am JS>, Zdr w ~B, R>mUo, aëzm{jar, qgywxwj Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) df 85 A H$ 70 n ð>o

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "am JS>, Zdr w ~B, R>mUo, aëzm{jar, qgywxwj Ama. EZ. Am`. a{o. H«$ /77 MH/MR/RGD/RNP-16/ ( ) df 85 A H$ 70 n ð>o"

Bản ghi

1 df 85 A H$ 70 n ð>o 8 am JS> && a{ddma, {XZm H 15 Am JñQ>> 2021 qhýðm {nh$an {dh$uo Amho. qh$ V 4 {dh$uo Amho 2012 m S>b o CÎm H ${S>eZ, ~ X ~m S>rgh {H$hr `owo 3.5 Jw R>o (é 75 bmi) Am{U dagmobr `owo 4.5 Jw R>o (é. 70 bmi) NA ßbm Q> {dh$uo AmhoV. ^oq>m gmb -BZ hm Q>b o Mm T>r A{b~mJ-aodg amos>, A{b~mJ g nh $ keàueewqpeeròeeme ieesu[ keàueewqpeeròeeme keàueewqpeeròeeme efmeujej ceefnueedeesw kesà efues vesnceer jne kebàyej ogkeer,ue ekeà,ceebme HesMeer DeeefCe meeboes ³ee Heemetve ljejerle Deejece Demeueer iegueeye ³ee Deke&À ³egkeÌle ef<ì Jee{]JeC³ee ceo³es ceooieej vees peueve,vees LekeÀve nye&ue ef$eheàuee

2 g { l a{ddma, {X. 15 Am JñQ> ñdm r g W R>mg moam A{VH«$ U ZJan Mm VrMo H$madmB H$S>o Xþb j g Vá J«m ñwm Mm CnmofUmMm Bemam ho A{VH«$ U ZJan Mm`V & agm`zr & dmvm ha & Imbmnya J«m ñwm Zr R>adbo Amho. OmJoV ZgyZ, ñdm r g W R>mgmR>r {Z`mo{OV nwt>rb gmv {Xdgm V ñdm tà m hmamï > amá` añvo {dh$mg OmJog moa A{VH«$ U H$ê$Z Q>nar R>mg moarb OmJm moh$ir Z hm S>imMr OmJm Amho. WmQ>Ê`mV Ambr AgyZ, dma dma Pmë`mg gmiir CnmofUmMm Bemam VargwÕm A{VH«$ U VH«$ma H$éZXoIrb ZJan Mm`V XoÊ mv Ambm Amho. Vgo {ZdoXZ H$aUmè m Zm Amåhr ZmoQ>rg àemgz H$madmB H$aV Zgë`mZo C oe Jmd S>, Zahar nmq>rb, gwyra nmr>dbr Amho. g Vá J«m ñw ñdmv Í`{XZmbm åhmìo, XÎmm MmiHo$, nw S>{bH$ bmovo - gwaoim ^UJo-qeXo, H$mù`m { $Vr bmdyz {ZfoY H$aUma AmhoV. VgoM gmv {Xdgm Z Va CnmofUmMo hë`ma CngÊ`mMo `m Zr {Xbo Amho. w»`m{yh$mar, Imbmnya BÝñQ>mJ«m p³bh$ {haì mjma PmS>rVyZ nm T>ao ew^«o T>J dmq> H$mT>VmZmMo Z mohh$ Ñí.> (Amåhr A{b~mJH$a) A^rï>qMVZ Á oð> ZmJ[aH$m Mo 15 Am JñQ> 1) lr. ~iram åhmìo w ~B 2) lra J nm Sw>a J KaV mzr-^wvo, Wi 3) lr. YZ O H$dio qnni^mq>, A{b~mJ 4) lr. eax H$moaS>o ) {do Hw$ ma nmq>rb qnni^mq>, A{b~mJ 6) lr. {do nmq>rb ZdoXa-A{b~mJ 7) lr. ervb nmq>rb Hw$éi, A{b~mJ h Îdm Mo "gregama $S>mVyZ bgrh$au H$amdo' & CaU & dmvm ha & {nah$moz JmdmVrb ZmJ[aH$m Zm mo $V bgrh$au CnbãY ìhmdo åhuyz ½bmo~rH$m Z H $nzrmo hos> OoH$~, Oo.Ama. bm {OH$ñQ>rH$Mo mbh$ {OV Ð H$Q>ma b, n Om~ H$m±ZdoAa H $nzrmo EM.Ama. g O` ^mb, Ý`y QḿÝg B S>r`mMo EM.Ama A ~mxmg `mxd, A ò m H $nzrmo EM.Ama. í`m XmZo, AmoEZOrgrMo EM.Ama. `m Zm {nah$moz J«m n Mm`VrV gr.eg. Ama. $S>m VJ V H$moamoZmMo g yi CƒmQ>Z H$aÊ`mgmR>r mo $V bgrh$au hmoê`mgmr>r {nah$moz J«m n Mm`Vr m $V nìì`dhma H$aÊ`mV Ambm Amho. amo{hur J«m ñwm Zr nyaj«ñvm Zm XV & ~mobun MVZ & dmvm ha & amo{hur J«m ñw {dh$mg S>i ñwm{zh$ d w ~B S>imÀ m nwt>mh$mamzo hms> owrb nyaj«ñvm Zm OrdZmdí H$ dñvy Mr XV H$aÊ mv Ambr. hms> VmbwŠ`mVrb dm Ðo H$moS>, qnnidms>r, e S>Jo dms>r d ~m Õ dms>r `m {R>H$mUr AÞYmÝ` {H$Q>, ZdrZ gms>çm, gd d Õ mvm Zm Zddmar d é mb XoÊ`mV Ambo. JmdMoAÜ`j gwzrb nmq>rb, goh«o$q>ar qhð nmq>rb, h[aím Ð Zm³Vr `m Zr hr XV Iè`m AWm Zo JaOy n`ªv nmohmomë`mmo g mymz ì`³v Ho$bo. >& wés> O {Oam & dmvm ha & wê$s>odirb EH$Xam nwbmda XaamoO moh$mq> Jwam Mr H$m` emim ^av AgyZ, `m wio nmxmmar Am{U dmhz MmbH$m Zm H$ mbrmm Ìmg hmov Amho. {H$Ë`oH$ {hý`m nmgyz hm àh$ma gwê$ AgyZ, H$moUË`mhr àemgzmzo `m~m~v Cnm``moOZm Ho$bobr {XgyZ `ov Zmhr. EH$Xam, amonwar, mpoar, S>m Jar AmXr Jmdm Zm OmoS>Umam wê$s> Vo EH$Xam ImS>rdarb hm nyb À mo Amgnmg C^maÊ`mV Ambm Amho. AmVm `mmr ì`már dmty>z AmJaX S>m, Vim, gmdbr, ^mbjmd, CgS>r, VrZ A{YH$mè`m Zm "nmobrg nxh$' am`js> {OëømÀ`m nmobrg AmñWmnZmdarb nmobrg Cn{ZarjH$ g O gmd V, nmobrg Cn{ZarjH$ YZmOr H$mio, nmobrg Cn{ZarjH$ lrh$m V H$mio Aem VrZ nmobrg A{YH$mè`m Zm nmobrg XbmVrb {d{dy H$m`m gmr>r JwUdÎmmnyU godo~ôb 2021 Mo nmobrg nxh$ d ZjbJ«ñV ^mjmv H$R>rU d IS>Va H$m {Jar~Ôb {deof godm nxh$ Omhra H$aÊ mv Ambo Amho. ñdmv Í`{XZmÀ`m 74 ì`m dym nz{xz gmohù`m{z{ Îm 15 Am JñQ> 2021 amoor amá` Ìr VWm {OëømÀ`m nmbh$ Ìr Am{XVr VQ>H$ao `m À m hñvo d {Oëøm{YH$mar {ZYr Mm Yar d nmobrg AYrjH$ AemoH$ XwYo `m À m CnpñWVrV gxa nxh$ & Zoai & dmvm ha & H$O V VmbwŠ`mVrb dmgao Im S>çmV Agbobo gm Jdr ho Jmd XaS>J«ñV Jmd åhuyz Omhra H$aÊ`mV Ambo Amho. Ë`mMr nmhur nmbh$ Ìr A{XVr VQ>H$ao `m Zr Ho$br d J«m ñwm Mo åhuuo EoHy$Z KoVbo. J«m ñwm Zr Am Mo nwzd gz Am À`m JmdmÀ`m n[agamvm H$am, Agm AmJ«h Yabm. nmbh$ Í`m Zr hgyb {d^mjmà`m A{YH$mè`m Zm JmdmÀ`m nwzd gzmgmr>r bdh$amv bdh$a OmJoMr nmhur H$ê$Z Ahdmb gmxa H$amdm, Aem gymzm {Xë`m. Xaå mz, Im S>no gan M Z{ Vm Kmao `m Zr VQ>H$ao `m Mo ñdmjv Ho$bo. `mdoir mor ZJamÜ`j eax bms>, mor g^mnvr VmZmOr MìhmU, àxmz H$aÊ`mV `ouma AmhoV. nmobrg Cn{ZarjH$ (dmmh$ emim) g O` dg V gmd V ho {X. 9 o$~«wdmar 1988 amoor am`js> {Oëhm nmobrg XbmV ^avr Pmbo AgyZ, Am ŠQ>mo~a 2020 nmgyz Vo dmmh$ emim `owo H$m` av AmhoV. Vo dm{uá` emiomo nxdrya AgyZ, Ë`m Zr E.H$m d g JUH$ joìmv E.gr.E Ago nxì`wîma {eju nyu Ho$bo Amho. Ë`m Zm Ë`m À`m godoh$mimv AmVmn`ªV nmobrg hmg MmbH$mMo gý mz{mýh (2011) VgoM 325 ~{jgm Zr Jm a{dê`mv Ambobo AmhoV. lr. gmd V `m Zr 34 df} amï >dmxr H$m±J«og àxoe à{v{zyr ^JdmZ ^mob a, mor gan M YwH$a Kmao, ^mñh$a {Xgbo, ~iram Xoe wi, V Q>m wº$s AÜ`j à mox Xoe wi, àm Vm{YH$mar A{OV Z amio, VhgrbXma {dh«$ Xoe wi, Cn{d^mJr` A{YH$mar A{Zb KoaS>rH$a, JQ>{dH$mg A{YH$mar ~mbmor nwar, Zm`~ VhgrbXma C oizr` godm ~Omdë`m~Ôb Ë`m Zm ñdmv Í`{XZ gz 2021 Mo JwUdÎmnyU godo~ôbmo amï >nvtmo nmobrg nxh$ Omhra Pmë`mZo Ë`m Zm Jm a{dê`mv `ouma Amho. nmobrg Cn{ZarjH$ agm`zr nmobrg R>mUo YZmOr ~hrê$ H$mio `m Zr JS>{Mamobr ZjbJ«ñV {OëømV `owo Am JñQ>/2017 Vo {S>g ~a/2020 `m Zr H$mbmdYrV gbj VrZ dfmªnojm OmñV H$mbmdYr IS>Va godm `eñdr[aë`m godm nyu Ho$br. VgoM {S>g ~a/2019 Ü`o KS>bobm Om ^wiios>m ãbmñq> d EHy$U 106 J ^ra ñdénmà`m JwÝømV gh^mjr Agbobm à wi Ohmb ZjbdmXr {XZH$a C $ {edam {~H$mê$ JmoQ>m `mg Ooa~ X H$aÊ`mMr hîdmmr H$m {Jar ~momdbr Amho. darb XaS>J«ñV gm Jdr JmdmMr nmbh$ Ìr VQ>H$a H$Sy>Z nmhur ßbmpñQ>H$Mo ÜdO qh$dm {Va Jm mñh$mr {dh«$s H$aUmè m da JwÝho XmIb H$amdoV, VgoM Or bmoh$, g ñwm, VgoM g yh amï >ÜdOmMm Ad mz H$aVmV, Ë`m À`mda H$R>moa H$m`Xoera H$madmB H$amdr, Aem mjur qhxy OZOmJ Vr g{ VrÀ`m dvrzo H$aÊ mv Ambr. m~m~v A{b~mJ, ZmJmoR>Uo, amohm, H$O V Am{U H$mobmS> `owrb nmobrg R>mÊ`mV {ZdoXZ XoÊ m Ambo. VgoM emgzmzo Ý`m`mb`mÀ`m AmXoemZwgma amï >ÜdOmMm Ad mz amoiê`mgmr>r H $Vr g{ Vr ñwmnz J«m ñwm Mm nwzd gzmmm AmJ«h H$amdr, m mjurmo {ZdoXZ g{ VrÀ`m dvrzo {Oëhm{YH$mar, ZmJmoR>Uo Zm`~ VhgrbXma Am{U gan M `m Zmhr XoÊ`mV Ambo. gwymh$a amr>mos> AmXr CnpñWV hmovo. Am Mo nwzd gz bdh$amv bdh$a H$amdo Am{U `m n[agamvm ìhmdo, Aer {dz Vr VQ>H$ao `m À`mH$S>o Ho$br. Ë`mZ Va JmdmÀ`m nwzd gzmà`m Ñï>rZo g nyu nmhur H$ê$Z OmJoMrhr CnbãYVm nmhÿz Ahdmb gmxa H$aÊ`mÀ`m gymzm hgyb A{YH$mè`m Zm Ho$ë`m. hmamï > emgzmzohr amá`mv ßbmpñQ>H$ ~ Xr Mm {ZU ` KoVbm Amho. Ë`mZwgmahr ßbmpñQ>H$À`m amï >ÜdOm Mr {dh«$s H$aUo, ho Z yx CËH $ï> H$m {Jar~Ôb Ë`m Zm o/2019 Ü`o nmobrg hmg MmbH$ gý mz{mýh àmá Pmbo Amho. m H$m {Jar~Ôb {deof godm nxh$mzo Jm a{dê`mv `ov Amho. Zoai nmobrg R>mÊ mmo nmobrg Cn{ZarjH$ lrh$m V amomam H$mio`m Zr JS>{Mamobr `m ZjbJ«ñV {OëømV ^m amjs> `owrb nmobrg XV H $Ð YmoS>amO `owo Am JñQ>/2017 Vo {S>g ~a/2020 `m H$mbmdYrV gbj VrZ dfmªnojm OmñV H$mbmdYrV godm nyu Ho$br. Ë`mMà muo hôrvrb Zjbr H$madm`m Zm n[aum H$maH$ Amim KmbyZ {Oëhm n[afx {ZdS>UyH$, J«m n Mm`V {ZdS>UyH$ VgoM VIP, VVIP BË`mXr H$R>rU godm/h$m {Jar~Ôb {deof godm nxh$mzo Ë`m Zm Jm a{dê`mv `ov Amho. Am{XdmgtMo amñvm amoh$mo ñw{jv añë mà m XþadñWoda N>oS>bo hmovo Am XmobZ & Zoai & dmvm ha & H$O V VmbwŠ`mVrb mwoamzà`m nm`ï`mer dgboë`m Am{Xdmgr dms>çmvrb J«m ñwm Zr l XmZmVyZ V`ma Ho$bobm añvm Owb {hý`mvrb A{Vd ï>rv dmhÿz Jobm Amho. m añë`mgmr>r {ZYr Am{U dzo{ ZrVyZ añvm H$aÊ`mÀ m mjurgmr>r mwoamzà`m S>m JamV dñvr H$ê$Z amhumao Am{Xdmgr bmoh$ 15 Am JñQ> amoor Zoai- mwoamz KmQ>añË`mV añvm amoh$mo Am XmobZ H$aUma hmovo. Xaå`mZ, nmbh$ Ìr A{XVr VQ>H$ao `m Zr Am{Xdmgr dms>çm H$S>o OmUmam añvm ~Z{dbm OmB b, Ago AmídmgZ {Xbo, Ë`m wio Am{XdmgtZr amñvm amoh$mo Am XmobZ ñw{jv Ho$bo Amho. 22 Owb amoor Pmboë`m A{Vd ï>r wio Owå mnå>r `owyz mwoamzà`m S>m JamV Agboë`m 12 Am{Xdmgr dms>çm Zm OmUmam añvm ßbmpñQ>H$Mo ÜdO, {Va Jm mñh$mr {dh«$s H$aUmè m da JwÝho XmIb H$am { R>mJa, Zm Xbo, O VIma, Im Xo, O {Oam ObXwJ, Imoam ~ Xa qmmka, nwt>o amohm AmXr Jmdm H$S>o OmÊ`mgmR>r AZoH$ MmaMmH$s, XwMmH$s dmhzñdma qhxÿ OZOmJ Vr g{ VrMr mjur àemgzmbm {ZdoXZ gmxa `mm mjm Mm Am{YH$ dmna H$aVmV. Ë`m wio amoo dx i AgVo. mì, EH$Xam nwbmda XaamoO mor>çm à mumda Jwao ~gbobr Agë`mZo dmhz MmbH$m Zm Am{U nmxmmè`m Zm EH$Xam ~moyh$s>o OmVmZm AWdm wê$s>h$s>o `ovmzm Iyn AS>Wim `ov AgVmo. H$mhr doim dmhzm Mr H$m S>r hmovo. Va, H$mhr doim Jwao H$m`Xm{damoYr Amho. AemoH$MH«$mgh {Va ½`mMm mñh$ ~ZdUo Am{U dmnauo, hm ÜdOg {hvozwgma amï >ÜdOmMm Ad mzm Amho, Agohr g{ VrÀ`m dvrzo gmxa H$aÊ`mV Amboë`m {ZdoXZmV åhq>bo Amho. XoemÀ`m ñdmv Í`bT>çmV gh^mjr Pmboë`m H«$m {VH$maH$m Zr `m amï >ÜdOmÀ`m à{vð>ogmr>r Amnë`m àmummo ~{bxmz {Xbo. Ë`m À`m `m ~{bxmzmmoñ au H$ê$Z amï >ÜdOmMm gý mz amiyz ZmJ[aH$m Zr Amnbo amï >H$V ì` ~Omdmdo, Ago AmdmhZ qhxy OZOmJ Vr g{ VrÀ`m dvrzo H$aÊ`mV Ambo Amho. EH$Xam nwbmda moh$mq> Jwam Mr H$m` emim qejo CJmaÊ`mMr mor>r eš`vm AgVo. wê$s> ehamv XoIrb Aer Jwao { $av AgVmV na Vw Ë`m Mm R>mog ~ Xmo~ñV H$aUo AdKS> Pmbo Amho. EH$Xam nwbmdarb moh$mq> Jwam Mm àíz OQ>rb ~Zbm Amho. `m nwbmdarb mjm da {dúwv {Xdo Zgë`mZo amìr H$mhrM {XgV Zmhr, Ë`m wio AZoH$ J«m ñw Jwam da AmXiVmV. `m Jwam Mm ~ Xmo~ñV Z $s Hw$Ur H$am`Mm? hmm mor>m nom ns>bm Amho. moh$mq> Jwam À`m amooà`m H$m` emio wio nmxmmar Am{U dmhzmmbh$ mì h amu Pmë`mMo {XgyZ `ov AmhoV. ZmJn M r CËgmhmV >& gwvmadms>r & dmvm ha & gwvmadms>r n MH«$moer Ü`o ZmJn M rmm gu nma n[ah$ nõvrzo CËgmhr dmvmdaum Ü`o gmoam H$aÊ`mV Ambm. `mdoir H$mobmS>, amohm ~momanor>o Ü`o ZmJmo~mÀ`m nyoogmr>r bmjumar Jmo moq>rmr dob {dh«$sg CnbãY hmovr. hr dob Xhm én o XamZo {dh$ê mv ov hmovr. VgoM amohm ~momanor>ov mvrmo AmH$f H$ ZmJhr {dh«$sg Ambo hmovo. {hbm Zr KarM {nr>mmm ZmJ V`ma H$ê$Z Ë`mda Jmo moq>rmm dob Am{U w$bm Zr ZmJmMr Zmo^mdo nyom Ho$br. gwvmadms>rgh `oai, Jm idms>r, H$m W, T>moH$bodmS>r, XyaQ>mobr, Om Jmd, OmYddmS>r, nmwaeov, OmdQ>o, Hw$S>br, Am {~dbr, gmdadms>r, YJS>dmS>r VgoM AÝ` n[agam Ü`o {hbm Zr nma n[ah$ nõvrzo ZmJmMr nyom Ho$br. dmhÿz Jobm Amho. Ë`mMdoir l XmZ H$ê$Z V`ma Ho$bobm añvm dmhÿz OmVmZmM Ë`m añë`mv Agbobo gmh$dxoirb ZmXwéñV Pmbo AmhoV. Amnë`m añë`m~m~v Am{Xdmgr H$m` H$V} O Vw nmayr, JUoe nmayr `m À`mgh Am{Xdmgr g KQ>ZoMo H$m` H$V} `m Zr nmbh$ Ìr A{XVr VQ>H$ao `m Mr H$O V `owo Amë`mZ Va ^oq> KoVbr. nmbh$ Ìr VQ>H$ao `m Zr Am{Xdmgr bmoh$m Zm añë`mdmmyz d {MV R>odbo OmUma Zmhr, Agm eãx XoVmZmM Ë`m dms>çm H$S>o OmUmam añë`mgmr>r Amdí`H$ {ZYr CnbãY H$ê$Z {Xbm OmB b, Ago AmídmgZ {Xbo. mì, EH$ {hý`mv ~m YH$m {d^mjmzo H$moUVrhr nyv Vm Ho$br Zmhr, Va mì 3 Am ŠQ>mo~a amoor Am{Xdmgr g KQ>Zm CnmofU H$arb, Ago O Vw nmayr `m Zr Omhra Ho$bo. nmbxms> n[aga Pmbm IÈo> w³v & Im ~-amohm & dmvm ha & Im ~-nmbxms>-amohm `m mjm darb nmbxms> ZXr nwbmà`m añë`mdarb ^mjmvrb IÈo> VmËnwaË`m ñdê$nmv ~wp{dë`mzo àdmgr djm bm {Xbmgm { imbm Amho. nmdgmmo nmur IS²>S>çmV Vw ~ë`mzo d IS²>S>çm Mm A XmO `ov Zgë`mZo H$mhr ~mb H$ñdmam Zm AnKmVmbmhr gm moao Omdo bmjbo Amho. añë`mmr J ^ra g ñ`m bjmv KoVm mbgb J«mVn Mm`VrÀ m dvrzo añë`mdarb IÈo> ~wo{dë`mzo dmhzmmbh$ d àdmgr {Xbmgm { imbm Agë`mMo {XgyZ `ov Amho. H $frdbà m dmmh$m Zm AmdmhZ AÞXmZ ho loð> XmZ Amho. Amnbm dmt>{xdg, b¾mmm dmt>{xdg VgoM Amnë m ZmVodmB H$- { Ìm À m ñ {VXrZr AmnU g momvrb VimJmimVrb bmoh$m Zm AÞXmZ H$amdo Ago AmdmhZ H $frdb AmnUmbm H$arV Amho. A{b~mJ owrb lr H$ÀN>r O Z ^dz M [aq>o~b Q >ñq>à m dvrzo AÞXmZmgmR>r EH$ A{^Zd moozm AmIbr Amho. {Oëhm é½umb mv XþJ ^mjmvrb amhumao Am{Xdmgr, mob Owar H$aUmao, Jmoa-Jar~ é½u {d{dy CnMmam gmr>r owo ov AgVmV. Á m À mh$s>o oê m-omê mmo XoIrb nwaogo n go ZgVmV Am{U mv KamVbm H$ dvm nwéf Oa AmOmar Agob Va m bmoh$m Mr mor>r Am{W H$ Hw$M ~Um hmov AgVo. mgmr>r m Q >ñq>à m dvrzo {Oëhm é½umb mv XmIb Agboë m é½um À m EH$m ZmVodmB H$mbm OodUmMr gmo H$aÊ mv Ambr Amho. {Oëhm é½umb mv $³V é½um gmr>r OodUmMr gah$mar gmo AgVo, Ë m À m gmo~v é½umb mv amhumè m ZmVodmB H$m Zm OodU { iv Zmhr. Aem n[apñwvrv é½umà m ZmVodmB H$mbm $ma H$R>rU n[apñwvrbm Vm S> XoD$Z nmoq>mmr IiJr ^amdr bmjvo qh$~hþzm H$mhr doiobm Cnmg marmrhr doi Ë m À mda AmoT>mdVo. Ë m À m m AS>rAS>MUr bjmv KoD$Z lr H$ÀN>r O Z ^dzzo Agmø é½umà m EH$m ZmVodmB H$mbm EH$ doimo nyu OodU XoÊ mg gwédmv Ho$br gmoeb r{s> mda {d{dy {df Q > S dfm ohvm & A{b~mJ & AmO ^mavmmm 75 dm ñdmv Í {Xdg Agë m wio gmoeb { S>r mda H$mb nmgyz M ñdmv Í {Xdg gmoam H$aÊ mg gwédmv Pmbr. h eq J B {S>noZS>Ýg S>o, A V mohëgd Q > S> Pmbo. Ë mm~amo~a n VàYmZ Za Ð moxrozr14 Am JñQ> hm Amnë`m bmoh$m Mo g Kf Am{U ~{bxmz bjmv R>odÊ`mgmR>r Xoe^amV Partition Horrors Remembrance Day åhuyz gmoam Ho$bm OmB b Aer KmofUm Ho$br. Xaå`mZ, AZoH$m Zr hmamï >mmo mor w» Ìr SOCIAL MEDIA ns>gmx {dbmgamd Xoe wi m Zm lüxm Obr dm{hbr. 14 Am JñQ>bm {dbmgamd Xoe wi m Mr nyê {VWr AgVo. Ë m À m MmhË m Zr Ago V ì º$Ho$bo H$s XoemV Am{U amá mv nwýhm Ë m À m gmaim ZoVm hmouo Zmhr. AZoH$m Zr Agohr åhq>bo H$s AmO Vo Oa AgVo hmamï >mmo amoh$mau dojio AgVo. m ì {V[aº$ 100 S>o ²g Am $ S>r.E.Ho$. Q > S> Pmbo. Vm{ i ZmSy> Ü o E.Ho$. ñq> {bz m À m ZoÎm ËdmVrb S>r.E.Ho$. gah$mamo amá m Ü o 100 {Xdg nyu Pmbo. Ë m wio hm {df XoIrb MM}V hmovm. ³bm{g $mb S> Om{hamV N>moQ>r, Cn w³vvm mor>r {nh$an Q>oånmoda AZw^dr XmoZ S >m ìha, Am{U Mma bo~a Amdí H$ AmhoV. Z ~a A{b~mJ n[agamvrb H$ rv-h$ r {eju 12 dr VgoM S >m qdj bm gz Agboë m ì ³VrZo g nh $! goëg Z - mo~mb b {dh«$sgmr>r 2) mo~mb b {S>boìhargmR>r g nh $ H$ dm 4000 én o AmnU gwmdbobr ZmoH$a Amåhr R>odë mg w ~B, H$m {Xdbr owo N>moQ>çm amr>r Hw$Qw> ~mgmr>r KaH$m mgmr>r 24 Vmg amhumè m wbrmr JaO Amho. ^mh$è m, MnmVr, ^mor H$ê$ eh$umar njmamà m AnojoghrV. g nh $ A{b~mJ ZJan[afX hôrv Mmby ~m YH$m mv 1BHK/2BHK Flats CnbãY. 70 % H$m nyu A{b~mJ- 350 Sq.foot, Vi Obm, ^ms>çmzo CnbãY, ^anya nm{hª$j OmJm, office JmoS>mdyZ, ³bmgog / A{b~mJ Yrb { $OrAmoWoanr p³b{zh$gmr>r {eh$md$ nwéf- {hbm nm{hoov / Om{hamVrgmR>r g nh $ (02141) / Amho. m moozov XaamoO {H$ mz 70/80 bmoh$ OodV AgVmV. m OodUmMm IM à{v {Xdg é AgyZ hr XoUJr XoÊmmè mmm $moq>mo H $frdb Ü o N>mnbm OmB b. Var OmñVrV OmñV bmoh$m Zr AÞXmZ godomm bm^ KoD$Z m gm m{oh$ CnH«$ mv gh^mjr ìhmdo Ago AmdmhZ H $frdb H$arV Amho. g nh $ (~rnrz amr>dm) (A{ V ehmz X) w» g nmxh$, H $frdb AmOMo AÞXmVo H $.lr. JUnV Zmam U dmargo m À m ñ aumw H $.lr. gwyra lrya Jmd S> m À m ñ aumw

3 ñdmv Í {XZmÀ m hm{x H$ ew^ào N>m! A V hmoëgd... ` XmMo ho ñdmv Í`mMo A V hmoëgd df CËgd H$ar CËgmhr Zm ZmV XmQ>o hf e{hxm À`m `m Xoem hdm àjvrmm ñne Ë`m Zr gm S>bo ao a³v AmnU H$ê$ CËH$f CnH$ma AmnUmdar Ho$bm Ë`m Zr ao g Kf H«$m {Vdram lõm Obr Xoe H$am`Mm AmXe {damoyh$ gîmmymar H$amdo gx d {d e gwdu hmoëgdmh$s>o ZoBb ao àë`oh$ df dm`m Z hmo ~{bxmz Omhbm n[ag ñne ñdmjv Zd ^mavmmo H$arb {díd ho ghf g ndm AmVm bt>m`m AmnUmV H$m g Kf VoìhmM hmobb g $b A V hmoëgdr df - ho V wgar $, nwuo am JS> && a{ddma, {XZm H 15 Am JñQ>> 2021 qh$ V 4 bm H$S>mD$ZnmgyZ "ñdmv Í ' amìr 10 dmoon ªV XþH$mZm Zm w^m ñdmv Í {XZ AWm V 15 Am JñQ>nmgyZ gd XþH$mZm Zm bm H$S>mD$Z Ü o "ñdmv Í ' { iuma Amho. am JS> {Oëømgh amá mvrb gd XwH$mZm ~m~vmo {Z~ªY AmUIr {e{wb H$aÊ`mV Ambo AgyZ, AmVm gd XwH$mZo gd dmar amìr Xhm dmoon`ªv gwê$ amhvrb. AmVmn`ªV XwH$mZm Zm gm H$mir Mma dmoon`ªv gwê$ R>do Ê`mMr w^m hmovr. Zì m {Z` m Mr 15 Am JñQ>nmgyZ A b~omdur Ho$br OmUma Amho. AË`mdí`H$ VgoM AË`mdí`H$ godvo Zgbobr XwH$mZo AmR> dmoon`ªvm gwê$ hmovr. `m XwH$mZXmam Zmhr {Xbmgm XoV w» g{md grvmam Hw$ Q>o `m Zr Zdr {Z` mdbr Omhra Ho$br. gd XwH$mZo, VgoM em qnj m b amìr Xhm dmoon`ªv gwê$ R>do Ê`mg w^m XoÊ`mV Ambr Amho. na V,w em qnj m b Ü`o H$mopìhS> bgrmo XmoÝhr S>mgo KoUmè`m ZmM àdoe XoÊ`mV `mdm, Ago {ZX}e Am`w³Vm Zr {Xbo Amho. XmoZ S>mg o KoUmè m ZmM m b Ü o àdoe Aer Amho {Z` mdbr gd XwH$mZo, em qnj m b amìr 10 n`ªv aoñq>ma Q >, ~ma, gbyz, ã`wq>r nmb a, ñnm, BZS>mA o a Ioim gmr>r IoimSy> Mho r XmoÝhr S>mgo nyu hmouo Amdí`H$ Amho. ã`wq>r nmb a, {O, gbyz, ñnmhr amìr Xhm dmoon`ªv gwê$ amhrb. na V,w j VoÀ`m 50 Q> $o J«mhH$m ZmM nadmzjr Agob. aoñq>ma Q >, CÚmZm~m~V OwZMo AmXoe bmjy AmhoV. Ë`m wio aoñq>ma Q >, ~ma amìr Xhm dmoon`ªv, Va CÚmZo {Xdg^a gwê$ amhvrb. eovr, ~m YH$m o {Z`{ V gwê$ amhrb. MwH$sMo d AnyU enwnì XmIb "Amdmg gan Mm da H$madmB H$am' Vmbw³ mvrb Amdmg J«mnn Mm VrMo gan M A{^OrV H$dio m Zr {ZdS>UHw $sdoir XmIb Ho$boë m Zm {ZX}eZ nìmgmo~và m enwnìm Ü o Amnë m mb Îmo{df r MwH$sMr Am{U AnyU m{hvr {Xbr Amho. VgoM Ë m Zr dm{f H$ CËnÞm~m~VXoIrb MwH$sMr m{hvr {Xbobr Agë mzoo Ë m À mda $m OXmar JwÝhm XmIb H$éZ nx aô H$aÊ mmr mjur O Ð amuo m Zr Ho$br Amho. hm AO {Oëhm{YH$mar {dhÿaà`m gah$mar OmJoMr {dh«$s àemgzmbm Yabo dor>rg bmq>mz m amoiumao g nuy IS>H$mi moh$io JwaMaU. pàn> ma bmoh$m Zm {d{eï> mgir XoUmao hom {R>H$mU, {OWo mgir mabr OmVo. eoh$s>mo JwaTo >mao o {Xdg^a MaV Agbob,o ~mjs>v amhumao ñdmv Í 75 AmO ÜdOmamohU 75 ì m ^mavr ñdmv Í {XZm{Z{ Îm am JS> {OëømV {d{dy emgh$s H$m m b mv ÜdOmamohU g ma ^mmo Am mooz H$aÊ mv Ambo Amho. {OëømMm emgh$s ÜdOmamohU g ma ^ CÚmoJ, I{ZH$, n` Q>Z, $bmoënmxz, H«$sS>m d `wdh$ H$ë`mU, amo{eï>mmma, m{hvr d OZg nh $ amá Ìr VWm am JS>À m nmbh$ Ìr A{XVr VQ>H$ao m À m hñvo nmobrg w» mb mà m XmZmda ÜdOmamohU gh$mir ZD$ dmovm H$aÊ mv ouma Amho. mdoir {Oëhm n[afxoà m AÜ jm mo{jvm nmayr, {Oëhm{YH$mar {ZYr Mm Yar, {Oëhm Ý m myre {d^m B Jio, {Oëhm n[afxomo w» H$m H$mar A{YH$mar S>m. {H$aU nmq>rb, nmobrg AYrjH$ AemoH$ XþYo AmXr CnpñWV amhuma AmhoV. Va, {Oëhm n[afxoà m {edvrw àemgh$s B mavrv AÜ jm mojvm nmayr m À m hñvo ÜdOmamohU H$aÊ mv ouma Amho. A{b~mJ ZJan[afXoÀ m àm JUmV ZJamÜ j àem V ZmB H$ ho ÜdOmamohU H$aVrb. Ë mmà muo n Mm V g{ VrÀ m àm JUmV g^mnvr à mox R>mHy$a m À m hñvo ÜdOmamohU hmobb. ÜdOmamohU g ma ^màg Jr H$moamoZm g gjm À m nmíd ^ y rda {deof H$m H$«m Mo Am mooz H$aÊ mv ouma Zgë mmo gm JÊ mv Ambo. hom ñwi. Hw$Urhr S m`qdj {eh$ê`mgmr>r dmnamv Agbob,o ^bo mor>o H$moUVmhr AnKmV Z KS>Vm AZoH$m Zm MmbH$ ~ZdUmao {R>H$mU. nu, ^y m{ $`m À`m ZOaoZo KmV Ho$bm. Am{U, {O amìr 10 n`ªv (j VoÀ`m 50 Q> $o ) {ddmh gmohim Iwë m àm JUmV XmoZeo OUm Zm, Va hm b Ü`o 100 bmoh$m Zm nadmzjr BZS>mAo a H«$sS>m àh$mamgmr>r IoimSy> Zm XmoÝhr S>mg o Amdí`H$. gm m{oh$, gm ñh ${VH$ H$m` H$«amÌr Xhm dmoon`ªv (j VoÀ`m 50 Q> $o ) emim, hm{dúmb`o, Ym{ H$ ñwio, ObVaU, ZmQ>çJ h, {gzo mj h ~ X. a{ddmarhr XwH$mZo amhuma gwê$. bmb {H$ëë mbm "H $Q>oZa'Mr VQ>~ Xr ñdmv Í`{XZmÀ`m nmíd ^ y rda gwajov dmt> >& Zdr {X r & d Îmg ñwm & ^mavr` ñdmv Í`{XZmÀ`m nmíd ^ y rda gwajomm Cnm` åhuyz bmb {H$ëë`mÀ`m AmOy~mOybm {eqnj H $Q>Zo aà`m B mavr C^maÊ`mV Amë`m AmhoV. `m H $Q>Zo aà`m B mavtà`m mü` mvyz "amï > àw -gx d àw ' hm g Xe o XoÊ`mV `ouma AgyZ, XoemÀ`m gm ñh ${VH$, d km{zh$ Am{U amï >mer g ~{ YV BVa nmz 5 da A Q>mo Q>rH$ dm Q>a boìhb H $Q >moba nmur Amoìhaâbmo hmoê mnmgyz Wm ~dvmo. n n gmaim-gmaim Mmby ~ X H$aÊ mà m ÌmgmnmgyZ gwq>h$m. nmur Am{U {doomr ~MV. n n S >m az/amoìhabmos>nmgyz gwajrv amhvmo. gd àh$maà m n nmgmr>r CnbãY. 74 H$m m b mv gwzmdurgmr>r àb {~V AgyZ, A{b~mJ VhgrbXma, n Mm V g{ Vr JQ>{dH$mg A{YH$mar m À mh$s>zy Ahdmb mjdbm Amho. m AOm V {Xboë m m{hvrzwgma, A{^OrV amuo m Zr {ZdS>UHy $ AO XmIb H$aVmZm gmxa Ho$boë m enwnìmv Amdmg Yrb AZoH$ mb Îmm Mm CëboIM Zmhr. mv gìh}/jq> Z ~a am OUnmS>m 93 (564), Amdmg Yrb 611 (1393), 371 (861), nmz 5 da qh$ V /-* (1 dfm À m dm aq>rgh) g nh $ M VÝ AmR>dbo (A{b~mJ) mo~m / BVa CËnmXZo CCTV H $ oam {gñq>r, nm{hª$j d ñq >rq> bmb Q> Q>m a, gmoba {gñq>, hmo ìhmoëq>o o ñq {~bm Pa wés>mo JwaMaU Y{ZH$mÀ m KemV >& wés> & {deof à{v{zyr & wés> O {Oam Yrb am X ZmdmZo g wðmbm bmjyz Agbobr IS>H$mi O rz åhuoo nydm nmamo JwaMaU gdmªà`m ZH$iV `m OmJoMm JwnMyn ì`dhma Pmë`mZo mor>o AmíM` ì`³v hmov Amho. dmñv{dh$, hr OmJm {nt>romv gdmªà`m h $mmr. EH$m ~moybm {nam Mo ñwmz, Ë`mÀ`m bjv H$~«ñWmZ Am{U g wðmà`m df 85 A H$ 70 n ð>o 8 Hw$UrVar ZmJnyaMm O rz m{ $`m hmvr Yê$Z hm ì`dhma AZ {VH$ nõvrzo, Hw$Umbmhr Z H$iy XoVm JwnMyn mjm Zo KS>dbm Jobm. `mz Va `m OmJoda H$mhrVar ~ir XoÊ`mÀ`m AKmoar àh$mamzo {dhÿamo gd Y u` J«m ñw IS>~Sy>Z OmJo Pmbo. ~ir Úm`bm Ambobo am Xmda a³vmmm gs>m dmhÿz niyz Job.o Ë`mZ Va O{ ZrÀ`m ì`dhmammo H$Q>H$mañWmZ CKS> Pmbo. wpñb g momgh amr>m, nmz 5 da AmJar, ~m Õ MERI AZADI MERA SKILL Happy Indepandance Day

4 h Îdm Mo Vmam~mB nmq>rb m Mo {ZYZ & agm Zr & dmvm ha & OwZr nmogar agm`zr `owrb Vmam~mBª {dç>b nmq>rb `m Mm d ÕmnH$mimZo {ZYZ Pmbo. Ë`yg `r Ë`m n À`mhÎma dfmªà`m hmoë`m. Ë`m Mm Ë`y Pmë`mMog OVmM A Ë`g ñh$mamgmr>r gd njr` mý`da, {d{dy g ñwm Mo n X m { Y H $ m a r CnpñWV hmovo.vmam~mbª nmq>rb `m Mm gai gmym m`miy ñd^md Agë`mZo Ë`m gdmªzm hì`mem dmq>m`à`m. OyZr nmogar JmdmV Ë`m gdmªà`m AmBª åhuyzm n[a{mv hmoë`m. `m Mo {ZYZ Pmë`mZo agm`zr OwZr nmogargh AmgnmgÀ`m n[agamv emoh$ ì`³v Ho$bm OmV Amho.CÎmaH$m` gmo dma 16 Am JñQ> amoor OwZr nmogar agm`zr `owrb amhë`m Kar hmouma AmhoV. e j{uh$ gm{hë`mmr ^oq> & Im ~-amoho >& dmvm ha & ZdOrdZ {eju àgmah$ S>i Im ~ g M{bV Ý`y B p½be ñhy$b {dç>bdms>r-amoibmq>r `m {dúmb`mg Am±pŠg{ Q>a d W m rq>a VgoM e j{uh$ gm{hë` ^oq> XoÊ`mMm H$m` H«$ CËgmhmV H$aÊ`mV Ambm. gm m{oh$ H$m` H$V} g ra amr>o, gwyra amr>o, amoez ~mañh$a `m À`mH$Sy>Z gxamo gm{hë` {dúmb`mg XoÊ`mV Ambo AgyZ `mdoir A{Zb Im S>oH$a, Jm V OmYd, {eënm ads>o, AM Zm ads>o, gw{à`m OmYd, F$frHo$e hm{s>h$, gw{ov bmoi S>o, {ZVoe nmoq> $mos>o AmXr CnpñWV hmovo. gm m{oh$ H$m` H$V} g{ a amr>o,gw{ya amr>o-r>muo d amoez ~mañh$aamoibmq>r `m Zr {dúmb`mg Ho$boë`m `m ghh$m`m ~Ôb g ñwm d {dúmb`mmo dvrzo Ë`m Mo {deof Am^ma ì`³v H$aÊ`mV Ambo AmhoV. agm ZrV Amamo½ dñvy Mo dmq>n & agm`zr & dmvm ha & Jwad g mommo Ooð> ZoVo mor ZJamÜ`j XÎmmOr gwah$a `m À`m dmt>{xdgm{z{ Îm am`js> {Oëhm ApIb Jwad g mo g KQ>ZoÀ`mdVrZo Mm H$ J«m ru é½umb`mvrb é½umzm $io,{^pñh$q> nws>o, gr {dq>m{ Z Á`yg AmXr Amamo½`Xm`r dñvy Mo dmq>n H$aÊ`mV Ambo. `màg Jr Mm H$ J«m ru é½umb`mvrb é½um À`m Mohè`mda g mymzmmo dmvmdau {XgyZ Ambo.`mdoir g KQ>ZoMo àxoe `wdh$ AÜ`j {do` R>moga, am`js> {Oëhm AÜ`j Am mob Jwad, VwnJm d V Q>m w³vr AÜ`j `mojoe Jwad, VwnJm d Jwad g mo AÜ`j amhþb Jwad VgoM VoWrb S>m ŠQ>a,H$ Mmar CnpñWV hmovo. am JS> nyaj«ñvm gmr>r JmoëS>Z J«wnH$Sy>Z Am{W H$ XV & nzdob & dmvm ha & Ìr hom OrdZ! ho ~«rxdmš` OmonmgV { Ìm Zr { Ìm Mr { Ìm gmr>r Mmbdbobr g ñwm åhuoo JmoëS>Z J«wn nzdob! gm m{oh$ CnH«$ m VyZ VimJmimVrb OZ mzgm Mo OrdZ mz C MmdÊ`mMo H$m` JmoëS>Z J«wn gmvë`mzo H$aV Ambm Amho. AmnU g mommo XoUo bmjvmo `m ^mdzovyz JmoëS>Z J«wn nzdob `m g ñwozo am`js> {OëømVrb nyaj«ñv ~m Ydm Mo nwzd gz H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo {Oëhm AmnÎmr {Z`moOZ {ZYr Ü`o Am{W H$ `mojxmz åhuyz én`o Mm YZmXoe àemgzmbm gwnyx Ho$bm Amho. hms>gh g nyu am`js> {Oëømbm hmnwamà`m XUŠ`mV gm m{oh$ dzrh$au {d^mjmh$sy>z amonm Mr {dh«$s & Zoai & dmvm ha & dz hmoëgd H$mimV mjrb {XS>-XmoZ dfm nojm `m dfu ZmJarH$m Zr mor>çm am`js> Yrb H$O V gm m{oh$ gdbvrà`m XamV amon à mumv dz hmoëgdmv dzrh$au {d^mjmzo 15 OyZ Vo {d{dy àh$mamr O Jbr 30 gßq> ~a n`ªv gwé AgUmè`m 6010 amon Am{U 14 àemgh$s` d $ipms> Am{U dzm fyr dz hmoëgdmv 8 Am JñQ>>n`ªV 67 {d^mjm Zm 6880 amonm Mo {dzm wë amonm Mr IaoXr Ho$br.Ë`m wio ì`º$s Zm amonm Mr {dh«$s Ho$br dmq>n Ho$bo Amho. Amho. Ë`m Ü`o H$a O, qmm, Om ^wi, 15 gßq> ~an`ªv gwé AgUmè`m d j g dy Zmgh n`m daummm AgyZ Ë`m Yrb 1 bmi 20 homa hmamï > emgzmà`m Amdim, {gvm $i, H$m{eX, ~m ~w, dz hmoëgd H$mimV OmñVrV g Vmob amiê`mgmr>r én`o hgyb gm m{oh$ dzrh$au dz hmoëgdmv H$O V gm m{oh$ gmj, H$X ~, noëqḿo $m `m O Jir OmñV à mumv `m `moozomm bm^ ZmJarH$m Zr Ho$bobm à`ëz H$O V {d^mjmzo emgzmà`m {VOmoarV dzrh$au {d^mjmh$sy>z bhmz d $i PmS>m Mm g mdoe AgyZ ZmJarH$m Zr `mdm Ago AmdmhZ AË` V H$m VwH$mñnX Amho. O m Amho. Va, H$O V Yrb 41 {nedrvrb amon 10 én`o Va, AmSw>igm, {ZaJwS>r, ~«måhr, B ewqbj, H$O V gm m{oh$ dzrh$au {d^mjmmo - EZ.Eg. nmq>rb J«m n Mm`VtZm 8300 amon, mor>çm {nedrvrb amon 40 én`o à{v Jwbdoi, Vwig d H$mir{ ar `m dz dzn[ajoì A{YH$mar EZ. Eg. dzn[ajoì A{YH$mar, Imbmnya Yrb 30 J«m n Mm`VtZm amonmmr {dh«$s 30 gßq> ~an`ªv gwé Am fyr dzñnvtmm g mdoe Amho. nmq>rb `m Zr Ho$bo Amho. gm m{oh$ dzrh$au H$O V Z w³v $md$ S>oeZV }$ Amamo½` VnmgUr & gwymjs>-nmbr & dmvm ha & Z w³v $md$ S>oeZ, {gõoída J«m n Mm`V d Amamo½` CnH $Ð `m À`m g `w³v$ {dú mzo amorn emim {güxoída `owo AZmoIo Amamo½` {e~ra ZwH$VoM g nþ Pmbo. `mdoir amoj {ZXmZ, VnmgUr d mo $V Am fy CnMma H$aÊ`mV Ambo. `m ~amo~am mz{gh$ Amamo½` gñt> amhê`mgmr>r Am`wî` Iyn gw Xa Amho; mmm mm hm à^mdr CnH«$ am~{dê`mv Ambm. `m {e{~amv S>m. A{ídZr àm S> Am{W H$ d Or{dV ZwH$gmZ ghz H$amdo bmjbo. Vir`o Jmdmda XaS> H$mogië`m wio g nyu Jmd Zï> Pmbo, {Zînmn Ordm Zm hh$zmh$ wh$mdo bmjbo. nya Amogaë`mZ Va nyaj«ñvm Zm {d{dy Q>ßß`mda XV H$aÊ`mMo AmnÎmr {Z`moOZmMo EH$ emó AgVo. Ë`m Ü`o EH$ {Xdg, EH$ AmR>dS>m, EH$ {hzm `mvrb {d{dy Q>ßß`m da Amdí`H$ Vr XV H$aUo H«$ àmá AgVo. nya Amogaë`mda n{hë`m {Xder JaO AgVo Vr ñdàn> {nê`mmo nmur, H$nS>o, {eodbobo AÞ. EH$ AmR>dS>çmZ Va JaO AgVo Vr ñdàn>vm, H$moaS>o aoez, gmwr wio ngaumè`m amojm Zm AQ>H$md KmbÊ`mgmR>r Am fymonmma àemgzmà`m hdmbr gwnyx Ho$bm. JoR>o, S>m. `mo{jvm JmoS}>, S>m. A{OV JoR>o, S>m. hoe Jmogmdr, S>m. ZmoO WmoamV d Q>r `m Zr ZmJ[aH$m Mr mo $V VnmgUr d CnMma Ho$bo. `mdoir CnpñWVm Zm mo $V Aënmonhma XoÊ`mV Ambm. nw{xdo Mmby H$aÊ`mMr mjur & nzdob & dmvm ha & nzdob eha n[agamv AZoH$ {R>H$mUr nw{xdo d hm` mñh$ ~ X AgyZ Ë`m wio AZw{MV àh$ma KSy> eh$vmv Var ZmJ[aH$m Mr J agmò Q>miÊ`mgmR>r nw{xdo d hm` mñh$ ËdarV Mmby H$aÊ`mMr mjur ZJagodH$ amoy gmozr `m Zr nzdob hmzjanm{bho$mo Am`w³V Xoe wi `m Zm {Xboë`m {ZdoXZmÛmao Ho$br Amho. `m {ZdoXZmV ZJagodH$ amoy gmozr `m Zr åhq>bo Amho H$s, à^mj H«$.-19 Yrb {d{dy {R>H$mUr nw{xdo VgoM H$mhr Mm H$mV ~g{dê`mv Ambobo hm` mñh$ {Xdo H$mhr {hý`m nmgyz ~ X AmhoV. Ë`m wio ZmJ[aH$m Zm amìrà`m doiog `o-om H$aVmZm J agmò hmov Amho. Ë`mMà muo Aem {R>H$mUr H$Yrhr AZw{MV àh$ma KSy> eh$vmv. A Yma Agë`mZo Mmoè`m d bwq> marmr eš`vm ZmH$aVm `ouo eš` Zmhr. Var ZmJ[aH$m Mr J agmò Q>miÊ`mgmR>r nw{xdo d hm` mñh$ ËdarV Mmby H$aÊ`mMr mjur ZJagodH$ amoy gmozr `m Zr nzdob hmzjanm{bho$mo Am`w³V Xoe wi `m Zm {Xboë`m {ZdoXZmÛmao Ho$br Amho. V m OZVog `m rzo H$i{dÊ`mV `ovo H$s, Am Mo A{ecm Zr m Oo Amdmg, Vm. A{c~mJ, {O. am`js> `owrc Imcrc du ZmMr { ih$v, Ë`m { ih$vrà`m {dú mz mch$ lr Vr. gw Vr AmË mam amuo, am. Amdmg `m MoH$Sy>Z H$m` mch$s hšh$mzo {dh$v KoÊ`mMo R>a{dco Amho. { ih$vtmo du Z m Oo JQ> Z./{h. Z. joì (ho. Ama) AmH$ma (é. n.) Amdmg 312/ nmo. I gxamr { ih$v hr Ë`m À`m {Zd}Y mch$s hšh$mmr d àë`j Vm~oH$ãOm d{hdmq>rvrc AgyZ Vr {dh$ê`mmm Ë`m g hšh$ A{YH$ma Agë`m~m~VMm {Zdm im {dú mz mch$m Zr Am À`m A{ecm g {Xcocm Amho. mì Var XoIrc da du Z Ho$coë`m { ih$vrda AWdm {VMo H$moUË`mhr ^mjmda Hw$UmMmhr {dh«$s, JhmU, XmZ, ^ms>onq²>q>m, {dh«$smm H$ama, dmagmhšh$, {co, {cez, MmO, nmoq>jr, Vm~m, d{hdmq>, BO Q>ar hšh$, OmÊ`m-`oÊ`mÀ`m añë`mà`m d{hdmq>rmm hšh$ `m AWdm AÝ` H$moUË`mhr àh$mamm hšh$-{hvg ~ Y Agë`mg AWdm AÝ` H$moUË`mhr VèhoZo gxa { ih$vrmo {dh«$s ì`dhmamg hah$v Agë`mg Ë`m Zr Ë`m À`m hah$vr AJa VH«$mar hr ZmoQ>rg à{güx Pmë`mnmgyZ 14 {Xdgm Mo AmV Imcr {Xcoë`m Am Mo nëë`mda H$mJXmonÌr nwamì`m g{hv coir ñdê$nmv AmUyZ Úmì`mV. wxvrv Hw$UmMrhr, H$moUË`mhr àh$mamr VH«$ma AWdm hah$v Z Amë`mg gxamr { ih$v hr {dú mz mch$m À`m {Zd}Y d {ZOmoI r mch$s hšh$mmr Amho d {VModa AÝ` Hw$UmMmhr H$moUË`mhr àh$mamm hšh${hvg ~ Y Zmhr AWdm Vgm hšh$ AgyZhr Vmo Ë`m Zr {dú mz mch$m À`m VgoM Am À`m A{ecm À`m cm^m V gmosy>z {Xcm Amho, Ago J {hv Yê$Z Am Mo A{ec ì`dhma nyu H$aVrc d mjmhÿz wxvrz Va Amcocr Hw$UmMrhr VH«$ma AJa hah$v {dmmamv KoVcr OmUma Zmhr, ho gdmªg H$imdo. A{c~mJ VmarI : 15/8/2021 $md$ S>oeZÀ`m g Mm{bH$m w³vm ^mogbo, Apñ Vm H$mbZ, aozr Hw$èhmS>o Am{U S>m. `mo{jvm JmoS}> `m À`m g H$ënZoVyZ ho {e{~a AmZ Xm`r nõvrzo Pmbo. `m Ü`o ì`³v ìhm! [a³v ìhm!! w³v Am ~ir J«m ñw S>imH$Sy>Z Am{W H$ XV & nmobmxnya & dmvm ha & VmbwŠ`mVrb Ho$dZmio Am{U gmia gwvmadms>r `owoxas> H$mogiyZ mor>`m à mumv Or{dV Am{U {dîmhmzr Pmbr Amho. `m JmdmVrb V ì`³vrà`m Hw$Qw> ~r`m Zm J«m ñw S>i Am ~ir `m À`mdVrZo Am{W H$ ghmæ` H$aÊ`mV Ambo. ~m{yvm Zm XV dmq>nmà`m CnH«$ mg Am ~ir JmdMo a{hdmgr d nmobmxnya ZJan[afXMo mor CnZJamÜ`j àh$me Jm`H$dmS> `m Mo ghh$m` bm^bo VgoM `màg Jr Am ~irmo e{eh$m V bú U {MH$Uo, gimam {MH$Uo, gmiw Io, {Zboer A{hao VgoM Am ~ir JmdmVrb VéU S>ir kmzxod {MH$Uo, JwUmOr {MH$Uo, gwzrb {MH$Uo, ZmJoe {eh}$, Joe ho CnpñWV hmovo. Am{Xdmgr {dúmï`mªzm nwñvh$ g M ^oq> & mujmd & dmvm ha & gm m{oh$, e j{uh$, H$bm, H«$sS>m, d ÚH$s` d g ñh $Vr joìmv Jobr 14 df} H$m` av Agboë`m A{dîH$ma $md$ S>oeZ am`js> emiozo mujmd VmbwŠ`mVrb VmgJmd Am{Xdmgr dms>rdarb {dúmï`mªzm nwñvh$ g M ^oq> XoÊ`mV Ambo. H$moamoZm hm mar H$mimV amoojma J mdboë`m Am{Xdmgr ~m Ydm À`m nmë`m Zm ghmæ`^yv ìhmdo `mgmr>r JaOy {dúmï`mªzm nwñvh$ g M ^oq> XoÊ`mV `ov AmhoV. g ñwomo am`js> {OëhmÜ`j g {Xn ZmJo, am`js> {OëhmH$m`m Ü`j e H$a qexo `m À`m à`ëzmvyz gxa nwñvh$ g M dmq>n H$aÊ`mV Ambo. `mdoir mujmd VmbwH$m AÜ`j {XZoe hm{s>h$, mévr $md$ S>oeZMo A{OV eos>jo, VmgJmd Am{XdmgrdmS>r darb {dúmwu, nmbh$ d J«m ñw CnpñWV hmovo. dmq>n H$aÊ`mV Ambobo nwñvh$ g M H$ë`mUr em Vmam ImS>o `m À`m ñ aumw Jmoaj {Xa AÜ`j em Vmam ~miy ImS>o `m Zr d am`js>mo {eboxma `m J«wnÀ`m dvrzo ^oq> XoÊ`mV Ambo. {dúmï`mªzm nwñvho$ àmá Pmë`m~Ôb am`js> mü`{ H$ {dúmb`mmo {XZoe hm{s>h$ `m Zr g ñwomo Am^ma ì`³v$ Ho$br AmhoV. AmO {XZm H$ amoor mâ m ghr{zer d H$moQ>m À m {e³ m{zer {Xbr. ghr/- H$moQ>m Mm ghr/- H$.{b. {e $m g. A{YjH$ w» Ý m X S>m{YH$mar H$moQ> A{b~mJ-am JS> ghr/- A S>. JUoe JmoqdX nmq>rc Ao/1,2, Vi Ocm, "lwvrgma J' H$mo. Am n. hm. gmogm`q>r, `w{z`z ~±Ho$g moa, ~«mh UAmir, A{c~mJ, am`js>, ìhm!!! `m AmJù`m-doJù`m {ÌgyÌrZo A{Ve` AmZ Xr dmvmdau {Z{ Vr H$aÊ`mV Ambr. {e{~amdoir namj H$mbZ, S>m. Zm Xod ^mogbo, $S>m. amo Ð Hw$èhmS>o, ê$n Ð moao, S>m. amhþb JmoS}>, JOmZZ b S>r, A{hao, C oe `mxd,`mojoe gwamdh$a, g OZm $mio, ZWwam MmoaKo, JmoaS>, Am{ef nm JS>o, Am{ef `mxd, gw{zb nm JS>o, aqdð `mxd, ñdxogmo nmq>rb gw{à`m `mxd, ~Oa J ~obmogo gd {ejh$ dj d J«m ñw CnpñWV hmovo. AO XmaV }$ A S>.A{^OrV ~m.nmq>rb A{b~mJ owrb o. w» Ý m X S>m{YH$mar gmmo.am JS> m Mo Ý m mb mv XodH$m~mB åhmìo m Zm Xodmkm & nou & dmvm ha & S>mobdr owrb XodH$m~mB bhÿ åhmìo m Mo 8 Am JñQ> 2021 amoor Aëne: AmOmamZo {ZYZ Pmbo. Ë m À m nímmv XmoZ wbjo VgoM gyzm, OmdB, ZmVy Am{U XodOr Am ~y åhmìo n[adma Amho. Ë m Mm Xe{H«$ m {dyr 17 Am JñQ> 2021 amoor lr joì Zm{eH$ owo Va CËVaH$m 19 Am JñQ> 2021 amoor S>mobdr owrb {ZdmgñWZr hmouma AmhoV. {H«$.Mm.AO Z. 163/ AO Xma lr. eax JUnV nms>mdo {déõ A{b~mJ ZJan[afX A{b~mJ Vm. A{b~mJ, {O. am JS> - gm Zodmbm m Omhra ZmoQ>rerZo V m OZVog H$i{dÊ mv ovo H$s, AO Xma m Zr Ë m Mr AmB H $. {dzmo{xzr JUnV nms>mdo m Mm Ë y {XZm H$ amoor m Oo A{b~mJ, Vm. A{b~mJ, {O. am JS> owo Pmbobm Amho d Ë mmr Zm X A{b~mJ ZJan[afX, Vm. A{b~mJ, {O. am JS> m À m H$m m b rz Xáar gz 2012 gmbr Zm X{dÊ mmo AZmdYmZmZo d ZOaMwH$sZo amhÿz Joboobo Amho. gxaà m Ë ymr Zm X hmoê mh$[avm AmXoe { i{dê mh$arvm o. H$moQ>m V AO XmIb Ho$bobm Amho. Var gxa AmXoe XoÊ mg H$moUmMrhr VH«$ma Agë mg Ë m Zr ZmoQ>rg à{gõ Pmë mnmgyz {X amoor n ªV o. Ý m mb mv hoa amhÿz Amnbr VH«$ma Zm Xdmdr. mjmhÿz Amboë m hah$vrmm {dmma Ho$bm OmUma Zmhr. gd bmoh$m g m rûmao H$i{dÊ mv ovo H$s, Imbr Z yx Ho$bobr O rz Imbrb O rz mbh$ m Mo mbh$smr d àë j Vm~oH$ãOmVrb Imbrb du Z Ho$bobr O rz { ih$v Am Mo IaoXrXmam Zr {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo AgyZ Ë m Imbrbà muo :- m Oo Pmn, Vm. gwymjs>, {O. am JS> owrb O{ Z { ih$v O{ Z mbh$mmr Zmdo JQ>/g.Z. joì ho.ama. AmH$ma é.n. lr.g{ve H $îum bhmzo Var darb { ih$vrà m ~m~vrv H$moUmMrhr d{hdmq> Vm~m, ~ mum, nmdvr, gmr>oh$ama, JhmU, ~moom, ^ms>onå>m, Oár, {bo, brez OmUo ouomo mj AWdm AÝ àh$mamm H$m Xoera h³h$, {hvg ~ Y Agë mg hr ZmoQ>rg à{gõ Pmë mnmgyz 7 {Xdgm À m AmV Imbrb ghr H$aUma m À mh$s>o Amnë m hah$vr àw Xe Zr nwamì mgh g j AWdm a{oñq>a nmoñq>mzo nmr>dmì mv. Ë mà muo wxvrv hah$v Z Amë mg darb { ih$v {Zd}Y d ~moomahrv Amho. Ago g OyZ Ë mg ~ Yr H$moUmMohr H$m Xoera h³h$, {hvg ~ Y Zmhr d Agë mg Ë m Zr Vo OmUrdnyd H$ gmosy>z {Xbo AmhoV. Ago J hrv YéZ Amdí H$ Ë m H$m Xoera ~m~tmr nyv Vm H$éZ Am Mo IaoXr KoUma IaoXrMm ì dhma nyu H$aVrb d wxvrz Va CnpñWV Ho$bobr H$moUVrhr hah$v ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr. ho H$imdo. ouoà muo Ago. {XZm H$ : IaoXrXmam Mo boih$, lr. gaxma b Omoamda b amr>mos> ñq> ån ìh S>a, 699 O Zm {Zdmg, nmbr Vm. gwymjs>, {O. am JS> mo / gd bmoh$m g m rûmao H$i{dÊ mv ovo H$s, Imbr Z yx Ho$bobr O rz Imbrb O rz mbh$ m Mo mbh$smr d àë j Vm~oH$ãOmVrb Imbrb du Z Ho$bobr O rz { ih$v Am Mo IaoXrXmam Zr {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo AgyZ Ë m Imbrbà muo :- m Oo ZmS>gya, Vm. gwymjs>, {O. am JS> owrb O{ Z { ih$v O{ Z mbh$mmr Zmdo JQ>/g.Z. joì ho.ama. AmH$ma é.n. lr. mzd Y }Ð nmq>rb 597/A Var darb { ih$vrà m ~m~vrv H$moUmMrhr d{hdmq> Vm~m, ~ mum nmdvr, gmr>oh$ama, JhmU, ~moom, ^ms>onå>m, Oár, {bo, brez OmUo ouomo mj AWdm AÝ àh$mamm H$m Xoera h³h$, {hvg ~ Y Agë mg hr ZmoQ>rg à{gõ Pmë mnmgyz 7 {Xdgm À m AmV Imbrb ghr H$aUma m À mh$s>o Amnë m hah$vr àw Xe Zr nwamì mgh g j AWdm a{oñq>a nmoñq>mzo nmr>dmì mv. Ë mà muo wxvrv hah$v Z Amë mg darb { ih$v {Zd}Y d ~moomahrv Amho. Ago g OyZ Ë mg ~ Yr H$moUmMohr H$m Xoera h³h$, {hvg ~ Y Zmhr d Agë mg Ë m Zr Vo OmUrdnyd H$ gmosy>z {Xbo AmhoV. Ago J hrv YéZ Amdí H$ Ë m H$m Xoera ~m~tmr nyv Vm H$éZ Am Mo IaoXr KoUma IaoXrMm ì dhma nyu H$aVrb d wxvrz Va CnpñWV Ho$bobr H$moUVrhr hah$v ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr. ho H$imdo. ouoà muo Ago. {XZm H$ : IaoXr KoUma 1) lr.ao AZ Vm nmq>rb 2) lr.a{ve AZ Vm nmq>rb Xmo.am.Ka Z. 85/E, Odi J«m n Mm V Am { $g go³q>a-13, ImaKa, nzdob, am JS> mo.z IaoXrXmam Mo boih$, lr. gaxma b Omoamda b amr>mos> ñq> ån ìh S>a, 699 O Zm {Zdmg, nmbr Vm. gwymjs>, {O. am JS> mo / a{ddma, {X. 15 Am JñQ> dmmh$m gmr>r {ZdoXZ H $frdb d ÎmnÌmVyZ à{gõ hmoumè m {d{dy Om{hamVtMr ehm{zem H$éZM dmmh$m Zr g ~ {YVm er ì dhma H$amdoV. dv mznìmvyz à{gõ Om{hamVrVrb CËnmXZo, godm qh$dm Ë mg X^m Vrb Xmdo m Mr ZmJoe npãbeg àm. {b. H$moUVrhr h r KoV Zmhr. Ë m OHw$amÀ m AWdm Xmì mà m nyv Vog X^m Vrb H$moUVrhr O~m~Xmar ZmJoe npãbeg àm.{b.mo wðh$, àh$meh$, g nmxh$ qh$dm mbh$ m À mda amhuma Zmhr, mmr H $n m dmmh$m Zr Zm X mdr. - w» g nmxh$ Eoíd Ádob H$bo³eZ 1 J«gmoÝ mmo ßboQ>tJ Xm{JZo-Z{dZ {S>PmBÝg moë mmo Xm{JZo- VÝ Ur, MtMnoQ>r, ~m JS>çm, ~mow~ X. J a Q>rMo Xm{JZo- JigyÌ, ~m JS>çm, nmq>ë m, hma, mi. S>m S>- Hw $XZnmobH$s-goQ>- qmj ~m JS>çm- H$mZmVbo. gd Zm m {H$V H $ný m Mr H$m ñ oq>r³g, naâ y, S>rAmo. dmodr ^md Am{U ^anya ìham Q>rgmR>r à{gõ XþH$mZ. 2/12 nr.ez.nr. ZJa, A{b~mJ. mo~mb b : gd bmoh$m g m Om{ha ZmoQ>rgrZo H$i{dÊ m V ovo H$s, Am Mo A{eb lr.{zboe àh$me X{hVwbo, am.amxe ZJa, nou, Vm.noU {O.am JS> m Zr Imbr Z wx Ho$bobr O rz { ih$v, Ë m { ih$vrmo {dú mz mbh$m H$Sy>Z H$m IaoXr KoÊ mmo R>a{dbo Amho. Ë m~m~v Am Mo A{eb d {dú mz mbh$ m Mo Ü o ~mobur Mmby Amho. Jmd gìh} Z ~a/ joì(ho.ama/ AmH$ma mbh$mmo Zmd ^y mnz H«$ m H$ Mm. r.) é.n. nou J«m ru 350/ emo^m e H$a H$X darb O_rZ {_ih$v nyu V {Zd}Y d {~ZOmoIr_ Agë`m~m~VMm hdmbm gxahÿ {_ih$vrmo kmv _mbh$m Zr Am_Mo A{ebm Zm {Xbm Amho. Var XoIrb gxahÿ {_ih$vr_ü`o H$moUmhr ì`º$smm AWdm, ì`º$tmm, H$moUË`mhr g ñwomm, ~ Ho$Mm JhmU, XmZ, {bo, {bz, ~{jg, IaoXr,gmRo>H$ama, BVa H$moUVmhr H$ama, Hw$ih $, d{hdmq>rmm h $, nmoq>jr, _ Ë`wnÌ, AIË`manÌ, Vm~m,~moOm, AWdm AÝ` H$moUË`mhr àh$mamm h $-{hvg ~ Y, {XdmUr Xmdm, _hgwb dmx Agë`mg Ë`mÀ`m boir hah$vrgh d H$mJXmonÌr àw_xe Zr nwamì`mgh Imbrb ghr H$aUma `m MoH$So> hr ZmoQ>rg à{güx Pmë`mnmgyZ 14 (Mm Xm) {Xdgm Mo AmV àë`j `ocz AWdm a{oñq>s > nmoñq>mzo XmIb H$amì`mV. g~~ {dhrv _wxvrv Aer H$moUVrhr boir hah$v àw_xe Zr H$mJXmonÌr nwamì`mghrv Z Amë`mg gxahþ {_ih$vr~m~v Am_Mo A{eb {dx`_mz _mbh$m ~amo~a da Z_wX {_ih$vrmm A {V_ ì`dhma Zm XUrÛmao nwu H$aVrb d _mjmhÿz `oumar H$moUVrhr hah$v Am_Mo A{ebm da ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr `mmr H$ n`m gdm Zr Zm X `mdr. `ouo à_muo Omhra Ho$bo Ago. nou A S>.g[aVm à{du _mir {XZm H$: 15/08/2021 âb Q Z ~a 201/09 E, ^mbm Ð H$m åßbošg, E qdj, Xwgam _Obm, dra gmdah$a _mj, JmoqdX ~mj, H$m S>miVio, nou, Vm. nou, {O.am`JS> ^«_UÜdZr H«$ / gd g ~ {YVm Zm mûmao H$i{dÊ mv ovo H$s, m Oo doëhdbr, Vm. A{b~mJ, {O.am JS> owrb {Zå {birv ^mveovr O{ Z hr gm. g {JVm A{OV OmYd am.owzm R>mUm amos>, CJ gmogm Q>r, M Ì~Z {~ës>tj, Xþgam Obm, nzdob Vm.nZdob Vm. nzdob {O.am JS> m Mo mbh$smr Amho. gxa ^mveovr O{ Z { ih$v mpo ñzohr m Zr IaoXr H$aÊ mmo mý d H$~yb Ho$bo AgyZ, Ë m Ame mmr ~mobur {dú mz mbh$ d mpo ñzoht Ü o Pmbobr AgyZ, gmr>oh$ama gwõm ñdmjarv Pmbobm Amho. m Cnahr gxa { ih$vrv AÝ H$moUÀ mhr, H$gë mhr VèhoMo H$m Xoera h³h$, A{YH$ma d {hvg~ Y Agë mg AJa gxa { ih$vr ~m~v gmr>oh$ama, ~ mumnmdvr, VmaU, JhmU, XmZ, ~{jg, IaoXrIV Ago H$mhr Agë mg AJa H$moUË mhr mjm Zo Jw V{dbobr Agë mg Ë m Zr Ë m Mr hah$v hr à{gõ Pmë mà m {XZm H$mnmgyZ 14 ( Mm Xm) {Xdgm Mo AmV Imbr në mda a{oñq>s> nmoñq>mzo AWdm àë j ^oqy>z H$idmì mv. Oa darb wxvrv Hw$UmMrhr boir hah$v àmá Z Pmë mg gxamr O{ Z { ih$v hr {Zd}Y Amho Ago J {hv Yê$Z, mjmhÿz Amboë m hah$vr OmUrdnyd H$ gmosy>z {Xboë m AmhoV Ago J {hv Yê$Z mpo ñzohr gxahÿ O rz { ih$vrmm IaoXr ì dhma nyu H$aVrb. VX²Z Va mjmhÿz oumè m H$moUË mhr hah$vr mpo ñzohtda ~ YZH$maH$ amhuma ZmhrV. m Mr Zm X mdr. m Oo ^w mnz H«$ m H$ joì AmH$maUr d Cn{d^mJ (ho.ama) (é.n.) m Oo doëhdbr Vm A{b~mJ {O.am JS> 64 nmo.i {R>H$mU A{b~mJ {XZm H$ 13/08/2021 lr.amo Ð nw.dmb H$a doyemiog moa, Jmoio {Zdmg A{b~mJ, Vm.A{b~mJ, {O.am JS> mo.z gd bmoh$m g m Om{ha ZmoQ>rgrÛmao H$i{dÊ mv ovo H$s m Oo bms>rdbr, Vm.H$O V, {O.am JS> owrb h³h$zm Xrg du Z Agboë m {~ZeoVr ßbm Q> { ih$vr Am Mo A{ebm Zr gxa { ih$vrmo {dú mz mbh$ em Vm bú U ~ZgmoS>o m MoH$Sy>Z {dh$v KoÊ mmo R>a{dbo. gxa O{ Z Imbrbà muo. m Oo bms>rdbr Vm.,H$O V {O.am JS> owrb {~ZeoVr ßbm Q> { ih$vr gìh} Z ~a ßbm Q> Z ~a joì Ama.Mm. r. AmH$ma é.n Var gxa { ih$vt Ü o BVa H$moUmMm H$moUË mhr àh$mao h³h${hvg ~ Y Agë mg d gxa ì dhmamg H$moUmMrhr hah$v Agë mg gxa ì ³VrZo Amnbr boir hah$v nwamì m{zer Imbrb ghr H$aUma m MoH$S>o hr ZmoQ>rg à{gõ PmbonmgyZ 10(Xhm) {Xdgm V Zm Xdmdr. gxa wxvrv H$moUmMrhr hah$v Z Amë mg ì dhma nyu Ho$bm OmB b. d Ë mz Va oumar H$moUVrhr hah$v Am Mo A{ebm da ~ YZH$maH$ amhuma Zmhr mmr Zm ox mdr. H$O V Vm.15/08/2021 mo IaoXrXmamV }$ A S>ìhmoHo$Q> {H$emoa VwH$mam Xoe wi àoaum {Zdmg,ZmZm mñva ZJa wðo IwX, Vm.H$O V,{O.am JS>

5 h Îdm Mo amï >r` J«Wnmb {XZ gmoam & CaU & dmvm ha & J«Wmb` emómmo OZH$ S>m. Eg. Ama. a JZmWZ `m À`m O` Vr{Z{ Îm a`v {eju g ñwoà`m y $S>o `owrb dra dmooh$a hm{dúmb`mvrb amï >r` J«Wnmb {XZ gmoam H$aÊ`mV Ambm. m {XZmMo Am {MË` gmyyz ^mavr` gm{hë`mvrb gdm}ƒ g Obm OmUmam kmznrr> nwañh$ma AmVmn`ªV Á`m amr>r boih$m Zm { imbm Amho Ë`m À`m{df`r kmznrr> nwañh$maàmá amr>r àxe Z Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambo. H$m` H«$ mmo àmñvm{dh$ gw{à`m Zdbo `m Zr a JZmWZ `m À`m H$m`m Mr AmoiI Am{U kmznrr> nwañh$ma àmá amr>r boih$m Mr A{YH$ m{hvr {Xbr. hm{dúmb`mmo gmho~amd Amohmoi amï >r` J«Wnmb {XZmMr g H$ënZm ñnï> H$aV ^mavmv J«Wmb` emómmr whÿv ot> amodumao S>m. Eg. Ama. a JZmWZ `m Mm OÝ {Xdg 12 Am JñQ> hm J«Wnmb {XZ åhuyz gmoam Ho$bm OmVmo. dmmz g ñh $Vr {Q>H$mdr Am{U Vr d qõjv ìhmdr `mgmr>r J«Wmb`m Zm n`m ` Zmhr, Ago gm JyZ e j{uh$ joìmvrb J«Wmb`m Mo hîd AYmoaopIV Ho$bo. g { l gmám{hh$ am{e^{dî` - {X 15 Am JñQ> Vo 21 Am JñQ> 2021 Am{W H$ bm^ g ^dvm _of : EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv ZmoH$ar H$aUmè`m ì`º$s Zm ZmoH$arV bm^ { idyz XoUmam hm AmR>dS>m Amho. ghh$mè`m Mo Ano{jV ghh$m` { iob VgoM d[að>m Mr H $nmñï>r gwõm amhrb. ì`mnmè`m Zm gwõm Am{W H$ bm^ g ^dvmo. AmnU à{vñnü`mªda mv H$ê$ eh$mb. gwadmvrg d AIoarg AmnU ì`yhmë H$ [aë`m dmq>mmb H$ê$Z àmárà`m ZdrZ òmovm Mm {dmma H$amb. CÎmamYm V ñdv gmr>r, hm g m O, dóo, Am^yfUo, Zmoa OZ BË`mXtgmR>r IM hmoê`mmr eš`vm Amho. AmR>dS>çmÀ`m Ü`mg Amnbm H$m` ^ma dmt>ë`mzo WmoS>m VUmd `od$ eh$vmo. Ë`m wio H$moUVmhr R>m {ZU ` KoVm `ouma Zmhr. {h pñwvr Oo Vo XmoZ {Xdg amhrb. àu`r OrdZmV mjrb H$mhr {Xdgm nmgyz AmnU Á`m AS>Wù`m Mm qh$dm à{vhy$bvomm gm Zm H$aV hmovm Vr AmVm Xya hmob b. Amnë`m gm m{oh$ g ~ YmVrb gm{zü` `e XoUmao R>aob. {hbmzm- ì`dgm`mv ZdrZ g ~ Y gwé hmoê`mg {db ~ Pmbm Var {Z{üVnUo Mm Jë`m n[aum mmr Anojm ~mijy eh$vm. CÎmamYm V {ddmhoànw>h$m Zm `mo½` OmoS>rXma { iê`mmr qh$dm {ddm{hvm Zm OmoS>rXmamMm CÎm ghdmg { iê`mmr eš`vm Amho. ew^ {XZm H$- 15,20 Am{W H$ Zr`moOZ hmod$ eho$b d f^ EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv gwadmvrg {dúmï`mªà`m ZmV `oumao ZH$mamË H$ {dmma Xya H$aÊ`mMm Ë`m Zm g m XoÊ`mV `ov Amho. VaM gwadmvrg d AIoarg {dúmï`mªmm Aä`mg Mm Jbm hmod$ eho$b. AmR>dS>çmMo Ybo XmoZ {Xdg djivm ~hþvm er Amnbo Amamo½` CÎm amhrb. H $~axwir AgUmè`m Zr OS> doz CMbUo Q>mimdo hmvr KoVboë`m H$m m Mm {ZnQ>mam H$am. Am{W H$ ~moy R>rH$ amhrb. Am{W H$ Zr`moOZ nyu hmod$ eho$b. ì`mnmar djm bm ì`mnmammo Zdo {j{vo JmR>Vm `ob b. KoVbobo {ZU ` `eñdr R>aVrb. A bmv AmUbobr Jw VdUyH$ `m Mo g rh$au CÎm O ob. ZmoH$aXmam Zm OmñVrMo H$m H$amdo bmjbo Var Ë`mMm `mo½` navmdm { iob. {Z` m Mo `mo½` nmbz Ho$ë`mg H$m mda nh$s> ~gob. n emmo J{UV bm^xm`r R>aob. AZoH$ joìm V Amnbm AmdmO damm amhÿ eho$b. EImÚm H$m` H«$ mmo Am`moOZ H$amb. {hbmzm- giogmo~vrg dov H$a UyH$ H$ê$Z AmZ X dmt>dmb. ZmË`mVrb gbmoim dmt>vm amhrb. wbm Mo H$V Ëd Vw À`m S>moù`m Mo nmauo o$s>ob. OmoS>rXmamMr gmw { iob. wbm Zm àmoëgmhz XoÊ`mMm à`ëz H$amdm. àh $VrMr nï`o nmim. ew^ {XZm H$ -16,21 KamMr S>mJSw>Or H$ê$Z `mb { WwZ : EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv {dúmï`mªzr Amnë`m H$S>rb CnbãYVm ~KyZ ~gyz Z amhvm Aä`mgmV CÎm H$m {Jar H$ê$Z dmq>mmb H$amdr. EHy$U J«h mz nmhvm AmOy~mOyÀ`m bmoh$m Mm gh^mj àoaumxm`r Agob. KamMr S>mJSw>Or H$ê$Z `mb. mz{gh$ d emar[ah$ ñdmñï` Mm Jbo amhrb. M ÐmMo à{vq~~ Ogo gw Xa AgVo VgoM Vwåhr hmvr KoVboë`m H$m mmo ñdê$n àm{áh$a dmt>dumao Agob. ì`mdgm{`h$ñï>µ`m Agbobr ghzerbvm ~XbUmar Agob. AZoH$ mü` m VyZ bm^ hmob b. ~m {ÕH$ joìmv Zdo V Ì AmË gmv hmob b. gah$mar H$m H$mO doioda nyu hmob b. ZmoH$a djm bm A{YH$ma àmá hmob b. ñdv:à`m H$m` emiomm Mm JbmM Cn`moJ hmob b. Am{W H$ CbmT>mb mor>µ`m à mumv hmob b. AS>MUrMr doi {Z^mdyZ {ZKob. g mo mü` mûmao Vwåhmbm Á`m Jmoï>r nmohmomdm`à`m AmhoV Ë`m ì`dpñwv nmohmomvrb. {hbmzm- { Ìm H$Sy>Z { imbobm g m {Z{üV `emh$s>o ZoUmam Agob. ^md S>m Zm hmov Agbobm Ìmg H$ r hmob b. KamV EImÚm Amdí`H$ dñvymr IaoXr hmob b. ^{º$ mjm V gho JVr `ob b. ew^ {XZm H$- 17,19 Ano{jV $bàmár dmt>ob H$H $ : EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv hm AmR>dS>m {dúmï`mªzm AZwHy$b Agbm Var Ë`m Zr BVa àd ÎmrV A{YH$ bj Kmby Z`o. emar[ah$ XwIUo H$ r hmob b J«hm Mr nh$s> KÅ> amhrb. H$m mv Amboë`m AS>Wù`m Mo à mu H$ r hmod$ bmjob. AmJm r H$mimgmR>r Ho$bobm {dmma `mo½` R>aob. Ano{jV $bàmár dmt>bobr Agob. CËnÞmVrb KQ>Vo à mu H$ r hmob b. J«mhH$m Mr Zo didê`mg AZwHy$bVm amhrb. ZmoH$aXma djm Zo A JbQ> `oumè`m Jmoï>tnmgyZ bm ~ amhmdo. OmñVrMr O~m~Xmar KoVmZm {dmma H$am. {Z`moOZmZwgma ñdê$n R>adm. Am{W H$Ñï>µ`m OnyZ nmdbo Q>mH$m. amoh$s` joìmvrb ~R>H$ nma nms>m. Vw Mo dº $Ëd `mo½` {Xem XmIdUmao Agob. ì`gzr { Ìm À`m g JVrnmgyZ bm ~ amhm. nmobrg, { {bq>ar, d ÚH$s` BË`mXr joìm Vrb ì`º$s Zm YmS>gr namh«$ H$amdo bmjvrb. {hbmzm- BVam Zm g m XoVmZm ~mobê`mvrb Oa~ YmaXma H$ê$ ZH$m. Hw$Qw> ~mvrb ì`º$s Mr O~m~Xmar dmt>ob. Amamo½`mÀ`m ~m~vrv AOyZhr bmb ~mdq>m Amho ho {dgê$ ZH$m. KmB JS>~S> d nimnirzo {XZH«$ H$ê$ ZH$m. hiwdmanumzo dmq>mmb amhÿ Úm. ew^ {XZm H$- 18,20 gmn maê`mnojm dmm{dê`mh$s>o H$b & nmbr/~ougo & à{v{zyr & gømðrà`m nd Vam Jm d {dnwb dzg nxo wio am`js> {OëømV gmnm gmr>r Mm Jbm A{Ydmg Amho. VgoM `owo {d{dy OmVtMo gmn AmT>iVmV. H$mhr dfmªnydu mzdr dñvrv qh$dm n[agamv gmn Amë`mg Ë`mbm gam g mabo OmV hmovo. {edm` Ë`m À`m~Ôb AZoH$ A YlÕm d J ag O hmovo. mì mjrb 7-8 dfmªv hr n[apñwvr ~Xbbr Amho. {OëømV 200 Vo 300 gn { Ì, {d{dy g KQ>Zm, g ñwm Am{U dz{d^mj `m À`m à^mdr OZOmJ Vr d à~moyzm wio bmimo gmnm Mo Ord dmmboamhov. gwymjs>mv gn { Ìm À`m XVrZo {d{dy OmVrMo gmn dmm{dbo OmV AmhoV. {OëømV {d{dy àh$mamo gmn AmT>iVmV. `m Ü`o Xw{ i gmnm Mm XoIrb g mdoe Amho. H$mhr {Xdgm nydu CaU `owo gmozgn OmVrMm Xw{ i gmn AmT>ibm hmovm. Ë`mbm gn { Ìm Zr gwiê$n O JbmV gmos>bo. {OëømV 15 Vo 20 gn d dý`ord g ñwm H$m H$aV AmhoV. `m ~amo~am {OëømVrb àë`oh$ VmbwŠ`mV {H$ mz {OëømV gn { Ì d Aä`mgH$m Mo Omio 15 gn { Ì d Vk AmhoV. BVŠ`m mor>çm à mumv gn { Ìm Mr g»`m dmt>ë`mzo gmnm Mm Ord XoIrb dmmv Amho. gmn maê`mnojm Vmo dmmdê`mh$s>o bmoh$m Mm H$b A{YH$ Amho. {d{harv, VbmdmV, N>namda, H$maImÝ`mV AmXr {R>H$mUr AS>H$boë`m gmnm Zm gn { Ìm Zr OrdmMr ~mor bmdyz dmm{dbo Amho. am`js> {OëømVrb mzx dý`ord ajh$ JUoe h Xio åhumbo H$s Jobr AZoH$ df {OëømV gmnm {df`rmoà~moyz Am{U OZOmJ Vr gwê$ Amho. bmoh$m Mr gmnm {df`rmr ^rvr Oar H$mhr à mumv H$ r Pmbr Zgbr Var XoIrb gmn hm AÞ gmiirvrb EH$ hîdmmm KQ>H$ Amho. Ë`m wio Vmo dmmbm nm{hoo `mmr OmUrd AmVm bmoh$m Zm Pmbr Amho. Ë`m wio gmn maê`mmo à mu A{Ve` H$ r Pmbo Amho. `mg X^m V dz{d^mjmmm Ñ{ï>H$moZ Iyn Mm Jbm Amho. gmnm {df`r à~moyz A{daV gwê$ amhuma Amho. bmoh$ gn { Ìmbm ~mobdvmv nu Vo ñdv hþz gmnmbm dmm{dê`mgmr>r nwt>o `m`bm hdov. dz{d^mj, dý`ord g ñwm, gn { Ì d MidirÀ`m mü` mvyz gn {dkmz qh$dm gmnm {df`r m{hvr nmohmomë`m wio am`js> {OëømV Odinmg 99 Q>³Ho$ bmoh gmnmbm mav ZmhrV. qh$dm BOm nmohmdv ZmhrV. gmnm Mm A{Ydmg gwa{jv am{hbm nm{hoo, ns>h$s d ~ X Kao, dms>o, PmS>r PwSw>no dmt>uo, H$Mè`m wio C Xra d KwetMo à mu dmt>bo, gmnm Mm {gs>h$momr H$mopìhS>`moX²Ü m H$[aVm {deof J h{z m U `moozm & Zdr w ~B & à{v{zyr & {gs>h$mo hm S>imÀ`m H$mo{ìhS>> `moõo Am{U JUdofYmar H$ Mmè`m H$[aVm Agboë`m {deof J h{z m U `moozomm àma ^ 15 Am JñQ>nmgyZ `moozoà`m Am ZbmBZ AO Zm XUrMm ew^ma ^ H$aÊ`mV `ouma Amho. `m `moozoa VJ V {gs>h$moh$sy>z g nyu hmamï >mvrb H$mo{ìhS> `moõo Am{U JUdofYmar H$ Mmè`m H$[aVm Zdr w ~B À`m nmm ZmoS²g Ü`o 4,488 gx{zh$m CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV `ouma AmhoV. S>m ŠQ>a, n[amm[ah$m, d ÚH$s` H$ Mmar, nmobrg, g $mb H$ Mmar AmOnmgyZ Am ZbmBZ AO Zm XUrMm ew^ma ^ Am{U AÝ` AË`mdí`H$ godm Yrb H$ Mmar ho H$mo{ìhS> `moõo ~ZyZ, Amnë`m OrdmMr ndm Z H$aVm g momà{vmo Amnbo H$V ì` Aì`mhVnUo nma nms>v am{hbo. `m H$mo{ìhS> `mox²ü`m wio mor>çm à mumda hmoumar g ^mì` àmuhmzr Q>ibr VgoM AË`mdí`H$ godm Mm ZmJ[aH$m Zm A{daVnUo nwadr>m hmov am{hbm. `m H$mo{ìhS>> `mox²ü`m à{v H $VkVoMr ^mdzm åhuyz `m `mox²ü`m Mo h $mà`m KamMo ñdßz nyu H$aÊ`mgmR>r, hmamï > emgzmà`m mj Xe ZmImbr {gs>h$mozo hr {deof J h{z m U `moozm AmUbr Amho. gxa J h{z m U `mooz VJ V Zdr w ~B À`m VimoOm, H$i ~mobr, ImaKa, KUgmobr Am{U ÐmoUm{Jar `m nmm ZmoS²g Ü`o 4,488 gx{zh$m CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV Ambr AmhoV. EHy$U 4,488 gx{zh$m n H$s 1,088 gx{zh$m `m àymz Ìr Amdmg `moozo A VJ V Am{W H$Ñï²>`m Xw~ b KQ>H$m gmr>r (B S>ãbyEg) Am{U Cd [av 3,400 gx{zh$m gd gmymau àdjm H$[aVm AmhoV. VgoM d Ym{ZH$ VaVwXtZwgma H$mhr Kao hr AZwgy{MV OmVr, AZwgy{MV O mvr, ^Q>Š`m O mvr, {d w³v OmVr, {Xì`m J àdjmªh$[avm amird AmhoV. m~m~v A{YH$ m{hvrh$[avm com `m g Ho$VñWimda g nh $ gmymdm. VgoM amá`mvrb A{YH$m{YH$ H$mopìhS>`moÕo Am{U JUdofYmar H$ Mmè`m Zr `m `moozomm bm^ `mdm, Ago AmdmhZ {gs>h$moh$sy>z H$aÊ`mV Ambo Amho. gmn `mamyr gwõm mzdr dñvrv `ov hmovo, mì Vo ~è`mmxm mabo Om`Mo. mì AmVm gmn `ovmv nu dz{d^mj d gn { Ì `m À`m à`ëzmzo Ë`m Zm nh$sy>z Ë`m À`m Z g{j H$ A{YdmgmV gmos>bo OmVo. VgoM `mg X^m V {d{dy g ñwm, g KQ>Zm, dz{d^mj `m À`m mü` mvyz à~moyz d OZOmJ Vr Ho$br OmV Amho. bmoh$m Zr XoIrb Ka d Kam Mm n[aga ñdàn> R>odmdm OoUoH$ê$Z gmn ^jm À`m emoyv mzdr dñvrv `ouma ZmhrV. -g ra qexo, dzjoìnmb A{Ydmg Zï> hmouo. `mgh mxrà`m d ^ú`mà`m emoymv gmn mzdr dñvrv `ov AgmdoV. mì Ë`m Zm maê`mà`m KQ>Zm H$ r Pmë`m AmhoV. Ago gn { Ì A{ V qz~mih$a d Vwfma Ho$iH$a `m Zr gm {JVbo. XmV VnmgUr {e{~a & A{b~mJ & dmvm ha & {Q>Ma $md$ S>oeZ A{b~mJV }$ lrjmd Am{XdmgrdmS>r owo am.{o.n.emiovrb {dúmï mªmr XmV VnmgUr 10 Am JñQ amoor H$aÊ mv Ambr. XmV VnmgUrgmR>r A{b~mJ owrb S>m.Aj H$moir d S>m. {ZaO H$moir m Zr XmVm Mr {ZJm H$er amimdr m~ôb {dúmï mªzm mj Xe Z H$ê$Z XmV VnmgUr Ho$br. m H$m H«$ mgmr>r {Z{Ve nmq>rb, {Z{VZ nmq>rb, H $îuhw$ ma eoiho$, amo Ð nmq>rb, O {Xn Vm S>ob, g {Xn dmajo CnpñWV hmovo. m H$m H«$ mmo {ZdoXZ gw^mf moh$b m Zr Ho$bo. H$m mda bj H ${ÐV H$am qgh EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv O~m~XmarZoCMbbobonmD$b `eñdrarë`m nma ns>ob. {Z m U Pmboë`m àýmvyz mj {ZKob. ZmoH$aXma djm bm n[apñwvr nmhÿz {ZU ` `mdo bmjvrb. R>abobm {XZH«$ ~XbV OmB b. AZno{jV { imboë`m bm^mvyz `mo½` Jw VdUyH$ H$am. amoh$maumvrb dmvmdau ^S>H$ hmod$ XoD$ ZH$m. gm Oñ`mZo VmoS>Jm H$mT>m. ZmË`mVrb J ag OmMr dmt>bobr Xar H$ r hmob b. ImÊ`m{nÊ`mVrb A{VaoH$ Q>mim. M ÐmMo ^«U ZmMr M MbVm dmt>dumar Amho. Voìhm gd M Anojoà muo ìhmdo. VyVm g Var ~moybm R>odm. ì`mdgm{`h$ ñvamda mor>r H$gaV H$amdr bmjob. gü`m $ma mor>r Jw VdUyH$ H$aUo Q>mim. {hemo~mmr Zm X R>odm`bm {dgê$ ZH$m. ZmoH$arV AmH$pñ H$ KS>m mos>r hmovrb. H$m mda nyu bj H ${ÐV H$am. AZoH$ {dmma ~moybm R>odyZ H$m` ¾ amhm. gm m{oh$ ^mz R>odm`bm {dgê$ ZH$m. {hbmzm- nydu Ho$boë`m ~MVrVyZ IMm Mo V Ì dmt>dy ZH$m. d dm{hh$ OrdZmVrb à`ëzm Zm g W JVr { iob. Hw$Qw> ~mvrb d`mod Õ ì`º$s À`m Vã`oVrMr H$miOr KoUo {hvmmo amhrb. Ym{ H$ d gm ñh ${VH$ H$m` H«$ m Mr AmdS> amhrb. ew^ {XZm H$- 15,19 ñnym H$aUo Q>mim H$Ý m : EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv {dúmï`mªzr Aä`mgmV KmB H$aÊ`m EodOr YramZo Aä`mg Ho$ë`mg Ë`m Mm Aä`mg Mm Jbm hmod$ eho$b mhrv Zgboë`m Jmoï>tda Z ~mobuo Ho$ìhmhr Mm Jbo. ào àh$aumnmgyz bm ~ amhm. Hw$Qw> ~mvrb EH$ V dmt>dê`mmm à`ëz H$am. mz{gh$ EH$mJ«Vm dmt>dyz AÜ`mË mv Z a dm. Amamo½` àýmv doirm bj Kmbm. `m H$mimV Z PonUmè`m Jmoï>tgmR>r à`ëz H$aUo Q>mim. H$moQ> àh$aumv ñdvhÿz Jw VmJw V H$ê$ ZH$m. H$bm, gm{hë`, {eju BË`mXr joìm V ñnym H$aUo Q>mim. ì`dhma joìmv ì`dhmamà`m Zm Xr gyú ñdê$nmv R>odm. J«mhH$m Mr $gduyh$ hmod$ XoD$ ZH$m. ZmoH$arV H$m mì`{v[aº$ ^bvmm àý C^m H$ê$ ZH$m. AmVmn`ªV nmr>rer Agbobo bmoh$ nmr> { $adv ZmhrV Zm `mmo {ZarjU H$am. mor>µ`m IMm da doirm {Z` ÌU AmUm. gm m{oh$ Jmoï>rVyZ {Z`moOZ~Õ AmIUr H$ê$Z mor>m {dh$mg gmyy eh$mb. {hbmzm- g VVrÀ`m Amamo½`mMr H$miOr `m. OmoS>rXmambm gymumè`m H$ënZm àjvrmo ñdßz Agob. H$m Qw> {~H$ H$m` j Vm dmt>dm. H$moUmÀ`mhr ^ybwmnm Zm ~ir nsy> ZH$m. ew^ {XZm H - 16,21 H$moUmbmhr XwIdy ZH$m Vyi : EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmmr gwédmv J«hm Mr AZwHy$bVm Agbr VargwÕm YmS>gr à`moj Q>mim. ì`mdgm{`h$ joìmv ñdvà`m H$m eë`mmm dojim R>gm C Q>dVm `ob b. dmt>umè`m H$m` eº$svyz gho mj ñdrh$mam. Xwhoar dmq>odê$z Amnbr dmq>mmb Kgê$ XoD$ ZH$m. OwÝ`m Jmoï>r {dgauo {hvmmo amhrb. ZmoH$aXma ì`º$sbm { iumar ~T>Vr bm ~Urda OmB b. Á`oð>m Mm nmqr>~m Agbm Var Wm ~mdo bmjob. gü`m H$moUmbmhr XwIdy ZH$m. R>adbobo H$m H$ê$Z KoÊ`mMm à`ëz H$am. `mo½` d AMyH$ {Z`moOZ Ho$ë`mg `emmr ImÌr { iob. n emà`m ~m~vrv AZmoiIr ì`º$sda {dœmg R>ody ZH$m. ÌrÀ`m ZmË`mV ì`{º$jv ñdmw gmyy ZH$m. gm m{oh$ H$m`m V Amnbm gh^mj `m {XV R>odm. ì`dgm{`h$ joìmv J«mhH$m À`m Agboë`m mjê`m nyu H$aÊ`mg dmd { iob. CËnÞ dmt>rmo n[aum Mm Jbo amhvrb. CÚmoJY ÚmVrb AmOdaMm Agbobm AZw^d hîdmmm R>aob. {hbmzm- d dm{hh$ OmoS>rXmamMr mz{gh$vm hå> ñdê$nmmr amhrb. WH$dm H$ r hmob b. ~mobê`mv eãxmmr b` ~Xby ZH$m. àjvr CÎm amhrb ñdvmr Vã`oV gm ^miyz H$m H$am. ew^ {XZm H$- 17,18 KaJwVr dmvmdau AmZ Xr amhrb d {ímh$ : EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv H$moUmÀ`mhr ^ybwmnm Zm ~ir nsy> ZH$m. ZmoH$arVrb {d{eï> nxmgmr>r Vw Mr {ZdS> H$aÊ`mV `ob b. AZoH$ àým Mr m{bh$m C^r amhuma Zmhr `mh$s>o bj Úm. hmvmgaer dmq>umè`m Jmoï>r AdKS> dmqy> bmjvrb. Am{W H$ àjvr CÎm amhrb. gm m{oh$ joìmv Wmoam mor>µ`m À`m JmR>r ns>vrb. wbm À`m ^{dî`mgmr>r Ho$boë`m VaVwXrMm $m`xm hmob b. EImÚm { ÌmMr mor>r O~m~Xmar `mdr bmjob. ^md S>m {df`r qh$vw na Vw ZmV R>ody ZH$m. KaJwVr dmvmdau AmZ Xr ` amhrb. gm ñh ${VH$ H$m` H«$ m Zm Vw Mm à{vgmx amhrb. AmÜ`mpË H$ OrdZmV {Xì` AZw^yVr `ob b. Vã`oVrV gwymaum hmob b.wm ~m, nmhm d nwt>o Om ho YmoaU am~dm. g ñ`m H$ r hmovrb J«hm Mr ~bdmz AdñWm H$m mvrb ImMIiJo H$ r H$aUmao AgVrb. {hbmzm- BVam À`m {dmmamnojm ñdvà`m ~w{õh$m eë`mmm dmna H$am. X d AZwHy$b amhrb. Á`m Zm oxd Õr d Yw ohmmr g ñ`m Agob Ë`m Zr àh $VrMr A{YH$ H$miOr `mdr. KaKwVr CnH$ma H$aV ~gy Z`o. Mm Jë`m S>m ŠQ>aMm g m `m. KamVrb dmvmdau gwih$mah$ amhrb. ew^ {XZm H$- 15,21 bmb {H$ëë mbm "H $Q>oZa'Mr VQ>~ Xr n qq>jhr Ë`mda H$mT>Ê mv Ambr AmhoV. bmb {H$ëë`mdéZ n VàYmZ Za Ð moxr Xoedm{g m Zm g ~mo{yv H$aUma AmhoV. KmVnmVmMm YmoH$m bjmv KoVm MmoI ~ Xmo~ñV H$aÊ`mV Ambm Amho. g ^mì` SḿoZ h m bjmv KoVm `m {eqnj H $Q>oZaÀ`m B mavr C^maÊ`mV Amë`m AmhoV, Ag {X r nmo{bgm Zr gm {JVb. VgoM H $fr H$m`Úm {damoymv eovh$è`m Mo Am XmobZ gwé Amho. ñdmv Í`{XZmÀ`m {Z{ ÎmmZo eovh$ar {X rà`m bmb {H$ m n[agamv Am XmobZ H$aÊ`mMr eš`vm Amho. Ë`m wio gwajomm Cnm` åhuyz bmb {H$ëë`mH$S>o OmUmè`m añë`m da {eqnj H $Q>oZaÀ`m q^vr C^maÊ`mV Amë`mM gm JÊ`mV `ov Amho. mjrb 75 dfmªv n{hë m XmM Aem àh$mao bmb {H$ëë mà m gwajov dmt> H$aÊ mv Ambr Amho. ñdmv Í {XZmÀ m nmíd ^y rda n VàYmZ Za Ð moxr CÚm g nyu Xoedm{g m Zm mj Xe Z H$aUma AmhoV. "AmdmgÀ m gan Mm da H$madmB H$am' 354 (836), 136 (176), 263/1(471), 374(627), 203/1(384/1) owrb mb Îmm Mr m{hvrm {Xbobr Zmhr. VgoM JQ> Z ~a Va Ka H«$ m H$ 527-gr, JQ> Z ~a 286-1, 1478, Amdmg JQ> Z ~a Q>oH$mbr JQ> 284, Ka Z ~a 1264, {gq>r gd} Z ~a 584-Ao Ka H«$ m H$ 276, JQ> Z ~a 137 Ka Z ~a 2, JQ> Z ~a 203/1 Ka H«$ m H$ 514, JQ> Z ~a 601 Ka H«$ m H$ 1530, Am{U 2 Ka H«$ m H$ 1414 Am{U 1415, VgoM JQ> Z ~a 677 Ka H«$ m H$ 192 Aem Kam Mm g mdoe H$aÊ mv Ambobm Amho. Aem AZoH$ mb Îmm Mm Amnë m CëboI à{vkmnìmv bndyz R>odÊ mv Ambm Agë mzo A{^OrV H$dio m À mda H$madmB H$aÊ mmr mjur àb {~V Amho. wés>mo JwaMaU Y{ZH$mÀ m KemV VgoM Am{Xdmgr g momà`m gdmªzm ho gah$mar a{ddma, {X. 15 Am JñQ> 2021 nmz 3 déz Á mo{vfr { qbx nmq>rb, gmai-a{b~mj mo~m g ñ`m H$ r hmovrb YZw : EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv ~w{õ ÎmoÀ`m Omoamda ì`dgm` àjvr gmyy eh$vm. gü`m $ma mor>µ`m Zâ`mMr Anojm R>ody ZH$m. H$ rvh$ r VmoQ>m ghz H$amdm bmjuma Zmhr. ezr g KfmªVyZ gh$mamë H$ Ñï>r dmt>dob. {H$aH$moi Jmoï>rVyZgwÕm g mymz { iê`mmo g Ho$V OmñV dmty> eh$vmv. g emoyzmmo {ZîH$f H$mT>Ê`mV Vw Mm hmvi S>m mor>m Agob. ZmoH$arÀ`m g ñ`m H$ r hmovrb. BVam H$Sy>Z KoVbobo hmvcgzo n go nav H$ê$Z O~m~XmarVyZ ~mhoa ns>mb. ì`gzr bmoh$m nmgyz bm ~ amhm. KamVrb d Õ ì`º$s À`m Vã`oVrV gwymaum hmob b. `moj gmyzobm hîd Úm. emar[ah$ VmH$X AO mdyz nmhÿ ZH$m. {Z`moOZ O ob. ì`dgm`mv O ~gon`ªv KmB H$ê$ ZH$m. CYmarMo ì`dhma gü`m ~ X R>odm. amoi ñdê$nmv AgUmar Jw VdUyH$ $m`xm { idumar Agob. {hbmzm- `m H$mimV H$m Qw> {~H$ H$bh {Z m U H$ê$ ZH$m. {OVHo$ O ob {VVHo$ em V ahmê`mmm à`ëz H$am. KamV ZdrZ dñvy `ob b. {~Z^ademÀ`m ì`º$sda Adb ~yz amhÿ ZH$m. Ym{ H$ H$m` H«$ am~dmb. gmgwadms>rh$sy>z H$mhr ew^g Ho$V { ivrb. ew^ {XZm H$- 17,20 Am{W H$ gmhmæ` CÎm amhrb _H$a EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv H$m mà`m {R>H$mUr doiobm hîd Úm. gwym[av KQ>Zm Mm H«$ ZrQ> bmdyz `m. boizh$m`m Mr AmdS> {Z m U hmob b. H$m m{z{ Îm dmt>umam g dmx Vw À`m dº $ËdmMr XmX XoB b. H$O ~momarnum H$ r hmob b. Am{W H$ gmhmæ` CÎm amhrb. gm y{hh$ Jmoï>tgmR>r R>adbobo {Z`moOZ CÎm O ob. ñwmda mb ÎmoMo {Z`moOZ H$aVmZm H$mJXnÌm Mr ZrQ> VnmgUr H$am. H$O o$s> H$amb H$mhr J«h `moj CÎm AmhoV Ë`mMm $m`xm `m. AdVr^dVrMo {MÌ ZmgmaIo Agob. ì`dgm`mà`m Ñï>rZo AmJm r H$mimMm A XmO Mm Jbm `ob b. AZwHy$bVoMr Mmhÿb bmjob, nu VmQ>mV dmt>bobo nxmw àë`jmv Vm S>mV OmB n`ªv H$mhr hmod$ eh$vo. ZmoH$aXmam Zm { iumam Wmoam mor>µ`m Mm {dœmg `mvyz Mm Jë`m Jmoï>r KS>dÊ`mgmR>r {gõ ìhmb. {hbmzm- ^md S>m Mr O~m~Xmar nma nms>mdr bmjob. gm ñh ${VH$ H$m` H«$ mmr JmoS>r dmt>ob. ~marh$gmarh$ XwIÊ`mMm ~md$ H$aUo Q>mim. d Mm[aH$ V^oX Q>mim. H$moUVrhr O~m~Xmar ñdrh$mavmzm Mmar ~moy Zr Amdí`H$ AgUmar I~aXmar KoUo Amdí`H$ R>aob. ew^ {XZm H$ ew^ Jmoï>tMm AmoK 5 JwaMaU O rz {dh«$s Pmbr, `mda {dídmg ~guo H$R>rU dmq>v hmovo. gdmªzr J«m n Mm`Vr Ü`o Ymd KoVbr. Zdm~H$mimnmgyZ gd H$mJXnÌo emoybr Jobr, VoìhmM gdmªzm A{YH $VnUo {dhÿamm am X åhuoo gah$mar JwaMaU Amho, ho nwýhm ImÌrZo nq>bo. mì, H$mhr ñwm{zh$ Xbmbm Zm hmvmer Yê$Z OwÝ`m Zm XrMm AmYma KoV hm MwH$sMm ì`dhma Pmë`mMr m{hvr gd J«m ñwm Zm H$mJXnÌo nmhÿz Pmbr. Ë`m wio O rz moourgmr>r Amboë`m (VoXoIrb AZ{YH $V) S>itZm J«m ñwm Zr EH$Ì `od$z àia {damoy Ho$bm. H$moUË`mhr J«m n Mm`V nadmzjr{dzm ~m YH$m H$aÊ`mMm KmQ> hmovmò, ho ~KyZ n Mm`V gmdy Pmbr. nu, gd hgyb Am{U nmobrg àemgzmbm H$mJXnÌm Vrb Pmboë`m OwÝ`m EH${ÌH$aU KmoiÀ`m AmYmamda hm JwnMyn ì`dhma Ho$ë`mMo gd J«m ñwm g moa CKS> Pmbo. mì, H$moamoZmMo aos> PmoZ AgyZhr Ad Y moour H$aÊ`mgmR>r Amboë`m Zm JmdH$è`m Zr {nq>mibo. nu, nmo{bgm Zr gd àh$ma ZrQ>nUo g OyZ Z KoVm qhxy- wpñb X½`m n`ªvmo JwÝho JmdmH$è`m da XmIb Ho$bo. `m Zr gd {dhÿa J«m n Mm`Vr Yrb J«m ru OZVm g Vá Pmbr Amho. Z $s H$m` Amho àh$ma? 20/1/1960 À`m Zm XrZwgma wés> gd}z ~a 20/1 gah$mar JwaMaU O rz o$a $ma H«$.976 hþhy$ Zm m WS IVPRO à muo VËH$mbrZ Hw$bm~m {Oëhm {Oëhm{YH$mar `m Zr J«m n Mm`VrH$S>oM dj H$ê$Z arvga Vm~m {Xbobm Amho. Ver J«m n Mm`V A{^boI Ü`o VoìhmMr Zm XXoIrb H$aÊ`mV Ambr Amho. mì, Á`m Zm H$mhr H$mio~oao H$am`Mo AgVo, Vo gd hgyb XmñVmdoOm Mm J admna H$aÊ`mV nq>mb V AgVmV. VgmM àh$ma `m àh$aumv Pmbobm Agmdm. O rz EH${ÌH$aU `moozovrb JQ> Z ~a 111 VmarI 30/1/1990 amoorà`m Zm XrÀ`m AZwH«$ m H$ 1 Zwgma Cng MmbH$ ^y ra{^boi H$moH$U àxoe w ~B `m MoH$S>rb Eg. Ama.472 am`js> {XZm H$ 20/01/1989 AÝd`o hmamï > gah$ma amonì ^mj-1, H$moH$U {d^mj nwadur-1 {XZm H$ 20Owb 87 mzm H$ 734 m Oo {dhÿa Vm. wés> {O. am`js> JmdMr Oya Agbobr O rz EH${ÌH$aU `moozm H$m`ÚmImbrb VaVwXrà muo VmarI 20/1/89 amoor A bmv AmUbr Amho. gxa `moozozwgma gxa Jmdm Vrb ImVoXma d BVa h $Xma `m Zm XoÊ`mV Amboë`m O{ Zr darb `moozov XmIb H$aÊ`mV Amboë`m AmhoV. Ë`m `moozoà muo gxa Zm XrZo JmdMr h $ Zm X ZdrZ Ho$br Ago. Oya `moozo à muo XoÊ`mV Amboë`m JQ>mMr O rz EH${ÌH$aU H$m`Xm H$b 31AÝd`o gz 1977 Ü`o (XwéñVr VaVwXr `moozm) o. {Oëhm{YH$mar `m Mo nadmzjr {edm` hgîmm VaU qh$dm nmoq> {d^mj H$aVm `ouma ZmhrV. nadmzjr {edm` Ho$boë`m Aem ì`dhmam~m~v darb H$m`Xm H$b -9 AÝd`o g ~ YrV ImVoXma, H$ãOoXma ho emgzmg(x S>mg)nmÌ amhvrb Aer ñnï> Zm X Amho. na Vw gah$mar JwaMaU hs>n H$aÊ`mgmR>r Ag»` A{YH $V Zm Xr bndyz gah$mar ` ÌUmZm ^«{ V H$ê$Z hm J aàh$ma Pmë`mMo CKS> {XgV Amho. Hw $^ : EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv H$moR>ohr H$m`ÚmMo C KZ H$ê$ ZH$m. {Z`moOZ AMyH$ Agob Va H$O o$s> CÎm àh$mao H$amb. gm m{oh$ joìmv H$mhr Mm Jë`m KQ>Zm wio AmZ X dmt>vm amhrb. H$m Qw> {~H$Ñï>µ`m ew^ Jmoï>tMm AmoK amhrb. ñdvmo Amamo½`V Ì gm ^miuo Amdí`H$ R>aob. ñdv:bm Mm Jbo {gõ H$ê$ eh$mb. IMm da {Z~ªY R>odm `m H$mimV dmx{ddmxmnmgyz bm ~ amhm. hm gámh ì`mnma-ì`dgm`mà`m Ñï>rZo Ano{jV Aem joìmv OmÊ`mgmR>r gmozoar nm`ks>µ`m Q>mH$Umam R>aob. ZmoH$aXma ì`º$szo d[að>m er Agbobo g ~ Y VmUbo OmUma ZmhrV `mmr H$miOr `m. {Z`moOZ~Õ Ho$boë`m H$m mv h $mmo `e { idvm `ob b. Am{W H$ àh$aumv gaer hmob b, mì IMm da {Z ~Y R>odm. amoh$s` joìmv {deof à`ëz gëh$maur bmjvrb. { Ìm gmo~v {H$aH$moi Hw$a~war mor>µ`m ñdê$nmv H$ê$ ZH$m. {hbmzm- A{V {VIQ> ~mobuo Q>mim. H$moQ> àh$aumv eš`vmo H$m`Xoera VS>OmoS>rÀ`m mjo bmjm. `m gjù`mvyz dmt>umar O~m~Xmar {dgê$ ZH$m. d dm{hh$ OrdZmV ZmgmaIo dmvmdau amhrb. Amhmamdarb {Z` ÌU gmosy> ZH$m. àh $Vr Onm. ew^ {XZm H$- 18,21 ñdv:à`m {h Vrda {ZU ` `mb _rz : EHy$U J«h mz nmhvm `m gámhmv H$ï>mMo à mu dmt>dmdo bmjbo Var $m`úmmo à muhr dmt>bobo Agob. ñdv:à`m {h Vrda hîdmmo {ZU ` KoD$ eh$mb. AmR>dS>çmÀ`m gwê$dmvrg `m H$mimV Amnë`m ì`mdgm{`h$ joìmv Mm Jbr dmt> { iob. Oa AmnU ZmoH$ar H$aV Agmb Va Vwåhmbm d[að> Am{U H$ Mm`mª H$Sy>Z Iyn nmqr>~m { iob Am{U Oa Vwåhr Vw Mm ñdv:mm ì`dgm` MmbdV Agmb Va Vwåhmbm naxoem Ü`o qh$dm Am $emoa Ü`o gm rb hmoê`mgmr>r H$mhr ZdrZ g Yr { ivrb. `mz Va, AmR>dS>çmÀ`m Ü`bm pñwvr Amnë`mgmR>r Mm Jbo n[aum AmUy eh$vo, H$maU `m H$mimV Oa ZmË`mV H$mhr V^oX AgVrb Va Vmo gmos>{dê`mgmr>r hm H$mi Iyn ew^ R>ê$ eh$vmo. `mioaro, Á`m Zm XrK H$mi ^mjrxmar Ü`o ì`dgm`mv qh$dm JR>~ YZ Ü`o ì`dgm` gwê$ H$aÊ`mMm {dmma Amho Ë`m À`mgmR>rhr hm H$mi `mo½` R>ê$ eh$vmo. {hbmzm- `m doir Amnë`mbm Amnë`m Amamo½`mH$S>o `mo½` bj XoUo Amdí`H$ Amho. Amnë`m Amamo½`mgmR>r `mo½` Zgboë`m H$mhr gd`tmm Ë`mJ H$aÊ`mgmR>r XoIrb hm H$mi Mm Jbm R>ê$ eh$vmo. OmoS>rXmamMr gmw { iob. ew^ {XZm H$- 16,20

6 a{ddma, {X. 15 Am JñQ> àgmx Ho$aH$a qmvz ñdmv Í`{XZmÀ`m nmœ ^y rda XoemMo n{hbo n VàYmZ n {S>V Zohé Zr Vã~b 75 dfmªnydu Xoembm g ~mo{ybo hmovo. ñdmv Í`mMr n{hbr nhmq> COmS>VmZm Amnbr JmR> {Z`Vrer Amho, Ago n {S>VOr åhumbo hmovo. AmOhr Ë`m Mo dmš` Amnë`mbm Zmo Z nq>vo. {XS>eo dfm À`m {~«Q>rem À`m Jwbm {JarVyZ AmnU 15 Am JñQ> 1947 amoor wº$ Pmbmo. AmO mjo diyz nmhv AgmVZm AmnU AZoH$ AmKmS>rda Mm Jbr H$m {Jar Ho$br Amho ho H$mhr A mý` H$aVm `ov Zmhr. mì `mhÿz AmnU Mm Jbr H$m {Jar H$é eh$bmo AgVmo `mmrhr I V Amnë`mbm AmhoM. n {S>V Zohé Zr ñdmv Í`mZ VaÀ`m Amnë`m n{hë`m ^mfumv Xoembm bmoh$emhr, àomgîmmh$, g modmxr, gd Y g ^md OnUmao amï > åhuyz ñdrh$maê`mmo Omhra Ho$bo. ñdm VÍ`mZ VaMr Amnbr gdm V hëdmmr H$ mb åhuoo Amnë`mH$S>rb bmoh$emhr. OJmVrb gdm V mor>r bmoh$emhr åhuyz AmnU mor>çm {X mimv AmO { adrv AmhmoV, na Vw Ë`mMr nmio wio hr ñdmv Í`mZ Va amodbr Jobr. Amnë`m XoemV bmoh$emhr Ho$di éobr Zmhr Va Vr $mo $mdbr Amho. bmoh$emhrà`m mü` mvyz `m OZVobm gîmmym`mªzm CbWyZ Q>mH$Ê`mMm A{YH$ma àmá Pmbm Amho d OZVoZo Amnbm B Jm doimodoir XmI{dbmhr Amho. AmUr~mUrZ Va Amnë`mH$S>o VnoQ>rÀ`m mü` mvyz aº${hz H«$m Vr KS>br Amho. Ë`mCbQ> Amnë`mM ~amo~arzo ñdv Ì Pmboë`m nm{h$ñvmzmv mì bmoh$emhr éobr Zmhr. Amnë`m XVrZo ñdmv Ì Pmbobm ~m Jbm Xoe AmVm Hw$R>o 50 dfm Z Va AW ì`dñwomr JmS>r éimda AmUVmò. Amnë`m eoomamm lrb H$mhr `mxdrvyz gmdav AmVm Zdr C^mar KoV Amho. Zonmi gvv ZdZdrZ qhxmimodéz dmq>mmb H$arV Amho. Aem pñwvrv AmnU mì Amnbr dmq>mmb Joë`m 75 dfm V bjur` Ho$br Ago mor>çm A{^ mzmzo gm JVm `ob b Agr pñwvr Amho. ñdmv Í`mZ Va AmnU bmoh$emhr ñdrh$marv AgVmZm g { l AW ì`dñwm ñdrh$mabr. Ë`mdoir OJ ho XmoZ {d^mjmv åhuoo ^m S>dbemhr d g modmxr `mv {d^mjbo Jobobo hmovo. ^mavmzo ñdmv Í`mZ Va Amnë`m JmoQ>mV gm{ b ìhmdo Ago A o[ah$zym{o Ê`m ^m S>demhrÀ`m g W H$ Xoem Zm dmq>v hmovo. na Vw Ë`mdoir Zohé ho g modmxmà`m {XeoZo PwH$bobo Agë`mZo Ë`m Zr `mvyz gwdu Ü`o H$mTy>Z g { l AW ì`dñwm ñdrh$maê`mmm {ZU ` KoVbm. Ë`mM~amo~a Amnbo naamï > YmoaU ho Hw$UmÀ`mhr ~mowbm PH$bobo Zgmdo d {Vg`m OJmMo AmnU ZoV Ëd H$amdo `mgmr>r A{bá amï > g KQ>ZoMr Midi Zohé Zr C^mabr. nwt>o B {Xam Jm YtZr Ë`mbm Mm JbrM ^mar {Xbr. ñdmv Í`mZ Va AmnU nwt>rb Mma XeH$mV VrZ `wüxm Zm gm moao Jobmo. EH$ Va Amnbr Zdr Amem... Zdr AmìhmZo. AW ì`dñwm ZwH$VrM Hw$R>o C^mar KoV hmovr Ë`mV `wüxmà`m Pim AZw^dmì`m bmjë`m. Ë`mM~amo~a nya, ^yh $n `mgmair Z g{j H$ g H$Q>m Mm AmnU doimodoir wh$m~bm H$arV Ambmo. XoemV AmUr~mUr bmxë`mda OZVobm Amnë`m A{YH$mam da JXm Amë`mMo àw M OmUdbo Ë`mVyZ B {Xam Jm YtMr amodq> g nwï>v Ambr. gdm V àw H $ÐmV H$m ±J«ogoÎma gah$ma gîmov Ambo. mì Vo gah$ma Oo Vo XmoZ df} {Q>H$bo Am{U Ë`mZ Va OZVobm Amnbr MyH$ C Jbr d nwýhm {Zd S>UwH$m hmod$z B {Xam Jm Yr gîmmñwmzr Amë`m. 90 gmbmz Va OJmMr gd gwìom ~XbÊ`mg gwédmv Pmbr. gmopìhev `w{z`zgh g modmxr Xoem À`m OJm À`m AW ì`dñwm H$mogiy bmjë`m. gmopìhev `w{z`zmr eh$bo Pmbr d OJmÀ`m ZH$memdéZ hm Xoe w$gbm Jobm. Amnë`m AW ì`dñwov EH$ àh$mamr {ewrbvm Ambr hmovr. XoemVrb EHy$UM aji PQ>H$Ê`mMr Amdí`H$Vm hmovr. gmd O{ZH$ joìmà`m à~ë`m wio d ñny}à`m A^mdm wio hr {ewrbvm Ambr hmovr. Ë`m wio `mvyz Xoembm gmdaê`mgmr>r AmnU Amnbr AW ì`dñwm Iwbr H$aÊ`mg 91 gmbr gwédmv Ho$br. hiyhiy AmnU ~momanor>r` AW ì`dñwoà`m {XeoZo dmq>mmb H$é bmjbmo. g modmxr OJ {diwabo Joë`m wio Amnë`mbm A o[aho$er XmoñVr dmt>{duo hmm EH$ od n`m ` hmovm. AmnU Amnbr AW ì`dñwm Iwbr Ho$ë`m wio Amnbm {dh$mg PnmQ>çmZo hmovmo Amho Ago {Xgy bmjbo. mì AmVm CXmarH$aUmÀ`m XmoZ XeH$mZ Va AmnU {dh$mg Oéa Ho$ë`mMo {XgVo, mì hm {dh$mg Ag Vmob nüxvrzo Pmbm Amho. XoemVrb Xm[aÚ {Z{üVM H$ r Pmbo, na Vw AOyZhr XoemV Jar~r Amho. lr V Á`m JVrZo AmUIr lr V Pmbo Ë`mVwbZoV Jar~m Zm Ë`m À`m CËnÞ JQ>mVyZ PnmQ>çmZo da H$mT>Uo Amnë`mbm H$mhr eš` Pmbo Zmhr. Amnë`m XoemVrb 70 Q> o$ mb Îmm hr Ho$di XmoZ Q> $m bmoh$m H$S>o H $ÐrV Pmbr Amho. Ë`m wio Amnë`mH$S>o {df VoMr Xar gmvë`mzo dmt>v Mmbbr Amho, d hom gdm V YmoH$mXm`H$ R>aUmao Amho. àm w»`mzo H$moamoZmÀ`m H$mimV ho à mu ^`mzh$[aë`m dmt>bo Amho. {dh$mgmmr $io hr R>am{dH$ dj MmIV Agë`mMo àh$fm Zo OmUdVo Amho. XoemnwT>o AmVm gmv XeH$m À`m ñdmv Í`mZ Va hom mor>o AmìhmZ {e H$ Amho. Amnë`mH$S>o AOyZhr XoemVrb 40 Q> o$ OZVobm EH$ doimo ImUo { iv Zmhr EdT>r Jar~r Amnë`mH$S>o Amho. Amamo½`~m~VrV Amnë`mbm ~arm mor>r Ob mamd`mmr Amho. mì nmo{b`mo, ßboJgmaIo amoj AmnU XoemVyZ hônma Ho$bo AmhoV. Aem àh$mao Joë`m gmv XeH$mV AmnU mor>r H$ mb Ho$br Agbr Varhr Amnë`mbm ^{dî`mv $ma mor>r Ob mamd`mmr Amho. H$moamoZm wio Amnë`m Amamo½` ì`dñwomo nma qys>ds>o {ZKmbo. Ë`m wio Amamo½` ì`dñwm gwymauo d hr ì`dñwm gmd O{ZH$ joìmvm AgUo H$go JaOoMo Amho ho Amnë`mbm nq>bo Amho. `mvrb n{hbo C{Ôï> ho Jar~r g n{dê`mmo Agob. Amnbo g {dymz hm Amnë`m bmoh$emhrmm nm`m Amho. ho g {dymz {Q>H${dÊ`mMr O~m~Xmar Amnë`m gdmªda Amho. AmOhr ñdmv Í`mZ Va gmv XeHo$ bmoq>br Agbr Varhr AmnU {dh$grv Xoem EdT>r àjvr Ho$bobr Zmhr. Amnë`mH$S>rb AdmT>ì` bmoh$g»`m hmm Ë`m mjrb mor>m AS>Wim R>aVmo ho Oar Agbo Var Amnë`m mor>çm bmoh$g»`o wio ApñVËdmV Agbobr ~momanor> hr XoIrb mor>r O omr ~moy Amho. Am`.Q>r. CÚmoJmV AmnU Amnbm R>gm OJmV C Q>{dbm Amho. OJmVrb EH$ à wi AW ì`dñwm åhuyz Amnë`mH$S>o nm{hbo OmV Amho, na Vw AmnU Amnbr Jar~r g ndrv Zmhr Vmon`ªV Amnbr OJmV nv dmt>uma Zmhr. AmO Amnbm amoh$maummm XOm nyu nuo T>mgibm Amho, ZmoH$aemhr gwñv Pmbobr Amho d H$Yr Zìho EdT>o ~o mbyz Wmnm maumao amá`h$v} Amnë`mbm bm^bo AmhoV. ^«ï>mmma `owrb ZmoH$aemhr Agmo H$s OZVoÀ`m aº$mv {^Zë`mgmaIm Pmbm Amho. Joë`m gms>o gmv XeH$m Mr Amnbr hr dmq>mmb Amho. ñdmv Í`mZ Va AmnU AZoH$ joìmv AmìhmZmË H$ H$m {Jar Ho$br Agbr Varhr AOyZ Amnë`mbm ~aom H$mhr H$amd`mMo Amho. H$moamoZmZ VaMo OJ ho nyu nuo ~Xbbobo Agob, Ë`mV ^mav H$gr dmq>mmb H$aVmo Vo nmhmê`mgmaio Agob. gü`mmr dmq>mmb ZH$mamË H$ dmq>v Agbr Varhr CÚmMr gh$mi hr gh$mamë H$ Agob, Agm AmemdmX dmq>vmo. AmVm AmË_n[ajU hd! AmO Amnbm Xoe ñdmv Í`mÀ`m A_ V_hmoËgdr dfm V ^mavr` ñdmv Í`mbm 74 dfª nyu hmov AgVmZm nxmn U H$aV AgVmZm Am{U Ë`m{Z{_ÎmmZogJirH$S>o AmO AZoH$ _wúm Mm Chmnmoh H$aU AË`mdí`H$ AmZ X gmoam hmov AgVmZm gmoa H$aÊ`mgmaI Iyn H$_r Amho Amho. bmoh$m Mm g gxodamm {dídmgm CS>V Mmbbm Am{U AOyZ ~a M H$mhr H$am`M ~mh$s Amho, Ag M IoXmZo åhumd Amho H$s H$m`, Ag dmq>ê`mgmair n[apñwvr Amho. bmjob. ñdmv Í`mÀ`m A_ V _hmoëgdmmm Oëbmof hmov AgVmZm `m ZmJ[aH$m À`m _yb^yv hšh$m ZmM H$mÌr bmdê`mmo à`ëz ~m~th$s>o \$mag bj {Xb OmV Zmhr, ho Ia XþX d Amho. ñnîq>m gwê$ AmhoV. åhuyzm \$ŠV ñdmv Í`mMo CËgd gmoao ~mobm`m Pmb Va bmoh$emhrmm gyam Amåhmbm Jdgbobm Zmhr H$aÊ`mnojm AmË_n[ajU H$aU Am{U OZgm_mÝ`m Zm qh$dm Vmo hadbm Amho, Ag {MÌ gü`m {XgyZ `ov Amho. ^mavr` AmídñV H$aÊ`mMm Jm ^r`m Zo {dmma hmou Amdí`H$ bmoh$emhrm àvrh$ åhuoo g gx. nu `m g gxov H$m_H$mOM hmov Amho. Zgë`mM {XgyZ `ov. bmoh$m Mm g gxodamm {dídmgm CS>V Mmbbm Amho. H$moUVohr àíz g gxo_ü`o M{M bo OmD$ Z`oV, `mgmr>r bmjuma CnbãY Pmë`m nm{hoov, àë`oh$mbm Xoe^amV Hw$R>ohr _wšvnuo dmvmdau gîmmymarm Zmhr Va {damoyr njm H$Sy>Zhr {Z_m U Ho$b g Mma H$aÊ`mMr _w^m Agbr nm{hoo Ago ZmJ[aH$m Mo _yb^yv OmV Amho. ^mavmbm ñdmv Í` {_imë`mz Va Am{U Xoe àomgîmmh$ A{YH$ma AmhoV. KQ>ZoVë`m 15 Vo 21 H$bm_m _Ü`o Z_yX Pmë`mZ Va ^mavr` g gx gdm}àm Agob `m nõvrmr amzm H$aÊ`mV Ambobo gjio A{YH$ma AmnU ~moybm H$mTy>Z Q>mH$V H$aÊ`mV Ambr hmovr. _mì àë`jmv Vg {XgyZ `ov Zmhr. H$moUVmhr AmhmoV. Ë`m_wio EH$ Xoe åhuyz AmnU EH$ amhuma AmhmoV H$s _hîdmmm àíz g gxov MM}bm `od$ eh$v Zmhr, Aer n[apñwvr Zmhr, `m~ôb H$moUrM H$mhr ~mobm`bm V`ma Zmhr. H$moUVmhr {Z_m U Pmbr Amho. _J Vmo eovh$è`m Mm àíz Agmo, n J gggmaim amoh$r` nj `m~ôb Vm S>mVyZ EH$ MH$ma eãxhr H$mT>VmZm hoa{jarmm àíz Agmo qh$dm BVa H$moUVmhr àíz Agmo; Ë`m~m~V {XgV Zmhr Am{U amoh$s` nj ~mobuma ZmhrV Vmon`ªV `m g gxov MMm hmovmzm {XgV Zmhr. XoemÀ`m ÑîQ>rZo _hîdmà`m àízm Mm {ZH$b bmjumam Zmhr. ho {df` MM bm Ambo Va àízmmr MMm g gxov hmouma Zgob, amá`m _Yë`m {dymzg^m Ë`mVyZ H$mhr Var _mj {ZKob. nu ho àíz MM}bmM `ov ZmhrV, Am{U {dymz n[afxm _Ü`o Aem MMm hmouma ZgVrb Va Amnbr hr Iar Jmo_ Amho. bmoh$emhr H$m` H$m_mMr, hr Hw$R>br bmoh$emhr Amho Am{U `m g gx Agmo dm {dymzg^m, {dymz n[afx Agmo, H$moUË`mhr bmoh$emhr_ü`o Hw$R>bo g^mj hm _Ü`o XoemÀ`m ÑîQ>rZo _hîdmmo àíz MM} _ Ì Am{U V Ì AmhoV, Ñ{ï>H$moZ bm `ov ZmhrV Am{U AmboM Va àm S> JXmamoi Á`m_wio ho bmoh$m M amá` Amho Ag AmnU _myd JmoS>~mobo åhuy eh$vmo, Agm àíz ns>vmo. AmO XoemnwT>o AZoH$ àíz C^o am{hbo AmhoV. ~è`mm ~m~r qmvm dmt>dv AmhoV. Amnë`m XoemZo ^mfmdma àm VaMZm ñdrh$mabr. _mì `m_wio amá`mamá`m Mr Apñ_Vm BVH$s _mor>r Pmbr H$s XoemM ^{dvì`, Xoemer g ~ {YV àíz ~moybm am{hbo. CXmhaUmW Joë`m H$mhr dfmª_ü`o AZoH$ amá`m Zr ñwm{zh$m Zm ZmoH$è`m _Ü`o g Yr XoÊ`mÀ`m ÑîQ>rZo AZoH$ H$m`Xo Ho$bo. g ~ {YV amá`m _Ü`o CnbãY hmoumam amoojma, ZmoH$è`m `m_ü`o ñwm{zh$m Zm 80 Q>ŠHo$, 90 Q>ŠHo$ AJXr 95 Q>ŠHo$ AmajU XoÊ`mMo H$m`Xo g _V H$aÊ`mV Ambo. `m_wio amá`m~mhoê$z `oumè`m gmr>r amoojmammr H$dmS> ~ X Pmbr. Aem nõvrzo ñwm{zh$m Zm ZmoH$è`m _Ü`o AmajU XoÊ`mMr nõvm ZìhVr. EH$m ~moybm amá`m Zr Ho$bobo ho H$m`Xo AmhoV Va XþgarH$S>o KQ>ZoV Z_yX Ho$bobo _yb^yv hšh$ AmhoV. XoemVë`m àë`oh$ ZmJ[aH$mbm Xoe^amV amoojmamà`m g_mz g Yr nhm`bm {_ivmo, {damoyr njm Mm ~{hîh$ma, gì ~ X nms>ê`mmr Ah_h{_H$m Ag {MÌ nhm`bm {_iv. ho \$mam XþX dr Amho. H$moUË`mhr A{YdoeZm À`m gìm _Ü`o {dyò H $ _ Oya H$ê$Z KoU Am{U Am {S> ZÝg g _V H$ê$Z KoÊ`mì`pŠV[aŠV H$mhrhr hmovmzm {XgV Zmhr. XoemÀ`m ñdmv Í`mMm A_ V _hmoëgd gmoam hmov AgVmZm ho àíz Amnë`mg_moa AmhoV Am{U Ë`m Mr CÎma emoymdr bmjuma AmhoV. _m S>Ê`mgmaIm AmUIr EH$ _hîdmmm àíz Amho Ý`m`ì`dñWoMm. Amnbr Ý`m`ì`dñWm H$em nõvrzo H$m_ H$aVo Amho, hom H$im`bm _mj Zmhr. AmO homamo, bmimo bmoh$ Vwé JmV {IVnV ns>bo AmhoV. bmoh$emhr_ybm gwdum jam Zr {bhÿz R>odbobm EH$ {Z`_ åhuoo "~ob BO A _ Q>a Am \$ amb Q>'. _mugmbm Om_rZ hm {_ibmm nm{hoo. AndmXmË_H$ n[apñwvrvm Vmo Vwé JmV Agm`bm hdm. Am_À`mH$S>o `m CbQ> n[apñwvr Amho. Vwê $JmV R>odU hm n{hbm {Z`_ AgVmo Am{U Om_ rz {_iu XþamnmñV AgV. Vw_À`mH$S>o ~aom n go AgVrb, AmoiIr AgVrb, _mor>o dh$sb Zo_bo AgVrb Va Om_rZ {_iy eh$vmo. hr Ý`m`ì`dñWm H$er Mmby eh$uma Amho? \$mxa ñq>ozà`m _ Ë`yÀ`m {Z{_ÎmmZo hm àíz nwt>o Ambm. \$mxa ñq>oz ho 84 dfmªmo J hñw. `m 84 dfmªà`m J hñwmh$sy>z Xoembm H$moUVm _mor>m YmoH$m hmovm, ho _bm AOyZhr H$ibob Zmhr. ^r_m H$moaoJmd àh$aumv 16 bmoh$ Vwé JmV AmhoV. hm IQ>bm H$moQ>m nwt>o `ov Zmhr. AmamonnÌ XmIb Ho$b OmV Zmhr. Aem nõvrzo Xoe H$gm ~a MmbdUma? AZoH$ OmMH$ H$m`Xo `ovmv. `m H$m`Úm _Yë`m H$b_m Mm \o$a{dmmahr hmov Zmhr. Voìhm Am_Mr hr bmoh$emhr Hw$R>o Mmbbr Amho, hm _hîdmmm àíz {dmmamdmgm dmq>vmo. AmUIr EH$ _hîdmmm Am{U J ^ra àíz åhuoo Amnbm Xoe Y_m VrV ì`dñwoda AmYm[aV amhuma Amho H$s Zmhr? H$maU dmt>ë`m Y_mªYVo_wio AmO Xoe YmoŠ`mV Ambobm {XgV Amho. `mmm n[aum_ Odinmg gd joìm _Ü`o ~Km`bm {_ivmo. _J Vo {ejujoì Agmo, amoh$mau Agmo, gm_m{oh$ joì Agmo AWdm AÝ` H$moUV hr... XoemMr Y_m VrV AdñWm YmoŠ`mV Amë`mMo n[aum_ AmVm AmnU ^mojv AmhmoV. Amnë`m KQ>Zo_Ü`oM Xoe Y_m VrV Agë`mM AYmoaopIV H$aÊ`mV Amb Amho. _mì àë`jmv AmOhr AmnU `m Q>ßß`mn`ªV nmohmombobmo Zmhr. Y_ {ZanojVm hm amá`kq>zomm EH$ ^mj Amho Am{U Vmo H$moUmbmhr ~XbVm `ouma Amho Ag KQ>Zo_Ü`o ñnï> Ho$b AgyZhr {ZdSy>Z Amboë`m àë`oh$ gah$mazo XheV ngadumè`m Y_mªY eº$s Zm nmr>rer KmbÊ`mM YmoaU Adb ~b. Ë`m_wio {d{dy Y{_ `m _Ü`o dmt>bobr VoT H$_r H$aÊ`mM AdOS> {edyzwî` ^{dî`mà`m Im Úmda Amho. AWm V Xoe Y_ {Zanoj ~ZÊ`mgmR>r emgz ì`dñwm Am{U g_moì`dñwm XmoÝhrhr ~Xbm`bm hì`mv. AÝ`Wm, hr g H$ënZm ApñVËdmV `ou H$R>rU Amho. Ë`mgmR>r XoemVë`m àë`oh$ ZmJ[aH$mZo à`ëz H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho `m AZwf JmZo nwt>o `oumam Xþgam _wôm åhuoo {ZdS>UyH$ H$m`Úm _Ü`o ~Xb hmoê`mmr Amdí`H$Vm. ~aomxm {ZdS>UwH$sbm C^o amhumao C_oXdma Amnmnë`m OmVr-Y_m Vë`m bmoh$m Zm Anrb H$éZ AJXr WmoS>Š`m _Vm {Zer {ZdSy>Z `ovmv nu Y_ {Zanoj g_mo {Z_m U H$am`Mm Agob Va H$_rV H$_r nþmg Q> o$ A{YH$ EH$ _V {_imë`m{edm` H$moUrhr bmoh$à{v{zyr åhuyz {ZdSy>Z `ouma Zmhr, Agm ~Xb H$m`Úm_Ü`o H$am`bm hdm. Agm ~Xb Pmbm Va {ZdS>UyH$ btdy BpÀN>Umè`m àë`oh C_oXdmambm Amnb _V g_momvë`m àë`oh$ KQ>H$mn`ªV nmohmomdmd bmjob. Ag Pmb Va g_momvbo gjio KQ>H$ `m {ZdS>UyH$ à{h«$`ov gh^mjr hmod$ eh$vrb. hom AmO KS>V Zmhr. H$mhr bmoh$ hr ~m~ àemgh$s`ñîq>çm AeŠ` Agë`mM gm JVmV nu ho A{O~mV AdKS> Zgë`mM IwÔ {ZdS>UyH$ Am`moJmZ _mý` Ho$b Amho. AmVm AmnU _Vn{ÌH$m da {e o$ _mav ~gv Zmhr. _VXmZmgmR>r BìhrE erzm ghmæ` CnbãY Amho. Aem n[apñwvrv JaO ns>br Va XmoZXm _VXmZ KoU \$mag AdKS> Zmhr. _mì `m _wúmmm Jm ^r`m Zo {dmma hmov Zmhr. gmoa H$aÊ`mbm {Z{_Îm bmjv. AmO ho Mm Jb Pmb, CÚm Vo Mm Jb Pmb Ag åhuv AmnU ~a M H$mhr gmoa H$aV AgVmo. nu Amnë`m^modVr H$m` dmb Q> JmoîQ>r KS>V AmhoV Am{U Zo_H $ H$m` gwê$ Amho, gwymaum KS>dÊ`mgmR>r H$mhr Cnm``moOZm Ho$ë`m m OmV AmhoV H$s Zmhr, `mh$s>o ~KÊ`mMr doi AmVm Ambr Amho. _mì ho H$am`Mr Amnbr V`mar {XgV Zmhr Am{U _bm `m~ôb Hw$R>o dmà`vm hmovmzm {XgV Zmhr. ñdmv Í`mÀ`m A_ V _hmoëgdmà`m {Z{_ÎmmZo ho ìhm`bm hd. Vg M gd amoh$s` njm Zr {_iyz Z H$mhr _mj Xe H$ VÎd Omar H$aU hr Amdí`H$ Amho. Amåhr H$m` H$aUma Am{U H$m` H$aUma Zmhr ho Omhra H$aU Amdí`H$ Amho. \$ŠV CËgd gmoao H$aÊ`mnojm AmË_n[ajU H$aU Am{U H$mhr _wúm Mm Jm ^r`m Zo {dmma H$aU Amdí`H$ Amho. Am_M H$m` MwH$b Amho, Amåhmbm Hw$R>o Om`M Amho `mmm Chmnmoh H$aU Amdí`H$ Amho. Amnë`mbm Zo_H $ Hw$R>o Om`M Amho ho H$ib Am{U AmnU Ë`m {XeoZo H$mhr _mj H«$_U H$ê$ eh$bmo Va AmnU H$mhr Var gmü` Ho$b Amho Ag åhuvm `ob b. ^mavmmm 75 dm ñdmv Í`{XZ AmnU gmoam H$aV AmhmoV. EImÚm XoemÀ`m B{VhmgmMm doy KoÊ`mgmR>r ñdmv Í`moÎma H$mimVbr gmso>gmv XeH $ hm \$ma _mor>m H$mi ZgVmo; na Vw qghmdbmoh$z H$aÊ`mgmR>r hm H$mi nwaogm R>aVmo. åhuyzm ñdmv Í`mÀ`m A_ V_hmoËgdr dfm n`ªv ^mavmz {H$Vr àjvr Ho$br, H$m` H$_mdb, H$m` H$am`M ~mh$s am{hb `mmm AmT>mdm KoU Amdí`H$ Amho. qh$~hþz Vmo EH$ Eo{Vhm{gH$ XñVmdoO R>amdm. o o 74 dfmªmo qghmdbmoh$z {~«{Q>em À`m XrS>eo AW ì`dñwm Zm Xÿa R>odb. g {_l `m À`m H$ënZoVyZ XoemV h[av H«$m Vr dfmªà`m Jwbm_{JarVyZ AW ì`dñwm ñdrh$mabr. AmH$mambm Ambr. AÞYmÝ`mMr ^mav _wº$ Pmbm; nu \$miurà`m XoemM n Mdm{f H$ {Z`moOZ Am`mV H$aUmam Xoe AÞYmÝ`mMr ^i^ië`m OI_m KoD$Z. gwê$ Pmb. Zohê$ Mm Ë`mV _mor>m {Z`m V H$aUmam ~Zbm. nm{h$ñvmzbm g Ý`, n go Úmdo dmq>m hmovm. n{hë`m n Mdm{f H$ XoemV {~«{Q>em Zr{Xbob àemgz bmjbo. qhxÿ-_wpñb_ X JoYmono Pmbo. `moozov eovrda ^a XoÊ`mV Ambm. hmov. Ë`mV ~Xb hmov Jobo. na_rq> {~«{Q>em Zr ñdmv Í` {Xb. ^mavmbm _mor>_mor>r YaU Pmbr. eovrà`m amonmgyz AmVm Iwë`m ì`dñwomm ñdv Mr amá`kq>zm ZìhVr. qgmzmda ^a XoÊ`mV Ambm, Am{U nmaxeu ì`dñwomm nwañh$ma g ñwm{zh$m Mm Xoe hmovm. Ë`mV EH$ Varhr XoemVë`m bmoh$g»`obm Ho$bm OmV Amho. ñdv Ì ^mavmà`m H$m`Xm ZìhVm. gm_m{oh$ñîq>çm Xoe nwaob BVH $ YmÝ` CËnmXZ hmov dmq>mmbrmm {Z:njnmVr _mjmodm \$ma _mjo hmovm. n{hbr AS>rM dfª ZìhV. bmb~hmôÿa emór `m Zr KoVbm Va Amnë`mbm ñdàn> Am{U Va Xoe {~«{Q>em Zr KmbyZ {Xboë`m Zohê$ `m M M YmoaU nwt>o gwê$ R>odb. gw Xa àemgz ÑT> hmovmzm {XgV. H$m`ÚmZwgma MmbV hmovm. XmoZ Zohê$ `m M M naamï > YmoaU AOyZhr JyS> JìhZ Ýg Am{U H$_rV H$_r dfmªhÿz A{YH$ H$mi amá`kq>zomr gwê$ Amho. Ë`mV AmVm \$º$ WmoS>m hñvjonmn`ªvmm àdmg ghogmü` H$b_, _gwxm R>adÊ`mV Jobm. ZìhVm. amord Jm Yr `m Zr S>m. ~m~mgmho~ Am ~os>h$a `m Zr ^mavmbm AmYw{ZH$VoMr OJmV AmXe R>amdr Aer bjdoyr Am{U V ÌkmZmMr {Xem amá`kq>zm V`ma Ho$br. XoemÀ`m àm. AemoH$ T>Jo {Xbr. A_o[aHo$Zo g JUH$ ñdmv Í``wÕmV _hëdmmr ^y{_ Úm`bm ZH$ma {Xbm Va Vmo H$m ~OmdUmar H$m±J«og gîmov `ou ~Xb Pmbm Amho. a{e`mer Amnbr ^mavmvm V`ma Pmbm. jonumó ñdm^mdrh$ hmov. n {S>V Zohê$ `m À`m _ Ìr Agbr, Var AmVm AmnU àjonumv Va ^mavmz OJmV AZoH$ ZoV ËdmImbr XoemV H$m±J«ogM gah$ma A_o[aHo$À`m A{YH$ Odi Jobmo {dh«$_ Ho$bo. EH$mM doir VrghÿZ Amb. gah$mag_moa AZoH$ AmìhmZ AmhmoV. n {S>V Zohê$ {dkmzdmxr A{YH$ CnJ«h AdH$memV nmr>dbo. hmovr. bmb {H$ëë`mdê$Z Ho$boë`m hmovo. Ë`m Zr AUw^Q²>Q>çm nmgyz gwédmvrbm BVa Xoem À`m jonumó ^ m f U m V Zohê$ `m Zr CnJ«h{Z{_ VrMr gmar à{h«$`m gwê$ H $ÐmVyZ AmnU CnJ«h nmr>dv hmovmo. Ë ` m M m Ho$br. B {Xam Jm Yr `m À`m H$mimV AmVm AmnU àjv Xoem Mo CnJ«h C I ^mavmzo ~m JbmXoeMr {Z{_ Vr H$ê$Z nmr>dvmo. M Ðmda ñdmar H$aÊ`mMr Ho$bm OJmÀ`m ZH$memda EH$ Amnbr V`mar Mmby Amho. amï > V`ma Ho$b. n VàYmZ Za Ð _moxr `m Zr Xoem{^_ B { X a m O t À ` m mzmbm _hîdmh$m jomr OmoS> {Xbr. H$mimVM ^mavmzo XoemÀ`m bîh$ambm eìyamï > qh$dm OJmbm H$iy Z A{VaoŠ`m da H$madmB Mm _wº$hñv XoVm AUwñ\$moQ> {Xbm. Ë`mAJmoXa AQ>b{~hmar h m V m. Ho$bm. Ë`m À`m dmono`r `m À`mgma»`m H$dr_ O J m M r H$mimV Xoembm ZmÀ`m n VàYmZm Z AUwñ\$moQ> A_o[aH$m Am{U I { b ñ V m Z d m X r KS>dbo, H$ma{Jb_Ü`o nm{h$ñvmzmm a{e`mym{o Ur amï > Aer Midirer gm_zm nam^d Ho$bm. Ë`mAJmoXa XmoZ doim {d^mjur Pmbr hmovr. H$amdm bmjbm. A_ VgaÀ`m nm{h$ñvmzmm nam^d Ho$bm. MrZer Zohê$ `m Zr _mì XmoÝhr gwdu _ {XamV bîh$a Kwgdë`mMr Pmboë`m `wõmv ^mavmmm nam^d gîmm nmgyz gma»`m A Vamda qh$_v Xoembm B {XamOtÀ`m Pmbm Agbm Var bs>mi_ü`o åhuoo VQ>ñW amhê`mm YmoaU ~{bxmzmz _moomdr bmjbr. ^mavr` bîh$amz MrZbm Mm JbmM ñdrh$mab. A{bá amï >m Mm EH$ JQ> Ë`mAJmoXa EH$ _hîdmmr H«$m Vr YS>m {eh$dbm. V`ma Pmbm. XoemZ ^m S>dbemhr XoemV Pmbr. S>m. E_. Eg. ñdm{_ Am{U gmå`dmxr Aem XmoÝhr ZmWZ Am{U S>m. AÊUmgmho~ qexo nmz 7 da

7 a{ddma, {X. 15 Am JñQ> > Am JñQ> 1972 Ü`o AW emómmm ì`m»`mvm åhuyz r Oo Eg E H$m boo A{b~mJ `owo nxdrn`ªvà`m, àm w»`mzo H$bm Am{U dm{uá` emim À`m {d{dy djmªzm AW emómmm Zo yz {Xbobm Aä`mgH«$ {eh$dy bmjbmo.{eh${dvmzm AZoH$ Jmoï>r Á`oð> Am{U ~amo~arà`m àmü`mnh$m H$Sy>Z,VgoM {dúmï`mªh$sy>zhr H$iV-ZH$iVnUo {eh$v Jobmo. H$mbm VamZo H$moH$UmVrb gd hm{dúmb`o w ~B {dúmnrr>mer g b¾ Ho$br Jobr. H$mhr H$mimZ Va w ~B {dúmnrr>mv nm`m^yv Aä`mg hm gº$smm {df` H$bm,dm{UÁ` Am{U {dkmz {d^mjm Vrb n{hë`m XmoZ dfmªgmr>r gwê$ Ho$bm Jobm. ZdrZ Am{U H$mhr Á`oð> àmü`mnh$m Zm `m {df`mà`m à{ejumgmr>r H$m boov }$ w ~B bm, {dúmnrr> à{eju H$m` H«$ m gmr>r nmr>{dbo Jobo hmovo. bmhr Ë`mdoir g Yr { imbr hmovr. H$mbm VamZo hm A{Zdm` {df` AW emó {d^mjmmmm EH$ ^mj ~Zbm. `m {df`m Ü`o {dúmï`mªzm {d{dy kmzemim Mr AmoiI H$ê$Z XoÊ`mMm à`ëz hmovm. àm{bv KS>m mos>r,{d{dy gm m{oh$ g ñ`m, ì`{º$ Îd {dh$mg, ^mavr` g ñh $VrMr d {eï²>`o, {Vgar wbjr n`m daumà`m g ñ`m Am{U Ë`mdarb Cnm`, mzdr h $ BË`mXr {df`m Mr AmoiI H$ê$Z XoÊ`mMm à`ëz hmovm.nxdryam Zm ^mdr H$mimV ñnym narjm gmr>r V`ma H$aUo; CÚwº$ H$aUo hmhr hovy hmovm.h$bm,dm{uá` Am{U {dkmz {d^mjm Vrb n{hë`m XmoZ dfmªà`m djmªzm {eh$dê`mmr g Yr Am{U AZw^d bm XrK H$mi àmá Pmbm. gm mý`nuo, ZdrZ {ejh$ $º$ Zo yz {Xbobm Aä`mgH«$ {eh${dvmv. mì AZw^dr {ejh$ Amnë`m {eh${dê`mbm Amnë`m AZw^dm Mr OmoS> XoV Agë`mZo, {d{dy wx²úm Mo ñnï>rh$au gmoxmhau H$aUo Ë`m Zm eš` hmovo. ho {dúmï`mªzmhr AmdS>Vo Am{U nq>vohr. àw dfm À`m Aä`mgH«$ m V ^mavmvrb {d{dy g ñ`m Mm AmT>mdm KoVmZm, {d{dy mzdr yë`o {eh$dê`mmr g Yr { iv Ago. ñdmv Í`, g Vm Am{U ~ Yw^md hr {dœ mý` yë`o {eh${dvmzm AÝ` yë`ohr {eh$dmdr bmjv. yë`o hr OÝ OmV àmá hmov ZgVmV, Vr {eh$mdr bmjvmv.hr g H$ënZm gmoxmhau {eh${duo ho {ejh$m g moa EH$ AmìhmZ Ago. órnwéf g mzvm åhuoo H$m`? Vr Amnë`m g momv {H$VnV Amho? ho gm JVmZm r {dúmï`mªzm Amnmnë`m KamV S>moH$mdÊ`mMm g m XoV Ago. wbjm- wbjr Agm ^ox ^mavr` Hw$Qw> ~mv,g momv Ho$bm OmVmo. wbm À`m VwbZoZo wbtzm {eju, Amamo½` `m Ü`o AJ«H«$ {Xbm OmV Zmhr wbtzm AmdS>mo qh$dm Z AmdS>mo, mhoar Am{U Z Va gmgar KaH$m Ë`m Zm H$amdoM bmjvo.gw mao drg dfmªnydu, EH$m djm Ü`o " w³vàn> X' àm. em OmoJioH$a EH$Xm ho gmao {eh${dvmzm, ho gmao ñnï> H$aVmZm, bm Am À`mM KamVrb n[apñwvr OmUdbr. r EgEggr narjm CÎmrU Pmë`mda H$m boobm {eh$m`bm Jobmo.Ë`mZ Va mâ`m YmH$Q>çm ~{hurzo, VrZ dfmªzr, AH$amdr Z Va, H$m boo {eju KoUma Zgë`mMo KamV gm {JVbo, Voìhm {Vbm r qh$dm AÝ` H$moUr, Ë`mMo H$maUhr {dmmabo Zgë`mMo OmUdbo. ho djm V gm JVmZm r ZmVyZ AJXr Jb~byZ Jobmo hmovmo! Ë`mZ Va EH$Xm hom Xwgè`m djm V {eh${dvmzm, Hw$Qw> ~mv EH$mnmR>monmR> {Vgar wbjr OÝ mbm Ambr Va {VMo Am{U {VÀ`m AmB Mo, KamV ñdmjv hmovo H$m? Ago r {dmmabo hmovo. mpr nëzr,ew^m Jr hr Ë`m À`m Hw$Qw> ~mvrb XmoZ ~{hutà`m Z VaMr {Vgar wbjr. Z Va {Vbm EH$ ^md$ Pmbm. AbrH$S>oM EH$Xm {VÀ`m mor>çm ~{hurer `mdê$z MMm H$aVmZm ew^m Jr åhumbr H$s, "" bm Amnë`m Hw$Qw> ~mv ~r.e. n`ªv {eh$m`bm { imbo, na Vw KamVrb gmar H$m o AmB À`m hmvmimbr H$ê$ZM! Aä`mg gbj H$aUo KamV eš` hmov Zgo. H$maU Ho$ìhmhr AmB Mo H$m mgmr>r {Z ÌU `ob. åhuyz r H$m boo J«Wmb`, {~pës >JÀ`m Jƒrda Q>mH$sImbr qh$dm ImbÀ`m Oë`mdaÀ`m H$mHy $H$S>o Aä`mgmbm OmV Ago.'' AWm V AmB À`m hmvmimbr KamVrb Am{U ~mhoamr {d{dy H$m o {eh$ë`mmohr {VZo mý` Ho$bo. mì `m~m~v {VÀ`m VmB Mm AZw^d dojim hmovm. ì`{º$ Îd {dh$mgmv Hw$Qw> ~mvrb ^md S>m Mr g»`m, ^md S>m Vrb H«$ hmhr hîdmmm AgVmo, ho gm JVmZm bm AZoH$ CXmhaUo gwmv AgV. H$mimZwgma ~Xbboë`m Amnë`m g momzo hiyhiy Hw$Qw> ~mv VrZ wbm Mr g»`m ñdrh$mabr. EH$m ~moybm,àm w»`mzo Cƒ Ü` dju`,gw{e{jv,ehar {ó`m Mr n[apñwvrhr gwymav Jobr.Ë`mdoir djm V hr gmar MMm H$aVmZm, wbtmo Mohao {dbju ~mobho$ hmov Agë`mMo bm, g»`ozo mor>çm Agboë`m djm Vhr OmUdV Ago. mì Ë`mM doir wbm Mo Mohao mì H$moaoM AgV! ^mavmmr bmoh$g»`m OJmV Xþgè`m H«$_m H$mMr; na VwAm qb{nh$_yë`m nxh$ VŠË`mV ^mav Vimer ho {MÌ AZoH$ dfª hmov. Vo AmVmhr ~Xbb Zgb Var Joë`m 13 dfmªnmgyz ^mav Á`m jummr dmq> nmhv hmovm, Vmo A{bH$S>oM AZw^dm`bm {_imbm. ~rqoj Am {b {nh$z Va Q>mo{H$`mo Am qb{nh$_ü`o ^mavmà`m dmq>çmbm gwdu nxh$ Amb. b S>Z Am qb{nh$_ Ybm OmñVrV OmñV nxh $ {_idê`mmm {dh«$_ hr ^mavmzo Q>mo{H$`mo Am {bqnh$_ü`o _mos>bm. H$mhr dfmªnydum ZraO MmoàmZo Am {bqnh$_ü`o gwdu nxh$ nq>h$mdy, Ag åhq>b hmov. Voìhm Ë`mMr pi r CS>dÊ`mV Ambr; na Vw AWH$ n[al_ mà`m Omoamda ZraOZo AgmÜ` Vo gmü` Ho$b. AmR> _{hý`m nydum ZraObm N>moQ>mgm AnKmV Pmbm. Ë`m_wio Ë`mbm Am qb{nh$_ü`o gh^mjr hmovm `ob b H$s Zmhr, `m~m~v gme H$Vm hmovr. {VWyZ AmÎmmn`ªVMm Ë`mMm àdmg{deof ~mobh$m R>amdm. `m doià`m Am qb{nh$_ü`o ^mavmzo {H$Vr nx {_idbr, `mnojm Vr H$moUË`m n[apñwvrv {_idbr, ho OmñV _hëdmm Amho. Ë`mVhr `m doià`m Am qb{nh$ nx{dooë`m M AmUIr EH$ d {eîq>ç åhuoo nxh${dooë`m _Ü`o eovh$è`m Mr _wb OmñV AmhoV. H$mhr Va eov_owam Mr _wb AmhoV. {~H$Q> Am{W H$ n[apñwvrer g Kf H$aV Am qb{nh$ ñny}_ü`o `e IoMyZ AmUU OmñV _hëdmm Amho. ^mavmzo Q>mo{H$`mo Am {bpånh$_ü`o ^mbm\o$h$ `m H«$sS>màH$mamV gwdu nxh$ {_idyz Zdm B{Vhmg KS>dbm. ZraOZo ^mavmbm gwdu nxh$ {_idyz {Xb. Ë`mM~amo~a, b S>Z Am {bpånh$_ybm nxh$m Mm AmH$S>mXoIrb Amobm S>bm _Ü`o b S>Z Am {bpånh$ ñny}v ^mavmzo ghm nxh $ qoh$br hmovr. Ë`mZ Va Q>mo{H$`mo Am {bpånh$_ü`o ^mavmzo EH$m gwdu nxmh$mgh EHy$U gmv nxh qoh$v b S>Z Am {bpånh$_yë`m nxh$m Mm {dh«$ mos>bm Amho. Q>mo{H$`mo Am {bpånh$_ü`o AmVmn`ªV ^mavmbm nxh$ {_idyz XoUmè`m _Ü`o _ram~mb MmZy d a{dhw$_ma X{h`m `m Zm am ß`nXH$, nr. ìhr. qgyy, bìh{bzm ~mojm}hoz, ~Oa J nw{z`m `m Zm H$m ñ` Vg M ^mavr` nwéf hm H$s g Kmbm H$m ñ` nxh$ {_imb. ZraOZo gwdu nxh$ nq>h$mdyz ^mavmà`m {eanommv _mzmmm Vwam amodbm. ñny}v ^mavmh$sy>z 126 ñny H$m Zr ^mj KoVbm hmovm _Ü`o J«rgÀ`m AWoÝg_Ü`o gd àw_ Am {bpånh$ ñnym nma ns>br. Ë`mZ Va ^mavmzo MmaM dfmªzr 1900 _Ü`o n{hë`m Xm Am {bpånh$ ñny}v ^mj KoVbm hmovm. ^mavmzo AmVmn`ªV Am {bpånh$ ñny}v EHy$U ZD$ gwdu, AmR> am ß`, Am{U 15 H$m ñ` nxh $ nq>h$mdbr AmhoV. Q>mo{H$`mo Am {bpånh$ ñny}v ^mbm\o$h$nqy> ZraO MmoàmZo gwdu nxh$ nq>h$mdv B{Vhmg ambm. ZraOZo n{hbr \o$h$ _rq>a, Xþgar \o$h$ _rq>a, {Vgar \o$h$ _rq>a bm ~ Ho$br. n{hë`m VrZ \o$è`m _Ü`o ZraO AmKmS>rda hmovm. Z Va XmoZ \$md$b Pmbo Agbo Var n{hë`m VrZ \o$è`m À`m H$m_{JarÀ`m AmYmamda gwdu nxh$ {_idyz Ë`mZo ñny}mm eodq> JmoS> Ho$bm. PoH$ [anpãbh$à`m ds>boozo _rq>a Va dogobrzo _rq>a bm ~ ^mbm \o$h$bm. ^mavmà`m nxh$ nq>h$mdê`mmr gwédmv _ram~mb MmZyÀ`m M Xoar `emzo Pmbr Am{U eodq> ZraOÀ`m gmozoar `emzo Pmbm. ZraO hm gwédmvrnmgyzm ^mbm\o$h$sv nxh$mmm XmdoXma _mzbm OmV hmovm. {deof åhuoo ZraO nmìvm \o$arvhr n{hë`m ñwmzmgh A {V_ \o$argmr>r nmì R>abm hmovm. Ë`mdoir Ë`mZo _rq>amr \o$h$ Ho$br hmovr. EH$m eovh$è`mmm _wbjm Vo Am {bpånh$ gwdu nxh$ {doovm IoimSy> hm ZraOMm àdmg W $ H$aUmam Am{U {deof {MÝ à^y àoaum XoUmam Amho. {deof åhuoo IoimdaM bj {dm{bv hmod$ Z`o, `mgmr>r ZraO \$mozxoirb pñdm Am \$ R>odm`Mm. AmB gmo~v ~mobê`mgmr>r Vmo \$moz Am Z H$am`Mm. Ë`mZ Va nwýhm \$moz Am \$ H$ê$Z gamdmbm bmjm`mm. AIoa Q>mo{H$`mo Am {bpånh$_ü`o ZraOÀ`m H$ï>m M MrO Pmb. gwdu nxh$mà`m H$_mB Z Va ZraOM EH$ Q >rq> MM}V Amb Amho ho df ZraOZo JmOdb hmov. 20 dfmªimbrb OmJ{VH$ A Wbo{Q>Šg M pån`zern, X{jU Am{e`mB ñny}v Ë`mZo gwdu nxh$m Mr H$_mB Ho$br Va Am{e`mB Á`w{Z`a M pån`zern_ü`o am ß`nXH$ qoh$b _ Ü`o Ë`mZo EH$ Q >rq> H$aV Amnbo BamXo ñnï> Ho$bo ^mavmbm H$m` {Xb Am qb{nh$zo? hmovo. "O~ g\$bvm H$s»dm{he AmnH$mo gmozo Zm Xo, O~ _ohzv Ho$ Abmdm Amoa Hw$N> AÀN>m Zm bjo, O~ bjmvma H$m_ H$aZo Ho$ ~mx WH$mdQ> Zm hmo, g_p bozm g\$bvm H$m Z`m B{Vhmg amzo dmbm h,' Aem ^mdzm Ë`mdoir ZraOZo ì`º$ Ho$ë`m hmoë`m. ZraOZo B{Vhmg ambm Am{U AZoH$m Zm Ë`mÀ`m Mma dfmªnyduà`m `m {Q >Q>Mr AmR>dU Pmbr. ñny} AmYr doå>abm ^mbm\o$h$ ñny}vbm CgoZ ~moëq> g_ob OmV hmov. `m dfu à~i XmdoXma Agboë`m doå>abm nìh$mam Zr {dmmabo hmov H$s ^mavmà`m ZraO Mmoàm~Ôb H$m` dmq>v? Voìhm Vmo åhumbm hmovm H$s ZraOM hmov. PoH$ àomgîmmh$mm OmZ OoboOZr `mzo _rq>a ^mbm \o$h$v {díd{dh«$_ Ho$bm Amho. nu Vmo hr Q>mo{H$`mo_Ü`o M_Hy$ eh$bm Zmhr. ZraO Mmoàm EH$ A W{bQ> AgÊ`mgmo~VM EH$ g {ZH$ Amho. Ë`m_wio Vmo {eñv{à` Am`wî` OJVmo. A Wbo{Q>Šg `m IoimV gdm {YH$ emar[ah$ H$g bmjvmo. {\$Q>Zog, VmH$X Am{U MniVm `m gjù`mmm gdm}ƒ g J_ åhuoo A Wbo{Q>Šg. `m IoimV AmVmn`ªV nr Q>r Cfm, A Oy ~m ~r Om O, {_ëim qgj Ago _mooho$m IoimSy> gmos>bo, Va BVam Zr \$maer _Ob _mabr ZìhVr. `m VrZhr IoimSy >M Am {bpånh$ nxh$ EH$m ñwmzmzo hþh$b. A Wbo{Q>Šg_Ybr hr CUrd ZraO MmoàmZo ^ê$z H$mT>br. ho n{hb M Am {bpånh$ Amho. Ë`mbm AOyZ Q>mo{H$`mo Am {bpånh$_ü`o ^mavmà`m Iyn {eh$m`m Amho. _bm Vmo AmìhmZ XoD$ eh$uma Zmhr. _mâ`mn`ªv nmohmomm`bm Ë`mbm AOyZ Iyn _ohzv H$amdr bmjob. EImÚmbm H$_Hw$dV g_oyz Xþb j Ho$ë`mMr qh$_v doå>abm _moomdr bmjbr. `e Amnë`m S>moŠ`mV Jobob Zmhr Am{U hma-orv pibmsy>d ÎmrZo ñdrh$mam`mr AgVo, `mmm dñvwnmr> ZraOZo KmbyZ {Xbm. Joë`m 24 _{hý`m _Ü`o 90 _rq>anojm OmñV A Vamda ^mbm \o$h$umam OmohmZg doå>a hm OJmVbm EH$_od IoimSy> Amho. Ë`mZo 18 doim Agm namh«$_ Ho$bm Amho. Joë`m dfu {díd{dh«$_ H$aÊ`mnmgyZ Vmo 72 g Q>r_rQ>a Xÿa am{hbm hmovm. nmob S>À`m {gbo{g`m_ü`o Ë`mZo _rq>a A Va H$mnb bd{bzm ~moajmohozzo H$m ñ` nxh$ nq>h$mdb. ~m pšg J_Ü`o nxh$ nq>h$mdumar bd{bzm hr XþgarM ^mavr` _{hbm ~m Šga Amho. `mamyr _oar H$mo_Zo Am {bpånh$ nxh$ nq>h$mdê`mmr H$m_ {Jar Ho$br Amho. H$m ñ` nxh$ nq>h$mdë`m~ôb bd{bzmm Iyn H$m VwH$ hmov Amho. bd{bzm Amgm Yë`m JmobmKmQ> {OëømMr a{hdmgr. brmm Am{U br_m `m bd{bzmà`m Owù`m ~{hur. Ë`m {H$H$ ~m pšg J_Ü`o {ZnwU AmhoV. bd{bzmzohr ~{hutà`m nmdbmda nmd$b Q>mH$V {H$H$ ~m pšg J gwê$ Ho$b. _mì EH$m KQ>ZoZ Va {VM Am`wî`M ~XbyZ Job. bd{bzmà`m d{s>bm Zr H$mJXmV ~m YyZ AmUboë`m {_R>mB Zo bd{bzmà`m Am`wî`mMm JmoS>dm AZoH$ nq>tzr dmt>dbm. `m nona_ü`o à{gõ ~m Šga _moh _X AbrMm \$moq>mo hmovm. hm \$moq>mo ~KyZ bd{bzmmr CËgwH$Vm Mmidbr. {VZo d{s>bm Zm Ë`mÀ`m~Ôb {dmmab. _J d{s>bm Zrhr _mohå_x AbrMm g Kf, Ë`mZo {_idbob `e Am{U gdm}îm_ ~m Šga ~ZÊ`mn`ªVMm àdmg bhmz½`m bd{bzmnwt>o H$WZ Ho$bm. hm àdmg EoHy$Z bd{bzm WŠH$ Pmbr Am{U {VZo ~m Šga ~ZÊ`mMm {ZU ` KoVbm. {VZo ñnmoq> g Am Wm [aq>r Am \$ B {S>`mÀ`m Amgm Yë`m H $ÐmVyZ à{eju `m`bm gwê$dmv Ho$br. bd{bzmm ~mbnu H$îQ>mV Job. {VMo ds>rb N>moQ> g XþH$mZ MmbdV AgV. gwê$dmvrbm bd{bzmh$s>o Q > H$ gyq>hr ZìhVm. ~m pšg JgmR>r bmjumè`m BVa dñvy KoÊ`mgmR>r nwaogo n gohr ZìhVo. nwaogm Amhma {_idê`mgmr>rhr ~amm g Kf H$amdm bmjbm. _mì bd{bzmà`m ~m pšg Jdarb ào_mnwt>o gjir AmìhmZ {\$H$s ns>br. Vr EH$, EH$ nm`ar MT>V Jobr. bd{bzmzo 2018 Am{U 2019 À`m OmJ{VH$ ~m pšg J AqOŠ`nX ñny} V H$m ñ` nxh$ nq>h$mdb Amho. Vg M n{hë`m Am{U Xþgè`m B {S>`Z AmonZ B Q>aZ ezb ~m pšg J ñny}v AZwH«$_o am ß` Am{U gwdu nxh$ nq>h$mdb Amho À`m Am{e`mB ~m pšg J AqOŠ`nX ñny}vhr {VZo H$m ñ` nxh$ nq>h$mdb. Owù`m ~{hutz Va bd{bzmmm OÝ_ Pmbm. {Vgarhr _wbjrm Pmbr åhuyz AZoH$m Zr {VÀ`m AmB d{s>bm Zm {hudb. nu {VÝhr _wbtzr Hw$Qw> ~mm M Zmhr Va XoemM Zmdhr Am VaamîQ >r` nmvirda nmohmomdb. bd{bzm Am{U {VÀ`m ~{hutzm AmB -d{s>bm Zr nyu nmqr>~m {Xbm. AmO bd{bzm Am {bpånh$ nxh$ {doovr IoimSy> ~Zbr Amho. {VZo gdmªzm Jßn Ho$b Amho. EH$ _wbjr H$m` H$ê$ eh$vo, ho XmIdyZ {Xb Amho. AË` V g Kf _` Am`wî` OJyZ Am {bpånh$gma»`m OmJ{VH$ ñny}v nxh$ {_idê`mmr H$m_{Jar H$aUmè`m bd{bzmm H$m VwH$ H$amd VodT> H$_rM Amho. nmz 6 déz 74 dfmªmo qghmdbmoh$z ñdmv Í`mZ VaMm ^mav hm g nyu emo{fv Agm Xoe hmovm. XoemnwT>o Ë`mdoiMo àíz hmovo Vo Jar~r, Cnmg_mar, gmjavm Am{U amoojma. gmjavo_ü`o Pmbobr dmt> djivm AÝ` àíz VgoM AmhoV. B {Xam Jm Yr `m Mm "Jar~r hq>md'mm Zmam JmObm; na Vw AOyZhr Jar~r Xÿa Pmbobr Zmhr. R>amdrH$ bmoh$m M CËnÞ dmt>b. XaS>moB CËnÞhr dmt>b ; na Vw _hmjmb Am{U CËnÞdmT>rMm _oi H$mhr ~gbm Zmhr. Joë`m gmv XeH$m _Ü`o XoemV _Ü`_dJu`m Mr _mor>çm à_mumv dmt> Pmbr. hmm dj gîmm VamV _hîdmmr ^y{_h$m ~OmdV AgVmo. AdH$me joìmvbr S>m. gmam^mbªmr H$m_{Jar, AmpÊdH$ {dkmzmvbr S>m. hmo_r ^m^m Mr H$m_{Jar, S>m E. nr. Oo. AãXþb H$bm_ `m M `mojxmz ho CÎm_ àemgzmda àh$mepmov Q>mH$Uma Amho. gah$mazo ì`mnma, CÚmoJmV ns>md H$s Zmhr, hm dmxmmm _wôm Amho; na Vw ñdmv Í` {_imb, VoìhmMr n[apñwvr dojir hmovr. XoemV CÚmoOH$ H$_r hmovo. gah$mabm amoojma{z{_ Vr H$aU Amdí`H$ hmov. Ë`m_wio n{hë`m VrZ n Mdm{f H$ `moozm _Ü`o XoemZ CÚmoJY Xo C^mabo. gah$mazo Ë`mV _mor>r Jw VdUyH$ Ho$br; na Vw Joë`m XmoZ XeH$m _Ü`o {ZJw ªVdUwH$sÀ`m ZmdmImbr gah$ma CÚmoJmVbm {hñgm {dhy$z VmoM n gm {dh$mgh$m_m gmr>r qh$dm {VOmoar ^aê`mgmr>r dmnav Amho. Ë`mbm Joë`m XmoZ XeH$m _Yb H$moUV hr gah$ma AndmX Zmhr. XoemÀ`m AW H$maUmbm _hëdnyu {Xem XoÊ`m~m~V XmoZOUm Mr Zmd àmymý`mz `mdr bmjvrb _Ü`o XoemMr Am{W H$ pñwvr A{Ve` dmb Q> Pmbr hmovr. B YZ IaoXrgmR>rhr n go ZìhVo. Ë`m doir nr. ìhr. Zaqgh amd `m M gah$ma hmov. Ë`m Zr VËH$mbrZ AW _ Ìr S>m. _Z_mohZ qgj `m Zm nyu A{YH$ma {Xbo. H$m±J«ogÀ`m AZoH$ Á`oð> ZoË`m Mm {damoy AgVmZm Iwb Am{W H$ YmoaU Adb ~Ê`mV Amb. Ë`mMrM _Ywa \$i AmVm MmIm`bm {_iv AmhoV. EH$m AmR>dS>çmM B YZ IaoXr H$aÊ`mgmR>rhr hmvr nah$s` MbZ ZgUmè`m XoemH$S>o gü`m ghmeo AãO S>m bamm nah$s` MbZmMm gmr>m Amho. ^mavmmr bmoh$g»`m hr gü`m XoemMr O_oMr ~moy Pmbr Amho. OJmV gdm {YH$ VéU ^mavmv AmhoV. AmO ^mavmbm EH$ OmJ{VH$ ~momanor> åhuyz AmoiIb OmV. AmO{_Vrbm ^mavmmr bmoh$g»`m 135 H$moQ>r Amho. åhuyzm EH${dgmd evh$ ^mavmm Amho. OnmZ, MrZ_Ü`o d Õm Mr g»`m dmt>v AgVmZm ^mavmv H$_mdUmao hmv dmt>v AmhoV, hr Mm Jbr ~m~ Amho. A_o[aH$m, {~«Q>ZÀ`m bmoh$emhr ì`dñwm \$ma OwÝ`m AmhoV. Amnë`m eoomar nm{h$ñvmz, lrb H$m, Zonmi, å`mz_ma AmXr Xoem _Ü`o bmoh$emhrbm dma dma ZI bmjb Amho. H$Yr H$Yr bîh$amz gîmm Vmã`mV KoVbr. ^mavmv _yb^yv h $m Mm dma dma g H$moM Pmbm Agbm Var BWë`m bmoh$emhrbm Y $m bmjbobm Zmhr. XoemVbr OZVm ^md{zh$voà`m Amhmar OmD$Z _VXmZ H$aV Agbr Var ghzerbvomr _`m Xm g nbr Va OZVm gîmmymè`m Zm YS>m {eh$dë`m{edm` ahmv Zmhr. H$m±J«og, OZVm nj Am{U ^mavr` OZVm njmbmhr _VXmam Zr AÔb KS>dbr Amho. BWbr bmoh$emhr n[an¹$ Amho, ho gm Jm`bm Xþgam n`m ` Zmhr. Joë`m H$mhr dfmª_ü`o ^mavmzo bîh$amm AmYw{ZH$sH$aU H$aÊ`mda Am{U Vo gwg m H$aÊ`mda ^a {Xbm Agbm Var EHy$UM Joë`m H$mhr dfmª_yë`m AW g H$ënr` VaVwXr nmhvm Amnbm àmymý`h«$_ MwH$Vmo Amho, Ag _mzm`bm OmJm Amho. AmOH$mb {g Q>À`m `m O JbmVyZ AmÎmmÀ`m {nt>rbm dz, A^`maÊ`o `m Mr m{hvr ìhmdr åhuyz ~hþvoh$ emim dfm ghb gmr>r ZoVmV. Aem `m dzm Mr VgoM A^`maÊ`m Mr AmOH$mbÀ`m {nt>rbm VgoM `m nwt>rb ZdrZ {nt>rbm m{hvr ìhmdr. åhuyz AmnU gdmªzr `m dzm Mo OVZ Ho$bo nm{hoo. Am{U `m gd wbm Zm Ë`m Mr m{hvr {Xbr nm{hoo. åhuyzm Amåhr øm nmoñq> Ü`o dfm ghb, dz{dhmammr m O `m {df`mda m{hvr, H$WZmË H$ {Z~ Y, ^mfu, boi {bhbm Amho. {Oëhm n[afxo emim À m dfu ghbr H$mTy>Z Ë m Zm dfm ghbrda {Z~ Y {bhmd mg gm {JVbo OmV AgV. ho {Z~ Y {d{dy àh$mamo AgVmV Am{U AemM {d{dy {Z~ Y àh$mam n H$s EH$ åhuoo H$WZmË H$ {Z~ Y dfm ghb, dz{dhmamvrb m O {Z~ Y hm AemM {Z~ Ym n H$s EH$. nmdgmim gwê$ Pmbm H$s, Vê$UmB bm ^avo ovo Am{U J ^a nmdgmv dfm {dhma H$aÊ mmo {d{dy AmamIS>o AmIbo OmVmV. nmdgmir hdm mz åhuoo {ZgJm V EH$X hmoumam ~Xb AgVmo. gd H$mhr gwairv Mmby AgVmZm EH$X Jm Mm nmd$g gwê$ hmovmo. XJ Y XadiVmo. dmao Km JmdVmV. AmH$memV dro M H$Vo. JS>JS>mV hmovmo. Aem m dmvmdaum V pñwv àk hr {dmirv hmovmo. Voìhm gm mý mugm Mr H$Wm H$m du Z H$aUma Am{U J nmdgmim gwê$ hmovmo. mor>m nmd$g hmodyz Vbmd, YaÊmo dmhÿ bmjvmv. ZÚm XþWS>r ^ê$z dmhvmv. {ZgJ AmYrM {hadm AgVmo. Vmo {ZgJ YydyZ {ZKVmo. ñdàn> hmodyz AmUIr {hadmjma hmovmo. Voìhm mugmmo Z Ë mbm KamV ~gy XoV ZmhrV. {ZgJm Vrb KS>m mos>r nmhmì m Ago dmq>vo. m Ü o Vê$Um Ü o OmñV CËgwH$Vm AgVo. {ZgJm À m am Ð énmmo {ZarjU H$amdo nmdgmv Y~Yã mimbr qm~ {^Omdo, Xè m-imoar nmbwo Kmbmdo dfm {dhmammm AmZ X Ago dmq>vo. N>moQ>çm ghbrmo amìr Kar nav oê mmo qh$dm EH$ {Xdg d amì {nh${zh$ Ü o KmbdyZ Xè m Imoè mvyz ^Q>Hy$Z X bo ^mjbobo, Kar mdo. Agm {dmma H$ê$Z dfm ghbrmo Am mooz Ho o$bo OmVo. hmamîq > XoemV AZoH$ S>m Ja Xè m JS>H$moQ> Agë m wio ho nmdgmir dfm {dhma H$aÊ mmo H$m H«$ {ZQ>ZoQ>Ho$ d gmo rmo AmIVm ovmv. mì WmoS>o YmS>g H$aÊ mmo Amdí H$Vm AgVo. Vr YmS>gr d Îmr Vê$Um B Ü AgVo. J EImXm {H$ëbm ^a nmdgmv nhm bm OmUo qh$dm Q >oqh$j H$aUo Ago H$m H«$ AmIbo OmVVm. Vê$UmB H$S>o OwO~r AZw^d AgVmo. qh$~hþzm AZw^dM ZgVmo. S>m JamVrb ImM-IiJo d YmoHo$ mmohr kmz Anwao AgVo. EoH$sd m{hvrzwgma dfm {dhma {nh${zh$ Am moorv Ho$br OmVo. Aer EH$ dfm {dhma ghb nadm S>m ~{dbrà m Vê$UmB Zo H$mT>br hmovr. AË V gmdynuo gd dñvy, H$nS>o d gmyzo gmo~v KoVbr hmovr. $ami hr gmo~v hmovm. AË V hm grzo d AmZ XmZo hr S>ir mwoamzà m S>m Ja am JoV Agboë m no~ AWm V {dh$q>jq> owo Ambo hmovo. EHy$U 12 Q >oh$a A{V CËgmhmZo {Xdg^a n[agamv ^Q>H $Vr H$ê$Z ho gm H$mir navv hmovo. mì nmdgmi mv H$moigboë m XaS>r wio Vo Q >oh$a añvm MwH$bo. gm H$mi Pmbr hmovr, A Ymê$Z ov hmovo. Aem doir O Jb d S>m JamÀ m Xar Ü o añvm MwH$bo. H$mimoImV añvm emoyvm emoyvm VrZ Vmg Jobo. eodq>r mwoamz nmobrg d gømðr {Q> Zo nmd$g gwê$ AgVmZm A Ymè m amìr Ü o hr emoy mo{h $³Vo Ho$br. gd Q >oh$a gwapúmv gmns>bo. gh$mir Zoai owrb $UgdmS>r owyz {H$ëë mda nmohmomë mda gm H$mir navv AgVmZm { ZrQ >ozà m Q >H$ Zr {ZKmbo AgVm. aoëdo mjm da H$mogiboë m AmR>dU S>m. a oe dms>} XaS>r wio nwt>o OmÊ mmm añvm ~ X Pmbm hmovm. Vo Vê$U Km~ê$Z Jobo. mì XþaÜdZrÀ m ghmæ mzo mwoamz Am{U H$O V ~amo~a g nh $ H$ê$ bmjbo. mwoamz nmobrgm Zr gømðr {Q> bm m{hvr {Xbr. Am{U nmobrgm gmo~v {h {Q> { ZrQ >ozà m mjm Zo Ë m Q >oh$azm emoyê mg {ZKmbo. {MIbm VyZ VgoM mor>çm XJS>mVyZ mj H$mT>V m añvm MwH$boë m Vê$Um n ªV nmohmombo. ho gd Q >oh$a AZno{jV Aem g H$Q>m wio ^ {^V Pmbo hmovo. amì A Ymar hmovr. Aemdoir gwiê$nnuo 12 Q >oh$azm mwoamz KmQ> añvmda AmUyZ gmos>bo. AemàH$mao dfm ghbtda Ambobr AmnÎmr Xÿa Pmbr; na Vw OmoaXma d îq>r wio H$mhr KS>bo AgVo Va Vo $mam YomH$Xm H$ hmovo. AmUIr EH$m KQ>ZoV nm S>dH$S>m owo AS>Hy$Z ns>bobo 116 OUm Zm ~MmdnWH$m Zr gwiê$n ~mhoa H$mT>bo, {^ me H$aÀ m O JbmV Q >o[h $JgmR>r Joboë m 5 Vê$Um Mr Zoai nmobrg mzr gwq>h$m Ho$br. H$O V Am{U mujmd Vmbw³ mv YaUmÀ m nmê mv AWdm VbmdmV, ZXr Ü o n ªQ>H$m da mor>o g H$Q> ovo. AemàH$mao 50 nojm OmñV n Q>H$m Mm A V Pmbm Amho. Ë m wio {Oëhm{YH$mar {ZYr Mm Yar m Zr n Q>H$m da ~ YZo KmVbr Amho. n Q>H$ A XmO Z KoVm, ÚnmZ H$ê$Z nmohm bm OmUo, ñwm{zh$m À m gymzm H$S>o Xþb j H$aUo ^m Jmo{bH$ n[añwrvrmo kmz ZgUo m wio m KQ>Zm KS>V AmhoV. Aem XþK Q>Zm KS>V Agë m wio nmdgmir n Q>Zm da ñwm{zh$ àemgzmzo ~ Xr KmVbr Amho. gvv VrZ df} nmdgmir n Q>ZmgmR>r od$ Z o Ago ~ YZ KmVbo AgVm Zmhr n Q>H$ ovm AgVmV. Ë m wio dfm n Q>ZmVrb YmoHo$ g momvrb hm gr S>irÀ m {ZXe Zm g AmUmd mg hdo Amho. àemgz Oo H$aV Amho Vo mo½ Amho. na Vw n Q>H$m Zm dfm {dhma H$aÊ mg Ë m Mm AS>Wim dmq>v Zgmdm.ho dfm {dhma n Q>Z AmZ XXm r Amho ho IaoM Amho. na Vw Ë m wio ZwH$gmZ Ago H$mhr KS>m bm ZH$mo Amho. mgmr>r {XK H$mbrZ Cnm moozm hdr Amho. VgoM m~m~vmm àmma ìhm bm hdm Amho. åhuuom ho n Q>Z {d{dym nyu hmob b. Vrg EH$ dfm nydu yi Amdmg owrb Agbobo ~moadbr owo amhumao hm ñhy$b {ejh$ à^mh$a amuo m Zm dfm {dhmammr åhuoo S>m Ja Xè m MT>Uo d CVaUo m~m~v hm g hmovr. åhuyz Amnbr hm g nyu H$aÊ mgmr>r Z{OH$Mm S>m Ja åhuoo mwoamz hmovm. åhuyz lr à^mh$a amuo ~moardbr hÿz bmoh$b Q >oz Zo XmXabm CVaV AgV. VoWyZ Ü aoëdozo H$O V aoëdo ns>hy$z Zoaibm CVaV AgV. Ë mz Va Vo EH$Q>oM mwoamzmm S>m Ja MT>m bm bmjv AgV. Vmg {XS> Vmg S>m Ja MTy>Z Joë mda Vo nwýhm navv AgV. bmoh$b nh$sy>z XmXa mj ~moa{dbr owo OmV AgV. åhuoo dfm {dhmammm AmZ X KoÊ mgmr>r Vo ^anya H$îQ> KoV AgV. mgmr>r Ë m Zr H$Yr H$moUmbmhr {dz Vr Ho$br Zmhr H$s Mbm mâ mgmo~v dfm {dhmambm. Vo EH$Q>oM dfm {dhma H$aV AgV. bm Vo mwoamzà m S>m JamV AZoH$ doim MwHy$Z ^oq>bo AmhoV. ^oq>bo H$s gm Jm Mo H$s "dfm {dhmammm AmZ X KoV Amho r.'. r Zoai owo amhm bm AgVmZm ZoaiMo S>m.Jm Yr mâ m eoomar amhv AgV.hm ñhy$b [ejh$ Xm moxa ehmgzo eoomar amhv AgV. Amåhr {VKo aoëdo ñq>oezda O yz dfm ghbrmo ~ov AmIV AgV. EH$Xm Owb {hý m V ^a nmdgmv ZoaihÿZ mwoamz nm r JmR>bo. ^anya nmd$g ns>v hmovm. nmd$g Jobm H$s YwHo$ ns>m Mo, nwýhm nmd$g gwê$ ìhm Mm. g VVYma nmdgmv Amåhr mwoamzbm am{hbmo. AZoH$ nm BªQ> {^OV {^OV nm{hbo. m àm S> nmdgmv BWbo bmoh$ amhvmv mm AmíM dmq>bo.gvv YwdmYma nmdgmv VrZ Vo Mma {hzo H$mT>mdo bmjv AgV VgoM AmUIr XmoZ {hzo gmymau nmd$g AgVmoM, Aem m ~agumè m nmdgmv amhumè m Mo Zdb dmq>vo. Amåhr {VKoOU XmoZ {Xdg mwoamzbm ^a nmdgmv amhÿz nmdgmmm AmZ X KodyZ gxu AmOmambm OUy Am ÌU XodyZM navbmo. Voìhm AmYm S>m Ja CVaë mda $³V D$Z ns>bo hmovo. YwHo$ YyZ YyZ ov hmovo. nmd$g Wm ~bm hmovm. Ago dfm {dhmammo ho n Q>Z Am ZXXm r R>odm Mo Agob Va gmdy{jar ~mijyzm dmjm bm hdo. m dfm {dhmammo {Z^ AmZ X m bm hdm Amho

8 a{ddma, {X. 15 Am JñQ> H$moamoZm {dfmuymm à^md earamda w»`ëdo ZmH$, Kgm, Vm S> d œgz g ñwm `m Ad`dm da nmhm`bm { ivmo. Ë`m wio Vmn, gxu,kgm XwIr, Vm S>mMr Md OmUo, dmg Z `ouo, ImoH$bm d X bmjuo hr H$mo{dS>Mr OmñV à mumv {XgUmar bjuo AmhoV. nu m {dfmuymm à^md H$ r A{YH$ à mumv earamvrb BVa Ad d d g ñwm da XoIrb hmovmo. H$mo{dS> Pmboë m ê$½umà m ËdModaXoIrb H$mo{dS>Mr H$mhr bjuo {XgyZ ovmv. who$à m amîq >r Amamo½ godoà m Aä mgmzwgma H$mo{dS>À m 17 Q>³Ho$ ê$½um Ü o nwai ho n{hbo bju hmovo. H$mo {ìhs>à m AmOmam Ü o ËdModa EHy$U Mma àh$mamr bjuo {XgyZ ovmv. 1. Jmoda gñí nwai ñnoz Ü o Pmboë m EH$m Aä mgmv 375 H$mo{dS> ê$½um n H$s 47 Q>³Ho$ ê$½um Zm A Jmda Jmoda gñí nwai hmovo. ho nwai w» Ëdodê$Z N>mVr, nmr>, nmoq>, hmvnm m ^mjmda ovo. VihmV, Vinm d Mohè mda Ë mmo à mu H$ r AgVo. ~marh$ ~marh$ bmb a JmMo nwai ovo d Ë mbm Aën à mumv ImO AgVo. ho nwai Vmnmgmo~V ovo d gmymau Xhm {Xdg amhvo Am{U Ë mz Va WmoS>o H$minQ> S>mJ gmosy>z Vo ~ao hmovo. S>mJhr hiyhiy H$ r hmovmv. 2) {nîm CR>Uo H$mo{ìhS>À m AmOmam Ü o H$mhr ê$½um Ü o ËdModa {nîvmà m bmbga Jm Yr CR>VmV d Ë m Zm ~è mn H$s ImO ovo. ho {nîm gmymau H$mo{ìhS>Mm ËdModa n[aum S>m. {H$aU Zm~a ËdMmamoJVk A{b~mJ, mor AÜ`j B {S>`Z o{s>h$b Agmo{gEeZ A{b~mJ emim d amoq>ar Šb~ Am $ A{b~mJ gr emoaa. AmR>dS>m^a amhvo d Ogm Vmn H$ r hmovo Vg {nîmhr H$ r hmovo. 3) H$m {OÊ m gñí nmur ^ê$z $mos> H$mo{ìhS>Mm AmOma Pmboë m H$mhr ê$½um Ü o g nyu A J^a H$m OÊ mgmaio ~marh$ nmur ^ê$z $mos> ovmv d ËdMoMr OiOi hmovo. ho $mos> gmymau AmR>-Xhm {Xdg amhvmv. Z Va {VWo Inbr YaVo d Vo ~ao hmovmv. 4) H$mo{dS> Q>mo H$mo{ìhS>À m H$mhr ê$½um Ü o nm mà m ~moq>m Zm a³vnwadr>m H$aUmè m ~marh$ a³vdm{hý m Mm Xmh hmovm d Ë m wio ~moq>m Mm a³vàdmh H$ r hmovmo. Ë m wio ~moq>o gwovmv, bmb d Z Va {Ziga hmovmv d XþIm bm bmjvmv. m AdñWobm H$mo{dS> Q>mo Ago åhuvmv. ho búu $ma WmoS>çm à mumv nmhm bm { ivo. H$mopìhS> Pmë mz Va hmoumao ËdMoMo AmOma A{Và mumv hmoumar Ho$gm Mr JiVr- Hw$R>ë mhr mor>çm AmOmamV mor>çm AmOmamV CXm. Q>m $mb S>, bo[a m, S> Jy, H$mdri VgoM ~mi VnU, eó{h«$ m Pmë mz Va S>mo³ mdamo Odi-Odi 20 Vo 25 Q>³Ho$ Ho$g Amnbo dmt> Wm ~dvmv d AmOmamÀ m H$mbmdYrVM Vo V hmovmv. Ë mvbo 20 Vo 25 Q>³Ho$ åhuoo OdiOdi 20 Vo 25 homa Ho$g ZîQ> hmovmv. nu Ë mm OmJr XmoZ Vo VrZ {hý m V ZdrZ Ho$g CJdVmV d Vo m V Ho$gm Zm nwt>o T>H$byZ J ~mhoa ovmv. Ë m wio H$mo{dS> Pmë mz Va XmoZ Vo VrZ {hý mv H$mhr noe Q>Mo Ho$g AMmZH$ Iyn à mumv Om bm bmjvmv. Zoh r {Xdgmbm gmymau nþmg-gmr> Ho$g JiUo ho ñdm^m{dh$ Amho. nu H$mo{dS> qh$dm da CëboI Ho$boë m AmOmamZ Va XmoZ VrZ {hý mzo {Xdgmbm Mmaeo nmmeo Ho$g JiUo m à mumv Ho$g JiVr hmovo. VarnU V Pmbobo 20 Vo 25 homa Ho$g {ZKyZ Ë momjr ZdrZ Ho$g oê mgmr>r gmymau AmUIr EH$ XmoZ {hý m Mm H$mbmdYr OmVmo. Ë m wio Ho$g AemàH$mao Jibobo ~KyZ Km~ê$Z Om Mo H$mhrM H$maU Zmhr Ë m OmJr ZdrZ Ho$g Z³H$sM ovmv. nu nyd dv² Ho$gm Mr XmQ>rdmQ>r hmoê mgmr>r gmymau ghm Vo AmR> {hzo bmjvmv. ê$½umbm qmvm AgVo H$s AerM Oa Ho$g JiVr Mmby am{hbr Va Amnë mbm Q> $b ns>ob. nu Vgo H$mhr hmov Zmhr. Zm{JU (ha{ng PmoñQ>a) H$mo{ìhS>À m AmOmamZ Va XmoZ Vo Mma AmR>dS>çmÀ m H$mbmdYrV H$mhra ê$½um Zm Zm{JU Pmbobr AmT>iyZ Ambo Amho. Zm{JU hm AmOma EH$m {dfmuy wio hmovmo. mm {dfmuy wio Amnë mbm H$m OÊ m hmovmv. H$m OÊ mmo {dfmuy H$m {OÊ m hmod$z Joë mz Va Amnë m mma my Ü o gwámdñwov dmñvì H$aVmV. Ë mz Va Ooìhm EImÚm ì ³VrMr à{vh$mae³vr H$ r hmovo, Voìhm VoM {dfmuy {VWyZ EH$ Zg nh$sy>z ~mhoa ns>vmv d Vr Zg ËdMoÀ m Á m ^mjmbm g doxzm nmohmomdvo Ë m ^mjmda nmur ^ê$z $mos> ovmv d Ë m ^mjmmr OiOi hmovmo. Vmo g nyu ^mj $ma XþIm bm bmjvmo. mma my H$Sy>Z earamà m XmoÝhr ~moybm dojdojir Zg OmV Agë m wio Zm{JU hr $³V earamà m EH$mM ~moybm hmovo. Ë m wio Zm{JU hr EH$mM doir XmoÝhr ~moybm hmovo d Vr Ooìhm EH$ oh$m bm { ivo Voìhm Vr ì ³Vr XJmdVo Agm EH$ $ma mor>m J ag O Amho. Ë mv H$mhrM VÏ Zmhr. Ë m wio Zm{JU Pmë mda ê$½umzo wirm Km~ê$Z OmD$ Z o d KaJwVr CnMma Z H$aVm doirm S>m ³Q>am Mm gëbm mdm. Zm{JU Ü o oumao nmur ^ê$z $mos> Xhm Vo n Yam {Xdgm Ü o gwh$vmv d Ë m Mr Inbr ~ZVo. nu Oa d OmñV Agob Va noe Q>bm Zm{JU gwh$ë mz Vahr H$mhr AmR>dS>o Vo H$mhr {hzo Ë m ^mjmv XþIUo Mmby amhÿ eh$vo. m AmOmamV Q>moMë mgmaio qh$dm H$mnë mgmaio qh$dm MQ>H$m ~gë mgmaio XþIm bm bmjvo. Ë mdahr Am fymonmma AmhoV d ho XþIUohr hiyhiy H$ r hmod$ eh$vo. H$mo{ìhS> hmod$ Z o åhuyz AmnU Oo à{v~ YmË H$ Cnm H$aVmo Ë m wio hr H$mhr ËdMoMo AmOma CÕdV AmhoV. H$mo{dS> hmod$ Z o mgmr>r AmnU g {ZQ>m PaMm dma dma dmna H$aVmo, VgoM {d{dy àh$mamo O VwZmeH$ h±s>dm e dmnavmo. g {ZQ>m Pa Ü o w» V pñnarq> AgVo. pñnarq>à m dmnam wio {deofv Á m Mr ËdMm hidr Amho Aem ì ³VtÀ m hmvm Zm H$moaS>onUm ovmo. hmv bmb hmovmv. hmvm da ImOao nwai ovo. VihmVm Zm {Mam ns>vmv d ImO ovo. hmvm Mr AmJ hmovo. VgoM {VIQ> gmboxma OodU OodVmZm hmvm Mr OiOi hmovo. ~moq>m Yrb ~om³ m Mm ^mj OmñV ZmOyH$ AgVmo. Ë m wio {VWo OmñV bmbr d Amamo½ S>m. {H$aU Zm~a H$moaS>onUm ovmo. Á m Zm AemàH$mao Ìmg hmov Agob Ë m Zr p½bgarz gm~u dmnamdm. Hw$R>bmhr gm~u 20 goh $X dmnaë mz Va ho {dfmuy avmv. Ë m wio {VWo OmñV bmbr d H$moaS>onUm ovmo. Á m Zm AemàH$mao Ìmg hmov Agob Ë m Zr p½bgarz gm~u dmnamdm. Hw$R>bmhr gm~u 20 goh $X dmaë mz Va ho {dfmuy avmv. Ë m wio O VwZmeH$ h±s>dm±e qh$dm g {ZQ>m Pa dmnabmm nm{hoo Ago Zmhr VgoM Aem ì ³VtZo ~mhoa AgVmZm g {ZQ>m Pa dmnamdmm bmjbm Va bjom hmv {ZXmZ ZwgË m nmê mzo YwdmdoV, OoUoH$ê$Z g {ZQ>m Pa Yrb pñn[aq> d ~mh$s Ho${ H$ëgMm hmvmda hmoumam Xþînn[aUm Q>iob. VgoM Aem ì ³VtZr hmv gh$mi-g Ü mh$mi XmoZ-VrZ { {ZQ>o gmü m nmê m Ü o ~ws>dmdov d Z Va hiym {Q>nyZ Ë mda bjom m Büam Pa bmdmdo. OmñV Ìmg Agë mg S>m ³Q>am Mm gëbm mdm. H$mo{ìhS> Q>miÊ mgmr>r AmnU mñh$mm dmna H$aVmo. ³d{MV EImÚmbm mñh$ bmdë m wio Jmbm da wa o hmod$ eh$vmv. Aem ì ³VtZr $ma OmS> mñh$ dmnauo Q>mimdo. H$mnS>r mñh$ dmnaë mg amooà m amoo {S>Q>OªQ>Zo Ywdmdm d e³ Agë mg CÝhmV dmidmdm, AÝ Wm {S>ñnmoOo~b g{o H$b mñh$ dmnamdm, Varhr wa o MmbyM a[hë mg S>m ³Q>am Mm gëbm mdm. AmUIr EH$ JmoîQ> wôm Z yx H$amdrer dmq>vo. H$mo{dS> hmod$ Z o åhuyz H$mhrOU {XdgmVyZ 2-3 doim dm $ KoVmV. dm $ KoD$Z $ma Va ~ X ZmH$ moh$io hmob b d gxu Oam H$ r hmob b. nu Ë m wio H$mo{ìhS>bm à{v~ Y hmovmo mbm H$mhr R>mog nwamdm Zmhr. CbQ> Ago H$aVmZm mo½ Vr H$miOr Z KoVë mzo Moham qh$dm Cd arv ËdMm ^OÊ mà m KQ>Zm KS>ë m AmhoV. Ë m wio H$mo{dS>bm à{v~ Y åhuyz amoo dm $ KoUo Q>mimdo d gxu Pmë mg dm $ m Mr Agë mg Agm AnKmV hmod$ Z o mgmr>r mo½ Vr H$miOr mdr. ËdMm hm earammm Amagm Amho. earamv KS>Umè m ~Xbm Mm d AmOmam Mm n[aum ËdModa nmhmd mg { ivmo.h$mo{ìhs>hr Ë mbm AndmX Zmhr. AmOMm ñdmv Í ^mav O 15 Am JñQ> ñdmv Ë«` Am ^mav Xoe 75 ì`m dfm V nxmn U H$arV Amho. ì`º$sà`m OrdZmV hm H$mi åhuoo mor>m ì`mnh$,azw^d g nþ R>aVmo.na Vw amï >mà`m Ñï>rZo hm H$mi Vgm $ma H$ r Amho. ^mavmda Ver AZoH$ AmH«$ Uo Pmbr. amooemhr,~mxemhr, wkbemhr,gw^oxma,gm V, g ñwm{zh$ d B ñq> B {S>`m H $nzrmr dgmhv åhuoo EH$eo nþmg dfm Mm {~«{Q>e A bmimbrb Vmo Jwbm {JarMm H$mi. {~«{Q>em À`m AmJ ZmZo Am Úmo{JH$ H«$m Vrbm gwadmv Pmbr.VgoM `owrb H$mhr bmoh$m Zm nm{ü më` OrdZ, {dmma d AmYw{ZH$Vm `m Mo ZwgVo dmao bmjbo Zmhr Va àë`j AZw^d KoVm Ambm. AË` V A mzdr` àmmrz ê$t>r àwm d na nam ~XbV hmoë`m. gîmm H$moUmMr Oar Agbr Var H$mhr {d{eï> Cƒ dj Amnbm H$m eb H$g~m wio Xa~mar $m`xo KoV am{hbm d Ë`mM~amo~a gîmmymè`m Mo hñvh$ ~ZyZ Amnë`mM bmoh$m Mo {d{dym Jr emofuhr H$arV hmovm. Anm éfò d {XH$ na naoà`m ZmdmImbr Mmbbobo emofu OmMH$ hmovo.bmoh$m Zm gm m{oh$ {df VoV T>H$bV hmovo. amoo, amodms>o, nm`m^yv ì`dñwm, g nîmr {Z{ Vr, bt>m`m- MT>m`m ho gd gd gm mý` bmoh$m À`m OrdmdaM gwê$ hmov. gmh{oh$m {eju mooš`m {d{eï> djm À`m hmvmv Agë`m wio gd gm mý`m Zr KS>{dboë`m B{Vhmgmbm hîd Z XoVm gmob ñh$a B{Vhmg {b{hbm Jobm. ^mav Xoe ñdv Ì hmoê`mgmr>r AZoH$ H«$m {VH$maH$,{d{dY {dmmam Mo, amo{h$` nú`m Mo bmoh$,aä`mgh$,{dmmad V, g mogwymah$, qhxy - wpñb -p¼üz gd gm mý` órnwéf `m gdmªà`m nmqr>~m d g{h«$` gh^mj H$m±J«og njmà`m ZoV ËdmImbr gd ì`mnh$, gd g mdoeh$ Agm ñdmv Ë«` MidirMm bt>m C^m amhrbm. H«$m {VH$maH$ ^JVqgJ, gwixod,amojwê$ gw^mf M Ð ~mog,bmoh$ mý` {Q>iH$, hmë m Jm Yr,n {S>V Zohê$ BË`mXr AZoH$ kmv -AkmV bmoh$m Mm hëdnyu H$m H$ mdbo! H$m J mdbo? gh^mj ñdmv Í`bT>çmV am{hbm. àë`oh$m Mo lò mý` H$aV B{VhmgmMo nwzb}iz d nwz mªs>ur emór` nõvrzo H$aUo AmO JaOoMo Amho. Amnë`m na nam H$m`? H$moUm {déõ bt>mdo bmjv Amho d H$em nõvrzo H$moU ZS>bo? H$moUmbm ZmS>bo? H$moUË`m àoauozo? bt>çmv àë`j gh^mjmmr H$m` na nam?hm B{Vhmg Amnë`mbm m{hv AgUo Amdí`H$ Amho.AmnU BWn`ªV H$go nmohmombmo?. H$maU Omo B{Vhmg {dgabm Vmo ^{dî` KS>dy eh$v Zmhr d dv mzmbmhr Ý`m` XoD$ eh$v Zmhr. B J«Om À`m OmÊ`mZo ^mav XoIrb Ë`mMm Imobda n[aum amï >{në`mmm Ho$bobm {ZK UnUo IyZ Agbobm Xoe ~Z{dbm. {Zînj d Xoe åhuyz ^m Jmo{bH$ d amoh$s` ñnï> {XgV Amho.Ë`mVrb n{hbr d Xwgar KQ>Zm åhuoo ñdh$s`m Mo ñdv Ì{ZdS>UyH$ Am`moJ, gîmm d ñdmv Ë«` { imbo na Vw VodT>rM KQ>Zm $mos>m d amá` H$am `m Zr{VZo amá` AgyZ, ñdmv Í`àmárMo EH$ amoh$maumnmgyz Xya² d ñdv Ì Aer qh$~hþzm Ë`mnojm OmñV hîdmmo Ym{ H$ AmYmamda {~«{Q>em Zr XeH$ CbQy>Z Jobo AgVmZm XoIrb bîh$ar gozm, gmd O{ZH$ d gah$mar åhuoo Am{W H$, gm m{oh$ Ho$bobr $miur. Xygar ñdmv Ë«` A mzwf JmdHw$gm~mhoarb riumar mbh$smo CÚmoJ Y Xo d Y {ZanojVm,Ym{ H$ ñdmv Ë«` JaOoMo hmovo. {XZmÀ`m gmohù`mv hr à MS> H$ mb Amho.Ym{ H$ homamo dfm nmgyz MmbV Amboë`m gm rb Z hmovm hmë m {deof ñdmv Í`mMm {dmma H$[aVm d {XH$ du dm ñdm wio AmË` {VH$ Jm YrOtMo Zm Imbr `owo ~«m U djm Vrb nwéfm Zm A mzwfnuo ZmS>bm d {nmbm Jobobm Añn í`vm {ZdmaÊ`m mo{hzr Jmoao d {XH$ Y H$ H$m S>mMr g momgmr>r ñdmv Ë«` bt>çmvrb H$m mv Ow nyz KoUo hmovo. mý`vm hmovr `m djm Vrb namh«$ mmr {Z^ `nuo d d Mm[aH$ {ó`m Zm XoIrb dox nr>u nadmzjr H $Vr H$moUr Ho$br `mmo gvv OmJaU ZìhVr VgoM Ho$ednZ dj ao H«y$a d ñ au H$aUo Amdí`H$ Amho àwm Zm gm moao Omdo bmjv hmovo..ë`mh$[avm AË` V gm Oñ`nUmZo g mo gwymah$m Mo Am`wî`^amMo gm m{oh$ {df Vm Xya H$aUo àw H$V ì` R>aV Amho. Jm V ~wõ, Mmdm H$,g V Midi, g mo gwymah$ hmë m Á`mo{V~m,gm{dÌr w$bo, AmJaH$a, {dç>b qexo `m Mr H ${VerbVm AdJV H$aUo, A{^ mz ~mijuo d JaO Agë`mg {M{H$Ëgm H$aV nwt>o Omdo bmjob.. Ë`mdoir 80 Q> o$ qhxy Ü`o Ym{ H$ ñdmv Í`m~m~VrV EH$dmŠ`Vm ZìhVr. d {XH$ na naovrb H$ H$m S> AJXr dmb Q> nõvrzo g mommo AmOhr emofu H$arV Amho. hmë m Á`mo{V~m w$bo `m Zr eoq>or -^Q>Or VgoM S>m. ~m~mgmho~ Am ~os>h$am Zr ~«måhuemhr d ^m S>dbemhrMm YmoH$m ñnï> XmIdyZ {Xbm hmovm. Ë`mH$[aVmM Ë`m Zr nyu Am`wî` numbm bmdbo ^mavmà`m ñdmv Ë«` {XZm{XderÀ`m KQ>Zm mâ`m Vo AË` V hîdnyu AmhoV d AmO Vrgar Am{U hëdmmo åhuoo ñdmv Ë«` { imë`mda {d{eï> djm Zo ñdmv Í`mMm {ZfoY H$arV H$mio P S>o XmI{dbo. AmO EH${dgmì`m evh$mv m{hvr V ÌkmZmÀ`m AË` V dojdmz `wjmv XoIrb d km{zh$ V ÌkmZmMm dmna H$arV emofummo ^rvrxm`h$ ê$n mo~mb b d XyaXe ZÀ`m ns>úmda {XgV Amho. Vo gwõm Am qb{nh$ gma»`m OmJ{VH$ nmvirda XIb`mo½` XmZr H$m {Jar H$ê$Z XmI{dë`m Z Va. H$m Va? ^mavr` {hbm hm H$s g KmÀ`m Pmbobm nam^dmz Va d XZm H$Q>m[a`m d AmR> {hbm IoimSy> `m X{bV AmhoV, åhuyzm nam^d Pmbm. Ë`m Zm Hw$Qw> ~r`m Zm àë`j OmVrdmMH$ eãxm À`m ^{S> mambm gm moao Omdo bmjv Amho. Aer gm m{oh$ ñdmv Ë«` Zgë`mMr CXmhaUo {XdgmJ{UH$ g moa `ovmv. ñdmv Í`mZ VaMr AË` V hëdmà`m XmoZ KQ>Zm Ë`mVrb n{hbr KQ>Zm åhuoo Á`m Zr ñdmv Ë«` { imë`mda H$mio P S>o XmIdbo Jobo d Ë`mM àd ÎmrZo A mzdr dmjuyh$ åhuyzm S>m ~m~mgmho~ Am ~os>h$a d AZoH$mZr YmaU Ho$bobm ~wõ Yå. XoemVrb gd ZmJ[aH$m Zm ñdmv Í`, g Vm, ~ YwVm d Ý`m` VËdmda AmYm[aV amá`kq>zozo ^mav hm. $º$ ñdv Í`M Zmhr Va bmoh$emhr Xoe ~Zbm. gdmªzmm g mz ñdmv Ë«` { imdo `mgmr>r H$mhr {Z` d H$m`Xo `m Mr ~m {YbH$s mzmdrm bmjvo.ë`mgmr>r Va amá`kq>zm Amho. hogd AgVmZm XoIrb Vo gm morh$sh$au, ZmJarH$sH$aU, {dœzmj[ah$ëd éoy eh$bo Zmhr dm éoy {Xbo OmV Zmhr. gdmªà`m àia g Kf d g{h«$` bt>çmzo { imbobo ñdmv Í`Mo mob d yë` OmUyZ AmOmX Xoe AmOmXr `m `wdh$m À`m hmoumè`m KmofUo Ü`o Zo Ho$ H$m` Ano{jV Amho? Am{U AmnU H$m` H$ mdbo H$m` J mdbo Amho? ho OmUyZ `mdm bmjob. `m ñdmv Í`mZo àë`oh$ ZmJ[aH$m À`m VmMr Zm X KoUo JaOoMo Amho. ñdmv Í`mZ Va AmnU I a Va Iyn H$mhr H$ mdbo Amho. g {dymzmzo gdm V mor>r bmoh$emhr à`ëz Am{U Ë`mV g {dymzmzo àë`oh$ ì`º$sbm {Xbobo A{^ì`º$s ñdmv Í`,Ym{ H$ ñdmv Ë«`,qhXy H$moS> {~b BË`mXrZr gdmªmo OrdZ gwih$mah$ Pmbo. XoemZo J mdboë`m Mr `mxr mor>r bm ~bmh$ hmob b. AmO Zwñ Vr Omibr åhuyz g {dymzmmr àv Omibr OmVo. gdm V mor>r bmoh$emhr na Vw H$iV- ZH$iV hþhy$ emhr àd Îmr dmt>v AmhoV. Am{W H$ ñdmv Í`mMm {dmma H$aVm EH$ Q> o$ bmoh$m À`m hmvmv XoemMr 70 Q> o$ g nîmr EH$dQ>br Amho. bmoh$emhrmo g H$moMrH$aU, H $ÐrH$aU,ì`{º$H$aU hmov Amho.A{^ì`º$s, boiz, ^mfu ñdmv Í`mda Kmbm KmVbm OmV Amho. g Ý` d Ý`m` ì`dñwoda amoh$s` X~md AmUbm OmV Amho. ~m {ÕH$ d d Mm[aH$ nmvirdaà`m bmoh$m Mr OmUyZ ~woyz hoigm S> d AdhobZm hmov Amho.g momvrb OZ Vmnojm gîmm H$maUmVrb ~hþ Vmbm hîd { iuo åhuoo gah$mamr Zmi g momnmgyz VwQ>V Mmbë`mMo bju Amho. ImoQ>çm à{vð>onm`r H$m Qw> {~H$ nmvirda hmoumao Am Za {H$qbJMo CXmÎmrH$aU XoenmVirda hmov Amho. AmR> {hzo eovh$ar H$m Jma Am XmobZ H$arV AgVmZm Ë`mH$S>o H $Ð gah$mamr OmUrdnyd H$ Xwb j H$arV Amho.Ë`m À`m mjm V I XH$, Vmam,pIio AUHw$MrXma bmoi S>r nq²>q>çm, VmaoMo Hw $nu OUyH$mhr eìwnj Xoemda MmbyZ Ambm` Aem A{d^m dmv eovh$ar AÞXmË`mg {damoy Ho$bm OmVmò. åhuyz AmnU H$m` J mdbo Va {h göx`vm, muwgh$s d g doxzerbvm AmnU {dgê$z Jobmo.Ë`mM doir OmJ{VH$ nmvirda A o[ah$m Am ñq o{b`m H $ZS>m, B ½b S> Aem Xoem Ü`o d Ë`m À`m g gxov KoVbobr XIb Ë`mda ~mobbo åhuyz XoemMr Aà{Vð>m hmovo åhuyz Am`Q>r gobmm AmZa {H$brJ à muo empãxh$ g hma gwê$ Amho. OmJ{VH$ H$moamoZm hm marv Amamo½` godozo bmoh$m Mr Ho$bobr emar[ah$- mz{gh$ hë`m, àm S> ~oamoojmar, hmjmb, JV gmv dfm À`m H$mimV gmv homa bmoh$m da amoðmoh d XoeÐmohmMo IQ>bo ^abo Jobo Ë`mn H$s Ad `m ghm-gmv bmoh$m da H$moQ>m V Ho$gog Mmby AmhoV d AÝ` bmoh$ {ZXm} f gwq>bo. ^yh$ {ZX}em H$ OmJ{VH$ H«$ dmarv AË` V bm{oadmuo 107 Xoem À`m `mxrv 94 `m H«$ m H$mda Voìhm AmnU AmË {Z^ a eãx $º$ Om{hamVr nwavmm {e H$ amhvmo. OmJ{VH$ H«$ dmarv AmZ Xr XoemÀ`m `mxrv AmnU AJXr VimV 139 H«$ mda AmhmoV gah$ma dm gîmm {damoyr ~mobumè`m homamo bmoh$m Mr {Q >Q>a ImVr ~ X dm ãbm H$ Ho$br OmV AmhoV. gdm}ƒ Ý`m`mb`mMo Mma Ý`m`mYre nìh$ma n[afxo Ü`o {Z{^ S>nUo gm JVmV H$s lndias democracy in danger. Ë`m À`mn H$sM Ooìhm EH$ OU ga Ý`m`mYre hmovmo Voìhm Iao Va bmoh$emhrmo aju hmoê`mmr Anojm hmovr. Vo b {JH$ N>i Ho$ë`m àh$aum Ü`o Ü`o ñdv Ý`m`{ZdmS>m H$arV godm{zd Îm hmovmm amá`g^omo ImgXma ~ZVmV. Voìhm àý ns>vmo H$s gdm}ƒ Ý`m`mb`mMo Ý`m`mYre nx mor>o Amho H$s amá`g^omr ImgXmaH$s? hr KQ>Zm {Z{üVM bmoh$emhrmo nvz Pmë`mMr bjuo AmhoV. bmoh$emhr {ZX}em H$mÀ`m H«$ dmarv hr àm S> KgaU åhuoo 27 ì`m ñwmzmdê$z 53 ì`m ñwmzmda Jobmo AmhmoV. Ë`m wio ñdv ÌVm CËgd gmoam H$aVmZm H«$m {VH$maH$m Mo, ñdmv Í`g {ZH$m Mr H ${Verb d Mm[aH$ ñ au H$ê$Z AmOÀ`m {~H$Q> n[apñwvrbm Vm S> XoÊ`mgmR>r ñdv Ì ^mavmv Amnë`mbm H$m` { imbo nm{hoo? `mmm {dmma H$aVm ñdmv Ì ^mavmv {ó`m À`m S>moŠ`mdarb h S>o-KmJar hq>ë`m nm{hoov. {ó`m Zm 33 Q> o$ AmajU g gxov { imbo nm{hoo, ór-nwéf g mzvoà`m àdmhmv XmoKm Zrhr gm rb ìhmdo bmjob. yb^yv gmò r-gw{dym,ewõ nmur,, ewõ hdm,añvo,ñdv Ì XoemV { imdov. VgoMamoOJma, hmjmb {Z` ÌU,Amamo½` gwajm, gwa{jv ~±H$m, Aem wb^yv JaOm { imë`mm nm{hoov. `m XoemMr mbh$s H$moUm CÚmoJnVrÀ`m Zìho Va ^mavr`m Mr hmouo,hr bmoh$emhr d Iar Xoe^º$s R>aob. yb^yv Am{W H$ d gm m{oh$ àým Mr gmos>duyh$ Pmbr nm{hoo gîmm H$moUmMr H$m AgoZm ZmJ[aH$m Mo H$ë`mU hom à wi C{Ôï> nm{hoo. AmVm Z H$s ~mv ZH$mo Va ^mavoz H$s ~mv Pmbr nm{hoo gmoeb r{s>`mmm AË` V à^mdr Cn`moJ H$arV dmñvdmmr, B{VhmgmMr, bt>md$ na naomo d gü`m H$moU bmoh$m À`m ~moyzo añë`mda Amho `mmr OmUrd nyd H$ à~moyz H$aV bmoh$emhr Zmod Îmr V`ma H$amdr bmjob. AmO OdiOdi 90 Q> o$ hmod$z A{YH$ bmoh$g»`omm Am{W H$ H$Um mos>bm Amho. amoh$s` A{YH$ma, mzdr A{YH$ma, ZmJar A{YH$ma,Z g{j H$ A{YH$ma, gmd O{ZH$ Amamo½`mMm A{YH$ma, g mz {ejummm A{YH$ma Aem gd M ~moyzo bmoh$emhrmm g H$moM hmov Amho. Aem gd M nmvirda ñdmv Ë«` XoemV gdmªzm ñdmv Ë«` { imbo nm{hoo hr amñv Anojm d Ë`mÑï>rZo H $Vr ìhmdr. ^mavr` ñdmv Ë«` {XZ {Mam`y hmodmo. O` g {dymz. H${dVm P S>md XZ H$aVmZm P S>m d XZ OmUyZ `m g {dymz h $m AmYr H$V ì` R>odmdo Oam AdYmZ {Z` P S>m d XZmMo g OyZ `mdo N>mZ MwHy$Zhr H$Yr gwüxm hmod$ Z`o ao Ad mz JmV AgVm amï >JmZ AW OmUmdm {ZXmZ amoj Amnë`m Zmbm H$amdo ì`myr {ZXmZ AmR>dm Ë`m ehrxm Zm gmw R>amo Vo ~{bxmz H$moU Wmoa H$moU gmz ZH$mo w$h$m An mz P S>m Z dó H$mJX Amnbr OmZ OhmZ BVñVV nsy> Z`o Vmo XwOm {Xderhr ^mz -- ho V wgar $ nwuo ho nì ZmJoe npãbeg àm. {b.gmr>r wðh$, àh$meh$ gm. {MÌboIm nmq>rb `m Zr ZmJoe npãbeg >, doídr, A{b~mJ, {O. am`js> `owo N>mnyZ `owom à{gõ Ho$bo. XÿaÜdZr : /222761, g nmxh$s {d^mj- / Om{hamV {d^mj- _w ~B H$m`m b` E-5 Am`Amo{ZH$ 18, Am W a ~ Xa amos>, Hw$bm~m, _w ~B XÿaÜdZr g ñwmnh$-g nmxh$ ñd. à^mh$a nmq>rb gëbmjma g MmbH$ gm. gw{à m nmq>rb ì dñwmnh$s g MmbH$ gm. {MÌboIm nmq>rb g mjma g nmxh$ àgmx dmgwxod Ho$aH$a w» g nmxh$ B~«mhr A $JmU * [S>{OQ>b Amd Îmr g nmxh$ mydr m{uh$ gmd V (* m nìmvrb OHw$amÀ m {ZdS>rgmR>r nrama~r H$m ÚmZwgma g nmxh$s` O~m~Xmar `m Mr Amho.)