quy toi thieu de duy tr tai khoan cua Nha Bau TU' se khong ap d1,mg trong tmang hqp cac L$nh Ban B'Q'C Chap Nh$n chi d'q'c th,'c hi$n m t phan theo quy djnh t9i Bieu B6i v6'i tmang hq'p quy dnh t9i Bieu 17.1 ((a), Cong Ty Quan Ly Quy du'q'c keo dai thai h9n thanh toan, nh'ng kh6ng VU'Q't qua ba m'o'i (30) ngay sau khi du'q'c Ban d9i di$n quy chap thu$n, ke t' Ngay Giao Dich t'o'ng L'ng. Ngoai ra, tuy thu c vao tnh hnh ho9t d ng cua Quy t9i thai diem d6, Cong Ty Quan Ly Quy c6 the b~ng toan quyen xem xet cua minh th,'c hi$n toan bq cac L$nh BU'Q'C Chap Nhc;1n (thay vi chi th,'c hi$n mqt phan) ma khong pht,j thu c vao m!'c gi6'i h9n quy dinh t9i cac 8ieu 17.1 ((a) va ((b) (i). 5. Cong Ty Quan Ly Quy c6 the t9m d!'ng cac giao dch ch'ng chi quy khi xay ra m t trong cac s,' ki$n sau day: (a) Cong Ty Quan Ly Quy khong the th,'c hi$n vi$c mua 9i ch'ng chi quy theo yeu cau do nguyen nhan Bat Kha Khang; (b) Cong Ty Quan Ly Quy khong the xac dinh Gia Tri Tai San Rong cua Quy vao Ngay dinh gia mua 9 i ch'ng chi quy do ch'ng khoan trong danh mvc dau t' cua Quy bi dinh chi giao dich theo quyet dinh cua S& giao dich ch!'ng khoan; (c) Cac tr'ang hqp khac theo quy dinh cua Phap Lu,;1t ho~c theo yeu cau cua UBCKNN. 6. Cong Ty Quan Ly Quy phai bao cao Ban B 9i Di$n Quy va UBCKNN trong thai h9n hai m'o'i b6n (24) gia, ke t' khi xay ra m t trong cac S,' ki$n quy djnh t9i Bieu 17.5 va phai tiep tvc th,'c hi$n vi$c mua 9i ch'ng chi quy ngay sau khi cac SV' ki$n nay cham d!'t. 7. Thai h9n t9m d'ng giao dch ch'ng chi quy khong d'q'c keo dai qua chin m'o'i (90) ngay ke t' Ngay t9m d!'ng giao dich ch'ng chi quy. 8. Trong thai h 9 n ba m'o'i (30) ngay ke t' ngay ket thuc thai h9n t9m d'ng giao dich ch'ng chi quy theo quy dinh t 9 i Bieu 17.7, Cong Ty Quan Ly Quy phai t6 ch!'c hqp de ay y kien B9i HQi Nha Bau TU' ve vi$c giai the Quy ho~c tach Quy hoi;ic tiep tvc keo dai thai h9n t9m d!'ng giao djch ch'ng cht quy. 9. Trong thai h 9 n tri$u tc;1p B 9 i H i Nha Bau TU', neu cac nguyen nhan dan t6'i vi$c t9m d'ng giao dch ch'ng chi quy cham d't, Cong Ty Quan Ly Quy d'q'c huy b6 vi$c tri$u t$p B 9i HQi Nha Bau TU'. 10. Khi vi$c t 9 m d!'ng th,'c hi$n cac giao dich ch'ng chi quy theo quy dinh t9i Bieu 17.5 cham d!'t, cac L$nh Mua B'Q'C Chap Nh$n, L$nh Ban B'Q'C Chap Nh$n va L$nh Chuyen B6i B'Q'C Chap Nh$n da d'q'c nh$n tm6'c thai diem tc;1m d'ng se du'q'c th,'c hi$n t9i Ngay Giao Djch dau tien sau khi giao dich d'q'c th,'c hi$n tr& 9i va t9i m'c Gia Tri Tai San Rong cua Ngay Giao Dich d6. Oieu 18. Chuy~n Nh'9'ng Phi Th'O'ng M~i 1. Cac giao djch chuyen nh'q'ng phi th'o'ng m9i nh' ti;ing cho, th'a ke Ch'ng Chi Quy du'q'c th,'c hi$n theo quy djnh t'o'ng L!'ng cua Phap Lu$t va quy che cua Cong Ty Quan Ly Quy t9i t'ng thai diem. 2. Vi$c th'a ke Ch'ng Chi Quy phai phu hqp v6'i quy djnh cua Phap Lu$t ve th'a ke. Quy chi chap nh$n ng'ai th'a ke hq'p phap va khong chju trach nhi$m d6i v6'i bat ky tranh chap nao ien quan den vi$c th'a ke hoi;ic ng'ai th'a ke. 3. Cong Ty Quan Ly Quy se dang ky ng'ai th'a ke hqp phap cua Nha Bau TU' trong So Bang Ky Nha Bau TU' sau khi ng'ai th'a ke d6 da (i) cung cap day du b~ng ch'ng hqp phap theo quy djnh cua Phap Lu$t ch'ng minh ng'ai d6 a ng'o'i th'a ke hqp phap cua Nha Bau TU' va (ii) xac nh$n va cam ket r~ng cac thong tin cung cap cho Cong Ty Quan Ly Quy a trung th,'c, chinh xac va vi$c th'a ke d6 khong c6 bat ky tranh chap nao. Oieu 19. Gia Djch V~ Giao Djch Ch('ng Chi Quy 1. Gia phat hanh an dau cua m t ch'ng chi quy do Cong ty Quan y Quy quy djnh va da du'q'c cong bo t 9 i Ban Cao Bc;1ch. Gia phat hanh an dau a m!'c gia nha dau t' phai thanh toan cho cong ty quan y quy de mua 1 ch'ng chi quy trong dqt chao ban an dau, du'q'c tinh b~ng m$nh gia cua mqt ch'ng chi quy c ng v6'i gia dich vv phat hanh. 2. Gia djch vv va chi phi ien quan tn,'c tiep den giao djch mua, ban, ch uyen nh'q'ng, chuyen doi ch'ng chi quy do Nha Bau TU' tr,'c tiep chi tra va khong d'q'c tinh vao chi phi cua Quy. Phu hqp v6'i cac quy djnh cua Phap Luc;1t va Bieu L$ cua Quy, Cong Ty Quan Ly Quy d'q'c quyen thay doi bieu gia djch 17

18 v1.,1 nay nh'ng phai cong bo cong khai trong Ban Cao Bc;ich, trang thong tin di$n t' cua cong ty quan y quy. 3. Gia phat hanh ch'ng cht quy d'q'c ap d1.,1ng khi Nha Dau TU' mua ch'ng cht quy, a m'c gia ma Nha Dau TU' phai thanh toan bang gia tri tai san rang tren mqt ch'ng cht quy tinh tc;ii Ngay Giao Dich Ch(rng ChT Quy c,ng v&i gia dich v1.,1 phat hanh. Gia dich v1.,1 phat hanh ch('ng cht quy do Cong Ty Quan Ly Quy quyet djnh nh'ng khong d'q'c VL'Q't qua nam phan tram (5%) gia tri giao djch va phai d'q'c cong bo trong Ban Cao B9ch. 4. Gia mua c;1i ch('ng cht quy d'q'c tinh tren Gia Tri Tai San Rong cua moi ch('ng cht quy d'q'c mua 19i, a m'c gia ma Nha Dau TU' d'q'c thanh toan bang gia tri tai san rang tren mqt ch'ng cht quy tinh tc;1i Ngay Giao Dich Ch('ng ChT Quy tr' di gia djch V, mua c;1i. M('c Gia Djch V1.,1 Mua Lc;1i du'q'c ap d1.,1ng d,'a tren th6'i gian Nha Dau TU' n~m gic' ch('ng cht quy, do Cong Ty Quan Ly Quy quyet dinh nh'ng khong d'q'c VL'Q't qua ba phan tram (3%) gia tri giao djch va phai d'q'c cong bo trong Ban Cao B9ch. 5. Gia djch v1.,1 chuyen d6i quy a m'c gia djch v1.,1 ma Nha Dau TU' phai thanh toan khi chuyen d6i ch('ng cht quy ay ch('ng cht quy cua quy khac do Cong Ty Quan Ly Quy quan y. Gia djch v1.,1 chuyen d6i ch('ng cht quy do Cong Ty Quan Ly Quy quyet djnh nh'ng khong d'q'c VL'Q't qua ba phan tram (3%) gia trj giao djch va phai d'q'c cong bo trong Ban Cao B9ch. 6. Gia djch v1.,1 chuyen nh'q'ng (phi th'o'ng mc;1i) doi v&i ch('ng cht quy ap d1.,1ng doi v&i Nha Dau TU' th,'c hi$n chuyen nh'q'ng ch('ng cht quy khong phai cho m1.,1c dich th'o'ng m9i nh' de th'a ke, t~ng, cho ho~c theo 1$nh cua toa an ho~c CO' quan nha n'&c c6 tham quy m. Gia dich v1.,1 doi v&i mqt giao djch chuyen nh'q'ng (phi th'o'ng m9i) d'q'c cong bo chi tiet trong Ban Cao Bc;1ch. 7. MQi thay d6i ve gia djch V, giao djch ch('ng cht quy cht du'q'c th,'c hi$n khi m('c gia djch V, sau khi tang khong VL'Q't qua cac m('c quy dinh tc;1i khoan 3, 4, 5 Dieu nay. Thai hc;1n ap d1.,1ng m('c gia dich v1.,1 m&i s&m nhat a sau sau m'o'i (60) ngay ke t' ngay bieu gia djch v1.,1 m&i d'q'c cong bo cong khai trong Ban Cao Bc;ich va Cong Ty Quan Ly Quy cong bo thong tin Ban Cao B9ch m&i cua Quy tren trang thong tin di$n t' cua Cong Ty Quan Ly Quy. E>i~u 20. Giai phap cho v~n df thua 16 cua Quy Tr'6'ng hq'p Quy bi thua o, khoan o d'q'c don sang nam sau de tinh Q'i nhu$n Oy ke. Quy se khong chi tra Q'i t('c neu Q'i nhu$n Oy ke bi o. Oi~u 21. E)~j Hc;,i Nha E)~u T.' CHU'O'NG 4. E)~ HQ NHA oau TU' 1. Dc;1i Hqi Nha Dau TU' a CO' quan c6 tham quyen cao nhat cua Quy va tat ca nhc'ng Nha Dau TU' c6 ten trong S6 Dang Ky Nha Dau TU' tr'o'c th6'i diem chot danh sach de tri$u t$p cuqc hqp deu c6 quyen tham d,' Dc;1i Hqi Nha Dau TU'. 8 9i Hqi Nha Dau TU' hang nam ho~c bat th'6'ng se d'q'c t6 ch('c b&i Cong Ty Quan Ly Quy phu hq'p v&i quy djnh cua Dieu L$ nay va cua Phap Lui_'t i HQi Nha Dau TU' hang nam d'q'c t6 ch'c trong th6'i h9n bon (04) thang ke t' ngay ket thuc nam tai chinh. Theo de nghj cua Ban d9i di$n quy, cuqc hqp D9i hqi nha dau t' th'6'ng nien c6 the gia hc;in nh'ng kh6ng qua 06 thang ke t' ngay ket thuc nam tai chinh va phai thong baa Oy ban Ch('ng khoan Nha n'&c. HQp D9i Hqi Nha Dau TU' th'6'ng nien khong d'q'c t6 ch('c d'&i hinh th('c ay y kien bang van ban, tr' khi: (a) vi$c t6 ch('c hqp th'6'ng nien d'&i hinh th('c ay y kien bang van ban d'q'c Ban D9i Di$n Quy chap thu$n; va (b) nqi dung thao ui_'m va xin y kien D9i HQi Nha Dau TU' khong ien quan den cac van de sau: (i) thay d6i CO' ban chinh sach dau t' ho~c m1.,1c tieu dau t' cua Quy quy dinh tc;ii Dieu L$ quy; (ii) thay d6i m('c gia djch v1.,1 tra cha Cong Ty Quan Ly Quy ho~c Ngan Hang Giam Sat; (iii) thay d6i Cong Ty Quan Ly Quy ho~c Ngan Hang Giam Sat; ho~c (iv) sap nh$p quy, hqp nhat, chia tach ho~c giai the Quy. 3. D9i Hqi Nha Dau TU' bat th'6'ng c6 the d'q'c tri$u t$p trong nhc'ng tm6'ng hq'p sau: (a) Cong Ty Quan Ly Quy ho~c Ngan Hang Giam Sat ho~c Ban Dc;ii Di$n Quy xet thay a can thiet vi quyen Q'i cua Quy; ho~c (b) Theo yeu cau cua Nha Dau TU' ho~c nh6m Nha Dau TU' s& hc'u t' (5%) t6ng so ch('ng cht quy dang L'u hanh theo quy djnh tc;ii Dieu 14.2 (b) Dieu L$ nay. 18

19 r { 4. Vi$c t6 chuc hqp 0c;1i Hoi Nha 0au TU' bat th'6'ng theo quy djnh tc;1i 0ieu 21.3 phai du'q'c th,'c hi$n trong vong ba m'o'i (30) ngay ke t' ngay Cong Ty Quan Ly Quy nh$n du'q'c yeu du tri$u t$p h9p bat thu'cmg 0c;1i Hoi Nha 0au TU', trong d6 neu ro y do va mt,jc tieu cua vi$c tri$u t$p hqp bat th'6'ng 0c;1i Hoi Nha 0au TU'. Tm6'ng hq'p cong ty quan y quy khong tri$u t$p 0c;1i hoi nha dau t', cong ty quan y quy phai chju trach nhi$m tru'&c phap u$t va phai boi th'ang thi$t hc;1i phat sinh d6i v&i quy (neu c6). Tr'ang hq'p Cong Ty Quan Ly Quy khong tri$u t$p hqp 0c;1i hoi nha dau t' theo quy djnh tc;1i 0ieu 21.3, trong thai hc;1n 30 ngay tiep theo, Ban 0c;1i Di$n Quy ho~c Ngan Hang Giam Sat thay the cong ty quan y quy tri$u t$p hqp 0c;1i hoi nha dau t' theo trnh t,', thu tt,jc quy dinh tc;1i 0ieu L$ nay. Oieu 22. Quyen Va Nhi~m V~ Cua O~i HQi Nha O~u TU' 0c;1i Hoi Nha 0au TU' c6 cac quyen va nghta V,J sau day: 1. Quyet djnh ve vi$c S'a d6i, bo sung 0ieu L$ cua Quy; 2. Phe duy$t cac thay doi CO' ban trong chinh sach dau t' ho~c mt,jc tieu dau t' cua Quy quy djnh tc;1i 0ieu 1$ quy; thay doi muc gia dich Vt,J tra cho Cong Ty Quan Ly Quy ho~c Ngan Hang Giam Sat; thay doi Cong Ty Quan Ly Quy ho~c Ngan Hang Giam Sat; 3. Quyet dinh vi$c chia, tach, sap nh$p, hq'p nhat, giai the Quy; thay doi thai hc;1n hoc;1t dong cua Quy. 4. Quyet dinh ph'o'ng an phan ph6i Q'i tuc; 5. Quyet djnh vi$c tc;1m d'ng giao djch chung chi quy; 6. Bau, mien nhi$m, bai nhi$m Chu Tich va thanh vien Ban 0c;1i Di$n Quy; quyet djnh muc thu ao va chi phi hoc;1t dong cua Ban 0c;1i Di$n Quy; thong qua vi$c,'a chqn to chuc kiem toan d'q'c chap thu$n de kiem toan bao cao tai chfnh hang nam cua Quy; thong qua cac bao cao ve tnh hnh tai chinh, tai san va hoc;1t dong hang nam cua Quy; 7. Xem xet va x' y vi phc;1m cua Cong Ty Quan Ly Quy, Ngan Hang Giam Sat va Ban 0c;1i di$n Quy gay t6n that cho Quy; 8. Yeu cau Cong Ty Quan Ly Quy, Ngan Hang Giam Sat xuat trnh so sach ho~c giay ta giao djch tc;1i 0c;1i Hoi Nha 0au TU'; 9. Cac van de khac thuoc th~m quyen cua 0c;1i Hoi Nha Dau TU' theo quy djnh tc;1i 8ieu L$ nay va theo quy dinh cua Phap Lu$t. Oieu 23. Oieu Ki~n, Th~ Thwc Tifn Hanh HQp O~i H9i Nha O~u TU' Va L~y Y Kifn O~i HQi Nha O~u TU' B~ng Van Ban 1. Thai gian, ch'<yng trnh va noi dung d,' kien cua Dc;1i Hoi Nha 0au TU' phai du'q'c thong bao cong khai cho Nha Dau TU' va bao cao Oy ban Chung khoan Nha n'&c t6i thieu hai m'o'i m6t (21) ngay tm&c khi dien ra cuoc hqp Dc;1i H(>i Nha Dau TU'. Dc;1i H(>i Nha Dau TU' khong thao u$n cac van de khac ngoai cac van de da du'q'c neu trong ch'o'ng trnh dc;1i h(>i. 2. Nha Dau TU' c6 the tr,'c tiep tham d,' Dc;1i H i Nha Dau TU' ho~c thong qua ng'ai dc;1i di$n theo uy quyen ho~c th,'c hi$n bo phieu t' xa (g'i thu', fax, th' di$n t', tham d,' h(>i nghi tr,'c tuyen, bo phieu di$n t' ho$c hnh thuc di$n t' khac quy djnh tc;1i 0ieu 1$ quy). 3. Cu(>c hqp Dc;1i H(>i Nha Dau TU' d'q'c tien hanh khi c6 s6 Nha Dau TU' tham d,' dc;1i di$n cho tren 50% tong s6 phieu bieu quyet. 4. Tr'ang hq'p cu(>c hqp an thu nhat khong du dieu ki$n tien hanh theo quy djnh tc;1i Dieu 23.3, CUQC hqp an thu hai du'q'c tri~u t$p trong thai hc;1n ba m'o'i (30) ngay ke t' ngay CUQC hqp an thu nhat d,' dinh khai mc;1c. Trang tm6'ng hq'p nay, cu(>c hqp Dc;1i H(>i Nha 0au TU' du'q'c tien hanh khong pht,j thu(>c vao s6 Nha Dau TU' tham d,' cu(>c hqp. 5. The thuc, hnh thuc hqp Dc;1i H(>i Nha Dau TU': (a) Dc;1i H(>i Nha Dau TU' c6 the du'q'c to chuc d'&i hnh thuc hqp t$p trung ho$c khong t$p trung b~ng each thong qua h(>i nghi tn,'c tuyen, bo phieu di$n t' (e-voting). Tr'6'ng hq'p cu(>c h9p Dc;1i H i Nha Dau TU' du'q'c to chuc dong thai & nhieu dja diem khac nhau th dja diem hqp Dc;1i H i Nha Dau TU' du'q'c xac djnh a no'i chu t9a tham d,' hqp. (b) Dc;1i H(>i Nha Dau TU' do Chu Tich Ban Dc;1i Di$n Quy chu tri. Tmang hq'p Chu Tjch Ban Dc;1i Di$n Quy vang m$t th Ph6 Chu Tjch Ban Dc;1i Di$n Quy ho~c cac thanh vien con c;1i chi djnh 19.' ) ~ f

20 mot thanh vien Ban D9i Di$n Quy du'ng ra chu tri. (c) Tat ca cac CUQC hqp cua 0c;ii HQi Nha 0au TLP phai dlpq'c 1$p thanh bien ban va LPU gici' t 9 i trt,j sa chfnh cua Cong Ty Quan Ly Quy. 6. Nguyen t~c. noi dung, trinh t,', thu tt,jc ay y kien Nha 0au TLP b~ng van ban: (a) Cong Ty Quan Ly Quy phai chu~n bi phieu ay y kien, d,' thao quyet dinh cua 0 9i HQi Nha Dau TLP va cac tai i$u giai trnh d,' thao quyet dinh. Phieu ay y kien kem theo d,' thao quyet djnh va tai i$u giai trnh phai dlpq'c g'i b~ng phlpo'ng thu'c de bao dam den dlpq'c dja chi dang ky nh$n thong tin cua tlpng Nha 0au TLP, dong thai g'i th' di$n t' (emai) ho~c cac hnh thu'c di$n t' khac den dia chi dang ky cua Nha 0au TU' va dang tren trang thong tin di$n t' cua cong ty. (b) Phieu ay y kien phai c6 cac nqi dung chu yeu sau day: (i) Ten, so va ngay cap giay ch'ng nh$n dang ky thanh 1$p Quy; ten, trt,j sa chfnh, so va ngay cap giay phep thanh 1$p Cong Ty Quan Ly Quy; (ii) Mt.Jc dfch ay y kien; (iii) HQ ten, dia chi ien 1 9 c, quoc tich, so giay ch'ng minh nhan dan, hq chieu ho~c ch'ng th,'c ca nhan hq'p phap khac cua Nha 0au TLP a ca nhan; ten, dia chi trt,j sa chfnh, quoc tich, so quyet dinh thanh 1$p ho~c so dang ky kinh doanh cua Nha Dau TU'; ten, dia chi ien 19c, quoc tich, so giay ch'ng minh nhan dan, hq chieu ho~c ch'ng th,'c ca nhan hqp phap khac cua dc;ii di$n theo uy quy?m cua Nha Dau TU' a to chu'c; (iv) (v) (vi) (vii) (viii) So 'Q'ng ch'ng chi quy cua tlpng o9i va so phieu bieu quyet cua Nha Dau TU'; Van de can ay y kien de thong qua quyet dinh; PhLPO'ng an bieu quyet bao gom tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y kien; Thai h9n phai g'i ve Cong Ty Quan Ly Quy phieu ay y kien da dlpq'c tra 16'i; HQ ten, ch Ci' ky cua ng'6'i d9i di$n theo phap u$t cua Cong Ty Quan Ly Quy; va (ix) Phieu ay y kien da dj'q'c tra ai phai c6 chci' ky cua Nha Dau TU' a ca nhan, cua ng'6'i d9i dien theo uy quyen ho~c ng'6'i d9i dien theo phap u$t cua Nha 0au TU' a t6 ChU'C. (c) Phieu ay y kien da tra 16'i g'i ve Cong Ty Quan Ly Quy theo mot trong cac hnh thu'c sau: g'i th', fax, thlp di$n t' (dfnh kem ban scan phieu ay y kien c6 chci' ky cua Nha Dau TU'), ho~c cac hnh thu'c dien t' khac. Cac phieu ay y kien g'i ve sau thai h9n da xac dinh t9i noi dung phieu ay y kien ho~c da bi ma trong tm6'ng hqp g'i th' ho~c bi tiet Q trong cac tm6'ng hq'p khac a khong hq'p 1$. Phieu ay y kien khong dj'q'c g'i ve bi xem a phieu khong tham gia bieu quyet. (d) (i) Bien ban kiem phieu phai c6 cac noi dung chu yeu sau day: Ten, s6 va ngay cap giay ch'ng nh$n dang ky thanh 1$p Quy; (ii) Ten, trt,j sa chfnh, s6 va ngay cap giay phep thanh 1$p va ho9t d ng kinh doanh ch'ng khoan cua Cong Ty Quan Ly Quy; (iii) Mt.Jc dfch va cac van de can ay y kien de thong qua quyet dinh; (iv) S6 Nha Dau TU' v&i tong s6 phieu bieu quyet da tham gia bieu quyet, trong d6 phan biet s6 phieu bieu quyet hqp e va s6 bieu quyet khong hqp e, kem theo pht.j t,jc danh sach Nha Dau TU' tham gia bieu quyet; (v) de; va (vi) T6ng s6 phieu tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y kien d6i v&i tlpng van Cac quyet dinh da dlpq'c thong qua va ty e bieu quyet thong qua t'o'ng 'ng; (vii) HQ, ten, chci' ky cua Chu tich Ban d9i di$n quy, ng'6'i giam sat kiem phieu va ng'6'i kiem phieu. (e) NhCi'ng ng'6'i tham gia kiem phieu phai ien d&i chiu trach nhiem ve tinh trung th,'c va chfnh xac cua bien ban kiem phieu; ien d&i chiu trach nhiem ve cac thiet h9i phat sinh tlp cac 20

21 quyet djnh du'q'c thong qua do kiem phieu khong trung th,'c hoc;1c khong chfnh xac. (f) Phieu ay y kien da du'q'c tra ai, bien ban kiem phieu, toan van nghi quyet da du'q'c thong qua va tai i$u c6 ien quan g'i kem theo phieu ay y kien deu phai du'q'c U'u gicr t9i tr,j sa chfnh cua Cong Ty Quan Ly Quy. t f { 1 (g) Quyet djnh du'q'c thong qua theo hnh th'c ay y kien Nha 0au TU' bang van ban c6 gia tri nhu' quyet dinh du'q'c thong qua t9i cu9c hqp 0 9 i H i Nha 0au TU'. Di~u 24. Quy~t Djnh Cua D~i H9i Nha E>fiu TU' 1. Mai ch'ng chi quy se c6 m9t quyen bieu quyet. Ngan Hang Giam Sat, Cong Ty Quan Ly Quy, t6 ch'c kiem toan, cong ty u$t cung cap djch V,J cha Quy du'q'c quyen tham gia D<;1i H i Nha 0au TU' nhl'ng khong du'q'c bieu quyet. 2. D<;1i HQi Nha 0au TU' thong qua cac quyet djnh thu9c tham quyen bang hnh th'c bieu quyet hoc;1c ay y kien bang van ban. 3. Quyet djnh cua D 9i HQi Nha 0au TU' t9i cu9c hqp du'q'c thong qua khi du'q'c s6 Nha 0au TU' d9i di$n cha tren (50%) t6ng s6 phieu bieu quyet cua nhcrng Nha 0au TU' d! hqp thong qua, tr' tmang hqp quy djnh t9i 0ieu 24.4 du'&i day. 4. Quyet djnh cua D9i HQi Nha 0au TU' ve cac van de quy dinh t9 i cac Dieu 22.2 va 0 ieu 22.3 phai du'q'c thong qua bang hnh th'c bieu quyet t<;i cu9c hqp d<;i h i nha dau tu' va chi du'q'c thong qua neu du'q'c s6 Nha 0au TU' d9i di$n cha tren sau ml'o'i am phan tram (65%) cua tong s6 phieu bieu quyet cua nhcrng Nha Dau TU' d! hqp thong qua. 5. Tmang hqp ay y kien 0 9i H9i Nha 0au TU' du'&i hinh th'c ay y kien bang van ban, quyet djnh cua 0 9 i H i Nha Dau TU' du'q'c thong qua neu du'q'c s6 Nha 0au TU' d9i di$n cha tren 50% t6ng s6 phieu bieu quyetcua tat ca cac Nha 0au TU' c6 quyen bieu quyet tan thanh, khong ph, thu9c vao van de ay y kien. 6. Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan Hang Giam Sat c6 trach nhi$m xem xet dam bao rang mqi quyet djnh cua 0 9i HQi Nha 0au TU' a phu hqp v&i quy djnh cua 0ieu L$ nay va cua Phap Lu$t. 7. Trang v6ng hai ml'o'i b6n (24) gia sau khi ket thuc 0 9i H i Nha Dau TU', Cong Ty Quan Ly Quy va Ban 0 9i Di$n Quy c6 trach nhi$m $p bien ban va nghi quyet d9i h i va g'i cha UBCKNN va cong b6 thong tin theo quy djnh cua Phap Lu$t. Trang tmang hqp quyet djnh cua 0 9i H i Nha Dau TU' khong phu hqp v&i quy djnh cua phap u$t va 0ieu 1$ nay th1 phai to ch'c hqp 0 9 i H i Nha Dau TU' de ay y kien 9i hoc;1c ay y kien nha dau tu' bang van ban. E>i~u 25. Phan E>6i Quy~t E>jnh Cua E>~i H9i Nha E>fiu TU' 1. Nha 0au TU' phan d6i quyet djnh da du'q'c thong qua bai D9i H i Nha Dau TU' ve m9t s6 n i dung quy djnh t9i cac 0ieu 22.2 va 0ieu 22.3 c6 quyen yeu cau Cong Ty Quan Ly Quy mua 9i toan bq s6 ch'ng chi quy cua mnh hoc;1c chuyen doi sang quy khac cua Cong Ty Quan Ly Quy. Yeu cau phai bang van ban, trang d6 neu ro ten, dja chi cua Nha Dau TU', s6 U'Q'ng ch'ng chi quy, y do yeu cau mua 9i hoc;1c de nghi chuyen d6i sang quy khac do Cong Ty Quan Ly quan y. Yeu cau phai du'q'c Nha 0au TU' g'i cha Cong Ty Quan Ly quy trang thai h9n ml'ai am (15) ngay ke t' ngay 0 9i H i Nha 0au TU' thong qua quyet dinh ve cac van de neu tren. 2. Trang thai h9n b6n ml'o'i am (45) ngay ke t' ngay cong b6 ket qua hqp D9i HQi Nha Dau TU', Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m hoan tat vi$c mua 9i hoc;1c chuyen doi s6 ch'ng chi quy cha Nha Dau TU' phan d6i quyet djnh cua D9i H i Nha Dau TU' theo quy djnh t9i Dieu 25.1 d6i v&i cac yeu cau cua Nha 0au TU' du'q'c g'i t&i tr,j sa cua Cong Ty Quan Ly Quy hoi;c D 9i Ly Phan Ph6i trong thai h,;m quy djnh t9i Dieu Trang tmang hqp nay, Nha 0au TU' khong phai thanh toan gia dich V,J mua 9 i hay gia djch Vi,J chuyen doi. Gia mua <;i ch'ng cht quy trong tmang hqp nay se du'q'c xac djnh bang Gia Tri Tai San Rong cua ch'ng cht quy t9i Ngay Giao Dich gan nhat ke t' khi Cong Ty Quan Ly Quy nh$n du'q'c yeu cau cua nha dau tu'. E>i~u 26. Ban d~i di~n Quy CHU'O'NG 5. BAN E>J?. D~N QUY 1. Ban 0 9i Di$n Quy c6 ba (03) thanh vien, trong d6 c6 ft nhat hai phan ba s6 thanh vien Ban 0 9i Dien Quy a thanh vien d c 1$p khong phai a NgL'ai C6 Lien Quan cua Cong Ty Quan Ly Quy, Ngan Hang Giam Sat hoi;c d<;i di$n theo uy quyen cua cac t6 ch'c nay. Nhi$m ky cua Ban 8<;1i Di$n Quy a ba (03) nam, cac thanh vien Ban 0 9i Di$n Quy c6 the du'qc tai b6 nhi$m ma khong c6 gi&i h9n s6 nhi$m 21 1 \

22 ky. Ban 0 9 i DiE;in Quy nhi$m ky VL'a ket thuc tiep t,ic ho9t d(>ng cho den khi Ban 0 9i DiE;in Quy m&i d'q'c bau va tiep quan c6ng vie;ic. Vi$c de CU', L'ng CU' thanh vien Ban d9i di$n quy phai tuan thu cac quy djnh sau: (a) (b) Thong tin ien quan den cac L'ng vien Ban d9i di$n quy phai d'q'c cong b6 tren trang thong tin di$n t' cua cong ty quan y quy chc;m nhat 10 ngay tm&c ngay tri$u t$p hqp 0 9 i hqi nha dau t' de bau thanh vien Ban d9i di$n quy. Thong tin t6i thieu phai bao g6m: hq ten, ngay thang nam sinh; trnh d chuyen man; trnh d quan y; kinh nghi$m trong ho 9 t d(>ng quan y tai san, hoi;\c phan tich dau t' ho~c cac kinh nghi$m trong ho9t d(>ng ch'ng khoan, ngan hang, bao hiem; qua trinh cong tac va ket qua d9t d'q'c; cac cong ty, quy ma L'ng vien dang n~m gio, ch'c v1,1 thanh vien H i d6ng quan tri, thanh vien Ban d 9 i di$n quy; cac qi fch co ien quan t&i cong ty quan y quy, ngan hang giam sat (neu c6); cac thong tin khac neu c6 ien quan; Tmang hqp s6 'Q'ng cac L'ng vien Ban d9i di$n quy thong qua de CU' va L'ng CU' van kh6ng du s6 'Q'ng can thiet, Ban d9i di$n quy d'o'ng nhi$m c6 the de CU' them L'ng vien hoi;\c t6 ch'c de CU' theo CO' che quy djnh t9i 0ieu 1$ quy. CO' che de CU' hay each th'c Ban d 9 i di$n quy d'ang nhi$m de CU' L'ng vien Ban d9i di$n quy d'q'c c6ng b6 ro rang va d'q'c 0 9i hqi nha dau t' thong qua tm&c khi tien hanh de e'; Trinh t,', thu t1,1c de CU', L'ng CU' thanh vien Ban d9i di$n quy th,'c hi$n theo quy djnh cua phap u$t ve doanh nghi$p va ch'ng khoan ap d1,1ng d6i v&i thanh vien H i d6ng quan tri va H i d6ng quan tri.. 2. Trong Ban 0 9i Di$n Quy phai c6: (a) T6i thieu m t (01) thanh vien d c $p co trnh d chuyen man, co kinh nghi$m trong inh VfC ke toan hoi;\c kiem toan; (b) T6i thieu m t (01) thanh vien d(c $p co trinh d( chuyen man, kinh nghi$m am vi$c trong ho9t d(>ng phan tich dau t' ch'ng khoan hoi;\c quan y tai san; va (c) T6i thieu m(>t (01) thanh vien c6 trnh d chuyen man ve phap u$t. 3. Tmang hqp ca cau Ban 0 9i Di$n Quy hoi;\c c6 thanh vien kh6ng con dap L'ng cac dieu ki$n quy djnh t9i 0ieu 27 hoi;\c thanh vien bu(>c phai t' nhi$m hoi;\c CO' cau Ban 0 9i Di$n Quy kh6ng dap L'ng quy djnh t 9 i 0ieu 26.2, trong thai h9n m'ai am (15) ngay sau khi phat hi$n sf vi$c, Ban 0 9i Di$n Quy va Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m 1,'a chqn thanh vien dap L'ng quy djnh de t9m thai thay the. Thanh vien t9m thai thay the th,'c hi$n quyen va nghia v1,1 cua thanh vien Ban 0 9i Di$n Quy cho t&i khi 0 9i HQi Nha 0au TU' chinh th'c b6 nhi$m thanh vien thay the. Khi c6 thay d5i CO' cau Ban 0 9i Di$n Quy, Cong Ty Quan Ly Quy phai th,'c hi$n bao cao UBCKNN va c6ng b6 thong tin theo quy djnh cua Phap Lu$t ve cong b6 thong tin tren thi tmang ch'ng khoan. 4. Tieu chuan 1,'a chqn thanh vien Ban 0 9i Di$n Quy quy djnh theo 0ieu 27 0ieu 1$ quy. Trnh t,', thu t1,1c de CU', L'ng CU' thanh vien Ban d9i di$n quy th,'c hi$n theo quy djnh cua phap u$t ve doanh nghi$p va ch'ng khoan ap d1,1ng d6i v&i thanh vien H i d6ng quan tri. Oiiiu 27. Tieu Chu~n L;'a Ch<;>n Thanh Vien Ban O~i Di~n Quy 1. Thanh vien Ban 0 9i Di$n Quy phai dap L'ng tat ca cac tieu chuan sau: (a) (b) c6 day du nang 1,'c hanh vi dan s,'; kh6ng bi cam thanh $p va quan y doanh nghi$p theo quy dinh cua Phap Lu$t; va (c) c6 kinh nghi$m chuyen man trong inh VfC kinh te, tai chinh, ngan hang, bao hiem, ch'ng khoan, ke toan, kiem toan hoi;\c u$t hoi;\c t6t nghi$p m(t tmang d9i hqc v&i chuyen nganh thu c m t trong cac inh VfC neu tren. 2. Thanh vien Ban 0 9i Di$n Quy kh6ng nhat thiet phai sa hcj'u ch'ng chi quy. 3. Thanh vien Ban 0 9i Di$n Quy kh6ng the hoan thanh nhi$m ky c6 the t' ch'c v&i dieu ki$n dan t' ch'c phai d'q'c g'i cho Chu Tjch Ban 0 9i Di$n Quy va Cong Ty Quan Ly Quy tm&c it nhat sau m'o'i (60) ngay. 4. NhCJ'ng ng'ai sau day khong d'q'c a thanh vien Ban d<;1i di$n quy: (a) Cac tmang hqp th,'c hi$n theo quy dinh cua phap u$t ve doanh nghi$p va ch'ng khoan ap d1,1ng d6i v&i thanh vien H(i d6ng quan tri va HQi dong Quan tri. 22

23 r r f r (b) La thanh vien cua tren 05 Ban d9i di$n quy d9i chung, H(i d6ng quan trj cong ty dau t' ch'ng khoan di;ti chung; (c) Cac tm6'ng hq'p khac theo quy djnh t9i Dieu 1$ nay vacua phap uc;'t. Oieu 28. Quy~n Va Nghia Vt;1 Cua Ban O~i Di~n Quy 1. Ban D9i Di$n Quy c6 cac quyen va nghta vv sau day: (a) D9i di$n cho quyen Q'i cua Nha Dau TL!'; th,'c hi$n cac hoi;tt d(ng phu hq'p v6'i quy djnh cua Phap Luc;'t a bao v$ quyen Q'i cua Nha Dau T'; (b) Phe duy(\'t so tay djnh gia gia trj tai san rang cua quy; danh sach cac to ch'c cung cap bao gia, nguyen tt!c va ph'ang phap xac dinh Gia Tri Tai San Rong; (c) Phe duy(\'t danh sach cac to ch'c tin dvng theo quy djnh tai Dieu 10.5 Dieu 1$ nay; (d) Quyet djnh m'c Q'i nhuc;'n phan phoi theo ph'o'ng an phan phoi Q'i nhuc;'n da d!'q'c Di;ti H(i Nha Dau TU' thong qua; th6'i dim th,'c hi$n, each th'c va ph'o'ng th'c phan phoi Q'i nhuc;'n, ho~c XL' y o phat sinh trong qua tr1nh kinh doanh; (e) Chap thuc;'n cac giao djch tai san cua Quy theo ph'o'ng th'c thoa thuc;'n. Chap thuc;'n cua Ban D 9i Di$n Quy phai b~ng van ban ve khoang gia d,' kien, th6'i dim th,'c hi$n, doi tac giao djch ho~c tieu chf xac djnh doi tac giao djch, o9i tai san giao djch tm6'c khi th,'c hi$n giao djch. Tm6'ng hq'p muc gia th,'c te mua cao han ho~c gia ban th,'c te thap han gia tham chieu cua cac to ch'c cung cap bao gia ho~c V'Q"t qua khoang gia da d'q'c chap thuc;'n, Cong Ty Quan Ly Quy phai giai thfch ro y do a Ban D9i Di$n quy xem xet, quyet djnh; (f) Quyet djnh cac van de ch'a c6 S! thong nhat gi'a Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan Hang Giam Sat tren ca sa quy djnh cua phap uc;'t; (g) Tm6'ng hq'p d'q'c D9i H(i Nha Dau TU' gan nhat uy quyen, quyet djnh cac van de quy dinh t9i cac Dieu 22.2 den Dieu 22.9 cua Dieu L$ nay; (h) Yeu cau Cong Ty Quan Ly Quy, Ngan Hang Giam Sat kip th6'i cung cap day du cac tai i$u, thong tin ve ho9t d(ng quan y tai san va ho9t d(ng giam sat Quy; va (i) Cac quyen va nhi$m vv khac theo quy djnh cua 8ieu L$ nay vacua Phap Luc;'t. 2. Trang th6'i h9n hai m'ai bon (24) gi6' k t' ngay Ban D9i Di$n Quy quyet djnh cac van de quy djnh t9i cac Dieu 22.2 den Dieu 22.9, trong tm6'ng hq'p nay cong ty quan y quy phai th,'c hi$n nghta vv cong bo thong tin Quyet djnh cua Ban d9i di$n quy theo quy djnh ve cong bo thong tin doi v6'i Quyet djnh cua D9i h(i nha dau t'. 3. Khi th,'c hi$n quyen va nhi$m vv cua minh, Ban Di;ti Di$n Quy tuan thu dung quy djnh cua Dieu L$ nay, quyet djnh cua D9i H(i Nha Dau TU' va quy djnh cua Phap Luc;'t. Trang tr'6'ng hq'p quyet djnh do Ban D 9i Di$n Quy thong qua trai v6'i quy djnh cua Phap Luc;'t ho~c Dieu L$ gay thi$t h9i cho Quy thi cac thanh vien chap thuc;'n thong qua quyet djnh d6 phai cung ien d6'i chju trach nhi$m ca nhan ve quyet djnh d6 va phai den bu thi$t h9i cho Quy; thanh vien phan doi thong qua quyet djnh n6i tren d'q'c mien tr' trach nhi$m. Oieu 29. Quy~n va nghia V; cua thanh vien Ban O~i Di~n Quy 1. Quyen, nghta vv cua thanh vien Ban d9i di$n quy th,'c hi$n theo quy djnh cua phap uc;'t ve doanh nghi$p va chung khoan ap dvng doi v6'i thanh vien H(i d6ng quan tri cua cong ty niem yet va t9i Dieu 1$ quy. 2. Th,'c hi$n cac nhi$m vv cua minh m(t each trung th,'c, din trqng vi quyen Q'i tot nhat cua quy; khong d'q'c uy quyen cho ng'6'i khac th,'c hi$n quyen, nghta vv, trach nhi$m cua minh doi v6'i quy. 3. Tham d,' day du cac cu(c hqp Ban d9i di$n quy va c6 y kien ro rang ve cac van de d'q'c d!'a ra thao u~m. Oieu 30. Chu Tjch Ban O~i Di~n Quy 1. D9i H(i Nha Dau TU' bau Chu tjch Ban D 9i Di$n Quy trong so thanh vien Ban D9i Di$n Quy. Chu Tich Ban D9i Di$n Quy phai a thanh vien d(c i:ip. 2. Chu Tjch Ban D9i Di$n Quy c6 cac quyen va nhi$m vv sau day: (a) Li:ip ch'ang trinh, ke ho9ch ho9t d(ng cua Ban D9i Di$n Quy; 23

24 (b) Chu~n bi ch'o'ng trinh, n(i dung, cac tai i$u pht,jc vt,j cu(c hop cua Ban 8,;1i Di$n Quy; tri$u t{;p va chu toa cu(c hop cua Ban 8,;1i Di$n Quy; (c) Theo doi qua trnh to ch'c th,'c hi$n cac quyet dinh cua Ban 8,;1i Di$n Quy; va (d) Cac quym va nhi$m V, khac quy dinh t,;1i 0ieu L$ nay va cua Phap Lu{;t. Ei~u 31. Thu T_c Ei~u Hanh Cua Ban E)~i Di~n Quy 1. Tmong hq'p Chu Tich Ban 8,;1i Di$n Quy v~ng m$t ho$c mat kha nang th,'c hi$n nhi$m V, du'q'c giao th thanh vien Ban 8,;1i Di$n Quy du'q'c Chu Tjch Ban 8,;1i Di$n Quy uy quy?m se th,'c hi$n cac quyen va nhi$m vt,j cua Chu Tich Ban 0 9i Di$n Quy. 2. Tmong hq'p khong c6 ng'oi du'q'c uy quyen, cac thanh vien Ban 8,;1i Di$n Quy con 9i chon m(t trong s6 cac thanh vien d(c 1$p t,;1m thoi gi' ch'c Chu Tich Ban 8 9i Di$n Quy theo nguyen t~c nhm trf. Vi$c bau 19i Chu Tjch Ban 8c;1i Di$n Quy se du'q'c th,'c hi$n tc;1i 8,;1i H(i Nha 0au TU' gan nhat. Ei~u 32. Mi~n nhi~m, bai nhi~m, thay th!, bf> sung thanh Vien Ban E~i Di~n Quy i H(i Nha 0au TU' mien nhi$m thanh vien Ban 8 9i Di$n Quy trong cac tmong hq'p sau: (a) Khong c6 du tieu chu~n va dieu ki$n theo quy dinh t,;1i 8ieu 26 va 8ieu 27 cua 8ieu 1$ nay; (b) C6 do'n tu' ch'c va du'q'c chap thu{;n; (c) Cac tmong hq'p khac theo quy dinh cua Phap Lu{;t i H(i Nha Bau TU' bai nhi$m thanh vien Ban 8 9i Di$n Quy trong cac tmong hq'p sau: (a) Bi each ch'c thanh vien Ban 8 9i Di$n Quy khi c6 quyet dinh cua 8c;1i H(i Nha 8au TL'; (b) Tiet ( cac bi m{;t cua Quy ma vi$c tiet ( nay anh h'&ng nghiem trong den Q'i ich cua Quy; (c) Khong tham gia cac ho9t d(ng cua Ban 8,;1i Di$n Quy trong sau (06) thang ien tt,jc, tru' tr'o'ng hq'p xay ra S,' Ki$n Bat Kha Khang; (d) Vi ph9m nghiem trong nghta vv cua mnh ma c6 nguy CO' gay thi$t h9i cho Quy. 3. Khi xet thay can thiet, 8 9i H(i Nha 8au TU' quyet dinh thay the thanh vien Ban 8 9i Di$n Quy; mien nhi$m, bai nhi$m thanh vien Ban 8 9i Di$n Quy ngoai tmong hq'p quy dinh t9i 8ieu 32.1 va 0ieu 32.2 Ei~u 33. Cu(>c HQp Ban E~i Di~n Quy Va Thong Qua QuyM Ejnh Cua Ban E~i Di~n Quy 1. Chu Tich Ban 8 9i Di$n Quy c6 quyen tri$u t{;p hop Ban 8 9i Di$n Quy. Ban 8 9i Di$n Quy phai hop it nhat moi quy m(t an, trong tmong hq'p can thiet c6 the hop bat th'ong. 2. Trinh ti! to ch'c cu(c hop, ch'o'ng trinh hop va cac tai i$u ien quan du'q'c thong bao tr'&c cho cac thanh vien tm&c 05 ngay. 3. Cu(c hop Ban 8 9i Di$n Quy du'q'c tien hanh khi c6 t6i thieu hai phan ba tong s6 thanh vien tr& en d,' hop trong d6 s6 thanh vien d(c 1$p d,' hop phai chiem da s6, tren nam m'o'i phan tram (50%) s6 thanh vien d,' hop tr& en. 4. Cu(c hop cua Ban 8 9i Di$n Quy du'q'c thong qua bang bieu quyet t9i cu(c hop ho$c ay y kien bang van ban. Mai thanh vien Ban 8 9i Di$n Quy c6 m(t phieu bieu quyet. Thanh vien khong tr,'c tiep d,' hop c6 quyen bieu quyet thong qua b6 phieu bang van ban. 5. Chu Tich Ban 8 9i Di$n Quy du'q'c quyen quyet dinh ay y kien thanh vien Ban 8 9i Di$n Quy bang van ban de thong qua quyet dinh cua Ban 8,;1i Di$n Quy ma khong can thiet phai to ch'c cu(c hop Ban 8 9i Di$n Quy. 6. Quyet djnh cua Ban 8,;1i Di$n Quy du'q'c thong qua neu du'q'c da s6 thanh vien va da s6 thanh vien d(c 1$p thong qua t,;1i cu(c hop tr,'c tiep hay bang hinh th'c ay y kien bang van ban. Trong tmong hq'p s6 phieu ngang nhau thi quyet dinh cu6i cung thu(c ve phia c6 y kien cua Chu Tjch Ban 8 9i Di$n Quy. 7. Cu(c hop Ban 8 9i Di$n Quy phai du'q'c ghi day du vao bien ban. 8. Bien ban hop Ban d,;1i di$n quy phai du'q'c 1$p chi tiet va ro rang. Th' ky va chu toa phien hop 24

25 r { { f r phai ky ten vao cac bien ban cu(>c hqp. Chu tqa va th' ky phai ien d6'i chiu trach nhi$m ve tinh chfnh xac va trung th.)'c cua bien ban hqp Ban D 9i Di$n Quy. Tr'cmg hqp chu t9a, th' ky tlp ch6i ky bien ban hqp nh'ng neu d.'q'c tat ca thanh vien khac cua Ban d9i di$n quy tham di.)' hqp ky va c6 day du n(>i dung th bien ban nay c6 hi$u 11.)'c. Bien ban hqp Ban d9i di$n quy phai du'q'c L'u gio, t9i cong ty quan y quy theo quy djnh cua phap u$t ve doanh nghi$p va Dieu 1$ quy. CHU'ONG 6. Oieu 34. Tieu Chu~n Liya Ch9n Cong Ty Quan Ly Quy CONG TY QUAN LY QUY Cong Ty Quan Ly Quy d'q'c 11.)'a chqn phai thoa man cac dieu ki$n sau: 1. DL'Q'C th.)'c hi$n nghi$p V.) quan y quy theo quy djnh cua Phap Lu$t; 2. Doc 1$p v&i Ngan Hang Giam Sat; 3. C6 day du CO' SO' v$t chat, nhan S.)' de quan y quy m&; va 4. Dong y th.)'c hi$n cac cam ket d<si v6'i Quy nh' neu t9i Phi.) L.)c 1 va Phi.) L.)c 3 cua Dieu L$ nay. Oieu 35. Quyen Va Nghia V~ Cua Cong Ty Quan Ly Quy 1. Cong Ty Quan Ly Quy c6 nghta V.) sau: (a) Tuan thu Dieu L$ cua Quy va quy dinh cua Phap Lu$t; tuan thu cac quy t~c ve d9o due nghe nghi$p, ti.)' nguy$n, cong b~ng, trung th.)'c va vi Q'i [ch cao nhat cua Quy; (b) Cong Ty Quan Ly Quy a d9i di$n theo uy quyen cua Quy, thay mc;1t cha Quy de th.)'c hi$n quyen SO' ho,u d<si v6'i tai san cua Quy mot each trung th.)'c va din tr9ng; (c) Quan y Quy theo chien L'Q'C dau t' va m.)c tieu dau t' d.'q'c D 9i H(>i Nha Dau T.' thong qua va theo quy dinh cua Dieu L$ va cua Phap Lu$t; (d) Cong Ty Quan Ly Quy phai thiet 1$p h$ th6ng quan tri rui ro va ban hanh chien L'Q'C, chfnh sach va quy trnh quan tri rui ro phu hq'p v6'i mo hinh to chuc, quy mo ho9t dong cua cong ty, cac o9i hnh quy dau t' chung khoan, cong ty dau t' chung khoan va khach hang uy thac do cong ty quan y. H$ th6ng quan tri rui ro, chien L'Q'C, chfnh sach, quy trnh quan tri rui ro xay d.)'ng d.)'a theo cac thong 1$ qu6c te phu hq'p v6'i dieu ki$n thi tr'ang Vi$t Nam va theo h'6'ng dan cua Oy ban Chung khoan Nha n.1'6'c; (e) Khi quan y tai san cua Quy, Cong Ty Quan Ly Quy phai: (i) Ky Hqp Dong Giam Sat v6'i Ngan Hang Giam Sat; L'u ky toan bo tai san phat sinh tren anh tho Vi$t Nam va L'u tro, day du, kip thai, chfnh xac thong tin d(j' i$u ve s& h(j'u, L'U ky ban g6c cac tai i$u phap y xac minh quyen s& h(j'u tai san t9i Ngan Hang LL'u Ky, Ngan Hang Giam Sat; (ii) Th.)'c hi$n vi$c dau t' tai san cua Quy theo cac quy djnh cua phap u$t, quy djnh tc;3i Dieu 1$ Quy; (iii) Tr.'ang hqp dau t' tien gl'i cua Quy, Cong Ty Quan Ly Quy chi d'q'c gl'i t9i cac to chuc tfn d.)ng trong danh sach d.'q'c Ban D9i Di$n Quy phe duy$t; cung cap day du thong tin ve cac hqp dong tien gl'i, cac tai khoan tien gl'i cha Ngan Hang LL'u Ky, Ngan Hang Giam Sat de cac to chuc nay d<si soat s6 d.' tai khoan tien gl'i, gia tri cac hq'p dong tien g'i v6'i to chuc tfn d.)ng nh$n tien gl'i; L'U tro, ban g6c hq'p dong tien gl'i va cung cap cac hq'p dong d6 theo yeu cau cua Ngan Hang LL'U Ky, Ngan Hang Giam Sat; (iv) Tr'ang hqp dau t' g6p v6n, phan v6n g6p, co phieu ch'a niem yet cha Quy, ch'a dang ky giao dich, trai phieu ch'a niem yet cha Quy, Cong Ty Quan Ly Quy phai U'u ky ban g6c hoc;1c ban sao hq'p 1$ cac hq'p dong giao djch, chung t' giao djch, hoc;1c ban g6c so dang ky co dong hoc;1c s6 dang ky thanh vien hoc;1c tai i$u xac nh$n quyen s& h(j'u tai san t9i Ngan Hang Giam Sat de cac to chuc nay dinh ky d<si soat v6'i to chuc tiep nh$n v6n dau t'; (v) Quan y doc 1$p va tach bi$t tai san cua Quy va tai san cua chfnh Cong Ty Quan Ly Quy, tai san cua khach hang uy thac khac do Cong Ty Quan Ly Quy quan y; L'u tr(j' day du, kip thai so sach ke toan, chung t' giao djch va cac tai i$u ien quan t6'i giao dich va s& h(j'u tai san cua Quy; tong hq p day du, chfnh xac, kip thai thong tin ve tai san cua Quy va no'i L'u ky cac tai san d6; 25..,,... '... (...., :, ( 1 i' -::

26 (vi) Thiet $p CO' che kiem tra, thlpang xuyen d6i soat ba ben bao dam c6 S! th6ng nhat ve du i$u tai san cua Quy tren h$ th6ng tai khoan cua Quy quan y t9i Cong Ty Quan Ly Quy, h$ th6ng LPu ky tai san cua Quy tc;1i Ngan Hang Giam Sat v&i cac t6 ch'c phat hanh, Trung Tam LLPu Ky Ch'ng Khoan, to ch'c quan y so dang ky co dong, chu di! an, to ch'c tiep nh$n v6n dau tlp, to ch'c nh$n tien g'i. Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m thiet $p CO' che de Ngan Hang Giam Sat chu d<)ng, tr,'c tiep d6i soat v6'i cac t6 ch'c neu tren nham kiem tra, giam sat, t6ng hq'p day du va chfnh xac thong tin ve vi$c LPu ky, dang ky SO' h'u va quan y tai san cua Quy; (vii) Phan cong t6i thieu hai (02) nglpai dieu hanh Quy de quan y, dieu hanh ho9t d<)ng dau tlp cua Quy. Nhung nglpai dieu hanh Quy neu tren phai c6 ch'ng chi hanh nghe quan y quy, c6 t6i thieu 02 nam kinh nghi$m trong ho9t d<)ng quan y tai san va chlpa bi x' ph9t vi ph9m hanh chfnh trong inh we ch'ng khoan va thi tmang ch'ng khoan. Tmang hq'p Quy c6 dau tlp vao ch'ng khoan phai sinh chi nham m1,1c dfch phong ng'a rui ro, nglpo'i dieu hanh quy phai c6 them ch'ng chi chuyen man ve ch'ng khoan phai sinh va th! trlpang ch'ng khoan phai sinh. Thong tin ve trinh d<), chuyen mon, nghi$p v1,1, kinh nghi$m quan y tai san cua nglpo'i dieu hanh Quy phai dlpq'c cong khai tc;1i Ban Cao B9ch. (f) Cong Ty Quan Ly Quy phai thiet $p quy trnh phan bo $nh giao dich, phan bo tai san giao dich m<)t each hq'p y, cong bang khi th,'c hi$n giao dich cho Quy, cho khach hang uy thac khac va cho ban than Cong Ty Quan Ly Quy. Quy trnh phan bo tai san phai neu ro nguyen tfic th,'c hi$n, phlpo'ng phap xac dinh gia, kh6i LPQ'ng tai san phan bo cho t'ng d6i tlpq"ng khach hang uy thac, bao dam phu hq'p v6'i m1,1c tieu dau tlp, m'c chap nh$n rui ro cua t'ng khach hang uy thac. Quy trnh nay phai dlpq'c cung cap cho Ngan Hang Giam Sat va dlpq'c ap d1,1ng th6ng nhat. (g) Trong hoc;1t d<)ng quan tr! Quy va ho9t d<)ng d9i y chuyen nhlpq'ng, Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m bao dam: (i) Th,'c hi$n vi$c xac d!nh Gia Tri Tai San Rong cua Quy, Gia Tri Tai San Rong tren m<)t Ch'ng chi quy theo quy djnh cua Dieu L$ nay vacua Phap Lu$t; (ii) va L$p, LPu tru va c$p nh$t kip thai, day du va chinh xac So Dang Ky Nha Dau TLP; (iii) Cong Ty Quan Ly Quy dlpq'c uy quyen hoc;1t d<)ng quan tri Quy, hoc;1t d<)ng dc;1i y chuyen nhlpq'ng cho ben th' ba. Trong vi$c uy quyen hoc;1t d<)ng nay, Cong Ty Quan Ly Quy phai tuan thu quy dinh cua Phap Lu$t ve hlp6'ng dan hoc;1t d<)ng cong ty quan y quy dau tlp ch'ng khoan. (h) Cong Ty Quan Ly Quy c6 nghia v1,1 cung cap kip thai, day du cac thong tin can thiet ve Quy, danh m1,1c tai san cua Quy, thong tin ve giao djch tai san cua Quy, to ch'c tiep nh$n v6n dau tlp, nglpai c6 ien quan cua cong ty quan y quy, cac thong tin khac cho Ngan Hang LLPu Ky, Ngan Hang Giam Sat. Cong ty quan y quy phai cung cap thong tin theo yeu cau bang van ban cua Ngan Hang Giam Sat va tc;10 dieu ki$n thu$n Q'i de Ngan Hang Giam Sat th,'c hi$n day du quyen va trach nhi$m d6i v6'i Quy theo quy djnh cua Phap Lu$t. T6i thieu m<)t (01) thang m<)t (01) an, Cong Ty Quan Ly Quy c6 nghia V,J d6i chieu danh m1,1c tai san cua Quy v6'i Ngan Hang Giam Sat; (i) Trong thai h9n mlpai am (15) ngay ke t' ngay Ngan Hang Giam Sat phat hi$n va thong bao cho Cong Ty Quan Ly Quy ve cac giao djch tai san cua Quy trai v&i quy d!nh ho~c VLPQ't qua th~m quyen cua Cong Ty Quan Ly Quy theo quy djnh cua Phap Lu$t ho~c quy djnh cua Dieu L$ nay thi Cong Ty Quan Ly Quy phai huy bo giao dich, ho~c th,'c hi$n cac giao djch nham khoi pht,tc danh m1,1c cua Quy. Cong Ty Quan Ly Quy phai chiu mqi chi phf phat sinh ien quan den cac giao dich nay va cac t6n that (neu c6). TrLPang hq'p cac giao djch nay phat sinh Q'i nhu$n, mqi khoan Q'i nhu$n phai hc;1ch toan vao tai san cua Quy; U) Cong Ty Quan Ly Quy phai ban hanh quy trinh quan y quy dau tlp ch'ng khoan va cac quy trinh nghi$p v1,1 phu hq'p v&i nghi$p v1,1 kinh doanh cua cong ty, quy trinh kiem soat n<)i b<), so tay dinh gia; quy trinh ve dieu ki$n, trinh t,', thu t1,1c tri$u t$p, the th'c tien hanh hqp va thong qua quyet djnh t9i D9i h<)i nha dau tlp ap d1,1ng chung cho cac quy, quy tfic dc;10 d'c nghe nghi$p chi tiet t9i t'ng vi trf cong tac. Tmang hq'p quy dau tlp ch'ng khoan phai sinh de phong ng'a rui ro, quy trnh quan y quy dau tlp ch'ng khoan phai c6 quy djnh ct,t the ve nguyen tfic, phlpo'ng 26

27 t i { { phap su d1,mg ch(rng khoan phai sinh rui ro cho quy. Cac quy trinh d'q'c trien khai ap d1,mg thong nhat trong ho9t d<';ing cua cong ty; (k) Cong Ty Quan Ly Quy chju trach nhi$m den bu cac t6n thft gay ra cho Quy do oi cua nhan vien, S,' co hoc;1c oi cua h$ thong ky thuc;1t va quy trinh nghi$p V, cua Cong Ty Quan Ly Quy hoc;1c do Cong Ty Quan Ly Quy khong th,'c hi$n dung nghia vt,1 theo quy djnh cua Phap Luc;1t ho$c quy djnh tc;ii 0ieu Le nay. Vi$c boi th'<yng cho Quy th,'c hien theo quy djnh cua Phap Luc;1t ve quy dau t' ch(rng khoan va thoa thuc;1n gi(!'a cac ben ien quan; () Cong Ty Quan Ly Quy mua bao hiem trach nhi$m nghe nghi$p cho nhan vien nghi$p V, (neu xet thay can thiet), ho$c trfch c;1p quy phong ng'a rui ro nghi$p V, de boi th'<yng thi$t h9i cho Quy trong cac tr'<yng hq'p quy djnh t9i diem (k) ben tren; (m) Cong ty quan y quy phai tuan thu cac quy djnh ve phong chong rua tien theo quy djnh phap uc;1t hi$n hanh. Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m th,'c hi$n va yeu cau cac 0 9i Ly Phan Phoi, xay d,'ng, thiet c;1p h$ thong va t6 ch(rc th,'c hi$n quy trinh t6ng hq'p thong tin, nhc;1n dien khach hang theo cac quy djnh cua Phap Luc;1t ve phong chong rua tien va cac quy djnh cua phap uc;1t ve ch(rng khoan va cac quy djnh phap uc;1t c6 ien quan. Khi th,'c hien nhc;1n biet khach hang, Cong Ty Quan Ly Quy, 0 9i Ly Phan Phoi d'q'c quyet djnh g$p m$t tr,'c tiep ho$c khong g$p m$t tr,'c tiep khach hang. Tm&ng hq'p khong g$p m$t tr,'c tiep khach hang, Cong Ty Quan Ly Quy, 0c;ii Ly Phan Phoi phai dam bao c6 cac bien phap, hinh th(rc, cong nghe de nhc;1n biet, thu thc;1p day du thong tin khach hang va xac minh chfnh xac khach hang theo quy djnh cua phap uc;1t ve ch(rng khoan, phap uc;1t ve phong chong rua tien, phap uc;1t ve giao djch dien tu, cac quy djnh phap uc;1t c6 ien quan ve dam bao an toan, bao mc;1t thong tin khach hang; (n) Cong Ty Quan Ly Quy, 0 9i Ly Phan Phoi phai L'u tr(!' day du thong tin, d(!' ieu nhc;1n biet khach hang theo quy djnh cua phap uc;1t ve ch(rng khoan, phap uc;1t ve phong chong rua tien va quy djnh phap uc;1t c6 ien quan. Cac thong tin nhc;1n biet khach hang phai d'q'c L'u tru d,' phong, bao mc;1t va cung cap theo yeu cau cua ca quan quan y nha n'&c c6 th~m quyen; (o) TrL!'&c khi trien khai ho9t d<';ing nhc;1n biet khach hang bang ph'o'ng phap khong g$p m$t tr,'c tiep, Cong Ty Quan Ly Quy, 0 9 i Ly Phan Phoi thong qua Cong Ty Quan Ly Quy phai thong bao t&i Oy ban Ch('ng khoan Nha n'&c. Trong tm&ng hq'p can thiet, Oy ban Ch(rng khoan Nha n'&c yeu cau cong ty quan y quy, d9i y phan phoi t9m d'ng ho$c cham d't viec th,'c hien nhc;1n biet khach hang bang ph'o'ng phap khong g$p mi;t tr,'c tiep; (p) (q) Khi th,'c hien giao djch tai san cho Quy, Cong Ty Quan Ly Quy phai bao dam: (i) Gia trj giao djch trong m<';it nam thong qua m<';it cong ty ch('ng khoan khong d'q'c VL'Q't qua nam m'o'i phan tram (50%) t6ng gia trj giao djch cua Quy trong nam d6; va (ii) Gia trj giao djch trong m t nam thong qua cong ty ch('ng khoan a Ng'<Yi C6 Lien Quan cua Cong Ty Quan Ly Quy, khong dl!'q'c VL'Q't qua hai m'o'i phan tram (20%) t6ng gia trj giao djch cua Quy trong nam d6. Quy djnh t9i diem nay khong ap dt,1ng doi v&i: quy d9 i chung c6 th&i gian ho9t d<';ing ch'a du 06 thang tfnh t' ngay d'q'c cap Giay ch('ng nhc;1n dang ky c;1p quy den het nam ma Quy d6 d'q'c thanh c;1p; Quy ma trai phieu c6 t6ng gia trj giao djch trong nam thap han 300 ty dong. Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m bao mc;1t thong tin cua Quy, thong tin ve giao djch tai san, danh mt,1c dau t' cua Quy va cac thong tin khac ien quan, tr' tm&ng hq'p cung cap thong tin cho UBCKNN va cac ca quan quan y nha n'o'c c6 th~m quyen theo yeu cau cua cac ca quan nay; (r) Th,'c hien cac nghia V, ve bao cao sa ho,u va cong bo thong tin cho Quy theo quy djnh cua phap uc;1t ve cong bo thong tin tren thj tr'<yng ch(rng khoan; (s) Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhiem hang nam t6 ch('c dao t9o, tc;1p huan cho nhan vien, cu ng'<yi hanh nghe ch('ng khoan tham gia cac kh6a tc;1p huan do Oy ban Ch('ng khoan Nha n'o'c t6 ch('c (neu c6), bao dam dqi ngo nhan vien d'q'c cc;1p nhc;1t ky nang, chuyen mon, nghiep V,, kien th('c ve phap uc;1t. Thong tin ve cac ho9t d9ng nay cua cong ty phai d'q'c gui kem trong bao cao ho9t d9ng hang nam gui Oy ban Ch('ng khoan Nha n'&c; (t) Cong ty quan y quy khi su' dt,1ng tai san cua Quy de dau t' gian tiep ra nl!'&c ngoai phai tuan thu quy djnh cua Phap Luc;1t ve dau t' gian tiep ra n'&c ngoai, quan y ngo9i hoi va cac quy djnh ien quan. Tr'&c khi th,'c hien, Cong Ty Quan Ly Quy phai d'q'c Ban 0 9i Dien Quy hoi;c 27,, '

28 0Qi H i Nha 0au TL' chap thu$n b~ng van ban, 0ieu 1$ Quy c6 quy dinh cho phep va d'q'c UBCKNN va cac w quan quan y Nha NL'6'c c6 tham quyen ien quan chap thu$n b~ng van ban; (u) Cong ty quan y quy phai c$p nh$t day du, kip thai cac thay doi veto chuc va hoqt d(>ng cua cong ty vao w s& do, i$u cong ty quan y quy cua Oy ban Chung khoan Nha n'6'c; (v) (w) Cong Ty Quan Ly Quy phai bao dam: (i) Tach bi$t ve tnj s&, hq tang cong ngh$ thong tin v6'i cac t6 chuc khac. Tmang hq'p Cong Ty Quan Ly Quy SU' d,mg hq tang cong ngh$ thong tin cua cong ty m~, cong ty con hoi;ic t6 chuc a Ng'ai C6 Lien Quan thi phai SU' dvng CO' che phan quyen va bao m$t, bao dam cac bq ph$n cua cong ty m~. cong ty con hoi;ic to chuc a Ng'ai C6 Lien Quan khong truy c$p d'q'c vao h$ th6ng may tinh, co' s& do, i$u cua Cong Ty Quan Ly Quy; (ii) Tach bi$t ve CO' s& v$t chat, nhan S,', CO' s& do, i$u gio,a cac hoqt d(>ng nghi$p vv tiem an xung d(>t Q'i ich trong Cong Ty Quan Ly Quy, trong d6 c6 S! tach bi$t gio'a hoqt d(>ng quan y tai san uy thac; hoqt d(>ng nghien cuu, phan tich dau t'; hoqt d(>ng th,'c hi$n dau t'; hoqt d(>ng t' van dau t' chung khoan. H$ th6ng may tfnh va CO' s& do, i$u d'q'c phan quyen t6'i t'ng ca nhan, bq ph$n, phu hq'p v6'i vi tri cong tac theo quy dinh ve kiem soat n i b(>; (iii) Tach bi$t ve CO' s& v$t chat, nhan S,', CO' s& do, i$u gio'a hoqt d(>ng dau t' tai chinh cua cong ty v&i cac hoqt d(>ng quan y quy aau t' chung khoan, quan y danh mvc dau t' chung khoan, t' van dau t' chung khoan; va Cac nghta vv khac theo quy dinh cua 0ieu L$ nay va cua Phap Lu$t. 2. Cong Ty Quan Ly Quy c6 cac quyen va quyen hqn sau: (a) L,'a chc;>n Ngan Hang Giam Sat theo cac tieu chuan quy dinh tqi 0ieu L$ nay va ky hq'p dong giam sat v6'i Ngan Hang Giam Sat; (b) 0L'Q'C uy quyen cho Ngan Hang Giam Sat va m(>t s6 t6 chuc d'q'c cung cap cac dich vv ien quan t6'i hoqt d(>ng quan y Quy th,'c hi$n m t s6 hoi;ic toan b hoqt d(>ng quan tri Quy. Cong Ty Quan Ly Quy phai chiu trach nhi$m ien quan t6'i vi$c uy quyen, va bao dam quan h$ uy quyen va trach nhi$m trong hoqt d(>ng quan tri Quy cho cac to chuc nay kh6ng gay anh h'&ng bat Q'i den quyen Q'i cua Nha 0au TL'; (c) C6 quyen t' ch6i phat hanh Chung Chi Quy cho nho'ng t6 chuc khong d'q'c phep dau t' vao Quy theo quy dinh cua Phap Lu$t hoi;ic cho Nha 0au TL' ca nhan khong c6 nang,'c hanh vi dan S,' day du; (d) C6 quyen nh$n gia dich vv quan y Quy phu hq'p v6'i quy dinh cua 0ieu L$ nay, Ban cao bqch va phap u$t hi$n hanh; (e) 0Qi di$n cho quyen Q'i cua Nha 0au TL' nh' d'q'c quy dinh tqi 0ieu L$ nay va theo d6 th,'c hi$n cac quyen, nghta vv va trach nhi$m d6i v&i tai san thu(>c s& ho'u cua Quy theo quy dinh cua 0i$u L$ nay va cua Phap Lu$t; (f) Tham gia 0Qi H i Nha 0au TL' va cac cu(>c hqp cua Ban 0Qi Di$n Quy, bao gom tat ca cac cu(>c hqp dinh ky va bat th'ang cua cac CO' quan nay, theo quy dinh cua 0ieu L$ nay; (g) 0L'Q'C quyen yeu cau Nha 0au TU' cung cap toan bq va day du cac thong tin ma Cong Ty Quan Ly Quy cho a can thiet de xac djnh nguon thu nh$p, nhan than cua Nha 0au TL' d6 nh~m mvc dich tuan thu cac quy djnh ve phong ch6ng r'a tien cua Cong Ty Quan Ly Quy va theo Phap Lu$t hi$n hanh; (h) Ky hq'p dong phan ph6i chung chi quy v6'i cac 0Qi Ly Phan Ph6i; Eieu 36. Ch~m DCvt Quyen Va Nghia V!J E6i V6'i Quy Cua Cong Ty Quan Ly Quy 1. Cong Ty Quan Ly Quy cham dut quyen va nghta vv cua minh d6i v6'i Quy trong cac tr'ang hq'p sau: (a) (b) Theo quyet djnh cua 0Qi H i Nha 0au TL'; Cong Ty Quan Ly Quy bi thu hoi giay phep thanh 1$p va hoqt d(>ng kinh doanh chung 28

29 ( khoan; (c) T6 chuc ;;ii Cong Ty Quan Ly Quy; (d) Quy het thai gian ho9t d9ng; ho~c (e) Cac tmang hq'p khac theo quy dinh cua Phap Lui;t. 2. Tmac thoi diem d,' ki m cham dut quyen va nghia v1,1 d6i vai quy t6i thieu sau (06) thang, Cong Ty Quan Ly Quy phai t6 chuc hqp 0 9i HQi Nha Dau TU' ay y kien ve vi$c cham dut quyen, nghia v1,1 d6i vai Quy. 06ng thoi, Cong Ty Quan Ly Quy phai nhanh ch6ng tien hanh ban giao cac quyen, nghia V,J va thong tin, t9i i$u va h6 SO' cua Quy cho do'n vi tiep nh$n (neu c6). 3. Trang tr'&ng hqp c6 S,' thay d6i Cong Ty Quan Ly Quy theo quy dinh tc;'i 0ieu 36.1 ((a), Quy se b6i th'ong cho Cong Ty Quan Ly Quy mqt khoan phf nh' sau: (a) Neu vi$c thay d6i Cong Ty Quan Ly Quy dien ra trong vong ba (03) nam ke tu ngay Quy bm dau ho9t d9ng, chi phf b6i th'6'ng se b~ng ba phan tram (3%) Gia Tri Tai San Rong trung binh cua Quy trong vong nam m'o'i hai (52) tu~n ien tmac th6'i diem 0 9i H i Nha 0au TU' thong qua quyet dinh thay doi Cong Ty Quan Ly Quy; ho~c (b) Neu vi$c thay doi Cong Ty Quan Ly Quy dien ra sau ba (03) nam ke tu ngay Quy b~t dau ho;;it d9ng, chi phi b6i th'ong se b~ng m9t phay nam ph~n tram (1,5%) Gia Tri Tai San Rong trung binh cua Quy trong vong nam m'o'i hai (52) tuan ien tmac thoi diem 0 9i HQi Nha 0~u TU' thong qua quyet djnh thay doi Cong Ty Quan Ly Quy. E>ieu 37. H~n Ch! Ho~t E>(>ng Cua Cong Ty Quan Ly Quy Trang qua trnh quan y Quy, Cong Ty Quan Ly Quy chiu nhcrng hc;'n che sau: 1. Cong Ty Quan Ly Quy kh6ng du'q'c a Ng'&i C6 Lien Quan ho~c c6 quan h$ s& hcru, vay ho~c cho vay vai Ngan Hang Giam Sat, Ngan Hang LU'u Ky; 2. Thanh vien H9i 06ng Quan Tri, nhan vien bq ph$n kiem toan n9i bq, Ban kiem soat, Chu tich cong ty, Ban dieu hanh, nhan vien cua cong ty quan y quy cua Cong Ty Quan Ly Quy khong du'q'c d6ng thoi am vi$c 6' cac bq ph$n cung cap djch v1,1 U'u ky, giam sat, quan tri quy t9i Ngan Hang Giam Sat, Ngan Hang LU'u Ky cua Quy va ng'q'c 9i; 3. Cong Ty Quan Ly Quy, Ng'oi C6 Lien Quan cua Cong Ty Quan Ly Quy du'q'c tham gia g6p v6n, dau t' vao Quy thong qua 0 9i Ly Chuyen Nh'Q'ng nh' m9t Nha 0~u TU' thong thu'ang theo cac quy djnh cua 0ieu L$ nay va cua Phap Lui;t; 4. Cong ty quan y quy, cong ty me;, cong ty con, cong ty ien doanh, cong ty ien ket, thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat, Ban dieu hanh, nhan vien cua cong ty chi du'q'c a d6i tac mua, ban tai san trong danh m1,1c tai san uy thac ma cong ty dang quan y theo nguyen t~c sau: (a) Giao dich du'q'c th,'c hi$n theo ph'o'ng thuc khap $nh t$p trung t9i S6' giao djch chung khoan; (b} Tm6'ng hq'p giao d!ch khong theo ph'o'ng thuc khap $nh ti;p trung, giao dich du'q'c th,'c hi$n khi c6 van ban chap thu$n cua khach hang uy thac ho~c d9i di$n cua khach hang uy thac. Van ban chap thui;n cua khach hang uy thac phai the hi$n: o9i tai san giao djch, d6i tac giao djch ho~c tieu chi xac dinh d6i tac giao djch, gia giao djch ho~c nguyen t~c xac dinh gia giao d!ch, thoi diem th,'c hi$n giao dich. 5. Tat ca cac giao djch chung khoan cua thanh vien Ban dieu hanh, nhan vien cua Cong Ty Quan Ly Quy phai bao cao bq ph$n kiem soat n9i bq tr'o'c va ngay sau khi giao djch, va phai du'q'c quan y ti;p trung t;;ii Cong Ty Quan Ly Quy d'6'i S,' giam sat cua bq ph$n kiem soat nqi bq. Bao cao giao djch cua cac ca nhan tren phai bao g6m: ten chung khoan giao d!ch, s6 'qng, gia giao dich, tong gia tr! giao dich, thoi gian th,'c hi$n, ph'o'ng thuc th,'c hi$n, s6 tai khoan giao dich, cong ty chung khoan no'i m& tai khoan giao djch. Bao cao giao djch cua cac ca nhan phai du'q'c U'u trcr va quan y tc;'i bq ph$n kiem soat nqi bq va cung cap cho Oy ban Chung khoan Nha n'6'c khi c6 yeu cau; 6. Thanh vien HQi 06ng Quan Tri, Ban dieu hanh, nhan vien cua Cong Ty Quan Ly Quy khong du'q'c phep yeu cau, doi hoi ho~c tiep nh$n, d'6'i danh nghia ca nhan ho~c danh nghia cua Cong Ty Quan Ly Quy, bat ky khoan thu ao, Q'i nhu$n hay qi ich nao tu vi$c th,'c hi$n cac giao dich tai san Quy do ben thu ba cung cap ngo;;ii tru cac khoan gia djch V, da du'q'c neu r6 trong 0ieu L$ nay; 7. Trang ho9t d9ng quan y tai san cua Quy, Cong Ty Quan Ly Quy phai dam bao: 29 '

30 (a) Khong d'q'c SU' d,mg tai san cua Quy de dau t' vao chinh Quy; (b) Khong d'q'c SU' d,mg tai san cua khach hang uy thac quan y danh mt,jc, quy, cong ty dau t' ch'ng khoan do minh quan y de dau t' vao quy, cong ty dau t' ch'ng khoan khac do minh quan y, ngoc;1i tr' khach hang uy thac quan y danh mt,jc cht djnh dau t', khach hang uy thac a ca nhan n'6'c ngoai, t6 ch'c d'q'c thanh 1$p theo phap u$t n'6'c ngoai, doanh nghi$p 100% v6n n'6'c ngoai, quy h'u tri b6 sung t,' nguy$n va cac khach hang nay da chcfip thu$n cho phep th,)'c hi$n cac giao dich neu tren; (c) Khong d'q'c SU' d,jng tai san cua Quy de dau t' vao chinh Cong Ty Quan Ly Quy; dau t' vao t6 chu'c a Ng'ai C6 Lien Quan cua Cong Ty Quan Ly Quy; dau t' vao t6 ch'c ma thanh vien Hoi 86ng Quan Tri ho~c Hoi 86ng Thanh Vien, thanh vien ban dieu hanh, nhan vien cua Cong Ty Quan Ly Quy a c6 dong ho~c thanh vien s& hci'u tren m'ai phan tram (10%) van dieu 1$; (d) Khong d'q'c SU' dt,jng tai san cua Quy de cho vay ho~c bao anh cho bat ky khoan vay d'6'i befit ky hinh th'c nao ho~c thanh toan cac nghta V,J nq cua Cong Ty Quan Ly Quy, Ng'ai C6 Lien Quan cua Cong Ty Quan Ly Quy ho~c t6 chu'c ho~c ca nhan khac. Quy dinh nay kh6ng ap dt,jng trong tr'ang hqp cho vay d'6'i hnh th'c dau t' tien g'i tc;1i cac t6 ch'c tin d,jng ma Phap Lu$t cho phep ho~c giao djch trai phieu theo quy dinh cua Phap Lu$t; (e) Khong d'q'c d'a ra nh$n djnh, cam ket, bao dam ket qua dau t' tr' tmang hqp dau t' vao nhci'ng san pham c6 thu nh$p co dinh, ky cac hqp d6ng nh$n uy thac dau t' vao trai phieu v6'i ai suat khong phu hq'p v6'i th,'c te thi tmang va ket qua phan tich dau t' cua chinh Cong Ty Quan Ly Quy; khong tr,'c tiep hay gian tiep, bu d~p mot phan ho~c toan bo cac khoan thua o cua Quy do hoc;1t dong dau t'; (f) Khong d'q'c th,'c hi$n cac giao djch nh~m am giam Q'i nhu$n cua mot khach hang uy thac de am tang Q'i nhu$n cua mot khach hang uy thac khac; khong d'q'c giao ket hqp d6ng, th,'c hi$n giao djch v6'i cac dieu khoan bat Q'i cho khach hang uy thac; 8. Cong Ty Quan Ly Quy phai kiem soat va dam bao chi phi giao djch trong cac giao djch tai san cua Quy 6' m'c hqp y va khong cao ho'n m'c chi phi giao djch binh quan tren thi tmang; 9. Cong Ty Quan Ly Quy cht d'q'c s' d,jng v6n chu s& hci'u cua mnh, v6n cua Quy va cac quy khac do Cong Ty Quan Ly Quy quan y de mua va s& hci'u (khong tinh so c6 phieu trong danh m,jc cua khach hang uy thac a quy hoan d6i danh mt,jc) t' hai m'o'i am phan tram (25%) t6ng so c6 phieu c6 quyen bieu quyet cua mot cong ty dc;1i chung khi dap L'ng day du cac dieu ki$n sau va v6'i dieu ki$n a CO' ccfiu dau t' cua Quy theo quy djnh tc;1i 8ieu 10.1 van phai d'q'c tuan thu: (a) 8L'Q'C S! chcfip thu$n b~ng van ban cua Ban 8c;1i Di$n Quy ve vi$c chao mua, m'c gia chao mua, khoi L'Q'ng tai san d,' kien chao mua, phuo'ng th'c phan phoi tai san sau khi th,'c hi$n chao mua; (b) Cong Ty Quan Ly Quy th,)'c hi$n chao mua cong khai theo quy dinh cua Phap Lu$t ve ch'ng khoan. 10. Cong Ty Quan Ly Quy phai tuan thu cac hc;1n che dau t' trong hoc;1t dong quan y Quy quy djnh tc;1i 8ieu L$ nay; va 11. Cac hc;1n che khac theo quy dinh cua Phap Lu$t ve thanh 1$p, t6 ch'c va hoc;1t dong Cong Ty Quan Ly Quy. CHU'O'NG 7. Oi~u 38. Tieu Chu~n LJ'a Ch9n Ngan Hang Giam Sat NGAN HANG GAM SAT Ngan Hang Giam Sat do Cong Ty Quan Ly Quy,'a chqn phai dap L'ng cac dieu ki$n sau day va cac dieu ki$n khac theo quy djnh cua Phap Lu$t: 1. Ngan hang giam sat do cong ty quan y quy,'a chqn phai dap L'ng cac dieu ki$n quy dinh tc;1i 8ieu 116 Lu$t Ch(mg khoan; 2. Ngan hang giam sat phai hoan toan doc 1$p va tach bi$t v6'i Cong Ty Quan Ly Quy ma ngan hang cung ccfip dich v,j giam sat; 3. C6 day du nang )'c de cung ccfip djch V,J giam sat va L'U ky ch'ng khoan; va 4. Th,'c hi$n cac cam ket doi v6'i Quy nh' neu tc;1i Ph,J L,Jc 2 va Ph,J L,Jc 3 cua 8ieu L$ nay. 30

31 E>ieu 39. Quy~n va Ngh1a VJ Cua Ngan Hang Giam Sat 1. Ngan Hang Giam Sat c6 nghta v1,1 nhlp sau: (a) (b) Luon uon hanh dong v Q'i fch t6t nhat cua cac nha dau t' quy; Chiu trach nhi$m d6i v6'i nh'ng ton that gay ra cho Quy do nh'ng sai s6t cua ngan hang; (c) 8am bao th,'c hi$n giam sat ho9t dong cua cong ty quan y quy trong vi$c quan y tai san quy theo quy dinh t9i Luc;1t Chung khoan, cac quy dinh c6 ien quan va 0ieu 1$ quy; (d) Cung cap cac dich v1,1 giam sat, LPu ky tai san cua Quy theo dung quy dinh cua phap uc;1t ien quan, HQ'p dong giam sat va 0ieu 1$ quy; (e) Tach bc;1ch tai san cua Quy v&i tai san cua cong ty quan y quy, tai san cua cac quy khac, tai san cua nh'ng khach hang khac cua ngan hang giam sat va tai san cua chfnh ngan hang giam sat; (f) 8am bao va hoan toan chiu trach nhi$m d6i v6'i tai san cua Quy khi uy thac cho to chuc U'u ky ph1,1; (g) Giam sat hoc;\c tfnh toan gia tri tai san rong cua Quy theo tan suat quy dinh tc;1i 0ieu 1$ nay, phu hq'p v&i cac quy dinh phap uc;1t va 0ieu 1$ Quy, dam bao vi$c tfnh toan gia tri tai san rong cua Quy a chfnh xac; (h) XU' y cac giao dich ve chung khoan phu hq'p v6'i chi thi hq'p phap cua cong ty quan y quy, ngan hang giam sat c6 the tcr ch6i nh'ng chi thi d6 neu ngan hang giam sat c6 ca s& de tin rc'.ing nh'ng chi thi nay a khong hq'p phap hoi;c khong phu hqp v6'i 0ieu 1$ quy. Vi$c tcr ch6i phai dlpq'c g'i bc'.ing van ban den cong ty quan y quy va neu roy do, ban sao g'i den Oy ban Chung khoan Nha n'ac; (i) Th,'c hi$n d6i chieu thlpcmg xuyen tai san cua Quy v6'i cong ty quan y quy; U) Thanh toan nh'ng khoan chi phf hq'p y, hqp 1$ cua Quy theo chi thi hq'p phap cua cong ty quan y quy, dam bao nh'ng khoan chi phf d6 phu hq'p v6'i cac quy dinh phap uc;1t va cac dieu khoan cua 0ieu 1$ quy; (k) Thanh toan tien cho nha dau tlp cua Quy khi cong ty quan y quy th,'c hi$n vi$c mua c;1i chung chi quy cua nha dau tf, hoi;c khi quy phan ph6i thu nhc;1p hoi;c khi Quy thanh y, giai the thanh toan cho nha dau tf va cac trlpong hq'p khac theo quy dinh cua phap uc;1t, 0ieu 1$ Quy theo dung chi thi hqp phap cua cong ty quan y quy, dam bao rc'.ing nhcmg khoan thanh toan du'q'c th,'c hi$n phu hqp v6'i cac dieu khoan cua 0ieu 1$; () Gi' s6 theo doi rieng ve nh'ng thay doi trong t6ng s6 chung chi phat hanh, s6 chung chi quy s& h'u b&i tcrng nha dau t', ten, dia chi ien c;1c, qu6c tich, dia chi va cc;1p nhc;1t tat ca nh'ng thay d6i neu c6. 2. Ngan Hang Giam Sat c6 cac quyen nh' sau: (a) 0LPQ'c quyen xem xet c;1i nang 1,'c va cac quy tr1nh cua Cong Ty Quan Ly Quy trong qua tr1nh quan y Quy va yeu cau Cong Ty Quan Ly Quy chinh SL'a neu can thiet; (b) 0U'Q'C quyen tham d,' 8c;1i Hoi Nha 0au TU' nhlpng khong dlpq'c quyen bieu quyet; va (c) 0U'Q'C quyen nhc;1n tien gia dich V,! cho vi$c cung cap dich V,! giam sat va LPU ky phu hq'p vai HQ'p 06ng Giam Sat du'q'c ky ket gi'a Cong Ty Quan Ly Quy (thay mi;t cho Quy) va Ngan Hang Giam Sat, quy dinh cua 0ieu L$ nay va Phap Luc;1t. 3. Trong tmong hq'p Cong Ty Quan Ly Quy phai b6i thu'ong thi$t hc;1i cho Nha 0au TLP, Ngan Hang Giam Sat phai ph6i hq'p v6'i Cong Ty Quan Ly Quy th,'c hi$n thu t1,1c thanh toan mot each kip thoi va day du cho Nha 0au Tf theo yeu cau hq'p phap cua Cong Ty Quan Ly Quy. Ngan Hang Giam Sat c6 trach nhi$m ien d6'i va phai den bu thi$t h9i cho Nha 0au TU' va Quy trong tmong hq'p cac thi$t hc;1i phat sinh do Ngan Hang Giam Sat khong th,'c hi$n day du va kip thoi trach nhi$m giam sat ho9t dong dau t' cua Quy, xac dinh Gia Tri Tai San Rong cua Quy va cac ho9t dong giam sat khac d6i v&i Quy theo quy dinh cua Phap Luc;1t. Muc do b6i thlpong thi$t hc;1i th,'c hi$n theo thoa thuc;1n dan S,' gi'a Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan Hang Giam Sat. E>ieu 40. Ho~t E>9ng Giam Sat Cua Ngan Hang Giam Sat 1. Phc;1m vi giam sat chi h9n che trong cac hoc;1t dong cua Cong Ty Quan Ly Quy c6 ien quan t6'i 31,, - ( '.:

32 Quy ma Ngan Hang Giam Sat th,fc hi$n chuc nang giam sat. Trang hoc;it d<)ng giam sat, Ngan Hang Giam sat phai: (a) Phoi hqp v&i cong ty quan y quy djnh ky ra soat quy trinh nqi bq ve nguyen tac, ph.'ang phap xac djnh gia tri tai san r6ng cua quy; giam sat vi$c xac dinh gia tai san r6ng; kiem tra, bao dam gia tri tai san rong tren m<)t chung chi quy, gia tri tai san rong tren m<)t 16 chung chi quy a t[nh dung, ch[nh xac va phu hqp quy dinh cua phap u$t, quy djnh tc;ii 0ieu 1$ quy; (b) Giam sat hoc;it d<)ng dau t.r va cac giao djch tai san cua quy, kiem tra c;ii bao dam oc;ii tai san dau t', ca cau danh ml,jc dau t.' a phu hqp v&i cac quy dinh ve hc;in che dau t.', hc;in che vay theo quy dinh cua phap u$t va tc;ii 0ieu 1$ quy; giam sat cac giao dich tai san gio,a quy v&i cong ty quan y quy va ng.1'6'i c6 ien quan, bao dam phu hqp v&i quy dinh cua phap u$t va tc;ii 0ieu 1$ quy. Tm6'ng hqp phat hi$n dau hi$u vi phc;im quy dinh cua phap u$t, ngan hang giam sat phai bao cao cho Oy ban Chung khoan Nha n.'&c va thong bao cho cong ty quan y quy trong th6'i hc;in 24 gi6', ke tu khi phat hi$n S,f vi$c d6ng th6'i yeu cau cong ty quan y quy th,fc hi$n bi$n phap xu, y, khac phl,jc kip th6'i cac h$u qua phat sinh trong th6'i hc;in theo quy dinh; (c) Giam sat vi$c t6 chuc th,fc hi$n, kiem tra ket qua hqp nhat, sap nh$p, giai the, thanh y tai san quy; (d) Giam sat, bao dam tfnh hqp phap va chi thanh toan tu tai san cua quy, cac khoan chi phu hq'p v&i quy dinh cua phap u$t va cac quy dinh tc;ii 0ieu 1$ quy; (e) Giam sat cac ho<;1t d<)ng khac cua cong ty quan y quy trong vi$c quan y tai san cua quy theo dung quy djnh tc;ii 0ieu 116 Lu$t Chung khoan, cac quy dinh c6 ien quan tc;ii cac van ban h'&ng dan Lu$t Chung khoan va t<;1i 0ieu 1$ quy; (f) Xac nh$n cac bao cao ve gia tri tai san rong, hoc;it d<)ng dau t.', danh ml,jc dau t.' cua quy do cong ty quan y quy $p; 2. Ngan Hang Giam Sat c6 trach nhi$m $p va L'u tru trong th6'i gian m.1'6'i (1 O) nam cac h6 sa, chung tu d.'&i dc;ing van ban va ti;!p do, i$u di$n tu, nham xac nh$n vi$c tuan thu quy djnh phap u$t cua Cong Ty Quan Ly Quy theo cac quy djnh cua Phap Lu$t. Cac tai i$u nay phai d.'q'c cung cap theo yeu cau bang van ban cua UBCKNN. 3. Khi c6 yeu cau bang van ban cua cong ty quan y quy, ngan hang giam sat c6 trach nhi$m cung cap kip th6'i, day du va chfnh xac nho,ng thong tin can thiet cho Cong ty quan y quy, t6 chuc kiem toan d.'q'c chap thu$n de cac t6 chuc nay th,fc hi$n day du quyen, nghia V,J d6i v&i quy theo quy dinh cua phap u$t, 0ieu 1$ quy. 4. Ngan hang giam sat c6 quyen yeu cau cong ty quan y quy kip th6'i cung cap cac tai i$u, thong tin can thiet, c6 ien quan; thong tin ve t6 chuc phat hanh ma quy, cong ty dau t' chung khoan dau t.' de ngan hang giam sat c6 the th,fc hi$n day du quyen va nghia V,J d6i v&i quy, cong ty dau t' chung khoan theo quy dinh cua phap u$t. Ngan hang giam sat c6 trach nhi$m bao m$t theo quy dinh cua phap u$t d6i v&i mqi tai i$u, thong tin nh$n d.'q'c t' cong ty quan y quy. 5. Tm6'ng hqp Cong ty quan y quy phai b6i th.1'6'ng thi$t hc;ii cho quy, nha dau t', Ngan hang giam sat phai phoi hqp v&i Cong ty quan y quy th,fc hi$n thu tl,jc thanh toan m<)t each kip th6'i va day du cho quy, nha dau t.' theo chi thi hqp phap cua Cong ty quan y quy. Ngan hang giam sat ien d&i cung v&i cong ty quan y quy c6 trach nhi$m den bu thi$t ht;1i cho quy, cong ty dau t.' chung khoan trong tm6'ng hqp cac thi$t ht;1i phat sinh do ngan hang giam sat khong th,fc hi$n day du va kip th6'i trach nhi$m giam sat ho<;1t d<)ng dau t.' cua quy, xac dinh gia tri tai san rong cua quy va cac ho<;1t d<)ng giam sat khac doi v&i quy theo cac quy dinh cua phap u$t. ML'c d b6i th.1'6'ng thi$t hc;ii th,fc hi$n theo cac dieu khoan cua hqp dong ky ket ho:;ic thoa thu$n gio,a cong ty quan y quy va ngan hang giam sat. Oieu 41. Chim D't Quy~n Va Ngh1a VJ 06i V&i Quy Cua Ngan Hang Giam Sat 1. Ngan Hang Giam Sat c6 the cham d't toan bq quyen va nghia V,J cua minh d6i v&i Quy trong cac tm6'ng hq'p sau: (a) (b) (c) (d) Ngan Hang Giam Sat bi thu h6i giay chung nh$n dang ky hoc;it d<)ng L'u ky chung khoan; 0an ph.'ang cham dut Hqp 06ng Giam Sat; QOy het th6'i hc;in ho<;1t d<)ng; bi giai the; bi chia, bi tach, bi hqp nhat, bi sap nh$p; Theo quyet dinh cua 0c;ii H<)i Nha 0au TL.' cua Quy; 32

33 t 2. Neu Ngan Hang Giam Sat do'n ph'o'ng cham d't Hqp 06ng Giam Sat d'q'c ky ket gic'a Cong Ty Quan Ly Quy thay m~t cho Quy va Ngan Hang Giam Sat th1 Ngan Hang Giam sat phai co thong bao tm&c ft nhat 6 (sau) thang cho Cong Ty Quan Ly Quy. Quyen va nghta V, d6i v&i quy cua Ngan Hang Giam Sat cht c6 the cham d't t9i th6'i diem khi da hoan tat vi$c ban giao quyen va nghta V, d6i v&i quy cho ngan hang giam sat thay the. CHU'O'NG 8. Oieu 42. Cac Ho<;1t O(mg OU'Q'C Oy Quy~n cac T6 CHU'C CUNG CAP D!CH vv LEN QUAN 1. Cong Ty Quan Ly Quy d'q'c thue nha cung cap dich vt,1 ben ngoai th,'c hi$n cac dich vt,1 cho Quy theo dung cac dieu khoan va quy djnh trong 0ieu L$ nay va quy dinh ien quan cua Phap Lu$t. 2. Cac ho9t dong d'q'c uy quyen cua Cong Ty Quan Ly Quy bao g6m: (a) (b) Ho9t dong d9i y chuyen nh'q'ng; va Ho9t dong quan tri quy dau t'. 3. Ph9 m vi va chi tiet ve cac ho 9t dong d'q'c uy quyen theo quy djnh t9i 0ieu 42.1 se d'q'c the hi$n trong hqp d6ng cung cap djch V, gic'a Cong Ty Quan Ly Quy va cac ben cung cap djch vt,1 ien quan. Tuy nhien, Cong Ty Quan Ly Quy phai chiu trach nhi$m ve vi$c th,'c hi$n cac dich vt,1 nay theo quy dinh. Oi~u 43. Tieu Chi L1ta Ch9n Tb Ch(pc Cung Cip Djch VJ Lien Quan Nha cung cap dich V, can d9t cac dieu ki$n sau: 1. La mot trong nhc'ng to ch'c &n c6 kinh nghi$m va uy tfn, d6ng th6'i phai c6 nang,'c tai chfnh m9nh va on dinh; 2. C6 doi ngo nhan,'c trong n'&c c6 chuyen mon gioi va kinh nghi$m trong Tnh v,'c cung cap; 3. C6 h$ th6ng cong ngh$ thong tin va h$ thong d,' ph6ng day du va dang tin cc;1y dam bao cung cap dich V, on djnh; 4. Am hieu ve Phap Lu$t c6 ien quan t9i Vi$t Nam va qu6c te; 5. Cung cap djch V, chuyen nghi$p va c6 the dap L'ng yeu cau thay doi va ma rong cua Quy; va 6. Nha cung cap djch vt,1 phai c6 h$ th6ng ho9t dong bao g6m h$ thong quy trnh chuyen nghi$p, h$ th6ng bao cao va h$ thong xet duy$t bao cao. Oieu 44. Trach Nhi~m Cua T6 Ch(pc Cung Cip Djch VJ Lien Quan 1. Nguyen t~c cua ho9t dong uy quyen cua Cong Ty Quan Ly Quy: (a) Ho 9 t dong uy quyen phai tuan thu quy dinh Phap Luc;1t va 0ieu L$ nay; va (b) Cac ho 9 t dong uy quyen phai d'q'c th,'c hi$n tren CO' so hqp d6ng uy quyen gic'a Cong Ty Quan Ly Quy va to ch'c nh$n uy quyen. Hqp d6ng uy quyen phai ghi ro quyen, nghia V,, trach nhi$m cua cac ben. Ph9m vi cua ho9t dong uy quyen: (i) Dich vt,1 quan tr! quy dau t' bao g6m cac ho9t dong sau: Ghi nh$n ke toan cac giao djch cua quy: ghi nh$n bien dong phan anh dong tien ra, vao quy; L$p bao cao tai chfnh quy; phoi hqp, ho trq to ch'c kiem toan cua quy trong vi$c th,'c hi$n kiem toan cho quy;,;. " ~ (ii) Xac dinh gia tri tai san r6ng cua quy, gia tri tai san r6ng tren mot ch'ng cht quy theo quy djnh cua phap u$t va t9i 0ieu 1$ quy. Dich vt,1 d9i y chuyen nh'qng bao g6m cac ho9t dong sau: L$p va quan y so chfnh; ma va theo doi quan y h$ th6ng cac tai khoan ca nhan, tai khoan ky danh; xac nh$n quyen so hc'u ch'ng cht quy ma; Ghi nh$n cac 1$nh mua, 1$nh ban, 1$nh chuyen doi cua nha dau t', thanh vien 1$p quy; chuyen quyen so hc'u ch'ng cht quy; c$p nh$t so chfnh; Ho trq' nha dau t' th,'c hi$n cac quyen ien quan t&i vi$c so hc'u ch'ng cht quy cua nha dau t'; 33

34 T6 ch!'c cac cu<)c hqp Ban d9i di$n quy, 0 9i h<)i nha dau t' cua quy; duy tri kenh ien 9c v&i nha dau t', d9i y phan phoi, ca quan quan y nha n'&c va cac t6 ch'c c6 tham quy m khac; Cung cap cha nha dau t' baa caa tai chinh, baa caa ha9t d<)ng quy, Ban caa b9ch, Ban caa b9ch t6m t~t. saa ke tai khaan giaa dich, xac nh$n giaa dich va cac tai i$u khac. 2. Ben nh$n uy quy m phai thoa man cac yeu cau sau: (a) C6 du nang,'c, h$ thong, nhan S,', kinh nghi$m, d'q'c cap phep ha~c dang ky ha9t d<)ng nh$n uy quyen thea cac quy dinh cua Phap Lu$t ien quan; (b) B ph$n cung cap dich vt,1 cua ben nh$n uy quyen phai tach bi$t v&i cac b ph$n con 9i cua ben nh$n uy quyen veto ch!'c nhan S,', h$ thong quy trinh nghi$p V,, h$ thong baa caa va phe duy$t baa caa; (c) Ooi v&i cac ha9t d<)ng uy quyen ien quan den cac ha9t d<)ng neu t9i Oieu 42.2, taan b ch'ng tu, so sach, ca s& dc' i$u phai d'q'c quan y d c $p v&i cac b ph$n khac cua ben nh$n uy quyen va phai d'q'c 'u trc' t9i Vi$t Nam. Ha9t d<)ng d9i y chuyen nh'qng cua Quy cht d'q'c uy quyen cha duy nhat m t to ch'c th,'c hi$n va phai d'q'c th,'c hi$n t9i Vi$t Nam; (d) Phai th,'c hi$n cac ha9t d ng nh$n uy quyen m t each hi$u qua, dm tr9ng, c6 trach nhi$m baa m$t m9i thong tin ien quan t&i khach hang va doi tac cua Cong Ty Quan Ly Quy; va (e) C6 trach nhi$m cung cap cha Cong Ty Quan Ly Quy cac baa caa kiem taan d<)c $p doi v&i cac n<)i dung c6 ien quan t&i ha9t d<)ng uy quyen, pht,1c V, cha ha9t d<)ng kiem ra, giam sat cua Cong Ty Quan Ly Quy hea quy d!nh cua Phap Lu$t. E>i~u 45. Trach Nhi~m Cua Cong Ty Quan Ly Quy E>6i V6'i Ho~t E>(>ng E>a Oy Quy~n 1. Vi$c uy quyen kh6ng am giam trach nhi$m ha~c thay doi trach nhi$m cua Cong Ty Quan Ly Quy doi v&i Quy. 2. TrU'&c khi ky ket hqp d6ng su> dt,1ng dich V, cua ben nh$n uy quyen, Cong Ty Quan Ly Quy phai tham dinh va $p bien ban danh gia nang,'c, ca s& v$t chat, baa dam ben nh$n uy quyen c6 hiet bi ca s& v$1 chat, giai phap ky thu$t, quy trinh nghi$p vt,1, nhan s,' c6 kinh nghi$m va trinh d chuyen man phu hqp de th,'c hi$n cac ha9t d<)ng d'q'c uy quyen. 3. Cong Ty Quan Ly Quy phai dinh ky kiem ra, giam sat th'(:mg xuyen baa dam ha9t d<)ng da uy quyen d'q'c th,'c hi$n th$n trqng, an taan, phu hqp v&i quy dinh cua Phap Lu$t va Oieu L$ nay, baa dam chat 'qng dich vt,1 cung cap cua ben nh$n uy quyen phu hqp v&i tieu chi va yeu cau cua c6ng ty. Cong Ty Quan Ly Quy, b~ng chi phi cua minh, d'q'c SU' dt,1ng t' van d<)c $p, dich V, cung cap b&i cac to ch'c chuyen nghi$p, ha9t d<)ng hqp phap khac de th,'c hi$n trach nhi$m quy dinh dieu nay. Oinh ky hang thang, cong ty quan y quy phai $p baa caa tong hqp ve ket qua kiem tra, giam sat cac ha9t d<)ng da uy quyen. Oinh ky hang thang, c6ng ty quan y quy phai $p baa caa tong hqp va ket qua kiem tra, giam sat cac ha9t d ng da uy quyen. 4. Cong Ty Quan Ly Quy phai duy tri nhan S,' c6 kinh nghi$m, chuyen man, nghi$p V, can thiet de c6 du kha nang giam sat, nh$n di$n va quan y hi$u qua cac rui ra phat sinh tu ha9t d<)ng da uy quyen. 5. Cong Ty Quan Ly Quy phai xay d,'ng quy trnh, h$ thong, baa dam t9i mqi th6'i diem Cong Ty Quan Ly Quy, t6 ch'c kiem taan d<)c $p, ca quan quan y nha n'&c c6 tham quy m c6 the tiep c$n cac thong tin can thiet de kiem tra, giam sat cac ha9t d<)ng uy quyen, danh gia va quan y cac rui ra phat sinh tu ha9t d<)ng uy quyen. 6. Cong Ty Quan Ly Quy phai chiu haan taan trach nhi$m ve tai chinh va phap y phat sinh trang ph9m vi uy quyen. Cong Ty Quan Ly Quy phai baa dam tfnh ien tt,jc doi v&i cac ha9t d<)ng da uy quy m, kh6ng gian da9n va gay anh h'&ng t&i ha9t d<)ng dau t' cua Nha Oau T'. 7. Cong Ty Quan Ly Quy phai cung cap day du, kip th6'i, chinh xac cac thong tin ien quan cha ben nh$n uy quyen de ben nh$n uy quyf,m c6 the th,'c thi day du, kip th6'i mqi quyen, nghta V,, trach nhi$m trong ha9t d<)ng uy quyen. 8. Cong Ty Quan Ly Quy phai 'u tro, day du, kip th6'i, chfnh xac cac cht thi, yeu cau, van ban gu>i cha ben nh$n uy quyen de th,'c hi$n cac ha9t d<)ng uy quyen. 9. Cac baa caa ve vi$c kiem tra, giam sat th,'c hi$n thea quy dinh 9i Oieu 45.3 va cac ai i$u ien 34

35 quan khac phai dlpq'c cung cap cho H<';i 86ng Quan Tri cua Cong Ty Quan Ly Quy, Ban 89i Di$n Quy, Ngan Hang Giam Sat va Oy Ban Ch'ng Khoan Nha NLP6'c trong th6'i h9n ba mlpo'i (30) ngay ke t' ngay bao cao dlpq'c t6ng hqp. Oi~u 46. Ch~m Durf: Ho~t 09ng Uy Quy~n 1. Quy(m va nghta V, cua t6 ch(pc cung cap djch V, se cham d(pt khi xay ra m<';t trong cac tm6'ng hqp sau: (a) Hqp d6ng uy quyen b thanh y hay het h9n; (b) T6 ch'c nhc;1n uy quyen t9m ng'ng, cham d't ho9t d<';ng, giai the, tuyen b6 pha san; (c) Khi t6 ch(pc nhc;1n uy quyen khong con thoa man quy djnh t9i 8ieu 43 va 8ieu 44.2; (d) Theo quyet djnh cua Cong Ty Quan Ly Quy; (e) Cac tm6'ng hq'p khac theo quy djnh cua Phap Luc;1t. 2. Trang tm6'ng hq'p quy dnh t9i 8ieu 46.1, quyen va nghta vt,1 cua t6 ch(pc cung cap djch V, cho Quy se dlpq'c chuyen giao cho Cong Ty Quan Ly Quy hoc;1c t6 ch'c cung cap djch V, khac dlpq'c Cong Ty Quan Ly Quy thue. CHU'O'NG 9. O~ LY PHAN PH61 VA E>~ LY KY DANH oiiu 47. Oang Ky Ho~t 09ng Phan Ph6i Chwng Chi Quy 1. 8ieu ki$n h,'a chqn 89i Ly Phan Ph6i: (a) La cong ty ch'ng khoan, cong ty quan y quy, ngan hang LPu ky, doanh nghi$p bao hiem, ngan hang thlpo'ng mc;1i, t6 ch'c kinh t~ khac da c6 Giay ch'ng nhc;1n dang ky ho9t d ng phan ph6i ch'ng chi quy dc;1i chung, ky hqp d6ng phan ph6i ch'ng cht quy m& v6'i cong ty quan y quy; (b) Tc;1i th6'i diem dang ky hoc;1t d<';ng, c6 it nhat m<';t (01) dja diem kinh doanh dlpq'c h,'a chqn a da diem phan ph6i Ch'ng ChT Quy dap L'ng quy djnh Phap Luc;1t ve yeu cau cua da diem phan ph6i ch'ng cht quy m&; (c) C6 quy trnh nghi$p vt,1 phan ph6i ch'ng cht quy, bao g6m ca quy trnh, thu tt,1c nhc;1n bi~t, cc;1p nhc;1t thong tin, bi$n phap xac minh thong tin ve Nha Bau TLP va nglp6'i dlpq'c hlp&ng Q'i, quy tac dc;10 d(pc nghe nghi$p ap dt,1ng d6i v6'i nhan vien phan ph6i ch'ng chi quy, quy djnh n<';i bq nhtim ngan ng'a hanh vi giao dich mu n sau th6'i diem nhc;n $nh, ngan ng'a hanh vi dau CO', Q'i dt,1ng chenh $ch th6'i gian, qi dt,1ng vi$c dinh gia sai ch'ng chi quy theo thong 1$ qu6c t~;.,.. ~ (d) C6 CO' s& vc;1t chat, ky thuc;1t dam bao hoc;1t d<';ng phan ph6i ch'ng chi quy; (e) Tc;1i moi dja diem c6 t6i thieu 02 nhan vien c6 ch'ng chi hanh nghe ch'ng khoan; hoc;1c a nglpo'i c6 ch'ng chi hanh nghe ch'ng khoan hq'p phap O' nlpo'c ngoai va da c6 ch'ng chi phap uc;1t ve ch'ng khoan va th tm6'ng ch'ng khoan cua Vi$t Nam; hoc;1c c6 cac ch'ng chi chuyen man ve ch'ng khoan bao g6m ch'ng cht: nhung van de CO' ban ve ch'ng khoan va th! tm6'ng ch'ng khoan, phap uc;1t ve ve ch'ng khoan va thi tm6'ng ch(png khoan, phan tich va dau tlp ch'ng khoan, moi gi6'i ch'ng khoan va tlp van dau tlp ch'ng khoan; 2. Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m tham djnh CO' s& vc;1t chat trlp6'c khi,'a chqn 89i Ly Phan Ph6i va dja diem phan ph6i de cung cap djch vt,1 cho Nha Bau TLP. Bao cao tham djnh CO' s& vc;1t chat cua 89i Ly Phan Ph6i, dja diem phan ph6i dlpq'c LPU tc;1i trt,1 sa Cong Ty Quan Ly Quy va cung cap cho CO' quan quan y nha nlp6'c c6 tham quyen theo yeu cau. Cong Ty Quan Ly Quy phai thlp6'ng xuyen kiem tra, giam sat bao dam ho9t d<';ng cua 8 9i Ly Phan Ph6i phu hqp v6'i quy djnh cua Phap Luc;1t va cac dieu khoan tc;1i hq'p d6ng dc;1i y phan ph6i. 3. Tm6'ng hqp 8c;1i Ly Phan Ph6i cham d't ho9t d<';ng hoc;1c hq'p d6ng phan ph6i h~t hi$u,'c hoc;1c d 9 i y phan ph6i b thu h6i Giay ch'ng nhc;1n dang ky ho9t d<';ng d9i y phan ph6i, Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m thong bao tm6'c cho Nha Bau TLP d6ng th6'i chi djnh dia diem phan ph6i thay the (neu c6). 4. Cong Ty Quan Ly Quy dlpq'c phan ph6i ch'ng cht quy ma do mnh quan y. Trang tm6'ng hqp nay, Cong Ty Quan Ly Quy phai bao dam cac nhan vien phan ph6i ch'ng chi quy khong dlpq'c kiem nhi$m, am vi$c tc;1i cac bq ph$n quan y tai san, phan tich dau tlp, kiem soat n<';i bq. Oi~u 48. Ho~t 09ng Cua O~i Ly Phan Ph6i va O~i Ly Ky Danh 35

36 1. Hoc;1t d(mg cua Bc;1i Ly Phan Phoi bao g6m: (a) T6ng hgp day du thong tin ve Nha Bau TU' va ng'<yi du'q'c h'&ng gi theo quy djnh cua Phap Lu$t ch'ng khoan va cac quy d!nh ve phong, ch6ng n}a tien va dau tranh ch6ng tai trq khung b6; (b) Nh$n va chuyen $nh giao djch cua tung Nha Bau TU' t&i t6 ch'c cung cap djch V,J Bc;1i Ly Chuyen Nh'qng mot each day du, kip thai, chfnh xac. Bc;1i Ly Phan Ph6i khong du'q'c t6ng hgp, bu tru 1$nh giao djch, khong dl'q'c trfc tiep nh$n tien va thanh toan giao djch ch'ng chi quy cho Nha Bau TU'; Bc;1i Ly Phan Phoi chi du'q'c nh$n $nh giao djch cua Nha Bau TU' khi phieu $nh da du'q'c dien chfnh xac va day du cac thong tin theo mau quy djnh cua Phap Lu$t. Phieu $nh phai du'q'c Bc;1i Ly Phan Phoi U'u trcr theo quy djnh cua Phap Lu$t ve ch'ng khoan; d6ng thai phai bao dam ghi nh$n day du, chfnh xac, kip thai va ro rang ve thai diem nh$n $nh, ng'ai nh$n $nh tu Nha Bau TU'. Tmang hgp $nh nh$n qua di$n thoc;1i, fax, 1$nh giao d!ch tr!c tuyen qua internet hoc;1c cac ph'o'ng ti$n di$n t', du'ang truyen khac th tuan thu theo quy djnh ve giao djch di$n t' va U'U trcr phieu $nh theo hnh th'c t$p dcr i$u di$n t'; (c) Ho trg Nha Bau TU' th!c hi$n cac thu t,jc thay d6i thong tin tc;1i So Bang Ky Nha Bau TU', xac nh$n quyen s& hcru Ch'ng cht quy cua Nha Bau TU', chuyen quyen s& hcru theo quy djnh Phap Lu$t; (d) Duy tri kenh ien c;1c ien t,jc va thong su6t v&i Nha Bau TU', dam bao c$p nh$t cho Nha Bau TU' mot each chfnh xac, day du va kip thai m9i thong tin va giai dap cac thac mac cua Nha Bau TU' ve san pham Quy da chao ban; thong ke, tong hgp sao ke tai khoan, xac nh$n giao djch theo yeu cau cua Nha Bau TU'; cung cap cho Nha Bau TU' Ban Cao Bc;1ch, Ban Cao Bc;1ch tom tat, bao cao tai chfnh cua Quy, tai i$u ve cac cuoc h9p Bc;1i Hoi Nha Bau TU' va cac thong tin khac; th!c hi$n che do bao cao va cong bo thong tin theo uy quyen cua Cong Ty Quan Ly Quy; (e) Ho trg Cong Ty Quan Ly Quy hoc;1c t6 ch'c cung cap djch V,J co ien quan to ch'c h9p Bc;1i Hoi Nha Bau TU'; nh$n uy quyen tham di! va th!c hi$n quyen bieu quyet theo chi th! bang van ban cua Nha Oau TU'; va (f) T6ng hgp, U'u trcr thong tin chi tiet ve Nha Bau TU' va cac giao djch cua Nha Bau TU'. Cung cap cac thong tin nay cho Cong Ty Quan Ly Quy, to ch'c cung cap djch V,J co ien quan va UBCKNN n'6'c theo yeu cau cua cac t6 chu'c nay. 2. Oc;1i Ly Phan Ph6i khong phai a cong ty ch'ng khoan, cong ty quan y quy, ngan hang th'o'ng mc;1i, doanh nghi$p bao hiem thi khong du'q'c: (a) Lam Bc;1i Ly Ky Danh; va (b) 06ng thai am 8c;1i Ly Phan Phoi cho cong ty quan y quy khac neu khong du'q'c chap thu$n bang van ban cua Cong Ty Quan Ly Quy ma mnh dang am Bc;1i Ly Phan Phoi. 3. Bc;1i Ly Ky Danh du'gc thfc hi$n cac hoc;1t dong theo quy d!nh cua Oieu L$ nay va quy djnh cua Phap Lu$t ien quan. Oif!u 49. Quy Ojnh Chung V~ Nghi~p VJ Phan Ph6i Ch(vng Chi Quy 1. Bc;1i Ly Phan Phoi, nhan vien phan phoi phai ti! nguy$n, cong bang, trung th!c doi v&i Nha Oau TU', cung cap day du, kip thai m9i thong tin chfnh xac de Nha Oau TU' ti! du'a ra quyet d!nh dau t'. Cac thong tin, dcr i$u, di! bao kinh te cung cap cho Nha Oau TU' phai dfa tren nhcrng Sf ki$n co th!c va kem theo cac tai i$u dan chieu do cac t6 chl'c ien quan phat hanh va da du'q'c cong bo cong khai. Nhan vien phan ph6i ch'ng chi quy khong du'q'c cung cap cac thong tin ch'a du'q'c kiem ch'ng, tin d6n, thong tin sai $ch cho Nha Oau TU'. 2. Nhan vien phan ph6i chi chao ban ch'ng chi quy sau khi Nha Bau TU' da du'q'c cung cap day du Bieu L$ Quy, Ban Cao Bc;1ch, Ban Cao Bc;1ch tom tat, hoc;1t dong cua Quy. Nhan vien phan ph6i phai giai thfch cho nha dau t' hieu du'q'c cac noi dung tc;1i Bieu L$ Quy va Ban Cao Bc;1ch, dc;1c bi$t a m,jc tieu va chfnh sach dau t' cua Quy, chien L'Q'C dau t' cua Quy de dc;1t du'q'c m,jc tieu dau t', dc;1c tfnh ve Q'i nhu$n va rui ro, chfnh sach phan ph6i qi nhu$n, thue, phf, 1$ phf va cac chi phi khac; CO' che giao djch ch'ng chi quy. 3. Nhan vien phan phoi phai cung cap day du, chfnh xac va kip thai cho Nha Bau TU' m9i thong tin ve ket qua hoc;1t dong cua Quy v&i ham y cac ket qua hoc;1t dong tm&c do chi mang tfnh tham khao va co the thay doi tuy vao tinh hinh th! tmang. 36

37 4. Nhan vien phan ph6i khong du'q'c cung cap thong tin sai S! th$t, khuech dc;1i S! th$t, de gay hieu nham, cung cap khong day du thong tin, du'a ra cac di! bao de dt,1 do hay mai chao Nha 8au TL!' mua ch'ng chf quy, khong gay hieu nham ve cac d$c tinh Q'i nhu$n va rui ro cua chcmg chf quy. Khi so sanh v&i cac san pham quy m& khac, phai chf ro nhung khac bii;!t giua cac quy de Nha 8au TL!' 1,'a chqn. Khong d'q'c tr,'c tiep, gian tiep th,'c hii;!n cac hanh vi nh~m oi keo, xui git,1c Nha 8au TU' mua ch'ng chf quy c6 m'c dq rui ro cao trong tfl!'ang hqp Nha 8au TU' chu'a hieu het ve cac rui ro tiem an khi dau t' vao Quy ho$c Quy khong phu hq'p v&i mt,1c tieu dau t' va nang 1,'c tai chfnh cua Nha 8au TU' i y phan ph6i, nhan vien phan ph6i c6 trach nhii;!m bao m$t cac thong tin ve Nha 8au TU', thong tin ve giao djch cua Nha 8au TU', khong d'q'c SU' dt,1ng cac thong tin d6 v&i bat ky mt,1c dfch g, tr' tr'o'ng hqp du'q'c Nha 8au TU' dong y ho$c theo yeu cau cua CO' quan quan y Nha nl!'&c c6 tham quyen i y phan ph6i khong d'q'c chiet khau, giam gia giao dich ch'ng chf quy d'&i bat ky hnh th'c nao; khong d'q'c t$ng qua, SU' dt,1ng qi fch v$t chat hay tai chfnh du'&i mqi hnh th'c de mai chao, dt,1 do Nha 8au TL!' mua ch'ng chf quy; khong du'q'c yeu cau, doi hoi ho$c tiep nh$n du'&i danh nghta ca nhan ho$c danh nghta t6 ch'c t' Cong Ty Quan Ly Quy bat ky khoan thu ao, qi nhu$n, qi fch nao de mai chao Nha Bau TU' mua ch'ng chf quy, ngoai cac m'c phf da du'q'c cong b6 t9i Ban Cao Bc;1ch va tc;1i cac hqp dong d9i y phan phoi ky v&i Cong Ty Quan Ly Quy i Ly Phan Phoi khong du'q'c phan phoi ch'ng chf quy t9i cac dja diem chu'a dang ky v&i UBCKNN. 8 9 i Ly Phan Ph6i phai hoan toan chiu trach nhii;!m ve ho9t d(ng cua cac dja diem phan phoi ch'ng chf quy, nhan vien phan ph6i ch'ng chf quy khi phan ph6i ch'ng chf quy cho Nha Bau TU'. 8. Cong Ty Quan Ly Quy va 8 9i Ly Phan Ph6i hang nam phai t6 ch'c dao tc;10, t$p huan nh~m nang cao trnh dq, kien th'c cho dqi ngo nhan vien phan ph6i ch'ng chf quy. Thong tin ve ho9t d(ng dao t 9 o trong nam cua Cong Ty Quan Ly Quy va 8 9i Ly Phan Ph6i phai d'q'c gl'i kem trong bao cao hoc;1t d ng hang nam cua Cong Ty Quan Ly Quy. CHU'O'NG 10. KEM TOAN, KE TOAN VA CHE OQ BAO CAO Oi~u 50. Tieu Chu n L;'a Ch9n Va Thay Obi Cong Ty Ki~m Toan Hang nam, Cong Ty Quan Ly Quy se de xuat ft nhat hai (02) cong ty kiem toan c6 uy tfn va kinh nghii;!m n~m trong danh sach cac cong ty kiem toan du'q'c UBCKNN chap thu$n de Ban 8 9i Dii;!n Quy xem xet va 1,'a chqn theo S! uy quyen cua 8 9i H i Nha 8au TU'. Cong ty kiem toan d'q'c 1,'a chqn phai thoa man cac dieu kii;!n sau: 1. Khong phai a Ng'ai C6 Lien Quan cua Cong Ty Quan Ly Quy ho$c Ngan Hang Giam Sat; 2. N~m trong danh sach cong ty kiem toan du'q'c chap thu$n cua UBCKNN du'q'c cong b6 hang nam; va 3. C6 uy tin va kinh nghii;!m kiem toan cho cac quy dau t'. Oi~u 51. Nam Tai Chinh 1. Nam tai chfnh cua Quy a m'o'i hai (12) thang tinh t' dau ngay 01 thang 01 den het ngay 31 thang 12 nam du'o'ng ich hang nam. Nam tai chfnh dau tien cua Quy se du'qc tinh t' ngay Quy d'q'c UBCKNN cap giay ch'ng nh$n $p quy va ho9t d(ng cho den het ngay 31 thang 12 cua nam d6. 2. Tr'O'ng hq'p thai gian t' ngay Quy du'q'c UBCKNN cap Giay ch'ng nh$n $p quy cho den het ngay 31 thang 12 cung nam ng~n ho'n chin m'o'i (90) ngay th ky ke toan dau tien du'q'c tfnh t' ngay Quy du'q'c UBCKNN cap Giay ch'ng nh$n $p va ho9t d ng cho den het ngay 31 thang 12 cua nam tiep theo. Oi~u 52. Ch! O(> Kf Toan Quy se ap dt,1ng che dq ke toan Vi$t Nam va tuan thu cac quy dinh cua Phap Lu$t ien quan t&i cong tac ke toan ap dt,1ng d6i v&i quy m&. Oi~u 53. Bao Cao Tai Chinh 1. Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhii;!m chuan bi cac bao cao tai chfnh th'ang ky ve ket qua kinh doanh va tnh hnh tai chfnh cua Quy va cac bao cao can thiet khac de tu'ang trnh ho9t d(ng cua Quy. 2. Cac bao cao tai chfnh ban nien va bao cao tai chfnh hang nam se du'q'c soat xet ban nien va kiem toan d(c $p hang nam b&i cong ty kiem oan d'q'c 1,'a chqn. Cac ban sao cua bao cao kiem toan va bao cao ho 9 t d ng cua Quy phai du'q'c gl'i den t'ng thanh vien Ban 8 9i Dii;!n Quy va cong b6 cong khai tren trang thong tin dii;!n tl' cua Cong Ty Quan Ly Quy de cac Nha 8au TL!' c6 the tham khao. 37 ' 1 ) V '

38 Oieu 54. Bao Cao Khac 3. Cong Ty Quan Ly Quy phai tuan thu cac quy djnh cua UBCKNN ve che d bao cao va cong b6 thong tin ien quan den cac hoc;1t d ng kinh doanh cua Quy. Oieu 55. Xac Ojnh Gia Trj Tai San Rong CHU'O'NG 11. GA TR! TA SAN RONG CUA QUY 1. Cong Ty Quan Ly Quy phai xay dt,mg s6 tay dinh gia de ap dt,mg m t each th6ng nhat trong ho9t d ng quan y tai san cua quy. Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m xac dinh gia tri tai san rang cua quy, gia tri tai san rang tren m t chung chi quy tuan thu quy dinh cua phap u$t va 8ieu 1$ quy. 2. Cong Ty Quan Ly Quy du'q'c uy quyen cho Ngan Hang Giam Sat xac dinh gia tri tai san rang, gia tri tai san rang tren m t chung chi quy cua Quy. Trong tr'ong hqp nay, Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan Hang Giam Sat phai c6 CO' che va quy trnh d6i chieu, soat xet, kiem tra, giam sat bao dam ho9t d9ng xac dinh gia tri tai san rang du'q'c trnh chinh xac va phu hqp s6 tay dinh gia, 8ieu 1$ nay va cac quy dinh cua phap u$t. 3. Gia Tri Tai San Rong cua Quy du'q'c dinh ky theo ngay giao dich. Gia tri tai san rang cua quy, gia tri tai san rang tren m('>t chung chi quy phai du'q'c cong b6 cong khai theo quy dinh phap u$t ve cong b6 thong tin tren thi tmong chung khoan sau khi c6 xac nh$n cua Ngan Hang Giam Sat va c6 gia tri cho den khi c6 thong bao m&i. Vi$c xac nh$n cua ngan hang giam sat thtyc hi$n bang van ban ho~c truy xuat thong qua h$ th6ng thong tin di$n t' cua ngan hang giam sat da du'q'c cong ty quan y quy chap thu$n. Oieu 56. Nguyen t~c, quy trinh, ph'o'ng Phap Xac Ojnh Gia Trj Tai San Rong Cua Quy 1. Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m xac dinh gia tri tai san rang cua quy va gia tri tai san rang tren m('>t chung chi quy. 2. Gia Tri Tai San Rong cua Quy du'q'c xac dinh bang tong gia cac tai san c6 trong danh mt,1c tr' di tong nq phai tra cua Quy. T6ng gia tri tai san cua quy du'q'c xac dinh theo gia thi tmong ho~c gia tri hqp y cua tai san (trong tmong hqp khong xac djnh du'q'c gia thi tmong). Tong nq phai tra cua quy a cac khoan nq' ho~c nghia vt,1 thanh toan cua quy tfnh den ngay gan nhat tm&c ngay dinh gia. Ph'ang phap xac dinh gia thi tmdng, gia tri hqp y cua tai san c6 trong danh mt,1c theo nguyen tac quy dinh t9i Pht,1 t,1c 4 va du'q'c quy dinh chi tiet t9i so tay dinh gia cua Quy do Cong Ty Quan Ly Quy xay dtyng theo quy djnh cua phap u$t va da du'q'c Ban 8 9i Di$n Quy chap thu$n va Ngan Hang Giam Sat xac nh$n. 3. Gia Tri Tai San Rong cua m t chung chi quy bang Gia Tri Tai San Rong cua Quy chia cho tong s6 chung chi quy dang U'u hanh t9i Ngay Giao Dich gan nhat tm&c Ngay 8jnh Gia. Gia Tri Tai San Rong du'q'c am tron ay den hai (02) s6 th$p phan. 4. Gia Tri Tai San Rong cua Quy va Gia Tri Tai San Rong tren mc;'>t Chung chi quy phai du'q'c Ngan Hang Giam Sat xac nh$n. Vi$c xac nh$n gia trj thtyc hi$n bang van ban, ho~c truy xuat thong qua h$ th6ng thong tin di$n t' cua Ngan Hang Giam Sat da du'q'c Cong Ty Quan Ly Quy chap thu$n. Tmdng hqp bi dinh gia sai, Ngan Hang Giam Sat c6 trach nhi$m thong bao va yeu cau Cong Ty Quan Ly Quy dieu chinh kip thdi trong vong hai m'o'i b6n (24) gio. 5. Gia Tri Tai San Rong cua Quy va Gia Tri Tai San Rong tren m('>t chung chi quy phai du'q'c cong b6 tren cac trang thong tin di$n t& cua Cong Ty Quan Ly Quy, to chuc cung cap djch vt,1 c6 ien quan, 8c;1i Ly Phan Ph6i va cac ph'ang ti$n thong tin d 9 i chung theo quy dinh ve cong b6 thong tin tren thi tmdng chung khoan. Vi$c cong b6 gia tri tai san rang cho nha dau t' du'q'c thtyc hi$n tc;1i ngay am vi$c tiep theo cua ngay dinh gia. 6. Trong thdi hc;1n 24 gid ke t' khi phat hi$n gia tri tai san rang bi dinh gia sai, Ngan Hang Giam Sat phai thong bao va yeu cau Cong Ty Quan Ly Quy kip thdi dieu chinh ho~c ngu'q'c 19i trong tmdng hq'p Ngan Hang Giam Sat cung cap dich V,J xac dinh gia tri tai san rang. 7. Trong thdi hc;1n 05 ngay am vi$c, ke t' ngay phat hi$n gia tri tai san rang bi dinh gia sai, Cong Ty Quan Ly Quy ho~c Ngan Hang Giam Sat (trong tru'ong hqp Ngan Hang Giam Sat cung cap dich vt,1 xac dinh gia tri tai san rang) phai dieu chinh c;1i va cong b6 thong tin theo quy dinh, dong thdi thong bao cho Oy ban Chung khoan Nha n'&c ve vi$c djnh gia sai, bao gom nguyen nhan xay ra sty vi$c, th&i gian bi dinh gia sai, bi$n phap x& y. N('>i dung thong bao phai du'q'c cong ty quan y quy va ngan hang giam sat cung ky xac nh$n. 8. Trong thdi hc;1n ba (03) Ngay Lam Vi$c ke tcr ngay Gia Tri Tai San Rong cua Quy giam xu6ng thap ho'n ba m'o'i (30) ty dong Vi$t Nam, Cong Ty Quan Ly Quy phai bao cao UBCKNN va de xuat 38

39 , 1 phlj'o'ng an khac ph1,1c. 9. Cong ty quan y quy phai xay d)'ng so ay dinh gia bao g6m toi thieu nhcmg n i dung sau: (a) Nguyen tac, ieu chi U'a chqn, thay doi cac t6 ch'c cung cap bao gia. Cac t6 ch'c cung cap bao gia khong phai a ng'6'i c6 ien quan cua cong ty quan y quy va ngan hang giam sat; (b) Nguyen tac, quy trnh h)'c hi$n va cac ph'ang phap dinh gia tai san cua quy. Cac nguyen tac, quy trinh th)'c hi$n va cac ph'o'ng phap dinh gia phai r6 rang, hq'p y, phu hq'p v6'i quy dinh phap u$t va 8ieu 1$ quy 10. S6 ay dinh gia, danh sach t6i thieu 03 to ch'c cung cap bao gia khong phai a ng'6'i c6 ien quan cua Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan Hang Giam Sat, phai d.'q'c Ban 8,;ii Di$n Quy phe duy$t va cung cap cho Ngan Hang Giam Sat de giam sat vi$c tinh toan gia tr! tai san rang. 11. Chfnh sach dinh gia cac tai san cua Quy se d.'q'c neu trong Ph1,1 Lt,Jc 4 va d.'q'c quy dinh chi tiet trong s6 tay dinh gia do Cong Ty Quan Ly Quy xay d)'ng phu hq'p v6'i 8ieu L$ nay va cac quy dinh c6 ien quan. Oi~u 57. Ofn Bu Thi~t Hi(i Cho Nha O~u TP Va Cho Quy 1. Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m den bu thi$t h,;ii cho Quy va Nha Bau T' h)'c hi$n giao dich ch'ng chi quy ma chiu thi$t h,;ii trong tr.'ang hq'p Gia Tri Tai San Rong cua Quy bi d!nh gia sai v&i m'c dq sai s6t L' kh6ng phan bay m'o'i am phan tram (0,75%) Gia Tri Tai San Rong tr& en. 2. Trong r'6'ng hq'p Quy bi dinh gia thap, m'c den bu cho Quy va Nha Bau TU' d.'q'c xac djnh nh' sau: (a) 8oi v&i Nha Bau TU' mua ch'ng chi quy tr'6'c thai gian Quy bi djnh gia sai va ban ch'ng chi quy trong thai gian Quy bi dinh gia sai, m'c den bu d.'q'c xac d!nh d)'a tren m'c d sai sot va so 'Q'ng ch'.mg chi quy ma Nha Bau T' da ban; va (b) 86i v&i Quy, m'c den bu d.'q'c xac d!nh d)'a tren m'c d sai sot va so 'Q'ng cho,ng chi quy ma Quy da phat hanh trong th6'i gian bi dinh gia sai va hi$n con dang.'u hanh. 3. Trong tr.'6'ng hq'p Quy bi dinh gia cao, m'c den bu cho Quy va Nha Bau TU' d.'q'c xac dinh nh' sau: (a) 86i v&i Nha Bau T' mua cho,ng chi quy trong th6'i gian Quy bi d!nh gia sai va tiep tt,jc s& ho,u sau tha i gian Quy bi d!nh gia sai, m'c den bu d.'q'c xac dinh dfa tren m'c d sai s6t va so 'Q'ng ch'ng chi quy ma Nha Bau TU' da mua va con tiep tt,jc nam gio, sau thai gian bi djnh gia sai; va (b) 8oi v&i Quy, m'c den bu d'q'c xac djnh d)'a tren m'c dq sai s6t va so 'Q'ng ch'ng chi quy ma Quy da phat hanh ra tr.'6'c thai gian Quy bi dinh gia sai va Quy da mua,;ii trong th6'i gian bi d!nh gia sai. 4. MQi chi phi den bu cho Nha Bau T' va cho Quy phai h,;ich oan vao chi phf ho,;it d ng cua Cong Ty Quan Ly Quy. Tr.'ang hqp 8,;ii H i Nha Bau T' chap thu$n, chi phi den bu cho Quy va Nha 0au T' theo quy dinh t,;ii cac 8ieu 57.2 (a) va 8ieu 57.3 (a) d.'q'c h,;ich toan vao Quy. 5. Tr.'6'ng hq'p m0,c den bu cho moi Nha Bau T' theo quy dinh t,;ii cac 8ieu 57.2 va 8ieu 57.3 nho han m t tram nghn ( ) 8 6ng Vi$t Nam, thi khoan den bu nay se d.'q'c ghi nh$n vao thu nh$p cua Quy thay vi thanh toan cho Nha Bau T', trl' tr'6'ng hq'p 8,;ii h i nha dau ' c6 quy djnh khac 6. Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m den bu cac thi$t h,;ii gay ra cho Quy trong cac tr'6'ng hqp: (a) Khong tuan thu chinh sach dau t', dau t' vao cac tai san bi h,;in che theo quy dinh phap u$t va 8ieu 1$ quy; (b) SU' dt,jng von vay trai mt,jc dich, khong phu hq'p v&i quy d!nh cua phap u$t; ho~c vay V'Q't qua cac h,;in m'c vay da d'q'c quy dinh t,;ii 8ieu 1$ quy, quy dinh cua phap u$t; (c) Bau ' V'Q' cac h,;in che dau t', trl' cac tr.'ang hq'p quy djnh t,;ii 8ieu 10.2 cua 8ieu L$ nay. 7. ML'c den bu cho Quy trong cac r'6'ng hq'p quy dinh t,;ii 8ieu 57.6 d.'q'c xac djnh tren ca s& thi$t h,;ii phat sinh tl' phan dau t' trai quy dinh, V'Q't h,;in m'c, chi phf vay. Tr.'6'ng hq'p cac ho,;it d ng dau t', kinh doanh neu tren c6 phat sinh Q'i nhu$n phai h,;ich toan toan b Q'i nhu$n vao cho Quy. 39,, ( t N '

40 8. Vi$c thanh toan cac khoan den bu cho Quy, nha dau t' theo quy dinh t9i Dieu 57.1 va Dieu 57.6 d'q'c th,'c hi$n thong qua Ngan Hang Giam Sat. Cong Ty Quan Ly Quy c6 trach nhi$m xay d1,mg cache phoi hq'p thanh toan v&i Ngan Hang Giam Sat de kip th6'i ra cac chi thi thanh toan cha nha dau t' va Quy 9. Vi$c b6i th'6'ng thi$t h9i cha nha dau t' va quy phai d'q'c cong ty quan y quy bao cao t9i baa cao ho9t d ng h~ng nam cua quy, trong d6 neu ro nguyen nhan, y do, m(rc d anh h'&ng, so L'qng nha dau t' c6 quyen qi bi anh h'&ng da d'q'c den bu, m(rc den bu cho moi nha dau t', m(rc den bu cha quy, hinh th(rc den bu, ph'ang th(rc thanh toan va cac ho9t d ng kh~c ph1,1c khac (neu c6). 10. Cac tr'6'ng hqp den bu khac th,'c hi$n theo quy dinh cua Phap Lu$t va/ ho~c Dieu L$ nay. Oieu 58. Nguyen Tac, Tieu Chi Liya Ch9n, Thay 06i T6 Chwc Cung Cip Bao Gia 1. Cong Ty Quan Ly Quy se xem xet vi$c a chc;>n va trinh Ban 8 9i Di$n phe duy$t danh sach cac to ch(rc cung dp baa gia cha Quy va c$p nh$t v&i Ban 8 9i Di$n Quy moi khi can thay doi. To chuc cung cap bao gia d'q'c,'a chqn phai thoa man cac dieu ki$n sau:. (a) To ch(rc cung cap bao gia a cong ty ch(rng khoan, cong ty quan y quy, cac h$ thong baa gia du'q'c cong ty quan y quy )'a chqn de cung cap baa gia tai san khong phai a chung khoan niem yet ho~c chung khoan dang ky giao djch; (b) C6 day du kha nang cung cap dich V,J baa gia; (c) Khong phai a ng'6'i c6 ien quan cua Cong ty Co phan Quan y Quy VinaCapita ho~c Ngan Hang Giam Sat. 2. Vi$c )'a chqn va thay doi to ch(rc cung cap baa gia do Cong Ty Quan Ly Quy de xuat de Ban 8 9i Di$n Quy quyet dinh khi xay ra m t trong nhcmg tm6'ng hqp sau: (a) To ch(rc dang bao gia khong con ch(rc nang ho~c khong d'q'c cap phep ho9t d ng cung cap dich V, bao gia. (b) To chuc dang baa gia tr& thanh a ng'6'i c6 ien quan cua Cong Ty Quan Ly Quy ho~c Ngan Hang Giam sat. (c) C6 nhcmg thay doi theo quy dinh cua cac ca quan ch(rc nang ve ph'ang th(rc baa gia. CHU'ONG 12. PHAN CHA LQ' TU'C, THU NH.AP va cac CH PH CUA QUY Oi~u 59. Phan chia Q'i twc 1. Quy phan chia qi nhu$n b~ng tien ho~c b~ng chung chi quy. 2. Toi thieu 15 ngay tr'&c khi phan phoi qi t(rc, cong ty quan y quy phai thong bao den nha dau t' b~ng ph'ang th(rc de dam baa den du'q'c dia chi ien 19c ho~c th' di$n t' da dang ky. Vi$c phan chia Q'i nhu$n b~ng ch(rng chi quy phai du'q'c S1,J' chap thu$n tm&c cua 8 9i H i Nha Dau TL!' ho~c du'q'c S,' chap thu$n cua Ban 8 9i Di$n Quy (neu 8 9i H i Nha Dau TL' gan nhat da uy quyen cho Ban 8 9i Di$n Quy quyet dinh phu hq'p v&i quy dinh t9i Dieu L$ nay). 3. Vi$c chi tra Q'i tuc cua quy phai dam baa nguyen t~c: (a) Lqi nhu$n trong ky ho~c qi nhu$n 0y ke cho den cuoi nam tai chinh ma Cong Ty Quan Ly Quy de xuat phan phoi Q'i nhu$n phai du'ang sau khi quy da hoan tat cac nghta V,J thue, tai chinh theo quy dinh phap u$t; (b) Ngu6n chia phai tu Q'i nhu$n da th)'c hi$n cua Quy trong qua trinh ho9t d ng; (c) Sau khi tru so qi nhu$n d,' kien se phan phoi cho Nha Dau TL', so Q'i nhu$n 0y ke con 1 9 i cho den cuoi nam tai chinh ma Cong Ty Quan Ly Quy de xuat phan phoi Q'i nhu$n van phai &n han ho~c b~ng khong (kh6ng d'q'c am); (d) Muc chi tra qi t(rc phai phu hqp v&i chinh sach phan phoi Q'i nhu$n quy dinh t9i Dieu 1$ quy va du'q'c 8 9i h i nha dau t' thong qua; (e) Tm6'ng hqp phan phoi qi t(rc b~ng chung chi quy, quy phai c6 du ngu6n von doi (rng tu qi nhu$n sau thue ch'a phan phoi can c(r tren bao cao tai chinh ky gan nhat da d'q'c kiem toan ho~c soat xet. Sau khi chi tra, quy van phai dam bao c6 ngu6n von de thanh toan du cac khoan nq, nghta v1,1 tai san khac den h9n va gia tri tai san rang quy sau khi chi tra qi t(rc khong thap han 50 ty d6ng; 40

41 r 4. Cong Ty Quan Ly Quy phai khau tr' mqi khoan thue, phf, e phi theo quy djnh cua Phap Lu~H tr'6'c khi phan ph6i c6 t('c cho Nha 0au T.'. 5. Sau khi phan chia Q'i nhui;n, Cong Ty Quan Ly Quy phai g'i cho Nha 0au T.' bao cao tong ket viec phan chia Q'i nhui;n Quy, baa gbm cac n(i dung sau: (a) (b) Hinh th('c phan chia Q'i nhui;n (bc1ng tii n ha~c bang ch('ng cht quy); Tong qi nhui;n trang ky va Q'i nhui;n tfch 0y, chi tiet t.'ng h9ng m1,1c Q'i nhui;n; (c) Gia trj Q'i nhui;n d'q'c phan chia, s6 L'Q'ng ch('ng cht quy phat hanh de phan chia (trang tr'&ng hq'p chia Q'i nhui;n bang ch('ng cht quy); (d) Gia Tri Tai San Rong tren m(t ch('ng cht quy tmac khi phan chia Q'i nhui;n va sau khi phan chia Q'i nhui;n; va (e) Cac anh hl'ang tac d(ng t6'i Gia Tri Tai San Rong cua Quy. 6. Thong tin vi hoc;1t d(ng phan chia Q'i nhui;n cua Quy ha~c phan chia tai san cua Quy da th,'c hien phai du'q'c ci;p nhi;t tc;1i cac Ban Cao B9ch S'a d6i, bo sung sau d6. 7. Tmang hq'p Nha 0au TL' da chuyen nh'q'ng so ch('ng cht quy cua minh trong thai gian gic'a thai diem ket thuc i;p danh sach Nha 0au TL' va thai diem chi tra thi ngl'ai chuyen nh'q'ng a ng'ai nhi;n Q'i nhui;n. 8. Vi quyi n Q'i cua Nha 0au T.', Ban 0 9i Dien Quy c6 the quyet djnh khong phan chia Q'i nhui;n cua Quy cha Nha 0au TL'. Ban 0 9i Dien Quy se chiu trach nhiem giai trinh trl'o'c 0 9i H(i Nha 0au TL' ve quyet dinh ien quan den chinh sach q i nhui;n cua Quy. Oi~u 60. Gia djch v1,1 quan y quy, gia djch v1,1 U'u ky, giam sat, quan tri quy, d~i y chuym nhj'gng 1. Gia dich V, quan y quy tra cho Cong Ty Quan Ly Quy: Gia djch V, quan y Quy d'q'c tinh bang khong phay chin phan tram (0,9%) m(t nam tren Gia Trj Tai San Rong cua Quy (khong baa gbm VAT). Gia dich v1,1 quan y Quy d'q'c tfnh tc;1i moi ky dinh gia va d.'q'c Quy thanh taan hang thang cho Cong Ty Quan Ly Quy. Tong gia djch v1,1 thu hang thang a tong s6 tien gia dich vv du'q'c tfnh (trich i;p) cho cac ky dinh gia trang thang. Gia djch V, quan y Quy cua ky djnh gia = 0,9% x NAV t~i Ngay Ojnh Gia x s6 ngay th,'c t~ trong ky / 365 ho~c 366 (n~u a nam nhu~n) Trang mqi trl'&ng hqp tong gia djch v1,1 quan y quy, gia djch V, d9i y chuyen nhl'q'ng va gia djch v1,1 quan trj quy khong d'q'c VL'Q't qua hai phan tram (2%) m(t nam tren t6ng Gia Tri Tai San Rong cua Quy thea quy dinh cua Phap Lui;t. 2. Chi phi thl'ang hac;1t d(ng: Quy khong ap d1,1ng chinh sach thl'ang hac;1t d(ng. 3. Gia dich V, giam sat, L'U ky, phi quan trj quy du'q'c tra cha Ngan Hang Giam Sat va 'U ky de cung cap djch V, ngan hang giam sat, L'U ky va quan tri quy cha Quy. Gia djch V, d'q'c tfnh vaa moi ky djnh gia d,'a tren Gia Tri Tai San Rong cua Quy tc;1i ngay tm&c Ngay 0inh Gia va d'q'c tra hang thang. S6 tien gia djch V, tra hang thang a t6ng so tien gia dich V.,! d.'q'c tinh (trich i;p) cho cac ky djnh gia trong thang, c1,1 the nhl' sau: (a) Gia dich V, giam sat a khong phay khong hai phan tram (0,02%) m(t nam tren Gia Tri Tai San Rong cua Quy (chl'a baa gbm VAT), m('c phi t6i thieu a nam trieu ( ) dong m(t (01) thang (chu'a baa gbm VAT); Gia Djch V1,1 Giam Sat cua ky djnh gia = 0,02% x NAV t~i Ngay Ojnh Gia x s6 ngay th,'c t~ trong ky / 365 ho~c 366 (n~u a nam nhu~n) (b) Gia djch V, L'U ky a kh6ng phay khong nam phan tram (0,05%) m(t nam tren Gia Trj Tai San Rong cua Quy, m('c phi toi thieu a ml'&i am trieu ( ) dong m(t (01) thang; Gia Djch V1,1 LU'U Ky cua ky djnh gia = 0,05% x NAV t~i Ngay Ojnh Gia x s6 ngay th,'c t~ trong ky / 365 ho~c 366 (n~u a nam nhu~n) (c) Gia dich v1,1 quan tri Quy a khong phay khong ba phan tram (0,03%) m(t nam tren Gia Tri Tai San Rong cua Quy, m('c phi t6i thieu a m'o'i am trieu ( ) df>ng m(t (01) thang (ch'a baa gom VAT); 41 :/ \1 '

42 Gia Djch VJ Quan Trj Quy cua ky djnh gia = 0,03% x NAV t~i Ngay Ojnh Gia x s6 ngay thj'c t~ trong ky / 365 ho~c 366 (n~u a nam nhu~n) (d) M(rc gia djch V, tren chli'a baa gom thue gia trj gia tang va cac chi phi ngoai thong thu'ang, baa gom nhli'ng khong gi&i hc;1n chi phi thanh toan cha Trung Tam LU'u Ky Ch(mg Khoan, chi phi phap y va chi phi tern thu'. 4. Gia djch V, giao djch thanh toan theo th,j'c te phat sinh: (a) Gia djch v1,1 giao djch ch(mg khoan theo th,j'c te phat sinh va du'q'c quy djnh ct,1 the trong hq'p dong cung cap djch v1,1 cua Ngan hang LU'u ky va Giam sat, va (b) Gia djch v1,1 giao dich khac, baa gom cac chi phi phai tra cha cong ty ch(rng khoan, cong ty u$t, cong ty dinh gia tai san va cac ben cung cap djch vt,1 khac ien quan t&i giao dich tai san cua Quy. 5. Tien gia djch V,J tra cha 8 9i Ly Chuyen NhU'Q'ng: Gia Djch V,J 8c;1i Ly Chuyen NhU'Q'ng du'q'c tinh toan va c(jng don hang ngay va du'q'c thanh toan hang thang cha 8c;1i Ly Chuyen NhLi'Q"ng. Chi tiet cac phi khac ien quan den djch vt,1 8 9i Ly Chuyen NhLi'Q'ng nhu' sau: Lo~i djch VJ Mwc gia djch VJ (chu'a bao g6m VAT) - Gia djch V, co djnh hang thang VN8/ thang - Gia djch vt,1 giao djch mua/ ban (khi phat sinh) Mien phi - Gia djch V,J tc;10 $p nha dau tu' va d9i y phan phoi, ngan hang giam sat (an dau) Mien phi - Gia djch V, phan phoi Q'i nhu$n cha nha dau tu' (neu Mien phi c6) - Gia djch V, th,j'c hi$n quyen: L$p danh sach th,j'c hi$n quyen ' VN8/an $p danh sach Oi~u 61. Thu nh~p cua Quy Thu nh$p cua Quy baa gom cac khoan sau: 1. Co t(rc; 2. Lqi t(rc trai phieu, tien gui hoi;c cac san pham c6 thu nh$p co djnh; 3. Lqi nhu$n tu cac ho9t d(jng dau tu' va thoai von cua Quy; 4. Cac khoan thu nh$p khac. Oi~u 62. Chi phi cua quy 1. Chi phi quan y quy tra cha c6ng ty quan y quy. 2. Chi phi U'u ky tai san quy, chi phi giam sat quy tra cha ngan hang giam sat. 3. Chi phi dich V, quan tri quy, chi phi dich v,j dc;1i y chuyen nhu'q"ng va cac chi phi hq'p 1$ khac ma cong ty quan y quy tra cha to ch(rc cung cap d jch V, c6 ien quan. 4. Thu ao cha Ban 8 9i Di$n Quy. 5. Chi phi tham djnh gia tra cho cac doanh nghi$p tham djnh gia (neu c6); Chi phi djch V, tu' van phap y, djch V, bao gia va cac dch V, hqp y khac. 6. Chi phi kiem toan tra cha cong ty kiem toan. 7. Chi phi d,j' thao, in an, gui Ban Cao B9ch, Ban Cao B9ch t6m t~t. baa cao tai chinh va cac tai i$u khac cho nha dau tu', chi phi xac nh$n giao djch, sao ke tai khoan va cac tai i$u khac cha Nha 8au TU'; chi phi cong bo thong tin cua Quy; chi phi to ch(rc hqp 8 9i Hoi Nha 8au TU', Ban 8 9i Di$n Quy. 8. Chi phi ien quan den th,j'c hi$n cac giao djch tai san cua quy va cac chi phi khac theo quy dnh 42

43 r cua phap u$t. 9. Chi phf ien quan den vi$c chuy m d6i ngan hang U'u ky, ngan hang giam sat (neu c6) ho,;1c cac t6 ch'c cung cap djch V,J khac. 10. Thue va cac o 9 i phf bat bu<)c theo quy dinh cua phap u$t ho,;1c theo yeu cau ca quan nha n'o'c c6 thim quyen ap dt,jng cho Quy va cac chi phf khac ien quan theo quy dinh cua phap u$t. ieu 63. HQ'p NhM, Sap Nh~p Quy CHU'O'NG 13. TA CO' cau, GA THE QUY 1. Vi$c hq'p nhat, sap nh$p quy cht dj'q'c tien hanh trong cac tmong hq'p phap u$t quy dinh va dj'q'c 0 9i hqi nha dfiu t' chap thu$n. 2. Vi$c hq'p nhat, sap nh$p quy phai d'q'c UBCKNN chap thu$n. ieu 64. Chia, Tach Quy 1. 0ieu ki$n chia, tach Quy bao gom: (a) 0L!'Q'C 0 9i H<)i Nha 0au TU' thong qua vi$c chia, tach; (b) Cac quy hinh thanh sau khi chia, tach phai dap (rng cac dieu ki$n theo quy dinh tc;1i khoan 1 0ieu 108 Lu$t Ch'ng Khoan; (c) Cac quy hinh thanh sau chia, tach phai dj'q'c giam sat b&i Ngan Hang Giam Sat. ' 2. Vi$c chia, tach Quy phai dj'q'c UBCKNN chap thu$n. E>ieu 65. Giai Th~ Quy 1. Vi$c thanh y, giai the Quy dj'q'c tien hanh trong cac tmong hq'p sau day: (a) Cong Ty Quan Ly Quy bi giai the, pha san, ho,;1c bi thu hoi giay phep thanh $p va hoc;1t d ng kinh doanh ch'ng khoan ma Ban 0 9i Di$n Quy khong xac $p dj'q'c Cong Ty Quan Ly Quy thay the trong vong hai (02) thang, ke t' ngay phat sinh S,' ki$n; (b) Ngan Hang Giam Sat bi giai the, bi pha san, ho,;1c Hqp 0ong Giam Sat gi'a Ngan Hang Giam Sat va Cong Ty Quan Ly Quy bi cham d't; ho,;1c Giay ch'ng nh$n dang ky ho9t d<)ng U'u ky ch'ng khoan bi thu hoi ma Cong Ty Quan Ly Quy khong xac $p dj'q'c Ngan Hang Giam Sat thay the trong vong hai (02) thang, ke t' ngay phat sinh S,' ki$n; (c) Ket thuc thoi hc;1n hoc;1t d<)ng ghi trong 0ieu 1$ Quy; (d) 0 9 i H<)i Nha 0fiu TU' quyet dinh giai the quy khi ket thuc thoi hc;1n ho9t d<)ng ghi trong 0ieu 1$ Quy; (e) Gia Tri Tai San Rong cua Quy giam xuong thap han m'oi (10) ty 0ong Vi$t Nam ien tt,jc trong sau (06) thang; 2. Vi$c thanh y, giai the Quy th,'c hi$n theo quy dinh cua Phap Lu$t. 3. Vi$c thanh y, giai the Quy phai d'q'c UBCKNN chap thu$n. E>ieu 66. Ki~m Soat Xung E>Qt LQ'i ich CHU'O'NG 14. GA QUYET cac XUNG E>QT VE LQ' ich 1. Cong Ty Quan Ly Quy phai kiem soat xung d<)t Q'i fch gi'a Quy va cac quy khac, cac khach hang dau t' uy thac cua Cong Ty Quan Ly Quy va gi'a Quy va Cong Ty Quan Ly Quy: (a) Tach bi$t chien U'Q'C dau t', mt,jc tieu dfiu t' cua Quy v&i cac quy khac do Cong Ty Quan Ly Quy quan y; (b) Tach bi$t tai san cua Quy v&i tai san cua Cong Ty Quan Ly Quy, tai san cua nha dau t' uy thac, tach bi$t tai san cua cac quy do Cong Ty Quan Ly Quy quan y; (c) Tuan thu cac quy dinh khac tc;1i 0ieu L$ nay va Phap Lu$t. 2. Thiet $p h$ thong kiem soat n<)i bq, quan y rui ro, giam sat vi$c xung d<)t Q'i fch trong Cong Ty Quan Ly Quy. 3. Tat ca cac giao dich ch'ng khoan cua thanh vien H i 0ong Quan Tri, H<)i 0ong Thanh Vien, Chu 43 ~ ) -.

44 Tjch Cong Ty Quan Ly Quy, thanh vien Ban Giam 06c, thanh vien Ban Kiem Soat, Kiem Soat Vien, ngl'ai hanh nghe quan y quy va nhan vien cua Cong Ty Quan Ly Quy phai dl'q'c bao cao va kiem soat phu hqp v&i quy djnh cua 0ieu L$ nay va Phap Luc;'t hi$n hanh; CHU'O'NG 15. CONG B6 THONG TN VA SU'A 061, B6 SUNG E>~U L; E>ieu 67. Cong B6 Thong Tin, Cung C~p Thong Tin Cho Nha E>~u TU' 1. Vi$c cong b6 thong tin ien quan den ho9t d(>ng cua Quy se du'q'c th,'c hi$n theo quy djnh cua Phap Luc;'t ve cong b6 thong tin tren thi tm6'ng chlpng khoan. 2. Thong bao tri$u tc;'p phien hqp Ban 0 9i Di$n Quy dl'q'c xem a truyen d9t den moi thanh vien Ban 0 9i Di$n Quy khi dl'q'c thong bao tr,'c tiep cho thanh vien Ban D 9i Di$n Quy ho~c dl'q'c g'i bang van ban den dja chi do thanh vien Ban D 9i Di$n Quy da thong bao cho Quy. 3. MQi thong bao ho~c tai i$u khac phai dl'q'c phat hanh va chuyen cho Nha Dau TU' se do Cong Ty Quan Ly Quy g'i tr,'c tiep den ca nhan ho~c g'i qua bu'u di$n c6 dan tern den dja chi do Nha Dau TU' dang ky. Nha Bau TL' phai thong bao bang van ban chfnh thlpc cho Cong Ty Quan Ly Quy biet khi thay doi dja chi chfnh thlpc cua minh. 4. MQi thong bao g'i qua bu'u di$n dl'q'c xem a g'i den dja chi dang ky cua Nha Dau TU' m(>t (01) tuan sau ngay g'i. Khi ch'ng minh dieu nay chi can c6 du bang ch'ng rang ban thong bao da dl'q'c g'i qua bu'u di$n c6 dan tern den dja chi do Nha Dau TU' dang ky v&i Cong Ty Quan Ly Quy. r 5. ThL' tri$u tc;'p, thong bao, m$nh $nh, ho~c tai i$u can g'i cho Quy ho~c ngl'6'i dieu hanh cua Quy c6 the g'i bang each giao thang ho~c g'i qua bu'u di$n den dja chi cua van phong do Quy da dang ky, trong m(>t phong b c6 dan tern ghi ten Quy hay ngl'6'i dieu hanh Quy nhc;'n. 6. Cong Ty Quan Ly Quy th,'c hi$n vi$c cong b6 thong tin theo quy djnh phap u$t ve ch'ng khoan va thi tmang ch'ng khoan. E>ieu 68. SU'a E>6i, B6 Sung E>i~u L~ 1. Vi$c SL'a doi, bo sung Dieu 1$ nay phai dl'q'c D 9i H(>i Nha Dau TU' quyet djnh. Vi$c SL'a doi, bo sung 0ieu 1$ phai bao cao Uy ban Ch'ng khoan Nha nl'&c. 2. Trong tm6'ng hqp c6 nhq>ng quy djnh cua phap u$t c6 ien quan den ho9t d(>ng cua quy dau tl' chlpng khoan chl'a dl'q'c de cc;'p trong ban Dieu 1$ nay ho~c trong tm6'ng hqp c6 nhq>ng quy djnh m&i cua phap uc;'t khac v&i nhq>ng dieu khoan trong Dieu 1$ nay thi nhq>ng quy djnh cua phap u$t d6 dl'o'ng nhien dl'q'c ap d,mg va dieu chinh ho9t d(>ng cua quy dau tl' chlpng khoan. Oieu 69. E>ang Ky E>i~u L~ 1. 0ieu 1$ Quy nay bao gom 15 ChL'O'ng, 70 0ieu va 04 Phi,! L,C du'q'c D,;1i H(>i Nha Dau TU' cua Quy thong qua va UBCKNN phe duy$t an dau va c6 hi$u,'c thi hanh ke t' ngay [ ) thang [ ) nam [ ) va chap thuc;'n hi$u,'c toan van cua Dieu 1$ nay. 2. Cac ban trfch hay sao y cua Dieu L$ nay do Quy cap phai c6 chq> ky cua Chu Tjch Ban 0<;:i Di$n Quy ho~c ngl'ai d9i di$n theo phap uc;'t cua Cong Ty Quan Ly Quy m&i c6 gia tri. 3. 0ieu L$ nay dl'q'c $p thanh nam (05) ban chfnh c6 gia trj nhl' nhau bang Tieng Vi$t: (a) (b) (c) Oieu 70. E>i~u Khoan Thi Hanh Hai (02) ban dang ky t9i cac CO' quan nha nu'&c theo quy djnh cua Phap Luc;'t; Hai (02) ban L'u t,;1i van phong cua Cong Ty Quan Ly Quy; va M(>t (01) ban L'u t,;1i van phong cua Ngan Hang Giam Sat. Quy dl'q'c chfnh thlpc thanh c;'p sau khi UBCKNN cap giay ch'ng nh$n dang ky $p Quy. Cong Ty Quan Ly Quy chju trach nhi$m hoan tat mqi thu t1,1c ho SO' theo dung quy djnh cua Phap Luc;'t. Cac Pha :C E>fnh Kem Ph1,1 1,1c s6 1: Cam Ket cua Cong Ty Quan Ly Quy. Ph1,1 1,1c s6 2: Cam Ket cua Ngan Hang Giam Sat. Ph1,1 1,1c s6 3: Cam Ket Chung cua Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan Hang Giam Sat. Ph1,1 1,1c s6 4: PhL'O'ng phap xac d!nh Gia Tri Tai San Rong cua Quy. 44

45 TONG GAM o6c CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY VNACAPTAL 6ng d~u) f -- fc = 1 45

46 PH) L)C S6 1: CAM KET CUA CONG TY QUAN LY QUY Cong Ty C6 Ph~n Quan Ly Quy VinaCapita Giay phep thanh $p va ho9t dong s6 31/UBCK-GP do UBCKNN cap an dau ngay 14 thang 4 nam 2008 (va cac S'a doi, bo sung vao tung thai di~m) Dia cht: Tang 17, Toa nha SunWah, 115 Nguyen Hu$, Ph'ang Ben Nghe, Qu$n 1, Thanh Ph6 H6 Ch[ Minh, Vi$t Nam 8i$n tho9i: (84-28) Fax: (84-28) (sau day g9i a "Cong Ty Quan Ly Quy'J cam ket th,'c hi$n cac dieu sau day d6i v&i Q0y Dau TL' Trai Phieu Thanh Khoan VinaCapita (sau day gqi a "Quy"): 1. Tuyt;')t d6i tuan thu cac quy dinh cua Phap Lu$t vacua Dieu L$ Quy trong ho9t dong quan y Quy; 2. Th,'c hi$n nhi$m vt,j quan y Quy mot each hi$u qua, trung th,'c, t$n tuy va phu hqp v&i mt,jc tieu dau tu' cua Quy, U'U tien quyen va Q'i [ch hqp phap cua cac Nha Dau TU'; 3. Dam bao Quy uon c6 mot Ngan Hang Giam Sat vao mqi thai di~m; 4. Tra cho Ngan Hang Giam Sat cac khoan gia dich V,J va cho cac to chuc cung ung dich V,J khac theo quy dinh t9i Dieu L$ Quy; 5. Dinh ky cung cap Cho Ngan Hang Giam Sat cac thong tin sau: (a) Cac bao cao tnh hnh ho9t dong va bao cao tai chfnh cua Quy, So Dang Ky Nha Dau TU' va s6 U'Q'ng Chung chi quy ma cac Nha 0au TU' dang n~m giq>; (b) Cac bao cao ien quan den Quy ho$c ien quan den tai san, danh mt,jc dau tu' cua Quy; (c) Ban danh gia Gia Tri Tai San Rong cua Quy, Gia Tri Tai San Rong tren mot Chung chi quy; va (d) Cac thong tin c6 ien quan t&i hoc;1t dong quan y Quy va nghta V,J khac theo quy dinh cua 0ieu L$ Quy nay va cua Phap Lu$t. 6. Cung cap mien phf ho$c d'q'c thu mot muc gia dch V,J hqp y khi cung cap ban sao 0ieu L$ Quy (va cac ph,j h,tc kem theo), Ban Cao Bc;1ch (va cac ph,j h,ic kem theo) cho cac Nha Dau TU' theo yeu cau; 7. Khong du'q'c dau tu' vao cac chung khoan ho$c cac tai san ma chfnh Cong Ty Quan Ly Quy ho$c nhq>ng NgL'ai C6 Lien Quan den Cong Ty Quan Ly Quy c6 Q'i fch trong d6 ho$c c6 ien quan den cac Q'i fch d6, ngoc;1i tru cac tmang hqp Phap Lu$t cho phep; 8. Khong SU' dt,jng vi the cua Cong Ty Quan Ly Quy trong ho9t dong quan y Quy d~ thu Q'i tr,'c tiep ho$c gian tiep cho chfnh Cong Ty Quan Ly Quy ho$c nhq>ng Ng'ai C6 Lien Quan ho$c am ton hc;1i den Q'i fch cua cac Nha Dau TL'; 9. Th,'c hi$n vi$c dinh gia va cong tac ke toan cho Quy mot each trung th,'c, chfnh xac va kip thai; 10. Cung cap mien phf ho$c du'q'c thu mot muc gia djch V,J hqp y khi cung cap ban sao bao cao hang nam va cac bao cao khac cua Quy cho cac Nha Dau TU' theo yeu cau; 11. Cung ccfip mien phf ho~c d'q'c thu mot muc gia djch V,J hqp y khi cung cap ban sao bao cao hang nam cua Ngan Hang Giam Sat danh gia ve hoc;1t dong quan y Quy cua Cong Ty Quan Ly Quy cho cac Nha Dau TU' theo yeu cau; 12. 8am bao rang mqi thong tin da du'q'c Cong Ty Quan Ly Quy ho$c ngl'ai d9i di$n Cong Ty Quan Ly Quy cong b6 a day du, trung th,'c, chfnh xac, khong bo s6t nhq>ng S,' ki$n c6 anh h'cmg den quyen Q'i cua cac Nha 0au TU', nhq>ng S,' ki$n anh hu'&ng den noi dung cua thong tin du'q'c cong b6, khong bo s6t nhq>ng thong tin phai cong b6 theo yeu cau cua Phap Lu$t va khong gay hi~u nham cho cac Nha 0au TU'; 13. Cung ccfip day du cac thong tin can thiet d~ to chuc ki~m toan doc $p cua Quy c6 th~ th,'c hi$n 46

47 r nhi$m vv ki~m toan hi$u qua va kip thai; 14.. Bao cao kip thai cha Oy Ban ChO,ng Khoan Nha NU'&c trong tm6'ng hqp d6i chieu tai san c6/nq' cua Quy gio,a Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan Hang Giam Sat khong th6ng nh~t; va 15. Th!c hi$n nghia vv tri$u t$p hqp 0c;1i H('>i Nha 0fu TU' cua Quy theo quy dinh cua Phap Lu$t. TONG GAM E>6C CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY VNACAPTAL LN TAYLOR

48 PH, L,C S6 2: CAM KET CUA NGAN HANG GAM SAT Ngan Hang TMCP f) u TU' Va Phat Tri~n Vi~t Nam - Chi Nhanh Nam Ky Kh6'i Nghia Giay ch'ng nh$n dang ky hoc;1t d(>ng chi nhanh s , dang ky an dau ngay 29/11/2004, dang ky thay d6i an th' 11 ngay 31/01/2019 do S& ke hoc;1ch va 8au t' thanh ph6 Ho Chi Minh cap. Giay phep hoc;1t d(>ng U'u ky ch'ng khoan so: 106/Q8-UBCK ngay 14/05/2003 do UBCKNN cap 8ia chi: 66 Ph6 8L'c Chinh, Ph'ang NguyEin Thai Bnh, Qu$n 1, Ho Chi Minh, Vi$t Nam 8i$n thoc;1i: Fax: (sau cay g9i a "Ngan Hang Giam Sat") cam ket: 1. Tuy$t d6i tuan thu cac quy dinh cua Phap Lu$t va cua 8ieu L$ Quy trong hoc;1t d(>ng giam sat; 2. 8am bao cho Quy uon uon c6 m(>t Cong Ty Quan Ly Quy tc;1i moi thai di~m; 3. Th,J'c hi$n m(>t each t$n tuy, trung th,j'c va th$n trong cac ch'c nang Ngan Hang Giam Sat d6i VO'i Quy; 4. Th,J'c hi$n U'u ky, thanh toan, bao quan va giam sat tat ca cac tai san, ch'ng khoan cua Quy thay cho Nha E)au TU'; th,j'c hi$n vi$c doi chieu tai san c6/nq cua Quy v6'i Cong Ty Quan Ly Quy theo dinh ky it nhat m(>t thang m(>t an va bao cao Oy Ban Ch'ng Khoan Nha NU'6'c neu nh' tnh trc;1ng tai san c6/nq khong thong nhat gio,a Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan Hang Giam Sat; 5. Tach bi$t tai san cua Quy khoi tai san cua Ngan Hang Giam Sat, tai san cua Cong Ty Quan Ly Quy va tai san cua cac quy khac, tai san cua cac khach hang khac cua Ngan Hang Giam Sat; 6. Giam sat danh mvc dau t' cua Quy, vi$c djnh gia tai san Quy, vi$c xac dinh Gia Tri Tai San Rong cua Quy, xac dinh Gia Tri Tai San Rong tren m(>t Ch'ng cht quy theo cac quy dinh cua Phap Lu$t hi$n hanh va theo quy dinh tc;1i 8ieu L$ Quy; 7. 8am bao nghta V.J giam sat d~ Cong Ty Quan Ly Quy khong qi d,jng vi the quan y Quy cua mnh th,j'c hi$n cac hoc;1t d(>ng thu qi tr,j'c tiep hoi;\c gian tiep cho Cong Ty Quan Ly Quy hoi;\c nho,ng Ng'ai C6 Lien Quan am t6n hc;1i den qi ich cua Nha Bau TU'; va

49 r PHU LUC s6 3: CAM KET CHUNG CUA CONG TY QUAN LY QUY va NGAN HANG GAM.. SAT Cong Ty c& Ph~n Quan Ly Quy VinaCapita Giay phep thanh i;tp va hoc;1t d<)ng so 31/UBCK-GP do UBCKNN cap an dau ngay 14 thang 4 nam 2008 (va cac SL!'a d6i, b6 sung vao tung thai diem) 0ja cht: Tang 17, Toa nha SunWah, 115 Nguyen Hu$, PhLPong Ben Nghe, Qui;tn 1, Thanh Pho Ho Chf Minh, Vi$t Nam 0i$n thoc;1i: (84-28) Fax: (84-28) (sau cay gqi a "Cong Ty Quan Ly Quy") Ngan Hang TMCP 0au TLP Va Phat Trien Vi$t Nam - Chi Nhanh Nam Ky Kh&i NghTa Giay ch'ng nhi;tn dang ky hoc;1t d<)ng chi nhanh so , dang ky an dau ngay 29/11/2004, dang ky thay doi an th' 11 ngay 31/01/2019 do S& ke hoc;1ch va 0au tlp thanh pho Ho Chf Minh cap. Giay phep hoc;1t d<)ng LPu ky ch'ng khoan so: 106/Q0-UBCK ngay 14/05/2003 do UBCKNN cap 0ja cht: 66 Ph6 0U'c Chfnh, PhLPong Nguyen Thai Binh, Qui;tn 1, Ho Chf Minh, Vi$t Nam 0i$n thoc;1i: Fax: (sau cay goi a "Ngan Hang Giam sat") Cung cam ket: 1. Th,1'c hi$n nghta V, bao v$ Q'i fch cho Nha 0au TLP; 2. Tuan thu cac quy d!nh cua Phap Lui;tt va 0i~u L$ Quy trong suot thai gian hoc;1t d<)ng cua Quy; 3. Th,1'C hi$n quy~n bo phieu phat sinh ien quan den vi$c s& hq>u cac c6 phieu/von g6p ma Quy da dau tlp theo tinh than va vi Q'i fch cua Nha 0au TU' tc;1i 8c;1i H<)i 0ong Co 06ng cua cac to ch'c phat hanh hoc;1c tc;1i H<)i 0ong Thanh Vien cua doanh nghi$p Quy g6p von; va 4. Khong nhi;tn bat ky m<)t bat ky khoan thu ao, Q'i nhui;tn hay Q'i fch nao tu vi$c th,1'c hi$n cac giao d!ch tai san Quy hoc;1c giao d!ch cac tai san khac khong dlpq'c quy dinh r6 trong 0i~u L$ Quy hoc;1c Ban Cao Bc;1ch. T6ng Giam d6c Cong ty Quan y Quy VinaCapita ~ ', ) '\ - 6 G.AM D6C :f/};f)''!j '//u:n /JJun 49

50 PH) L)C so 4: PHU'O'NG PHAP xac O!NH GA TR! TA SAN RONG CUA QUY 1. Nguyen t~c. tieu chf 11,a ch9n, thay d6i t6 ch'c cung cap bao gia 1. 1 Cong ty c6 phan Quan y Quy VinaCapita se xem xet vi$c,'a chqn va trinh Ban dc;1i di$n phe duy$t danh sach cac t6 ch'c cung cap bao gia cho Quy va c$p nh$t v6'i Ban dc;1i di$n Quy moi khi can thay d6i. T6 ch'c cung cap bao gia d'q'c,'a chqn phai thoa man cac dieu ki$n sau: a) T6 ch'c cung cap bao gia a cong ty ch'ng khoan, cong ty quan y quy, cac h$ th6ng bao gia d'q'c cong ty quan y quy,'a chqn de cung cap bao gia tai san khong phai a ch'ng khoan niem yet ho~c ch'ng khoan dang ky giao dich; b) C6 day du kha nang cung cap djch v1,1 bao gia; c) Khong phai a ng'ai c6 ien quan cua Cong ty C6 phan Quan y Quy VinaCapita ho~c Ngan Hang Giam sat. 1.2 Tieu chf thay d6i t6 ch'c cung cap bao gia: Khi c6 m t trong nhcmg tieu chf sau: a) T6 ch'c dang bao gia khong con ch'c nang ho~c khong d'q'c cap phep hoc;1t d ng cung cap djch v1,1 bao gia. b) T6 ch'c dang bao gia tr& hanh a ng'ai c6 ien quan cua Cong y C6 phan Quan y Quy VinaCapia ho~c Ngan Hang Giam Sat. c) C6 nhcmg hay d6i heo quy dinh cua cac ca quan ch'c nang ve ph'ang th'c bao gia. 2. Quy trinh dinh gia 2.1 Tm&c ngay dinh gia, cac nghi$p v1,1 hang ngay se d'q'c c$p nh$ khi pha sinh bao g6m: a) Cac nghi$p v1,1 mua, ban ch'ng khoan trong ngay; b) Cac nghi$p V,J thanh toan chi phf/gia dich v1,1 ien quan den quy, cac hq'p d6ng tien g'i c6 ky hc;1n; c) Cac thong tin ve quyen, c6 t'c, c6 phieu th'&ng phat sinh ien quan den ch'ng khoan ma quy dang n~m gicp; d) Cac nghi$p v1,1 phat hanh them/mua c;1i ch'ng chi quy pha sinh sau ngay giao dich cu6i cung gan nhat; e) Hang ngay d6i chieu s6 d' tc;1i ngan hang 'u ky, giam sat. 2.2 Tc;1i ngay dinh gia: a) Xac dinh NAV/ch'ng chi quy theo ph'ang phap quy dinh tc;1i m1,1c 3. b) Cong b6 thong tin ve NAV/ch'ng chi quy. 3. Ph'O'ng Phap )jnh Gia Tai San Ph'ang phap xac dinh Gia Tri Tai San Rong cua Quy va Gia Tri Tai San Rong tren m t ch'ng cht quy se d'q'c ghi r6 trong s6 tay dinh gia va tuan hu quy dinh cua Phap Lu$t va thong 1$ qu6c te t6 nhat. S6 tay dinh gia phai d'q'c Ban 0c;1i Di$n Quy phe duy$t va cung cap cho Ngan Hang Giam Sat de giam sat vi$c tfnh toan gia tri tai san rong. NhCPng thay d6i trong s6 tay djnh gia phai d'q'c Ngan Hang Giam Sat va Ban Oc;1i Di$n Quy d6ng y. Ph'ang phap xac dinh Gia Tri Tai San Rong cua Quy d'q'c xay d,png d,'a tren s6 ay dinh gia v&i cac chi iet nh' sau (ben cc;1nh cac chi tiet khac): STT Lo~iTaiSan Nguyen Tic Ojnh Gia Giao Djch Tren Thi TnvO'ng Ti~n Va Cac Khoan T'O'ng OU'O'ng Ti~n, Cong C1_1 Thi Tr'ang Ti~n T~ 1. Tien (VN0) s6 dj' ien m~ c;i ngay tm6'c Ngay Dinh Gia. 50

51 j 2 Ngo9i t$ Gia tri quy d6i ra VN8 theo ty gia hi$n hanh t9i cac t& ch'c tfn dt,mg du'q'c phep kinh doanh ngo9i h6i t9i ngay tm&c Ngay 8jnh Gia. 3 Tien g'i ky h9n Gia trj tien g'i c(>ng ai chu'a du'q'c thanh toan tinh t&i ngay tm&c Ngay 8jnh Gia. r 4 Tin phieu kho b9c, h6i phieu ngan hang, thu'o'ng phieu, ch'ng chi tien g'i c6 th~ chuy~n nhu'qng va cac c6ng C, thj tm6'ng tien t$ chiet khau Gia mua c(>ng v&i ai Oy ke tinh t&i ngay tm&c Ngay 8jnh Gia 5 Cac cong ct,1 khong tra ai bao g6m tin phieu, trai phieu, giay t6' c6 gia va cac c6ng ct,1 kh6ng tra ai khac (i) Gia yet tren h$ th6ng giao djch cua Sa giao djch ch'ng khoan; tm6'ng hqp kh6ng c6 gia yet th1 m!'c gia du'q'c xac djnh theo ho~c mo h1nh chiet khau dong tien can CU' vao ai suat trung thau ho~c m(>t ai suat khac do Ban d9i di$n quy quy djnh va th6'i gian n~m gio, c6ng ct,1. Trai Phi~u 6 Trai phieu niem yet 8U'Q'C xac djnh theo gia yet b1nh quan tren h$ th6ng giao djch ho~c ten gqi khac, tuy thu c vao quy djnh n i b cua Sa giao djch ch'ng khoan t9i ngay c6 gia giao djch gan nhat tm&c Ngay 8jnh Gia c ng ai Oy ke. Trong tm6'ng hq'p kh6ng c6 giao djch nhieu ho'n 15 ngay tinh den Ngay f)jnh Gia, gia trai phieu a gia d'q'c xac djnh theo m t trong cac ph'o'ng phap sau day: (i) Gia mua c(>ng ai Oy ke; ho~c (ii) M$nh gia c(>ng ai Oy ke; ho~c (iii) Gia xac djnh theo phu'o'ng phap khac da d'q'c Ban 8 9i Di$n Quy chap thuc;1n. -~ 7 c& Phi~u Trai phieu kh6ng niem yet 8 C6 phieu niem yet, dang ky giao djch tren Sa Giao Djch Ch'ng Khoan, c6 phieu cua Cong ty dc;1i chung dang ky giao djch tren h$ th6ng UpCom Gia yet (neu c6) tren cac h$ th6ng bao gia c(>ng ai suat cu6ng phieu tinh t&i ngay tm&c ngay djnh gia; ho~c (i) Gia mua c ng ai Oy ke; ho~c (ii) M$nh gia c(>ng ai Oy ke; ho~c (iii) Gia xac djnh theo ph'o'ng phap da du'q'c d'q'c Ban 8 9i Di$n Quy chap thuc;1n. 8L'Q'C xac djnh theo gia thj tm6'ng, a gia dong cu'a (ho~c ten gqi khac theo quy che cua s6' giao djch ch'ng khoan ien quan) cua ngay c6 giao djch gan nhat tru'&c Ngay 8jnh Gia. Trong tm6'ng hq'p kh6ng c6 giao djch nhieu ho'n 15 ngay tinh den Ngay 8jnh Gia, gia c6 phieu a gia du'q'c xac djnh theo m t trong cac ph'o'ng phap sau day: (i) (ii) Gia trj s6 sach; ho~c Gia mua; ho~c 51

52 (iii) Gia xac djnh theo ph'ang phap khac da d'q'c Ban 0c;Ji Di$n Quy chap thu$n Co phieu cua cong ty dc;ji chung dang th,'c hi$n thu tvc chuyen san giao djch Co phan, phan v6n g6p khac Trang thai gian cong ty dc;ji chung dang th,'c hi$n thu tvc chuym san giao djch, co phieu d'q'c djnh gia theo gia dong cu'a (hoi;c ten gqi khac theo quy che cua s& giao dich ch'ng khoan ien quan) tc;ji ngay c6 giao djch gan nhat tm&c Ngay 0jnh Gia. Gia thi tr'ang a gia trung binh cua cac giao djch th,'c hi$n thanh cong t9i ngay giao djch gan nhat tr'o'c ngay djnh gia do cac t6 ch'c bao gia cung cap. Tr'ang hq'p khong c6 bao gia th m'c gia d'q'c xac djnh a m t trong cac m'c gia sau: (i) Gia tri s6 sach; hoi;c (ii) Gia mua/gia tri v6n g6p; hoi;c (iii) Gia xac djnh theo ph'ang phap da d'q'c Ban 0c;Ji Di$n Quy chap thu$n Co phieu cua t6 Ch'C trong tnh trc;jng giai the, pha san C6 phieu bi dinh cht giao djch, hoi;c huy niem yet hoi;c huy dang ky giao dich La m t trong cac m'c gia sau: (i) Tam m'o'i phan tram (80%) gia tri thanh y cua c6 phieu d6 tc;ji ngay 1$p bang can d6i ke toan gan nhat tm&c Ngay 0inh Gia; hoi;c (ii) Gia xac dinh theo ph'ang phap khac da d'q'c Ban 0c;Ji Di$n Quy chap thu$n. SU' dvng m t trong cac ph'ang phap sau de xac djnh gia sau: (i) Gia tri s6 sach; hoi;c (ii) M$nh gia; hoi;c (iii) Gia xac dinh theo ph'ang phap khac da d'q'c Ban 0c;Ji Di$n Quy chap thu$n. 13 Quyen mua co phieu Gia trj quyen mua a hi$u s6 &n nhat va &n han khong (0) cua gia c6 phieu va gia phat hanh quyen mua nhan ty 1$ chuyen doi. Cac Tai San Khac 14 Cac tai san d'q'c phep dau t' khac Gia thi tmang a gia trung bnh cua cac giao djch th,'c hi$n thanh cong tc;ji ngay giao djch gan nhat tm&c ngay djnh gia do cac t6 ch'c bao gia cung cap. Tr'ang hq'p khong c6 bao gia thi m'c gia d'q'c xac dinh theo mo hinh y thuyet da d'q'c Ban dc;ji di$n quy thong qua. Ghi chu: (i) (ii) (iii) Lai 0y ke a khoan ai tinh t' thai diem tra ai gan nhat t&i thai diem tm&c Ngay 0jnh Gia. Gia tri s6 sach (book vaue) cua m t co phieu d'q'c xac djnh tren ca s& bao ca.a tai chinh gan nhat da d'q'c kiem toan hoi;c soat xet. Gia tri thanh y cua 1 co phieu d'q'c xac djnh bang gia tri v6n chu SO' ho,u cua t6 ch'c phat hanh chia cho t6ng s6 co phieu dang L'u hanh (iv) T6 ch'c djnh gia d'q'c 11,'a chqn h$ th6ng bao gia trai phieu (Reuters/BoombergNBMA) de tham khao. 52

53 (v) Ngay thut;>c Phv ve 4 nay du'q'c hieu a ngay theo jch 1 ' 53