Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ""

Bản ghi

1 ªÿ ± ²³²ÿ µ ÿ ±ÿ ¹ºª»ÿ ¼ ½¼ ÿ¾ ÀªÁª»ÿ ¼ ±¼ ÿ  Ã Äÿ ª ÅÆ Çª»ÿ ªÁÀ¹È¹ ÀªÿµÈÿɵÀ¹ ªÿÊ Çªÿ ÿµèÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿ BCDEÿFGHGÿBDEIÿ J9ÿKGLMÿEDNNEÿ OOÿBPÿ266ÿ QGRSNMTGRSUÿNVÿNDTNWÿ606J76266ÿ XJ61Yÿ ÿ XJ61Yÿ ÿGRTLZLFNÿ!"#$%ÿ#%ÿ$'!(#%)*ÿ+#",ÿ-./.0.ÿ123ÿ ):ÿ KLRIGNFÿOÿLDBEGÿXZTLDBEG[RBFNTRIBEHORBZYÿ NFLRNÿOÿC\SLMÿX]WC\SLM[RBFNTRIBEHORBZYÿ œ œÿž š ŒŸ ŠŽÿ šÿ ÿˆ ÿ ÿˆ Š Œ Žÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ž Žÿ Œ ÿ abcdefghÿjcdÿkflbcdhÿ GRB^ÿOÿDCZSLMÿX_]DCZSLM[RBFNTRIBEHORBZYÿ KGENBÿNDRBMELMBÿXZ`NDRBMELMB[RBFNTRIBEHORBZYÿ N^NRRGÿOÿQBFGM\NDÿXDIBFGM\ND[RBFNTRIBEHORBZYÿ menÿkflbcdhÿoeÿpchfhoce MÿDNqÿ QQÿrÿÿUÿfbÿmstu IG`ENDÿ11ÿ GTNÿBOÿJ1716J03ÿXYÿ INÿDNFLN]ÿTNEÿ]BDEIÿBMÿEINÿ]BFBVLM}ÿ`G}NTUÿMCZ^NDN\ÿEVBÿXJYÿEIDBC}IÿNL}IEÿX2YUÿLTÿINDN^Wÿ N^EBDTO1 =?vaw1x?v;/ÿx/-ÿ;/=</?ÿ;3-<3ÿ2<?y<</ÿ?><ÿ-<2?;3=ÿ x/-ÿxz;ÿ3<-v?ÿ;3a;3x?v;/ÿ3<{x3-v/{ÿ v/=w3x/<ÿa3< vw ÿzv/x/v/{ BLMEFWÿ\ZLMLTENDN\ ;3-<3<-Oÿ ƒ ÿˆ Š Œ Žÿ ÿ BDEIUÿFWZBCEIUÿKLMMNTBEGÿ99881O MCZ^NDUÿGTÿG``FLRG^FNUÿGDNÿGTÿ]BFBVTqÿIDLTEB`INDÿrÿGMSTÿBD`BDGELBMÿX98JJYUÿIDLTEB`INDÿrÿGMSTUÿMROÿX1J4YUÿ GM\ÿIDLTEB`INDÿrÿGMSTÿBZ`GMWÿXJ960YOÿINÿN^EBDT~ÿRBD`BDGENÿING\CGDENDTÿLTÿFBRGEN\ÿGEÿJ866ÿ NMLCZÿ GMNÿ 1ÿINÿN^EBDTÿLMÿEINTNÿRIG`ENDÿ11ÿRGTNTÿGM\ÿEINÿFGTEÿ]BCDÿ\L}LETÿB]ÿNGRIÿN^EBD~Tÿ]N\NDGFÿEGPÿL\NMEL]LRGELBMÿ ÿ

2 uvwxÿz{ {}z~ ÿ ƒ ÿz ÿ ˆx ÿ}zš{ Šz{ÿŒ Žx x ÿ}zš{šz{ÿ}} z ÿ xw v x ÿux Ž vžxÿƒ ÿ ƒž xÿ v xÿzÿƒ ÿ{~ 24ÿ#ÿ6$%$&6'(ÿ07ÿ 2)*+ÿ,ÿ-4ÿ1./ÿ8ÿÿ8ÿ0ÿÿ8ÿ 01234ÿ67ÿ 849ÿ1ÿÿÿ1ÿÿ 8ÿ1ÿ8ÿ1ÿ282ÿ.ÿ 13.3ÿ12ÿ!" YYÿUZ[\ EFGHGIJÿ;4ÿ849ÿ42>;ÿ,*=4-ÿ2ÿ:=<+2Bÿ)4**+ÿ,ÿ4=*4,ÿ<+-4ÿ;2)4ÿ$$ÿ,ÿ XNPOPRÿlhOSÿdPTRS EFGHGIJÿ+ÿ;4ÿ14**+ÿ824ÿ;4ÿ849ÿ,*=4-ÿ2ÿMNONPÿQRSTR ]^ÿ_`_\a]^ÿ Pbÿ[Z_\a]ÿcNSÿdPSOeÿ PmÿQN!OmOTÿ PbÿQSNnS PbÿfOP etÿ!ÿgrhnsoiÿnÿ\d]ÿm Pbÿ\d]ÿoNPNSÿg!ÿdPTRS OP OP^ÿjPk^ÿ Pmÿpa!On PÿNÿUUÿV"W"X"ÿ EFGHGIJÿ+ÿ149<2Bÿ4ÿ6&6$ÿ2,4ÿ+*>4ÿ2+-ÿ2ÿ;42*+3ÿ;4ÿ<ÿ4+44-ÿ2ÿfOP ONPT Pbÿ dptrs \d]ÿm psbsÿqrstr OP Pmÿpa!On OP^ÿjPk^ÿ PÿNÿUUÿV"W"X"ÿYYÿUZ[\ ONPTÿq8>D4ÿ#ÿ$48rÿ32+*+3ÿ;4ÿ+<2+>4ÿ3*+ÿ+ÿ2ÿ,*+2=ÿ92*ÿ0;4ÿ PbÿXNPOPRÿlhOSÿdPTRS ]^ÿ_`_\a]^ÿ PmÿQN!OmOTÿ Pbÿ[Z_\a]ÿcNSÿdPSOeÿ PbÿQSNnS etÿ PbÿfOP EFGHGIJÿ)2232);ÿ7ÿ,ÿ;4ÿ+<2+>4ÿ-4ÿ):*-4ÿ 2+-6ÿA-*,Bÿ;4*ÿ*+<2+>4ÿ>:4234ÿ2ÿ+44-4-ÿ*+>=<-*+3ÿC*;<ÿ=*A*2*+ÿ ;4ÿ849ÿ24ÿ,<;4ÿ2<;*s4-ÿ9<ÿ+ÿ-*4>4-ÿÿ4:*4ÿ4t4+-ÿ<))=4A4+ÿ ;<3;ÿ;4ÿ4:**+ÿA-*,*>2*+ÿ)<>;24ÿÿ4+4C2=ÿ,ÿ+4Cÿÿ4t**+3ÿ '$4(56&&&$%7&$8899$:$ÿ

3 fghiÿklmlnkopmqrqÿstuÿkvpÿwxyizÿnk{l {klÿ}~i izÿnk{lp{klÿnn k vƒÿsihu g izÿfi x xugiÿt ÿˆtxuiÿ g iÿvÿt ÿlo 24ÿ#ÿ$%&%'$()ÿ07ÿ 2*+,ÿ-ÿ.4ÿ1/0ÿ8ÿÿ8ÿ1ÿÿ8ÿ 01234ÿ67ÿ 849ÿ1ÿÿÿ1ÿÿ 8ÿ2ÿ8ÿ1ÿ383ÿ/ÿ 14/4ÿ23ÿ!" 2,.ÿ132>ÿ,44.ÿ,ÿ94ÿ4*224=Bÿ2**:4.ÿ9Bÿ?4ÿ;ÿ*:+.4.ÿ?4ÿ849ÿ?2=ÿ*>*=Bÿ*:+.4ÿ?4ÿ/##ÿ;44ÿ?4ÿ-+<+2=ÿ<>>+44ÿ-ÿ;,4<;4.ÿ <4.+ÿ2,.ÿ<;,4=ÿÿ?4ÿ849Cÿ*4&*4++,ÿ=4,.4ÿ44ÿ2*+2=ÿ00ÿ *=+<+4ÿ0<=4<+:4=Bÿ?4ÿE4Hÿ1=+<+4F7ÿ 2,.ÿ0ÿ00ÿD0?4ÿE+<4ÿ12+4F7GÿH+?ÿ,+<4ÿ-ÿ?4ÿ4>ÿ-ÿ2,Bÿ4,4H2=ÿ -ÿÿ4,bÿ+,ÿ,4hÿ+,;2,<4ÿ*4>+;>ÿ-+,2,<+,3ÿ2,.ÿ?4ÿ**;,+bÿÿ9a4<ÿÿ QRSTÿVWÿXVYZ[Rÿ 2>4Iÿ2,.ÿ 34,42=ÿ0+29+=+Bÿ;>ÿÿ24ÿ*4<+2=Bÿ,;2,<4ÿ>*2,Bÿ JKLMLNOÿ,ÿÿ2;,.ÿP2,;2Bÿ$)ÿ$'$%ÿ?4ÿ849ÿ9;,.ÿ?4ÿ-=H+,3ÿ+,;2,<4ÿ 024ÿ-ÿ1+<,+,7;>ÿÿ24ÿ*4<+2=Bÿ,;2,<4ÿ>*2,Bÿ 1d4ÿ>*4,2+,ÿ 02=ÿ,,>,*=++<ÿ 0/,+4.ÿ24ÿ2+4ÿ,;2,<4ÿ>*2,B7 \]^_`T`ÿ 0?ÿ+:4ÿ,;2,<4ÿ>*2,B7ÿ 7'(&96797$&5ÿ 87%&9%79''&9ÿ 7'(&967976&9ÿ XVYZ[Rÿa_bcT`ÿ ;>9+=4ÿ />94=2ÿ 0/,+4.ÿ24ÿ2+4ÿ,;2,<4ÿ>*2,B7 -+=+24.ÿ24ÿ,;2,<4ÿ>*2,B 85$%%89897ÿ 2+.;<+2Bÿ0+29+=+Bÿ3ÿ;2,<4ÿ>*2,Bÿ02+,2=ÿ/,+,ÿ %'9)77) 1$8'%$%'6'% >*=B>4,ÿ12<+<4ÿ 2;2=Bÿ,;2,<4ÿ>*2,B7 0$$7('5(6597 '7&89%&'7&8(ÿ 144$'$% 7015''%'7%ÿ 23 2:4=4ÿ,.4>,+Bÿ>*2,B 2+4ÿ,;2,<4ÿ>*2,Bÿ-ÿ1+9;3?7 %(%%)(' '7&89%&'7&88ÿ (%5)66'''%&7'%8899%:%ÿ

4 VWXYÿ[\]\^[_`]abaÿcdeÿ[f`ÿghiYjÿ^[k\lk[\ÿmnoYpYjÿ^[k\`k[\ÿ^^q[rqfsÿcYXe tuwvyjÿvypohwhewoyÿdwÿxdoheyÿywvyÿsÿdwÿ\_ 24ÿ#ÿ$%&%'$()ÿ07ÿ 2*+,ÿ-ÿ.4ÿ1/0ÿ8ÿÿ8ÿ1ÿÿ8ÿ 01234ÿ67ÿ 849ÿ1ÿÿÿ1ÿÿ 8ÿ2ÿ8ÿ1ÿ383ÿ/ÿ 14/4ÿ23ÿ!" GG4C+2Eÿ14G+BGÿ2+,2,C4ÿ344G4,ÿ0A4ÿH2+,2,C+,3ÿ344G4,I7$ÿD+Aÿ2Jÿ 0+7ÿ*2Fÿ2ÿK86%%(%#''ÿ.D,ÿ*2FG4,ÿ0+7ÿ-+,2,C4ÿA4ÿ4G2+,+,3ÿK6'5$66#5'ÿ.B4ÿB,.4ÿA4ÿ4Dÿ 2,,B2Eÿ*4C4,234ÿ24Jÿ2,.ÿ 1E+C+4ÿ2,.ÿ0+7ÿ*2Fÿ2ÿ2ÿK8%(9#95ÿ-+,2,C+,3ÿCA234ÿDA+CAÿCA234ÿ4*44,ÿ2ÿ6#58'Lÿ 94CG4ÿ*2F29E4ÿB,.4ÿA4ÿ-+,2,C4.ÿ+,B2,C4ÿ*E+C+4ÿ-ÿDA24:4ÿ42,ÿ2,.ÿ0+7ÿEÿ*2FG4,ÿ -+ÿ*++fÿ4cb+fÿ+,44ÿ+,ÿ0+7ÿ2,fÿ2,.ÿ2eÿb,42,4.ÿ*4g+bgÿ2,.ÿ.+:+.4,.ÿda+caÿg2fÿ DA+CAÿ4.BC4ÿA4ÿB,42,4.ÿ*4G+BGÿB9M4Cÿÿ2,FÿG32344ÿÿEÿ*2F44ÿ+,44Jÿ2,.ÿ 9Bÿ-ÿA4ÿ*4,.4,CFÿ-ÿA44ÿCA2*4ÿ%%ÿC24ÿ2,.ÿD+ABÿA4ÿ,4C4+Fÿ-ÿ-BA4ÿ2**E+C2+,ÿÿ 2+,2,C+,3ÿ344G4,ÿ2ÿG2Fÿ4O4C+4ÿBCAÿ+3Aÿ2ÿ+ÿG2FÿA4D+4ÿA2:4ÿB,.4ÿ24ÿE2Dÿ,ÿA4ÿ849Nÿ2344G4,ÿA2ÿ+,ÿA4ÿ4:4,ÿA2ÿA4ÿ849ÿ.4-2BEÿB*,ÿ2,Fÿ-ÿA4ÿ4Gÿ-ÿA4ÿ 849#ÿ+G+E2EFÿ2ÿA2ÿC,.++,4.ÿ+ÿ2344G4,ÿÿ4,4ÿ+,ÿA4ÿ2+,2,C+,3ÿ344G4,ÿ,ÿ A+ÿBÿC2,C4Eÿ2Eÿ+,B2,C4ÿ*E+C+4ÿE+4.ÿ,ÿA4ÿ2+,2,C+,3ÿ344G4,ÿÿ2,Fÿ2G4,.G4,ÿ A44ÿ2,.ÿ4C4+:4ÿ2,.ÿ2**EFÿ2EÿB,42,4.ÿ+,B2,C4ÿ*4G+BGÿÿA4ÿ2CCB,ÿ-ÿA4ÿ A4ÿ849Nÿ2344G4,ÿA2ÿ+,ÿA4ÿ4:4,ÿA2ÿ2-4ÿBCAÿ2**E+C2+,ÿ-ÿB,42,4.ÿ*4G+BGÿ2,Fÿ $ÿÿc*fÿ-ÿa4ÿ2+,2,c+,3ÿ344g4,ÿ+ÿ22ca4.ÿa44ÿ2ÿ=pqrsrtÿ?#ÿ (%5)67'''%&6'%8899%:%ÿ

5 QRSTÿVWXWYVZ[X\]\ÿ^_`ÿVa[ÿbcdTeÿYVfWgfVWÿhijTkTeÿYVfW[fVWÿYYlVmlanÿ^TS` oprqteÿqtkjcrc`rjtÿ_rÿs_jc`tÿtrqtÿmÿ_rÿwz 24ÿ#ÿ$%&%'$()ÿ07ÿ 2*+,ÿ-ÿ.4ÿ1/0ÿ8ÿÿ8ÿ1ÿÿ8ÿ 01234ÿ67ÿ 849ÿ1ÿÿÿ1ÿÿ 8ÿ2ÿ8ÿ1ÿ383ÿ/ÿ 14/4ÿ23ÿ!" ;<ÿ+=ÿ4<2+,ÿ.;4ÿÿ2ÿ*;;2,ÿÿ>4ÿ2+,2,?+,3ÿ344<4,ÿ>4ÿ2+,2,?+,3ÿ344<4,ÿ 02;4,#+4=K+4M;.N#3:7Cÿ2,.ÿ >2ÿ>4ÿ;ÿ4,4ÿ2,ÿ.4ÿ2**:+,3ÿ0+7ÿ>4ÿ=+4,ÿ32,4.ÿ;,.4ÿ>4ÿ2+,2,?+,3ÿ344<4,ÿ2,.ÿ 0+7ÿ+ÿ+3>ÿÿ4A4?+4ÿ4<4.+4ÿ+,ÿ>4ÿ4:4,ÿ-ÿ>4ÿ849Bÿ.4-2;=Cÿ2,.ÿ DEFGFHIÿ,J+>2,.+,3ÿ>4ÿ-2?ÿ>2ÿ>4ÿ849ÿ24ÿ2;>+O4.ÿÿ+,?;ÿ+,;2,?4ÿ 2+,2,?+,3ÿ344<4,Cÿ2,.ÿ DEFGFHIÿ*;;2,ÿÿ>4ÿ,;2,?4ÿ.4ÿ>4ÿ849ÿ*:+.4.ÿ>4ÿ+?4ÿ12+4ÿ 4?4+:4.ÿ,ÿ9N4?+,ÿÿ>4ÿ4=+4-ÿ4P;44.ÿ>44+,Cÿ2,.ÿ (%5)67'''%&8'%6699%:%ÿ

6 bcdeÿghihjgklimnmÿopqÿgrlÿstuevÿjgwhxwghÿyz{e evÿjgwhlwghÿjj}g~}rÿoedq c evÿbe {tƒtqc{eÿpƒÿ p{tqeÿ c eÿkÿpƒÿhk 24ÿ#ÿ$%&%'$6(ÿ07ÿ 2)*+ÿ,ÿ-4ÿ1./ÿ8ÿÿ8ÿ0ÿÿ8ÿ 01234ÿ67ÿ 849ÿ1ÿÿÿ1ÿÿ 8ÿ1ÿ8ÿ1ÿ282ÿ.ÿ 13.3ÿ12ÿ!" A4*ÿD4-*ÿ2+-ÿA4ÿ)2*4ÿ*+ÿ*+44Iÿ2+-ÿ F*AÿA4ÿ4Eÿ,ÿA4ÿ+G2+D4ÿ-4ÿ2+-ÿF*Bÿ+ÿ)4HG-*D4ÿA4ÿB43**E24ÿ*+44ÿ,ÿ2+Cÿ,ÿ 2ÿA*ÿD**D2Bÿ234ÿ*+ÿA44ÿDA2)4ÿ%%ÿD24#ÿ *)GB2*+ÿ2+-ÿ24ÿ*+D)24-ÿA44*+#ÿ %#A4ÿ4D*2Bÿ4ÿ,Aÿ29:4ÿ24ÿA449CÿE2-4ÿ2+ÿ*+432Bÿ)2ÿ,ÿA4ÿ12*4\ÿ 5#1ÿ*ÿA449Cÿ32+4-ÿ2ÿ,*ÿ)**Cÿ4DG*Cÿ*+44ÿ*+ÿ $#A4ÿ849ÿ24ÿA449Cÿ2GA*J4-ÿÿ4+4ÿ*+ÿA4ÿ1*+2+D*+3ÿ344E4+ÿ2ÿD)Cÿ 0*72+Cÿ2+-ÿ2BÿG+42+4-ÿ)4E*GEÿ2+-ÿ-*:*-4+-ÿFA*DAÿE2Cÿ94DE4ÿ)2C29B4ÿ 1*+2+D*+3ÿ344E4+#ÿ 7#A4ÿ849ÿ24ÿA449Cÿ-*4D4-ÿÿ)2Cÿ1ÿ2BÿGEÿ-G4ÿ)GG2+ÿÿA4ÿ 0*7Bÿ)2CE4+ÿFA*DAÿ4-GD4ÿA4ÿG+42+4-ÿ)4E*GEÿG9H4Dÿÿ2+Cÿ G+-4ÿA4ÿ,*+2+D4-ÿ*+G2+D4ÿ)B*D*4ÿ,ÿFA24:4ÿ42+Iÿ2+-ÿ E32344ÿÿBÿ)2C44ÿ*+44Iÿ2+-ÿ*ÿ*ÿ,GA4ÿ 6%4(56'''%&7'%8899%:%ÿ

7 FGHIÿKLMLNKOPMQRQÿSTUÿKVPÿWXYIZÿNK[L\[KLÿ]^_IÌZÿNK[LP[KLÿNNaKbaVcÿSIHU degfizÿfi`_xgxug_iÿtgÿht_xuiÿigfiÿjÿtgÿlo 24ÿ#ÿ$%&%'$()ÿ07ÿ 2*+,ÿ-ÿ.4ÿ1/0ÿ8ÿÿ8ÿ1ÿÿ8ÿ 01234ÿ67ÿ 849ÿ1ÿÿÿ1ÿÿ 8ÿ2ÿ8ÿ1ÿ383ÿ/ÿ 14/4ÿ23ÿ!" ;4ÿ*4,.4,>Aÿ-ÿ;44ÿ92,B<*>Aÿ>24ÿÿ2,Aÿ<94C<4,ÿ>,:4+,ÿ-ÿ;44ÿ*>44.+,3ÿÿ2ÿ ;2*4ÿ6ÿÿ2,Aÿ<94C<4,ÿ2**+,?4,ÿ-ÿ2ÿ<44#ÿ 9#;4ÿ-<=ÿ+3;ÿ-ÿ2ÿ*<<2,ÿÿ;4ÿ2+,2,>+,3ÿ344?4,ÿ2,.ÿ>,=+,3ÿ >2,>4=ÿ2=ÿ+,<2,>4ÿ*=+>+4ÿ=+4.ÿ,ÿ;4ÿ2+,2,>+,3ÿ344?4,ÿÿ2,Aÿ2?4,.?4,ÿ;44ÿ2,.ÿ (#,ÿ;4ÿ4:4,ÿ;2ÿ;4ÿ849ÿ.4-2<=ÿ<*,ÿ2,aÿ-ÿ;4ÿ4?ÿ-ÿ;4ÿ2+,2,>+,3ÿ 4>4+:4ÿ2,.ÿ2**=Aÿ2=ÿ<,42,4.ÿ+,<2,>4ÿ*4?+<?ÿÿ;4ÿ2>><,ÿ-ÿ;4ÿ849#ÿ,ÿ;4ÿ4:4,ÿ ;2ÿ2-4ÿ<>;ÿ2**=+>2+,ÿ-ÿ<,42,4.ÿ*4?+<?ÿ2,Aÿ<?ÿ+=ÿ4?2+,ÿ.<4ÿÿ2ÿ*<<2,ÿ 424#ÿ6#;4ÿ*:++,ÿ-ÿ;+ÿ+*<=2+,ÿ24ÿ9+,.+,3ÿ,ÿ;4ÿ12+4ÿ2,.ÿ;4+ÿ<>>4ÿ ÿ;4ÿ2+,2,>+,3ÿ344?4,ÿ<>;ÿ.4-+>+4,>aÿ;2=ÿ94ÿ.44?4.ÿ2,ÿ2.?+,+2+:4ÿ4d*4,4ÿ-ÿ;4ÿ <94C<4,=Aÿ2**+,4.ÿ<44ÿÿ4D2?+,4#ÿ <,.4ÿ;4ÿ/,+4.ÿ24ÿ2,B<*>Aÿ.4ÿ;4ÿ24.42=ÿ<=4ÿ-ÿ2,B<*>Aÿ1>4.<4ÿÿ ;2=ÿ<:+:4ÿ2,Aÿ>,:4+,ÿÿ.+?+2=ÿ-ÿ;4ÿ2,B<*>Aÿ24ÿ2,.ÿ;2=ÿ9+,.ÿ2,Aÿ 5#;+ÿ.4ÿ+ÿ4-4>+:4ÿ+??4.+24=Aÿ<*,ÿ4,Aÿ2,.ÿ+ÿ,ÿ<9E4>ÿÿ2,Aÿ2Aÿ (%5)67'''%&8'%9966%:%ÿ

8 vwxyÿ{ } ~{ } ÿƒ ÿ{ ÿ ˆ yšÿ~{ Œ { ÿ Ž y yšÿ~{ { ÿ~~ { ÿƒyx w yšÿvy ˆ ˆ w yÿ ÿ ˆ yÿ w yÿœÿ ÿ 24ÿ#ÿ$%&%'$()ÿ07ÿ 2*+,ÿ-ÿ.4ÿ1/0ÿ8ÿÿ8ÿ1ÿÿ8ÿ 01234ÿ67ÿ 849ÿ1ÿÿÿ1ÿÿ 8ÿ2ÿ8ÿ1ÿ383ÿ/ÿ 14/4ÿ23ÿ!" 4Cÿ4ÿ-<ÿ<44+,#ÿ <2ÿ<4ÿ2><+=ÿÿÿ4B4;>4ÿ2,.ÿ9+,.ÿ+4?-ÿ2,.ÿ<4ÿ*2=ÿÿ*2+4ÿ+ÿ+ÿ+3,+,3ÿ-ÿÿ2?ÿ-ÿ<4ÿ %'#<+ÿ+*>?2+,ÿc2=ÿ94ÿ4b4;>4.ÿ+,ÿ;>,4*2ÿ2,.ÿ2?ÿ4b4;>4.ÿ;>,4*2ÿ <44-4ÿ<2?ÿ,ÿ94ÿ;,>4.ÿ+,ÿ-2:ÿ-ÿÿ232+,ÿ2,=ÿ-ÿ<4ÿ12+4#ÿ<4ÿ4Cÿ-ÿ<+ÿ +*>?2+,ÿ<2?ÿ94ÿ.44C4.ÿÿ<2:4ÿ944,ÿD+,?=ÿ,43+24.ÿ2,.ÿ.2-4.ÿ9=ÿ<4ÿ12+4#ÿ %%#ÿ<+ÿ+*>?2+,ÿ<2ÿ944,ÿ.2-4.ÿ<>3<ÿ2ÿd+,ÿ4-ÿ-ÿ<4ÿ12+4ÿ2,.ÿ EFGHHIÿEKIÿLMNOPQEMHIÿMRSÿ 4?24.ÿÿ<4ÿ+C*?4C4,2+,ÿÿ+,4*42+,ÿ-ÿ<+ÿ+*>?2+,#ÿ ETURÿUGHINMÿURGORGEMNRKÿ %$#<4ÿ>ÿ42+,ÿ4B;?>+:4ÿD>+.+;+,ÿA+<ÿ4*4;ÿÿ2?ÿC24ÿ2++,3ÿ-Cÿÿ =ÿvwvÿxyz[ÿ\"ÿ] $%7%ÿ,4*+4ÿ8+:4ÿ >+ÿ,>2,;4ÿ?.+,3ÿ _1ÿ;+24ÿ34,42?ÿ>,4?ÿ C4ÿ24ÿ 2?4,;4ÿÿ$)8'$ÿ <4+ÿ0#ÿ^2+?44ÿ [!ÿ + cdzefwÿgdzÿhidzwÿ ldww[deÿ URQHÿLU`RMaÿObUbÿ =mÿvwvÿn![oÿp"ÿqrjs[e ejÿhidzwk[ek 4?4*<,4ÿ0$'%7ÿ76)&5'''ÿ 1#ÿ#ÿBÿ6''ÿ $8ÿ42+,ÿ44ÿ >ÿ1?2u2ÿ<ÿ + 22;+C+?4ÿ0$'%7ÿ76)&%85(ÿ (%6)56'''%&7'%8899%:%ÿ

9 ÿ! 345)ÿ/.'6'$.ÿ#6ÿ7#.'$ÿ85ÿÿ#6ÿ ÿ"#$ÿ%ÿ&'()ÿ*+*ÿ,-./)ÿ**ÿ010%2ÿ"$ ÿÿ ÿ

10 úûüýÿ0102ÿ341565ÿ789ÿ4ÿýÿ2ÿ0ÿ0ÿýýÿ2ÿ04ÿ0ÿ22ÿÿ7ýü9 ûýÿúý9ûýÿ8ÿ89ýÿûýÿ02ÿ8ÿ ÿ43262ÿ6753ÿ43323ÿÿ412614ÿ13!*ÿ ")!ÿ"*#ÿ ##!(.'ÿ)"*#"²!ÿ,"â!ÿ &²! ÿÿ 12,3ÿ4%3ÿ.'0/./0ÿ./5../.5-'!ÿ"#$ÿ%&!ÿ'$ÿ(!)*$ÿ+,ÿ-./ ' +*(&!#ÿ ")!ÿ"*#ÿ ##!(ÿ"(ÿ( *ÿ*ÿ!ÿ±²³ ¹ ÿ **&"²ÿµ!³!*"!ÿ"!3ÿºÿµ" )!*( )&*ÿºÿµ" )!*(¹(ÿ+*("²)!*ÿ &!+*("²)!*ÿ &!ÿ "!( 1"²ÿµ!)&)( %&!ÿ-0 ²)* *$ÿ ÿ'½0 0½/½5/05- Á²(ÿ1!(ÿÁ"(*ÿ #!($ÿ+*³3 "#»¼'¼$'3. ½3.ÿ¾0ÿ *² *ÿµ" )!* ÿ )&*ÿ¹*"*³!# ¹*"*³!ÿ "!2 1"²ÿµ" )!*( *ÿäÿµ"&²ÿ(² "*Â($ÿ+*³3$ÿ"*#ÿ (±!ÿãÿ "*Â(ÿ )±"* (±!ÿãÿ "*Â(ÿ ±"*$ÿ (±!ÿã»'-$--3»'.$5''3. 5'ÿÅ!*&)ÿ,"*!ÿ µ² )&$ÿ ÿ''- adbcÿ ÿf_ÿõ ÉÊËŸœÌÍŸÿÏÐÿÑÏÍÒÊÒŸÉ»¼$.3¼' 5À5.À55-»$-030.»'-½$' µ²³ ÿµ!ºæÿ"*# &)Ç!(2º!³ µ²³ À+*(3")!ÿºÿ+*(&"*³!ÿ )±"* ÿ"*#ÿ")!ÿ"*#ÿ ##!(ÿº!ÿ "!ÿº È!*!"²ÿÿµ²³ ÿ+(&* ÿ!*ÿÿ+*!)!#" 1 ±!ÿº!"! *(!!# µ!)&)ÿ» ICDHÿW[MND[ÿDHJÿGO\CcGCNLDÿDLÿID]ÿECÿNCdMONCJÿOHÿFNJCNÿPFÿbOGCÿPBCÿDbNCCICHPÿICDHOHbR \FIWDH]YÿFNÿY\FIWDH]Y^ÿYOHLMNDH\CÿWF[O\]YÿFNÿYWF[O\]YÿDHJÿYWNCIOMIYÿNC_CNÿPFÿPBFLCÿOPCILÿ[OLPCJÿMHJCNÿPBCÿỲ\BCJM[CÿF_ÿaF[O\OCLYRÿ`OHbM[DNÿQFNJL '/0½'0'½/0¾ '/0½'0'5/.5À-À55- &)ÿãÿ¹(!ÿ%±!³"² ÿ+*(&"*³!ÿ )±"* '-/0-'0/0 5À-À55- &)ÿãÿ¹(!ÿ%±!³"² ÿ+*(&"*³!ÿ )±"* 6789:;;<;=>?ÿABCÿDEFGCÿHDICJÿKHLMNCJÿOLÿPBCÿEFNFQCNRÿSTUVÿUNCJOPÿUFNWFNDPOFHÿXYSTUVYZÿOLÿPBCÿ[CHJCNRÿYKHLMNDH\C 1"Æ È, $3 ½03 mnopqrstuÿwxÿnpmstuyzm{ÿwtÿqsr wtn}uyÿtu~tumuprqrnu =<;0:ÿ<=ÿ;>ef:9?ÿ7lÿ91ÿ1ÿ6ÿ ÿ 683 ÿ6ÿ51 ÿ1 ÿ 721ÿ 3ÿ7 ÿ 34ÿ53476ÿ51 661ÿ1ÿ1 76ÿ7ÿ 74678ÿ43 ÿ1 ÿ ABCÿMHJCNLObHCJÿQDNDHPLÿDHJÿDbNCCLƒÿXSZÿABCÿWF[O\OCLÿDNCÿOHÿ_M[ÿ_FN\CÿDHJÿC_C\PÿDHJÿPBCÿOH_FNIDPOFHÿOHÿPBCÿ`\BCJM[CÿF_ÿaF[O\OCLÿBDLÿECCHÿ GCNO_OCJÿDHJÿOLÿ\FNC\PRÿX ZÿABCÿKHLMNCJÿDMPBFNO CJÿPBOLÿPNDHLD\POFH^ÿNC\FbHO CLÿPBCÿLC\MNOP]ÿOHPCNCLPÿDLLObHCJÿBCNCOHÿDHJÿBDLÿNC\COGCJÿDÿ\FW]ÿF_ÿ ;>ef:9ÿgf::>ÿ<=ÿhhÿ<:fi>ÿ>:<ÿ=f<jÿ=ÿhhÿg:>ÿ=ÿ<j;>ÿgf::i:<ÿ9ÿkÿ99:9ÿ<j:f:<=l 6ÿ743323ÿ7ÿ µ²³ ÿ!"²ÿ **&!#3 1 Å Á -5ÓÔ!º 5-'$53 -'$-0¼3 ¼$5.'3 4135ÿ14ÿ8378ÿ46 l 6ÿ743323ÿ 3 143ÿ1ÿ437 ÿ6ÿ14ÿ6 ÿ6ÿ5176ÿ7ÿ 87 ÿ 753lÿ lÿk1ÿ743ÿ3683 ÿ1ÿ7 3ÿ623ÿ1ÿ6lÿ lÿe 34ÿ 3ÿ87 ÿ1ÿ 7 3ÿ PBOLÿDbNCCICHPRÿXUZÿAFÿBF[JÿOHÿPNMLPÿ_FNÿSTUVÿDH]ÿWD]ICHPLÿIDJCÿFNÿ\NCJOPCJÿPFÿPBCÿKHLMNCJÿPBNFMbBÿFNÿPFÿPBCÿMHJCNLObHCJ^ÿJONC\P[]ÿFNÿOHJONC\P[]^ÿ OHJCEPCJHCLLÿF_ÿPBCÿKHLMNCJRÿX ZÿABCNCÿDNCÿHFPÿDHJÿQO[ÿHFPÿECÿDH]ÿFPBCNÿ[OCHLÿbOGCHÿDbDOHLPÿPBCÿ[OLPCJÿWF[O\OCLÿDHJÿPBCÿWNCIOMILÿDNCÿHFPÿDHJÿQO[ÿ D\PMD[]ÿFNÿ\FHLPNM\POGC[]ÿE]ÿDH]ÿWDNP]ÿDHJÿPFÿWD]ÿPBCÿIFHOCLÿDLÿQC[ÿDLÿDH]ÿMHCDNHCJÿ\FIIOLLOFHLÿPFÿSTUVÿWNFIWP[]ÿPFÿLDPOL_]ÿPBCÿFMPLPDHJOHbÿ g:<ÿ=fÿ f= :fÿf:f:>:<<;=> ~tnprÿpq«u 3ÿ34 653ÿ5 743lÿªlÿ 33 ÿ14ÿ51 ÿ1 ÿ rnr u 3ÿ46 ÿ1ÿ 7ÿ1 ÿ6ÿ7 753ÿ 6ÿ743323ÿ1 yqru3ÿ 8 HFPÿECÿ_OHDH\CJÿE]ÿDH]ÿFPBCNÿ[CHJCNRÿXˆZÿABCÿWF[O\OCLÿ\FIW[]ÿQOPBÿSTUV LÿC[ObOEO[OP]ÿNCdMONCICHPLRÿXTZÿŠFÿDMJOPÿFNÿNCWFNPOHbÿ_FNIÿWF[O\OCL^ÿ \FIWMPCJÿFHÿPBCÿLPDHJDNJÿLBFNPcNDPCÿFNÿWNFcNDPDÿPDE[CRÿX ZÿŠFÿWNF\CCJOHbXLZÿOHÿEDHŽNMWP\]^ÿNC\COGCNLBOW^ÿFNÿOHLF[GCH\]ÿBDGCÿECCHÿOHLPOPMPCJÿE]ÿ DHPO\OWDPCJÿWNCIOMILÿPFÿECÿCDNHCJÿ_FNÿPBCÿ_M[ÿPCNIÿF_ÿPBCÿWF[O\OCLRÿXŒZÿABCÿKHLMNCJÿ\DHÿ\DH\C[ÿPBCÿWF[O\OCLÿDHJÿPBCÿMHCDNHCJÿWNCIOMILÿQO[ÿECÿ WF[O\OCLÿLME C\PÿPFÿNCPNFLWC\POGCÿNDPOHbÿFNÿIOHOIMIÿCDNHCJÿWNCIOMIÿDNCÿOH\[MJCJRÿABCÿJCWFLOPÿFNÿWNFGOLOFHD[ÿWNCIOMILÿDNCÿHFPÿ[CLLÿPBDHÿ FNÿDbDOHLPÿPBCÿKHLMNCJRÿXKZÿS[ÿWNCIOMILÿLBD[ÿECÿWDOJÿPFÿPBCÿOHLMNCNXLZRÿX ZÿŠFÿDJJOPOFHD[ÿDMPBFNOP]^ÿD\PL^ÿDWWNFGD[LÿFNÿ[O\CHLCLÿDNCÿFNÿQO[ÿECÿ HC\CLLDN]ÿDLÿDÿWNCNCdMOLOPCÿPFÿPBCÿCH_FN\CDEO[OP]ÿF_ÿPBOLÿSbNCCICHPRÿX ZÿSTUVÿQO[ÿNC[]ÿMWFHÿPBCLCÿNCWNCLCHPDPOFHLÿOHÿJCPCNIOHOHbÿQBCPBCNÿPFÿ g:<ÿ=fÿ f= :f <j:ÿe9:f>;g:9ÿef<j:fÿ ff<>ÿ<j<ÿ;<ÿj>ÿf:0:; :9ÿ<j:ÿ9= ÿki:<ÿ9ÿkÿ=<j:fÿ>ei>ÿ9e:ÿ> D\\CWPÿPBOLÿSbNCCICHPR;ÿ<j:f:ÿf:ÿkÿ: 0:<;=>ÿ<=ÿ<j:ÿ = :ÿ><<:i:<> ÿh:>:ÿh;><ÿ :h=? f: e;f:9ÿ kÿ<j:ÿgf::i:<ÿ9ÿ;>ÿj=h9;gÿ>i:ÿ=fÿ<j:kÿf:ÿ<<0j:9ÿ<=ÿ<j;>ÿgf::i:< ùùùùùùùùùùùùùùùùùù ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù >;g<ef:ÿ=ÿg:<ÿ=fÿ f= :f <;<h: šƒÿ`me C\PÿPFÿSMJOP ƒÿ D]LÿPFÿU ÿ ÿ œ žÿ Ö ØÙÚÛÜÝÞßàÚáâãäÿæçÿèßßàÿÙéæêÿÖëìíâîÿÖêëïêëðîâêã õö øûßßßßûñòóôòßçßßè

11 ÿ Š ŠŒ Ž ÿ ÿ Žÿ ÿœ Šš Šÿ œ ž ÿœ ŠŽ ŠÿŒŒŸ ÿ ž ÿ ÿ ÿ ÿššÿ ÿš Ÿ ÿ ÿ43262ÿ6753ÿ43323ÿÿ412614ÿ13 ÿÿ 12,3ÿ4%3ÿ.'0/./0ÿ./5../.5-' FGHIJKLIÿNOÿPNLQGQIF!ÿ"#$ÿ%&!ÿ'$ÿ(!)*$ÿ+,ÿ-./-.0 { }~ÿ ÿ ÿƒ 6789ÿ6!:;ÿ"*# &)<!(2:!8 B!*!"7ÿÿ6789ÿ+(&*CÿAC!*ÿÿ+*!)!#"9? TA,!"C!D*(?!!# 6!)&)ÿE.5--00'3 -U./0...U/5 XDT V $0..3 Y$3 Y-03 -U3 ]5?-5-U-?[T%\-5 --.$53 2?4^55_.U.?',6.-'-? 26DD55- 1"; W%?[T-5 W%,T 1AW!: 0'$5'3 50$'U3 U$Y'3Y 0' S=,T -5$-53 U$5Y3. '/0-/'/5>->55-1" 4?B4 26, -5- Y$'3 -$Y'3 `abcdefghijdklmnÿpqÿriijÿcsptÿ`uvwlxÿ`tuytuzxltm

12 ˆÿŠ Œ ŠŽ Œ ÿ ÿš ÿ ˆ ÿ Šš šš ÿœ žˆÿˆ ÿ Šš šš ÿ ˆ ÿ ˆŸž žˆÿ ÿ ž ˆÿ ˆÿ Šÿ ÿ Ž Š ÿ ˆ cdefÿhÿijÿh!1'ÿ!"#$ÿ' 012ÿ456789ÿ6ÿ47ÿÿÿÿÿ )*.ÿ<>)ÿ+ÿÿ' 1++ÿ,?ÿ#)7ÿ &.ÿ ÿÿ%+'ÿ+ÿ% ÿÿ+%+.ÿ% ÿ ))%.ÿ<>)ÿ+ÿ)+*)+? &ÿ*+ 1ÿ'ÿ+,ÿÿ ÿ%+)ÿ+ÿ &ÿ+ÿ!"#$ÿ ÿ23ÿ4* &ÿ 1'?ÿ5+ÿ 1.ÿ<+7.ÿ1 'ÿ(.ÿ50ÿ6+7.ÿ56ÿ23389ÿ+ÿ ÿ!"#$ÿ% + &ÿÿ%''ÿÿÿ()*ÿ+,ÿ-+*).ÿ*ÿÿ/+0ÿ- *ÿ 1ÿ 1.ÿ' +&.ÿ ÿ<&ÿ1=ÿ ).ÿ 11ÿ1 %%+= ÿ &ÿ+ÿ *ÿ+ÿ*)ÿ *ÿ ÿ)&ÿÿ+ÿ!"#$ÿ 1ÿ+ÿÿÿ,+ÿ?ÿ- ÿÿ' ÿ+ÿ0*ÿ<ÿ) &ÿ1 ÿ)+* ÿÿ &'ÿ &ÿ &'ÿ+ÿ!"#$ÿ '+ÿ *ÿ,+ÿÿ+ ÿ ÿ%ÿ+ÿÿ,+) &ÿ ÿÿ:*+)7ÿ;ÿ *'ÿ% '+ÿ% ÿ'ÿ' ÿ%+ÿ+ÿ & <+=ÿ <*ÿÿÿ <*&ÿ+,ÿÿ!1'? ÿ+*&ÿ%+ÿ)%ÿ ))+1ÿ+ÿÿ% ))% 1'ÿ )ÿ+,ÿ &' ))' +%+ÿ' Iÿ<, +ÿ% %&'ÿ0)ÿ)ÿÿ )ÿ<&ÿ!"#$ÿ,+ÿÿ.ÿ%ÿ+ÿ,ÿe+ÿ+,ÿ)fÿ )ÿeÿÿ0)ÿ &ÿ,+)ÿ% *,ÿ*ÿ+)'.ÿ'ÿ+,ÿ% &'ÿ+,ÿÿ<ÿ0+ÿ)+ÿ+ÿÿ)&ÿ1=ÿ+ÿ!"#$?ÿÿÿ=+) +ÿÿ,+ÿÿ% *ÿ%''ÿ* ÿ%''.ÿ<>)ÿ+ÿ ÿ+ÿ &'.ÿ,+'ÿ 1 ÿ %ÿ2h.ÿ0ÿ% &ÿ%+*)&ÿ)+*ÿ<)+'ÿ,*&ÿ ÿ &ÿ'+1 *ÿ ÿ+)ÿ+,ÿ ÿ%''ÿ+ÿ=ÿ0)ÿ' 1ÿ+ÿ*+ÿ% ÿ+ÿÿ+ÿ &ÿ7ÿ* ÿÿÿ=ÿ+,ÿ &ÿÿ &ÿ+ÿ 1ÿ+ÿÿ 1'.ÿÿ)=ÿ ÿ)ÿ &ÿ<)+'ÿ% &ÿ*+.ÿ!"#$ÿ )ÿÿ, &ÿÿÿ <*&ÿ %%+ÿ!"#$ÿ & )ÿ+,ÿÿ <*ÿ,+ÿ *ÿ'ÿ<&ÿ &ÿ *ÿ<ÿ ÿ1 &ÿ ÿÿ 'ÿ 1'? +ÿÿ +&ÿÿ, ÿ,ÿ* 1ÿ+ÿ!"#$ÿ ÿ*+g% &ÿ0ÿ%)ÿ+ÿ)ÿ%+*)&?ÿ!"#$ÿ )ÿ0ÿ,*ÿ *ÿ 1ÿ+ÿ )ÿ%+*)ÿ, ÿÿe)ÿ &ÿ, +&ÿ+ÿÿ) )ÿ%+*)&?ÿ,ÿ )ÿ<&ÿ!"#$.ÿ<ÿ*+ ÿ*=ÿ+ÿ )*ÿ & *ÿ ÿ & 0J2ÿD55ÿ6ÿAAB5Aÿÿÿÿ0 0O2ÿCC886Mÿ4578B79ÿÿ'+&ÿ% 0L2ÿ545986ÿ6ÿ96MNAÿÿÿ%ÿ 'ÿ )+'% ÿÿ%+*)ÿe)%ÿ,+ÿÿÿ+,ÿ'+1 ÿÿÿ &ÿ+ÿ% ÿ<)+'ÿÿ,+ÿ &ÿ,+ÿ ÿ+,ÿÿ,ÿ &ÿ + &ÿ *ÿ%''ÿ+0ÿ<&ÿÿÿ*1ÿ,+'ÿ *'ÿ +?ÿ,ÿ!"#$ÿ ÿ+ÿ)+)ÿ ÿ<&ÿ!"#$ÿÿ+*&ÿ,+ÿÿ%''ÿ 1ÿ 1ÿÿ ÿ*+ÿ% &ÿ+<=+ÿ+?ÿÿÿ=ÿ+,ÿ ÿ 'ÿ &ÿ *ÿ*ÿ ))+ÿ'<ÿ+ÿ ÿÿÿ+ÿ+*=ÿ+ÿÿ<>)ÿ+,ÿ ÿÿ +Kÿ!"#$ÿ+ÿÿ+ÿ)+)ÿ+ÿÿ )ÿ%+*)ÿ &ÿ&%ÿ+,ÿ')* ÿ'ÿ &ÿ)ÿ) + =ÿ<ÿÿ+ÿÿ ÿÿ'ÿÿ,) *ÿe+ÿ+ÿe+ÿ+,ÿ).ÿÿÿ!1'ÿ 1.ÿ)+)+ÿ+ÿ+.ÿ!"#$ÿ0*ÿ1=ÿÿÿ0ÿ+)ÿ+,? +ÿ+,ÿÿ7?ÿÿÿ &ÿ+*=)&ÿ%+)1? ÿ )ÿ%+*)&ÿÿ?ÿ!"#$iÿ% ÿÿ,*ÿ,+)ÿ 1'.ÿ,ÿ+'ÿ+ÿ)+).ÿÿIÿ ÿ,)ÿ *ÿ%&ÿ+ÿÿÿ ÿ &'ÿ ÿÿ ÿ ÿ+ÿ *ÿ+ÿ<ÿ + 1'ÿ+ÿ ÿ0*ÿ+ÿ %%*ÿ<&ÿÿ *ÿ%''ÿ+ÿ '.ÿÿ%+*)&ÿ'<. 1ÿ 1' &ÿ,ÿ<&ÿ)ÿ, )ÿ *ÿ0ÿ%)ÿ+ÿ )+? ))+ÿ'<ÿ *ÿ)+'%+ÿ+,ÿ)ÿ *ÿ<ÿ'ÿ+ÿ)+'%ÿ 0P2ÿ94A8Mÿ89B5Aÿ46M8A89ÿ,ÿÿ )ÿ%+*)&ÿÿ )+ÿ ÿÿ ÿ1*ÿ &ÿ <*ÿ+ÿÿ ÿ=<*ÿ*+ ÿ%''ÿ* ÿ%+1ÿ,+'ÿ%+*)&ÿ+ÿÿ<>)ÿ+ÿ+%)=ÿ ÿ 1ÿ+ÿ )+.ÿÿ &ÿ)+'%+ÿ+,ÿ)ÿ &ÿ, *ÿ0ÿ%)ÿ+ÿ )+ÿ' 1.ÿÿÿÿ%+'ÿ+ÿ% &ÿ)+'%+ÿ+,ÿ)ÿ &ÿ<ÿ)+*)ÿ ÿ %%*ÿ<&ÿ!"#$ÿ+ÿÿ+ )+ÿ &ÿ+ÿÿ *ÿ<ÿ'ÿ ) &ÿ+ *&ÿ+, ) 0R2ÿ8AÿAS5Tÿÿ, ) 1 0Q2ÿ7Cÿ89B5Cÿ,ÿÿ )+'% +ÿÿ ))ÿ*ÿÿ< *)* 1ÿÿ%+*)&.ÿÿÿ &ÿÿ 1'ÿ*ÿ ÿÿ+ ÿ%''ÿ)+'%ÿÿ *ÿ, )ÿÿ!"#$ÿÿ% )ÿ) ÿ% 1ÿ% 'ÿ )ÿ) )ÿ%+*)&ÿ%+=ÿ & ÿÿ,*ÿ+ÿ*ÿ)ÿ+ÿ <*ÿ% 1ÿ+0ÿÿ:*+)7ÿ/ÿ<1ÿ+ÿ %%*&ÿ+ÿÿ!1'ÿ ))+%%+ÿ ÿ+ÿÿ!1'.ÿ )ÿ0ÿÿ%+*)&ÿ%+=+ÿ0)ÿÿÿe)ÿ+,ÿÿ ÿÿ,ÿ ÿÿ+ÿ ÿÿÿ%ÿ ÿ 'ÿÿÿÿ%+*)&ÿ )ÿ,+ÿÿ+? ÿÿ<&ÿ* ))ÿ ÿ+,ÿÿ 0.ÿ+0 1ÿ+ÿ% *ÿ%+*)&ÿ,)=ÿ ÿÿÿ *ÿ<ÿ%+<*ÿ,+ÿ% &ÿ.ÿ+ÿÿ!'+ÿ" 1ÿ +Kÿ+ÿ1ÿ+ÿ< '+ÿ+,ÿ%''ÿ &ÿ) )*.ÿ*ÿ+0ÿ) +ÿ+,ÿ)+= &'ÿ+,ÿ%''ÿ = *,ÿ+,ÿ )ÿÿ,+ÿ.ÿ,+'ÿÿ,ÿ,)=ÿ )ÿ<&ÿ!"#$ÿ0)ÿÿ *ÿ?ÿ,ÿ+.ÿÿ 1?ÿ,ÿ!"#$ÿÿ ÿÿÿ()*ÿ+,ÿ-+*).ÿ ÿ )ÿ+ÿ< ÿ5+)ÿ+,ÿ# *ÿiÿ )ÿ)+'% *,ÿ+,ÿ )* *ÿ+ÿ 'ÿ'ÿ<ÿ+0 +.ÿ!"#$ÿ' &ÿ ÿ ÿ+,ÿ)+=? 0WX2ÿT57ÿYA679ÿÿA65Aÿÿ!1'ÿ<)+'ÿ +1 1ÿ ÿÿ1ÿ* *ÿ+)'ÿ ÿÿÿ!1'ÿ' 0,*ÿ ÿÿ)ÿ!1'.ÿ0ÿ ÿ+,ÿ?ÿ"+ÿ!k+ &ÿ<ÿ 'ÿ<&ÿ, ÿ.ÿÿ0*ÿ<ÿ) ))%ÿ<&ÿ!"#$.ÿ )'*.ÿ;g' *ÿ+ÿ+ÿ*)+)ÿ' *ÿ)+ÿ ÿ<1ÿ)+ *)* ÿ+ÿ ÿ= ÿ )ÿ0ÿ!"#$ÿ' *ÿ *&ÿ< ÿ+ÿ!"#$.ÿÿ ÿ,+) ÿ <*ÿ)+ )ÿ *ÿÿÿÿ &ÿ)ÿ &ÿ)? *ÿ)+ÿ 'ÿ!1'ÿ ))% ÿ2u8v3ÿ+,ÿ )ÿ ÿÿ+ÿ ÿ&? *ÿ<ÿ'ÿ ÿ)+ )ÿ*ÿ)ÿ'?ÿÿ ÿ,*&ÿ,+) <*ÿ%*) *ÿ)+ÿ+ 0WW2ÿCBMÿCÿC89S665CÿASAZÿAS5T9ÿ,ÿÿÿÿ* ÿÿ' 71ÿ ÿ*+ ÿ% &'ÿ+ÿ!"#$ÿ<&ÿ'+ÿ ÿÿ'<ÿ+,ÿ &ÿ%),ÿ<&ÿ* 0ÿ[ÿ &ÿÿ4)+.ÿ & &ÿ+ÿ!"#$ÿ ÿ*)&ÿ) 1ÿ *ÿ+ÿÿ' E''ÿ) 1ÿ%'ÿ<&ÿ* 0ÿ[\ÿ+,ÿ &ÿ*ÿ *'.ÿ<>)ÿ+ÿ ÿ'''ÿ, *ÿ) 1ÿ+,ÿ]2?33.ÿÿ4)+?ÿ,ÿ 1. 0W12ÿAAMM86ÿ!"#$ÿ' 0WJ2ÿ76ÿ5A8NCÿ5ÿ68Aÿ6ÿAAMM86ÿ!&ÿ% ))7ÿÿ++.ÿÿÿ0*ÿ% ÿ*'ÿ%),ÿ<&ÿ* +ÿ% &ÿ *'ÿ ))+1ÿ+ÿÿ'ÿ+,ÿÿ+ÿ )*ÿ ÿ))7ÿ%+)1ÿ,ÿ+ÿ+ÿe)ÿÿ*ÿ+,ÿ]h[ÿ+ÿÿ *ÿ )ÿ%+*)ÿ, &ÿ+ÿ 1'ÿ0ÿ!"#$?ÿ- )ÿ<&ÿ!"#$ÿ,ÿ1=1ÿ &'ÿ+,ÿ +&ÿ+)ÿ '+ÿ%'ÿ<&ÿ* ÿ%''ÿ ÿÿ,*ÿ< * 0?,)1ÿÿ? ))* +ÿ+,ÿÿ 0ÿ]2[?33ÿÿ4)+? 1'ÿ ÿ0+ÿ )*ÿ &ÿ &ÿ* <*&ÿ+ÿ+<*1 )ÿ%+*)&ÿÿ &'ÿ' +ÿ+ÿÿ ))+ ÿ+ÿ!"#$ÿ )ÿ0ÿÿ'ÿ+,ÿÿ,ÿ' 'ÿ+,ÿ *1ÿ+,ÿ!"#$Iÿ5+)ÿ+,ÿ# ÿ) 1'.ÿÿÿÿ0*ÿ% )*ÿ%+*)&?ÿ!&ÿ'+&ÿ!"#$ÿ)=ÿ,+'ÿ *ÿ+ÿ<ÿ'ÿ+ÿ<ÿ% )ÿÿ+ÿ!"#$ÿ +ÿ' &ÿ!"#$ÿ &ÿ<ÿ)ÿ+ÿÿiÿ *ÿ<ÿ'' &'ÿ+,ÿ ÿ) )* ÿ *&ÿ% +ÿ) *'ÿ+ÿ!"#$.ÿÿ,*ÿ+ÿ & )ÿ)+'% <*ÿ,ÿÿÿ+ 0WL2ÿ65ÿ9ÿ^ÿA6MMA86ÿ_49ÿ,.ÿ,+ÿ)+*)+.ÿÿ )ÿ+ÿÿ < *,.ÿ 'ÿ+,ÿÿ%+*)&.ÿ)ÿÿ+ÿ+ÿ1 '+ÿÿ!"#$ÿ0ÿ &ÿ%*ÿ% ÿ+=ÿ+ÿ0+'=ÿÿ*ÿ+ÿÿ'+&?ÿ5+ÿ,ÿ+,ÿ*ÿ ÿ ÿ)+= 1'ÿÿ,ÿ+ÿ 1ÿ0*ÿ<ÿ? ÿ +&ÿ U+ÿ+ÿ% ÿ]2?33ÿ &ÿ0+ÿÿ+ÿ *ÿ<ÿ'?ÿÿÿ=ÿ ÿ * ÿ'%*+&ÿ+,ÿ!"#$.ÿÿÿ ÿ!"#$ÿ.ÿ+ÿÿi 1.ÿ,ÿ%'.ÿ%ÿ+ % &ÿ + <*ÿ +&ÿ,ÿ ÿ)+ÿ ÿ0*ÿ ÿ+ÿ + <*ÿ)+*)+ÿe%.ÿ ÿ%'ÿ<&ÿ* 0ÿ+ÿ1 ÿ<&ÿÿ)+ÿÿ4)+.ÿ +&ÿ +&Iÿ,ÿ ))+ÿ0+ 0WO2ÿ5BCÿA5C89ÿÿÿ0*ÿ)=ÿ )+? ÿ,ÿ+,ÿÿ, )ÿ) 1ÿ,ÿÿ ))+ÿÿ=+* *&ÿ%% ÿÿ,*ÿ<,+ÿÿ* ÿ *'ÿÿ ÿ ÿÿ+ÿ%'ÿ<&ÿ* ÿ &ÿ 1ÿ+ +&ÿ)+ *ÿ< 0WQ2ÿ6ÿÿA6C886ÿ6ÿ6Y88Tÿ89B5Aÿÿ 4)+.ÿ) <+7ÿ%ÿ+ÿÿÿ+ 0WP2ÿ89B5AÿTÿ65ÿY56Z5ÿÿ <&ÿ* ÿ' 0? ÿÿÿ) *)*% ÿ )&ÿ ))+1ÿ+ÿÿ`*ÿ+,ÿa9ÿ ÿÿiÿ *&ÿ+ÿÿ01?ÿ!"#$ÿ 1ÿ ÿ!"#$ÿ' )ÿ ÿ!"#$ÿ' 1ÿ+ÿ<+7ÿ ÿ+ÿ% 7ÿ+ÿ% 1'ÿÿ+ÿÿ &ÿ )% ÿ ÿÿÿ)+).ÿ%* 'ÿÿÿ + +ÿ0ÿ%)ÿ+ÿÿ *ÿ+g, 1'ÿÿÿIÿ ÿ)++ÿ,+ÿ+< )'.ÿ <*ÿ=)ÿ) )) )+ÿ+ÿ01ÿ+,ÿ )&ÿ+,ÿ 1ÿ 1ÿ+,ÿ]23?33?ÿ!&ÿ'''ÿ+ÿ,*&ÿ 1.ÿ+ÿ!"#$Iÿ &ÿ)ÿ)*+? )ÿ)+= 1? ÿ!"#$ÿÿ+ÿ*1 &ÿ, )ÿ )?ÿ!&ÿ)*+ÿ' ÿ,ÿ0*ÿ<ÿ)ÿ *&ÿ<+ÿ<&ÿ &1ÿÿ ÿ<&ÿÿ ÿ%' 1ÿ+ 0ÿ 0WR2ÿ9BAA99659ÿCÿ998T9ÿ!*ÿ*1 01X2ÿM87886ÿ6ÿM8Y8M8ÿ^ÿAM879ÿT89ÿA6ÿÿÿ<&ÿ=+) 0ÿ)+ÿE)%ÿ,+ÿÿÿ+,ÿ'+1 &ÿ%+ÿ*+ ÿ U+ÿ+ÿ &ÿ )ÿ+ÿ, *ÿ+ÿ *ÿ1ÿ1=ÿ+ÿ!"#$ÿ )ÿ%+ÿ+ÿÿ'ÿ 1ÿ ÿ*+ÿ% &? ÿÿ!1'ÿ<)+'ÿ *ÿ<,ÿ!"#$iÿ))+ÿ <*&ÿ0 ÿ<1ÿ)+ =ÿ ÿ* 1?ÿÿÿ0*ÿ+ÿ ÿ!"#$ÿ,+'ÿ ).ÿ% ÿ+ÿ% &ÿ)* %ÿ23?ÿ!"#$iÿ* '.ÿ* 1ÿÿ!1'ÿ 0ÿ ÿ) <*&ÿ,+ÿ< ÿ+,ÿ U+ÿÿ%+*)ÿ0+ÿ!"#$I )+ÿ0)ÿ' )ÿ+,ÿ &ÿ+,ÿÿ'ÿ+,ÿ &ÿ<ÿ* ÿ+ 1!"#$ÿ' 01W2ÿC89AM69B5ÿÿ 0112ÿ85ÿC6AB7ÿ^ÿT6N58TÿMDÿ^ÿ65A7ÿNBÿÿ+)'ÿÿÿÿ <&ÿ<+ÿ% 1 ÿ)ÿ+ÿ%+=ÿ!"#$ÿ0ÿ,*ÿ 1'ÿ+ÿÿ0+1,*ÿE)ÿ+,ÿ ÿ!"#$ÿ &.ÿ ÿe)%ÿ ÿÿ+%+.ÿ%+)ÿ *ÿ<ÿ*1 ÿ ÿe)*=*&ÿÿÿ(%'ÿ#+ÿ+,ÿÿ( ÿÿ% )ÿ)+'% 1 ÿ)+'%*ÿ,+' &ÿ+,ÿÿ%+0ÿ )+ÿ+ÿ,+)ÿÿ1ÿÿÿÿ(%'ÿ#+ÿ+,ÿÿ( &ÿ+ÿ)+'% %ÿb?ÿÿ* ÿ 0ÿ+,ÿÿ +ÿ1 *ÿ<ÿ*'ÿ+ÿÿ ÿÿ ÿ) 1ÿ 1.ÿ ÿ+,ÿ50ÿ6+7.ÿ#+&ÿ+,ÿ50ÿ6+7? *ÿ, ÿÿÿiÿ &ÿ' '+ÿ+,ÿÿ%)% )ÿ ÿ )ÿ%+*)&ÿ+ÿ%+*).ÿ)*1.ÿ0+ÿ*' ÿÿ ÿ *ÿ<* )ÿ+ 1'ÿ<0ÿ!"#$ÿ ÿÿ,+ÿÿ0*ÿ1+=ÿÿ ÿ+,ÿ50ÿ6+7.ÿ#+&ÿ+,ÿ50ÿ6+7.ÿ 1ÿ+ÿ<+7ÿ 1.ÿE)%ÿÿÿ=ÿ+,ÿ1+ÿ1*1)ÿ+ÿ0*,*ÿ')+)?ÿ!&ÿ)* 'ÿÿÿ ÿÿÿ +.ÿÿ 1'ÿ,+ÿ4)+ÿ.ÿ4)+? ÿÿÿÿ0 ÿ ÿ) ÿ) ÿ+*&ÿ<ÿ) ÿÿ))+ÿ *)* +ÿ+,ÿ =ÿ 1ÿÿ &ÿ+<>)+ÿ+ÿ) ÿ%''? ÿ01ÿ1 ÿ +K ' =ÿ <>)ÿ+ÿÿ>)+ÿ+,ÿÿ* '%+0ÿ+ÿ+ÿ+?ÿ+ÿÿEÿ ÿÿ0*ÿ++ÿ &ÿ+ÿÿ<&ÿ+ÿ>1'ÿÿÿ)ÿ#+? 0ÿ ÿ)+ÿÿ,+ÿÿÿ%)1ÿ% ÿÿÿÿ%+ÿ+ÿ)* 'ÿ+=1ÿ''&ÿ,+ÿ ÿÿÿ'%+0ÿ+ÿÿ+ÿÿ 1 %? &ÿ +.ÿ)ÿ+=1ÿ''&ÿÿe%*&ÿ0 1'ÿ0+ÿ &ÿ)+ÿ ÿÿ= =ÿ ÿÿÿ *ÿ11ÿÿ 1ÿ+ÿ< ÿ<ÿ,*& klmnopqrstuÿwxysstÿnmkzÿk{ }~ÿk { { ~ ƒ

13 vwxyÿ{ } ~{ } ÿƒ ÿ{ ÿ ˆ yšÿ~{ Œ { ÿ Ž y yšÿ~{ { ÿ~~ { ÿƒyx w yšÿvy ˆ ˆ w yÿ ÿ ˆ yÿ w yÿ ÿ ÿ ÿ78ÿ ÿ2545ÿ30392ÿ ÿ858ÿ 3872ÿ ÿrstuÿp"$ÿ%%$ÿsvÿÿss)ÿ$ÿ%ÿÿ$ÿ*$ÿ*w,ÿ$wÿ ÿÿÿÿÿ "ÿ#$%$ÿ&ÿ'(ÿ#%)ÿ#$%$ÿ&ÿ ÿ ÿ$ÿ#oabÿ,ÿ*$+ÿ ÿ$ÿxÿyÿ'(%*!ÿ#ÿkÿ$ÿz*ÿkÿp"ÿ[!ÿÿ$ÿ%*!ÿkÿ$ÿ :;<=>1?\<ÿ.8BJ21>ÿ]]ÿ^B;_>=J2.5ÿ.B<1-<ÀÿC0ÿ/281>ÿ21>L<ÿB;?ÿ./;?323/;<ÿ/Gÿ28/<1ÿJB>BI>BJ8<ÿ ÿwÿ ÿ#$%$ÿ&ÿ'(ÿ#%)ÿ#$%$ÿ&ÿ '()ÿ*+)ÿÿ#$%$ÿ&ÿ'(ÿ#,%!ÿ ÿddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddÿddddddddddddddddÿdddddddddddÿ efghijklÿmnÿgojklpÿmkÿ0jiqmkerlpÿlsklolgihietlÿ7eiulÿÿ ÿ1hilÿ

14 ƒ ÿ ˆ ˆŠ Œ Ž ÿ ÿ Œÿ ÿš ˆ ˆÿ š œ ÿš ˆŒ ˆÿŠŠ ž Ÿÿ ƒ ÿ œ ƒ ÿ ÿ ÿ ƒ ÿˆÿÿ ÿˆ 1ÿ4 "293"4ÿ#ÿ819ÿ8321 4$3 %&'()*)%+(&ÿ-*ÿ.-()%& ÿ738349ÿ813ÿ /ÿ ÿÿ4ÿ ÿ455ÿ64$ÿ7ÿ 61ÿÿ5 094ÿ ÿÿ "834ÿ!! 8389ÿ3245ÿ 2834ÿÿÿ0 8"4ÿ9213ÿ91$9ÿ84ÿ945ÿ3"3"3ÿ3"29ÿ F.>ECLAÿ=;ÿBCMNEÿL?ONÿ<OC?ÿPONÿNADEÿE>ÿEQAÿB>?>PCDRÿSAMN>DNTADECECANÿ=;ÿEQAÿUODVMWSEL;ÿ.>ECLCDRÿ%ADEAMÿ>Dÿ*A=ÿXYZÿ[\[X] 5$!554949ÿ1845ÿGFGÿ44ÿ4345ÿ$ÿ ÿ3"4ÿH27ÿ855213ÿ3"4ÿ9893ÿÿ523239ÿ3ÿ19434ÿ3"4ÿI2ÿFJ7ÿÿ498213ÿ81ÿ2143ÿH2ÿ ÿ4K24ÿ3"83ÿ $94ÿ1829ÿ52998ÿ3"4ÿ43ÿH2 83 8g8!`ÿ.>ECLAÿ=;ÿA?ALEM>DCLÿEMODN<CNC>DÿPONÿNADEÿE>ÿEQAÿB>?>PCDRÿSAMN>DNTADECECANÿ=;ÿEQAÿUODVMWSEL;ÿ.>ECLCDRÿ%ADEAMh F"293"4ÿ#ÿ819ÿ83217ÿJÿ_4121ÿ`814ÿ3"7ÿ2913"7ÿaÿbbJJcddd F4$43ÿ!ÿ4941$817ÿ94ÿ#ÿe"2314ÿ``27ÿbÿ73"ÿ72f3"ÿ734437ÿ7234ÿb7ÿa ÿaÿbbJbb0 'ALCSCADEÿ.O<AÿOD^ÿ+^^MAN i94312ÿ ÿ219549ÿ ÿ13249ÿ528ÿ41829ÿji1829/34f3ÿ815ÿi1829/26k7ÿ815ÿ494312ÿ5838ÿ2134"8134ÿjikÿ gi (QAÿB>?>PCDRÿO^^MANANÿPAMAÿD>EÿNADEÿEQCNÿ=ODVMWSEL;ÿD>ECLAÿ^WAÿE>ÿODÿWD^A?CnAMO=?AÿO^^MANZÿo^WS?CLOEAÿ>BÿODÿO^^MANÿ?CNEA^ÿO=>nAZÿomÿ^WS?CLOEAÿ>BÿO SMABAMMA^ÿO^^MANZÿ>Mÿppÿ>WEÿ>Bÿ^OEAÿB>MPOM^CDRÿ>M^AMNÿPCEQÿq:m:h gi.-()%&ÿ%&'()*)%+()-. %tt&%*ÿ.-()%&ÿ-*ÿ& &%('-.)%ÿ*) ).} =A?CABh taaecdrÿ>bÿ%ma^ce>mÿ.>eclanÿ>d?;ÿu-bclco?ÿ*>m<ÿv\wx]ÿmwmnwodeÿe>ÿ*a^ÿh'hÿuodvhÿmh[\\[uoxuxxzÿoÿd>eclaÿl>deocdcdrÿeqa L><S?AEAÿ:>LCO?ÿ:ALWMCE;ÿ.W<=AMÿu::.xÿ>BÿEQAÿ^A=E>MuNxÿPONÿBWMDCNQA^ÿE>ÿO?ÿSOMECANÿ?CNEA^hÿ(QCNÿ>BCLCO?ÿL>WMEÿL>S;ÿL>DEOCDN )Zÿr>NASQÿ:SAAEsADNZÿ^AL?OMAÿWD^AMÿEQAÿSADO?E;ÿ>BÿSAMsWM;ÿEQOEÿ)ÿQOnAÿNADEÿEQAÿOEOLQA^ÿ^>LW<ADEÿE>ÿEQAÿO=>nAÿ?CNEA^ÿADECECAN EQAÿMA^OLEA^ÿ::.ÿONÿMAyWCMA^ÿ=;ÿEQAÿ=ODVMWSEL;ÿMW?ANÿOD^ÿEQAÿrW^CLCOM;zNÿSMCnOL;ÿS>?CLCANh CDÿEQAÿ<ODDAMÿNQ>PDZÿOD^ÿSMASOMA^ÿEQAÿ%AMECBCLOEAÿ>Bÿ.>ECLAÿOD^ÿEQOEÿCEÿCNÿEMWAÿOD^ÿL>MMALEÿE>ÿEQAÿ=ANEÿ>Bÿ<;ÿCDB>M<OEC>DÿOD^ 834ÿ64$ÿc7ÿ /9/94"ÿ7443{419 (QAÿB>?>PCDRÿSAMN>DNTADECECANÿPAMAÿNADEÿD>ECLAÿEQM>WRQÿEQAÿL>WMEzNÿ%tT&%*ÿA?ALEM>DCLÿ<OC?ÿu&<OC?xÿN;NEA<ÿ>Dÿ*A=MWOM;ÿX[Zÿ[\[XÿOEÿEQAÿO^^MANuANxÿ?CNEA^ =A?>P].O<A 1ÿ$4"89ÿÿ4523ÿ689"21ÿ7K84ÿa89ÿ44893ÿ``ÿ$$193421~98"291 1ÿ$4"89ÿÿ4523ÿ441ÿg8ÿg14ÿÿ``ÿ$$193421~98"291 &<OC?ÿ+^^MAN 29ÿ ÿÿ ÿ$4"89ÿÿ4523ÿ 4938ÿg"85ÿ81ÿ4134ÿ``ÿ$$193421~98"291 43ÿÿ5181 1ÿ$4"89ÿÿ ÿ283ÿ 29ÿa4"813ÿ44949ÿ``ÿ$ ~ ÿ{"11"~ ÿ$4"89ÿÿ4523ÿ112344ÿg2289ÿ112344ÿgÿ019445ÿ45239ÿ$981594~9I{981ÿ194259~9I{981

15 ABCDÿFGHGIFJKHLMLÿNOPÿFQKÿRSTDUÿIFVGWVFGÿXYZD[DUÿIFVGKVFGÿII\F]\Q^ÿNDCP _`BaDUÿAD[ZSbSPBZDÿObÿcOZSPDÿdBaDÿG]ÿObÿGJ ÿ 03ÿ59ÿÿÿ 249ÿ1 74ÿ09ÿ8!73"ÿ#73159ÿ ÿÿ78ÿ 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ2$17ÿ&1,4ÿ+"ÿ"3%ÿ(('ÿ",.5"42$1"-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ3234ÿ445$4ÿ!75ÿ'34ÿ(('ÿ",.5"42$1"-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ3423ÿ43%ÿ&374ÿ'13"ÿ(('ÿ)(''ÿ(('ÿÿ*1"57ÿ+45$3ÿ27,452ÿ((' ,3-57ÿ/7$-,4$%.347, ÿ+-ÿ0", 07,"2ÿ7-ÿ152 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ64ÿ42ÿ454ÿÿ(('ÿ",.5"42$1"-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ0374ÿ'$41237$4ÿ<ÿ022ÿ'7%ÿ8%,21.57"25$73:-57ÿ "25$73:-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ0374ÿ'$41237$4ÿ<ÿ022ÿ' ÿ8%,21.57"25$73:-57ÿ "25$73:-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ8139ÿ(('ÿ "5-3ÿ: "5-3 "15ÿ-ÿ;,21 64%ÿ0-ÿ042"4 72ÿ)-ÿ>"4 7ÿ$"8ÿ78ÿ0374ÿ'$41237$4ÿ<ÿ022ÿ5-ÿ8%,21.57"25$73:-57ÿ "25$73:-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ!$ÿ#743$ÿ14ÿ2,45ÿ'7%ÿÿ13ÿ&332ÿ14ÿ2,45ÿ'7%ÿ42"4.5"5-57ÿ 72ÿ&-ÿ'4 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ)415ÿ?"53415ÿ754ÿ0"3174ÿ62ÿÿ?"53415ÿ'7%ÿ'775"3$ÿ?127ÿ'7% 254%.5"5-57=4152.5"5-57=2".5" %ÿ>,43: 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ'713ÿ48151"ÿ'713ÿ48ÿ25,4ÿ' "4ÿ754ÿ<ÿ(1$3ÿ'7%ÿ!$ÿ'75315,3ÿ(1$3ÿ<ÿ754ÿ'7%ÿ,"15ÿ&415ÿ'7%ÿ78ÿ#5ÿ*2$14 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ?!ÿ&4152ÿ(('ÿ2ÿ3ÿ874ÿÿ'13"ÿ'13%ÿ(113ÿ4342$1ÿ2,43:.2,43:23%-57 /2" %ÿ+-ÿ&74 74ÿ&3$ÿ0"2 7ÿ$"8ÿ78ÿ-&-ÿ!4,23ÿ-&-ÿ!4,23ÿ/84%--274.,27/-7ÿ/84%--274.,27/-7 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ0ÿ72375ÿ(('ÿ/"2.83"5-57ÿ1"43.83"5-57=1" , $ÿ*-ÿ(21 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ&$7'74ÿ474312ÿ/" ÿ 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ(1ÿ+3ÿ' ÿ/" ÿ >1ÿ+-ÿ',::1 (,4ÿ01"21 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ6ÿ&$75ÿ(2ÿ"ÿ?233ÿ(('ÿ25,::1.25$"5-57ÿ24,35%.25$"5-57 (2"1ÿ'47"ÿ*1" 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ'713%ÿ02ÿ25327.,4-57ÿ/54"1.,4-57=2872$.,4-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ041974ÿ4431ÿ4342$1ÿ(ÿ$1""."42$4-57ÿ547/."42$4-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ)374%ÿ'7"ÿ&5$73:ÿ-'-ÿ "25$73:-57ÿ "25$73:-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ-&-ÿ!4,23ÿ-&-ÿ!4,23ÿ",4-1"21.,27/-7ÿ +15$"ÿ0-ÿ&1473 7ÿ$"8ÿ78ÿ0374ÿ'$41237$4ÿ<ÿ022ÿ' ÿ "25$73:-57ÿ "25$73:-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ0374ÿ'$41237$4ÿ<ÿ022ÿ5-ÿ "25$73:-57ÿ "25$73:-57 #7"ÿ-ÿ05: 7ÿ$"8ÿ78ÿ'41374ÿ3234ÿ445$4ÿ!75ÿ'34ÿ(('ÿ5:.5"42$1"-57ÿ82.5"42$1"-57 7ÿ$"8ÿ78ÿ0374ÿ'$41237$4ÿ<ÿ022ÿ'7%ÿ "25$73:-57ÿ "25$73:-57

16 ÿ 03ÿ59ÿÿÿ 249ÿ1 74ÿ09ÿ8!73"ÿ#73159ÿ ÿÿ78ÿ ("ÿ47$ÿ+7 #7"ÿ/ÿ05, 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ14ÿ2.ÿ234ÿÿ++%ÿ5,-5"4.$1"/57ÿ82-5"4.$1"/57 671" $25$1"/579401&312" $25$1"/57 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ%713ÿ28151"ÿ%713ÿ28ÿ25(4ÿ%413742ÿ"7-2,5"3/57ÿ 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ2$17ÿ&'(4ÿ)"ÿ"3*ÿ++%ÿ5,-5"4.$1"/57ÿ82-5"4.$1"/57 743ÿ:/ÿ#12 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ7"$*ÿ%2("3*ÿ%7*ÿ412-52"3/57ÿ 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ;457ÿ#317"ÿ2(45ÿ%7*ÿ412-52"3/57ÿ 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ34317"ÿ1"13*ÿ2(45ÿ%7*ÿ412-52"3/57ÿ 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ31"ÿ474312ÿ78ÿ7415ÿ5/ÿ28"125$4-45"*7/57 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ!ÿ"3*ÿ+//ÿ28"125$4-45"*7/57 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ4(ÿ0"73ÿ147(ÿ++%ÿ28"125$4-45"*7/57 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ0+%ÿ)3ÿ%74/ÿ28"125$4-45"*7/57ÿ &573ÿ"125$4 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ&!:ÿ%342ÿ%74/ÿ28"125$4-45"*7/57ÿ &3ÿ:/ÿ78 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ*41ÿ)3ÿ147(ÿ++%ÿ28"125$4-45"*7/57 7ÿ$"8ÿ78ÿ3423ÿ43*ÿ&374ÿ%13"ÿ++%ÿ7+%%ÿ++%ÿÿ;1"57ÿ)45$3ÿ27(452ÿ++%ÿ "3/57 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ;741,7ÿ147(ÿ474312ÿ5/ÿ28"125$4-45"*7/57!$72ÿ13 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ+.743ÿ7ÿ23742ÿ++%ÿ /57 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ04*ÿ)4.3"5ÿ!$4ÿ++%ÿ / "3/57!$72ÿ&/ÿ24 /&/ÿ!4(23 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ+1ÿ)3ÿ% ÿ /57ÿ!2!7+9ÿ< &!17/#:/:%-(275/7ÿ 7ÿ$"8ÿ78ÿ%41374ÿ&$7%74ÿ474312ÿ /57ÿ