Cover 202.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Cover 202.pmd"

Bản ghi

1 Thoâng Coâng Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam Hoa Kyø 202 Thaùng

2 thoâng coâng Soá thaùng 7-9/2009 Taïp Chí Döôõng Linh vaø Truyeàn Giaûng Hoäi Thaùnh Tin Laønh ø - Giaùo Haït Vieät Nam Hoa Kyø Chuû Nhieäm: Muïc Sö Nguyeãn Anh Taøi Chuû Buùt: Muïc Sö Nguyeãn Ñaêng Minh Thö Kyù Toøa Soaïn: Baø Nguyeãn Ñaêng Minh Phaùt Haønh: Vaên Phoøng Giaùo Haït Ñòa Chæ Toøa Soaïn: Thoâng Coâng P.O. Box 2468 Fullerton CA Ñieän Thoaïi: (714) Fax: (714) Web Address: Ngaân Phieáu uûng hoä, xin ghi: Vietnamese District vaø göûi veà ñòa chæ Toøa Soaïn TRONG SOÁ NAØY 3 Nhaän Ñònh Thoâng Coâng 8 Haõy Giöõ Keûo Troâ Laïc Muïc Sö Nguyeãn Anh Taøi 15 Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän Muïc Sö Nguyeãn Anh Taøi 18 Trang Gia Ñình Minh Nguyeân 26 Muïc Sö Ñoã T. Vónh Tuôøng 27 Vinh Döï Thaät Muïc Sö Hoà Theá Nhaân 29 Sinh Hoaït Giaùo Haït 47 Phaùt Thanh Nguoàn Soáng Ban Vieät Ngöõ 55 Taâm Vaán Cô-ñoác Höõu Hieäu Tieán Só Paul B. Laâm 62 Löôïc Khaûo Caùc Bieán Coá Taän Theá Haø Huy Vieät Bieân Dòch 67 Thö Ñoäc Giaû 69 Tin Töùc Vui Buoàn

3 NHAÄN ÑÒNH C Söï Cheát cuûa Nhöõng Ngöôøi Thaùnh ho ñeán nay, nhieàu ngöôøi vaãn chöa queân ñöôïc moät bieán coá gaây chaán ñoäng tinh thaàn caùc con caùi Chuùa Hoäi Thaùnh Rockdale, Georgia vaøo chieàu Chuùa Nhaät cuoái thaùng Taùm. Buoåi thôø phöôïng Chuùa ñaõ xong, nhieàu con caùi Chuùa coøn löu laïi nhaø thôø vì trôøi möa raát lôùn, nhöng ñoù cuõng laø luùc ñöôïc caûnh saùt ñeán baùo tin Muïc Sö quaûn nhieäm cuûa hoï vöøa qua ñôøi trong tai naïn giao thoâng caùch nhaø thôø khoaûng naêm caây soá (treân ñöôøng ñi giaûng cho nhoùm gia ñình treû cuûa Hoäi Thaùnh Atlanta). Ngay sau ñoù, haàu nhö taát caû caùc toâi con Chuùa trong caû Giaùo Haït hay tin ñeàu söûng soát ngôõ ngaøng. Ngöôøi ñöôïc Chuùa caát ñi ñoät ngoät laø moät Muïc sö treû ba muôi chín tuoåi, môùi laäp gia ñình baûy naêm, ñeå laïi ngöôøi vôï ñang mang thai ñöùa con trai ñaàu môùi hôn naêm thaùng. Moïi ngöôøi tieác thöông moät toâi tôù Chuùa raát möïc khieâm nhöôøng, raát taän tuïy trong chöùc vuï chaên baøy, vaø taän tuïy trong caû ñôøi soáng gia ñình. Tuaàn leã sau ñoù, caùc toâi con Chuùa trong vuøng khoâng ai nghó ñeán ñieàu gì khaùc hôn laø söï ra ñi baát ngôø cuûa Muïc Sö Ñoã Trung Vónh-Töôøng. Tröôùc vaø trong tang leã vaøo Thöù Baûy 5 thaùng 9, 2009, nhieàu ñieàu khaù rieâng tö veà cuoäc soáng cuûa toâi tôù Chuùa môùi ñöôïc noùi ra. Ñöôïc taán phong Muïc Sö naêm 2006 vaø ñöôïc boå nhieäm ñeán Hoäi Thaùnh Rockdale THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202 3

4 vôùi maáy chuïc tín höõu, Muïc Sö Töôøng mua ñöôïc moät caên nhaø tieàn cheá (trailer) gaàn nhaø thôø, boû coâng söùc ra töï tay tu boå thaønh moät toå aám khang trang. Ñeå bôùt gaùnh naëng cho Hoäi Thaùnh, oâng ñi laøm theâm. Ban Chaáp Haønh vaø con caùi Chuùa khi thaáy Muïc sö cuûa mình ñen ñuùa, ñoäi caùi noùn roäng vaønh, ñi caét coû thueâ ngoaøi trôøi naéng, hoï ñaõ naên næ oâng nghæ ñeå giöõ söùc khoûe vaø Hoäi Thaùnh seõ coá gaéng chu caáp, nhöng oâng khoâng chòu. Coù thôøi gian oâng cuõng göûi bôùt laïi phuï caáp cuûa Hoäi Thaùnh, baûo raèng Hoäi Thaùnh coøn nhieàu vieäc phaûi lo, khi naøo caàn oâng seõ noùi. Coâng vieäc cuoái cuøng cuûa Muïc Sö Töôøng tröôùc ngaøy qua ñôøi laø laùi xe bus cho tröôøng hoïc, nhöng môùi chæ ñöôïc nhaän laøm chính thöùc gaàn moät thaùng thì oâng qua ñôøi. Toâi tôù Chuùa ñaõ ñeå laïi thaät nhieàu lôøi chöùng toát caû trong vaø ngoaøi Hoäi Thaùnh. Trong tai naïn naøy, ngöôøi laùi chieác xe kia cuõng laø ngöôøi haàu vieäc Chuùa. Baø bò thöông naëng, khi tænh daäy trong beänh vieän, ñöôïc bieát côù söï ñaõ baûo raèng öôùc gì Chuùa cho baø cheát ñeå Muïc Sö Töôøng soáng, vì baø ñaõ ngoaøi saùu möôi! Caâu hoûi neâu leân trong nhöõng ngaøy qua laø taïi sao Chuùa ñaõ caát ñi moät toâi tôù Chuùa môùi böôùc vaøo chöùc vuï, ñaày nhieät taâm vaø ñang haàu vieäc Chuùa coù keát quaû? Moãi ngöôøi coù nhöõng suy nghó khaùc nhau, nhöng coù theå ñaây laø cô hoäi ñeå chuùng ta döøng laïi, moãi ngöôøi kieåm ñieåm laïi ñôøi soáng phuïc vuï Chuùa, kieåm ñieåm laïi thaùi ñoä ñoái vôùi nhau, vaø nhaát laø thaùi ñoä ñoái vôùi caùc toâi tôù Chuùa. Tinh thaàn uûng hoä, khích leä vaø chaêm lo cho nhöõng ngöôøi haàu vieäc Chuùa khi coøn cô hoäi, - khoâng chæ giuùp cho caùc toâi tôù Chuùa phuïc vuï toát hôn, nhöng cuõng giuùp cho Hoäi Thaùnh töông lai coù theâm ngöôøi daán thaân vaøo coâng tröôøng thuoäc linh. Söï thaät ñau loøng laø nhieàu khi thaáy caùc toâi tôù Chuùa bò laõng queân, moät ñoâi khi bò baïc ñaõi, nhöõng ngöôøi muoán böôùc vaøo chöùc vuï seõ theâm phaàn do döï. Coøn nhöõng ngöôøi ñang ôû trong chöùc vuï thì naûn chí, ngaõ loøng. Taát nhieân noùi ñi phaûi noùi laïi, coù nhöõng ngöôøi haàu vieäc Chuùa khoâng neâu göông toát, gaây vaáp phaïm cho baày chieân, vaø laøm cho danh Chuùa bò thöông toån. Duø sao, söï qua ñôøi ñoät ngoät cuûa moät ngöôøi haàu vieäc Chuùa thöôøng laø cô hoäi cho chuùng ta taïm gaùc qua moät beân nhöõng caùi tröôùc maét ñeå höôùng taàm nhìn veà coõi vónh haèng. Hôn bao giôø heát, yù muoán Chuùa trôû thaønh ñieåm hoäi tuï trong suy nghó cuûa chuùng ta. Nhöõng caâu Kinh Thaùnh nhö trong EÂ-sai 55 laïi ñöôïc nhaéc ñeán, Chuùa Haèng Höõu phaùn: 4 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

5 YÙ töôûng ta chaúng phaûi yù töôûng caùc ngöôi, ñöôøng loái caùc ngöôi chaúng phaûi ñöôøng loái ta. Vì caùc töøng trôøi cao hôn ñaát bao nhieâu, thì ñöôøng loái ta cao hôn ñöôøng loái caùc ngöôi, yù töôûng ta cao hôn yù töôûng caùc ngöôi cuõng baáy nhieâu. Vì vaäy, toát nhaát laø chuùng ta ñi tìm trong Lôøi Chuùa moät soá chæ daãn lieân quan ñeán nhöõng nan ñeà chuùng ta khoâng lyù giaûi ñöôïc. Thi-thieân 116 ghi laïi yù töôûng cuûa Chuùa lieân quan ñeán caùi cheát cuûa nhöõng ngöôøi thuoäc veà Ngaøi, ñaëc bieät trong caâu 15, Söï cheát cuûa caùc ngöôøi thaùnh laø quí baùu tröôùc maët Chuùa Haèng Höõu. Lôøi khaúng ñònh naøy noåi baät trong moät baøi thi thieân coù nhöõng lôøi ca ngôïi, caûm taï Chuùa raát thaâm saâu caûm taï Chuùa nghe vaø nhaäm lôøi caàu nguyeän, caûm taï Chuùa ñaõ ñoaùi thöông vaø giaûi cöùu khoûi gian truaân vaø nhaát laø khoûi cheát (c. 3, 8, 9). Loàng trong ñoù laø nhöõng caâu baøy toû loøng bieát ôn Chuùa saâu ñaäm vaø tình meán Chuùa noàng naøn, Toâi seõ laáy gì baùo ñaùp Chuùa Haèng Höõu veà caùc ôn laønh Ngaøi ñaõ laøm cho toâi? Toâi seõ caàm caùi cheùn cöùu roãi, maø caàu khaån danh Chuùa Haèng Höõu. Toâi seõ traû xong cho Chuùa Haèng Höõu caùc söï toâi ñaõ höùa nguyeän taïi tröôùc maët daân Ngaøi (c ). Ñan deät trong voâ soá ôn Chuùa ban, keå caû ôn cöùu töû, laø moät lôøi xaùc ñònh kyø dieäu, Söï cheát cuûa nhöõng ngöôøi thaùnh laø quí baùu tröôùc maët Chuùa Haèng Höõu. ÔÛ ñaây quí baùu (yakar) mang nghóa quí giaù nhö ngoïc quí (1 Vua 10: 2, 10, 11) toân quí nhö vöông phi (Thi thieân 45: 9), raïng rôõ nhö maët trôøi (Gioùp 31: 26) hay hieám hoi nhö möa raøo trong côn haïn haùn (1 Sa-mueân 3: 1). Vôùi nhöõng yù nghóa naøy, söï cheát cuûa nhöõng ngöôøi thaùnh coù giaù trò raát lôùn ñoái vôùi Chuùa, cho neân khi xaûy ra thì khoâng phaûi laø tai hoaï nhö thöôøng nghó, maø laø moät bieán coá ñem laïi ích lôïi phi thöôøng. Chuùa ñaõ tính toaùn raát kyõ löôõng veà caùi cheát ñoù trong söï khoân ngoan khoâng theå doø löôøng. Ñieàu chuùng ta caàn thaáy laø khi ñôøi soáng cuûa moät ngöôøi caøng trung tín vôùi Chuùa, caøng höõu duïng cho nhaø Chuùa bao nhieâu thì caùi cheát cuûa ngöôøi ñoù caøng quí baùu tröôùc maët Chuùa baáy nhieâu, baát keå ñôøi soáng ngöôøi ñoù daøi hay ngaén (cf. 2 Phi-e-rô 3:8). Vì söï cheát cuûa nhöõng ngöôøi thaùnh quí baùu cho neân Chuùa ñaõ döï lieäu chu ñaùo ñeå khi caùi cheát ñoù xaûy ra, seõ ñem laïi ích lôïi cao nhaát trong chöông trình lôùn lao cuûa THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202 5

6 Ngaøi. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi soáng chæ coù theå thaáy ñöôïc moät phaàn raát nhoû, nhöng caàn tin raèng taát caû nhöõng ngöôøi cheát trong Chuùa laø coù phöôùc (Khaûi Huyeàn 14: 13). Ñieàu khaù phoå thoâng chuùng ta coù theå chöùng nghieäm ñoù laø nhöõng ngöôøi phuïc vuï Chuùa taän tuïy, chaân thaønh thöôøng laø nhöõng ngöôøi coù tinh thaàn saün saøng gaëp Chuùa. Söù ñoà Phao-loâ ñaõ noùi leân yù töôûng naøy, baûo raèng oâng phaân vaân giöõa vieäc ôû laïi vaø ra ñi. Ñoái vôùi oâng, ñi vôùi Chuùa toát hôn, nhöng vì boån phaän vôùi baày chieân, oâng saün saøng chaáp nhaän ôû laïi! (Phi-líp 1: 22-24). Khi noùi raèng ñi vôùi Chuùa toát hôn, oâng ñaõ ñöùng chung vôùi taùc giaû Thi-thieân 116 tin raèng caùi cheát cuûa oâng laø quí baùu tröôùc maët Chuùa. Khi chuùng ta hieåu ñöôïc thôøi ñieåm ngöôøi thaùnh cuûa Chuùa qua ñôøi laø thôøi ñieåm toái öu trong chöông trình cuûa Chuùa, chuùng ta seõ coù caùi nhìn raát khaùc ñoái vôùi söï cheát. Chuùng ta caàn tin raèng kyø maïng moãi ngöôøi naèm trong tay Chuùa, con ngöôøi khoâng theå bieát tröôùc (Thi-thieân 139: 16). Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng duy nhaát naém quyeàn tuyeät ñoái treân söï soáng vaø söï cheát cuûa muoân loaøi. Söï cheát ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ôû ngoaøi Chuùa coù theå mang nhieàu yù nghóa vaø haäu quaû khaùc nhau, nhöng ñoái vôùi ngöôøi tin kính Chuùa, söï cheát laø ñieàu toát nhaát cho ngöôøi ñoù, duø nhöõng ngöôøi soáng coù caùi nhìn nhö theá naøo chaêng nöõa. Söù ñoà Phao-loâ khi daãn giaûi veà söï soáng laïi cuûa thaân theå trong 1 Coâ-rinh-toâ 15 thöôøng duøng töø nguû ñeå noùi veà söï cheát cuûa tín höõu, cho thaáy ñoái vôùi ngöôøi tin Chuùa, cheát khoâng phaûi laø moät thaát baïi, nhöng laø moät söï an nghæ, moät böôùc caàn thieát ñeå coù söï phuïc sinh, nhö hoät gioáng, phaûi bò choân vuøi tröôùc khi naåy maàm. OÂng cuõng tröng daãn EÂ-sai 25: 8 baûo raèng, söï cheát ñaõ bò nuoát maát trong söï thaéng vaø keát luaän baèng moät lôøi caûm taï, Taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho chuùng ta söï thaéng, nhôø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu, Chuùa chuùng ta. Cuoái cuøng, khi nhìn vaøo caùi cheát cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu chuùng ta coù nhaän ñònh gì? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò caùi cheát cuûa Con Ngaøi voâ cuøng kyõ löôõng. Nhieàu chi tieát tæ mæ trong caùi cheát ñoù ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi baùo tröôùc nhieàu theá kyû, khoâng chæ laø ñeå xaùc ñònh Ñaáng Cöùu Theá, nhöng coøn cho thaáy söï cheát cuûa Ngaøi laø söù maïng chính yeáu. Söï cheát cuûa Chuùa Gieâ-xu khoâng phaûi laø tai naïn hay thaát baïi nhöng naèm trong yù ñònh cao caû ñaày aân suûng vaø voâ cuøng khoân ngoan cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï cheát cuûa nhöõng ngöôøi thaùnh laø quí baùu tröôùc maët Chuùa, trong ñoù caùi cheát cuûa Chuùa Gieâ-xu laø quí 6 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

7 baùu hôn heát. Coâng nghieäp lôùn nhaát cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu khoâng phaûi laø nhöõng gì Ngaøi laøm khi taïi theá nhö giaûng daïy, chöõa beänh, ñuoåi quæ, laøm pheùp laï nhöng laø caùi cheát cuûa Ngaøi, caùi cheát hoaøn taát phöông aùn cöùu roãi loaøi ngöôøi. Sôû dó chuùng ta ñau khoå, than khoùc vaø tieác nuoái ngöôøi thaân qua ñôøi, moät phaàn coù theå vì queân raèng Chuùa traân quí caùi cheát cuûa nhöõng ngöôøi thaùnh, queân lôøi truyeàn phaùn töø trôøi ghi trong Khaûi Huyeàn 14: 13, Töø nay phöôùc thay cho nhöõng ngöôøi cheát laø cheát trong Chuùa. Laø nhöõng ngöôøi coøn ñang soáng trong Chuùa, chuùng ta caàn chuaån bò cho thôøi ñieåm Chuùa goïi. Chuùng ta caàn chuaån bò nhö theá naøo ñeå caùi cheát cuûa chuùng ta trôû thaønh cô hoäi cho nhöõng ngöôøi thaân ñöôïc chìm ñaém trong aân suûng Chuùa vaø trong voâ vaøn ôn phöôùc traøn ra töø cuoäc ñôøi chuùng ta. Chuùng ta caàn chuaån bò ñôøi mình ñeå khi ngaøy troïng ñaïi ñeán, ngöôøi thaân yeâu vaø beø baïn seõ coù muoân nghìn lyù do ñeå caûm taï Chuùa, ñeå tin nhaän Chuùa, ñeå ñöôïc thöùc tænh vaø an uûi. Trong caùi cheát cuûa chuùng ta seõ khoâng coù moät gioït nöôùc maét ñau ñôùn naøo, maø taát caû seõ laø nöôùc maét vui möøng vaø bieát ôn Chuùa veà moät cuoäc ñôøi ñaày troïn. Coøn rieâng chuùng ta, thì ñoù laø giaây phuùt khaûi hoaøn (2 Ti-moâ-theâ 4: 7-8). Chính trong caùi cheát, Chuùa cho moãi ngöôøi chuùng ta cô hoäi cuoái cuøng ñeå hoaøn taát söù vuï cuûa söï cheát coù khi coøn lôùn hôn caû haønh trình daøi suoát ñôøi treân ñaát. Xin haõy soáng trong tinh thaàn chuaån bò cho söù vuï troïng ñaïi, moät söù vuï chuùng ta khoâng caàn haønh ñoäng, maø chæ caàn yeân laëng quan chieâm baøn tay yeâu thöông huyeàn dieäu cuûa Chuùa thu doïn cho cuoäc ñôøi mình. Thoâng Coâng THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202 7

8 Haõy Giöõ Keûo Troâi Laïc Vaäy neân, chuùng ta phaûi caøng giöõ laáy ñieàu mình ñaõ nghe e keûo bò troâi laïc chaêng Heâ-bô-rô 2:1 N haø thaêm doø Cô-ñoác George W. Barna keå laïi caâu chuyeän xaûy ra trong phoøng thí nghieäm cuûa moät tröôøng Trung hoïc veà con eách trong noài nöôùc nhö sau (The Frog in the Kettle): Boû con eách vaøo noài nöôùc noùng noù seõ nhaûy ra ngay, nhöng neáu boû noù trong noài nöôùc aám töông töông vôùi nhieät ñoä trong nhaø, thì noù naèm yeân. Sau ñoù, töø töø taêng daàn nhieät ñoä, con eách khoâng nhaûy ra, maø chæ naèm yeân thöôûng thöùc vaø thoûa loøng vì khoâng nhaän ra hoaøn caûnh chung quanh ñang thay ñoåi. Vaø cöù tieáp tuïc taêng nhieät ñoä töø töø ñeán khi nöôùc soâi. Con eách ñaùng thöông seõ bò luoäc chín, bò cheát trong thoûa maõn vì khoâng bieát hoaøn caûnh ñaõ thay ñoåi. Laø con daân Chuùa, hieän nay chuùng ta ñang soáng trong moät moâi tröôøng coù nhieàu thay ñoåi raát nguy hieåm maø nhieàu ngöôøi khoâng bieát, vì caùc thay ñoåi naøy dieãn ra töø töø, ñeán khi nhaän ra thì ñaõ quaù treã. Vôùi chuû ñeà Hoäi Ñoàng naêm nay Haõy giöõ keûo troâi laïc, chuùng ta töï hoûi phaûi giöõ theá naøo? Vaø ñeå khoûi troâi laïc nhöõng gì? Chuùng ta seõ: Nhaän ñònh toång quaùt moâi tröôøng chuùng ta ñang soáng; Hieåm hoïa troâi laïc; Haõy giöõ nhö theå naøo ñeå khoûi bò troâi laïc. I. Nhaän ñònh toång quaùt moâi tröôøng chuùng ta ñang soáng: Veà giaù trò. Ngöôøi ta chuù troïng vaø tìm kieám vaät chaát hôn taâm linh. Veà nieàm tin: tìm thoûa maõn cho caù nhaân hôn lo töôûng ñeán taäp theå. Veà coäng ñoàng xaõ hoäi: do tieán boä vaø hoaøn caàu hoùa, xaõ hoäi du nhaäp caùc taâïp tuïc, meâ tín dò ñoan, ñuû thöù hình töôïng, thôø cuùng vaøo trong trong ñôøi soáng. Veà kyõ thuaät: Tieán 8 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

9 boä phöông dieän truyeàn thoâng, nhöng xa caùch yù thöùc heä. Veà thaàn hoïc: Chuyeán höôùng töø baûo thuû ñeán töï do, töø Cô-ñoác qua haäu Côñoác, töø hieän ñaïi, ñeán haäu hieän ñaïi. (Modernism to Postmodernism). Vì theá, hôn bao giôø heát, lôøi caûnh caùo cuûa tröôùc giaû thö Heâbô-rô raát thích hôïp cho thôøi ñaïi naøy: Vaäy neân, chuùng ta phaûi caøng giöõ vöõng laáy ñieàu mình ñaõ nghe e keûo bò troâi laïc chaêng. Thaät ra, söï troâi laïc xa caùch Chuùa ñaõ töøng xaûy ra trong lòch söû daân Chuùa. Ñaây laø moät hieåm hoïa voâ cuøng nguy hieåm cho daân Chuùa ngaøy xöa vaø Hoäi Thaùnh hoâm nay. Ñeå coù caùi nhìn toång theå, toâi xin löôïc qua moät vaøi söï kieän quaù khöù cho thaáy khuynh höôùng troâi laïc naøy ñaõ coù töø xöa nhöng ngaøy nay coù leõ ñang ñeán moät khuùc quanh raát nguy hieåm vì gaàn ñeán hoài keát thuùc. Moät keát thuùc chaéc chaén seõ gaây laém ñau thöông cho nhöõng ai khoâng chuù yù ñeán lôøi caûnh caùo naøy. II. Hieåm hoïa cuûa söï troâi laïc: Thö tín Heâ-bô-rô neâu leân 5 lôøi caûnh caùo chuû yeáu nhaèm keâu goïi Haõy giöõ keûo bò troâi laïc. 1. Lôøi caûnh caùo thöù nhaát naøy döôøng nhö loàng trong khung caûnh cuûa moät chieác taøu trong beán caûng maø coät daây khoâng chaët, bò soùng daäp doài saép bò troâi daït xa beán. Lôøi caûnh caùo phaûi caån troïng giöõ chaët laáy leõ thaät Tin Laønh ñaõ nghe, ñöøng bò giao ñoäng dôøi ñoåi xa rôøi beán cöùu roãi. 2. Lôøi caûnh caùo thöù hai trong chöông thöù 3 vaø 4 keâu goïi, chôù cöùng loøng, ñöøng noåi loaïn ñeå phaûi chæ chuoác laáy hình phaït nhö daân Y-sô-ra-eân ngaøy xöa. 3. Lôøi caûnh caùo thöù ba trong chöông thöù 5 noùi ñeán söï boäi ñaïo vì chöa thaät söï töøng traûi ñaïo. 4. Lôøi caûnh caùo thöù tö trong chöông thöù 10 noùi ñeán phaûi kieân trì chòu khoå ñeå ñeán gaàn ngoâi thi aân cuûa Chuùa qua con ñöôøng môùi vaø soáng, nghóa laø ngang qua xaùc Ngaøi. 5. Lôøi caûnh caùo thöù naêm laø neáu töø choái Chuùa seõ ñaùnh maát taát caû phöôùc aân thieân thöôïng. Trong suoát doøng lòch söû cuûa daân Chuùa, coù bieát bao ngöôøi bò thaát baïi töø Cöïu Öôùc ñeán Taân Öôùc, töø caù nhaân ñeán taäp theå: Caù nhaân. Coù A-ñam vaø EÂ-va laø tieâu bieåu. Ma quæ trong hình con raén ñaõ boùp meùo lôøi Chuùa caên daën khoâng ñöôïc aên traùi caám. Noù gieo nghi ngôø. Noù gôïi loøng tham lam, nhöû mieáng moài kieâu ngaïo muoán laøm ra mình baèng Ñöùc Chuùa Trôøi, bieát ñieàu thieän ñieàu aùc. Toå phuï loaøi ngöôøi thaát baïi vì söï loâi cuoán quaù maïnh vaø söùc choáng traû quaù yeáu ñaõ ñöa caû doøng THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202 9

10 doõi loaøi ngöôøi vaøo con ñöôøng toäi loãi. Ngaøy nay thuyeát tieán hoùa laø moät troâi laïc nguy hieåm hôn, chuû tröông con ngöôøi laø tieán hoùa töø loaøi thuù (evolution theory). Trong khi Kinh Thaùnh cheùp: Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân loaøi ngöôøi nhö hình Ngaøi; Ngaøi döïng neân loaøi ngöôøi gioáng nhö hình Ñöùc Chuùa Trôøi; Ngaøi döïng neân ngöôøi nam cuøng ngöôøi nöõ (Saùng Theá Kyù 1:27). Con ngöôøi mang hình aûnh Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät khaùc bieät lôùn lao giöõa chuùng ta vôùi loaøi thuù. Loaøi vaät ñöôïc Chuùa döïng neân nhöng khoâng gioáng nhö hình aûnh cuûa Ngaøi. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta khoâng theå ñoái xöû vôùi ngöôøi naøo, nam hay nöõ gioáng nhö ñoái xöû vôùi loaøi vaät. Hoaëc con ngöôøi khoâng haønh ñoäng gioáng nhö loaøi vaät. Ñoù laø söï khaùc bieät giöõa loaøi ngöôøi vaø loaøi vaät. Chuùng ta ñaõ bieát khôûi ñaàu lòch söû loaøi ngöôøi, ma quæ laáy hình con vaät. Roài sau ñoù ñeán giöõa thôøi gian lòch söû, chuùng ta thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi laáy hình loaøi ngöôøi giaùng theá, vì loaøi ngöôøi ñöôïc döïng neân theo hình aûnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø cuoái thôøi gian lòch söû chuùng ta seõ thaáy ma quyû trong hình con roàng töùc laø con raén thuôû xöa ñeå tranh chieán vôùi Chuùa. Do ñoù, neáu coù ngöôøi naøo tin mình tieán hoùa laàn laàn töø loaøi thuù ñeán loaøi ngöôøi, hoï laø keû ñaõ bò sai laïc khoûi ñieàu caên baûn nhaát maø Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp cho chuùng ta vì loaøi ngöôøi ñöôïc döïng neân theo hình aûnh cuûa Ngaøi. Chuùng ta mang hình aûnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø loaøi thuù mang hình aûnh cuûa ma-quyû. Roài ñeán Vua Sau-lô khoâng vaâng lôøi Chuùa, khoâng dieät heát caùc sinh vaät chieám ñöôïc theo lôøi Chuùa daïy vaø nguïy bieän ñeå daønh daâng teá leã cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì laøm theo yù rieâng, Sau-lô ñaõ bò Chuùa boû. Giu-ña Ích-ca-ri-oát, moät söù ñoà nhaãn taâm phaûn Chuùa vôùi caùi hoân vaø 30 mieáng baïc, oâng bò troâi laïc theo tö duïc vaø ñeå laïi moät taám göông oâ nhuïc ngaøn ñôøi. Hay Ñeâ-ma boû chöùc vuï vì ham hoá ñôøi naøy. Taäp theå: Daân Y-sô-ra-eân laø tuyeån daân cuûa Chuùa cuõng bò troâi laïc bieát bao laàn. Töø söï cöùng loøng noåi loaïn, ñeán voâ tín lìa boû Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng chaïy theo thôø hình töôïng ngoaïi bang. Choïc giaän Chuùa, bò löu laïc raøy ñaây mai ñoù, bò baét laøm phu tuø nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi suoát moät doøng 10 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

11 lòch söû daøi laâu. Toâi xin cöû moät tröôøng hôïp ñieån hình veà daân söï Chuùa bò troâi laïc vaø ñöôïc phuïc hoài haàu ruùt ra moät baøi hoïc cho moãi ngöôøi chuùng ta hoâm nay. Daân Y-sô-ra-eân döôùi thôøi vua A-haùp vaø hoaøng haäu Gieâ-sa-beân laø luùc bò roái loaïn taâm linh vì thôø thaàn Ba-Anh vaø bò khoán khoå vaät chaát vì haïn haùn khoâng möa trong ba naêm lieân tieáp. Luùc baáy giôø daân söï khoâng bieát phaân bieät phaûi traùi. Hoï khoâng bieát ai laø Ñöùc Chuùa Trôøi? Gieâ-hoâ-va hay Ba-Anh! Thaät ñaùng buoàn nhö ñaõ cheùp trong saùch 1 Caùc Vua 18. Ñeán naêm thöù ba cuûa côn haïn haùn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va truyeàn cho EÂli ra maét vua A-haùp. Vaø moät cuoäc thöû nghieäm dieãn ra taïi nuùi Caïtmeân cho thaáy khi con ngöôøi xa caùch Chuùa khoâng nhaän bieát ñieàu caên baûn nhaát, töùc laø khoâng bieát lòch söû hay nguoàn goác toân giaùo, khoâng bieát ñoái töôïng thôø phöôïng cuûa mình. Vì theá, ñaõ bò troâi laïc quaù xa maø khoâng hay bieát. Ñeå keùo daân Chuùa ra khoûi tình traïng xa caùch ñoù, tieân tri EÂ-li can ñaûm ra maét vua A-haùp vaø thaùch thöùc moät cuoäc tranh chaáp taâm linh. Cuoäc tranh chaáp naøy dieãn ra taïi ñænh nuùi Caït-meân giöõa 450 tieân tri cuûa thaàn Ba-anh vôùi moät mình tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø EÂli. Ñaây laø moät cuoäc tranh chaáp khoâng caân xöùng veà yù thöùc heä cuõng nhö soá löôïng! Moät ñaùm ñoâng hoø heùt oàn aøo caû moät goùc trôøi tranh chaáp vôùi moät ngöôøi im laëng chæ daâng lôøi caàu nguyeän raát ngaén! Ba-anh laø thaàn tieâu bieåu cho söï sinh saûn vaø thaïnh vöôïng vaät chaát. Döôùi söï cai trò cuûa vua A- haùp vaø hoaøng haäu Gieâ-sa-beân, daân Y-sô-ra-eân bò loâi cuoán vaøo theá giôùi vaät chaát vaø troâi daït nieàm tin ñeán ñoä khoâng coøn phaân bieät ñaâu laø Ñöùc Chuùa Trôøi chaân thaät vaø ñaâu laø taø thaàn giaû doái. Vì theá EÂ-li doõng daïc thaùch thöùc: Caùc ngöôi ñi gieïo hai beân cho ñeán chöøng naøo? Neáu Gieâ-hoâ-va laø Ñöùc Chuùa Trôøi, khaù theo Ngaøi; neáu Ba-Anh laø Ñöùc Chuùa Trôøi, haõy theo haén. Song daân söï khoâng ñaùp moät lôøi (18:21). Ñi gieïo laø gì? Coù hai ngöôøi tranh chaáp vôùi nhau laâu ngaøy, cuoái cuøng ñöa nhau ñeán quan toøa nhôø phaân xöû giuøm. Ngöôøi thöù nhaát trình baøy caâu chuyeän vaø töï bieän hoä cho mình. Anh ta vöøa döùt lôøi thì quan toøa doõng daïc tuyeân boá: Anh coù lyù. Ñeán löôït ngöôøi thöù hai phaân traàn, anh naøy cuõng ñem moïi lyù leõ ñeå laøm nghieâng caùn caân coâng lyù veà phía mình. Sau khi nghe trình baøy xong, quan toøa cuõng tuyeân boá: Anh coù lyù. Ngöôøi con trai nhoû cuûa quan toøa ngaïc nhieân voâ cuøng, hoûi: THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

12 Laøm sao caû hai beân ñeàu cuøng coù lyù ñöôïc? Quan toøa nghe nhaän xeùt cuûa con roài keát luaän: Con cuõng coù lyù! Khi tieân tri EÂ-li hoûi: Caùc ngöôi ñi gieïo hai beân cho ñeán chöøng naøo? Neáu Gieâ-hoâ-va laø Ñöùc Chuùa Trôøi, khaù theo Ngaøi; neáu Ba-anh laø Ñöùc Chuùa Trôøi, haõy theo haén. Hoï thaät söï khoâng bieát cho neân khoâng ai daùm leân tieáng. Tieân tri E-Âli bieát chæ moät ñieàu coù theå môû maét hoï, ñaùnh thöùc taâm trí hoï, ñoù laø löûa ñeán töø trôøi. Chæ coù löûa môùi ñem aùnh saùng vaøo nôi taêm toái. Löûa môùi laøm aám laïi taám loøng laïnh leõo cuûa nieàm tin. Löûa môùi thieâu ñoát moïi caën baû cuûa toäi loãi. Qua lôøi caàu nguyeän cuûa EÂ-li, löûa töø trôøi ñaõ giaùng xuoáng. Löûa thieâu ñoát cuûa leã thieâu EÂ-li daâng leân. Chính löûa môùi keùo daân söï ñeán söï hieåu bieát taâm linh. Quaû ñuùng nhö vaäy, khi thaáy löûa giaùng xuoáng nhö lôøi caàu nguyeän cuûa toâi tôù Chuùa thì caû ñoaøn daân phuû phuïc la leân: Gieâhoâ-va laø Ñöùc Chuùa Trôøi! Gieâ-hoâva laø Ñöùc Chuùa Trôøi (c.39). Chuùng ta neân nhôù söï kieän sieâu nhieân naøy xaûy ra sau khi caùc tieân tri thôø Ba-anh la lôùn, nhaûy chung quanh baøn thôø, laáy göôm giaùo raïch vaøo mình cho ñeán chöøng maùu chaûy ra maø vaãn khoâng coù gì xaûy ra. Khoâng thaàn naøo ñaùp lôøi. Cho ñeán khi EÂ-li truyeàn daân söï haõy ñeán gaàn, söûa laïi caùi baøn thôø, laáy 12 hoøn ñaù döïng leân vaø caàu nguyeän thì löûa môùi giaùng xuoáng. Ñeå khoûi bò troâi laïc chuùng ta phaûi ñeán gaàn Chuùa, söûa laïi baøn thôø cuûa mình. Baøn thôø cuûa söï tin kính, baøn thôø caàu nguyeän, baøn thôø cuûa tình yeâu thöông, hoäi thaùnh môùi thaáy löûa. Löûa Thaùnh Linh cuûa Leã Nguõ tuaàn seõ thieâu ñoát heát moïi caën baõ cuûa toäi loãi, xaùc thòt, yeáu ñuoái baát toaøn thì chuùng ta seõ nhaän bieát: Gieâ-hoâ-va laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Caàu xin löûa Thaùnh Linh ñaùp ñaäu treân moãi taám loøng chuùng ta. Ñöøng tieáp tuïc soáng trong toäi loãi. Ñöøng tieáp tuïc bò vaät chaát theá gian loâi cuoán. Ñöøng tieáp tuïc laøm theo yù rieâng nöõa. Haõy nhaän bieát yù muoán cuûa Chuùa treân ñôøi soáng mình. Haõy söûa laïi baøn thôø loøng vaø caàu xin löûa Thaùnh Linh ñaùp ñaäu treân moãi ngöôøi chuùng ta trong giôø phuùt naøy. III. Laøm theá naøo ñeå khoûi bò troâi laïc. Nhö ngöôøi ñi bieån phaûi coù la-baøn (compass). Khi thuyeàn ra khôi gaëp luùc soùng gioù hay söông muø laøm cho maét thöôøng khoâng thaáy ñöôïc höôùng ñi, thì luùc ñoù, hôn luùc naøo heát, la baøn höôùng daãn laø toái caàn thieát ñeå khoûi bò laïc höôùng. Nhö baûn ñoà giuùp cho ngöôøi laùi xe trong haønh trình xa. Hieän nay söï höôùng daãn chi tieát treân vi tính giuùp cho 12 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

13 chuùng ta khoûi bò laïc höôùng. Naøo thoâng tin veà quaùn aên, nôi ôû, traïm xaêng hay nôi giaûi trí ñöôïc thoâng tin raát ñaày ñuû roõ raøng giuùp ngöôøi ñi ñöôøng khoâng bò laïc loái. Hôn nöõa ngaøy nay lôøi höôùng daãn töôøng taän cuûa GPS (heä thoáng ñònh vò toaøn caàu) coøn vaên minh hôn coù theå höôùng daãn töøng khuùc ñöôøng, töøng ngaû reõ giuùp chuùng ta ñeán nôi chính xaùc. Lôøi Chuùa laø ngoïn ñeøn cho chaân chuùng ta, laø aùnh saùng cho ñöôøng loái chuùng ta. Vieäc troâi laïc khoâng phaûi vì thieáu thoâng tin beøn laø thieáu nieàm tin. Vaø nieàm tin naøy theo tröôùc giaû thö Heâ-bô-rô phaûi laø nieàm tin gieo vaøo phía trong maøn. Heâ-bô-rô 6:19 Chuùng ta giöõ ñieàu troâng caäy naøy nhö caùi neo cuûa linh hoàn, vöõng vaøng beàn chaët, thaáu veà phía trong maøn, trong nôi thaùnh maø Chuùa Gieâ-xu ñaõ vaøo nhö Ñaáng ñi tröôùc chuùng ta, vì ñaõ trôû neân thaày teá leã thöôïng phaåm ñôøi ñôøi, theo ban Meân-chi-xe-ñeùc. Mang yù nghóa raèng, ñoái töôïng cuûa ñöùc tin naøy ñaët nôi Chuùa khoâng phaûi nôi con ngöôøi. Ñöùc tin naøy vöõng vaøng beàn chaët khoâng ñöôïc chuyeån lay. Ñöùc tin naøy ñöôïc Chuùa Gieâxu baûo ñaûm caên cöù treân chöùc vuï thaày teá leã thöôïng phaåm ñôøi ñôøi nhö chính chöùc vuï cuûa Ngaøi. Phía trong maøn laø nôi chí thaùnh coù söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng, coù lö höông baèng vaøng vaø hoøm giao öôùc, coù bình baèng vaøng ñöïng baùnh ma-na, caây gaäy troå hoa cuûa A-roân, hai baûng giao öôùc vaø hai Cheâ-ru-bim. Taïi ñoù, ñöùc tin chuùng ta ñöôïc cuûng coá, nieàm tin caäy vöõng vaøng vaø giuùp chuùng ta khoûi troâi laïc (Heâbô-rô 9:3-4) Chuùng ta nhôù Söù ñoà Phao-loâ cuõng töøng bò baõo, thuyeàn oâng bò troâi laïc nhöng ñöùc tin oâng khoâng bò troâi laïc. Caùc moân ñoà Chuùa bò baõo, thuyeàn gaàn chìm, nhöng coù Chuùa ñoàng haønh neân khoâng bò troâi laïc nguy hieåm nhöng ñeán beán bôø bình an. Chieác taøu cuûa Noâ- EÂ ôû giöõa côn nöôùc luït kinh khieáp, nhöng ngöôøi ôû trong taøu vaãn bình tònh, an oån trong khi ñoù ngöôøi ôû ngoaøi taøu laâm caûnh cheát maát hö vong. Hoâm nay chieác thuyeàn ñôøi soáng cuûa chuùng ta ñang ñi höôùng naøo? - Theo höôùng daãn cuûa Chuùa hay theo yù rieâng? Caùi neo cuûa linh hoàn ñang gieo phía naøo: phía trong maøn hay ngoaøi maøn? Haõy THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

14 böôùc vaøo con thuyeàn coù Chuùa - laø hoäi thaùnh - vì ngoaøi hoäi thaùnh khoâng coù phöôùc haïnh naøo, khoâng coù lôøi höùa naøo cuûa Chuùa caû. Haõy quan taâm ñeán lôøi caûnh caùo cuûa Chuùa e keûo bò troâi laïc chaêng. Haõy vöõng tin Kinh Thaùnh laø lôøi haèng soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø la-baøn duy nhaát höôùng daãn linh hoàn chuùng ta. Haõy ñaët nieàm tin caäy nhö caùi neo vaøo phía trong maøn vì nôi ñoù laø nôi duy nhaát giöõ cho chuùng ta khoûi bò troâi laïc. Titanic laø chieác taøu chôû haønh khaùch khoång loà nhaát tính ñeán thaùng 4 naêm Taøu daøi 269 meùt troïng taûi 46,000 taán vaø chôû ñöôïc 2,200 khaùch. Vôùi taàm côõ nhö vaäy, ngöôøi ta nghó taøu seõ khoâng bao giôø chìm, hoï ñaët teân con taøu laø Con Taøu Khoâng Theå Ñaém (Unsinkable ship). Tuy nhieân trong haønh trình ñaàu tieân töø Anh Quoác ñeán New York, taøu ñaõ ñuïng phaûi baêng sôn vaø bò chìm saâu döôùi ñaùy bieån trong voøng hai tieáng röôõi ñoàng hoà. Taïi sao moät con taøu khoång loà nhö vaäy laïi coù theå bò ñaém ngay trong chuyeán ñi ñaàu tieân? Caùc nhaân chöùng cho bieát, ngöôøi ta troâng thaáy baêng sôn, nhöng vì ñaõ quaù gaàn, khoâng coøn traùnh kòp. Coù ngöôøi cho bieát, tröôùc ñoù coù moâït chieác taøu khaùc ñaùnh ñieän cho bieát phaûi coi chöøng nhöõng baêng sôn trong vuøng taøu ñang ñi. Nhöng ngöôøi phuï traùch voâ tuyeán nhaän ñöôïc tín hieäu ñoù, ghi xuoáng giaáy nhöng ñaõ queân trao cho ngöôøi coù traùch nhieäm. Chính vì vaäy maø khi troâng thaáy baêng sôn thì ñaõ quaù treã, chieác taøu ñaém laøm cho hôn 1,500 ngöôøi bò thieät maïng. Taøu Titanic bò chìm vì ngöôøi nghe tín hieäu caûnh caùo nhöng ñaõ khoâng chuù yù thi haønh. Moät caâu chuyeän thaät ñau thöông xaûy ra caùch ñaây khoâng laâu ñöôïc keåû trong Thoâng Coâng soá 201 (trang 25) thuaät laïi ba toâi tôù Chuùa ñaày khaû naêng, coù ôn töù giaûng daïy, ñöa haøng ngaøn ngöôøi ñeán tin nhaän Chuùa, nhöng 10 naêm sau chæ coøn laïi moät mình Billy Graham. Coøn hai ngöôøi kia, Chuck Templeton vaø Ron Clipper ñaõ troâi laïc trong ñöùc tin. Nguyeàn xin Chuùa cho toâi con Chuùa chuù yù lôøi caûnh caùo naøy vaø giöõ laáy ñeå khoâng bò troâi laïc. Muïc sö Nguyeãn Anh Taøi (Baøi giaûng trong Leã Beá Maïc Hoäi Ñoàng Giaùo Haït 34 Taïi Chapman University) 14 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

15 THAÙNH KINH THAÀN HOÏC VIEÄN C Lôøi Caûnh Baùo höa luùc naøo nhö luùc naøy Hoäi Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caàn nhaän bieát thôøi ñieåm mình ñang soáng. Bieát bao söï vieäc ñang xaûy ra laøm cho con daân Chuùa hoang mang, lo nghó. Töø beân trong ñeán beân ngoaøi, töø vaät chaát ñeán tinh thaàn, töø caù nhaân ñeán taäp theå nhieàu söï vieäc doàn daäp laøm xaùo troän suy tö cuûa nhöõng ai coù loøng quan taâm ñeán tieàn ñoà Hoäi Thaùnh. Trong thôøi ñaïi vua Ña-vít coù con chaùu Y-sa-ca laø nhöõng keû hieåu bieát thì giôø vaø hoaïch ñònh nhöõng vieäc daân Y-sô-ra-eân neân laøm, thì ngaøy nay caàu xin Chuùa ban cho Hoäi Thaùnh cuõng coù nhöõng ngöôøi hieåu bieát nhö theá ñeå lo xaây döïng nhaø Chuùa vaø chuaån bò ngheânh ñoùn ngaøy Chuùa hoài lai. (I Söû Kyù 12:32). Hoäi Thaùnh ngaøy nay thaät ñang caàn nhöõng ngöôøi hieåu bieát thôøi kyø mình ñang soáng vaø ñöôïc ôn ñeå giöõ vöõng tay cheøo con thuyeàn Hoäi Thaùnh, quyeát taâm giöõ vöõng nieàm tin thuaàn chính tröôùc caùc chieàu gioù cuûa ñaïo laïc, khuynh höôùng töï do phoùng khoaùng, ñaïo ñöùc suy ñoài vaø quyeàn löïc toái taêm ñang chi phoái maõnh lieät ñeán ñôøi soáng taâm linh con daân Chuùa khieán hoï bò troâi laïc maø khoâng hay bieát. Toâi tin ña soá trong chuùng ta ñaõ yù thöùc phaàn naøo caùc hieåm hoïa ñoù. Tuy nhieân, caùc hieåm hoïa naøy raát kheùo traù hình, khoù nhaän dieän. Nhôø ôn Chuùa chuùng ta phaûi nhaéc nhôû cho nhau trong tieán trình theo Chuùa. Chuû yeáu coù ba laõnh vöïc chính lieân quan ñeán ñôøi soáng cuûa ngöôøi Cô-ñoác: THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

16 Laõnh vöïc ñaïo ñöùc. Giaù trò ñaïo ñöùc hieän nay bò suy giaûm traàm troïng. Moät soá haønh ñoäng tröôùc kia nghe noùi laø ñaõ hoå theïn roài maø nay trôû neân bình thöôøng vaø nhieàu khi laïi coøn haõnh dieän nöõa! Moät vaán ñeà khaùc khi laøm moät cuoäc thaêm doø ñeå bieát nôi nguy hieåm nhaát taïi Hoa Kyø laø ñaâu thì keát quaû cho bieát ñoù laø thai nhi trong buïng meï. Thaät ñaùng buoàn! Ngöôøi ta khoâng coøn toân troïng hoân nhaân trong yù nghóa cao ñeïp cuûa noù vaø tæ leä soá ngöôøi ly dò trong hoäi thaùnh cuõng ngang vôùi ngöôøi ngoaøi hoäi thaùnh. Ñoù laø söï troâi laïc ñaùng lo ngaïi. Laõnh vöïc xaõ hoäi. Vì suy thoaùi beân trong ñôøi soáng ñaõ boäc loä ra haønh ñoäng beân ngoaøi coäng ñoàng. Caùc teä traïng huùt saùch, röôïu cheø, caàn sa, ma tuùy nghieän ngaäp, saéc duïc gia taêng laøm suy nhöôïc tinh thaàn laãn theå xaùc. Ngöôøi ta chæ chaêm veà lôïi rieâng mình vaø khoâng chaêm veà lôïi keû khaùc, taïo neân ñua tranh, daønh giöït quyeàn haønh chöùc vò maø khoâng coøn nghó ñeán tình nghóa giöõa baïn beø quen thaân, caû ñeán gia ñình. Laõnh vöïc taâm linh. Nhö söù ñoà Phao-loâ ñaõ baùo tröôùc tình traïng suy thoaùi taâm linh trong thö tín thöù hai oâng göûi cho Ti-moâ-theâ maø nay caùc vieäc ñoù xaûy ra sôø sôø tröôùc maét, vò söù ñoà ñaõ keå roõ: Vì ngöôøi ta ñeàu tö kyû, tham tieàn, khoe khoang, xaác xöôïc, hay noùi xaáu, nghòch cha meï, boäi baïc, khoâng tin kính, voâ tình, khoù hoøa thuaän, hay phao vu, khoâng tieát ñoä, döõ tôïn, thuø ngöôøi laønh, löôøng thaày, phaûn baïn, hay noùng giaän, leân mình kieâu ngaïo, öa thích söï vui chôi hôn laø yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi, beà ngoaøi giöõ ñieàu nhôn ñöùc, nhöng choái boû quyeàn pheùp cuûa nhôn ñöùc ñoù. 2 Ti-moâ-theâ 3: 2-5. Ñieàu ñaùng lo ngaïi laø ngaøy nay caùc vieäc naøy xaûy ra khaép nôi vaø thöôøng xuyeân ñeán ñoä quen thuoäc. Noù ñeán töø töø neân thaáy döôøng nhö khoâng thay ñoåi bao nhieâu vaø maëc nhieân chaáp nhaän vì khoâng coøn ai phaûn ñoái nöõa! Ñoù laø moät söï troâi laïc voâ cuøng nguy hieåm. Neáu bình taâm suy nghó chuùng ta seõ thaáy ñieàu aùc döôøng nhö ñang thaéng trong luùc naøy. Caû moät heä thoáng khuynh taû ñang hoaït ñoäng raùo rieát ñeå laán aùt ñieàu thieän, aên ruoàng beân trong vaø hoâ haøo beân ngoaøi qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng, traøn lan khaép nôi. Trong luùc ñoù Hoäi Thaùnh döôøng nhö ôû trong tö theá bò ñoäng vaø coá gaéng duy trì tính chaát maën cuûa muoái vaø aùnh saùng cho traàn gian trong phaïm vi ñòa phöông mình. Do ñoù, lôøi caûnh caùo cuûa tröôùc giaû thö Heâbô-rô trôû neân voâ cuøng thích hôïp cho Hoäi Thaùnh ngaøy nay: Haõy giöõ keûo bò troâi laïc. Caàu xin Chuùa ñaùnh thöùc con 16 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

17 daân Chuùa qua kyø Hoäi Ñoàng quan troïng naøy vaø ñeà cao caûnh giaùc giöõ vöõng ñieàu mình ñaõ nghe, e keûo bò troâi laïc chaêng. Taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho Giaùo Haït Vieät Nam Hoa Kyø trong suoát 34 naêm qua giöõ vöõng gieàng moái Chuùa daïy, phuø hôïp vôùi Thaùnh Kinh, thöôøng gioùng leân tieáng keâu baùo thöùc vaø hoài chuoâng caûnh tænh cho toâi con Chuùa veà nhöõng hieåm hoïa taâm linh trong aùnh saùng cuûa Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa ban cho caùc toâi con Chuùa trong Giaùo Haït chuù yù laéng nghe vaø trung tín phuïc vuï trong traùch nhieäm cuûa mình. Chuùa ñaõ ban cho thu gaët ñöôïc nhieàu thaønh quaû raát khích leä. Nhö trong naêm 2008, Giaùo Haït coù 98 hoäi thaùnh, taêng theâm 3. Soá tín höõu laø 12,889, taêng 160 ngöôøi. Soá ngöôøi böôùc vaøo chöùc vuï haàu vieäc Chuùa coù theâm 28 toâi tôù Chuùa. Tieàn daâng caùc Hoäi Thaùnh thu ñöôïc laø: $10,018, Myõ kim. Taêng $572,823 so vôùi naêm 2007 thaät ñaùng keå giöõa luùc neàn kinh teá ñang gaëp khoù khaên. Hoaït ñoäng cuûa caùc muïc vuï khoâng suy giaûm töø ñòa phöông ñeán Giaùo Haït. Caùc Traïi boài linh, khoùa huaán luyeän, Hoäi ñoàng Muïc sö Truyeàn Ñaïo, Giaùo duïc Thaàn Hoïc ñeàu tieán trieån khaû quan. Ñaây laø moät soá tieâu bieåu daâng leân lôøi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi vaø kính trình Hoäi Ñoàng trong giôø naøy. Ñeå chuaån bò cho höôùng ñi töông lai, trang bò toâi con Chuùa söï hieåu bieát caàn thieát tröôùc caùc aûnh höôûng nguy haïi cuûa thôøi ñaïi chuùng ta ñang soáng, Ban Chaáp Haønh Giaùo Haït caäy ôn Chuùa gioùng leân hoài chuoâng caûnh baùo vaø caàu xin Ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp Giaùo Haït Vieät Nam chuùng ta trong nhöõng ngaøy qua seõ tieáp tuïc naâng ñôõ cho Hoäi Thaùnh Vieät Nam noùi rieâng vaø Hoäi Thaùnh treân toaøn theá giôùi noùi chung tröôùc hieåm hoïa troâi laïc cuûa ngaøy sau roát ñeå Hoäi Thaùnh trôû neân Hoäi Thaùnh ñaày vinh hieån, khoâng veát, khoâng nhaên, khoâng chi gioáng nhö vaäy, nhöng thaùnh saïch khoâng choã traùch ñöôïc tröôùc ngaøy Chuùa Gieâ-xu trôû laïi (EÂ-pheâ-soâ 5:27). Vaäy neân chuùng ta phaûi caøng giöõ vöõng laáy ñieàu mình ñaõ nghe, e keûo bò troâi laïc chaêng. Muïc Sö Nguyeãn Anh Taøi/GHT (Dieãn vaên Khai Maïc Hoäi Ñoàng Giaùo Haït laàn thöù 34 Chapman University, Orange, California 3-7/7/09) THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

18 GIA ÑÌNH Chaân Dung Gia Ñình Göông Maãu trong Chaâm Ngoân 31 T rang Gia Ñình kyø naøy chuùng ta seõ nhìn vaøo saùch Chaâm Ngoân chöông thöù 31, ñeå tìm nhöõng ñieàu Chuùa muoán nhaéc nhôû gia ñình chuùng ta ngaøy nay. Chaâm Ngoân chöông 31:10-31 coù töïa ñeà Khen Ngôïi Ngöôøi Nöõ Taøi Ñöùc, tuy nhieân, khi phaân tích ñoaïn Kinh vaên naøy chuùng ta nhìn thaáy hình aûnh cuûa moät gia ñình. Vì theá chuùng toâi maïn pheùp ñaët cho phaân ñoaïn naøy töïa ñeà Chaân Dung Moät Gia Ñình Göông Maãu. Môøi quyù vò cuøng ñoïc laïi Chaâm ngoân chöông thöù 31, töø caâu 10 ñeán 31: Moät ngöôøi nöõ taøi ñöùc ai seõ tìm ñöôïc? Giaù trò naøng troåi hôn chaâu ngoïc. Loøng ngöôøi choàng tin caäy nôi naøng, Ngöôøi seõ chaúng thieáu hueâ lôïi. Troïn ñôøi naøng laøm cho choàng ñöôïc ích lôïi, Chôù chaúng heà söï toån haïi. Naøng lo tìm loâng chieân vaø gai sôïi, Laïc yù laáy tay mình maø laøm coâng vieäc. Naøng gioáng nhö caùc chieác taøu buoân baùn, ÔÛ töø choã xa chôû baùnh mình veà. Naøng thöùc daäy khi trôøi coøn toái, Phaùt vaät thöïc cho ngöôøi nhaø mình, vaø caét coâng vieäc cho caùc tôù gaùi mình. Naøng töôûng ñeán moät ñoàng ruoäng, beøn mua noù ñöôïc; Nhôø hoa lôïi cuûa hai tay mình, naøng troàng moät vöôøn nho. Naøng thaét löng baèng söùc löïc, vaø laøm hai caùnh tay mình ra maïnh meõ. Naøng caûm thaáy coâng vieäc mình ñöôïc ích lôïi; Ban ñeâm ñeøn naøng chaúng taét. Naøng ñaët tay vaøo con quay, Vaø caùc ngoùn tay naøng caàm con cuùi. Naøng môû ñöa tay ra giuùp keû khoù khaên, giô tay mình leân tieáp ngöôøi ngheøo khoå. Naøng khoâng sôï ngöôøi nhaø mình bò giaù tuyeát, Vì caû nhaø ñeàu maëc aùo baèng loâng 18 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

19 chieân ñoû saëm. Naøng laøm laáy nhöõng chaên meàn; AÙo xoáng naøng ñeàu baèng vaûi gai mòn maøu ñoû ñieàu. Taïi nôi cöûa thaønh choàng naøng ñöôïc chuùng bieát, khi ngoài chung vôùi caùc tröôûng laõo cuûa xöù. Naøng cheá aùo loùt vaø baùn noù; Cuõng giao ñai löng cho con buoân. Naøng maëc laáy söùc löïc vaø oai phong, Vaø khi töôûng ñeán buoåi sau, beøn vui cöôøi. Naøng môû mieäng ra caùch khoân ngoan, Pheùp taéc nhaân töø ôû nôi löôõi naøng. Naøng coi soùc ñöôøng loái cuûa nhaø mình, Khoâng heà aên baùnh cuûa söï bieáng nhaùc. Con caùi naøng choåi daäy, chuùc naøng ñöôïc phöôùc; Choàng naøng cuõng choåi daäy, vaø khen ngôïi naøng raèng: Coù nhieàu ngöôøi con gaùi laøm luïng caùch taøi ñöùc, Nhöng naøng troåi hôn heát thaûy. Duyeân laø giaû doái, saéc laïi hö khoâng; Nhöng ngöôøi nöõ naøo kính sôï Ñöùc Gieâ-hoâ-va seõ ñöôïc khen ngôïi. Haõy ban cho naøng boâng traùi cuûa tay naøng; Khaù ñeå caùc coâng vieäc naøng ngôïi khen naøng taïi trong cöûa thaønh. Phaân ñoaïn Kinh Thaùnh treân thöôøng ñöôïc ñoïc leân trong ngaøy Hieàn Maãu, ñeå ghi nhaän vaø ca ngôïi coâng ôn cuûa ngöôøi vôï, ngöôøi meï trong gia ñình, cuõng ñeå hoïc veà phaåm haïnh cuûa ngöôøi nöõ taøi ñöùc. Tuy nhieân, khi ñoïc töøng caâu trong phaân ñoaïn naøy, chuùng ta thaáy taùc giaû khoâng chæ moâ taû ngöôøi nöõ taøi ñöùc, nhöng cuõng noùi ñeán choàng cuûa ngöôøi nöõ taøi ñöùc vaø con caùi cuûa baø. Ngöôøi choàng naøy tuy khoâng ñöôïc ghi trong ñeà töïa, nhöng söï hieän dieän cuûa oâng raát roõ raøng, vaø oâng ñoùng moät vai troø quan troïng trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi nöõ taøi ñöùc. Neáu phuï nöõ trong phaân ñoaïn naøy laø ngöôøi nöõ göông maãu thì choàng cuûa baø xöùng vôùi danh hieäu ngöôøi choàng göông maãu. Ñuùng ra, coù theå noùi, neáu phuï nöõ naøy khoâng coù moät ngöôøi choàng göông maãu, baø ñaõ khoâng theå laø ngöôøi nöõ taøi ñöùc. Tröôùc heát chuùng ta seõ nhìn vaøo hình aûnh ngöôøi choàng göông maãu. Chaân Dung Ngöôøi Choàng GöôngMaãu Ñaëc Ñieåm cuûa Ngöôøi Choàng Göông Maãu Ngöôøi choàng moâ taû trong Chaâm Ngoân 31 coù ít nhaát saùu ñaëc ñieåm sau ñaây: (1) Nhìn thaáy giaù trò cuûa vôï, (2 Tin caäy vôï, (3) Bieát coâng khoù cuûa vôï, (4) Chuù troïng veû ñeïp beà trong, (5) Quan taâm chaêm soùc con caùi, vaø (6) Xem troïng giaù trò taâm linh. 1. Nhìn bieát giaù trò cuûa vôï: Moät ngöôøi nöõ taøi ñöùc ai seõ tìm ñöôïc? Giaù trò naøng troãi hôn chaâu ngoïc Tröôùc heát, ngöôøi choàng göông THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

20 maãu nhìn thaáy giaù trò cuûa vôï. Hoân nhaân laø moùn quaø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho con ngöôøi vì Chuùa bieát loaøi ngöôøi ôû moät mình khoâng toát. Saùng theá kyù 2:18 ghi: Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Loaøi ngöôøi ôû moät mình thì khoâng toát vaø Chuùa ñaõ söûa ñieàu khoâng toát ñoù, Chuùa noùi: ta seõ laøm neân moät keû giuùp ñôõ gioáng nhö noù. Nhö vaäy, ngöôøi vôï, ngöôøi choàng beân caïnh chuùng ta laø ñieàu toát, laø moùn quaø Chuùa ban cho taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ böôùc vaøo hoân nhaân. Trong hoân nhaân, choàng laø moùn quaø quyù Chuùa ban cho ngöôøi vôï, vôï laø quaø ñaëc bieät Chuùa ban cho ngöôøi choàng. Chaâm Ngoân 18:22 daïy: Ai tìm ñöôïc moät ngöôøi vôï töùc tìm ñöôïc moät ñieàu phöôùc, vaø ñöôïc höôûng aân ñieån cuûa Ñöùc Gieâhoâ-va. Chaâm Ngoân 19:14 thì noùi: Nhaø cöûa vaø taøi saûn laø cô nghieäp cuûa toå phuï ñeå laïi, coøn moät ngöôøi vôï khoân ngoan do nôi Chuùa Haèng Höõu maø ñeán. Khoâng chæ ngöôøi vôï môùi laø ôn phöôùc Chuùa ban cho caùc oâng nhöng ngöôøi choàng khoân ngoan cuõng laø phöôùc Chuùa ban cho caùc baø. Nhöng ñieàu ñaùng tieác laø, khi soáng beân caïnh nhau heát ngaøy naøy sang ngaøy khaùc, vì nhöõng ñuïng chaïm trong ñôøi soáng, chuùng ta khoâng coøn thaáy ngöôøi baïn ñôøi laø ôn phöôùc Chuùa ban cho mình, laém khi chính chuùng ta cuõng khoâng coøn laø ôn phöôùc cho ngöôøi phoái ngaãu, nhöng chæ laø gaùnh naëng, laø nieàm ñau cho nhau maø thoâi. Ngöôøi choàng göông maãu nhìn thaáy giaù trò cao quyù cuûa vôï. OÂng ñaët vôï vaøo öu tieân haøng ñaàu trong ñôøi soáng. Kinh Thaùnh ghi: Moät ngöôøi nöõ taøi ñöùc ai seõ tìm ñöôïc? Giaù trò naøng troãi hôn chaâu ngoïc. Chaâu ngoïc laø ñieàu quyù giaù; trong vaên hoùa naøo, chuûng toäc naøo, chaâu ngoïc cuõng coù giaù trò raát lôùn, ai cuõng yeâu chuoäng tìm kieám, muoán sôû höõu chaâu ngoïc. Ngöôøi coù nhieàu chaâu ngoïc trong tay ñöôïc keå laø giaøu coù, sang troïng. Ngöôøi choàng göông maãu nhìn thaáy vôï oâng coù moät giaù trò lôùn, khoâng chæ nhö chaâu ngoïc maø coøn troãi hôn, giaù trò hôn chaâu ngoïc. OÂng khoâng nhöõng thaáy vôï quyù hôn chaâu ngoïc vì coù giaù trò lôùn nhöng cuõng bieát vôï mình laø ñieàu raát hieám, ai seõ tìm ñöôïc? Coù nhöõng oâng choàng chæ quyù vôï khi chöa cöôùi. Khi chöa chinh phuïc ñöôïc traùi tim cuûa ngöôøi mình yeâu thì chieàu chuoäng, chaêm soùc raát kyõ, toán keùm bao nhieâu tieàn baïc, maát bao nhieâu thì giôø cuõng ñöôïc, nhöng khi cöôùi ñöôïc roài thì khoâng quyù troïng nöõa. Coù nhöõng oâng choàng sau ngaøy cöôùi khoâng bao laâu lieàn queân vôï hay ñeå vôï qua moät beân ñeå ñeo ñuoåi nhöõng ñieàu khaùc. Ñeo ñuoåi coâng 20 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

21 danh söï nghieäp, tieàn baïc vaät chaát, nhöõng thuù vui khoâng chính ñaùng, coù khi laø ñeo ñuoåi moät hình boùng khaùc. Cuõng coù nhöõng oâng choàng xem vôï nhö laø vaät sôû höõu, mình naém giöõ trong tay. Nhöõng ngöôøi naøy nghó raèng mình ñaõ daøy coâng ñeo ñuoåi, maát thì giôø ñeå chinh phuïc, toán nhieàu tieàn baïc ñeå cöôùi veà neân xem vôï nhö ngöôøi giuùp vieäc, mình coù quyeàn ñoøi hoûi, sai baûo la maéng theá naøo cuõng ñöôïc. Ñaây laø nhöõng quan nieäm sai laàm, khoâng xöùng hôïp vôùi lôøi Chuùa daïy. Lôøi Chuùa daïy raèng choàng phaûi yeâu vôï vaø hy sinh cho vôï nhö Chuùa ñaõ yeâu vaø hy sinh cho Hoäi Thaùnh, choàng phaûi yeâu vôï nhö chính thaân mình, ñöøng cö xöû cay nghieät vôùi vôï. Nhöõng lôøi daïy naøy Chuùa phaùn truyeàn cho chuùng ta qua söù ñoà Phao-loâ, nhö sau: Hôõi ngöôøi laøm choàng, haõy yeâu vôï mình, nhö Chuùa Cöùu Theá ñaõ yeâu Hoäi Thaùnh, phoù chính mình vì hoäi thaùnh Cuõng moät theå aáy, choàng phaûi yeâu vôï nhö chính thaân mình. Ai yeâu vôï mình thì yeâu chính mình vaäy (EÂ-pheâ-soâ 5:25 & 28) Trong thö Coâ-loâ-se, söù ñoà Phao-loâ laïi vieát: Hôõi keû laøm choàng, haõy yeâu vôï mình, chôù heà ôû cay nghieät vôùi vôï (Coâ-loâ-se 3:19) Ngöôøi choàng göông maãu trong Chaâm Ngoân 31, coù loái cö xöû ñi ñoâi vôùi ñaëc ñieåm cuûa oâng. Vì nhìn thaáy giaù trò cuûa vôï neân oâng quyù chuoäng, yeâu thöông vaø toân troïng vôï. OÂng khoâng nhöõng thaáy vôï mình quyù hôn chaâu baùu nhöng cuõng laø ñieàu raát hieám: ai seõ tìm ñöôïc? Coù bao giôø quyù baø nghe choàng noùi veà mình hay noùi vôùi mình nhö vaäy khoâng? Noùi nhöõng caâu nhö: Anh quyù em voâ cuøng? Em laø moùn quaø quyù giaù Chuùa ban cho ñôøi soáng anh; hoaëc noùi: Em quyù hôn vaøng ngoïc, chaâu baùu. Em laø ñieàu quyù vaø hieám, coù giaù trò raát lôùn ñoái vôùi anh. Coù leõ caùc anh coøn treû coù theå noùi vôùi ngöôøi yeâu hoaëc ngöôøi vôï chöa cöôùi nhöõng caâu nhö theá, chöù coøn vôùi ngöôøi vôï laâu naêm thì caùc oâng chæ thaáy chaùn chöù khoâng quyù. Coù oâng choàng kia noùi vôùi vôï: Baø giaø roài, nhìn baø toâi thaáy chaùn quaù! Coù ngöôøi moãi khi giaän vôï laïi noùi: Hoài ñoù coù bao nhieâu ngöôøi ñeïp thöông toâi maø toâi toäi nghieäp baø neân toâi vôùt baø. Hoaëc noùi: Baø maø khoâng THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

22 chieàu toâi, toâi ra ngoaøi kia coù bao nhieâu ngöôøi ñeïp ñang chôø! Ñoù laø nhöõng lôøi noùi laøm toån thöông vôï. Coù ngöôøi khoâng daùm noùi ra nhöõng lôøi nhö theá nhöng trong loøng cöù aân haän hoái tieác sao hoài ñoù khoâng cöôùi coâ noï coâ kia maø laïi cöôùi baø naøy!! Nhöõng oâng choàng suy nghó hay noùi ra nhöõng lôøi nhö theá laø khoâng tröôûng thaønh: Ngöôøi vôï mình ñaõ choïn sao baây giôø cheâ? Chöùng toû mình ñaõ thieáu khoân ngoan, khoâng tröôûng thaønh khi choïn ngöôøi baïn ñôøi. Quyù vôï, toân troïng vôï laø vaâng lôøi Chuùa daïy, söù ñoà Phi-e-rô khuyeân: Hôõi ngöôøi laøm choàng, haõy toû ñieàu khoân ngoan ra trong caùch aên ôû vôùi vôï mình, nhö laø vôùi gioáng yeáu ñuoái hôn; vì hoï seõ cuøng anh em höôûng phöôùc söï soáng, neân haõy kính neå hoï, haàu cho khoâng ñieàu gì laøm roái loaïn söï caàu nguyeän cuûa anh em. (I Phi-e-rô 3:7). Trong caùch öùng xöû vôùi ngöôøi vôï maø Chuùa ñaët ñeå beân caïnh mình, quyù oâng caàn coù söï khoân ngoan cuûa Chuùa, ñeå teá nhò trong caùch cö xöû, khoâng xem vôï nhö laø taøi saûn, laø ñoà duøng hay ngöôøi giuùp vieäc, nhöng toân troïng quyù chuoäng vì vôï laø moùn quaø ñaëc bieät Chuùa ban cho cuoäc ñôøi mình, vaø cuõng quyù vôï vì vôï yeáu ñuoái hôn. Coù nhöõng oâng choàng khoâng thöông vôï, quyù vôï nhöng ñoái xöû cay nghieät, thieáu yeâu thöông, roài ñeán khi vôï qua ñôøi môùi tieác thöông, aân haän; luùc nhìn thaáy giaù trò cuûa vôï thì ñaõ quaù muoän. Öôùc mong quyù oâng khi ñoïc nhöõng lôøi naøy seõ noi göông ngöôøi choàng göông maãu maø Thaùnh Kinh moâ taû, seõ traân quyù ngöôøi baïn ñôøi vaø yeâu thöông, chaêm soùc, quyù chuoäng ñuùng nhö lôøi Chuùa daïy. 2. Tin caäy vôï Ñaëc ñieåm thöù hai cuûa ngöôøi choàng göông maãu, moâ taû trong Chaâm Ngoân 31, laø tin caäy vôï. Kinh Thaùnh ghi: Loøng ngöôøi choàng tin caäy nôi naøng (c. 11a). Ngöôøi choàng göông maãu khoâng nhöõng bieát giaù trò cuûa vôï nhöng cuõng tin caäy vôï. Tuy Kinh Thaùnh khoâng noùi chi tieát nhöng chuùng ta bieát raèng khi moät ngöôøi choàng coù loøng tin caäy vôï laø tin caäy veà moïi maët. Tin raèng vôï laø ngöôøi Chuùa ban cho mình ñeå naâng ñôõ mình treân ñöôøng ñôøi. 22 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

23 Ngöôøi choàng göông maãu tin caäy tình yeâu cuûa vôï, tin caäy taám loøng chaân thaønh, chung thuûy cuûa vôï. Ngöôøi choàng naøy cuõng tin caäy vaøo khaû naêng, söï khoân ngoan, vaø ñaûm ñang cuûa vôï. Nhìn nhöõng coâng vieäc ngöôøi vôï trong gia ñình naøy laøm chuùng ta thaáy roõ ñieàu ñoù. Chaâm ngoân 31:13-24 keå ra nhöõng vieäc lôùn lao vaø höõu ích ngöôøi nöõ taøi ñöùc thöïc hieän, nhôø loøng tin caäy cuûa choàng. Nhôø ñöôïc choàng tin caäy baø ñan deät, ñi buoân baùn, daäy sôùm phaân chia coâng vieäc cho ñaày tôù, naøng mua ñaát ruoäng ñeå ñaàu tö cho gia ñình; naøng deät vaûi, may vaù cho ngöôøi trong gia ñình vaø cuõng nghó ñeán ngöôøi ngheøo khoå vaø giuùp ñôõ hoï. Ngöôïc laïi vôùi tin caäy laø nghi ngôø. Coù nhöõng oâng choàng khoâng tin caäy vôï nhöng luùc naøo cuõng nghi ngôø, nghi ngôø trong moïi vieäc, veà moïi maët: Nghi ngôø tình yeâu cuûa vôï, nghi vôï khoâng ñuû khaû naêng ñeå quaùn xuyeán vieäc nhaø, nghi ngôø caùch vôï chi duøng tieàn baïc. Ngöôøi choàng tin caäy vôï khoâng theo doõi, doø xeùt vôï nhöng giao thaùc nhöõng coâng vieäc quan troïng, hôïp vôùi khaû naêng cuûa vôï. Ngöôøi choàng göông maãu trong Chaâm Ngoân 31 tin caäy vôï, ñeå vôï saép xeáp coâng vieäc trong nhaø, töï do buoân baùn kinh doanh, cuõng nhö tieáp xuùc vôùi ngöôøi chung quanh. OÂng khoâng chæ tin caäy maø coøn khích leä vôï. Vì vaäy baø laøm ñöôïc raát nhieàu vieäc, vieäc trong nhaø, vieäc beân ngoaøi, vieäc lôùn, vieäc nhoû. Khoâng gì khích leä caùc baø cho baèng khi caùc baø chia xeû vôùi choàng moät lôøi ñeà nghò vaø choàng noùi: Em coù yù ñoù raát hay, ñöôïc, cöù laøm thöû ñi, anh seõ giuùp. Coù nhöõng oâng choàng khoâng cho vôï laøm gì heát. Vôï coù yù ñònh gì cuõng ngaên caûn, vì muoán vôï tuøy thuoäc mình, hoaëc vì khoâng tin laø vôï coù theå laøm ñöôïc vieäc gì. Vôï xin ñi hoïc, thì baøn ra, noùi: Em ñi hoïc ñeå laøm gì? Muoán laøm thaày ngöôøi ta sao? Coù oâng thì noùi: Anh hoïc cuõng nhö em hoïc vaäy, em ñaâu caàn hoïc laøm gì? Hoaëc noùi: Em giaø roài, hoïc laøm chi, ñeå daønh tieàn ñoù cho con ñi hoïc. Coù ngöôøi khi vôï muoán laøm moät vieäc gì quan troïng thì sôï vôï thaønh coâng hôn mình, neân baøn ra hoaëc mong vôï thaát baïi, laøm hoûng vieäc ñeå khoâng hôn choàng. Coù ngöôøi cho vôï ñi laøm, ñi hoïc nhöng luùc naøo cuõng nghi ngôø, theo doõi. Neáu vôï coù theå laùi xe thì canh khoaûng caùch töø nhaø ñeán tröôøng, töø nhaø ñeán sôû, moãi ngaøy ñoïc ñoàng hoà trong xe xem vôï coù ñi choã naøo khaùc maø mình khoâng bieát. Coù ngöôøi thì khoâng tin caäy khaû naêng tính toaùn cuûa vôï neân kieåm soaùt töøng ñoàng tieàn vôï chi duøng. THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

24 Coù oâng choàng kia mang nhieàu maëc caûm, luùc naøo cuõng nghó raèng vôï khoâng thöông mình neân moãi khi vôï ñi ñaâu xa hay ñi ra tieáp xuùc troø chuyeän vôùi ngöôøi mình khoâng quen bieát thì lo laéng khoâng yeân; khi vôï noùi ñieän thoaïi thì nghe leùn, ñoïc leùn ñieän thö cuûa vôï, v.v Ngöôøi choàng tin caäy khaû naêng cuûa vôï khi vôï muoán hoïc theâm ñeå tieán thaân seõ khoâng ngaên caûn, khoâng lo sôï nhöng coøn khuyeán khích vaø taïo moïi ñieàu kieän deã daøng cho vôï ñi hoïc. Quyù oâng caàn khích leä vôï ñi ra, giao thieäp, hoïc hoûi, hoïc theâm, ra ngoaøi ñi laøm, tieáp xuùc vôùi baïn beø vaø ngöôøi chung quanh. Khi vôï ñi ñaâu khoâng theo doõi, khoâng nghi ngôø. Theo lôøi Chuùa daïy tình yeâu thaät khoâng nghi ngôø söï döõ nhöng tin moïi söï, troâng caäy moïi söï (I Coâ-rinh-toâ 13:5&7). Ngöôøi choàng göông maãu tin caäy vôï vì thaät loøng yeâu vôï. 3. Bieát coâng khoù cuûa vôï Ñaëc ñieåm thöù 3 cuûa ngöôøi choàng göông maãu laø bieát coâng khoù cuûa vôï. Kinh Thaùnh ghi: Choàng naøng choãi daäy vaø khen ngôïi naøng Haõy ban cho naøng boâng traùi cuûa tay naøng, khaù ñeå caùc coâng vieäc naøng ngôïi khen naøng taïi trong cöûa thaønh. (Chaâm Ngoân 31:28b & 31). Ngöôøi choàng göông maãu tin caäy vôï, ñeå vôï laøm nhöõng vieäc quan troïng, lôùn lao vaø cuõng troâng mong vôï ñöôïc nhìn thaáy keát quaû vaø ñöôïc höôûng nhöõng ñieàu do coâng lao khoù nhoïc cuûa mình taïo neân. OÂng noùi: Haõy ban cho naøng boâng traùi cuûa tay naøng, khaù ñeå caùc coâng vieäc naøng ngôïi khen naøng taïi trong cöûa thaønh. Ngöôøi choàng naøy khoâng tranh caïnh, cuõng khoâng ganh ñua vôùi vôï nhöng ghi nhaän coâng khoù cuûa vôï vaø mong öôùc ñieàu toát cho vôï. Coù nhöõng oâng choàng chaúng bao giôø quan taâm ñeán nhöõng cöïc nhoïc vôï phaûi gaùnh chòu trong boån phaän ngöôøi vôï ngöôøi meï, cuõng chaúng bao giôø bieát ñeán coâng khoù cuûa vôï. Vôï sinh con, nuoâi con, chaêm soùc con, thöùc ñeâm khi con ñau oám; vôï lo vieäc côm nöôùc, giaët giuõ, giöõ gìn nhaø cöûa ngaên naép, v.v choàng xem ñoù laø nhöõng traùch nhieäm ñöông nhieân cuûa ngöôøi noäi 24 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

25 trôï. Coù ngöôøi khoâng bieát noãi khoù nhoïc cuûa vôï nhöng coøn tranh giaønh coâng khoù cuûa vôï: Khi con ngoan ngoaõn, hoïc gioûi, neân ngöôøi, thì haõnh dieän khoe ñoù laø con cuûa mình, nhôø coâng khoù cuûa mình; neáu con khoâng ngoan khoâng gioûi thì baûo taïi meï cuûa chuùng hoaëc noùi vì chuùng gioáng meï. Bieát coâng khoù cuûa vôï, ngöôøi choàng göông maãu khích leä vôï vaø khoâng tieác lôøi khen. OÂng noùi: Coù nhieàu ngöôøi con gaùi laøm luïng caùch taøi ñöùc, nhöng naøng troãi hôn heát thaûy. Ngöôøi choàng naøy khoâng chæ khen chieáu leä nhöng thaät söï khen vôï, khen heát lôøi, heát loøng. Caâu noùi cuûa oâng haøm yù: Coù nhieàu phuï nöõ gioûi nhöng vôï toâi laø nhaát, khoâng ai baèng. Ngöôøi choàng naøy coù leõ hôi chuû quan, nhöng ñoái vôùi oâng vaø döôùi caùi nhìn cuûa oâng, vôï oâng laø ngöôøi gioûi nhaát. Thaät ra nam cuõng nhö nöõ, ngöôøi lôùn tuoåi cuõng nhö ngöôøi treû tuoåi, khi laøm ñöôïc vieäc gì cuõng ñeàu caàn nghe vaø mong öôùc ñöôïc nghe lôøi khen. Cuõng vaäy, caùc baø raát caàn lôøi khen, lôøi khích leä cuûa choàng. Khi naáu aên chaúng haïn, ngon hay khoâng tuøy khaåu vò vaø yù thích cuûa moãi ngöôøi. Caùc oâng neân nhìn thaáy coâng khoù cuûa vôï khi chuaån bò böõa aên cho gia ñình vaø khen, ñöøng so saùnh vôï vôùi ngöôøi khaùc. Nhieàu ngöôøi khoâng khen vôï mình nhöng laïi khen vôï ngöôøi khaùc, so saùnh vôï mình vôùi vôï ngöôøi khaùc, laøm cho vôï naûn loøng vaø theâm maëc caûm. Chuùng ta khoâng neân so saùnh ngöôøi naøy vôùi ngöôøi kia. Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng chuùng ta moãi ngöôøi khaùc nhau, ban cho aân töù, khaû naêng khaùc nhau, khoâng ai gioáng ai, vaø khoâng gì buoàn cho baèng khi mình coá gaéng heát söùc trong boån phaän vôùi gia ñình, khoâng bao giôø coù moät lôøi khen maø chæ nghe nhöõng lôøi cheâ traùch. Coù oâng choàng kia thöôøng noùi vôùi vôï: Sao vôï ngöôøi ta taøi gioûi, laøm gì cuõng ñöôïc, kheùo aên noùi, kheùo chi duøng tieàn baïc, coøn baø khoâng laøm gì neân chuyeän, toâi voâ phöôùc coù ngöôøi vôï nhö baø. Moät soá ngöôøi thì nghó raèng ñaõ laø vôï choàng ñaâu caàn phaûi khen nhau, khen laø khaùch saùo. Vì nghó nhö theá neân vôï naáu aên ngon khoâng bao giôø khen. Coù ngöôøi noùi vôùi vôï: Khi naøo toâi aên heát coù nghóa laø ngon, baø khoâng bieát sao? Vaø coøn traùch: Soáng vôùi choàng laâu roài maø khoâng bieát yù choàng gì caû! Kinh Thaùnh daïy chuùng ta caàn noùi vôùi nhau nhöõng lôøi aân haäu, khích leä, lôøi laønh ñeå giuùp ôn cho vaø coù ích lôïi cho keû nghe ñeán (EÂ-pheâ-soâ 4:29). Lôøi khen laø moät trong nhöõng lôøi laønh maø quyù oâng caàn noùi vôùi vôï (coøn tieáp) Minh N. Thi THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

26 Sô löôïc tæeåu söû Muïc sö Ñoã Trung Vónh Töôøng ( ) Muïc sö Ñoã Trung Vónh Töôøng sinh ngaøy 10 thaùng 5, 1970 taïi Vieät Nam, laø con thöù naêm cuûa OÂng Baø Muïc sö Ñoã Trung Tín, theo ba meï qua Myõ naêm 1994, dieän HO. Naêm 1998: ñöôïc Chuùa keâu goïi vaøo Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän Giaùo Haït Naêm 2001: Toát nghieäp Cao Ñaúng Thaàn Hoïc Naêm 2001: Laäp gia ñình vôùi coâ Traàm Thò Thanh Trang Naêm : Quaûn nhieäm hoäi thaùnh New Orleans, LA. Naêm 2006: Ñöôïc phong chöùc Muïc sö. Naêm ñeán 30/8/2009: Quaûn nhieäm hoäi thaùnh Rockdale, GA. Muïc sö Ñoã Trung Vónh Töôøng bò tai naïn vaø qua ñôøi vaøo luùc 15:00 giôø, Chuùa Nhaät 30/8/2009, treân ñöôøng ñi haàu vieäc Chuùa, ñeå laïi vôï hieàn ñang mang thai ñöùa con trai ñaàu loøng ñöôïc khoaûng 6 thaùng, ñeå laïi ba meï, anh em vaø söï yeâu thöông, quyù meán cuûa toaøn theå toâi con Chuùa. Tang leã Muïc sö Ñoã Trung Vónh Töôøng ñöôïc toå chöùc long troïng vaø vinh hieån danh Chuùa taïi nhaø quaøn 500 Harbins Rd, Lilburn, do Muïc Sö Giaùo Haït Tröôûng chuû leã. Lôøi Tri AÂn cuûa Muïc Sö Ñoã Trung Tín Kính thöa Muïc sö Giaùo Haït Tröôûng, Ban Chaáp Haønh Giaùo Haït vaø toaøn theå quyù ñaày tôù, con caùi Chuùa Chieàu Chuùa Nhaät 30/8/09, coá Muïc sö Ñoã Trung Vónh Töôøng, con cuûa chuùng toâi ñang treân ñöôøng ñi haàu vieäc Chuùa thì bò tai naïn xe neân ñaõ veà yeân nghæ trong Nöôùc Chuùa. Trong giôø phuùt voâ cuøng ñau xoùt, gia ñình chuùng toâi xin chaân thaønh tri aân Muïc sö Giaùo Haït Tröôûng, Ban Chaáp Haønh Giaùo Haït, cuøng heát thaûy toâi con Chuùa khaép nôi ñaõ caàu nguyeän, goïi ñieän thoaïi, , ñeán taän nôi an uûi chia buoàn vaø tieãn ñöa con chuùng toâi ñeán nôi an nghæ cuoái cuøng. Thay cho OÂng Baø Traàm Vi Ñöùc, nhaïc gia coá Muïc sö Vónh Töôøng, baø QP Muïc sö, cuøng heát thaûy gia ñình chuùng toâi ñoàng caûm taï. Muïc sö vaø Baø Ñoã Trung Tín 26 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

27 VINH DÖÏ Thaät v aøo naêm thöù hai möôi ñôøi Ñöùc Giaùo Hoaøng John Paul Ñeä Nhò, Kofi Annan laøm Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, William Jefferson Blythe Clinton laøm toång thoáng, Albert Arnold Gore laøm phoù toång thoáng Hoa Kyø vaø Peter Bart Wilson laøm thoáng ñoác bang California, thì coù lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi Ñoã Trung Vónh Töôøng, con thöù naêm cuûa oâng baø Muïc sö Ñoã Trung Tín laøm ngöôøi giaûng Tin Laønh. Thaày Töôøng ñaõ vaøo Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän hoïc lôøi Chuùa ñeå giaûng veà söï aên naên vaø aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi... Tröôùc söï söï phoâ tröông aàm ó cuûa theá gian thì söï keâu goïi vaø daán thaân phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa moät thanh nieân taàm thöôøng thì coù yù nghóa gì? Cuõng nhö Baùc só Lu-ca muoán laøm noåi baät söï töông phaûn giöõa moät söù giaû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi nhöõng ngöôøi coù maùu maët cuûa theá gian khi oâng ghi laïi: Naêm thöù möôøi laêm ñôøi Seâ-sa Ti-be-rô, khi Boân-xô Phi-laùt laøm quan toång ñoác xöù Giu-ñeâ, Heâ-roát laøm vua chö haàu xöù Ga-li-leâ, Phi-líp em vua aáy laøm vua chö haàu xöù Y-tu-reâ vaø tænh Tra-coâ-nít, Ly-sa-ni-a laøm vua chö haàu xöù A-by-len, An-ne vaø Cai-phe laøm thaày caû thöôïng phaåm, thì coù lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn cho Giaêng, con Xa-cha-ri, ôû nôi ñoàng vaéng (Lu-ca 3:1-2). So vôùi nhöõng nhaân vaät noåi baät thôøi baáy giôø thì Giaêng Baùp-tít laø moät ngöôøi taàm thöôøng vôùi moät thaân theá taàm thöôøng vaø moät caùch aên maëc baát bình thöôøng. Daãu vaäy, oâng laø moät nhaân vaät heát söùc quan troïng vì ñaõ nhaän ñöôïc söï keâu goïi cuûa Chuùa ñeå mang moät söù ñieäp quan troïng cuûa Chuùa cho con daân Chuùa vaø doïn ñöôøng cho Con Ñoäc Sanh cuûa Chuùa. Thöû hoûi, coøn ai vinh döï hôn Giaêng Baùp-tít? Chính Chuùa Gieâ-xu cuõng xaùc nhaän, Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, trong nhöõng ngöôøi bôûi ñaøn baø sanh ra, khoâng coù ai ñöôïc toân troïng hôn THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

28 Giaêng Baùp-tít. (Ma-thi-ô 11:11a). Traùi laïi, Giaêng Baùp-tít coù moät söï nhaän ñònh thaät khieâm nhu veà chính baûn thaân: Veà phaàn ta, ta laáy nöôùc maø laøm pheùp baùp-tem cho caùc ngöôi aên naên; song Ñaáng ñeán sau ta coù quyeàn pheùp hôn ta, ta khoâng ñaùng xaùch giaøy Ngaøi (Matthi-ô 3:11). Ñöông nhieân chuùng ta bieát raèng Giaêng Baùp-tít khoâng noùi nhöõng lôøi khieâm nhöôøng giaû taïo hay khaùch saùo nhöng laø moät söï nhaän ñònh chính xaùc veà chính baûn thaân tröôùc moät Ñaáng Thaùnh Sieâu Vieät. Ñöôïc laøm söù giaû doïn ñöôøng cho Chuùa laø moät vinh döï to lôùn cho Giaêng Baùp-tít. Duø Chuùa Gieâ-xu coù phaùn raèng trong nhöõng ngöôøi bôûi ñaøn baø sanh ra, khoâng coù ai ñöôïc toân troïng hôn Giaêng Baùp-tít, song Chuùa noùi tieáp keû raát nhoû heøn trong nöôùc thieân ñaøng coøn ñöôïc toân troïng hôn ngöôøi. (Ma-thi-ô 11:11b) Giaêng Baùp-tít ñöôïc vinh döï vaø toân troïng khoâng phaûi vì chính baûn chaát hay, ñòa vò hay coâng vieäc cuûa oâng nhöng bôûi chính söù maïng cuûa Chuùa ban cho oâng. Nhöng theo lôøi Chuùa Gieâ-xu thì söï cao troïng cuûa Giaêng Baùp-tít chöa ñaït ñeán nhöõng keû raát nhoû heøn trong nöôùc thieân ñaøng. Vaäy thì nhöõng keû raát nhoû heøn naày laø ai vaø laøm gì maø ñöôïc toân troïng hôn Giaêng Baùp-tít? Thöù nhaát, maëc duø Giaêng Baùp-tít laø moät ngöôøi ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh töø khi coøn trong loøng meï (Lu-ca 1:15) vaø ñöôïc nhaän laõnh söù maïng doïn ñöôøng cho Chuùa, oâng cuõng coù nhöõng luùc yeáu ñuoái nghi ngôø veà Ñaáng ñeán sau ñeán noãi sai caùc moân ñeä ñeán hoûi Chuùa Gieâ-xu (Ma-thi-ô 11:2-3). Ngaøi baûo hoï veà thuaät laïi cuøng Giaêng nhöõng ñieàu ñaõ chöùng kieán keû muø ñöôïc thaáy, keû queø ñöôïc ñi, keû phung ñöôïc saïch, keû ñieác ñöôïc nghe, keû cheát ñöôïc soáng laïi, keû khoù khaên ñöôïc nghe giaûng tin laønh. Nhöng Ngaøi cuõng coù moät lôøi khuyeán caùo vôùi Giaêng Baùp-tít vaø taát caû caùc moân ñoà: Phöôùc cho ai chaúng vaáp phaïm vì côù ta! (Ma-thi-ô 11:4-6). Nhö vaäy, nhöõng keû raát nhoû heøn maø ñöôïc toân troïng hôn Giaêng Baùp-tít coù leõ laø nhöõng ngöôøi khoâng chæ nhaän thaáy phaàn ñaàu cuûa ñôøi soáng vaø chöùc vuï cuûa Chuùa Gieâ-xu maø naûn loøng vaø nghi ngôø, nhöng thaáy ñöôïc phaàn sau laø söï soáng laïi vaø uy quyeàn ban cho söï soáng ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi. Thöù hai, neáu Giaêng Baùp-tít ñöôïc toân troïng vì söù maïng oâng nhaän laõnh töø Chuùa thì vinh döï cuûa oâng khoâng theå baèng nhöõng keû ñeán sau, (Xem tieáp trang 45) 28 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

29 Sinh hoaït Giaùo Haït Hoäi Ñoàng Giaùo Haït laàn thöù 34 - California Giaùo Haït Vieät Nam Hoa Kyø ñaõ toå chöùc Hoäi Ñoàng Giaùo Haït laàn thöù 34 taïi Chapman University, California, töø toái thöù Saùu 3/7 ñeán toái thöù Ba 7/7/2009. Chuû ñeà: Haõy Giöõ Keûo Troâi Laïc vôùi caâu goác: Vaäy neân, chuùng ta phaûi caøng giöõ laáy ñieàu mình ñaõ nghe, e keûo bò troâi laïc chaêng (Heâ-bô-rô 2:1). Muïc sö Nguyeãn Anh Taøi, Giaùo Haït Tröôûng, chuû toïa Hoäi Ñoàng, vôùi söï tham döï cuûa gaàn 300 Muïc sö, Truyeàn Ñaïo, Coâng Taùc Vieân Muïc Vuï, ñaïi bieåu tín höõu vaø ñoâng ñaûo toâi con Chuùa khaép nôi, töø Vieät Nam, AÂu Chaâu v.v Cuõng nhö moïi naêm, Hoäi Ñoàng Giaùo Haït luoân baét ñaàu vôùi buoåi caàu nguyeän luùc 7:30 toái thöù Saùu 3/7/2009. Muïc sö Huyønh Vaên Linh chia xeû Lôøi Chuùa vôùi ñeà taøi: Ñaáng Baûo Ñaûm Ñoäc Ñaùo, theo Heâ-bô-rô 7:11-25, keâu goïi Hoäi Ñoàng thieát laäp moái lieân heä thaém thieát vôùi Chuùa vaø ñaåy maïnh ñôøi soáng caàu nguyeän vì Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng ñang caàu thay cho toâi. Moãi saùng ñeàu coù giôø tónh nguyeän töø 6:30, vôùi caùc toâi tôù Chuùa vaø ñeà taøi nhö sau: Muïc sö Nguyeãn Vaên Nghóa - Haõy Choãi Daäy vaø Xaây Söûa Laïi ; Muïc sö Nguyeãn Thanh Phieân - Tieán Tôùi Trong Söï Tröôûng Thaønh ; Baø TÑ Leâ Thò Hoàng AÂn - Coâng Thöùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ; Muïc sö Nguyeãn Ñaêng Minh - Cam Keát. Dieãn giaû cuûa Leã Khai Maïc vaø ngaøy Chuùa Nhaät laø Muïc Sö Donald Wiggins, Muïc sö Hoà Theá Nhaân thoâng dòch, qua hai söù ñieäp Knowing the Power of the Gospel of Christ (Nhaän Bieát Quyeàn Naêng cuûa Phuùc AÂm Ñaáng Christ), theo Roâ-ma 1:11-17 vaø Anchored in the THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

30 Gospel of Christ (Neo Vaøo Phuùc AÂm Ñaáng Christ), theo Heâ-bô-rô 2:1-4. Söù ñieäp ñeâm Beá Maïc, qua Muïc sö Giaùo Haït Tröôûng laø Haõy Giöõ Keûo Troâi Laïc, döïa treân Heâbô-rô 2:1-4. Ngoaøi chöông trình cuûa Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän, Truyeàn Giaùo, Muïc Sö GHT giôùi thieäu dieãn giaû caùc Ñoaøn Nam Giôùi, Phuï Nöõ, Gia Ñình Treû, Thanh Nieân, naêm nay coù theâm chöông trình Thôø Phöôïng Lieân Theá Heä vaøo chieàu Chuùa Nhaät vôùi chuû ñeà Paul s Prayers for the Church, dieãn giaû laø Muïc sö Jason Ostrander, Toång Ñoaøn Tröôûng Thanh Nieân Toång Hoäi. Trong ngaøy Chuùa Nhaät, hoäi ñoàng cuõng daønh thì giôø tri aân oâng Ca Ñoaøn caùc Hoäi Thaùnh baø Muïc Sö Joe Kong, Giaùm Ñoác Muïc Vuï Lieân Vaên Hoùa Toång Hoäi, tröôùc khi oâng baø trôû veà Kampuchia haàu vieäc Chuùa, vaø trao quaø cuûa Toång Hoäi ñeán Muïc Sö Nguyeãn Hoaøi Ñöùc, tri aân 50 naêm haàu vieäc Chuùa. Ngaøy thöù Hai, 6/7, Hoäi Ñoàng baàu Ban Tieán Cöû, Tri aân MS Nguyeãn H. Ñöùc vaø OÂB MS Joe Kong chuaån bò cho vieäc baàu cöû Giaùo Haït Tröôûng trong Hoäi Ñoàng naêm tôùi vaø tu chính noäi quy. 30 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

31 Ngaøy cuoái cuûa Hoäi Ñoàng ñöôïc daønh cho chöông trình huaán luyeän ñaëc bieät, caùc toâi con Chuùa töï choïn tham döï trong caùc ñeà taøi: 1. Hoäi Thaùnh Soáng Maïnh - Muïc Sö Dale Edwardson. 2. Chaêm Soùc Gia Ñình - OÂng Baø Muïc Sö Nguyeãn Thæ. 3. Haønh Chaùnh Hoäi Thaùnh - Muïc Sö Nguyeãn Vaên Nghóa. 4. Master Planning - Muïc Sö Thomas Stebbins. 5. Thôø Phöôïng - Muïc Sö Ñaëng Minh Trí. 6. Taøi Chaùnh Hoäi Thaùnh Ñòa Phöông - Truyeàn Ñaïo Buøi Taát Nhuaän. 7. Giaûi Quyeát Xung Ñoät - Muïc Sö Nguyeãn Thanh Phieân. 8. Thoâng Hieåu Giôùi Treû - Muïc Sö Phan Traàn Duõng, TÑ Hoà Cô Nghieäp. Khuoân vieân roäng lôùn vaø tieän nghi cuûa Chapman University ñaõ cung öùng ñuû choã cho gaàn 2000 ngöôøi tham döï Leã Thôø Phöôïng ngaøy Chuùa Nhaät cuõng nhö caùc chöông trình leã chính vaø 650 thanh nieân hoïp rieâng trong chöông trình noùi tieáng Anh. Ai naáy ra veà, loøng thoûa nguyeän, ghi nhaän moïi ôn laønh cuûa Chuùa treân Hoäi Ñoàng vaø toaøn theå con daân Chuùa. Hoäi Thaùnh Orlando, Florida Ban Thanh Traùng Hoäi Thaùnh Orlando toå chöùc traïi Heø 2009 taïi Wickham Park, Melbourne Florida, töø thöù Saùu 1/5/09 ñeán Chuùa Nhaät 3/5/ 09 thaät ñaày phöôùc Chuùa, giöõa khung caûnh thieân nhieân hieàn hoøa, ñaày naéng aám. Ngoaøi giôø hoïc Kinh Thaùnh, caùc em nhoû coøn ñöôïc sinh hoaït chung qua caùc troø chôi vaø caùc moân theå thao. Ñaây laø kyø traïi thöù nhì cuûa Thanh Traùng. Thoâng Tín Vieân Traïi Heø Thanh Nieân Mieàn Ñoâng Nam Hoa Kyø Töø 22-25/5/2009, Phaân Ñoaøn Thanh Nieân Mieàn Ñoâng toå chöùc traïi heø taïi Table Rock Camp, South Carolina, khoaûng 130 traïi vieân tham THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

32 döï. Ñaây laø cô hoäi cho caùc baïn treû thoâng coâng vaø hoïc hoûi Lôøi Chuùa, vôùi chuû ñeà Haønh Trình Ñöùc Tin. Dieãn giaû laø Muïc sö Quang Nhaät Anh Taøi, Muïc sö NC Voõ Hoaøng Haûi, Muïc sö NC Höùa Trung Tín, vôùi caùc söù ñieäp ñaày ôn. Duø thôøi tieát khoâng thuaän lôïi vì möa lôùn, nhöng caûm taï Chuùa ñaõ döøng côn möa sau khi caùc traïi sinh khaån thieát caàu nguyeän ñeå traïi coù ñeâm löûa traïi thoûa nguyeän. Ai naáy ñeàu caûm nhaän söï traû lôøi roõ raøng cuûa Chuùa. Coù moät thaân höõu tieáp nhaän Chuùa. Moät ngöôøi tham döï Hoäi Thaùnh Charlotte, North Carolina Chieàu Chuùa Nhaät 7/6/2009, Hoäi Thaùnh ñaõ cöû haønh Leã Boå Nhieäm Phuï taù Quaûn Nhieäm cho Truyeàn Ñaïo Nguyeãn Höõu Nhöït, vaø boå chöùc Coâng Taùc Vieân Muïc Vuï, ñaëc traùch Cô-ñoác Giaùo Duïc, cho Coâ Nguyeãn Thaùi Myõ Hoøa, döôùi söï chuû toaï cuûa Muïc Sö Nguyeãn Thanh Phieân, Nghò Vieân Ban Chaáp Haønh Giaùo Haït. Ngoaøi Hoäi Thaùnh nhaø, coøn coù moät soá toâi con Chuùa töø caùc Hoäi Thaùnh laân caän tham döï. Sau phaàn thôø phöôïng, 32 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

33 Muïc Sö chuû leã ñaõ giaûng luaän ñeà taøi: Hieäp Taùc Ñeå Ñaït Chieán Thaéng (Xuaát EÂ-díp-toâ kyù 17:8-16) ñem laïi nhieàu khích leä. Sau nghi thöùc boå chöùc, caùc Muïc Sö hieän dieän ñaët tay caàu nguyeän, xin Chuùa höôùng daãn vaø ban phöôùc cho hai toâi tôù Chuùa trong troïng traùch môùi. Hoäi Thaùnh vui möøng caûm ñoäng ñöôïc Chuùa sai theâm con gaët vaøo ñoàng luùa. Muïc sö Nguyeãn Vaên Naêm, Quaûn Nhieäm Hoäi Thaùnh St. Petersburg, Florida Leã Kyû Nieäm 25 naêm thaønh laäp ñöôïc toå chöùc vaøo chieàu thöù Baûy 13/ 6/2009 vaø ngaøy boài linh vaøo Chuùa Nhaät 14/6/2009. Dieãn giaû laø Muïc Sö Giaùo Haït Tröôûng. Coù khoaûng 300 toâi con Chuùa vuøng Florida tham döï. Lôøi Chuùa ñöôïc rao giaûng vôùi chuû ñeà: Haõy Ñöùng Vöõng döïa treân EÂ-pheâ-soâ 6:10-20, ñaõ khích leä toâi con Chuùa raát nhieàu. Ñaïi dieän caùc Hoäi Thaùnh baïn ñaõ chuùc möøng, taëng quaø löu nieäm. Hoäi Thaùnh nhaø cuõng göûi quaø kyû nieäm baøy toû loøng bieát ôn caùc toâi tôù Chuùa ñaõ coù coâng gaây döïng Hoäi Thaùnh suoát 25 naêm qua. Sau khi Muïc sö Nguyeãn Hoaøi Ñöùc caàu Ban Thôø Phöôïng nguyeän taát leã, moïi ngöôøi ôû laïi döï tieäc möøng, moãi ngöôøi tham döï ñöôïc taëng moät T- shirt löu nieäm. Caûm taï Chuùa vì moïi söï vinh hieån thuoäc veà Ngaøi, Traàn Vaên Taùm, Thö Kyù THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

34 Ban Hieäp Nguyeän vuøng Ñoâng Baéc Haï Ban Hieäp Nguyeän Muïc Sö, Truyeàn Ñaïo vaø Coâng Taùc Vieân Muïc Vuï vuøng Ñoâng Baéc Haï (töø New York ñeán Washington DC) ñaõ toå chöùc hieäp nguyeän moãi ba thaùng taïi caùc Hoäi Thaùnh trong khu vöïc. Buoåi Hieäp Nguyeän ngaøy 20/ 6/09, ñaõ toå chöùc taïi Hoäi Thaùnh Washington DC, coù 17 toâi tôù Chuùa tham döï. Chöông trình goàm ca ngôïi Chuùa, laøm chöùng, taâm tình, chia xeû kinh nghieäm, hoïc Lôøi Chuùa vaø caàu thay cho coâng vieäc Chuùa chung taïi caùc hoäi thaùnh. Haàu heát quyù toâi tôù Chuùa tham döï ñeàu raát thoaû loøng vì ñaây laø nhöõng giôø phuùt quyù baùu vaø caàn thieát cho chöùc vuï ngöôøi haàu vieäc Chuùa. Muïc sö Nguyeãn Thieän Tín Hoäi Thaùnh Grand Prairie, Texas - Möôøi Laêm Naêm Thaønh Laäp Nhaân kyû nieäm 15 naêm thaønh laäp, Hoäi Thaùnh Grand Prairie vui möøng tieáp ñoùn Muïc sö Leâ Vónh Thaïch, Thö Kyù BCH Giaùo Haït Vieät Nam- Hoa Kyø vaø nhieàu toâi con Chuùa töø Houston, Austin, töø caùc Hoäi Thaùnh baïn vaø moät soá thaân höõu. Toái thöù Saùu 19/06/09, Muïc sö dieãn giaû giaûng boài linh cho caùc baïn treû noùi tieáng Anh, coù nhieàu con caùi Chuùa trong vuøng ñeán tham döï. Toái thöù Baûy 20/06/09 laø leã kyû nieäm 15 naêm thaønh laäp Hoäi Thaùnh. 34 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

35 Qua tieåu söû Hoäi Thaùnh, ai naáy thaáy roõ ôn phöôùc Chuùa tuoân traøn treân Hoäi Thaùnh vaø con daân Ngaøi. Töø moät nhoùm nhoû naêm baûy ngöôøi luùc baét ñaàu nay Chuùa cho Hoäi Thaùnh coù treân 100 thaønh vieân, vôùi ñaày ñuû caùc ban ngaønh, coù ngoâi thaùnh ñöôøng xinh xaén, khang trang 300 choã ngoài. Chuùa Nhaät 21/06 laø Ngaøy Töø Phuï, Hoäi Thaùnh nhoùm laïi thaät ñoâng vui. Muïc sö Thö Kyù Giaùo Haït ñaõ duøng Lôøi Chuùa ñeå giaûng daïy, khích leä con daân Chuùa. Hoäi Thaùnh chaân thaønh caûm ôn quí toâi con Chuùa veà nhöõng lôøi chuùc toát laønh vaø nhöõng moùn quaø löu nieäm thaân thöông. MSNC Nguyeãn Thanh Khieát Hoäi Thaùnh Harrisburg, Pennsylvania Caûm taï Chuùa ñaõ cho Hoäi Thaùnh toå chöùc ñöôïc hai sinh hoaït taâm linh vaøo giöõa thaùng Baûy 2009: * Lôùp Thaùnh Kinh Muøa Heø (VBS) töø 15-18/7/2009. Töø khi taïo maõi cô sôû vaøo ñaàu naêm 2007, ñaây laø laàn thöù ba Hoäi Thaùnh toå chöùc Thaùnh Kinh Muøa Heø, quy tuï 40 con em tín höõu vaø thaân höõu, töø 5 ñeán 12 tuoåi; gaàn 20 baïn thanh nieân höôùng daãn caùc em hoïc Kinh Thaùnh, sinh hoaït laønh maïnh, vui töôi. Caùc em ñöôïc hoïc hoûi lôøi Chuùa, cuøng nhau vui chôi, ñöôïc höôûng nhöõng moùn aên thuoäc linh, cuøng nhöõng böõa aên ngon do Ban Phuï Nöõ ñaûm traùch. Caûm taï Chuùa, khoùa hoïc ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû toát, bieåu loä treân neùt maët vui töôi cuûa caùc em cuøng söï thoûa loøng cuûa caùc phuï huynh. * Thaùnh Leã Baùp-teâm: Chuùa ñaõ caûm ñoäng moät soá thaân höõu thöôøng xuyeân ñeán trong caùc buoåi thôø phöôïng cuûa hoäi thaùnh ñeå tìm hieåu Tin Laønh cöùu roãi. Töø thaùng Hai ñeán Leã Phuïc Sinh 17 tín höõu nhaän thaùnh leã baùp-tem THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

36 naêm nay, Chuùa cho coù 13 ngöôøi caàu nguyeän tieáp nhaän Ngaøi, vaø ñöôïc hoïc Nieàm Tin Caên Baûn trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu baèng tieáng Vieät, ñoàng thôøi vôùi lôùp Giaùo Lyù Baùp-tem Anh ngöõ cuûa caùc thieáu nieân. Coù 17 ngöôøi nhaän thaùnh leã Baùp-teâm vaøo Chuùa Nhaät, 19/7/2009., höùa nguyeän trung tín vôùi Chuùa, giöõ vöõng ñöùc tin vaø baøy toû nieàm vui trong ñôøi soáng môùi, ñöôïc böôùc ñi theo Ngaøi. Muïc sö Vöông Quoác Syõ, Quaûn Nhieäm Hoäi Thaùnh North Atlanta, Georgia Caûm taï Chuùa ñaõ ban phöôùc nhieàu cho Hoäi Thaùnh North Atlanta trong thaùng 6 vaø 7/09 vôùi caùc keát quaû nhö sau: * Nhaân Ngaøy Töø Phuï 21/6, Hoäi thaùnh toå chöùc thôø phöôïng vaø Picnic beân bôø hoà Lanier xinh ñeïp. Muïc sö quaûn nhieäm ñaõ ban thaùnh leã Baùp-tem cho 4 taân tín höõu. * Trong 2 ngaøy 17 & 18/7, Hoäi Thaùnh toå chöùc lôùp Thaùnh 4 tín höõu nhaän thaùnh leã baùp-tem Kinh Heø. Coù 38 em thieáu nieân, nhi ñoàng tham döï, goàm 4 lôùp theo löùa tuoåi. Caùc anh chò trong Hoäi Thaùnh phuï traùch daïy chuyeän tích Kinh Thaùnh, ca haùt ngôïi khen Chuùa, aên uoáng taäp theå vaø Tham döï Thaùnh Kinh Muøa Heø tham gia caùc troø chôi taäp theå, taäp leo nuùi, bôi loäi trong hoà. Khoùa hoïc ñaõ giuùp caùc em hieåu bieát Lôøi Chuùa vaø vöõng vaøng hôn trong ñöùc nieàm tin. Trong thaùng Baûy, coù hai baø cuï veà vôùi Chuùa vaø Chuùa cho trong moät tang quyeán coù 4 ngöôøi tieáp nhaän Chuùa trong soá 6 thaân höõu caàu nguyeän tin Chuùa. Ñaïi dieän HT Baéc Atlanta, GA 36 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

37 Hoäi Thaùnh Detroit, Michigan - Leã Cung Hieán Caûm taï Chuùa ñaõ cho Hoäi Thaùnh AÂn Ñieån Metro Detroit taïo maõi ñöôïc ngoâi thaùnh ñöôøng khang trang. Leã Cung Hieán cho Chuùa ñaõ ñöôïc toå chöùc vaøo Chuùa Nhaät 19/7/09. döôùi söï chuû leã cuûa Muïc Sö Nguyeãn Anh Taøi, cuõng coù söï hieän dieän cuûa Muïc Sö Jeff Brown, Giaùo Haït Tröôûng Giaùo Haït West Lakes, Muïc sö Josephsen vaø caùc muïc sö cuøng hoäi thaùnh baïn trong vuøng. Xin Chuùa sôùm cho hoäi thaùnh sôùm coù quaûn nhieäm ñeå cuøng chaêm soùc vaø phaùt trieån Nhaø Chuùa. Leâ Minh Phuùc/Thö Kyù Hoäi Thaùnh Lincoln, Nebraska Hoäi Thaùnh vui möøng ñöôïc ñoùn tieáp Muïc Sö GHT Nguyeãn Anh Taøi ñeán boå chöùc Coâng Taùc Vieân Muïc Vuï cho baø Nguyeãn Thò Huyønh Anh vaøo thöù Baûy 25/7/2009 vaø boài linh cho Hoäi Thaùnh vaøo saùng Chuùa Nhaät 26/7. Chuùa ñaõ duøng baøi giaûng Bình Ñaát Chöùa Baûo Vaät döïa treân II Coâ-rinh-toâ vaø Ñòa Vò Trong Gia Ñình Ñaáng Christ. döïa treân Ga-la-ti 4:1-7, ñeå nhaán maïnh ñeán hai chaân lyù: moïi ngöôøi nhö chieác bình baèng ñaát trong tay thôï goám, nhöng giaù trò thaät laø baûo vaät chöùa beân trong, cuõng nhö tieán trình ñöôïc lôùn leân, taàm thöôùc voùc giaïc troïn veïn cuûa Ñaáng Christ. Ñem ñeán söï THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

38 khích leä cho Hoäi Thaùnh Lincoln, cho quyù Muïc sö vaø caùc tín höõu hoäi thaùnh laân caän söï. (Baøi giaûng coù treân trang Web cuûa Hoäi Thaùnh) Muïc sö Voõ Thanh Bình Caàu nguyeän cho baø Nguyeãn T. Huyønh Anh Hoäi Thaùnh Jacksonville, Florida Chuùa Nhaät 9/8/09, Hoäi Thaùnh toå chöùc Hoäi Ñoàng Truyeàn Giaùo. Sau phaàn dieãn haønh truyeàn giaùo mang côø caùc nöôùc ñaày maøu saéc vaø giôø ca ngôïi Chuùa töôi vui, huøng traùng, oâng baø cöïu Giaùo Só Livingston ñaõ giaûng daïy Lôøi Chuùa vôùi ñeà taøi Caùc Daân Toäc Thieåu Soá taïi Vieät Nam. OÂng baø cho bieát coù 54 saéc daân thieåu soá, trong ñoù coù 22 boä toäc chöa töøng ñöôïc nghe Phuùc AÂm cöùu roãi vaø keâu goïi con daân Chuùa caàu nguyeän, daâng cuoäc ñôøi, daâng taøi chaùnh ñeå hoã trôï toái ña cho coâng cuoäc truyeàn giaùo. Trong hai OÂB Giaùo Só Livingston vaø OÂBMS quaûn nhieäm tuaàn qua, oâng baø Muïc Sö Quaûn nhieäm vaø Ban Chöùng Ñaïo ra ñi laøm chöùng, Chuùa cho coù 7 ngöôøi tin Chuùa. Muïc sö Nguyeãn T. Nguyeân Hoäi Thaùnh North San Diego, California Chuùa nhaät 16/8/09 Hoäi Thaùnh North San Diego kyû nieäm 15 naêm thaønh laäp. Muïc Sö GHT Nguyeãn Anh Taøi ñeán tham döï vaø ban phaùt lôøi Chuùa. Nhìn laïi chaëng ñöôøng ñaõ qua cuûa Hoäi Thaùnh, ai naáy ñeàu taï ôn Chuùa veà aân suûng lôùn lao vaø söï quan phoøng cuûa Ngaøi; Maëc duø con thuyeàn Hoäi Thaùnh ñoái dieän vôùi nhieàu phong ba, baõo toá, song coù söï hieän dieän cuûa Chuùa, Hoäi Thaùnh vaãn cöù tieáp tuïc tieán tôùi. Caùc ban ngaønh: Nam Giôùi, Phuï Nöõ, Gia Ñình Treû, Thanh Thieáu 38 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

39 Caùc tín höõu vaø quan khaùch tham döï Leã kyû nieäm 15 naêm thaønh laäp Ban Phuï Nöõ toân vinh Chuùa Muïc sö QN Nguyeãn Sang Nieân vaø Thieáu Nhi laàn löôït ca ngôïi Chuùa; Hoäi Thaùnh ñöôïc xem laïi nhöõng hình aûnh sinh hoaït 15 naêm qua. Taï ôn Chuùa haèng naêm Chuùa ñem nhöõng keû ñöôïc cöùu theâm vaøo Hoäi Thaùnh. Muïc sö Nguyeãn Sang Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän - Leã Khai Giaûng Khoùa Muøa Thu Leã Khai Giaûng Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän ñöôïc toå chöùc taïi Trung Taâm Tin Laønh, vaøo luùc 6:30 toái Chuùa Nhaät 16/8. Muïc Sö Nguyeãn Hoaøng Chính rao giaûng lôøi Chuùa. Ñöôïc bieát khoùa Muøa Thu naêm nay coù ba moân: Thö Tín Heâ-bô-rô: Giaùo sö: Muïc sö Nguyeãn Thæ; Coå ngöõ Hy-baù I: Giaùo sö: Muïc sö Hoà Theá Nhaân, vaø Neàn Taûng Thaàn Hoïc Muïc Vuï: Giaùo Sö: Muïc sö Nguyeãn Hoaøng Chính, hieän coù 50 sinh vieân ñang theo hoïc. Tröôùc ngaøy khai giaûng, Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän ñaõ toå chöùc moät buoåi sinh hoaït ngoaøi trôøi, taïo moái thoâng coâng giöõa gia ñình caùc toâi con Chuùa trong vuøng vaø Vieän. Chuùa cho coù khoaûng 50 ngöôøi, ñuû moïi löùa tuoåi tham döï vui veû. Thoâng Tín Vieân THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

40 North Carolina - Hoäi Ñoàng Boài Linh Ngaøy 16/8/2009, Ban Hieäp Nguyeän khu vöïc Carolina ñaõ toå chöùc Hoäi Ñoàng Boài Linh, vôùi chuû ñeà Hieäp Moät Ñeå Phuïc Vuï taïi Hoäi Thaùnh Charlotte, North Carolina. Dieãn giaû laø Muïc Sö Hoà Hieáu Haï, Nghò Vieân Giaùo Haït. Coù khoaûng 200 ngöôøi tham döï, vôùi caùc toâi tôù Chuùa nhö OÂB Muïc sö Haø Thöông, Muïc sö Quang Nhöït Anh Taøi, Muïc sö Traàn Vaên Hoøa, Muïc sö Nguyeãn Vaên Naêm; töø Worcester, MA coù Muïc sö Döông Taán Taøi vaø moät soá con caùi Chuùa caùc Hoäi Thaùnh Raleigh, Greensboro, Greenville vaø Charlotte. Qua ba söù ñieäp, taát caû toâi con Chuùa ñeàu thoûa nguyeän, ñöôïc caûm ñoäng vaø khích leä nhieàu trong tinh thaàn hieäp moät ñeå haàu vieäc Chuùa, nhaát laø trong thôøi kyø maø ngaøy Chuùa trôû laïi khoâng coøn bao laâu nöõa. Muïc sö Nguyeãn Vaên Naêm, HT Charlotte Hoäi Thaùnh Greater Los Angeles, California Ngaøy 22/8/2009, Leã Cung Hieán Thaùnh Ñöôøng ñöôïc cöû haønh troïng theå döôùi söï chuû toïa cuûa Muïc Sö GHT Nguyeãn Anh Taøi, vôùi khoaûng 300 ngöôøi tham döï goàm quyù Muïc Sö, Truyeàn Ñaïo vaø tín höõu töø caùc Hoäi Thaùnh trong vuøng vaø vaøi Hoäi Thaùnh xa nhö San Francisco vaø Silicon Valley, Baéc California. Trong söù ñieäp vôùi ñeà taøi Nhaø Chuùa Laø Chuùng Ta, Muïc sö GHT ñaõ nhaéc nhôû hoäi chuùng veà söï thieát yeáu cuûa nhöõng ñeàn thôø 40 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

41 soáng, chính laø moãi tín höõu trong Hoäi Thaùnh. Trong Nghi Thöùc Cung Hieán, Muïc sö GHTñaõ khích leä Muïc Sö Quaûn Nhieäm vaø Ban Chaáp Haønh HT trong traùch nhieäm chaêm soùc, phuïc vuï Chuùa vaø Hoäi Thaùnh trong giai ñoaïn môùi. Muïc sö QN Nguyeãn Vaên Nghóa baøy toû loøng bieát ôn ñeán caùc vò nguyeân Quaûn Nhieäm vaø nhöõng toâi tôù Chuùa ñaõ taän tuïy höôùng daãn, nuoâi döôõng Caùc toâi con Chuùa tham döï Leã Cung Hieán ñôøi soáng taâm linh con caùi Chuùa ñeå Hoäi Thaùnh Greater Los Angeles coù ñöôïc ngaøy nay. OÂng cuõng coù lôøi tri aân Giaùo Haït, caùc Hoäi Thaùnh, caùc toâi con Chuùa vaø thaân höõu xa gaàn ñaõ daâng hieán roäng raõi cho vieäc taïo maõi. Thoâng Tín Vieân Nhaø Thaân AÙi, Vui möøng laém, Chuùa ban cho Hoäi Thaùnh Thôø phöôïng Ngaøi, toân kính Ñaáng Cha Thieân Haïnh phuùc naày, caûm taï Chuùa naêng quyeàn Ôn phöôùc Chuùa thaät voâ cuøng dö daät Ñaây nhaø Chuùa, choán bình an treân ñaát Ñeán nhaø Cha, nghe Chuùa daïy yeâu thöông Lôøi cuûa Ngaøi, ghi loøng maõi vaán vöông Suoát caû ñôøi, an khöông trong cuoäc soáng Nhaø Leõ Thaät, khoâng phaûi mô hay moäng Thaät thaùnh thay, pheùp laï Chuùa toaøn naêng, Thaùnh ñöôùng naày, Chuùa xoaù moïi khoù khaên, Taï ôn Cha, ban cho Nhaø Thaân AÙi. Baø Ngoâ Ñình Quoác (HT Los Angeles) Ban Chaáp Söï & Chaáp Haønh Hoäi Thaùnh THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

42 Hoäi Thaùnh Garland, Texas Taï ôn Chuùa sau moät khuûng hoaûng veà nhaân soá do coù maáy gia ñình di chuyeån ñeàn tieåu bang khaùc sinh soáng, Hoäi Thaùnh daàn daàn ñoâng ñuùc trôû laïi vaø oån ñònh, roài taêng tröôûng veà nhieàu phöông dieän. Ai naáy ao öôùc coù ñöôïc nhaø thôø rieâng ñeå thôø Ban Phuï Nöõ Ban Nam Giôùi Vaø caùc em phöôïng caùch töï do neân ñaõ coá gaéng nhieàu caùch ñeå phaùt trieån quyõ taïo maõi. Xin quyù toâi con Chuùa nhôù vaø caàu nguyeän cho Hoäi Thaùnh chuùng toâi. Muïc sö Phan Phuïng Höng Vietnamese Alliance Youth Southern Calfornia Sumer Camp 2009 Treasure for Life We thank God for blessing us with a wonderful time at our Summer Camp this year! With 98 students and 49 staff from 15 different churches, we all enjoyed a time of worship, fellowship, Bible study and outdoor games and activities at the beautiful Verdugo Pines Bible Camp. Our speaker this year was Pastor Ben Stewart, a youth pastor from a CMA church in Wisconsin. He taught us that all of us in our walk with God are in a state of orientation, disorientation or reorientation. It is this process that God uses to help us see that He must be the center of our life, the treasure that we seek. We also enjoyed the presence and teaching of many of our pastors in GH MS Thach, MS Dung, MS Nghiep, MS Jimmy and MS Peter. We also praise God for our staff; it is an encouragement to see them grow in Christ through the years and be challenged to use their gifts for the youth. May God continue to bless us with hearts that seek 42 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

43 Him first and in the process we will find Treasure for Life. Tammy Nguyen Hoäi Thaùnh Lynnwood, Washington Thöù Baûy 29/8/2009, Muïc sö GHT Nguyeãn Anh Taøi ñaõ cöû haønh Leã Boå Chöùc Quaûn Nhieäm cho Muïc sö Phan Vaên Xuaân. Qua ñeà taøi Trung Thaønh toâi tôù Chuùa ñaõ döïa treân Heâ-bô-rô 3:1-6, nhaéc nhôû vaø khuyeán khích con daân Chuùa trung thaønh phuïc vuï Ngaøi. Muïc sö chuû leã cuøng caùc muïc sö hieän dieän ñaõ ñaët tay caàu nguyeän cho Muïc sö Phan vaên Xuaân vaø Baø. Caùc ban ngaønh trong Hoäi Thaùnh vaø ñaïi dieän hoäi thaùnh baïn cuõng ñaõ chuùc möøng vaø taëng quaø löu nieäm vò taân quaûn nhieäm. Xin quyù toâi con Chuùa khaép nôi caàu nguyeän ñeå Chuùa cho hoäi thaùnh ñöôïc phaùt trieån, vöông quoác Chuùa ñöôïc môû mang. Moät tín höõu Caàu nguyeän cho OÂB Muïc sö Phan Vaên Xuaân Traïi Boài Linh Khu Vöïc Atlanta, Georgia - Traïi Taâm Giao Nhaân dòp Labor s Day, 2009, caùc Hoäi Thaùnh khu vöïc Atlanta toå chöùc Traïi Taâm Giao, töø 4-6/9, vôùi chuû ñeà Vöõng Loøng Beàn Chí, coù khoaûng 200 ngöôøi tham döï. Dieãn giaû laø OÂng baø Muïc sö Nguyeãn Ñaêng Minh. Muïc sö ñaõ ñeán vôùi traïi vôùi caùc söù ñieäp theo II Ti-moâ- THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

44 theâ Gaëp Chuùa: Moät Haønh Trình Gian Khoå, Beàn Chí Trong Nhöõng Ngaøy Gian Khoå vaø Trao Laïi Moät Cuoäc Ñôøi Laønh Laën. Baø Nguyeãn Ñaêng Minh/TK Ñoaøn Phuï Nöõ, vôùi hai buoåi thuyeát trình vaø hoäi thaûo veà Ñöùc Tin Trong Gia Ñình Cô-ñoác. OÂng baø Muïc sö NC Nguyeãn Nhaân Taâm ñaõ heát söùc ñaéc löïc lo cho thanh nieân noùi tieáng Anh. Traïi ñaõ ñeå laïi lôøi Chuùa trong loøng traïi vieân, moät moái thoâng coâng gaén boù vaø tinh thaàn phuïc vuï heát söùc cao quyù. TM Ban Toå Chöùc, Muïc sö Nguyeãn Taán Phöôùc Hoäi Thaùnh Tacoma, Washington Leã Kyû Nieäm 5 naêm thaønh laäp Hoäi thaùnh ñaõ ñöôïc cöû haønh troïng theå vaøo chieàu Chuùa nhaät 13/9/09. Chuùa ñaõ duøng oâng baø Muïc sö Hoà Ñöùc Höng vaø con daân Chuùa taïi ñaây ñeå phaùt trieån Hoäi thaùnh. Muïc sö GHT Nguyeãn Anh Taøi ñaõ ban söù ñieäp ñaëc bieät cho buoåi Leã. Ngoaøi caùc Muïc sö Giaùo Haït trong vuøng coøn coù söï hieän dieän cuûa nhieàu Muïc sö caùc Hoäi thaùnh baïn, oâng baø Muïc sö Thomas Stebbins, Muïc sö Phan Minh Taân, moät soá con daân Chuùa vaø sinh vieân Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän. Nhaân cô hoäi naøy, Muïc sö QN ñaõ phaùt chöùng chæ baùptem cho treân 20 ngöôøi tin Chuùa trong nhöõng naêm qua. Muïc sö Quaûn Nhieäm phaùt chöùng chæ baùp-tem 44 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

45 VINH DÖÏ Thaät (Tieáp theo trang 28) laø nhöõng keû ñöôïc toân troïng hôn oâng. Noùi veà ñöùc haïnh vaø söï thieâng lieâng thì khoâng ai so saùnh noåi vôùi Giaêng Baùp-tít nhöng noùi veà söù maïng rao giaûng Tin Laønh thì Giaêng Baùp-tít chæ rao giaûng trong moät phaïm vi cuûa söù ñieäp aên naên cho moät daân toäc caàn aên naên. Coøn nhöõng keû raát nhoû heøn ñeán sau thì ñöôïc vinh döï rao truyeàn veà söï cheát vaø söï soáng laïi cuûa Ñaáng Meâ-si-a, veà söï ban aân töù cuûa Ñöùc Thaùnh Linh trong Hoäi Thaùnh, veà söï taùi laâm cuûa Chuùa Gieâ-xu vaø ñaëc aân cuûa Cô-ñoác nhaân ñöôïc ñoàng cai trò vôùi Ngaøi vaø ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi trong Nöôùc Ngaøi. Neáu söï vinh döï cuûa söù giaû ñöôïc ño löôøng bôûi phaïm vi vaø taàm quan troïng cuûa söù maïng, thì nhöõng ngöôøi ñeán sau ñöôïc toân troïng hôn chính vì söï vinh hieån cuûa Chuùa vaø chöông trình maàu nhieäm cuûa Ngaøi chöù khoâng do baûn chaát hay ñòa vò cuûa hoï. Con daân Chuùa ngaøy nay laø nhöõng ñaày tôù raát nhoû heøn nhöng ñöôïc trao söù maïng to lôùn rao giaûng Tin Laønh cöùu roãi cho muoân daân; theá thì coøn gì vinh döï hôn. Chính Chuùa Gieâ-xu cuõng khích leä raèng, Ta chaúng goïi caùc ngöôi laø ñaày tôù nöõa, vì ñaày tôù chaúng bieát ñieàu chuû mình laøm; nhöng ta ñaõ goïi caùc ngöôi laø baïn höõu ta, vì ta töøng toû cho caùc ngöôi bieát moïi ñieàu ta ñaõ nghe nôi Cha ta. AÁy chaúng phaûi caùc ngöôi ñaõ choïn ta, beøn laø ta ñaõ choïn vaø laäp caùc ngöôi, ñeå caùc ngöôi ñi vaø keát quaû, haàu cho traùi caùc ngöôi thöôøng ñaäu luoân: laïi cuõng cho moïi ñieàu caùc ngöôi seõ nhaân danh ta caàu xin Cha, thì Ngaøi ban cho caùc ngöôi (Giaêng 15:15-16). Khi Chuùa choïn vaø laäp nghóa laø Ngaøi coù toaøn quyeàn treân ñôøi soáng chuùng ta. Ngaøi coù quyeàn ban cho vaø coù quyeàn laáy laïi. Ngaøi coù quyeàn cho tieáp tuïc vaø coù quyeàn ngöng laïi. Chuùng ta ñöôïc ñaëc aân laø ñöôïc Chuùa duøng cho coâng vieäc Ngaøi theo thaùnh yù Ngaøi. Nhieàu luùc chuùng ta khoâng hieåu chöông trình vaø thaùnh yù Chuùa. Nhö tröôøng hôïp cuûa Giaêng Baùp-tít, laø moät ngöôøi ñöôïc tröôûng döôõng trong ñoàng vaéng nhöng laïi ñöôïc keâu goïi haàu vieäc Chuùa trong moät thuû phuû vaø vaøo ñeán cung ñieän nhaø vua ñeå rao truyeàn. Ngöôïc laïi, Moâi-se laø ngöôøi laïi ñöôïc aên hoïc daïy doã taát caû nhöõng söï khoân ngoan cuûa Ai-caäp trong cung ñieän laïi ñöôïc Chuùa keâu goïi phuïc vuï trong ñoàng vaéng. Thaät ñuùng nhö Chuùa phaùn, YÙ töôûng ta chaúng phaûi yù töôûng caùc ngöôi, ñöôøng loái caùc ngöôi chaúng phaûi ñöôøng loái ta. Vì caùc töøng trôøi cao hôn ñaát bao THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

46 nhieâu, thì ñöôøng loái ta cao hôn ñöôøng loái caùc ngöôi, yù töôûng ta cao hôn yù töôûng caùc ngöôi cuõng baáy nhieâu (EÂ-sai 55:8-9). Hôn nöõa, khi Giaêng Baùp-tít bò Vua Heâ-roát baét vaø töû hình trong luùc ñang giaûng daïy huøng hoàn vaø höõu hieäu laøm chuùng ta cuõng phaûi suy nghó theâm moät chuùt. Taïi sao Chuùa khoâng cöùu Giaêng Baùp-tít ñeå oâng soáng vaø tieáp tuïc rao giaûng Tin Laønh? Cuõng vaäy, moät soá toâi tôù Chuùa ñang haàu vieäc Chuùa raát ñöôïc ôn nhöng Chuùa laïi keâu veà caùch raát ñoät ngoät laøm cho chuùng ta ñoâi luùc caûm thaáy huït haãng. Daàu vaäy, chuùng ta phaûi tin raèng Chuùa coù moät chöông trình toát hôn vaø haïnh phuùc hôn cho toâi con Ngaøi. Khi Muïc sö Ñoã Trung Vónh Töôøng vaâng theo tieáng goïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå laøm ngöôøi giaûng Tin Laønh thì ñoái vôùi theá gian khoâng coù gì noåi baät hay ñaùng keå, nhöng vôùi con daân Chuùa thì söï laøm con caùi Chuùa vaø ñöôïc haàu vieäc Ngaøi laø moät vinh döï raát lôùn. Trong dòp döï Leã An Taùng cuûa Muïc sö Nguyeãn Xuaân Tín (Nghò Vieân BCHGH vaø Quaûn Nhieäm HTTL New York), coá Muïc sö Nguyeãn Baù Quang hoûi toâi, Muïc sö bieát coù ñieàu gì vinh döï hôn laø haàu vieäc Chuùa khoâng? Toâi im laëng vaø oâng traû lôøi: Vinh döï hôn haàu vieäc Chuùa laø ñöôïc cheát trong khi haàu vieäc Ngaøi. Thaät vaäy, chính coá Muïc sö Nguyeãn Xuaân Tín ñaõ ñöôïc Chuùa goïi veà trong khi ñang haàu vieäc Chuùa thaät keát quaû vaø phöôùc haïnh. Coá Muïc sö Nguyeãn Baù Quang cuõng ñöôïc Chuùa goïi veà nöôùc Ngaøi khi chöùc vuï Giaùo Haït Tröôûng coøn nhieàu kyø voïng. Cuõng vaäy, söï ra ñi cuûa Muïc sö Ñoã Trung Vónh Töôøng thaät ñoät ngoät vì oâng laø moät ngöôøi ñôn sô, hieàn hoøa vaø treû trung. Tieàn ñoà cuûa Giaùo Haït caàn nhöõng ngöôøi treû trung vaø trung tín nhö Muïc sö Töôøng vaäy. Trong khi gia ñình vaø taát caû caùc toâi con Chuùa trong Giaùo Haït thöông tieác coá Muïc sö Ñoã Trung Vónh Töôøng, chuùng ta cuõng ñöôïc yeân uûi vì ñaày tôù Chuùa ñeå laïi moät taám göông thuaän phuïc vaø taän hieán caû cuoäc ñôøi thanh xuaân. Chuùng ta cuõng ñöôïc yeân uûi vò ñöôïc goïi laø baïn ñoàng lao vôùi nhöõng ngöôøi nhö Muïc sö Quang, Muïc sö Tín vaø Muïc sö Töôøng. Cuõng nhö hoï, chuùng ta nhöõng keû raát nhoû heøn nhöng ñöôïc moät vinh döï thaät lôùn vì ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi goïi ñeå laøm keû giaûng Tin Laønh cöùu roãi cho muoân daân cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng hay ñeán ngaøy Chuùa trôû laïi. A-men! Muïc sö Hoà Theá Nhaân 46 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

47 Taïi Vieät Nam: Saùng 5:30-6:00 soùng ngaén 25m, taàn soá Toái 8:00-9:00 soùng ngaén 31m, taàn soá 9.92 Maïng ñieän toaùn toaøn caàu internet: P.O. Box 1 La Mirada, Ca Ñöùc Tin Ñeán Do Nghe (Lôøi chöùng cuûa moät thính giaû Ñaøi Nguoàn Soáng) Ngöôïc doøng thôøi gian, toâi sinh ra vaø lôùn leân trong moät gia ñình theo ñaïo Phaät, vôùi tieáng goõ moõ ñeàu ñaën moãi ngaøy phaûi nghe hai laàn do baø noäi toâi tuïng kinh. Caû hoï haøng toâi, khoâng ai tin Chuùa caû. Vaø roài cuõng nhö moät söï ñöông nhieân, toâi tin theo Phaät. Vaøo khoaûng giöõa naêm 1976, moät hoâm toâi vaø ngöôøi em gaùi sanh ñoâi ngoài ôû baøn hoïc nghe radio, chuùng toâi coù thoùi quen vöøa nghe radio, vöøa laøm baøi. Thôøi gian ñoù, mieàn nam Vieät Nam ñaõ ñoåi chuû, moãi laàn vaën radio leân laø chuùng toâi laïi phaûi nghe nhöõng noäi dung maø mình khoâng thích vaø roài ñi tìm moät ñaøi naøo khaùc ñeå nghe. Roài tình côø toâi baét ñöôïc Ñaøi Phaùt Thaùnh Nguoàn Soáng. Sau naøy, toâi môùi bieát ñoù laø chöông trình phaùt thanh Tin laønh do OÂng Baø Muïc Sö Nguyeãn Baù Quang ñaûm traùch, phaùt ñi töø Manila Phi luaät-taân veà Vieät Nam. Toâi bò thu huùt bôûi nhöõng baøi haùt do baø Phæ Tuùy, baø Muïc sö Quang (Hoaøng Bích) vaø oâng Nguyeãn Höõu AÙi trình baøy, vaø Chuùa ñaõ laøm vieäc trong toâi qua nhöõng baøi noùi chuyeän cuûa oâng AÙi, baø Muïc sö Quang cuõng nhö nhöõng baøi giaûng cuûa Muïc sö Quang. Toâi say meâ ñoùn nghe moãi ngaøy. Roài moät hoâm, Chuùa ñaõ ñuïng ñeán taám loøng vaø ñi vaøo cuoäc ñôøi toâi, toâi ñaõ quyeát ñònh ñaàu phuïc Chuùa, tin nhaän Chuùa Gieâ-xu laø Cöùu Chuùa cuûa ñôøi soáng mình. Em gaùi toâi cuõng tin nhaän Chuùa sau thôøi gian khoâng laâu. Nhöng vì khoâng coù ai daãn daét neân toâi chæ bieát tin vaäy thoâi, sau ñoù khoâng bieát phaûi laøm gì khaùc nöõa. Thôøi gian ngaén sau Chuùa ñaõ traû lôøi toâi. Thôøi gian ñoù, toâi vaø nhaø toâi ñang theo hoïc naêm thöù ba Ñaïi Hoïc Döôïc Khoa THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

48 Saøi-goøn. Maáy naêm ñaàu, toâi chæ bieát nhaø toâi thoâi vì anh coù trong Ban Ñaïi Dieän Sinh Vieân cuûa tröôøng chöù khoâng quen. Vaøo naêm ñoù, tröôøng toå chöùc hoïc nhoùm nhoû vaø anh ôû chung nhoùm vôùi baïn toâi. Anh môøi hoï ñi döï caùc buoåi truyeàn giaûng cuûa nhaø thôø Traàn Cao Vaân. Anh sinh hoaït taïi nhaø thôø Nguyeãn Tri Phöông nhöng chæ môøi hoï ñeán nhaø thôø Traàn Cao Vaân vì töø tröôøng toâi ñeán ñoù chæ maát 5 phuùt ñaïp xe. Toâi theo caùc baïn ñeán nhaø thôø Traàn Cao Vaân. Toâi ñöôïc giôùi thieäu vaø bieát oâng baø Muïc Sö Hoà Hieáu Haï, quaûn nhieäm hoäi thaùnh. Muïc sö Haï ñaõ höôùng daãn toâi caàu nguyeän tin nhaän Chuùa vaø laøm pheùp baùp-tem vaøo cuoái naêm Cha meï toâi luùc baáy giôø raát khoù chòu khi bieát toâi tin Chuùa. Nhöng moãi buoåi saùng Chuùa Nhaät toâi cuõng tranh thuû ñaïp xe ñeán hoäi thaùnh Traàn Cao Vaân ñeå nhoùm. Sau buoåi nhoùm, laø toâi voäi vaõ veà ngay duø raát muoán tham gia caùc sinh hoaït khaùc nhö hoïc Kinh Thaùnh, nhoùm thanh nieân Trong buoåi ñaàu tin Chuùa toâi chæ gaëp phaûi thöû thaùch raát nheï so vôùi em gaùi song sinh cuûa toâi. Vì thôøi gian ñoù, coâ ñaõ coù vò hoân phu. Anh ta hôn em toâi 10 tuoåi, laø ngöôøi raát ñoäc ñoaùn, thuû cöïu vaø suøng ñaïo Phaät. Sau khi bieát em toâi tin Chuùa, anh ta raát giaän döõ vaø noùi anh ta khoâng caàn bieát ñaïo Chuùa laø gì. Anh ta chæ bieát moät ñieàu laø caû gia ñình anh ta theo ñaïo Phaät, em toâi laáy anh ta, em toâi phaûi ñi theo caùi toân giaùo cuûa gia ñình anh ta, neáu khoâng, anh ta seõ töø hoân. Gia ñình toâi coù quan nieäm coå xöa, neáu ngöôøi con gaùi bò töø hoân laø mang tieáng xaáu cho caû gia ñình. Bôûi aùp löïc cuûa gia ñình, em toâi ñaønh tuaân theo anh ta. Coù vaøi laàn em toâi ñeán gaëp oâng baø Muïc sö Haï vaø khoùc raát nhieàu. OÂng baø an uûi vaø höùa seõ luoân caàu nguyeän cho em toâi. Khoaûng thaùng 5, 1979, chuùng toâi vöôït bieân baèng taøu goã, taøu thì nhoû, chæ daøi coù 24 thöôùc, roäng 8 thöôùc maø chöùa tôùi treân 700 ngöôøi. Suoát moät tuaàn leânh ñeânh treân bieån, khoâng thöùc aên, chæ thænh thoaûng uoáng moät vaøi nguïm nöôùc soâng do chuû taøu chöùa saün. Toâi caûm taï Chuùa vì Chuùa ñaõ cöùu toâi caùch laï luøng... Sau moät naêm ôû traïi tò naïn Indonesia, maëc duø traûi qua nhieâu caûnh khoù khaên, Chuùa cuõng ñaõ gìn giöõ chuùng toâi bình an vaø ñeán ñònh cö taïi Hoa Kyø khoaûng giöõa naêm Em toâi ñònh cö ôû San Francisco cuøng moät naêm vôùi chuùng toâi. Moät laàn, nhaët ñöôïc moät baøi thaùnh ca ôû ñaâu ñoù, em ngoài xem. Ngöôøi choàng baét gaëp, raát giaän döõ vaø ñaùnh em toâi ñeán chaûy maùu mieäng vaø noùi khoâng muoán thaáy ñieàu naøy xaûy ra nöõa. Anh ta coøn ñem taát caû hình aûnh cuûa gia ñình toâi ñaõ göûi cho em toâi xeù heát, vì anh ta cho raèng 48 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

49 chuùng toâi laø thuû phaïm khieán em toâi tin Chuùa. Töø ñoù em toâi phaûi choân chaët nieàm tin cuûa mình trong loøng. Thôøi gian troâi qua, em toâi coù moät ñöùa con trai, baèng tuoåi ñöùa con ñaàu loøng chuùng toâi luùc ñoù, töùc laø 20 tuoåi. Luùc nhoû, chaùu coù veû khoù daïy, ñi hoïc chòu aûnh höôûng beø baïn ñoâi khi hay noùi tieáng baäy. Caùch ñaây maáy naêm, em toâi thaáy chaùu chôït thay ñoåi hoaøn toaøn, raát ngoan ngoaõn, em toâi ñeå yù thì khaùm phaù ra moät hoâm, tình côø nghe radio, chaùu ñaõ nghe ñöôïc chöông trình phaùt thanh Tin laønh cuûa moät muïc sö nguôøi Myõ vaø chaùu cuõng ñaõ tin Chuùa qua chöông trình naøy. Töø khi vaøo Ñaïi hoïc, chaùu ñöôïc gia nhaäp moät nhoùm sinh vieân, hoï hoïp nhau hoïc Kinh Thaùnh, caàu nguyeän moãi ngaøy taïi tröôøng. Chaùu raát say meâ ñoïc Kinh Thaùnh. Daàn daø chaùu ñöôïc baïn daãn ñi nhaø thôø moãi saùng Chuùa Nhaät. Chaùu noùi ñoù laø nhöõng giôø phuùt chaùu caûm thaáy raát vui thoaû. Roài moät hoâm, voâ tình chaùu ñeå ngöôøi cha thaày quyeån Kinh Thaùnh treân baøn hoïc (thöôøng thì chaùu giaáu döôùi goái), oâng ta noåi giaän, ñaùnh chaùu vì caûm thaáy nhö ñöùa con ñaõ laøm moät ñieàu gì phaûn boäi oâng. OÂng noùi neáu muoán tin Chuùa, chaùu phaûi ra khoûi nhaø ngay. Luùc ñoù, chaùu ñaõ quyeát ñònh laø khoâng moät ñieàu gì coù theå ngaên caùch chaùu vôùi Chuùa ñöôïc. Chaùu beøn thu xeáp ra ñi, tin raèng maëc duø ra khoûi nhaø vôùi hai baøn tay traéng nhöng Chuùa seõ khoâng boû chaùu, Ngaøi seõ lo lieäu moïi söï. Em gaùi toâi luùc ñoù raát vui khi thaáy ñöùc tin con mình maïnh meõ, nhöng tình yeâu cuûa ngöôøi meï khoâng theå ñeå con mình ra ñi nhö theá neân ngaên caûn chaùu. Vì thöông meï vaø nghó mình caàn naâng ñôõ ñöùc tin cuûa meï vaø coù boån phaän daãn daét ñöùa em gaùi 15 tuoåi tin nhaän Chuùa neân chaùu ôû laïi. Nhöng töø ñoù, chaùu ñau khoå vì khoâng coøn ñöôïc ñi nhaø thôø moãi saùng Chuùa Nhaät, ngöôøi cha canh giöõ nghieâm nhaët, khoâng cho chaùu ñi ñaâu moät mình caû. Caùch ñaây vaøi naêm, nhaân dòp gia ñình ngöôøi em xuoáng thaêm, luùc daïo phoá rieâng tö toâi hoûi thaêm chaùu veà ñôøi soáng ñöùc tin, chaùu ñaõ baøy toû moät ñöùc tin vöõng vaøng trong Chuùa, ñoàng thôøi toû loøng bieát ôn chuùng toâi ñaõ gieo haït gioáng Tin Laønh vaøo loøng chaùu, vaø cho bieát hieän chaùu cuõng ñang daãn daét ñöùa em gaùi bieát Chuùa vaø tin nhaän Ngaøi. Thaät khoâng noãi vui möøng naøo lôùn hôn khi thaáy chaùu tröôûng thaønh trong ñöùc tin vaø ñôøi soáng theo Chuùa ñöôïc thaêng hoa qua loø thöû thaùch. Toâi caûm taï Chuùa veà söï thaønh tín lôùn lao cuûa Ngaøi ñaõ ñuïng ñeán loøng vaø ñi vaøo cuoäc ñôøi cuûa chaùu, bieán ñoåi vaø söû duïng chaùu laøm THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

50 chöùng nhaân cho Ngaøi Ngaøy qua ngaøy, nhôù laïi nhöõng ñieàu maø Chuùa ñaõ laøm cho cuoäc ñôøi mình, ngay caû trong nhöõng caûnh ngoä khoù khaên, cuøng cöïc nhaát, toâi caøng chieâm nghieäm roõ tình yeâu Chuùa ñoái cuøng toâi, hôn theá nöõa chöông trình cöùu chuoäc cuûa Chuùa ñöôïc thöïc hieän treân nhöõng ngöôøi thaân yeâu trong gia ñình Nhung Vuõ Treân ñaây laø lôøi chöùng cuûa baø Vuõ Haø Trung thuoäc vieân Hoäi Thaùnh North Hollywood, California, keå laïi kinh nghieäm tin Chuùa qua chöông trình phaùt Thanh Nguoàn Soáng. Lôøi chöùng cuûa baø khích leä nhieàu ngöôøi, nhaát laø nhöõng ngöôøi ôû trong söù vuï rao giaûng tin laønh qua soùng phaùt thanh. OÂng baø Vuõ Haø Trung laø tín höõu laâu naêm ôû Hoäi Thaùnh North Hollywood, vaø cuõng khoâng xa laï gì vôùi coäng ñoàng Tin Laønh, nhaát laø oâng Trung coù gioïng haùt truyeàn caûm, töøng toân vinh Chuùa trong nhieàu dòp leã. Vaäy maø maõi gaàn ñaây chuùng toâi môùi bieát baø Trung töøng laø thính giaû Nguoàn Soáng, vaø ñaõ aâm thaàm tin Chuùa qua chöông trình cuûa Ñaøi. Moät ñieàu baát ngôø khaùc, laø chaùu cuûa baø, cuõng ñaõ tin Chuùa qua moät chöông trình phaùt thanh cuûa moät Muïc sö ngöôøi Myõ. Ñaây laø nhöõng tröôøng hôïp cuï theå cho thaáy taùc ñoäng cuûa Lôøi Chuùa trong loøng ngöôøi nghe, laø ñieàu söù ñoà Phao-loâ ñaõ khaúng ñònh trong Roâma 10: 17, Ñöùc tin ñeán do ngöôøi ta nghe, maø ngöôøi ta nghe laø khi lôøi Chuùa ñöôïc rao giaûng. Kinh nghieäm tin Chuùa cuûa baø Trung, ngöôøi em, vaø chaùu cho thaáy quyeàn naêng cuûa Tin Laønh, vaø loøng thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chaân thaønh ñaët loøng tin nôi Chuùa. Duø coù phaûi ñi qua voâ vaøn khoù khaên, gian nan vaø ñau khoå, nhöng Chuùa thaønh tín vaãn baûo toàn ñöùc tin, giuùp ngöôøi chaân thaønh tin Chuùa giöõ ñöôïc nieàm tin. Nhöõng ngöôøi khi tin Chuùa phaûi traûi qua nhöõng khoù khaên, baùch haïi töø trong gia ñình, ngöôøi ngoaøi töôûng laø baát haïnh nhöng ñoâi khi nhöõng baùch haïi ñoù laïi trôû thaønh cô hoäi cho ñöùc tin baùm reã, ñaâm saâu hôn, vaø neáu ñöôïc tieáp tuïc nuoâi döôõng baèng Lôøi Chuùa, trong Hoäi Thaùnh, thì nhöõng baùch haïi beân ngoaøi trôû thaønh kích thích toá cho ñöùc tin taêng tröôûng. Ñieàu naøy töôûng nhö moät nghòch lyù, nhöng trong thöïc teá ñaõ chöùng toû laø chaân lyù. Tin theo Chuùa Gieâ-xu laø chaáp nhaän vaøo cöûa heïp vaø ñi ñöôøng chaät, laø chaáp nhaän böôùc theo daáu chaân Chuùa Gieâ-xu trong con ñöôøng 50 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

51 queân mình, hy sinh vaø töø boû. Taát caû caùc toâi con Chuùa vaø caùc thaùnh nhaân trong Thaùnh Söû ñeàu ñaõ ñi con ñöôøng naøy (Hy-baù 11). Khi soáng vöøa loøng Chuùa, chuùng ta seõ trôû thaønh thuø ñòch cuûa theá gian, nhöng ñoù laø ñieàu nhöõng ngöôøi tin kính Chuùa ñaõ choïn. Chuùng ta chaáp nhaän hy sinh nhöõng caùi ngaén haïn vaø taïm thôøi ñeå ñöôïc phaàn thöôûng ñích thöïc, beàn vöõng laâu daøi, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng chuùng ta cho coõi muoân ñôøi. CTPT Nguoàn Soáng Thoâng Baùo Quan Troïng Theo döï kieán, töø thaùng 6 naêm 2010, cô cheá toå chöùc Chöông Trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng seõ thay ñoåi, töø moät khoái (Department) cuûa Cô Quan Phaùt Thanh Vieãn Ñoâng (FEBC), Ñaøi Nguoàn Soáng ñöôïc naâng leân (vaø taùch ra) thaønh Muïc Vuï Phaùt Thanh Vieät Nam (Vietnam Ministry). Ñieàu naøy coù nghóa laø ñeå coù theå duy trì muïc vuï phaùt thanh nhö hieän nay, Ban Vieät Ngöõ seõ phaûi ñaûm nhaän theâm traùch nhieäm raát lôùn vaø khoù khaên ñoù laø tìm theâm nguoàn taøi trôï cho nhöõng muïc vuï cuûa mình. Cô quan FEBC chæ yeåm trôï theo möùc ñoä giôùi haïn, nhaát laø trong tình hình suy thoaùi kinh teá hieän nay. Phaàn ñoâng nhöõng tín höõu Myõ trung tín daâng hieán trong nhieàu thaäp nieân qua ñeàu ñaõ veà höu hoaëc *Chi phieáu daâng cho Ñaøi Nguoàn Soáng xin ghi cuï theå: FEBC - VN Ministries #65700 Moïi soá daâng ñeàu ñöôïc giaûm thueá THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

52 qua ñôøi, cho neân ngaân quó cuûa cô quan suùt giaûm, trong khi nhu caàu phaùt trieån vaø caûi tieán laïi gia taêng. Hôn nöõa, vôùi nhöõng thay ñoåi nhanh choùng cuûa theá giôùi hoâm nay, vieäc hoã trôï cho muïc vuï truyeàn thanh noùi chung khoâng coøn ñöôïc caùc toå chöùc taøi trôï (Foundations) quan taâm nhö nhieàu thaäp nieân tröôùc, cho neân nhöõng khoù khaên taøi chính cuûa FEBC laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. Ñöôøng höôùng môùi naøy cuûa FEBC laø moät thaùch thöùc lôùn cho muïc vuï phaùt thanh Vieät Ngöõ vaø caùc tieáng saéc toäc. Trong khi ñoù, nhö chuùng ta ñaõ bieát, truyeàn thanh vaãn laø phöông tieän höõu hieäu ñem Tin Laønh ñeán cho haøng trieäu ñoàng baøo treân queâ höông chuùng ta, nhaát laø ngöôøi daân soáng trong caùc laøng maïc xa xoâi, heo huùt. Cuoäc soáng vaät chaát haøng ngaøy ñaõ ñaày cô cöïc maø nhu caàu taâm linh laïi khoâng ñöôïc cung öùng thì hoï seõ coøn gì? Vì vaäy chuùng toâi keâu goïi tín höõu Vieät Nam chia xeû traùch nhieäm naøy, ñeå caùc chöông trình rao giaûng ôn cöùu roãi cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu tieáp tuïc ñöôïc duy trì, khoâng phaûi tuaàn leã moät ñoâi laàn, nhöng laø moãi ngaøy, vaø moãi ngaøy nhieàu laàn nhö hieän nay, baèng tieáng Vieät cuõng nhö caùc tieáng saéc toäc. Chuùng toâi mong muïc vuï phaùt thanh naøy khoâng nhöõng ñöôïc duy trì maø coøn phaùt trieån theâm nöõa, vì cô hoäi seõ khoâng coøn maõi. Phieáu Lieân Laïc HoïTeân (Mr./Mrs./Ms.) Ñòa Chæ: Ñieän Thoaïi: Xin döï phaàn vôùi Ñaøi Nguoàn Soáng (Xin ñaùnh daáu X vaøo nhöõng oâ thích hôïp) Caàu nguyeän cho Chöông Trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng haøng tuaàn Giôùi thieäu Nguoàn Soáng cho ngöôøi thaân, baïn höõu Goùp phaàn daâng hieán: $ Xin göûi cho toâi CD Tìm Ñöôïc Chính Mình Toâi xin mua CD Nöôùc Cha Mau Ñeán Xin mua _ quyeån Bình An Vôùi Chuùa Xin quí toâi tôù Chuùa trong Ñaøi caàu nguyeän cho toâi caùc nhu caàu sau: 52 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

53 Chuùng toâi mong quí tín höõu ngöôøi Vieät, nhaát laø ôû haûi ngoaïi, coù ñieàu kieän soáng thuaän lôïi hôn ñoàng baøo ôû queâ nhaø, xin tieáp tay vôùi chuùng toâi traû nôï yeâu thöông, ñoàng thôøi ñaàu tö vaøo coâng vuï cuûa Nöôùc Trôøi qua ba caùch nhö chuùng toâi ñaõ töøng ñeà nghò: Caàu thay, quaûng baù vaø daâng hieán. Chuùng toâi tin chaéc raèng neáu coù soá ñoâng con caùi Chuùa quan taâm, baèng loøng ñeå Chuùa söû duïng chính mình thì vieäc duy trì vaø phaùt trieån muïc vuï rao giaûng Lôøi Chuùa qua Ñaøi Nguoàn Soáng khoâng phaûi laø ñieàu quaù khoù khaên. Caàu thay, quaûng baù vaø daâng hieán cho söù maïng rao giaûng Tin Laønh cuûa Ñaøi Nguoàn Soáng laø döï phaàn vaøo muïc vuï quan troïng nhaát trong caùi nhìn cuûa Chuùa, Nhöõng chieân ta ñi laïc treân moïi nuùi vaø moïi ñoài cao; nhöõng chieân ta tan taùc treân caû maët ñaát, chaúng coù ai kieám, chaúng coù ai tìm (EÂ-xeâ-chi-eân 34: 6). Hoã trôï caùc chöông trình phaùt thanh Tin Laønh, chuùng ta tieáp tay ñeå giuùp cho tieáng cuûa caùc söù giaû ñaõ vang khaép ñaát, vaø lôøi cuûa söù giaû ñaõ ñaït ñeán cuøng theá gian (Roâ-ma 10: 18), vì ngöôøi ta chæ coù theå ñöôïc cöùu khi nghe vaø tieáp nhaän Lôøi Chuùa ñöôïc rao giaûng. Chöông Trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng Giôùi Thieäu Saùch & CD môùi cuûa Chöông Trình PTNS 1. Bình An Vôùi Chuùa (Peace With God) laø moät trong nhöõng taùc phaåm noåi tieáng nhaát cuûa Muïc Sö Billy Graham, ñaõ ñöôïc dòch vaø ñaêng treân Thoâng Coâng tröôùc ñaây nay ñaõ ñöôïc aán haønh. Cuoán saùch cuõng ñaõ ñöôïc duøng trong chöông trình cuûa Ñaøi Nguoàn Soáng, trình baøy caën keõ töøng khía caïnh cuûa giaûi phaùp cöùu roãi, laø moät taøi lieäu voâ cuøng höõu ích giuùp tín höõu bieát roõ tieán trình ñöùc tin cuûa chính mình. Ngoaøi ra, ñaây cuõng laø cuoán saùch höôùng daãn deã hieåu, ñaày thuyeát phuïc, giuùp nhöõng thaân höõu thaät loøng muoán ñöôïc giaûi hoøa vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå nhaän ôn cöùu roãi. Saùch coù theå duøng cho nhöõng lôùp giaùo lyù caên baûn. Xin quí ñoäc giaû mua cho mình vaø mua taëng caùc thaân höõu ñeå hoï coù cô hoäi tin nhaän Chuùa. Giaù $ luoân cöôùc phí. Ñaët mua xin ghi trong Phieáu Lieân Laïc. Chi phieáu xin ghi traû cho FEBC vaø göûi veà ñòa chæ cuûa Ñaøi. 2. CD Tin Yeâu Hi Voïng 1 Tìm Ñöôïc Chính Mình Ñeå giuùp con daân Chuùa coù phöông tieän ñem söù ñieäp tin laønh ñeán vôùi THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

54 nhöõng ngöôøi thaân chöa bieát Chuùa moät caùch thuaän tieän, nheï nhaøng, höõu hieäu, Chöông Trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng ñang trong tieán trình thöïc hieän loaït ñóa CD Tin Yeâu Hi Voïng vôùi ñóa ñaàu tieân coù töïa ñeà Tìm Ñöôïc Chính Mình cung öùng cho nhu caàu treân. Trong CD Tìm Ñöôïc Chính Mình, ngoaøi nhöõng ca khuùc dieãn taû tình thöông bao dung cuûa Chuùa, coøn coù baøi giaûi luaän Phuùc aâm Lu-ca 15, traû lôøi cho nan ñeà caên baûn cuûa con ngöôøi lieân quan ñeán tình traïng hö vong, laïc maát hay hö maát, vaø ñöa ra phöông aùn cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät trong nhöõng öu ñieåm cuûa söù ñieäp tin laønh qua CD cuõng nhö qua caùc chöông trình phaùt thanh laø ngöôøi nghe khoâng thaáy bò aùp löïc beân ngoaøi phaûi chaáp nhaän hay phaûi tin Chuùa. Thính giaû töï nguyeän nghe, thöôøng khi nghe moät mình, neân coù ñaùp öùng chaân thaønh, vaø ñoù laø cô hoäi ñeå Ñöùc Thaùnh Linh haønh ñoäng trong taâm trí ngöôøi coù loøng khao khaùt thaät. Chính vì vaäy, ngöôøi tin Chuùa qua caùc söù ñieäp truyeàn thanh hay qua caùc baêng ghi aâm, ñóa CD thöôøng ñöùng vöõng laâu daøi. 3. CD Nöôùc Cha Mau Ñeán 1&2. Ñaây laø 90 baøi giaûi luaän saùch Khaûi Huyeàn trong tieát muïc Lôøi Haèng Soáng cuûa Chöông Trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng, do Muïc Sö Ñaëng Minh Trí giaûng giaûi, khôûi söï phaùt thanh töø thaùng ñeán nay vaãn tieáp tuïc phaùt thanh haøng tuaàn. Ñaây laø 2 ñóa CD ñaàu tieân vôùi töïa ñeà. Chuùng toâi seõ cho phaùt haønh nhöõng ñóa CD keá tieáp trong nhöõng ngaøy tôùi, vaø seõ coù thoâng tin ñeå quí vò ñaët mua. Giaù $5.00 moät ñóa. * Xin ñieàn phieáu lieân laïc trang beân, caét vaø göûi veà: Far East Broadcasting Company P.O. Box 1 La Mirada, CA USA 54 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

55 Effective Christian Counseling LTS. Taâm Vaán Cô Ñoác Höõu Hieäu cuûa Gary R Collins vaø Paul B. Lam ñöôïc khôûi ñaêng töø Thoâng Coâng 190. Tieán só Gary Collins nguyeân laø giaùo sö taâm lyù taïi chuûng vieän Trinity Evangelical Divinity School, hieän laø chuû tòch Lieân Hieäp Cô Ñoác Taâm Vaán Quoác Teá vaø laø taùc giaû cuûa hôn 50 cuoán saùch veà taâm lyù vaø taâm vaán. Tieán só Paul B. Laâm laø baùc só taâm lyù coù vaên phoøng taïi Denver, Colorado. Thoâng thaïo tieáng Anh, Hoa vaø Vieät, oâng coù nhöõng chöông trình Tö Vaán Ñôøi Soáng (Life Coaching) qua ñieän thoaïi, höôùng daãn nhöõng chöông trình tham luaän veà hoân nhaân vaø gia ñình, huaán luyeän taâm vaán taïi caùc hoäi thaùnh vaø hoäi ñoàng. Chöông Saùu Caêng Thaúng Trong Taâm Vaán Cô-ñoác (t.t.) Ñoái Phoù Vôùi Khuûng Hoaûng Khuûng hoaûng coù theå coi laø moät loaïi caêng thaúng ñaëc bieät vì noù xaûy ra baát ngôø, khoâng baùo tröôùc vaø vôùi cöôøng ñoä döõ doäi. Khi ñoái dieän bieán ñoäng, ñaùp öùng thoâng thöôøng laø soác, tieáp theo laø noã löïc ñoái phoù. Tuy nhieân, nhieàu khi nhöõng noã löïc naøy khoâng höõu hieäu vì kinh nghieäm khuûng hoaûng naøy quaù môùi vaø ñoät ngoät khieán ngöôøi ta khoâng bieát phaûi haønh xöû theá naøo cho thích öùng. Ñaây chính laø luùc chuùng ta caàn coù söï chæ daãn vaø söï khoân ngoan cuûa nhöõng ngöôøi ngoaøi cuoäc, nhôø ñoù môùi coù theå giuùp chuùng ta ñoái phoù. Chaéc baïn coøn nhôù caâu chuyeän ñaém taøu kinh hoaøng cuûa Phao-loâ? Saùch Coâng-Vuï chöông 27 cho bieát coù 276 ngöôøi treân con taøu töø ñaûo Crete giöông buoàm ñi Roâ-ma. Saép tôùi muøa ñoâng vaø vieân thuyeàn tröôûng hi voïng ñeán ñöôïc moät hoøn ñaûo an toaøn tröôùc khi thôøi tieát ngaøy caøng xaáu hôn, nhöng roài con taøu laïi rôi vaøo moät côn baõo döõ doäi. Sau nhieàu ngaøy bò gioù ñöa baït ñi, cuoái cuøng taøu maéc caïn roài bò soùng ñaùnh vôõ naùt. Moät soá haønh khaùch bôi vaøo bôø, soá khaùc oâm caùc maûnh vaùn taàu, vaø duø ñoùi, laïnh, meät nhoïc nhöng cuõng vaøo tôùi baõi an toaøn. Thôøi tieát khaéc nghieät, tai naïn, ngöôøi thaân baát ngôø qua ñôøi, maát THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

56 maùt taøi saûn, bieán ñoäng chính trò, thaát baïi, thöông taät, bò baét bôù, beø baïn hay ngöôøi thaân maát tích, maát vieäc vaø ngay caû bò khuûng boá taán coâng taát caû ñeàu laø nhöõng khuûng hoaûng con ngöôøi phaûi ñoái dieän haøng ngaøy. Caàm baát cöù tôø baùo naøo leân baïn cuõng ñeàu thaáy coù nhöõng tin töùc con ngöôøi phaûi ñöông ñaàu vôùi khuûng hoaûng. Nhieàu ngöôøi tìm ñeán vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo tinh thaàn xin giuùp ñôõ. Con nguôøi coù theå ñöôïc giuùp ñôõ nhö theá naøo khi gaëp khuûng hoaûng? Tröôùc heátø phaûi tieáp xuùc. Khi Chuùa Gieâ-xu gaëp hai con ngöôøi ñaày boái roái aâu lo treân ñöôøng veà Em-ma-uùt, Chuùa coù theå giuùp ngay, vì Ngaøi cuøng ñi vôùi hoï. Chuùa khoâng ñôïi hoï ñeán vôùi Ngaøi. Khi thaáy coù khuûng hoaûng xaûy ra cho ngöôøi naøo baïn bieát, ñeán ngay vôùi hoï; Chæ rieâng thaùi ñoä quan taâm cuûa chuùng ta cuõng ñaõ laø söï giuùp ñôõ vaø an uûi lôùn. Roài sau ñoù, laøm baát cöù ñieàu gì baïn coù theå laøm ñeå giaûm bôùt lo laéng. Phao-loâ laø nhaø taâm vaán höõu hieäu khi oâng ñöùng treân boong tröôùc khi con taøu maéc caïn, noùi cho moïi haønh khaùch bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi lo toan vaø Ngaøi seõ baûo veä hoï. Chính Phao-loâ neâu göông bình tónh khieán moïi ngöôøi yeân loøng khi thaáy ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoâi khi chæ caàn moät lôøi khích leä, moät chuùt baûo ñaûm, hay moät göông maãu bình thaûn laø coù theå giuùp ngöôøi ñoái phoù vôùi khuûng hoaûng. Khi ñöùng tröôùc moät côn khuûng hoaûng, baïn caàn caàu nguyeän xin Chuùa giuùp baïn tìm xem mình coù theå laøm gì ñeå giaûm bôùt lo laéng. Keá ñoù, giuùp hoï taäp trung vaøo nhöõng vaán ñeà naøo quan troïng nhaát. Trong nhöõng luùc gaëp bieán ñoäng, ngöôøi ta raát deã bò hoát hoaûng, boái roái do xuùc caûm vaø nhöõng baát traéc, khoâng bieát böôùc keá tieáp phaûi laøm gì. Nhaø taâm vaán coù theå giuùp ñoái töôïng taäp trung vaøo nhöõng vieäc quan troïng nhaát, thí duï nhö neáu ñoù laø tin moät ngöôøi thaân vöøa qua ñôøi thì vieäc quan troïng laø nhöõng ngöôøi thaân khaùc caàn ñöôïc thoâng baùo caøng sôùm caøng toát, vaø roài nhöõng saép ñaët caàn thieát cho tang leã. Baïn coù theå giuùp ngöôøi caàn taâm vaán khôûi söï haønh ñoäng theo höôùng ñoù thay vì lo toan nhöõng vieäc khaùc coù theå laøm sau. Khi chieác taøu ñeán cuoái haûi trình, Phao-loâ khoâng khuyeán khích baøn caõi chuyeän ñaõ qua, nhöng thay vaøo ñoù oâng taäp chuù vaøo nhöõng vieäc quan troïng nhaát: khuyeân moïi ngöôøi aên ñeå coù söùc khoeû vì phaûi boû taàu ñeå bôi vaøo bôø. Cuõng coù khi baïn caàn giuùp ngöôøi ñöôïc taâm vaán löôïng giaù phöông tieän, taøi nguyeân ñang coù. Ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta caàn xem ñang coù nhöõng phöông tieän naøo vaø ai laø nhöõng ngöôøi coù theå giuùp. 56 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

57 Ñoái dieän vôùi khuûng hoaûng, ngöôøi ta thöôøng coù boán loaïi taøi nguyeân sau. Nhaân löïc: baïn beø, caùc tín höõu trong Hoäi thaùnh, baùc só, nhaân vieân chính quyeàn hay nhöõng ngöôøi naøo coù theå giuùp. Cuõng coù nhöõng taøi nguyeân cuûa rieâng ñöông söï nhö trí thoâng minh, taøi naêng, kinh nghieäm quaù khöù, söùc khoûe hay khaû naêng chuyeân moân. Roài cuõng coù nhöõng taøi nguyeân cuï theå nhö tieàn baïc, taøi saûn, nhaø cöûa hay nhöõng phöông tieän thöïc teá khaùc coù theå giuùp ñöông söï. Vaø quan troïng nhaát laø taøi nguyeân taâm linh, bao goàm loøng tin, thaùi ñoä ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, kieán thöùc thuoäc linh, vaø taám loøng saün saøng caàu nguyeän. Coá giuùp ngöôøi ñöôïc taâm vaán söû duïng taát caû nhöõng taøi nguyeân naøy trong côn khuûng hoaûng. Phao-loâ bieát nhöõng ngöôøi treân taøu coù löông thöïc, söùc khoûe vaø loøng tin nôi söï laõnh ñaïo cuûa oâng. Taøi nguyeân lôùn nhaát cuûa vò söù ñoà naøy laø ñöùc tin nôi Chuùa haèng soáng, chaéc raèng Ngaøi seõ höôùng daãn, duø trong côn baõo ñeán ñoä ñaém taøu. Baïn cuõng coù theå giuùp ngöôøi caàn taâm vaán hoaïch ñònh böôùc keá tieáp phaûi laøm. Ñaây laø coâng taùc giuùp ñoái töôïng quyeát ñònh vaø höôùng daãn hoï haønh ñoäng. Nhöõng ngöôøi treân taøu quyeát ñònh thaû neo vaø haï thuyeàn cöùu naïn xuoáng. Phao-loâ cho hoï moät soá chæ thò cuï theå ñeå laøm vieäc naøy laø neáu muoán ñöôïc cöùu thì cöù phaûi ôû treân taøu, sau ñoù, hoï xoå buoàm sau laùi, thuaän theo gioù, tìm loái chaïy vaøo bôø (Coâng-vuï 27: 40). Do hoaïch ñònh nhöõng vieäc phaûi laøm, cho duø khoâng coù nhieàu thì giôø suy nghó, nhöõng ngöôøi treân taøu ñaõ thoaùt khoûi côn bieán ñoäng naøy. Nhìn chung, ñieàu quan troïng laø gieo hi voïng cho ñoái töôïng. Nhöõng ngöôøi treân taøu hieån nhieân raát xuoáng tinh thaàn, nghó raèng chaéc hoï seõ cheát chìm. Nhöng Phao-loâ ñöùng leân giöõa hoï khuyeân haõy can ñaûm, cho hoï bieát lôøi Chuùa phaùn baûo, taï ôn Chuùa vaø khích leä hoï tin caäy, khieán cho tinh thaàn moïi ngöôøi höng phaán (Coâng-vuï 27:36), duø ñang luùc con taøu bò gioù baõo daäp vuøi. Lôøi khích leä caàn thöïc tieãn. Khoâng neân höùa nhöõng gì khoâng theå giöõ. Ñöøng khaúng ñònh nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng höùa trong Lôøi Ngaøi. Khoâng neân baûo raèng Chuùa seõ chöõa laønh moät ngöôøi ñau beänh naøo ñoù neáu baïn khoâng bieát, vì noùi nhö theá seõ khoâng giuùp ích gì. Caàn coá gaéng khích leä ñoái töôïng laïc quan, tuy nhieân cuõng caàn giuùp hoï nhaän ñònh raèng cho duø vieäc gì xaûy ra ñi nöõa thì Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn laø Ñaáng toái thöôïng vaø yeâu thöông. Ñoâi khi chuùng ta cuõng caàn giuùp THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

58 ngöôøi ñöôïc taâm vaán thay ñoåi moâi tröôøng. Giuùp hoï taïm thôøi ra khoûi khung caûnh xaûy ra bieán coá, ñeán vôùi nhöõng ngöôøi baïn deã caûm thoâng, troø chuyeän vôùi ngöôøi taâm vaán, vaø tìm nhöõng phöông caùch giuùp ñoái töôïng coù caùi nhìn khaùc veà bieán ñoäng ñoù. Trong moät loái nhìn khaùc, caùc haõng haøng khoâng thaáy raèng sau tai naïn maùy bay, neáu cho gia ñình caùc naïn nhaân ñeán nôi xaûy ra tai naïn, cho hoï thaáy choã ngöôøi thaân cuûa hoï ñaõ cheát, thì duø chuyeán ñi ñoù coù raát ñau buoàn, nhöng cuõng ñem laïi chöõa laønh ñau ñôùn moät caùch khoâng ngôø. Vôùi taát caû nhöõng phöông caùch naøy, chuùng ta caàn nhôù raèng coâng taùc taâm vaán cho nhöõng tröôøng hôïp gaëp khuûng hoaûng trong ñôøi soáng laø coâng taùc cöïc nhoïc, ñoâi khi raát khoù khaên. Laø nhaø taâm vaán, ñoâi luùc chính baïn caàn nghæ ngôi, baïn cuõng caàn ñöôïc höng phaán taâm linh môùi coù theå tieáp tuïc phuïc vuï Chuùa höõu hieäu. Treân chuyeán taøu ñoù, Phao-loâ chæ laø moät tuø nhaân ñöôïc ñöa ñeán Roâ-ma xeùt xöû. Nhöng do ñaâu giöõa côn baõo bieån, oâng ñaõ vöôn leân trôû thaønh moät ngöôøi laõnh ñaïo? Chæ vì Phao-loâ coù thoùi quen thöôøng xuyeân daønh thì gìôø töông giao vôùi Chuùa, ngay caû trong nhöõng giôø phuùt caêng thaúng vaø khuûng hoaûng. Khía caïnh hieän thöïc cuûa Kinh Thaùnh laø chæ cho chuùng ta thaáy taát caû chuùng ta ñeàu coù luùc phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng thôøi gian khuûng hoaûng vaø caêng thaúng. Caùch chuùng ta ñoái phoù vôùi nhöõng khuûng hoaûng cuõng nhö caùch chuùng ta aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc, phaàn naøo tuøy thuoäc möùc ñoä chuùng ta soáng gaàn Chuùa laø Ñaáng chuùng ta phuïc vuï trong laõnh vöïc taâm vaán. Baûng 6.1 Caùch Ñoái Phoù Vôùi Caêng Thaúng Nhöõng gôïi yù sau ñaây coù theå giuùp ích cho caû nhaø taâm vaán vaø ngöôøi ñöôïc taâm vaán. 1. Caàn giöõ gìn söùc khoeû. Thöôøng xuyeân taäp theå duïc, aên uoáng ñieàu ñoä, nghæ ngôi ñaày ñuû ñeå gia taêng sinh löïc, giuùp suy nghó minh maãn trong thôøi gian coù caêng thaúng. Neân daønh thôøi gian thö giaõn vì Kinh Thaùnh daïy moãi tuaàn chuùng ta caàn coù moät ngaøy yeân nghæ. 2. Traùnh xa nhöõng giaûi phaùp nguy hieåm. Ngöôøi ta baûo raèng röôïu vaø ma tuùy coù theå giuùp giaûi quyeát tình traïng caêng thaúng, nhöng thaät söï khoâng ñuùng. Nhöõng thöù treân coù theå giuùp chuùng ta taïm thôøi ñi troán caêng thaúng, nhöng chuùng hoaøn toaøn khoâng giuùp giaûi quyeát nguyeân nhaân caêng thaúng. Traùi laïi, chính chuùng laïi laø nguyeân nhaân gaây neân nhöõng caêng thaúng khaùc. 58 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

59 Caùc phöông phaùp tónh taâm nhö yoga, traàm tö maëc töôûng theo AÁnñoä giaùo vaø caùc phaùp moân cuûa caùc toân giaùo Ñoâng phöông coù theå an ñònh thaân xaùc, nhöng laïi khoâng phuø hôïp vôùi caùc giaùo huaán trong Kinh Thaùnh vaø khoâng phaûi laø nhöõng phaùp moân Cô-ñoác nhaân neân theo. 3. Tìm caùc nguyeân nhaân caêng thaúng. Baïn coù theå laøm gì ñeå thay ñoåi hoaøn caûnh vaø loaïi boû moät soá caêng thaúng trong ñôøi soáng? Caàn nghó ñeán nhöõng vieäc öu tieân - Baïn coù nhaän quaù nhieàu coâng taùc roài töï hoûi taïi sao mình khoâng ñuû thì giôø? Baïn coù theå thay ñoåi neáp soáng nhö theá naøo ñeå giaûm bôùt caêng thaúng? 4. Nghó ñeán thaùi ñoä vaø loái soáng cuûa baïn. Coá duy trì thaùi ñoä laïc quan. Ñöøng ñeå taâm trí taäp trung vaøo vieäc pheâ phaùn hay than phieàn. Thay vaøo ñoù, nghó ñeán nhöõng ñieàu toát vaø ñaùng ca ngôïi (Phi-líp 4:8). Taäp thaùi ñoä caûm taï vaø ca ngôïi Chuùa duø hoaøn caûnh coù nhö theá naøo (I Teâ-sa-loâ-ni-ca 5:18). Caàn nhaän ñònh raèng Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ñang caàm quyeàn teå trò hoaøn caûnh baïn ñang soáng vaø Ngaøi laø Ñaáng baïn tin raèng seõ ñem an uûi vaø cöùu giuùp. Traùnh loái soáng soác noåi, cuoàng say, taäp trung vaøo chính mình, theo ñuoåi thaønh coâng, tieáng taêm, an toaøn hay cuûa caûi vaät chaát. 5. Xeùt xem con ngöôøi cuûa mình thuoäc haïng loïai naøo vaø nhöõng caùch baïn suy nghó veà chính mình. Baïn laø loaïi ngöôøi caàu toaøn, khoâng bao giôø bieát cöôøi, e ngaïi vaø khoâng muoán thay ñoåi, khoâng daùm ñöông ñaàu vôùi nan ñeà? Baïn coù coá nhaän ra raèng mình thieáu khaû naêng, khoâng ñuû thoâng minh hay khoâng theå ñoái phoù vôùi caêng thaúng? Coù baèng chöùng naøo cho nhöõng keát luaän treân khoâng? Laøm theá naøo baïn coù theå thay ñoåi loái suy nghó treân? Ngöôøi khaùc coù theå giuùp baïn khoâng? 6. Baïn caàn tìm ngöôøi giuùp ñôõ. Thoâng thöôøng ngöôøi khaùc, nhö moät ngöôøi baïn hay moät nhaø taâm vaán coù theå laø nhöõng nhaân toá höõu ích, giuùp baïn coù moät nhaõn quan môùi hay nhöõng giaûi phaùp ñaày saùng taïo cho nan ñeà cuûa baïn. Cuõng khoâng neân queân ngöôøi baïn haøng xoùm vaø baø con thaân toäc, laø nhöõng ngöôøi coù theå an uûi, khích leä vaø höôùng daãn baïn. Thöôøng ngöôøi khaùc laø nhöõng ngöôøi coù theå trôï giuùp chuùng ta trong hieän taïi vaø daïy chuùng ta ñoái phoù vôùi caêng thaúng trong töông lai. 7. Ñeán vôùi ngöôøi khaùc. Ñoâi luùc caùch toát nhaát ñoái phoù vôùi nhöõng caêng thaúng rieâng laø ñeán vôùi ngöôøi khaùc ñeå giuùp ñôõ hoï luùc caàn. Kinh Thaùnh coù nhöõng giaùo huaán minh thò baûo raèng chuùng ta phaûi khuyeân baûo, khích leä, giuùp ñôõ laãn nhau, THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

60 gaây döïng laãn nhau (I Teâ-sa-loâ-nica 5:11, 14-15). Thaùi ñoä ñeán vôùi nhau trong tinh thaàn ñoù giuùp ích cho caû ngöôøi cho laãn ngöôøi nhaän 8. Caàn nhôù raèng söï trôï giuùp ñeán töø Chuùa. Ñöøng bao giôø queân taàm quan troïng cuûa vieäc suy gaãm lôøi Chuùa. Xin Chuùa ban loøng kieân nhaãn, söùc maïnh vaø khoân ngoan, Haõy vui möøng maõi maõi, caàu nguyeän khoâng thoâi, phaøm vieäc gì cuõng phaûi taï ôn Chuùa, vì yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu ñoái vôùi anh em laø nhö vaäy (I Teâ-sa-loâ-ni-ca 5:16-18) Caâu Hoûi OÂn vaø Thaûo Luaän Chöông 6 Caêng Thaúng Trong Taâm Vaán Cô Ñoác 1. Trong thôøi ñaïi ngaøy nay taïi sao con ngöôøi thöôøng gaëp caêng thaúng trong nhieàu laõnh vöïc soáng? Xin neâu ra ví duï trong cuoäc soáng cuûa baïn. Theo baïn, ngöôøi Vieät Nam thöôøng ñoái phoù vôùi caêng thaúng baèng nhöõng phöông caùch naøo? 2. Tieán só Hans Selye moät nhaø taâm lyù hoïc noåi tieáng veà coâng trình nghieân cöùu tình traïng caêng thaúng trong cuoäc soáng ñaõ nhaän ñònh theá naøo veà tình traïng caêng thaúng? Theo oâng chuùng ta caàn phaûi laøm gì ñeå ñoái phoù vôùi söï caêng thaúng haøng ngaøy? 3. Trong tröôøng hôïp naøo caêng thaúng aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán ñôøi soáng con ngöôøi? Khi naøo söï caêng thaúng coù theå mang laïi nhöõng lôïi ích tích cöïc? Xin neâu ví duï cuï theå. 4. Caêng thaúng thaùi quaù seõ gaây ra nhöõng toån haïi lôùn. Xin neâu ba aûnh höôûng tieâu cöïc laø haäu quaû cuûa tình traïng naøy. 5. Taùc giaû neâu leân nhöõng yeáu toá naøo gaây ra tình traïng caêng thaúng? Moãi yeáu toá ñoù coù nhöõng ñaëc ñieåm gì? Trong moâi tröôøng vaø hoaøn caûnh soáng cuûa baïn coù nhöõng yeáu toá naøo khaùc phaùt sinh aùp löïc caêng thaúng? 6. Qua ñôøi soáng thaùnh Phaoloâ, baïn hoïc ñöôïc gì ñeå ñoái phoù vôùi caêng thaúng trong ñôøi soáng hieän taïi? Neâu ra vaø thaûo luaän nhöõng caâu chuyeän ñoái phoù vôùi caêng thaúng ghi trong Kinh Thaùnh. 7. Caùc nhaø chuyeân moân nghieân cöùu veà aùp löïc caêng thaúng trong ñôøi soáng ñeà nghò nhöõng phöông caùch ñoái phoù naøo? 8. Trong tröôøng hôïp khuûng hoaûng nhaø taâm vaán coù theå giuùp ñôõ ngöôøi gaëp naïn nhö theá naøo? 9. Taùc giaû neâu ra nhöõng gôïi yù naøo ñeå giuùp cho caû nhaø taâm vaán vaø ngöôøi ñöôïc taâm vaán? (coøn tieáp) Tieán Só Paul B. Laâm 60 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202

61 Löôïc Khaûo Caùc Bieán Coá Taän Theá LTS. Löôïc Khaûo Caùc Bieán Coá Taän Theá do Haø Huy Vieät bieân dòch, döïa treân baûn Anh Ngöõ The Bible & Future Events cuûa Tieán Só Leon J. Wood ( ), nguyeân giaùo sö moân Cöïu Öôùc Hoïc vaø khoa truôûng Grand Rapids Baptist Seminary. OÂng laø taùc giaû cuûa nhieàu saùch nghieân cöùu veà lòch söû tuyeån daân cuõng nhö caùc saùch giaûi nghóa tieân tri. Baøi ñöôïc khôûi ñaêng töø Thoâng Coâng soá 181. Chöông 7 Israel Trong Côn Ñaïi Naïn (tieáp theo) d. Hai laäp luaän khaùc hoã trôï quan ñieåm coi lónh tuï Nga laø vua phöông Baéc. Tröôùc heát laø laäp luaän döïa treân vaên phaïm, cho raèng ñaïi danh töø ngöôøi vaø vua ñoù trong Ña-ni-eân 11: 40 chæ cuøng moät nhaân vaät, Ñeán kyø sau roát, vua phöông nam seõ tranh chieán cuøng ngöôøi. Vua phöông baéc ñem xe binh, lính kî vaø nhieàu taøu, xoâng ñeán vua ñoù ( ngöôøi) nhö côn gioù loác. Ngöôøi seõ laán vaøo caùc nöôùc, traøn tôùi vaø ñi qua. Ñieàu naøy ñuùng neáu chæ Keû Choáng Chuùa, nhöng coù ñieàu laø Keû Choáng Chuùa laïi khoâng theå laø vua phöông baéc. Laäp luaän thöù hai cho raèng vua phöông baéc laø lónh tuï Nga-soâ phuø hôïp vôùi lòch söû hieän ñaïi. Khi Keû Choáng Chuùa kyù hoøa öôùc vôùi Do Thaùi vaøo khôûi ñaàu kyø ñaïi naïn (Ñani-eân 9:27), ngöôøi ta tin raèng khoái caùc quoác gia AÛ-raäp seõ caàu vieän Nga-soâ, neáu khoâng seõ maát heát hy voïng giöõ vuøng ñaát naøy. Nga-soâ cuõng seõ ñaùp öùng thuaän lôïi, vôùi yù ñònh kìm haõm söùc maïnh ñang leân cuûa Keû Choáng Chuùa. Keû Choáng Chuùa Cöùu Theá vôùi nhöõng keá hoaïch ñaày tham voïng taát nhieân seõ traû ñuõa moät loaïi lieân minh kình choáng nhö vaäy, trong tröôøng hôïp Nga-soâ tuyeân chieán vôùi haén hay vôùi Do Thaùi. e. Caùc loaïi vuõ khí söû duïng. Nhöõng vuõ khí neâu leân trong cuoäc chieán naøy laø xe binh, lính kî, nhieàu taøu coù theå chæ thò nhöõng THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá

62 chieán cuï hieän ñaïi, vì thuoác suùng, maùy bay, hoûa tieãn, phi ñaïn vaø bom nguyeân töû hoaøn toaøn khoâng heà ñöôïc bieát trong thôøi ñaïi Kinh Thaùnh, cho neân neáu duøng thì khoâng ai hieåu ñöôïc. Hieån nhieân ôû moät soá choã, töø taøu beø vaø kî binh ñöôïc duøng, nhöng caàn löu yù raèng nhö vaäy khoâng coù nghóa laø ngöôøi ta chæ duøng nhöõng chieán cuï ñoù. 3. Chieán thaéng cuûa Keû Choáng Chuùa. Phaàn cuoái cuûa Ña-ni-eân 11: 40 chæ thò keû chieán thaéng: Ngöôøi seõ laán vaøo caùc nöôùc, traøn tôùi vaø ñi qua. Veà phöông dieän vaên phaïm, cuïm töø ñi tröôùc thay cho ngöôøi hieån nhieân laø Keû Choáng Chuùa, laø chuû töø cuûa caû phaàn naøy. Caùc nöôùc chaéc chaén phaûi bao goàm Palestine, laø ñaát vinh vieån noùi ñeán trong caâu 41, vaø cuõng coù caû Ai-caäp, Libya, vaø EÂthiopia trong caâu 42, 43. Cuïm töø traøn tôùi vaø ñi qua mang hình aûnh cuûa moät vuøng ñaát nhieàu soâng nöôùc. Caùch duøng chöõ cho thaáy cuoäc chinh phuïc coù tính quyeát ñònh vaø hoaøn taát; Keû choáng Chuùa baây giôø coù theå tieán vaøo vaø traûi qua taát caû nhöõng nöôùc naøy, hoaøn toaøn chieán thaéng khoái Nga-soâ-AÛ-raäp. Ñoái chieáu vôùi hai chöông töông öùng trong EÂ-xeâ-chi-eân 38 vaø 39 (ñaëc bieät laø 39: 2-20), hieån nhieân, chieán thaéng ñaït ñöôïc laø do Ñöùc Chuùa Trôøi taïm thôøi ñöùng veà phía Keû Choáng Chuùa. Ñieàu naøy coù veû khoù hieåu, nhöng sôû dó nhö vaäy laø chieán thaéng naøy caàn thieát cho moät muïc ñích chöa thöïc hieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi con ngöôøi gian aùc naøy coù lieân quan ñeán tuyeån daân Israel. Keû Choáng Chuùa phaûi laø moät coâng cuï ñeå khieán tuyeån daân ñi ñeán choã khuaát phuïc, haï mình tieáp nhaän Chuùa Cöùu Theá laø Ñaáng Meâ-si-a, Ñaáng Giaûi Cöùu. 4. Keû Choáng Chuùa chieám Palestine. Theo Ña-ni-eân 11:41, lónh tuï Roâ-ma laø keû chieán thaéng seõ vaøo ñeán ñaát vinh hieån. Ñaây laø cuïm töø xaùc ñònh nhaân vaät naøy seõ vaøo Palestine. Ñaõ thaéng nhöõng traän chieán tröôùc ñoù, Keû Choáng Chuùa thaáy cöûa môû ra cho haén chieám Palestine, hieån nhieân baèng con ñöôøng xaâm laêng. Ñieàu naøy cho chuùng ta maáu choát veà thôøi ñieåm naøo trong tuaàn ñaïi naïn cuoäc chieán vôùi khoái Nga-soâ-AÛ-raäp buøng noå. Vì Keû Choáng Chuùa khoâng huûy 62 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 34 soá 202