à 1 1,3!"$#! % '& ( *)+"$#!, -.&/ %102*3 4 5& 6, 78 :9,!:9%!; 78% :9 4<=9#!> <?!#! % ;BA 78#! 9#!<,:9C du 1 DFEHGFIKJCLNMOG+P QRITS UOGFIKVWUYXHL[

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ã 1 1,3!"$#! % '& ( *)+"$#!, -.&/ %102*3 4 5& 6, 78 :9,!:9%!; 78% :9 4<=9#!> <?!#! % ;BA 78#! 9#!<,:9C du 1 DFEHGFIKJCLNMOG+P QRITS UOGFIKVWUYXHL["

Bản ghi

1 à 1 1,3!"$#! % '& ( *)+"$#!,.&/ %102*3 4 5& 6, 78 :9,!:9%!; 78% :9 4<=9#!> <?!#! % ;BA 78#! 9#!<,:9C du 1 DFEHGFIKJCLNMOG+P QRITS UOGFIKVWUYXHL[ZH\KJL]G \[J^P I]U _ E]P QRIKJÙ P GFab\]cd`LKJ^ Ù h VjikL]UOL[EHIKE L[JCGFIKE:l m]nko5pko d`l[j^ Ù tut`v]w m]xko:n]y]z v mnp]y 2 DFEHGFIKJL]MOG{PQOI SaHU}G ~ :IK \KE _ E]PQRIKJÙ PGFa SM*gH\]\K\]c ~ \KVY ]fhgfikjksm`p IKEHM}I ƒ PG GFÙ Z]fNJCKgNq ƒ`h o l x]xko q _ S h tut o v ohxtx]n]ztm]n ˆ ŠCŒ ABSTRACT Ž R [ Œ+ ŠC ŠC šœ O žÿ ŠC CŸ ŠCŒ+ ŠC Ÿ ž CŠCŸ Œ+ Œ+ C ž C * CCŸ KŒ ŠC FŸ ž Œ+ Œ CŸs ŠC s ŠC / [ : Ÿ sšc Ÿ Ššœ ŠC ŠC Œ CŸ Œ+ª«Ÿ jšc Ÿ ž CŠCŸ «Ÿ CŒ+ Ÿ žž Ÿ ŠCŸ Œ+ $ Ÿ C Ž C Œ Ÿ ŠC C Œ+ C $ Œ+ Ÿ žž ŠC C [ŠC C ŠC. Š C $ ±ž Œ Ÿ Œ+Ž Ÿ Ÿ Œ c g Œ+Ž 1² ŠC Œ.Ÿ W³œŠC Ÿ ŠC šœ : Ÿ ž CŠ CC ŠC Œ [ C µ CŸ Ÿ Ÿ š C ŠC C šœ C Œ+ C Œ+ŠCŒ/Ÿ u ŠCŒ+Ž C ž šœ Œ+ 5 ŠC šœ ]ŠŒ! CC ³ ŠC C Ÿ Š CŠC Œ[Ÿ *¹ C šb :º CŒ+ K ŒK : CŸb bÿ i [ Ÿ ž Ž C } š }» ž ŠCC bšœ/ ³œ ŠCC C ŠC Ÿ C ŠC Ÿ [Œu ŠC ¼ ³ Œ+ŠCŸ r žÿ 5 Œ+ kšc C Œ`ŠC C Š š Œ+Ž Ÿ šœ ŠC CŠCŸ Ÿ k K C Œ+ ÕOŸ [ C ŠŒ Œ+Ÿ s [ ˆ ³œ ˆ ŠC s CŸs ³œ CŸ Žs ŠC šœ ] ˆž Ÿ ŠCC CŸ ŠC Ÿ ž CŠŸ Œ+ Œ+ C žö C [ CŸ [ŒÔ ŠC Ÿ ž Œ+ Œb CŸ ŠC C Š ] K Ÿ ŠC Ÿ ŠCš ŠC CŠC Œ* CŸ Œ+ª Ÿ ŠC Ÿ ž CŠCŸ Ÿ Œ+ŠCšœ CŒ+ ' Ÿ žžÿ CŠCŸ / Ÿ Ž C ŒˆŸ ŠC C Œ+ C!¹ W K [ C s CŸ ž ªœ s Œ+ sÿ ³ sšc Ÿ ž CŠCŸ Ÿ CC C Š C Ÿ Œ+ Ÿ Ÿ C 2Ž ŸÙØ^ Œ1CŠCª ÛÚÜÒ Ý $Þ ÝO ß[à [9] [3] Ÿ Ÿ Ž CŠCŸ Œ`CŠCªœ KÒ Ž á. Ž [5]. / Ÿ CŸ [ŠC š žÿ C Œu /Š C šœ C ŠC ŠC gwar: â Æ ÀRÁ ÇˆÌ ÉRÌœ  Á Ž Œ+ CŒ Œ+Ÿ ž YŒ+ŠCš CŒ Ž ŠC š1ÿ B C Ó Œb [Ÿ ŠCŸ Y Ÿ Œ+ Ó ŒÔŽ ŒÔã ÕOŠšœ r åœ+ už Œ/ Î C Ÿ šœ Î ]ž Ÿ 5ÝOŠCš CŒ! 2 / C Ÿ Ž Ÿ k CŸ /ž ª KŠ C Œ+Ž ŠC 5ŠC Ÿ ÉRÌ æœ¾c Ì â ¾CÆ ÉsLjƜçRÀRÄ CŽ Œ/ C Œ+ ` CŸÔ ŠC ÔŒ+Ž ŠC ŠC bž C Œ ŠC Ô ŠC C Îã ÕOŠšœ 3 } ŒK Ÿ ` C Ÿ C Œ+ Ž C ˆ K C Ó ŒÔ [ Œ+ŠC CŸ CŠCŸ / s Ÿ šœž CŒ ˆ Š ³ ˆŒ+ C Žˆ Œ+ C Ž 5 Î C N C [è[éý á$ÿ C u [ŠCC5 /ŠC C š CŸ / C ŠCŒ` Ž ŠCCŠC ¾CÉRÊ Æ Á ÇˆÌ â ¾ÆœÉWLjƜçRÀOÄC Ž Ÿ ³ ŠC Œ/Š Ÿ ž CŠCŸ Ô Ÿ kœ+šcšœ CŒ'Ÿ Ÿ C 'Ž C ŒŸ!ŠC C Œ+ CŒŒ+ ³œ :Š : C C Œ+ ã Õ}ŠCšœ 4 k ŠC Ÿ ž CŠŸ $ŠŒ Ž Œ+ Ÿ C Ô Œ+ K WŠCž šœ Œ Œ+ Ÿ * C ¼ dscriptions. ½]¾C ÀRÁ  1. à  ÄŠƜLjÂKÈOÅ Á   ɈƜÊkË!¾CÉR Â Ì Á/Ê ÆœÁKÍÎÌœÁ ÄCÏ+Á ÀRÐOÂ Ñ 1. INTRODUCTION Ò b CŸ. C b Ž ŠC. ³œ CŸ Ž ž! KŠ C Š $ C b bÿ KŽ Ÿ Œ+Œ+Ÿ Œ ž ž Ÿ :žÿ C Œ+ C ÎŽ Ÿ ž Ο * CŸ Ó Œ [ C Ÿ žž C ŠŒŒ+ ŠC ŠC C u CŸ ÔŠC * CŸ Ž Ÿ Œ+Œ+Ÿ K $ž žÿ :ŠC C Œ+ŠC³ Ž Ž CŠ CŠCŸ Œ+ R ŠCŒ'ž ª Œ!ŠC }Ž Ÿ Œ+Œ+ŠC [ Ÿ ³œ CŸ ŽÎ Œ+ ] ŠC C ž C CŠ ½]¾ ÀRÁ Â Ñ ÈOÅ Á   ɈÏ+ÐRÆ â ÆœÊ â ÐR â Æ ÀRÁ/ÇˆÆ çrâ Ñ 2 3 ê Ÿ [ŠC C ëíìn Ÿ Ž ÛÝOŽ Ûà! Œ+ ì] C [ŠC ª C š è[ž ¹ î!áïò CŒ+ C

2 ½N¾C ÀOÁ  â Á ÌœÉRÏ+ÄCÌ â ¾CÆœÉíLjƜçRÀRÄ CŽ Œ' Ÿ ŠCšœ ˆ³ ŠCŒ+ŠC CŸ Œ' CŸÎ Ÿ ž ž ŠC C [ŠC C ïcÿ ð Œ+ŠC CŒ+ Ö Œ ² ŠC ñ [ ž ŠC š«ÿ k Œ+ ³ ŠCŸ Œ+ /Ž Œ+ŠC ŠC ³ ŠCŒ+ŠC CŒÔ C 'ã ÕOŠšœ ÕOŠCš 6 7 ' Ž Œ. Œ+ W² ŠC Œ ŠC B ŠC Wì] š CŠCŒ+ 1Ÿ WèK ž 1 Ž Ÿ $ C Œ+C CŠCŸ ŒbŠ Ÿ s C šœ [C šœ šœ /ì] š CŠCŒ+ è[ ž ˆ ˆò+ Ž Œ+ R C Œ+ CŠCŸ ˆŸ CŽ }ŠCŒ! Ÿ C Î ŠCŒ+Ž C a Œ+Ž Ÿ ªœ í ³ : CC žÿ ŠC ŠC Ÿ Œ+ Œ+ C ž CŸ CŒ+Ÿ$Œ+ Ž Ž Ÿ!ž ŠC ² ŠC Œ2ã ÕOŠCš Œ+Ž ªœŠ šwž CŠC uÿ s³œ CŠCŸ sšc sè[ ž í CŸW Œ+ ŠC Î ŠŒ íýo ó 1 Ž ŠCŠC C CCŸ KŒô Ÿ T ¼œ žž C 1 7) English Œ+ ž Ž Ÿ ž Œ$ CŸ YèK ž Ÿ Œ` Ÿ C kž Œ+Ž ªœŠC š2 Ÿ CŸ ŠC³œ ŠC C 5 ³œŠ instructi i 2. õ öyøyù ú$ûôüûöyý ú$þhÿ û FŸ CCŸ [ŠC š: ŠCšœ Œ+ Ÿ [ŒK C ŠC C Ÿ u ŠC šœ ` b C Ž ŠC ŒuŸ } / Ÿ žž Ÿ 5žŸ C Œ+ë åœ+ Intraction Prsntation H Languag Procssing Srvics Data Ñ ÈOÅ Á   ɈÏ+ÐRÆ â Æ Ê â ÐRÂ/ÉRÌ æœ¾c Ì â ¾ÆœÉˆÇˆÆœçOÂ Ñ ½]¾C ÀRÁ Â Ñ È}Å Á   ɈÏ+ÐRÆ â Æ Ê â ÐOÂ/¾CÉRÊ Æ Á ÇˆÌ â ¾CÆœÉˆÇˆÆ çrâ Ñ 3 4 Usr Qury Rcognizr Ÿ åœ+ Modls Display Parsr Spatial Cognition Data Bas Ý} Œ+ C ž Rspons Synthsis Map Srvr Maps ½]¾C ÀRÁ Â Ñ YÆ çràräcâkçrâ R ÉOçR ÉOÅ ¾C Ï`ÆœÊkË!¾CÉR 5 Ã Â Ì Á Ñ åœ+ ² Š Œ+ HšœŠC³ ªœ Ÿ Ÿ ³œŠC K CŸ Œ+ Œ+ŠC CŠ³œ / ŠCŒ+Ž C œ 2.1 ù :þ!" Ž Ÿ µ ŠCŒ+Ž C ž šœ TÝOŽ Œ+ 2² ŠC ŒB Ž Ÿ Œ+Œ+. ŠC CC $ s C bœ+ž ` : Œ+ C CŒ Ÿ [ Ÿ C Ÿ ž Ž Ÿ CŒu /Ž Œ+Œ+ CŸ C KŽ Œ+ k Ÿ C k C Œ+ŠCŒ+ C Yá$ š ÔŠŒs Œ+Ž Ÿ Œ+ŠC Ÿ ÔŽ Œ+ CŠ šô C Œ+ C C Œ:Ÿ C WŒ+ Œ+ C žö CŸ C s Œ+ ŠC Œ+ ŠC C s FŸ ž / Š CŠCŸ ŠC šœ ŒŽ ŠC C Œ+ 2 C ¼œ CŒ+ 2 ŠC Ÿ Œµ [ŠC C šœš³œ ðc Ÿ Œó ar Ž ŠC šbÿ b ŠC *Œ+Š$# Ÿ : C C O Ÿ Ž k Ô C ªœ Ž C ŠC C kšc ¹[ á. íÿ k Š CC ŠC %^ ªœ ¼œ bš Ÿ ž CŠCŸ ŠCŒ CŒ+Ÿ Œ+ Œ+Š$# ³œŠC ô BŠC C šœ C BŒ+Ž Œ+ C C ž ÕOŸ *ì] šœcšcœ+ Ô ÔèK ž Ô [ C Œ+ŠC š C Œ+Ž Œ+ Œ+ŠCŒsŒ+ Œ+ C ž ÕO Œ+ CŠC³ 2 FŸ Ôò+ Ž Œ+ T C [1] ÕO ÙØ^ŠC ÚŸ Š ÝO ŠC Œ`Ž Ÿ ³ ŠC ß[ ŠCž Ÿ C 2.2 ü&' ()*2ú *+,'+'! Œ+Ž í Ÿ šœ ŠC CŠŸ W š ŠC Î Œ+ WŠC W ŠC šœ /ŠCŒ ÎŽ NŸ * C.0/1/321465/121789;: <=/?> ò+ Œˆà! Ÿ š ŠC ŠCŸ T Ÿ Ÿ ªœŠC! W ' Ÿ CŠC Ÿ ŒÎì] šœšcœ+. [6] n è[ ž Œ+ Œ+ C ž Œ+ Œ$ Ž Ž Ÿ Ä BCB Ÿ C ¼œ Ž Ÿ Œ+ CŠC žÿ CŒ [ŠC C ž Š$# CŠCŸ YŠCŒí Y ŸY Ÿ ž Ž Œ+ C $ Ÿ ³œ ŠC CŠCŸ Œ+ / è[ Œ+Œ+ŠC Œ Ž ž Ÿ C Þ! Ž Œ+ C á$ Nor ŠC CŠCŸ Ô CŸb C ž C C Ôž Ž Œ+ C Ÿ ŠC CŒ+ R C ŠC Œ+ i Œ+ Ÿ Ÿ ŠC³œ CŠC³ Œ C C ŠC ÒŠCŒ+ ŠžŠC ßK C Œ+ŠCŒ[ŠCŒK Ž Ž CŠ : CŸb C ŠCž Œ+ŠCŸ Š C l G / Ÿ CCŸ K T Œ+Ž ªœ Œ+ ž ¼œŠCž ž=šcªœ CŠC Ÿ Ÿ Œ+ŠCš Ž CŠŸ ' ŠC C C [Ÿ Ž CŠCž ŠCŒ+ CŠŸ ŒÔ C ŒÔŠC T C CŠCž Ÿ [Ÿ ªœŒ`ŠC ó µ K ŠC CŠ š Ÿ žÿ Ž ŠCŸ Œ Ÿ µ Œ+ T C $ $ Œ+ŠC š $ C Œ+Œ Œ+ Y C ŠCš žc šœ šœ ž Ÿ CŸY Ÿ ³œ ³œŸ Ÿ Î Ž Ž Ÿ ¼ ;A B BCBô KŸ Œ+ Þ!C ŒW ŠC C ô FŸ o Ž C Œ+ C Ÿ C : C Ž C Ž ŒKCŠªœ ž Œ+ ŠCŒ[ CCŸ KŒ[ Œ[ CŸÔ ]Ÿ C!CŸ CŠŸ Ž ] ž locationind Œ+ KŠ C ð C [ ŠC ŠC CŠ Œó ÖŸ C ÖŽ Ÿ ³ ŠC ŠC š=ÿ ŠCŸ Ž CŠCŒ+ CŒ[ FŸ * C C š šœ ž Ÿ C Œ+ Oá.Ÿ [Ÿ â Œ/ CŸ Ÿ FŸ!Ž Ÿ ³œŠ ŠC šb ŠC CŠCŸ ˆ C Š Œ[ Ÿ * C Œ+ CŠCŒ+ CŒ+ } Œ+Ž ŠC C Ÿ ì] šœcšcœ+ Ž Ÿ ŠC ŠCŸ ŒÔŸ Ž Ÿ Ž ž Œ+ 'CŠCª WèK ž ž Œ+ OÕ}Ÿ ` C ŠCŒ/Ž Ž Ÿ K Œ+ŠC šîõ} Œ+ CŠC³ CŸ šœ C u KŠC ž Ž Ÿ Œ+ Ž Ÿ Œ+Œ+ŠC šôœ+ ŠCŽ CŒK CŸÔ žÿ ³œ ž ŠC šœœk k [Ÿ Ô Ÿ žž Ÿ Œ+ŠC C l boundaris. Ÿ Œ+ Ž Ž Ÿ CŒ+Ÿ ž Š Œ+ ² ŠC Œ+ / s Ÿ ž ŠC Œ+Ž ŠC ŠC ' C Œ s Œ+ óc šœ šœ ±žÿ [ Œô ŠCC C W µ Š CŠCŸ CŸó C Bž Š Ÿ ž ŠC `ŠC Ÿ ž CŠCŸ Ÿ [Œ+ KŠC ŠC šs C [ ŠC F *žÿ Œ+ N šœ

3 ½]¾ ÀRÁ Â Ñ ÈOÅ Á   ɈÏ+ÐRÆ â Æ Ê â ÐR â Á ÌœÉRÏ+ÄCÌ â ¾CÆœÉˆÇˆÆ çrâ Ñ ½]¾C ÀRÁ Â Ñ ÈOÅ Á   ɈÏ+ÐRÆ â ÆœÊ â ÐRÂKLj ço¾cå Ì Ä â Á Ì ÉRÏ+ÄCÌ â ¾ÆœÉˆÇˆÆœçOÂ Ñ 6 7 I ÝO [ŠC C CŸ ê ³œŠšœ ŠCŸ CJ $ŠCŒ Š C ŠC C C š šœ ž Ÿ CŸˆ C œž Ÿ ž± C œž ŠC œ Rá$Ÿ Ÿ ³œ R Ÿ N ³œ C œž R Œ+ }Ÿ ³! žÿ [ŠC C bÿ Œ+ } C Ž Ž Ÿ Ž Š C Œ+ :Ÿ ÙØ^ ŠŒ Ž Ž Ÿ Ž ŠC C C ŒKŠCŒ'Œ+Ž ŠC } Ž Š ŠŒ'Ž Ÿ Œ+Œ+ŠC ê CC ô C Œ+ C C Œó K C Œ+ ŠC C Ÿ ± Ž CŠC š i slctd. Ž CŠ *ŠC Ÿ ž CŠCŸ N í Ÿs Ÿ u ² C C : Ž Œ+ ` ž Ššœ ŠC C Ž Œ+. C ŒY C Ž Ÿ C ŠC³œ Û Ÿ ž Parsr Ÿ [ ³ ÕOŸ W C ŠŒ. Œ+Ÿ K Y Œ+ŠC š Œ+Ž ŠC ŠC 1 F C C Œ+ C C Œ ŒÎŠC Ÿ.ŠC T Ÿ ŠC š CŸ C ó Ÿ C Ÿ C Ž Ÿ Œ+ŠCŒ+ *. ŠC ŠCŸ CŸ. F C :Œ+ C C Œ+ [4] C / C / CŸ C ³œ K ŠCŸ Œ` Œ+Ÿ C³œ ŠC Œ K ŠC ± C Ÿ ž Ž Ÿ CŒ ô CŸ Ž Ÿ 2 C Œ+ Œ+ C ž Œ+Ž Ÿ Œ+ O Î ŠC ŠCŸ R C ŠC ŠC CŠCŸ ˆ ŠC Ÿ š Œ! š ÝOŠ C Œ+ C C Œ Ž Œ+ ± Œ+Ÿ C³ ratd Ÿ k Œ+Ž ŠC ŠC Œ+ ² ŠC Œ+ undrspcifid ŠCŒ Ø^ CŠCŸ Œ+ C Ž Ÿ ³œŠC j jšœÿ Ÿ Ž Ÿ ŠC Ÿ Ž C FŸ n š2ýoüåé Œ$ Ž [ ŠC 2 K Œs ³ CŸ Ž 2 C CŠC š C ŠC CŠCŸ ŠC Ÿ š Œ+ gnr i Þ! š ŠC Wá$ CCŸ å ŠC³œ Œ+ŠC C! KŠCŒˆ Ÿ Œ+ CŠC! Œ+! CŸ Ž Ÿ K ˆŽ Œ+ R [ ŠC ˆ K Œ' Œ+ŠCš ˆ Ÿ u CŠž C Œ+ŠCŒ!Ÿ Œ+Ž Ÿ ªœ šœ š s KŠ C ³œ.C šœ 'ž C Š ž ŠC TŒ+ ž CŠCWš ž Œ do m [8] Ý}Üå[éó ŠC ³ Œ C ¼ ŠC ŠCCŠC C 2 Ÿ ŠC š Ÿ ¼ š ž ž Œ+ Œ+Ž ŠC ŠC Ÿ ˆ ¼ ž Ž C ŠC ô C.ò+ ³œ ÝOŽ èk žž ÎÕ}Ÿ ž C [ Œ Ž Ÿ ŠCŠCŒ+ CŠCï ï C Œ+ŠC CŠŸ C [Ÿ ªœŒ+ à!ÿ Œ+Œ ŠŒ ŠC ³œ Ô Î CŸ [ŠC šîœ+ª Š Ž ŠC šˆÿ ušc Ž } [Ÿ Œ' Ž Ÿ CŠCŸ ˆ p Ž Ÿ Š š ªœ ŠC Ž CŠŸ Œ$ C ž 2 Ÿ Œ+ŠCŒ+ CŒ$Ÿ bž CŠCŽ C Ž K C Œ+ Š š ÔžŸ C $Œ+ ž CŠôš ž ž Œ 2 Œ+ CŸ žÿ Œ+ Œ+ C ž=ªœ Ÿ KC šœ /ÝO ž ŠC šœ žž Œ: $ªœ Ÿ [ CŸ s Ÿ Œ+ šœ ŠC Œ+ } š ž ž CŠC CŠ CŠC Œ'ŠC ˆŒ+Ž Ÿ C Ÿ Œ!Œ+Ž Î Î Ÿ šœ ŠC CŠCŸ Ÿ K¹Ÿ [ ³ / C. s CC CŸ ¼œŽ CŸ Ÿ ³ Ÿ ž ŠC Œ+ BÕOŸ ó C ŠCŒ [ Œ+ŠC š žÿ C Œ+ ž ŠC š ž ž Œ+ /ì] š ž ž Ÿ ³ Œb C s ŠC CŸ šœ s CŒÔ ² ŠC Ÿ Ÿ ÛŒ+ Ÿ ž ŠC $ß[ ŠC CŠCŸ šœ žž YŽ Ÿ ³œŠC Œ1 Ÿ Œ+Œ Ÿ ž ŠC Ô ŠC Ÿ š ˆ Œ' Ÿ žÿ ˆŸ Ž Š š Œ' ˆ CŸ Œ+ŠC šœœ+ Rß[C m š ž ž ŒŒ+ Ο ŠC b [ŠC C W Ÿ ž žÿ W Ÿ Ž CŒ+ kœ+ í Œ CŠCž ¼œŽ ŠCŸ Ž kž Ÿ Ž ` ž Œ/ CŸ C ˆŠC Ž C ˆšœ žž K FŠC N ŠCŒž ªœ Œ ¼ C Œ+ŠCŸ Œ CŸs CŸ CŠCŸ Œ Œ+ C ŠCš C Ÿ K ì] š ž ž ˆŠCŒW Œ+Œ+Ÿ ŠC C [ŠC C ô ŠC C š u C CŒ C ˆ Ÿ ž Š sÿ! C Nšœ žž Þ! C b [ Î Œ+ŠC š š Œb Ÿ C Ÿ ž ŠC Œb ³ ŠCšœ CŠCŸ ã ê ß[Ú / C ³œ Ž C ŠC š ã é Ÿ C : Œ+ ³œ CŠCŸ ã ¹[ ˆž ŠC :ã á$ì]ò ±žÿ Œ+ [ŠC C ŠC š (SWI). Ÿ CŽ }Ÿ k C [Ž ŠCŒ* Ÿ ³œ C CŸ C Ž C C Œ* Œ FŠ ŠC u K ŠC Œ+ŠCžŽ CŠC ŠC ŒŽ Ÿ šw sšc C Ž C CŠCŸ s [2] Ÿ C ` Ÿ ž Ž Ÿ CŒ/Ÿ N C Œ+ Œ+ C ž O Ÿ ŠCŸ bÿ u C Ž ŠC ˆ C Œ+ C C Î Œ CŸí C ] ] ³œ Ô C Œ+ C ŠCŒ Œ+Œ+ŠCš Œ+C CŠCŸ Bá.Ÿ C Y [ Œ ³ CŸ Ž Bž ŠC ŠC š C YÞ é Ÿ Ø^ N :Š C šœ C :Š CŸí ŠC šœ k ŠC ŠC íþ STARII STAR / [ ³ s ³œ CŸ Ž ŠC št s C Œ+C CŠCŸ žö Ÿ C s Ÿ Ÿ ž ŠC Ÿ C ³œ 5Ž C ŠC šœ ŠC ŠC š Ÿ C 5 Œ+ ³œ CŠCŸ ³ ¼œ C 1Ÿ :Œ+ Œ+ C ž ôš ž ž Œ$ Ÿ b Ÿ ³ ŠC š2 C Œ+C CŠCŸ Œ ŠC s C ˆž ŠC u Ÿ ž Š Þ! CC :Ÿ C : Œ+ž CuŒ+ uÿ C Œ+C CŠCŸ Œˆ WŽ Ÿ Œ+Œ+ŠC! K C íš ž ž Œˆ í Ÿ Œ+ C CC $ ŠC š xtndd. î!ÿ C ó Œ+C CŠŸ Œ2 ± Œ+ µÿ C ŠC š B Œô ŠC C šœ Ÿ ž b Ûž ª Œ+ Ÿ ž ž CŠC šœ žž Œ+ Ô [ ŠC u CCŸ KŒí Œí CŸ Œ+ŠC ¼œŽ Ÿ Œ+ Œ+ C ž= CŸ C šœ šœ KÝO šœ žž Œ ³œ 2 CŒ+Ÿ Ÿ K ± CŸ± ô CŠ³œ ôšc BŽ ³œŠC ŠC š o C s C CŠCŸ Ÿ CŠCž ŠC C Ÿ ž ŠC Œ / ŠCŒˆš ŠC³œ Œˆ Œˆ C [10] Ž Ÿ Œ+Œ+ŠC ŠCCŠC C ˆ Ÿb Œ+ Ÿ žÿ C ÝOÜåé Ž Œ+ O Œ+Œ+ŠCš ž kÿ ž ŠC í C šœœ CŸí ŠC ]Œ+ do ³œŠCšœ CŠCŸ šœÿ Î C CŠŸ 1ž ŠC Œ+C ŠCŸ šœ žž Œ CCŸ KŒ Œ CŸ:Œ+ [ŠC C : btwn mod. 2.3 bœ+ž CŠC Srvics * Ÿ šœ ŠC CŠCŸ N CŸ šœ C [ KŠ C C Ôž Ž Œ+ ³œ K $ C b CŸ ž š k / Œ+ Ÿ C5 ³ ŠCšœ CŠCŸ ŠC Ÿ ž CŠŸ ² Š Œ+ : CŸ ž šœ Ž Œ+ CŒÎŒ+Ÿ ž :Œ+ŠCš CŒÎ Ž ŠC š$ÿ $ C b Œ+ Ó Œ CŸ CŠCŸ Ÿ ŠCŒ*Ž Œ+ H Œ+ C CŠC š Š š H C [ ŠCŒ* Ÿ ŠCŒ* ž H K š ŠC š Ÿ [ ŠC Œ+ R CŠCž Ÿ : ŠŒ Ž Œ Œ$ K CC é F Œ$ž ŠC C TŒ+ŠC C ŒsCŠCªœ íž Œ+ žœ+ í Œ CŒ+ íì] Ÿ ÙØ^ sšc ó C C Œ+ ˆŠCŒ CŒ+Ÿs Œ+Œ+ŠCš s sšžž Ÿ C ˆ CŸ WŒ+ š šœ Œ+ CŠC š c

4 Œ+ŠC Œ+ T Ÿ C ŠCžŽ Ÿ C ó ŠCŒ+ C Ÿ ž C Œ+ Ó Œ± Ÿ ŠCŸ K C ªœ ŠC CŸ Ÿ C CŠC R Ÿ šœ ŠC CŠŸ ŠCŒ* Œ+Ž Ÿ Œ+ŠC K Ÿ CO ³œŠCš ŠCŸ ² ŠC H RŠŒ ŠC C CŸÎ C C Œ+ 5 K ŠC Š C Œ! OŸ Ø^ CŒ!CŠCª [Œ+ŠCš Œ Œ+ C CŒ+ CŸ šœ C = [ŠC C 8Ÿ Ž CŠCŸ Œ+ Ÿ Œ+ ŠŽ CŠŸ Œ+ Ž ŠC C Œ+ 5 Ÿ Œ`Ÿ kÿ Ž CŠCŸ [CŸ CŠCŸ Ÿ k COŸ ÙØ^ CŒ*ŠCŒ* CŒ+Ÿ a Œ+ ³œ Š C [ C Œ+ H [Œ+ Œ+ C žó Œ` 5žŸ / C žš Œu [ Š Ÿ ž CŠCŸ ŠCŒ` CŸ C /Ž kžÿ dul. ž ³œ `ŠCŒ/ Ÿ Œ+ŠC C Ÿ u [ŠC šˆ C Œ+ŠC ÔŽ Ÿ CŠCŸ Œ/Ÿ ±ž Ž WÒ ó Ÿ C 1Œ+ šœž CŒ [ŠC C ŠC ó C Bž Ž 1Œ+ Ÿ [ ŠCš CŠšœ C ÛŠCŒÖ Ž Ÿ Œ+Œ+ŠC C ð Ÿ ŠC C Š CŠCŸ Û C ¼œ Š Ÿ ž CŠCŸ ŠC Ÿ ŒbŠ C ž Ž K Ÿ Y Œ+ Š ŠC ŠC CŠCŸ Ÿ Œ+Ž ŠC ŠC Ÿ CŒ` C / Œ+ Rcognition ½]¾C ÀRÁ Â Ñ KƜLjLjÀOÉR¾CÅ Ì â ¾CÆ ÉMLR âon Â Â É â ÐRÂ/ÇˆÆ çràräcâ Ï+Ñ 8 ß[C C Ÿ š C ž Œ+Œ+ š Œ ž Œ+ šœÿ C Ÿ šœ C Ÿ ž ž Š CŠCŸ Œ+ ³œ NŸ [ C ` Ÿ ž ž Š CŠCŸ Œ Œ+ ³œ ` ³ C šœ Œ Ÿ ³ K ŠCŒ+ C ŠC C Ÿ žž ŠC CŠŸ Ÿ k Ÿ ž ž ŠC CŠCŸ ³œŠ / / ß[C ] Ÿ C :ž Ÿ Œ ªœ Ÿ K : ˆ C Þ!Ÿ žý} ³ Œ+Ÿb Ÿ ß[ŒbŒ+ Ÿ [ ŠC Õ}ŠCšœ 3. COMMUNICATION / s Ÿ žž ŠC CŠŸ Œ+ ³œ ã Þ!Ÿ žýo ³œ 8 ŠŒ Š C šœ C ŠC CŸ C Œ+ Œ+ C ž FŸ b Ÿ ž ž Š CŠCŸ C [ C ŠC žÿ C [á$ÿ C Œ: Y Ÿ CŸY C ŠCŒ:Þ!Ÿ ž ÝO ³œ ³ ŠC Œ+Ÿ ª u KŠ C W š ŠC³œ W Ò[ ß[ C! Ÿ CŠŸ í C Ô ³œ CŸ:Œ+Ž ŠC Ô C ÎŽ Ÿ O [ ŠC ÔŠCŒK CC Ô ³œ Î CŠCž ž šœ ŠCŒ'Œ+ CŸˆ ž Ÿ C /Œ+Ž ŠC ŠC Ò ž Œ+Œ+ šœ Œu K C Š } KžŸ C /ŠŒu Ÿ 5 C Ÿ ž ž Š CŠCŸ Ô C [ Ô C ž Ÿ ŒKŠCŒ/ ŠC C OÝOŸˆ C C ž Œ+Œ+ šœ ŠŒKŸ ŸÔ C žÿ C š ŠC³œ Ô Î C Ò[ }èk Ÿ Ž ŠC š Ÿ Ô ÒŒ CŸ ³ ŠC C ÒŒ ŠCŒ CŒ+Ÿ2 CŸ [ Ÿ b Ÿ Œ+ CŠC šôÿ ž Œ+Œ+ šœ CŸb šœ Ÿ ŽbŸ `žÿ C ŠCŒKŠŒK ˆ Ÿ * ¼œ žž C [ [ŠC C ŠC š C K ŠC F 5ž Ÿ Œ+ ŠC Ÿ žž ŠC CŠCŸ Œ Œ Ž Ÿ Œ+Œ+Ÿ bcÿ Œ+ Œ+Œ+ žÿ C Œ` Ÿ Ÿ 5 ³ / CŸ C =# / C /ž Œ+Œ+ š Parsr Ÿ á. šœ Display Communication Srvr Spatial Cognition Synthsis á$ ŽÝ} ³ s C Œ+ ŒÔ T C Wž ŽTŒ+ ³ W Ÿ C T ŠC C $ CŸT C Œ+Ž ŠC 5 Ÿ šœ ŠC CŠCŸ [ Ÿ žž ŠC CŠŸ FŸ ž R K C / ŠC 5ž Ÿ C Œ`ŠCŒ`ÕO éß ã Õ}Ÿ CŠCŸ Ÿ } C l CŠCš 5é} Œ+ŠC 5ß[šœ CŒ [7]. 3.1 ß[ ŠC Ÿ žšc šsì] šœcšcœ+ Ÿ [èk ž Œ+Ž Œ+ [² :ŠŒ Ž Ÿ Œ+Œ+ PQRSRT,'"!"2ýMU"V ± Ÿ Œ+Ž Ÿ ŠC š Û C Û C Œ+ ³œŠ C Þ!Ÿ žýo ³œ k CŸ C /Ž Ž Œ+ ` C Œ+ ŒK C œž Ÿ C Œ+ŠCŒK ÎŽ Ÿ ŠC šî Ž Œ+ C Ž ŠC š Ÿ C Ž Œ+ C 5 C C Ž Î C C Hì] ² 1 Ÿ šœœ CŸ 2Œ+Ž Š FŠô Œ+ 2 Œ+ ˆ [ Š ž Œ+ ˆ C b C KŸ C ŒK Œ+ b CŸÔŒ+Ž ŠC Œ+ u² ëk C šœ žž ` Ò1 šˆ C Œ+ Œ+ } b :žÿ Œ+ŠC Œ[ C žÿ Œ+ KŠC ŠC šôšœ žž Ÿ C Kšœ žž Œu CŸ šœš š Ÿ C /ž Ÿ / / ŠC³œ Ò Ž ŠC šôÿ C šœ žž Ô Ò= 2 C T Œ+ T Œ+ C Tž Ÿ Œ ŠC ³œŸ C³œ Š Ž Ÿ ŠC š C /Œ+ Œ+ C ž / ŠC spons ÕOŸ ³œŠCš CŠŸ ² ŠC Œb Œ+Ž ŠC Ÿ š Š CŠCŸ ŠCŒb Œ+ªœ Ÿ C Œ+ Ÿ C Œ+ ' K C [ C [Ÿ. Œ+ŠC CŸ CŠCŸ ŒÎŸ. C íž Ž ` Ž C.ŠCŒ ŠCš CŠšœ C. $ Œ+ F u CŸ š K [ŠC C $ Ôšœ C Œ+ ŠCŽ ŠCŸ Ÿ C / [ CŸ C K C ž šœ ÕOŸ TŠC FŸ ž CŠCŸ ² ŠC Œ CŠC s Ÿ šœ ŠC CŠCŸ ŠŒY FŸ ŠC Ÿ ž CŠŸ ï Ÿ ð C Œ+Ž ŠC ŠC Ÿ ÙØ^ CŒ+ =ß[C ³œ ŠCC C ŠC Ÿ ž CŠŸ šœ H C ¼œ C HŠCž š Œ+ ŠCŒu Ÿ CC C šœš³œ CŸ C ŠCŒ+Ž C ž šœ k C K Œ+ [ CŒ* CŸ ªœ Ÿ ô K R C KŠCŒu ŸŒ+ K Ÿ C Ô CŸ [ž šœ [ŠCŒ Œ+ªœ Ÿ [Œ+Ÿ ž ÔŸ ÙØ^ Œ Ž Š šwÿ s C th Ó ŒT ÔCŸ CŠŸ ± ±Ž Œ FŠ 1ŠC B C Y žÿ C 5 Ÿ ÙØ^ CŒ! [Ÿ R CŠC šœœ+ H K ³œŠCŒ+ŠC C Ÿ ÙØ^ CŒ` KC F 5Ÿ C alrady 1 C Œ+C CŠCŸ Ÿ ž Œ C [ ÛŒ+ [ŠC C Š š CŸ C C Œ+C CŠCŸ ž Ÿ ìn Œ+ k² Ž 5 F Ÿ ž ² ŠC Œu ŸŒ+ KŠ C C [ 2 ŠC F ž Ÿ Œ+ [ŠCC. C ŒW.² Ÿ ˆ C C Œ+C CŠCŸ s sœ+ ` CŸW C Î C CŠŸ WžŸ C Œ+C ŠCŸ žÿ C Ž Ÿ Œ C Œ+ C CŒ Ÿ b ³œ ŠCC C 2C šœ š Œ ŠC Ž CC C K ŠC KŒ+ 5 Š CC CŸ C / ŠCŒ+Ž C ž š 4. PYöYÿWP ú$ù±ü!þ öyÿx ÿyø ýˆùwŷ ù sûz «ö[ F\ $ ³œ Œ+ Ÿ [ Œ+ Œ+ C ž= C CŸ [Œb ŠC Ÿ ž Œb Ÿ ŠC C Š ] K Ÿ ŠC Ÿ ŠCš ŠC CŠC Œ* CŸ Œ+ª Ÿ ŠC Ÿ ž CŠCŸ Ÿ Œ+ŠCšœ CŒ+ R Ÿ žžÿ CŠCŸ O ˆŸ NŽ C Œ'Ÿ ]ŠC C Œ+ C R ž Š C Œ+C CŠCŸ Y ¼œŽ ŠC C Œí CŸY.èK ž Y Ÿ CŸ ΊC Y C $ $Ÿ ŠCC Œ+ŒuŸ kšc Œ+ Œ+ C ž ŠCŒ Ÿ ±ŠC í Œ+ C C [ K íž Œ+ŒŠC ] CŸí Œ+ Œ+ } [ Ÿ Y žšccš W KŠ C 1 C YŒ+ Œ+ C ž Ÿ í Î Œ+ :Œ+ C ŠC Œ+ ÕOŸ : C ŠCŒ Ž Ž Ÿ Œ+ KŸ ŠC CŠŸ ôžÿ C ŒÛ ŠC C šœ C =Š CŸ LingWar: ß2 C Ÿ CC CŠCŸ ž Ÿ C Ÿ Œ! O Ÿ Š š Œ` [ŠC C C KŒ+Ž ªœ ŠC Ÿ ž CŠŸ C Ž Ÿ Œ+ŠCŒóŽ Ÿ = C Œ+Ž. ßô ŠCŒ+ CŸ žÿ C [CŸ šœœ* CRž Œ+Œ+ š Œ+ H K ŠC R C Ÿ šœ C syst ž8šc CŸóŸ B ŠCC WßK µšc C šœ C µœ+šcž C CŠCŸ Ÿ ž Ž Ÿ CCŸ KŒ[ Œ[ CŸb b Ÿ žž C CŸ šô ŠCC Ÿ u Ÿ u C Œ+ŠCŒK Ô CŸ ž ªœ KŠCžŽ Ÿ ³ ž CŒ`Ÿ C /Œ+ Œ+ C ž C KŒ+ Œ+ C ž1šcœ* Ÿ CŠC CC Ž C ŠCž Ž Ÿ ³œ ê Ž Ž Ÿ Œ ŠC Ÿ šœ ŠC CŠCŸ :Œ+ ó ŒôŠC C š ŠC š [Ÿ ŒYŠC CŸÛ ŠC š Œ+ Œ+ C žb Ÿ Š š Ÿ š Ÿ C ¼œ } šœ žž Œ! [ŠCC } int šœ C Œ`Œ+Ÿ Ÿ Œ` C ³ /Ž Ÿ ³ CŠ³œ K KŸ ¼œŽ CŸBšœ ˆ C šœ šœ ŠC Š Œ+Ž 1 ô 2 Ÿ ŠC š CŸ š Ÿ C ¼œ ` F ˆšœ žž Œ+ ] Œ+ Ο! ΞŸ ÎCŠCž ŠC C íœ+ WŒ+Ž K Ÿ Š CŠCŸ 5Ž Œ+ kšcœ`

5 å Œ+ Ž ³ ŠCŒ+ 2 Ž C CŠŸ 2Ÿ Œ+ Œ+ C ž ŒW Ÿ Œ+ CŠC Ÿ žž Ÿ ŠC Ÿ ` CŸÔ Ž ŸÔ C k Œ+ u [ŠCCk ŠC C š ˆŒ+Ÿ Ÿ Rß[Œ' K C r Œ ŠC³œŠ š± C ô Ž C ŠCŸ Œ`ŠC C K Œ+ ž Ÿ C Ž ž C Œ CŸ šœ C [ŠC C C Œ+ prfr C ž šœ ] KŠCR K ¼œ C [ž C CŠCž Ÿ R Ÿ žž Ÿ [ ŠC T CŒˆ ŠC Ž /³ ŠC W C í Ÿ Œ+ ]' šœ * [ ŠC CŠC š Ÿ C šœ Œ+ * ŠCŒˆ [Ÿ C Tž ªœ WŠC /Ž Ÿ C í CŸ Œ+Ž Š F $ Ÿ ÙØ^ CŒKŠC Ô C ž ŽÔ Ô CŒ+ŸÔ CCŸ KŒK C ŠC CŠCŸ ÔŸ ] Œ+ N Ÿ ž Œ m ŸŸ Ø^ CŒ+ Œ+ Œ I ŠCŒ`ŠCŒuž ³ Ÿ ŠC C K Œ+ C $J Õ}Ÿ Î Ÿ ž CŠ Ÿ CŽ Ÿ Ÿ C Œ+ š ž Œb [ ŠC C Œ+ ŠŒ [ CªœŠC šœ k èkéý žÿ C KŠC ŠC š C } ŠCŒ[ CŒ+Ÿ: CŸ [ŒK Œ[ CŸ š ŠC³œ ŠC ŠCŸ :ŠC Ÿ ž CŠŸ Ÿ :Œ+ŠCš CŒY Ÿ ŠC C Œ+ CŠC š Ÿ ÙØ^ CŒ` Ÿ š C / Ÿ C Ü Îž Ø^Ÿ Ž kšc Ÿ ž CŠCŸ } ŠCŒ/ŠC Ÿ ž CŠCŸ ˆž Œ+ } ³ C šœ Ο! ÎŒ+ Œ+ C žó Î C C Œ+ Œ[ [ŠC C í C dis location Ÿ CC C ž CC Ô Ÿ ôž Ÿ C Ÿ C 2ŠC š C [ ŠC Ö ŠC Œ Ÿ ž CŠC CC C µcÿ CŠCŸ Ž Œ+ Œ+ Š C ŠC š Šž šœ WŒ+ŠCšœ Œ+ ŠCŽ CŠCŸ Œ+ W ŠC ŠCŸ šœ š :ž Ÿ ' C ŠC Œ Ÿ CŒ $Ÿ C Ž Ÿ Ž ž Œ+ ` ŠŒ Ÿ C W Î Ÿ ŠC CC Ô³ ŠC C ] Ô Ÿ CŠC šb CŸí ŠC Ó Œ K srvr. 5. í [Ÿ C CŠCªœ í CŸ C ª$Þ^ CŠC :á.ÿ ACKNOWLEDGMENTS ' Ÿ íšœ Ž ŠCí Œ+ŠCšœ Ÿ W íõocÿ ŠC íá$ $# b Ÿ ž Œ[ÝO u Ÿ ` ŠC ŠC šô C LingWar è[ ž Ÿ šœ Š$# Œ+ HÜ[ C ªœŒ* CŒ+Ÿ CŸ ÒŸ KèK C Œ+ English Þ! šœc Ôß[CŸ ³ ŠC b Ÿ Ší ³ ŠC Ôº ±é} C Œ+Ÿ Ôß[CŠC ŠC Š C s Ò[Ÿ Œ CC Ÿ Y K ŠC ŠC šµ ŠC C šœ CŠC š C ž ŠC 5 Œ+C ŠCŸ žÿ C Œu šœ ammars. 6. REFERENCES [1] ß[ s sî!c ª sé} s CŸ ë _a` b cbdf$g$hï jlknmob!bp`qksrẗ $`Cbdugvd ksrduvb!wyxdzrdf$b!w {C} p~cw;btc$ï vg$} t! /à! Ž Ÿ /¹Þ!à%^ à i D!¹[ ž TÞ!Ÿ ž ž ŠC CŠCŸ à! Œ+.Þ! *å Š³œ C Ÿ ìn ŠC š ÝO Ÿ C å[º n C ß[³œ ŠCC t î! YÞ! Ž C ë _a` b ƒ} Cg$p }O )_"rmb{ cbic$~ ˆfb kc$ˆf~cp!$~cˆfb!d+ [2] Þ! ž ŠC š /å Š³œ C é} Œ+Œ+ s ÝO ß[à!ë2Þ!Ÿ Œ+Ÿ CŠ žï Ÿ BÝOŽ = Œ+C ŠCŸ =ß[ ³œ [3] C à! ¹Ÿ ž Ž šœ ë5 CŽ ë%$%^ [ K [ star.org. á$ Ò ª ëš ˆf} Cˆfï wywyicœ j$b 6~Cj$$g [4] }Cˆ g$icj$}c ~Cb ˆf} pbdudfg$tc Mksr RŠC ˆé Ÿ RŸ C Ž j$icp! Œ }CiCû{ Architctur stm Ÿ ªœŒ+ Ÿ ŽŸ Ý}Ž Ÿ ªœ ÒŠC CŸ šœ /ÝO ž ß[Þ! C%^ì]ß[Þ! Ò Ž á$ Ž ëû Ÿ Ÿ Ž CŠCŸ [ŠC C C ì] Ÿ Ž á$ ŠC ð [5] ã ì]á. ¹ ŠC C šœ á$ÿ Š Ÿ ž CŠCŸ á$ sõ}šc ªœ Wé WèK W¹[ W¹ŠCC W Wº[ žž Wº íà!š Œ+ Wá$ [6] Ž Cë _3`Cb icûjvduˆf~c` b ŠC é Ÿ Ÿ Î C ì]ì]ìû C CŠCŸ Þ!Ÿ.Ÿ bˆfœ wy}cœ g$j ksmbb!p`q 0bp!}C Ct vg$} t i Engin ß[ Ÿ Œ+ CŠ Œ+ ŠC èk ž o s C ÝOŽ ÝOŠCš Ûé Ÿ šœ ± Þ!ß[ÝOÝOé C Mu ÕO éß ã ÕOŸ CŠŸ Ÿ CŠCšœ é} Œ+ŠC ßKš CŒ [7] ¹Ÿ ž Ž šœ ë5 C CŽ K [ K ŠCŽ Ÿ š á$ `è[ ³ C C ëkc? x? T ï ˆfdfbˆ }Cˆš 0b!iCj [8] ŠC é Ÿ HŸ k C 0œ= žr C CŠŸ 5 Ÿ } ˆfj${lknmo} tc$icẗ Œ+ Ÿ Ž Ÿ é} Œ+ŠC š b}c~ d k Ÿ CŸ šœšc Œ+ BCBCB CŸ C œ BCB é è[ C á. Ò ª å á$ ŠC á. Ž Î 1ßK [9] ŠC Cë0Ÿ}CtCh!bˆfduiC$g$}CtCï j0knmob!bp`6ksrduvb!w c}cˆmỹt Ž } icˆf{ Ÿï ˆ ich!g$ CiC$g$} t 0ẗ { 0dfdugvduvï tcp!b Š é} Ÿ Ü[ Þ!ÝO é ÓO ß[ C ŠC ß[ CŠ o n C á$ Ÿ Œf# # œ á$ î! Ÿ Ò è[ Œ+ á$ è[ ³ ßK ³œŠC } ³ ŠC }ß[ } ŠC ëc 6 } { j$ï ˆ mcmˆf}cï p` $} ksmo} b!t [10] u ƒ ictc ~Cï Cb _3ˆfï tcdfj$ic$g$}ct "} ˆ ƒï ˆf Cb }Cwyï g$tcd+ ŠC Öé} Ÿ Ÿ AMTA1998. ò+ šœ ] [ šœ ]á. ]Ò ªœ ]ß[ ] ŠC Cë k wyicˆf?kcg$ C` $x [11] _3}C~Cûgvduë 0dfdfg$df$ï tc;knrdf$b!w D C CŠCŸ KÝ} Ž Ÿ ž Ÿ m Þ!Ÿ ž Ž C ÝO Þ s C ÝO ÕO ŠCŒ+ Ÿ Þ! CŠC Ÿ ŠC Ü CŸ s C