Microsoft Word - CHUONG 4-6.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - CHUONG 4-6.doc"

Bản ghi

1 Chæåg IV: DOÌNG CHAÍY NÀM THIÃÚT KÃÚ I. NÄÜI DUNG CUÍA TÊNH TOAÏN DOÌNG CHAÍY NÀM 1. Xaïc âëh táö suáút thiãút kãú cuía cäg trçh Âãø phuûc vuû cho cäg taïc láûp dæû aï vaì thiãút kãú caïc cäg trçh khai thaïc guäö æåïc phuûc vuû cho caïc gaìh kih tãú quäúc dá, cáö phaíi têh toaï guäö æåïc. Caïc âàûc træg thuyí và thiãút kãú âæåüc læûa choü seîlaìcå såíâãøxaïc âëh quy mä kêch thæåïc cäg trçh. Nãúu caïc âàûc træg âæåüc choü thiã låï thç quy mä cäg trçh seî låï so våïi yãu cáöu gáy laîg phê, gæåüc laûi âàûc træg thuyí và thiã hoí thç seî khäg a toaì cäg trçh âäøvåî gáy háûu quaí ghiãm troüg. Tiãu chuáø thiãút kãú cäg trçh âãöu âæåüc âaïh giaï trã cå såí táö suáút thiãút kãúdo Nhaìæåïc quy âëh. uy âëh táö suáút thiãút kãú tuyì theo cáúp cäg trçh. Baíg phá têch cáúp cäg trçh Cáúp cäg trçh Nhaìmaïy thuyí âiãû (MW) Cäg trçh tæåïi (ha) Cäg trçh cáúp æåïc (m 3 /s) I > 300 II > > 15 III IV 0, V < 0, <.000 < 1 66

2 Táö suáút thiãút kãúp% âæåüc quy âëh hæ sau: - Cäg trçh tæåïi: P = 75% (våïi táút caí caïc cáúp cäg trçh) - Cäg trçh thuyíâiãû: P = 90% (Våïi cäg trçh cáúp I, II) - Cäg trçh cáúp æåïc: Táö suáút cäg trçh cáúp æåïc chuí yãúu dæûa vaìo yãu cáöu cuía häüduìg æåïc. P = 95% - Âäúi våïi cäg trçh cáúp æåïc khäg cho pheïp giaï âoaû vaì khäg âæåüc giaím yãu cáöu cáúp æåïc. P = 90% - Âäúi våïi cäg trçh khäg cho pheïp cáúp æåïc giaï âoaû hæg âæåüc giaím yãu cáöu cáúp æåïc. P = 80% - Âäúi våïi cäg trçh cho pheïp giaï âoaû cáúp æåïc trog thåìi gia gàõ vaì âæåüc giaím yãu cáöu cáúp æåïc. Doìg chaíy àm thiãút kãú coï thãø biãøu thë mäüt trog caïc âaûi læåüg sau: - Täøg læåüg doìg chaíy àm W (m 3 ) - Læu læåüg bçh quá àm (m 3 /s) - Moâu doìg chaíy àm M (l/s - km ) - Låïp æåïc doìg chaíy àm Y (mm) - Hãûsäúdoìg chaíy àm α ua hãûgiæîa caïc âaûi læåüg trã hæ sau: W = 1 t1 1 (t)dt = (t t ) 67

3 Y = M = α = X Y W 3 10 F 10 3 (l/s - km ) F. Veîâæåìg táö suáút vaì xaïc âëh læu læåüg doìg chaíy àm thiãút kãú: Muäú veîâæåìg táö suáút doìg chaíy àm ta thæûc hiãû hæ âaî giåïi thiãûu åípháö træåïc cuûthãølaì: ghiãûm. - Táûp håüp caïc giaïtrë doìg chaíy cuía liãût taìi liãûu thäúg kã. - Xãúp thæïtæûcaïc giaï trë låï âãú beï, têh vaì veî âæåìg táö suáút kih - Têh caïc âàûc træg thuyí và cuía liãût taìi liãûu thäúg kã. = i σ= Σ( ) i ( 1) = (K 1) i 1 C v σ = = Σ(K 1) i 1 Σ(K 1) i C = s ( 3)C 3 3 v - Veî âæåìg táö suáút lyï luáû theo phæåg phaïp thêch håüp hoàûc phæåg phaïp 3 âiãøm. - Cà cæï theo táö suáút thiãút kãúp, tæìâæåìg táö suáút âaîcoï, xaïc âëh âæåüc doìg chaíy àm thiãút kãú p. 68

4 3. Phá phäúi doìg chaíy àm thiãút kãú ( ~ t): Doìg chaíy thiãút kãú p laìdoìg chaíy trog bçh àm theo táö suáút P. Doìg chaíy thay âäøi theo thåìi gia. Do âoï ta phaíi cà cæï vaìo quy luáût doìg chaíy vaì 90% tçm ra âæåìg quaï trçh doìg chaíy ~ t. 0 90% P II. TÊNH TOAÏN LÆU LÆÅÜNG DOÌNG CHAÍY NÀM THIÃÚT KÃÚ Doìg chaíy àm thiãút kãúâæåüc xem xeït våïi caïc træåìg håüp sau: - Træåìg håüp coï âuítaìi liãûu vãödoìg chaíy. - Træåìg håüp coï êt taìi liãûu âo âaûc doìg chaíy. - Træåìg håüp khäg coïtaìi liãûu doìg chaíy. 1. Træåìg håüp coïâuítaìi liãûu doìg chaíy: - Træåìg håüp âæåüc coi laìcoïâuítaìi liãûu laìdug læåüg máùu taìi liãûu baío âaím trog phaûm vi sai säúcho pheïp. Sai lãûch quá phæåg tæåg âäúi cuía doìg chaíy laì: ε = C v 100% Tæì cäg thæïc trã ta ruït ra 10 4 C = ε v Vê duû: Våïi sai säú cho pheïp laìε = 7% vaìtæìliãût taìi liãûu têh âæåüc C v = 0,3, váûy säú àm taìi liãûu phaíi coïâæåüc goüi laìâuíphaíi laì: 4 10 C 4 10 x (0,3) = v = = 18 àm ε 7 69

5 Nhæ váûy liãût taìi liãûu > 18 àm thç âæåüc xem laìâuítaìi liãûu. Nãúu coï âuí taìi liãûu thç ta tiãú haìh caïc bæåïc âãø veî âæåìg táö suáút. Theo hçh loaûi cäg trçh ta coï táö suáút thiãút kãú P. - Tæì âæåìg táö suáút vaìp seîxaïc p âëh âæåüc doìg chaíy thiãút kãú p. 0 P P%. Træåìg håüp coïêt taìi liãûu âo âaûc doìg chaíy: Khi liãût qua tràõc gàõ khäg âuítêh âaûi biãøu âãøxaïc âëh doìg chaíy àm thiãút kãú, vãö guyã tàõc cáö tiãú haìh keïo daìi taìi liãûu doìg chaíy. Thæåìg gæåìi ta duìg phæåg phaïp phá têch tæåg qua doìg chaíy giæîa traûm têh toaï våïi traûm gäúc (traûm læu væûc tæåg tæû). Læu væûc tæåg tæû âæåüc choü theo caïc âiãöu kiãû sau: - Giæîa læu væûc ghiã cæïu vaìlæu væûc tæåg tæûphaíi coïâiãöu kiãû khê háûu giäúg hau. - Coï sæû tæåg qua giæîa læu væûc vãömàût âëa hçh, âëa cháút thäø hæåîg vaì âiãöu kiãû che phuímàût âáút. - Diãû têch læu væûc giæîa læu væûc khäg âæåüc chãh hau quaï5 âãú 10 láö. - Cháút læåüg taìi liãûu cuía læu væûc tæåg tæûtäút, thåìi kyìâo âaûc daìi. - Phaíi coï êt háút 6 càûp âiãøm qua tràõc âäög bäügiæîa hai læu væûc. - Hãû säú tæåg qua giæîa hai læu væûc γ > 0,8. 70

6 Nãúu ta goüi laì säú àm coï taìi liãûu cuía læu væûc ghiã cæïu (LVNC) vaì qua traïch sog sog våïi læu væûc tæåg tæû(lvtt); Goüi N laì säú àm coï taìi liãûu cuía læu væûc tæåg tæû. Nhæ váûy ta cáö phaíi bäøsug taìi liãûu cho læu væûc ghiã cæïu våïi säúàm laì(n - ). Viãûc bäøsug taìi liãûu tæì læu væûc tæåg tæûsag læu væûc ghiã cæïu thæûc hiãû theo hai phæåg phaïp. a. Phæåg phaïp keïo daìi træûc tiãúp: Sau khi phá têch tæåg qua, têh toaï bäøsug taìi liãûu cho læu væûc ghiã cæïu (LVNC), luïc aìy LVNC âaîâuítaìi liãûu vaìta têh toaï caïc thäg säú thäúg kã veîâæåìg táö suáút hæ træåìg håüp coïâuítaìi liãûu. Trog træåìg håüp aìy thç säúàm bäøsug taìi liãûu khäg ã quaï1/3 säú àm cuía liãût taìi liãûu LVNC (tæïc laì 71 N 3 < ). Nãúu säúàm bäøsug taìi liãûu quaï hiãöu thç ã duìg phæåg phaïp keïo daìi giaï tiãúp. b. Phæåg phaïp keïo daìi giaï tiãúp: Trog phæåg phaïp aìy tæìviãûc phá têch tæåg qua gæåìi ta thiãút láûp âæåüc caïc cäg thæïc âãøcoïchuyãø hoaïcaïc tham säúthäúg kã cuía LVNC tæì thåìi kyì êt àm âãú thåìi kyìhiãöu àm. Vê duû: Khoaíg lãûch quá phæåg cuía LVNC thåìi kyìhiãöu àm laì: Trog âoï: σ N = σ σ 1 γ(1 σ a Na ) σ N - khoaíg lãûch quá phæåg cuía læu væûc ghiã cæïu (LVNC) thåìi kyì hiãöu àm (N àm)

7 σ - khoaíg lãûch quá phæåg cuía læu væûc ghiã cæïu (LVNC) thåìi kyì êt àm ( àm) σ Na - khoaíg lãûch quá phæåg cuía læu væûc tæåg tæû (LVTT) thåìi kyì hiãöu àm (N àm) σ a - khoaíg lãûch quá phæåg cuía læu væûc tæåg tæû (LVTT) thåìi kyì êt àm ( àm) γ - Hãû säú tæåg qua Doìg chaíy bçh quá àm cuía LVNC âæåüc têh toaï tæìphæåg trçh häöi quy hæ sau: N = σ + γ σ N Na ( Na a ) Trog âoï - Doìg chaíy bçh quá cuía LVNC våïi N àm taìi liãûu N - Doìg chaíy bçh quá cuía LVNC våïi àm taìi liãûu σ N - Khoaíg lãûch qua phæåg cuía LVNC våïi N àm taìi liãûu σ Na - Khoaíg lãûch qua phæåg cuía LVTT våïi N àm taìi liãûu Na - Doìg chaíy bçh quá cuía LVTT våïi N àm taìi liãûu - Doìg chaíy bçh quá cuía LVTT våïi àm taìi liãûu a Tæì âoï xaïc âëh âæåüc C v C v = σ N N Trë säú C s coï thãø choü theo læu væûc tæåg tæû hoàûc: C s = mc v 7

8 Nhæ váûy khi âaî coï, C v, C s thç coï thãø tiãú haìh têh toaï doìg chaíy àm hæ khi coï âuí taìi liãûu. 3. Træåìg håüp khäg coï âuí taìi liãûu âo âaûc doìg chaíy: Khi khäg coï taìi liãûu âo âaûc doìg chaíy, thç goaìi viãûc têh toaï doìg chaíy tæì taìi liãûu mæa vaì bäúc håi, gæåìi ta coì duìg phæåg phaïp sau âãø xaïc âëh, C v, C s laì 3 âàûc træg qua troüg âãø veî âæåìg táö suáút. quá. a. Xaïc âëh doìg chaíy bçh quá : Coï thãø duìg caïc phæåg phaïp sau âãø xaïc âëh doìg chaíy bçh α. Duìg phæåg phaïp læu væûc tæåg tæû: - Mæåü hãû säú doìg chaíy cuía læu væûc tæåg tæû. Doìg chaíy cuía læu væûc ghiã cæïu âæåüc xaïc âëh hæ sau: Y = α a. X Trog âoï: α a hãû säú doìg chaíy cuía læu væûc tæåg tæû X læåüg mæa bçh quá cuía læu væûc ghiã cæïu - Mæåü moâu doìg chaíy cuía læu væûc tæåg tæû Trog âoï: M = M a M - moâu doìg chaíy cuía læu væûc tæåg tæû a β. Phæåg phaïp äüi suy âëa lyï: - Khi coï baí âäö âàóg trë moâu doìg chaíy M hoàûc låïp æåïc doìg chaíy Y thç xaïc âëh doìg chaíy cuía læu væûc ghiã cæïu bàòg caïch tra caïc giaï trë âoï trã âæåìg âàóg trë. 73

9 γ. Phæåg phaïp cäg thæïc kih ghiãûm: Coï thãø duìg cäg thæïc kih ghiãûm âãø xaïc âëh doìg chaíy: Y = a. (X - b) Trog âoï: Y - Låïp æåïc doìg chaíy bçh quá àm X - Låïp æåïc mæa bçh quá àm a, b - Caïc tham säú thay âäøi theo vuìg khê háûu b. Xaïc âëh hãûsäúc v : Thæåìg duìg cäg thæïc kih ghiãûm âãø xaïc âëh C v : C v = a - 0,063 log (F + 1) Trog âoï: F - Diãû têch læu væûc a - Xaïc âëh theo phá vuìg thuyí và Hoàûc coï thãø aïp duûg cäg thæïc sau: C v = C vx m α0 Trog âoï: C vx - Hãû säú biãú âäüg cuía læåüg mæa àm α - Hãû säú doìg chaíy m - Tham säú xaïc âëh phá vuìg thuyí và c. Xaïc âëh hãûsäúthiã lãûch C s : Hãû säú C s têh theo C v C s = mc v Khi khäg coï cå såí âãø choü m thç coï thãø têh toaï våïi C s = C v Sau khi âaî xaïc âëh âæåüc, C v, C s seî têh toaï âæåüc âæåìg táö suáút. ÆÏg våïi táö suáút thiãút kãú P ta seî xaïc âëh âæåüc p. 74

10 III. PHÁN PHÄÚI DOÌNG CHAÍY NÀM THIÃÚT KÃÚ Doìg chaíy trog mäüt àm khäg phaíi âãöu hau maì coï thåìi gia doìg chaíy låï coï thåìi gia doìg chaíy hoí dæåïi sæû taïc âäüg cuía caïc yãúu täú sih ra doìg chaíy. Sæû thay âäøi doìg chaíy trog àm âæåüc goüi laì phá phäúi doìg chaíy àm. Phá phäúi doìg chaíy àm laì mäüt âàûc træg qua troüg mä taí chãú âäü doìg chaíy säg goìi, oï quyãút âëh âãú biãû phaïp vaì quy mä caïc cäg trçh khai thaïc guäö læûc. Phá phäúi doìg chaíy àm âæåüc biãøu thë åí hai phæåg thæïc sau: - Theo âæåìg quaïtrçh læu læåüg bçh quá thaïg (hoàûc tuáö) Khi thåìi âoaû têh toaï bçh quá caìg hoí (gaìy, tuáö) thç khaí àg biãøu thë sæû phá phäúi doìg chaíy trog àm caìg roî, hæg viãûc têh toaï khaï phæïc taûp. Âãø phuûc vuû cho viãûc thiãút kãú vaì quaí lyï váû haìh caïc cäg trçh khai thaïc guäö æåïc gæåìi ta thæåìg sæí duûg thåìi âoaû têh toaï bçh quá thaïg. - Theo âæåìg duy trç læu læåüg bçh quá gaìy: Âæåìg biãøu diãù loaûi aìy khäg biãøu thë sæû thay âäøi cuía doìg chaíy trog àm theo trçh tæû thåìi gia, maì biãøu thë mäúi qua hãû giæîa læu læåüg bçh quá aìy våïi thåìi gia duy trç cuía oï trog àm. Trog chæåg trçh aìy chè âi sáu ghiã cæïu âæåìg quaï trçh læu læåüg bçh quá thaïg cuía doìg chaíy àm. 1. Xaïc âëh quaïtrçh doìg chaíy àm ( ~ t) khi coï âuí taìi liãûu: Thæåìg duìg phæåg phaïp àm âiãø hçh âãø phá phäúi doìg chaíy. 75

11 a. Choü àm âiãø hçh: Âãø choü àm âiãø hçh ta phaíi coï læu læåüg thiãút kãú doìg chaíy àm p vaì læu læåüg thiãút kãú doìg chaíy muìa khä kp (W p vaì W kp ). Xem xeït trog caïc taìi liãûu thæûc âo choü láúy mäüt àm âiãø hçh âäög thåìi thoaí maî hai âiãöu kiãû sau: + dh ~ p (hoàûc W dh + dh ~ p hoàûc W bh ~ W p ) + kdh ~ kp (hoàûc W kdh ~ kp ) b. Xaïc âëh quaïtrçh doìg chaíy àm thiãút kãú: Âãø chuyãø quaï trçh doìg chaíy àm âiãø hçh thaìh doìg chaíy àm thiãút kãú cáö thæûc hiãû thu phoïg taìi liãûu. Læu læåüg thaïg muìa khä cuía àm thiãút kãú âæåüc xaïc âëh hæ sau: itk = K 1 idh Trog âoï: K 1 - hãû säú thu phoïg doìg chaíy muìa khä K 1 = W W kp kdh - Læu læåüg cuía caïc thaïg coì laûi trog àm (muìa mæa) itk = K idh Trog âoï: K - hãû säú thu phoïg doìg chaíy muìa mæa K W = W p dh W W Thæûc tãú khi choü K 1 vaì K khaïc hau, thæåìg khäg phuì håüp våïi thæûc tãú, do âoï hiãöu khi gæåìi ta chè choü mäüt hãû säú thu phoïg laì: K = W W p dh kp kdh 76

12 . Xaïc âëh quaïtrçh phá phäúi doìg chaíy ~ t khi coï êt taìi liãûu: Nãúu tæì säú àm âo âaûc cuía læu væûc ghiã cæïu coï khaí àg choü mäüt àm âiãø hçh, thç viãûc xaïc âëh quaï trçh phá phäúi doìg chaíy giäúg hæ træåìg håüp coï âuí taìi liãûu. Âãø choü àm âiãø hçh phaíi dæûa vaìo læu væûc tæåg tæû, àm âiãø hçh phaíi àòm vaìo àm coï taìi liãûu âo âaûc sog sog giæîa hai læu væûc. Nãúu àm âiãø hçh khäg âæåüc choü theo yãu cáöu trã thç ta coi hæ laì træåìg håüp khäg coï taìi liãûu âo âaûc. 3. Xaïc âëh phá phäúi doìg chaíy ~ t khi khäg coï taìi liãûu âo âaûc: a. Mæåü daûg phá phäúi doìg chaíy àm thiãút kãú cuía læu væûc tæåg tæû: Træåïc tiã phaíi choü âæåüc læu væûc tæåg tæû tæì âiãöu kiãû khê háûu, læu væûc, âëa hçh... khi âaî choü âæåüc læu væûc tæåg tæû tiãú haìh xaïc âëh quaï trçh phá phäúi doìg chaíy àm thiãút kãú læu væûc tæåg tæû. Sau âoïmæåü daûg phá phäúi doìg chaíy cuía læu væûc tæåg tæû âãø xaïc âëh quaï trçh cuía læu væûc thiãút kãú. b. Phá phäúi doìg chaíy læu væûc thiãút kãú theo daûg phá phäúi âiãø hçh cho tæìg vuìg. Trã cå såí phá têch quy luáût vãö sæû thay âäøi doìg chaíy trog àm thiãút kãú trã toaì vuìg låï. Phá ra hiãöu phá khu thuyí và, mäùi phá khu thuyí và âãöu coï daûg phá phäúi doìg chaíy. Dæûa vaìo caïc phá khu thuyí và âãø phá phäúi doìg chaíy cho khu væûc ghiã cæïu. 77

13 Chæåg V: DOÌNG CHAÍY KIÃÛT THIÃÚT KÃÚ I. KHAÏI NIÃÛM VÃÖ DOÌNG CHAÍY KIÃÛT 1. YÏ ghéa cuía doìg chaíy kiãût trog thiãút kãú cäg trçh: Doìg chaíy kiãût laì doìg chaíy cuía säg vaìo thåìi kyì kiãût æåïc, tæïc laìmuìa khä, thåìi kyì aìy æåïc cug cáúp cho säg chuí yãúu laì æåïc gáöm trog khu væûc, thåìi kyì aìy mæa ráút êt, coï åi hiãöu thaïg liãö khäg mæa. Khi cäg trçh khai thaïc æåïc dæûa vaìo doìg chaíy cå baí cuía säg (tæïc khäg coï sæû âiãöu tiãút cuía häö chæïa) thç læu læåüg viãûc thiãút kãú quyãút âëh chè tiãu täúi thiãøu cuía cäg trçh sæí duûg æåïc, hæ cäg suáút hoí háút cuía traûm båm hoàûc cäg suáút hoí háút cuía traûm thuyí âiãû âæåìg dáù hoàûc chiãöu sáu váû taíi thuyí hoí háút cuía doìg säg, tæì doìg chaíy kiãût coì coï thãøxaïc âëh sæû xám háûp màû cuía biãø vaìo âáút liãö. Nhæ váûy khi coï doìg chaíy kiãût thiãút kãú ta seî coï cå såí xaïc âëh. - Cäg suáút cuía mäüt maïy båm æåïc hoàûc mäüt tuäcpi thuyí âiãû laìm cå såí cho viãûc xaïc âëh säú täø maïy cuía traûm båm hoàûc cuía traûm thuyí âiãû. - Våïi læu læåüg kiãût ta seî xaïc âëh mæûc æåïc æïg våïi læu læåüg kiãût, tæì âoï xaïc âëh loaûi thuyãö beì phuì håüp âi trã säg trog thåìi gia muìa khä. - Âäúi våïi vuìg ve biãø chëu sæû aíh hæåíg cuía thuyí triãöu, khi säg coï læu læåüg kiãût háút cuìg luïc xuáút hiãû triãöu cæåìg seî laìm cho màû xám háûp vaìo âáút liãö sáu hå, aíh hæåíg âãú cäg trçh láúy æåïc tæåïi hoàûc cug cáúp æåïc cho sih hoaût. Trog træåìg håüp aìy ta 78

14 phaíi coï giaíi phaïp cäg trçh thêch håüp, hoàûc gà màû taûi cæía säg hoàûc xáy dæûg häö chæïa åí thæåüg guäö tàg læu læåüg cho säg vaìo thåìi kyì kiãût æåïc hàòm âáøy màû ra xa, vê duû hæ cäg trçh häö chæïa TaíTraûch trã læu væûc säg Hæåg - Thæìa thiã Huãú.. Caïc yãúu täúaíh hæåíg âãú doìg chaíy kiãût: a. Âiãöu kiãû khê háûu: Khê háûu trog vuìg quyãút âëh chãú âäü áøm cuía vuìg âoï. ÅÍ vuìg coïlæåüg mæa låï vaì mæa phá phäúi âiãöu hoaì thç êt bë kiãût hå so våïi vuìg læåüg mæa haìg àm hoí maì phá bäú trog àm khäg âiãöu hoaì. ÅÍ vuìg hiãût âäü khä hah, læåüg bäúc håi låï seî laìm cho doìg säg caû kiãût hah. b. Màût âãûm cuía læu væûc: ÅÍ hæîg vuìg coï låïp cáy coí vaì ræìg che phuí màût âáút täút coï taïc duûg giæî æåïc vaì âiãöu tiãút doìg chaíy seî täút hå so våïi vuìg ræìg bë phaï hoaûi, låïp phuí màût âáút bë trå soíi âaï. Thäø hæåîg cuía khu væûc cuîg coïaíh hæåíg ráút låï âãú doìg chaíy kiãût, ãúu læu væûc vaì vuìg âáút coï têh tháúm æåïc vaì giæî æåïc täút seî laìm cho doìg chaíy trog muìa kiãût âiãöu hoaì hå. Ngoaìi ra tyí lãû diãû têch ao häö so våïi diãû têch læu væûc caìg låï thç khaí àg giæî æåïc seî täút hå båíi vç ao häö coï khaí àg giæî æåïc vaì âiãöu tiãút doìg chaíy. c. Taïc âäüg cuía co gæåìi: Trog læu væûc säg ãúu co gæåìi biãút gç giæî mäi træåìg sih thaïi thç seî laìm cho doìg chaíy âiãöu hoaì hå. Traïi laûi ãúu co gæåìi khai thaïc ræìg bæìa baîi khäg coï kãú hoaûch träög vaì baío vãû ræìg âáöu guäö, kyî thuáût cah taïc äg ghiãûp khäg håüp lyï thç seî laìm cho doìg chaíy trog læu væûc vaìo muìa khä bë caû kiãût hah. 79

15 3. Thäúg kã taìi liãûu vãödoìg chaíy kiãût: Taìi liãûu doìg chaíy kiãût laì thäúg kã doìg chaíy kiãût háút trog mäüt kiãût våïi thåìi âoaû thäúg kã t khaïc hau. Thåìi âoaû thäúg kã t coï thãø laì gaìy, tæïc laì gaìy coï læu læåüg kiãût háút trog àm; coï thãø laì thaïg tæïc laì læu læåüg thaïg kiãût háút trog àm; hoàûc thåìi âoaû thäúg kã t = 30 gaìy, tæïc laì 30 gaìy kiãût háút liã tuûc trog àm. Nãúu têh toaï kiãût trog thåìi âoaû t, vê duû kiãût (30 gaìy) thç trog mäùi àm choü kiãût 30 gaìy liã tuûc hoí háút trog muìa kiãût. Vê duû: 30 gaìy kiãût t =30 gaìy ( hoí háút coï thãø tæì 0/ 1/3 x ~ t) t - Nhæ váûy laì khäg àòm goü 0/II 1/III trog 1 thaïg. I II III IV V VI Hiãû ay gæåìi ta thæåìg (thaïg) thäúg kã læu læåüg kiãût theo thaïg, êt khi thäúg kã theo gaìy vaì theo tuáö. Phæåg phaïp têh toaï doìg chaíy kiãût thiãút kãú cuîg giäúg hæ doìg chaíy àm thiãút kãú, chè khaïc åí taìi liãûu thäúg kã maì thäi. II. XAÏC ÂËNH DOÌNG CHAÍY KIÃÛT THIÃÚT KÃÚ KP KHI COÏ ÂUÍ TAÌI LIÃÛU THÄÚNG KÃ Taìi liãûu âæåüc xem laì âuí duìg cho têh toaï cáö phaíi coï säú àm âãøbaío âaím sai säú tæåg âäúi cuía kiãût beï hå 15%. ε 100C = v % < k Trçh tæû têh toaï: 80 15%

16 1. Thäúg kã k thaïg hoí háút cuía muìa kiãût trog mäùi àm: Vê duû: Ta coï taìi liãûu tæì cuía traûm A taûi mäüt læu væûc säg åí Táy guyã muìa kiãût tæì thaïg 10 âãú thaïg 5 àm sau. Nhæ váûy trog mäùi Muìa kiãût kiãût thaïg = K thaïg 3 àm muìa kiãût seî cho mäüt giaï trë kiãût hoí háút âaûi diãû cho àm âoï. X XI XII I II III IV V thaïg Vê duû muìa kiãût àm thç kiãût xuáút hiãû vaìo thaïg 3 àm kiãût = k thaïg 3. Têh vaì veî âæåìg táö suáút k/. 3. Têh k, C v, C s vaì veî âæåìg táö suáút lyï luáû cho phuì håüp våïi âæåìg táö suáút kih ghiãûm. 4. Tæì P% âaî quy âëh trog quy phaûm, xaïc âëh kp. 5. Choü àm âiãø hçh âãø phá phäúi doìg chaíy kiãût. Khi choü chuï yï: k â/h kp vaì báút låüi cho viãûc cug cáúp æåïc. 6. Xaïc âëh hãû säú thu phoïg. K = kp (muìa kiãût) âh (muìa kiãût) 7. Phá phäúi læu læåüg vaìo caïc thaïg. kpthaïg = K âh thaïg 81

17 III. XAÏC ÂËNH DOÌNG CHAÍY KIÃÛT THIÃÚT Kp KHI COÏ ÊT TAÌI LIÃÛU THÄÚNG KÃ Khi taìi liãûu thäúg kã vãö doìg chaíy kiãût khäg coï âuí thæåìg thç ta duìg caïc phæåg phaïp sau: 1. Bäø sug taìi liãûu tæì læu læûc tæåg tæû, khi bäø sug taìi liãûu chuï yï phaíi coïhãû säú tæåg qua γ > 0,8.. Phæåg phaïp tyílãûâå giaí: Khi læu væûc ghiã cæïu (LVNC) coï säú àm taìi liãûu chè mäüt vaìi àm maì bã caûh coï læu væûc tæåg tæû (LVTT) âuí taìi liãûu vãö doìg chaíy kiãût thç duìg phæåg phaïp tyí lãû âå giaí theo trçh tæû sau: a. Ta choü mäüt muìa kiãût cuía mäüt àm maì LVNC vaì LVTT cuìg coïtaìi liãûu âo âaûc. Vê duû muìa kiãût àm 1995 (âäúi våïi læu væûc ve biãø miãö Trug), ta âæa säú liãûu cuía traûm âoï vaì xaïc âëh tyí säú læu læåüg giæîa læu væûc, ãúu tyí säú læu læåüg aìy äø âëh thç ta coï thãø tiãú haìh têh toaï doìg chaíy kiãût thiãút kãú cuía LVNC theo taìi liãûu cuía LVTT. Læu læåüg muìa kiãût àm 1995 cuía LVNC vaì LVTT (trã mäüt vuìg ve biãø miãö Trug) Thaïg Thaïg 3 Thaïg 4 Thaïg 5 Thaïg 6 Thaïg 7 Thaïg 8 k (NC),06 1,96 0,81 0,98 1,34 0,8 1,09 k (TT) 0,7 0,83 0,3 0,40 0,5 0,33 0,45 K = TT 0,35 0,4 0,40 0,41 0,39 0,4 0,41 NC Ta tháúy tyí säú K = TT = 0,35 0,4 maì phäø biãú laì K = 0,39 NC 0,4, hæ váûy tyí säú K tæåg âäúi äø âëh ã choü læu væûc tæåg tæû trã âãø têh toaï cho LVNC. 8

18 b. Dæûa vaìi taìi liãûu læu læåüg kiãût cuía LVTT têh toaï vaì veî âæåìg táö suáút tæì âoï xaïc âëh læu læåüg kiãût theo táö suáút thiãút kãú P. Vê duû ta têh toaï âæåüc kp (TT) = 0,15m 3 /s c. Têh tyí säú læu læåüg giæîa kp (TT) våïi kmi (TT) Trog muìa kiãût 1995 cuía LVTT thç læu læåüg cuía thaïg 4 laì hoí háút ã kmi (TT) = kthaïg 4 = 0,3m 3 /s. kp(tt) 0,15 Do âoï: K P = = = 0, 47 0,3 k mi (TT) d. Têh læu læåüg kiãût thiãút kãú cuía LVNC theo qua hãû sau: kp(nc) = K P x kmi (NC) Læu læåüg hoí háút cuía LVNC trog muìa kiãût àm 1995 laì læu læåüg thaïg 4. kmi (NC) = kthaïg 4 (NC) = 0,81m 3 /s Váûy kp(nc) = K P x kmi (NC) = 0,47 x 0,81 = 0,38m /s IV. XAÏC ÂËNH LÆU LÆÅÜNG KIÃÛT THIÃÚT KÃÚ kp KHI KHÄNG COÏ TAÌI LIÃÛU THÄÚNG KÃ LÆU LÆÅÜNG KIÃÛT Khi læu væûc ghiã cæïu khäg coï taìi liãûu thäúg kã vãö doìg chaíy kiãût, âãø têh toaï læu læåüg kiãût thiãút kãú thæåìg duìg caïc phæåg phaïp sau: 1. Mæåü mäâu doìg chaíy kiãût cuía LVTT: Tçm læu væûc tæåg coï taìi liãûu vãö doìg chaíy kiãût, têh toaï mäâu doìg chaíy kiãût M kp (TT), sau âoï mæåü mäâu doìg chaíy cuía læu væûc tæåg tæû aìy âãø têh læu læåüg kiãût cho læu væûc ghiã cæïu. kp (NC) = M kp (TT) x F Trog âoï F: Laì diãû têch læu væûc cuía LVNC 83

19 . Tra baí âäöâàóg trë mäâu doìg chaíy kiãût: Tæì baí âäö mäâu doìg chaíy kiãût do Cuûc Thuyí và láûp, ta xaïc âëh mäâu doìg chaíy kiãût cuía læu væûc ghiã cæïu, tæì âoï xaïc âëh læu læåüg doìg chaíy kiãût cuía læu væûc ghiã cæïu theo cäg thæïc. k (NC) = M k x F 3. Duìg cäg thæïc kih ghiãûm: a. Cäg thæïc cuía Cuûc Thuyí và: Cäg thæïc cuía Cuûc Thuyí và xaïc âëh mäâu doìg chaíy kiãût tæì læåüg mæa trog læu væûc: M kp = AX m P Tæì M kp ta seî xaïc âëh âæåüc kp kp = M kp x F Trog âoï: M kp : Mäâu doìg chaíy kiãût thaïg theo táö suáút P. X P : Læåüg mæa àm thiãút kãú theo táö suáút P m : Hãû säú (m = 1,8 ) A : Thäg säú âëa lyï, A = (1,4,) x 10-6 b. Cäg thæïc cuía Vå-la-âi-mia-räúp: k thaïg = a(f + c) k thaïg - Læu læåüg kiãût bçh quá thaïg F - Diãû têch læu væûc a, c, - Caïc thäg säú âæåüc ghiã cæïu cho tæìg læu væûc säg 84

20 Chæåg VI: DOÌNG CHAÍY LUÎ THIÃÚT KÃÚ I. KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ DOÌNG CHAÍY LUÎ Khi læåüg æåïc trog säg låï, mæûc æåïc dá cao, doìg chaíy maûh væåüt quaï khaí àg taíi æåïc cuía loìg säg thç sih ra luî. uaï trçh luî diãù ra trog säg coï thãø laì luî âå hoàûc luî keïp (tæïc laì hiãöu tráû luî xaíy ra liã tiãúp). 1. Âàûc træg cuía doìg chaíy luî: Tráû luî âæåüc âaïh giaï bàòg caïc âàûc træg sau: - Âèh luî m (m 3 /s) - Täøg læåüg luî W m (m 3 ) - Hçh daïg tráû luî Hçh daïg tráû luî âæåüc biãøu thë åí caïc âàûc træg sau: + Thåìi gia luî trã - T 1 + Thåìi gia luî xuäúg - T x + Thåìi gia luî - T luî + Hãû säú âáöy γ 1 = max max - Læu læåüg luî bçh quá cuía gaìy låï háút - Læu læåüg bçh quá cuía caí tráû luî W + Hãû säú khäg cá däúi cuía tráû luî K s : K s = W W 1 - Læåüg luî æïg våïi haïh lã T1 + Hãû säú hçh daïg tráû luî λ: λ = γ 1 Tlu 1 m 85

21 . Táö suáút thiãút kãúluî: Tuyì theo quy mä vaì têh cháút cuía cäg trçh, haì æåïc quy âëh táö suáút thiãút kãú cho caïc cäg trçh phoìg chäúg màût haûi cuía æåïc luî hæ sau: Cáúp cäg trçh Táö suáút thiãút kãú P% Säú àm gàûp laûi I II III IV V 0,1 0,5 1,0 1,5, àm gàûp 1 láö 00 àm gàûp 1 láö 100 àm gàûp 1 láö 67 àm gàûp 1 láö 50 àm gàûp 1 láö 3. Näüi dug cuía têh toaï doìg chaíy luî: Âãø têh toaï doìg chaíy luî cáö thæûc hiãû caïc äüi dug sau: a. Veîâæåìg táö suáút thiãút kãú luî: Muäú veî âæåìg táö suáút ta thæûc hiãû caïc bæåïc hæ âaî giåïi thiãûu åípháö træåïc, cuû thãø laì: - Thäúg kã caïc co luî theo àm, coï thãø theo âàûc træg læu læåüg m mæûc æåïc H m hoàûc læåüg luî W m. - Veî âæåìg táö suáút kih ghiãûm. - Têh caïc âàûc træg thäúg kã cuía doìg luî. Σmi m = σ = Σ(K 1) i 1 86

22 C i = Σ(K 1) i 1 Σ(K 1) i C = s ( 3)C 3 v - Veî âæåìg táö suáút lyï luáû cho phuì håüp våïi âæåìg táö suáút kih ghiãûm. b. Xaïc âëh doìg chaíy luî thiãút kãú mp, W mp : Cà cæï vaìo âæåìg táö suáút vaì táö suáút thiãút kãú P, xaïc âëh âæåüc doìg chaíy luî thiãút kãú mp, W mp. c. Xaïc âëh âæåìg quaï trçh luî: Sau khi âaî xaïc âëh doìg chaíy luî thiãút kãú mp, ta xaïc âëh âæåìg quaï trçh ( mp ~ t). Âãø xaïc âëh doìg chaíy luî thiãút kãú, ta xem xeït hai træåìg håüp: Khi coï hiãöu taìi liãûu, vaì khi khäg coï taìi liãûu âo âaûc. II. XAÏC ÂËNH DOÌNG CHAÍY LUÎ THIÃÚT KÃÚ KHI COÏ NHIÃÖU TAÌI LIÃÛU 1. Caïc bæåïc têh toaï vaì hæîg váú âãö cáö chuï yï khi têh toaï doìg chaíy luî: Vãö caïc bæåïc têh toaï chaíy luî thiãút kãú váù giäúg hæ træåìg håüp têh toaï cho doìg chaíy àm thiãút kãú, tuy hiã do âàûc âiãøm cuía luî ã coï hæîg váú âãö riãg biãût cáö xem xeït. Vãö trçh tæû têh toaï hæ sau: a. Thäúg kã taìi liãûu âëh luî cuía caïc àm åí traûm do thuyí và. ÅÍ træåïc aìy váú âãö phaíi chuï yï laì choü máùu thäúg kã. 87

23 b. Têh toaï vaì veî âæåìg táö suáút kih ghiãûm. Trog bæåïc aìy âäúi våïi têh toaï doìg chaíy luî cáö phaíi chuï yï chuyãø táö suáút láö sag táö suáút àm. c. Xaïc âëh caïc âàûc træg têh toaï m. σ, C v, C s duìg âãø têh toaï âæåìg táö suáút. Do têh cháút cuía luî ã trog taìi liãûu thäúg kã vaì trog taìi liãûu lëch sæí ghi laûi âæåüc coï xuáút hiãû luî âàûc biãût låï àòm goaìi liãût thäúg kã, ã trog bæåïc aìy phaíi chuï yï âãú xæí lyï luî âàûc biãût låï. d. Màût khaïc âãø a toaì cho caïc cäg trçh qua troüg trog thiãút kãúluî, doìg chaíy luî cáö coï trë säú gia tàg a toaì. e. Xaïc âëh âæåìg quaï trçh luî thiãút kãú ( mp ~ t). Do âàûc âiãøm cuía luî ã viãûc xaïc âëh âæåìg quaï trçh luî cuîg khaïc våïi âæåìg quaï trçh doìg chaíy àm.. Phæåg phaïp choü máùu thäúg kã cuía doìg chaíy luî: Trog âiãöu kiãû luî do mæa raìo sih ra hæ åí æåïc ta, háút laì âäúi våïi læu væûc væìa vaì hoí trog mäüt àm coï hiãöu tráû luî. Nhæ váûy khi thäúg kã phaíi cáö chuï yï âãú váú âãö choü máùu. Thæåìg coï caïc phæåg phaïp sau: a. Phæåg phaïp mäùi àm choü mäüt trë säú låï háút: Phæåg phaïp aìy laì mäùi àm choü mäüt tráû luî låï háút, ã caïch laìm âå giaí, baío âaím têh âäüc láûp vaì táö suáút xuáút hiãû laì táö suáút àm. Nhæg phæåg phaïp aìy coï hæåüc âiãøm khäg khai thaïc hãút læåüg thäg ti, vç coï mäüt säú tráû luî låï cuía mäüt säú àm bë boí soït. 88

24 b. Phæåg phaïp giåïi haû dæåïi: Ngæåìi ta âëh ra mäüt læu læåüg âëh luî giåïi haû m giåïi haû, hæ váûy seî choü táút caí caïc tráû luî coï âèh luî låï hå m giåïi haû, vaìo liãût thäúg kã âãø têh toaï táö suáút. Caïch choü hæ trã coï àm âæåüc âãú 3 tráû luî, coï àm chè 1 tráû luî tháûm chê coï àm khäg coï tráû luî aìo âæåüc âæa vaìo liãût thäúg kã têh toaï. c. Phæåg phaïp choü mäùi àm mäüt säú tráû luî háút âëh: Theo phæåg phaïp aìy thç thãm læåüg thäg ti, säú àm coï tráû luîâæa vaìo liãût thäúg kã hæ hau, hæg váù täö taûi hæåüc âiãøm vaì coï hæîg tráû luî coï âèh låï váù bë boí goaìi liãût thäúg kã. 3. Têh toaï táö suáút àm tæì táö suáút láö: Khi caïc liãût thäúg kã mäùi àm coï mäüt trë säú thç táö suáút têh toaï m chêh laì táö suáút àm theo cäg thæïc: P = 100%. Nhæg trog træåìg + 1 håüp choü mäüt àm hiãöu trë säú âæa vaìo liãût têh toaï thç âæåìg táö suáút laìtáö suáút láö do âoï cáö phaíi âäøi tæì táö suáút láö sag táö suáút àm. m P láö = S Trog âoï: m - säú thæï tæû liãût taìi liãûu S - täøg säú tráû luî âæåüc choü trog àm - laì säú àm coï taìi liãûu âo âaûc Táö suáút àm âæåüc têh toaï tæì táö suáút láö hæ sau: P àm = 1 - (1 - P láö ) m S Trog âoï: m - Säú tráû luî bçh quá trog mäüt àm, m = 89

25 4. Xaïc âëh caïc thäg säú thäúg kã khi xæí lyï luî âàûc biãût låï: a. Luîâàûc biãût låï vaì thåìi kyì xuáút hiãû cuía luî âàûc biãût låï: Luî âàûc biãût låï laì tráû luî coï âèh luî ráút låï do täø håüp thåìi tiãút báút låüi sih ra. Thåìi kyì xuáút hiãû laûi cuía luî âàûc biãût låï khaï daìi, do âoï LÂBL àòm goaìi xu thãú chug cuía âæåìg táö suáút kih ghiãûm. Nã khi têh toaï doìg chaíy luî ta phaíi xæí lyï caïc tráû luî âàûc biãût låï. Thåìi kyì xuáút hiãû laûi cuía LÂBL laì N p ráút khoï xaïc âëh thæåìg cà cæï vaìo àm phaït sih cuía caïc tráû luî LÂBL âãø xaïc âëh N p. Vê duû: ÅÍ trã säg A, àm 1918 xuáút hiãû mäüt tráû LÂBL cho âãú ay (àm 1998), váûy thåìi gia xuáút hiãû cuía tráû luî laì N p. N p = = 80 àm Vê duû: Trã säg B àm 1981 coï xuáút hiãû mäüt tráû LÂBL, qua âiãöu tra tháúy ràòg àm 1987 cuîg coï mäüt tráû luî hæ thãú xuáút hiãû. Nhæ váûy têh cho âãú ay (1998) thåìi kyì xuáút hiãû laûi cuía LÂBL laì: N p = = 60 àm Vê duû: Trã säg C, kãø tæì àm 1906 âãú ay (1998) coï mäüt tráû LÂBL xuáút hiãû vaìo àm 1945 váûy: N p = = 9 àm Viãûc xaïc âëh N mag têh cháút gáö âuïg, táö suáút kih ghiãûm âãøtêh LÂBL hæ sau: M P = N % 1 p 90

26 Trog âoï: M - laì säú thæï tæû cuía tráû LÂBL N p - thåìi gia xuáút hiãû laûi cuía tráû luî âàûc biãût låï Vê duû: Trã säg B hæ âaî têh åí trã N p = 60 àm tráû luî àm 1981 laì M = 5000m /s, tráû luî àm 1978 laì M1 = 5500m /s. Nhæ váûy M =. Theo cäg thæïc trã táö suáút luî âàûc biãût låï têh hæ sau: P 1878 = P 1981 = M N % = 1 p M N % = p % = 1,6%. 100% = 3,% b. Xaïc âëh caïc thäg säú thäúg kã khi xæí lyï luî âàûc biãût låï: a - säú tráû luî âàûc biãût låï (thæåìg chè 1 hoàûc,3 tráû LÂBL) - säú tráû luî thæåìg coï taìi liãûu thäúg kã N - säú liãût thåìi gia trog âoï bao gäöm caïc tráû LÂBL (N - a) - säú tráû luî thæåìg, kãø caí hæîg tráû luî khäg âo âaûc âæåüc. mi - Læu læåüg tráû luî thæåìg thæï i. Mj - Læu læåüg tráû luî âàûc biãût låï thæï j. Luîâàûc biãût låï Luîthæåìg N 91

27 * Giaíthiãút cuía Kritski - Meke (K - M) Kritski - Meke giaí thiãút ràòg trë säú bçh quá vaì khoaíg lãûch quá phæåg cuía liãût gàõ (cuía caïc tráû luî bçh thæåìg) seî bàòg trë säúbçh quá vaì khoaíg lãûch quá phæåg cuía liãût (N - a), tæïc laì: Nhæ váûy tæïc laì: (N - a) = σ (N - a) = σ N a 1 mi σ( N a ) (N a) = 1 =σ = = Σ( mi mi ) Σ(Ki 1) * Xaïc âëh trë säúbçh quá : Ta coï: 1 = 1 ( N a ) mi Nãúu xeït thãm caïc tráû luî âàûc biãût låï thç: N N a 1 = a 1 Mj Mj + (N a) N (N a) + 1 N ( N a ) mi 1 a (N a) m = Mj + N 1 1 mi 9

28 * Xaïc âëh giaïtrë C VN : C v σ = = Σ(K 1) i = Σ(K 1) i Tæì giaí thiãút cuía Kritski - Meke laì: (N - a) = vaì σ N - a) = σ Váûy ta coï: C V, (N - a) = σ ( N a ) ( N a ) = σ = C v, Tæïc laì: Váûy ta coï: 1 N a 1 (Ki 1) = (Ki 1) N a N a (K 1) N a 1 ( N a ) 1 1 = (Ki 1 1 i ) (N a) ( Ki 1) = (Ki 1) 1 Âàûc træg C VN coï thãø viãút hæ sau: C 1 a N a = (K j 1) + (Ki 1 N VN ) Nãúu coï hãû säú âiãöu chèh thç: Trog âoï: 1 a N a C = (K 1) + (K 1) VN j j (N 1) 1 1 Mj K = ; j N K = i mi N 93

29 Mj - læu læåüg âèh luî cuía tráû luî LÂBL thæï j mi - læu læåüg âèh luî cuía tráû luî LÂBL thæï i * Xaïc âëh âàûc træg C SN : Giaï trë C SN âæåüc xaïc âëh theo cäg thæïc: 3 N a Σ(K 1) + Σ(K j C SN = 3 (N 3)C VN i 1) Hoàûc coï thãø têh: C SN = m. C VN m âæåüc choü theo tæìg vuìg âàûc træg thuyí và khaïc hau Sau khi coï N, C VN, C SN seî veî âæåüc âæåìg táö suáút. Tæì âæåìg táö suáút vaì táö suáút thiãút kãú ta seî xaïc âëh âæåüc læu læåüg luî thiãút kãú MP. Vãö læåüg luî thiãút kãú W MP cuîg âæåüc xaïc âëh hæ trã. 5. Xaïc âëh trë säúgia tàg a toaì: Âãø âaím baío cho cäg trçh phoìg chäúg luî âæåüc a toaì, sau khi coïlæu læåüg âëh luî thiãút kãú mp, cáö phaíi cäüg thãm giaï trë gia tàg a toaì. Nhæ váûy læu læåüg âëh luî thiãút kãú laì: mp thiãút kãú = mp + Trë säú phuû thuäüc vaìo hiãöu yãúu täú hæ säú àm qua tràõc doìg chaíy, sai säú quá phæåg cuía âæåìg táö suáút... coï thãø têh 3 theo cäg thæïc sau: = a.e p. mp 94

30 Trog âoï: a - Hãû säú phuû thuäüc vaìo mæïc âäü ti cáûy cuía taìi liãûu thuyí và a = 0,7 våïi læu væûc coï sæû ghiã cæïu âáöy âuí a = 1,5 våïi læu væûc êt âæåüc ghiã cæïu E p - sai säú quá phæåg cuía tug âäü âæåìg táö suáút, phuû thuäüc vaìo C v vaì P (tra baíg) Vê duû: Våïi P = 0,01%, C v = 1,0 thç seî tra âæåüc E p = 1,7l 6. Xaïc âëh âæåìg quaïtrçh luî thiãút kãú ( mp ~ t) Trog mäüt tráû luî âæåüc âàûc træg båíi caïc yãúu täú sáu: - Âèh luî thiãút kãú m (m 3 /s) mp - Dug têch luî thiãút kãú W mp mp - Thåìi gia luî lã T 1, luî xuäúg T x Caïc yãúu täú aìy gàõ boï våïi hau taûo ra hçh daïg quaï trçh luî. T 1 W P T x t (h) Hçh daïg quaï trçh luî phuû thuäüc T luî vaìo hiãöu yãúu täú: Hçh thaïi mæa (læåüg mæa, cæåìg âäü mæa, thåìi gia mæa, phá bäú mæa), âëa hçh âaûi maûo cuía læu væûc (læu væûc táûp trug æåïc, hçh daïg læu væûc, thaím thæûc váût cuía læu væûc)... Tæìg læu væûc coï thãø coï hçh daïg êt thay âäøi, do âoï ta coï thãø choü hçh daïg mäüt tráû luî âaî coï âãø xaïc âëh âæåìg quaï trçh luî. Nhæ váûy choü tráû luî âiãø hçh, sau âoï thu phoïg seî coï âæåìg quaï trçh luî thiãút kãú. 95

31 a. Choü tráû luîâiãø hçh: Tráû luî âiãø hçh phaíi thoaí maî caïc yãu cáöu sau: - Læu læåüg âèh luî vaì læåüg luî cuía tráû luî âiãø hçh phaíi gáö saït våïi giaï trë læu læåüg âëh luî vaì læåüg luî thiãút kãú. Täøg læåüg laì doìg chaíy sih ra trog mäüt tráû luî. Âäúi våïi mäùi tráû luî ta tçm ra W m vaì cuîg veî âæåìg táö suáút choü læåüg luî thiãút kãú W mp giäúg hæ viãûc laìm cho læu læåüg luî thiãút kãú mp. Chuï yï ràòg qua hãû ( m ~ W m ) khäg chàût cheî thç ráút khoï choü mäüt tráû luî âiãø hçh coï âèh luî vaì læåüg luî xáúp xè våïi âèh luî vaì læåüg luî cuía tráû luî thiãút kãú. Do âoï viãûc choü tráû luî âiãø hçh cuîg mag têh tæåg âäúi. - Tráû luî âiãø hçh âæåüc choü coï hçh daûg báút låüi âäúi våïi cäg trçh phoìg chäúg luî. Vê duû: Âäúi våïi kho æåïc thç tráû luî coï thåìi gia luîtrã T 1 keïo daìi vaì luî táûp trug vaìo giæîa kyì thç gáy báút låüi. - Luî xuáút hiãû vaìo luïc báút låüi cuía cäg trçh. Vê duû: ÅÍ kho æåïc khi æåïc têch âáöy maì luî xuáút hiãû thç seî gáy báút låüi. b. Hãûsäúthu phoïg âæåìg quaï trçh luî: Yãu cáöu cuía viãûc thu phoïg quaï trçh luî laì phaíi âaím baío sæû khäg thay âäøi cuía âèh luî mp vaì täøg læåüg luî W mp, goaìi ra hçh daïg tráû luî êt biãú âäøi. Coï hiãöu phæåg phaïp thu phoïg luî thiãút kãú: - Phæåg phaïp thu phoïg cuìg tyí lãû - Phæåg phaïp thu phoïg cuìg táö suáút. ÅÍ pháö aìy chè giåïi thiãûu phæåg phaïp thu phoïg cuìg tyí lãû. 96

32 Giaí sæí ta coï âæåìg quaï trçh luî âiãø hçh ( mdh ~ t) våïi mp dh vaì W mp dh. Vãö tráû luî thiãút kãúta coï mp tk vaì W mp tk. Âãø coï âæåìg quaï trçh luî thiãút kãú ta seî TK âh A' A thu phoïg tráû luî âiãø hçh ra T âh t tráû luî thiãút kãú âãø keïo theo caïc hãûsäú thu phoïg hæ sau: T TK T luî âh T luî TK - Hãûsäúthu phoïg læu læåüg luî K : Hãû säú thu phoïg K âæåüc xaïc âëh hæ sau: K = mp mdh Khi âaî coï K, muäú tçm læu læåüg luî thiãút kãú, âæåüc têh theo cäg thæïc sau: itk = K. i dh - Hãûsäúthu phoïg læåüg luî K W : Hãû säú thu phoïg læåüg luî K W âæåüc xaïc âëh hæ sau: K W = W W mp mdh Khi âaî coï K W, muäú tçm læåüg luî thiãút kãú, âæåüc têh theo cäg thæïc sau: W i tk = K W. W i dh 97

33 - Hãûsäúthu phoïg thåìi gia luî K T : Hãû säú thu phoïg thåìi gia luî K T xaïc âëh theo cäg thæïc sau: K T = T T Âãø têh toaï K T, cáö tçm tk dh p W p mäúi qua hãû giæîa, T, W. T luî Âäúi våïi tráû luî thiãút kãú thç täøg læåüg luî âæåüc xaïc âëh hæ sau: 1 W p = p. T p. f Trog âoï: f - laì hãûsäú hçh daïg cuía âæåìg quaï trçh luî, ãúu âæåìg quaï trçh luî laì mäüt hçh tam giaïc thç f = 1. Tæì cäg thæïc trã ta ruït ra âæåüc T p hæ sau: T mp = WmP.f mp Tæåg tæû hæ thãú âäúi våïi tráû luî âiãø hçh ta coï: T dh = Wdh.f dh Tæì T p vaì T dh ta tçm âæåüc hãû säú thu phoïg thåìi gia luî K T. K T = T T dh WmP.f mp Wdh.f P = = dh W W mp dh.. dh mp.f.f K T = W W mp dh x 1 mp dh = K K W 98

34 Váûy hãû säú thu phoïg thåìi gia luî K T laì tyí säú giæîa hãû säú thu phoïg læåüg luî K w våïi hãû säú thu phoïg læu læåüg luî K : K T = K K c. Caïc bæåïc thu phoïg vaìvê duû: - Chia tráû luî âiãø hçh ra hiãöu thåìi âoaû têh toaï. W (m 3 /s) B C A 400 Theo vê duû trã toaû âäü 00 D cuía caïc âiãøm trã âæåìg quaï trçh luî âiãø hçh hæ sau: E 43, 86,4 19,6 17,8 16,0 t(10 3 giáy) Âiãøm 0 A B C D E T dh (10 3 giáy) 0 43, 86,4 19,6 17,8 16,0 dh (m 3 /s) Tiãú haìh thu phoïg, xaïc âëh caïc toaû âäü cuía âæåìg quaï trçh luîthiãút kãú theo cäg thæïc: Vê duû: K T = 0,8 vaì K = 0,9 T mp = K T. T dh mp = K. dh Kãút quaí thu phoïg âæåìg quaï trçh luî hæ baíg sau: Âiãøm 0 A B C D E T P (10 3 giáy) 0 34,5 69,1 103,68 138, 17,8 P (m 3 /s)

35 - Veî âæåìg quaï trçh luî thiãút kãú Theo vê duû trã âæåìg quaï trçh luî thiãút kãú hæ sau: (m 3 /s) 900 B' A' C' 34,5 69,1 103,68 138, 17,8 t(10 3 giáy) D' E' III. XAÏC ÂËNH DOÌNG CHAÍY LUÎ THIÃÚT KÃÚ KHÄNG COÏ TAÌI LIÃÛU ÂO ÂAÛC Taìi liãûu qua tràõc doìg chaíy thæåìg chè coï åí læu væûc låï, coì åí læu væûc hoí vaì væìa âa säú laì khäg coï taìi liãûu âo âaûc. Do yãu cáöu phaït triãø kih tãú xáy dæûg hiãöu cäg trçh giao thäg thuyí låüi trã læu væûc væìa vaì hoí. Båíi thãú viãûc têh toaï doìg chaíy luî cho træåìg håüp aìy âoïg vai troì qua troüg. Nhæ ta âaî biãút doìg chaíy luî thãø hiãû åí caïc âàûc træg. - Læu læåüg âèh luî mp - Täøg læåüg luî W mp - Âæåìg quaï trçh luî ( m ~ t) 100

36 1. Læu læåüg âèh luîthiãút kãú mp : Âãø têh toaï mp gæåìi ta thæåìg duìg cäg thæïc kih ghiãûm vaì baï kih ghiãûm. Caïc cäg thæïc âãöu dæûa vaìo cà guyã sih ra doìg chaíy hæ mæa, täø tháút, thåìi gia táûp trug doìg chaíy... Caïc cäg thæïc âãöu chæïa caïc hãû säú xaïc âëh bàòg caïch täøg håüp taìi liãûu kih ghiãûm, coïcäg thæïc âæåüc xáy dæûg hoaì toaì theo taìi liãûu âo âaûc, âiãöu tra doìg chaíy. Mäùi cäg thæïc têh toaï coï mäüt xuáút xæï khaïc hau ã phaûm vi æïg duûg cuía oï coï haû. Caïc hãû säú trog cäg thæïc chè phuì håüp våïi âiãöu kiãû khê háûu âëa lyïtæìg vuìg, do âoï muäú æïg duûg cäg thæïc têh toaï cáö phaíi ghiã cæïu phá têch âáöy âuí. Khaí àg æïg duûg mäüt cäg thæïc baï kih ghiãûm vaìo hæîg âiãöu kiãû cuû thãø phuû thuäüc vaìo cå såí lyï luáû, hæîg giaí thiãút trog xáy dæûg cäg thæïc vaì hæîg säúliãûu thæûc tãú âæåüc sæí duûg âãø xáy dæûg caïc biãøu baíg, caïc hãû säú. Têh toaï âèh luî thiãút kãú khi khäg coï taìi liãûu âo âaûc hiãû ay, thæåìg duìg caïc cäg thæïc kih ghiãûm vaì baï kih ghiãûm. a. Cäg thæïc cæåìg âäü giåïi haû: - Cäg thæïc têh toaï: Cäg thæïc cæåìg âäü giåïi haû laì cäg thæïc baï kih ghiãûm, dæûa vaìo cà guyã sih ra doìg chaíy våïi cæåìg âäü mæa giåïi haû sih ra doìg chaíy luî thiãút kãú, daûg cäg thæïc hæ sau: mp = Aα H P Fδ 101

37 Trog âoï: mp - Læu læåüg âëh luî thiãút kãú æïg våïi táö suáút P H P - Læåüg mæa gaìy thiãút kãú æïg våïi táö suáút P F α δ - Diãû têch læu væûc - Hãû säú doìg chaíy luî - Hãû säú xeït âãú taïc duûg âiãöu tiãút cuía ao häö A - Hãû säú phuûthuäüc vaìo thåìi gia táûp trug doìg chaíy cuía læu væûc - Trçh tæû xaïc âëh læu læåüg âèh luî thiãút kãú theo cäg thæïc trã + Xaïc âëh læåüg mæa gaìy æïg våïi táö suáút thiãút kãú H P. Læåüg mæa H P âæåüc xaïc âëh sau khi coï âæåìg táö suáút læåüg mæa gaìy låï háút H vaì táö suáút thiãút kãú P. + Xaïc âëh hãû doìg chaíy α: Hãû säú α coï qua hãû våïi diãû têch læu F vaì loaûi âáút trã læu væûc âoï, coï thãø tra theo baíg. + Xaïc âëh hãû säú A: Hãû säú A coï qua hãû våïi vaìo thåìi gia táûp trug doìg chaíy τ d vaì hãû säú âëa maûo thuyí và cuía säg Φ. Hãû säú A coï thãø tra baíg theo vuìg mæa. Täøg cuûc khê tæåüg thuyí và chia æåïc ta thaìh 13 vuìg mæa, tæì Haì Téh âãú Bçh Âëh thuäüc vuìg X. 10

38 Baíg têh hãû säú doìg chaíy Loaûi Loaûi âáút H P (mm) II Âáút seït < > 00 Hãû säú duìg våïi F (km ) 0, > 100 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,90 III Âáút âäöi goì < 150 0,63 0,56 0,45 0,30 Âáút ræìg ,70 0,65 0,55 0,40 > 00 0,75 0,70 0,65 0,50 IV Caït thä < 150 Âáút âaï xãúp ,0 0,15 0,10 0,10 > 00 Baíg tra hãû säú A åí vuìg mæa X (TæìHaì Téh âãú Bih Âëh) Vuìg X τ d (ph) Φ s ,116 0,096 0,07 0,049 0,033 0,0166 0,083 0,078 0,06 0,045 0,031 0,016 0,07 0,060 0,054 0,043 0,07 0,0155 0,059 0,054 0,045 0,035 0,06 0,0150 0,049 0,045 0,038 0,031 0,04 0,0145 τ d - Thåìi gia táûp trug æåïc trã sæåì däúc. Φ - Hãû säú âëa maûo thuyí và cuía loìg säg. 103

39 * Xaïc âëh hãûsäúδ: Hãû säú δ laì hãû säú xeït âãú sæû âiãöu tiãút cuía ao häö trog læu væûc; δ = 1+ 1 C.f ao häö Trog âoï: f = ao häö F F ao häö læu væûc F ao häö laì diãû têch cuía ao häö trog læu væûc F læu væûc laì diãû têch cuía læu væûc C - Hãû phuû thuäüc vaìo låïp doìg chaíy C = 0,1 - Âäúi våïi vuìg mæa keïo daìi C = 0, - Âäúi våïi vuìg mæa gàõ Tæì caïc giaï trë åí trã âæa vaìo cäg thæïc seî têh âæåüc mp. b. Cäg thæïc A - lãúch - xáy - eïp: Cäg thæïc A - lãúch - xáy - eïp coï daûg hæ sau: mp = (16,67. a τ. ϕr)f = q mp. F Trog âoï: mp = q mp. F mp - Læu læåüg âëh luîtheo táö suáút thiãút kãú(m 3 /s) q mp - Moâu doìg chaíy luîtheo táö suáút thiãút kãú(m/s - km ) F - Diãû têch læu væûc (km ) a τ - Cæåìg âäü mæa trug bçh trog thåìi âoaû têh toaï τ. a τ = H P. ψ τ ψ τ - Tug âäü âæåìg cog chiãút giaím cæåìg âäümæa. 104

40 τ - Thåìi gia táûp trug æåïc læu væûc r - Hãû säú xeït âãú aíh hæåíg cuía ao häö 1 F r = 1+ 5F aohäö aohäö ϕ - Hãû säú chiãút giaím doìg chaíy Âãø têh toaï âëh luîthiãút kãútheo cäg thæïc trã, taïc giaíduìg phæåg phaïp bäø tråü bàòg caïch láûp caïc baíg biãøu âãøtra caïc hãûsäú. c. Cäg thæïc Xä-kä-lävski: (m 3 /s) Taïc giaí khaïi quaït âæåìg quaï mp trçh luî laì hai haïh parabol càõt hau åí âèh vaì tæì âoï tçm mäúi qua hãûgiæîa læu læåüg âèh luî vaì læåüg luî, cäg thæïc coï daûg sau: 0,8α(H H T TP 0 mp = + 1 )F.f.d g 0 T l T x t Trog âoï H TP - Læåüg mæa thiãút kãú(mm) têh trog T giåì H 0 - Låïp æåïc täø tháút ba âáöu α - Hãû säú doìg chaíy luî T 1 - Thåìi gia luîlã (giåì) f - Hãû säú hçh daïg tráû luî F - Diãû têch læu væûc (km ) δ - Hãû säú xeït âãú aíh hæåíg cuía ao häö, ræìg. g - Læu læåüg æåïc trog säg træåïc muìa luî 105

41 Trçh tæû têh toaï læu læåüg luîtheo cäg thæïc Xä-kä-lävski: + Xaïc âëh thåìi gia luîlã. Taïc giaíâãöghë têh hæ sau: T l = τ s = L 3,6V τ (giåì) V - Váû täúc truyãö luîtrug bçh trog säg (m/s) τ V = (0,6 0,7) V τ max V max - Váû täúc bçh quá låï háút åícæía ra, theo thæûc âo L τ s - Chiãöu daìi cuía säg (km) - Thåìi gia táûp trug doìg chaíy + Xaïc âëh α (H TP - H 0 ) Âaûi læåüg α (H TP - H 0 ) biãøu thë mäúi qua hãû giæîa mæa raìo vaì doìg chaíy âæåüc xaïc âëh theo caïc vuìg khaïc hau, vê duû: Læu væûc α (H TP - H 0 ) Læu væûc säg Âaì Læu væûc tæì säg Thu bäö âãú säg Caí Læu væûc tæì säg Sesa âãú Srepox Læu væûc tæì säg Âäög Nai âãú säg Beï 0,88 (H - 0) 0,86 (H - 16) 0,76 (H - 1) 0,64 (H - 5) - Xaïc âëh hãû säú hçh daûg luîf Coï thãø xaïc âëh f tæìbaí âäöphá vuìg thuyívà hoàûc láúy theo læu væûc tæåg tæû. Nãúu âaî coï hçh daïg tráû luîthç f âæåüc xaïc âëh hæ sau: (m + 1)( + 1) f = ( + 1) + γ(m + 1) Trog âoï: 106

42 m - laì báûc cuía âæåìg parabol haïh lã - laì báûc cuía âæåìg parabol haïh xuäúg γ = Tx T T l - thåìi gia luî lã T x - thåìi gia luî xuäúg l Hãû säú f cuîg coï thãøâæåüc xaïc âëh hæ sau: - Læu væûc beï vaì khäg coïræìg coïthãøchoü f = 1,0 1,04 - Læu væûc trug bçh, loìg säg êt baîi f = 0,9 0,75 - Læu væûc låï coï hiãöu, säg coïhiãöu baîi f = 0,75 0,63 + Xaïc âëh hãû säú δ δ = δ 1. δ. δ 3 Trog âoï: δ 1 - hãû säúdo aíh hæåíg cuía ao häö δ - hãû säúdo aíh hæåíg cuía âiãöu tiãút sog våïi âèh luî δ 3 - hãû säúxeït âãú hçh daûg læu væûc tåïi âèh luî - Xaïc âëh læu læåüg g Læu læåüg g laì læu læåüg æåïc gáöm âäøra säg træåïc khi coï luî. Âäúi våïi læu væûc beï hoàûc vuìg khä haû thç coïthãøboíqua d. Âäúi våïi säg coï doìg chaíy phog phuïvaìo muìa khä thç coïthãøláúy bàòg doìg chaíy chuáø cuía säg âoï, tæïc laì: M F 0 g = 3 10 Trog âoï: M 0 - Moâu doìg chaíy chuáø cuía säg (l/s - km ) F - Diãû têch læu væûc (km ) 107

43 . Täøg læåüg luîthiãút kãú W mp : Coï thãø têh täøg læåüg luîthiãút kãútheo cäg thæïc sau: W mp = 10 3 Y p F (m 3 ) Trog âoï: Y p - laì låïp æåïc luîthiãút kãú(mm) Y p = α (H pp - H 0 ) Caïc yãúu täú α, H pp, H 0 âæåüc giaíi thêch trog cäg thæïc Xäkälopski. Âaûi læåüg α (H tp - H 0 ) biãøu thë mäúi qua hãû giæîa mæa raìo vaì doìg chaíy âæåüc xaïc âëh theo caïc vuìg khaïc hau (xem baíg åítr106). Våïi læu væûc hoí coïdiãû têch læu væûc F < 50km, coïthãøtêch täøg læåüg luî tæì mæa gaìy våïi táö suáút thiãút kãúh mp. W mp = 10 3.α.H mp.f (m 3 ) Trog âoï: α - Hãû säúdoìg chaíy luî H mp - Læåüg mæa gaìy thiãút kãúvåïi táö suáút P (mm) F - diãû têch læu væûc (km ) 3. Hçh daïg âæåìg quaï trçh luî: Khi phá têch caïc tráû luîthæûc tãúthæåìg gæåìi ta tháúy âæåìg quaï trçh luî coï mäüt säú âàûc âiãøm sau: - Nhaïh luî lã thæåìg däúc hå haïh luîxuäúg. - Âäúi våïi tráû luî låï thæåìg coïdaûg hçh cog, âäúi våïi tráû luî hoí thæåìg coï daûg hçh thàóg. - Nhaïh luî xuäúg thæåìg thoaíi vaìdaìi hå haïh luîlã. 108

44 - Læu væûc caìg hoíthç daûg âæåìg quaïtrçh luîcaìg âäúi xæïg. Trog têh toaï hiãû ay gæåìi ta thæåìg duìg âæåìg quaïtrçh luîåí ba daûg sau: + Daûg luî hçh tam giaïc. W mp m + Daûg luî hçh thag. + Daûg luî hçh cog. a. Âæåìg quaï trçh luî daûg hçh tam giaïc: W mp T 1 T x T luî Âäúi våïi caïc læu læåüg hoígæåìi ta thæåìg duìg daûg âæåìg quaï trçh luî laì âæåìg tam giaïc loaûi âæåìg aìy âå giaí, dãùxáy dæûg. Tæì låïp æåïc luî thiãút kãúta têh âæåüc täøg læåüg luîw mp theo cäg thæïc trã, âèh luî mp âæåüc têh toaï theo cäg thæïc kih ghiãûm. t Khi âaî coï âèh luî mp vaì täøg læåüg luî W p ta xaïc âëh âæåüc m mp thåìi gia luî T luî. Thåìi gia luî T luî (têh bàòg giåì) têh hæ sau: W 3600 mp T = (h) luî - Tyí säú giæîa thåìi gia luîxuäúg vaìluîlã laì: Tx γ = T l mp W mp T luî t læu væûc. Hãû säú γ phuû thuäüc vaìo diãû têch læu væûc vaìcaïc yãúu täúdiãû têch 109

45 Âäúi våïi læu væûc hoíchoü γ = 1,5 Âäúi våïi læu væûc låï choü γ =,5 3,5 b. Âæåìg quaïtrçh luî laì daûg hçh thag: Âäúi våïi læu væûc hoí maì mæa keïo daìi, thç thåìi gia luî låï vaì âæåìg quaï trçh luî coï daûg hçh thag. Ta goüi T d laìthåìi gia keïo daìi cuía âèh luî, qua thæûc tãú thæåìg tháúy T d phuûthuäüc vaìo thåìi gia luît luî. T d = 0,1 T luî Täøg læåüg luî têh hæ sau: W mp (0,1+ 1)T = luî mp Tæì âoï ruït ra âæåüc thåìi gia luîlaì: W T luî = 1,1 mp mp mp T â W mp T luî Nãúu thåìi gia luî T luî têh bàòg giåìthç W 1,1x 3600 mp T = (h) luî c. Âæåìg quaïtrçh luî laì daûg hçh cog: mp Xäkälävski âãö xuáút âæåìg quaïtrçh luî daûg hçh cog hæ sau: - Âæåìg luî lã láúy truûc tug tæì 0 tæïc laì luî bàõt âáöu luîlã. t t 0 t 0 t' t T l T x 110

46 Phæåg trçh âæåìg luîlã hæ sau: t = mp m t T 1 m =. Trog âoï m laì säú muîcuía haìm parabol haïh lã, taïc giaíâãöghë Phæåg trçh âæåìg luî xuäúg láúy truûc tug taûi vë trê xuáút hiãû âèh luî, tæïc laì luïc bàõt âáöu luîxuäúg, phæåg trçh coïdaûg hæ sau: T t' x t = mp Tx Trog âoï: - laì säú muîcuía haìm parabol haïh xuäúg, taïc giaí âãö ghë láúy =