Trung cap H Ban djch va Giai thich Ngfr phap

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Trung cap H Ban djch va Giai thich Ngfr phap"

Bản ghi

1

2 Trung cap H Ban djch va Giai thich Ngfr phap

3

4 Muc. Luc. LoiN6iaau Nhil'ng Chu Thich Gui aen B~n f>qc Cach Sit D&Jng Hi~u Qua Giao Trinh Nay cac Thu~t Ngil' Dung Trong Giai Thich Ngil' Phap TU' Viet Tat Cua Cac Thu~t Ngil' Ngil' Phap Cac Nhan v~t Xuat Hi~n Trong HQi Tho~i Bai Bai Bai 1s Bai s Bai Bai 1s... 4o Bai s Bai s2 Bai o Bai Bai Bai cac M~::~c Ngi.i' Phap Mo R9ng... 9o

5 Bai !ac e<j 1. ~t::.<: 2. t::. t ;t ~ "( t 3. ~t::.!j LJ~v' 4. ~~it~ jii"t ll<j lv t!. "':) "(? 6. ~~IO~G 7. ":) i!) '... t v' ~ / "':) "( -:. t t! J: ;fd-0 Bai Jac <I l:< ~' 1. ~~ 2. ~t \t>"':) t::. 3. ~ ~= ( t ) b t::. "':) "( 4. ~ ~ 't ~= 5. ~~:: t "':) "( 6. ~t ~i 7. ~ ~=.to v' "( 8. ;b~tt!. 9. O)'t"~i~v>t!.IS ~ ip l~t-r M<i "':) ~t? 11. ~~-f Bai 1s Jac e<l t \t> ~ 2. ~t::.r.n:: ij>/v 3. ~~=~-t~ 4. b~t"("~i~v'

6 5. 0) -c- ~J:i~ v ;0~ 6. O)t!. 1 -r nn< I 7. 'i c~o) <t 0) t-? ~ v 8. ~t!.~t-c-~ < 9. ~ t v.z~l' Bai Jet:. <I s? 1. ~~=~ t~. ~~=~ t "'( 2. ~~: J:: 0 "'( 3. ~t.l}.gn~ 4. t L"'Cv ~ 5. ~ ~: <t i?~i?~ib G f t t <t ~= 7. ~t::.t:::.. '6 1 -r. oo<j 8. J0!v i lj i?~ G t :::.. '6 t!. 0 t::. n''ff 10. ~~=m~0 --c Bai lac. <I 1. ~;O~G~~ 2. ~ t L --c~;:t ~J;-j 3. ~J: 4. ~~: J:: lj 5. ~:::.. t i?~ G 6. ~~,,~ ~1~~\; 1 -r nn<l 7. ~"'(~;:): tbb"'c 8. ~0t::..G 9. ~~: L --c ~;:t 10. i?~ G ~: ~;:t 11. ~-z"llo

7 sai 1s liic <I 'isil' ~::ilv'~',.,.'~ < G 2. ~~:J:t.r-z--c 3... ~ O)f! ~ O)'t"~±~v' lr't IJ<j 4. ~t::. 5. t! 0 '"('... ~ 0) 0 6. ~ t::. t ::. 0 -c- 7. ~t!"cj '"( 8. ~::.-c sai l~c <l t~\' L.<? 1. ~~M~ ~: 2. ~~!'ip~'{"~< 3. ~v:~iip~ G ~v' 4. ~~)ml'"c 5. ~zpg~~:zp~t--c 6. ~~±t ~il'-< 7. ~t::..lb~=~± IR't II< I It-=> 8. i:r:l--c~~v' 2. f"-j 3.. -t>'o t!p]a~~= 5. ~ Lil"~v' sai liic e<l 1. ~O)~t-c- "t*- 6. ~0)* 7. ~'"(J2},* < G v>

8 1 -r Ill< I 9. ~~-=-~--c 10. ~~;f'~t.:~t 11. ~t::. (:_ t::.!v 0:) 12. ~i,p G (:_ V'-0 --c Bai Jiic <I 1. ~ ~-ttf~: 2. ~cv,.zc"~ 3. J:~ic"~"t"~ 5. C ij~o 6. ~~: :b-ttn~j I itt Ill< I 7. ~ ~: -::1\t\ --c 8. ~c.z~ 9. -jj (-c') Bai lmc. <l c t.:~' 1. ~<jdf&t! 2. ~~~0--c c-t~ 3. ~~:.Bv,"C~i 4. ~-)~ 5. 0)-z"~o-3 6. ~c,~:bn~ 1 -r Ill< I 7. ~cl--c~ 8. ~ ( J:) -) ~= ~... ~ \t \ 9. ~:b I)~= 10. ~~~ t! 11. ~ (:_ \{\-) J: I)

9 sai \i7ec <l sj: 1. ~~=lit~ tj' Cl) -5 -tt ~' Jg~'l1:il'i'Jb ~ 3. :':..0)~ 'i.t 4. ~J::"(" 5. ~~=-=>n --c \it~ 111<\ 6. ~::. t ~= Si: 7. ~~no)jb~/ij'i'jb~ 8. ~i"z"b ~~~ 9. ~7,)3'~ -:)il ~t"z". ~~ ~ -:)il ~t~: 10. ~~~i t<lb Bai \ i7cc. < I 1. ~~,,~~ 3. ~~~ 4. ~t:tg'dj.~ 5. ~~x..~~;f 6. ~t L--c~t:tv 7. ~ 12J,J:: Oi) 8. ~ i;t It' i,) ~,, ~ 9. ~;b ~t ~= ~iv il ~ v /~il t:t v 10. ~Jbi~ O:) cac N9i Dung Chinh aa HQc

10

11 if*ai?t± ip~ L -g 7J:tv) L f> cong ty tnich nhi~m hfru h~n ~3i* Tv) 0-:J my but *!~[9~] ~tv)7j>[9 ~J troi qua ~{~[9 ~] ~/v7j>[9~] thay d6i, bien d6i,[)'ii Llvtl-5 tam tu, tinh cam i!j~v)[9 ~J il>!v'tif:tv)[9 ~J hisu nhftm, hisu sai y B'ffl[B"J] ~c'ttl-5[--c-g] hangngay :t±x: Lf>;:-J xa giao ~ffi~[9~] ~''-:Jti!v [9 ~ J n6i chuy~n phi m A.lm7F4 ~c ~ -5 ;t!v IJ l -5 phi vao cua j()\ t3c~ nguai 16n!]\)\ L l -5 ~c!v tre em 2 --.fo)')'lj trong hie do [!: [9~] 't~-j't>\[9~] chuy, ctsy I ""'"'' a:n::t '- m ~~~[9~] L;:-)[9~] suy ngh1 FJ:l~VJ c v) cau hoi ~:)( ~!v~!v toan bai, toan van O)Jj.;:t.J ti p thu, nim bit {ffi~ -:J < ti ~c Tsukudani (m<)t m6n an cua Nh~t Ban g6m ca nho, ngao, so,... n~u ngqt v6i duang va xi dftu) ~f& v) ;:'' m sau, m sau khi ~~~ v);: -) m sau, m sau khi ~* v)!?v) m sau, m sau khi -f* v)"jh..v) r6t cu<)c [9~~~~\% J: t t ~ <.::_'' thanh ngfr g6m t6 hqp m c~u t~o m 4 chfr Han ~~~\% t ~ <.::_'' m ghep, ngu c6 dinh m 2 thanh t6 tra len ~oc[~j --c-g c'c~j vira phai, du d<)

12 \,df khong ")~ ch~ng phai ~fpj[~] "( ~-tt""".)[t~] thich hqp, phu hqp ~ft ~]l! v ) --::::> L lv v ) --::::> t.:: v ) co cua, hie ti~n hie lui ~1:S:~tr~ LC.76<c.'' thu va l~p di l~p l~i th~t b~i r6i due k~t kinh nghi~m dftn d~n thanh cong, lam thu va rut kinh nghi~m t3b "".)~'(} thai gian, thang ngay J!9~ l79~ can phai c6 t.::ti nhung, nhung rna / ip~ JlP~ n6i len, hi~n len t3 the I t3i:r: &'J ""_) ~ ~'&') hqp d6ng tn;m thang, cho thue theo thang *B[9~] IS v) t;: t [ 9 ~ J d~nnh~t jffi&)~ "".)&')~ nhet vao, cho vao 1% it ph6xa ~t~ ipiv ti.'lv bisn hi~u, bisn quang cao fw[,t[9 ~] ipv) 2::'' < [9 ~J d9c ra, giai rna ili<b9 '"C'<b9 th~y, g~p phai r\ - :{- / -7" nai d6 xe 3 iji [ "-' t;: {~ < J c!0 t.:: i [,..,, t;: "':) < J [an sau vao J dau ~D~r'i$~ bx.v)c-c!v m disn Nh~t - Anh r'i ~ C"Civ tu disn Ol--:::>cL"C phai chang, hay la ;t-t-- chu sahliu fff:::p d:j.l7c hq c!0 ~ ") ti ho~c, ho~c la.b.-/ m~t trang X/f h~t -t- 2. / -7" t~lvc.~< vi~c d~t ten ijit;:a.n~ c!0 t.:: i t;: " ) tl ~ dua vao dau JMitL~ d:j.t~n~ nhin quen m~t i'bit±l ti lv") ph~m vi!til~~ 00iJ~~ mar()ng ch~ng hisu sao nhung, khong hisu sao nhung

13 tii /T[T ~J 13-5 ti lv [ T ~ J bang qua, di xuyen c" -5-? t; du(mg nhu, c6 ve nhu *~~[,~!fit~"-' J L t c1: -5 [i?~ -5 L-? thi tru0ng [bai d6 xe] tj:-5"-'] J!Rd:l['t~J c'' < -tt- 1v c -r ~ J d<)c chi m, chi m ITnh ~:gj)j::~ v)i?~t c1: -5 t c1: -5 trong danh sach cac cong ty chinh thuc niem y t quan tn,mg nhfit tren san chilng khoan Tokyo J::~~[T ~J tj:-jtj:-5['9~] niem y t.~v)}btr 13 tv):::. u nghl dng, cho r~ng, nghl qua ~":):AE~ -::> ":) t;f L ~ lao dftu ch~y, c~m dftu c~m c6 ch~y {EB ~''v) tc i? 6Nh~t c9~.:t-r tru6c tien, tru6c h t ~:Yt~m~~g ipiv:::. -) ~ "::J ~ /vip/v toa nha la nai chi d~n cac thong tin du lich va ~:7'6 ipiv:::. -) du lich tc.a~ 60 tc tiv) ~ d~p vao m~t 4 j;idgj%~ ~ :::.\ C't'llv tlr disn ti ng Nh~t -- ~t;f-tt- ~ L 0) t:f-tt- ~ bovao '"'"':::.'' c [~ '"'"'J [-::>~'"'-'] hang [ thang] ~*~[T ~J ~tv)-?< ['9 ~J hq'p d6ng!e~[t~j 'lv)~'[t ~] dinhnghla bay ban cac d~c san cua dia phuang ll:lffl tj~iv J: -) each dung thong thu0ng ~g}if v)"::jl~iv nhay m~t, ch6c lat /'\ ')' c l:. c ;Z (nhin) thoang qua chodu imclj-}!!!;t~ J: c1j- i??):t ;Z ~ d9c nhftm, d9c sai Bk OrJ m6i ngay, h~ng ngay ~~.An~ tj~ ~ v)tl~ di n vao, vi t vao tj~ i b id':v) khong sao, khong vfin d gi ~~il60~ ij~ ~ c 60 ~ vi t ra, ghi chep l~i n~m;~.-) -5 ~ ~ v) on ao ~m L \''tl mua rao ( cu6i thu dftu dong) rp1b* Oib9 hoa huang duang

14 tj:. ii~n [ ~!v L l -'5 (J) "'J m~ch [ m~ch van] c. c. b~'' U;tc ngfr J&~~;t~ c. ~ t ij~;z ~ hi u sai, nhlim lftn, lfty nhlim 'IWlHiA O)tdtdt t; T' t:t. ~ ~ttio c. O)t:. {}) tj:, t; T' a hisn g~p lanh t3 ttf 1} rrt ~ t3c.(j)l}~~ Okonomiyaki (m<)t lo~i banh b<)t chien ap chao v&i thanh phlin chinh Ia b<)t mi duqc b6 sung cac thanh phlin nhu ca, thit, rau, v. v) rmjm bt2:v) ds tai, chu ds cau chuy~n ~9 ~ C.''9 tra l~i }~1,\t)~\t) t3 ~ \t) t il~v) sv hi u llim 137}13~ t~!vtl!v chinhminh bv)bv) soi n6i, vui ve lt-l.j'\-j-1- ti~c gia dinh (J--;;tc ~ thich hqp c' -5 tcij b~ng each nao d6 Il!i~[9 ~] tl\~\[9~] tfl)'c dich ~\t) b~''bv) disu khong may m~n, tai h<;m 5 -- ~~,,~t~ c.},) ~~~t ~ xuadi r~ ij:. C.'' cong 1/ii..b\ phuclanh!1:5~[ "'~'-')] ~t--;;::::. -'5 ["-'t3t3v) J kha [nhisu] $~ ij:. t; c. -) nguai thich u6ng ruqu an d6 m6i it~ ct>~c.-'5 nguai khong thich u6ng ruqu, chi thich an d6 moi ~0--:;f:.i:P~ ~ L--;; t:.ij ~ ~ to ra bist ( du tht,rc Sl)' khong bist) ~~ \t)--;) c.~ mqt luc, ch6c lat Jf;[) tit sv xftu h6 IMJJ!E[9 ~] il lvnlv[9 ~ J lien quan JL~j'~ [gi ~"-' J 0 IS ~f' ~ [titj:. L ~"'] ma r<)ng [ cau chuy~n] ~7-r sach ban ch~y :1//'\ cu<)c lien hoan :#~[9 ~] ~ l-) ij Iv[9 ~] d6ng cam, cam thong

15 ~~ i [~] ~ip~i[~j ngugc v)f:l.:t.:5 \t)\t)ip.:z.:5 n6i b~ng each khac, dien d~t l~i each lduic ~o b itv) L b Gt>v) nguai quen 15 (}) J: tc t.=:. 5 ") L (}) ").:Z tc t ~!vh!v c6 chi thi nen {±60 t:f:m~ '9 60 tflj-f> 2:. s6ng dau quen d6 :M~ lj,f>2:. kinh do, ph6 thi f± lj-tin.:5 '9lJ-~n.:5 song quen ~t*tr>t;m-t.:5 ~.:5 t -gipi;i)'f?.:5 nhan vo th~p toan *1rb -g (}) t~f b treo cay,.., fct. C:' lx~;a t~b I L tt'.:5 van van vit At±[T.:5] tc ~ ") L -? [ '9.:5 J vfw cong ty tj tclli'9 < 't tcti'9 n6i ra 33t'I3U '9.:5 J ;b)i lv[t.:5] chiu d\ffig 33<;'[~5~" ) ;b) i!v--:5' J: ") chiu d\ffig t6t, nh~n n~i 6 fi~~1~ :f")t-g mayhutht;ti -- k.60,~, k.. 60 ") -g tho dai ct>~n.:5 d~y t~ i.:5 [.::'' 7}, ;b),., J [rae] tich l~i ~~~~ t ~ ~t!v-ttv) thi sinh, nguai dv thi :fi~;i) C.L!v trung tam thanh ph6 ~x:r ~t~2:.'' c~p sinh doi, c~p song sinh tttw.a"j[~j -tt;q:.\,-)"( -g [~] t~m ca th6 gi&i 7-.?'- ngoisao y-:j:.'/ mila *"1'""-' f><'""-' khoang ~ i!fu bb muai ph~n tram f*a~ -g ~ ") ;b:. ngaynghi ")c. = anh emh<;> fql±[v)c. 2:."-'] C:' ") L gifra mfty [anh em h<;>], [anh em h<;>] v&i nhau iv- :A'[~] cau tha, be b6i!ffij:~j' ") b c:t> ~j' doanh thu

16 11 t ~ [7EU:~J f'n~"' J tot ~ [ 7 9 ~ ~f'ij~"-' J [ doanh thu] giarn slit I~$ ::::. 7 ij~ < ~ khoa ky thu~t A.9[][9 tiv) 9 i:tto9 vao l<;ti ~f* [tt~"'-' J n~!v~tv)[to!vil~ < "'J lien quan d6n [am nh<;tc] ~-r r7-'j7o.a khoai tay chien gion 1/.A:$7/r~ 1/.A:$7/r 1/.A:$7/rLJ:\tJ!v thl.j'c phftrn an li6n -an li6n ~ LJ:\0/v thvc phftrn ~2'~ I rrjjml chan,ngfty ~Jj,O)J!!I?zj tc. ij~j}o) ~t!v~"'j dlrn.g ill xa ng6 chuy~n thien h<;t, lam nhu kh6ng lien quan ~ ij~ftl ~t i:t v) 2' ij~to ~t f~ v) kh6ng cfin giu y, kh6ng cfin giu ke ** toto-? chit nha, nguai cho thue nha v)~[9~j v) v) ;b ~t [ 9 ~ J li do li trftu, bi~n b<;tch -= ±1m -c Jj,f> ~f' qua (rnang theo khi di tharn nha ai) ~--:Jt-:i, 2'-f?Jf>--:J me qua di th6i! dien qua! f-::f~o 7 -- '"'"'~X [ v ) v ) '"'"'J "-'f"'j ga, th~ng [ t6t bl)ng] ~t::ij~~t ~ 2' ~;: ij~ ~t ~ b~n long, b~n tarn ~~f~7 2' ~ "'J ij~ 7 giu ke, d6 y f ffl [9 ~ J L!vJ:7[9~] tin tuemg, tin c~y f-12'it 7 "'J2'~7 quen, giao ti6p ~.z 2'nt~v) n~-t.z 2'ni:tv) v6 s6, kh6ng d6rn xu6 ~~_::z..v-~3/ sv rn6 phong 9 [9~] ti"'j ~f'!v[9 ~ J phat ng6n, n6i ra t::9 ~ 60 t:: 9 ~ xern 1~1~[9 ~] L-c2'[9~] chira m"'j< 2'f"'J\ t6n thuang ::f"' c "'~rffli~~j ~'"'"'[ ~~'b~v)] kh6ng [thoai rnai] ~IJ va, vanhu '""-'I~\ [ *J! fpj '""-' J ~ L!v [ L /v~"'j"'] long [t6t] "' 1 1~ [A Fa~"' J ~~ v) [t;:!v ~f'!v"-' J [nhan] tinh

17 Err ~Js~t J}$ 7v-L- 1PJ~t,tv) )'tttjl:&l)~ ~-r ~ J: 0 i!etjij'i f>9l E0t[9~] {;a;b ~ ~1-T[9~] ii~ ii~ ~ [jfffl ij'i"-j tij L k. ij'iv)~ t,t tc tj't,t v) ") tt c. ti) ~ &) lv -r ~ J: 0 ") tfij'i f>9l ti/vo)"j[9~] -::>tc;b ~ L>::>~"5[9~] [ 0 J: ") ij'i"-j nguai du6i dmgthem ben ngoai than phi n, phan nan b~t giac, b~t chqt tisp thu, l~ng nghe m<;>i vi~c khi lam thl:r thi th~y la dan gian han minhngh1 phan trng truy n dsn tht;rc thi t6n [chi phi] "-'"C'}Mv)te L tclvt!.tt C.\ Nha r--' rna toi da nh6 ra Ia... c.~ 0---c'-- "'~c. tnt C.''-.. lvtc.~-c? Nhan ti~n day, v vi~c r---'' nghe n6i la...? Sir dvng khi rna r9ng ph~m vi ds tai h9i tho~i. 8 Qua la chuy~n... thuang xay ra nhi! Sir d11ng khi ths hi~n 8.\f cam thong, d6ng cam v&i ai d6. T6m l~i la chuy~n... Su d11ng khi tom tit vs m9t sv v~t, 8\f vi~c nao d6 b~ng m9t m khac. Ikebukuro: E>ia danh a qu~n Toshima, thu do Tokyo. Day la m(>t trong s6 cac khu phfl thuang m~i sftm u~t a Tokyo, nai la nha ga cua h~ thflng tau di~n JR, tau di~n tu nhan, tau di~n ngftm. Nerima: M(>t trong 23 qu~n a thu do Tokyo, nkm a ria tay b~c cua cac qu~n n(>i thanh. Ueno: Khu phfl thuang m~i, khu vui chai giai tri nkm a phia tay cua qu~n Taito, thu do Tokyo. Tsukishima: Vung ven bisn cua qu~n Chuo, thu do Tokyo. Vung d~t duqc b6i d~p tl:r d~t cat cua vinh Tokyo. Aomori: Tinh qrc b~c cua dao Honshu, nkm a phia b~c vling Tohoku.

18 7--lt- t::t-- F Arthur Binard: NgmJ'i My, ho?t d{)ng van chuang a Nh~t v6i tu each la nha tha, di6n vien, nguai vist tuy but Tinh Oita: Tinh n~m a phi a dong b~c cua vilng K yushu. 9

19 -Tvt:'7-=-_j phim ho~t hinh truyen hinh )'t ~t 0 [ 7 _::: _j ij~"-' J -5 ~t 0 [phim ho~t hinh] duqc don nh~n m~tm)( ir>v:~-tt---:j~iv loi disn giai Mtm[90J ip v :~it--:j [ 9 0] disn giai, giai thich lim$ t 0) ;:''c. sv vi~c W* t~~' dieu bi An tfi."ft U'Cl my nfr, nguoi con gai d~p iff( k.. V' chuy~n di, cu()c hanh trinh 7- }--1)-j-l)Y!l ks chuy~n i:tij~9 thuc day, khuy~n khich ~m ij:, lv -t- -5 cam tu6ng y_:::_j-y3/ phim ho~t hinh J])(BJ([ 9 0 J ti-);zv:~[90] phat song, chi~u ylj-;7,' xe-ri, lo~t {i; [ 1960 ~'"'-' J t2' v J [ 1960 b.lv"-' J nhfrng nam [1960] iihm t:flv \''JJ, chuang trinh *i]jj(;[9 0] ""'lv-tt-v:~ [9 0 J t6 chile, xay dvng '"'-'~ "''2v:~ khi ~, luc ~ 7\f]!(}) s t~ -5 (}) l~p ch6 tr6ng ~J=j b.lv ~ :f'":) nam thang, thai gian *10 ""'0 troi qua f :fr[9 0 J -t-lv '2''v :~ [ 9 0 J co m?t, t6n t~i 1AftJl[90] UL[90] bo qua, vo nhu khong th~y Mf0 ij:,fc 0 noi v, ks v fp '2\0iv tac pham }]'{ fp ~j'lv '2 < nguyen tac 3t;Z0 '2'2:Z0 h6 trq, duy tri 7 Yff'$!. y yjjij:, hqa Sl ve truy~n tranh ji -t--5 l&p

20

21

22 Bai13 13 C J', (; l J: -:> o> IJ'J:( /0 :J: i; fp/v 1 * 8 L tc "'C 0) I~It v) ---:J ~ 1 ) :L 'J :7 ~c ~ it~~ 6b -c" till~ 0) 1!T ~ t# ~ ti ;b~ ~ " :lf li!v ipo' 1:: < ifi~m-~ L -c v)t::.o 1 ""'tc -c J bisu thi tinh tn;mg ngay sau khi vira xay ra va dua d6n hinh dung ring sv v~t/sv vi~c ngay sau d6 mang cac tinh ch~t nhu "tuai, chua c6 kinh nghi~m". t~ t,;:ip (CI9> '5 G-1'> CD ffi9=t 6 lv ti i teat± L tc 'll''9ij~ ~" 2: O)~:f±O) 2: c ij~ 1 \ 5tiP lj i ~ lvo Anh Tanaka vira m6i vao cong ty cho nen khong n~m ro m9i thu 6 cong ty nay. tt-:>c!v is-:> I: ma~l& L tc -c 0)~-- ~ ti c'lv ~~*4f.l-c." t I t3 \,-) L \,-) J c i ":) -c; t-"z --c \ ntc.o D~o vira m6i l~y nhau, m6n an nao toi n~u ch6ng toi cling khen ngon. 2fi9>'5(CI9>'5 Lt~OJ fc'lo) 4 a L tit3v) Lv)o Sua bo m6i v~t r~t ngon. 96 Cach n6i 1 tc c :Z '"'"'-c t J gia dinh m<)t trnang hqp t6i da nh~t, va bisu thi ring du sv vi~c c6 xay ra nhu trnang hqp gia dinh d6 di nfra thi cling dua d6n k6t qua 6 v6 sau. Cach n6i nay ngv y ring tm ca nhfrng trnang hqp khac tuang tv nhu trnang hqp gia dinh cao nh~t do deu CO k6t qua nhu nhau, Va n6 them S~C thai nghia I c' lv i;t:f:j!~l'' d0--::> l t '"'"'J. t:-=>t:t!v G-:>t o CD tc. c :Z L -c t" i tc. 1- f v ~ Y9 ~ -J t lrj teo D~u lfin thvc nghi~m nay th~t b~i thi toi v~n c6 y dinh thu sue lfin nfra. t;: J.,!v C:b t:j:'i X (;< tc. c :t:a~ titt!! ij~/f.q ~ -c t" ~nti v) 3t ~ti~ij~~ L v)o T oi mu6n c6 m<)t can nha vfrng chai rna du c6 xay ra d<)ng d~t 16n cling khong hu h~i. :/d. ti.'!v h. C ;Z {jl[,j~~ij~~ \ l t-_ j{ij~~~jhtf%tl~ tit teo Du gia c6 d~t nhung n6u ch~t luqng t6t se ch~c ch~n ban duqc. Khi k6t hqp v6i tinh ill duoi ti I danh ill thi se tro thanh 1 tc c :Z '"'"'l'' t J. lt!vt ''5 t:t!vc '5 o -=> G J: G~:b tc. c :t~z-c." t" ~~ij~fmm-c."-if,~ftc ~.-) ~ nnt;f ~teo Du c6 ngheo kh6 di nfra nhung n6u ca gia dinh deu khoe m~nh va c6 ths 6 cling nhau la h~nh phuc. I'"'"' tc. lrj L tt v) J la each n6i bisu d~t vi~c khong lam dieu eve do an, ngv y d6n nhfrng k6t ' ~ "??, hqp y nghia khong nga t6i rang ltf~ti""'t ~ J the nhung l~i 1 '"'"' L ti v)j.

23 ~ CD d)o)t±~ti-oc-? ~ c #-:.fljt:. ~" {i:fiii~cl) -:J 'l t -?fljt:. 9 L Vi giam d6c d6 m<)t khi da quy6t lam thi du c6 gi di nua cling se khong ru bo. :loc 13 J:61v_, 7~~ t~v)? '(A-,"9'; ~rtj~~o) B~~t~ lvij:>"c7~-:j t:. 9 Li-lt lv J: a M~ ai, m~ khong bvc con d~y chu ~? M~ ch~ng bvc vi m~y chuy~n di~m chac thi cu dau. 13 ~ th~ nguyen d~ng } L\A 'IJ:A + Ci~ Cach n6i r""' tl c''... J b~ng vi~c dua ra vi dv a muc d<) cao nh~t r""' J' bi~u d~t m<)t each An dv d<) 16n cua muc d<) r J. Ch~ng h~n, a CD b~ng vi~c dua ra vi dv a muc d<) cao nh~t Ia tj:;t;.t~',,, ij>g r r~ ij~te ~ J de bieu d~t m<)t each an dv d<) 16n cua muc d<) Ia r ~ 0) j] v ~ ti$ v) J. CD ~ 0) n v- tii~ij~te ~ tl Ca ri nay cay d6n muc chay ca nu6'c m~t. ~< ~ ~ a'f15diy~ 7-~mlJ\ f't::~--c L i 7 tl c_ ~n 'lv)t:.o T6i qua toi m~t d6n muc khong t~m rna di ngu m~t. ~~ T ~~ti ~ ij:,ij:,'j t:. 0)-c''tk'l ~ tl c'' ~ j] -:/ij~ c nt:.o Vi nam nay thai ti6t ~m ap nen chung toi da thu ho~ch duqc nhi6u quyt d6n muc phai bo bat di. N 6 k6t hqp v6'i ca d<;tng t~ v). tt-::> ij> 1: /:' ~tr t.,,z,t A.~~Jt,~O)*fi*iJ~iJ:iJ:,f~iJ:,JffiiJ:,f~v)o :&H~nt~v)tl K6t qua cy thi dfiu vao mai rna khong d n. Toi lo l~ng d6n d<) khong ngu duqc. K6t hqp v6'i ca tinh tu duoi v )/tinh tu duoi ij:. -=>* vtj> ~ti::efv)~" i ~ L v) tl c'' ~ hv)tc -:J t:.a Ba xa toi h6i tre xinh d~p d6n muc me ho~c. ip:fl ~ D J: '; 'f' 1Ezti~ 'M t~tl c_ ~nv)~=f~t2'o Anh ta s~ch se d6n muc di thuang. Trong van n6i con c6 th~ dung r \ ~ v) J. r \ ~ v) J c6 s~c thai hoi b6 ba han.,b (., ttl 0 d)0)%1:t::~;t--ctt;7c-. ::fj~lliij: Hie''/\ t;v)} J:\)tiJ:,~o Cunha thfiy ~Y chi giang cho thi se hi~u ro d6n khong nger. 97

24 13 r lv ti-;> -c? J la each noi kst hq'p giua r lv ti ( = 0) ti) J vai each noi truysn dc;tt thong tin nghe dugc 1 -:J -c ( = :C Jj ti) J, dugc su dt,mg trong van n6i h(>i thoc;ti b6 ba. c"5 ip\ CD :*:~I)}'GO)~Jt~tc ff;f~ L tc lvti -:J -c? t3 <YJ-c'' c Jj a Nghe n6i anh/chi da d6 vao cao h9c rbi a? Xin chuc mimg. -~"* ti.' -I' wffi61v,~~~m<yj~iv~-:j-c?.:z.;zo JS~<YJ'"l{liJ~9~/v'"C'L ~ Jjo N ghe n6i anh Yamada se nghi vi~c a cong ty a? Vang. Nghi vi~c rbi thi anh fty se lam gi nhi. :Jo:loi2'iJ> :::_0) -I' 6. j(i?jzt;:f±lv"c''.t)f~jj\6., i tit3~fli-~~ ~~~t~: c. c /b)f~ t-)lv"c'9 0 v the ~1" -«=* } N/~A (;\A + ~fj\fb 98 r X i:t. ij~ t; y J Ia cftu true kst hq'p hai vs r X J va r y J trai vai dv doan/ky VQng r&ng r X i:t. t;.b.'??? r '? r? t:f1fnli ti Y i:t. v) J, va bieu dc;tt lien ket ngugc nghia rang 1 du la X nhung Y J. 0 ve X se la the -c "') ~ cua d9ng ill chi d9ng tac, d9ng ill chi trc;tng thai, ths tct v). tt,z,c5 CD d0 0) Jdi, ~:ir'"z" d0 9 i:t.ij'i c;, f~mtc~:c Jj 7:t. ~ 0) tj:'tj~ 9it"" -c "') ~ 0 6ng.y m~c du la bac si nhung toan an nhfing thu co ve khong t6t cho sue khoe. t;; %~ti, ${tf:o):: C ~~0-;> '"l v) i;t.ij'i t:j, {ii] ~ ~ ;b i:t.ij~-;> fco Th~y giao du bist vs vv vi~c nhung da khong n6i gi. ;j;j;l< itv) ~ 0) tiv) ~ti:t. v) t ~~ v) fctij'i t;, O)fJtrtc ib ~ tit"" -c L i Jj lv-c''9 0 Du bist an db ngqt la khong dugc nhung cu thfty bay ra truac mit la lc;ti an. Dung each n6i 1 i:t.ij'i t; ~ J ds nhftn mc;tnh nhfing kst hq'p thuang it khi c6. ~~ ~ ~k fetti 8:2$:~\ ij'itl c lv c''ffi5-tt"-i:t.v) i:t.ij'i t; ~, ~ ~ 9 l'' ~ v)tc v):: c ~,g X. J: Jj c L -c v)tca Anh fty du h~u nhu khong n6i dugc tisng Nh~t nhung da c6 ging ds truysn dc;tt nhfing disu rna minh mu6n n6i b&ng ngon ngu ca ths.

25 I'"':) i lj J k t hqp cung cftu true cuf>i cau I C It:~ J ;:_ C f(_ J d bi u d~t S\f tom luge m()t each d6 hi u lai giai thich. -~'>< IJ\9>-?t.>><-itv t>ij CD ;: O)j(~O)~±ti*-~ 1 J5 A -c'-- -5 't WI ~±ti*-~ 1,000 A --rs ~0 '"':) i lj" 1!Uti WI~± C \t:l J ;:_ C f(_o Truang d~i hqc nay co khoang 10,000 sinh vien, trong do luu hqc sinh khoang 1,000 nguai. Tom l~i, 10 phftn tram sinh vien cua truang la luu h9c sinh~ ~19>? 1* B~ti 1 ~t:: 12 B cis lj i9o '"':)i lj" 1 ir-f t:: 1 B ti%66 ~ c tt:~ -5;: c -c 9o M()t nam co 12 ngay phep. Co nghla Ia m()t thang co th nghi 1 ngay. ~ < t~ :S? 1:? <:'? ]., ~O))(ct~~O)i;)('2:\lvti5G~t2o '"':)* IJ-. ~ct~~t;ttt:~c ;:FqJ±-::>'l= ct2o B6 toi va b6 cua Taro la anh em. Tom 1~i, toi va Taro la hai anh em hq. D giai thich b6 sung thi cling co th dung ill ngfr khac di6n d~t l~i ill ho~c c!so)ati5f,&o)j(rj'9()(_, '"':)i ljt_ j(o)~f(_o :js:js :IS l5 -'t-.b 13 6ng &y 1a ong tre cua toi, co nghia la (ong &y la) em trai cua ong toi. 99 u -T c -:>~' t.>>lv ;:_ C t;:'i;t-:;>"(\t:l~o '"':)* IJ-. 5fbfc:.:'tt±~tj:lijij;R-:;> l bt±fitt;: 'l;t;h'l;t\t:~ C \t:l J ;:_ C f(_o Con trai cua giam d6c dugc quy t dinh la se tra thanh giam d6c ti p theo cua cong ty nay. Tom 1~i, nhan vien chung toi du co c6 g~ng di nfra cling khong th tra thanh giam d6c cua cong ty. 0 cuf>i v cau cua I'"':) i lj J thi I O)f?_J, V.V.. cling duq'c dung. I O)f(_J trong truang hqp nay dugc dung theo 16i noi thay th. ~~<t<~ Glv ;:.0)-l]-1 rti-. ~~t/,j}o)i;~ifmt::t;t;:_''_l:t,:~fc:.:t?.t}t,tlt:~=. ct::tt-::>"cit:~~o '"':)* IJ-. ~ tl'lvcv ~ ~LUE 0) -lt1 r tt 0) t2 o Nhfrng khach hang khong phai la h()i vi en khong th xem dugc trang web nay. Tom l~i, no la trang chi danh rieng cho h()i vien.

26 13 ~\A v } the thong thu'ang / the lic:h su' + ~tlo f.l.a.. N I... l hj ds xac nh~n l~i vs rn{>t nh~n thuc chung rna ca ngm)'i n6i l _n nguoi nghe dsu biet va dung khi keu gqi S\1' huemg ling. CD ~O)~v:~JW3"?'li:ttb::.i;tiJ::.~y fij::.l?ttll?ni:tv:~j:;ho '51-vo Bubi sang l~nh cua ngay rnua dong kh6 rna ra duqc khoi giuang nhi.... U. /'\-7 1- ti~ L v:~ ~t c''._ 1m~ c -gij~~ L v:~/-v-c'9 l ho.::c ') '1.''9 l ho Ti~c rung thi vui d~y nhung khi vs thi bu6n nhi.... fjung the nhi. ~7 r 1- '>' 7 7- "? -c-tt~~f:'!cij ~ c" i;tij::.t~ij::.~cij L? ni:tv:~lvti l no *~teo Khoai tay chien gion rn{>t khi da an thi kh6 rna dirng duqc nhi.... Bung the. 100

27 Bai14 1 '"""'~~J co y nghla g~n gi6ng v6i 1 '""'"' c ~ J nhung chu ysu dugc dung trong van vist. ~~G ~~ Zf CD J}[ 0)~~-- \ 'f'7 0/ J- t;:jl~131jhj \ f!_~ V) 0 Khi di ra ngoai, quy khach nh~t dinh phai gui l~i chia khoa a qu~y 1s tan. {,? PC~ 13{!1!\t)O)J~il'Lt_, T X Y :71 /0)~~-- \'"(13$ L tf:\ \ f!_ ~ V) 0 Truemg hgp quy khach co su dt;mg may tinh ca nhan thi khi nh~n phong nh~t dinh phai yeu cau. 14 Cach noi nay bisu thi r~ng N 1 la vi dv Cl,l ths cua N 2 v6i y nghla 1 N l i:t c'' 0) l J i:t N 2j. N 0 ngv y r~ng ngoai N1 con co cac vi dv khac. C' ij>-:; ~' -:; ij> (ri,p 1_., ij> 1_., 1_., $? tp!v CD 5 J=j 5 8 t:: ti 1 t ~ ~ J I ip L b t t J cit)":) fc_ ~ lj'> t; 0)*-f"~~,rz Q ~ 'l'lij~co Q 0 V ao ngay m6ng 5 thang 5 co phong tvc an banh truy n th6ng tir ngay xu a nhu 101 Chimaki, Kashiwamochi. l) 19>?iJ' C. O)j(~t:: ti;v~'?,::. 7" ~ ~ 7 / P' c \t) -:J t.:j!v3 ~ D y F\iJ-. t; 0) if ~~ij~~ v )o d trnemg d~i hqc nay co nhi u luu hqc sinh dsn tir Dong Au nhu la Rumani, Ba Lan. 3. u~ 1 "' 1:: -j " L,., c 1v::: -j 1 ::: -j 11,, 1 fy tc ~ mtc: ~v)lij{'fo)fa~tc.±a~o)id[tcr ipivt!.16~7j:t 10 7tFa~'t: (t,) btc? :tij' '"Cfm;b'>h~ 0 1 '""'"' t:: ( t ) b t.: -:J -c J bisu d~t r~ng nguai noi cam giac "ph~m vi thai gian qua dai", "ph~m vi khong gian qua n)ng". CD l..,i \51 -:J ~VI'& ti 3 B~Fa, t:: b t.: ":l -cfrbtlt.:o Cu<)c phfiu thu~t da dugc tisn hanh trong 3 gia d6ng h6 li n. t 1i'J>1~tiWJZ! 450 :f- o tc b t.: -:J -c Jt:iJ~ -:J -cit) 15 0 Sa m~c trai deli dsn 450 km theo huang dong tay. D<)ng tir a vi ngfr la cac d<)ng tir chi tinh tr~ng xay ra d6ng lo~t a m<)t ph~m vi m\o do, ho~c hi cac d<)ng tir co kha nang chi tr~ng thai, SlJ tisp disn. /:?~J:-5 ;Js;Jst ij> 'lj ~'~ t5 W JJt ij-. t; ::kll&tc b t.: 15 JLv):t-tH:t~-c,:t-tHJJliJ~co -:J ko Da xay ra d<)ng d~t tren khu VlJC r<)ng trai dai tir Tokyo dsn t~n Osaka.

28

29