Oversize Permits

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Oversize Permits"

Bản ghi

1 =OMMP

2 q~ääé=çñ=`çåíéåíë _~ÅâÖêçìåÇ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N lîéêëáòé=méêãáí=bäáöáäáäáíó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O fåçáîáëáääé=iç~çë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K P ^ååì~ä= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K P aéåóáåö= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K P iéö~ä=séüáåäé=aáãéåëáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Q lîéêjeéáöüí=iç~çë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K R lîéêëáòé=méêãáí=`çåçáíáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K S bëåçêí=séüáåäéë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K T bèìáéãéåí K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K U `çåñéçéê~íáçå=_êáçöé=~åç= K K K K K K K K K K K K K V =fëëìáåö=içå~íáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NM

3 _~ÅâÖêçìåÇ lîéêëáòé=méêãáí=bäáöáäáäáíó =~êé=áëëìéç=ïüéå=~å=áåçáîáëáääé=äç~ç=ãìëí=äé ãçîéç=çå=mêáååé=bçï~êç=fëä~åç ë=üáöüï~ó=ëóëíéã=íü~í=éñåééçë äéö~ä=ëáòé=äáãáíëk==åçåíêçä=ïüáåü=üáöüï~óë=~åç ÄêáÇÖÉë=~êÉ=ìëÉÇ=áå=íÜÉëÉ=Å~ëÉëK=p~ÑÉíó=êÉëíêáÅíáçåë=ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ çîéêëáòé=äç~ç=å~å=äé=ãçîéç=ïáíüçìí=ü~êã=íçi=~åç=ïáíü=íüé=äé~ëí áååçåîéåáéååé=íçi=íüé=ãçíçêáåö=éìääáå=~åç=üáöüï~ó=ëíêìåíìêéëk qüé=ééêãáí=áë=áëëìéç=íç=ãáåáãáòé=êáëâëk tüéå=íüé=lîéêëáòé=méêãáí=êéèìáêéë=íüé=~ééêçî~ä=çñ=ãçêé=íü~å çåé=çéé~êíãéåíi=ãìåáåáé~äáíó=çê=ìíáäáíói=ëìññáåáéåí=íáãé=ãìëí=äé ~ääçïéç=íç=éêçåéëë=íüé=~ééäáå~íáçåk jçîéêë= ~êé= êéëéçåëáääé= íç= ÉåëìêÉ= íü~í= éêçééê= ÉèìáéãÉåí= áë ìíáäáòéç= ~åç= lîéêëáòé= méêãáí= ÅçåÇáíáçåë= ~êé= ìåçéêëíççç= ~åç ~ÇÜÉêÉÇ=íçK råäéëë= çíüéêïáëé= ëí~íéç= çå= íüé= lîéêëáòé= méêãáíi= íê~îéä= áë êéëíêáåíéç=íç=ç~óäáöüí=üçìêë=lkivk qüé= íóééë= çñ= äç~çë= ~åç= ã~åüáåéêó= ïüáåü= ã~ó= ÄÉ= ÅçåëáÇÉêÉÇ ÉäáÖáÄäÉ=Ñçê=~å=lîÉêëáòÉ=mÉêãáí=áåÅäìÇÉW ã~åìñ~åíìêéç=üçãéë=~åç=äìáäçáåöë çîéêëáòé=ëéãájíê~áäéêë=çê=ñäç~íë=çéëáöåéç=íç=å~êêó=çîéêëáòé=äç~çë çîéêëáòé=äç~çë ~ëéü~äí=åêìëüéêë êççñ=íêìëëéë É~êíÜJãçîáåÖ=ÉèìáéãÉåí ÄêáÇÖÉ=ÖáêÇÉêë=~åÇ=ÄÉ~ãë ^= îéüáåäéläç~ç= áë= ÉäáÖáÄäÉ= Ñçê= ~å= lîéêëáòé= méêãáí= ïüéå= íüé ÑçääçïáåÖ=ÅçåÇáíáçåë=~êÉ=ãÉíW qüé=îéüáåäéläç~ç=áë=åçåëáçéêéç=íç=äé=áåçáîáëáääé=ïüéå=~ää êé~ëçå~ääé=ãé~ëìêéë=ü~îé=äééå=í~âéå=íç=ãáåáãáòé=íüé ÉñíÉåí= íç= ïüáåü= íüé= îéüáåäéi= äç~ç= çê= ÄìáäÇáåÖ= ÉñÅÉÉÇë åçêã~ä=çáãéåëáçå~ä=äáãáíëk= ^=jçîáåö=_ìáäçáåö=méêãáí=~åç=~å=lîéêëáòé=méêãáí=~êé=êéèìáêéç Ñçê=íÜÉ=ãçîÉãÉåí=çÑ=ÄìáäÇáåÖëK=^=jçîáåÖ=_ìáäÇáåÖ=mÉêãáí=Ñêçã íüé= aéé~êíãéåí= çñ= `çããìåáíó= ~åç= `ìäíìê~ä= ^ÑÑ~áêë= ãìëí= ÄÉ çäí~áåéç=áå=íüéëé=áåëí~ååéëk oé~ëçå~ääé=ãé~ëìêéë=~êé=åçåëáçéêéç=íç=áååäìçé=ìëé=çñ ~ééêçéêá~íé= ÉèìáéãÉåí= ëìåü= ~ë= ~= äçïjäéç= íê~áäéêë= Ñçê çîéêjüéáöüí==äç~çëi=éñíéåç~ääé=íê~áäéê=äç~çë=~åç=éêçééê çêáéåí~íáçå=çñ=äç~çëk 1 2

4 fåçáîáëáääé=äç~çë=~êé=åçåëáçéêéç=~ë=ñçääçïëw iéö~ä=séüáåäé=aáãéåëáçåë eéáöüíôqüé=äç~ç=ëü~ää=åçí=äé=åçãéçëéç=çñ=~êíáåäéë=äç~çéç=çåé çå=íçé=çñ=é~åü=çíüéêk táçíüôqüé=äç~ç=ëü~ää=åçí=äé=åçãéçëéç=çñ=~êíáåäéë=äç~çéç=ëáçé Äó=ëáÇÉ=çê=ÅêçëëïáëÉK iéåöíüôqüé=äç~ç=ëü~ää=åçí=äé=åçãéçëéç=çñ=~êíáåäéë=äç~çéç=çåé ÄÉÜáåÇ=íÜÉ=çíÜÉêK ^ååì~ä= ^ååì~ä==ñçê=~ää=çîéêëáòé=äç~çë=éñåééí=äìáäçáåöë ã~ó=äé=áëëìéç=ñçê=äç~çë=ìé=íç=pm=ãéíêéë=áå=çîéê~ää=äéåöíüi=ìé=íç QKR=ãÉíêÉë=áå=çîÉê~ää=ÜÉáÖÜí=çê=ìé=íç=RKR=ãÉíêÉë=áå=çîÉê~ää=ïáÇíÜK aéåóáåö= qüé=äéö~ä=çáãéåëáçå=çñ=îéüáåäéë=ééêãáííéç=íç=çééê~íé=çå=mêáååé bçï~êç=fëä~åç=üáöüï~óë=áë=çìíäáåéç=áå=íüé=éêçîáååéûë=eáöüï~ó qê~ññáå=^åí=~ë=ñçääçïëw j~ñáãìã=séüáåäé=~åç=iç~ç=aáãéåëáçåë eéáöüí K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K QKNR=ãÉíêÉë táçíü K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OKSM=ãÉíêÉë iéåöíü K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K ORKMM=ãÉíêÉë EÅçãÄáå~íáçå=çÑ=îÉÜáÅäÉë=~åÇ=äç~ÇF páåöäé=séüáåäé K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NOKR=ãÉíêÉë oé~ê=iéö~ä=séüáåäé=lîéêü~åö K K K K K K K K K K K K K K K K K K PKM=ãÉíêÉë cêçåí=iéö~ä=séüáåäé=lîéêü~åö K K K K K K K K K K K K K K K K K NKM=ãÉíêÉë E^ää=îÉÜáÅäÉëLäç~Çë=ÉñÅÉÉÇáåÖ=íÜÉëÉ=ÇáãÉåëáçåë êéèìáêé=~å=çîéêëáòé=ééêãáíkf qüé=çéé~êíãéåí=áëëìáåö=íüé=lîéêëáòé=méêãáí=êéëéêîéë=íüé=êáöüí=íç ÇÉåó=~å=lîÉêëáòÉ=mÉêãáí=ïÜÉå=íÜÉ=ãçîÉ=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=íç=ÄÉ=áå ~åó=ï~ó=ìåë~ñé=ñçê=íüé=ãçíçêáåö=éìääáåi=çéíêáãéåí~ä=íç=üáöüï~ó ëóëíéãëi= çê= ïáää= Å~ìëÉ= ìåêé~ëçå~ääé= áåíéêêìéíáçå= íç= éìääáå ìíáäáíáéë=çê=êç~ç=ìëéêëk 3 4

5 lîéêjeéáöüí=iç~çë lîéêëáòé=méêãáí=`çåçáíáçåë ~F fñ=~=äìáäçáåö=eçê=~=ãçäáäé=üçãéf=áë=äéáåö=ãçîéç=çåíç=~ äçí=ïüáåü=ñ~ääë=ìåçéê=íüé=àìêáëçáåíáçå=çñ=íüé=mä~ååáåö=^åíi ~= jçîáåö= _ìáäçáåö= méêãáí= ãìëí= ÄÉ= çäí~áåéç= Ñêçã= íüé aéé~êíãéåí=çñ=`çããìåáíó=~åç=`ìäíìê~ä=^ññ~áêë=eïüáåü áååäìçéë=~ééêçî~ä=ñêçã=íüé=aéé~êíãéåí=çñ=qê~åëéçêí~íáçå=~åç mìääáå= tçêâëf=~åçlçê=ñêçã=íüé=ãìåáåáé~äáíó=ïüéå=íüé ãçîé=áë=ïáíüáå=~=åáíó=çê=íçïåk ÄF fñ=íüé=îéüáåäéi=äç~ç=çê=äìáäçáåö=áë=çîéê=qku=ãéíêéë=áå=üéáöüí ïüéå=äç~çéç=ñçê=íê~åëéçêíi=~åç=áñ=íüéêé=~êé=éäéåíêáå=éçïéê äáåéëi=íéäééüçåé=äáåéëi=å~ääé=äáåéë=çê=çîéêüé~ç=íê~ññáå=ëáöåë ~äçåö= íüé= éêçéçëéç= êçìíéi= áí= áë= åéåéëë~êó= íç= çäí~áå= ~ ïêáííéå=éëíáã~íé=çñ=êéä~íéç=åçëíë=ñêçã=íüé=éäéåíêáå=éçïéê Åçãé~åóI= íéäééüçåé= Åçãé~åóI= Å~ÄäÉ= Åçãé~åó= çê aéé~êíãéåí= çñ= qê~åëéçêí~íáçå= ~åç= mìääáå= tçêâë= íç= ÄÉ ~íí~åüéç=íç=íüé=lîéêëáòé=méêãáí=~ééäáå~íáçåk aìêáåö=gìäó=~åç=^ìöìëí=ëééåá~ä=åçåçáíáçåë=~ééäó=íç=~ää=çîéêëáòé äç~çë=éñåééçáåö=qko=ãéíêéë=áå=ïáçíüi=pm=ãéíêéë=áå=äéåöíü=~åç=qku ãéíêéë=áå=üéáöüík=få=ëçãé=å~ëéëi==íüé=äçå~íáçå=çñ=íüé=ãçîéi=êç~ç ÅçåëíêìÅíáçå=çê=éìÄäáÅ=áåÅçåîÉåáÉåÅÉ=ã~ó=ãÉ~å=íÜ~í=~=éÉêãáí=áë åçí= áëëìéç= ÇìêáåÖ= íüáë= ééêáççk= ^äíüçìöü= åçêã~ä= ~ééäáå~íáçå éêçåéçìêéë=~ééäói=åçåí~åí=íüé=qê~ññáå=båöáåééêáåö=qéåüåáåá~åë=áå=óçìê ~êé~=ïüéå=~ééäóáåö=ñçê=~å=lîéêëáòé=méêãáí=çìêáåö=gìäó=~åç=^ìöìëík méêãáíë=~êé=åçí=íê~åëñéêê~ääék méêãáíë=å~å=äé=êéîçâéçi=å~ååéääéç=çê=êéå~ääéç=~í=~åó=íáãék méêãáíë= ãìëí=äé=áå=íüé= îéüáåäé=ïüéå=çééê~íéç=çå=íüé ÜáÖÜï~ó=~åÇ=ÄÉ=éêçîáÇÉÇ=íç=~=éÉ~ÅÉ=çÑÑáÅÉê=ìéçå=êÉèìÉëíK méêãáíë= Çç= åçí= ÉñÉãéí= íüé= çééê~íçê= Ñêçã= Åçãéäá~åÅÉ ïáíü=çíüéê=éêçîáååá~ä=ä~ïëk méêãáíë=~êé=î~äáç=ñêçã=ëìåêáëé=íç=ëìåëéíôç~óäáöüí=üçìêë=lkivk méêãáíë= ~êé= åçí= î~äáç= çå= ~åó= ÜáÖÜï~ó= ÇìêáåÖ= ~ÇîÉêëÉ ïé~íüéê=åçåçáíáçåë=áååäìçáåö=ïüéå=îáëáäáäáíó=áë=êéçìåéçk méêãáíë=êéèìáêé=íü~í=ïüéå=íê~ññáå=äéöáåë=íç=~ååìãìä~íéi=íüé çééê~íçê= ãìëí= éìää= çññ= íüé= êç~ç= ~åç= ~ääçï= íüé= íê~ññáå= íç é~ëëk méêãáíë= Çç= åçí= ~ääçï= îéüáåäéëläç~çë= áå= ÉñÅÉëë= çñ= QKOT ãéíêéë=áå=ïáçíüi=pmkm=ãéíêéë=áå=äéåöíüi=çê=qkp=ãéíêéë=áå ÜÉáÖÜí=íç=íê~îÉä=íÜêçìÖÜ=~åó=áåÅçêéçê~íÉÇ=Åáíó=çê=íçïå ÇìêáåÖ=íÜÉ=Üçìêë=çÑ=TWMM=~ã=íç=VWMM=~ã=~åÇ=QWMM=éã=íç SWMM=éã=Ñêçã=jçåÇ~ó=íç=cêáÇ~óK méêãáíë=êéèìáêé=íü~í=îéüáåäéëläç~çë=çç=åçí=êéã~áå=çå=íüé êáöüíjçñjï~ó=ñêçã=ëìåëéí=íç=ëìåêáëék méêãáíë= ÉåëìêÉ= íü~í= íüé= ãçîé= ÇçÉë= åçí= éêéîéåí= íüé çêçáå~êó=ìëé=çñ=íüé=éìääáå=üáöüï~ó=ëóëíéãk= 5 6

6 méêãáí=üçäçéêë=ëü~ää=äé=êéëéçåëáääé=ñçê=ç~ã~öéë=å~ìëéç ïüáäé=íüé=äç~ç=áë=çå=íüé=üáöüï~ók méêãáíë=~êé=åçí=î~äáç=ñçê=äç~çë=éñåééçáåö=rkr=ãéíêéë=áå ïáçíük=mäé~ëé=åçåí~åí=íüé=aéé~êíãéåí=çñ=qê~åëéçêí~íáçå ~åç=mìääáå=tçêâë=çáêéåíäó=íç=çáëåìëë=íüéëé=ëáíì~íáçåëk méêãáíë=~êé=åçí=î~äáç=ñçê=äç~çë=éñåééçáåö=qkr=ãéíêéë=áå ÜÉáÖÜíK=mäÉ~ëÉ=Åçåí~Åí=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=ìíáäáíáÉë=ÇáêÉÅíäó=íç ÇáëÅìëë=íÜÉëÉ=ëáíì~íáçåëK= bëåçêí=séüáåäéë séüáåäéëläç~çë=áå=éñåéëë=çñ=pksr=ãéíêéë=äìí=äéëë=íü~å=qkot=ãéíêéë=áå ïáçíüi=ïüéå=åçí=éèìáéééç=ïáíü=óéääçï=ñä~ëüáåö=äáöüíë=çå=íüé=çìíéê ÉñíêÉãáíáÉëI=êÉèìáêÉ=~=Ñêçåí=ÉëÅçêí=îÉÜáÅäÉK= bèìáéãéåí NK ^ää=äç~çë=öêé~íéê=íü~å=pkmr=ãéíêéë=áå=ïáçíüi=otkr=ãéíêéë áå= äéåöíü= çê= QKP= ãéíêéë= áå= ÜÉáÖÜí= êéèìáêé= ~= êéîçäîáåö ~ãäéê=äáöüí=çå=íüé=å~ä=çñ=íüé=íçïáåö=~åç=éëåçêí=îéüáåäéë íü~í=áë=îáëáääé=ñçêã=nrm=ãéíêéëk OK oéç=ñä~öë=ãé~ëìêáåö=qm=åéåíáãéíêéë=ñ=qm=åéåíáãéíêéë=çê ~ãäéê= Ñä~ëÜáåÖ= äáöüíë= ãìëí= ÄÉ= ~ÑÑáñÉÇ= íç= íüé= çìíéê ÉñíêÉãáíáÉë=çÑ=~ää=çîÉêëáòÉÇ=äç~ÇëK PK cä~ëüáåö= ~ãäéê= äáöüíë= ãìëí= ÄÉ= ~ÑÑáñÉÇ= íç= íüé= çìíéê ÉñíêÉãáíáÉë=çÑ=äç~Çë=íÜ~í=~êÉ=ÄÉíïÉÉå=PKSR=ãÉíêÉë=~åÇ QKOT= ãéíêéë= áå= ïáçíü= ïüéå= íüéëé= ~êé= ~ÅÅçãé~åáÉÇ= Äó ÉëÅçêí=îÉÜáÅäÉëK séüáåäéëläç~çë=áå=éñåéëë=çñ=qkot=ãéíêéë=áå=ïáçíü=êéèìáêé=äçíü Ñêçåí=~åÇ=êÉ~ê=ÉëÅçêí=îÉÜáÅäÉëK séüáåäéëläç~çë=áå=éñåéëë=çñ=otkr=ãéíêéë=áå=äéåöíü=êéèìáêé=~=êé~ê ÉëÅçêí=îÉÜáÅäÉK bëåçêí=îéüáåäéë=ãìëí=ã~áåí~áå=~=ëé~åáåö=çñ=nrm=íç=pmm=ãéíêéë Ñêçã=íÜÉ=íçïáåÖ=îÉÜáÅäÉK mçäáåé=éëåçêí=ã~ó=äé=êéèìáêéç=~ë=~=åçåçáíáçå=çñ=íüé=méêãáík 7 4. a =é~åéä=ëáöåë=ëü~ää=äé=çáëéä~óéç=çå=íüé=ñçääçïáåöw ~F Ñêçåí=çÑ=íÜÉ=îÉÜáÅäÉ=Å~êêóáåÖ=íÜÉ=äç~ÇI=íÜÉ=Ñêçåí=çÑ=íÜÉ=Ñêçåí ÉëÅçêí=îÉÜáÅäÉ=~åÇ=íÜÉ=êÉ~ê=çÑ=íÜÉ=êÉ~ê=ÉëÅçêí=îÉÜáÅäÉX ÄF Ñêçåí= ~åç= êé~ê= çñ= îéüáåäéë= íê~åëéçêíáåö= äç~çë ÉñÅÉÉÇáåÖ= PKMR= ãéíêéë= áå= ïáçíüi= PMKM= ãéíêéë= áå äéåöíü=~åç=qkp=ãéíêéë=áå=üéáöüíx ÅF êé~ê=çñ=îéüáåäéë=éñåééçáåö=otkr=ãéíêéë=áå=äéåöíüx ÇF Ñêçåí=çÑ=îÉÜáÅäÉë=ïÜÉå=íÜÉ=Ñêçåí=çîÉêÜ~åÖ=ÉñÅÉÉÇë çåé=ãéíêéx=~åç ÉF êé~ê= çñ= îéüáåäéë= ïüéå= íüé= êé~ê= çîéêü~åö= ÉñÅÉÉÇë= íïç ãéíêéëk lîéêjçáãéåëáçå~ä=äç~ç=ëáöåë=~êé=åçí=íç=äé=çáëéä~óéç 8

7 ìåäéëë=íüé=äç~ç=~êé=~åíì~ääó=çîéêëáòéçk RK fñ= íüé= îáéï= íç= íüé= êé~ê= çñ= íüé= îéüáåäé= áë= çäëíêìåíéçi= ~å ÉñíÉåÇÉÇ=êÉ~êJîáÉï=ãáêêçê=Eçå=É~ÅÜ=ëáÇÉ=çÑ=íÜÉ=îÉÜáÅäÉF=íÜ~í ~ääçïë= íüé= çééê~íçê= ~= ÅäÉ~ê= îáéï= RM= ÑÉÉí= íç= íüé= êé~ê= áë êéèìáêéçk=fñ=ëìåü=êé~êjîáéï=ãáêêçêë=~êé=åçí=áå=éä~åéi=íüé çééê~íçê=ãìëí=äé=áå=ê~çáç=åçããìåáå~íáçå=ïáíü=íüé=éëåçêí îéüáåäéeëfk =fëëìáåö=içå~íáçåë ^ÅÅÉëë=mbf=lÑÑáÅÉë= j~ñáãìã=páòéw== RKR=ã=ïáÇíÜ=Ó=QKU=ã=ÜÉáÖÜí=Ó=PM=ã=äÉåÖíÜ cééw= véë páöåáåö=^ìíüçêáíów jáåáëíéê=çñ=qê~åëéçêí~íáçå=~åç=mìääáå tçêâë=çê=íüé=oéöáëíê~ê=çñ=jçíçê=séüáåäéë SK bëåçêí=~åç=íçïáåö=îéüáåäéë=ãìëí=äé=éèìáéééç=ïáíü=ê~çáçë Ñçê= íüé= éìêéçëé= çñ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ÄÉíïÉÉå= îéüáåäéë áåîçäîéç=áå=íüé=ãçîék `çåí~åíw ^ääéêíçå URPJUSOO pìããéêëáçé UUUJUPMM `Ü~êäçííÉíçïå PSUJSOVS jçåí~öìé UPUJMSPM pçìêáë SUTJTMMM `çåñéçéê~íáçå=_êáçöé=~åç= mêáçê=~ééêçî~ä=~åç=ëééåá~ä=åçåçáíáçåë=çê=êéëíêáåíáçåë=ã~ó=~ééäó íç= lîéêëáòé= méêãáíë= ìëéç= Ñçê= ãçîáåö= çîéêëáòé= äç~çë= çå= íüé `çåñéçéê~íáçå=_êáçöék=bëåçêí=çå=íüé=äêáçöé=áë=éêçîáçéç=äó=píê~áí `êçëëáåöôñçê=ãçêé=áåñçêã~íáçåi=íéäééüçåé=vmojqptjtpqvk j~ó=áëëìé=ñçê=~åó=áåçáîáëáääé=çîéêëáòéç=äç~ç=éñåééí=äìáäçáåöë j~ñáãìã=ñêçåí=çîéêü~åö=áë=íïç=ãéíêéë páåöäé=íêáé=çê=~ååì~ä=ééêãáí mäé~ëé=kçíé qüáë=äççâäéí=áë=~=ëìãã~êóô~ééäáå~ääé=^åíë=~åç=oéöìä~íáçåë=~êé åçíéç=çå=íüé=lîéêëáòé=méêãáík 9 10

8 11 _çêçéå=`~êäéíçå=på~äéë=~åç=tççç=fëä~åçë=på~äéë j~ñáãìã=páòéw== RKR=ã=ïáÇíÜ=Ó=QKU=ã=ÜÉáÖÜí=Ó=PM=ã=äÉåÖíÜ cééw= véë páöåáåö=^ìíüçêáíów jáåáëíéê=çñ=qê~åëéçêí~íáçå=~åç=mìääáå tçêâë=çê=íüé=oéöáëíê~ê=çñ=jçíçê=séüáåäéë `çåí~åíw _çêçéå=`~êäéíçå=på~äé QPTJURPQ tççç=fëä~åçë=på~äé VSOJTQOM j~ó=áëëìé=ñçê=~åó=áåçáîáëáääé=çîéêëáòéç=äç~ç=éñåééí=äìáäçáåöë j~ñáãìã=ñêçåí=çîéêü~åö=áë=íïç=ãéíêéë j~ñáãìã=êé~ê=çîéêü~åç=áë=íüêéé=ãéíêéë páåöäé=íêáé=çê=~ååì~ä=ééêãáí 12 `çããìåáíó=~åç=`ìäíìê~ä=^ññ~áêë=lññáåéë j~ñáãìã=páòéw== RKR=ã=ïáÇíÜ=Ó=QKU=ã=ÜÉáÖÜí=Ó=PM=ã=äÉåÖíÜ cééw= kç páöåáåö=^ìíüçêáíów jáåáëíéê=çñ=qê~åëéçêí~íáçå=~åç=mìääáå tçêâë=çê=íüé=oéöáëíê~ê=çñ=jçíçê=séüáåäéë `çåí~åíw b~ëíéêålpçìíüéêå=háåöë=~åç=nìééåë pü~êäéåé=nìáåå= pçìêáë=esutjtmmrf jçåí~öìé=eupujmspvf `Ü~êäçííÉíçïå=^êÉ~ d~êíü=`~êê~öüéê=epsujquvof gçüå=tüáíé=epsujquuvf b~ëí=mêáååé ^ää~å=m~êâë=euuujumrsf téëí=mêáååé déê~äç=j~åjáää~å=eurvjuurmf jçîáåö=_ìáäçáåöë=méêãáí=lkiv páåöäé=íêáé=ééêãáí=lkiv

9 aéé~êíãéåí=çñ=qê~åëéçêí~íáçå=~åç=mìääáå=tçêâëx=j~êáíáãé bäéåíêáåx=b~ëíäáåâ=`~ääéx=~åç=fëä~åç=qéä j~ñáãìã=páòéw== cééw= páöåáåö=^ìíüçêáíów `çåí~åíw kl^=ïáçíü=ó=çîéê=qku=ã=üéáöüí=ó=pm=ã äéåöíü véë aéëáöå~íé tüéå= ãçîáåö= äç~çë= ÉñÅÉÉÇáåÖ= íüé= ~ÄçîÉ ÇáãÉåëáçåëI=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=éÉêëçåë=ãìëí=ÄÉ Åçåí~ÅíÉÇW qê~åëéçêí~íáçå=~åç=mìääáå=tçêâë táäñêéç=j~åaçå~äç=epsujrooof `çåñéçéê~íáçå=_êáçöé j~ñáãìã=páòéw== RKR=ã=ïáÇíÜ=Ó=QKU=ã=ÜÉáÖÜí=Ó=OTKR=ã=äÉåÖíÜ cééw= véë páöåáåö=^ìíüçêáíów j~å~öéê=çñ=píê~áí=`êçëëáåö `çåí~åíw _êáçöé=`çåíêçä QPTJTPQV ^ééêçî~ä=ãìëí=äé=öê~åíéç=äó=_êáçöé=`çåíêçä=éêáçê=íç éêçåééçáåö=~åêçëë=íüé=äêáçöé kéï=_êìåëïáåâôêééçêí=íç=íüé=pí~öáåö=^êé~ mêáååé=bçï~êç=fëä~åçôêééçêí=íç=_çêçéå=`~êäéíçå=på~äéë mêáååé=`çìåíó a~ïå=jç~ëé=euuujuotpf nìééåë=`çìåíó héîáå=`~ãéäéää=epsujrnmof háåöë=`çìåíó héîáå=`~ãéäéää=esrojuvtqf j~êáíáãé=bäéåíêáå sáååé=jìêå~öü~å=esovjpsnpf b~ëíäáåâ=`~ääé oçöéê=açìåéííé=ersvjmnoqf fëä~åç=qéä a~îáç=iáîáåöëíçåé=erssjmntpf ^ää=çîéêjüéáöüí=äç~çë=êéèìáêé=~ééêçî~ä=ñêçã=íüé=~ññéåíéç ìíáäáíó páåöäé=íêáé=ééêãáí=lkiv 13 14

10 aéëáöåw=píê~íéöáå=j~êâéíáåö=~åç=dê~éüáå=aéëáöå mêáåíáåöw=açåìãéåí=mìääáëüáåö=`éåíêé 15 03TR