Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj köwy Afxÿv (1)-2017 Gi wm jevm 1g köwy gvbe Ub 1 2 eûwbev Pwb k~y vb c~iy mz /wg_ v - 05 gvu - 20 welq-evsjv wel

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Av`gRx K v Ub g U cvewjk zj köwy Afxÿv (1)-2017 Gi wm jevm 1g köwy gvbe Ub 1 2 eûwbev Pwb k~y vb c~iy mz /wg_ v - 05 gvu - 20 welq-evsjv wel"

Bản ghi

1 köwy Afxÿv (1)-2017 Gi wm jevm 1g köwy eûwbev Pwb k~y vb c~iy mz /wg_ v welq-evsjv welq-bs iwr 1. MCQ from word meaning - 1x10=10 Example: What is the Bengali meaning of look? i) `Lv ii) eb iii) wpwv iv) ejv 2. Fill in the gaps using pronouns. - 1x10=10 (Write only the word in your copy) Example: i) is a boy. Ans: He Total =20 cvv eb qi (1-31) c ôv welq-mwyz eûwbev Pwb 10wU - 10 k~y vb 5wU 3 wgjkib welq-evsjv `k I wek cwipq Avgv `i evsjv `k Avgv `i RvZxq czvkv 3 Avgv `i RvZxq msmxz mwvk DËi 10wU k~y vb 5wU mz /wg_ v 5wU welq-wªbs czvkv Av cj 3 e b 4 Kjv 5 QvZv 6 Revdzj : 2wU Gu K is Ki e - 2x10=20

2 köwy Afxÿv (1)-2017 Gi wm jevm 2q köwy welq-evsjv Avgv `i `k kx Zi mkvj 3 fvlv I e vkiy eûwbev Pwb k~y vb c~iy mz /wg_ v welq-bs iwr 1. Word Meaning M.C.Q Type 1 x 10 =10 2. Matching Bangla to English(Meaning based) 1 x 5 = 3. True/False (Definition based) 1 x 5 = Grammer Total - 20 welq-mwyz eûwbev Pwb 10wU k~y vb 5wU mz /wg_ v 5wU welq-evsjv `k I wek cwipq eûwbev Pwb 10wU k~y vb 5wU mz /wg_ v 5wU welq-wªbs Ni I MvQ cvzv I Kwjmn kvcjv 3 evjwz 4 M ^yr I wgbvi 5 m~h gylx dzj 6 GK _vkv Av½yi : 2wU Gu K is Ki e - 2x10=20

3 wm jevm I gvb e Ub köwy : 3q welq t evsjv ivrv I Zuvi wzb Kb v fvlv kwn` `i K_v 3 Avgv `i GB evsjv `k 4 fvlv, aÿwb, ey gvb e Ub eûwbe vpwb- 10wU 1 10= 10 k~y vb c~iy-wu 1 5= 3 mz wg_ vwu 1 5= welq t MwYZ 1g köwy Afxÿv hv Av Q ZvB (01-38) c ôv gvb e Ub MCQ- 10wU 1 10= 10 k~y vb c~iy -wu 1 5= 3 mz wg_ v -wu 1 5= welq t Bs iwr gvb e Ub MCQ- 10wU 1 10= 10 Fill in the blanks- 10wU 1 10= 10 welq t evsjv `k I wek cwipq 1g I 2q Aa vq gvb e Ub MCQ- 10wU 1 10= 10 k~y vb c~iy-wu 1 5= 3 mz wg_ vwu 1 5= welq t weávb 1g I 2q Aa vq gvb e Ub MCQ- (wuk wpý) 10wU 1 10= 10 wgjkiywu 1 5= 3 mz wg_ vwu 1 5=

4 köwy Afxÿv (1)-2017 Gi wm jevm köwy-4_ welq-evsjv eûwbev Pwb - 10 k~y vb c~iy 3 mz /wg_ v welq-bs iwr 1. MCQ 1x10=10 (E.F.T + A.E.B = 10) 2. Matching (Similar word-as given in the class) 1x= (Column A+ Column B) 3. True/False 1x= (from E.F.T;page:1-19) Total - 20 welq-mwyz cvv eb qi (1-33) c ôv eûwbev Pwb -10wU - 10 k~y vb -5wU 3 mz /wg_ v eûwbev Pwb 10wU - 10 k~y vb 5wU 3 wgjkiy welq-weávb welq-evsjv `k I wek cwipq eûwbev Pwb 10wU k~y vb 5wU wgjkib eûwbev Pwb -10wU - 10 k~y vb 5wU 3 wgjkib welq-bmjvg I bwzk wkÿv welq-wªbs cixÿvi cö kœ 4 Uv Ackb _vk e h Kvb 2wU G K is Ki Z n e 10 2 = 20

5 wm jevm I gvb e Ub 5g köwy welqt evsjv wm jevm M` - GB `k GB gvbyl, my `ie bi cövyx c` - mskí, dzuej L jvqvo - cvv eb fz³ Aby Q` _ K 1. M.C.Q 10 wu 1 10 = 10 wm jevm _ K - 2. k~b vb c~iy 5 wu 1 = 3. wgjkiy 5 wu 1 = Subject- English Syllabus: 1. Model Q 1-10 (Advanced Book) 2. Tense 3. Parts of speech Marks Distribution: 1.M.C.Q 1 10 = Matching 1 = 3.Fill in the gaps 1 = Total = 20 welqt MwYZ wm jevmt Abykxjbx - 1 _ K 5 t 1. eûwbe vpwb cökœ 1 10 = k~b vb 1 = 3. mz /wg_ v wby q 1 = gvu = 20 welqt Bmjvg I bwzk wkÿv wm jevmt 1. 1g Aa vq m ú~y 2. 2q Aa vq (Bev`Z _ K AvKxKv ch ší) t 1. mwvk DËi 1 10 = k~b vb c~ib 1 10 = 10 gvu = 20 welqt evsjv `k I wek cwipq wm jevmt (1g - 3q Aa vq) t 1. mwvk DËi 1 10 = mz /wg_ v 1 = 3. k~b vb c~ib 1 = gvu = 20 welqt weávb wm jevmt (1g _ K 4_ Aa vq) t 1. eûwbe vpwb 1 10 = k~b vb c~ib 1 = 3. mz /wg_ v 1 = gvu = 20

6 wm jevm I gvb e Ub 6ô köwy welqt evsjv 1g gvbeèb- (i) eûwbe vpbx -10 (ii) k~y vb c~ib - (iii) mz /wg_ v - M` c` Avb `cvv (i) mzzvi cyi vi (i) Rb f~wg Avqbv (ii) wgby (ii) myl welqt evsjv 2q cö_g köwy Afxÿvq wm jevm hv Av Q ZvB _vk e gvbeèb- eûwbe vpbx -10 k~y vb c~ib - 3 mz /wg_ v - welqt Bs iwr 1g Syllabus: Model Question (1-8) Marks Distribution: 1. MCQ 1 5 = 2. True/False 1 5 = 3. Fill in the gaps with clues 1 5 = 4. Substitution Table (Unseen) 1 5 = N.B: Question will be made from a seen comprehension. welqt Bs iwr 2q Marks Distribution: 1. MCQ (Parts of Speech) 1 5 = 2. F/b (Article) 1 5 = 3. Matching Substitution Table 1 5 = 4. Table 1 5 = Total = 20 welqt Bmjvg I bwzk wkÿv cö_g Aa vq : cvv 1 _ K 5 ch ší MCQ -10wU -10 mz /wg_ v -10 gvu -20 welqt MwYZ Abykxjbx 1.1, 1.2, 3.1 I 3.2 Ges mswkøó D`vniY MCQ 10 1 =10 k~y vb/mz wg_ v =10 gvu =20 welqt kvwiixk wkÿv 1g Aa vq MCQ (10wU) 10 1 =10 k~y vb 1 = mz wg_ v 1 = 20

7 welqt Kg I Rxebg~Lx cö_g köwy Afxÿvq wm jev m hv Av Q ZvB _vk e MCQ (10wU) 10 1 =10 k~y vb (5wU) 1 = mz wg_ v (5wU) 1 = 20 welqt K wl wm jevm: 1g Aa vq : cvv-(1-2) 2q Aa vq : cvv-(1-5) gvb eèb MCQ 10wU 10 1 =10 k~y vb wu 1 = 3 mz wg_ v wu 1 = 20 welqt AvB.wm.wU Aa vq : cö_g MCQ (20wU) 20 1 = 20 Aa vq 1: Aa vq 3: welqt evsjv `k I wek cwipq evsjv ` kib BwZnvm wek fšmwjk cwigû j evsjv `k mz / wg_ v 1 = k~y vbc~iy 1 = 3 mwvk DËi 10 1 =10 gvu = 20 welqt weávb Aa vq : 1g I 2q gvb eèb: k~b vb -5wU 1 = mz wg_ v -5wU 1 = 3 eûwbe vpwb -10wU 10 1 =10 gvu = 20 welqt Pviæ I KviæKjv * MCQ _vk e 5wU 5 1 = * cökœ 2Uv _vk e 1wU DËi Ki Z n e 5 1 = * 2Uv WªBs _vk e 1wU cbwm ji gva g AvK Z n e gvu 10 1 = (1) Aa vq t 1 I 2 welq : WªBs (2) b`xi NvU gvq aiv (3) kxzkvj (4) MÖx (5) wuqvcvwlmn ` k

8 wm jevm I gvb e Ub 7g köwy welq tevsjv 1g M` - KveywjIqvjv, jlvi GKz k KweZv- bzzb `k, Kzwj gryi (MCQ) k~b övb c~ib 10 3 mz wg_ v welq t evsjv 2q 1g köwy Afxÿvq wm jevm hv Av Q ZvB _vk e (MCQ) k~b övb c~ib 10 3 mz wg_ v gvu 20 welq t MwYZ 1g köwy Afxÿvq wm jevm hv Av Q ZvB _vk e (MCQ) 10 k~b övb c~ib 3 mz wg_ v welq tbmjvg I bwzk wkÿv cö_g Aa vq-cvv 1 _ K 6 ch ší (MCQ) 10 k~b övb c~ib 3 mz wg_ v welq t evsjv `k I wek cwipq 1g köwy Afxÿvq wm jevm hv Av Q ZvB _vk e (MCQ) k~b övb c~ib 10 3 mz / wg_ v welq t evsjv `k I wek cwipq 1g köwy Afxÿvt Aa vq -1 evsjv ` ki ^vaxbzvi msmövg Aa vq -2 evsjv ` ki ms wz I mvs wzk ewpî (MCQ) k~b övb c~ib 10 3 mz / wg_ v gvu 20

9 welq t weávb 1g köwy Afxÿvq wm jevm hv Av Q ZvB _vk e (MCQ) 10 3 k~b övb c~ib mz /wg_ v welq tk wlwkÿv 1g köwy Afxÿvq wm jevm hv Av Q ZvB _vk e (MCQ) k~b övb c~ib 10 3 mz / wg_ v welq twªbs MÖvgvY Rxeb evdj Mvb 3 b`xmn ` k 4 elv Kvj 5 fvlv Av `vjb 6 my `ie bi ` k Aa vq-1 I 2 welq t kvixwik wkÿv 1g Aa vq t (MCQ) k~b övb c~ib 10 3 mz wg_ v welq t AvBwmwU 1g köwy Afxÿvq wm jevm hv Av Q ZvB _vk e (MCQ) 10 k~b övb c~ib 3 mz wg_ v welq t Kg I Rxeb gylx wkÿv 1g köwy Afxÿvq wm jevm hv Av Q ZvB _vk e (MCQ) k~b övb c~ib 10 3 mz wg_ v gvu 20 welq t Bs irx 1g Syllabus: model question (1-8) Marks Distribution : 1. True/False 2. MCQ 3. Fill in the gaps with clues 4. substation table ( unseen) N.B: Question will be made from a seen compression.

10 welq t Bs irx 2q Syllabus: 1. Parts of speech 2. article 3. preposition Marks Distribution : 1.artielc 2.preposition 3.Fill in the gaps without clues 4. substion table ( unseen) Total = 20

11 wm jevm I gvb e Ub 8g köwy welq t evsjv 1g M` - AwZw_i wz fve I KvR KweZv - 3 gvbeag 4 e½f wgi cöwz Avb `cvv - 5 wk kvi KvwR eûwbevpwb 20wU welq t evsjv 2q e vkiy t fvlv, gvz fvlv I ivóªfvlv, mvay-pwjz ixwzi cv_k,aÿwb I ey eûwbevpwb 20wU welq t Bs irx 1g Syllabus: model question (1-8) Marks Distribution : 1. True/False 2. MCQ 3. Fill in the gaps with clues 4. substitution table ( unseen) N.B: Question will be made from a seen comprehension. welq t Bs irx 2q Syllabus: 1. parts of speech 2. artielc 3. preposition Marks Distribution : 1. Artielc 2. Preposition 3. Fill in the gaps without clues 4. Substitution table welq t MwYZ Aa vq t 2 Ges 4 (MCQ) 20 wu (4wU wekímn) 20wU welq t K wl wkÿv 1g Aa vq t cvv-(1-6) 2q Aa vq t cvv-(1-5) (MCQ) - 20wU welq tweávb Aa vq t 1-cÖvwYRM Zi köwyweb vm Aa vq t 6- cigvyyi MVb (MCQ) - 20wU

12 welq t evsjv `k I wek cwipq Aa vq t 1 Ges 2 (MCQ) - 20wU welq tbmjvg ag I bwzk wkÿv 1g Aa vq t cö_g _ K LZ e beyqz ch ší (MCQ) - 20wU welq t Kg I Rxebg~Lx wkÿv 1g Aa vq t (1-25 c ôv) (MCQ) - 20wU 1g Aa vq (MCQ) - 20wU Aa vq t 1 I 2 (MCQ) - 20wU Aa vq t- 1 (MCQ) - 20wU welq kvixwik wkÿv welq t Pviæ I KviæKjv welq t AvBwmwU

13 M` - c` - cözz ckvi myfv 3 K cvzvÿ b` 4 e½evbx wm jevm I gvb e Ub köwy : beg welq t evsjv 1g cî eûwbe vpwb- 20wU 1 20= 20 welq t evsjv 2q cî fvlv, evsjv e vkiy I Gi Av jvp welq, aÿwbzë eûwbe vpwb- 20wU 1 20= 20 Syllabus: Model Question (1-8) Sub : English 1 st paper Marks Distribution: 1. MCQ =10 3. Substitution table- 1 = 4. Fill in the blanks with clues- 1 = Total = 20 Sub : English 2 nd paper Syllabus: 1. Right form of verb- Chapt. Ex 1-10, page-19 (Ad. book) 2. Cloze test with clues- Model 1-10 Q. No Cloze test without clues- Model 1-10 Q. No Suffix/prefix chapt. Ex(1-10) page-407, 408 (Ad. book) Marks Distribution: 1. Right form of verb = 2. Cloze test with clues = 3. Cloze test without clues = 4. Suffix/prefix = Total = 20

14 exrmwyz- Aby- 2.1 wî KvYwgwZ- Aby- 9.1 welq t MwYZ MCQ- 20wU 1 20= 10 Aa vq-1 fšzivwk I cwigvc Aa vq-2 MwZ welq t c`v_ weávb eûwbe vpwb- 20wU 1 20 = 20 welq t imvqb Aa vq- 1, 2 I 3 MCQ- 20wU 1 20= 20 welq t evsjv `k I wek cwipq Aa vq- 1g I Aa vq- 6ô MCQ- 20wU 1 20= 20 welq t Rxe weávb Aa vq- 1g (Rxeb cvv) Aa vq- 2q (Rxe Kvl I wumy ) MCQ- 20wU 1 20= 20 welq t D PZi MwYZ Aby : 1.1 D`vniYmn, Aby: 8.1, 8.2 D`vniYmn MCQ- 20wU 1 20= 20 welq t Bmjvg I bwzk wkÿv 1g Aa vq- cvv- 01 _ K 08 ch ší MCQ- 20wU 1 20= 20 welq t AvBwmwU 1g Aa vq (m ú~y ) eûwbe vpwb- 20wU 1 20= 20

15 welq t K vwiqvi wkÿv 1g Aa vq (Avwg I Avgvi K vwiqvi) eûwbe vpwb- 20wU 1 20= 20 welq t wnmve weávb Aa vq : 1g, 2q I 3q eûwbe vpwb- 1 20= 20 welq t e emvq D ` vm Aa vq : 1g, 2q I 3q eûwbe vpwb- 1 20= 20 welq t wdb vý I e vswks Aa vq : 1g I 8g Aa vq eûwbe vpwb- 1 20= 20

16 köwy Afxÿv (1)-2017 Gi wm jevm köwy-10g welq-evsjv 1g mvwn Z i iƒc I ixwz evojv kã 3 e wó 4 ^vaxbzv, kãwu Kxfv e Agv `i n jv eûwbev Pwb - 20 welq-evsjv 2q Kvj,cyiæl Ges Kv ji wewkó cö qvm 3 mgvwckv, AmgvwcKv Ges hšwmk wµqvi cö qvm evsjv AbyÁv 4 wµqv wefw³: mvay I PwjZ eûwbev Pwb - 20 welq-bs iwr 1g cî Seen Composition (According to the area of syllabus) 1. True/False = 5 2. MCQ = 5 3. Fill in the gaps (FIB) = 5 4. Substitution Table (Unseen) = 5 Total 20 welq-bs iwr 2q cî Right from of verb = 5 Parts of speech suffix and prefix 1. True/False = 5 2. MCQ = 5 3. Fill in the gaps (FIB) = 5 Total 20 welq-c`v_ weávb Aa vq 11 - PjZwor : Aa vq 12 - Zwo Zi PŠ ^K wµqv eûwbev Pwb - 20 gvu -20 welq-imvqb `kg Aa vq eûwbev Pwb - 20wU welq-evsjv `k I wek cwipq Aa vq - 5g I 8g eûwbev Pwb - 20wU Aa vq - 5 eûwbev Pwb - 20wU welq-avbwmwu

17 welq-rxeweávb Aa vq-11 (Rx ei cörbb) Aa vq-12 (Rx ei eskmwz I weez b) eûwbev Pwb - 20wU welq-k vwiqvi wkÿv Aa vq: PZz_ Avvwg I Avgvi Kg ÿî eûwbev Pwb - 20wU Aa vq 11 Ges 13 eûwbev Pwb - 20wU welq-mwyz Aa vq: 9 Ges 10 eûwbev Pwb - 20wU Aa vq: 7g Ges 9g eûwbev Pwb - 20wU welq-d PZi MwYZ welq-kvwiixk wkÿv cö_g Aa vq- cvv 13 _ K 15 ch ší eûwbev Pwb - 20wU welq-ag I bwzk wkÿv