MẪU ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "MẪU ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ"

Bản ghi

1 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH MARKETING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Qua n tri học Tên tiếng Anh: Management ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm - Mã học phần: Số tín chỉ (lên lớp/thực hành/tự nghiên cứu): 03 - Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo: + Bậc đào tạo: Đại học + Hình thức đào tạo: Chính quy + Yêu cầu của học phần: (Bắt buộc/tự chọn): Bắt buộc 1.2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa QTKD/BM.QTCS 1.3. Mô ta học phần: Quản trị học xây dựng khung ly quản trị cho hoạt đô ng chuyên ngành như: nhân lực, marketing, sản xuất, bán hàng, Môn học hình thành nê n tảng kiê n thức hoạch định, tổ chức, kiểm tra, đánh giá; thực hành những kiê n thức cơ bản vê quản trị và vận dụng các chức năng quản trị trong thực tiễn hoạt đô ng của các doanh nghiệp. Môn học này tạo tiê n đê, cơ sở cho ngươ i học trong việc đê xuất các án và cách giải quyê t của doanh nghiệp. 1.4 Các điều kiện tham gia học phần: - Các học phần tiên quyê t: - Các học phần học trước: [Kinh tê vi mô, 10031]; [Kinh tê vi mô, 10032] - Các học phần học song hành: [Pháp luật đại cương, 10018]; [Nguyên ly marketing, 10034] - Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): - Phân bổ giơ tín chỉ đối với các hoạt đô ng: + Nghe giảng ly : 25 + Làm bài tập trên lớp: 10 1

2 + : 10 + Tự học: MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN Kiến thư c Ky năng Thái độ - Hiểu biê t tổng quan môn học quản trị, hoạt đô ng quản trị, nhà quản trị với các ky năng cần co và những vai tro, chức năng nhiệm vụ phải làm. - Nhận thức ro nguô n gốc các biện tăng năng suất lao đô ng. - Biê t đươ c những yê u tố tác đô ng ảnh hưởng đê n hoạt đô ng của doanh nghiệp để să n sàng thích ứng. - Nhận thức đươ c vai tro của thông tin và quyê t định quản trị, nă m vững quy trình ra quyê t định quản trị. - Nă m vững nô i dung các chức năng quản trị và quy trình tổ chức thực hiện tư ng chức năng quản trị. - Co khả năng làm việc với các thành viên khác trong và ngoài tổ chức - Khả năng nhận thức các. - Khả năng giao tiê p, phục ngươ i khác. - Mô tả các công việc: hoạch định, tổ chức công việc, tổ chức bô lãnh đạo, kiểm tra, giám sát công việc. - Tích cực, chủ đô ng trong học tập 3. CHUẨN ĐẦU RA 3.1 Chuẩn đầu ra của học phần Mục tiêu Kiến thư c Ks1 Ks2 Ks3 Ks4 Ks5 Ks6 Chuẩn đầu ra học phần Mô tả vai tro, ky năng của nhà quản trị Mô tả các chức năng của quản trị Phân tích đươ c các quản trị trong tư ng trươ ng phái và sự đo ng go p của tư ng trươ ng phái quản trị Phân tích đươ c các yê u tố môi trươ ng ảnh hưởng đê n hoạt đô ng của tổ chức. Mô tả đươ c tiê n trình ra quyê t định. Phân tích đươ c các bước của tiê n trình thiê t lập mục tiêu và xây dựng biện thực hiện mục tiêu. Đáp ư ng chuẩn đầu ra CTĐT K2: Hiểu đươ c các hoạt đô ng quản trị của doanh nghiệp (tổ chức) K3: Thiê t lập và triển khai đươ c các hoạt đô ng quản trị của doanh nghiệp (tổ chức) K5: Thiê t lập và triển khai các hoạt đô ng quản trị của doanh nghiệp (Tổ chức) 2

3 Ks7 Ks8 Ks9 Khái quát đươ c các thức tổ chức bô máy tổ chức. Mô tả đươ c các kiểu cơ cấu quản trị và cơ chê áp dụng của tư ng kiểu. Mô tả đươ c các phong cách lãnh đạo Ks10 Phân tích đươ c các ly đô ng viên. Ks11 Mô tả đươ c tiê n trình kiểm tra. Ky năng Ss1 Ss2 Ss3 Ss4 Ss5 Ss6 Nhận diện đươ c các cơ hô i và nguy cơ ảnh hưởng đê n hoạt đô ng của doanh nghiệp. Xây dựng đươ c mô hình ra quyê t định. Xây dựng đươ c mô t bảng kê hoạch cho mô t hoạt đô ng cụ thể. Thiê t kê đươ c bô máy tổ chức. Nhận diện đươ c kiểu cơ cấu quản trị và thức tổ chức bô máy của mô t tổ chức. Đê xuất cách đô ng viên phu hơ p. S1: Thu thập và phân tích thông tin S2: Thiê t lập đươ c bảng hoạch định và bảng kê hoạch cho tư ng mảng hoạt đô ng của doanh nghiệp (tổ chức) S3: Tổ chức triển khai và kiểm tra kiểm soát các hoạt đô ng quản trị của doanh nghiệp (Tổ chức) Năng lực tự chủ, tự chi u trách nhiệm Ss7 As1 As2 As3 Mô pho ng hoạt đô ng kiểm tra cho mô t hoạt đô ng cụ thể. Tuân thủ các chính sách của giảng viên. Cảm thụ đươ c mối quan hệ tương hô giữa giá trị bản thân và học tập chủ đô ng. Thể hiện năng lực học tập A1: Có thể chất tốt, và ý thức công dân để đạt đươ c năng lực tự chịu trách nhiệm công dân. 3.2 Ma trận liên kết nội dung của học phần với chuẩn đầu ra của học phần TT 1 Chương 1: Tổng quan vê quản trị học 1.1 Mô t số khái niệm 1.2 Vai tro nhà quản trị 1.3 Các cấp quản trị 1.4 Các ky năng của nhà quản trị Chuẩn đầu ra môn học Kiến thư c Ky năng Thái độ K s1 K s2 3

4 TT Chương 2: Quá trình phát triển của các ly quản trị 2.1 Tổng quan quá trình phát triển của các ly quản trị 2.2 Các trươ ng phái quản trị 2.3 Vận dụng ly quản trị Chương 3: Môi trươ ng quản trị 3.1 Khái niệm 3.2 Phân loại môi trươ ng 3.3 Phân tích ảnh hưởng môi trươ ng đối với tổ chức Chương 4: Thông tin trong quản trị 4.1 Khái niệm thông tin 4.2 Phân loại thông tin 4.3 Thu thập thông tin Chương 5: Ra quyê t định quản trị 5.1 Khái niệm ra quyê t định 5.2 Các yê u tố ảnh hưởng đê n ra quyê t định 5.3 Tiê n trình ra quyê t định 5.4 Mô hình ra quyê t định Chương 6: Hoạch định 6.1 Khái niệm, vai tro và phân loại hoạch định 6.2 Mục tiêu và cơ sở khoa học 6.3 Tiê n trình hoạch định Chương 7: Tổ chức 7.1 Mô t số khái niệm 7.2 Nguyên tă c xây dựng bô máy tổ chức 7.3 Những khoa học của tổ chức 7.4 Các tiêu thức khi xây dựng bô máy tổ chức 7.5 Các kiểu bô máy tổ chức 7.6 Tiê n trình tổ chức bô máy Chương 8: Lãnh đạo 8.1 Lãnh đạo và yê u tố con ngươ i trong quản trị 8.2 Các ly đô ng viên 8.3 Lựa chọn lãnh đạo Chương 9: Kiểm tra 9.1 Khái niệm và phân loại kiểm tra 9.2 Tiê n trình kiểm tra 9.3 Nguyên tă c kiểm tra Chuẩn đầu ra môn học Kiến thư c Ky năng Thái độ K s3 K s4 K s5 K s5 K s6 K s7 K s8 K s9 K s10 K s1 S s1 S s2 S s2 S s3 S s4 S s5 S s6 S s7 4

5 4. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Hình thư c tổ chư c dạy-học GIỜ LÊN LỚP Thời hành gian hành tích Tự tại hơ p học, tự Ly phòng (Bài tập/ nghiên Thảo cứu phân luận) xưởng - Giới thiệu môn học: nô i dung chính môn học, Vai tro môn học, Phương tiê p cận môn học, cách thức tổ chức dạy và học tư ng nô i dung môn học, chuẩn đầu ra của môn 1 học. - Nêu thức đánh giá hoạt đô ng sinh viên trong và ngoài giơ học. - Nêu thức đánh giá kê t thu c học phần. -Giới thiệu sách và tài liệu tham khảo -Khái quát các thuật ngữ -Chức năng quản trị nho -Vai tro và ky năng của (3-4sv) nhà quản trị và trình bày quan 2 điểm cá nhân hoă c trong giải Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đê n lớp - Đọc chương 1 - Đọc chương 1 Ghi chú 5

6 Hình thư c tổ chư c dạy-học Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đê n lớp Ghi chú GIỜ LÊN LỚP Thời gian Ly hành tích hơ p (Bài tập/ Thảo luận) hành tại phòng phân xưởng Tự học, tự nghiên cứu quyê t vấn đê -Nêu các ly quản - Đọc chương 2 trị: hoàn cảnh ra đơ i, tác giả đại diện, nô i dung chính - Đọc chương 2 chính của thức (đã -Cách thức áp dụng các hình quản trị vào tổ thành 3 chức hiện nay. buổi 1 gô m 5-7 sv) và sơ đô ho a các ly quản trị -Nhận diện các yê u tố - Đọc chương 3 4 môi trươ ng nho -Mô hình tác đô ng của (3-4sv) - Đọc chương 4 môi trươ ng ngành và trình -Phân tích sự tác đô ng bày quan của các yê u tố môi điểm cá trươ ng đê n hoạt đô ng nhân của tổ chức. hoă c trong giải quyê t vấn 6

7 Yêu cầu sinh viên Hình thư c tổ chư c dạy-học chuẩn bị trước khi đê n lớp GIỜ LÊN LỚP Thời hành gian hành tích Tự tại hơ p học, tự Ly phòng (Bài tập/ nghiên Thảo cứu phân luận) xưởng đê -Xác định thông tin quản - Đọc chương 4 5 trị nho -Thu thập thông tin (3-4sv) - Đọc chương 6 -Bài tập áp dụng và trình bày quan điểm cá nhân hoă c trong giải quyê t vấn đê -Tiê n trình ra quyê t định - Đọc chương 5 6 -Mô hình ra quyê t định nho -Bài tập áp dụng (3-4sv) và trình bày quan điểm cá nhân hoă c trong giải quyê t vấn đê -Tiê n trình hoạch định - Đọc chương 6 Ghi chú 7

8 Hình thư c tổ chư c dạy-học Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đê n lớp Ghi chú GIỜ LÊN LỚP Thời gian Ly hành tích hơ p (Bài tập/ Thảo luận) hành tại phòng phân xưởng Tự học, tự nghiên cứu 7 -Công cụ hoạch định - Mô pho ng bảng hoạch chính - Đọc chương 7 định thức (gô m 5-7 sv) và mô pho ng hoạt đô ng hoạch định -Các hoạt đô ng tổ chức - Đọc chương 7 8 -Các thức tổ chức và mô hình tổ chức chính - Đọc chương 9 -Mô hình quản trị thức -Tiê n trình tổ chức (gô m 5-7 sv) và phân tích thức hình thành bô nhận diện cơ cấu quản trị của tổ chức 8

9 Hình thư c tổ chư c dạy-học Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đê n lớp Ghi chú GIỜ LÊN LỚP Thời gian Ly hành tích hơ p (Bài tập/ Thảo luận) hành tại phòng phân xưởng Tự học, tự nghiên cứu -Nhận diện lãnh đạo và - Đọc chương 8 9 quản trị nho -Các ly lãnh đạo (3-4sv) - Đọc chương -Các phong cách lãnh và trình 11,12 đạo bày quan -Các ly đô ng viên điểm cá nhân hoă c trong giải quyê t vấn đê -Kiểm tra - Đọc chương Tiê n trình kiểm tra -Bài tập áp dụng - Đọc chương 15 -Ôn tập 11 -Phản hô i ngươ i học -Tổng kê t đánh giá quá trình 5. HỌC LIỆU 9

10 5.1 Tài liệu chính: [1] Quản trị học, Bu i Đức Tâm, Trươ ng Đại học Tài chính Marketing, Lưu hành nô i bô, Tài liệu tham kha o: [2] Quản trị học, Tập thể tác giả Trươ ng Đại học Kinh Tê TP HCM, NXB Kinh tê TP HCM, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN Phương đánh giá Tỷ trọng, % Kiểm tra thường xuyên Đánh giá thường xuyên 1 10% (20%) Tính chuyên cần Thái đô chủ đô ng, tích cực trong học tập Đánh giá thường xuyên 2 10% Bài tập nhóm Bài tập cá nhân Kiểm tra đi nh kỳ Bài kiểm tra 1 10% (10%) Thi kết thúc học phần (70%) Lý thuyết 70% hành Tổng cộng 100% Ban Giám hiệu Duyệt Trưởng khoa Trưởng Bộ môn TS. NGUYỄN VĂN HIẾN TS. HUỲNH THỊ THU SƯƠNG TS. CẢNH CHÍ HOÀNG 10