अभ य स-प रश नपत रम (Set -4) कक ष - दशम स स क तम (क ड-122) समय ह र त रयम सम प र ण ङ 80 स म न यन द श - क पय सम यक तय पर क षण क र वन त यत अस म

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "अभ य स-प रश नपत रम (Set -4) कक ष - दशम स स क तम (क ड-122) समय ह र त रयम सम प र ण ङ 80 स म न यन द श - क पय सम यक तय पर क षण क र वन त यत अस म"

Bản ghi

1 अभ य स-प रश नपत रम (Set -4) कक ष - दशम स स क तम (क ड-22) समय ह र त रयम सम प र ण ङ 80 स म न यन द श - क पय सम यक तय पर क षण क र वन त यत अस म प रश नपत र प ष न म द त न सन तन त क पय सम यक तय पर क षण क र वन त यत अस म प रश नपत र 9 प रश न सन तन त उत रल ख त प र प रश नस य क रम ङ क अर श य ल ख य अस य प रश नपत रस य पठ य 5 न म ष न र ध ररत सन तन त अस म अर र ध क र ल प रश नपत र पठ यम उत रप स म क य च ककमकप ल ख यम प रश नपत रस वर पम - अ - भ ग (बह न कल प त क ) 40 अङ आ - भ ग ( र णण त क ) 40 अङ (i) अस म प रश नपत र द व भ ग (ii) अ - भ ग बह नर कल प त क अस म (iii) आ - भ ग र णव त क अस म (iv) प रश नसङ ख य प रश नपत र स रम अर श यम र ल ख य (v) सर ष प रश न म उत र णण स स क त ल ख य न (vi) प रश न न द ध य अर श य पठ य अ -भ ग 40 अङ (बह न कल प त क प रश न ) अ प रय क त-व य करर णम. अध ल ख त ष र ककतपद सन ध पद सन ध च छ दपद च त (क र ल प रश नचत ष यम ) (i) य पङ कतय ह य न त : कदठ स सरणम (क) ह य + न त : (ख) दह + अ + अन त : (ग) दह + अ न त : (ii) पश च द अन य दद वत य: कल ल लक ष यत (क) कशश चल + लक ष यत (ख) क: + चचत + लक ष यत (ग) कशश चत + लक ष यत (iii) इनत + उक त व र ध नर त त ण व य घ रम र भयङ कर (क) इत क त व (ख) इत क त व (ग) इत क त व (iv) स रभ : + इम म + अ स थ म द ष ट व स र धर धप: त मप च त (क) स रभ र + इम म + अर स थ म (ख) स रभ : + इम + अम + अर स थ म (ग) स रभ : + इम म + अर स थ म x4=4 श क ष न द लय:, ददल ल सर वक र: Page -

2 (v) तत र न हहत म क मञ ज ष म आद य पल ययत: (क) न दह + त म + एक म (ख) न दहत म + एक म (ग) न दहत + म क म 2. अध ल ख त क य ष र हङ तपद सम स न ग रह प रदत तन कल प भ य च त- (क र ल प रश नचत ष यम ) (i) अनतध : रश कय तमन वर ध र त अग ह ण च (क) च र त कय (ख) च रस य कय (ग) च रय कय (ii) पशक षण: हषणनमच त कलरर क र वन तन त (क) हषवस य नमच तम (ख) हष ण नमच तम (ग) हष त नमच तम (iii) व य घ र ऽकप सहस ष : ग बद धÊग क: (क) गल बद ध Êग लक: (ख) गल बद ध: Êग लक: (ग) गल बद धÊग लक: (iv) कज ज मल र ध म म ञ चनत त कट य म (क) कज जल मशल म (ख) कज जलम इर मशल म (ग) कज जल त मशल म (v) इत क त व र ध नर त त ण व य घ रम र भयङ कर (क) व य घ रस य म र (ख) व य घ र म रयनत इनत (ग) व य घ र: म रयनत इनत 3. अध ल ख त क य ष र हङ तपद प रक नत-प रत य स य ज य न भज य उच तम उत तर न कल प भ य च त- (क प रश न त ष टयम ) (i) र जशस ह: ब द धद धम र जप त र: आस त (क) ब णद ध + मत प (ख) ब णद ध + र त प (ग) ब णद ध + म (ii) अर ध शलखखत ष ब द ष क: ट प प रत य न त: स म? (ख) द ष (ग) र ध नर त (ग) चप ट (iii) जम ब क स व नम! यत र स ध तण + ट प तत र गम यत म (क) र ध तव (ख) र ध त (ग) र ध तवत व (iv) अर ध शलखखत ष ब द ष क: ट प प रत य न त:? (क) म ल (ख) रमण य (ग) त व (v) नर द वत व च पत व च र त ल य कद च (क) त व (ख) त वत (ग) त वम 4. च यस य न यम ग र णम उच त न कल प च त (क प रश नत रयम ) (i) कप रय क र दहत!... कक पठशस? (क) त वम (ख) अहम (ग) त वय (ii) र दहत: - मय स स क तस य प कम. (क) पठ यत (ख) पठ नम (ग) पठशस (iii) कप रय क उत मम! तर.... द ध र तवत (क) श ल क च रण: (ख) श ल क च रणम (ग) श ल क च रण (iv) आम! प रनतदद म.. श ल क च रणस य अभ य स कक रयत x4=4 x4=4 x3=3 श क ष न द लय:, ददल ल सर वक र: Page - 2

3 (क) अहम (ख) त वम (ग) मय 5. प रदत त भ य न कल प भ य सम च त क ब धकशब द च त - (क प रश न त ष टयम ) (i) छ त र : 7:5. नर द य लय गच न तन त (क) सप दसप तर द (ख) स र धवसप तर द (ग) प द सप तर द (ii) प र त 7:30. स म दहकप र व सभ भर नत (क) प द सप तर द (ख) स र धवसप तर द (ग) सप दसप तर द (iii) मध य ह न 2:0. भ ज र क : भर नत (क) द द व द र द (ख) द धर धकद व द र द (ग) द द व द र द (iv) प : मध य ह न :45 स ग तकक ष भर नत (क) सप द-एकर द (ख) स र धव-एकर द (ग) प द -दद वर द (v) स य 3:00 अर क : भर नत (क) त रयर द (ख) त र र द (ग) कत रर द 6. क य ग र णम उच त व ययपद च त - (क प रश नत रयम ) (i)... पर क ष भनर ष नत (क) ह य (ख) श व (ग) गतदद (ii) अह... भ ज क तर (क) श व (ख) अद य (ग) ह य (iii) तद र ह : मह त : समत त वम तथ यत: (क) य (ख) अत र (ग) इनत (iv) र र र ध तव त वय दत मह य व य घ रत रय.. (क) सद (ख) कद (ग) प र 7. अध ल ख त क य ष र हङ तपदम अश द धम अस त श द धपद न कल प भ य च त- (क प रश नत रयम ) (i) म त क प न धन त (क) पचशस (ख) पचनत (ग) पचत: (ii) लत मध र: ग तम ग यनत (क) मर ध र (ख) मर ध रम (ग) मर ध र णण (iii) त वम प र त: स न क त व जलप कर (क) क र (ख) कर नम (ग) कररष नत (iv) आर म उद य भ रमण कर नम (क) कर कष (ख) क मव: (ग) क र व: पह त ब ध म x4=4 x3=3 x3=3 श क ष न द लय:, ददल ल सर वक र: Page - 3

4 व व 8. र ककत-पद न आध त सम च त प रश न कपद च त - (क प रश नपञ चकम ) (i) न य र ध प घट य : नर षय र क त म ददष (क) कस य (ख) कस य : (ग) क (ii) ए प रक र ण ब णद धमत व य घ रज द भय त प रकप म क त ऽभर त (क) क: (ख) क (ग) ककम (iii) हररततर र ण लशलतलत म ल रमण य (क) कस य (ख) कय : (ग) क ष म (iv) कशश चत क षक: बल र द भ य क ष त रकषणर ण क र वन स त (क) कम (ख) क कम (ग) क (v) कपत यच नत प त र य ब ल य नर द य र ध म महत (क) कस य : ( ख) क (ग) क य (vi) अर क रत य चचत त च भर द यदद (क) क चच (ख) कस य (ग) कस म 9. अध ल ख त क य ष र हङ तपद प रसङ ग क म उच त र थ च त- (क प रश न त ष टयम ) (i) द णहम अत र ज नर त ज त प रक नतर र रणम (क) द ष म (ख) द ष करम (ग) र क षम (ii) कज जलमशल र ध म म ञ चनत त कट य म (क) त जनत (ख) नर तरनत (ग) भ रमनत (iii) अ क रत य चचत त र चच भर द यदद (क) सरलत (ख) कदठ त (ग) द गवमम (iv) ब णद धमत गह क एक व य घ र दद व (क) उद य (ख) र (ग) जन त ल य म (v) कशश चत ग: एर र र ज: भनर ष नत (क) शस ह: (ख) गज: (ग) पक ष 0. भ कषकक यणसम बद ध प रश न सम च तम उत तर न कल प भ य च त- (क प रश नषट कम ) (i) अग र धजलसञ च र गर य नत र दहत: अङ ग ष दकम त र ण फर फ फ र यत अस म श ल क कक कक रय पद स म? (क) सञ च र (क) फ फ र यत (ख) य नत (ii) क क: क ष ण: कपक: क ष ण: क भ द: कपक कय : अस म र क य क कस य कक नर षणपदम? (क) क ष ण: (ख) कपक: (ग) भ द: x5=5 x4=4 x6=6 श क ष न द लय:, ददल ल सर वक र: Page - 4

5 (iii) क कच ष : नर द य एर आद वछ त र: मन यत अस म र क य नर ष पद ककम? (क) क कच ष : (ख) नर द य (ग) आद वछ त र: (iv) अयम क: त र त नर भज य भ ज यत म अस म र क य नर भज य इत स य कक नर ल मपद स म? (क) आगत (ख) स य ज य (ग) य जययत व (v) इनत त व व य घ रम र क चचददयनमनत मत व व य घ र भय क लचचत ष : अस म र क य कक कत वपदम? (क) व य घ रम र (ख) व य घ र: (ग) भय क लचचत : (vi) अपत ष च सर ष ज त ल यर त सल अस म र क य म त इत स य पदस य क त कक पय यपद प रय क तम? (क) त ल यर त सल (ख) ज (ग) अपत ष (vii) ब णद धबवलर त तन तन व सर वक य ष सर वद अस म र क य ककम अव ययपदम? (क) बलर त (ख) तन तन व (ग) सर वद आ - भ ग र णण त क प रश न 40 अङ अपह त ब ध म अध ल ख त गद य श पह त व प रदत तप रश न म उत तर द धर ण स स क त ल त मह त ग न ध एक मह न द शभक तर जन त ज ञ: आस स भ र य अज व भ र य एव च प र ण न अत ज अस य प ण न म म हनद सकममचन ग न अस त अस य जन म 869 तम ख र स ट ब द अक ट बरम सस य 2 दद ङ क ग जर र ज य प रबन रन त स थ न अभव स य पपत कममचन ग न म च प ल ब ई आस स य पत न क रब ध तममक पत व र च न र आस म हनद स ब ल यक ल द व सत व द ब लक आस स अध य पक पप रय आस स य र र स थ य म उच शशक ष य आ ग लद शम अगच त तवद शगमनसमय म आज ञय स स कल प व न अहम मद य न स तवष य तम, म सस पशममपप न कररष य तम सवमद ब रह मचयमम आचररष य तम इत स वद शम गत स द शस य स व य म स लग न ज त स य ईश वर द ढ तवश व स आस स आ ग लश सक न तवर ध सत ग रह न लनम प रर नतव र स य सत अहह स य म च महत श रद ध आस भ र तवभ जन न असन त ष ट: न थ र मग डस न मक: कश चन जन: ग न धन धमह भ गम ह व न अध न अपप तवतवधद श ष मह त ग न धन ध अन क ष जन न क प र रण स र : व म स: आध तनकभ र स य तनम थ र ष ट रपप कथ य अ. एकपद उत तरत - (क प रश नद वयम ) (i) आध तनकभ र स य तनम क:? 0 (x2=2) (2x2=4) श क ष न द लय:, ददल ल सर वक र: Page - 5

6 2 (ii) क: ग न धन धमह भ गम ह व न? (iii) मह त ग न ध मह भ गस य प ण न म पकम? आ. प र णण क य ल त - (क प रश नद वयम ) (i) मह त ग न ध क ष तवर ध सत ग रह न लनम प रर नतव र? (ii) न थ र मग डस पकमथ ग न धन धमह भ गम ह व न? (iii) तवद शगमनसमय मह त ग न ध पक स कल प व न? इ. अस य अ च छ दस य क त उपय क त श षणक स स क त ल त ई. यर थ न द शम उत तरत- (क प रश नत रयम ) (i) स भ र य अज व भ र य एव च प र ण न अत ज इत स म र क य कत वपद ककम? (क) अद य (ख) एत न (ग) स (ii) स य सत अहह स य म च महत श रद ध आस अत र श रद ध पदस य नर ष पद ककम? (क) सत (ख) अहह स य म (ग) महत (iii) ज इत स य पदस य क पय य अत र प रय क त? (क) म ह द स: (ख) ज क: (ग) म (iv) अ च द असत म इत स य क नर पयवय आगत? (क) ग न (ख) सत म (ग) द ध र त क-क यणम भ म हर: आस त प कष टकभ ज स य महत त व र णणय स वक य अ ज रम श प रनत ल ख त पत र म ज ष य प रदत तपद प रययत व उत तरप स त क य ल त पर क ष भर म, ददल ल त दद ङ क कप रय रम! सस न ह: भ ष : ह य: ज न य : (i)... पत र मय प र प तम त पत र ण अहम (ii)... यत भर ग हन नमवतभ ज कत वम इच नत प रनतदद च च ऊम -बगवर इत दद र ध व यय क त व (iii)... बदह: आपण ष भक षयनत ईद (iv)... स व स थय य उचचत स म यद -कद ईद म अल प ह र कत क यत परन त प रनतदद त वररत-अल प ह रस य भक षण (v)... ह न कर र तवत स व स थ यरक षण त न यनमतर प ण (vi)... एर ग रह तव यम कथ यत च कप स वस थ र र एर (vii)... र स भर नत अत: भर प रनतदद (viii)... स र म कर त ग हन नमवत स व स थ यर र धवक (ix)... () (x3=3) /2x0= 5 श क ष न द लय:, ददल ल सर वक र: Page - 6

7 3 भ क तव यम अ भर कद कप र ग ण भनर ष नत भर (X)... ज गर क भर त इनत मम न द : भर त अग रजभ र त म हर: मञ ज ष स वस थम स, प र कषतम, सन त शलतभ ज, स वस व स थ यनर षय, ज ञ तर, ग ह त, भ ज, स व स थ यद ष ट य, भ ज म र, त वररत-अल प ह रस य, प रदत त च त र द ष ट व मञ ज ष य प रदत तशब द सह यतय पञ च क य न x5=5 स स क त ल त 4 मञ ज ष - कक ष, छ त र :, श य मपट ट:, उत प दठक, आसन :, षड, श क षक:, स म, क नर ड- नबष ण त:, रक षण वम, म खपदट टक म, प रय ज यत, र ध रयन तन त, ज गर क :, सन तन त, अर थ x5=5 मञ ज ष प रदत तशब द स ह य य न म नल ख त न षयम अधधक त पञ चधभ स स क त क य एकम अ च छ द ल त र य म मञ ज ष - ज म सर ट:, र ज ञ न क:, आनर ष क रम, ल हप ग नम, र ष पय म, तग नम, भ रर ह म, भ टकम, अल पम ल यम, य त र य :, स र ध म, स खप रदम, अल पक ल, द रम, स थ म, प र पयनत, र लय, ज :, य म, भ ज व यर स थ, नर क र त र: अध ल ख त न क य न स स क तभ षय अ द य ल त - (क x5=5 क यपञ चकम ) (i) त म क य पढ त ह? What do you Read. श क ष न द लय:, ददल ल सर वक र: Page - 7

8 5 6 (ii) मदहल य र स त र र ध रह ह Women are washing clothes. (iii) शसप ह च र स बच त ह Policeman protects from thief. (iv) त म घ र यह आओ Come here soon. (v) श क षक स स क त पढ त ह Teacher is teaching Sanskrit. (vi) त म कब ख लत ह? When do you play. (vii) शस ह ज र स गरजत ह The lion roars loudly. पह त ब ध म अध ल ख त गद य श पह त व प रदत तप रश न म उत तर द धर ण स स क त ल त - अस म द उल य ग र म तत र र जशस ह म र जप त र र सनत एकद क कप आर श यकक य ण तस य भ य ब णद धमत प त रद वय प त कपत ग वह प रनत चशलत म ग गह क स एक व य घ र दद व स व य घ रम गच न त द ष ट व र ध ष ट य त प त र चप टय प रह त जग द - क म क क व य घ रभक षण य कलह क र? अयम क र दद वभज य भ ज यत म पश च द अन य दद वत य कशश चल लक ष यत अ. एकपद उत तरत (क प रश नद वयम ) (क) ग र मस य म ककम? (ख) क: र जप त र अस म? (ग) क कपत ग वह प रनत चशलत? आ. प र णण क य उत तरत (क प रश नद वयम ) (क) ब णद धमत गह क कक दद व? (ख) ब णद धमत क प रह तर त? (ग) ब णद धमत प त र कक जग द? अध ल ख त पद य श पह त व प रदत तप रश न म उत तर द धर ण स स क त ल त - कज ज मल ध म म ञ चनत शतशकट य म ष पय म स नत न तरन त ध व म य पङ क क तय हय़ न त कह स सरर णम श च... 2 अ. एकपद उत तरत (क प रश नद वयम ) (क) र ष पय म ल कक नर तरन त सन र नत? (ख) क र ध म म ञ चनत? (ग) स सरण क द ज तम? आ. प र णण क य उत तरत (क प रश नद वयम ) 3 (/2x2= ) (x2=2) 3 (/2x2= ) (x2=2) श क ष न द लय:, ददल ल सर वक र: Page - 8

9 7 8 (क) र ष पय म ल कक कर नत? (ख) क अ न त? (ग) त कट य क द र ध म म ञ चनत? अध ल ख त ट य श पह त व प रदत तप रश न म उत तर द धर ण स स क त ल त - क क - अर! अर! कक जल पशस? यदद अह क ष णर णव तदहव त व कक ग र ङ ग? अकप च नर यवत कक यत मम सत कप रयत त ज क त उद हरणस वर प - अ त र दशस च त क क द त इनत प रक र ण अ क परर म ऐक य च नर श वप रध तम अकप च क कच ष नर द य एर आद वच त र मन यत कपक - अलम अलम अनतनर कत कक नर यवत यत - क क क ष ण कपक क ष ण क भ द कपकक कय सन तसमय प र प त क क क क कपक कपक अ. एकपद उत तरत (क प रश नद वयम ) (क) क कस य र णव क द :? (ख) क क इनत ध वन क: कर नत? (ग) कपकस य र णव क द :? आ. प र णण क य उत तरत (क प रश नद वयम ) (क) कक नर श वप रध तम अस म? (ख) आद वच त र क द : मन यत? (ग) क क कद द नत? मञ ज ष त सम च तपद न च त व अध ल ख त-श ल कस य अन वय प रयत - न द व स ए क ऽस त क ष ष मन त प रक नतणत अन य ष द य त त क ष म मत अन वय - अस म (i)... नर द व स एर (ii)... प रक नतवत, (iii)... र द य त त (iv)... मत मञ ज ष - अन य ष, ल क, चक ष म, चक ष ष न त, अर थ मञ ज ष य स ह य य श ल कस य भ र थ ररक तस थ न प रययत व प ल त - 3 (/2x2= ) (x2=2) (/2x4= 2) /2x4=2 श क ष न द लय:, ददल ल सर वक र: Page - 9

10 9 न द व स ए क ऽस त क ष ष मन त प रक नतणत अन य ष द य त त क ष म मत भ र थण - अस म स स र (i)... एर त रय क त : कथ यन त अ त ज ञ म एर (ii)... र नर क त रम र तवत यस य म र स य (iii)... र चच भर नत; तस य त रद वय त क र ल (iv)... र तवत मञ ज ष - भ म त रम र, नर द य जव, म ष, नर द वज ज : अध ल ख त-कर थ श सम च त-क रम र ण ल त - (i) र र : हसन तन त? (ii) ककम म म र त दन तन त सर नमशलत व? (iii) क र द ध: शस ह: त प रहत इच नत (iv) क र द ध: शस ह: इत त: र ध र नत (v) तद र एक: र र: आगत तस य प च र ध नत (vi) र स य सम प एक द र हनत (vii) पशक षण: अकप शस हस य एत द द द ष ट व हषवनमच त कलरर क र वन तन त (viii) अपर: र र: शस हस य कणवम क ष प : र क ष परर आर हनत /2x8=4 श क ष न द लय:, ददल ल सर वक र: Page - 0