SO GIAO DVC VA DAO T,o.o THANH PH6 H6 CHi MINH TRUONG THPT V6 VAN KitT C()NG HOA XA H()I CHU NGHlA VJtT NAM f>,}c 1ip - T\I' do - H;inh phuc S6: 32/KH

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SO GIAO DVC VA DAO T,o.o THANH PH6 H6 CHi MINH TRUONG THPT V6 VAN KitT C()NG HOA XA H()I CHU NGHlA VJtT NAM f>,}c 1ip - T\I' do - H;inh phuc S6: 32/KH"

Bản ghi

1 SO GAO DVC VA DAO T,o.o THANH PH6 H6 CHi MNH TRUONG THPT V6 VAN KitT C()NG HOA XA H() CHU NGHlA VJtT NAM f>,}c 1ip - T\' do - H;inh phuc S6: 32/KH-WK Qutin 8, ngay 28 thting 9 nam 202 KEHO CH Hoat d(\ng ngoai giir ten 16'p va buong nghi p Nam h9c CAN CJ THl,J'C HitN - Can cir vao cac van ban quy djnh cua Bl) GD&DT ve viec thuc hien chucmg trinh giao due NGLL va Huang ; - Can cir vao huong dil.n thuc hien nhi?m vu nam hoc cua s& GD-DT H6 Chi Minh; u. MVC DiCH YEU cau. Tii!p rue thuc hien phong trao xdy dung "Truong hoc than thien, hoc sinh tich C(rC "; "Tang cirimg xay dung van h6a hoc duong va giao due cy niing song, giti tri s6ng cho hoc sinh "; 2. Tii!p tuc duy tri va nang cao ch:it luong cac hoat dl)ng NGLL phuc vu cong tac giao dvc loan <lien, giup hqc sinh XOC djnh dung thai di) VO dl)ng CU hqc ttp nhlim khong ngirng nang cao chdt hrong hoc ttp van h6a tren tinh thdn "Hoc ttip h6m nay vi ngay mai ldp nghijp"; 3. Hoat dl)ng giao due ngoai gic Jen phong phu, da dang giup cac em hii!u them v gia tri van boa, nhiin van, b6i dueng sire khoe, tinh yeu que hucmg d5.t nuoc, yeu thien nhien, yeu lao dqng, yeu cuec sang cho cac em hoc sinh; 4. Tb chirc va ren luyen cac ky nang cu ban, cac hoat dl)ng van h6a, th6 due thci thao, cac hoat dl)ng huong, cac hoat d ng trai nghiem thuc ti!... phu hop v&i lira tuf>i hoc sinb nhu: ky nang giao tii!p, irng xir co van h6a, ky nang tf> chirc quan ly va tham gia cac heat d ng t p th vei tu each la chu th cua hoat d ng, ky nang l\f ki6m tra danh gia ki!t qua hoc ttp, ren luyen; cung cii va phat tricin cac hanh vi, th6i quen tf>t trong hoc p, lao d ng va cong tac xa h i... ; 5. B6i duong thai dq l\f giac tich cue tham gia cac hoat d ng ttp th vii hoat d ng xa h i, hinh thanh tlnh cam chfln thanh, nicim tin trong sang v&i cu c sbng, voi que hucmg d:it mroc, c6 thai dq dung diln d6i voi cac hien tuong tu nhien vii xa hqi.

2 Cac heat d(ing NGLL - g6p phfin giup hoc sinh ti p c(ln nhanh vci each hoc theo cac phuong an d6i moi thi cua B(i GD-DT. ll. N(> DUNG T6 cmrc. Nhfun thuc hien t6t rnuc dich, yeu c u tren, nha tnrong xiiy dung k(! hoach hoat d<)ng va phuong phap t6 chirc nhu sau: Thang Chu di boat di)ng Kh6i Ni)i dung va hinh tlnrc hoat (li)ng - Trao d6i vi: phuong phap hoc t p chu d(ing er THPT. Tblri gian!h\fc hi D - Thao lu(ln vi tri, vai tro thanh nien THPT trong "Nam thanh Hoat Thanh nien hoc tip, nien" d(ing ren luyen V S\f - Thao lu(ln chuyen di: "Ban hii:u 27/09/2021 ngoai CNH-HElH giij len dilt nuoc. 11 gi vi: S\1' CNH- HElH ddt mroc" - Thao lu(ln vi: k.l hoach hoc t p, ren luyen cua nam hoc cu6i cung er nha tnrong. 9/2021 Em thich nghi: gi? - Thao lu n ve each lira chon ngh nrong lai Va S\f phu hop nghi:. Tim hii:u m(it sb nghi: thu(ic nganh - Tim hitu nghi: qua dii:u tra xa Giao thong v(ln tili - 11 h(ii va ban mo ta nghi:. 28/09/2021 E>ja chdt. Dinh huong phat trii:n kinh t<! xa h(ii cua dilt nuoc va dia phuong. Tim hii:u vi: nhu du th] tnrong lao d(ing cua dia phirong, dat mroc va khu vuc.

3 3 Tinh ban, tinh yeu tu6i hoc tro Ho t T oa dam "Ye dep trong tinh ban, 11 d(ing Thanh nien voi tinh tinh yeu" /2021 ngoai ban, tinh yeu va gia 25//2021 gic!en dinh, Tim hisu Luat hon nhiin gia dinh. Nang luc nghe va truyen th6ng nghe gia dinh - Thao lu\in vf m6i tuong quan gina nang luc hoc va chon nghf - Cac nganh nghe truyen th6ng tren dia ban qu n va trong gia dinh - Tim hisu nhnng nghs thuoc linh vuc kinh doanh, djch vu tren dia ban quan va tai TP. HCM Tim hisu mot s6 - Yeu ciiu vs nang hrc, ky nang nghil thu(ic linh vuc nghe va nhu du thj tnrong lao /2021 Kinh doanh - Dich 11 d(ing d3i v<i'i cac nganh nghe vu thuoc linh V\JC kinh doanh, dich V\1- - Lien he v<i'i ban than ds chon nghe. - Giup hqc sinh nhan thirc va phan tich nhnng dieu kien din thi t de Nhctng diilu kien a.! thanh d t trong nghil thanh dat trong nghe - Giup hoc sinh xay dung y thirc tich cue hoc t p, tu duong ds c6 ths thanh d t trong nghe. 25//2021 '

4 4 - Tham gia cac hoat di)ng van hoa van nghe, TDT do Doan tnrong Hoat KH chao Thanh nien voi di)ng,11 va T6 TDT tb chirc, mti:ng ngay truyen thong hi u ngoai, - T6 chirc L ky niem Ngay nha nha giao hqc VO ton SU trong gia len giao Viet Nam (20/11/2019) Viet Nam dao, 20/11 11/2021 Vfui d gicri trong - Thao lu?jt vil gioi tinh vei nghe chon nghe,, Tim hi u mqt sa - Tim hi.lu qua ban mo ta nghe, nghil thui)c linh V\fC 11 - Lien he vci ban than d6 chon An ninh, Qubc ngh. phong. 22/11/2021 Tun hi6u he thong - Gioi thieu cho HS nhilng thong tnrong THCN va tin moi nhiit vil dao tao cua nhilng day ngh8 cua TP. loai hinh truong nay, HCM va dja phucmg. /2021 Hoat Thanh nien voi s11, Tham gia hoat di)ng ky niem 75 3 khili di)ng xily dung vii 11, narn Ngay thanh l p quan di)i 20//2021 ngoai bao ve til quilc. nhiin diln Vi?t Nam va qu6c,n Ti t SHDC -!)..1 - '.\-,1_::_ Huang Tim hi6u ngh D y hqc (Su pham) - Tim hi6u ngh day hoc qua ngoi truong ma cac em dang hqc t p, qua thiiy co giao, qua cac phucmg lien thong tin dai chung, ban mo 20//2021 ta ngh... - Khao sat hqc sinh v! mire di) yeu thich nghe day hoc dili voi nhilng hqc sinh chon nghil day hoc trong nrong lai thong qua bang khao sat. -

5 5 Tim hii!u v cac nganh thui)c linh V\C Nang lucng, Buu chinh vi n thong. - Gi&i thieu v&i hoc sinh v mi)t sb nganh ngh c6 lien quan ct.in linh V\C nhu Nang hrong, B iru chinh vi n thong qua ball m6 ta nghe, cac phtrong tien truyen J thong... - Tu van cho hoc sinh trong viec chon cac nganh nghe. Tim hii!u he thong dao tao dai hoc vil cao dang, - Gioi thieu cho HS h thong dao tao cua cac trulmg Cao d g va Dai hoc h? t p trung va khong t p trung. 01/ Tham gia 1 hi)i van hoa Am thuc va tro choi dan gian. Hi)i cho Am Hoat thuc (Dir di)ng Thanh nien voi viec - Thrun gia 18 hi)i van hoa Am thuc kii!n) ngoai giii gin ban sic van va tro choi dan gian. gitr len hoa dan ti)c. - Trai xuan truyen thong Trai xuan 2022 (D\l kien) nghi p Tim hi u met sb ngh thu(>c Nong - Liim - Ngu, Lam gi sau khi t6t THPT. -Tirn hii!u ngh qua phuong tien thong tin d i chung vii ban mo ta ngh. -Lien he v&i ban than di! chon ngh. - T6 chirc mi)t s6 hinh thirc hoat 11 di)ng van hoa v chu d huong. 17/01/2022 ',,., - Thanh nien l p than, l p, - T6 chirc thao lu n tai theo nh6m

6 --, 6 Hoat T9a dam thanh nien voi ly nrong dl)ng Chu ds thong 2 each mang. 21/02/2022 ngoai "Thanh nien voi Y Thao lu(ln: Ly tuong va uoc mo gia!en nrong each mang" cua thanh nien Tim hi.!u nghs qua phuong ti<)n Tim hi&u mi)t s& thong tin d i chung va ban m6 ta nghs thuoc cac nghe. nganh y va DUQC. - Lien hi) v<'ri ban than ds chon ngh.\. 02/ /02/ Thao lu(ln ds chon nghi: phu hqp voi yeu cau cua xa hqi, nhu cau cua th] tru<'rng lao di)ng <'r n6ng thon va thanh ph6 trong ni:n kinh Ngh voi ts thi tnrong, nhu cau cua thj 11 - Giup hqc sinh tlm hisu nhu c u tnrong lao di)ng. th] truong lao d(ing tai dia ban Quan, TP.HCM va cac khu V\fC liin can nhu Binh Duong, Long An di: dinh hu6ng cho nghi: nghi<)p tuong lai Ho t, Ban ngh gi vi: vim di: l p, di)ng Chu di: thong 3 " 11 14/3/2022 ngoai Thanh nien voi vin -. i ' gio len (! l p " dan hqc sinh chon nghe va lam hli so tuysn sinh. Tim h ' ieu mi)t s& -Tim hi u nghi: qua phuong ti<)n nghi: thu(ic nganh thong tin d i chung va ban mo tit Xay dung. O ngh.\. -Lien he voi ban than ds chon nghe, 14/3/2022

7 7 -Gioi thieu voi hoc sinh v mqt s6 nganh ngh co lien quan d8n linh Tim hi u mqt sb vuc CNTT thong qua ban mo ta ngh thu(\e nganh nghti, eae phuang ti n truyen Cong nghe thong tin thong... -Tir vful cho hoc sinh trong viec chon cac nganh ngh. Hoar d(\ng ngoai gio Jen Chu d thang 4: "Thanh nien voi boil 0, binh hitu ngh] vii 11 hop tac" H(\i thi h6a trang v cac dan t(\e tren th8 gioi 04/2022 -Gi&i thieu voi hoc sinh v m(\t s6 nganh ngh e6 lien quan d<ln linh Tim hitiu mot s6 vuc Giai tri thong qua ban mo ta nganh ngh thuoc ngh, cac phuang tien truyen linh vuc Giai tri thong... Lam gi sau khi t6t THPT. 11 -Tu vfut cho hoc sinh trong viec chon cac nganh ngh. -Tim h'' ieu m(\t s6 tnrong Cao ' dang, Trung cap. day nghe ' tren dia ban quan 8. 11/4/2022 l J 05/2022 HO?! T6 chirc cuec thi k chuyen v Ban d(\ng Chu de thang S: Bae. CTCTTT,, ngoai "Thanh nien voi Bae 11 Tb chuc chieu phim tu lieu v Bae T6GDCD gio' len H6"

8 8 NghStuonglaicua toi T6i muon dat uoc mo hoi. -Ttr vdn giup hoc sinh hi u duoc co so ch9n ngh cftn c6 S\J phu hop gina yeu d.u nghs voi niing luc ban than va nhu ciiu xa -HQc sinh l p bim "K hoach nghe tuong lai" phu hop v6i nang lire va hung thu nghs cua bim than. -Phan tich nhtmg nhan 16 imh hu6ng d n quy t dinh chon nghs. 11 -Tin tirong vao S\J ren luyen bim than d d t duce u6c mo nghs, 01 ti t hu6ng ho c chuong trlnh tu van cua phong Tam ly hqc duong, 6,7,8/2022 Mua he tlnh nguyen vl cuoc s6ng cong d6ng Kh6i:, 11, : N(>i dung va tho'i gian hoat dqng thco ki hoach hu6ng ddn ciia Sir GD&E>T thanh phd HCM, Thanh doan, Quj.n doan 8 va Doan tnro'lg. V. THANH L BAN HO T DQNG NGLL - HUONG NGHilP - Thiiy Pham Quang Hi u Hieu tnrong Truong ban; - Co Le Thi Hong Anh Ph6 Hi u tnrong Ph6 ban; - Thiiy Le Hilng Quan Ph6 Hi u tnrong Ph6 ban; - Th y Du Qui L,;,c TLW Thanh vien; - Co El ng Phuong Anh TLW Thanh vien; - Co Triin Thi Hoa BTCE>GV Thanh vien; - GVCN 3916p Tbimh vien. Tren day lit K hoach Hoat d(ing giao due ngoai gi&!en 16p vii hu6ng n hiep nam hoc Nha tnrong ds nghi cac ca nhan, cac b(i phiin, doan th c6 ke hoach cu th thuc hien theo dung ti n d<) Vil hoan thanh nhiem VV duq'c giao. Ndi nl, n: Chi bq, BGH; TLTN; BT CE>GV - TTCM; GVCN; LuuVT.