Tư ơng Tri nh Sô Tiê n $4, cu a ca si Kim Phương trao cho Reaching Out Foundation đê giu p ngư ơi ngă t ta i Viê t Nam trong mu a Lê Gia ng Sinh

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Tư ơng Tri nh Sô Tiê n $4, cu a ca si Kim Phương trao cho Reaching Out Foundation đê giu p ngư ơi ngă t ta i Viê t Nam trong mu a Lê Gia ng Sinh"

Bản ghi

1 Tư ơng Tri nh Sô Tiê n $4, cu a ca si Kim Phương trao cho Reaching Out Foundation đê giu p ngư ơi ngă t ta i Viê t Nam trong mu a Lê Gia ng Sinh 2014 Cha u ca si Kim Phương thân mê n, Chu Kha i/rof đa phân phô i va chuyê n sô tiê n $US 4, cu a cha u tă ng đê n 4 nơi ta i Viê t Nam đê giu p cho ngư ơi cu ng ngă t, như ng ngư ơi khuyê t tâ t, như ng tre mê côi va ngư ơi gia neo đơn trong di p mu a lê Gia ng sinh Lo ng tô t cu a cha u đa cư u đư ơc râ t nhiê u ngư ơi trong hoa n ca nh bi đa t, như cha u đa thâ y trong như ng la thư va hi nh a nh cu a ca c nơi gư i vê ma chu gom la i tha nh ca i ba o ca o nâ y. Xin mơ i cha u xem. I./ Viê c la m cu a Đoa n Sư Gia Tư Bi-Sư Cô Tuê Dung Tue Dung 22/12/14 Anh chi Kha i va cô ca si Kim Phương kính mê n, Nhơ sư u ng hộ nhiê t tâm cu a anh chi và nhâ t là cu a cô Kim Phương, Tuê Dung đa có phương tiê n tiê p xúc với 5 bê nh nhân ngă t nghèo ở bê nh viê n Chợ Rẫy ngày 21/12/14, giúp họ có tiê n vào cas phẫu thuâ t và mua thuô c tô t hâ u qua cơn bê nh trâ m kha, va giu p 11 ngươ i khuyê t tâ t ở Thu Thư a, Long An mỗi ngươ i 1 phâ n quà gồm đồng và thùng mì 30 gói cùng 1 kg đươ ng và 1 lít dâ u ăn đê có thê qua cơn tu ng quẫn trong 1 tháng. Có vào bê nh viê n ngày Chu Nhâ t mới thâ y không như ng bê nh nhân mà các ba c si va y ta không biê t ngày nghỉ cuô i tuâ n la gi, vi khoa na o cũng tâ p nâ p ke chích thuô c, ngươ i thay băng. 1/ Bê nh nhân Đa o trọng Hổ đang cha y xe gắn ma y đi la m bỗng choáng váng mă t na y, tông va o ca i cây bên đươ ng rồi bi liê t tư cột sô ng cổ đê n 2 chân. Ba n thân anh va ngươ i nhà chỉ mong có tiê n được mổ đê có thê ngồi dâ y đê y xe lăn, chư anh không còn có thê điê u khiê n được 2 chân nư a. 2/ Nhà cu a bê nh nhân Đinh văn Phu c bi cha y do đư a con trai 18 tuổi ngồi gâ n bi nh xăng tâ p hút thuô c, đư a con chê t ngay ta i chỗ còn anh Phúc và vợ bi phỏng lư a cháy tư mă t đê n hê t ca ngươ i. 3/ Bê nh nhân Dương thanh Kiê t làm thợ hồ bi tai na n, bi lột hở da đâ u đa gâ n 2 tuâ n rồi ma chưa được mổ nô i liê n da la i đê che hộp sọ. Tuy anh Kiê t

2 an phâ n vì tuâ n sau mới đê n lượt mi nh được mổ do có nhiê u cas câ n câ p cư u, anh la i khóc khi được hỏi đê n rồi đây 2 đư a con anh làm sao tiê p tục học khi vợ anh làm công nhân xưởng kẹo không đu tiê n nuôi bê nh anh. 4/ Bê nh nhân Nguyê n quang Học đa bi cắt hê t ruột non do suy dinh dưỡng, không đu máu nuôi ruột nên ruột bi hoa i tư. 5/ Bê nh nhân Lê văn Tri làm phu ghe tàu, do tai na n trên tàu bi cưa hê t 1 đu i va hư thâ n, sẽ còn pha i mổ nư a. Chân tha nh ca m ơn anh chi va cô Kim Phương đa ta o niê m hi vọng sô ng cho 5 bê nh nhân gâ n kê với cái chê t, và gây niê m vui cho 11 ngươ i khuyê t tâ t khô n khó. Kính chúc anh chi va cô Kim Phương một mu a Gia ng Sinh tra n đâ y ý nghi a. Kính, Tuê Dung Đoa n Sư Gia Tư Bi-Đa i Diê n ROF cư u xe t hô sơ như ng ngư ơi thâ t nghe o va vô cu ng kho khăn ta i Bê nh Viê n Chơ Râ y

3 Đoa n Sư Gia Tư Bi Giu p Đơ Như ng Ngư ơi Khuyê ttâ t Ta i Thu Thư a

4

5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX II./ Viê c La m Cu a Hô i Thương Viê t Nghe o- Linh Mu c JB Nguyê n Ngo c Nga 1/ Thư cu a Pha m Đăng Kha i gư i Linh Mu c JB Nguyê n Ngo c Nga To Nga Nguyen Ngoc Dec 22 at 9:53 AM Kính thưa Linh Mục, Xin nhơ Linh Mục tổ chư c va giu p đở trẽ mồ côi, ngư ơi khuyê t tâ t, ngư ơi nghe o khó trong mu a gia ng sinh va chu c mư ng năm mới Xin Linh Mục cho tôi xin hi nh a nh va va i lơ i ca m ơn ca si Kim Phương ngư ơi đa tă ng sô tiê n dollars. Ca m ơn Linh Mục. Khât si Phdgkhai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2/ Thư cu a Linh Mu c JB Nguyê n Ngo c Nga tra lơ i Pha m Đăng Kha i Hội Thương Viê t Nghèo To me Today at 6:44 PM Bac Pham Dang Khai Quý Mê n, Con râ t mư ng vi đa tới ngân hàng kiê m tra và làm thu tục nhâ n được ngân quỹ quý giá $ USD mà Bác gư i tă ng nhằm giu p đỡ ngươ i nghèo khổ trong vùng, tre mồ côi,khuyê t tâ t,ô m đau gia yê u không nơi nuong tư a không kê tôn gia o tín ngưỡng. Xin chân thành ca m ơn Ba c thâ t nhiê u Bác nhé

6 Chúng con chỉ biê t nguyê n xin Chu a chu c la nh va ban cho ba c dư tra n sư c khoe và an lành hồn xác - gia ng sinh đâ m â m - và gă t hái nhiê u thành qua tô t đẹp nhơ đó như ng ma nh đơ i đói ra ch ta i quê nhà và vùng chúng con được hưởng nhơ tư phúc lộc đó...qua ba c. Cho chu ng con gư i lơ i tri ân tới ca si Kim Phương,vi ân nhân giau lo ng ba c a i đa trợ giúp ngân khoa n qua nhip câ u bác ái cu a Bác di p Noel này Kính thư Con Lm JB Nguyê n Ngọc Nga P/s : Ca si Kim Phương la nam hay nư vâ y ba c? ca si đó đa nhiê u tuôi Chưa? bác có hình ca si đó không...gư i tă ng chúng con tâ m với nhé XXXXXXXXXXXXXXXX 3/ Thư cu a Pha m Đăng Kha i hô i âm LM JB Nuyê n Ngo c Nga Kính thưa Linh Mục, Khi na o có hi nh a nh giu p ngư ơi bâ t ha nh, mồ côi, ngư ơi nghe o va khuyê t tâ t xin LM vui lo ng cho tôi xin đê tôi chuyê n đê n cho cô ca si Kim Phương. Kính ca m ơn Linh Mục Khât si Phdgkhai XXXXXXXXXXXXXXXX 4/ Thư ba o ca o cu a LM JB Nguyê n Ngo c Nga Bác Pha m Kha i Quý Mê n, Kê sát sau ngày lê mư ng Chúa giáng sinh,toàn thê anh em linh mục đoa n giáo phâ n Vinh chúng con pha i lên đươ ng vê tham dư kỳ ti nh tâm 1 tuâ n ta i trươ ng đa i chu ng viê n Vinh - Nghê An Vì vâ y như ng liên hê thông tin với bác có phâ n châ m trê không đu ng như dư tính râ t mong sư ca m thông nhiê u cu a bác và quý vi ân nhân ha o tâm Xin chân thành ca m ơn ba c va ca si ân nhân Kim Phương râ t nhiê u đa rộng tay trợ lư c cho kê hoăch tă ng qua Noel năm nay với ngân quỹ vô cùng quý gía usd đê bà con nghèo khổ không phân biê t tôn gia o tín ngưỡng nơi miê n trung được đón mư ng giáng sinh â m lòng và vô cùng phâ n khởi! tổng sô qua đa được phát tă ng là 400 suâ t,mỗi suâ t tổng tri giá vnđ,trong đó bao gồm 10 kg ga o = vnđ va gồm có đươ ng sư a Thay lơ i cho bà con nghèo xin hê t lòng ca m ơn ba c va qua ba c cho chu ng con chuyê n lơ i tri ân sâu nă ng tới ca si Kim Phương vi ân nhân trợ giup phâ n

7 lớn qua gia ng sinh năm nay cu ng với TVN phô i hợp thư c hiê n nhơ đó dân nghe o đươc vơi bớt phâ n tuỷ thân,cùng thắp lên trong họ niê m tin yêu hi vọng giư a ca nh cơ ha n nơi miê n trung này Con gư i kèm hình a nh trong file..nê u bác nhâ n và xem rõ hình a nh nhớ viét cho con ít dòng với ba c nhé đê con an tâm hơn Chúc Bác một ngày an vui Con Lm JB Nguyê n Ngọc Nga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX III./ Trư ơng Mô Côi Ma i  m Ti nh Me Sr Theresita Pha m Thi Ngo c Thê 1./ Thư cu a Pha m Đăng Kha i gư i Sr Theresita Pha m thi Ngo c Thê Kính thưa Sr Theresita Pha m Thi Ngọc Thê, Đê giu p cho quý em mồ côi có đư ơc một mu a gia ng sinh thâ t â m cu ng, tôi xin gư i vê Sr Theresita Thê 500 dollars. Xin Sr Thê sắp đă t kê hoa ch cho mâ y em mồ côi chơi vui hư ơng trong mu a Gia ng sinh. Sô tiê n nâ y do ca si Kim Phương ba o trợ. Sau Noel xin Sr Thê cho xin va i tâ m hi nh va diê n ta sinh hoa t cu a mâ y em vui chơi trong ti nh thương Thiên Chu a, cu ng lơ i ca m ơn vê ca si Kim Phương. Tôi sẽ chuyê n đê n cho ca si Kim Phương. Ca m ơn Sr Thê râ t nhiê u. Ca m ơn 2./ Thư cu a Sr Theresita Pha m Thi Ngo c Thê gư i lơ i ca m ơn ca si Kim Phương Theresita Sr To Pha m Đăng Kha i Today at 6:54 AM Trọng kính Anh Kha i cu ng Cô Kim Phượng, Lẽ ra em pha i gởi thư ca m ta ngay, nhưng em cũng có ý chơ lâ y một sô hình a nh vê sinh hoa t ăn uô ng, vui chơi,nhâ n quà Noel. Kính nhơ Anh Kha i chuyê n đê n cô Kim Phượng.Nhân mu a Gia ng Sinh 2014 &Năm mới 2015, xin thay mă t các em trong nhà Mái Ấm Tình Mẹ chu c Cô cũng như gia đi nh an bình,ha nh phúc và thâ t nhiê u niê m vui. Sr.Thérésita Pha m Thi Ngọc-Thê 3./ Thư cu a Pha m Đăng Kha i gư i Sr Pha m Thi Ngo c Thê To Sr Theresita Pham Thi Ngoc The

8 Today at 10:03 PM Kính thưa Sr Thê, 1./ Sr Thê quên gư i lơ i ca m ơn ca si Kim Phương 2./ Khi na o co hi nh a nh xin Sr Thê cho tôi xin va i tâ m đê thông ba o cho ca si KimPhương. Ca m ơn Sr Thê. 4./ Mơ i xem hi nh Sr Theresita Pha m Thi Nhọc Thê va nhỡng phâ n qua cho ca c em mồ côi

9

10 XXXXXXXXXXXXXXXX IV. Tư ơng Tri nh cu a Nho m Nguyê n Ky Sơn Đai Diê n ROF ta i Huê. Cha u ca si Kim Phương, Chu Kha i xin chuyê n ba ng Tư ơng Tri nh cu a Nhóm Kỳ Sơn, ta i Huê đê cha u thâ y viê c la m cu a cha u trong mu a Gia ng Sinh 2014 thâ t la đa ng quý. Mơ i cha u xem. Nho m Nguyê n Ky Sơn gư i ca si Kim Phương Today Cô Kim Phương kính, Lâ n đâ u tiên tôi được cô uỷ tha c viê c thăm va tă ng qua gia ng sinh cho ca c cha u mồ côi va khuyê t tâ t qua anh chi Pha m đăng Kha i, hôm nay tôi đa thư c hiê n hoa n tâ t. Xin được thay mă t cho ca c cha u va gia đi nh được nhâ n qua ca m ơn lo ng tô t cu a cô va gia đi nh, xin chu c cô va gia đi nh một mu a gia ng sinh an la nh va ha nh phu c.

11 Sau đây tôi xin ba o ca o la i như ng công viê c đa la m được đê cô ro, nê u có gi chưa được như ý, xin cô thông ca m. 1/ Chiê u nga y tôi va Phương Lan đa qua cha xư Nước ngọt tă ng qua cho 80 đô i tượng. Nước ngọt la một xư đa o nghe o nhâ t tỉnh Thư a Thiên Huê, ca ch Huê 60km, xư đa o na y có trên 200 cha u khuyê t tâ t va mồ côi ( theo lơ i cha Trọng ), nga y hôm qua chỉ gia i quyê t được 80 đô i tượng, nhưng râ t tiê c vi thơ i tiê t mưa la nh nên cha xư chỉ mơ i đa i diê n cho ca c cha u la ông ba đê n nhâ n qua ma thôi. Đây la một thiê u sót, hy vọng có di p tôi sẽ gư i đê n cô như ng hi nh a nh sô ng động hơn. ( tôi sẽ gư i danh sa ch va hi nh a nh sau ). 80 xuâ t, mỗi xuâ t 200 nga n đồng VN= 16 triê u đồng VN. 2/ Sa ng nay tôi đê n thăm va tă ng qua cho ma i â m Hy vọng do ca c chi do ng Mê n Tha nh gia qua n lý. Ơ đây có ca c cha u khuyê t tâ t va tre em mồ côi. Qua gư i đê thêm va o cho ca c cha u vui gia ng sinh gia tri 4 triê u đồng VN. 3/ Như vâ y 2 nơi qua tă ng tổng gia tri la 20 triê u đồng VN. ( với 1000usd đổi ra la 21 triê u VN đồng, trư đi tiê n qua sô co n la i được du ng đê thuê xe va chi du ng trên đươ ng ). Một lâ n nư a xin chu c cô va gia đi nh trọn vẹn ha nh phu c trong mu a gia ng sinh. Kính Kỳ Sơn - Phương Lan

12

13