(10)

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "(10)"

Bản ghi

1

2 ~ _--_ _--- " "==,,'"=.=='"' '""=... =====~=..=.. "'=,. =._=.=...,._~-~..~~= DiSm a khoim 1 DiSu 26 duq'csua d6i nhu sau: "a) Co trinh dq d~i hqc tra len thuqc mqt trong cac chuyen nganh dao t~o vs di san van hoa, lich su (khao c6 hqc, van hoa hqc), my thu~t, Han Nom, dan tqc hqc, c6 nhid:hqc, c6 sinh v~t hq~(dqng v~t, thvc v~t),,dia chfrt; ho~c la thanh vien cua to chilc xa hqi - nghe nghi~p lien quan den cac chuyen nganh dao t~o neu tren va da thvc hi~n ho~t dqng sun t~m c6 v~t." Di~u 2. Srra dbi mqt sa quy danh t~i Nghj djnh sa 61/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 ella Chinh phll quy djnh di~u ki~n kinh doanh giam djnh eb v~t va hanh ngh~ bao quan, tu bb, ph1}e hbi di tieh ljeh srr:- van hoa, danh lam th~ng eanh 1. Bai bo khoan 1 va 3 DiSu Bffi bo dism e khoan 1 DiSu DiSm c khoan 1 DiSu 14 duq'csua d6i nhu sau: "c) Co it nhfrt 01 nguai duq'cc&pchung chi hanh nghs l~p quy ho~ch tu b6 di tlch." 4. DiSm c khoan 2 DiSu 14 duq'csua d6i nhu sau: "c) Co it nh&t01 nguai duq'ccfrp ChUng chi hanh nghs l~p dv an tu b6 di tich, bao cao kinh ts - kythu~t tu b6 di tich, thist ks tu b6 di tich." 5. DiSm c khoan 3 DiSu 14 duq'csua d6i nhu sau: "c) Co it nh&t 01 nguai duq'c c~p ChUng chi hanh nghs thi cong tu q6 di tich.", 6. DiSm c khoan 4 DiSu 14 duq'csua d6i nhu sau: "c) Co it nh&t01 nguai duq'ccfrp ChUng chi hanh nghs giam sat thi cong tu b6 di tich." Di~u 3. Srra dbi mqt sa quy djnh t~i Nghj djnh sa 54/2010/ND-QP ngay 21 thang 5 nam 2010 ella Chinh phll quy djnh ehi ti~t thi hanh mqt sa di~u ella Lu~t di~n anh sa 62/2006/QHll va Lu~t srra dbi, bb sung mqt sa di~u ella Lu~t di~n anh sa31/2009/qhi2 Lai d~n khoan 1 DiSu 11 duq'csua d6i nhu sau: "1. Vim phap dinh la d6ng (hai tram tri~u d6ng), duq'c xac dinh b~ng mqt trong cac van ban sau:"

3 3 Di~u 4. Sua dai rnqtsa quy dinh t~i Nghi dinh sa 106/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 narn 2016 cua Chinh phu quy dinh di~u ki~n kinh doanh ho~t dqng th~ thao 1. B8:ibo dism b khoan 1 BiSu Khoan 3 BiSu 5 duq'csua d6i nhu sau: "3. CO'sa kinh doanh ho?t d<)ngths thao m?o hism phai co du nhan vien chuyen mon sau day: dinh mly; a) Nguai hu6ng d~n t~p luy~n ths thao theo quy dinh t?i BiSu 6 cua Nghi b) Nhan vien Clm h<); c) Nhan vien y ts thuang tn,rc ho~c co van ban thoa thu~ vai co'sa y ts gan nh~t ds sa Clm, c~p Clm nguai tham gia ho?t d<)ng ths thao m?o hism trong truang hq'pcan thist." 3. BiSu 6 duq'c sua d6i nhu sau: "BiSu 6. BiSu ki~n vs nguai hu6ng d~n t~p luy~n ths thao Nguai ki~n sau day: hu6ng d~n t~p luy~n ths thao phai dap fulg m<)t trong cac disu 1. La hu~n luy~n vien ho~c v~n d<)ng vien phil hq'p vai ho?t d<)ng ths thao dang ky kinh doanh co d~ng c~p tu c~p 2 tra len ho~c tuo'llgduo'llg. 2. Co b~ng c~p vs chuyen nganh ths d\lc, ths thao tu b~c trung c~p tra len phil hq'pvai ho?t d<)ngths thao dang ky kinh doanh. 3. BuQ'c t~p hu~n chuyen mon ths thao theo quy dinh cua B<) truang B<)Van hoa, ThS thao va Du lich." 4. B8:ibo khoan 2 BiSu BiSm a khoan 3 BiSu 7 duq'csua d6i nhu sau: "a) Cac disu ki~n quy dinh t?i khoan 1 BiSu nay." Di~u 5. Sua d8i rnqtsa quy dinh t~i Nghi dinh sa 168/2017/ND-CP ngay 31 thang 12 narn 2017 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t rnqtsa di~u cua Luat Du lich.. 1. B8:ibo cac khoan 1 va 7 BiSu 22.

4 4 2. Kho8.n 1 DiSu 23 duq'csua d6i nhu sau: "1. DiSu ki~n quy dinh t~i cac kho8.n 5 va 6 DiSu 22 Nghi dinh nay." 3. Khoim 1 DiSu 24 duq'csua d6i nhu sau: "1. DiSu ki~n quy dinh ~i khoan 5 DiSu 22, khoan 2 DiSu 23 Nghi dinh nay." 4. Bfii bo khoan 2 DiSu Bfii bo cac kho8.n 1, 2 va 5 DiSu Kho8.n 4 DiSu 25 duq'csua d6i nhu sau: "4. DiSu ki~n quy dinh t~i kho8.n 5 DiSu 22 Nghi dinh nay." 7. Bfii bo khoan 1 DiSu Kho8.n 2 DiSu 26 duq'csua d6i nhu sau: "2. Co khu VlJCdon tisp khach va phong ngil; co phong tfun, phong v~ sinh." 9. Kho8.n 3 DiSu 26 duq'csua d6i.nhu sau: "3. DiSu ki~n quy dinh t~i cac kho8.n 5 va 6 DiSu 22 Nghi dinh nay." 10. Bfii bo cac kho8.n 1 va 4 DiSu Kho8.n 2 DiSu 27 duq'csua dl3inhu sau: "2. Co khu VlJCIuu tm cho khach; co bsp, phong t~m, phong v~ sinh." 12. Kho8.n 1 DiSu 28 duq'csua d6i nhu sau: "1. Co khu V\fCdon tisp khach, khu V\fCdvng ISu, tr~i, phong t~m, v~ sinh chung." 13. Bfii bo cac khoan 2 va 5 DiSu Khoan 3 DiSu 28 duq'csua d6i nhu sau: "3. Co til thu6c cdp CUuban dau." _... _.....zl

5 5 Di~u 6. Sii'a dbi mqt sa quy dinh t~i Nghi dinh sa 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 nam 2012 cua Chinh phu quy dinh v~ bi~u di~n ngh~ thu~t, trinh di~n tho; trang; thi ngrro; d~p va ngrriri mau; lrru hanh, kinh doanh,ban ghi am, ghi hinh ca mna nh~c, san khau (Nghi dinh sa 79/2012/ND:CP) va Nghi dinh sa 15/2016/ND-CP ngay 15 thang 3 nam 2016 cua Chinh phu sii'a dbi, bb sung mqt sa di~u cua Nghi dinh sa 79/2012/ND-CP (Nghi dinh sa 15/2016/ND-CP) L Bfii bo thanh ph~n h6 sa "- 01 van ban cam kst th\fc thi d~y du cac quy di~ cua phap lu~t vs quysn tac gia ho~c ban sao hq'pd6ng ho~c van ban thoa thu~n v6i tac gia ho~c chu sa hfru quysn tac gia;" quy dinh t~i khoan 5 DiSu 1 Nghi dinh s6 15/2016/ND-CP. 2. Bfii bo thanh ph~n h6 sa "d) 01 van ban cam kst th\fc thi d~y du cac quy dinh cua phap lu~t vs quysn tac gia ho~c ban sao hq'pd6ng ho~c van ban thoa thu~n v6i tac gia ho~c chu sa hfru quysn tac gia;" quy dinh t~i khoan 14 DiSu 1 Nghi dinh s6 15/2016/ND-CP. Di~u 7. Sii'a dbi mqt sa quy dinh t~i Quy ch~ ho~t dqng van hoa va kinh doanh dich vi} van hoa cong cqng ban hanh kern theo Nghi dinh sa 103/2009/ND-CP ngay 06 thang 11 nam 2009 cua Chinh phu 1. Bfii bo khoan 4 DiSu Bfii bo cac khoan 2, 3 va 7 DiSu Bfii bo cac khoan 2,4 va 6 DiSu Bfii bo cac khoan 1,2,4 va 5 DiSu Khoan 8 DiSu 32 duq'csua d6i nhu sau: "8. Cac dism karaoke ho~t dqng a vung dan cu khong t~p trung khong phiii th\fc hi~n quy dinh vs am thanh nhung phai th\fc hi~n quy dinh t~i cac khoan 3, 6 va 7 DiSu nay." 6. DiSm a khoan 1 DiSu 35 duq'csua d6i nhu sau: "a) Cua hang tro chai di~n tu phai cach cac truemg tisu hqc, trung hqc ca sa, trung hqcph6 thong til 200 m tra len;" Di~u 8. Hieu. lrrc. thi hanh va trach nhiem. thrrc. hien. 1. Nghi dinh nay co hi~u l\fc thi hanh til ngay ky ban hanh.

6 , Cac BQ truong, Thil truong co quan ngang bq, Thil truemg co quan thuqc Chinh phil, Chil tich Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6 tlv'cthuqc trung uang chiu trach nhi~m hu6ng dful va thi hanh Nghi dinh nay.!. NO'i nh~n: CHiNH PHD - Ban Bi thu Trung uang Dang; N(j if.., TUONG _ T~u ~6ng, cac PM ThU :u6ng Chinh P?U;" (, C '. ~.~-~"':~+ _ Cae bq, ca quan ngang bq, ca quan thuqc Chmh phu; ~., -l..:" '"\.-1' _ ~ND" UBND cac tinh, ~hanh ph6 tryc t~uqe trung uan S " J')t',,),.\. _Van phong T~ung uang va cae Ban cua Dang; ~, ~)~,{l ~ _Van phong Tong Bi thu' ~. ''> rkb:' /'. _Van p~ong ChU tich nu&c:;, ~1z '':7i=:~:Jj<! '$I _ HQi dong dan tqe va cae Uy ban cua Quoe hqi; 'It;) - Van phong Qu6c hqi; - Toa an nhan dan t6i cao; _ Vi~n ki~rn sat nhan dan t6i cao; K' A t' h', - lern oan n a nuac; - Uy ban Giarn sat tai chinh Qu6c gia; - Ngan himg Chinh saeh xa hqi; - Ngan hang Phat tri~n Vi~t Nam; - Uy ban trung uang M~t tr~n T6 qu6e Vi~t Nam; - Ca quan trung uang cua cac doim th~; - VPCP: BTCN, cac PCN, TrQ'ly TTg, TGD C6ng TTDT, cae V\l, C\lC, don vi tivc thuqc, Cong bao; - Luu: VT, KGVX (2). XH J..D5 Nguy~n Xuan Phuc